Aktuelne vesti na dan 21. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
"SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 96 OD 16.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • ODLUKA O IZMENI TARIFNOG SISTEMA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU KARCINOGENIMA ILI MUTAGENIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
"SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 95 OD 15.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • UGOVOR O OSNIVANJU JAVNOG JEDNODOMOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Prikaz važnijih odredaba Statuta

Sistematika Statuta

Osnivanje nove advokatske komore

Izbor predsednika i potpredsednika komore

Nadležnosti Upravnog odbora

Savet AKS

Obavezno osiguranje od profesionalnog rizika

Advokatska akademija

Zabrana kumulacije funkcija

Prestanak prava na bavljenje advokaturom

 

 • KOMENTAR NOVOG STATUTA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 85/2011
 • OSTVARIVANJE PRAVA GLASA U SKUPŠTINI JEDNOČLANOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KOJEM FUNKCIJU SKUPŠTINE VRŠI UPRAVNI ODBOR
 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE - "Sl. glasnik RS", br. 92/2011: • Subjekti u poslovanju predmetima opšte upotrebe su dužni da svoje poslovanje usklade sa odredbama Zakona najkasnije do 15.12.2013. godine •

Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe

Subjekat u poslovanju predmetima opšte upotrebe

Proizvodnja i promet predmeta opšte upotrebe

Obaveze i prava subjekata u poslovanju predmetima opšte upotrebe

Službena kontrola predmeta opšte upotrebe

Obaveze ovlašćene laboratorije

Inspekcijsko uzorkovanje

Monitoring predmeta opšte upotrebe

Obaveze Instituta za javno zdravlje Srbije

Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja

 

 • PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
 • STATUS NEZAPOSLENIH LICA I LICA NA ŠKOLOVANJU U SISTEMU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, KADA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE KAO ČLANOVI OMLADINSKIH ZADRUGA
 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU: • Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima •

Bilans stanja

Klasa 1 - Stalna sredstva

Klasa 2 - Zalihe, kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Klasa 3 - Kapital

Klasa 4 - Dugoročna rezervisanja i obaveze

Bilans uspeha

Klasa 5 - Rashodi

Klasa 6 - Rashodi

Utvrđivanje poslovnog rezultata društva

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu

Statistički aneks

Napomene uz finansijske izveštaje

 

 • TRANSFERNE CENE

Deo prvi

1. Uvodne napomene

Definicija povezanih lica

Povezana lica prema modelu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Povezana lica prema MRS 24

2. Rasprostranjenost transfernih cena

3. Smernice OECD za transferne cene

4. Napomene u vezi sa kontrolom transfernih cena

Deo drugi

1. Pravni okvir za transferne cene u Srbiji

2. Transferne cene u Srbiji

3. Povezana lica

3.1. Odredbe Zakona koje se odnose na povezana lica

3.2. Lica povezana sa preduzetnikom

4. Korekcije rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena

4.1. Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena (osim kamata)

4.1.1. Uporediva cena na tržištu

4.1.2. Metoda koštanja uvećana za uobičajenu zaradu

4.1.3. Metoda preprodajne cene

4.2. Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije

4.2.1. Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama

4.3. Korekcija prihoda po osnovu kamata između povezanih lica

Slučaj kada rezidentni obveznik - pravno lice daje zajam u dinarima (sa ugovorenom valutnom klauzulom) svom povezanom pravnom licu, takođe rezidentnom obvezniku

Na lizing kompanije se za svrhu sprečavanja utanjene kapitalizacije primenjuje četvorostruka vrednost njihovog sopstvenog kapitala

5. Korekcija rashoda i prihoda po transfernim cenama preduzetnika

6. Korekcija prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena između stalne poslovne jedinice i nerezidentne centrale

 

 • EVIDENTIRANJE PREKO FISKALNE KASE PROMETA USLUGE EDUKACIJE I ODRŽAVANJA SEMINARA

 

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM - "Sl. glasnik RS", br. 92/2011: • Novi Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom •

Platni promet po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom

Naknade i akontacije po osnovu službenih putovanja u inostranstvo

Obaveza unošenja posebnih oznaka u naloge platnog prometa sa inostranstvom

Garancijski poslovi

Poslovi koji se mogu obavljati u efektivnom stranom novcu

Novi prilozi uz Uputstvo

 

 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2011: • Od 1.1.2012. godine nadležnost u izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, certifikacije zaposlenih i kontrole obavljanja menjačkih poslova prelazi sa NBS na Devizni inspektorat •

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

SRBIJA DOBILA STATUS POSMATRAČA U EVROPSKOJ MREŽI HELPNET KOJU ČINE INFO-PULTOVI ZA POMOĆ PRIVREDI U PRIMENI PROPISA O UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA U EU

Srbija je dobila status posmatrača u evropskoj mreži HelpNET koju čine info-pultovi za pomoć privredi u primeni propisa o upravljanju hemikalijama 27 zemalja članica Evropske Unije, a status posmatrača, osim Srbije, imaju još Hrvatska i Turska, saopštila je danas Agencije za hemikalije.

Odluka Evropske agencije za hemikalije usledila je nakon zaključka da je Srbija uskladila svoje propise u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama sa propisima Evropske unije.
Članstvo predstavlja značajno priznanje Srbiji za učinjeni napredak u oblasti upravljanja hemikalijama.

Srpska Agencija za hemikalije donela je do danas 28 propisa na preko 4.000 strana u oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama, a preko Info-pulta servisirala je preko 2.000 zahteva privrednika za pomoć u primeni novih zakona i propisa.

Prema novoj evropskoj regulativi predmet ograničenja i zabrane više nije samo 19 hemijskih supstanci, već više hiljada hemikalija, a odgovornost za bezbednost proizvoda imaju preduzeća koja stavljaju u promet proizvode sa ovakvim hemikalijama.

Agencija za hemikalije rukovodi registrom u koji se upisuju sva preduzeća koja se bave uvozom i prometom hemikalija, a propisi koje je donela Agencija obavezuju sve privredne subjekte da na adekvatan način označe proizvode koji su potencijalno ugrožavajući po život građana i životne okoline, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 20.12.2011.

NA ZASEDANJU RADNE GRUPE ZA ZAPADNI BALKAN KOMITETA REGIONA (COR) ČLANOVI SU UPOZNATI SA ZAKONSKIM IZMENAMA KOJE SU UTICALE NA ORGANIZOVANJE I ZAOKRUŽIVANJE AUTONOMIJE VOJVODINE • Tema zasedanja je bila "Devolucija vlasti na subnacionalnom nivou: važan faktor u osnaživanju lokalnih i regionalnih vlasti u Srbiji - primer AP Vojvodine" •

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Tomislav Stantić učestvovao je na zasedanju radne Grupe za Zapadni Balkan Komiteta regiona (CoR) na temu "Devolucija vlasti subnacionalnom nivou: važan faktor u osnaživanju lokalnih i regionalnih vlasti u Srbiji - primer AP Vojvodine". Tom prilikom članove Radne Grupe Komiteta regiona potpredsednik Stantić je upoznao sa zakonskim izmenama koje su uticale na organizovanje i zaokruživanje autonomije Vojvodine, na osnovu Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - prim. red). Posebno je istaknut značaj Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 - prim. red), Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2009 - prim. red) te pokrajinskih Odluka o Skupštini, Vladi i pokrajinskoj Upravi donetih na osnovu navedenih propisa.

Istaknut je značaj novoformirane Razvojne Banke Vojvodine i preuzimanja nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, privrede, prostornog planiranja, energetike i mineralnih sirovina, kao i funkcionisanje Fonda za Kapitalna Ulaganja Vojvodine, kojim se operacionalizuje ustavna odredba o investiranju 3/7 sredstava u kapitalna ulaganja na teritoriji Pokrajine. Vojvodina je preuzela i nadležnosti nad Nacionalnim Parkom Fruška Gora i izradila Strategiju regionalnog razvoja APV, kao i skorog formiranja Regionalne Razvojne agencije AP Vojvodine, na NUTS 2 nivou.

Na zasedanju radne grupe učestvovali su i Franc Šausberger, predsednik radne grupe i član Komiteta Regiona, Stanislav Svabski, izvestilac Komiteta Regiona, Rosa Balfour, analitičar, European Policy Centre, Brussels, Tomislav Stantić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregegionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ksenija Milivojević, zamenik šefa Misije Republike Srbije pri EU, Đorđe Staničić, generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština, Jovana Majstorović, privredna Komora grada Beograda, koordinator za evropske integracije.

Komitet Regiona je institucija Evropske Unije koja predstavlja i štiti interese lokalnih i regionalnih vlasti iz država članica Unije. Nakon ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 - prim. red) i formiranjem potrebnih tela u skladu sa istim, biće kreiran Zajednički Konsultativni Komitet za saradnju Komiteta Regiona i Republike Srbije sa osnovnom idejom razmene infomacija i saradnja predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti iz EU i RS. AP Vojvodina ima nameru da bude aktivna u navedenoj radnoj grupi. Jedino ćemo na taj način doći do novih rešenja i do održivog i uravnoteženog razvoja na evropskom kontinentu u 21. veku, istakao je potpredsednik Vlade APV zadužen za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

U okviru prvog dela zasedanja Radne grupe za Zapadni Balkan izlaganja su bila na temu procesa proširenja Evropske Unije i poslednjih razvoja događaja na prostoru Zapadnog Balkana. Govorili su Stanislav Svabski, predsednik opštine Gdinja(Poljska), izvestilac Komiiteta Regiona na temu "Strategija proširenja i glavni izazovi u 2011 i 2012 godini" u kojoj se ističe značaj završetka pregovora sa Republikom Hrvatskom i nastavak pregovora sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Rosa Balfoud je predstavila studiju "Demokratska transformacija Balkana" i istakla lično mišljenje da je ne dodeljivanje statusa kandidata Republici Srbiji bio pogrešan korak. Sa tom konstatacijom su se složili svi govornici na navedenom skupu i istakli uverenje da će pozitivna odluka biti doneta u februaru i martu mesecu 2012. godine.

Ksenija Milivojević, zamenica šefa Misije RS pri EU, istakla je da je trenutno najniža podrška integraciji RS u EU od 2000. godine i istakla očekivanja da će biti nastavljen proces integracije u EU u februaru i martu 2012. godine. Srbija je ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo ali postoji uvrežena percepcija da će posle integracije Republike Hrvatske u EU biti napravljena pauza u daljim integracijama. Sve je jasniji stav unutar Republike Srbije da je potrebno nastaviti reforme zbog unutrašnjih potreba društva i države a ne smaog procesa EU integracija. Istakla je i značaj stvaranja zakonskog okvira za decentralizaciju, koji se ogledaju i u otvaranju predstavništva APV i gradova Niš i Kragujevac u Briselu.

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne Konferencija gradova i opština (SKGO) istakao je značaj Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - prim. red), te problemima sa smanjenim transferima sa kojima se suočavaju lokalne samouprave od izbijanja ekonomske krize, koje su delimično destabilizovale rad lokalnih administracija. Istakao je i značaj izmena propisa kojim se reguliše finansiranje lokalnih samouprava i višim stopama poreza na zarade koji ostaju lokalnim vlastima. Kao glavne izazove u narednom periodu istakao je pitanje implemetacije zakonskih rešenja kao i jačanje administrativne strukture i kapaciteta lokalnih zajednica.

Na zasedanju radne grupe obratili su se i Mario Đuragić, direktor predstavništva Republike Srpske u Briselu, Dino Elezović, direktor predstavništva Kantona Sarajevo u Briselu, Edita Smajić, predstavnik Sarajevnog ekonomskog markoregiona. Gosti su učestvovali na temu određivanja domaćina-lokacije za održavanje sledeće sednice radne grupe za Zapadni Balkan u Bosni i Hercegovini u 2012 godini. I Sarajevo i Banja Luka su ponudili svoje gostoprimstvo za navedeni događaj.

Drugog dana posete upriličen je susret sa direktoricom predstavništva Slobodne države Bavarske u Briselu Angelikom Šulc o budućoj saradnji AP Vojvodine i Bavarske. Predstavništvo Bavarske u Briselu funkcioniše od 1987. godine, ima oko 40 zaposlenika iz svih regionalnih ministarstava i osnovna fukcija je uticanje na kreiranje politika EU i obaveštavanje domaće administracije i javnog mnjenja o događajima od značaja za Bavarsku.

Bavarska je spremna da pruži tehničku pomoć kancelariji AP Vojvodine u Briselu i stavi na raspolaganje svoje tehničke kapacitete prilikom organizacije događaja.

Istaknut je značaj intenziviranja privredne saradnje i zajednički rad na implementaciji projekata iz Akcionog plana Dunavske Strategije. Bavarska će biti domaćin godišnjem događaju Dunavske Strategije za 2012 godinu. Zajednički interes dve regije je u oblasti ruralnog razvoja, decentralizacije i transfera tehnologija, obnovljivih izvora energije i investicija u infrastrukturu. Bavarska je svesna da Vojvodina raspolaže dobrim potencijalima u oblasti poljoprivrede i prerade hrane i jedno od rešenja za pospešivanje ekonomskih odnosa vidi i u klasterizaciji proizvođača i zajedničkom nastupu na domaćem i trećim tržištima.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 20.12.2011.

