Aktuelne vesti na dan 22.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 29/15-30. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 69 OD 19.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • ODLUKA O EMISIJI DRŽАVNIH ZАPISА REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRАVILNIKА O NАKNАDI TROŠKOVА U SUDSKIM POSTUPCIMА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O IZMENАMА I DOPUNАMА PRАVILNIKА O SАDRŽАJU JАVNIH ISPRАVА KOJE IZDАJE VISOKOŠKOLSKА USTАNOVА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O PREUZIMАNJU PROPISА EVROPSKE UNIJE O INTEROPERАBILNOSTI EVROPSKE MREŽE UPRАVLJАNJА VАZDUŠNIM SАOBRАĆАJEM ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O PREUZIMАNJU PROPISА EVROPSKE UNIJE O UPRАVLJАNJU VАZDUŠNIM PROSTOROM I FLEKSIBILNOM KORIŠĆENJU VАZDUŠNOG PROSTORА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O SERTIFIKАCIJI VАZDUHOPLOVА NА KOJE SE NE PRIMENJUJE DEO - 21 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 825/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 826/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 827/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PRIZNАNJIMА ZА OBАVLJАNJE POSLOVА U DRŽАVNIM ORGАNIMА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O STАVLJАNJU POD KONTROLU KORIŠĆENJА I PROMETА DIVLJE FLORE I FАUNE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVАNJU DUGOROČNOG PROGRАMА MERА ZА SPROVOĐENJE ODGАJIVАČKOG PROGRАMА U REPUBLICI SRBIJI ZА PERIOD 2010 - 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU GODIŠNJEG PROGRАMА MERА ZА SPROVOĐENJE ODGАJIVАČKOG PROGRАMА ZА 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU JEDINSTVENE LISTE RАZVIJENOSTI REGIONА I JEDINICА LOKАLNE SАMOUPRАVE ZА 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU POSEBNIH IZNOSА KOJI SE PLАĆАJU ZА VREME TRАJАNJА "DEČJE NEDELJE" U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O VISINI I VRSTI TROŠKOVА U POSTUPKU RАZVRSTАVАNJА UGOSTITELJSKIH OBJEKАTА U KАTEGORIJE, U ZАVISNOSTI OD NJIHOVE VRSTE, PODVRSTE I VELIČINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • ZAKLJUČAK VLАDE 05 BROJ 06-6921/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • PRIMER: STATUT OSNOVNE ŠKOLE

I Osnovne odredbe

Pravni položaj škole

Pečati i štambilji

Zastupanje i predstavljanje

II Akti koje donosi škola

III Delatnost škole

Školski program

IV Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada

Oblici obrazovno-vaspitnog rada

Evidencije

V Upravljanje i rukovođenje

Školski odbor

Direktor

VI Stručni organi škole

Nadležnosti stručnih organa

Nastavničko veće

Stručno veće za razrednu nastavu

Odeljensko veće

Stručna veća za oblast predmeta

Stručni aktivi

Odeljenski starešina

VII Savetodavni organ

Savet roditelja

VIII Učenici

Upis u školu

Ocenjivanje

Prava učenika

Obaveze učenika

Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika

Odgovornost učenika

IX Zaposleni u školi

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Odgovornost zaposlenog i disciplinski postupak

Poslovna tajna

X Prelazne i završne odredbe

 

 • PROMET DOBARA I USLUGA SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA • Izmenjena Uredba o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji APKM počela da se primenjuje 16. septembra 2011. godine - "Sl. glasnik RS", br. 68/2011 •

Poreski tretman prometa dobara koji se vrši sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

Promet dobara stranog porekla

Promet domaćih dobara

Promet dobara domaćeg porekla sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

Promet motornih vozila sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

Promet domaćih dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM

Obračun PDV na primljeni avans za budući promet domaćih dobara na teritoriju APKM

Promet električne energije sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM

Poreski tretman prometa dobara koji obveznik PDV vrši na teritoriji APKM

Poreski tretman promet usluga između lica sa teritorije Republike van APKM i lica sa teritorije APKM

Poreski tretman unapred plaćenih usluga mobilne telefonije

Do 16. septembra 2011. godine


 • PRIVREDNA DRUŠTVA (PRAVNA LICA) KAO ZAKONSKI ZASTUPNICI (DIREKTORI) PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Odredbe Zakona o privrednim društvima o zastupanju pojedinačnih pravnih formi privrednih društava

Srodni pravni instituti u domaćem zakonodavstvu

Ostale odredbe Zakona o privrednim društvima u vezi sa zastupnicima i zastupanjem društva

Advokatsko ortačko društvo kao zakonski zastupnik privrednog društva?

Zaključak

 

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2011

Značenje izraza

Postupak i način kliničkog ispitivanja leka

Zahtev i dokumentacija za odobrenje kliničkog ispitivanja leka

Izmena i dopuna sprovođenja kliničkog ispitivanja leka

Obaveze sponzora

Lice odgovorno za kliničko ispitivanje i farmakovigilancu

Glavni istraživač i istraživački tim

Mesto kliničkog ispitivanja leka

Etički odbor Srbije i etički odbor zdravstvene ustanove u kojoj se sprovodi kliničko ispitivanje leka

Postmarketinško neintervencijsko kliničko ispitivanja leka

Shodna primena odredaba Pravilnika

Izveštavanje o sprovođenju kliničkog ispitivanja leka

Završni izveštaj o rezultatima kliničkog ispitivanja leka

Uvoz leka koji se klinički ispituje

Postupak i način kliničkog ispitivanja medicinskog sredstva


 • OBAVEZA DONOŠENJA KADROVSKOG PLANA OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA
 • KOMENTAR NOVIH ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE IZ AVGUSTA 2011. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 69/2011
 • ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG
 • UTVRĐIVANJE VEĆIH PRAVA I POVOLJNIJIH USLOVA RADA U PRAVILNIKU O RADU OD PRAVA I USLOVA UTVRĐENIH ZAKONOM
OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE: Prema Predlogu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju - neće se vraćati zgrade u kojima je policija, bolnice, škole, kao ni Dvor na Dedinju

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je danas da će Srbija usvajanjem Predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju biti prepoznata kao moderna država koja poštuje privatnu svojinu.

Đelić je, obrazlažući predloženi zakon u Skupštini Srbije, istakao da će njegovim usvajanjem biti ispravljena istorijska nepravda, kao i da će biti vraćena pravna sigurnost u državi i poboljšana investiciona klima.

Potpredsednik Vlade je podsetio na to da je usvajanje pomenutog zakona jedan od uslova koji naša zemlja mora da ispuni kako bi stekla status kandidata za članstvo u EU.

Prema njegovim rečima, prilikom izrade zakonskih rešenja vodilo se računa o tome da bude ispravljena nepravda prema mnogim porodicama, da se poštuje legalno stečena svojina današnjih vlasnika, kao i da zakon bude usklađen sa raspoloživim imovinskim i finansijskim resursima zemlje.

Đelić je naveo da će predmet vraćanja biti sva imovina koja je oduzeta nakon Drugog svetskog rata, pri čemu to uz nekretnine i preduzeća uključuje i pokretne stvari i građevinsko i poljoprivredno zemljište.

"Predloženim zakonom daje se prioritet vraćanju imovine u naturi svuda gde je to moguće, a tamo gde nije, bivši vlasnici dobiće obeštećenje u novcu i obveznicama i to po sadašnjoj tržišnoj vrednosti", naveo je Đelić, uz napomenu da će obveznice biti emitovane u evrima.

Građani koji su stariji od 70 godina ove obveznice moći će da naplate u roku od pet godina, saopštio je on i dodao da pravo na restituciju neće imati strani državljani koji su bili pripadnici okupacionih snaga, dok će rehabilitovana lica imati to pravo.

"Uslovi vraćanja imovine biće istovetni za sve kategorije stanovništva, a od trenutka usvajanja zakona biće zabranjeno otuđenje te imovine, naročito u procesu privatizacije", naglasio je potpredsednik Vlade.

Đelić je napomenuo da su predloženim zakonom predviđeni izuzeci iz restitucije, po kojima se Srbija ne razlikuje od drugih zemalja, pa se tako neće vraćati zgrade u kojima je policija, bolnice, škole, kao ni dvor na Dedinju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.9.2011.

POTREBNO DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA ILI PODZAKONSKOG AKTA KOJIM BI NA CELOVIT NAČIN BIO REGULISAN POLOŽAJ ZAŠTITNIKA PACIJENTOVIH PRAVA

Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana o zaštitnicima pacijentovih prava u AP Vojvodini

Institucija Pokrajinskog ombudsmana je tokom maja i juna ove godine u zdravstvenim ustanovama u AP Vojvodini sprovela istraživanje o radu zaštitnika pacijentovih prava.Ovim istraživanjem obuhvaćeno je osamdesetak vojvođanskih domova zdravlja, opštih i specijalnih bolnica, zavoda za javno zdravlje, zavoda za zdravstvenu zaštitu, instituta i klinika. Rezultati istraživanja i preporuke institucije Pokrajinskog ombudsmana zasnovani su na odgovorima ukupno 74 zaštitnika pacijentovih prava iz ovih ustanova.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da zdravstvene ustanove u Vojvodini posao zaštite prava pacijenata/kinja gotovo isključivo poveravaju svojim pravnicima koji su istovremeno angažovani na drugim pravnim poslovima ustanove. To znači da je većini njih zaštita pacijentovih prava drugi, sporedni posao za koji najčešće nemaju vremena da se prethodno specijalizuju. Za obavljanje posla zaštitnika pacijentovih prava ovi pravnici nisu dodatno plaćeni, niti im se ovaj rad, često prekovremeni i obavljan pod neodgovarajućim uslovima, kompenzira na neki drugi zakonom predviđen način.

Zaštitnici pacijentovih prava u Vojvodini dobijaju pritužbe pacijenata/kinja najčešće usmenim putem, a koje se ne evidentiraju, te je teško proceniti stvarne razmere probleme koje građani/ke Vojvodine imaju u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu u okviru državnog sistema zdravstva.

Korisnici/e usluga zdravstvene zaštite u Vojvodini zaštitnicima pacijentovih prava se najčešće žale na ponašanje lekara i drugog medicinskog osoblja, na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga, te na nemogućnost zakazivanja pregleda, odnosno na vreme čekanja do dobijanja odgovarajuće zdravstvene usluge. Sa druge strane, mere protiv zaposlenih u zdravstvenim ustanovama zbog kršenja prava pacijenata se izuzetno retko preduzimaju. Same zdravstvene ustanove svoje pacijente češće obaveštavanju o njihovim obavezama i ograničenjima nego o pravima po osnovu zdravstvenog osiguranja. Informacija koja je najmanje transparentna je ona o obavezi zdravstvene ustanove da pacijentu izda potvrdu u slučaju da on/a ne može biti primljen na zakazani pregled u roku od trideset dana, a na osnovu koje bi taj pacijent kasnije ostvario pravo na nadoknadu troškova zdravstvene usluge pružene u privatnoj praksi.

Sami zaštitnici pacijentovih prava ukazuju na tri ključna problema u svom radu:

- Prvi je činjenica da su i sami zaposleni od strane ustanove u kojoj kontrolišu rad ostalih zaposlenih, što dovodi u pitanje nezavisnost i objektivnost njihovog postupanja.

- Drugi problem predstavlja obavljanje drugih, naročito kadrovskih, poslova pored zaštite pacijentovih prava čime se, osim povećanja obima posla koji može dovesti do njegovog nekvalitetnog obavljanja, zaštitnik pacijentovih prava dovodi u sukob interesa prilikom svog postupanja.

