Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 3.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE, SUMARNO
 • OBRAZAC PO 3.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - ELEKTROENERGETSKI VODOVI, SUMARNO

PROPISI:

 • AKCIONI PLAN ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE SA PROCENOM RANJIVOSTI ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2014, 37/2015 i 65/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014, 32/2015 i 54/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 55/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKI INFORMATIVNI CENTAR "APOLO" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013, 58/2013, 38/2014, 12/2015 i 55/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "TATKOVA ZEMUNICA" ("Sl. list grada Niša", br. 87/2015)
 • REŠENJE O OSNIVANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 86/2013 i 89/2015)
 • METODOLOGIJA OBRAČUNA PRIHODA PREVOZNIKA I OBRAČUNA I KOREKCIJE JEDINIČNE CENE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015 i 36/2015)
 • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2012 i 46/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - KOMUNALNI POSLOVI I NADZOR I GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2015, 23/2015 i 36/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2015, 19/2015, 22/2015, 28/2015, 30/2015, 34/2015 i 36/2015)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE - NEPOKRETNOSTI KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014, 9/2015 i 36/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU, NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA (PARTIJA 4) ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DUŽINA TRAJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA I POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE O PRIMENI ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 3) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 20. NOVEMBAR 2015.