Aktuelne vesti na dan 22. decembar 2011


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • UREDBA O POSEBNIM MERAMA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I STICANJU OVLAŠĆENJA ZA PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O EVIDENCIJAMA O IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O OZRAČENOSTI STANOVNIŠTVA, PACIJENATA I LICA KOJA SU PRI RADU IZLOŽENA DEJSTVU JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA PRISUSTVA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI NUKLEARNOG OBJEKTA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI SERIJSKI PROIZVEDENIH JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME POD PRITISKOM I SKLOPOVA KOD KOJIH JE NAJVEĆI DOZVOLJENI PRITISAK PS VEĆI OD 0,5 BAR
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I DNEVNIKU RADOVA
 • PRAVILNIK O MONITORINGU RADIOAKTIVNOSTI
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, PROFESIONALNO IZLOŽENIM LICIMA, O IZLOŽENOSTI PACIJENATA JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA I RADIOAKTIVNOM OTPADU
 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

  UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

  U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

  • ZNAČENJE POJMA JAVNE KNJIGE I PREGLED POJEDINIH JAVNIH KNJIGA U REPUBLICI SRBIJI

  Značaj upisa u javne knjige

  Pregled pojedinih javnih registara prema pozitivnom pravu Republike Srbije

  • OBAVEZNA OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA IMAJU OD 20 DO 100 ZAPOSLENIH
  • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011: • Brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke koje su dobile dozvolu za rad Komisije za hartije od vrednosti dužne su da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o tržištu kapitala do 17. maja 2012. godine •

  Zahtev za davanje dozvole

  Rešenje o davanju dozvole

  Dozvola u slučaju statusne promene

  Minimalni iznos kapitala

  Prelazne i završne odredbe

  • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

  Zaštita imovine klijenata

  Poveravanje usluga i poslovnih procesa

  Lične transakcije

  Sukob interesa

  Vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije

  Poslovi nadzora

  Izveštavanje

  • OBAVEZE ĐAČKIH KUHINJA I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOD PRIPREME I ISPORUKE HRANE - ŽIVOTNIH NAMIRNICA

  Slabosti tradicionalnog i uvođenje novog sistema bezbednosti hrane

  Novi sistemi (pravila) i zakonska regulativa u Republici Srbiji

  Obaveza uvođenja sistema samokontrole

  Zvanične kontrole

  Đačke kuhinje (mali subjekti u poslovanju hranom)

  Centralni Registar objekata u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje

  Prilog

   

  • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU: • Davaoci finansijskog lizinga •

  Korigovanje početnog stanja 2011. godine

  Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja

  Klasa 0 - Neuplaćene upisane akcije i udeli, stalna imovina, dugoročna finansijska sredstva i potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Grupa 00 - Neuplaćene upisane akcije i udeli

  Grupa 01 - Nematerijalna ulaganja, osim računa 012

  Račun 012 - Goodwill

  Grupa 02 - Sopstvene nekretnine, postrojenja i oprema

  Račun 024 - Investicione nekretnine

  Grupa 03 - Dugoročna finansijska sredstva

  Račun 030 - Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

  Račun 031 - Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

  Račun 032 - Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

  Računi 033, 034, 036 i 038

  Račun 037 - Otkupljene sopstvene akcije

  Račun 039 - Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

  Grupa 04 - Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Račun 040 - Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Račun 041 - Potraživanja za kamatu po osnovu finansijskog lizinga

  Račun 049 - Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Grupa 05 - Sredstva data u zakup

  Klasa 1 - Zalihe, predmeti lizinga i ostala sredstva preuzeti u zamenu za nenaplaćena potraživanja, predmeti lizinga, stalna sredstva namenjena prodaji i dati avansi

  Grupa 10 - Zalihe materijala koji se troši u procesu pružanja usluga

  Grupa 11 - Predmeti lizinga preuzeti u zamenu za nenaplaćena potraživanja

  Grupa 12 - Ostala sredstva preuzeta u zamenu za nenaplaćena potraživanja

  Grupa 13 - Predmeti lizinga

  Grupa 14 - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

  Grupa 15 - Dati avansi za predmete lizinga

  Grupa 16 - Ostali dati avansi

  Grupa 20 - Kratkoročna potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Klasa 2 - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

  Grupa 20 - Kratkoročna potraživanja po osnovu finansijskog lizinga

  Grupa 21 - Ostala potraživanja po osnovu posla finansijskog lizinga

  Grupa 22 - Potraživanja iz operativnog poslovanja

  Grupa 23 - Kratkoročna finansijska sredstva, osim računa 237

  Grupa 24 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti

  Grupa 25 - Potraživanja po osnovu davanja u zakup

  Grupa 26 - Potraživanja po osnovu prodaje

  Grupa 27 - Porez na dodatu vrednost

  Grupa 28 - Aktivna vremenska razgraničenja

  Klasa 3 - Kapital

  Klasa 4 - Dugoročna rezervisanja i obaveze

  Grupa 40 - Dugoročna rezervisanja

  Račun 402 - Rezervisanja za zadržana unapred naplaćena novčana obezbeđenja po osnovu davanja u zakup

  Račun 404 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

  Račun 405 - Rezervisanja za sudske sporove

  Račun 409 - Ostala dugoročna rezervisanja

  Grupa 41 - Dugoročne finansijske obaveze i ostale dugoročne obaveze

  Grupa 42 - Kratkoročne finansijske obaveze

  Grupa 43 - Obaveze po osnovu posla finansijskog lizinga

  Grupa 44 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

  Grupa 45 - Obaveze po osnovu zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja

  Grupa 46 - Ostale obaveze

  Grupa 47 - Obaveze za porez na dodatu vrednost

  Grupa 48 - Obaveze iz dobitka i druge dažbine

  Grupa 49 - Pasivna vremenska razgraničenja

  Klasa 5 - Rashodi

  Klasa 6 - Prihodi

  Sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa

  Priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza

  Sastavljanje finansijskih izveštaja

  Sastavljanje obrasca Bilans stanja

  Sastavljanje obrasca Bilans uspeha

  Popunjavanje Statističkog aneksa

  Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine

  Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu

  Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje

  Obelodanjivanje računovodstvenih politika

  Obelodanjivanje osnovnih izvora neizvesnosti konkretnih procena

  Ostala obelodanjivanja

  • IZMENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV KADA OBVEZNIK ZARAČUNAVA TROŠKOVE SUDSKOG POSTUPKA PRIMAOCU DOBARA
  • ODREĐIVANJE ZAKLJUČNE OCENE ZA USPEH IZ PREDMETA
  • KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2011
  • IZVOZ POLUTVRDOG SIRA: • Dokumenta i obrasci potrebni za izvoz •
  • KRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA ZA SEPTEMBAR 2011. GODINE

  Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2011. godini

  Uporedni pregled strukture potrošačke korpe

  Uporedni pregled kupovne moći u Republici Srbiji - septembar 2000. - septembar 2011. godine

  Uporedni pregled kupovne moći po gradovima rangiranim prema zaradama u odnosu na prosek Republike Srbije

  ODRŽAN ČETVRTI SASTANAK RADNE GRUPE PARLAMENTARNE DIMENZIJE PROCESA SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

  U Domu Narodne skupštine je 20. i 21. decembra 2011. godine održan Četvrti sastanak Radne grupe parlamentarne dimenzije Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PD PSJIE).

  Budući da Srbija predsedava ovim procesom u periodu jun 2011- jun 2012. godine, ovim drugim po redu sastankom koji je održan u Beogradu, predsedavala je članica Radne grupe potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić. U radu sastanka su učestvovali članovi parlamenata i nacionalni koordinatori iz Bugarske, Turske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Grčke, Makedonije i Slovenije, kao i predstavnici Regionalnog sekretarijata za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi, Regionalnog saveta za saradnju u Jugoistočnoj Evropi i Fondacije "Fridrih Ebert".

  Glavni predmet rasprave bili su mogući modaliteti institucionalizacije parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope. Raspravljano je o dva dokumenta, koja su sačinili parlamenti u Ankari i Sofija, i u kojima su prezentovana dva različita koncepta parlamentarne dimenzije u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

  Turski predstavnici su, pozivajući se na ranije usvojena dokumenta i posebno na Finalnu deklaraciju usvojenu na Konferenciji predsednika parlamenata u Antaliji, predložili da ovaj proces preraste u regionalnu parlamentarnu skupštinu, uz obrazloženje da će formiranje parlamentarne skupštine doprineti unapređenju parlamentarne saradnje u regionu, kao i njegovom boljem predstavljanju regiona u celini. Istakao je da bi to bila prva parlamentarna skupština koja bi okupila zemlje JIE, mada takvih vidova saradnje u svetu ima blizu sto.

  S druge strane predstavnici Parlamenta iz Sofije su se založili za labaviji oblik povezivanja parlamenata, kroz održavanje stalnih konferencija predsednika parlamenta, rad stanih odbora, izvestilaca i stalnog sekretarijata.

  Dogovoreno je da se do sledećeg sastanka, koji će biti održan u martu 2012. u Beogradu, sačini izveštaj u kome bi se dao pregled realizovanih aktivnosti, kao i pregled predloženih modaliteta parlamentarne saradnje u regionu Jugoistočne Evrope.

  Predsedavajuća Gordana Čomić je obavestila da će Evropski pokret u Srbiju, u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, u okviru predsedavanja PSJIE, u martu 2012. godine takođe organizovati Konferenciju o odnosu parlamenata i nezavisnih regulatornih tela.

  Četvrti sastanak Radne grupe PD PSJIE održan je uz finansijsku podršku Fridrih Ebert Fondacije.

  Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 21.12.2011.

  SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 21. DECEMBRA 2011. GODINE

  Vlada AP Vojvodine je na današnjoj 135. sednici, kojom je predsedavala potpredsednica Ana Tomanova Makanova, usvojila informaciju o sprovođenju Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete.

  U 2010. godini na teritoriji Vojvodine je bilo 445 porođaja manje nego 2009. godine, i visok mortalitet, i kao rezultat ovih kretanja - pad prirodnog priraštaja. U 2010. godini broj umrlih je za 10.000 veći od broja živorođenih, što rezultira stopom prirodnog priraštaja od -5.2%. Za 2011. godinu ne postoji još statistika. Kako je istakao pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri u našoj pokrajini i dalje je prisutna tendencija pada nataliteta, te podsetio da je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine u decembru mesecu 2004. godine donela Program demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine sa merama za njegovo sprovođenje.

  Jedna od mera za prevazilaženje nepovoljne demografske situacije jeste i Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete, koju je Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine donelo na sednici od 20 septembra.2005. godine. Dr Čengeri je podsetio da se od tada ova Odluka u potpunosti realizuje i do sada je za 51.145 rođenih beba isplaćeno 1.534.350.000 dinara. Do sada, ova Odluka se primenjuje na svako prvo dete koje je rođeno u Vojvodini od 1. oktobra 2005. godine. Roditeljski dodatak za prvo dete u visini od 30.000 dinara ostvaruje svaka majka pod uslovom da ima prebivalište odnosno boravište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i ukoliko se neposredno brine o detetu. Takođe, Republika i lokalne samouprave takođe isplaćuju roditeljski dodatak za prvo dete. Republika u iznosu od 31.782 dinara, a lokalne samouprave u rasponu od 5.000,00 do 50.000,00 dinara u zavisnosti od njihovih Odluka. U Vojvodini od 45 to čini 37 opština. Vlada Vojvodine zadužila je resorni sekretarijat da nastavi sprovođenje mera utvrđenih Programom demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i iz donetog Programa predloži i nove mere za realizaciju u cilju prevazilaženja nepovoljne demografske situacije na teritoriji naše pokrajine.

  Vlada Vojvodine zadužila Direkciju za robne rezerve da, u okviru pružanja isporuke robe za najugroženije stanovništvo u ukupnoj vrednosti od 5.250.000 dinara. Pomoć koja sadrži 1.500 paketa sa prehrambenim i sanitarnim artiklima namenjena je zaposlenima u preduzećima, koja se suočavaju sa velikim problemima u poslovanju i nisu u mogućnosti da redovno izmiruju obaveze prema svojim zaposlenima. Reč je o artiklima koje, na zahtev Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, obezbeđuje Direkcija za robne rezerve i dela robe koja su vojvođanska preduzeća stavila na raspolaganje u okviru realizacije programa, koji se odvija po osnovu sufinansiranja proizvodnih pogona za primenu novih tehnologija na teritoriji naše pokrajine.

  Članovi Vlade AP Vojvodine prihvatili su informacije Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine o načinu realizacije obaveze vojvođanskih preduzeća, koja na osnovu zaključenih ugovora sa pokrajinom o sufinasiranju pogona za primenu novih tehnologija imaju obavezu da deo svoje robe stave na raspolaganje za donacije korisnicima u našoj pokrajini. Po ovom osnovu svoje obaveze realizovaće i d.o.o. "TERRA FORMATA" iz SENTE. Ovo preduzeće izmiriće svoje celokupne obaveze popločavanjem i uređenjem dvorišta u OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Sremske Kamenice, OŠ "Marko Stojanović", Vračev Gaj i MZ Despotovo. Ukupna vrednost donacije ovog preduteća iznosi nešto vše od 46.000 evra.

  Vlada Vojvodine će preko Direkcije za robne rezerve i ovoga puta uputiti pomoć u prehrambenim artiklima mesnim zajednicama, ustanovama, udruženjima socijalnog karaktera i bolnicama u našoj pokrajini, koje su se obratile za pomoć u cilju rešavanja socijalnih problema sa kojima se suočavaju. Ukupna vrednost ove pomoći iznosi 29.075.000 dinara.Pomoć će biti upućena Crvenom krstu Novog Sada-gradskoj organizaciji u visini od 150. 000 dinara, Specijalnoj bolnii za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" u Novom Kneževcu u visini 2.300.000,00 dinara, Gerontološkom centru Subotica od 2.000.000,00 dinara, Banji Junakovi u Apatinu od 1.240.000,00 dinara. Pomoć sa prehrambenim artiklima biće upućeni i Udruženju građana "Sunce", Gradskoj organizaciji slepih u Novom Sadu, Udruženju distrofičara iz Južnobačkog okruga, Društvu multiple skleroze Vojvodine u ukupnom iznosu 1.412.000,00 dinara, potom Savezu invalida rada Vojvodine u vrednosti 2.275.000,00 dinara, Udruženju distrofičara Južnobačkog okruga i Udruženue paraplegičara Gradske zajednice Novi Sad u vrednosti od 448.000, Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima u visini od 1.855.000. Pomoć za socijalno najugroženiji deo stanovništva biće upućen i opštinama: Apatin, Odžaci, i Bečej u iznosu od 6.475.000,00 dinara, SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović"u Sremskoj Kamenici u visini od 1. milion dinara, i drugim ustanovama sa sličnim zahtevima na ime rešavanja socijalnih problema u svojoj sredini.

  Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 21.12.2011.

  POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA USVOJIO JE VIŠE ŽALBI KOJE JE DRUŠTVO SUDIJA PODNELO PROTIV NEPOSTUPANJA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

  Poverenik za informacije od javnog značaja usvojio je više žalbi koje je Društvo sudija podnelo protiv nepostupanja Visokog saveta sudstva (VSS) da dostavi informacije od javnog značaja koje se tiču transparentnosti, legalnosti i legitimnosti rada VSS u postupku revizije reizbora.

  Naime, VSS je samo delimično postupio po zahtevima Društva sudija za slobodan pristup informacijama od javnog značaja dostavljajući 81 obrazloženu odluku (od 337 donetih) i delimično se izjašnjavajući o načinu donošenja odluka, i to različito o istim stvarima (načinu glasanja "starih" članova) dopisima od 27.10.2011 i 12.12.2011.

  Poverenik je, između ostalog, naložio VSS da dostavi:

  - obrazložene odluke u svim predmetima u postupku preispitivanja odluka prvog sastava VSS, osim u 81 slučaju u kojima je odluke dostavio, kao i
  - obrazložene odluke svojih komisija, ukoliko ih poseduje, a ukoliko ne da se izjasni o tome (rešenje br. 07-00-02334/2011-03 od 29.11.2011)
  - zapisnike sa svih sednica VSS u postupku preispitivanja odluka prvog sastava VSS (kojih je bilo 16, počev od od 20. 7. 2011, zaključno sa 8.12.2011)
  - potpune dnevne redove tih sednica
  - podatke o tome koji su članovi prisustvovali sednicama
  - podatke o tome kojom većinom su donošene odluke
  - podatke da li je u glasanju učestvovalo 4 člana VSS iz prvog sastava VSS
  - podatke o razlozima zbog kojih je na sednici VSS održanoj 30.9.2011 doneta odluka da se "prof.dr Predrag Dimitrijević, izborni član VSS razrešava dužnosti zamenika drugog člana I komisije, Blagoja Jakšića, izuzev u sledećim predmetima u kojima je postupao kao izvestilac (12 predmeta je navedeno u nastavku)"
  - podatke o dnevnom redu te sednice, kao i o tome ko je od članova VSS bio prisutan, kojom većinom je doneta odluka i da li su članovi prvog sastava VSS učestvovali u radu i odlučivanju na toj sednici, te zapisnik sa te sednice

  Sva dostavljena dokumenta dostupna su u kancelariji Društva sudija Srbije.

  Rešenja poverenika i deo materijala koji je VSS dostavio možete preuzeti na http://www.sudije.rs/sr/aktuelnosti/vesti/poverenik-za-informacije-od-javnog-znacaja-usvojio-je-vise-zalbi-koje-je-drustvo-sudija-podnelo-protiv-nepostupanja-visokog-saveta-sudstva.

  Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 21.12.2011.

  DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE UPUTILO ZAŠTITNIKU GRAĐANA PRITUŽBU NA RAD VISOKOG SAVETA SUDSTVA

  Društvo sudija Srbije uputilo je zaštitniku građana Saši Jankoviću pritužbu na rad Visokog saveta sudstva (VSS) i zatražilo od ombudsmana da preduzme mere, uključujući i predlog za razrešenje članova ovog organa sudske uprave.

  Pritužbom su navedene okolnosti zbog kojih postoji problem legaliteta i legitimiteta rada VSS, posebno posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića, ostavke sudije Milomira Lukića, i nerešavanja o statusu prof. Predraga Dimitrijevića, koji su članovi stalnog sastava VSS. Takav rad VSS odražava se na legalnost ne samo odluka po žalbama neizabranih sudija, a odraziće se na legalnost i ostalih odluka koje VSS bude donosio, pa i na izbor predsednika sudova koji je u toku.

  Društvo sudija posebno je ukazalo na radnje kojima se vrši zastrašivanje sudija od strane najviših predstavnika izvršne vlasti, od kojih su neki članovi VSS, a na koje VSS ne reaguje.

  Navedenim radnjama je VSS nereizabranim sudijama povredio pravo na pravično suđenje i ustavnu zabranu diskriminacije, (re)izabranim sudijama ugrozio Ustavom garantovanu stalnost sudijske funkcije, a građanima Srbije ugrozio pravo na nezavisan i nepristrasan sud. Time je, umesto da doprinese poboljšanju, VSS destabilizovao pravosudni sistem u Srbiji.

  Pritužbu možete preuzeti na http://www.sudije.rs/files/file/pdf/14%2012%202011%20prituzba%20zastitniku.pdf

  Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 21.12.2011.

  JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU U TERESTRIČKOJ DIGITALNOJ RADIODIFUZIJI I PREDLOGU ODLUKE O IZMENAMA STRATEGIJE ZA PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI TRAJAĆE DO 5. JANUARA 2012. GODINE

  Javne konsultacije o Predlogu pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji i Predlogu odluke o izmenama strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji trajaće od 22. decembra 2011. godine do 5. januara 2012. godine.

  Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva pokreće javne konsultacije o Predlogu pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji i Predlogu odluke o izmenama strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

  Javne konsultacije će trajati od 22. decembra 2011. godine do 5. januara 2012. godine.

  Predmet konsultacija:

  1) Predlog pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji
  2) Predlog odluke o izmenama strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

  Način učešća na javnoj raspravi

  Komentare možete slati na:

  - e-mail adresu: milos.stojkovic@digitalnaagenda.gov.rs
  - faksom na broj: 011/20-20-066
  - poštom na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Uprava za digitalnu agendu, Pariska 7, 11000 Beograd (sa naznakom "Javna rasprava - Predlog pravilnika pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji."

  Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Miloš Stojković.

  Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa možete preuzeti na http://www.digitalnaagenda.gov.rs/wp-content/uploads/2011/12/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-prelasku-sa-analognog-na-digitalno-emitovanje-televizijskog-programa.pdf

  Predlog odluke o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji možete preuzeti na http://www.digitalnaagenda.gov.rs/wp-content/uploads/2011/12/Odluka-o-izmenama-strategije-za-prelazak-sa-analognog-na-digitalno-emitovanje-radio-i-televizijskog-programa-u-Republici-Srbiji.pdf

  Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 21.12.2011.

  U SKLADU SA ZAKONOM O OGLAŠAVANJU - REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA OBJAVILA INFORMACIJU O UPOREDNOM PREGLEDU PREKRŠAJA KOD NACIONALNIH TELEVIZIJSKIH EMITERA U PERIODU OKTOBAR 2010 - OKTOBAR 2011

  Sedam nacionalnih televizija je u oktobru 2011. godine načinilo ukupno 114 prekršaja Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red) što je gotovo deset puta manje nego što je to bio slučaj u oktobru 2010. godine kada je broj prekršaja iznosio 1099. Ilustracije radi, na oba kanala RTS-a, kao na javnom servisu, oktobra prošle godine je bilo 286 prekršaja, dok ih je istog meseca ove godine svega jedanaest. Tendencija smanjenja broja prekršaja je vidljiva i u programima nacionalnih radijskih emitera.

  Počev od proleća 2009. godine RRA je započela proces upoznavanja i edukovanja emitera o odredbama Zakona o oglašavanju i od tada taj proces praktično traje neprekidno. Ukupno je održano na desetine pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima emitera koji su obavešteni o zahtevima koje pred njih stavlja Zakon o oglašavanju kao i načinu na koji će RRA procesuirati prekršaje tog zakona. Od januara 2010. godine RRA je počela da podnosi prijave protiv emitera zbog prekršaja u oglašavanju, i u nekim od tih slučajeva sudovi za prekršaje su izrekli milionske kazne.

  RRA se sa emiterima nalazi u dnevnom kontaktu u vezi sa svim situacijama koje zahtevaju dodatno tumačenje.

  Tabelu sa brojem uporednih prekršaja Zakona o oglašavanju možete pogledati na http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF-VESTI/Uporedni_prikaz.pdf

  Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 21.12.2011.

  U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU - UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ZAKLJUČILA DA JE VEĆIINA SREDSTAVA, UMESTO ZA POTREBNE REFORME, REZERVISANA ZA NASTAVAK JAVNE POTROŠNJE

  Nakon izvršene analize predloga republičkog budžeta Srbije za 2012. godinu Unija poslodavaca Srbije (UPS) zaključila je da je vlada još jednom pokazala da nema nameru da započne suštinske reforme javnog sektora, penzionog i poreskog sistema.

  U današnjem saopštenju, UPS navodi da je loše što je većina sredstava, umesto za preko potrebne reforme, rezervisana za nastavak ogromne javne potrošnje. Udeo zarada u javnom sektoru veći je od 10 odsto BDP-a, što je za prosečno 4,2 odsto odsto više od proseka držva EU (5,8 odsto) koje imaju upola ili troduplo manje javne sektore, po broju zaposlenih.

  To znači da će se i u narednoj na zarade u javnom sektoru potrošiti 1,35 milijardi evra, kojih realno nema, što će se verovatno rešiti novim zaduživanjem države pod nepovoljnom uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu.

  "Umesto da je Vlada Srbije izvršila usklađivanje zarada u javnom sektoru sa zaradama u privredi, planirano je da zarade u javnom sektoru i u 2012. godini budu za 30,5 odsto realno veće od proseka u privredi, što je nečuveno rasipništvo, imajući u vidu stanje nacionalne ekonomije i nivo proizvodnje i izvoza", navodi se u saopštenju.

  Poslodavci pozdravljaju što je država povećala agrarni budžet, iako je bilo potrebno opredeliti daleko više sredstava za podršku plasmanu gotovih prehrambenih proizvoda na tržište EU, Rusije i SAD.

  Ulaz jednog gotovog proizvoda u velike trgovinske lance tamo košta između 60.000 i 150.000 dolara po jednom bar-kodu, a investicija se povrati u roku od 12 do 18 meseci. Tako bi domaći proizvođači bili delimično rasterećeni i imali više obrtnog kapitala za povećanje proizvodnje.

  UPS smatra da je dobro što je povećano ulaganje u sisteme za navodnjavanje, koji su zapušteni, zbog čega je od 2001. do danas, usled posledica suše, napravljen gubitak od oko 3,5 milijarde evra.

  Ukazuje se da se kroz predloženi budžet ne vidi želja izvršne vlasti da otpočne preko potrebnu poresku reformu i zaustavi dalji ekonomski sunovrat koji se ogleda u gašenju preko 117.000 preduzeća od 2008. godine do danas, porastu udela sive ekonomije na više od 40 odsto BDP i gubitku gotovo 277.000 radnih mesta.

  Ministarstvo finansija nije predvidelo nikakvu meru ograničenja taksi, naknada i drugih dažbina koje naplaćuju lokalne samouprave, navodi UPS, koji smatra da je bio potreban hrabar reformski i razvojni budžet koji bi veća sredstva usmerio ka stvaranju nove vrednosti, porastu proizvodnje i izvoza.

  Izvor: Tanjug, 21.12.2011.

  U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU - OSNOVICA PLATA PREDSEDNIKA SUDA I SUDIJA UTVRĐUJE SE ZAKONOM O BUDŽETU SRBIJE, ČIME JE ELIMINISAN UTICAJ VLADE KOJA, PREMA VAŽEĆEM ZAKONU, ZAKLJUČKOM UTVRĐUJE OSNOVICE PLATA SUDIJA

  U Skupštini Srbije danas je nastavljen rad raspravom o izmenama Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 - prim. red), kojima je predviđeno da ta sudska instanca može da radi i odlučuje i u užem sastavu.

  Ustavni sud je do sada sve odluke morao da donosi u punom sastavu od 15 sudija, dok je izmenama zakona predviđeno da radi i odlučuje i u užem sastavu, odnosno Velikom i Malom veću.

  Prema izmenama zakona, Ustavni sud bi imao dva Velika veća, koja čine predsednik i sedam sudija, a odluke donose jednoglasno.

  Predsednik Suda je ujedno i predsednik Velikog veća, a kada nije postignuta saglasnost, o predmetu se odlučuje na sednici Suda.

  Malo veće bi donosilo određeno rešenje i zaključke procesnog karaktera, a činilo bi ga troje sudija, među kojima je i predsednik, a o broju malih veća odlučuje Sud.
  Kako je predviđeno, ukoliko na Malom veću nije postignuta saglasnost o predmetu iz njegove nadležnosti, odluku donosi Veliko veće.

  Sud na sednicama u punom sastavu i dalje donosi najvažnije odluke kao što su meritorne odluke u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti, o zabrani političke stranke, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica, kao i o tome da li je predsednik Srbije povredio Ustav.

  Prema novim rešenjima, osnovica plata predsednika i sudija utvrđuje se Zakonom o budžetu Srbije, čime je eliminisan uticaj vlade koja, prema važećem zakonu, zaključkom utvrđuje osnovice plata sudija Ustavnog suda.

  U postupku po ustavnim žalbama i žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predlagač izmena i dopuna zakona je predvideo da, izuzetno, Ustavni sud može odlučiti da pravo uvida u spise predmeta imaju samo učesnici u postupku.

  Sud, takođe, može, da odloži objavljivanje svoje odluke u "Službenom glasniku" za najviše šest meseci, kako bi donosilac akta, koji je proglašen neustavnim, mogao da ga izmeni.

  Postupci koji su pred Ustavnim sudom ranije započeti, kako je predviđeno, biće okončani po novim zakonskim rešenjima, a zahtevi za naknadu štete rešeni u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu.