- Treći problem čini nepotpuna i nedovoljna zakonska regulativa kojom bi se preciznije uredila oblast zaštite prava pacijenata u odnosu na zdravstvene ustanove.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana je nadležnima uputila i opšte preporuke i predloge pravila ponašanja i drugih aktivnosti za unapređenje rada i postupanja zaštitnika pacijentovih prava u kojima se, između ostalog, navodi i da bi jedinstveno rešenje za navedene probleme i nepravilnosti u radu zaštitnika pacijentovih prava predstavljalo donošenje posebnog zakona o zaštiti prava pacijenata ili odgovarajućeg podzakonskog akta kojim bi na celovit način bio regulisan položaj zaštitnika pacijentovih prava, njihova ovlašćenja, postupak i drugo.

Pokrajinski ombudsman naročito naglašava da zaštita prava pacijenata ne može nikako da bude sporedna delatnost zaštitnika pacijentovih prava, već upravo suprotno. Stoga na ovu funkciju treba imenovati specijalizovane zaposlene kojima će to biti primarni i prioritetni, a ne usputni posao, a potrebno je uspostaviti i mehanizme pomoću kojih će se u potpunosti ostvarivati zakonska odredba o samostalnosti i nezavisnosti u radu zaštitnika pacijentovih prava.

Pokrajinski ombudsman će u međuvremenu zaštitnicima pacijentovih prava pružati pomoć u vidu savetovanja i prenošenja sopstvenih iskustava o načinu postupanja po pritužbama građana na povredu ljudskih prava.

Tekst istraživanja "Zaštitnici pacijentovih prava u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine" dostupan je na sajtu Pokrajinskog ombudsmana: http://ombudsmanapv.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=280%3Aistraivanje-pokrajinskog-ombudsmana-o-zatitnicima-pacijentovih-prava-u-vojvodini&catid=34%3Asaoptenja&Itemid=27&lang=sr

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 21.9.2011.

U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI - REBALANSOM BUDŽETA ĆE BITI OMOGUĆENO I ZAKONSKI REGULISANO POVEĆANJE PLATA, PENZIJA I SOCIJALNIH DAVANJA

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković poručio je da Vlada aktivno prati dešavanja u svetskoj ekonomiji, a posebno sve ono što trenutno pogađa region i zemlje sa kojima imamo intenzivniju privrednu saradnju.

Cvetković je u intervjuu za izdanje dnevnog lista "Večernje novosti" istakao da će u slučaju da negativni efekti svetskih dešavanja zaprete makroekonomskoj stabilnosti naše zemlje, biti preduzete sve neophodne mere.

On je ocenio da je neminovan uticaj svetskih ekonomskih dešavanja na Srbiju kao zemlju otvorene ekonomije, i dodao da je teško sa sigurnošću reći koliko nas aktuelni talas globalnih problema može pogoditi.

Zvanični sajt Vlade Srbije prenosi delove ovog razgovora.

Zašto u aktuelnom rebalansu budžeta nema novih mera kojima bi se sprečio uticaj ekonomske krize?

"Nakon usvojenog rebalansa budžeta, podsticaji privrednih aktivnosti biće za 2,8 milijardi dinara veći nego do sada.
Za program podrške privredi, putem Fonda za razvoj, obezbeđeno je dodatnih 650 miliona dinara, a za subvencije privatnim preduzećima za realizaciju direktnih stranih investicija dodatnih 800 miliona dinara. Namenski krediti za podsticanje proizvodnje i izvoza biće stimulisani sa dopunskih 450 miliona dinara.
S obzirom na to da su, u dosadašnjem periodu ove godine, uglavnom potrošena sredstva namenjena za podsticaj stanogradnje, kroz program subvencionisanih stambenih kredita za ovu namenu biće dostupno još 300 miliona dinara, dok će za Tranzicioni fond, osnovan za zbrinjavanje onih koji ostaju bez posla, biti dodatno izdvojeno više od 615 miliona dinara."

• Najznačajnije uštede?

"Najznačajnije uštede biće ostvarene na kapitalnim izdacima, ali zbog sporije realizacije velikog broja manjih projekata. Pored toga, smanjeni su troškovi za kamate po osnovu zaduživanja, ali, opet, zbog niže realizacije u odnosu na plan, kao i kod neto pozajmica iz budžeta."

• Veliki infrastrukturni projekti?

"Rebalans budžeta ne znači odlaganje ili odustajanje od velikih infrastrukturnih projekata, kao što su završetak Koridora 10, izgradnja mosta Zemun-Borča, izgradnja stanova na lokaciji nekadašnje kasarne "Stepa Stepanović", ili obilaznice oko Beograda."

• Šta predviđa rebalans budžeta?

"Rebalansom budžeta potvrđena je socijalna odgovornost Vlade jer će biti omogućeno i zakonski regulisano povećanje plata i penzija za 14,7 milijardi dinara, kao i socijalnih davanja za 3,1 milijardu dinara, što je u skladu sa novim Zakonom o socijalnoj zaštiti."

• Obezbeđuju li se, ipak, neka sredstva koja bi omogućila nova zapošljavanja?

"Odlučili smo da rebalansom ne smanjujemo sredstva namenjena za aktivne mere zapošljavanja, kao ni subvencije za poljoprivrednu proizvodnju."

• Ima li najava da bi investitori mogli da povećaju nivo ulaganja?

"U prošloj i ovoj godini realizovan je ili započet veći broj investicija u privatnom sektoru. Tako će, na primer, krajem godine, kao što je planirano, biti sve spremno da započne proizvodnja 200.000 automobila u novoj fabrici "Fijata" u Kragujevcu. Ovako veliki projekat neće samo doprineti podizanju tehnološkog nivoa, izvoznim performansama i konkurentnosti Srbije, već će biti i važan signal za dolazak drugih velikih investitora u sektor industrije, agrara, građevinarstva, telekomunikacija i informacionog društva, a takvih najava već ima."

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.9.2011.

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU BIĆE ODRŽAN 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu poziva vas da ispratite Okrugli sto "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku" u petak, 23. septembra 2011. godine s početkom u 11,30 časova u Palati Srbija, sala "Beograd", istočno krilo (Bulevar Mihajla Pupina 2).

Okrugli sto će otvoriti ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, a govoriće i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Vensan Dežer. Sastanku će prisustvovati članovi radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o opštem upravnom postupku, predstavnici relevantnih organa državne uprave, predstavnici pravnih fakulteta i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti.

Cilj novog Zakona o opštem upravnom postupku je obezbeđivanje proporcionalnosti u zadovoljavanju i zaštiti privatnog i javnog interesa u upravnim stvarima, kao i povećanje transparentnosti, poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti upravnih postupaka. Takođe, buduća rešenja u novom zakonu biće u funkciji povećanja poverenja građana u javnu upravu, stvaranja uslova za korišćenje modernih informaciono-komunikacionih tehnologija i usklađivanja postupanja i rada uprave Republike Srbije sa standardima Evropske upravne prakse.

Predstavnike medija zainteresovane da prate događaj molimo da dostave akreditaciju (ime i prezime, redakcija, JMBG) najkasnije do 9 časova u petak, 23. septembra na mejl:

nikica.vukadin@mduls.gov.rs ili telefonom 011/2685-345.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 21.9.2011.

NEVLADINE ORGANIZACIJE POZVALE ZAKONODAVCE DA IZMENE ČLAN 85. PREDLOGA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU KOJI ONEMOGUĆAVA NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA DA IMAJU PRISTUP SUDU

NVO su pozvale zakonodavce da izmene član 85. Predloga zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da imaju pristup sudu. Građanske inicijative se nalaze među 44 NVO koje su podržale ovu inicijativu.

Predviđenim rešenjem, građani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat.

Time će, smatraju nevladine organizacije, najugroženiji građani koji su fizički onemogućeni da pristupe sudu ili nemaju novca, ostati bez mogućnosti da preduzimaju te radnje, ukoliko ne budu imali novca i za plaćanje advokatskih usluga.

"Stav 2 navedenog člana u direktnoj je suprotnosti sa ustavnom garancijom da svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu", navodi se u saopštenju NVO.

Kako Ustav Srbije nije predvideo nikakva ograničenja, već je garantovao da svako ima pravo na pravni lek, predloženo rešenje prema kome stranku mora da zastupa advokat u postupku po pravnim lekovima direktno krši pravo na pravni lek garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, smatraju NVO.

Pored toga, nevladine organizacije ocenjuju da je pomenutim članom prejudicirano da besplatnu pravnu pomoć neće moći da pružaju udruženja građana, sindikati, pravne klinike pri fakultetima i drugi potencijalni pružaoci besplatne pravne pomoći.

Time će stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, žrtve nasilja u porodici i ostale kategorije socijalno najugroženijih građana praktično ostati bez prava na pristup sudu.

Pored svega navedenog, kako se ističe, ovakvim rešenjem krše se i odredbe člana 20. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kom se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

"Zbog svega navedenog još jednom pozivamo nadležne državne organe da razmotre izmenu pomenute zakonske odredbe koja će, ukoliko bude usvojena, onemogućiti najugroženije i najsiromašnije građane Srbije da ostvare Ustavom zagarantovano pravo na pristup sudovima", navedeno je u saopštenju.

Među 44 NVO koje zahtevaju razmatranje pomenutog člana su Centar za integraciju mladih, Regionalni centar za manjine, Praksis, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Centar za praktičnu politiku, Edukativni centar Roma, Labris, Jukom, Branitelji ljudskih prava, Astra, Građanske inicijative...

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, b92.net, 21.9.2011.

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANA 21. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Odbornici Skupštine grada Beograda na današnjoj sednici doneli su izmene i dopune Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda.

Prema rečima Slobodana Dimitrijevića, pomoćnika gradskog sekretara za uzbanizam i građevinske poslove, ovaj plan uz GUP, kao i planovi generalne regulacije koji će se usvajati krajem ove i početkom sledeće godine, praktično će zameniti planski osnov na teritoriji čitavog grada. Izrada je poverena Urbanističkom zavodu Beograda.

Pored toga, donet je i Plan generalne regulacije za deo teritorije opštine Rakovica, "Jelezovac - Sunčani breg", zatim tri plana detaljne regulacije, Izmenu i dopunu plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta, te o odluke o izradi planova detaljne i generalne regulacije.

Odbornici su doneli i Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama, za područje gradske opštine Lazarevac. Plan predviđa postavljanje 136 objekata, od toga 39 samostalnih pokretnih privremenih objekata i 97 pokretnih privremenih objekata uz maloprodajne. Plan je donet na period od dve godine.

Skupština grada Beograda na današnjoj sednici usvojila je Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Beograda i Strategiju rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji Beograda.

Obrazlažući prvu odluku, Vladimir Terzin, pomoćnik gradskog sekretara za komunalne i stambene poslove, istakao je da se na ovaj način, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, uređuje držanje domaćih životinja, u koje spadaju kopirati, papkari, živina, kunići i golubovi, kao i psi i mačke.

Odlukom se određuju i područja gradskih opština gde se ne mogu držati prve četiri nabrojane vrste životinja i to su Stari grad, Vračar i Savski venac.

