Aktuelne vesti na dan 26.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 29/15-30. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 70 OD 23.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O DECENTRALIZOVANOM SISTEMU UPRAVLJANJA SREDSTVIMA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE NACIONALNIH ETALONA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KROMPIRA ( SOLANUM TUBEROSUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, KVALITETU I DEKLARISANJU RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU OSNOVNOG SKUPA IZNAJMLJENIH LINIJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O MINIMALNOM SADRŽAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NAČINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PRAVOVREMENU NAJAVU AKCIDENTA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA TDR D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA
2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA) - "Official Journal of European Union", No L 170 od 29.6.2007 –
 • DEPOZITNI POSLOVI REZIDENATA I NEREZIDENATA: • Primena Zakona o deviznom poslovanju •

Pojam rezidenta prema Zakonu o deviznom poslovanju

Pojam nerezidenta prema Zakonu o deviznom poslovanju

Depozitni poslovi rezidenata

Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu

Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu bez odobrenja NBS

Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu na osnovu odobrenja NBS

Depozitni poslovi rezidenata u zemlji

Devizni računi pravnih lica, preduzetnika i ogranaka stranih pravnih lica

Devizni računi fizičkih lica

Depozitni poslovi nerezidenata u zemlji

Nerezidentni računi pravnih lica

Nerezidentni računi fizičkih lica

 •  
 • IPA FONDOVI • Šta nas čeka po dobijanju kandidature za članstvo u EU? •

Prioriteti IPA komponenti III, IV i V

Razvoj ljudskih resursa

Ruralni razvoj

Pripreme Republike Srbije za korišćenje IPA komponenti III, IV i V

Izazovi u narednom periodu

Sektorski pristup

 • ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI PDV U SLUČAJU SMANJENJA OSNOVICE ZA OPOREZIVI PROMET DOBARA

 

 • OGRANIČENJA U PRIMENI UREDBE O PRIZNANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Imajući u vidu da je Uredba doneta na osnovu Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon***, 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2005 - ispr. dr. zakona) koji se više ne primenjuje na radne odnose u državnim organima - shodno odredbama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008 i 104/2009), da se zaključiti da je broj lica koji bi eventualno mogli biti nagrađeni veoma mali i da to sigurno ne bi mogla biti lica koja su državni službenici i nameštenici.

 • ISKAZIVANJE VISINE OSNOVNE ZARADE ZAPOSLENIH U STRANOJ VALUTI
 • OBAVEZA REGISTRACIJE AKATA O RADNOM ANGAŽOVANJU U VREME VAŽENJA ZAKONA O UDRUŽENOM RADU
 • KOMENTAR NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 69/2011: • Rok za podnošenje zahteva za korišćenje sredstava za finansiranje održavanja lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa

Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2011. godinu

Pravo na korišćenje sredstava

Podnošenje zahteva

Izložbe

Podnošenje zahteva za izložbe


 • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA NASTAVNIKOM RADI IZVOĐENJA NASTAVE IZBORNOG PREDMETA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA ZA POTREBE EVIDENTIRANJA U SISTEM PDV KOD AGENCIJE KOJA VRŠI PROMET USLUGA SMEŠTAJA ZA KRAĆI BORAVAK
SVETSKO UDRUŽENJE SUDIJA USVOJILO REZOLUCIJU O SRBIJI U VEZI SA IZBOROM SUDIJA

Svetsko udruženje sudija, na svojoj godišnjoj Skupštini nedavno održanoj u Istanbulu, usvojilo je Rezoluciju o Srbiji u vezi sa izborom sudija i dostavilo je srpskim vlastima o čemu je obavestilo i evropske zvaničnike.

"Međunаrodno udruženje sudijа, nа sаstаnku u Istаnbulu 8. septembrа 2011, jednoglаsno usvojilа sledeću REZOLUCIJU U VEZI SA IZBOROM SUDIJA U SRBIJI

1. Međunаrodno udruženje sudijа  posmаtrа sа velikom zаbrinutošću rаzvoj u reorgаnizаciji prаvosuđа u Srbijа, posebno prestаnаk funkcije sudijа i izborni postupаk zа položаj sudijа.

2. U suprotnosti sа međunаrodnim stаndаrdimа, funkcije svih sudijа, uključujući one koji su imаli stаlni mаndаt prestаle su nа dаn 31.12.2009 zаkonom o regulisаnju prаvosuđа. Sve sudije su morаle ponovo dа аplicirаju zа položаj sudijа i  dа  prolаze kroz postupаk pred Visokim sаvetom prаvosuđа. Premа, ne sаmo međunаrodnim posmаtrаčimа, kаo što su Sаvet Evrope, OEBS, Evropskа Unijа i Evropskа аsocijаcijа sudijа,  nego i dve presude Ustаvnog sudа Srbije, ovа procedurа prekršilа je više osnovnih prаvа nа prаvično suđenje.

3. Nа krаju 2010. godine drugim zаkonom promenjenа je  nаdležnost zа  odlučivаnje  o već izjаvljenim prаvnim lekovimа protiv odluke Visokog sаvetа sudstvа. Tаj zаkon prebаcio je iz nаdležnosti  Ustаvnog sudа nаzаd nа Visoki sаvet  sudstvа  sve  pokrenute predmete u ovoj stvаri,  koje su  tаdа  brojаle  više od 800. Posle dugih pregovorа sа Društvom sudijа Srbije i međunаrodnim posmаtrаčimа, Visoki sаvet sudstvа, sаstаvljen od novoizаbrаnih člаnovа i četiri člаnа iz stаrog sаstаvа koji su već bili učestvovаli u prethodnim odlukаmа (troje od njih su člаnovi po položаju), izdаo je set prаvilа koje trebа primeniti u postupku revizije osporenih  odlukа stаrog  sаzivа  Visokog sаvetа  sudstvа. Društvo sudijа Srbije tvrdi dа u postupku revizije Visoki sаvetа  sudstvа ne primenjuje prаvilа prethodno  ustаnovljenа u cilju gаrаncije prаvičnog suđenjа.

4. Međunаrodno udruženje sudijа podsećа dа stаlnost sudijskog mаndаtа znаči dа sudije mogu dа budu rаzrešene sаmo posle disciplinskog postupkа koji ispunjаvа sve gаrаncije prаvičnog suđenjа ili аko sudijа ne može više dа obаvljа sudijske dužnosti.

5. Međunаrodno udruženje sudijа stogа pozivа srpske vlаsti dа  otklone ovа odstupаnjа od međunаrodnih stаndаrdа, isprаve pomenute nedostаtke i  izvrše  obeštećenjа svih ličnih neugodnosti koje su ti nedostаci  prouzrokovаli zа sudije u pitаnju."

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 23.9.2011.

IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE POVUČENE PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VRAĆANJU IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović potvrdio je da je Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure predložene izmene i dopune Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.

Mihajlović je u izjavi za agenciju Tanjug rekao da je taj zakon povučen zbog dodatnih usaglašavanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.9.2011.

SRBIJA POTPISALA NAGOJA PROTOKOL KOJIM SE OBAVEZALA DA ĆE PREDUZETI MERE DA BI KORISTI OD GENETIČKIH RESURSA BILE JEDNAKO PODELJENE SA AUTOHTONIM ZAJEDNICAMA IZ KOJIH SU POTEKLE

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je da je Srbija potpisala Nagoja protokol i tako postala jedna od 50 država potpisnica koje će pružiti svoj puni doprinos njegovoj realizaciji.

Dulić, koji učestvuje na ministarskom sastanku posvećenom Nagoja protokolu i Međunarodnom sporazumu o genetičkim izvorima za ishranu i poljoprivredu u okviru 66. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, naveo je u telefonskoj izjavi za agenciju Tanjug da taj protokol treba da obezbedi očuvanje biodiverziteta i efikasnije sprečavanje posledica klimatskih promena.

Ovaj protokol će u okviru borbe za očuvanje biodiverziteta u svetu omogućiti da se u budućnosti formira baza genetskih podataka biodiverziteta iz celog sveta, iz koje će moći da se koriste genetski resursi za očuvanje mnogih vrsta, naglasio je ministar.

On je podsetio na to da je Srbija bogata biodiverzitetom i da su genetski potencijali biljnog i životinjskog sveta veliki.

"Siguran sam da će Srbija, zahvaljujući i ratifikaciji ovog protokola, moći da da pruži svoj puni doprinos očuvanju biljnog i životinjskog sveta", napomenuo je Dulić.

U proteklom periodu, kako je istakao, ratifikovano je više protokola koji se odnose na zaštitu životne sredine, kao što su Klimatski protokol iz Kjota, Bazelska i Stokholmska konvencija i slično.

Nagoja protokol je nakon šest godina pregovora usvojen 29. oktobra 2010. godine u Nagoji, u Japanu, na desetom sastanku Konferencije članica (COP10) Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN.

Ovaj dokument unapređuje pristup i podelu dobiti genetičkih resursa i obezbeđuje veću pravnu sigurnost pružalaca i korisnika tih resursa.

Svaka od zemalja potpisnica preduzeće pravne, administrativne ili političke mere kako bi osigurala da koristi od genetičkih resursa budu podeljene jednako sa autohtonim zajednicama iz kojih su potekle.

Dulić se na marginama ministarskog sastanka sastao i sa velikim brojem resornih ministara sa kojima je razgovarao o zaštiti prirode i sprečavanju posledica klimatskih promena.

Prema njegovoj oceni, dobro je to što je Srbija i dalje izuzetno aktivna kada je reč o politici zaštite životne sredine i što je u poslednjih nekoliko godina prisutna na svim velikim skupovima posvećenim tim temama.

Naša zemlja, kako je naveo, aktivno učestvuje i u postupcima pregovaranja i donošenja novih politika u toj oblasti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.9.2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO "PREDSTAVLJANJE I DISKUSIJA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU"

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković objasnio je danas da je cilj reforme i uvođenja elektronske uprave da se za dve do tri godine na minimum svede broj dokumenata koji se izdaju u štampanoj formi.

Marković je na okruglom stolu "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku" istakao da će se na taj način olakšati komunikacija državnih organa i istovremeno rasteretiti građani.

Prema njegovoj oceni, važeći zakon nije loš, ali neophodno je menjati ga kako bi se omogućilo uvođenje elektronske komunikacije i odgovorilo na savremene potrebe građana i državnih organa.

Ministar je izrazio nadu da će novi zakon modernizovati upravu i omogućiti bolji odnos prema građanima kako bi oni lakše ostvarili svoja prava.