  Nakon što razmotre taj zakon, poslanici treba da pređu na pretres amandmana na predložene zakone aktuelne sednice, a prve na dnevnom redu su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

  Poslanici su aktuelnu sednicu, na kojoj razmatraju ukupno 18 zakonskih predloga i drugih akata, započeli 15. decembra.

  Izmene u cilju efikasnosti i nezavisnosti

  Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je danas da predložene izmene Zakona o Ustavnom sudu imaju za cilj povećanje nezavisnosti i samostalnosti te sudske instance, kao i ograničavanje uticaja izvršne vlasti u pogledu izvršenja budžetskih sredstava za taj sud.

  Predstavljajući poslanicima predložene izmene, Malović je podsetila da je Zakon o Ustavnom sudu donet 2007. godine, a da su se u toku njegove primene pojavili određeni problemi, koji se pre svega odnose na preopterećenost tog suda zbog nasleđenih predmeta Suda Srbije i Crne Gore, kao i velikog broja podnetih ustavnih žalbi.

  Ministarka je izrazila nadu da će republički parlament usvojiti predložene izmene, jer će time, naglasila je, biti stvorene neophodne zakonske pretopostavke za efikasniji rad Ustavnog suda, ali i njegovu samostalnost i nezavisnost.

  Najvažnija izmena, prema rečima Malović, jeste uvođenje novih oblika rada, pa će u buduće Ustavni sud moći da donosi odluke i u užem sastavu.

  Ustavni sud je do sada sve odluke morao da donosi u punom sastavu od 15 sudija, dok je izmenama zakona predviđeno da radi i odlučuje i u užem sastavu, odnosno Velikom i Malom veću.

  Malović je navela i da se predloženim izmenama uređuje novi način određivanja plata sudija Ustavnog suda, pa će se u buduće one utvrđivati Zakonom o budžetu Srbije, čime će biti postignuta veća samostalnost tog organa.

  Takođe, predloženim izmenama je data mogućnost da se rasprave i sednice tog organa mogu održavati i van sedišta u Beogradu.

  U cilju očuvanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, Vlada Srbije ne može bez saglasnosti predsednika Ustavnog suda obustaviti izvršenje budžetskih sredstava za Ustavni sud.
  Malović je napomenula da je za predložena zakonska rešenja pribavljeno mišljenje Venecijanske komisije i da su preporuke tog tela u najvećem delu ugrađene u tekst zakona.

  Izvor: Tanjug, 21.12.2011.

  JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOM PARKU ĐERDAP BIĆE ODRŽANA 27. DECEMBRA 2011. GODINE

  Javna rasprava o Nacrtu zakona o Nacionalnom parku Đerdap održaće se dana 27. decembra 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Vizitorskog centra Nacionalnog parka Đerdap, ulica Kralja Petra I 14a, Donji Milanovac.

  U postupku pripreme zakona kojom se uređuje oblast zaštite prirode, odnosno granice i režimi zaštite, razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politika održivog razvoja, finansiranje, uloga i učešće stanovništva i javnosti u funkcionisanju nacionalnih parkova, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja do sada je održalo dve javne rasprave o nacrtima zakona o Nacionalnom parku "Đerdap", Nacionalnom parku "Tara", Nacionalnom parku "Kopaonik", Nacionalnom parku "Šar planina" i Nacionalnom parku "Fruška gora"."

  Tekst Nacrta Zakona o Nacionalnom parku Đerdap možete preuzeti na http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/nacrti-zakona/nacrt_zakona_o_nacionalnom_parku_djerdap2.pdf

  Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 21.12.2011.

  POČELO ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE U SLUŽBI ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI

  Usluge elektronskog zakazivanja dostupne su od danas u Službi za katastar nepokretnosti na Novom Beogradu. Početku rada elektronskih usluga prisustvovali su ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić državna sekretarka Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić i direktor Republičkog geodetskog Zavoda Nenad Tesla.

  - Nakon testiranja ove usluge na Novom Beogradu, u narednih nekoliko meseci ona će postati realnost u celoj Srbiji. Svako će moći putem interneta da zakaže i dobije termin u Službi za katastar nepokretnosti čim se uvede elektronsko plaćanje, a radi se na tome i to nas očekuje u narednih par meseci. Dolazak na šalter više neće biti potreban, sve će moći da se dobije elektronskim putem, odnosno poštom. To je naš cilj koji je moguće postići u narednih nekoliko meseci - objasnio je ministar Dulić.
  Prema njegovim rečima, Ministarstvo je prvo na svoj sajt stavilo podatke o svim prihodima i rashodima, trošenju budžetskih sredstava i javnim nabavkama. Uvođenjem samo te vrste kontrole, istakao je ministar Dulić, ostvarene su značajne uštede.

  - Ministarstvo je prvo omogućilo prijavljivanje svih nepravilnosti i korupcije putem interneta. Kada budemo pokazali da je ovo efikasan model, na isti način nameravamo da pokrijemo celokupnu upravu u okviru Ministarstva - naveo je ministar Dulić.

  Kako je objasnila državna sekretarka Matić, Služba za katastar nepokretnosti je samo jedan od primera kako građani i poslovna preduzeća putem interneta mogu da uštede vreme i novac. Ona je najavila da se radi na tome da se uvede i plaćanje putem interneta.

  - Do kraja 2012. godine Republički geodetski zavod će završiti osnivanje katastra neopkretnosti i prvi put u istoriji Srbija će dobiti jednostavno uređenu svojinsku evidenciju. Na osnovu završenog katastra nepokretnosti i 40 odsto digitalnih katastarskih planovado kraja godine, komuniciranje sa građanima će biti neuporedivo lakša i brža - najavio je direktor Republičkog geodetskog zavoda Tesla.

  Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja podržalo je akciju Digitalne agende i Internet zajednice u Srbiji, eZakazivanje, i postavilo mogućnost elektronskog zakazivanja za katastar nepokretnosti. Šalteri Službe za katastar nepokretnosti na Novom Beogradu do sada su primali više od 350 stranaka dnevno.

  Na portalu eUprava puštene su u rad usluge: zahtev za izdavanje uverenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu, za izdavanje kopije plana, izvoda iz lista nepokretnosti, uverenja o identifikaciji katastarskih parcela i prijem kod gradonačelnika.

  Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 21.12.2011.

  UPRAVA CARINA PREDSTAVILA NOVINE U BORBI PROTIV KORUPCIJE U CARINSKOJ SLUŽBI • Otvorena nova besplatna telefonska linija dežurne službe na koju je moguće tokom 24 časa prijaviti sve nepravilnosti u radu carinskih službenika •

  Pripadnici Odeljenja unutrašnje kontrole Uprave carina su na graničnom prelazu Horgoš u direktnom susretu sa putnicima demonstrirali novine u borbi protiv korupcije u carinskoj službi. Putnicima je predstavljena nova besplatna telefonska linija dežurne službe 066/ 303 - 300 na koju je moguće tokom 24 časa prijaviti sve nepravilnosti u radu carinskih službenika.

  Uprava carina Republike Srbije je u skladu sa državnom strategijom odlučne borbe protiv korupcije pokrenula nekoliko projekata u nastojanju da iskoreni tu negativnu društvenu pojavu koja narušava integritet carinske službe.

  " Nastavićemo da iskorenjujemo korupciju i razotkrivamo one koji kaljaju ugled časne, odgovorne i veoma teške profesije", rekao je Nebojša Јovanović, načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave carina i dodao da "ne postoje "sitna" i "krupna" korupcija, već samo pošteno ili nepošteno obavljanje posla."

  Јovanović je naglasio da je razmena iskustava sa drugim carinskim službama, a posebno onih zemalja koje su prošle tranziciju i usklađivanje sa standardima Evropske unije, veoma dragoceno za srpsku carinu koja i u ovoj oblasti nastoji da se približi razvijenim carinskim administracijama.

  Tokom 2011. godine suspendovan je 81 carinski službenik, okončano je ukupno 40 disciplinskih postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv 43 carinska službenika (od čega je 6 službenika otpušteno, a 26 kažnjeno novčanom kaznom). U toku 2011. godine Odeljenje unutrašnje kontrole Uprave carina iniciralo je 30 disciplinskih postupaka protiv 57 carinskih službenika i u 18 slučajeva dostavilo relevantne podatke pravosudnim organima za pokretanje krivičnih postupaka protiv 26 carinskih službenika.

  Pre dve godine takođe je sprovedena i revizija Kodeksa ponašanja carinskih službenika, sa ciljem da se unaprede odnosi carinika sa građanima. Uprava carina prilikom svih svojih javnih aktivnosti podseća građane da pomognu njenim službama u razotkrivanju korupcije i da prijave sve nepravilnosti sa kojima se eventualno suoče u kontaktu sa predstavnicima carinske službe.

  Izvor: Vebsajt Uprave carina, 21.12.2011.

  GLAVNI DOMAĆI RIZICI ZA SRPSKU PRIVREDU U 2012. GODINI, KOJI MOGU DOVESTI DO DALJEG PADA PRIVREDNE AKTIVNSTI SU NESTABILNOST KURSA, RIZIK NELIKVIDNOSTI, RASTUĆA STOPA NEZAPOSLENOSTI, OCENJENO NA SEDNICI UPRAVNOG ODBORA PKS

  Naredna godina biće puna izazova i ograničenja pa je potrebno usmeriti sve privredne aktivnosti na smanjivanje javne potrošnje, održanje makroekonomske stabilnosti i zaustavljanje negativnih trendova, izjavila je danas potpredsednica Privredne komore Srbije (PKS) Vidosava Dzagić.

  Ona je, na sednici Upravnog odbora PKS, istakla da se kao prioriteti nameću rešenje problema nelikvidnosti na svim nivoima, obezbeđenje sredstava za investicije, pre svega u infrastrukturu, poljoprivredu i energetiku, kao i izvozno orijentisanu proizvodnju.

  Džagić je rekla da kombinovanim merama monetarne i fiskalne politike treba doprineti smanjenju inflacije dok Narodna banka treba da sprečava velike oscilacije deviznog kursa i negativan uticaj na poslovanje i konkurentnost privrede.

  Prema njenim rečima, u narednoj godini treba se usmeriti na smanjenje troškova poslovanja kroz smanjenje nepotrebnih administrativnih procedura i parafiskalnih opterećenja privrede, a određene promene bi trebalo napraviti u monetarnoj politici, podsticati izvoz koji treba da bude generator privrednog rasta u zemlji i raditi na suzbijanju sive ekonomije.

  Džagić je naglasila da su glavni rizici za srpsku privredu u 2012. godini, koji mogu dovesti do daljeg pada privredne aktivnsti, skroman privredni rast u zemljama članicama EU, kao i domaći rizici a to su nestabilnost kursa, rizik nelikvidnosti, rastuća stopa nezaposlenosti što bi negativno uticalo na konkurentnost realnog sektora.

  Prema njenim rečima, poseban rizik predstavlja eventualna politička nestabilnost usled produbljenja kosovske krize, izborne kampanje i nedobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.
  Osvrnuvši se na godinu na izmaku ona je rekla da su glavne karakteristike koje su obeležile srpsku privredu u ovoj godini nestabilan oporavak od prethodne finansijske i ekonomske krize kao i pojava rizika daljeg pogoršanja situacije zbog novog talasa krize i znatno sporijeg rasta u razvijenim zemljama koji izaziva neizvesnost u zoni evra.

  Pad inostrane tražnje pratio je spor oporavak domaće privrede zbog pada zaposlenosti i zarada, smanjenih mogućnosti zaduživanja privrede i stanovništva.

  Izvor: Tanjug, 21.12.2011.

  U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI I ODREDBAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - ODRŽANA OBUKA "OSNOVI FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE" ZA PREDSTAVNIKE DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U POKRAJINSKI BUDŽET

  Na poziv Pokrajinskog sekretarijata za finansije, predstavnici Ministarstva finansija, Centralne jedinice za harmonizaciju su, od 12. do 16. decembra ove godine, održali obuku pod nazivom "Osnovi finansijskog upravljanja i kontrole".

  Obuka je organizovana u skladu sa Strategijom razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 61/2009 - prim. red), odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010 - prim. red) i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 82/2007 - prim. red).

  Polaznici obuke bili su predstavnici direktnih budžetskih korisnika uključenih u pokrajinski budžet. Sprovedenoj obuci prisustvovala su 53 polaznika. Očekuje se nastavak saradnje u narednoj budžetskoj godini kada će se održati obuka i za predstavnike indirektnih budžetskih korisnika, javnih preduzeća, fondova i drugih organizacija čiji je osnivač Pokrajina, a koji su takođe u obavezi da uvedu sisteme internih kontrola u svoje poslovanje.

  Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 21.12.2011.

  PRIJAVLJIVANJE ZA 22. ISPIT ZA STICANJE ZVANJA PORTFOLIO MENADŽERA, ODNOSNO ZA 19. ISPIT ZA STICANJE ZVANJA INVESTICIONOG SAVETNIKA TRAJE DO 10. JANUARA 2012. GODINE

  Obaveštavaju se kandidati da će prijavljivanje za 22. ispit za sticanje zvanja portfolio menadžera, odnosno za 19. ispit za sticanje zvanja investicionog savetnika, trajati od 21.12.2011. do 10.01.2012. godine.

  Detaljnije informacije videti u delu internet stranice Komisije- Kursevi-Portfolio menadžer/Investicioni savetnik-Ispit.

  Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 21.12.2011.

  CASH FLOW – UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA – KAKO DA PLANIRATE I UPRAVLJATE NOVČANIM TOKOVIMA, 18-19 JANUAR 2012

  Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

  Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

  Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

  Ciljna grupa:
  Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

  Cilj seminara:
  Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

  Teme:

  Predavač:
  Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 18 - 19. januar  2012. od 15.00 - 20.00 časova

  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  link ka vesti:
   http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=0384dd67-6543-4a50-b2f7-4d078dc72062

  U SKUPŠTINI RS ZAVRŠENA RASPRAVA O IZMENAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU

  Tanjug

  Poslanici Skupštine Srbije, pošto su završili raspravu u pojedinostima o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku,  prešli su na pretres amandmana na predloženi zakon o kinematografiji.