"Novina je to što je odlukom propisano gde se mogu držati domaće životinje, kao i to da objekti u kojima se one drže moraju biti propisno udaljeni od stambenih objekata. Jedinica lokalne samouprave propisuje prava i obaveze za utvrđivanje mesta gde se izvode kućni ljubimci, te je odlukom predviđen i vremenski period tokom dana za to. Veoma važna novina jeste i to što su predviđena i pravila za odgovorno ponašanje vlasnika kućnih ljubimaca, a poslovi provere i kontrole ovog segmenta povereni su Komunalnoj policiji", rekao je Terzin.

U slučaju da se odluka prekrši, predviđene su i kaznene odrdebe, pa se, primera radi, kazna za prekršaj fizičkog lica može kretati od 2.500 do 75.000 dinara.

"U poslednjih pola veka naša zemlja nije imala nikakvu strategiju za rešavanje problema nevlasničkih pasa i mačaka, već je obavljana samo eutanazija, ali tako problem uopšte nije rešen", istakao je Terzin.

Ovoj problematici pristupa se na studiozniji način od 2006. godine, kada se otpočelo i sa brojanjem napuštenih životinja na ulicama Beograda. Četiri godine kasnije, ponovnim brojanjem na istoj teritoriji utvrđeno je da u glavnom gradu ima oko 8.500 napuštenih pasa.

Primera radi, London ima 350.000 napuštenih životinja, Pariz isto toliko, Njujork i Tokio oko 650.000, a Italijani su procenili da na teritoriji njihovih gradova ima oko dva miliona napuštenih pasa. Zato je akcenat i u ovoj našoj strategiji, dodao je Terzin, odgovorno ponašanje vlasnika životinja jer se ispostavilo da je nekontrolisan okot najveći izvor napuštenih životinja.

U Beogradu je evidentirano 100.000 vlasničkih pasa, ali se procenjuje da je taj broj tri puta veći. Zato je osnov ove strategije čipovanje, redovna vakcinacija, sterilizacija vlasničkih životinja, kao i konstantna edukacija građana.

Usvojena Odluka o izmeni i dopuni odlkuke o javnim parkiralištima

Odbornimci Skupštine grada Beograda usvojili su tokom poslepodnevne rasprave Odluku o izmeni i dopuni odlkuke o javnim parkiralištima. Član gradskog veća Goran Aleksić istakao je u obrazloženju da će se ovom odlukom preciznije definisati institut parking karte.

"Odlukom se termin doplatna karta zamenjuje terminom dnevna karta. Po ovoj odluci to je karta koju plaća korisnik koji je  prekoračio minimalno vreme za parkiranje u određenoj zoni. Pomenuta karta važi 24 sata od trenutka izdavanja, čije obaveze korisnik treba da izmiri u narednih osam dana. Ovom odlukom su dodatno  regulisana pravila u vezi besplatnog parkiranja, na koje ostvaruju pravo, pre svih, lica sa invaliditetom", istakao je Aleksić.

Odbornici su u nastavku zasedanja usvojili Odlluku o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih javnih prihoda u kapital grada Beograda u kompaniji "Progres" a.d. Beograd.

Kao poslednja tačka zasedanja usvojena je Odluka o podizanju spomen – obeležja istaknutom pijanisti i kompozitoru Francu Listu u parku Manjež, na inicijativu ambasade Mađarske u Beogradu.

Strožija kaznena politika u oblasti auto-taksi prevoza

Gradski odbornici usvojili su na današnjoj sednici Odluku o auto-taksi prevozu. Član Gradskog veća Dejan Mali naveo je u obrazloženju da je razlog donošenja te odluke  nekoliko novih zakonskih rešenja u toj oblasti.

"Nove norme u ovoj oblasti su uvođenje motora "evro četiri". Ali možda najvažnija stavka je kaznena politika, jer u slučaju da se ne poštuje propisani cenovnik, taksista može da ostane bez dozvole za obavljanje ove delatnosti. Taksi preduzetnicima odnosno taksi firmama izričito je zabranjeno da izdaju svoje table, brojeve i identifikacione oznake neregularnim taksistima i to će se strogo kažnjavati. Ta vrsta prekršaja do sada nije mogla da bude sankcionisana, od sada će moći.  Efikasan instrument kontrole biće i Komunalna policija", precizirao je Dejan Mali.

On je dodao da prema novoj odluci svako taksi vozilo mora da poseduje klima-uređaj, dok se dugoročno očekuje smanjenje broja tih vozila kako bi on bio prilagođen potrebama srpske prestonice.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 21.9.2011.

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANA 21. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Institucija Pokrajinskog ombudsmana poziva pripadnike/ce nacionalnih zajednica u Vojvodini da na predstojećem popisu stanovništva slobodno iskažu svoju nacionalnu pripadnost.

Popis stanovništva, koji će se u Srbiji održati od 1. do 15. oktobra, predstavlja najvažniji izvor podataka o stanovništvu Srbije i osnovu za kreiranje budućih politika. Osim sa stanovišta statistike, razvojnih politika i evropskih integracija, popis stanovništva značajan je i zbog mogućnosti ostvarivanja prava i sloboda pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Pokrajinski ombudsman pozdravlja napore koje predstavnici manjina i manjinske organizacije i udruženja čine kako bi podstakle i ohrabrile što veći broj pripadnika/ca manjina da na Popisu deklarišu svoju nacionalnu pripadnost.

Budući da od broja pripadnika/ca određene manjine zavisi i obim ostvarivanja Ustavom i zakonima zajemčenih prava i ne potcenjujući važnost brojki, institucija Pokrajinskog ombudsmana smatra potrebnim da izričito naglasi da iskazivanje nacionalne pripadnosti mora biti u potpunosti slobodno i lišeno svakog pritiska. Po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, izjednačavanje nacionalne i verske pripadnosti, primetno u kampanjama pojedinih manjinskih institucija, predstavlja pritisak na pojedince/ke čiji je identitet lišen verskih sadržaja.

Pokrajinski ombudsman takođe smatra da je potrebno naglasiti da se na popisu ne dokazuje, nego samo iskazuje nacionalna pripadnost i da odgovori građana/ki dati u toku popisa predstavljaju službenu tajnu, da su popisivači/ce obavezni na čuvanje tajne, te da je svako ponašanje popisivača/ice, kojim bi se od građana/ki zahtevalo da se izjasne protivno svojoj volji, podložno sankcijama.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 20.9.2011.

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANA 21. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Pomoćnik direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja Edib Kajević i predsednici 48 nedovoljno razvijenih opština Srbije potpisali su danas ugovore o dodeli 45,4 miliona dinara za finansiranje izrade projektne dokumentacije u tim područjima.

Sredstva su dodeljena na osnovu drugog javnog konkursa realizovanog tokom ove godine, a 46 projekata, koliko je prijavljeno na konkurs, usmereno je na brži razvoj tih opština, smanjenje siromaštva, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje standarda i kvaliteta života.

Kajević je nakon potpisivanja ugovora u Palati Srbije ukazao na to da se najviše zahteva - 32, odnosi na izradu projektne dokumentacije iz oblasti infrastrukture, za koje će biti izdvojeno 31,4 miliona dinara.

"Finansiranje izrade projektne dokumentacije dobra je osnova za to da ove opštine dalje konkurišu kod drugih ministarstava i finansijskih institucija", ocenio je Kajević.

On je najavio da će Kancelarija do kraja godine, u saradnji sa USAID-om i Programom evropskog partnerstva sa opštinama "Progres", nastaviti da finansira projekte u nerazvijenim opštinama.
U toku je i javni poziv za međugraničnu saradnju na finansiranju projekata, naveo je on i podsetio na to da na tom konkursu može da učestvuje 10 nerazvijenih opština.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.9.2011.

POTPISANA INICIJATIVA O REGIONALNOJ SARADNJI IZ OBLASTI PREKRŠAJNE MATERIJE

PREDSTAVNICI SRBIJE, HRVATSKE, ALBANIJE, CRNE GORE, RUMUNIJE, MAĐARSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, MAKEDONIJE I SLOVENIJE POTPISALI INICIJATIVU O REGIONALNOJ SARADNJI IZ OBLASTI PREKRŠAJNE MATERIJE: • "Konferencija o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema - razmena iskustava iz oblasti prekršajnih prava" održana u Beogradu •

"U Srbiji u ovom trenutku ima u prekršajnim sudovima više od milion predmeta i gotovo da nema odrasle osobe koja nema neki prekršajni postupak", izjavio je danas predsednik Višeg prekršajnog suda Zoran Pašalić.

On je istakao da je efikasnost prekršajnih sudova preko 60 odsto i napomenuo da je postignut cilj izvesnosti u kažnjavanju.

"Polemika koja se često javlja tiče se visine kazne, međutim svako ko umišljajno krene da čini prekršaj mora da bude svestan da će biti kažnjen, što predstavlja i vid prevencije za sve eventualne buduće prekršaje", rekao je Pašalić u pauzi "Konferencije o regionalnoj saradnji u oblasti prekršajnog prava i sistema - razmena iskustava iz oblasti prekršajnih prava".

Pašalić, koji je predsednik tog udruženja, napomenuo je da su prekršajni sudovi, koji su do skora bili marginalizovani, postigli veliku efikasnost u radu i ostvarili ono čemu se težilo, pre svega izvesnost u kažnjavanju.

Predstavnica Ministarstva pravde Jelica Pajević rekla je da Srbija naročito insistira da se dođe do izvesnosti poznavanja počinilaca saobraćajnih, carinskih ili prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

"Regionalna saradnja u oblasti prekršajnog prava je preduslov za bolji život svih građana i jedan od prioriteta Ministarsva pravde", dodala je ona.
 "Srbija čini sve da bude lider u regionalnoj sradnji prekršajnih sudova", navela je Pajović istakavši da je regionalna saradnja deo težnje Srbije za stvaranje dobrosusedsnjih odnosa i rešavanje problema.

Predstavnici Srbije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije potpisali su inicijativu o regionlanoj saradnji iz oblasti prekršajne materije.

Inicijativa je dokument koji definiše način saradnje zemalja regiona, u cilju ujednačenog zakonodavstva i prakse i zajedničkog nastupa pred međunarodnim institucijama.
Konferenciji, koju organizuje Udruženje sudija prekršajnih sudova Srbije u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC) i ambasadom Holandije, prisustvovali su i predsednici apelacionih sudova svih zemalja Jugoistočne Evrope.

Izvor: Tanjug, 20.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU - REGISTAR SPORTSKIH UDRUŽENJA POČINJE SA RADOM 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta počeće sa radom 23. septembra 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 194. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011 godine).

Detaljne informacije o registru i procedurama u vezi postupka registracije, kao i primerke obrazaca za registraciju možete pronaći na stranici Agencije za privredne registre:

http://www.apr.gov.rs

22. juna 2011. godine na snagu su stupili sledeći Pravilnici:

• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS", br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se uređuje:

- sadržina i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu: Registar),
- predmet registracije, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka,
- dokumentacija koja se uz prijavu prilaže, kao i
- druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u vođenju Registra.

• Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ("Sl.glasnik RS, "br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se propisuje sadržaj i obrazac prijave za evidentiranje podataka o:

- sportskim organizacijama,
- sportskim savezima,
- sportskim društvima i
- sportskim centrima

koji su upisani u odgovarajući registar na teritoriji Republike Srbije.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS" br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijetive, 20.9.2011.i Redakcija

U PRIPREMI NOVA MERA KOJOM ĆE BITI SPREČENA ISPLATA NETO ZARADA BEZ UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

Do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će i u narednom periodu biti obezbeđena redovnost socijalnih davanja, kao i da će ona biti povećana za kategoriju najsiromašnijih građana.