VLADA AP VOJVODINE UTVRDILA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU • Sednica Vlade APV održana 20. decembra 2011. godine •

Vlada Vojvodine održala je svoju 134. sednicu kojom je predsedavao predsednik Vlade dr Bojan Pajtić. Na sednici je utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu. Nacrt odluke o pokrajinskom budžetu za narednu godinu obrazložio je pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić, koji je izneo osnovne činjenice o budžetu za narednu godinu. Budžet AP Vojvodine za 2012. godinu projektovan je u iznosu od 65,19 milijardi dinara, što je povećanje od četiri procenta u odnosu na budžet za ovu godinu. Predlog odluke o budžetu za narednu godinu upućen je u Skupštinu AP Vojvodine na usvajanje.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 20.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOŽENIM IZMENAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - ZBOG PROCENE DA JE 1. JANUAR KRATAK ROK DA BI BANKE MOGLE DA PRIMENJUJU NOVE PROPISE KOJI SE ODNOSE NA UPLATE POREZA I DOPRINOSA, VLADA ĆE PREDLOŽITI DA DO MARTA IDUĆE GODINE BUDE ODLOŽENA PRIMENA OVE ODREDBE

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković istakao je danas da će strateško opredeljenje Srbije u 2012. godini i dalje biti pridruživanje Evropskoj uniji i odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države.

Cvetković je u izjavi novinarima nakon obraćanja članovima Američke privredne komore ponovio da je pridruživanje EU opredeljenje naše zemlje jer evropska perspektiva znači bolju budućnost za sve njene građane.

Kada je reč o ekonomskoj situaciji, predsednik Vlade je naveo da će glavna fiskalna antikrizna mera u narednoj godini biti budžetski deficit, koji će biti upotrebljen za investiranje u infrastrukturu i podsticanje proizvodnje.

U situaciji kada postoji strah od recesije najbolji odgovor jeste budžet sa deficitom, objasnio je on i napomenuo da je sigurno da će se u narednoj godini uticaj svetske ekonomske krize preliti na našu zemlju, pa se očekuje privredni rast od približno 1,5 odsto.

Prema njegovoj oceni, 2011. godina bila je puna izazova i u političkom i u ekonomskom smislu, u kojima je Srbija uspela da održi makroekonomsku stabilnost i budžetski deficit na nivou od približno 4,5 odsto BDP-a, što je niže od mnogih drugih zemalja.

Takođe, javni dug iznosi približno 45 odsto BDP-a, što je ispod nivoa većine evropskih zemalja, a očekuje se da u ovoj godini platno-bilansni deficit bude oko 7,5 odsto BDP-a, kao i da Srbija po investicijama bude lider u regionu, naglasio je Cvetković.

On je ukazao na to da su visoke devizne rezerve Narodne banke Srbije, aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i stabilan bankarski sektor dobra osnova za očuvanje makroekonomske stabilnosti i u narednoj godini.

Glavne odrednice ekonomske politike za narednu godinu, kako je precizirao, biće korišćenje budžetskog deficita za stimulisanje ekonomije, 600 miliona evra subvencija za privredu i poljoprivredu, korišćenje sredstava međunarodnih finansijskih institucija za infrastrukturu i pomoć malim i srednjim preduzećima.
Takođe, tu je i osnivanje razvojne banke koja preduzećima treba da omogući bolji pristup kreditima, primena Zakona o javno-privatnom partnerstvu koji posebno treba da doprinese ulaganjima na lokalnom nivou i nastavak rada na privlačenju direktnih stranih investicija, dodao je premijer.

On je potvrdio da će podsticanje stranih investicija biti nastavljeno i u narednoj godini, kao i da se do kraja mandata ove vlade ne planira povećanje poreza na dodatu vrednost.

Cvetković je najavio da će Vlada predložiti da do marta iduće godine bude odložena primena propisa po kojima će banke moći da obustave isplatu zarada ukoliko poslodavci ne uplate poreze i doprinose.
Prema njegovim rečima, Vlada će Skupštini dostaviti amandman na predložene izmene Zakona o por
eskom postupku i poreskoj administraciji zbog procene da je 1. januar kratak rok da bi banke mogle da primenjuju nove propise koji se odnose na uplate poreza i doprinosa.


Cvetković je objasnio da banke neće biti obavezne da obustavljaju isplatu zarada za zaposlene u firmama koje ne plaćaju poreze i doprinose, i dodao da će kontrolu uplata poreza i doprinosa i dalje obavljati Poreska uprava.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI - BROJ TRANSAKCIJA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI U SRBIJI PROŠLE GODINE BIO JE OKO 100.000, A DO KRAJA OVE GODINE OČEKUJE SE PORAST ZA 50 ODSTO U ODNOSU I PRIHOD OD 1,6 MILIJARDI DINARA

Ove godine očekuje se porast broja transakcija u elektronskoj trgovini u Srbiji za 50 odsto u odnosu na prošlu i prihod od 1,6 milijardi dinara.

Prošle godine broj transakcija bio je oko 100.000, a do kraja ove očekuje se oko 150.000. Međutim, Srbija je i pored usvojene regulative - Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red), Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red), Strategija razvoja E trgovine) među najnerazvijenijim evropskim zemljama po kupovini preko interneta. Učešće "virtuelne" trgovine u ukupnom obrtu procenjuje se na manje od 10 odsto, dok je u Evropi to učešće oko 15 odsto. Pretpostavlja se da je učešće elektronske trgovine u ukupnom obrtu čak ispod 1 odsto u Srbiji, ističe sekretar resornog udruženja u Privrednoj komori Beograda Dušan Rakić. Sve ovo su podaci na bazi nagađanja, jer još ne postoji precizan alat za praćenje ovog vida poslovanja.

Najveći problemi postoje u elektronskoj trgovini sa inostranstvom, a na to je ukazao vlasnik "E dućana" Goran Takač. Iako je usvojen jedan broj zakona, usaglašenih sa propisima Evropske unije, oni ne prate razvoj E trgovine. Međutim, veći problem je interpretacija propisa u svakodnevnom, običnom poslovanju. Takač je upozorio da je prekasno usvojen i PayPall sistem i da smo izgubili 10 godina brzog voza.

Nove usluge Pošte koje olakšavaju transport malim i srednjim preduzećima, ipak predstavljaju samo podršku na kraju jednog procesa prodaje. Najpre je potrebno on- line prodati proizvod, pa ga potom izvesti. Istina je da naši carinici još ne primenjuju u potpunosti Zakon o elektronskom dokumentu ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 - prim. red), čiji se rezultati u praksi svode na jedan jedini dokument, koji se kompletno može završiti elektronski, a to je krštenica, ukazao je Takač.

Indigo, mastiljava olovka i pečati i dalje nadvladavaju u trgovini u Srbiji, koju, ako i započnete elektronski, morate biti spremni da ćete zbog nekog dokumenta morati da prekinete, da biste proces nastavili "peške" do nadležnih institucija. Prema predlogu Takača, neophodno je osloboditi carina i dažbina svu robu koja se uvozi ili izvozi za potrebe fizičkog lica.
Manje problema imaju trgovci koji se bave unutrašnjom trgovinom, kažu Ana Jovanović iz "Krojača" d.o.o i Vladimir Nikolić iz "Limunda". Neophodna je edukacija, kako građana, tako i službenika na šalterima, koji zahtevaju priznanice i kopije priznanica i za elektronske transakcije, otežavajući tako ovaj vid poslovanja.

Prosečna potrošnja svakog stanovnika u Srbiji u internet trgovini je oko 58 evra, dok je u Evropi taj prosek znatno veći - oko 887 evra. U našoj zemlji postoji oko 1000 veb prodavnica, a svega 10 odsto pruža mogućnost plaćanja karticom. Učesnici okruglog stola zaključili su da je najvažnije afirmisati elektronsku trgovinu kao siguran način kupovine i edukovati korisnike.

Istraživanja pokazuju da su mali trgovci posebno zainteresovani za elektronsku trgovinu, jer im se otvara tržište od 140.000 ljudi.

Profesor dr Stanislav Polić ukazao je da je neophodno definisati oblik poslovnih dokumenta, kao što su elektronska otpremnica, faktura, prijemnica robe, zatim primenu međunarodnih standarda za elektronsko poslovanje, lokalne instrumente za primenu međunarodnih standarda, swift standard za finansijske poruke i drugih.

Pomoćnik ministra za informaciono društvo Nebojša Vasiljević, predstavnik Ministarstva za trgovinu Željko Rakić i predstavnik Uprave za digitalnu agendu Slobodan Marković predstavili su postojeću zakonsku regulativu i uslove poslovanja u oblasti elektronske trgovine, dok je predstavnica Pošte Srbije predstavila nove usluge, koje pojednostavljuju izvoz robe.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 20.11.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADSKI BUDŽETI ZA 2012. GODINU ZNATNO VEĆI NEGO ZA OVU GODINU

Budžet grada Loznice za narednu godinu bi, prema predlogu, trebalo da iznosi milijardu 850 miliona, što je 600 miliona dinara više nego ove godine.
Povećanje je moguće zahvaljujući promeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011 - prim. red).

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je danas rekao za Tanjug da predviđeni obim budžeta pruža veću sigurnost u ostvarivanju razvojnih planova za sledeću godinu, prvenstveno u oblasti komunalne infrastrukture.

Prema njegovim rečima, prvi put je planirano izdvajanje u iznosu od 100 miliona dinara za osnivanje Fonda za razvoj grada, koji će predstavljati poseban vid ulaganja za unapređenje poljoprivrede i preduzetništva na teritoriji grada Loznice.

U budžetu za sledeću godinu je predviđeno i veće izdvajanje sredstava namenjenih za različite vidove podrške porodici i deci koja ostvaruju odlične rezultate u školi i na fakultetu, odnosno na republičkim i međunarodnim takmičenjima rekao je Petrović.

Prema planu za sledeću godinu, grad Loznica će obzebediti mesečnu naknadu za porodilje od 15 hiljada dinara, a predviđeno je da se poveća iznos stipendija za uspešne učenike i studente i naknade roditeljima za svako novorođeno dete.

O predlogu budžeta za narednu godinu, koji je usvojilo Gradsko veće, izjasniće se Skupština grada Loznice na sednici zakazanoj za petak.

Izvor: Tanjug, 20.12.2011.

PORESKI SISTEM SRBIJE TREBA PREKOMPONOVATI TAKO DA SE PORESKO OPTEREĆENJE PREBACI SA ZARADA NA POTROŠNJU

Poreski sistem Srbije trebalo bi prekomponovati tako da se poresko opterećenje prebaci sa zarada na potrošnju, ocenjeno je danas na skupu "Reforma poreskog sistema u Srbiji", koji je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.

To znači da bi trebalo smanjiti doprinose, manje oporezovati zarade, naročito najniže, i, takođe, više oporezovati potrošnju putem poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza, izjavio je stručnjak Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Dušan Vasiljević.

Vasiljević je istakao da bi niže opterećenje zarada stimulisalo zapošljavanje u situaciji kada je nezaposlenost glavni ekonomski i društveni izazov, zatim, imajući u vidu da se PDV-om oporezuje uvoz, ali ne i izvoz, poboljšava se konkurentnost domaćih proizvođača.

Istovremeno, PDV-om se ne oporezuju investicije, pa bi to bio i korak ka ubrzanom i održivom ekonomskom razvoju, napomenuo je on i dodao da je anketa sprovedena među 1.000 privrednika pokazala da, pored parafiskalnih nameta, najveći negativan uticaj na njihovo poslovanje imaju porezi na doprinose i zarade.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov naglasio je da bi takva poreska reforma pozitivno uticala na ostvarivanje održivog postkriznog modela privrednog rasta, zasnovanog na rastu izvoza, kao i na povećanje konkurentnosti.

On je naveo i da nije moguće izolovano smanjiti opterećenje na zarade bez povećanja drugih poreza jer bi se stvorio ogroman budžetski manjak, pošto Srbija, nevezano za poresku reformu, mora da smanjuje rashode zbog smanjivanja budžetskog deficita.

Dodatno smanjenje rashoda, da bi se nadoknadio gubitak zbog poreske reforme, ne bi bilo realno moguće, odnosno moralo bi da bude praćeno višegodišnjim zamrzavanjem plata i penzija, tako da poresko rasterećivanje zarada mora da podrazumeva delimično povećanje drugih poreza, dodao je Altiparmakov.

Povodom čestih primedbi privrednika da bi PDV trebalo naplaćivati po realizaciji umesto po fakturisanom prometu, on je istakao da su PDV sistemi u čitavoj EU, ali i u Srbiji zamišljeni da funkcionišu po principu fakturisanog prometa i da postoji opcija da se granica za ulazak u PDV sistem delimično poveća, ako bi to pomoglo malim preduzećima.

Altiparmakov je ukazao i da je prihodno neutralnu poresku reformu kojom bi bilo smanjenje opterećenje zarada bilo moguće ostvariti ili povećanjem obe stope PDV-a četiri odsto, uvođenjem jedinstvene PDV stope od 18 odsto ili kombinacijom ta dva pristupa - povećanjem obe stope PDV-a za dva odsto i prebacivanjem nekih proizvoda sa niže na standardnu stopu.

Izvor: Tanjug, 20.12.2011.

RADNA VERZIJA UPUTSTVA O OBAVEZI FAKTORING KOMPANIJA DA DOSTAVE NBS STATISTIČKI IZVEŠTAJ O STANJU IMOVINE I OBAVEZA

U cilju blagovremenog informisanja kompanija koje se bave faktringom o budućoj obavezi dostavljanja statističkog izveštaja Narodnoj banci Srbije o stanju imovine i obaveza, u organizaciji Sekcije za faktoring Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, a u saradnji sa predstavnicima NBS, održaće se sednica Sekcije, na kojoj će se razmatrati Radna verzija Uputstva za dostavljanje statističkog izveštaja o stanju imovine i obaveza za faktoring kompanije.

Sednica će se održati u ponedeljak 26. decembra 2011. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12 u Sali IVa sa početkom u 12 časova.