  Na taj zakonski predlog podneto je blizu 50 amandmana, od kojih je Vlada Srbije prihvatila 12.

  Izmenama tog zakona predviđeno je da će u slučaju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji biti korišćeni postojeći birački spiskovi.

  Ako se u toku 2011. i u 2012. pre raspisivanja redovnih parlamentarnih izbora raspišu vanredni izbori, na tim izborima će biti korišćeni postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, precizirano je izmenama zakona.

  Poslanici su aktuelnu sednicu, na kojoj razmatraju ukupno 18 zakonskih predloga i drugih akata, započeli 15. decembra.

  PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O USTAVNOM SUDU IMAJU ZA CILJ POVEĆANJE NEZAVISNOSTI I SAMOSTALNOSTI TE SUDSKE INSTANCE

  Tanjug

  Predložene izmene Zakona o Ustavnom sudu imaju za cilj povećanje nezavisnosti i samostalnosti te sudske instance, kaže ministarka pravde Snežana Malović.

  Predstavljajući poslanicima predložene izmene, Malovićeva je podsetila da je Zakon o Ustavnom sudu donet 2007. godine, a da su se u toku njegove primene pojavili određeni problemi, koji se pre svega odnose na preopterećenost tog suda zbog nasleđenih predmeta Suda Srbije i Crne Gore, kao i velikog broja podnetih ustavnih žalbi.

  Ministarka je izrazila nadu da će republički parlament usvojiti predložene izmene, jer će time, naglasila je, biti stvorene neophodne zakonske pretpostavke za efikasniji rad Ustavnog suda, ali i njegovu samostalnost i nezavisnost.

  Najvažnija izmena, prema rečima Malovićeve, jeste uvođenje novih oblika rada, pa će ubuduće Ustavni sud moći da donosi odluke i u užem sastavu.

  Ustavni sud je do sada sve odluke morao da donosi u punom sastavu od 15 sudija, dok je izmenama zakona predviđeno da radi i odlučuje i u užem sastavu, odnosno i u Velikom i Malom veću.

  Malovićeva je navela i da se predloženim izmenama uređuje novi način određivanja plata sudija Ustavnog suda, pa će se ubuduće one utvrđivati Zakonom o budžetu Srbije, čime će biti postignuta veća samostalnost tog organa.

  Takođe, predloženim izmenama je data mogućnost da se rasprave i sednice tog organa mogu održavati i van sedišta u Beogradu.

  U cilju očuvanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, Vlada Srbije ne može bez saglasnosti predsednika Ustavnog suda obustaviti izvršenje budžetskih sredstava za Ustavni sud.

  Malovićeva je napomenula da je za predložena zakonska rešenja pribavljeno mišljenje Venecijanske komisije i da su preporuke tog tela u najvećem delu ugrađene u tekst zakona.

  UTVRĐEN PREDLOG BUDŽETA PARLAMENTA ZA NAREDNU GODINU U VISINI OD 3,3 MILIJARDE DINARA.

  Tanjug

  Administrativni odbor Skupštine Srbije utvrdio je Predlog budžeta parlamenta za narednu godinu u visini od 3,3 milijarde dinara.

  Skupštinski budžet neće uključiti prvobitno planirana sredstava za održavanje predsedničkih izbora za šta je bilo predviđeno 1,09 milijardi dinara.

  Prvobitnim predlogom skupštinskog budžeta koji je to radno telo utvrdilo 5. decembra bilo je predviđeno da budžet parlamenta u 2012. godini iznosi 4,4 milijarde dinara, budući da su bila predviđena sredstva i za sprovođenje predsedničkih izbora ukoliko bi do njih došlo ranije, odnosno u toku naredne godine.

  Međutim, Ministarstvo finansija, koje je davalo saglasnost na predlog skupštinskog budžeta, ocenilo je da nema potrebe da se planiraju sredstva za prevremene predsedničke izbore.

  Kako je na sednici objasnio državni sekretar tog ministarstva Dušan Nikezić, ukoliko u narednoj godini dođe do tih izbora za njihovo sprovođenje koristiće se sredstva iz budžetske rezerve.

  Administrativni odbor na danšnjoj sednici dao je saglasnost i da se zaposlenima u parlamentu, koji imaju primanja ispod 38.000 isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 25.000 dinara.

  Kako je precizirao generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović, u parlamentu od 352 zaposlenih njih 228 ima primanja ispod republičkog proseka.

  UNIJA POSLODAVACA SRBIJE UPOZORAVA DA JE VLADA IZBEGLA REFORME JAVNOG SEKTORA

  Tanjug

  Nakon izvršene analize predloga republičkog budžeta Srbije za 2012. godinu Unija poslodavaca Srbije (UPS) zaključila je da je vlada još jednom pokazala da nema nameru da započne suštinske reforme javnog sektora, penzionog i poreskog sistema.

  U današnjem saopštenju, UPS navodi da je loše što je većina sredstava, umesto za preko potrebne reforme, rezervisana za nastavak ogromne javne potrošnje. Udeo zarada u javnom sektoru veći je od 10 odsto BDP-a, što je za prosečno 4,2 odsto više od proseka država EU (5,8 odsto) koje imaju upola ili troduplo manje javne sektore, po broju zaposlenih.

  To znači da će se i u narednoj na zarade u javnom sektoru potrošiti 1,35 milijardi evra, kojih realno nema, što će se verovatno rešiti novim zaduživanjem države pod nepovoljnom uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu.

  "Umesto da je Vlada Srbije izvršila usklađivanje zarada u javnom sektoru sa zaradama u privredi, planirano je da zarade u javnom sektoru i u 2012. godini budu za 30,5 odsto realno veće od proseka u privredi, što je nečuveno rasipništvo, imajući u vidu stanje nacionalne ekonomije i nivo proizvodnje i izvoza", navodi se u saopštenju.

  Poslodavci pozdravljaju što je država povećala agrarni budžet, iako je bilo potrebno opredeliti daleko više sredstava za podršku plasmanu gotovih prehrambenih proizvoda na tržište EU, Rusije i SAD.

  Ulaz jednog gotovog proizvoda u velike trgovinske lance tamo košta između 60.000 i 150.000 dolara po jednom bar-kodu, a investicija se povrati u roku od 12 do 18 meseci. Tako bi domaći proizvođači bili delimično rasterećeni i imali više obrtnog kapitala za povećanje proizvodnje.

  UPS smatra da je dobro što je povećano ulaganje u sisteme za navodnjavanje, koji su zapušteni, zbog čega je od 2001. do danas, usled posledica suše, napravljen gubitak od oko 3,5 milijarde evra.

  Ukazuje se da se kroz predloženi budžet ne vidi želja izvršne vlasti da otpočne preko potrebnu poresku reformu i zaustavi dalji ekonomski sunovrat koji se ogleda u gašenju preko 117.000 preduzeća od 2008. godine do danas, porastu udela sive ekonomije na više od 40 odsto BDP i gubitku gotovo 277.000 radnih mesta.

  Ministarstvo finansija nije predvidelo nikakvu meru ograničenja taksi, naknada i drugih dažbina koje naplaćuju lokalne samouprave, navodi UPS, koji smatra da je bio potreban hrabar reformski i razvojni budžet koji bi veća sredstva usmerio ka stvaranju nove vrednosti, porastu proizvodnje i izvoza.

  OČEKIVANJA SU DA U 2012. KURS OSTANE STABILAN, A INFLACIJA I KAMATE PADNU

  Tanjug

  Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da u 2012. godini očekuje da će kurs dinara ostati stabilan, inflacija će nastaviti da pada, što će stvoriti uslove za smanjenje referentne kamatne stope i pad kamata i ocenio da je u proteklih šest meseci kurs dinara prema evru bio najstabilniji u regionu.

  Šoškić je za Radioteleviziju Srbije rekao da će u 2012. godini biti stvoreni uslovi za smanjenje referentne kamatne stope, zbog očekivanog pada inflacije u prva tri meseca, kao i zbog odluke NBS o klasifikaciji vanbilanske aktive banaka, ocenjujući da će to podstaći dinarizaciju kredita i doneti više povoljnih zajmova privredi.

  Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić je izrazio sumnju u predviđanja guvernera Šoškića da će mere NBS u narednoj godini omogućiti više jeftinijih kredita privredi, naglašavajući da Srbija suštinski nije izašla krize, da privreda pati od hronične nelikvidnosti, a stopa nezaposlenosti je visoka.

  Ni predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin ne očekuje da će dinarski krediti u narednoj godini biti prihvatljiviji za privredu kada je reč o visini kamata.

  Komentarišući kretanje deviznog kursa, guverner NBS je rekao da ne vidi razlog za nestabilnost kursa u vreme predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, kada tradicionalno domaća dijaspora dolazi u domovinu i u zemlju donosi devize, stanovništvo menja deviznu ušteđevinu zbog dodatnih troškova zbog praznovanja.

  U odgovoru na pitanje da li postoji opasnost da političari povećaju izdatke iz budžeta u predstojećoj predizbornoj kampanji sledeće godine, Šoškić je rekao da će "političari u predizbornoj kampanji obećavati razne stvari, ali će budžet morati da poštuje fiskalna pravila", naglašavajući da možemo da trošimo onoliko koliko zaradimo.

  Kada je reč o rastu spoljnog duga Srbije koji je već blizu 45 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), Šoškić je upozorio da postoji objektivna opasnost da dug pređe granicu od 45 odsto BDP-a, a ukoliko se to desi u narednoj godini, spoljni dug mora da se vrati u predviđene okvire.

  Srbija mora ozbiljno da razmatra alternative za restrukturiranje privrede, poručio je guverner NBS.

  Ministar Ćirić je rekao, da bez obzira na teškoće koje ima srpske privreda, u ovoj godini očekuje priliv direktnih stranih investicije od oko tri milijarde dolara i rast pokrivenosti uvoza izvozom u pojedinim zemljama sa kojima Srbija ima tradicionalne trgovinske odnose.

  U narednoj godini Ćirić očekuje rast priliva direktnih stranih investicija i industrijske proizvodnje, ocenjujući da je procena rasta BDP-a u 2012. godini od 1,5 odsto potpuno realna, pogotovo što je Srbija lane imala veći rast od drugih zemalja u regionu.

  Ćirić je podsetio da je Vlada Srbije u prethodnoj krizi izlazila u javnost sa konzervativnim prognozama rasta koje su se pokazale tačnim.

  Zamoljen da da prognozu ekonomskih kretanja u 2012. godini, Ćirić je skrenuo pažnju da će 2012. godina generalno biti teška godina za poslovanje, ocenjujući da bi u dogovoru Vlade i privrednika sa bankama mogla da se napravi strategija za efikasnije kreditiranje privrede.

  Bugarin je izrazio očekivanje da će 2012. biti jedna ot težih godina u ekonomskoj istoriji Srbije, zbog očekivanog negativnog uticaja krize iz evrozone, naglašavajući da NBS, Vlada Srbije i poslovna zajednica moraju zajednički da se dogovore o strategiji ublažavanja negativnih efekata svetske krize na domaću privredu.

  Srpska privreda ima hroničnu nelikvidnost i docnju kredita prema bankama koji je dostigao oko 21 odsto, upozorio je Bugarin skrećući pažnju da je u Srbiji izostala reforma poreske politike, reforma javnog sektora.

  Moraju se smanjiti i fiskalna i parafiskalna zahvatanja, da bi se privredi omogućilo da lakše posluje, poručio je Bugarin.

  KODEKS PONAŠANJA POSLANIKA EVROPSKOG PARLAMENTA MOGAO BI DA BUDE MODEL ZA IZRADU SLIČNOG DOKUMENTA U SKUPŠTINI RS

  Tanjug

  Kodeks ponašanja poslanika Evropskog parlamenta mogao bi da bude model za izradu sličnog dokumenta i u Skupštini Srbije, rekao je Nenad Konstantinović.

  Predsednik Radne grupe za izradu kodeksa Nenad Konstantinović je rekao da je održana prva sednica te grupe na kojoj je članovima podeljen elaborat o donošenju kodeska ponašanja Evropskog parlamenta, tekst tog i tekst britanskog kodeksa.

  Kodeks ponašanja poslanika Evropskog parlamenta mogao bi da bude model za izradu sličnog dokumenta i u Skupštini Srbije, izjavio je on.

  "Članovi Radne grupe dobili su i uporedni prikaz kodeksa iz drugih parlamenata koji opisuje poslove poslanika, delove iz Poslovnika, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji se tiču sukoba interesa i nespojivosti funkcija, a stručne službe dobile su zadatak da do 15. januara, kada nastavljamo rad, napišu osnovu radne verzije", rekao je Konstantinović.

  On je istakao da mali broj zemalja Evrope ima takav dokument, ali da se očekuje, s obzirom na zaključak Evropskog parlamenta, da i druge zemlje krenu putem Srbije.

  Konstantinović smatra da bi bilo dobro da se donese takav dokument kako bi građani mogli da vide koje poslove i obaveze poslanici imaju i da kroz to vrednuju njihov rad, pošto je, kako je naveo, jedinstven stav u javnosti da u skupštini "nešto ne valja i da poslanici ne obavljaju dobro svoj posao".

  U Radnoj grupi učestvuju sve poslaničke grupe sem SNS i DSS, kazao je Konstantinović dodavši da očekuje da će se i oni priključiti od naredne sednice.

  PRAVILNIK O BOLOVANJIMA ĆE SE PRIMENJIVATI OD SLEDEĆE GODINE

  Tanjug

  Pravilnik o bolovanjima trebalo bi da počne da se primenjuje početkom sledeće godine, a njime će biti definisano koliko dana bolovanja sleduje pacijentu za određenu bolest ili povredu, izjavio je danas direktor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović.

  "Konačno će u svim mestima u Srbiji svi pacijenti imati isti broj dana za bolovanje za određenu bolest i neće biti diskriminacije", kazao Vuksanović za RTS.

  On je rekao da će Pravilnikom tačno biti definisano koliko neko može dobiti dana bolovanja za određenu bolest, kako se ne bi više dešavalo da se nekom pacijentu propiše, na primer tri, a drugom više dana bolovanja.