Ljajić je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), naveo da je rebalansom budžeta predviđeno da resorno ministarstvo dobije 3,1 milijardu dinara za sva prava iz te oblasti.

On je istakao da je za boračku zaštitu predviđeno 500 miliona dinara, 1,4 milijarde za materijalno obezbeđenje porodice, odnosno klasičnu socijalnu pomoć i tuđu negu, a opredeljena su i sredstva za porodičnu zaštitu, odnosno isplatu dečjih dodataka i porodiljsko odsustvo.

Ministar je saopštio da je do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika, za šta je utrošeno 6,4 milijarde dinara, uz ocenu da se primena sporazuma u toj oblasti, uz sve teškoće, odvija sasvim zadovoljavajućom dinamikom.

"Reč je o socijalno odgovornoj meri koja je iz nužde primenjena jer poslodavci u minulom periodu nisu uplaćivali staž", napomenuo je ministar.

On je naveo da su neki od dogovorenih ciljeva u tom sporazumu, usvojenom pre nekoliko meseci, bili povezivanje staža za 100.000 radnika, minimalna zarada od 17.750 dinara i kontrola rasta cena osnovnih životnih namirnica.

Ljajić je naglasio da je u pripremi nova mera kojom će se sprečiti isplata neto zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa kako se ne bi svake dve ili tri godine primenjivala ista mera na način na koji je to učinjeno već dva puta u proteklih 10 godina.

I do sada je, kako je istakao, u zakonu postojalo rešenje da je obaveza poslodavca da uplaćuje i neto zaradu i poreze i doprinose, a sada će biti pronađeni jasni mehanizmi i predviđene sankcije za one koji to ne čine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

POSLANICI REPUBLIČKOG PARLAMENTA ZAVRŠILI SU NAČELNI PRETRES O PREDLOŽENIM REŠENJIMA O RESTITUCIJI

Tanjug,

Poslanici republičkog parlamenta završili su , nakon više od osam sati rasprave, načelni pretres o predloženim rešenjima o restituciji i rad nastavili debatom o izmenama Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.

Izmenama tog zakona predviđeno je da se oduzeta imovina crkvama i verskim zajednicama vraća samo u naturalnom obliku, a da se u slučaju ako to nije moguće ostvaruje pravo na obeštećenje u vidu državnih obveznica Srbije i u novcu.

Ukinuta mogućnost nadoknade u vidu druge imovine

Time je ukinuta mogućnost nadoknade u vidu druge odgovarajuće imovine, jer opšti zakon o vraćanju imovine i obeštećenju ne poznaje takav oblik vraćanja imovine.

Nova rešenja predviđaju i da Agencija za restituciju vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva, vodi evidencije, godišnje izveštava vladu…

Po aktuelnom zakonu, svim crkvama i verskim zajednicama je do kraja 2010. godine u naturalnom obliku vraćeno blizu 40 odsto oduzetog zemljišta i 15 odsto oduzetih objekata.

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je večeras da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, od 2007. do 2010. godine, u procesu restitucije vraćeno 45 odsto traženog zemljišta i 19 odsto traženih objekata.

Predstavljajući poslanicima predložene izmene Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, Đelić je rekao da se to može smatrati uspešnim postupkom, iako su neke eparhije gotovo u potpunosti završile taj postupak, a neke ga tek počele.

Đelić je kazao i da je Rimokatoličkoj crkvi vraćeno 12 odsto zemljišta, dok je drugim crkvama i verskim zajednicama vraćeno pet odsto traženog zemljišta i 13 odsto traženih objekata.
"Postupak vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama nije završen i zato je bitno da se tempo ubrza", rekao je Đelić.

U toku dana poslanici su razmotrili u načelu predloženi zakon o vraćanju imovine i obeštećenju.

Skupština Srbije počela je danas raspravu o Predlogu zakona o vraćanju imovine i obeštećenju vlasnika imovine nacionalizovane posle Drugog svetskog rata.

Vlada Srbije, koja je parlamentu predložila da taj zakonski predlog usvoji po hitnom postupku, veruje da će predloženim rešenjima biti ispravljena istorijska nepravda učinjena oduzimanjem imovine na ideološkim osnovama nakon Drugog svetskog rata.

Prema predloženim rešenjima, najveći deo restitucije biće obavljen naturalnim vraćanjem, a finansijsko obeštećenje će biti sprovedeno obveznicima u roku od 15 godina.

Građani koji su stariji od 70 godina te obveznice će moći da naplate u roku od pet godina, a predloženo je da maksimalno obeštećenje po vlasniku bude 500.000 evra.

Vlada Srbije usvojila je nekoliko amandmana, kojima je, pored ostalog, precizirala da pravo na povraćaj imovine nemaju strani državljani, pripadnici okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svetskog rata.

Restitucijom do moderne države koja poštuje prava

Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je danas da će Srbija usvajanjem predloženog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju biti prepoznata kao moderna država koja poštuje privatnu svojinu.

Đelić je u Skupštini Srbije, gde je poslanicima obrazložio predložena zakonska rešenja, rekao da će njihovim usvajanjem biti ispravljena istorijska nepravda, biti vraćena pravna sigurnost u državi i poboljšana investiciona klima.

Podsećajući da je njihovo usvajanje jedan od uslova da bi Srbija stekla status kandidata za članstvo u EU, Đelić je naglasio da se prilikom izrade zakona vodilo računa da bude ispravljena nepravda prema mnogim porodicama, da se poštuje legalno stečena svojina današnjih vlasnika, kao i da zakon bude usklađen sa raspoloživim imovinskim i finansijskim resursima zemlje.

Đelić je objasnio da će predmet vraćanja biti sva imovina koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata i da ona uz nekretnine i preduzeća uključuje i pokretne stvari, pa sve do građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

Predloženim zakonom daje se prioritet vraćanju imovine u naturi svuda gde je to moguće, a gde nije bivši vlasnici će dobiti obeštećenja u novcu i obveznicama i to po sadašnjoj tržišnoj vrednosti. Obveznice će biti emitovane u evrima.

Građani koji su stariji od 70 godina te obveznice će moći da naplate u roku od pet godina.

Pravo na restituciju, prema Đelićevim rečima, neće imati strani državljani koji su bili pripadnici okupacionih snaga, dok će rehabilitovana lica imati to pravo.

On je izjavio da amandman Vlade na Predlog zakona o restituciji koji precizira da su samo strani državljani koji su bili pripadnici okupacionih snaga izuzeti iz restitucije ne briše zločine onih koji su ih počinili.

"Amandmanom Vlade Srbije niko ko je osuđen ne može biti korisnik restitucije sve dok eventualno ne bude rehabilitovan", rekao je on novinarima u Skupštini Srbije.

Uslovi vraćanja imovine će, kako je istakao, biti istovetni za sve kategorije stanovništva, a od momenta usvajanja ovog zakona biće zabranjeno otuđenje te imovine, naročito u procesu privatizacije.

"Cilj nam je da prve odluke budu donesene što je pre moguće. Nadam se da ćemo već sledeće godine imati prve rezultate vraćanja imovine u naturi", rekao je Đelić, dodajući da će država u najvećem broju zahteva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta, a reč je o čak 300.000 hektara, biti u stanju da imovinu vrati u naturi.

Đelić je naveo da su predloženim zakonom predviđeni izuzeci iz restitucije, po kojima se Srbija ne razlikuje od drugih zemalja, pa se tako neće vraćati zgrade u kojima je policija, bolnice, škole, dvor na Dedinju.

Potpredsednik vlade Srbije je istakao da će dometi restitucije po imovinskom i finansijskom efektu daleko premašiti domete privatizacije.

U izradi tog zakona pažnja je bila usmerena na tri ključna principa - ispraviti nepravdu učinjenu iz ideoloških razloga, ne praviti nove nepravde i uskladiti zakon sa raspoloživim državnim sredstvima tako da bude primenljiv i da ne ugrožava finansijsku stabilnost zemlje.

Za donošenje zakona o restituciji neposredno je zainteresovano oko 150.000 građana koji očekuju neku vrstu povraćaja imovine.

MREŽA ZA RESTITUCIJU SE PROTIVI DODATNOM FINANSIJSKOM OPTEREĆENJU GRAĐANA KROZ EMITOVANJE OBVEZNICA ZA RESTITUCIJU, JER DRŽAVA POSEDUJE IMOVINU ZA NADOKNADU

Tanjug

Mreža je protiv rešenja kroz obveznice, bilo da su one nominovane u evrima, dinarima ili dolarima.

Mreža za restituciju u Srbiji zbog toga insistira da se imovina vrati u naturi vraćanjem iste ili druge državne imovine koje, kako navode, država Srbija ima u izobilju, ali je "nebrigom vlasti na svim nivoima ova imovina u najvećoj meri nepopisana".

"Izvornim Predlogom zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji se nalazi u Skupštini Srbije, a koji je kao i Predlog zakona o javnoj svojini, neposredno pred početak sednice skupštine menjan, neće biti moguće vraćanje poljoprivrednog zemljišta u najvećoj meri kako su to predlagači predstavili", ističu iz Mreže.

Mreža za restituciju ističe da bez obzira na tumačenje predstavnika vlasti, onako kako je napisano u Predlogu zakona, uz izbegavanje supstitucije i postojeća ograničenja, poljoprivredno zemljište u najvećoj meri neće biti vraćeno, bez obzira što ga država ima i duplo više od onog što se potražuje.

"Građevinskog zemljišta ima 20 puta više, a šumskog 30 puta više u državnoj svojini od onoga što se potražuje", navodi Mreža za restituciju.

Oni upozoravaju da bi posledica zamenske restitucije sa početka devedesetih prema ovom Predlogu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji isključivo insistira na "vraćanju baš onog što je oduzeto" značila nemogućnost vraćanja danas potraživanog zemljišta jer je, posle 1991. godine, ono što se danas potražuje za vraćanje, tada iskorišćeno za zamensku restituciju i legalno postala privatna svojina trećih lica.

Dodatno, izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2009. godine, omogućena je razmena poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa trećim licima, pa je i na taj način onemogućena naturalna restitucija istih parcela i neophodno uvođenje zamenske restitucije, ukazuju oni.

U saopštenju se navodi da još nema odgovora na pitanja kome je država namenila toliku imovinu u svom vlasništvu, ukoliko ne želi da je vrati građanima.

Mreža za restituciju u Srbiji će bez obzira na konačna rešenja, intezivirati svoje aktivnosti u cilju popisa državne imovine, isto kao što svaki poverilac ima pravo da za neodgovornog dužnika, u ovom slučaju vlasti na svim nivoima, traži i preduzme sve mere obezbeđenja kako dužnik ne bi prokockao svoj dug, ističe se u saopštenju.

NEZAKONITO SAOPŠTAVANJE JAVNOSTI PODATAKA IZ ISTRAGE?

Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je da je nedopustivo i nezakonito saopštavanje javnosti podataka iz istrage o zloupotrebama u nabavci vakcina.

"Izjave koje su juče date izlaze iz okvira zakonom određenih radnji. Nedopustivo je javno saopštavanje podataka iz istrage i mora se poštovati procedura", rekao je Stanković na konferenciji za novinare, ne precizirajući na koga je mislio.

Javnost ima pravo da zna šta rade državni organi i tu ne sme da bude tajni, izjavila je Snežana Malović.

