Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE CARINSKOG POSTUPKA S EKONOMSKIM DEJSTVOM/STAVLJANJE ROBE U POSEBNU UPOTREBU
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA (DODATNI OBRAZAC)

PROPISI:

 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012, 16/2013, 57/2013, 113/2013, 103/2014, 55/2015 i 3/2016)
 • LISTA ROBE KOJA BI MOGLA DA SE KORISTI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNЈАVANJE, USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA, ODOBRENJA, ORUŽNOG LISTA I DRUGIH ISPRAVA I EVIDENCIJA PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 1/99 i 3/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE I OBRASCU VOĐENJA EVIDENCIJE DNEVNIH AKTIVNOSTI RIBOČUVARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE, OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE I IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 3/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015 i 3/2016)
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA I PROJEKCIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU UPRAVE ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014, 16/2014, 55/2014 i 1/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2016)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN-OBELEŽJA U KAĆU GRAĐANIMA KAĆA POGINULIM U ORUŽANIM SUKOBIMA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI OD 1991. DO 1992. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" NOVI SAD ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA VRELOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKTA U CILJU REALIZACIJE INVESTICIONOG PROJEKTA LEAR CORPORATION D.O.O. BEOGRAD - STARI GRAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015 i 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA PROGRAME SPORTSKIH UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA SLUŽBENIH VOZILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2016)
 • PROGRAM PRAĆENJA STANJA I PROGNOZE AEROPOLENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2016, 2017. I 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2016)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2016. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U FRUŠKOGORSKOJ ULICI KOD K. BR. 32 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2016)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 39/2015, 53/2015 - ispr., 50/2015, 53/2015, 57/2015, 58/2015 i 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: NEPOTPUNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE PRIJAVE NA KONKURS - Zakon o sudskim veštacima: član 7

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DELA DOPRINOSA ZA NOVOZAPOSLENA LICA U SLUČAJU KADA SU OD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIMALA NOVČANU NAKNADU ZA VREME NEZAPOSLENOSTI - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21v

VESTI NA DAN 20. JANUAR 2016.