  "Znaće se za svaku bolest koliko dana bolovanja tačno sledi, a prilikom izrade Pravilnika, koji je usvojio Upravni odbor fonda, konsultovani su predstavnici struke, a imali smo u vidu i praksu koja postoji u zemljama bivše SFRJ, kao i u zemljama EU", rekao je ranije Vuksanović.

  Izabrani lekar će nezavisno od pravilnika moći da produži bolovanje pacijentu ukoliko mu se stanje ne poboljša.
   
  TABELA: Predviđena dužina bolovanja za pojedine bolesti


   Bolest

   Dužina bolovanja

  Bronhitis

  14 dana

  Upala srednjeg uha

  14 dana

  Zapaljenje bešike

  14 dana

  Bronhijalna astma

  21 dan

  Virusna upala pluća

  21 dan

  Virusna upala pluća (teži oblik)

  30 dana

  Gastroenteritis

  30 dana

  Lumboišijalgija

  30 dana

  Herpes zoster

  30 dana

  Bakterijska upala pluća

  30 dana

  Varičele

  30 dana

  Mononukleoza

  30 dana

    Direktor RFZO -a je objasnio da će Pravilnikom tačno biti definisano koliko neko može dobiti dana bolovanja za odredjenu bolest, kako se ne bi više dešavalo da se nekom pacijentu propiše, na primer tri, a drugom više dana bolovanja.

  On je naveo da očekuje da će do kraja godine Pravilnik o bolovanjima prihvatiti i Ministarstvo zdravlja koje ga trenutno razmatra.

  U 2008. godini smanjio se broj osiguranika koji su koristili bolovanja duža od 30 dana, a prošle godine duže od mesec dana na bolovanju je bilo oko 70.000 zaposlenih.

  Svako je u proseku bolovao po 50 dana, a svi zajedno odsustvovali su sa posla 3.517.418. dana.

  U PRIPREMI UREDBA O SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA KOJOM ĆE SE STAROSNA GRANICA KAO USLOV ZA STAMBENE KREDITE UKINUTI, DOK ĆE MAKSIMALNA MESEČNA PRIMANJA BITI 150.000 DINARA

  Politika

  Za stambene kredite sledeće godine uslov neće biti starosna granica, dok će maksimalna mesečna primanja biti 150.000 dinara, najavio je ministar Oliver Dulić.

  Ove novine biće deo uredbe o subvencionisanim stambenim kreditima o kojoj bi Vlada Srbije trebalo da se izjasni tokom januara.

  Prema objašnjenju Nemanje Komazeca, državnog sekretara u ovom ministarstvu novine se ogledaju u sledećem: starosna granica biće izbrisana, odnosno za subvencionisane kredite će moći da konkurišu i stariji od 45 godina, koliko je do sada iznosila maksimalna starosna granica. Na bankama će biti da procene kome će odobriti pozajmice.

  “Kamata bi trebalo da bude niža od 4, 9 odsto plus šestomesečni euribor. Za sada se ne zna za koliko će stopa biti niža. Tražićemo takođe da se prepolovi učešće kupaca koje trenutno iznosi 10 odsto. A da se državni ulog, koji kupci beskamatno vraćaju u poslednjih pet godina otplate kredita, poveća sa 15 na 20 odsto. Dok bi bankarski kredit i dalje ostao 75 odsto vrednosti nekretnine” , kaže Komazec.

  Oliver Dulić je najavio da će „uz olakšice što više ljudi moći u ovim vremenima da kupi stan” i dodao da je ‚‚baš to potrebno građevinskom sektoru”.

  „Samo da se probudi normalna tražnja, da se ljudi usude da kupuju stanove i poslovne prostore, tada će građevinska operativa doći na zelenu granu”, rekao je Dulić.

  On je napomenuo da je, zahvaljujući državnom projektu izgradnje stanova u naselju „Stepa Stepanović”, zaposleno gotovo 30.000 građevinskih radnika, kao i da je na ostalim projektima širom Srbije, koji se finansiraju iz budžeta zaposleno dodatnih 80.000 radnika.

  „Mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima rast građevinskog sektora upravo zahvaljujući ovakvim projektima koje je finansirala Vlada Srbije”, rekao je Dulić i najavio da će u budućnosti biti još takvih projekata.

  NA ZAJEDNIČKOJ KONFERENCIJI ZA NOVINARE ZAKLJUČENO DA JE DRŽAVA POGAZILA MEDIJSKU STRATEGIJU

  Zajedničku konferenciju za novinare o stanju u medjima održali su NUNS, UNS, Asocijacija štampanih medija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres.

  Država nema nameru da prekine finansiranje medija ni 2012. pa će poreski obveznici za medije dnevno izdvajati milion dinara.

  Čelnici novinarskih i medijskih udruženja su istakli da je to primer nedomaćinskog poslovanja.

  "Time je pogažena Medijska strategija, usvojena u septembru na telefonskoj sednici Vlade, jer je strategijom predviđeno povlačenje države iz medija i prelazak na projektno finansiranje", rekao je predsednik NUNS-a Vukašin Obradović.

  Budžetom za 2012. godinu predviđeno je izdvajanje 368 miliona dinara za agenciju Tanjug, Panoramu, Jugoslovenski pregled i Međunarodni radio Srbija.


  Predsednica UNS-a Ljiljana Smajlović upitala je odakle potiče novac kojim bi "Kurir" kupio "Politiku", jer se pominje suma koja je 40 puta veća od godišnjeg profita "Kurira".

  Ljiljana Smajlović rekla je da je moguće da će ljudi bliski vlasti "zacementirati vlasništvo nad medijima", a da se neće znati poreklo novca kojim su kupili medije.

  "Ako se država tako poigrava sa najuglednijim listom na Balkanu, onda ona nema nameru da sprovodi ni druga obećanja koja je dala u vezi sa Medijskom strategijom", rekla je Ljiljana Smajlović.

  Ljiljana Smajlović rekla je da bi se u javnosti govorilo o izveštaju o medijima predsednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać kada bi u Srbiji bilo slobode medija.

  UPOTREBA ZBIRKI PODATAKA O LIČNOSTI, POGOTOVO ONIH U POSEDU ORGANA LOKALNIH VLASTI, KAO NA PRIMER BIRAČKI I SLIČNI SPISKOVI, U SVRHE ZA KOJE NISU USPOSTAVLJENI, PREDSTAVLJA „NEDOPUŠTENU OBRADU PODATAKA, KAŽNJIV PREKRŠAJ, A POD ODREĐENIM OKOLNOSTIMA ČAK I KRIVIČNO DELO“

  Građane iz svih delova Srbije sve češće na kućnom pragu uznemiravaju aktivisti političkih stranaka, a najviše DS i naprednjaka, koji ih anketiraju o predstojećim izborima.

  Takozvana kampanja „od vrata do vrata“ nije zabranjena, ali Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i Agencija za borbu protiv korupcije, upozoravaju na zloupotrebu ovakvog vida reklamiranja partija i pozivaju građane da im se obrate ukoliko uvide kršenje zakona.

  Šabić, povodom učestalih obraćanja građana, apeluje na sve političke stranke da se uzdrže od postupaka koji su u suprotnosti sa standardima utvrđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a sve organe vlasti upozorava da nikako ne smeju povlađivati ovakvim postupcima. On je upozorio da upotreba zbirki podataka o ličnosti, pogotovo onih u posedu organa lokalnih vlasti, kao na primer birački i slični spiskovi, u svrhe za koje nisu uspostavljeni, predstavlja „nedopuštenu obradu podataka, kažnjiv prekršaj, a pod određenim okolnostima čak i krivično delo“.

  - Učestala su telefonska i elektronska obraćanja i formalne žalbe građana, koji neke akcije stranačkih aktivista doživljavaju kao neprijatnost, povredu privatnosti, pa i kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Građane posebno uznemiravaju situacije u kojima je, kako tvrde, evidentno da stranački aktivisti, koji ih posećuju u njihovim stanovima radi propagande ili nekih istraživanja, raspolažu kompletnim podacima o njima i licima koja su prijavljena na njihovoj adresi - kaže Šabić za Danas.

  Poverenik ističe da građane uznemirava mogućnost da aktivisti stranaka koriste njihove lične podatke u razne svrhe, iako nisu članovi nijedne političke partije i nikome nisu dali saglasnost da upotrebljava njihove lične podatke. On navodi da građani u nekim od akcija stranaka prepoznaju i uspostavljanje spiskova (ne)poslušnih, što se s pravom prepoznaje kao kršenje zakona.

  Kako je Danasu objašnjeno u Agenciji za borbu protiv korupcije, političkim partijama je dozvoljeno da idu od vrata do vrata, ali samo u svrhu predstavljanja stranke, odnosno onog što spada u njen redovan rad, s obzirom na to da izborna kampanja još nije počela. Kako nam je objašnjeno, stranački aktivisti najčešće idu kod onih ljudi koji su im nekada ostavili svoje podatke.

  Ono što aktivisti mogu da pitaju građane kod kojih dođu jeste hoće li izaći na izbore i za koga će glasati. Međutim, nije dozvoljeno da postavljaju pitanja kao što su „Da li znate da je naš kandidat taj i taj“ ili „Da li znate da je naš izborni program to i to“.

  Građani kojima stranke budu postavljale ova nedozvoljena pitanja, uključujući promociju izbornog programa, treba o tome da obaveste Agenciju.

  Autor: L. Valtner,
  Danas

  KAO NOVINA U BORBI PROTIV KORUPCIJE U CARINSKOJ SLUŽBI UVEDENA TELEFONSKA LINIJA ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI U RADU CARINIKA

  Tanjug

  Pripadnici Odeljenja unutrašnje kontrole Uprave carina su na graničnom prelazu Horgoš putnicima demonstrirali novine u borbi protiv korupcije u carinskoj službi, pa je tako predstavljena i nova besplatna telefonska linija (066-303-300), na koju građani mogu da prijave nepravilnosti koje uoče u radu carinika.

  Na taj način se, kako je istaknuto, želi iskoreniti korupcija, kao negativna društvena pojava, koja narušava integritet carinske službe.

  Načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave carina Nebojša Jovanović izjavio je danas da će biti nastavljena borba protiv korupcije u carinskoj službi.

  "Nastavićemo da iskorenjujemo korupciju i razotkrivamo one koji kaljaju ugled časne, odgovorne i veoma teške profesije", rekao je Jovanović na graničnom prelazu Horgoš, gde su demonstrirane novine u borbi protiv korupcije u carinskoj službi.

  On je istakao da ne postoje sitna i krupna korupcija, već samo pošteno ili nepošteno obavljanje posla.

  "Razmena iskustva sa drugim carinskim službama, a posebno onih zemalja koje su prošle tranziciju, odnosno usklađivanje sa standardima Evropske unije, veoma je dragoceno za srpsku carinu, koja u ovoj oblasti nastoji da se približi razvijenim carinskim administracijama", rekao je Jovanović.

  On je podsetio da je pre dve godine sprovedena revizija Kodeksa ponašanja carinskih službenika, sa ciljem da se unaprede odnosi carinika sa građanima.

  Tokom ove godine suspendovan je 81 carinski službenik, a okončano je i 40 disciplinskih postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv 43 carinika. Od tih zaposlenih 6 je dobilo otkaz, a 26 je kažnjeno novčano.

  U 2011. godini Odeljenje unutrašnje kontrole Uprave carina iniciralo je 30 disciplinskih postupaka protiv 57 carinskih službenika.

  U 18 slučajeva Odeljenje je dostavilo relevantne podatke pravosudnim organima za pokretanje krivičnih postupaka protiv 26 carinskih službenika.

  EVROPSKI SUD PRAVDE ODLUČIO DA EU IMA PRAVO DA OBAVEŽE AVIO-KOMPANIJE KOJE LETE U EVROPU I IZ NJE - DA PLATE ZA ŠTETNU EMISIJU KOJA DOPRINOSI GLOBALNOM OTOPLJAVANJU

  Tanjug

  EU može da od avio-kompanija koje sleću i poleću sa evropskih aerodroma traži da od 1. januara plaćaju naknadu za emisiju ugljenika, presudio najviši sud EU .

  Evropski sud pravde odlučio je da EU ima pravo da obaveže avio-kompanije koje lete u Evropu i iz nje da plate za štetnu emisiju koja doprinosi globalnom otopljavanju. Direktiva kojom se avio-kompanije uključuju u šemu trgovine štetnom emisijom u EU je opravdana, obrazložio je Sud dodajući da se njome ne krše međunarodno pravo i sporazum o otvorenom nebu.
  Žalbu Sudu predali su američki avio-prevoznici a podržali su ih kineski, indijski i drugi avio-prevoznici koji lete širom sveta.

  Današnja presuda je u skladu sa mišljenjem Suda iz oktobra u kojem je navedeno da se zakonodavstvom EU ne povređuje suverenitet zemalja,
  kao i da je u skladu sa međunarodnim sporazumima.

  Sekretar za štampu komesarke EU za klimu Koni Hedegard izjavila je da nakon odluke suda za aviokompanije od 1. januara stupa na snagu propis o kupovini kvota za emisije ugljen-dioksida pri preletima nad teritorijom EU.

  Taj propis neće biti ukinut niti odložen, uprkos protestima niza zemalja, uključujući SAD i Rusiju, s obzirom na to da je Evropski sud pravde danas presudio da EU može da primora sve avioprevoznike koji lete do aerodroma u EU ili poleću sa njih da plaćaju za emisije CO2.

  Najviši sud EU je ocenio da je taj propis u skladu s medjunarodnim pravom, prenele su agencije.

  "Primena šeme trgovanja emisijama na aviokompanije ne narušava ni principe običajnog medjunarodnog prava, niti sporazum o otvorenom nebu", navedeno je u odluci suda.

  Američka državna sekretarka Hilari Klinton obratila se 16. decembra EU s molbom da ukine ili odloži stupanje na snagu novog propisa, dok je predsednik Rusije Dmitrij Medvedev 15. decembra na samitu u Briselu izrazio zabrinutost zbog tog propisa.