"Poručujem da su privođenja, sprovedena u poslednjih nekoliko dana, samo početak i ne nameravam da stanem u borbi protiv korupcije. A u tome verujem da imam podršku svih građana Srbije", rekla je ona.

KANCELARIJA VOJVOĐANSKOG OMBUDSMANA TRAŽI BOLJE USLOVE ZA ZAŠTITNIKA PACIJENATA

Rad zaštitnika prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama u Vojvodini je neregulisan i oni su istovremeno angažovani i na drugim pravnim poslovima, zbog čega ispaštaju pacijenti koji im se poveravaju, saopštila je Kancelarija vojvođanskog ombudsmana.

Istraživanje o radu zaštitnika prava pacijenata koje je ombudsman sproveo tokom maja i juna u 80 zdravstvenih ustanova u Vojvodini pokazalo je da je većini zaštitnika to sporedni posao za koji najčešće nisu prethodno specijalizovani.

Pacijenti u Vojvodini zaštitnicima se najčešće žale na ponašanje lekara i drugog medicinskog osoblja, kvalitet pruženih zdravstvenih usluga, nemogućnost zakazivanja pregleda ili na vreme čekanja do dobijanja odgovarajuće zdravstvene usluge.

Pokrajinski ombudsman je nadležnima uputio opšte preporuke i predloge pravila ponašanja za unapređenje rada i postupanja zaštitnika pacijentovih prava, uz ocenu da na ovu funkciju treba imenovati specijalizovane zaposlene kojima će to biti primarni posao.

PREPORUKA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE DA SE U REGISTRU JAVNIH GLASILA UČINE JAVNIM PODACI O VLASNICIMA MEDIJA

U upravo objavljenom izveštaju o stanju u medijima Savet kao glavne probleme medijske scene u Srbiji vidi prikrivanje vlasničke strukture i političku kontrolu državnih institucija nad medijima kroz budžetska davanja.

U dokumentu se ukazuje na to da nisu poznati vlasnici devet, od ukupno 11 medija sa nacionalnom frekvencijom, a da, od 30 medija obuhvaćenih analizom, u vlasničkoj strukturi 18 glasila postoje of-šor kompanije čiji pravi vlasnici nisu poznati. Nasuprot odredbama Zakona o informisanju, i dalje je u vlasništvu države značajan broj medija, konstatuje Savet. Takođe se navodi da državne institucije u Srbiji iz budžeta izdvajaju velike svote na oglašavanje koje ide u prilog ličnim i partijskim promocijama. Na uzorku od 50 institucija ti iznosi nisu manji od 15 miliona evra godišnje, navodi se u tom dokumentu.

Prema navodima izveštaja Saveta, na javnim konkursima mediji dobijaju još oko 20 miliona evra, a imajući u vidu ukupno reklamno tržište od oko 160 miliona evra, približno četvrtina prihoda medija potiče iz državnog izvora.

Savet je, između ostalog, preporučio da se u registru javnih glasila učine javnim podaci o vlasnicima medija, kao i da Komisija za zaštitu konkurencije, Republička radiodifuzna agencija (RRA) i druga tela redovno prate i regulišu medijsku koncentraciju.

Preporuka Saveta je i da se ograniče budžeti za reklamiranje i promociju državnih institucija.

Vladi Srbije preporučeno je da raspiše tender za usluge video snimanja i pres kliping; RTS-u i RRA da godišnje objavljuju rezultate konkursa za izbor programa, kao i da spreče članove upravnih odbora da učestvuju u programskoj produkciji.

NUNS I NDNV: PREDVIDETI IZMENE ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

RTV

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) u medijima danas dostavljenom dopisu apeluju na donosioce medijske strategije da naročitu pažnju obrate na ulogu nacionalnih saveta nacionalnih manjina u medijima čiji su osnivači i da se strategijom predvide i izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kako bi se predupredili mogući problemi u donošenju odluka u medijima čiji su osnivači.

Kako se navodi, NDNV će povodom ovih problema pripremiti i seriju okruglih stolova na kojima će se raspravljati upravo o odgovornosti nacionalnih saveta prema medijima čiji su osnivači, a ne samo o njihovim pravima.

Predlog Strategije razvoja medija Srbije, koji treba sutra da se nađe pred Vladom Srbije predviđa mogućnost da nacionalni saveti bez ikakvih ograničenja osnivaju medije na jezicima manjina.
Cilj je da se ne ugrozi nezavisno, profesionalno i objektivno novinarstvo, ocenjuje se u dopisu.

SRBIJA JE POSTALA 38. DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE

Tanjug

Srbija je postala 38. država članica Evropske patentne organizacije, u svetu najvećeg i najuspešnijeg regionalnog sistema za zaštitu pronalazaka i tim povodom će danas, u prvu zvaničnu posetu Srbiji,  doći predsednik Evropskog zavoda za patente, Benoa Batisteli.

Tokom prvog dana posete Batisteli će se, kako je najavljeno, saštati sa potpredsednikom Vlade Srbije za evropske integracije Božidarom Đelićem i ministrom za prosvetu i nauku Žarkom Obradovićem.

Razgovaraće se o ulozi patenata u inovacionom procesu, koristi patenata za privredu, harmonizaciji zakona u domenu intelektualne svojine sa aspekta evropskih integracija i inicijativi Evropske Unije u vezi intelektualne svojine, kao i aktivnostima saradnje sa Srbijom, kao zemljom članicom.

Tokom boravka u Beogradu, Batisteli će posetiti Zavod za intelektualnu svojinu, nakon čega će se obratiti naučnoj i akademskoj zajednici naše zemlje na skupu u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Zavod za intelektualnu svojinu je podsetio da je u toku realizacija dvogodišnjeg projekta "Podrška osnivanju Edukativno - informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije", koji finansira Evropska unija, u vrednosti od 2,2 miliona evra, a koji sprovodi Evropski zavod za patente.

MMF: EKONOMSKI OPORAVAK SE USPORAVA

Tanjug

Globalni ekonomski oporavak se usporava, sa projektovanim rastom od četiri odsto u ovoj i idućoj godini, navodi se u najnovijoj prognozi Međunarodnog monetarnog fonda.

Prošle godine taj rast je bio pet odsto, a čak i ova niža prognoza polazi od pretpostavki da će se puno toga ipak odvijati kako treba.

MMF-a je za ovu godinu već bio predvideo usporavanje, uzevši u obzir da su smanjeni paketi fiskalnih stimulacija kao odgovor na krizu, ali je baraž ekonomskih šokova u 2011. godini, u kombinaciji sa drugim faktorima, doveo do ishoda goreg od očekivanog. 

"Globalna ekonomija je u opasnoj novoj fazi. Globalna aktivnost je oslabila i postala neujednačena, poverenje je nedavno oštro palo, a rizici su u porastu", navodi MMF u najnovijem izveštaju, apelujući na snažnu i usklađenu akciju da bi se izbegla decenija izgubljenog rasta u razvijenim ekonomijama.

"Snažna politika je hitno potrebna da bi se popravili izgledi za budućnost i smanjili rizici", izjavio je glavni ekonomista MMF-a Olivije Blanšar.

"Samo ako vlade budu odlučnije u fiskalnoj politici, popravljanju finansija i spoljnom rebalansu", možemo se nadati jačem i robusnijem oporavku", dodao je on.

U izveštaju MMF-a za ovu godinu predviđa se prilično snažan rast bruto domaćeg proizvoda do 6,4 odsto u zemljama u razvoju i privredama u usponu, ali samo 1,6 odsto u razvijenim ekonomijama.

Ta predviđanja počivaju na nekoliko pretpostavki: da će evropski političari ograničiti krizu evra na takozvane periferne zemlje, da će Amerikanci naći ravnotežu između podrške privredi i srednjoročne fiskalne konsolidacije, kao i da se nestabilnosti na globalnom finansijskom tržištu neće pogoršati. Ako nešto od toga zakaže, globalni rast će biti mnogo niži. 

Izveštaj ukazuje na tri rizika po globalnu ekonomiju koji zahtevaju odlučnu akciju. Najpre, u zoni evra, banke moraju da budu ojačane, ali i da smanje rizike, što zahteva dodatni kapital.
Što se tiče SAD, glavni prioriteti uključuju sastavljanje plana za srednjoročnu finansijsku konsolidaciju, kako bi se javni dug postavio na put održivosti.

Novi plan smanjenja nezaposlenosti pruža neophodnu kratkoročnu podršku privredi, ali mora da ga prati srednjoročni finansijski plan koji ubira dohodak i računa na rast budžetske potrošnje.
Kao treće, u Japanu bi vlada morala da sprovodi ambicioznije mere da bi smanjila visoki javni dug, uz istovremeno obnovu oblasti pogođenih zemljotresom i cunamijem.

MMF, takođe, upozorava da se situacija u zemljama u razvoju i ekonomijama u usponu prilično razlikuje, ali nakon snažnog rasta proteklih godina većina njih je u zavidnoj situaciji da može da investira u razvoj i zapošljavanje, i pripremi se za buduće krize.

Veliki priliv kapitala u nekim od privreda u usponu signal je da te zemlje moraju da daje jačaju okvire makroekonomske i finansijske politike i reformišu svoje ekonomije.

PRIVREDNICI SE SPREMAJU ZA NOVI TALAS KRIZE

RTV

U ime privrednika iz Severne Bačke i Potisja, Regionalna privredna komora Subotice uputila je zahtev Vladi Srbije i svim gradovima i opštinama u regionu da preduzmu mere, koje bi posustaloj privredi omogućile da se lakše suoči sa novim talasom krize.

SVETSKE AKCIJE PALE UOČI SAOPŠTENJA FED

Tanjug

Svetske akcije su danas oslabile pošto su investitori bili neskloni riziku uoči saopštenja sa dvodnevnog sastanka američke Uprave federalnih rezervi (Fed), koja bi mogla da ponudi dodatnu pomoć posrnuloj najvećoj privredi u svetu.

Globalni indeks MSCI je pao za 0,7 odsto, iako je i dalje tri odsto viši od jednogodišnjeg minimuma zabeleženog početkom septembra.

Panevropski indeks "FTSEurofirst 300" je oslabio za 1,8 odsto, dok je indeks akcija sa tržišta u razvoju pao za 0,7 odsto.

Akcije u Sjedinjenim Američkim Državama su zabeležile različite rezultate.

Indeks "Dau Džons indastrijal" je pao za 0,31 odsto na 11.373,84 poena, "Standard end Purs 500" je oslabio za 0,37 odsto na 1.197,63 poena, dok je, sa druge strane, indeks "Nasdak kompozit" porastao za 0,54 odsto na 2.604,25 poena.

Očekuje se da će Fed pokušati da izazove sniženje dugoročnih troškova zaduživanja pomoću rebalansa svog 2,8 biliona dolara vrednog portfolija obveznica, kako bi on sadržavao više hartija od vrednosti sa dužim rokom dospeća.

Britanska funta je na berzi u Njujorku pala prema dolaru na gotovo najniži iznos ove godine od 1,5578 dolara, pošto je Banka Engleske nagovestila da će možda kupiti državne obvezice kako bi na taj način podržala privredu Velike Britanije, treće po veličini privrede u Evropskoj uniji.

Pored toga, švajcarski franak je nastavio da slabi, podstaknut medijskim izveštajima da će Centralna banka Švajcarske odrediti niži kurs prema evru.

NEUSPEŠNO PRIVATIZOVANA PREDUZEĆA POD UPRAVOM DRŽAVE

RTV

U Srbiji su od početka privatizacije raskinuta 633 ugovora o prodaji, a za 214 preduzeća stečaj je bio jedino rešenje.

