Aktuelne vesti na dan 19. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Prelistavajući dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdava�tvu kao i preko 10 godina u softverskom izdava�tvu.
Potreban nam je:

�Java Software Developer (programer)
Sa slede�im potrebnim/po�eljnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog in�enjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno kori��enje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,�� Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je po�eljno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogu�no��u samostalnog rada.
Sposobnost da se ispo�tuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno puno�asovno anga�ovanje
Rad u dinami�nom okru�enju
Li�ni I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energi�ni, vredni, posedujete pozitivan �ivotni stav i �elite da se priklju�ite uspe�nom timu sa 15-godi�njom tradicijom i izgra�enim renomeom na tr�i�tu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRU�NE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaklju�ivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (vi�e informacija o ČASOPIsima mo�ete na�i na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stru�ne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na ra�unaru (MS Office paket)
 • Voza�ka dozvola B kategorije
 • Odli�ne sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energi�nost, posve�enost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje u�enje i razvoj
 • Po�eljno radno iskustvo na sli�nim poslovima
 • Izra�en timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stru�no usavr�avanje i mogu�nost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okru�enju
 • Dinami�an, kreativan i odgovoran posao
 • Mogu�nost da se doka�ete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridru�ite na�em uspe�nom timu. Kandidati podle�u proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati �e pro�i pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno dru�tvo za pravno informati�ku i izdava�ku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Va� ra�unar. Omogu�ava Vam da na brz, transparentan i efikasan na�in budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Va�em svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ula�e sredstva u nove projekte, prati novine na tr�i�tu i shodno njima oboga�uje i unapre�uje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono �to je i do sad bila � pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadr�i velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete �ine ČASOPIsi Poresko ra�unovodstveni instruktor, Bud�etski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedina�no. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogu�ava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspe�no traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su pro�losti � sa samo par klikova mi�em, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom re�ju svi oni �iji je rad u vezi sa poznavanjem i pra�enjem propisa, sti�u do tra�enih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva razli�ite segmente poslovanja i �tedi Va�e vreme, �ini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadr�ajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a � kliknite ovde (sadr�i audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

ČASOPIs PORESKO-RA�UNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, ra�unovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menad�mentom kao i onima kojima je za dono�enje bilo kakve poslovne odluke (na koji na�in proknji�iti odre�enu promenu, na koji na�in sprovesti odre�enu poslovnu transakciju, da li ulo�iti sredstva u odre�eni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i ra�unovodstveni tretman.
Aktuelan broj 38 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

ČASOPIs BUD�ETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima �ije se poslovanje finansira iz sredstava bud�eta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 41 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

ČASOPIs CARINSKI INSTRUKTOR - ČASOPIs za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i obja�njenja Uprave carina, �iji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadr�i instruktivne stru�ne komentare renomiranih stru�njaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na na�in da korisnici dobijaju informacije o svim va�e�im propisima kojima se ure�uje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 16 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

ČASOPIs PRAVNI INSTRUKTOR - ČASOPIs za pravnu teoriju i praksu, �iji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i prakti�ne stru�ne priloge, Redakcija Pravnog instruktora �e poku�ati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 19. OD 13.3. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU • Predlog za mirno rešavanje spora; Dokazivanje •
 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Presuda •
 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Primena prethodnog Zakona na postupke u toku •
 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Vanredni pravni lekovi i posebni postupci •
 • TRGOVINSKI SPORAZUM PROTIV FALSIFIKOVANJA - ACTA
 • NEMOGUĆNOST PONOVNOG UGOVARANJA PROBNOG RADA NAKON ISTEKA ŠEST MESECI
ČASOPIS PARAGRAF E PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • OSTVARIVANJE PRAVA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA NA UVEĆANU PLATU ZA STEČENO ZVANJE
ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM - "Sl. glasnik RS", br. 18/2012
 • (NE)PLAĆANJE DOPRINOSA ZA POSLOVOĐU SAMOSTALNE RADNJE ČIJA JE VLASNICA NA PORODILJSKOM ODSUSTVU
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UPOTREBE SOPSTVENIH PROIZVODA KAO OPREME
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na dana�nji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
ODRŽANA 74. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA

Nacionalni prosvetni savet je usvojio Plan rada za 2012. godinu http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2012/03/NPS_plan-rada_12_lat.pdf (ONLINE)
Nacionalni prosvetni savet, na svojoj 74. sednici, održanoj 7. marta 2012. godine, imao je na dnevnom redu sledeće tačke:
1. Izveštaj o radu NPS za 2011. godinu
2. Plan rada NPS za 2012. godinu
3. Planovi i programi oglednih profila
4. Nacrt Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji 2011-2020+
5. Udžbenici
Pod 1. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio Izveštaj o radu NPS za 2011. godinu.
Pod 2. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio Plan rada NPS za 2012. godinu.
Pod 3. NPS jednoglasno je usvojio nastavne programe za predmet Geografija za trogodišnje ogledne profile autoelektričar, mesar, mlekar, pekar i rukovalac mašinama, i četvorogodišnje ogledne profile geometar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar i veterinarski tehničar u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju.
NPS je većinom glasova doneo odluku da se u donošenju nastavnih planova i programa za ogledne profile u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju rukovodi sledećim principima.
1. Maksimalni nedeljni fond časova treba da bude 30 a ne 32 časa, koliko je zakonom dozvoljeno (u skladu sa primedbom NPS na nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).
2. Nacionalni obrazovni minimum čine opšteobrazovni predmeti sa ukupnim fondom časova bar 30% (što iznosi 9 časova nedeljno) u trogodišnjim školama, i bar 40% (što iznosi 12 časova nedeljno) u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama.
3. Osnov za definisanje ovog obrazovnog minimuma jesu opšteobrazovni sadržaji koji obezbeđuju dostizanje bar osnovnog nivoa standarda obrazovnih postignuća za kraj srednjoškolskog obrazovanja, na kojima sada radi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
4. Postoje opšte stručni predmeti (opšteobrazovni sadržaji u funkciji struke, koji se računaju u procenat stručnih predmeta), čije programe donosi Savet za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u saradnji sa NPS.
5. U svim profilima proširiti listu izbornih predmeta koji obuhvataju opšteobrazovne sadržaje.
Kako bi bila moguća realizacija plana donetog na osnovu ovih principa neophodno je
• predložiti MPN promenu određenih pravilnika (na primer, Pravilnik o ocenjivanju,…). koji onemogućavaju da se određeni predmeti realizuju sa jednim časom nedeljno u toku jedne školske godine, što znači sa dva časa nedeljno u jednom polugodištu ili se realizuju u obliku bloka (modula);
• razmotriti mogućnost da se prirodne nauke (biologija, fizika i hemija) u okviru pomenutog opšteobrazovnog minimuma u trogodišnjim srednjim stručnim školama predaju kroz jedan predmet, na primer Nauke.
Dogovoreno je da članovi Saveta mejlom razmene svoje predloge nastavnih planova za trogodišnje i četvorogodišnje ogledne profile, koji treba da budu zasnovani na usvojenim principima. Predlog nedeljnog fonda časova treba proceniti na osnovu sadržaja kojima se ostvaruju obrazovni ishodi na osnovnom nivou standarda postignuća.
Pod 4. Članovi Saveta su u načelu razgovarali o predlogu Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji 2011-2020+, čija je radna verzija dostavljena Savetu kako bi predlozi i sugestije Saveta pomogli da se ona doradi.
Ana Pešikan, kao jedan od autora dela teksta Strategije koji se odnosi na osnovno i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje, upoznala je Savet sa načinom rada na Strategiji i osnovnim principima kojima su se autori rukovodili. Naglasila je da je jedna od velikih vrednosti ovog dokumenta to što su njime prvi put obuhvaćeni svi nivoi obrazovanja, od predškolskog vaspitanja do doktorskih studija, što je omogućilo sagledavanje obrazovnog sistema u celini i povezanost njegovih delova. Istakla je da je dokument NPS Pravci razvoja bio glavna orijentacija za izradu delova Strategije koji se odnose na predškolsko, osnovno i opšte srednje i umetničko obrazovanje i vaspitanje.
Zorana Lužanin je kao jedan od koautora dela teksta Strategije koji se odnosi na obrazovanje nastavnika upoznala Savet sa rešenjima koja Strategija predlaže u domenu inicijalnog obrazovanja i stalnog usavršavanja nastavnika.
U diskusiji koja je usledila bilo je mišljenja da je društveni trenutak za donošenje Strategije nepovoljan jer Strategiju treba da donese Skupština i, s obzirom da su raspisani izbori, nije verovatno da će je ovaj saziv Skupštine usvojiti. Posebno zadovoljstvo je iskazano time što su Strategijom obuhvaćeni svi nivoi obrazovanja. Takođe je značajno što su u uvodnom delu upravljanje, autonomija i odgovornost istaknuti kao zajednički preduslovi da se dostignu postavljeni ciljevi na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja. Pozitivno je ocenjeno to što je prvo urađena dobra analiza sadašnjeg stanja, što nije bilo lako s obzirom na podatke koji postoje. Bilo je mišljenja da pitanje vaspitanja nije dovoljno obuhvaćeno, kao ni inkluzivno obrazovanje na nekim nivoima obrazovanja. Izražena je sumnja da će planirane mere moći biti realizovane, pre svega zbog toga što one traže povećana ulaganja u obrazovanje, a to nije moguće u ovakvim društvenim prilikama. Bilo je mišljenja da zacrtani ciljevi ipak nisu neostvarivi zbog ograničenih finansijskih sredstava, i da se predložena rešenja mogu realizovati boljom organizacijom i racionalnijim trošenjem sredstava koja su opredeljena za obrazovanje. Značajna finansijska pomoć za unapređivanje obrazovnog sistema može se dobiti iz fondova EU ukoliko se pripreme dobri razvojni projekti.
Dogovoreno je da članovi Saveta razmene elektronskim putem svoje sugestije i primedbe na tekst kako bi se diskusija između dve sednice NPS ostvarila elektronskim putem. Zamoljena je Ana Pešikan da na osnovu pristiglih komentara pripremi usaglašen predlog primedbi za usvajanje na narednoj sednici NPS.
Pod 5. Na osnovu izveštaja angažovanih eksperata u drugostepenom postupku ekspertize rukopisa udžbenika (član 18. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima) Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluke da se navedeni udžbenici ne predlože ministru za odobravanje.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 15.3.2012.