On je napomenuo da donošenje ovog zakona nije posao samo za jedno ministarstvo i dodao da u javnu raspravu treba da se uključe svi zainteresovani.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer podsetio je na to da je važeći zakon usvojen 1986. godine, zbog čega je potrebno doneti novi dokument kako bi se regulativa prilagodila novim tehnologijama i potrebama građana.

Dežer je naglasio da je Zakon o opštem upravnom postupku jedan od onih koje treba promeniti na putu ka EU, ali Unija nema model koji mora da bude prihvaćen, tako da Srbija može da iskoristi dobra iskustva zemalja u regionu, uz istovremenu primenu sopstvenih saznanja.

Novi zakon, kako je naveo, treba da obuhvati princip transparentnosti, da smanji rizik od korupcije i da obezbedi da sistem uprave bude efikasan.

Sastanku su prisustvovali i članovi Radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o opštem upravnom postupku, predstavnici relevantnih organa državne uprave i pravnih fakulteta, kao i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - POVERENIK JOŠ JEDNOM UPOZORAVA SVA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA NA SVIM NIVOIMA NA OBAVEZU DA SE PREMA PODACIMA O LIČNOSTI GRAĐANA ODNOSE NA ZAKONIT NAČIN

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom upozorava sva javna komunalna preduzeća i na republičkom, i na pokrajinskom, i na lokalnom nivou na obavezu da se prema podacima o ličnosti građana odnose na zakonit način i da ih koriste samo u svrhe predviđene zakonom a u druge svrhe isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost građana o čijim podacima se radi.

S tim u vezi, Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Mnogi građani izražavaju nezadovoljstvo zbog toga što se njihovi lični podaci, osim za zakonom predviđene namene, koriste i obrađuju i u druge svrhe, bez njihove saglasnosti. S punim pravom, jer je upotreba tih podataka radi pružanja usluga trećim licima, dostavljanje raznoraznih ponuda, ugovora po pristupu, propagandnih i sličnih materijala, a pogotovo eventualno davanje tih podataka trećim licima, bez sumnje, nezakonita.

Pre dvadesetak dana Poverenik je tim povodom uputio formalno Upozorenje najvećem Javnom komunalnom preduzeću u zemlji "Infostan"-u iz Beograda. "Infostan" me je juče pismeno obavestio da će u potpunosti postupiti u skladu sa Upozorenjem. Generalni direktor me je pismeno obavestio da će "Infostan" prestati sa dosadašnjom praksom a reklamne i slične materijale ubuduće dostavljati samo korisnicima čiju saglasnost prethodno pribave. Jednom manjem broju građana, u samo jednoj beogradskoj opštini gde je distribucija započeta biće upućeno odgovarajuće obaveštenje i izvinjenje.

Dobro je što je "Infostan" ovako odgovorio na Upozorenje i što će višegodišnja loša praksa biti prekinuta. Naravno, ostaje da se uverimo da će to što je napisano biti i ispunjeno. I da ukoliko ne budu, preduzmemo mere kao što su formalna zabrana obrade podataka i pokretanje prekršajnih postupaka.

Ovih dana će, povodom sličnih predstavki građana ovlašćena lica Poverenika izvršiti neposredan nadzor i u najvećem komunalnom preduzeću u Vojvodini, "Informatici" iz Novog Sada. Nije problem pretpostaviti da će to rezultirati upozorenjem Poverenika, istim kakvo je bilo ono upućeno "Infostan"-u. Očekujem da će i "Informatika", nakon sprovedenog nadzora postupiti na isti način.

Međutim, čak i sasvim nezavisno od veoma skromnih kadrovskih resursa Poverenika, bilo bi potpuno iracionalno da primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti moramo obezbeđivati nadzorom i upozorenjima u svakom od mnoštva komunalnih preduzeća. Zato ih sve još jednom javno pozivam na striktno poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 23.9.2011.

DO 12. APRILA 2012. GODINE TRAJE BESPLATNA PREREGISTRACIJA SPORTSKIH UDRUŽENJA

Direktor Agencije za privredne registre Republike Srbije Zvonko Obradović najavio je danas da će besplatna preregistracija sportskih udruženja trajati do 12. aprila sledeće godine i precizirao da se do tog roka očekuje upis približno 16 hiljada sportskih udruženja.

Obradović je na konferenciji za novinare održanoj povodom početka rada Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta naglasio da je registracija poverena Agenciji za privredne registre radi ostvarivanja principa javnosti i objedinjavanja baze podataka o svim sportskim udruženjima, društvima i savezima na jednom mestu.

"Udruženja koja obavljaju privrednu delatnost biće registrovana kao privredna društva u oblasti sporta, dok će u ovoj agenciji sva sportska udruženja registrovati i svoje godišnje finansijske izveštaje", objasnio je on.

Pomoćnik ministra omladine i sporta Dragan Atanasov istakao je da je početkom rada ovog registra počela i primena novog Zakona o sportu.

Atanasov je posebno ukazao na važnost zajedničkog učešća svih relevantnih sektora u unapređenju u oblasti sporta i ubrzavanju formalnih procesa kao što je administrativni prelazak, odnosno preregistracija sportskih klubova i saveza, koja je maksimalno pojednostavljena.

Prvu prijavu za preregistraciju danas je u ime Sportskog saveza Srbije podneo predsednik tog saveza Aleksandar Šoštar.

Šoštar je naglasio da je ovaj savez, kao krovna organizacija u oblasti sporta u našoj zemlji, na vreme informisao svoje članove o procedurama i postupku preregistracije.

On je ponovo uputio poziv svim sportskim čelnicima da izvrše zakonsku obavezu i upišu se u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.9.2011.

SEMINAR "PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE" BIĆE ODRŽAN 26. OKTOBRA 2011. GODINE

Seminar "Primena praktičnih zakonskih i podzakonskih rešenja u postupcima javnih nabavki za naručioce i ponuđače" biće održan  26. oktobra 2011. godine.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova. Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.

Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.

Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.

Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Teme:

•      Pravni okvir javnih nabavki - zakon i podzakonski akti
•      Istraživanje tržišta, planiranje i izrada plana javnih nabavki
•      Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
•      Javne nabavke male vrednosti
•      Izrada konkursne dokumentacije
•      Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u postupku javne nabavke male vrednosti
•      Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
•      Izmene i dopune konkursne dokumentacije
•      Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
•      Partije u konkursnoj dokumetaciji
•      Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
•      Kriterijumi
•      Priprema ispravne ponude
•      Službenik za javne nabavke
•      Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
•      Praktični primeri plana nabavki
•      Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
•      Praktični primer zahteva za zaštitu prava
•      Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Predavač:

Marina Aksentijević, danas zaposlena u JP "Skijališta Srbije" na mestu viši saradnik za javne nabavke, radila u Upravi za javne nabavke.
Sertifikovani je predavač po rešenju Ministarstva finansija za obuku službenika za javne nabavke.

Dragana Stanković Nikolić dipl pravnik. Radno iskustvo stekla radeći u Upravi za javne nabavke, a danas kao načelnik Odeljenja za nabavku i koordinaciju prodaje u Ministrastvu finansija - Uprava carina.
Sertifikovani je predavač po rešenju Ministarstva finansija za obuku službenika za javne nabavke.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 26. oktobar 2011. od 9.30- 16.00 časova.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Više informacija zainteresovani mogu dobiti na adresi: http://mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 23.9.2011.

MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO PROJEKCIJU OSNOVNIH MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA ZA 2012. GODINU

Ministarstvo finansija započelo je aktivnosti na izradi Izveštaja o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu čime formalno otpočinje proces planiranja budžeta za 2012. godinu. Usvajanje Izveštaja planira se za treću nedelju oktobra.

Kako bi budžetski korisnici, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i organi lokalne vlasti pripremili predlog budžeta i finansijskih planova za 2012. godinu Ministarstvo finansija objavljuje preliminarne projekcije osnovnih makroekonomskih pokazatelja koje predstavljaju osnovu za izradu fiskalnog okvira koji će biti sastavni deo Izveštaja o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu.

Pored osnovnih makroekonomskih pokazatelja Ministarstvo finansija objavljuje i parametre za indeksaciju plata i penzija u 2012. godini u skladu sa posebnim fiskalnim pravilom (član 27e Zakona o budžetskom sistemu) i to prema preliminarnim projekcijama rasta stope potrošačkih cena i realnog rasta BDP za 2011. godinu.
Tabela 1. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2012. godinu

PROCENA 2011

PROJEKCIJA 2012

BDP, mlrd dinara (tekuće cene)

3.359,2

3.614,5

BDP po stanovniku, u evrima

4.518,3

4.799,1

BDP, realni rast

2,0

3,0

BDP, nominalni rast

12,5

7,6

Inflacija, prosek perioda

11,3

4,3

Inflacija, kraj perioda

7,9

3,5

Izvoz robe, izražen u evrima

17,4

13,5

Uvoz robe, izražen u evrima

13,2

8,8

Deficit tekućeg računa, sa donacijama, % BDP

7,6

8,7

Spoljnotrgovinski saldo robe i usluga, u evrima, % BDP

-15,3

-15,1

Tabela 2. Parametri za indeksaciju plata i penzija prema preliminarnim
projekcijama stope rasta potrošačkih cena u 2012. godini i realnog rasta BDP

Aprilska plata / penzija

Oktobarska plata / penzija

Parametri za indeksaciju (u %)

4,0

0,8

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 23.9.2011.

BAZA PODATAKA EVROPSKOG ZAVODA OBUHVATA 70 MILIONA PATENTNIH DOKUMENATA, A OD 2014. GODINE SVI TI PATENTI BIĆE DOSTUPNI I NA SRPSKOM JEZIKU

Održana konferencija za novinare povodom pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da će članstvo Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji omogućiti unapređenje sistema zaštite intelektualne svojine, primenu svetskih tehnologija i sigurnost stranim investitorima da će njihovi patenti biti zaštićeni.

Obradović je na konferenciji za novinare, održanoj povodom pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji, ocenio da je članstvo naše zemlje u toj organizaciji od oktobra prošle godine značajno jer podstiče i doprinosi promovisanju pitanja zaštite intelektualne svojine.

Članstvo Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji i saradnja sa Evropskim zavodom za patente, kao njenim izvršim telom, od velikog su značaja za izgradnju kvalitetnog i efikasnog sistema zaštite intelektualne svojine u Srbiji, naglasio je ministar i naveo da se u Evropi godišnje prizna 50.000 patenata.