Sa druge strane Agencija za privatizaciju, dobila je novi zadatak, da u ime države ponovo upravlja preduzećima.

IZVOZ U NEMAČKU VEĆI ZA 28 ODSTO

Tanjug

Srbija je od januara do jula 2011. izvezla robe u vrednosti od 549,1 miliona evra što je za 28,7 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezla iz Nemačke robe za 870,5 miliona evra odnosno za 17,2 odsto više u odnosu na taj period u 2010. godini.

Deficit na strani Srbije iznosi 321,4 miliona evra, navedeno je u saopštenju.

Udeo izvoza u Nemačku u odnosu na ukupan izvoz iz Srbije je 11,3 odsto, a uvoz iz Nemačke čini 10,7 procenata od ukupnog srpskog uvoza.

Nemačka se nalazi na drugom mestu po visini izvoza srpskih proizvoda nakon Italije (585,1 miliona evra), a takođe je i na drugom mestu po visini uvezene robe nakon Ruske federacije (1,1 milijarda evra).

Ako se posmatra ukupna visina spoljnotrgovinske robne razmene Srbije sa zemljama u Evropskoj uniji, Nemačka je na prvom mestu, a za svega devet miliona evra je veća robna razmena sa Rusijom koja je trenutno na prvom mestu, navedeno je u saopštenju.

PO NOVOM PRAVILNIKU FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, LEKOVI ZA SMIRENJE IZABRANI LEKAR MOŽE DA UVODI U TERAPIJU DO TRI MESECA, A POSLE TOGA ISKLJUČIVO NA OSNOVU MIŠLJENJA SPECIJALISTE

Politika

"Po novom pravilniku Fonda za zdravstveno osiguranje, lekovi za smirenje koje smo mogli da propisujemo na recept na odeljenjima opšte medicine, sada možemo da ispisujemo najduže 90 dana. Reč je o medikamentima koji se ne daju pacijentima samo zbog psihičkih problema, već se i zbog dejstva opuštanja mišića propisuju i obolelima od srčanih ili reumatskih bolesti.

Sanja Mirosavljević, pi-ar Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kaže da se u ovom slučaju sprovode stavovi eminentnih profesora koji su članovi stručnih potkomisija za lekove koji deluju na nervni sistem.

"Stav struke je da izabrani lekar može ove lekove da uvodi u terapiju do tri meseca, a posle toga isključivo na osnovu mišljenja specijaliste psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Svako drugo propisivanje lekova iz ove grupe nije u skladu sa savremenim principima lečenja i vodi ka neracionalnoj upotrebi ovih medikamenata. Specijalističko mišljenje važi do naredne kontrole i to je sastavni deo svakog specijalističkog mišljenja", objasnila je Mirosavljevićeva.

Pretpostavlja se da je jedan od razloga za izmenu pravilnika bio taj što se u Srbiji lekovi za smirenje troše u enormnim količinama. Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, tokom prva tri meseca ove godine izdato je 2,3 miliona kutija lekova za smirenje više nego u prva tri meseca prošle godine.

Ovim tempom, do kraja godine bi se propisalo oko 10 miliona kutija više nego prošle godine. Samo za lek "bromazepam", najtraženiji lek za smirenje, medicinari su 2010. godine, propisali 2.787.713 recepata na koje je izdato 4.272.505 kutija ovog medikamenta.

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA USVOJILA JE NA DANAŠNJOJ SEDNICI NOVU ODLUKU O TAKSI PREVOZU KOJOM JE PREDVIDJENA MOGUĆNOST GUBITKA LICENCE ZBOG NEPOŠTOVANJA CENOVNIKA

Skupština grada Beograda usvojila je na današnjoj sednici novu Odluku o taksi prevozu, kojom se pooštrava kaznena politika. Svaki taksi prevoznik koji ne bude poštovao propisani cenovnik, rizikuje da ostane bez dozvole za taksiranje.

 - Možda je najvažnija stavka kaznena politika, jer u slučaju da taksista ne poštuje propisani cenovnik, može ostati bez dozvole za obavljanje taksi prevoza. Taksi firmama i udruženjima zabranjeno je da izdaju svoje table, brojeve i identifikacione oznake neregularnim taksistima, i to će biti strogo kažnjavano. Efikasan instrument kontrole biće i Komunalna policija – rekao je Dejan Mali, član Gradskog veća, istakavši da je novina u ovoj oblasti uvođenje motora „evro četiri”.  

Odbornici su usvojili i Odluku o auto-taksi prevozu kojom je predviđeno da taksi prevoznici ubuduće moraju da poseduju klimu u vozilima, dok taksi preduzetnici neće moći da ustupaju krovne oznake neregistrovanim taksistima.

Odlukom je predviđeno da taksi prevoz mora biti definisan kao pretežna delatnost taksi prevoznika, kao i to da grad Beograd ima pravo da, nakon pravosnažne presude, trajno oduzima dozvolu za rad prevozniku, naveo je Mali.

On je objasnio da je razlog za donošenje ove odluke usklađivanje sa donetim zakonskim aktima, kao što su izmene Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o komunalnoj policiji.

Odluka, takođe, propisuje da se taksisti na taksi stanici moraju nalaziti u vozilu ili pored njega, kao i da se u slučaju kršenja odredbi ove odluke pravnom licu ili preduzetniku briše firma iz privrednog registra.

Šef odborničke grupe DSS Andreja Mladenović naveo je da je najveći problem grada Beograda u oblasti taksi prevoza veliki broj taksista, a da nova odluka to ne reguliše.

“Odlukom je predviđeno da svaki taksista koji hoće da istupi iz udruženja može to da uradi, što će usloviti povećan broj taksista”, rekao je Mladenović, dodajući da su veliki problem Beograda i divlji taksisti.

SASTANAK KOMISIJE ZA SUKCESIJU IMOVINE BIVŠE SFRJ POSVEĆEN SPROVOĐENJU ANEKSA B SPORAZUMA O SUKCESIJI

Tanjug

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Ćurgus izjavio je da je današnji sastanak Komisije za sukcesiju imovine bivše SFRJ, posvećen sprovođenju aneksa B Sporazuma o sukcesiji, protekao uspešno i da je u Sarajevu, između ostalog, razmatrana prodaja stanova na Petoj aveniji u Njujorku i ambasade u Bonu.

"Prema izveštaju ovlašćene američke agencije stan u Njujorku vredi između 10 i 12 miliona dolara, a ambasada u Bonu tek treba da bude procenjena. Srbiji će pripasti po 39.5 odsto vrednosti od ova dva objekta," rekao je Ćurgus.

On je napomenuo da će proces prodaje biti veoma specifičan, s obzirom na rigorozne propise u Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj.

Prema njegovim rečima, sastanak je protekao u izuzetno dobroj atmosferi.

"Važno je istaći da je povodom ovog sastanka postojalo veliko interesovanje javnosti i da je na sastanku vladala pozitivna atmosfera. Srbiji je na neki način odato priznanje za veoma uspešno sprovođenje ovog procesa i ocenjeno je da je ponovo uspostavljeno međusobno poverenje u procesu sukcesije," rekao je Ćurgus.
 
Tema je bila i dalja raspodela nepokretnosti i realizacija podele nepokretnosti iz prve faze, prema rezoluciji iz Beograda od 19. maja ove godine.
Srbija je do sada, dobila ambasadu u Pragu, zatim rezidenciju u Vašingtonu i rezidenciju u Otavi (Kanada). Takođe, Srbija je dobila ambasadu i rezidenciju u Atini, ambasade u Rimu i Berlinu, rezidencije u Lisabonu i Londonu, podsetio je on.

"Zaključeno je da je uspešno okončana ta faza, od 13 objekata ostao je samo jedan gde primopredaja još nije završena a to je rezidencija u Rimu," rekao je Ćurgus koji je ovlašćeni predstavnik Srbije u procesu sukcesije zadužen za aneks B Sporazuma.

Učesnici sastanka u Sarajevu su, kako je dodao, ocenili da se saradnja na razmeni umetničkih dela, koja su se nalazila u objektima ambasada svih republika bivše Jugoslavije, uspešno odvija.

Nastavljeni su i razgovori oko sledeće faze raspodele dobara, a naredni sastanak će biti u Zagrebu do kraja godine, verovatno tokom novembra, rekao je Ćurugs.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o daljoj sudbini objekata za koje nijedna zemlja sukcesor nije zainteresovana.

To su prvenstveno objekti u Africi i Latinskoj Americi i neki objekti u Aziji. Zaključeno je da se, po izvršenim konsultacijama, prodaju i ti objekti, rekao je on.

SREMSKA PRIVREDA U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE OSTVARILA SUFICIT U ROBNOJ RAZMENI S INOSTRANIM PARTNERIMA

Tanjug

Sremska privreda u prvih sedam meseci ove godine ostvarila je robnu razmenu s inostranim partnerima u vrednosti 721.578.271 dolar i ostvarila suficit od 51.564.905 dolara, saopštila je Regionalna privredna komora.

Izvezeno je robe u vrednosti 386.571.588, a uvezeno za 335.006.683 dolara.

Najviše se izvozilo u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju, Sloveniju, Nemačku, Italiju i Hrvatsku, a uvozilo iz Austrije, Nemačke, Italije, Kine i Slovenije.

U strukturi izvoza dominantno učešće imali su elementi za distribuciju električne energije, ulje i proizvodi od ulja i nove pneumatske gume.

Najveći obim izvoza ostvaren je s područja Sremske Mitrovice, zatim Stare Pazove, Šida i Rume.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SEMINAR NA TEMU ZAKONA I PROPISA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI - OBAVEZE DRŽAVNE ADMINISTRACIJE I POSLOVNIH SUBJEKATA BIĆE ODRŽAN OD 12. DO 14. OKTOBRA 2011.

Seminar "Upravljanje bezbednošću i zaštita tajnosti poslovnih organizacija normativno-pravna regulativa, uravljanje bezbednošću poslovne organizacije, bezbednost materijalne i intelektualne svojine, zaštita tajnosti poslovnih informacija i bezbednost u vanrednim situacijama biće održan od 12. do 14. oktobra 2011. godine u hotelu "Breza" - Vrnjačka Banja.

Teme:

- Zakoni i propisi iz oblasti bezbednosti - obaveze državne administracije i poslovnih subjekata;
- Metodologija donošenja normativno-pravnih akata za regulisanje bezbednosti poslovne organizacije;
- Odgovornost poslovnih organizacija po zakonima i propisima o vanrednim situacijama, zaštiti od požara, bezbednosti i zdravlju na radu, ličnim i poslovnim podacima i dr.;
- Upravljanje bezbednošću poslovne organizacije;          
- Bezbednosna odgovornost poslovne organizacije;
- Bezbednost materijalne i intelektualne svojine;
- Bezbednosni standardi upravljanje rizicima;
- Bezbednost poslovnih informacija;
- Zaštita tajnosti poverljivih dokumenata, podataka i poslovnih informacija;
- Bezbednost poslovanja u vanrednim situacijama.

Radionice:

- Planiranje i propisivanje bezbednosnih internih pravnih akata;
- Metodologija izrade dokumenata za bezbednost (zaštitu tajnosti) poslovnih informacija;
- Metodologija izrade planova i dokumenata za vanredne situacije.     
   