NOVO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA U 2012. GODINI ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU AP VOJVODINE: Novina u odnosu na izbore iz 2008. godine, odnosi se na sastav izborne liste na kojoj između svaka tri kandidata na listi mora biti kandidat pripadnik manje zastupljenog pola na listi

Pokrajinska izborna komisija održala je konferenciju za medije na kojoj su govorili predsednik Pokrajinske izborne komisije Darko Rudić i članovi Komisije Jelena Zlojutro i Marijan Petrović.
Predsednik komisije izjavio je za medije da je na današnjoj sednici Komisija donela Uputstvo za srovođenje izbora u 2012. godini za izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, kojim se bliže uređuju pitanja i radnje za sprovođenje pokrajinskih izbora i utvrdila obrasce za učesnike izbora po proporcionalnom i većinskom izbornom sistemu, koji će biti dostupni na sajtu Pokrajinske izborne komisije i u prostorijama Komisije. Pored toga, Komisija je donela i Rokovnik za izvršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine u 2012. godini.
Novina u odnosu na izbore iz 2008. godine, odnosi se na sastav izborne liste na kojoj između svaka tri kandidata na listi mora biti kandidat pripadnik manje zastupljenog pola na listi. Mandat sa izborne liste dodeljuje se kandidatu po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog sa liste. Na ovim izborima primenjuje se i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, kojim je data mogućnost političkim subjektima da za pokriće troškova izborne kampanje koriste sredstva iz javnih izvora. Ova sredstva iznose 0,1% rashoda budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.


Izvor: Vebsajt Autonomne Pokrajine Vojvodine, 17.3.2012.

OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU ELEKTRONSKIH MEDIJA U PREDIZBORNOJ KAMPANJI: Saopštenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije povodom tvrdnji da je RRA zabranila Insajder

Insajder nije zabranjen. Kao što bilo kojom odlukom RRA nije zabranjena nijedna druga informativna emisija u Srbiji. Da se bilo ko od onih koji su učestvovali u izradi tekstova u kojima se tvrdi da je „RRA zabranila Insajder“ setio da u novinarstvu postoji i „pravilo druge strane“, to je pozivom bilo kog člana Saveta RRA ili PR službe mogao lako da sazna.
Član 10. Opšte obavezujućeg uputstva ne odnosi se na informativne emisije, emisije istraživačkog novinarstva, niti na emisije koje su drugih žanrova, a koje su unapred snimljene i čije je emitovanje planirano za dane predizborne kampanje. To bi morali znati svi oni koji su se novinarskim poslom bavili i u vreme izborne kampanje 2008. godine kada je postojao isti ovaj član u obavezujućem uputstvu, a da nikome nije palo na pamet da je time zabranjena ma koja informativna emisija.
U izradi klasifikacije emisija, Insajder je od prvog dana, na osnovu metoda klasifikacije koje važe u Evropi, uvršten u Informativni program i to je poznato, kako menadžementu, tako i advokatima emitera u čije ime je za medije govorila autorka Insajdera gospođica Stanković.
Savet od svih emitera u Srbiji očekuje da u obavljanju svog odgovornog posla postupaju u skladu sa zakonima i opšteobavezjućim uputstvima, na način koji će doprineti ravnopravnosti svih učesnika u izbornom procesu i pravovremenog i istinitog obaveštavanja javnosti. Pozivamo sve emitere da u slučaju bilo kakvih dilema kontaktiraju RRA kako ne bi došli u situaciju da svoje uredničke odluke pravdaju pogrešnim tumačenjem bilo kog pravnog akta.
Od trenutka objavljivanja Opšteg obavezujućeg upustva u Službenom glasniku Republike Srbije Republička radiodifuzna agencija je odgovorila na stotine pitanja koje su stručnim službama i Savetu uputile radio i TV stanice iz cele zemlje. Smatramo da smo i povodom ove neodoumice mogli isto ovako odgovoriti bez proizvodnje skandala, kao i bespotrebne i jalove medijske pompe. Podsećamo i da je samo u proteklih šest meseci RTV B92 mnogo puta i to za mnogo manje probleme kontaktirala RRA i svaku nedoumicu smo rešavali brzo i bez ikakvih tenzija.
Zbog svega ovoga učekujemo demanti i izvinjenje svih koji su svojim proizvoljnim stavovima i neprofesionalnim pristupom naneli instituciji na čijem smo čelu veliku štetu. Mi ne možemo zabraniti nešto što nismo videli i što niko nije video i mi nismo cenzori i urednici medija u Srbiji. Svako ko smatra da mu tačka 10. Opšteg obavezujućeg uputstva može poslužiti kao izgovor da se zakloni iza nje i spreči objavljivanje, skraćivanje ili promenu bilo koje emisije, pa i Insajdera, stvar mora rešiti sa svojom upravljačkom, uredničkom i profesionalnom savešću i odgovornostima.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 18.3.2012.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim se Ministarstvu finansija nalaže da otvori poseban depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je donela zaključak kojim se Ministarstvu finansija nalaže da otvori poseban depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva.
Vlada Srbije je takođe preporučila nadležnim organima uprave autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave da otvore poseban depozitni račun za uplatu sredstava na ime izbornog jemstva.
Ova odluka je doneta u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 - prim. red) koji propisuje da je politički subjekat koji je dao izjavu da namerava da koristi sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje dužan da položi izborno jemstvo koje se sastoji u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.3.2012.

ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: 10 seminara unapređenog programa obuke za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava koji postupaju sa maloletnim žrtvama i svedocima krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije biće održano u periodu od 23. marta do 7. septembra 2012. godine u različitim gradovima

Prema utvrđenom programu za obuku sudija i tužilaca za 2012.g, Pravosudna akademija, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, nastavlja obuku sudija i tužilaca za sticanje posebnih znanja u skladu sa čl.165 i čl.150. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 - prim. red) i organizuje 10 seminara unapređenog programa obuke za sudije Osnovnih sudova i tužioce Osnovnih tužilaštava koji postupaju sa maloletnim žrtvama ili svedocima krivičnih dela i to:
- u petak 23. marta 2012. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, Voždova 23 (3.sprat), za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Nišu, Prokuplju, Pirotu i Kosovskoj Mitrovici.
- u petak 6. aprila 2012. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu (sala na 3.spratu) za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici
- u petak 20. aprila 2012. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu (sala na 3.spratu) za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu i Pančevu.
- u petak, 27. aprila 2012. godine u Apelacionom sudu u Kragujevcu za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Kragujevcu, Jagodini i Paraćinu.
- u petak, 11. maja 2012. godine u Višem sudu u Novom Pazaru za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Novom Pazaru, Kraljevu i Kruševcu
- u petak, 25. maja 2012. godine u Višem sudu u Užicu za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Užicu, Požegi, Prijepolju i Čačku
- u petak, 8. juna 2012. godine u Višem sudu u Vranju za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Vranju i Leskovcu
- u petak, 22. juna 2012. godine u Višem sudu u Subotici za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Subotici i Somboru
- u petak 6. jula 2012. godine u velikoj sali Pravosudne akademije (levo krilo), Karađorđeva 48, Beograd za sudije I i II osnovnog suda i tužioce I i II osnovnog tužilaštva u Beogradu
- u petak 7. septembra 2012. godine u velikoj sali Pravosudne akademije (levo krilo), Karađorđeva 48, Beograd za sudije osnovnih sudova i tužioce osnovnih tužilaštava u Valjevu, Zaječaru, Boru, Negotinu, Požarevcu, Smederevu, Šapcu i Loznici.
Program rada:
"Unapređeni program obuke za sudije i tužioce koji postupaju sa maloletnim žrtvama i svedocima krivičnih dela"
Predavači:
- Nikola Milošević, sudija VSS u penziji
- dr. Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu i član Državnog veća tužilaca
- Dr. Ivana Stevanović, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka Istraživanja, predsednica Centra za prava deteta i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije
- Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije
09:55-10:00 Pozdravna reč i uvodne napomene (Nenad Vujić)
10:00-11:00 Relevantni domaći i međunarodni standardi kao i primeri uspešne prakse koji regulišu položaj maloletnika u krivičnom postupku sa posebnim osvrtom na sekundarnu viktimizaciju (prof.dr.Milan Škulić)
11:00-11:45 Opšte mere zaštite i razgovor sa maloletnim licem - žrtvom krivičnih dela ili svedokom (dr. Ivana Stevanović)
11:45-12:00 Pauza za kafu
12:00-13:00 Domaća sudska praksa u odnosu na maloletna lica žrtve i svedoke krivičnih dela (Nikola Milošević)
13:00-13:45 Rad u grupi i diskusija (moderator Dr. Ivana Stevanović)
13:45-14:00 Završna rasprava i zaključivanje seminara
14:00 Ručak


Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 13.3.2012.