"Baza podataka Evropskog zavoda obuhvata 70 miliona patentnih dokumenata, a od 2014. godine svi ti patenti biće dostupni i na srpskom jeziku", saopštio je on.
Govoreći o intelektualnoj svojini, Obradović je napomenuo da je prošle nedelje u Skupštini Srbije na dnevnom redu bilo nekoliko zakona iz te oblasti.

Ministar je poručio da dobra zakonska regulativa i članstvo Srbije u Evropskom zavodu za patente mogu pružiti sigurnost stranim investitorima koji žele da ulažu u Srbiju.

"Strani investitori mogu da budu sigurni da će njihov proizvod i patent biti zaštićeni u našoj zemlji", naglasio je on i dodao da je regulisanje ove oblasti osnov za to da najrazličitije kompanije investiraju u našoj zemlji.

Predsednik Evropskog zavoda za patente Benoa Batisteli istakao je da olakšavajuću okolnost predstavlja to što sada nije neophodno da se zemlja koja želi da zaštiti pronalaske obrati zavodima u svih 38. zemalja članica patentne organizacije, već to može učiniti direktno prijavom Evropskom zavodu.

Batisteli je istakao da patentiranje nije važno samo za velike kompanije, već i za mala i srednja preduzeća, kao i za centre za istraživanje i razvoj.

On je napomenuo da tržište Evropske patentne organizacije obuhvata 600 miliona ljudi u 38 zemalja.

Direktor Zavoda za intelektualnu svoju Srbije Branka Totić navela je da se u Srbiji godišnje prijavi 300 patenata, a da članstvo naše zemlje u Evropskoj patentnoj organizaciji sada omogućava da prijave iz Srbije preko domaćeg zavoda budu direktno prosleđene u Evropski zavod.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU - REGISTAR SPORTSKIH UDRUŽENJA POČINJE SA RADOM 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta počeće sa radom 23. septembra 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 194. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011 godine).

Detaljne informacije o registru i procedurama u vezi postupka registracije, kao i primerke obrazaca za registraciju možete pronaći na stranici Agencije za privredne registre:

http://www.apr.gov.rs

22. juna 2011. godine na snagu su stupili sledeći Pravilnici:

• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS", br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se uređuje:

- sadržina i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu: Registar),
- predmet registracije, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka,
- dokumentacija koja se uz prijavu prilaže, kao i
- druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u vođenju Registra.

• Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ("Sl.glasnik RS, "br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se propisuje sadržaj i obrazac prijave za evidentiranje podataka o:

- sportskim organizacijama,
- sportskim savezima,
- sportskim društvima i
- sportskim centrima

koji su upisani u odgovarajući registar na teritoriji Republike Srbije.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS" br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijetive, 20.9.2011.i Redakcija

U PRIPREMI NOVA MERA KOJOM ĆE BITI SPREČENA ISPLATA NETO ZARADA BEZ UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

Do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će i u narednom periodu biti obezbeđena redovnost socijalnih davanja, kao i da će ona biti povećana za kategoriju najsiromašnijih građana.

Ljajić je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), naveo da je rebalansom budžeta predviđeno da resorno ministarstvo dobije 3,1 milijardu dinara za sva prava iz te oblasti.

On je istakao da je za boračku zaštitu predviđeno 500 miliona dinara, 1,4 milijarde za materijalno obezbeđenje porodice, odnosno klasičnu socijalnu pomoć i tuđu negu, a opredeljena su i sredstva za porodičnu zaštitu, odnosno isplatu dečjih dodataka i porodiljsko odsustvo.

Ministar je saopštio da je do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika, za šta je utrošeno 6,4 milijarde dinara, uz ocenu da se primena sporazuma u toj oblasti, uz sve teškoće, odvija sasvim zadovoljavajućom dinamikom.

"Reč je o socijalno odgovornoj meri koja je iz nužde primenjena jer poslodavci u minulom periodu nisu uplaćivali staž", napomenuo je ministar.

On je naveo da su neki od dogovorenih ciljeva u tom sporazumu, usvojenom pre nekoliko meseci, bili povezivanje staža za 100.000 radnika, minimalna zarada od 17.750 dinara i kontrola rasta cena osnovnih životnih namirnica.

Ljajić je naglasio da je u pripremi nova mera kojom će se sprečiti isplata neto zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa kako se ne bi svake dve ili tri godine primenjivala ista mera na način na koji je to učinjeno već dva puta u proteklih 10 godina.

I do sada je, kako je istakao, u zakonu postojalo rešenje da je obaveza poslodavca da uplaćuje i neto zaradu i poreze i doprinose, a sada će biti pronađeni jasni mehanizmi i predviđene sankcije za one koji to ne čine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

SUDIJE IZABRANE PO USVAJANJU PRIGOVORA O IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU POLAŽU ZAKLETVU U SKUPŠTINI SRBIJE

U Skupštini Srbije će u ponedeljak, pred predsednicom parlamenta Slavicom Đukić- Dejanović, zakletvu položiti sudije izabrane po usvajanju prigovora o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju.

Tu odluke, koju je u postupku preispitivanja odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske dužnosti, doneo je Visoki savet sudstva na sednicama održanim 20. jula, 22. jula i 9. septembra 2011. godine.  

Zakletvu će položiti sudije Vojkan Dimitrijević iz Beograda, Svetlana Petrović iz Vrnjačke Banje, Danica Miljević iz Požarevca, Zoran Marković iz Zaječara, Zdravka Pisarić iz Futoga, Krunislav Božinović iz Sokobanje, Ksenija Sokolović iz Niša, TatjanaKušlić Prdić iz Novog Sada, Milan Aleksić iz Valjeva, Vera Vukotić iz Beograda i Milka Vuković iz Sutjeske.  

Polaganju zakletve prisustvovaće ministar pravde Snežana Malović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović i republički javni tužilac Zagorka Dolovac.

B92, Beta

NOVE IZMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, KAO ŠTO SU BRŽE SUĐENJE I BOLJA ZAŠTITA ULAGAČA DAĆE BOLJI PRAVNI OKVIR ZA POTENCIJALNE INVESTITORE

Tanjug

Nove izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i zakona o parničnom postupku obezbediće daleko povoljniji pravni okvir za potencijalne investitore, izjavila je danas Tanjugu sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Ljiljana Blagojević.

- Zahvaljujući tim izmenama stvoriće se veća pravna sigurnost, a strani ulagači će se osećati mnogo sigunije u situaciji kada treba da naplate svoje potraživanje. Sada će mnogo izvesnije nego do sada moći da znaju u kom će to vremenskom okviru moći da se obavi - kazala je Blagojević.
 
Ona je naglasila da su suština ovih zakonskih izmena kraći rokovi i pojednostavljeni sistem suđenja.

- Cilj je da se u razumnom roku suđenja završavaju i da se tako zaštite poverioci koji su negde i forsirani novim Zakonom o obezbeđenju i izvršenju za razliku od prethodnog zakona gde se na neki način štitio dužnik - naglasila je Blagojević.

Najznačajnije izmene Zakona o parničnom postupku se odnose na vremenski okvir u kome suđenje može da traje, način na koji se obavlja korespondencija između parničnih stranaka i suda, pojačana procesna discipline učesnika u parničnom postupku...

Blagojević nije mogao tačno da precizira za koliko će, u odnosu na dosadašnju praksu, biti skraćeno vreme suđenja, ali je istakla da je “predlagač zakona izneo kao ambicioznu procenu da do dve godine u proseku traje parnični postupak, a u privrednim i radnim sporovima čak i kraće”.

- U izvršnom postupku se očekuje apsolutno poboljšanje gde je neki raniji prosek bio oko 440 dana - kazala je Blagojević.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio na snagu 17. septembra ove godine, dok zakon o parničnom postupku treba da bude usvojen u toku septembra ove godine 
- Primena novog zakona o parničnom postupku koji će biti usvojen do kraja septembra odložiće se za 1. februar - naglasila je Blagojević.

Na pitanje da li će odredbe zakona o parničnom postupku, biti primenjivane retroaktivno, ona je objasnila da će se svi započeti postupci okončati po odredbama starog Zakona o parnčnom postupku, osim ukoliko se ukine neka od odluka od strane Višeg ili Apelacionog suda i vrati na ponovno suđenje. 

- U tom slučaju u ponovljenom postupku primenjivaće se nove odredbe zakona - naglasila je Blagojević.

OBAVEŠTENJE PIO: OKO 40 ODSTVO POSLODAVACA NIJE U ZAKONSKOM ROKU DOSTAVILO DOKAZE O REDOVNOJ UPLATI DOPRINOSA ZA ZAPOSLENE TOKOM 2010. GODINE

Oko 40 odsto poslodavaca nije u zakonskom roku dostavilo dokaze o redovnoj uplati doprinosa za zaposlene tokom 2010. godine, rečeno je u Republičkom fondu za Penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).


Iz PIO fonda navode da je u toku slanje opomena nesavesnim poslodavcima, a počelo je i podnošenje prekršajnih prijava.

"Od oktobra ćemo intenzivirati podnošenje prekršajnih prijava protiv poslodavaca koji nisu dostavili M4 obrasce na vreme", najavila je direktorka sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević.

Ona je navela da je od oko 215.000 poslodavaca dokaze o uplati doprinosa dostavilo 130.000, odnosno 60 odsto poslodavaca.

Oko 85.000 poslodavaca dokaze nije dostavilo do 30. aprila kada je istekao zakonski rok.

Prema podacima Poreske uprave, zaključno sa krajem juna ove godine oko 51.700 poslodavaca nije obračunavalo i uplaćivalo doprinose u skladu sa zakonom.

Do kraja juna podneto je oko 8.790 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Poreska policija podnela je i više od 1.600 krivičnih prijava zbog neobračunatih i neuplaćenih poreza i doprinosa u visni od gotovo devet milijardi dinara.

Prema podacima Poreske uprave, dugovanja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa kamatama, iznose više od 233 milijarde dinara.

Emg, Beta

PRIMENA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI NEĆE BITI POTPUNO MOGUĆA DOK NE BUDE REŠENO PITANJE FINANSIRANJA VOJVODINE

Tanjug

Primena zakona o javnoj svojini neće biti potpuno moguća dok ne bude rešeno pitanje finansiranja Vojvodine, izjavio je danas pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić, napominjući da je regulisanje izvornih prihoda pokrajine ustavna obaveza Vlade i Skupštine Srbije.