Predavači:

prof. dr Milan Milošević
mr Momir Ostojić
mr Goran Matić

Seminar je namenjen:

menadžerima i izvršiocima poslova svih nivoa bezbednosne odgovornosti i zaposlenima na poslovima FTO, zaštite poslovnih informacija, bezbednosti i zdravlja na radu, upravljanja ljudskim resursima u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, kao i ostalima koji u svom delokrugu imaju izražen stepen povećanog rizika i odgovornosti.
Telefoni za informacije: 011 3300 949, 3300 946 faks 011 3238 612, e-mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Privredna komora Srbije, 21.9.2011.

SEMINAR "REALNI HEDŽING - ZAŠTITA OD PROMENE VALUTNIH KURSEVA I CENA SIROVINA" BIĆE ODRŽAN 27. SEPTEMBRA 2011.

Seminar "Realni Hedžing - zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina" biće održan 27. septembra 2011. godine

Sistematizovan transfer najsavremenijih znanja u cilju vašeg boljeg razumevanja međunarodnog tržišta kapitala.

Šta je Hedžing i kako se koristi? Realni Hedžing, valutni Hedžing, robni Hedžing (primeri za kukuruz, žito, naftu, gas, zlato, srebro, soja, kafa, šećer.... i sl.) Finansijski derivati, Fjučersi, Opcije, Forvard

Telefon za informacije: 011/3160 248

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 21.9.2011.

REOTVARANJE DRUGE EMISIJE DRŽAVNIH OBVEZNICA EMITOVANIH 30. MARTA 2011. GODINE: • Prodato 189.675 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara •

Reotvaranjem druge emisije državnih obveznica Republike Srbije, emitovanih 30. marta 2011. godine, a ponovo otvorene 20. septembra 2011. godine, prodato je 189.675 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara. To predstavlja 19,94 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodati po diskontnoj stopi od 14,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. aprila 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 20.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Službena mišljenja:

PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA ZGRADI IZGRAĐENOJ NA ZEMLJIŠTU NA KOME PRODAVAC IMA PRAVO KORIŠĆENJA
Zakon o porezima na imovinu
član 23

Kada se ugovorom o prodaji prenosi pravo svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome prodavac ima pravo korišćenja, porez na prenos apsolutnih prava se plaća na prenos prava svojine na zgradi kao i na prenos prava korišćenja građevinskog zemljišta na kome se ta zgrada nalazi, nezavisno od činjenice što je, kao predmet ugovora o prodaji označen samo prenos prava svojine na zgradi

"Prema odredbi člana 23. stav 1. tač. 1) i 5) Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 - dalje: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu:

- prava svojine na nepokretnosti;
- prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Prema odredbi člana 3. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 42/98 i 111/2009), prenosom prava svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome vlasnik zgrade nema pravo svojine, već samo pravo korišćenja, prenosi se i pravo korišćenja na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Prema tome, imajući u vidu da zgrada i zemljište na kome se zgrada nalazi, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade, predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu, te se prilikom otuđenja ne može preneti samo stvarno pravo na zgradi ili samo stvarno pravo na zemljištu, kada se ugovorom o prodaji prenosi pravo svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome prodavac ima pravo korišćenja, porez na prenos apsolutnih prava se plaća na prenos prava svojine na zgradi kao i na prenos prava korišćenja građevinskog zemljišta na kome se ta zgrada nalazi, nezavisno od činjenice što je, kao predmet ugovora o prodaji označen samo prenos prava svojine na zgradi.

Nadležni poreski organ, u svakom konkretnom slučaju, utvrđuje činjenice od uticaja na postojanje i visinu poreske obaveze po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava."

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Upravni sud: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ZBOG TEŽE POVREDE DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o državnim službenicima: član 109
 • Upravni sud: IZRICANJE DISCIPLINSKE MERE, ODNOSNO KAZNE ZA VIŠE DISCIPLINSKIH POVREDA KOJE SE RASPRAVLJAJU ISTOVREMENO - Zakon o Vojsci Jugoslavije: član 171 stav 1
 • Upravni sud: NEDOSTAVLJANJE ZAKLJUČKA O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU - Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova: član 5
 • Upravni sud: PREDLOG DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA IZRICANJE DISCIPLINSKE MERE - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 267 stav 1
 • Upravni sud: RAZLOZI ZA PONIŠTAJ IZREČENE DISCIPLINSKE MERE OD STRANE PRETPOSTAVLJENOG STAREŠINE - Zakon o Vojsci Srbije: član 170

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 19.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Demeks" doo

07746784

17. St. broj 4624/10

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 17. St. br. 4624/2010 od 14.07.2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Demeks" doo iz Beograda, Dobropoljska 12, čiji je matični broj 07746784 i PIB 100379179, po predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Beograd, Knez Mihaila 14.
II - Imenovan je za stečajnog upravnika Žarko Popović iz Beograda, Murska broj 14.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku.
Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se RASPRAVLJATI o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. NOVEMBRA 2011. u 10,00, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VII - Ispitno ročište određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Eurolook" d.o.o.

07908768

10. St. broj 4097/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=378

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 4097/2010 od 2. septembra 2011. godine, usvojio je završni račun stečajnog upravnika od 17. avgusta 2011. godine u celosti zajedno sa zahtevom stečajnog upravnika za konačnu isplatu nagrade stečajnom upravniku, do iznosa rezervisanih sredstava.
II. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konsalting - u stečaju, iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da po isplati konačne nagrade stečajnom upravniku i preostalih troškova stečaja iz rezervisanih sredstava ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-340254-15, koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, a eventualno preostala sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konstalting - u stečaju iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika sa matičnim brojem 07908768.
VI. Nalaže se Ministarstvu finansija, Poreska uprava, Filijala Novi Beograd, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100833046.
VII. Po pravosnažnosti ovog Rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavnu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava III ovog Rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.
VIII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 5. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović"
Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o.
"Termoelektro cemex" d.o.o.

 

15. St. br. 205/10; 78/10 i 124/10

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TERMOELEKTRO+-+DD.shtml/seo=/companyid=15740

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 205/2010 od 13. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović" u stečaju iz Beograda, Lenjinov bulevar 29/5, otvoren rešenjem ovog suda od 16. marta 2010. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 78/2010 od 22. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o. iz Šopića - Lazarevac, Janka Stajčića, otvoren rešenjem od 17. maja 2005. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 124/2010 od 27. jula 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad "Termoelektro cemex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Uralska 9, pokrenut rešenjem ovog suda od 26. marta 2008. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 1. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o.

20551908

10. St. broj 3117/2011

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 3117/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o., iz Beograda, Jove Ilića 16, matični broj 20551908, PIB 106189186, po predlogu od 18. jula 2011. godine, koji je podneo sam stečajni dužnik, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine, u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o.

17576526

16. St. broj 359/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1447

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. 359/2011 od 21. aprila 2011. godine, stečajni sudija Biljana Subotić, usvojila je predlog Piraeus bank a.d., Beograd, Milentija Popovića 5b, o otvaranju stečajnog postupka nad Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o., u stečaju, iz Beograda, Krunska 86b/3, matični broj: 17576526, PIB 103418728.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 25. avgust 2011. godine, odloženo je za 27. spetembar 2011. godine u 9,00 časova, kada će se održati ispitno ročište u 9,30 časova, u sudnici 203/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Roadmaster d.o.o.

17424408

7. St. broj 2387/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1979

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2387/2011 od 26. jula 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Hupo Alpe-Dria-Leasing d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 22. juna 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Roadmaster d.o.o. Veliko Polje, Valjevski put 44, matični broj 17424408, PIB 100862391.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57 (cilj) i Bulevar oslobođenja 122, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. septembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o.

07371918

3. St. broj 386/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2012

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 386/2011 od 5. avgusta 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o. iz Beograda, Ustanička 128, matični broj 07371918, PIB 101895189.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261 (kancelarija ul. Radoslava Grujića 24, prvi sprat/2).
IV - Pozivaju se svi poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 16. decembar 2011. godine u 10 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I-sprat.
VII - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 11 časova i Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO

17553755

St. br. 117/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1429

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, 7.09.2011. g. doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, Pocerska bb, matični broj 17553755, PIB 103400162, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 11 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD

7097034

St. broj 585/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2051

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, matični broj 7097034 PIB 100067634 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje Despotović Tomislav iz Gornjeg Dobrića, Vojvode Stepe 27.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službeni glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 25. avgusta 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO

17039717

St. br. 21/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1406

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, Uskočka 27, matični broj 17039717, PIB 100125820, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 09 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Zorka ekonomsko pravni poslovi"

 

St. br. 726/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORKA-EKONOMSKO-PRAVNI+POSLOVI+doo.shtml/seo=/companyid=591

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, doneo je dana 9. septembra 2011. godine sledeće:
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, zakazuje se za 30. septembra 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat soba br. 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO

17430637

St. br. 82/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1342

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembar 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, matični broj 17430637, PIB 102243401, zakazuje se za 26. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO

6340008

St. br. 28/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1462

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Loznica, Marka Radulovića bb, matični broj 6340008, PIB 101562033, ZAKAZUJE SE za 26.09.2011. godine sa početkom u 10 00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo "TOTRA" DOO

6279996

St. br. 116/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1468

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, Vuka Karadžića 161/2, matični broj 6279996, PIB 101493656, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

KRAJČINOVIĆ" DOO

6355722

St. br. 37/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1384

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, Milutina Mijailovića 23, matični broj 6355722, PIB 103255810, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

MG - IMPEX" DOO

17524194

St. br. 233/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1399

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, Pop Lukina 10, matični broj 17524194, PIB 103082821, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Nodel" d.o.o.

 

St. broj 25/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., u stečaju iz Lajkovca, 2. septembara 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., iz Lajkovca, održaće se 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Marada", d.o.o.

 

St. broj 240/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Marada", d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 2. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Marada" d.o.o. iz Šapca, održaće se dana 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Imex Cooperativa" d.o.o.

7710232

St. broj 91/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=580

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. u stečaju iz Loznice, Klupci, Bulevar JNA broj 38, 7. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. iz Loznice, Klupci, ul. Bulevar JNA br. 38, matični broj 7710232, PIB 102335260. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dragica Marković iz Zavlake. Protiv rešenja o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Alfa 014"

 

St. broj 480/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Alfa 014" u stečaju iz Valjeva, 6. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Bogdana Radlović iz Šapca, Cara Dušana 40.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Dalma-Cop"

 

St. broj 70/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=172

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dalma-Cop" u stečaju iz Koceljeve, 6. septembra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Jasmina Marjanović iz Valjeva, Krfska 4.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

d.o.o. "Eon keramika i porcelan"

07405600

St. broj 179/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2016

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St 179/11 dana 26. 8. 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o. "Eon keramika i porcelan" Zaječar, MB 07405600, PIB 101327707, na predlog KBC banke AD Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 4. 10. 2011. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 27.12.2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 26. 8. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar

 

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je 2. septembra 2011. godine doneo Obaveštenje.
Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 23. septembar 2011. godine u 12,00 časova u sudinici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembra 2011. godine.
Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se prethodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "MGV mermeri i graniti Vučić"

 

St. broj 185/2011

 

 

 

Kod stečajnog dužnika DOO "MGV mermeri i graniti Vučić" u stečaju iz Knjaževca, u predmetu St. broj 185/2011 zakazana je prva skupština poverilaca i prvo poverilačko ročište za 27. septembra 2011. godine u 12,00 časova, za koje se pozivaju svi poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Kappa M Food"

20112590

St. broj 141/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2046

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 141/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Kappa M Food" Zrenjanin, Železnička 128, matični broj 20112590, PIB 104241647.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72, broj licence 155-0142.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik

8653747

St. 166/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, broj St. 166/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik, Žarka Zrenjanina 19, matični broj 8653747, PIB 101356867.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom da je stručni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina

07697031

2. St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, dana 24. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, da su stečajni poverioci "Živinarstvo" d.o.o. Krćevac, "Srbokoka promet" d.o.o. Jagodina, "Farma ćuraka Jagodina" d.o.o. Bunar, "Dobrovoljci" d.o.o. Hajdučica, "Fish corp. 2000" d.o.o. Beograd, "Kor-vet" d.o.o. Beograd, "Andrea II" d.o.o. Bačka Topola, "Beoveterina" d.o.o. Beograd i Miroljub Stojanović iz Jagodine, podneli ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 22. avgusta 2011. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 22. avgusta 2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 20. septembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodin

 

2. St. 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem od 24. avgusta 2011. godine zakazano dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, za 19. septembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin

6587780

1. St. 432/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 432/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin, Vojvode Mišića 28, matični broj 6587780, PIB 100956749. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Kocić iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 31. avgustom 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o.