NACRT ZAKONA O OTPISU KAMATE ZA PREDUZETNIKE: Zakonom bi trebalo da budu utvrđeni uslovi za otpis obračunate a nenaplaćene kamate na obaveze dospele do 31. decembra 2011. godine, preciznije za: porez na dobit pravnih lica, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na promet, porez na registrovano oružje, porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Novi propis koji bi trebalo da omogući otpis kamate na nagomilane poreske obaveze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika, u formi nacrta zakona, predstavljen je delegaciji preduzetnika u Ministarstvu finansija.
Predsednik Skupštine Zajednice preduzetnika PKS Miroslav Miladinović kaže da je Zajednica pokrenula ovu inicijativu polovinom decembra prošle godine, kao i da je, preko Foruma MSPP koji čini 55 najreprezentativnijih malih, srednjih preduzeća i preduzetnika, uspostavljen kvalitetan dijalog sa Vladom. Prema njegovim rečima, novi zakon utvrdiće uslove za otpis obračunate a nenaplaćene kamate na obaveze dospele do 31. decembra 2011. godine, preciznije za: porez na dobit pravnih lica, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na promet, porez na registrovano oružje, porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
Uslov da kamate budu otpisane jeste da preduzetnici uplate glavnicu duga u roku od 12 meseci od dana usvajanja zakona. Radna grupa Izvršnog odbora Zajednice preduzetnika, formirana radi pregovora sa Ministarstvom finansija, usaglasiće stavove sa čitavom Zajednicom preduzetnika, kako bi blagovremeno bile pripremljene eventualne dopune Nacrta zakona. U decembru prošle godine preduzetnici su zatražili od Vlade zamrzavanje obaveza po osnovu poreskog duga i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na 12 do 60 meseci.
Miladinović.smatra da je poreskom reformom neophodno urediti poreze tako da budu stimulativni i da obuhvate sve učesnike na tržištu, jer bi na taj način, uz unapređenje kontrole naplate, bila suzbijena siva ekonomija i nelojalna konkurencija.
Prema njegovim rečima, neophodan je podsticaj za domaće investitore, obezbeđenjem garancija kroz ručnu zalogu na opremu u proizvodnji, kako bi kvalitetni projekti u sektoru malih i srednjih preduzeća imali veće šanse. Takođe, razvojna banka trebalo bi da podstiče izvozni potencijal malih, srednjih firmi, preduzetnika, da učestvuje u razvojnim investicionim projektima na nacionalnom nivou i da predstavlja prvog partnera i garanta privredi u izvozu i proširenju proizvodnih kapaciteta.
U narednom periodu neophodno je podsticati pristup domaćim i ino finansijskim institucijama, koje bi ohrabrile mlade da postanu preduzetnici, ukazuje Miladinović. Sve to moguće je ukoliko bismo se brzo uključili u primenu politike MSPP sektora EU kroz primenu Akta o malom biznisu, svojevrsnog ustava za sektor malih i srednjih preduzeća. Neophodno je i da se svi ekonomski zakoni koji se donose, prave tako da odgovaraju MSPP sektoru.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 16.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: ZAŠTITNIK GRAĐANA PREDAO REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU NARODNOJ SKUPŠTINI RS

Zaštitnik građana Saša Janković predao je 15. marta Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu. U izveštaju je između ostalog ocenjeno da su se u pojedinim oblastima desili pozitivni pomaci od značaja za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava, kao što su smanjena institucionalna i građanska tolerancija na nasilje, unapređena regionalna saradnja, konačno stvaranje normativnih uslova za restituciju, veća vidljivost i formalne garancije učešća žena u javnom životu, početak uvažavanja prava na ravnopravnost i prava na privatnost. Međutim, ti pomaci nisu ni izdaleka dovoljni da bi prevladali nezadovoljstvo građana koje izazivaju nezakonitosti i nepravilnosti koje se na mnogim mestima ispoljavaju kroz korupciju, partijašenje, neodgovornost, neorganizaciju, nestručnost i nezainteresovanost za obavljanje javnih poslova i vršenje javnih ovlašćenja prema građanima u skladu sa slovom i duhom zakona.
Zaštitniku građana obratilo se prošle godine 12.130 građana, 40 odsto više nego prethodne godine.
U skladu sa Zakonom o zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007 – prim. red), celokupan tekst izveštaja je dostupan javnosti na stranici internet prezentaciji Zaštitnika građana, pod nazivom Redovan izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu. http://www.zastitnik.rs/attachments/Redovan%20godi%C5%A1nji%20izve%C5%A1taj%20Za%C5%A1titnika%20gra%C4%91ana%20za%202011%20godinu.pdf (ONLINE)


Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 16.3.2012.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Narodnoj skupštini predata Peticija sa više od 180.000 potpisa podrške za ukidanje PDV-a i ograničavanje trgovačkih marži na opremu i hranu za bebe: Postoje dve formalne mogućnosti da se inicijativa konkretizuje - Vlada Srbije ima mogućnost da donose uredbu kojom bi to pitanje regulisala ili da se ukidanje PDV i ograničavanje trgovačkih marži reguliše zakonom