Za dodatne informacije i prijavu - Udruženje finansijskih organizacija, tel 2688-088, e-mail tanja@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 20.12.2011.

NACIONALNA STRATEGIJA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE PREDSTAVLJENA U DOMU NARODNE SKUPŠTINE

Državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Ivica Radović izjavio je danas da je usklađivanje domaćih propisa iz oblasti životne sredine sa evropskim i njihova primena jedan od najznačajnijih zadataka i najteže poglavlje koje Srbija treba da zaokruži u pregovorima na putu ka EU.

Radović je na predstavljanju Nacionalne strategije u oblasti životne sredine u Domu Narodne skupštine istakao da će resorno ministarstvo nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti iz svoje nadležnosti neophodnih za proces pregovora za članstvo naše zemlje u EU.

Prema njegovoj oceni, prihvatanje evropskih propisa i njihova primena, kao i činjenica da će to koštati Srbiju približno 10,7 milijardi evra, jeste ulaganje u budućnost i u zdravlje svakog građanina Srbije.

Radović je naveo da će pomenuta sredstva biti obezbeđena iz Fonda za životnu sredinu, pretpristupnih evropskih fondova, kredita i donacija.

Pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Nebojša Pokimica saopštio je da su najzahtevniji sektori voda sa 5,6 milijardi evra, otpad sa 2,8 milijardi evra i sektor industrijskog zagađenja sa 1,3 milijarde evra.

On je naveo da je Nacionalna strategija doneta kao strateški dokument za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom, čime je ispunjena jedna od obaveza na putu Srbije ka članstvu u EU.

Pokimica je naglasio da Strategija sadrži ekonomske instrumente i finansijske mehanizme u oblasti životne sredine, uz napomenu da se Srbija u izradi tog dokumenta vodila iskustvom novih članica EU.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Adriano Martins istakao je da je Srbija na planu zaštite životne sredine uradila mnogo na putu ka EU, postupajući po zahtevima Evropske komisije usmerenim na poboljšanje kvaliteta života i investicijama u tu oblast.

Martins je naveo da je pregovaračko poglavlje koje se odnosi na zaštitu životne sredine najteže za usklađivanje u pregovaračkom procesu Srbije sa EU, kao i da se na njega odnosi čak trećina ukupnih propisa, koji zalaze i u druge sektore, kao što je, na primer, poljoprivreda.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE, MINISTARSTVA ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU I JP "PUTEVI SRBIJE" • Ovim aktom je predviđeno postavljanje prateće infrastrukture za kablovsko povezivanje i uspostavljanje video-nadzora kretanja na autoputevima, koja će biti u državnoj svojini •

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić i direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak potpisali su danas sporazum koji će doprineti unapređenju bezbednosti saobraćaja na državnim putevima.

Dačić je nakon potpisivanja sporazuma o saradnji kojim se ugovaraju međusobna prava i obaveze u cilju obezbeđenja efikasnog upravljanja saobraćajem i unapređenja bezbednosti saobraćaja na državnim putevima (Koridor 10) istakao da je taj dokument važan ne samo za bezbednost saobraćaja, već i za globalnu bezbednost Srbije
.
Prema njegovim rečima, ovim aktom je predviđeno postavljanje prateće infrastrukture za kablovsko povezivanje i uspostavljanje video-nadzora kretanja na autoputevima, koja će biti u državnoj svojini.
To, kako je objasnio, znači da više neće biti saobraćajaca na autoputevima i da neće biti načina da se korupcijom izbegne plaćanje kazn
i.


Dačić je ukazao na to da će nova oprema na autoputevima uticati i na smanjenje broja poginulih u saobraćaju, pri čemu će olakšati kretanje hitne pomoći i drugih tehničkih službi.
Istovremeno, to predstavlja i uspostavljanje pravne norme, s obzirom na to da će infrastruktura ostati u svojini države, dodao je on.

Srbija je zaslužila da ima uređenu putnu mrežu i treba da razvija jaku mrežu infrastrukture i prati evropske standarde i način razmišljanja, bez obzira na to u kakvom je statusu na putu evropskih integracija, zaključio je Dačić.

Mrkonjić je, predstavljajući rezultate rada Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, istakao da je Srbija napredovala u oblasti infrastrukture, pa je prema najnovijem izveštaju Globalnog ekonomskog foruma sada bolje rangirana i od nekih zemalja članica Evropske unije.

On je naveo da je u izveštaju tog foruma za 2011/2012. godinu naša zemlja po ukupnom stanju infrastrukture zauzela 84. mesto od ukupno 142 zemlje.

Ta pozicija je za devet mesta bolja od prošlogodišnje, pri čemu su se iza naše zemlje našle Bugarska i Rumunija, kao i Bosna i Hercegovina (BiH) i Makedonija, naglasio je ministar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.12.2011.

NA PORTALU EUPRAVA OD 21. DECEMBRA 2011. GODINE DOSTUPNE NOVE ELEKTORONSKE USLUGE REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić i državna sekretarka za digitalnu agendu Jasna Matić, promovisaće nove elektronske usluge Republičkog geodetskog zavoda na Portalu eUprava, u sredu 21. decembra 2011. godine, u zgradi Službe za katastar nepokretnosti (Jurija Gagarina 81), sa početkom u 10 časova.

Nove elektronske usluge koje će biti puštene u rad na Portalu e Uprava su:

• Zahtev za izdavanje uverenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu
• Zahtev za izdavanje kopije plana
• Zahtev za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti
• Zahtev za izdavanje uverenja o identifikaciji katastarskih parcela
• Prijem kod načelnika


Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 20.12.2011.

OD 1. JANUARA 2012. VOZAČIMA IZ SRBIJE NEĆE BITI POTREBNA "ZELENA KARTA" ZA OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA ZA PUTOVANJE U 27 ZEMALJA ČLANICA EU, ŠVAJCARSKU, NORVEŠKU, ISLAND, ANDORU, HRVATSKU I CRNU GORU

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije (UOS) Vladan Manić najavio je danas da od 1. januara 2012. godine, vozačima iz naše zemlje neće biti potrebna "zelena karta" za osiguranje motornih vozila za putovanje u 27 zemalja članica Evropske unije, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru.

"Mi smo se za to kvalifikovali u maju ove godine, na godišnjoj skupštini Biroa zelene karte. U međuvremenu smo potpisivali sporazume sa svim zemljama i čekali saglasnost Evropske komisije", podsetio je Manić u izjavi Tanjugu.

Evropska komisija je dala saglasnost da se Srbija priključi sistemu multilateralnog sporazuma i to je objavljeno u Službenom glasniku EU, 22. novembra ove godine, podsetio je Manić.

"To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja, redovne, koju naši građani poseduju i registarskih tablica, nije im potrebno ništa od dokumentacije, vezano za vozila", objasnio je generalni sekretar UOS-a.

Manić je napomenuo da je Srbija uspela i da produži naš bilateralni sporazum kada je u pitanju Crna Gora i važenje tog sporazuma počinje da teče od 1. januara 2012. godine, što znači da ostaje isti režim saobraćaja kakav je bio i do sada sa Crnom Gorom, odnosno, naše polise važe u Crnoj Gori, a crnogorske važe u Srbiji.

Kada je u pitanju Makedonija, s obzirom da građani postavljaju jako puno pitanja o osiguranju na putu u tu državu, Manić je rekao da je to uglavnom povezano sa odlaskom naših građana na letovanje u Grčku.

"Makedonija nije potpisnica multilateralnog sporazuma, niti sa njima imamo sklopljen bilo kakav bilateralni sporazum, tako da su za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, od zemalja u okruženju, i dalje potrebne "zelene karte", rekao je generalni dsekretar UOS-a.

Izvor: Tanjug, 20.12.2011.

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ODOBRILA JE ELEKTROPRIVREDI SRBIJE ZAJAM OD 45 MILIONA EVRA ZA OBNOVU POSTOJEĆIH I IZGRADNJU NOVIH MALIH HIDROELEKTRANA

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je Elektroprivredi Srbije (EPS) zajam od 45 miliona evra za obnovu postojećih i izgradnju novih malih hidroelektrana. Zajam, za koji će garantovati država, odobren je da bi se obnovljivi izvora energije u Srbiji bolje koristili, saopštio je 20. decembra EBRD. Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora je jedan od prioriteta Srbije i deo njenog usklađivanja sa ciljevima EU.

Sredstva iz zajma biće upotrebljena za obnovu 15 malih hidroelektrana ukupnog kapaciteta 18 megavati i izgradnju sedam novih na postojećim branama. Predviđeno je da ukupna snaga novih malih hidrocentrala bude 13 megavati. Planirani projekat će omogućiti EPS-u da modernizuje i produži radni vek postojećih malih hidroelektrana, kao i da poveća ukupnu proizvodnju iz obnovljivih izvora.

Procenjuje se da će realizacija tog projekta doprineti da se emisija ugljen dioksida smanji za 60.000 tona godišnje.

Navodi se i da EPS osniva filijalu koja će upravljati ulaganjima u obnovljive izvore i raditi na povećanju kapaciteta za proizvodnju "zelene" energije.

"Ulaganja u 'zelenu' energiju su jedan od prioriteta EBRD-a i Banka je čvrsto posvećena podršci Srbiji i regionu u razvijanju proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. EPS je za EBRD partner na dugi rok i zadovoljni smo što ćemo ojačati saradnju zajmom za male hidrocentrale", istakla je direktorka EBRD za energetiku Nandita Paršad.

Direktor EPS-a Dragomir Marković je rekao da će realizacija tog projekta pomoći Srbiji da dostigne ciljeve na polju obnovljivih izvora i da predstavlja "važan korak u daljem razvoju proizvodnje energije", navodi se i saopštenju EBRD.

EPS je u aprilu najavio da planira da u revitalizaciju 17 starih i izgradnju 18 novih malih hidroelektrana, ukupne snage 80 megavata, uloži oko 80 miliona evra a da će deo tog novca, odnosno 45 miliona evra, biti obezbeđen iz kredita EBRD.

Za sredstva iz kredita EPS je kandidovao 23 projekata - obnovu postojećih 15 malih hidroelektrana i izgradnju osam malih na postojećim vodoprivrednim akumulacijama.

Prva mala hidroelektrana "Prvonek", izgrađena na Banjskoj reci, kod Vranja, puštena je u rad 1. decembra. Ova mala hidroelektrana ima dva agregata snage od 100 i 800 kilovata, a godišnje će proizvoditi od 2,5 do tri miliona kilovat-sati električne energije. Izgrdnja je koštala 1,55 miliona evra, a finansirao ju je EPS.

Procena EPS-a je da bi iz malih hidroelektrane moglo da se porizvede godišnje 1,8 milijardi kilovat-sati.

Background

Potencijal malih vodotokova u Srbiji, na kojima se mogu graditi male hidroelektrane, iznosi oko 0,4 miliona tona ekvivalenta nafte ili 3% od ukupnog potencijala obnovljivih izvora u Srbiji. Male hidroelektrane su energetski objekti snage do 10 megavata.

Kada bi se iskoristio ukupan energetski potencijal malih hidroelektrana, moglo bi da se proizvede oko 4,7% od ukupne proizvodnje električne energije Srbiji i oko 15% godišnje proizvodnje električne energije u hidroelektranama koja iznosi oko 10.000 gigavat-sati.

U Srbiji je EBRD do sada učestvovala sa 2,8 milijardi evra podrške u projektima i investicijama čija je ukupna vrednost šest milijardi.

Izvor: EurActiv.rs, 20.11.2011.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA IZMENAMA I DOPUNAMA– KO SA NOVIM ZAKONOM MORA, A KO TREBA DA SE USKLADI DO 01. FEBRUARA – 19. Januar 2012.

Seminar ima za cilj da odgovori na sva ključna pitanja koja donosi Zakon i izmene i dopune Zakona, koje se očekuju da budu usvojene do kraja 2011. godine. Zakon o privrednim društvima kao jedan od ključnih sistemskih Zakona, počinje da se primenjuje od 01. februara 2012. god.

Izmene koje donosi Zakom o privrednim društvima u odnosu na prethodni Zakon koji je tretirao ovu oblast su značajne i veliki broj privrednih subjekata ima obavezu usklađivanja svojih akata i organizacione strukture sa novim Zakonom do navedenog datuma.

Seminar upućuje učesnike u ključne izmene koje donosi novi Zakon i blagovremeno im ukazuje na sledeće: kada i zašto treba menjati osnivačka akta i organizacionu strukturu privrednih subjekata; koja je razlika između jednodomnog i dvodomnog upravljanja društvom i za koji od ta dva sistema upravljanja društvo treba da se opredeli u zavisnosti od svojih potreba; u kojoj meri je povećana odgovornost direktora za štetu koju pričine privrednom društvu i trećim licima i kako se ta odgovornost isključuje za odluke u oblastima kojima direktor ne poseduje potrebna zvanja i kvalifikacije. 

Novi Zakon o privrednim društvima je pokušao da minimalizuje broj privrednih subjekata koji imaju obavezu da usklade svoja akata i organizacionu strukturu sa novim Zakonom, međutim ta obaveza sigurno postoji za: otvorena i zatvorena akcionarska društva, za sva društva sa ograničenom odgovornošču koja imaju upravni odbor i za sve ortačke radnje. Osnivačka akta treba da izmene i sva višečlana društva sa ograničenom odgovornošću, ako njihovi osnivači žele da:  urede način raspolaganja udelima i prava svojih naslednika da postanu članovi društva; ograniče ovlašćenja za zastupanje tako da deluju prema trećim licima; uspostave sistem kontrole menadžera imenovanjem neizvršnih direktora.