Tek rešavanjem pitanja finansiranja, pokrajinski i lokalni nivoi vlasti moći će da preuzmu punu odgovornost za upravljanje tom imovinom, istakao je Đukić u intervjuu "Dnevniku".

Podsećajući da su putevi drugog reda, koji bi prema zakonskom predlogu trebalo da budu u svojini pokrajine, u ingerenciji pokrajine još od donošenja Zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, Đukić je rekao da je to samo na papiru, pošto Vojvodini nisu preneta finansijska sredstva za ostvarivanje te nadležnosti.

"Za sprovođenje zakona o javnoj svojini veoma je važno da se definišu izvorni prihodi Vojvodine", istakao je on i dodao da nije sporno to da će imovina biti preuzeta u određenim rokovima.

Paralelno s tim zakonskim predlogom, trebalo je raditi i na zakonu o finansiranju pokrajine, kako bi ona mogla da preuzme obaveze koje podrazumeva "domaćinsko upravljanje tom imovinom", zaključio je Đukić.

NOVIM ZAKONOM O ENERGETICI VELIKI INDUSTRIJSKI POTROŠAČI ĆE OD 2013. GODINE MORATI DA KUPUJU STRUJU NA SLOBODNOM TRŽIŠTU

Tanjug

Novim zakonom o energetici veliki industrijski potrošači će od 2013. godine morati da kupuju struju na slobodnom tržištu, dok će za domaćinstva i male kupce to važiti od 2015. godine, rečeno je na seminaru za novinare na Fruškoj Gori.

Domaćinstva i mali kupci će do 2015. godine moći da se snabdevaju kao i do sada, od Elektroprivrede Srbije (EPS) po regulisanim cenama, a posle 2015. godine mogu, a ne moraju da kupuju struju na slobodnom tržištu, istaknuto je na skupu u organizaciji EPS-a.

Novi zakon o energetici, koji je usvojen u julu, predviđa od 2013. godine liberalizaciju 40 odsto tržišta električne energije u Srbiji (veliki industrijski potrošači), a preostalih 60 odsto tržišta (domaćinstva i mali kupci) će biti regulisano do 2015. godine, rekla je član Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) Ljiljana Hadžibabić.

Taj zakon će uvesti na tržište električne energije novu institucije javnog snabdevača, koji će biti zadužen da obezbedi struju za domaćinstva i male potrošače do 2015. godine, rekla je ona i dodala da se pod malim kupcem podrazumeva preduzeće sa 50 zaposlenih i sa ukupnim godišnjim prihodom do 10 miliona evra.

Od 2015. će domaćinstva i mali kupci takođe moći da izaberu svog snabdevača i da pronađu onog ko će im prodavati struju po najnižim cenama, ali ako ne žele to ne moraju, jer će i dalje imati pravo na javno snabdevanje, precizirala je Hadžibabić.

Javnog snabdevača treba da odredi Vlada Srbije do 1. oktobra 2012. godine, kada će biti poznato da li će to biti EPS, odnosno onaj deo sadašnje distribucije koji se bavi trgovinom na malo, najavila je Hadžibabić.

To podrazumeva organizacione promene unutar EPS-a, sa ciljem razdvajanja trgovine od distributivne delatnosti, što mora biti završeno do 1. oktobra 2012. godini, a osim usklađivanja sa odredbama Zakona o energetici, EPS će morati da se uskladi i sa novim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnoj svojini, navela je ona i dodala da će EPS imati i razdvojene račune za te različite delatnosti.

Novi zakon predviđa i kategoriju rezervnog snabdevača od koga će industrijski potrošači, odnosno kvalifikovani kupci koji nemaju pravo na javno snabdevanje, a koji se ne snađu na slobodnom tržištu, moći da od 2013. do 2015. godine kupuju struju, objasnila je Hadžibabić.

Rezervno snabdevanje, kako je navela, može da traje najduže 60 dana, i ako kupac u tom roku ne sklopi ugovor sa snabdevačem biće mu isključena struja.

PREMA UREDBI KOJU JE SRPSKA VLADA DONELA PRE TRI GODINE, HRVATSKA PREDUZEĆA MORAJU REŠITI IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE SA SRBIJOM DO 30. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Tanjug

Hrvatskim preduzećima koje imaju imovinu u Srbiji ostalo je još pet dana za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa s tom državom ili će u protivnom ostati bez njih, piše zagrebački "Jutarnji list".

List piše da kompanije predvođene "Inom", "Borovom", "Krašom"... u Srbiji imaju imovinu vrednu oko 800 miliona evra i do 30. septembra, prema Uredbi koju je srpska vlada donela pre tri godine, moraju rešiti imovinsko-pravne odnose sa Srbijom.

Onima koji to ne učine srpske vlasti mogu nakon 30. novembra privatizovati imovinu, osim ako rok ne bude još jednom produžen o čemu se navodno razmišlja u srpskom ministarstvu ekonomije, piše "Jutarnji".

"Oko 150 naših preduzeća ima imovinu na području Srbije koju sada koriste njihove firme, a samo ih je dvadesetak uspelo da vrati tu imovinu, odnosno reši pitanje vlasništva. Stoga se može pretpostaviti da će mnoge hrvatske firme imovinu bez koje ostanu morati uterivati sudskim putem", navodi list.

Podseća se da je sud, kao način povraćaja imovine već ranije izabrao "Končar", koji je tako uspeo da vrati svoju zgradu u Beogradu, te sada više ne potražuje nikakvu drugu imovinu.
Sudu se, dodaje list, obratili i "Ina" pa je lani u Privrednom sudu u Beogradu počeo proces u kojem se traži povraćaj 167 benzinskih pumpi i naknadu izgubljene štete u ukupnoj vrednosti od oko 200 miliona evra.

Kako se napominje, prvu tužbu "Ina" je podnela pre nego što je njihov celokupnu infrastrukturu u Srbiji preuzeo "Beopetrol", koji je u međuvremenu prodat ruskom "Lukojlu", piše "Jutarnji list".

Osim "Končara" do imovine u Srbiji uspeo je doći i "Varteks", koji je pre tri godine vratio veći deo imovine s područja bivše Jugoslavije. Sudu se namerava da obrati i "Borovo" koje je, kako se navodi, sa Srbijom bezuspešno pokušavalo postići dogovor o povraćaju 88 prodavnica i pogona za proizvodnju obuće u Somboru.

Tom imovinom koja se procenjuje na 30 miliona evra sada raspolaže srpski "Boreli".

List navodi da, prema podacima Republičke direkcije za imovinu Srbije, imovina srpskih preduzeća u Hrvatskoj vredi 1,8 milijardi evra, a hrvatskih u Srbiji 800 miliona evra.
Srbija, međutim, još nema tačne podatke o tome šta njihove fabrike, opštine i građani potražuju u Hrvatskoj.

NOVOOSNOVANI POKRET PRIVREDNIKA NAMERAVA DA IZVRŠI PRITISAK NA VLAST DA IZVRŠI REFORME

Pokret privrednika, koji je za sada u formi inicijativnog odbora, namerava da okupi sve privrednike u Srbiji sa ciljem da se izvrši pritisak na vlast kako bi bile sprovedene ozbiljne reforme u zemlji, potvrdili su za “Blic” Mirko Todorović, vlasnik kompanije “Todor” iz Vrnjačke Banje, i Nikola Pavičić, počasni predsednik kompanije “Tarket Sintelon” iz Bačke Palanke.

U suprotnom, kako tvrde, Srbija će nastaviti da se zadužuje, nakon čega joj preti joj slom ekonomije i dramatičnija situacija nego u Grčkoj.  

- Mi, privrednici smo nezadovoljni kako vlast rešava ekonomske probleme u zemlji. Želimo da dignemo privredu Srbije na noge. Zato ćemo krenuti od mesta do mesta. Očekujemo da nađemo zajednički jezik sa dva miliona ljudi koji rade u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi, kao i 400.000 preduzetnika koji vode posao u Srbiji - kaže Pavičić.  

U situaciji kada je industrija u kolapsu, javna potrošnja iznad normale, a nelikvidnost preti da razori i ono malo privrede koja radi, jasno je da su suštinske reforme neophodne, kažu ovi privrednici.  

Oni smatraju da način na koji država ove probleme rešava ne valja i tvrde da bi oni to bolje radili. 

- Sadašnjoj vlasti treba šest meseci da usvoji neki zakon, a ne verujem da će izbor neke nove vlasti doneti nešto novo. S druge strane, mi smo napravili solidne firme, a država nije ništa drugo nego firma. I ne smemo dozvoliti veće gubitke. 

Pokret će, kako kažu, na izborima dati podršku partijama čiji je program kompatibilan programu reformi za koje se zalažu. Tvrde da nemaju vezu ni sa jednom strankom, mada su trojica osnivača savetnici u Ministarstvu za kapitalne investicije.

Pored pomenutih privrednika, u osnivačkom odboru se nalaze i Branislav Grujić iz PSP “Farman” i Dragoljub Lekić, generalni direktor kompanije “Vitro group”. Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije “Metalac” iz Gornjeg Milanovca.

VLASNICI FIRMI IMAJU NEGATIVNO MIŠLJENJE O RADU INSPEKCIJSKIH ORGANA

Zoran Luković, Blic

Najnovije istraživanje pokazalo je da sedam od osam vlasnika firmi ima negativno mišljenje o inspekcijama, a posebno o onima koji nedovoljno poznaju propise pa se ponašaju bahato i podložni su korupciji.

Istraživanje USAID i Privredne komore Srbije sprovedeno tokom leta kao zaključke donosi saznanje da su inspektori neobučeni, dolaze na prepad unapred sumnjajući u ispravnost poslovanja, da se nadležnosti prepliću, a propisi gomilaju. Poseban problem je da se kontrola sprovodi uz pozivanje na propise koji nisu valjano objavljeni i do kojih privrednici ne mogu da dođu na jednostavan način. 

Česte su situacije da inspektor pri kontroli kaže privredniku “Moram da te kaznim, hajde da nađemo nešto što te neće puno koštati”, beleži istraživanje. 

Firma srednje veličine, suočena sa zahtevom inspektorke da se dnevno meri buka tri sekire, da se na svaka tri dana dostavlja izveštaj o tome, da se razvrstava otpad na način koji je praktično nemoguć, rešenje problema je videla u plaćanju svih kazni i gašenju posla uz otpuštanje 40 zaposlenih. Naveden je i podatak da je u jednoj firmi kontrola trajala devet meseci, bez i jednog radnog dana prekida. 