  EU je još 2008. donela odluku o obavezivanju svih kompanija, uključujući strane, koje lete do njenih aerodroma da počev od 1. januara 2012. kupuju kvote, ekvivalentne 15 odsto svojih emisija gasova s efektom staklene bašte sa ciljem sprečavanja klimatskih promena.

  Za narušavanje tog propisa zakon EU predvidja kaznu od 100 evra po toni emisija CO2 i čak i zabranu letova u EU za prekršioce.

  Tome se protivi 26 od 36 članica Medjunarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO), uključujući SAD, Rusiju i Kinu.

  Kongres SAD je već zabranio američkim kompanijama da plaćaju taj porez, dok je Kina zapretila da će uvesti trgovinske sankcije, izmedju ostalog, protiv proizvodjača aviona "Erbas".

  TELEKOM SRBIJA DONEO ODLUKU DA GRČKOJ KOMPANIJI OTE PONUDI 380 MILIONA EVRA ZA OTKUP NJENOG UDELA

  Danas

  Telekoma Srbija doneo odluku da se grčkoj kompaniji OTE ponudi 380 miliona evra za otkup njenog udela, potvrdio je predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.

  U Telekomu navode da je ponuđena suma za grčki udeo odgovarajuća prvoj ceni koju je za Telekom Srbija svojevremeno ponudio Austrija telekom.

  Većina ekonomista smatra da je cena prikladna ukoliko je tačno da OTE raspolaže upravljačkim pravima većinskog vlasnika, koja je stekao da bi se zauzvrat svojevremeno saglasio sa otkupom udela italijanske kompanije Stet od strane države Srbije. Zahvaljujući ovakvoj upravljačkoj poziciji OTE navodno može da blokira svaku odluku Upravnog odbora Telekoma.

  Međutim, ima i mišljenja da je Telekom Srbija mogao da ostvari i povoljniju cenu s obzirom na pritisak pod kojim se nalazi Grčka, ali i s obzirom na poslovne teškoće koje ima Dojče telekom, inače većinski vlasnik telekomunikacione kompanije OTE.

  Naime, američki organi za zaštitu konkurencije uskratili su svoju saglasnost nameri Dojče telekoma da svoju mobilnu kompaniju u SAD T-Mobile proda najvećem američkom telekomunikacionom operatoru AT$T za 39 milijardi dolara.

  VOJVOĐANSKI PRIVREDNICI MEĐU LAUREATIMA GODIŠNJE NAGRADE PKS

  RTV

  Među tridesetak preduzeća kojima je Privredna komora Srbije dodelila svoje godišnje nagrade nalazi se i osam privrednih društava iz Vojvodine, kao i šestoro pojedinaca, uglavnom vlasnika i direktora uspešnih vojvođanskih preduzeća.

  NIS ULAŽE 400 MILIONA EVRA U GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NAFTE

  Naftna industrija Srbije kaže da će do 2020. godine investirati oko 400 miliona evra u geološka istraživanja novih ležišta nafte i gasa u zemlji.

  Obim ulaganja NIS-a u okviru velikog investicionog programa na uvođenju savremenih tehnologija geoloških istraživanja i detaljnijem ispitivanju naftnih i gasnih nalazišta od 2009. Iznosio je oko 10 milijardi dinara.

  Investiranje NIS-a u reanimaciju domaćih naftnih nalazišta, uz primenu novih tehnologija i razradu složenih ležišta, dovelo je do povećanja proizvodnje na postojećim nalazištima i rasta resursne baze.

  GRUPA SRPSKIH BIZNISMENA PREGOVARA S PREDSTAVNICIMA VLADE SRBIJE O KUPOVINI NACIONALOG AVIOPREVOZNIKA JAT ERVEJZ

  Plan za spasavanje jata, "serviran" je kao neformalni predlog pre dve nedelje na večeri premijera Mirka Cvetkovića i grupe domaćih preduzetnika.

  "Predlog podrazumeva da domaći preduzetnici udju u kupovinu Jata sa po nekoliko miliona evra, naprave konzorcijum i preuzmu kompaniju koju do sada i pored brojnih poziva Vlade Srbije nije hteo da kupi nijedan strani partner", piše Novi magazin.

  Navedeno je da, iako nisu poznata imena svih 10 srpskih biznimena koji bi bili suvlasnici Jat, "kao na najizglednije tipuje se na vlasnika Delta holdinga Miroslava Miškovića i Miodraga Kostića, vlasnika MK grupe i akcionara AIK banke".

  U kabinetu predsednika Vlade kažu da "pošto smo ostali bez ponuđača, radimo na novoj strategiji jer mislimo da je dobro da država ima svog avioprevoznika. Svi postupci koje država bude preduzimala kako u vezi sa Jatom tako i u vezi sa drugim kompanijama, kao i do sada, biće transparentni i sprovedeni u skladu sa važećim zakonskim propisima".

  Na prvom tenderu za prodaju Jata, 2008. godine, kad je nuđeno na prodaju 51 odsto kapitala kompanije po ceni od 51 milion evra, nije stigla nijedna ponuda.

  SREMSKOMITROVAČKI SREMIL SPREMA DOKAPITALIZACIJU

   Tanjug

  Direktor sremskomitrovačkog Sremila Dušan Živanić izjavio je da se u toj kompaniji, koja je vodeći prerađivač mleka na ovom području, spremaju za dokapitalizaciju i da trenutno remontuju postrojenja.

  Očekujemo da ćemo uskoro ostvariti strateško partnerstvo s ovdašnjim odgajivačem muznih krava, koji dnevno isporuči tržištu 40 hiljda litara mleka, dodao je on u izjavi za Tanjug.

  Sremil mlekom i mlečnim proizvodima snabdeva građane putem trgovinskih radnji, kao i u sopstvenim prodajnim objektima. I u vreme najveće nestašice, prodavnice Sremila su uredno bile snabdevene mlekom, a cene ove firme niže su u odnosu na velike mlekare.

  Sremil jer postao vlasnik Sremske mlekare, nakon okončanog stečajnog postupka nad tim nekada vodećim proizvođačem u oblasti mlekarstva u regionu.

  FABRIKA PROVODNIKA U REKOVCU, DEO JAGODINSKE INDUSTRIJE KABLOVA, BIĆE PRODATA NA AUKCIJI POČETKOM NAREDNE GODINE

  Generalni direktor te fabrike u restrukturiranju Ratko Vučurović kaže da "za kupovinu fabrike, prema informacijama iz Agencije za privatizaciju, ima zainteresovanih kupaca".

  On je istakao da fabrika ne radi šest godina jer njena proizvodnja nije isplativa, a da radnici primaju plate.

  Jedan od potencijalnih kupaca te fabrike je, prema njegovim rečima, firma Četnik iz Valjeva koja je voljna da zaposli oko 100 radnika, koliko ih je trenutno u rekovačkoj fabrici na plaćenom odsustvu.

  Fabrika kablova u Rekovcu se prostire na oko 10 hektara zemljišta i ima više od 10.000 kvadrata poslovnog prostora. Pre petnaestak godina fabrika je zapošljavala i do 700 radnika i bila je oslonac razvoja privrede u Rekovcu, jednoj od najnerazvijenijih opština u Srbiji.

  EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) POZAJMILA EVROPSKIM BANKAMA 489 MILIJARDI EVRA

  Evropska centralna banka (ECB) je danas saopštila da je bankama evrozone, njih 523, odobrila zajmove u vrednosti od 489 milijardi evra na neuobičajeno dug period od tri godine, u pokušaju da uravnoteži finansijski sistem koji je pod pritiskom zbog dužničke krize u evrozoni.

  To je najveća injekcija kredita od strane ECB-a u 13 godina dugoj istoriji zajedničke evropske valute, a iznos je premašio prethodni rekord od 442 milijarde evra u formi jednogodišnjih kredita iz juna 2009, kad je finansijski sistem bio u krizi nakon bankrota američke investicione banke "Liman braders", prenela je agencija AP.

  U saopštenju ECB-a se navodi da, od ukupnog iznosa od 489 milijardi evra, 45,72 milijarde evra se odnosi na vrednost kredita odobrenih u oktobru za 123 banke sa periodom otplate od jedne godine, čiji je rok otplate sad produžen na maksimalne tri godine.

  ECB pokušava da obezbedi da banke u evrozoni imaju dovoljno gotovine da bi radile i nastavile da kreditiraju preduzeća, tako da kreditna kriza ne bi ugušila ekonomski rast. Mnogi ekonomisti smatraju da bi narednih meseci zona evra mogla da sklizne u makar blagu recesiju.

  Izvor: Tanjug, 21.12.2011.

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I TRGOVINE OBJAVILO SPISAK NEZAPOSLENIH DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŠUMARSTVA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE • Žalbe i primedbe na rezultate testova kandidati mogu podneti do 26. decembra 2011. godine •

  Ministarstvo poljoprivrede i trgovine objavilo je danas spisak nezaposlenih diplomiranih inženjera šumarstva koji su prošli testiranje, te će u narednom periodu biti angažovani na poslovima inventure privatnih šuma u Republici Srbiji.

  Testiranje je održano 17. decembra na Šumarskom fakultetu u Beogradu, i to nakon četvorodnevne obuke koju je organizovalo Ministarstvo.

  Položili su svi kandidati koji imaju osvojenih 15 i više poena na testu znanja, 10 i više poena na testu opšte kulture i koji su ispunili kriterijume na testu psihološke procene.

  Žalbe i primedbe na rezultate testova kandidati mogu podneti do ponedeljka 26. decembra do 16 časova na i-mejl adresu privatnesume@sfb.bg.ac.rs, a kandidati koji su položili testove biće kontaktirani putem telefona.

  Spisak kanditata koji su prošli testiranje može se pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede i trgovine www.mpt.gov.rs.

  Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović najavio je ranije da će svi nezaposleni inženjeri šumarstva u Srbiji imati priliku da naredne godine potpišu ugovor sa državom i dobiju zaposlenje.

  On je kazao da u našoj zemlji trenutno ima oko 400 nezaposlenih inženjera šumarstva i istakao da je taj projekat uvršten u predlog agrarnog budžeta za 2012., za šta su predviđena sredstva od 500 miliona dinara.

  Srbija ukupno ima oko 2,25 miliona hektara šuma, od čega je više u privatnom nego u državnom vlasništvu, rekao je ministar i ocenio da šume "nisu u najboljem stanju".

  Petrović je precizirao da će inženjeri šumarstva pre svega biti angažovani na premeru šuma u privatnom vlasništvu i pravljenju planova gazdovanja kako bi to veliko nacionalno bogatstvo i ogroman prirodni resurs bio iskorišćen na najbolji mogući način.

  Ministar je napomenuo da u Srbiji ima 1,3 miliona privatnih vlasnika šuma koji su poreski obveznici, pa je "adekvatno gazdovanje tim resursima ne samo u njihovom nego i u državnom i nacionalnom interesu".

  Izvor: Tanjug, 21.12.2011.

  PREDSTAVNICI 11 OPŠTINA I GRADOVA POTPISALI ODLUKU O FORMIRANJU REGIONALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

  Predstavnici 11 opština i gradova potpisali su u Ubu Odluku o formiranju regionalnog preduzeća za upravljanje otpadom. Preduzeće će formirati opštine Valjevo, Ub, Lajkovac, Obrenovac, Barajevo, Mionica, Koceljeva, Ljig, Osečina i Vladimirci.

  - Saradnja 11 opština u procesu usaglašavanja i usvajanja Osnivačkog akta za ovo regionalno preduzeće veliki je pomak, a daće osnov za dalju realizaciju projekta. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja podržava projekat izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom Kalenić, kao prioritetan u ovoj oblasti, zbog čega je opštinama uključenim u projekat omogućena tehnička i finansijska pomoć za pripremu projektne dokumentacije i apliciranje za bespovratna sredstva Evropske unije za njegovu izgradnju u 2012. godini - objasnio je pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Nebojša Pokimica.

  Prema izrađenoj Studiji izvodljivosti sredstava potrebnih za izgradnju prve faze regionalne deponije, dve transfer stanice i pet reciklažnih dvorišta, uključujući nabavku mehanizacije i opreme iznose 17.865.950 evra. Ta sredstva će u najvećoj meri biti obezbeđena iz predpristupnih fondova EU.

  Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 21.12.2011.

  CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

  PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

  Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
  Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

  Ciljna grupa:
  Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

  Cilj seminara:
  Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
  Teme:

  Po završetku učesnik je osposobljen da:
  Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

  Predavač:
  Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

   

  PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

  Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

  Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

  Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

  Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

  Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

  Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

  Ciljna grupa:
  Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

  Cilj seminara:
  Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

  Predavač:
  Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

  Cena
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:                              
  25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

  10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
  10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
  5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

   

  DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

  Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

  Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

  Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

  Predavači:
  Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
  Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
  Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
  Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
  Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

  Mesto i vreme održavanja:
  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

  Cena:
  Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Popusti se sabiraju.

  Broj mesta ograničen!

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

   

  KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

  Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:.
  Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

  Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

  Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

  Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

  Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

  Cena:
  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

  Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

  Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

  Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

  Ciljna grupa:
  Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

  Cilj treninga:
  Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

  Veštine koje će učesnik steći:

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:
  Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:
  10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
  10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
  5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

   
  CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

  Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

  14-15. decembar 2011.

  Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

  Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

  Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

  Ciljna grupa:
  Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

  Cilj seminara:
  Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

  Teme:

  Predavač:
  Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

  Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

  Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

  Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

  Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

  Ciljna grupa:
  Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
  Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

  Cilj seminara:
  Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:
  Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
   

  U SKLADU SA SPORAZUMOM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE - U SRBIJU PO READMISIJI VRAĆENO 3.222 LICA OD POČETKA GODINE

  Načelnik Uprave granične policije Ministrastva unutrašnjih poslova Nenad Banović izjavio je danas da Srbiji u ovom trenutku ne preti opasnost od ukidanja vizne liberalizacije i naglasio da je ove godine broj naših državljana koji traže azil u zemljama EU smanjen za više od 10.000 u odnosu na 2010.

  Banović, koji je i predsednik Komisije za praćenje stanja bezviznog režima putovanja u Evropsku uniju, precizirao je da je tokom 2010. godine evidentirano ukupno 17.715 zahteva azilanata, a da će na kraju tekuće godini taj broj iznosti oko 7.500.