Ciljna grupa:
Vlasnici privrednih društava, menadžeri, pravnici u privrednim društvima, advokati, pravne službe banaka i osiguravajućih društava, preduzetnici…

Cilj seminara:
Obuka učesnika o ključnim novinama Zakona o privrednim društvima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Luka Andrić, rukovodilac radne grupe za izradu Zakona o privrednim društvima.
Miladin Maglov, registrator u Agenciji za privredne registre.
Milica Bisić (TBC), profesorka javnih finansija i fiskalne politike na FEFA.
Đorđe Vukotić, advokat, član radne grupe na izradi Zakona o privrednim društvima.

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 19. januar 2012. od  9.30 - 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=83254c05-9c85-42bc-a0b8-d1116479bb28

SKUPŠTINA RS NASTAVLJA RAD RASPRAVOM O IZMENAMA ZAKONA O USTAVOM SUDU, KOJE PREDVIĐAJU DA ĆE TAJ SUD UBUDUĆE MOĆI DA ODLUČUJE I U UŽEM SASTAVU - NA SEDNICAMA VELIKOG I MALOG VEĆA

Tanjug

Skupština RS je završila raspravu o odlukama o davanju saglasnosti za finansijske planove Agencije za energetiku za 2011. i 2012. godinu.

Poslanici će rad nastaviti raspravom o izmenama Zakona o Ustavom sudu, koje predviđaju da će taj sud ubuduće moći da odlučuje i u užem sastavu - na sednicama velikog i malog veća.

Poslanici su takodje završili raspravu o nekoliko međunarodnih sporazuma iz oblasti borbe protiv teških krivičnih dela, terorizma, uslovima putovanja, socijalnoj sigurnosti.

Nakon poslaničkih pitanja raspravljali su i o tri zakonska predloga o zaduživanju države, kojima se predviđa novo zaduživanje u ukupnom iznosu od 83 miliona evra.

Predloženo je zaduživanje kod Komercijalne banke u iznosu od 13 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, za kupovinu zgrade "Aeroinženjeringa" i radove na njenom renoviranju za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda. Takođe je predviđeno i zaduživanja od 45 i 25 miliona evra kod "KfW - Frankfurt na Majni" za program rehabilitacije sistema daljinskog grejanja i za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine.

Nakon završetka rasprave o tim predlozima poslanici su nastavili rad objedinjenom raspravom o potvrđivanju više sporazuma o saradnji Srbije sa nekoliko zemalja u oblasti borbe protiv teških krivičnih dela, terorizma, uslovima putovanja, socijalnoj sigurnosti…

PREDLOGOM AGRARNOG BUDŽETA PREDVIDJENA VEĆA IZDVAJANJA ZA AGRAR U 2012, KAO I 50 ODSTO VEĆE SUBVENCIONISANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Tanjug

Predlogom budžeta za 2012. predviđeno je da za agrar bude izdvojeno 30,3 milijardi dinara, što je za 9,2 milijarde više nego ove godine, izjavio je danas Tanjugu pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine Miloš Milovanović.

On je istakao da će to ministarstvo u 2012. godini na raspolaganju imati ukupno 26,6 milijardi dinara za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje, što je gotovo 50 odsto više nego u 2011.

Milovanović je precizirao da je u 2011. godini za subvencije, regrese druge podsticaje utrošeno 16,8 milijardi dinara.

Od te sume, gotovo dve milijarde dinara su preuzete obaveze iz 2010, tako da je za ove mere realno iskorišćeno 14,8 milijardi dinara, naglasio je on.

Milovanović je rekao da će iz ukupne sume od 26,6 milijardi dinara za subvencije u 2012, biti isplaćeni novi podsticaji koji će iznositi 20,8 milijardi dinara.

Od ostatka te sume biće isplaćena sredstva za regresiranje ratarske proizvodnje iz 2011. koja će biti isplaćene do 31. januara 2012. godine, kao i obaveze iz poslednjeg kvartala 2011. koji se odnose na premiju za mleko, podsticaje za organsku poljoprivredu, podizanje višegodišnjih zasada i sredstva za genetsko unapređenje stočarstva, kazao je Milovanović, dodajući da navedene obaveze dospevaju u 2012. godini.

Planira se da razlikom između 26,6 milijardi i 30,3 milijarde dinara budu finansirane mere selekcije, kreditna podrška pod uslovima povoljnijim od tržišnih (subvencionisani krediti), podrška savetodavstvu, formiranje Sistema meteorološko - biološke službe za izveštavanje u poljoprivredi, kao i sredstva za razvoj stočarstva.

Agrarni budžet u 2011. godini iznosio je ukupno 21,1 milijardu dinara, podsetio je Milovanović, objašnjavajući da je planirano da agrarni budžet bude 30,3 milijardi dinara, imajući u vidu da su prihodi Fonda za vode i Uprave za poljoprivredno zemljište u 2011. bili veći od planiranih i kao neutrošeni se prenose u narednu, odnosno u 2012.

"Veća sredstva za subvencionisanje poljoprivrede su omogućena i tako što će se projekat navodnjavanja finansirati iz kredita, a ne iz agrarnog budžeta odnosno Uprave za poljoprivredno zemljište", kazao je Milovanović.

VLADA VOJVODINE UTVRDILA PREDLOG POKRAJINSKOG BUDŽETA ZA IDUĆU GODINU

Tanjug

Vlada Vojvodine utvrdila je predlog pokrajinskog budžeta za iduću godinu u iznosu od 65,19 milijardi dinara, što je za četiri odsto više od ovogodišnjeg, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Na sednici, kojoj je predsedavao predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, utvrđen je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu, koji je upućen na usvajanje Skupštini Vojvodine.

Kako je ranije najavljeno, sednica pokrajinskog parlamenta, na kojoj će poslanici razmatrati predlog odluke o novom pokrajinskom budžetu, biće održana 27. decembra.

DEFICIT BUDŽETA GLAVNA FISKALNA ANTIRECESIONA MERA?

 Tanjug

"Deficit budžeta koji izaziva kritike je u suštini glavna fiskalna antirecesiona mera", istakao je premijer dodajući da najveći deo u deficitu predstavljaju investicije u infrestrukturu i podrška privredi.

Cvetković je kazao i da će prema predlogu budžeta Srbije za 2012. godinu deficit biti oko 1,5 milijardi evra i da će za subvencije biti izdvojeno oko 600 miliona evra.

Cvetković kaže da je u situaciji kada postoji strah od recesije najbolji odgovor je budžet sa deficitom i istakao da je vlada u ovoj godini uspela da održi makroekonomsku stabilnost i očekuje se da stopa rasta bude dva odsto, a inflacije osam odsto, ili nešto više.

Predsednik vlade je naveo i da se u 2012. godini očekuje nastavak politike pridruživanja Evropskoj uniji i odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, dok na ekonomskom planu sigurno je da će se uticaj krize preliti na našu zemlju i očekuje se privredni rast oko 1,5 odsto.

Cvetković je naglasio da pridruživanje EU ostaje strateško opredeljenje Srbije jer evropska perspektiva znači bolju budućnost za sve njene građane.

Prema rečima Cvetkovića, porez na dodatu vrednost u Srbiji neće biti menjan do kraja mandata ove vlade.

DO MARTA 2012 GODINE BIĆE ODLOŽENA PRIMENA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI PO KOJIMA ĆE BANKE MOĆI DA OBUSTAVE ISPLATU ZARADA UKOLIKO POSLODAVCI NE UPLATE POREZE I DOPRINOSE

Tanjug

Do marta iduće godine biće odložena primena propisa po kojima će banke moći da obustave isplatu zarada ukoliko poslodavci ne uplate poreze i doprinose

Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da je kratak rok da bi banke od januara mogle da primenjuju nove propise koji se odnose na uplate poreza i doprinosa.

Cvetković je naveo da zakon nije dobro protumačen i da banke mogu dobrovoljno da odluče da li će da uđu u taj sistem, naglašavajući da to nije njihova obaveza, već stvar izbora.

On je objasnio da banke neće biti obavezne da obustavljaju isplatu zarada za zaposlene u firmama koje ne plaćaju poreze i doprinose, ali će imati zaradu ako prihvate nove poslove. Kontrolu uplata poreza i doprinosa, kako je rekao premijer, i dalje će obavljati Poreska uprava.

Vlada Srbije usvojila je u početkom decembra Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima je, pored istovremene uplata zarada i poreza i doprinosa predviđena i jednostavnija procedura za reprogram poreskih obaveza i objavljivanje spiska najvećih dužnika.

Podaci Penzijsko-invalidskog fonda pokazuju, inače, da oko 40 odsto poslodavaca nije u zakonskom roku dostavilo dokaze o redovnoj isplati doprinosa za zaposlene tokom 2010. godine.

Od 215.000 poslodavaca dokaze o uplati doprinosa dostavilo je 130.000, odnosno približno 60 odsto.

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE OLAKŠATI PRIZNAVANJE STRANIH DIPLOMA

Večernje novosti

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava trebalo bi uskoro da bude ubrzano. Ponekad se na konačni pečat čeka i dve-tri godine, pišu Novosti.

Kada se sa studija u inostranstvu mladi vrate u Srbiju najveći problem su im nostrifikacije diploma.

Iskustva mnogih povratnika kažu da je čekanje od dve do tri godine uobičajeno. I iz Ministarstva dijaspore i vera upozorili su nedavno da je predugo čekanje ključni problem za povratnike.

Godišnje oko 2.000 stranaca koji nastavljaju studije u Srbiji i srpskih državljana sa stranim diplomama zatraži priznavanje diplome. Prošle godine Univerzitetu u Beogradu stiglo je 339 zahteva. U proseku, svaki peti je ”povratnik”, a ostali su stranci.

“Do kraja nedelje treba da se sastane radna grupa Ministarstva prosvete i nauke koja priprema zakon koji će konačno da reguliše ovu oblast,” najavljuje za ”Novosti” prof. dr Neda Bokan, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu. “Moramo da dobijemo nacionalni centar koji će se baviti nostrifikacijom, da procedura bude jedinstvena, a ne da se, kao sada, dešava da jedan univerzitet odbije kandidata, a neki drugi mu prizna diplomu.”

Centar će, dodaje ona, biti specijalizovan i da otkrije svaku vrstu falsifikata. Tako se, kada bude donet zakon, nostrifikacijom više neće baviti fakulteti, nego država.

Prema rečima prof. dr Lazara Saranovca, prodekana za nastavu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, nostrifikacijom se više ne bavi niko u svetu, već isključivo priznavanjem diploma, što bismo morali i mi kao potpisnici međunarodnih sporazuma.

“Umesto da neko ode u Ministarstvo i dobije pečat da mu se diploma priznaje, kod nas se i dalje, kroz tri komisije i nastavno-naučno veće, proveravaju svaki ispit, nastavni planovi, podudarnost sa našim programima,” kaže prof. Saranovac.

Na ETF je ove godine stiglo dvadesetak zahteva, što je više nego prošle godine. Polovina su molbe akademaca iz Libije, a ostali zahtevi su, uglavom, od crnogorskih diplomaca. Više je zahteva stiglo i Ekonomskom fakultetu u Beogradu - ukupno 29.

“Mesečno stigne između četiri i sedam molbi,”kaže, za Novosti, prof. dr Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta, koji je po broj nostrifikacija pri vrhu na UB.

On objašnjava da ukoliko neko želi nastavak školovanja ”papire” dobija veoma brzo, a ako hoće da se zaposli u Srbiji, onda je provera složenija:

“Proveravamo akreditacije studijskih programa. Neko može da završi studije i u najprestižnijim svetskim školama, ali ako nema dovoljan broj ESP bodova, ne može dobiti nostrifikaciju u zvanje 'diplomirani ekonomista'."

DO KRAJA GODINE TREBA DA SE USVOJI NOVI PRAVILNIK O BOLOVANJIMA, KOJIM JE TAČNO PROPISANO KOLIKO DANA BOLOVANJA SLEDUJE ZA ODREĐENU BOLEST

Tanjug, Večernje novosti

Ministarstvo zdravlja do kraja godine treba da usvoji novi pravilnik o bolovanjima, kojim je tačno propisano koliko dana bolovanja sleduje za određenu bolest.

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović je izjavio da je Fond predložio pravilnik.

"Neće lekar više moći da za istu bolest nekom prepiše tri, a nekom više dana. Znaće se koliko za koju bolest sledi bolovanja", istakao je Vuksanović.

Primena novog pravilnika kojim se precizira bolovanje mogla bi da počne već u januaru. Grip se leči 20 dana, bolovi u leđima od 10 do 60, pišu Novosti.
Grip se mora preležati za 15 do 21 dan bolovanja, a ako dođe do upale pluća, pošteda je do 30 dana.

Zbog akutnog infarkta pacijent od izabranog lekara može da dobije 30 dana bolovanja, a zavisno od težine udara i komplikacija, po izlasku iz bolnice na prvostepenoj komisiji može da dobije još 90. Isto važi i za moždani udar.

Zbog preloma noge, zajedno sa bolničkim lečenjem, pacijent može da provede na bolovanju od četiri do šest meseci.

Primarijus dr Bogoljub Peruničić, pomoćnik direktora Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu ”Dr Dragomir Karajović”, kaže za Novosti da se prilikom ujednačavanja kriterijuma kako bi svi pacijenti sa istom dijagnozom dobili isti broj dana bolovanja i dijagnostiku, vodilo računa i o radnom mestu. Tako će pacijent sa upalom krajnika, koji radi u kancelariji, dobiti od dva do sedam dana poštede, a onaj koji radi u težim uslovima - više.