Više od 180.000 potpisa građana za ukidanje PDV-a i ograničavanje trgovačkih marži na opremu i hranu za bebe predato je danas u Skupštini Srbije, a predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović najavila je da je jedna od ideja da se ta inicijativa konkretizuje usvajanjem zakona aklamacijom poslanika bez rasprave.
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović prisustvovaće u petak, 16. marta 2012.godine, u 11.30 časova, u Sali 1, u Domu NS RS predaji potpisa građana Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji su podržali narodnu inicijativu Fonda B92, za ukidanje PDV-a i ograničavanje trgovačkih marži na opremu i hranu za bebe.
Predsednica parlamenta je objasnila da postoje dve formalne mogućnosti da se inicijativa konkretizuje - vlada Srbije ima mogućnost da donose uredbu kojom bi to pitanje regulisala ili da se ukidanje PDV i ograničavanje trgovačkih marži reguliše zakonom.
"Bilo bi jako dobro da vlada što pre pošalje zakonski predlog, a mogu i svi poslanici, bez obzira što se nalazimo u periodu pred izbore, da sednu i da se na ovom pitanju ne delimo. Ovo je prilika da Srbija bude jedinstvena i da oceni da je njen interes borba za bebe", naglasila je Đukić-Dejanović.
Ona je rekla da će čim stigne predlog zakona sazvati sednicu parlamenta i pozvati sve šefove poslaničkih grupa i predložiti im da to bude jedina tačka dnevnog reda.
"Ako se složimo bilo bi divno da, bez rasprave, aklamacijom samo to izglasamo. To je neka ideja koja je iznedrena u razgovoru sa organizatorima inicijative, a ja sam spremana da je realizujem", naglasila je predsednica parlamenta.
Ona smatra da je važno da se ova akcija ne shvati kao deo kampanje, već potreba i da je zato važno da u njoj svi učestvuju.
"Hajde da svi učestvujemo u predizbnornoj kampanji za našu decu", poručila je Đukić Dejanović, koja je istakla da posebno u vreme ekonomske krize potencijalni roditelji odluku o roditeljstvu ili odlažu, ili odbacuju kao mogućnost zbog čega ih i na ovaj način treba podstaći.
"Uverena sam da ćete imati podršku države", naglasila je predsednica parlamenta.
Predsednik Upravnog odbora Fonda B92, koji je jedan od organiztora inicijative, Veran Matić, rekao je da je važno da nakon današnjeg razgovora u vladi Srbije inicijativa što pre bude konkretizovana i nađe u parlamentu. On je napomenuo da je pre nekoliko godina postojala takva inicijativa koja tada nije bila realizovana.
"Zbog toga sada ne bi trebalo da se odugovlači u konkretizovanju ove inicijative", naveo je Matić.
Organizatori peticije, među kojima su osim Fonda B92 i servis Halo beba, udruženje Roditelj, portal Bebac i Mreža organizacija za decu Srbije, nastaviće šetnju do vlade Srbije, gde bi trebalo da razgovaraju sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i nadležnim ministrima.
Pronaći rešenje za ukidanje PDV na bebi opremu
Predsednik Srbije Boris Tadić zatražio je od Vlade Srbije da pronađe rešenje za ukidanje PDV-a i ograničavanje trgovačkih marži na opremu i hranu za bebe, rečeno je Tanjugu u kabinetu predsednika Republike.
Više od 130.000 građana potpisalo je peticiju u akciji "Glasaj za bebe", koju su organizovali Fond B92, Udruženje "Roditelj", portal "Bebac" i servis "Halo beba".
Potpisivanje peticije počelo je 2. marta i tokom sedam dana građani su imali priliku da u više od 50 gradova Srbije podrže akciju, usmerenu na ukidanje PDV i ograničenje trgovačke marže, što bi opremu i hranu za bebe učinilo mnogo jeftinijim i pristupačnijim roditeljima.
Ideja ima uzor u pojedinim evropskim zemljma koje su svele na minimum PDV na bebi opremu, ili su je, kao Velika Britanija i Irska, potpuno ukinule.
Inicijativu su podržali i predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić Dejanović, potpredsednica vlade zadužena za privredu Verica Kalanović, kao i brojne ličnosti iz političkog i kulturnog života.