- Najbahatiji su inspektori koji najmanje poznaju propise. U odnosu na kompetentnije kolege, podložniji su korupciji i neefikasniji, tako da njihove kontrole oduzimaju privrednicima više vremena. Za većinu su privredni subjekti krivi samom činjenicom da postoje - zapisao je jedan od privrednika. 

Jedna od ozbiljnih teškoća su nejasni propisi koji zahtevaju tumačenja različitih organa. Ta tumačenja su neobavezujuća, neusklađena, a često i suprotstavljena.

Tako privredni subjekti „bivaju kažnjeni i kada posluju u skladu sa mišljenjima ministarstava jer je nadležna inspekcija zauzela stav da se sa tim mišljenjem ne slaže“.  

- Problematična je i učestalost inspekcijskih poseta i prekomerno trajanje, preklapanje nadležnosti republičkih inspekcija i nejasna podela nadležnosti između inspekcija na republičkom i lokalnom nivou - potvrđuje Vidosava Džagić, potpredsednik PKS. 

Ljude iz privrede ljuti i obeshrabruje, a to je jedna od najčešćih primedbi, što ne postoji „nijedan efektivan mehanizam da privrednici dobiju naknadu, a da inspektori snose odgovornost kada svojim postupanjem nanesu štetu privrednicima“. Dobijeni rezultati, kažu ljudi struke, upućuju na zaključak da treba sprovesti reformu inspekcija tako što će, pre svega, biti formiran jedan organ za inspekcijske poslove, u kome će objediniti sve inspekcije, izuzev Poreske uprave, Deviznog inspektorata i Inspektorata odbrane.

SLOBODNE ZONE SRBIJE PREDSTAVLJAJU VELIKI POTENCIJAL ZA PRIVLAČENJE STRANIH INVESTITORA

Tanjug

Slobodne zone Srbije predstavljaju veliki potencijal za privlačenje stranih investitora, upošljavanje radnika i u njima se beleži stalni porast ostvarenog prometa, proizvodnje i izvoza, rečeno je u Upravi za slobodne zone.

Prema podacima iz 2010, u slobodnim zonama u Srbiji radi 7.853 radnika, ostvaren promet iznosio je 991,53 miliona evra, a ukupne investicije u slobodnim zonama iznosile su 71,21 miliona evra, navela je Uprava.

Poslovanje u slobodnoj zoni podrazumeva niz olakšica. Tako se na uvoz robe namenjenoj delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni ne plaća carina i druge uvozne dažbine, a roba koja se uvozi i izvozi iz slobodne zone ima tretman carinske robe.

Kontrolu robe u slobodnoj zoni obavlja carina, a u slučaju da se roba iz slobodne zone stavlja u slobodan promet na teritoriji Srbije, ona podleže obavezi plaćanja carine i drugih dažbina.

Na unos dobara i pružanje prevoznih i drugih usluga u slobodnoj zoni se ne plaća PDV.  

Od početka godine najznačajniji inostrani investitor je "Norma grupa" koja je investirala u slobodnoj zoni Subotica izgradiviš fabriku u kojoj planira da zaposli oko 400 radnika.

Slobodne zone postoje u Subotici, Novom Sadu, Šapcu, Zrenjeninu, Užicu, Kragujevcu i Pirotu, a u planu je formiranje slobodnih zona u Smederevu i Nišu. 

U grupi kompanija koje su došle i posuju u slobodnim zonama su i "Mišelin", "Simens", "Fijat", Kolpa, Novadis, a do sada je najviše interesenata iz Italije, u oblasti automobilske industrije.

Prilikom kontakta, investitore koji žele da posluju u slobodnim zonama najvise interesuje koliko je određeni grad udaljen od važnih putnih pravaca, šta je urađeno od infrastrukture, koje su prosečne zarade u tom kraju, kao i eventualne pogodnosti koje nudi lokalna samouprava.

Najviše investitora ima u slobodnim zonama Pirot i Subotica, pre svega zbog velike logističke podrške koju pružaju društva za upravljanje slobodnom zonom u te dve opštine, podsticaja koje nudi lokalna samouprava, kao i samog njihovog geografskog položaja.

PRAVILNIKOM KOJI JE RATEL USVOJIO PROPISUJU SE USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNE OPERATORI I PRETPLATNICI KAKO BI SE OMOGUĆILA PRENOSIVOST BROJA U FIKSNOJ TELEFONIJI OD 1. DECEMBRA 2012.GODINE

Tanjug

Prenosivost broja u fiksnoj telefoniji biće moguća od 1. decembra 2012, pošto je Republička agencija za elektronske komunikacije (Ratel) nedavno usvojila pravilnik kojim se propisuju uslovi koje treba da ispune operatori i pretplatnici, izjavio je danas direktor Ratela Milan Janković.

Kako je rekao Janković, operatori koji za sada pružaju usluge fiksne telefonije, a to su pored Telekoma, Orion i Telenor, imaće dovoljno vremena da se pripreme za uvođenje ove usluge.

Janković je dodao da prenos broja neće biti moguć van geografskog pristupnog koda, tačnije korisnici neće moći da prenose broj van zone nekog pozivnog broja.  

Prema odredbama Pravilnika, podnošenjem zahteva korisnik se, između ostalog, obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema prethodnom operatoru, za šta ima najmanje osam dana. U suprotnom novi operator može da suspenduje pozive mesec danas, a potom i da isključi broj ukoliko nisu izmirena zaostala dugovanja.
 
Provera da li su ispunjeni uslovi za prenos broja ne može trajati duže od tri radna dana, a ukoliko je korisnik zahtevao i potpuno rasčlanjenje pristupa lokalnoj petlji, operatori su u obavezi da oba zahteva izvrše u roku od 30 dana.
 
Operatori moraju da obezbede prenos broja uz istovremeno pružanje usluga kada to zahtevaju nadležni državni organi, bolnice i druge ustanove, a prenos treba da bude izvršen u vreme najmanje poslovne aktivnosti pretplatnika.
 
Prenos broja može da se odbije, ukoliko je, između ostalog, zahtev podnelo neovlašćeno lice, ukoliko postoje neizmerena dugovanja pretplatnika, ukoliko je broj već u postupku prenosa ili je pretplatnik u novoj mreži manje od šest meseci.
 
U slučaju da zatraženi broj ne može da bude prenet, prvobitni operator će o razlozima obavestiti centralnu bazu, operatora primaoca broja i pretplatnika u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva.  

Operator kod koga korisnik prelazi je dužan da plati naknadu u iznosu od 1.000 dinara bez PDV prethodnom operatoru, pošto broj bude prenet, dok naknada za raščlanjen pristup lokalnoj petlji iznosi 500 dinara.

Pretplatnik je u pogledu naknada za prenos broja, u obavezi da plati iznos ne veći od 165 dinara bez PDV novom operatoru, dok prethodni operator ne može da zahteva naknadu troškova.

Pozive prema prenetim brojevima operator ne može naplaćivati više od poziva prema neprenetim brojevima u istoj telefonskoj mreži.

Matični operator broja ostaje zadužen za dodeljeni broj i kada se on prenese kod drugog, a za to plaća odgovarajuću naknadu koja je propisana opštim aktom Ratel. 

Novi operator je dužan da matičnom operatoru plaća godišnju naknadu za svaki preneti broj, srazmerno broju dana u godini koliko se dugo preneti broj koristi.

Pretplatnik koji je zamenio operatora, ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci, a takodje ne može da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod prethodnog operatora.

U VIŠE DESETINA ZDRAVSTVENIH USTANOVA USKORO ĆE BITI IMENOVANI DIREKTORI UMESTO DOSADAŠNJIH V.D., KOJI NEĆE MOĆI ISTOVREMENO DA BUDU PREDSEDNICI ILI ČLANOVI UPRAVNIH, ODNOSNO NADZORNIH ODBORA

Tanjug

"Dosadašnji vršioci dužnosti mogu biti imenovani ponovo za direktore ako ih predloži UO te zdravstvene ustanove", objasnio je Stanković.

"Cilj je da direktori ne budu u sukobu interesa i da svako u domenu svojih nadležnosti i ovlašćenja obavlja funkcije", kazao je ministar, dodajući da je jedan od ciljeva i da se izbegnu optužbe da u nekoj ustanovi vlada samovolja jednog čoveka, a da se pritom ne pominje rad upravnih i nadzornih odbora.

On je rekao da vršioci dužnosti direktora postoje u više desetina zdravstvenih ustanova u Srbiji, a da istovremeno neke od njih nemaju upravne, odnosno nadzorne odbore.

Problem istovremeno predstavlja i to što su u nekim ustanovama direktori i predsednici ili članovi tih odbora. Prema rečima Stankovića, u pojedinim ustanovama takvo stanje traje duže od pet godina, a Ministarstvo zdravlja je osnovalo Komisiju za imenovanje organa upravljanja koja će, posle sagledavanja stanja na terenu, doneti konkretne mere.

"Komisija je sagledala to stanje i sada treba da sa organima, osnivačima ustanova u naredniih mesec dana omogući da sve ustanove imaju postavljene direktore", kazao je ministar zdravlja.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo zdravlja je sačinilo plan da se u narednom periodu u njima postave direktori i odbori u skladu sa postojećim zakonskim regulativama.

Sledeći korak je, prema Stankovićevim rečima, utvrđivanje rada upravnih, odnosno nadzornih odbora tih zdravstvenih institucija, jer ako se sada samo direktori prozivaju za loše stanje i traži njihova smena, "videće se šta o tome misle predstavnici tih odbora".

Stankovića je podsetio da u ustanovama čiji je osnivač Vlada Srbije, pokrajina ili lokalne samouprave, direktor mora da radi u saradnji sa tim odborima, čije članove predlažu osnivači zdravstvenih institucija.

MMF JE IZRAZIO SPREMNOST DA SNAŽNO PODRŽI NAPORE ZEMALJA EVRO-ZONE DA REŠE DUŽNIČKU KRIZU

Tanjug

Međunarodni monetarni fond (MMF) izrazio je spremnost da snažno podrži napore zemalja evro-zone da reše dužničku krizu.

Ohrabreni smo rešenošću kolega iz evro-zone da učine što je neophodno da bi se rešila kriza evra. MMF je spreman da snažno pomogne taj napor kao deo svoje globalne uloge, navedeno je u subotu u saopštenju sa sastanka Monetarnog i finansijskog odbora Fonda.

Globalna ekonomija je ušla u opasnu fazu, koja zahteva izuzetnu opreznost, koordinaciju i spremnost za preduzimanje odlučnih akcija država članica i samog MMF-a, dodaje se u saopštenju.

Potvrđujući da je Evropa u sedištu tekuće krize, MMF je pozdravio zemlje evro-zone koje će, kako se navodi, učiniti sve što je neophodno da bi rešile dužničku krizu evro-zone i obezbedile finansijsku stabilnost evro-zone i država članica.

Na konferenciji za novinare, izvršni direktor MMF Kristin Lagard je insistirala da su u Fondu ozbiljni u svojoj nameri.

Na sastanku nije bilo nikakvog negiranja, niti upiranja prstom, rekla je ona.

Lagardova je, međutim, rekla da MMF možda neće imati dovoljno sredstava da izađe u susret svim zahtevima za kredite, u uslovima pogoršanja stanja globalne ekonomije.

Kredibilitet MMF-a, stoga i efikasnost, počivaju na proceni sposobnosti da deluje u situaciji najgoreg mogućeg scenarija, rekla je ona.

Prema njenim rečima, postojeći kapaciteti MMF-a da odobrava kredite danas izgledaju komotno, ali blede u poređenju sa potencijalnim finansijskim potrebama ranjivih država i onih koje kriza još nije dotakla.

IAKO IMA OGROMAN IZVOZNI POTENCIJAL, SVE MANJA PROIZVODNJA ŠLJIVA U SRBIJI

Tanjug

Broj stabala šljiva u Srbiji iz godine u godinu sve je manji, a u proizvodnji se beleži pad, iako gajenje tog voća u Srbiji ima viševekovnu tradiciju i predstavlja svojevrstan zaštitni znak zemlje, izjavio je Tanjugu naučni saradnik u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stanković.

U Srbiji trenutno ima 43 miliona stabala šljiva, od kojih je 41,5 miliona stabala rodno, naveo je Stanković, dodajući da je broj stabala tog voća u našoj zemlji nekada iznosio više od 60 miliona.

On je ukazao da broj stabala šljiva opada po stopi od 0,9 odsto, dok proizvodnja u desetogodišnjem periodu ima prosečan pad po stopi od 1,1 odsto.

"Godišnje se u našoj zemlji proizvede od 450.000 do 600.000 tona šljiva", rekao je Stanković.

On je kazao da se očekuje da će ove godine u Srbiji biti proizvedeno između 520.000 i 550.000 tona šljiva, dodajući da je "plod izuzetnog kvaliteta, pun šećera".

Stanković je podsetio da je lane u Srbiji proizvedeno 424.000 tona šljiva, a 2009. godine 620.000 tona.

"Nažalost, većina roda ovogodišnjeg roda biće prerađeno u rakiju", ukazao je Stanković, ukazujući da se u to alkoholno piće u proseku preradi 65 odsto ukupnog roda šljive.

On je dodao da se 3.500 tona šljive preradi u suvu šljivu, a oko 5.000 tona se plasira kao sveža ili zamrznuta šljiva.

Srpska šljiva najviše se izvozi u Rusiju, kazao je Stanković, napominjući da je prošle godine iz Srbije izvezeno ukupno oko 4.138 tona suvih šljiva u vrednosti od 8,8 miliona dolara, od čega 1.686 tona u vrednosti od 4,3 miliona dolara na tržište Ruske Federacije.

On je istakao da je Srbija nekada bila vodeća sila u proizvodnji šljive, koja je" bila statusni simbol", a zanimljivost je i da je Srbija posle Prvog svetskog rata Francuskoj dug za naoružanje isplatila u suvim šljivama.

Stanković je ukazao da je Srbija je 1879. godina ostvarila rekordan izvoz u SAD po dobijanju statusa najpovlašćenije nacije, kada je u tu zemlju plasirala više od 37.500 tona šljiva u vrednosti od 30 miliona dolara, .

Smanjenje broja stabala šljiva u Srbiji počinje se da beleži 1938. godine, nakon pojave bolesti "šarka", koja je preneta iz Bugarske i desetkovala je sortu "mađarku", najrasprostranjeniju sortu kod nas koja se odomaćila pod nazivom "požegača", rekao je Stanković.

On je ukazao da je velika šansa Srbije u izvozu, pored suvih šljiva i rakije, i u autohtonoj preradi šljive u pekmez koji se ne proizvodi nigde u svetu.

SRBIJA BI OD TURIZMA OVE GODINE MOGLA DA ZARADI OKO 850 MILIONA DOLARA

Tanjug

Srbija bi od turizma ove godine mogla da zaradi oko 850 miliona dolara, što je rezultat povećanja broja stranih gostiju, ali i sve brojnijih i uspešnijih manifestacija, izjavio je Tanjugu državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petković. 

"Za prvih sedam meseci ostvareno je više od 450 miliona dolara prometa, i na osnovu tog deviznog priliva i broja dolazaka, posebno stranih gostiju, ove godine ćemo se približiti toj magičnoj milijardi dolara prihoda", kazao je Petković uoči 27. septembra, Svetskog dana turizma.

Ipak, kako je naveo, 2012. je realna godina kada bi ta milijarda i mogla da bude dostignuta.

"Najjači turistički centri su i ove godine bili Beograd i Novi Sad - veliki administrativni centri, a njima su se pridružili planinski centri koji beleže značajan porast domaćih i stranih posetilaca", kazao je Petković.

Prema njegovim rečima, banje su i ove godine održale svoj nivo poseta, a rastu turizma posebno doprinose sve brojnije i sve uspešnije manifestacije i događaji, koje ostvaruju značajan promet.

Kada je reč o domaćim turistima, Petković je istakao da rast koji je zabeležen u prvom kvartalu nije bio tako intenzivan tokom letnje sezone.

"Očigledno je da su građani u tom periodu otišli na more, ali sada se polako vraćaju što se vidi po broju gostiju na domaćim, turističkim destinacijama, koji je veći nego prošle godine" ukazao je Petković.

Govoreći o efektima svetske ekonomske krize, Petković je podsetio da se ona posebno odrazila na turističku sezonu 2009. godine.

"Već sledeće godine je zabeležena izvesna stabilizacija, dok je ova 2011., godina povratka našeg turističkog prometa. Značajniji progres očekujemo u 2012. godini", zaključio je Petković.

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA DONELA ODLUKU O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA

Vlasnici pasa u Beogradu moći će svoje ljubimce da šetaju slobodno, bez povodnika, u park i na drugim javnim zelenim površinama od 22 uveče do 9 sati ujutro. Ta odluka odbornika Skupštine grada Beograda važi za letnje računanje vremena. Tokom zimskog računanja vremena, vlasnici će svoje pse moći da izvode u parkove i na druge javne zelene površine slobodno - bez povodnika, od 20 sati do 10 časova ujutro.U neposrednoj blizini škola, prema donetoj Odluci o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, vlasnici mogu da šetaju pse bez povodnika od 22.00 do 07.30 sati.

Slobodno puštanje pasa zabranjeno je u delu parka i druge javne zelene površine u kojem je uređeno dečje igralište i u delovima gde je zasađeno cveće.

Kako je odlučeno, zabranjeno je držanje pasa i mačaka, kao i njihovo ostavljanje bez nadzora vlasnika na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

Psi i mačke mogu se, međutim, držati u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (perionica, sušionica, prostorija za smeštaj opreme...), ali uz saglasnost ostalih stanara.

Prema odluci, vlasnik može da psa ili mačku uvede u lift stambene zgrade ukoliko je lift prazan, a tada, kao i na stepeništu i hodniku zgrade, pas mora da ima povodac.

Egzotične i divlje životinje koje se drže kao kućni ljubimci, zabranjeno je izvoditi na javne površine i van prostora u kojem borave, osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara - i to u odgovarajućim transportnim kutijama, prilagođenim životinji.

Na teritoriji centralnih gradskih opština (Vračar, Savski venac i Stari grad), kako je odlučeno na današnjoj sednici Skupštine grada, ne mogu se držati kopitari, papkari, živina i kunići.
Izvor: elektronski mediji

SREMSKA PRIVREDA U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE OSTVARILA SUFICIT U ROBNOJ RAZMENI S INOSTRANIM PARTNERIMA

Tanjug

Sremska privreda u prvih sedam meseci ove godine ostvarila je robnu razmenu s inostranim partnerima u vrednosti 721.578.271 dolar i ostvarila suficit od 51.564.905 dolara, saopštila je Regionalna privredna komora.

Izvezeno je robe u vrednosti 386.571.588, a uvezeno za 335.006.683 dolara.

Najviše se izvozilo u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju, Sloveniju, Nemačku, Italiju i Hrvatsku, a uvozilo iz Austrije, Nemačke, Italije, Kine i Slovenije.

U strukturi izvoza dominantno učešće imali su elementi za distribuciju električne energije, ulje i proizvodi od ulja i nove pneumatske gume.

Najveći obim izvoza ostvaren je s područja Sremske Mitrovice, zatim Stare Pazove, Šida i Rume.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

OBJAVLJENI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI PODACI ZA PERIOD JANUAR - AVGUST 2011. GODINE

Objavljeni Makroekonomski i fiskalni podaci za period januar - avgust 2011. godine.

- Saopštenje: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Saopstenje.pdf

- Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 22.09.2011. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Tabela%201%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.pdf
- Tabela 2. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2011. godini, prema Zakonu o budžetu, ažurirano 22.09.2011. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Tabela%202%20Budzet%2001.pdf
- Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2011. godini za sve izvore finansiranja, ažurirano 22.09.2011. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Tabela%203%20Budzet%20svi%20izvori.pdf
- Tabela 4. Konsolidovani bilans sektora države u periodu 2005. - 2011. godine, ažurirano 22.09.2011. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Tabela%204%20Konsolidovani%20sektor%20drzave.pdf
- Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.08.2011. godine, ažurirano 22.09.2011. godine: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20septembar/Tabela%205%20Javni%20dug%20Republike%20Srbije.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 23.9.2011.

SEMINAR "KORPORATIVNA KULTURA" BIĆE ODRŽAN 17. I 18. OKTOBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu je 7. oktobar 2011. godine •

Seminar "Korporativna kultura" će se održati 17. i 18. oktobra 2011. godine u organizaciji Udruženja banaka Srbije, u vremenu od 9 do 16 časova, Bulevar Kralja Aleksandra 86, sala I, na prvom spratu.

Predavač je Roger Claessens - viši predavač ATTF

Rok za prijavu je 7. oktobar 2011. godine.

Više informacija nalazi se na adresi: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/10_2011/CC2011.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 23.9.2011.