Zbog bolova u leđima, koji su uz depresiju, dve najčešće dijagnoze sa kojima se ide na bolovanje, pacijenti će, prema ovom predlogu pravilnika, od izabranog lekara moći da dobiju poštedu od 10 dana. A za promene raspoloženja preporučeno je bolovanje u trajanju do 21 dan. U oba slučaja, međutim, privremena sprečenost za rad može da traje i duže. Naime, izabrani lekar ta bolovanja može da produži do 30 dana, a ako se stanje ne sanira, pacijent na prvostepenoj lekarskoj komisiji zbog lumbalnih bolova može da dobije još 30 dana bolovanja. Ko zbog depresije bude upućen u bolnicu, posle toga će na prvostepenoj komisiji moći da dobije potvrdu za još 15 do 21 dan odsustva sa posla, pišu Novosti.

Za migrenu je novim pravilnikom predviđeno do sedam dana bolovanja, a ako se stanje ponavlja, predloženo je da se pacijent uputi na preglede kod neurologa, oftalmologa, da uradi encefalografiju i skener glave.

“Tamo gde je lečenje započeto a nije završeno, između ostalog i zbog eventualnog čekanja na dijagnostiku, pacijent ima pravo na produžetak bolovanja,”kaže prof. Vuksanović.

Upala srednjeg uha zahteva sedam dana bolovanja, a od dijagnostike bi trebalo da se urade klinički pregled, laboratorijske analize i pregled kod ušnog lekara. U slučaju da se pojavi gnoj i da pacijent mora na operaciju, po izlasku iz bolnice može da dobije do 30 dana bolovanja, pišu Novosti.

Govoreći o radu Fonda u ovoj godini, Vuksanović je rekao da će Fond 2011. godinu završiti sa 20 milijardi dinara dugovanja, što je, kako je kazao, uspeh, budući da dug nije dupliran kao prethodnih godina.

"Taj dug postoji i nesporan je. On se iz godine u godinu duplira, pa je uspeh što ove godine to nije slučaj. Kad sam postao direktor, zatekao sam dug od 15 milijardi. Međutim, država je rešila da pronađe način kako da ga vrati, a detalje će saopštiti predstavnici Vlade", rekao je Vuksanović.

Reč je o dugu prema apotekama za lekove koji se izdaju na recept.

Vuksanović je istakao da se u Srbiji izdvaja najmanje sredstava po stanovniku za zdravstvene usluge - 200 evra i kada se ima to u vidu, "sedam miliona ljudi dobija kvalitetnu zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda".

On je rekao i da predloženi budžet za sledeću godinu predviđa povećanje plata zdravstvenim radnicima za četiri odsto u aprilu i za 0,9 odsto u oktobru, ali da još nije upoznat sa svim detaljima tog predloga.

Direktor je naveo da je ova godina bila teška za rad, ali da su ipak postignuti dobri rezultati, kao što je uvođenje novih 238 lekova i preparata na pozitivnu listu, tj. na listu lekova koji se mogu dobiti na recept.

"Uveli smo i red u liste čekanja na operacije i postigli ujednačavanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga u svim delovima zemlje", dodao je on.

Prema rečima Vuksanovića, napravljen je i novi pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima, koji daje veća prava Fondu i korisnicima nego proizvođačima tih pomagala, kako je bilo dosad.

DO 2030. GODINE ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI POTREBNO OKO 10 MILIJARDI EVRA

Beta

Za primenu propisa iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji potrebno je oko 10 milijardi evra do 2030. godine, odnosno 1.400 evra po stanovniku.
To je rečeno na skupu o Nacionalnoj strategiji u oblasti životne sredine.

Prema prema prvim procenama Nacionalne strategije za aproksimaciju životne sredine koja je usvojena 13. oktobra ove godine, ukupni troškovi za ispunjavanje svih pravnih tekovina EU u toj oblasti biće oko 10,6 milijardi evra do 2030. godine.

Pomoćnik ministra životne sredine Nebojša Pokimica rekao je da su najzahtevniji sektor voda sa 5,6 milijardi evra, otpad sa 2,8 milijardi evra i sektor industrijskog zagađenja sa 1,3 milijarde evra.

On je rekao da je Nacionalna strategija doneta kao strateški dokument za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom i Evropskim savetom kao ispunjenje obaveza koje bi proistekle iz članstva u EU.

Pokimica je kazao da Strategija sadrži ekonomske instrumente i finansijske mehanizme u oblasti životne sredine.

Prema njegovim rečima, Srbija se vodila iskustvom novih članica EU kao pokazateljem šta treba izbeći na putu evropskih integracija u oblasti životne sredine.

Zamenik šefa Delagacije EU Adrijano Martins ocenio je da je Srbija ostvarila značajana napredak u oblasti zaštite životne sredine, naročito u oblastima upravljanja otpadom, zaštite prirode i upravljanja hemikalijama.

Martins je dodao da predstoje velike investicije u oblasti upravljanja otpadnim vodama.

REGIONALNO POVEZIVANJE VOJVODINE I BRETANJE

Tanjug

Jačanju odnosa između Vojvodine i Bretanje u narednom periodu u velikoj meri može doprineti saradnja Novosadskog sajma i Sajma u Renu, zaključeno je prilikom današnje posete delegacije te francuske regije Novosadskom sajmu.

Kako je navedeno u saopštenju Novosadskog sajma, potpredsednik Regionalnog veća Bretanje Mišel Moren izjavio je da je Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, po svim parametrima komplementaran sa Poljoprivrednim sajmom u Renu i dodao da obe manifestacije imaju jak internacionalni karakter.

"Saradnja dve sajamske kuće omogućiće uspostavljanje privrednih kontakata u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, granama po kojima su obe regije prepoznatljive", naglasio je Moren.
Generalni direktor Novosadskog sajma Goran Vasić upoznao je članove delegacije sa istorijatom naše najstarije sajamske kuće i najznačajnijom priredbom - Međunarodnim poljoprivrednim sajmom, koji je jedan od centralnih događaja u agraru u ovom delu Evrope.

"Novosadski sajam će svoje kapacitete i aktivnosti predstaviti na Sajmu u Renu, dok se tokom Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu očekuje poseta značajne privredne delegacije iz Bretanje", rekao je Vasić, napominjući da su to prvi koraci koji otvaraju mogućnost za nastavak saradnje.

Posle posete Novosadskom sajmu, delegacija Bretanje prisustvovala je predstavljanju investicionih potencijala za agrobiznis sektora Vojvodine.

Francuska je druga zemlja po investicijama u Vojvodinu, a do sada je 13 kompanija iz ove zemlje uložilo više od 726 miliona evra i zaposlilo oko 3.300 radnika, rekao je danas direktor VIP Fonda Branislav Bugarski.

Bugarski je prilikom predstavljanja agrobiznis sektora i investicionih potencijala Vojvodine delegaciji Bretanje, koja je u višednevnoj poseti našoj zemlji, kazao da je upravo poljoprivreda jedan od sektora sa najvećim potencijalom za investiranje u Vojvodini.

"Ovde već imamo 50 stranih kompanija u ovom sektoru, sa ukupno 2,05 milijardi evra investicija i 12.000 otvorenih radnih mesta, među kojima su i Nestle, Koka Kola, PepsiKo, Karlsberg, Hajneken, DonKafe...JTI i mnoge druge kompanije", naveo je Bugarski.

On je kazao da su konkretni primeri za investicije u ovom trenutku, kada je agrobiznis sektor u pitanju, kompanije Vršačka pivara, Vršački vinogradi, Jugoremedija, Žitohem, Natura Kop i Poljostroj.

Kao primer uspešnog poslovanja francuske kompanije u Vojvodini, privrednicima iz Bretanje predstavila se kompanija Bongrain, koja je 2004. godine privatizovala Mlekoprodukt u Zrenjaninu, a 2008. godine i Kikindsku industriju mleka.

Direktor marketinga Mlekoprodukta Benoa Peron objasnio je da postoji više razloga zbog kojih je ova kompanija došla u Srbiju, među kojima su i njen strateški položaj na raskrsnici puteva Zapadne Evrope i Balkana, potencijal u poljoprivredi, naročito u prehrambenoj industriji, proizvodnji i preradi mleka, kao i postojanje jakog domaćeg tržišta.

"Za osam godina smo investirali 25 miliona evra i u budućnosti planiramo nove investicije. Imamo 400 zaposlenih, a kreirali smo i vrhunski brend 'Biser' sa kojim smo vodeći na tržištu sira", istakao je Peron.

On je kazao da je kompanija pronašla pozitivnu poslovnu klimu koja joj odgovara, kao i zemlju koja je otvorena za investicije i ima potencijal da postane veliki izvoznik poljoprivrednih proizvoda.

Peron je na osnovu svog dosadašnjeg iskustva privrednicima iz Bretanje kao konkretne mogućnosti u Vojvodini naveo prehrambenu industriju, proizvodnju hrane za životinje, proizvodnju poljoprivredne opreme, ekologiju, lokalnu ekspertizu i "nou hau" (know how) razvijenu mrežu kompanija, kao i mogućih dobavljača.

UNIVERZITET I VODE VOJVODINE POTPISALI SPORAZUM O REALIZACIJI DUNAVSKE STRATEGIJE

Novosadski univerzitet i Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine potpisali su danas Sporazum o zajedničkim aktivnostima na realizaciji Dunavske strategije.

Sporazum su potpisali direktor Voda Vojvodine Atila Salvai i rektor Univerziteta Miroslav Vesković, koji je i koordinator za prioritetnu oblast sedam Dunavske strategije.

Ta oblast se odnosi na razvoj društva znanja kroz istraživanje, obrazovanje i informacione tehnologije.

REVITALIZACIJOM JAT ERVEJZA DO NOVE AVIOKOMPANIJE

Tanjug

Od Nove godine će početi aktivnosti na formiranju nove srpske aviokompanije na osnovama "Jat ervejza", koja će biti oslobođena dugova.

"To će biti restrukturiranje ili formiranje nove aviokompanije", rekao je ministar Mrkonjić novinarima, odgovarajući na pitanje kakva će biti sudbina Jata s obzirom na to da je nije uspeo tender za pronalaženje strateškog partnera srpskoj aviokompaniji.

"Nova kompanija u svakom slučaju mora da počne od nule... i menadžment Jata već ima predlog kako bi to izgledalo, koji bi se ljudi zadržali, a koji bi dobili socijalni program, koliko aviona i drugo", kazao je Mrkonjić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Jat ervejza" Vladimir Ognjenović je izjavio da je u pripremi program za revitalizaciju te aviokompanije, koji će biti završen do polovine januara.
Program će, prema njegovim rečima, obuhvatiti planove za obnovu flote nacionalnog avioprevoznika.

Ognjenović je rekao da će u tom pravcu biti obnovljeni pregovori sa "Erbasom" i nastavljena saradnja sa italijansko-francuskom kompanijom za proizvodnju aviona ATR.

EVROPSKA KOMISIJA IZDALA SAOPŠTENJE O POLA MILIJARDE EVRA POMOĆI IZ INSTRUMENTA PREDPRISTUPNIH FONDOVA

U saopštenju Komisije se dodaje da je oko milijardu evra odobreno za zemlje Zapadnog Balkana, Island i Tursku, koja će dobiti 233 miliona evra za reforme u pravosuđu i za projekte zaštite okoline i klimatskih promena.

Srbija bi trebala dobiti 178,5 miliona evra, Bosna i Hercegovina 92 miliona, Albanija 82, za Hrvatsku je namenjeno 39 miliona evra, dok bi Makedonija i Kosovo trebalo da dobiju pomoć u visini od 28,9, odnosno 26,5 miliona evra. Za Island je namenjeno 12 miliona evra.

Dodatnih 210 miliona evra će biti usmereno za programe prekogranične saradnje, kao podrška međunarodnom nadgledanju granica BiH i Kosova, prenosi Radio Slobodna Evropa.

MUP RS PODSEĆA GRADJANE DA STARI PASOŠI VAŽE DO 31. DECEMBRA OVE GODINE I POZIVA GRAĐANE DA IZVADE NOVE BIOMETRIJSKE PUTNE ISPRAVE

Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je građane da stari pasoši važe do 31. decembra ove godine.

MUP Srbije poziva sve građane da izvade nove biometrijske putne isprave.

"Podsećamo građane koji još nisu zamenili stare, plave pasoše, novim, biometrijskim, da rok njihovog važenja ističe 31. decembra 2011. i da mogu da posete nadležnu jedinicu MUP-a i podnesu zahtev za novu putnu ispravu", objavljeno je na internet stranici MUP-a.

Građani koji borave u inostranstvu se, takođe, podsećaju da MUP može odgovoriti na njihove zahteve za dobijanjem novih dokumenata - lične karte i pasoše za vreme dok borave u Srbiji.

MUP je do sada izdao oko 3,7 miliona novih biometrijskih pasoša i 3,5 miliona ličnih karata, navodi se u odgovoru MUP-a, dostavljenom danas Tanjugu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je polovinom decembra da nema promene u roku isteka važenja starih pasoša i da će ostati 31. decembar.

On je ponovio da je insistiranje na promeni starih dokumenata neophodno zbog promene imena države u proteklih nekoliko godina, koja često dovodi u zabunu nadležne organe u vršenju provere identiteta građana.

Dačić, koji je i zamenik premijera, naglasio je da i Evropska unija insistira na tome da ne bude u opticaju više vrsta pasoša, dodavši da i on deli isto mišljenje.

KOALICIJA NOVINARSKIH I MEDIJSKIH UDRUŽENJA TVRDI DA VLADA RS GAZI OSNOVNE PRINCIPE MEDIJSKE STRATEGIJE

Izvor: B92

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja oštro protestuje zbog načina na koji vlada namerava da primeni odluku o izdvajanju 368 miliona dinara medijima.