20461977

2. St. broj 972/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1025

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je na završnom ročištu održanom 27. jula 2011. godine, doneo rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o., Paraćin, Moše Pijade 35/2, mat. broj 20461977, PIB 105815704, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 972/10 od 29. novembra 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 2. juna 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 80.000,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Predrag Janković iz Kragujevca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine i u "Službenom glasniku RS."
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac

07404891

1. St. broj 516/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTO-SKOLA.shtml/seo=/companyid=13811

Privredni sud u Kragujevcu i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 516/2011 od 30. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac, u likvidaciji, Zanatlijska 47, matični broj 07404891, PIB 100994465. Stečajni razlog je prezaduženost likvidacionog dužnika u smislu člana 11. stav 5. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli suda sa datumom 30. avgusta 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina

17273043

1. St. 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2033

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 519/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina, Kablovska b.b., matični broj 17273043, PIB 101158589. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Janković iz Kragujevca, Ilindenska 41/11-II, broj licence 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. oktobra 2011. godine u 11 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 26. avgust 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o.

20052945

1. St. broj 991/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1302

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o., Kragujevac, Korićani, Blagoveštanska 46, matični broj 20052945, PIB 103926624, obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 28. septembra 2011. god. sa početkom u 11 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi

20070579

2. St. broj 983/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1288

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, na završnom ročištu održanom 30. avgusta 2011. godine, doneo
REŠENJE
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 983/10 od 2. marta 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 26. jula 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 96.950,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Nenad Jeremić iz Despotovca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 30. avgusta 2011. godine i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.

06117929

1. St. broj 345/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2025

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. broj 345/11 od 24. avgusta 2011. godine.
Otvorio je stečajni postupak nad dužnikom PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. iz Novog Pazara, Dede Šekovića 21, mat. broj 06117929, PIB 101785979.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, Bulevar oslobođenja 122, mob. telefon 063/215-359.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanja potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 9. januar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu, sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren 24. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 25. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać"

07191545

1. St. broj 406/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2044

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STALAC.shtml/seo=/companyid=14897

1. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 406/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać" iz Stalaća u likvidaciji mat. broj 07191545 PIB 101918927.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23, telefon 011/3025761.
3. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
6. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 16. januar 2011. godine 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u istom sudu soba 5.
7. Stečajni postupak je otvoren 31. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku" i dnevnom listu "Danas".
8. Dostavlja rešenje o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalbu u roku od sam dana od objavljivanja istog u "Službenom glasniku" ili na oglasnoj tabli Suda, Privrednom apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca

17274082

2. St. broj 156/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenje St. broj 156/2011 od 30. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885, za dan 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 12.
2. Ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije određuje se za 20. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 12.
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacija, a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa unapred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim š to se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Hranislav Obradović iz Kruševca.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnom dužnika bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima Preduzeća "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti Sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije Sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.
10. Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Preduzeća "Jakovina" d.o.o.

 

2. St. broj 140/10

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci Preduzeća "Jakovina" d.o.o., u stečaju iz Kraljeva, Trg Vojske Jugoslavije blok ABB, da će se dopunsko ispitno ročište održati 6. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, u sudnici 12.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o.

07362706

1. St. broj 440/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 440/2011 od 29. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Proizvodnom kompanijom "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privredom sudu u Kraljevu sudnica 5.
2. Poverioci su pozvani na ročište isticanjem ovog rešenja na Oglasnoj tabli suda i objavljivanje istog u "Službenom glasniku RS," dnevnom listu "Politika" dnevnom listu "Večernje Novosti" i dnevnom listu "Blic".
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije preduzeća Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u napred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Petar Vulović iz Kraljeva.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg stupanja mat. broj 07362706 PIB 100315636, bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica, potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"PTP - Fabrika Uređaja i delova"

 

2. St. broj 763/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1271

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PPT+FUD.shtml/seo=/companyid=3156

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "PTP - Fabrika Uređaja i delova", u stečaju iz Brusa, da će se dopunsko ispitno ročište održati 7. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, sudnica broj 12.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Pelikan print-plus"

17532014

1. St. 250/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Bratislav Rajković, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće: rešenje.
I. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, za period od 19. jula 2011. godine od 1. avgusta 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik.
II. Određuje se naknada troškova stečajnog upravnika u ukupnom iznosu od 75.000,00 dinara.
III. Određuje se namirenje troškova stečajnog postupka do 1. avgusta 2011. godine u iznosu od 2.250,00 dinara.
IV. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 2.378,00 dinara.
V. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, matični broj 17532014, PIB 103184502.
VI. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", Beograd, i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

AD "Pekara" iz Dimitrovgrada

07401744

1. St. broj 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2038

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PEKARA.shtml/seo=/companyid=632

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Vodeća filijala u Nišu, Niš, Nikole Pašića 28 od 2. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 07401744, PIB 100610704.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 12,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 12,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli Suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik"

07856687

1. St. broj 741/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=895

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 11. avgusta 2011. godine za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, od 11. avgusta 2011. godine.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, matični broj 07856687, PIB 100616687.
III. Određuje se naknada troškova stečajnog postupka u iznosu od 59.500,00 dinara.
IV. Stečajnu masu stečajnog dužnika čine eventualne obaveze stečajne mase iz parnica Privrednog suda u Nišu, P. broj 875/11 i P. broj 883/11.
V. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 4. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Marina Gligorijević iz Niša, Maksima Gorkog 2/42.
VI. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravosnažnosti postupka iz stava 4. izreke ovog rešenja.
VII. Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
VIII. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Frizer" a.d.

07174284

1. St. broj 503/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2021

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FRIZER.shtml/seo=/companyid=4902

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Živković Bratislava od 1. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, matični broj 07174284, PIB 100618705.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Zorana Martinovića iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska broj 7a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci

 

1. St. 288/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci, u stečaju, Dimitrija Sabova 35, po zahtevu poverioca "Banca Intesa" a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, dana 5. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik Radmila Bukarica da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

PIK Bečej - Pivara a.d.

08607702

1. broj St. 31/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=91

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, kao predsedniku veća i sudijama Gordani Vojnović i Gordanu Crevaru kao članovima veća, u postupku stečaja nad dužnikom PIK Bečej - Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja, Karla Marksa 2, MB 08607702, PIB 102077093, 5. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

 

1. St. broj 159

 

 

 

U prethodnom stečajnom postupku pred Privrednim sudom u Somboru St. broj 159/2011 nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda kao likvidacionog upravnika radi otvaranja stečajnog postupka i zaključenja stečaja pošto je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, obaveštavaju se poverioci u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju da imaju pravo da podnesu zahtev za sprovođenje postupka i pozivaju se u tom slučaju da uplate iznos od 300.000,00 dinara na ime troškova stečajnog postupka na račun ovog suda broj 840-309802-79 u roku od 5 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", te da zahtev za sprovođenje postupka sa dokazom o uplati dostave u spis, a u protivnom stečajni postupak će se zaključiti bez odlaganja.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Poljostroj" Odžaci

08105219

St. broj 176/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2036

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOSTROJ+IMO.shtml/seo=/companyid=2835

Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 176/2011 od 1. septembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom dužnikom AD "Poljostroj" Odžaci, Karađorđeva 34, matični broj 08105219, PIB 103684315, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Krajnović Nikola, Kula, Maršala Tita 248-b. POZIVAJU SE poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, u dva primerka sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 12 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Zakazuje se ispitno ročište za 28. decembar 2011. god. sa početkom u 13 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 1 septembra 2011. god. Ukidaju se mere obezbeđenja određene rešenjem St. broj 176/2011 od 12. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Homa" d.o.o. Ruski Krstur

 

St. broj 61/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Homa" d.o.o. Ruski Krstur zakazuje dopunsko ispitno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka

 

St. broj 86/2010

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

Privredni sud u Somboru je Rešenjem St. broj 86/2010 od 23. maja 2011. godine na osnovu člana 145. Zakona o stečaju odredio završno ročište u postupku stečaja nad "CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka, M. Tita 124 koje se zakazuje za 23. jun 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, u sudnici broj 1 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Tasmit SM" d.o.o.

 

St broj 371/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Tasmit SM" d.o.o., Sremska Mitrovica, Bulevar Konstantina Velikog 21, doneo je 29. 8. 2011. godine pod brojem St-371/2011.
REŠENJE
Odlaže se ispitno ročište zakazano za 20. 10. 2011. godine u 9.00 časova na neodređeno vreme.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Moto cross" d.o.o. Bačka Topola

 

Posl. broj St. 376/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2045

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 376/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, matični broj 08783845, na osnovu predloga podnetog dana 9.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Stojanović Zoran iz Bačke Topole. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 9,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"HRK IT Management Consulting" d.o.o.

 

Posl. broj St. 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 355/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, matični broj 20337168, na osnovu predloga podnetog dana 19. 7. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Šomođi Šandor iz Stare Moravice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Zlatibor voda" d.o.o.

 

St. 359/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 1. 9. 2011. godine u postupku St. 359/2011 - stečajni postupak nad "Zlatibor voda" d.o.o. iz Subotice doneo rešenje kojim je ročište za razmatranje i glasanje povodom predloženog unapred pripremljenog plana reorganizacije odloženo za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,15 časova, kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

"Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje

20376643

6. St. 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2018

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 6. St. 159/2011 od 26. avgusta 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača, Preduzeća za građevinski inženjering, promet i usluge "V.M. Domgrad", d.o.o. Leskovac i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje, PIB 105418778, matični broj 20376643, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Stojanović Milan dipl. ecc. iz Užica, Riste Tešića 70.
II. Određuje se ispitno ročište za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Istaknuto na oglasnoj tabli Suda, 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

Grading kompany d.o.o. Požega

 

1. St. broj 34/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1642

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu 1. St. broj 34/2011 od 2. septembra 2011. godine zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Grading kompany d.o.o. Požega od 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima služi umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o.

20345845

5. St. 87/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1498

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 2. St. 87/11 zaključen je stečajni postupak nad Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o. Užice, MB 20345845, PIB 105258811. Po pravosnažnosti rešenja, dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra Agencije za privredne registre RS. Rešenje je istaknuto na oglasnu tablu suda 1. septembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana oglašavanja.

Izvor: Redakcija, 21.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.