  "Prema ovim podacima jasno je da su mere urodile plodom, došlo je do osetnog pada broja tražilaca azila u evropskim zemljama. Nastavićemo sa intenzivnim radom na ovoj problematici kako bi broj lica iz Srbije koja traže azil i dalje bio u padu", poručio je Banović na konferenciji za novinare u Vladi Srbije u prisustvu članova Komisije.

  Kako je podsetio, vizna liberalizacija je stupila na snagu 19. decembra 2009. i svi moraju znati da ona ne znači pravo na rad, neograničeni boravak i politički azil u zemljama EU.

  U cilju informisanja svih građana Srbije o značaju i uslovima koje podrazumeva vizna liberalizacija na graničnim prelazima, policijskim upravama, prometnim putnim pravcima... deljeni su flajeri kojima se upozorava na posledice zloupotrebe slobode kretanja i putovanja.

  Poruka flajera jasno govori, naglasio je Banović, da će svi koji zloupotrebe viznu liberalizaciju biti deportovani u Srbiju, biće im zabranjen ulazak u zemlje EU na određeno vreme, ukinuta novčana pomoć...

  "Komisija je formirana 24. februara ove godine u cilju smanjena lažnih azilanata i timskim radom zabeležili smo dobre rezultate koji su putokaz kako dalje nastaviti. Granična policija je pojačala mere na prelazima, Uprava kriminalističke policije vršila svoj deo posla, organizovani su seminari o značaju vizne liberalzacije, pokrenuta jaka informativna kampanja...", istakao je Banović.

  Načelnik Uprave granične policije dodao je da je po readmisiji vraćeno u Srbiju 3.222 lica od početka godine (od ukupno 3.878 podnosilaca molbi), što govori o efikasnom sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 103/2007 - prim. red) i naveo da su usvojene nacionalne strategije za reintegraciju povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, kao i za unapređenje položaja Roma u Srbiji koji su najčešći tražioci azila.

  Banović je podsetio da je Vlada Srbije u junu donela Uredbu o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu ("Sl. glasnik RS", br. 39/2011 - prim. red) koji su od tada sa prelaza vratili više od 2.000 građana i naveo je da u toku 2011. samo u septembru i oktobru zabeležen porast lažih azilanata, ali već u decembru taj broj je smanjen.

  "Pokazali smo evropskim partnerima da smo dorasli ulasku u evropsku porodicu. Nastavljamo rad na smanjenju broja naših državljana koja traže azil koji uključuje i mere provere turističkih agencija u cilju otkrivanja potencijalnih organizatora putovanja lažnih azilanata, kao i saradnju sa susednim zemljama", istakao je Banović.

  Izvor: Vebsajt Skupštinske mreže, 21.12.2011.

  U ORGANIZACIJI KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ODRŽAN SEMINAR "EU I SAVET EVROPE: PRISTUP KULTURNOM NASLEĐU"

  Seminar na temu "EU i Savet Evrope: pristup kulturnom nasleđu", u organizaciji Kancelarije za evropske integracije, a u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Kancelarijom Tačka kulturnog kontakta Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, održan je danas u prostorijama Kancelarije za evropske integracije.

  Arhitekta Aleksandra Fulgosi i istoričar umetnosti Saša Mihajlov iz Asocijacije za rehabilitaciju kulturnog nasleđa, upoznale su polaznike seminara sa osnovama zaštite materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, obimom i značajem međunarodnih i nacionalnih pravnih okvira koji regulišu ovu oblast, kao i sa regionalnim programima za zaštitu prirodnog i kulturnog nasleđa u Jugoistočnoj Evropi.

  "Cilj zaštite je da očuva kvalitet i vrednosti kulturnog dobra, da štiti njegovu materijalnu građu i osigura integritet za buduće generacije", napomenula je Aleksandar Fulgosi i objasnila da je ne postoji univerzalni recept za restauraciju nekog kulturnog dobra, već da ona zavisi od njegove vrednosti.

  Fulgosi je rekla da prilikom određivanja nekog lokaliteta ili objekta, kao kulturnog dobra, teba poći od jasne i precizne definicije, koja podrazumeva dokumentovanje činjenica, njegovu procenu, dijagnozu stanja, kao i redovno praćenje, održavanje i kontrolu.

  Saša Mihajlov je naglasila važnost preciznog i detaljnog dokumentovanja kulturnog nasleđa i istakla da su osnovni ciljevi ovog obimnog posla, između ostalog i zaštita i konzervacija, dobijanje javne podrške za rad, kao i jačanje kulturnog identiteta.

  "Jedno od strateških opredeljenja u zaštiti kulturnog nasleđa jeste da nova istraživanja i dokumentacija o kulturnim dobrima budu dostupni javnosti, pre svega kroz publikovanje pojedinačnih studija i monografskih prikaza, organizovanjem izložbi, konferencija i predavanja, digitalnim izdanjima, kao i internet prezentacijama", rekla je Mihajlov.

  Pored toga, predavači seminara naglasile su i to da se na baštinu može gledati kao na izvor preporoda Evrope, a da regionalni projekata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, između ostalog doprinose izgradnji lokalnog identiteta, promovisanju tolerancije, jačanju dijaloga između naroda i primeni demokratskih principa koje promoviše Savet Evrope.

  Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 21.12.2011.

  EU INVESTIRA GOTOVO MILIJARDU EVRA KAKO BI PODSTAKLA REFORME NA ZAPADNOM BALKANU, U TURSKOJ I ISLANDU

  Evropska komisija danas je finalizirala niz programa pomoći namenjenih za podršku reformama u zemljama koje žele da pristupe EU. Sredstva u ukupnom iznosu od gotovo milijardu evra dolaze iz budžeta za 2011. Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i biće na raspolaganju Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji kao i Kosovu, Turskoj i Islandu.

  "Svi ovi programi osmišljeni su tako da se ostvare konkretni rezultati u smislu bolje javne uprave, efikasnijeg pravosuđa i sprovođenja zakona, stabilne ekonomije, kao i bezbednije životne sredine. To su dobre vesti kako za zemlje korisnike pomoći, tako i za EU: pred svima nama su zajednički izazovi koji se ne zaustavljaju na granicama EU, i njima moramo da se bavimo zajedno", izjavio je evropski komesar za proširenje i politiku susedstva Štefan File.

  Ove aktivnosti finansiraju se iz programa IPA 2011 u sklopu komponenata Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i Prekogranična saradnja. Zasnovane su na prioritetima koje je odredila EU a osmišljene su u saradnji sa vladama ovih zemalja, lokalnim zainteresovanim stranama i drugim donatorima.

  Ove godine finansiranje je usmereno na bolje upravljanje, sa projektima čiji je cilj dalje jačanje administrativnog kapaciteta, efikasnije korišćenje pomoći EU, usvajanje i sprovođenje standarda EU, dalja podrška reformama u javnoj upravi, kao i na polju pravosuđa i osnovnih prava, i nastavak podrške borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

  Detaljne podatke po zemljama možete pogledati na http://www.europa.rs/mediji/najnovije-
  vesti/1335/EU+investira+gotovo+milijardu+evra+kako+bi+podstakla+reforme+na+zapadnom+Balkanu%2C+u+Turskoj+i+Islandu.html


  Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 21.12.2011.

  Aktuelna službena mišljenja:

  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU POSTOJANJA OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 39
  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE DOHOTKA STRANIH KONSULTANATA - REZIDENATA BIH I KRALJEVINE NORVEŠKE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 107a
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA UZ NAKNADU IMOVINE PRAVNOG LICA U STEČAJU - Zakon o porezima na imovinu: član 24
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN RASKIDA UGOVORA KOJIM SU PRAVA I OBAVEZE U POGLEDU PRENOSA APSOLUTNIH PRAVA PRETEŽNO ISPUNJENE - Zakon o porezima na imovinu: član 23
  • Uprava carina: IZMENE U NAČINU KONTROLE SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE (DETERDŽENTI I BIOCIDNI PROIZVODI), ODNOSNO DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA OD 15.12.2011. GODINE - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe: čl. 31 i 32

  Aktuelna sudska praksa:

  • Apelacioni sud u Beogradu: DEJSTVO ODLUKE SUDA O PRETHODNOM PITANJU I UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE - Zakon o parničnom postupku: član 12 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA PREČE KUPOVINE U KORIST VLASNIKA SUSEDNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - Zakon o prometu nepokretnosti: član 6 stav 1
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRENOSIVOST PRAVA IZ HARTIJA OD VREDNOSTI U PRAVNOM PROMETU - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 12
  • Apelacioni sud u Beogradu: STANDARD POSTUPANJA UČESNIKA U POSLOVNIM ODNOSIMA - Zakon o privrednim društvima: član 32
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: OPOMENA ZAKUPCU PRED MOGUĆI OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU STANA - Zakon o stanovanju: član 35 stav 1 tač. 1) i 6)
  • Privredni apelacioni sud: OSNOVANOST PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 111
  • Viši sud u Čačku: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE USLED ZASTARELOSTI PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  • Viši sud u Užicu: UREDNOST TUŽBE KOJOM SE TRAŽI UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA KUPLJENOM STANU - Zakon o parničnom postupku: čl. 103 i 187
  • Vrhovni kasacioni sud: PRILAGOĐENOST IZREČENE MERE ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI VISINI KORISTI PRIBAVLJENE IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: čl. 91 i 92

  Likvidacije:

  U periodu od 12. decembra do 16. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  175739

  VEDA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  16.12.2011

  60

  175735

  KOD KUĆE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175725

  M A R N O - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  16.12.2011

  60

  175704

  LUKA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175695

  CENTAR ZA AUTOMOBILE I MOTORE - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  16.12.2011

  60

  175689

  MILOR - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175674

  MOREX GRAF - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175666

  RADINAC KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  16.12.2011

  60

  175662

  FLORISPROM - U LIKVIDACIJI

  Knjaževac

  16.12.2011

  60

  175655

  JOCIĆMOTO - U LIKVIDACIJI

  Velika Plana

  16.12.2011

  60

  175657

  DŽANGO KOMERC - U LIKVIDACIJI

  Novi Pazar

  16.12.2011

  60

  175651

  OPEN SPACE - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  16.12.2011

  60

  175641

  MP GLASS CONCEPT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175645

  MONACO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  16.12.2011

  60

  175629

  VIVA ARHITEKTURA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  16.12.2011

  60

  175619

  GAZA STRIP - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  16.12.2011

  60

  175598

  KOMERC TIM - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  16.12.2011

  60

  175594

  BETONLUX - U LIKVIDACIJI

  Aleksinac

  16.12.2011

  60

  175584

  LUCOP - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  16.12.2011

  60

  175571

  TECHNO SAŠA - U LIKVIDACIJI

  Petrovac

  16.12.2011

  60

  175557

  ESCULAP PLUS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  16.12.2011

  60

  175560

  KRATKI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  16.12.2011

  60

  175551

  ISKRAEMECO SRBIJA - U LIKVIDACIJI

  Zaječar

  16.12.2011

  60

  175530

  INCO - MED AIR - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Vračar

  15.12.2011

  60

  175504

  LAGUNA-TEXTIL - U LIKVIDACIJI

  Mali Iđoš

  15.12.2011

  60

  175500

  INTERKOMERC EKSPORT-IMPORT - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  15.12.2011

  60

  175498

  STYLE ALBATROS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  15.12.2011

  60

  175491

  BEST CAR - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  15.12.2011

  60

  175480

  VESTITO - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  15.12.2011

  60

  175472

  M I R A - U LIKVIDACIJI

  Požarevac

  15.12.2011

  60

  175465

  RAVEN PRODUCTIONS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  15.12.2011

  60

  175461

  KALINA TIM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  15.12.2011

  60

  175429

  ROYAL COLOR - COMMERCE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  15.12.2011

  60

  175425

  MULTIPUL - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  15.12.2011

  60

  175421

  CABLE PARTNERS LIMITED - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  15.12.2011

  60

  175352

  MILMA CENTAR - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175344

  GER M.D.M.COM - U LIKVIDACIJI

  Čačak

  14.12.2011

  60

  175333

  MODUS KLUB - U LIKVIDACIJI

  Jagodina

  14.12.2011

  90

  175329

  FALCON-S.P. - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  14.12.2011

  60

  175308

  VALEKS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175296

  MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  14.12.2011

  60

  175285

  LIBRA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  14.12.2011

  60

  175294

  BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  14.12.2011

  60

  175279

  ALBORNE - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  14.12.2011

  60

  175268

  POSLOVNA POLITIKA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  14.12.2011

  60

  175243

  DANIEL SATTV+ - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175228

  VISIJA - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  14.12.2011

  60

  175209

  TROYA - U LIKVIDACIJI

  Stara Pazova

  14.12.2011

  60

  175194

  MEDELEKS - U LIKVIDACIJI

  Niš - Mediana

  14.12.2011

  60

  175185

  CONCORD - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  14.12.2011

  60

  175187

  FUSION CLUB - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  14.12.2011

  60

  175171

  MIT COMMERCE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Čukarica

  14.12.2011

  60

  175163

  ENIM ŠABAC - U LIKVIDACIJI

  Šabac

  14.12.2011

  60

  175152

  SEDLAR-PROM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  14.12.2011

  60

  175121

  W CO. - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  13.12.2011

  60

  175100

  LASING - U LIKVIDACIJI

  Niš - Palilula

  13.12.2011

  60

  175092

  DAŽD - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  13.12.2011

  60

  175081

  STIV PLUS - U LIKVIDACIJI

  Prijepolje

  13.12.2011

  60

  175079

  ALUMA JUG - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  13.12.2011

  60

  175075

  BONIKODORA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  13.12.2011

  60

  175041

  ATELJE ARCON - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  13.12.2011

  60

  175039

  MILICA COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  13.12.2011

  90

  175025

  DINROM GRUP - U LIKVIDACIJI

  Pećinci

  13.12.2011

  60

  174993

  TRGOPLAST-RM - U LIKVIDACIJI

  Šid

  13.12.2011

  60

  174945

  SUN & SEED - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  12.12.2011

  60

  174956

  RIPAK - U LIKVIDACIJI

  Sombor

  12.12.2011

  60

  174941

  DONETICS - U LIKVIDACIJI

  Šid

  12.12.2011

  60

  174936

  EKOS - U LIKVIDACIJI

  Peć

  12.12.2011

  60

  174925

  TIPIK-ORAMA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  12.12.2011

  60

  174921

  DOKIĆ-COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Irig

  12.12.2011

  60

  174914

  INEX KRAJINA - U LIKVIDACIJI

  Negotin

  12.12.2011

  60

  174892

  INDEX 021 - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  12.12.2011

  60

  174885

  UNITERM INVEST - U LIKVIDACIJI

  Aranđelovac

  12.12.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.12.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Invest izgradnja Cop"

  17594907

  45. St. broj 2971/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Invest izgradnja Cop" Beograd, Požeška 148a, na ročištu održanom dana 28. novembra 2011. godine doneo je rešenje u predmetu 45. St. broj 2971/11.
  I. Otvara se postupak stečaja nad "Invest izgradnja Cop" iz Beograda, Požeška 148a, matični broj 17594907, PIB 103714461.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilije Marković, Vojvode Brane 26, Beograd.
  III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. januara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  V. Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
  VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Ronaco d.o.o.