NUNS, UNS, NDNV, ANEM i Lokal pres ističu da se ta sredstva neće raspoređivati putem projektnog finansiranja, u skladu sa javnim interesom, nego će biti dodeljivana direktno medijima - budžetskim korisnicima, pre svega javnom preduzeću agenciji Tanjug.

Time je, kako navode, Vlada Srbije pogazila osnovne principe nedavno usvojene Medijske strategije, ali i akta koja regulišu državnu pomoć i njenu kontrolu i narušila princip ravnopravnosti na medijskom tržištu.

Dodaju i da je ova odluka u suprotnosti sa ključnim stavom Evropske komisije da u svakoj dodeli državne pomoći mora biti jasno definisan javni interes.

S obzirom na činjenicu da se agencija Tanjug izdržava od novca poreskih obveznika, a posluje i na tržištu, ovom odlukom Vlada Srbije nastavlja da podstiče princip nelojalne konkurencije, dodatno ugrožavajući poslovanje preostale dve novinske agencije, navodi se u saopštenju NUNS-a, UNS-a, ANEM-a, NDNV-a i Asocijacije lokalnih nezavisnih medija Lokal pres.

Dodaju i da umesto da, u skladu sa preuzetim obavezama, država radi na stvaranju ravnopravnih uslova na tržištu, nastavlja sa praksom finansiranja medija koji su u njenom vlasništvu, potpuno zanemarujući javni interes i kršeći pravila slobodnog tržišta i principe za koje se zalaže EU.

Zato se, kako navode, čini da je konačni cilj ove odluke - gašenje Tanjugove konkurencije i uspostavljanje državnog monopola u sferi novinskih agencija.

Medijska koalicija se pita da li ova odluka znači da je Vlada Srbije odustala od Medijske strategije pre nego što je i počela da je primenjuje, odnosno da li je odustala od stvaranja ravnopravnih uslova za sve medije na tržištu.

Ako je tako, zahtevamo da to javno saopšti, saopštava Koalicija novinarskih i medijskih udruženja.

PREMA IZJAVAMA FINASIJSKOG KONSULTATA U POZADINI SVETSKE EKONOMSKE KRIZE JE VALUTNI RAT IZMEĐU DOLARA I EVRA

Tanjug

Evrozona bi mogla i trebala da opstane jer evro obezbeđuje velike prednosti članicama evrozone, izjavio je danas finansijski konsultant iz Londona Nebojša Katić i ocenio da je u pozadini svetske ekonomske krize valutni rat između dolara i evra.

Ukazujući da je na delu bitka za uništavanje i potkopavanje evra i evrozone, on je istakao da dolar kao vodeća svetska rezervna valuta obezbeđuje Sjedinjenim Američkim Državama velike prednosti, kojih se one neće lako odreći.

Na predavanju "Drugi talas ekonomske krize i udari na evro", koji je održao na Institutu za evropske studije u Beogradu, Katić je naveo da je jedna od najvažnijih prednosti koje Amerika ima zbog vodećeg položaja dolara-jeftino finansiranje sopstvenog deficita, s obzirom na to da se ogroman broj sirovina i robe u svetu kotira u dolarima, koje SAD može da štampa, a da se to odražava negativno na njeno unutrašnje tržište.

Javni dug SAD iznosi 100 odsto BDP-a ili oko 14.000 milijardi dolara i SAD može zahvaljujući prednostima koje ima dolar da taj visok dug jeftino finansira, rekao je Katić i dodao da je evrozona, na primer, znatno manje zadužena - 85 odsto BDP-a i da EU pokušava da dovede u red svoje budžete.

Kriza u evrozoni bi mogla da bude prevaziđena na nekoliko načina, od kojih je jedan formiranje evropske fiskalne unije, ali je mana tog rešenja što bi to značilo gubitak suvereniteta država članica evrozone, čiji bi parlamenti sa tim trebalo da se slože, objasnio je Katić.

On je naglasio da nikako ne treba dozvoliti izlazak pojedinih zemalja iz evrozone, jer "ako bi izašla makar i samo jedna zemlja, to bi bilo pogubno i raspala bi se evrozona".

Jedan od načina rešenja ekonomske krize je smanjenje plata za 15 do 30 odsto i povećanje izvoza, ali bi smanjenje plata prouzrokovalo smanjenje tražnje i onda je pitanje da li bi izvozni sektor to mogao kompenzovati, ukazao je Katić i dodao da bi jedan od modela prevazilaženja krize mogao da bude i pad vrednosti evra u odnosu na dolar.

Kada je reč o vrednosti dinara, Katić je ocenio da je domaća valuta jako skupa i da stimuliše uvoz, umesto izvoz, istakavši da je neizbežna depresijacija dinara, koja se odlaže ali se ne može izbeći.

Govoreći o uzrocima ekonomske krize, on je ocenio da ne postoji korelacija između javnog duga i izbijanja krize i naveo kao primer da je Irska ušla u krizu sa javnim dugom od svega 25 odsto BDP-a, dok je javni dug Španije u trenutku kad je zahvaćena krizom iznosio 102 odsto BDP-a. Sa druge strane, javni dug u Japanu, koji nije u krizi, iznosi 188 odsto BDP-a.

Katić je takođe istakao da ne postoji korelacija između javne potrošnje i izbijanja krize, s obzirom na to da je ta potrošnja najviša u Francuskoj, Švedskoj, Danskoj, Austriji, ali te zemlje nisu zahvaćene krizom.

Snažna korelacija, međutim, postoji između izbijanja krize i deficita tekućeg bilansa, jer su sve zemlje zahvaćene krizom imale dugogodišnji deficit tekućeg bilansa, koji ukazuje na to koliko se više troši nego što se zarađuje, upozorio je poznati ekonomski analitičar.

U Grčkoj je osnovni uzrok krize javni dug, a u ostalim zemljama privatni sektor koji je previše trošio. Jedan od ključnih problema krize u Grčkoj, Italiji, Španiji, Irskoj je relativno lako finansiranje budžetskog deficita i lako kreditiranje privatnog sektora, ocenio je Katić.

GRUPA BRITANSKIH POSLOVNIH LJUDI TRAŽI DA BRITANIJA PREDUZME SVE DA OBEZBEDI ODRŽIVOST EVRA

Tanjug

Oni zahtevaju i da ta zemlja ostane uključena u proces donošenja odluka u Evropskoj uniji, kako bi na taj način zaštitila jedinstveno tržište.

Među potpisnicima su predsedavajući Virdžin grupe Ričard Brenson, zamenik predsednika naftne kompanije Rojal Dač Šel Džon Kar, potpredsednici industrijskog konglomerata Nomura Endrju Kan i Gaj Doson, i predsednik upravnog odbora rudničkog giganta Rio Tinta Jan du Plesis.

"U interesu je Britanije da evro preživi i zato bismo trebali da uradimo sve što je moguće da se preduzmu neophodni koraci u cilju obezbeđivanja održivosti zajedničke evropske valute", navodi se u pismu.

Oni navode da "zaštita zajedničkog tržišta treba da bude temelj našeg ponovnog angažovanja u Evropi. Veća je verovatnoća da ćemo to ostvariti ako budemo blisko uključeni u proces donošenja odluka u EU".

Britanski premijer Dejvid Kameron je na samitu EU 9. decembra odbio da prihvati promene sporazuma EU koje su sadržale nove mere protiv dužničke krize, što je navelo ostale zemlje u sklopu Unije da postignu dogovor bez Britanije.

AGENCIJA ZA OCENU KREDITNOG REJTINGA "FIČ" SAOPŠTAVA DA JE REVIDIRALA NANIŽE PROGNOZU REJTINGA ČETIRI FRANCUSKE BANKE

Tanjug

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Fič" saopštila je danas da je revidirala naniže prognozu rejtinga četiri francuske banke, uključujući "Sosijete ženeral", sa "stabilne" na "negativnu", kao i da je sedam italijanskih i osam španskih banaka stavila na razmatranje radi mogućeg sniženja rejtinga.

"Fič" je naveo da je revidirao prognozu banaka "Sosijete ženeral", "Grup BPCE", "Deksia" i "La bank postal", u skladu sa prošlonedeljnim sniženjem prognoze državnog rejtinga Francuske, prenela je agencija AFP.

Agencija je prošlog petka potvrdila vrhunski rejting Francuske ali je snizila dugoročnu prognozu rejtinga sa "stabilne" na "negativnu", navodeći kao razlog zabrinutost oko dužničke krize u evropskoj monetarnoj uniji.

"Intenziviranje dužničke krize u evrozoni od jula do danas predstavlja značajan negativni šok za čitav taj region, kao i za privredu Francuske i stabilnost njenog finansijskog sektora", navodi se u prošlonedeljnom saopštenju agencije.

"U nedostatku konkretnih rezultata, što je najverovatnije povezano sa dramatičnim pogoršanjem krize u evrozoni, 'Fič' ne očekuje da će popraviti negativnu prognozu za Francusku do 2013", poručila je agencija danas.

Odluka je usledila nakon ranijeg saopštenja agencije da bi uskoro mogla sniziti kreditni rejting šest zemalja, uključujući Španiju i Italiju, u zavisnosti od razvoja evropske dužničke krize.

Potez "Fiča" odslikava "stav agencije da će se pritisak na zaradu, finansiranje, likvidnost, kvalitet sredstava i kapitalizaciju banka dodatno povećati zbog veoma teške poslovne klime".

POTREBAN JE PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU PODATAKA NA INTERNETU

Gotovo neograničene mogućnosti čuvanja podataka u kombinaciji sa efikasnim mašinama za pretraživanje koje sada postoje dovode do toga da danas ništa ne biva zaboravljeno.Dok u normalnom životu ljudi zaboravljaju nebitne stvari, a u pravosuđu čak postoji kategorija zastarelosti, činjenica da internet gotovo ništa ne zaboravlja ponekad dovodi do veoma neprijatnih iskustava.

Jedna od prvih osoba koja je imala veoma neprijatno iskustvo bila je još 2006. godine Stejsi Snajder. Ona je studirala na univerzitetu i Milersvilu u Pensilvaniji i želela da postane nastavnica.

Imala je odlične ocene i bila na najboljem putu da ostvari svoj cilj sve dok na jednoj društvenoj mreži nije objavila jednu fotografiju. Radilo se o proslavi Noći veštica.

Snajderova je na glavi imala gusarski šešir, a u ruci plastičnu čašu. Ispod slike je napisala "pijani gusar". Sliku je video i dekan univerziteta, koji je smatrao da tom fotografijom Stjesi "poziva mlade ljude da piju alkohol" i da stoga ne može da bude primer mladima i ne može da bude nastavnica u školi.

Jedan sud je potom tu odluku dekana čak i potvrdio.

Danas je u društvenu mrežu Facebook uključeno više od 800 miliona ljudi koji razmenjuju fotografije, video-snimke i različite privatne informacije.

U međuvremenu, širom sveta rukovodioci kadrovskih službi počeli su rutinski da prečešljavaju društvene mreže i koriste i podatke sa njih pri odlučivanju o tome hoće li neku osobu zaposliti ili ne.

Neprijatno iskustvo imao je i španski lekar Ugo Daniel Gvidoti. Pre 20 godina u španskom dnevniku "Pais" je objavljen jedan članak o njemu gde je bilo reči o sudskom procesu zbog lekarske greške prilikom jedne plastične operacije.

List, međutim, nije pisao o oslobađajućoj presudi, što je razljutilo hirurga, ali pravi problem je nastao tek kada je "Pais" počeo sa digitalizacijom svoje arhive. Od tada pretraživač Google taj stari članak uvek izbacuje među prve kada se ukuca ime Gvidoti.

Lekar smatra da to šteti njegovom ugledu i poslu, budući da on još vodi jednu kliniku za plastičnu hirurgiju. Od početka 2011. godine Gvidoti vodi sudski spor sa Guglom i pokušava da se izbori za to da pretraživač izbriše link ka tom tekstu lista "Paisa".

Taj postupak je ponovo pokrenuo raspravu o "pravu na zaboravljanje na Internetu".

Evropska komesarka za pravosuđe Vivjan Reding već duže vreme se zalaže za to pravo. Ona je najavila za naredno proleće nove smernice za zaštitu podataka unutar EU.

"Potreban nam je pravni okvir za zaštitu podataka koji, s jedne strane, štiti potrošače, ali istovremeno omogućuje dalji razvoj i rast digitalne privrede", izjavila je ona prošlog meseca, ali nije objasnila kako to postići i objediniti oba cilja.

Pravni aspekt uspostavljanja prava na digitalmo zaboravljanje je jedan deo problema, dok se drugi deo tiče njegove tehničke i društvene organizacije.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi sve informacije trebalo podeliti na nevažne i osetljive. Nevažni podaci bi bili tretirani kao i dosada, dok bi kontorlu nad osetljivim podacima trebalo da imaju osobe koje se tiču njih, ali se postavlja pitanje ko bi i po kojim kriterijumima odlučivao koji su podaci osetljivi, a koji ne.

Moje pravo

LIHTENŠTAJN OD 19. DECEMBRA 2011. GODINE POSTAO ČLAN ŠENGENSKE ZONE

Šengenska zona slobodnog kretanja od 19. decembra ima 26 članova pošto joj se priključio i Lihtenštajn. To u praksi znači da je malena kneževina, jedna od najmanjih zemalja u svetu, ukinula granične kontrole, kao i da svi koji, poput građana Zapadnog Balkana, imaju bezvizni režim sa šengenskom zonom, mogu da putuju i do Lihtenštajna.