REOTVARANJE DRUGE EMISIJE DRŽAVNIH OBVEZNICA EMITOVANIH 30. MARTA 2011. GODINE: • Prodato 189.675 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara •

Reotvaranjem druge emisije državnih obveznica Republike Srbije, emitovanih 30. marta 2011. godine, a ponovo otvorene 20. septembra 2011. godine, prodato je 189.675 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara. To predstavlja 19,94 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodati po diskontnoj stopi od 14,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. aprila 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 20.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU KOJI SE GRADI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI KOJE JE DATO U ZAKUP - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN USTUPANJA SUVLASNIČKOG UDELA NA STANU BIVŠEM SUPRUŽNIKU NA OSNOVU UGOVORA O PORAVNANJU - Zakon o porezima na imovinu: član 14
 • Ministarstvo finansija: SOLIDARNA ODGOVORNOST ORTAKA ORTAČKOG DRUŠTVA ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA NAKON OKONČANOG POSTUPKA LIKVIDACIJE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 20
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO ZAPOSLENOG KOJI SE STARA O OSOBI SA POSEBNIM POTREBAMA NA RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM - Zakon o radu: član 98
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA NA OSNOVU BROJA ČLANOVA I USLOVI ZA REPREZENTATIVNOST - Zakon o radu: čl. 207, 218, 226 i 228
 • Uprava carina: CARINSKI POSTUPAK TRANZITA STRANE ROBE KOJA SE DOPREMA NA TERITORIJU APKM I OTPREMA SA TERITORIJE APKM - Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija: čl. 3 i 7
 • Uprava carina: PROMET STRANE ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA - Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija: član 3

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Upravni sud: DOSTAVLJANJE PISMENA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU, ODNOSNO PUNOMOĆNIKU STRANKE - Zakon o opštem upravnom postupku: član 78
 • Upravni sud: NEMOGUĆNOST PREINAČENJA PRVOSTEPENOG REŠENJA U POSTUPKU PO ŽALBI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 233 stav 1
 • Upravni sud: OVLAŠĆENJA DRUGOSTEPENOG ORGANA U POSTUPKU PO ŽALBI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 233
 • Upravni sud: PRESTANAK RADNOG ODNOSA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU - Zakon o policiji: član 159 stav 1 tačka 4)
 • Upravni sud: USMENA RASPRAVA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU U ODSUSTVU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - Zakon o državnim službenicima: član 114 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 19.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Demeks" doo

07746784

17. St. broj 4624/10

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 17. St. br. 4624/2010 od 14.07.2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Demeks" doo iz Beograda, Dobropoljska 12, čiji je matični broj 07746784 i PIB 100379179, po predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Beograd, Knez Mihaila 14.
II - Imenovan je za stečajnog upravnika Žarko Popović iz Beograda, Murska broj 14.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku.
Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se RASPRAVLJATI o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. NOVEMBRA 2011. u 10,00, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VII - Ispitno ročište određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Eurolook" d.o.o.

07908768

10. St. broj 4097/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=378

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 4097/2010 od 2. septembra 2011. godine, usvojio je završni račun stečajnog upravnika od 17. avgusta 2011. godine u celosti zajedno sa zahtevom stečajnog upravnika za konačnu isplatu nagrade stečajnom upravniku, do iznosa rezervisanih sredstava.
II. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konsalting - u stečaju, iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da po isplati konačne nagrade stečajnom upravniku i preostalih troškova stečaja iz rezervisanih sredstava ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-340254-15, koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, a eventualno preostala sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konstalting - u stečaju iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika sa matičnim brojem 07908768.
VI. Nalaže se Ministarstvu finansija, Poreska uprava, Filijala Novi Beograd, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100833046.
VII. Po pravosnažnosti ovog Rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavnu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava III ovog Rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.
VIII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 5. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović"
Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o.
"Termoelektro cemex" d.o.o.

 

15. St. br. 205/10; 78/10 i 124/10

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TERMOELEKTRO+-+DD.shtml/seo=/companyid=15740

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 205/2010 od 13. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović" u stečaju iz Beograda, Lenjinov bulevar 29/5, otvoren rešenjem ovog suda od 16. marta 2010. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 78/2010 od 22. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o. iz Šopića - Lazarevac, Janka Stajčića, otvoren rešenjem od 17. maja 2005. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 124/2010 od 27. jula 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad "Termoelektro cemex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Uralska 9, pokrenut rešenjem ovog suda od 26. marta 2008. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 1. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o.

20551908

10. St. broj 3117/2011

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 3117/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o., iz Beograda, Jove Ilića 16, matični broj 20551908, PIB 106189186, po predlogu od 18. jula 2011. godine, koji je podneo sam stečajni dužnik, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine, u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o.

17576526

16. St. broj 359/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1447

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. 359/2011 od 21. aprila 2011. godine, stečajni sudija Biljana Subotić, usvojila je predlog Piraeus bank a.d., Beograd, Milentija Popovića 5b, o otvaranju stečajnog postupka nad Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o., u stečaju, iz Beograda, Krunska 86b/3, matični broj: 17576526, PIB 103418728.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 25. avgust 2011. godine, odloženo je za 27. spetembar 2011. godine u 9,00 časova, kada će se održati ispitno ročište u 9,30 časova, u sudnici 203/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Roadmaster d.o.o.

17424408

7. St. broj 2387/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1979

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2387/2011 od 26. jula 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Hupo Alpe-Dria-Leasing d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 22. juna 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Roadmaster d.o.o. Veliko Polje, Valjevski put 44, matični broj 17424408, PIB 100862391.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57 (cilj) i Bulevar oslobođenja 122, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. septembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o.

07371918

3. St. broj 386/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2012

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 386/2011 od 5. avgusta 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o. iz Beograda, Ustanička 128, matični broj 07371918, PIB 101895189.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261 (kancelarija ul. Radoslava Grujića 24, prvi sprat/2).
IV - Pozivaju se svi poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 16. decembar 2011. godine u 10 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I-sprat.
VII - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 11 časova i Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO

17553755

St. br. 117/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1429

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, 7.09.2011. g. doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, Pocerska bb, matični broj 17553755, PIB 103400162, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 11 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD

7097034

St. broj 585/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2051

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, matični broj 7097034 PIB 100067634 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje Despotović Tomislav iz Gornjeg Dobrića, Vojvode Stepe 27.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službeni glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 25. avgusta 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO

17039717

St. br. 21/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1406

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, Uskočka 27, matični broj 17039717, PIB 100125820, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 09 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Zorka ekonomsko pravni poslovi"

 

St. br. 726/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORKA-EKONOMSKO-PRAVNI+POSLOVI+doo.shtml/seo=/companyid=591

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, doneo je dana 9. septembra 2011. godine sledeće:
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, zakazuje se za 30. septembra 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat soba br. 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO

17430637

St. br. 82/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1342

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembar 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, matični broj 17430637, PIB 102243401, zakazuje se za 26. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO

6340008

St. br. 28/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1462

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Loznica, Marka Radulovića bb, matični broj 6340008, PIB 101562033, ZAKAZUJE SE za 26.09.2011. godine sa početkom u 10 00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo "TOTRA" DOO

6279996

St. br. 116/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1468

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, Vuka Karadžića 161/2, matični broj 6279996, PIB 101493656, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

KRAJČINOVIĆ" DOO

6355722

St. br. 37/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1384

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, Milutina Mijailovića 23, matični broj 6355722, PIB 103255810, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

MG - IMPEX" DOO

17524194

St. br. 233/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1399

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, Pop Lukina 10, matični broj 17524194, PIB 103082821, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Nodel" d.o.o.

 

St. broj 25/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., u stečaju iz Lajkovca, 2. septembara 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., iz Lajkovca, održaće se 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Marada", d.o.o.

 

St. broj 240/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Marada", d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 2. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Marada" d.o.o. iz Šapca, održaće se dana 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Imex Cooperativa" d.o.o.

7710232

St. broj 91/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=580

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. u stečaju iz Loznice, Klupci, Bulevar JNA broj 38, 7. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. iz Loznice, Klupci, ul. Bulevar JNA br. 38, matični broj 7710232, PIB 102335260. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dragica Marković iz Zavlake. Protiv rešenja o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Alfa 014"

 

St. broj 480/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Alfa 014" u stečaju iz Valjeva, 6. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Bogdana Radlović iz Šapca, Cara Dušana 40.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Dalma-Cop"

 

St. broj 70/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=172

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dalma-Cop" u stečaju iz Koceljeve, 6. septembra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Jasmina Marjanović iz Valjeva, Krfska 4.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

d.o.o. "Eon keramika i porcelan"

07405600

St. broj 179/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2016

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St 179/11 dana 26. 8. 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o. "Eon keramika i porcelan" Zaječar, MB 07405600, PIB 101327707, na predlog KBC banke AD Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 4. 10. 2011. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 27.12.2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 26. 8. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar

 

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je 2. septembra 2011. godine doneo Obaveštenje.
Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 23. septembar 2011. godine u 12,00 časova u sudinici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembra 2011. godine.
Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se prethodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "MGV mermeri i graniti Vučić"

 

St. broj 185/2011

 

 

 

Kod stečajnog dužnika DOO "MGV mermeri i graniti Vučić" u stečaju iz Knjaževca, u predmetu St. broj 185/2011 zakazana je prva skupština poverilaca i prvo poverilačko ročište za 27. septembra 2011. godine u 12,00 časova, za koje se pozivaju svi poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Kappa M Food"

20112590

St. broj 141/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2046

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 141/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Kappa M Food" Zrenjanin, Železnička 128, matični broj 20112590, PIB 104241647.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72, broj licence 155-0142.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik

8653747

St. 166/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, broj St. 166/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik, Žarka Zrenjanina 19, matični broj 8653747, PIB 101356867.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom da je stručni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina

07697031

2. St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, dana 24. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, da su stečajni poverioci "Živinarstvo" d.o.o. Krćevac, "Srbokoka promet" d.o.o. Jagodina, "Farma ćuraka Jagodina" d.o.o. Bunar, "Dobrovoljci" d.o.o. Hajdučica, "Fish corp. 2000" d.o.o. Beograd, "Kor-vet" d.o.o. Beograd, "Andrea II" d.o.o. Bačka Topola, "Beoveterina" d.o.o. Beograd i Miroljub Stojanović iz Jagodine, podneli ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 22. avgusta 2011. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 22. avgusta 2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 20. septembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodin

 

2. St. 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem od 24. avgusta 2011. godine zakazano dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, za 19. septembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin

6587780

1. St. 432/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 432/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin, Vojvode Mišića 28, matični broj 6587780, PIB 100956749. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Kocić iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 31. avgustom 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o.

20461977

2. St. broj 972/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1025

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je na završnom ročištu održanom 27. jula 2011. godine, doneo rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o., Paraćin, Moše Pijade 35/2, mat. broj 20461977, PIB 105815704, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 972/10 od 29. novembra 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 2. juna 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 80.000,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Predrag Janković iz Kragujevca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine i u "Službenom glasniku RS."
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac

07404891

1. St. broj 516/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTO-SKOLA.shtml/seo=/companyid=13811

Privredni sud u Kragujevcu i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 516/2011 od 30. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac, u likvidaciji, Zanatlijska 47, matični broj 07404891, PIB 100994465. Stečajni razlog je prezaduženost likvidacionog dužnika u smislu člana 11. stav 5. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli suda sa datumom 30. avgusta 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina

17273043

1. St. 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2033

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 519/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina, Kablovska b.b., matični broj 17273043, PIB 101158589. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Janković iz Kragujevca, Ilindenska 41/11-II, broj licence 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. oktobra 2011. godine u 11 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 26. avgust 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o.

20052945

1. St. broj 991/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1302

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o., Kragujevac, Korićani, Blagoveštanska 46, matični broj 20052945, PIB 103926624, obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 28. septembra 2011. god. sa početkom u 11 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi

20070579

2. St. broj 983/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1288

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, na završnom ročištu održanom 30. avgusta 2011. godine, doneo
REŠENJE
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 983/10 od 2. marta 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 26. jula 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 96.950,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Nenad Jeremić iz Despotovca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 30. avgusta 2011. godine i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.

06117929

1. St. broj 345/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2025

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. broj 345/11 od 24. avgusta 2011. godine.
Otvorio je stečajni postupak nad dužnikom PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. iz Novog Pazara, Dede Šekovića 21, mat. broj 06117929, PIB 101785979.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, Bulevar oslobođenja 122, mob. telefon 063/215-359.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanja potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 9. januar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu, sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren 24. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 25. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać"

07191545

1. St. broj 406/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2044

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STALAC.shtml/seo=/companyid=14897

1. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 406/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać" iz Stalaća u likvidaciji mat. broj 07191545 PIB 101918927.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23, telefon 011/3025761.
3. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
6. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 16. januar 2011. godine 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u istom sudu soba 5.
7. Stečajni postupak je otvoren 31. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku" i dnevnom listu "Danas".
8. Dostavlja rešenje o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalbu u roku od sam dana od objavljivanja istog u "Službenom glasniku" ili na oglasnoj tabli Suda, Privrednom apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca

17274082

2. St. broj 156/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenje St. broj 156/2011 od 30. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885, za dan 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 12.
2. Ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije određuje se za 20. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 12.
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacija, a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa unapred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim š to se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Hranislav Obradović iz Kruševca.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnom dužnika bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima Preduzeća "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti Sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije Sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.
10. Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Preduzeća "Jakovina" d.o.o.

 

2. St. broj 140/10

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci Preduzeća "Jakovina" d.o.o., u stečaju iz Kraljeva, Trg Vojske Jugoslavije blok ABB, da će se dopunsko ispitno ročište održati 6. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, u sudnici 12.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o.

07362706

1. St. broj 440/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 440/2011 od 29. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Proizvodnom kompanijom "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privredom sudu u Kraljevu sudnica 5.
2. Poverioci su pozvani na ročište isticanjem ovog rešenja na Oglasnoj tabli suda i objavljivanje istog u "Službenom glasniku RS," dnevnom listu "Politika" dnevnom listu "Večernje Novosti" i dnevnom listu "Blic".
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije preduzeća Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u napred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Petar Vulović iz Kraljeva.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg stupanja mat. broj 07362706 PIB 100315636, bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica, potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"PTP - Fabrika Uređaja i delova"

 

2. St. broj 763/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1271

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PPT+FUD.shtml/seo=/companyid=3156

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "PTP - Fabrika Uređaja i delova", u stečaju iz Brusa, da će se dopunsko ispitno ročište održati 7. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, sudnica broj 12.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Pelikan print-plus"

17532014

1. St. 250/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Bratislav Rajković, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće: rešenje.
I. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, za period od 19. jula 2011. godine od 1. avgusta 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik.
II. Određuje se naknada troškova stečajnog upravnika u ukupnom iznosu od 75.000,00 dinara.
III. Određuje se namirenje troškova stečajnog postupka do 1. avgusta 2011. godine u iznosu od 2.250,00 dinara.
IV. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 2.378,00 dinara.
V. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, matični broj 17532014, PIB 103184502.
VI. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", Beograd, i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

AD "Pekara" iz Dimitrovgrada

07401744

1. St. broj 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2038

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PEKARA.shtml/seo=/companyid=632

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Vodeća filijala u Nišu, Niš, Nikole Pašića 28 od 2. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 07401744, PIB 100610704.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 12,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 12,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli Suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik"

07856687

1. St. broj 741/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=895

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 11. avgusta 2011. godine za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, od 11. avgusta 2011. godine.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, matični broj 07856687, PIB 100616687.
III. Određuje se naknada troškova stečajnog postupka u iznosu od 59.500,00 dinara.
IV. Stečajnu masu stečajnog dužnika čine eventualne obaveze stečajne mase iz parnica Privrednog suda u Nišu, P. broj 875/11 i P. broj 883/11.
V. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 4. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Marina Gligorijević iz Niša, Maksima Gorkog 2/42.
VI. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravosnažnosti postupka iz stava 4. izreke ovog rešenja.
VII. Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
VIII. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Frizer" a.d.

07174284

1. St. broj 503/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2021

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FRIZER.shtml/seo=/companyid=4902

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Živković Bratislava od 1. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, matični broj 07174284, PIB 100618705.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Zorana Martinovića iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska broj 7a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci

 

1. St. 288/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci, u stečaju, Dimitrija Sabova 35, po zahtevu poverioca "Banca Intesa" a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, dana 5. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik Radmila Bukarica da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

PIK Bečej - Pivara a.d.

08607702

1. broj St. 31/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=91

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, kao predsedniku veća i sudijama Gordani Vojnović i Gordanu Crevaru kao članovima veća, u postupku stečaja nad dužnikom PIK Bečej - Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja, Karla Marksa 2, MB 08607702, PIB 102077093, 5. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

 

1. St. broj 159

 

 

 

U prethodnom stečajnom postupku pred Privrednim sudom u Somboru St. broj 159/2011 nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda kao likvidacionog upravnika radi otvaranja stečajnog postupka i zaključenja stečaja pošto je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, obaveštavaju se poverioci u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju da imaju pravo da podnesu zahtev za sprovođenje postupka i pozivaju se u tom slučaju da uplate iznos od 300.000,00 dinara na ime troškova stečajnog postupka na račun ovog suda broj 840-309802-79 u roku od 5 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", te da zahtev za sprovođenje postupka sa dokazom o uplati dostave u spis, a u protivnom stečajni postupak će se zaključiti bez odlaganja.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Poljostroj" Odžaci

08105219

St. broj 176/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2036

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOSTROJ+IMO.shtml/seo=/companyid=2835

Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 176/2011 od 1. septembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom dužnikom AD "Poljostroj" Odžaci, Karađorđeva 34, matični broj 08105219, PIB 103684315, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Krajnović Nikola, Kula, Maršala Tita 248-b. POZIVAJU SE poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, u dva primerka sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 12 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Zakazuje se ispitno ročište za 28. decembar 2011. god. sa početkom u 13 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 1 septembra 2011. god. Ukidaju se mere obezbeđenja određene rešenjem St. broj 176/2011 od 12. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Homa" d.o.o. Ruski Krstur

 

St. broj 61/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Homa" d.o.o. Ruski Krstur zakazuje dopunsko ispitno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka

 

St. broj 86/2010

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

Privredni sud u Somboru je Rešenjem St. broj 86/2010 od 23. maja 2011. godine na osnovu člana 145. Zakona o stečaju odredio završno ročište u postupku stečaja nad "CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka, M. Tita 124 koje se zakazuje za 23. jun 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, u sudnici broj 1 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Tasmit SM" d.o.o.

 

St broj 371/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Tasmit SM" d.o.o., Sremska Mitrovica, Bulevar Konstantina Velikog 21, doneo je 29. 8. 2011. godine pod brojem St-371/2011.
REŠENJE
Odlaže se ispitno ročište zakazano za 20. 10. 2011. godine u 9.00 časova na neodređeno vreme.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Moto cross" d.o.o. Bačka Topola

 

Posl. broj St. 376/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2045

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 376/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, matični broj 08783845, na osnovu predloga podnetog dana 9.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Stojanović Zoran iz Bačke Topole. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 9,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"HRK IT Management Consulting" d.o.o.

 

Posl. broj St. 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 355/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, matični broj 20337168, na osnovu predloga podnetog dana 19. 7. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Šomođi Šandor iz Stare Moravice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Zlatibor voda" d.o.o.

 

St. 359/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 1. 9. 2011. godine u postupku St. 359/2011 - stečajni postupak nad "Zlatibor voda" d.o.o. iz Subotice doneo rešenje kojim je ročište za razmatranje i glasanje povodom predloženog unapred pripremljenog plana reorganizacije odloženo za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,15 časova, kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

"Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje

20376643

6. St. 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2018

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 6. St. 159/2011 od 26. avgusta 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača, Preduzeća za građevinski inženjering, promet i usluge "V.M. Domgrad", d.o.o. Leskovac i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje, PIB 105418778, matični broj 20376643, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Stojanović Milan dipl. ecc. iz Užica, Riste Tešića 70.
II. Određuje se ispitno ročište za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Istaknuto na oglasnoj tabli Suda, 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

Grading kompany d.o.o. Požega

 

1. St. broj 34/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1642

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu 1. St. broj 34/2011 od 2. septembra 2011. godine zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Grading kompany d.o.o. Požega od 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima služi umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o.

20345845

5. St. 87/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1498

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 2. St. 87/11 zaključen je stečajni postupak nad Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o. Užice, MB 20345845, PIB 105258811. Po pravosnažnosti rešenja, dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra Agencije za privredne registre RS. Rešenje je istaknuto na oglasnu tablu suda 1. septembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana oglašavanja.

Izvor: Redakcija, 21.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.