  8689806

  48. St. broj 3452/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, doneo je na ročištu održanom 18. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Zakazuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB 8689806, PIB 101559683.
  II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
  III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB: 8689806, PIB 101559683.
  IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 160-343910-38, koji se vodi kod Banca Intesa a.d., Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
  V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem MB 8689806.
  VI. Nalaže se nadležnoj Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 101559683.
  VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila

  08069689

  5. St. broj 2619/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TRIKOTEKS.shtml/seo=/companyid=4607

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2619/2011 od 24. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila iz Beograda, Vjekoslava Kovača 20, matični broj 08069689, a na predlog poverioca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, od 15. jula 2011. godine.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
  III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  IV. Ispitno ročište određuje se za 12. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o.

  07913389

  50. St. broj 2338/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1553

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2338/2011 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće Dir Trade d.o.o.

  17309552

  2. St. broj 1658/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1650

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd, doneo je van ročišta 28. novembra 2011. godine rešenje.
  I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd - Zemun, ul. III nova br. 71 mat. br. 17309552, PIB 101712073, za dan 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 110/I.
  II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Kurjak promet"

  6321445

  32. St. broj 3263/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2400

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kurjak promet", Lazarevac, Momčila Pavlovića 5, matični broj 6321445, PIB 101131046.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o.

   

  8. St. broj 2349/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2286

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FK+CUKARICKI+STANKOM.shtml/seo=/companyid=25068

  U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o. Beograd, Beogradskih bataljona 25 u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu, 8. St. broj 2349/11.
  Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 23. marta 2012. godine, u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 205/II.
  Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  "Enigma" d.o.o.

  07922469

  1. St. broj 3137/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3137/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Enigma" d.o.o. Umka, Dušana Ilića 8, matični broj 07922469, PIB 101011821, a na predlog "Eurobank EFG", Beograd.
  II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić, Siva stena 11, Beograd.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. februar 2012. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 28. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  GP "Cuming" d.o.o.

   

  16. St. broj 3451/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

   

  U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GP "Cuming" d.o.o. u stečaju Beograd, Sandžanska 30b, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 16. St. broj 3451/2010.
  Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 30. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
  Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Mlintest coop" d.o.o.

  17421590

  21. St. broj 2938/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2938/11 od 27. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29d.
  IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
  VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 27. oktobar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o.

  17316303

  10. St. broj 2643/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2643/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 27. oktobra 2011. godine.
  II. Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase u I isplatnom redu - troškovi stečajnog postupka, u iznosu od 3.500,00 dinara na ime naknade takse Alsu i iznos od 173,00 dinara na ime troškova zatvaranja računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
  III. Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Drakul Igoru iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 10i/113 u bruto iznosu od 178.000,00 dinara i konačna naknada troškova u iznosu od 78.000,00 dinara.
  IV. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
  V. Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
  VI. Nalaže se NBS-OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka zatvori račun stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, broj 205-161084-90 koji se vodi kod "Komercijalne banke" a.d. Beograd.
  VII. Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Novi Beograd I, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB: 100286097.
  VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata, stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303.
  IX. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
  X. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o.

  07883145

  10. St. broj 3223/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 3223/11 od 25. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o., Beograd, Teretni terminal, Auto-put Beograd-Zagreb bb, matični broj 07883145, PIB 100127825, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirko Borovčanin iz Beograda, Beli potok, Avalska 62.
  III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
  V. Ispitno ročište određuje se za 10. februar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  "Euroluxpetrol ELP" d.o.o.

   

  45 St. 4663/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

   

  Ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Euroluxpetrol ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3, zakazuje se za 27. januar 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u predmetu 45 St. 4663/2010.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM"

   

  12. St. broj 4456/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1715

   

  U postupku stečaja u predmetu broj 12-St-4456/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM" u stečaju iz Beograda, Vladimira Gaćinovića 11.
  Zakazuje se završno ročište za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
  Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o.

  17134159

  7. St. broj 2144/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2144/11 od 24. novembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o. Beograd - u stečaju, Ivana Cankara broj 13, matični broj 17134159, PIB 100195793, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  Preduzeće "Šumadija" a.d.

   

  St. broj 632/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1675

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=7256

  U predmetu broj 16 St 632/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Šumadija" a.d. iz Mladenovca objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za izgradnju i održavanje "Šumadija" AD Mladenovac, Kralja Petra I 233, podnetog od strane predlagača - osnivača konzorcijuma preduzeća "Šumadija" a.d. iz Mladenovca koga predstavlja Radulović Vesna iz Mladenovca, Milutina Milankovića 3.
  I Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, dana 12. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
  II Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
  III Oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Inter the best"

  6667929

  32. St. broj 2796/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2396

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Inter the best", Beograd, Nenada Parente broj 1, matični broj: 6667929, PIB 101967582.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Matić Alimpijević Ana, Pere Velimirovića broj 132 (kancelarija ul. Resavska broj 26a), Beograd, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2010. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  "Grčić Company" d.o.o.

  17376942

  32-St. broj 3131/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2336

   

  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grčić Company" d.o.o. Beograd, Stojana Protića 6/9, matični broj 17376942, PIB 100159148.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Perković Dragan, Vladimira Popovića 28/1, Beograd, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembra 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 4. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  "Dis-Pro" doo

   

  St. broj 855/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dis-Pro" doo u stečaju iz Šapca, dana 5. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Završno ročište nad "DIS-Pro" doo u stečaju iz Šapca zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova.
  Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Herc Balkan" d.o.o.

  20348917

  St. broj 49/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1511

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, 12. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, matični broj 20348917 PIB 105271659, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 49/11 od 19. aprila 2011. godine.
  2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Marko Vasiljević iz Loznice.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  "HW Investment" DOO

   

  St. broj 829/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, 12. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, zakazuje se za 29. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  "Želox" d.o.o.

  20346604

  St. broj 206/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, na završnom ročištu koje je održano dana 29. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
  Zaključuje se stečajni postupak nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, matični broj 20346604, PIB 105239859.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS" a preko Privrednog suda u Valjevu.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj"

   

  St. broj 19/2010

   

   

   

  Zaključenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
  Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 19/10 od 2. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
  Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear"

   

  3. St. broj 917/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1141

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 917/2010 održati 26. decembra 2011. god. u 8,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o.

   

  3. St. broj 394/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 394/2011 održati 28. decembra 2011. god. u 10,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Zemljoradnička zadruga "1. MAJ"

  7183615

  1. St. broj 514/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1021

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 514/2011 od 15. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "1. MAJ" Gruža, matični broj 7183615, PIB 101610680, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 15. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Gvozden Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0291. Odobrava se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 13.661 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.382.821,00 dinara, pa se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade u iznosu od 300.000,00 dinara odobrava za isplatu konačna nagrada u bruto iznosu od 10.697 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti 1.082.821,00 dinara, s tim što će se isplata ove nagrade izvršiti u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Strugara 2005" d.o.o.

   

  1. St. broj 661/2010

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/2011 od 5. decembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške za 29. decembar 2011. godine u 13,30 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
  Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Badić Pešter"

  17361465

  5. St. broj 486/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući po predlogu predlagača PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, 29. novembra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Otvara se stečajni postupak nad "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
  Po pravosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Ibarske Novosti" AD

   

  1. St. broj 20/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=138

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 20/2010 od 5. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Agenciju za privatizaciju RS - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad stečajnom masom "Ibarske Novosti" AD iz Kraljeva.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Frigo čikara" d.o.o.

   

  2. St. broj 429/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, doneo je dana 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Iva-I" d.o.o.

   

  1. St. broj 691/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=981

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Iva-I" d.o.o. u stečaju Aleksinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Murati komerc" d.o.o. u stečaju Kosovska Kamenica za dan 29. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završenom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

   

  1. St. broj 945/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 2. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koja nisu ispitana.
  Ročište će se održati dana 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Kudo" d.o.o.

   

  2. St. broj 351/2011

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković, doneo je dana 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu. Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  Omik - Trade d.o.o.

  08615527

  1. St. broj 953/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2438

   

  Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB: 08615527, PIB: 101620865, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB 08615527, PIB:101620865, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoljub Knežević iz Vrbasa, ul. Save Kovačevića br. 19.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
  U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  ATP "Vojvodina"

  08041750

  II St. broj 9/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+VOJVODINA.shtml/seo=/companyid=952

  Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ATP "Vojvodina" Novi Sad - u stečaju, Novosadskog partizanskog odreda 1A., PIB 100239349 MB 08041750, a po predlogu predlagača Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, doneo je 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, u prizemlju u sudnici broj 7.
  Na ovo ročište se pozivaju stečajni upravnik, svi zainteresovani poverioci čije prijave potraživanja će biti obrađene na ovom ročištu i to putem Oglasne table Privrednog suda, kao i objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  DOO "Bremark"

   

  1. St. broj 173/2011

   

   

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" u stečaju Pančevo, Njegoševa 1a, određuje završno ročište za dan 23. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u raspravnoj sali 114/1, Privrednog suda u Pančevu, na kome će se: raspravljati o završnom računu stečajnoj upravnika; raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika; podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada; odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase; odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvani na završno ročište.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  AD Ukras

   

  St. broj 38/2011

   

   

   

  Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ukras u stečaju Požarevac određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica 74.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  PD "Romano com" d.o.o.

  7652143

  St. broj 259/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2106

   

  1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica, matični broj 7652143, PIB 101484140, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Ličinić iz Požarevca, Omladinska 14.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januar 2012. godine i 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
  6. Prvo poverilačko ročište održaće se 2. novembra 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 74/3.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
  8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Veliko Gradište, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog dužnika nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

  20307919

  3. St. broj 418/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, doneo je dana 5. 12. 2011. godine pod brojem St-418/2011
  REŠENJE
  Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i da u istom roku na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86 sa pozivom na broj St-418/2011 uplate iznos od 500.000,00 dinara kao sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.
  Ukoliko od poverilaca niko u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu članu 13. stav 2. Zakona o stečaju.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  DIP "Lipa" a.d.

  08016984

  St. broj 28/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA+DIP.shtml/seo=/companyid=4968

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, Branka Erića 5, MB 08016984, PIB 100929128, donosi dana 14. novembra 2011. godine na završnom ročištu održanom u prisustvu predstavnika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju Centar za stečaj Beograd, Nebojše Dašića iz Beograda, poverenika stečajnog upravnika Vasilija Radosavljevića iz Sremske Mitrovice
  REŠENJE
  Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, MB 08016984, PIB 100929128.
  Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "ĆALIĆ&SIN"

   

  St. broj 8/2011

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17 i to za 10. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sr. Mitrovici, sudnica 18/II.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "OKITEX" DOO

   

  1. St. broj 15/10

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Gine Tašanović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom "OKITEX" DOO u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, Vesne Vuković, na nejavnoj sednici veća održanoj dana 14. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "OKITEX" d.o.o. u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, za 28. decembra 2011. godine u 13,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  "Premium liquid" d.o.o.
  "TPU Company" d.o.o.

   

  St. br. 54/2010 i St. 65/2010

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je dana 6. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskih ispitnih ročišta za 9. februar 2012. godine:
  - rešenjem St. 54/2010 - u postupku stečaja nad "Premium liquid" d.o.o. iz Subotice, sa početkom u 9,00 časova, i
  - rešenjem St. 65/2010 - u postupku stečaja nad "TPU Company" d.o.o. iz Bačke Topole, sa početkom u 10,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
  Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  "Idi" d.o.o.

  06074006

  2. St. broj 30/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1627

   

  Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 30/2011 od 1. decembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad dužnikom "Idi" d.o.o. iz Prijepolja, MB 06074006, PIB 101618225, shodno članu 13. stav 1. Zakona o stečaju.
  Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  "TIM Projekt Tankosić" d.o.o.

  20303557

  St. broj 228/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2421

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 228/22 od 24. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "TIM Projekt Tankosić" d.o.o. Ivanjica, Miljka Savića 15, MB 20303557, PIB 105061955 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na broj St. 228/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za 12. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 2 sa početkom u 10,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO

   

  2. St. broj 112/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 112/2011 od 28. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO - u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  Akcionarsko društvo "Toplota"

   

  2. St. broj 288/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=340

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOPLOTA.shtml/seo=/companyid=1220

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 288/2010 od 25. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Akcionarsko društvo "Toplota" - u stečaju Ivanjica za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 25. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  AD "Nabit Pharm"

   

  2. St. broj 144/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Nabit Pharm" - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  "Milion" DOO

  6057551

  2. St. broj 201/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 201/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Milion" DOO Ivanjica, Braće Simić 11, MB 6057551, a svojim rešenjem St. broj 201/11 od 24. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
  Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, a pozivom an broj St. broj 201/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  "Grozd" eksport-import, DOO

  07981996

  2. St. broj 120/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 120/2011 od 6. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import, DOO, Ivanjica, Međurečje bb, MB 07981996. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Borica Vulović, dana 5. decembra 2011. godine.
  Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije do 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
  Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Uostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
  Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

  Izvor: Redakcija, 19.12.2011.