"Šengenska zona razvijala se brzo, omogućavajući sve većem broju evropskih građana i posetilaca iz trećih zemalja da se slobodno kreću kroz sve veći broj zemalja.
Današnjim pristupanjem Lihtenštajna dodatno razvijamo jedno od najdragocenijih dostignuća EU
", izjavila je komesarka za unutrašnja pitanja Sesilija Malmstrem.

Lihtenštajn je potpisao sporazum sa EU 28. februara 2008. godine, što je bio prvi korak u pristupanju zoni Šengena. Odluku o ukidanju kontrola na unutrašnjim granicama doneo je Savet EU 13. decembra ove godine, nakon konsultacija sa Evropskim parlamentom i procene spremnosti Lihtenštajna u značajnim oblastima, poput policijske saradnje, Šengenskog informacionog sistema i zaštite podataka.

Od sada će Lihtenštajn ukinuti kontrolu identiteta na granicama i ojačaće saradnju sa drugim članovima Šengena u oblasti migracija i azila.

"Pristupanje Šengenu značajno je sa stanovišta unutrašnje i spoljne politike, jer još jednom pokazuje da članice EU prepoznaju suverenitet Lihtenštahna", naveo je državni savetnik Hugo Kvaderer (Hugo Quaderer).

Šengenska zona broji 400 miliona stanovnika.

Lihtenštajn ima 35.000 stanovnika, i prema podacima američke obaveštajne službe CIA, po broju stanovnika je 213. od 239 država na svetu. Najmanja država su Pitkern ostrva sa samo 48 stanovnika, dok je najveća Kina sa 1,3 milijarde. Srbija bez Kosova je na 98. mestu.

U Lihtenštajnu se govori Nemački, stanovništvo je pretežno katoličko (76,2%), prosečna starost stanovništva je blizu 42 godine. Zanimljivo je da, za razliku od mnogih drugih minijaturnih država, Lihtenštajn nije mnogo urbanizovan - samo 14% stanovništva živi u gradu.

Lhtenštajn je ustavna monarhija, izdeljena na 11 administrativnih jedinica. Glavni grad je Vaduz. Kneževina je osnovana 23. januara 1719, a nezavisnost je stekla 1806. godine.
Lihtenštajn nema otvorenih međunarodnih pitanja, a poznat je kao poreski raj, zbog čega se postavlja pitanje sprečavanja pranja novca.

Ova malena zemlja se uključuje u povezivanje Evrope još od pristupanja Evropskom ekonomskom prostoru 1995. godine, a deo je i zajedničkog tržišta EU.

Background

Šengenski sporazum o postepenom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama datira iz 1985. godine, a naziv je dobio po malom vinarskom gradiću u Luksemburgu u kojem je potpisan. Dogovori i zaštitne mere za primenu slobode kretanja utvrđeni su dodatnom Konvencijim uz sporazum, potpisanom 1990. godine, koja je stupila na snagu 1995. U osnivačke ugovore EU ti tekstovi su uključeni Ugovorom iz Amsterdama 1997. godine.

Šengen danas ima 26 članica. Najveći broj njih je iz EU - Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Grčka, Holandija, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugalija, SLovačka, Slovenija, Španija i Švedska. Pored njih, deo zone slobodnog kretanja su i Norveška, Island, Švajcarska, a sada i Lihtenštajn. Dve zemlje članice - Irska i Velika Britanija odlučile su da ostanu izvan evropskog prostora, dok Bugarska, Rumuija i Kipar pžele da mu pristupe, ali još nisu primljene.

Izvor: EurActiv.rs, 20.12.2011.

POTPISAN UGOVOR SA KOMPANIJOM "DITRA ITALIJA" O IZGRADNJI FABRIKE U VRANJU KOJA ĆE ZAPOSLITI 411 RADNIKA • Za tu fabriku planirana su podsticajna sredstva u iznosu od po 5.000 evra za svako novootvoreno radno mesto •

Ugovor o izgradnji fabrike tapaciranog kožnog nameštaja u Vranju, koja će biti otvorena polovinom naredne godine u jednoj od nekadašnjih hala kompanije "Jumko", i zaposliti 411 radnika, potpisan je danas u ovom gradu.

Ugovor su potpisali potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović i gradonačelnik Vranja Miroljub Stojčić s generalnim direktorom kompanije "Ditra Italija" Mikele de Markijem.

Fabrika će biti površine preko 30.000 kvadratnih metara, a za rekonstrukciju i nabavku opreme biće investirano 13, 45 miliona evra.

Programom podrške direktnim investicijama, za tu fabriku planirana su podsticajna sredstva u iznosu od po 5.000 evra za svako novootvoreno radno mesto.

"Ugovor koji smo upravo potpisali rezultat je timskog rada. Time smo pokazali da mi nismo tu da građanima šaljemo poruke o teškom životu, već smo tu da stvaramo rešenja", rekla je Kalanović, posle potpisivanja ugovora.

Ona je izrazila uverenje da će fabrika uspešno raditi, jer Vranje na spisku nezaposlenih, zbog strukture svoje privrede, ima dovoljno radnika tapetarske struke.

Vlasnik "Ditre" De Marki je rekao da ta kompanija nije slučajno došla u Vranje i da će to biti njihova treća, ali najveća investicija u Srbiji.

"Ovde smo došli jer smo posle svega što smo videli u Vranju i posle male probne proizvodnje, uvereni da će odavde velike količine kožnih garnitura biti prodavane u Evropi" rekao je De Marki.

Gradonačelnik Stojčić je rekao da je " fabrika za Vranje posao 2012. godine", koji će toj sredini doneti mnogostruku korist.

"Zaposlićeno 411 radnika, počećemo rekonstrukciju napuštenog pogona Jumka, a za radove na frabrici biće angažovana naša preduzeća. To je dokaz da nam investitori veruju", rekao je Stojčić.

Izvor: Tanjug, 20.12.2011.

ODRŽAN 25. SASTANAK SAVETA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA ZEMALJA ČLANICA ORGANIZACIJE ZA CRNOMORSKU EKONOMSKU SARADNJU (BSEC) • Prioritet predsedavanja Srbije BSEC-u jačanje saradnje zemalja članica •

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Moskvi da će Srbija tokom predsedavanja Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju (BCES) raditi na jačanju te organizacije i približavanju njenih članica, u duhu saradnje, razumevanja i međusobnog poštovanja.
Jeremić je, govoreći na 25. sastanku Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica BSEC-a, naveo da će Srbija tokom predsedavanja raditi na jačanju saradnje između članica u prioritetnim oblastima, kao što je borba protiv zajedničkih izazova bezbednosnog okruženja.
On je istakao da je u tom cilju u Nišu osnovan Regionalni humanitarni centar za reagovanje u vanrednim situacijama, koji je projektovan da ubrza reagovanje i ojača kapacitete spasilačkih operacija širom prostora zemalja BSEC-a.
Prema njegovim rečima, ovaj centar će služiti kao središte za pružanje pomoći u slučaju katastrofa, uključujući brzu humanitarnu pomoć, operacije potrage i spasavanja, evakuaciju stanovništva i gašenje šumskih požara.
Nadamo se da će ovu važnu inicijativu, koju smo razvili zajedno sa Rusijom, podržati države članice BSEC-a, koje su pozvane da učestvuju kao punopravni partneri.
Ministar je saopštio da je energija jedan od prioriteta BSEC-a i dodao da će Srbija tokom predsedavanja posvetiti pažnju i diversifikacionim izvorima energije poput hidroenergije, biomase, biogoriva i sunčeve eneregije.
Jeremić je napomenuo da je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je pozvao Evropsku komisiju da usvoji strategiju za Crno more i dodao da je Srbija spremna da se angažuje u diskusijama u Briselu kako bi Crnomorski region postao i zvanično makroregion, uspostavljen na principima strategije EU za Dunavski region.
BSEC je, kako je istakao, zamišljen kao instrument za promociju unutarregionalne razmene i dalje ekonomske integracije država članica.
Naši napori bi prvenstveno trebalo da budu usmereni ka osmišljavanju i sprovođenju zajedničkih projekata u regionu Crnog mora i to predstavlja preduslov za konsolidaciju mira i stabilnosti u ovom delu sveta, saopštio je Jeremić.
On je naglasio da će tokom predsedavanja Srbije BSEC proslaviti 20-godišnjicu osnivanja, pri čemu je izneo predlog da naša zemlja organizuje jubilarnu konferenciju u Beogradu na koju će biti pozvano svih 12 država članica, kao i države posmatrači.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.
CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NAKNADNO SAZNANJE PORESKOG ORGANA ZA RAZMENU NEPOKRETNOSTI KOJA JE IZVRŠENA PO PROPISIMA KOJI NISU PREDVIĐALI OBAVEZU PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - Zakon o porezima na imovinu: član 45
 • Ministarstvo finansija: OBRAZAC PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ADVOKATA KOJI DELATNOST OBAVLJA U SVOM STANU - Zakon o porezima na imovinu: član 4
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA UPOTREBU MOTORNOG VOZILA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 5

Aktuelna sudska praksa:

 • Ustavni sud: ODBIJANJE KAO NEOSNOVANE USTAVNE ŽALBE PODNETE PROTIV ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENO DA I DALJE STOJE RAZLOZI ZA ZADRŽAVANJE OPTUŽENOG U PRITVORU - Ustav Republike Srbije: član 30 stav 1, član 31, član 32 stav 1 i član 36 stav 2
 • Ustavni sud: ODBIJANJE PREDLOGA I ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI I NESAGLASNOSTI SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O SUDIJAMA - Zakon o sudijama: član 99 stav 1, član 100 i član 101 st. 1, 2 i 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU VOĐENOM RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZVRŠNOG POVERIOCA UTVRĐENOG PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 58 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PO TUŽBI RADI SOLIDARNE ISPLATE NA IME NAKNADE ŠTETE ZA "UNIŠTENO" ZEMLJIŠTE I ZAUZEĆE KAO I ZA PORUŠEN I UNIŠTEN OBJEKAT - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI SE VODI RADI POBIJANJA DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI SA ZAHTEVOM ZA IZDAVANJE PRIVREMENE MERE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI SE VODI RADI PONIŠTAJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU I NAKNADE ŠTETE USLED NEZAKONITOG OTKAZA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE PO OSNOVU ODRŽAJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU ALFONS LITIKE D.O.O. PROTIV GLAVNE CARINSKE KANCELARIJE IZ SARLUJA (predmet 57/65) - OPŠTA ZABRANA VEĆEG OPOREZIVANJA ROBE IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA U ODNOSU NA DOMAĆU ROBU - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 110
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU ŠTAUDER PROTIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA ULMA (predmet 29/69) - NEOPHODNOST JEDINSTVENOG TUMAČENJA PRIMENE PRAVA ZAJEDNICE U DRŽAVAMA ČLANICAMA - Ugovor o Evropskoj uniji: član 6

Likvidacije:

U periodu od 12. decembra do 16. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

175739

VEDA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

16.12.2011

60

175735

KOD KUĆE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175725

M A R N O - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

16.12.2011

60

175704

LUKA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175695

CENTAR ZA AUTOMOBILE I MOTORE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175689

MILOR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175674

MOREX GRAF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175666

RADINAC KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175662

FLORISPROM - U LIKVIDACIJI

Knjaževac

16.12.2011

60

175655

JOCIĆMOTO - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

16.12.2011

60

175657

DŽANGO KOMERC - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

16.12.2011

60

175651

OPEN SPACE - U LIKVIDACIJI

Pančevo

16.12.2011

60

175641

MP GLASS CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175645

MONACO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

16.12.2011

60

175629

VIVA ARHITEKTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175619

GAZA STRIP - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175598

KOMERC TIM - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175594

BETONLUX - U LIKVIDACIJI

Aleksinac

16.12.2011

60

175584

LUCOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

16.12.2011

60

175571

TECHNO SAŠA - U LIKVIDACIJI

Petrovac

16.12.2011

60

175557

ESCULAP PLUS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

16.12.2011

60

175560

KRATKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175551

ISKRAEMECO SRBIJA - U LIKVIDACIJI

Zaječar

16.12.2011

60

175530

INCO - MED AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

15.12.2011

60

175504

LAGUNA-TEXTIL - U LIKVIDACIJI

Mali Iđoš

15.12.2011

60

175500

INTERKOMERC EKSPORT-IMPORT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

15.12.2011

60

175498

STYLE ALBATROS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

15.12.2011

60

175491

BEST CAR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175480

VESTITO - U LIKVIDACIJI

Vranje

15.12.2011

60

175472

M I R A - U LIKVIDACIJI

Požarevac

15.12.2011

60

175465

RAVEN PRODUCTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

15.12.2011

60

175461

KALINA TIM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175429

ROYAL COLOR - COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

15.12.2011

60

175425

MULTIPUL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

15.12.2011

60

175421

CABLE PARTNERS LIMITED - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

15.12.2011

60

175352

MILMA CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175344

GER M.D.M.COM - U LIKVIDACIJI

Čačak

14.12.2011

60

175333

MODUS KLUB - U LIKVIDACIJI

Jagodina

14.12.2011

90

175329

FALCON-S.P. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175308

VALEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175296

MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175285

LIBRA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175294

BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

14.12.2011

60

175279

ALBORNE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

14.12.2011

60

175268

POSLOVNA POLITIKA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

14.12.2011

60

175243

DANIEL SATTV+ - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175228

VISIJA - U LIKVIDACIJI

Kovin

14.12.2011

60

175209

TROYA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

14.12.2011

60

175194

MEDELEKS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

14.12.2011

60

175185

CONCORD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175187

FUSION CLUB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

14.12.2011

60

175171

MIT COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

14.12.2011

60

175163

ENIM ŠABAC - U LIKVIDACIJI

Šabac

14.12.2011

60

175152

SEDLAR-PROM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

14.12.2011

60

175121

W CO. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

13.12.2011

60

175100

LASING - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

13.12.2011

60

175092

DAŽD - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

13.12.2011

60

175081

STIV PLUS - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

13.12.2011

60

175079

ALUMA JUG - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

13.12.2011

60

175075

BONIKODORA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

13.12.2011

60

175041

ATELJE ARCON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

13.12.2011

60

175039

MILICA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Loznica

13.12.2011

90

175025

DINROM GRUP - U LIKVIDACIJI

Pećinci

13.12.2011

60

174993

TRGOPLAST-RM - U LIKVIDACIJI

Šid

13.12.2011

60

174945

SUN & SEED - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174956

RIPAK - U LIKVIDACIJI

Sombor

12.12.2011

60

174941

DONETICS - U LIKVIDACIJI

Šid

12.12.2011

60

174936

EKOS - U LIKVIDACIJI

Peć

12.12.2011

60

174925

TIPIK-ORAMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

12.12.2011

60

174921

DOKIĆ-COMPANY - U LIKVIDACIJI

Irig

12.12.2011

60

174914

INEX KRAJINA - U LIKVIDACIJI

Negotin

12.12.2011

60

174892

INDEX 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174885

UNITERM INVEST - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

12.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Invest izgradnja Cop"

17594907

45. St. broj 2971/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Invest izgradnja Cop" Beograd, Požeška 148a, na ročištu održanom dana 28. novembra 2011. godine doneo je rešenje u predmetu 45. St. broj 2971/11.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Invest izgradnja Cop" iz Beograda, Požeška 148a, matični broj 17594907, PIB 103714461.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilije Marković, Vojvode Brane 26, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. januara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Ronaco d.o.o.

