Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IP/Ž OSIGURANJE/REOSIGURANJE - STRUKTURA INVESTICIONOG PORTFOLIA PO SREDSTVIMA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
 • TR/S OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TEHNIČKE REZERVE - U SAMOPRIDRŽAJU

PROPISI:

 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE INSTITUTA, INTEGRISANIH UNIVERZITETA, FAKULTETA I CENTARA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2014 i 43/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE, SPORNA PITANJA I DAVANJE MIŠLJENJA O PRIMENI ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 60/2015)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 6/2015, 7/2015 i 28/2015)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U STRUČNOJ SLUŽBI ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 6/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA GRAD ŠABAC ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)
 • ODLUKA O VEĆEM OBIMU PRAVA PORODICI SA DECOM ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 14/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U MALOJ VRANJSKOJ ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2015 i 11/2015 - ispr.)
 • ZAKLJUČAK O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 9/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST POVREMENIH POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 372 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKI PODSTICAJ PO ČLANU 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA U SLUČAJU ULAGANJA MEĐUSOBNO POVEZANIH LICA MOŽE OSTVARITI ISKLJUČIVO OBVAZNIK U ČIJA OSNOVNA SREDSTVA JE ULOŽENO VIŠE OD MILIJARDU DINARA- Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50a

VESTI NA DAN 13. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: