Aktuelne vesti na dan 30. septembar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 72 OD 28.9.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O JАVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ZAKON O PАRNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ZAKON O VRАĆАNJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ZAKON O ZАŠTITI POSLOVNE TАJNE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ODLUKA O OBRАZOVАNJU TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O EVIDENCIJАMА PRILOGА I IMOVINE, GODIŠNJEM FINАNSIJSKOM IZVEŠTАJU I IZVEŠTАJU O TROŠKOVIMА IZBORNE KАMPАNJE POLITIČKOG SUBJEKTА ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O NАCIONАLNIM GRАNSKIM SPORTSKIM SАVEZIMА PREKO KOJIH SE OSTVАRUJE OPŠTI INTERES U OBLАSTI SPORTА U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O SPORTSKIM GRАNАMА OD POSEBNOG ZNАČАJА ZА REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O SPORTSKIM GRАNАMА U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O SАDRŽINI I NАČINU VOĐENJА EVIDENCIJE O DАTIM OVLАŠĆENJIMА ZА OBАVLJАNJE POSLOVА MАTIČАRА ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMА I KRITERIJUMIMА ZА SU/FINАNSIRАNJE IZRАDE PLАNSKIH DOKUMENАTА ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

REŠENJE O DАVАNJU SАGLАSNOSTI NА FINАNSIJSKI PLАN REPUBLIČKE RАDIODIFUZNE АGENCIJE ZА 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

REŠENJE O DАVАNJU SАGLАSNOSTI NА IZVEŠTАJ O RАDU REPUBLIČKE АGENCIJE ZА PROSTORNO PLАNIRАNJE ZА 2010. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

UREDBA O OBАVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBА OD BRАŠNА "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • INTERNACIONALIZOVANI INTERNET DOMENI I PRAVILA ZA REGISTRACIJU .СРБ INTERNET DOMENA

Dokumenti od značaja za registraciju .срб domena

Adresni prostori

Početni period registracije .срб domena

Faza pripreme za početak registracije .срб domena

Faza registracije .срб domena za registrante .rs domena


 • IMOVINA BRAČNOG DRUGA ČLANA PREZADUŽENOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAO PREDMET PRINUDNOG IZVRŠENJA
 • USLOVI ZA PRIHVATANJE IZJAVE O REKLAMACIJI U POGLEDU ISPORUČENE ROBE KOJA NIJE SAOBRAZNA UGOVORU
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, KVALITETU I DEKLARISANJU RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA - "Sl. glasnik RS", br. 70/2011

Regulisanje proizvodnje i prometa rakije i alkoholnih pića

Alkoholna pića

Kategorije alkoholnih pića

Uslovi u pogledu kvaliteta rakije

Uslovi u pogledu kvaliteta žestokih i običnih alkoholnih pića

Deklarisanje rakije i drugih alkoholnih pića

Deklarisanje rakije i drugih alkoholnih pića sa geografskim poreklom

Naziv kategorije kao obavezan deo deklaracije

Deklarisanje likera koji je proizveden od voća


 • NEMOGUĆNOST USTUPANJA DUGA PO OSNOVU CARINE I DRUGIH DAŽBINA KADA JE RAČUN PRIVREDNOG DRUŠTVA - DUŽNIKA U BLOKADI
 • STANDARDI KOJI SE PRIMENJUJU PRI PROIZVODNJI KALIBRISANIH ČELIČNIH CEVI
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ČLANARINA I LIČNIH PRIMANJA ČLANOVA UDRUŽENJA LOVIŠTA
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZATEZNE KAMATE PO OSNOVU POTRAŽIVANJA OD DRUŠTVA U STEČAJU
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI: • 1 - 15. oktobar 2011. godine •

1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

2. Minimalna zarada za 2011. godinu

3. Propisane osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

4. Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima

5. Naknada troškova i druga primanja

6. Vrednost javnih nabavki

7. Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini

8. Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

9. Cena usluga porodičnog smeštaja od 1.9.2011. godine


 • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 29. SEPTEMBRA 2011. GODINE: • Usvojen Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i više uredbi •

Vlada Srbije usvojila je danas u Beogradu Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, izjavio je šef kancelarije Vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.

Predlogom tog zakona predviđeno je da naknada za eksploataciju mineralnih sirovina bude povećana i da iznosi do sedam odsto, a visina tog iznosa će zavisiti od značaja te mineralne sirovine za Srbiju.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je da se sredstva iz tih naknada namenski troše za razvoj infrastrukture i kvaliteta života lokalnih zajednica u kojima se sirovine eksploatišu, izjavio je tokom javne rasprave državni sekretar za rudarstvo Zlatko Dragosavljević.

Državni sekretar Dragutinović je podsetio da je u Srbiji sadašnji iznos naknade za eksploataciju mineralnih sirovina od tri odsto među najnižima u Evropi

Planirano je da u rudarstvo Srbije do 2020. bude uloženo više od tri milijarde evra, da broj zaposlenih u tom sektoru bude povećan na oko 30.000, a obim proizvodnja sa 80 na 120 miliona tona rude.

Vlada Srbije danas je usvojila predlog po kome se podiže limit za oslobađenje od plaćanja carine .

"Limit za oslobađanje od carine prilikom uvoza kupljenje robe se podiže sa 25 na 50 evra, dok se limit prilikom uvoza robe koju naši građani primaju besplatno od fizičkih lica iz inostranstva podiže sa 45 na 50 evra", rekao je šef Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.

"Ovakom odlukom podstiče se korišćenje međunarodnih servisa za plaćanje preko interneta", kazao je on.

Kako je Mihajlović precizirao, promenjena je Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dadzbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje plaćanja od uvoznih dažbina.
...
Vlada Srbije na današnjoj sednici produžila je za šest meseci važenje Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište u bivšim jugoslovenskim republikama, izjavio je šef Kancelarije Vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.

Rok uredbe istekao je danas, a uredba sa produženim rokom važiće do 31. marta 2012. godine.

U Srbiji ima oko 150 spornih kompanija - sa mešovitim suosnivačkim kapitalom, a samo je za dve do sada rešen problem razgraničavanja vlasništva.

Među preduzećima koja imaju takav problem je i fabrika obuće "Boreli" koja ima spor sa hrvatskim "Borovom", a nisu manje važni ni ostali slučajevi.

Izvor: Tanjug, 29.9.2011.

ISTIČE ROK ZA DOSTAVLJANJE USVOJENIH REDOVNIH GODIŠNJIH, ODNOSNO KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sve obveznike revizije da 30. septembra 2011. godine ističe zakonski rok za dostavljanje propisane dokumentacije o usvajanju redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

Dokumentacija o usvajanju redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja dostavlja se isključivo poštom u vidu preporučene poštanske pošiljke na adresu: Agencija za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, Brankova 25, 11000 Beograd.

Dokumentacija sadrži:

- popunjen Zahtev za objavljivalje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja (obrazac APR), potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica - u originalu
- odluka da je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj ili izjava zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta - original ili overena kopija)
- izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja potpisan od strane ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju (original)
- odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka) ili izjava zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju (ako nije doneta odluka)
- korigovani redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj, ako sadrži korekcije u odnosu na dostavljeni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj
- godišnji izveštaj o poslovanju za pravna lica koja posluju kao otvorena akcionarska društva
- dokaz o uplati naknade za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji o usvajanju redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja na račun Agencije za privredne registre broj 840-29775845-87, uz upisivanje odgovarajućeg poziva na matični broj (3.000,00 dinara).

Posebno upozoravamo sve obveznike revizije čiji redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj za 2010. godinu nije registrovan u Agenciji, da postupak registracije dokumentacije o usvajanju finansijskog izveštaja, neće biti moguć dok se ne otklone nedostaci iz redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja. Informacije o ovim nedostacima dostupne su na internet strani: http://www.apr.gov.rs, odeljak Finansijski izveštaji i bonitet, link Pretraživanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 29.9.2011.

SAOPŠTENJE SA 34. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 29. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 34. redovnoj sednici odlučio o 110 predmeta, a u predmetima Už-3445/2010 i Už-1465/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti člana 244. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009 i 30/2010), jer je osporeni član u toku postupka pred Ustavnim sudom prestao da važi na osnovu člana 65. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010). Sud je ocenio da su se u ovoj ustavnopravnoj stvari, saglasno članu 57. tačka 2) Zakona o Ustavnom sudu, stekli uslovi za obustavu postupka. (predmet IUz -270/2009)
 - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 120. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009).

Odredbom člana 120. navedenog zakona propisano je: da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i ako:

1) ima odgovarajuće obrazovanje,
2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima,
3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečene sankcije, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
4) ima državljanstvo Republike Srbije (stav 1); da kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, osim uslova iz stava 1. ovog člana, lice mora da ima i dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (stav 2); da se uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana dokazuju prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada (stav 3); da se dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1) i 4) i stava 2. ovog člana podnose uz prijavu na konkurs, a iz stava 1. tačka 2) ovog člana pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana pribavlja ustanova (stav 4); da zaposlenom prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi (stav 5).

Sud je utvrdio da je zakonodavac saglasno ustavnom ovlašćenju iz člana 97. tačka 10. Ustava, navedenim zakonom uredio osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u okviru toga i pitanje uslova za prijem u radni odnos u ustanovu čija je osnovna delatnost obrazovanje i vaspitanje.

Sud je ocenio da je zakonodavac navedenom odredbom odredio uslove kako bi obezbedio podobnost zaposlenih lica za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi, pa tako i mogućnost prestanka radnog odnosa ako nastupe određene okolnosti koje mogu uticati na efikasno obavljanje ovih poslova.

Sud je ocenio i da osporena odredba nema povratno dejstvo, jer Zakon nijednom svojom odredbom ne obavezuje ustanove na prispitivanje ispunjenosti uslova iz člana 120. Zakona već zaposlenih lica po prethodnim propisima, već propisuje uslove za prijem i utvrđuje dejstvo tih odredaba ubuduće. (predmet IUz -307/2009)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti člana 208. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003).

Sud je ocenio da isticanje formalnog zahteva za ocenu ustavnosti ne može imati značenje inicijative za pokretanje postupka, već predstavlja inicijativu za ocenu međusobne saglasnosti osporene odredbe sa osnovnim načelima sadržanim u odredbama člana 8. Zakona za šta Ustavni sud, saglasno članu 167. Ustava nije nadležan da odlučuje niti je nadležan da odlučuje o celishodnosti, opravdanosti i potrebi dogradnje određenih zakonskih rešenja, kao ni o načinu primene osporene odredbe. (predmet IUz -40/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

 - zaključio da, se u smislu člana 55. Zakona o Ustavnom sudu, zastane sa postupkom ocene ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 4, 5. i 8. Odluke o video nadzoru grada Novog Sada ("Sl. list grada Novog Sada", br. 55/2009).

Postupak će se nastaviti, ako navedena odluka ne bude usaglašena sa Ustavom i zakonom do 31. decembra 2011. godine. (predmet IUo -786/2010)
III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je:

- odbacio zahtev Ministarstva finansija-Uprave carina-Carinarnice Beograd za rešavanje sukoba nadležnosti između te carinarnice i Prekršajnog suda u Beogradu u prekršajnom postupku koji se vodi protiv S. P. iz Beograda, zbog prekršaja iz člana 334. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona iz 2003. godine. (predmet IIIU-1545/2010)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

 - odbacio žalbu M. G. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva, broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 138. izreke. (predmet VIIIU-197/2010)
- odbacio žalbu D. Đ. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva, broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 33. izreke. (predmet VIIIU-206/2010)
- odbacio žalbu LJ. P. R. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 104. izreke. (predmet VIIIU-503/2010)
 - odbacio žalbu S. M. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva, broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 74. izreke. (predmet VIIIU-881/2010)

V U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev B. Žunić za izvršenje Odluke Ustavnog suda I Uz-52/2008 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se B. Žunić, kojoj je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine grada Pančeva o utvrđivanju prestanka mandata odbornika, broj I-01-06-59/2008 od 3. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat.

Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje Novi Sad Už. 686/10 od 29. oktobra 2010. godine.

Sud je naložio Skupštini grada Pančevo da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt, u delu u kome je utvrđen prestanak mandata podnositeljki zahteva. (predmet XU-54/2011)

VI U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

 - usvojio ustavnu žalbu "C." AD u stečaju i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Mladenovcu u predmetu I. 246/96, a sada se vodi pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu, Sudska jedinica Mladenovac u predmetu I. 11/2000, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Sudska jedinica Mladenovac, da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-106/2009)

 - usvojio ustavnu žalbu LJ. Kostić i S. Kostića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu broj P. 671/06 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-110/2009)
- usvojio ustavnu žalbu L. Ćirovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 2102/03 (kasnije predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P1. 7777/10), povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim sudovima da, kad se za to steknu uslovi, preduzmu sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončano u najkraćem roku. (predmet Už-213/2009)

- usvojio ustavnu žalbu G. Stojanovića i utvrdio da su podnosiocu ustavne žalbe u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu I. 2018/06 povređena prava na suđenje u razumnom roku i na mirno uživanje imovine, zajemčena članom 32. stav 1. i članom 58. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-387/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Devlić i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Beogradu Gž. I 5002/08 od 23. decembra 2008. godine povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio presudu Okružnog suda u Beogradu Gž. I 5002/08 od 23. decembra 2008. godine i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovo odluči o žalbi M. Devlić izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. 2163/07 od 1. aprila 2008. godine. (predmet Už-488/2009)
- usvojio ustavnu žalbu V. Price i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 3355/00 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-550/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Nikolića, D. Nikolića i M. Žerajić (devojačko Nikolić) i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Paraćinu, u predmetu P. 229/08 povređeno pravo podnosilaca na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbama člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-606/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Jovanovića i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Jagodini, sa sudskom jedinicom u Svilajncu, u predmetu I. 87/10 povređeno pravo podnosioca na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbama člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio Osnovnom sudu u Jagodini, sa sudskom jedinicom u Svilajncu, da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-654/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Pfajfer i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Beogradu Gž1. 6290/08 od 22. januara 2009. godine povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio presudu Okružnog suda u Beogradu Gž1. 6290/08 od 22. januara 2009. godine i odredio da nadležni sud u Beogradu ponovo odluči o žalbi M. Pfajfer izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. 2587/06 od 20. maja 2008. godine. (predmet Už-671/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Golubović, V. Savić i LJ. Lazić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 697/08, kasnije predmetu Osnovnog suda u Valjevu P1. 150/10, povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-896/2009)

- usvojio ustavne žalbe R. Golubović i V. Pantelić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 125/08, povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupka okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-898/2009)
- usvojio ustavnu žalbu N. Petrović, LJ. Zarić i Z. Pavlović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 65/08, kasnije Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 2/11, povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupka okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-900/2009)
- usvojio ustavnu žalbu LJ. Kulinčević i G. Žarković i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Valjevu kasnije Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 461/09 (ranije P1. 64/08), povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupka okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-904/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Z. Markovića i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu broj I. 1414/07, a sada se vodi pred Osnovnim sudom u Leskovcu u predmetu I. 2569/10, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio Osnovnom sudu u Leskovcu da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-960/2009)
- usvojio ustavnu žalba S. Ranković i V. Vasić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 161/08, a kasnije Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 188/10, povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupka okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-1025/2009)
- usvojio ustavnu žalbu D. Radičevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Opštinskim sudom u Negotinu u predmetu broj P. 357/06 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1142/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Cvetanović, B. Nešković, M. Kosa i R. Marković i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu broj P1. 324/00 (kasnije predmetu Prvog osnovnog suda u Beogradu P1. 6085/10) povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnim sudovima da, kad se za to steknu uslovi, preduzmu sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1167/2009)
- usvojio ustavnu žalbu A. Vasojevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kragujevcu u predmetu broj P. 490/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1292/2009)
- usvojio ustavnu žalbu LJ. Jovanovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Komisijom opštine Svilajnac za vraćanje oduzetog zemljišta u predmetu 199-239/91 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnim organima da u navedenom predmetu preduzmu sve neophodne mere kako bi se predmetni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1540/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Pavlović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Komisijom opštine Svilajnac za vraćanje oduzetog zemljišta u predmetu 199-239/91 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnim organima da u navedenom predmetu preduzmu sve neophodne mere kako bi se predmetni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1541/2009)
- usvojio ustavnu žalbu N. Ilić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Komisijom opštine Svilajnac za vraćanje oduzetog zemljišta u predmetu 199-239/91 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnim organima da u navedenom predmetu preduzmu sve neophodne mere kako bi se predmetni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1542/2009)
- usvojio ustavnu žalbu S. Milovanovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P1. 9305/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem mogućem roku. (predmet Už-2164/2009)
- usvojio ustavnu žalbu LJ. Lukić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P. 16757/11 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve neophodne mere, kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-2384/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Lovačkog udruženja "V." iz Sjenice i utvrdio da je presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1060/09 od 5. novembra 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio navedenu presudu Vrhovnog suda Srbije i odredio da Vrhovni kasacioni sud donese novu odluku po reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1389/08 od 9. marta 2009. godine. (predmet Už-85/2010)
- usvojio ustavnu žalbu N. Milovanović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 569/03 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-2476/2010)
 - odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-252/2009, Už-383/2009, Už-400/2009, Už-576/2009, Už-652/2009, Už-669/2009, Už-764/2009, Už-851/2009, Už-1219/2009, Už-1241/2009, Už-1336/2009, Už-1432/2009, Už-1568/2009, Už-2806/2009, Už-1224/2010, Už-2689/2010, Už-2726/2010 i Už-2544/2011.
- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-176/2009, Už-386/2009, Už-440/2009, Už-445/2009, Už-485/2009, Už-560/2009, Už-596/2009, Už-597/2009, Už-666/2009, Už-675/2009, Už-788/2009, Už-967/2009, Už-1150/2009, Už-70/2010, Už-1155/2010, Už-3996/2010, Už-3997/2010, Už-4067/2010, Už-5020/2010, Už-10/2011, Už-37/2011, Už-182/2011, Už-243/2011, Už-823/2011, Už-1002/2011, Už-1235/2011, Už-1236/2011, Už-1237/2011, Už-1238/2011, Už-1263/2011, Už-1316/2011, Už-1339/2011, Už-1454/2011, Už-1601/2011, Už-1704/2011, Už-1712/2011, Už-1773/2011, Už-1784/2011, Už-1793/2011, Už-1817/2011, Už-1845/2011, Už-1888/2011, Už-1978/2011, Už-1988/2011, Už-2009/2011, Už-2271/2011, Už-2278/2011, Už-2371/2011, Už-2385/2011, Už-2531/2011, Už-2592/2011, Už-2660/2011, Už-2738/2011, Už-2817/2011 i Už-2876/2011.

VII U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 76/2011 i IR - 190/2011.

 Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 29.9.2011.

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE NASTAVLJA SA PRUŽANJEM PRAVNE POMOĆI NEREIZABRANIM SUDIJAMA

Društvo sudija Srbije, u skladu sa zaključcima sa Treće vanredne Skupštine održane 26. decembra 2009. godine, nastavlja sa pružanjem pravne pomoći nereizabranim sudijama.  

Povodom revizije reizbora sudija koja je u toku, Društvo sudija Srbije preporučuje nereizabranim sudijama da:

1. izvrše uvid u spise svog predmeta, blagovremeno, pre ročišta, provere da li su svi združeni svi dokazi do sada dostavljani Ustavnom sudu i Visokom savetu sudstva, da li su spisi popisani u skladu sa Pravilima, da li su, kada i koji dokazi u međuvremenu pribavljani od strane Visokog saveta sudstva i uopšte, notiraju sve što smatraju da može da bude od značaja kako pred Komisijom tako i u eventualnim daljim postupcima pred Ustavnim sudom i pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava u Strazburu;
2. zatraže pisanim putem odluku Komisije (član 25 Pravila) koja sadrži pisani i obrazloženi predlog Visokom savetu sudstva da li da se prigovor usvoji ili odbije; 
3. zatraže zapisnik sa sednice Visokog saveta sudstva na kojoj je doneta odluka o odbijanju njihovog prigovora, posebno sa onih na kojima nije učestvovao sudija Jakšić i  podatak o tome kojom većinom je doneta ta odluka (član 29 Pravila), s obzirom na konstataciju iz Akcionog plana Vlade Srbije da „stari“ članovi VSS neće učestvovati u donošenju odluka u reviziji a da je član VSS iz reda profesora u sukobu interesa po pravnosnažnom rešenju Agencije za borbu protiv korupcije od 9.3.2011 koja je Skupštini i predložila njegovo razrešenje;
4. zahteve iz tačaka 2. i 3. zasnuju na Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja  i ukoliko po njima ne bude postupljeno, obratiti se povereniku žalbom
5. podnesu ustavnu žalbu Ustavnom sudu, ukoliko nisu dobili odluku VSS, pre toga ponovo vršeći uvid u spis;
6. podnesu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu jer se ni nova ustavna žalba ni nova žalba Ustavnom sudu, koja je decembarskim izmenama Zakona o sudijama pretvorena u vanredni pravni lek, ne mogu smatrati efektivnim pravnim lekom.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 29.9.2011.

PRIVODI SE KRAJU POSTUPAK PREISPITIVANJA ODLUKA O OPŠTEM IZBORU KANDIDATA NA JAVNOTUŽILAČKA MESTA

"Trebalo je u tužilaštva vratiti daleko veći broj ranije neizabranih javnih tužilaca nego što je vraćeno nakon postupka preispitivanja", kaže dr Milan Škulić, član Državnog veća tužilaca

Državno veće tužilaca privodi kraju postupak preispitivanja odluka o opštem izboru kandidata na javnotužilačka mesta. Kako saznajemo, to će uskoro biti okončano, a na posao će biti vraćen veoma mali broj neizabranih tužilaca. Član DVT-a dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je da je nezadovoljan postupkom preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca, ali da ne može konkretno da kaže kako je ko glasao na sednicima.

"Smatrao sam da veliki broj nosilaca javnotužilačke funkcije prilikom prvog ciklusa opšteg izbora nije prošao iz sasvim jednostavnog razloga - zato što nije bilo dovoljno mesta u javnim tužilaštvima za koja su konkurisali. Mnogima od tih ljudi se ništa posebno nije moglo zameriti, pa im je čak i zvanično obrazlagano da je prednost trenutno data onima za koje je ocenjeno da su nešto bolji. Međutim, sada kada više nema nikakvog limita vezanog za broj "slobodnih" mesta u tužilaštvima, vraćen je veoma mali broj javnih tužilaca, što je svojevrsni paradoks", kaže dr Škulić.

On dodaje da ga posebno zabrinjava to što su se članovi DVT-a, koji su postupali kao izvestioci, u mnogim slučajevima fokusirali na određene razloge koje on smatra svojevrsnim "izgovorima" da neko ne bude biran, a ti izgovori zasnivaju se na vrlo širokom tumačenju parametara nečije stručnosti, efikasnosti i savesnosti.

"Tako se, na primer, navode konkretne greške u pojedinim predmetima, a to nije uvek praćeno analizom ukupnog rada, kada bi se u mnogim slučajevima vrlo jednostavno moglo uvideti da nije reč o nečem što je tipično, već više o manifestaciji poznatog pravila da "ko radi, taj i greši". Takođe je često veliki značaj davan prekoračenju takozvanih instruktivnih rokova, što je već na prvi pogled veoma diskutabilno, jer sa jedne strane, ti rokovi po pravilu nisu strogi, već je više reč o "preporučenim" rokovima, dok s druge strane, uglavnom nema podataka koliko su se o takve rokove ogrešili i oni javni tužioci koji su birani bilo ranije, bilo sada", objašnjava Škulić.

Samim tim što se ušlo u postupak preispitivanja odluka prvog sastava DVT-a, priznato je da su moguće greške.

"Niko nije bezgrešan, a sada je bilo važno da se greške koliko je moguće isprave, a ne da se biranjem nekog veoma malog broja javnih tužilaca, stvori utisak o minimalnom broju grešaka. U mnogim situacijama, konkretnim ljudima prilikom odlučivanja prvog sastava DVT-a, ništa posebno ozbiljno nije zamerano, ali za njih tada jednostavno nije bilo slobodnih mesta, što je bila posledica tada važeće sistematizacije. Sada se za neke od tih ljudi u postupku preispitivanja nalaze nekakvi novi razlozi da se oni ne biraju, što ne smatram adekvatnim", kaže dr Škulić.

Budući da je tužilaštvima potreban veći broj nosilaca javnotužilačke funkcije, naročito sada kada se najavljuje uvođenje tužilačke istrage, profesor smatra da bi u tužilaštva trebalo vratiti daleko veći broj ranije neizabranih javnih tužilaca.

"Nekada su mi ocene nekih kandidata, iznete na sednicama DVT-a, delovale toliko strogo da me je to skoro asociralo na onaj biblijski prevod Vuka Karadžića, kad on kaže da će teže jedan grešnik ući u raj nego što će kamila proći kroz iglene uši", rekao je na kraju profesor.

(autor: A. Petrović)

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Politika, 29.9.2011.

PODSEĆAMO: OD 1. OKTOBRA 2011. PROIZVOĐAČ, UVOZNIK ILI DALJI KORISNIK DUŽAN JE DA KLASIFIKUJE, A SNABDEVAČ DA OBELEŽI I UPAKUJE SUPSTANCE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da klasifikuje, a snabdevač da obeleži i upakuje supstance u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011 - dalje: Pravilnik) od 1. oktobra 2011. godine, a smeše od 1. juna 2015. godine.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik je dužan da istovremeno klasifikuje supstance i u skladu sa Pravilnikom i u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010 i 25/2011) u periodu od 1. oktobra 2011. godine do 1. juna 2015. godine.

Ako su supstance stavljene u promet pre 1. oktobra 2011. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda, snabdevač je dužan da ih ponovo obeleži i upakuje u skladu sa Pravilnikom najkasnije do 1. decembra 2012. godine.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da u periodu od 1. oktobra 2011. godine do 1. juna 2015. godine klasifikuje smeše u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda, a može ih klasifikovati i u skladu sa Pravilnikom.

Izvor: Redakcija, 29.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI - SVE LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI ĆE DO KRAJA GODINE USVOJITI PLANOVE GENERALNE REGULACIJE I LOKALNE URBANISTIČKE PLANOVE

"Sve lokalne samouprave u Srbiji će do kraja godine usvojiti planove generalne regulacije i lokalne urbanističke planove, čime će cela Srbija biti pokrivena planskim dokumentima", najavio je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.

Predstavljajući rezultate dvogodišnje primene Zakona o planiranju i izgradnji na okruglom stolu u Beogradu, u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

"Primena Zakona o planiranju i izgradnji omogućila je da se ubrza procedura i smanji vreme za dobijanje građevinske dozvole, ali je neophodno da se u narednom periodu reši pitanje visine naknade za izdavanje građevinske dozvole", rekao je ministar Dulić i najavio da će opštine i gradovi uskoro moći da dobiju tumačenja odredbi Zakona o planiranju i izgradnji na sajtu Ministarstva.

Prema njegovim rečima, najveću kontroverzu izazvala je konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine uz naknadu. Zahvaljujući odredbama o konverziji, omogućeno je uvođenje privatne svojine na gradskom građevinskom zemljištu, a najkvalitetnije građevinsko zemljište nije zarobljeno industrijskim zoniranjem, "naknada koja je predviđena je fer i potrebna za ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

"Zakonom smo omogućili brži postupak prenamene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, prenosivost građevinske dozvole usled promene investitora ili izmena nastalih u toku izgradnje objekata, faznu i etapnu izgradnju, izdavanje građevinske dozvole i na osnovu idejnog projekta, jeftiniju i jednostavniju legalizaciju", istakao je ministar Dulić.
Kako je objasnio ministar Dulić, Zakonom su obuhvaćene i posebne vrste objekata, pa su tako olakšani uslovi za izgradnju objekata za obnovljive vrste energije i omogućena izgradnja mini hidroelektrana. Između ostalog, Zakon je omogućio jeftiniju i jednostavniju legalizaciju, pa se trenutno veliki broj slučajeva rešava po ubrzanom postupku i povoljnim cenama.

"Zakon koji je stupio na snagu u septembru 2009. godine, omogućio je brže i jednostavnije izdavanje dozvola, a sama brzina u velikoj meri zavisi i od lokalnih samouprava, od njihove motivisanosti i kapaciteta. Lokalne samouprave su za projekte u okviru Programa pomoći građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize, izdavale dozvole i za 100 dana, dok su ih investitorima izdavale za 250 dana. Paradoksalno je da najsiromašnije opštine u Srbiji najsporije izdaju dozvole, dok najrazvijenije i bogate u tome prednjače. Siromašnije opštine trebalo bi da se pozabave unutrašnjom organizacijom svojih zaposlenih, jer mislim da je to ključ problema", naveo je ministar Dulić.
Ministar Dulić je zaključio da se Zakon više neće menjati.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 29.9.2011.

KROZ IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I DRUGIH PROPISA NEOPHODNO POVEĆATI OVLAŠĆENJA POVERENIKA, PRODUŽITI ROK ZASTARELOSTI ZA PREKRŠAJE I ZABRANITI DA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UMANJI ODREDBAMA DRUGIH PROPISA

Transparentnost - Srbija, podseća povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra, da je pravo na pristup informacijama i javnost rada organa vlasti najbolje sredstvo za prevenciju korupcije, poziva organe vlasti Srbije da ispune postojeće zakonske obaveze i ukazuje na koji način treba dopuniti postojeći zakonski okvir.

U proteklih sedam godina, od kada je usvojen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od kada je počeo sa radom Poverenik za informacije, kao nezavisan državni organ, ostvaren je značajan napredak. Van svake je sumnje da se veliki broj građana koristi pravom da od organa vlasti traži podatke, i to ne samo radi zadovoljenja ličnih potreba, već kako bi se uverili da se državna imovina i budžetska sredstva koriste na zakonit i racionalan način. Takođe, nebrojeno puta se pokazalo da je najčešći razlog za skrivanje informacija od strane vlasti želja da se sakriju podaci koji ukazuju na korupciju, drugi vid kršenja zakona, propusti u radu ili slab učinak samih organa vlasti.

Međutim, i pored značajnih rezultata u primeni ovog zakona, i dalje se ponekad dešava da građani ostaju neopravdano uskraćeni za tražene informacije ili da krivci za skrivanje i uništavanje dokumenata ostanu nekažnjeni. Takođe, neki organi vlasti još uvek nisu objavili ili ažurirali Informator o radu, u kojem treba da prikažu podatke o svojoj strukturi, poslovima koje obavljaju, uslugama koje pružaju i sredstvima koja koriste i pre nego što im iko uputi zahtev za određenom informacijom. Po stanovištu Transparentnosti Srbija zbog svega toga je potrebno kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih propisa učiniti sistem još efikasnijim, naročito kroz povećanje ovlašćenja Poverenika, produženje roka zastarelosti za prekršaje i kroz zabranu da se pravo na pristup informacijama umanji odredbama drugih propisa.

Prema shvatanju Transparentnosti Srbije, za borbu protiv korupcije i povećanja transparentnosti je izuzetno važno da Srbija donese i primeni i druge propise, pri čemu su prioritetna sledeća pitanja:

- radi osvetljavanja procesa donošenja propisa neophodno je učiniti obaveznim javne rasprave i zakonski regulisati lobiranje;
- potrebno je radi zaštite lica koja obelodanjuju korupciju i neracionalno raspolaganje javnim resursima doneti sveobuhvatan Zakon o zaštiti uzbunjivača; treba proširiti krug informacija koje se objavljuju na Portalu javnih nabavki; objaviti podatke o državnoj imovini i njenom korišćenju;
- obezbediti javnost vlasništva u medijima i podataka o oglašavanju i sponzorstvima od strane državnih organa i javnih preduzeća;
- na kraju neophodno je i kroz podzakonski akt (na usvojeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti) obezbediti visok stepen preciznosti podataka o strukturi, poreklu i nameni prihoda i rashoda političkih stranaka i izbornih kampanja.

Izvor: Transparentnost Srbija, 29.9.2011.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POZIVA PRIVREDNIKE DA DO 30. SEPTEMBRA POPUNE ANKETNI UPITNIK RADI OCENE POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA INFORMISANJEM I OBUKOM U VEZI SA PROCESOM APLICIRANJA I PRIPREME PROJEKATA ZA FONDOVE EVROPSKE UNIJE

Privredna komora Beograda poziva privrednike da do 30. septembra popune anketni upitnik (http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467) radi ocene potreba privrednih subjekata za informisanjem i obukom u vezi sa procesom apliciranja i pripreme projekata za fondove Evropske unije.

Rezultati ovog istraživanja biće dragoceni, jer će dati sliku o tome kakvi su kapaciteti privrednih subjekata u Republici Srbiji i koje vrste dodatne podrške su im potrebne. Na osnovu toga se mogu ubuduće kreirati programi podrške koji bi bili prilagođeni realnim potrebama vaših preduzeća.

Jedan od programa podrške biće i program jačanja kapaciteta preduzeća i uspešno apliciranje projekta u EU fondovima, u trajanju od godinu dana, koji će sprovesti Privredna komora Beograd.

Poželjno je da upitnik bude popunjen u elektronskoj formi. Popunjavanje upitnika traje sedam minuta. Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Inić, savetniku u Privrednoj komori Beograda, aleksandra@kombeg.org.rs, +381 11 2641 355. lokal 131

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.9.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – RATEL UPUTILA ZAHTEV IMAOCIMA OPŠTIH ODOBRENJA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

U cilju ažuriranja podataka, koje u Registru vodi Republička agencija za elektronske komunikacije, potrebno je da imaoci opštih odobrenja, izdatih u skladu sa ranije važećim propisima, dostave popunjen i potpisan Obrazac OB, koji je sastavni deo Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja  ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.) i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/internet_usluge.47.html

Obrazac OB treba da bude popunjen trenutno važećim podacima koji se odnose na:

- podatke o operatoru,
- vrste usluga koje se pružaju, kao i to da li se pružaju preko sopstvene ili zakupljene mreže,
- vrste mreža koje se koriste za pružanje usluge.

Kao datum početka pružanja usluge navesti datum izdavanja odobrenja.

Rok za dostavljanje popunjenog obrasca je 15 dana od dana objavljivanja zahteva.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 23.9.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

VLADA RS PRODUŽILA NA ŠEST MESECI ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE VLASNIČKIH UDELA U PREDUZEĆIMA ČIJI SU OSNIVAČI IZ BIVŠIH YU REPUBLIKA, A TAKOĐE POVEĆALA SA 25 NA 50 EVRA VREDNOST ROBE NA KOJU SE NE PLAĆA CARINA

Novom uredbom omogućeno je da firme iz bivših jugoslovenskih republika do kraja marta podnose zahteve za rešavanje imovinskih odnosa

Novom vladinom uredbom omogućeno je da firme iz bivših jugoslovenskih republika do kraja marta podnose zahteve za rešavanje imovinskih odnosa u preduzećima u Srbiji, rekao je na konferenciji za novinare šef vladine Kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.

Do sada su dve kompanije iz Slovenije rešile status vlasnika u firmama u Srbiji, a stiglo je oko deset predloga za rešavanje suvlasništva iz Hrvatske i Slovenije.
U Srbiji ima 150 preduzeća čiji su osnivači iz bivših jugoslovenskih republika.

Vlada Srbije danas je usvojila i Predlog zakona o rudarstvu kojim će biti povećana naknada za korišćenje mineralnih sirovina i poboljšani uslovi za investicije.

Prema tom predlogu, naknada za vađenje nafte i gasa biće povećana na sedam odsto prihoda od prodaje, za rude metala na pet odsto, a naknada za ugalj biće povećana sa jedan na tri odsto prihoda od prodaje.

Ta renta je do sada bila od jedan do tri odsto prihoda od prodaje sirovine.

Lokalne samouprave će prihod od rudne rente moći da troše samo po posebnim programima - za poboljšanje uslova života i unapređenje infrastrukture tamo gde se kopa ruda, a Ministarstvo će davati saglasnost za te programe.

Ove godine se očekuje da prihodi od rudne rente budu 2,5 milijardi dinara, a da će 2012. godine taj prihod biti udvostručen.

Vlada Srbije danas je povećala sa 25 na 50 evra vrednost robe na koji se ne plaća carina

Na konferenciji za novinare šef Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović je rekao da je povećan limit za oslobađanje od carine i na robu koji građani Srbije primaju od fizičkih lica iz inostranstva, sa 45 na 70 evra.

"Ovakvom odlukom se podstiče korišćenje međunarodnih servisa za plaćanje preko interneta", istakao je on.
Na pitanje da li je vlada razmatrala postupak za privatizaciju državne aviokompanije Jat ervejz (Airways), Mihajlović je rekao da to nije bila tema današnje sednice vlade.

JOŠ PRE TRI MESECA SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET (SES) PREDLOŽIO JE DA SE U SRBIJI UVEDE KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POSLODAVCE KOJI DUŽE OD TRI MESECA NE ISPLAĆUJU RADNICIMA ZARADE

Dnevnik

Izmenama Krivičnog zakona u Hrvatskoj poslodavci će biti kažnjavani ukoliko zaposlenima ne isplate zaradu ili deo zarade, jer će se to smatrati krivičnom delom.
Kod nas, uprkos obećanjima tako nešto se uskoro sigurno neće desiti.

Prema poslednjim podacima, u maju je u Hrvatskoj bilo 13.500 radnika kojima nisu redovno isplaćivane plate, uglavnom u preduzećima koja će otići u stečaj.

U Uniji poslodavaca Srbije su u nekoliko navrata potvrđivali da oni nemaju ništa protiv da neispalata zarada bude i krivično delo, ali smatarju da svi poslodavci ne smeju biti stavljeni u isti koš. Poslodavci smatraju da država prvo treba da počne iz svog dvorišta i to tako što će vratiti dugove privredi.

Kod nas nama preciznih podataka koliko radnika radi, a ne prima platu, ali prema procenama ovdašnjih sindikata ima čak 300.000 zaposlenih koji zarade nisu dobili po nekoliko meseci. To nije kraj jer su procene sindikata su da su „srećnici” oni zaposleni kojima plata kasni mesec-dva jer je prosek kašnjenja sve veći pa je tako postalo gotovo uobičajno da se na deo zarade, dakle ne celu, čeka i po pola godine.

Još pre tri meseca Socijalno-ekonomski savet (SES) predložio je da se u Srbiji uvede krivična odgovornost za poslodavce koji duže od tri meseca ne isplaćuju radnicima zarade. Socijalno-ekonomski savet čine predstavnici Vlade, Unije poslodavaca, Saveza samostalnog sindikata i Sindikata Nezavisnost što znači da je to respektabilno telo. Lepo su oni 8. jula na konferenciji za novinare najavili da su se dogovorili da pokrenu ovakvu inicijativu, ali su pomenuli tada i nikada više. Danas u Vladi Srbiji o tome i ne razmišljaju.

"Zakon o krivičnoj odgovornosti za gazde koji ne isplaćuju redovno platu zapeo je negde u Vladi Srbije, a Sindikat nema razumevanja za takvo ponašanje nadležnih jer se ponovo pokazuje da država nema prave prioritete", kaže potpredsednik veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednik SSS Vojvodine dr Milorad Mijatović.


Mijatović kaže da će Sindikat nastaviti da insistira da se ovaj zakon što pre nađe pred poslanicima, ali nije mogao reći kada bi se to moglo i dogoditi jer je kod nas put od Vlade Srbije do Skupštine obično ustvari lavirint. On podseća da bi se izmenom zakona i krivičnom odgovornošću za poslodavce regulisalo neisplaćivanje plata, neoveravanje zdravstvene knjižice i neuplaćivanje doprinosa zaposlenima.

EVROPSKA KOMISIJA:POZITIVNO O MEDIJSKOJ STRATEGIJI

Tanjug

Evropska komisija pozitivno je ocenila Medijsku strategiju Vlade Srbije i poručila da će pažljivo pratiti njeno sprovođenje.
"Primili smo k znanju usvajanje medijske strategije, koja je bila predmet javne rasprave", navedeno je u saopštenju iz kabineta evropskog komesara za proširenje Štefana Filea koje je dostavljeno Tanjugu.
U saopštenju je ocenjeno da "strategija postavlja dobru polaznu osnovu za rešavanje brojnih nedostataka u medijskom sektoru".

"Pažljivo ćemo pratiti njenu primenu i zakonsku regulativu, koje moraju biti u skladu sa standardima EU", poručeno je iz Fileovog kabineta.

Vlada Srbije usvojila je juče na telefonskoj sednici tekst Medijske strategije, kojom su zadate smernice dugoročnog procesa usklađivanja medijske scene u Srbiji sa evropskim standardima.

Medijska strategija

Država ne može biti vlasnik javnih glasila, navodi se u Srategiji razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2016. godine, koja je danas objavljena na sajtu Vlade Srbije.

"Osnivač javnih glasila ne može biti, ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimicno u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda", piše u medijskoj strategiji.

U Strategiji, koju je Vlada juče usvojila na telefonskoj sednici, navodi se da država zbog osiguravanja javnog interesa na području javnog informisanja može biti osnivač nacionalnih, pokrajinskih i regionalnih javnih radio-televizijskih servisa.

Država može biti osnivač javnog glasila, na srpskom jeziku, za potrebe stanovništva Kosova i Metohije, kao i specifičnih glasila koja su u funkciji bližeg informisanja i upoznavanja građana sa radom državnih organa i javnih preduzeća (internet portal, skupštinski kanal, službeni glasnik i bilteni).

U Strategiji se navodi da nacionalni saveti nacionalnih manjina mogu biti osnivači javnih glasila na jeziku nacionalne manjine za koju su osnovani.

U rokovima predviđenim Strategijom, povlačenje države iz vlasništva podrazumeva vlasničku transformaciju privatizacijom svih javnih glasila u kojima je država većinski ili manjinski vlasnik, i/ili konverzijom državnog vlasništva u akcije i njihov prenos bez naknade, u skladu sa propisima koji regulišu oblast privatizacije, kao i na drugi način u skladu sa zakonom.

Do izlaska države iz vlasništva u medijima, u rokovima predviđenim Strategijom, ti mediji su dužni da postupaju u skladu sa javnim interesom, uz potpunu uređivačku nezavisnost.

Prema Medijskoj strategiji, podaci o vlasništvu u javnim glasilima su javni. "Mora se znati stvarni vlasnik pravnog lica koje je osnivač javnog glasila i poreklo kapitala uloženog u javna glasila".

Kako se navodi, u cilju blagovremenog i kvalitetnog informisanja stanovništva na Kosovu i Metohiji, Srbija zadržava osnivačka prava nad Javnim preduzećem za novinsko izdavačku delatnost "Panorama" u okviru kojeg izlazi nedeljno javno glasilo "Jedinstvo".

Republika Srbija obezbediće regulatorni okvir za ravnopravan položaj svih novinskih agencija, u skladu sa pravilima zaštite konkurencije i dodele državne pomoć.

To podrazumeva da će, kako piše, država i pre vlasničke transformacije Novinske agencije Tanjug obezbediti konkurentno poslovanje na tržištvu agencijskih usluga, vodeće računa da Tanjug ne dovodi u neravnopravan položaj druge agencije.

"Država će putem konkursa, sufinansiranjem medijskih sadržaja u javnom interesu, kao i kupovinom agencijskih servisa za sopstvene potrebe, podsticati razvoj novinskih agencija", piše u Strategiji.

SAVET REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE ODLUČIO JE DA IZDA PRVIH 12 DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA KABLOVSKIM EMITERIMA

Time je počela završna faza regulisanje radiodifuzije u oblasti satelitske i kablovske distribucije programa, saopšteno je danas.

U saopštenju RRA podseća se da su podneti zahtevi za 151 emitera koji emituju program putem kablovske infrastrukture ili satelita, ali se ne navodi kojim emiterima je izdato tih 12 dozvola.

"RRA planirala je da do kraja 2011. godine u potpunosti završi postupak izdavanja dozvola emiterima koji televizijski ili radijski program emituju putem kabla", navodi se u saopštenju.

MMF ODOBRIO SRBIJI KREDIT IZ PREDOSTROŽNOSTI

Tanjug

Premijer Srbije Mirko Cvetković saopštio je večeras da je Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji kredit iz predostrožnosti.

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Albert Jeger izjavio je ranije danas da veruje da će Upravni odbor MMF-a odobriti okvirni sporazum o stend-baj aranžmanu postignut početkom septembra sa Vladom Srbije.

"Očekivanje je da Skupština postigne sporazum o rebalansu budžeta za 2011. u dogovorenoj formi. Još dva važna zadatka su fiskalna odgovornost - što znači implementacija budžeta za ovu godinu, a potom i budžetskog predloga za narednu godinu. Postoje fiskalna pravila koje je Srbija već usvojila prošle godine", kazao je Jeger za Glas Amerike.

On je dodao da se na planu investicija u kratkoročnom periodu očekuju ozbiljna nastojanja u cilju veće fleksibilnosti tržišta rada uzevši u obzir visoku stopu nezaposlenosti.

Takođe se od Beograda očekuju specifični koraci za poboljšanje implementacije i planiranja infrastrukturnih projekata što je vrlo važno za ekonomski rast, smatra Jeger.

"I, svakako, očekujemo održanje finansijske discipline u državnim preduzećima", dodao je on.

DP NOVI SAD GAS (NE)MENJA OSNIVAČA

RTV

Novi Sad će, u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini, zvanično zatražiti da se Društveno preduzeće "Novi sad – gas" vrati pod upravu grada, poručuje gradonačenik Igor Pavličić. Međutim, nadležni u tom preduzeću poručuju da ta firma podleže isključivo zakonu o privatizaciji, a nikako zakonu o javnoj svojini

KOMISIJA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA AKREDITOVALA JE JOŠ DVA PRIVATNA UNIVERZITETA, PA JE TRENUTNO U SRBIJI 15 UNIVERZITETA SA DOZVOLOM ZA RAD

Tanjug

 Od ukupno 15 univerziteta osam je državnih i sedam privatnih.

Akreditovani su Evropski univerzitet i Union - Nikola Tesla, obe ustanove iz Beograda, rekla je Tanjugu predsednica KAPK Vera Vujčić i navela da su još četiri ustanove u postupku akreditacije i za njih će ishodi biti poznati do 1. novembra.

Tri od ta četiri univerziteta - Univerzitet Alfa (bivši Univerzitet Braća Karić), Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i beogradska Akademija lepih umetnosti, ne zadovoljavaju neophodan uslov o postojanju studijskih programa u tri polja i na tri nivoa, odnosno za školovanje na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama, rekla je Vujčićeva.

Univerzitet Union tokom postupka akeditacije podelio se na dva univerziteta i drugi deo te ustanove je pod aktom upozorenja, rekla je predsednica KAPK i najavila da će od iduće godine akreditacija krenuti od početka, proverom visokih strukovnih škola, jer se taj proces ponavlja na svakih pet godina.

Od akreditovanih državnih univerziteta tri su u Beogradu (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet umetnosti i Univerzitet odbrane) i po jedan u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Prištini, Novom Pazaru.

Među privatnim univerzitetima, ranije su akreditovani beogradski Singidunum, Megatrend, Metropolitan, Privredna akademija u Novom Sadu i Edukons u Sremskoj Kamenici.

ODLUKA O ODLAGANJU PRIMENE ODREDBE O OBAVEZNIM ZIMSKIM GUMAMA BIĆE OBJAVLJENA NAREDNE SEDMICE

Tanjug

Pomoćnik ministra za puteve i bezbednost saobraćaja Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Dragan Jovanović izjavio je danas u Nišu da će primena odredbe o zimskim gumama na sva četiri točka biti odložena za godinu dana.

"Za predstojeću zimsku sezonu vozači će biti u obavezi da imaju gume sa šarom dubine preko četiri milimetra samo na pogonskim točkovima", rekao je Jovanović novinarima tokom održavanja stručnog skupa o bezbednosti saobraćaja.

Odluka o odlaganju primene odredbe o zimskim gumama biće objavljena naredne sedmice, najavio je Jovanović.

On je dodao da je ta odluka predviđena na osnovu ranijih konsultacija ministra infrastrukture i energetike Milutina Mrkonjića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

Jovanović je rekao da je odluka o odlaganju ove odredbe usledila kako bi se pomoglo građanima Srbije u periodu krize i kako bi se odlaganjem te obaveze rasteretili kućni budžeti.

Stručni skup o bezbednosti saobraćaja u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače i tehničke ispravnosti vozila organizovali su Udruženje za unapređenje saobraćaja Srbije i Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju iz Niša.

STEČAJ - BANKROT - NAGRADA

RTV

Zbog čega 95 odsto preduzeća u kojima je pokrenut stečaj ide u bankrot, bez obzira na to što Zakon o stečaju i Pravilnik o nagrađivanju stečajnih upravnika podjednako nagrađuju i bankrot i reorganizaciju. U Zapadnobačkom okrugu, za godinu dana 150 firmi je otišlo u stečaj, a manje od pet odsto nastavilo je rad.

Da li je bankrot brži put do nagrade za stečajne upravnike, koja prosečno iznosi oko 10 hiljada evra?

USKORO PORTAL NA KOJEM ĆE LOKALNE SAMOUPRAVE DOBIJATI SAVETE I REŠENJA KONKRETNIH PROBLEMA U PRIMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

FoNet

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić najavio je danas da će na sajtu Ministarstva biti otvoren portal na kojem će lokalne samouprave dobijati savete i rešenja konkretnih problema u primeni Zakona o planiranju i izgradnji, što će ubrzati proces izdavanja građevinskih dozvola.

Dulić je, na okruglom stolu "Dve godine zakona o planiranju i izgradnji", prihvatio ocenu učesnika da su konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine i efikasnost u pribavljanju građevinske dozvole izazvale najviše oprečnih mišljenja.

Dulić je rekao da ima teškoća u praksi, a da u drugostepenom postupku pred ministarstvom ima 14.000 predmeta, koje sedmoro ljudi treba da reši.

U delu debate koja se ticala Luke Beograd, Dulić je rekao da investitor treba da odluči da li će platiti cenu zemljišta, ili čekati odluku sudskih instanci.

Član Upravnog odbora nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Ernest Bode rekao je da su sadašnji pravni okviri nejasni, nepotpuni i ponekad kontradiktorni, navodi se u saopštenju.

OTVORENA SRPSKO-BUGARSKA FABRIKA LEKOVA U STARIM BANOVCIMA

Tanjug

Nova fabrika lekova i drugih farmaceutskih proizvoda kompanije "Ivančić i sinovi" otvorena je danas u Starim Banovcima, a, kako je najavilo njeno rukovodstvo, u narednom periodu biće zaposleno više od sto novih radnika.

Generalni direktor kompanije "Ivančić i sinovi" Bratislav Ivančić rekao da je nova fabrika izgrađena u saradnji sa bugarskom kompanijom "Sofarm", a da je ta investicija vredna četiri miliona evra, te da predstavlja prvu fazu ukupne investicije od osam miliona evra.

Druga faza, kako je naveo, planirana je za naredni period čime će biti zaokružen ceo proizvodni postupak od granulacije do pakovanja.

Ivančić je istakao da je planirano da se do kraja godine zaposli 50 radnika, a da se na kraju celokupne investicije popuni ukupno 110 novih radnih mesta.

On je rekao da je planiran izvoz kompanije "Ivančić i sinovi" za ovu godinu milion evra i da očekuje povećanje u narednoj godini čemu bi trebalo da doprinese i nova investicija.

Ivančić je istakao da se nada da će ta investicija biti podstrek ostatku domaće farmaceutske industrije da se pokrene.

Otvaranju je prisustvovao i potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić, koji je rekao da je veoma važno da u momentu ekonomske krize postoje i primeri novih ulaganja.

Đelić je naveo da je otvaranje zajedničke fabrike srpskog i bugarskog partnera i primer dobrih odnosa dve zemlje.

On je dodao da će saradnja omogućiti tim kompanijama da obezbede plasman proizvoda na tržište zapadnog Balkana gde iskustva ima srpska firma, ali i istočne Evrope gde iskustva ima bugarska kompanija.

Đelić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je rebalansom budžeta za 2011. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđeno da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) bude u stanju da obezbedi likvidnost i poštuje rokove isplate onima koji se nalaze u zdravstvenom sistemu.

On je objasnio da je Vlada Srbije svesna problema likvidnosti u zdravstvenom sistemu, kao i da će jedan od bitnih prioriteta u rebalansu budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu biti da RFZO obezbedi likvidnost.

Đelić je dodao da Srbija želi da omogući normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema i da gradi sopstvenu farmaceutsku industriju, a da je za to potrebno da sistem funkcioniše i da ne bude zastoja.

Ministar zdravlja Bugarske Stefan Konstantinov, koji je prisustvovao otvaranju fabrike, rekao je da je zajednička investicija dve firme početak još bolje saradnje Bugarske i Srbije.

Predsednik opštine Stara Pazova Goran Jović rekao je da dobro što se u vreme ekonomske krize otvaraju nove fabrike i dodao da se na teritorije te opštine nije povećavala nezaposlenost od kada je počela ekonomska kriza.

On je podsetio da je ta opština davala logističku podršku za izgradnju fabrike i da će to činiti i ubuduće prilikom novih investicija.

Nova fabrika, površine 2.400 metara kvadratnih, trebalo bi da ostvari četiri puta veću proizvodnju lekova od dosadašnje produkcije kompanije "Ivančić i Sinovi".

Njeno rukovodstvo očekuje da fabrika godišnje proizvodi više od osam miliona pakovanja domaćih i licenciranih lekova, tableta, kapsula i drugih medicinskih proizvoda.

NAGRADE I OTPREMNINE PROSVETNIM RADNICIMA POSLE REBALANSA BUDŽETA

Tanjug

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović potvrdio je u Novom Sadu da će jubilarne nagrade i zaostale otpremnine biti isplaćene prosvetnim radnicima, ali sa izvesnim zakašnjenjem dok se ne usvoji rebalans budžeta za ovu godinu, najverovatnije 11. novembra.

"Nagrade i otpremnine nisu pitanje dobre volje, nego samo stanja budžeta, odnosno raspoloživog novca. O tome ću ovih dana razgovarati s premijerom i ministrom finansija Mirkom Cvetkovićem, a onda ću biti u situaciji da zvanično obavestim javnost o rokovima", dodao je on u izjavi novinarima nakon polaganja kamena temeljca za nadgradnju Osnovne škole "Svetozar Marković - Toza".

Prema njegovim rečima, Zakonom o budžetskom sistemu za 2011. godinu garantovana su sredstva za jubilarne nagrade, a na lokalnim samoupravama je da to i ostvare.

"Znam da je veoma mali broj opština i gradova to i učinio, upravo zbog nedostatka novca prouzrokovanog smanjenjem nivoa transfernih sredstava. Rebalansom budžeta ćemo obezbediti novac za nagrade i otpremnine unazad tri godine, a onda ćemo, u saradnji sa sindikatima, rešiti to pitanje", rekao je ministar.

"Sve što smo prihvatili kao obavezu ćemo i ispuniti, uz zakašnjenje od nekoliko nedelja, a prema informacijama koje sam jutros dobio Skupština Srbije će o rebalansu budžeta raspravljati 11. novembra", rekao je Obradović.

Malo nastavnika će ostati bez posla

Ministar prosvete i nauke izjavio je da će malo nastavnika širom Srbije ostati bez posla, uprkos tome što je zbog niskog nataliteta smanjen broj učenika, a time i razreda.

"U celoj Srbiji samo 158 nastavnika uopšte ne drži nastavu, njih oko 2.100 ima nedovoljan fond časova od 10 do 50 odsto, ali u isto vreme postoji i nešto više od 2.000 predavača za koje su škole iskazale potrebu", ukazao je ministar.

Prema njegovim rečima, resor na čijem je čelu, zajedno sa školskim upravama, proveriće sve dostavljene podatke i pomoći nastavnicima s nedovoljnim brojem časova da ih dopune, a čak i za pomenutih 158 ljudi koji ni ne odlaze u učionice pokušati da nađe adekvatan posao.

Smanjen broj odeljenja

"U protekle tri godine smo smanjili broj odeljenja za skoro 1.600, a to nije uslovilo velika pomeranja, niti potrese u obrazovnom sistemu. To govori da radimo sistematski, da sarađujemo sa školskim upravama i sindikatima u traženju rešenja koja neće dovesti u pitanje kvalitet obrazovanja, ali neće ni izazvati socijalne potrese", nastavio je Obradović.

Veliki problem za čitavo društvo, međutim, kako je istakao, predstavlja loša demografska situacija u Srbiji.

"Želeli bismo da imamo više dece u školama, a u uslovima kada ih je sve manje logično je da moramo sistem da racionalizujemo, da na najbolji način koristimo novac koji nam je na raspolaganju. Istovremeno želimo da stalno unapređujemo kvalitet obrazovanja i da ne dovedemo u pitanje pravo dece na obrazovanje, uključujući i učenje na maternjem jeziku, što u uslovima krize nije lako", zaključio je Obradović.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

OBJAVLJEN PROGRAM EDUKATIVNIH SEMINARA KOJI ĆE BITI ODRŽANI TOKOM OKTOBRA MESECA U ORGANIZACIJI UNIJE POSLODAVACA SRBIJE

Unija poslodavaca Srbije, u okviru svog programa edukativnih seminara za vlasnike i zaposlene - PETUM, objavljuje kalendar seminara koji će biti održani tokom oktobra.

Svi seminari iz navedenog programa se održavaju u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, 11080 Zemun, sa početkom u 10 časova, i registracijom u 9:30.

Kontakt osoba za sve prijave na seminare je Marijana Knežević.

Možete se prijaviti putem telefona 011/3160-248, ili e-mail adrese info@poslodavci.rs

Pored seminara koji se održavaju u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, od ove godine za zainsteresovane kompanije se nudi mogućnost i in-house seminara, za sve seminare u okviru programa PETUM.

Zainteresovani za ovakav vid treninga mogu kontaktirati Ljiljanu Pavlović, na telefon 011/3160-248 ili putem e-maila: ljilja.pavlovic@poslodavci.rs.

Program seminara za oktobrar: http://www.poslodavci.org.rs/media/PETUM%20-%20Najave%20Seminara%20-%20Oktobar.pdf

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 29.9.2011.

POPIS STANOVNIŠTVA BIĆE ODRŽAN OD 1. DO 15. OKTOBRA: • Preliminarni rezultati popisa, podaci o broju stanovnika i domaćinstava biće poznati 15. novembra, a od 15. septembra naredne godine će početi da se objavljuju konačni rezultati, dok ceo posao mora da bude završen do decembra 2013. godine •

Načelnik Odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku Snežana Lakčević izjavila je danas da građani tokom predstojećeg popisa stanovništva neće morati da odgovore na četiri pitanja - o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku i invaliditetu.

Lakčević je u izjavi za agenciju Beta istakla da će popis stanovništva u Srbiji biti održan od 1. do 15. oktobra i da će više od 41.000 popisivača prvi put građanima postaviti i neka nova pitanja, poput pitanja o korišćenju interneta i načinu na koji stižu od kuće do posla ili škole.

Ona je navela da popisivač mora da zabeleži da građanin nije želeo da se izjasni o nekom od ovih pitanja, i dodala da se pitanje o invaliditetu i takvoj vrsti zdravstvenih problema prvi put postavlja na popisu u našoj zemlji.

Prema njenim rečima, ukoliko građanin odbije da se popiše i da podatke, popisivač će prvo obavestiti popisnog instruktora i popisnu komisiju, a ako ni to ne urodi plodom, izriče se kazna od 20.000 do 50.000 dinara.

"Ako popisivač u stanu zatekne punoletno lice, ono će dati i podatke o ostalim članovima domaćinstva", naglasila je Lakčević.

Ona je saopštila da je potrebno da punoletno lice u tom trenutku zna jedinstvene matične brojeve članova porodice, pri čemu se broj može pročitati i sa papira i nije neophodno da se dokumenta daju na uvid.

"Ukoliko građani prilikom popisa budu nosili i zdravstvene knjižice, popisivači će iz njih prepisati šifre radnih delatnosti", dodala je Lakčević.

Popisivači će imati legitimacije, a sam popis obavljaće se metodom intervjua, istakla je ona i napomenula da će popisivači pitanja čitati sa popisnog listića.

Lakčević je navela da se ove godine prvi put popisuju i beskućnici koji borave u prihvatilištima ili svratištima za decu i odrasle.

Ona je naglasila da će se na popisu odgovarati i na pitanje o tome kako se stiže od kuće do posla ili škole, kojom vrstom prevoza ili pešice, a popisivači će građane pitati i o tome da li znaju da u svakodnevnom životu koriste računar.

"Interesuje nas da li građani znaju da rade obradu teksta, da rade sa tabelama, da li u svakodnevnom životu koriste internet i znaju li da primaju i šalju elektronsku poštu", saopštila je Lakčević i dodala da će se na taj način saznati koliko je kompjuterski pismenog stanovništva u Srbiji.

Ona je istakla da podatke koje su dobili popisivači moraju da čuvaju kao tajnu, a Zavod za statistiku podatke može da koristi samo u statističke svrhe.

Lakčević je napomenula i da će popis Srbiju koštati nešto manje od 2,7 milijardi dinara, a trošak između 330 i 350 dinara po stanovniku Srbiju svrstava među zemlje sa najjeftinije obavljenim popisom.

Popis će, kako je navela, pokazati demografsku sliku Srbije, pri čemu je, nakon prošlog popisa 2002. godine, naša zemlja sa prosečnom starošću građana od približno 41 godinu svrstana među deset najstarijih država u svetskim razmerama.

Ona je saopštila da je prošli popis prvi put pokazao i da Srbija ima više stanovnika starijih od 65 godina nego stanovništva mlađeg od 15 godina.

Preliminarni rezultati popisa, podaci o broju stanovnika i domaćinstava biće poznati 15. novembra, a od 15. septembra naredne godine počeće da se objavljuju konačni rezultati, dok ceo posao mora da bude završen do decembra 2013. godine.

Naredni popis stanovništva predviđen je za 2021. godinu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.9.2011.

PRODAT 631.301 DRŽAVNI ZAPIS: • Aukcija pedesettronedeljnih državnih hartija od vrednosti održana 28. septembra 2011. godine •

Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 28. septembra 2011. godine, prodat je 631.301 državni zapis, ukupne nominalne vrednosti 6.313.010.000,00 dinara. To predstavlja 63,13 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. oktobra 2012. godine.

Naredna aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa planirana je za 18. oktobar 2011. godine.

 Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 28.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na današnji dan:

 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1324/1999 of 23 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 157/31 of 24.6.1999 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1488/1999 of 7 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 172/25 of 8.7.1999 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1529/1999 of 13 July 1999 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 178/10 of 14.7.1999 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/1999 of 24 August 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 224/6 of 25.8.1999 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 2113/1999 of 5 October 1999 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 259/3 of 6.10.1999 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 2795/1999 of 29 December 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 107/38 of 4.5.2000 -

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSLOBOĐENJA OD POREZA NA KAPITALNI DOBITAK FIZIČKOG LICA KOJE DEO SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM STANA ULOŽI U KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U INOSTRANSTVU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 79
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA (PREDUZETNIKA) KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA DODATU VREDNOST - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 31 i 51
 • Ministarstvo finansija: PRAVNO LICE (PREDUZETNIK) KAO PORESKI PLATAC U SLUČAJU ISPLATE PRIHODA FIZIČKOM LICU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezu na dohodak građana: član 99
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 33. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 37. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE GRANIČNIH PRELAZA ZA IZVOZ KORENA ŠEĆERNE REPE U REPUBLIKU HRVATSKU OD 27.9. DO 31.12.2011. GODINE - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata: tačka 1
 • Uprava carina: USAGLAŠENOST PODATAKA O ROBI I UVOZNIKU U DOKUMENTIMA PRILIKOM UVOZA MOTORNIH VOZILA - Uredba o uvozu motornih vozila: član 4

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: IZMENA ZAKONA U OKVIRU PERIODA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 5
 • Apelacioni sud u Beogradu: STVARNA NADLEŽNOST VIŠEG SUDA ZA VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA ZBOG NEOVLAŠĆENOG ISKORIŠĆAVANJA AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA - Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala: član 3 stav 1 tačka 2)
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAMENA MERE ELEKTRONSKOG NADZORA ZA PRITVOR ODREĐEN ZBOG OPASNOSTI OD BEKSTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 136
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"IKL Aksijal" d.o.o.

06663559

22. St. broj 1305/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=669

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem broj 22. St. 1305/2010 od 23. decembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "IKL Aksijal" d.o.o., Beograd, Knez Danilova 23-25, matični broj 06663559, PIB 100244651.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 25. marta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Quadro duo" d.o.o.

 

1. St. broj 1556/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145, pod br. 1. St. 1556/2011 objavljuje obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145. Prva sednica će se održati 28. septembra 2011. godine u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 113, u prostoru poverioca "Reiffeisen banka" AD, sa početkom u 10,00. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika skupštine poverilaca.
2. Određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Moto gama

17173812

2. St. broj 1931/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem Posl. br. 2. St. broj 1931/2011 od 13. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad Moto gama iz Donje Mutnice, Donja Mutnica b.b., matični broj 17173812, PIB: 101721020.
II - Za stečajnog sudiju imenovan je Milivoje Ikonić sudija ovog suda.
III - Za stečajnog upravnika imenovana je Stojanović Dragica iz Beograda.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana do objavljivanja oglasa o pokretanju postupka stečaja nad Moto gama iz Donja Mutnica, Donja Mutnica bb, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 29. decembar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica 110.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje sa 24. oktobar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica broj 110.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće "Naftni kablovi" d.o.o.

17490443

48. St. broj 1842

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1717

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 1842/2011 od 31. maja 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Naftni kablovi" d.o.o., Beograd, Svetozara Radića 7a, matični broj 17490443, PIB 102975648.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 7. oktobar 2011. godine u 11,00 časova.
3. Ispitno ročište zakazuje se za 28. oktobar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće "Medico trade & partners" d.o.o.

 

48 St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1767

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 487/2011 od 7. juna 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Medico trade & partners" d.o.o., Beograd, Despota Stefana 1a.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 21. oktobar 2011. godine.
3. Završno ročište radi donošenja odluke u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o stečaju zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine u 9,30 časova.
4. Ostavlja se poveriocima stečajnog dužnika rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" u kome mogu podnetu zahtev za dalje sprovođenje postupka stečaja i izvrše uplatu sredstava neophodnih za pokriće troškova stečajnog postupka u iznosu od 300.000,00 dinara, koji je iznos potrebno uplatiti u navedenom roku na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Superba DOO" d.o.o.

 

17. St. broj 457/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćalić, rešenjem br. 17 St. 457/2011 od 15. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Superba DOO" d.o.o. iz Beograda, Avalska 5/5.
I Za stečajnog upravnika imenuje se Aleksandar Lakić iz Beograda.
II Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
III Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
IV Obaveštavaju se poverioci da je prvo poverilačko ročište zakazano za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
V Ispitno ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova.
VI Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242, II sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o.

17586629

36. St. broj 1511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o. Beograd, Terazije 42, matični broj 17586629, PIB broj 103580592, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branislav Ilić iz Beograda, Dubljanska 24.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za 23. septembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

17411365

7. St. broj 2753/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 2753/10 od 24. februara 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o., Beograd, Vodovodska 172, matični broj 17411365, PIB 102028007.
II Ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazano je za 10. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
III Na ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/2011 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog prvog poverilačkog ročišta zakazanog za 16. septembar 2011. godine u 9,40 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o.

6340954

St. broj 605/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2068

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, matični broj 6340954 PIB 101899882 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorovića 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 23. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Inženjeringpromet" AD

7318502

St. broj 569/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2099

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INZENJERINGPROMET.shtml/seo=/companyid=835

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Inženjeringpromet" AD Ub, Kralja Petra 1 oslobodioca 27, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Inženjeringpromet" AD Ub. Kralja Petra 1 oslobodioca 27, matični broj 7318502, PIB 101350356, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 18. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o.

 

1. St. broj 33/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće sastavljeno od sudije Branislava Jovović, kao predsednika veća, i sudija Radisava Obradović i Vukice Dobrivojević, kao članova veća, obaveštava poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o., Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 33/2010, održati dana 20. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Zemljoradnička zadruga "SLOGA"

7126689

1. St. broj 450/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=715

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 450/2011 od 30. avgusta 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "SLOGA" Despotovac, Despota Stevana 71, matični broj 7126689, PIB 100884425, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. avgusta 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Živan Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0165. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Živanu Jovanoviću iz Kragujevca u bruto iznosu od 1.819.308,00 dinara, što je protivvrednost od 17.960 EUR, s tim da se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade od 180.000,00 dinara istom ima isplatiti konačna nagrada za rad i to u iznosu od 1.639.308,00 dinara, što je protivvrednost od 16.183 EUR, a sve u roku od osam dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Niški vg-4" d.o.o.

20052660

2St. broj 464/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2037

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem od 31.08.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Niški vg-4" d.o.o., Kragujevac, Kumanovska 1/3, matični broj 20052660, PIB 103919013. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Stanislav Zdravković, licencirani stečajni upravnik iz Rakitova, Dragana Simijonovića b.b., sa licencom broj 155-0117.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 6.10.2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 31.08.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"RAS promet" d.o.o.

073770385

5. St. broj 398/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem br. St. 398/2011 od 9. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "RAS promet" d.o.o. Novi Pazar, Relje Krilatice 51, mat. br. 073770385, PIB 100743100. Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, br. tel. 063/354-817. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", ili dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 27. decembar 2011. godine u 10 časova u istom sudu soba broj 15. Stečajni postupak je otvoren 9. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Beograd" i dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema isto ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija

07194439

St. broj 791/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika Društvenog preduzeća za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Plantažkoop"

07283407

6. St. broj 693/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=433

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANTAZKOOP.shtml/seo=/companyid=11699

Privredni sud u Leskovcu, objavljuje da je u predmetu St. broj 693/2010 u kome je stečajni dužnik "Plantažkoop" u stečaju iz Donjeg Stopanja, matični broj 07283407, određeno ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije od strane "Tehnoservis" d.o.o. iz Leskovca, za 29. septembar 2011. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.
Nacrt plana nalaziće se na oglasnoj tabli suda i u Registru privrednih subjekata.
Obaveštenje o ročištu za razmatranje plana reorganizacije od strane poverilaca biće oglašeno u "Službenom glasniku RS", u listu "Danas" i u listu "Blic", da bi se poverioci na taj način upoznali sa sadržinom plana.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "Bonard"

20129719

6. St. broj 611/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2030

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, koju zastupa po ovlašćenju Radmila Jakovljević, dana 30. maja 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 13. jula 2010. godine, od strane predlagača OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se diplomirani ekonomista Branislav Milosavljević iz Vladičinog Hana, Njegoševa 28.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku Republike Srbije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 7. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar oslobođenja 2, sudnica 4.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28. septembar 2011. godine, u 10,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je dana 30. maja 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Napredak" a.d.

7105312

6. St. 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1281

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=318

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad dužnikom "Napredak" a.d. Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 7105312, PIB broj 100333791, a po predlogu za otvaranje stečaja od strane predlagača "Grafo NiN" d.o.o. Beograd, Viline vode broj 47, dana 24. avgusta 2011. godine, doneo je: rešenje.
Poverilačko ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

ZZ "Malča"

07186088

3. St. broj 14/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Momira Tasića, predsednika veća i sudija Ljiljane Pejić i Vojkana Mitrovića, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, na završnom ročištu održanom dana 31. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće:
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika od 24. juna 2011. godine sa izmenama i to:
- "Nagrada stečajnog upravnika" umesto iznosa "651.205,34 dinara" treba da stoji iznos "451.514.46" dinara
- "Isplata poveriocima četvrtog isplatnog reda" umesto iznosa "1.256.553,77 dinara" treba da stoji iznos "1.456.244,65 dinara".
2. Određuje se rezervacija sredstava na ime troškova stečajnog postupka u iznosu od 216.724,10 dinara.
3. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 451.514,46 dinara.
4. Nalaže se stečajnom upravniku poveriocima četvrtog isplatnog reda isplati iznos od 1.456.244,65 dinara, u skladu sa izmenjenom specifikacijom, koja čini sastavni deo ovog rešenja, u roku od osam dana od pravnosnažnosti rešenja.
5. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, matični broj 07186088, PIB 100336275.
6. Stečajnu masu stečajnog dužnika činiće potraživanje stečajnog dužnika po rešenjima o izvršenju Privrednog suda u Nišu I br. 589/07 i I br. 588/07 (po presudi 8 P br. 568/07 od 31. avgusta 2006. godine), I br. 61/08 (po presudi 6 P br. 5/07 od 16. oktobra 2007. godine), Iv br. 2291/08, I br. 449/10 (po presudi 3 P br. 213/10), I br. 571/09, I br. 705/10, I br. 86/11, Iv br. 650/07, Iv br. 144/08, u parnici pred Privrednim sudom u Nišu 3 P br. 430/11, 1 P br. 927/10, po presudi Privrednog suda u Nišu 4 P br. 167/08 od 29. decembra 2008. godine, 1 P br. 906/10 od 8. juna 2010. godine, po rešenju o izvršenju Privrednog suda u Leskovcu Iv br. 2308/07, u parnicama pred Osnovnim sudom u Nišu 5 P br. 1816/11, 5 P br. 1914/10 i u krivičnim predmetima pred Osnovnim sudom u Nišu 6 K br. 7767/10, 9 K br. 3774/10, K br. 1931/06, 9 K br. 489/10 i 4 K br. 3214/10.
7. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 6. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Ljubomir Kostić iz Niša.
8. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravnosnažnosti postupka iz stava 6. izreke ovog rešenja.
9. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Bio King" d.o.o.

20323051

2. St. broj 484/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2080

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija AD iz Novog Sada, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, 13. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, matični broj 20323051, PIB 105289780, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Pavle Nikolić iz Pirota.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII. Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Mit produkt" d.o.o.

 

5. St. broj 573/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 573/2010 od 7. septembra 2011. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad "Mit produkt" d.o.o. u stečaju iz Rabrova, za 26. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 76/III u Privrednom sudu Požarevac.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Candy" d.o.o.

6982816

St. broj 247/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca, matični broj 6982816, PIB 101584819, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Nebojša Jočić iz Požarevca.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 9. septembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda, 20. jula 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Petrovac, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredni društvo "Ciglana MBC-2001" a.d.

 

1. St. b roj 539/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1180

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Ciglana+MBC+2001.shtml/seo=/companyid=25761

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u predmetu stečaja nad privrednim društvom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, po povereniku Ani Malivuković, dane 6. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32 i to za 5. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

 

 

5. St. broj 15/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određen nastavak ispitnog ročišta za 7. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Zlatibor gradnja" a.d.

17123246

6. St. broj 170/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2050

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZLATIBOR-GRADNJA.shtml/seo=/companyid=10627

Privredni sud u Užicu, 6. St. broj 170/2011 od 9. septembra 2011. godine:
Usvojen je predlog predlagača, "Jelen Do" a.d. Jelen Do i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Zlatibor gradnja" a.d. Užice Radnička b.b., PIB 101779133, matični broj 17123246, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Avramović Budimir dipl. ecc iz Užica, Užičkih heroja 10.
Određuje se ispitno ročište za 9. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 14. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda dana 9. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Kapitel" d.o.o.

 

2. St. broj 136/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni u predmetu stečaja nad "Kapitel" d.o.o. iz Užica, obaveštava poverioce da je Milutin Stojčić - osnivač preduzeća "Kapitel" podneo Plan reorganizacije i da je ročište za razmatranje i glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Kapitel" d.o.o. iz Užica, određeno za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 50/III.
Pozivaju se zainteresovana lica, da izvrše uvid u predloženi Plan reorganizacije, koji se nalazi u pisarnici ovoga suda, s tim što uvid mogu izvršiti sve do dana ročišta određenog za razmatranje i glasanje.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu koje je određeno radi razmatranja i glasanja o predloženom Planu reorganizacije.
Poverioci o predloženom Planu reorganizacije mogu glasati i pismeno, putem glasačkih listića "koje će dostaviti sudu do dana ročišta".