8689806

48. St. broj 3452/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, doneo je na ročištu održanom 18. novembra 2011. godine
REŠENJE
I. Zakazuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB 8689806, PIB 101559683.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB: 8689806, PIB 101559683.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 160-343910-38, koji se vodi kod Banca Intesa a.d., Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem MB 8689806.
VI. Nalaže se nadležnoj Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 101559683.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila

08069689

5. St. broj 2619/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TRIKOTEKS.shtml/seo=/companyid=4607

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2619/2011 od 24. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila iz Beograda, Vjekoslava Kovača 20, matični broj 08069689, a na predlog poverioca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, od 15. jula 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
IV. Ispitno ročište određuje se za 12. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o.

07913389

50. St. broj 2338/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1553

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2338/2011 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova 2, sudnica 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće Dir Trade d.o.o.

17309552

2. St. broj 1658/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1650

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd, doneo je van ročišta 28. novembra 2011. godine rešenje.
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd - Zemun, ul. III nova br. 71 mat. br. 17309552, PIB 101712073, za dan 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 110/I.
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kurjak promet"

6321445

32. St. broj 3263/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2400

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kurjak promet", Lazarevac, Momčila Pavlovića 5, matični broj 6321445, PIB 101131046.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o.

 

8. St. broj 2349/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2286

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FK+CUKARICKI+STANKOM.shtml/seo=/companyid=25068

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o. Beograd, Beogradskih bataljona 25 u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu, 8. St. broj 2349/11.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 23. marta 2012. godine, u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 205/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Enigma" d.o.o.

07922469

1. St. broj 3137/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3137/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Enigma" d.o.o. Umka, Dušana Ilića 8, matični broj 07922469, PIB 101011821, a na predlog "Eurobank EFG", Beograd.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić, Siva stena 11, Beograd.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. februar 2012. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VI. Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Cuming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GP "Cuming" d.o.o. u stečaju Beograd, Sandžanska 30b, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 16. St. broj 3451/2010.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 30. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Mlintest coop" d.o.o.

17421590

21. St. broj 2938/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2938/11 od 27. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29d.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o.

17316303

10. St. broj 2643/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2643/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 27. oktobra 2011. godine.
II. Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase u I isplatnom redu - troškovi stečajnog postupka, u iznosu od 3.500,00 dinara na ime naknade takse Alsu i iznos od 173,00 dinara na ime troškova zatvaranja računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
III. Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Drakul Igoru iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 10i/113 u bruto iznosu od 178.000,00 dinara i konačna naknada troškova u iznosu od 78.000,00 dinara.
IV. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
V. Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
VI. Nalaže se NBS-OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka zatvori račun stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, broj 205-161084-90 koji se vodi kod "Komercijalne banke" a.d. Beograd.
VII. Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Novi Beograd I, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB: 100286097.
VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata, stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303.
IX. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o.

07883145

10. St. broj 3223/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 3223/11 od 25. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o., Beograd, Teretni terminal, Auto-put Beograd-Zagreb bb, matični broj 07883145, PIB 100127825, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirko Borovčanin iz Beograda, Beli potok, Avalska 62.
III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 10. februar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Euroluxpetrol ELP" d.o.o.

 

45 St. 4663/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

 

Ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Euroluxpetrol ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3, zakazuje se za 27. januar 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u predmetu 45 St. 4663/2010.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM"

 

12. St. broj 4456/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1715

 

U postupku stečaja u predmetu broj 12-St-4456/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM" u stečaju iz Beograda, Vladimira Gaćinovića 11.
Zakazuje se završno ročište za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o.

17134159

7. St. broj 2144/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2144/11 od 24. novembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o. Beograd - u stečaju, Ivana Cankara broj 13, matični broj 17134159, PIB 100195793, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće "Šumadija" a.d.

 

St. broj 632/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1675

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=7256

U predmetu broj 16 St 632/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Šumadija" a.d. iz Mladenovca objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za izgradnju i održavanje "Šumadija" AD Mladenovac, Kralja Petra I 233, podnetog od strane predlagača - osnivača konzorcijuma preduzeća "Šumadija" a.d. iz Mladenovca koga predstavlja Radulović Vesna iz Mladenovca, Milutina Milankovića 3.
I Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, dana 12. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
II Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
III Oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Inter the best"

6667929

32. St. broj 2796/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2396

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Inter the best", Beograd, Nenada Parente broj 1, matični broj: 6667929, PIB 101967582.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Matić Alimpijević Ana, Pere Velimirovića broj 132 (kancelarija ul. Resavska broj 26a), Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2010. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Grčić Company" d.o.o.

17376942

32-St. broj 3131/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2336

 

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grčić Company" d.o.o. Beograd, Stojana Protića 6/9, matični broj 17376942, PIB 100159148.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Perković Dragan, Vladimira Popovića 28/1, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembra 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 4. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Dis-Pro" doo

 

St. broj 855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dis-Pro" doo u stečaju iz Šapca, dana 5. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "DIS-Pro" doo u stečaju iz Šapca zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Herc Balkan" d.o.o.

20348917

St. broj 49/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1511

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, matični broj 20348917 PIB 105271659, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 49/11 od 19. aprila 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Marko Vasiljević iz Loznice.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"HW Investment" DOO

 

St. broj 829/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, zakazuje se za 29. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Želox" d.o.o.

20346604

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, na završnom ročištu koje je održano dana 29. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, matični broj 20346604, PIB 105239859.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS" a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj"

 

St. broj 19/2010

 

 

 

Zaključenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 19/10 od 2. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear"

 

3. St. broj 917/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1141

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 917/2010 održati 26. decembra 2011. god. u 8,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o.

 

3. St. broj 394/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 394/2011 održati 28. decembra 2011. god. u 10,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "1. MAJ"

7183615

1. St. broj 514/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1021

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 514/2011 od 15. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "1. MAJ" Gruža, matični broj 7183615, PIB 101610680, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 15. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Gvozden Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0291. Odobrava se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 13.661 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.382.821,00 dinara, pa se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade u iznosu od 300.000,00 dinara odobrava za isplatu konačna nagrada u bruto iznosu od 10.697 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti 1.082.821,00 dinara, s tim što će se isplata ove nagrade izvršiti u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Strugara 2005" d.o.o.

 

1. St. broj 661/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/2011 od 5. decembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške za 29. decembar 2011. godine u 13,30 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Badić Pešter"

17361465

5. St. broj 486/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući po predlogu predlagača PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, 29. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Otvara se stečajni postupak nad "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, matični broj 17361465 PIB 102021634.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Ibarske Novosti" AD

 

1. St. broj 20/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=138

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 20/2010 od 5. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Agenciju za privatizaciju RS - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad stečajnom masom "Ibarske Novosti" AD iz Kraljeva.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Frigo čikara" d.o.o.

 

2. St. broj 429/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, doneo je dana 7. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Iva-I" d.o.o.

 

1. St. broj 691/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=981

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Iva-I" d.o.o. u stečaju Aleksinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Murati komerc" d.o.o. u stečaju Kosovska Kamenica za dan 29. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završenom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

 

1. St. broj 945/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koja nisu ispitana.
Ročište će se održati dana 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Kudo" d.o.o.

 

2. St. broj 351/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković, doneo je dana 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu. Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Omik - Trade d.o.o.

08615527

1. St. broj 953/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2438

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB: 08615527, PIB: 101620865, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB 08615527, PIB:101620865, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoljub Knežević iz Vrbasa, ul. Save Kovačevića br. 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

ATP "Vojvodina"

08041750

II St. broj 9/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+VOJVODINA.shtml/seo=/companyid=952

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ATP "Vojvodina" Novi Sad - u stečaju, Novosadskog partizanskog odreda 1A., PIB 100239349 MB 08041750, a po predlogu predlagača Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, u prizemlju u sudnici broj 7.
Na ovo ročište se pozivaju stečajni upravnik, svi zainteresovani poverioci čije prijave potraživanja će biti obrađene na ovom ročištu i to putem Oglasne table Privrednog suda, kao i objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Bremark"

 

1. St. broj 173/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" u stečaju Pančevo, Njegoševa 1a, određuje završno ročište za dan 23. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u raspravnoj sali 114/1, Privrednog suda u Pančevu, na kome će se: raspravljati o završnom računu stečajnoj upravnika; raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika; podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada; odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase; odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvani na završno ročište.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

AD Ukras

 

St. broj 38/2011

 

 

 

Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ukras u stečaju Požarevac određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

PD "Romano com" d.o.o.

7652143

St. broj 259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2106

 

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica, matični broj 7652143, PIB 101484140, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Ličinić iz Požarevca, Omladinska 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januar 2012. godine i 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 2. novembra 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Veliko Gradište, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog dužnika nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

3. St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, doneo je dana 5. 12. 2011. godine pod brojem St-418/2011
REŠENJE
Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i da u istom roku na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86 sa pozivom na broj St-418/2011 uplate iznos od 500.000,00 dinara kao sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.
Ukoliko od poverilaca niko u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu članu 13. stav 2. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DIP "Lipa" a.d.

08016984

St. broj 28/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA+DIP.shtml/seo=/companyid=4968

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, Branka Erića 5, MB 08016984, PIB 100929128, donosi dana 14. novembra 2011. godine na završnom ročištu održanom u prisustvu predstavnika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju Centar za stečaj Beograd, Nebojše Dašića iz Beograda, poverenika stečajnog upravnika Vasilija Radosavljevića iz Sremske Mitrovice
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, MB 08016984, PIB 100929128.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"ĆALIĆ&SIN"

 

St. broj 8/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17 i to za 10. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sr. Mitrovici, sudnica 18/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"OKITEX" DOO

 

1. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Gine Tašanović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom "OKITEX" DOO u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, Vesne Vuković, na nejavnoj sednici veća održanoj dana 14. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "OKITEX" d.o.o. u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, za 28. decembra 2011. godine u 13,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Premium liquid" d.o.o.
"TPU Company" d.o.o.

 

St. br. 54/2010 i St. 65/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 6. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskih ispitnih ročišta za 9. februar 2012. godine:
- rešenjem St. 54/2010 - u postupku stečaja nad "Premium liquid" d.o.o. iz Subotice, sa početkom u 9,00 časova, i
- rešenjem St. 65/2010 - u postupku stečaja nad "TPU Company" d.o.o. iz Bačke Topole, sa početkom u 10,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Idi" d.o.o.

06074006

2. St. broj 30/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1627

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 30/2011 od 1. decembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad dužnikom "Idi" d.o.o. iz Prijepolja, MB 06074006, PIB 101618225, shodno članu 13. stav 1. Zakona o stečaju.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"TIM Projekt Tankosić" d.o.o.

20303557

St. broj 228/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2421

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 228/22 od 24. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "TIM Projekt Tankosić" d.o.o. Ivanjica, Miljka Savića 15, MB 20303557, PIB 105061955 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na broj St. 228/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 12. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 2 sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO

 

2. St. broj 112/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 112/2011 od 28. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO - u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Akcionarsko društvo "Toplota"

 

2. St. broj 288/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOPLOTA.shtml/seo=/companyid=1220

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 288/2010 od 25. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Akcionarsko društvo "Toplota" - u stečaju Ivanjica za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 25. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Nabit Pharm"

 

2. St. broj 144/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Nabit Pharm" - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Milion" DOO

6057551

2. St. broj 201/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 201/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Milion" DOO Ivanjica, Braće Simić 11, MB 6057551, a svojim rešenjem St. broj 201/11 od 24. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, a pozivom an broj St. broj 201/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Grozd" eksport-import, DOO

07981996

2. St. broj 120/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 120/2011 od 6. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import, DOO, Ivanjica, Međurečje bb, MB 07981996. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Borica Vulović, dana 5. decembra 2011. godine.
Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije do 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Uostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

Izvor: Redakcija, 19.12.2011.