Izvor: Tanjug, 16.3.2012.

VLADA RS DONELA ODLUKU DA SNOSI TROŠKOVE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH I KONZULARNIH TAKSI, KAO I POSEBNIH TROŠKOVA ZA GRAĐANE IZ REGIONA KOJI ŽELE DA DOBIJU SRPSKO DRŽAVLJANSTVO ILI DA SE IZ DRŽAVLJANSTVA ODJAVE: Odluka se odnosi na građane iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Mađarske i Albanije

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović izjavio je da je Vlada danas donela odluku o tome da snosi troškove republičkih administrativnih i konzularnih taksi, kao i posebnih troškova za građane iz regiona koji žele da dobiju srpsko državljanstvo ili da se iz državljanstva odjave.
Mihajlović je u izjavi za agenciju Tanjug istakao da je Vlada Srbije tu odluku donela na telefonskoj sednici, i precizirao da su navedeni troškovi iznosili i do 203 evra, u zavisnosti od pravnog osnova.
Odluka Vlade Srbije odnosi se na građane iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Mađarske i Albanije.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.3.2012.

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI 2020: Javne rasprave o Nacrtu strategije biće održane 3. 4, 10. i 18. aprila 2012. gpodine u Vranju, Zaječaru, Užicu i Subotici: Kontakte zainteresovanih osoba, odnosno predstavnika organizacija, po mestima održavanja, potrebno je poslati do srede 21. marta 2012. godine

Ministarstvo prosvete i nauke privodi kraju rad na nacrtu Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji (SROS). U aprilu mesecu predstoje javne rasprave o ovom važnom dokumentu, koje će se održati u Vranju, Zaječaru, Užicu i Subotici.
U Javnoj raspravi će učestvovati: ministar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović, državni sekretari dr Tinde Kovač Cerović i prof. dr Radivoje Mitrović, rukovodioci tima za pisanje Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji 2020. prof. dr Vlastimir Matejić i prof. dr Ivan Ivić, kao i koordinatori ekspertskih radnih grupa.
Molimo Vas da kontakte zainteresovanih osoba, odnosno predstavnika Vaših organizacija, po mestima održavanja Javnih rasprava, pošaljete do srede 21.03. do 10 časova na i-mejl: natasa.vicentijevic@gmail.com i marija.babic@mpn.gov.rs
Napominjemo da će nacrt SROS biti dostupan na vebsajtu Ministarstva prosvete i nauke www.mpn.gov.rs počev od 27. marta 2012. godine.
Lokacije i vremenski plan Javnih rasprava:
- utorak 03.04. Vranje, početak javne rasprave u 13:00 časova - očekivani završetak u 16:00 časova.
- sreda 04.04. Zaječar, početak javne rasprave u 11:00 časova - očekivani završetak u 14:00 časova.
- utorak 10.04. Užice, početak javne rasprave u 12:00 časova - očekivani završetak u 15:00 časova.
- sreda 18.04. Subotica, početak javne rasprave u 12:00 časova - očekivani završetak u 15:00 časova.
Javnoj raspravi će prisustvovati oko 150 osoba - predstavnici neprivrednih sektora (školstvo, javna administracija...), predstavnici sindikata, predstavnici roditelja, učenika, studenata, predstavnici nevladinih organizacija.
Unapred se zahvaljujemo i nadamo se uspešnoj saradnji.
Kontakt osobe - pr Marija Babić 064/813 4625
Nataša Vićentijević 064/ 12 94 384

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 16.3.2012.

VLADA RS TREBA DA USVOJI UREDBU KOJA ĆE OMOGUĆITI LOKALNIM SAMOUPRAVAMA DA DAJU ZEMLJIŠTE U ZAKUP BEZ NAKNADE ILI PO CENAMA NIŽIM OD TRŽIŠNIH

Vlada Srbije trebalo bi da usvoji novu meru za pomoć malim i srednjim preduzećima, a reč je o uredbi koja će omogućiti lokalnim samoupravama da daju zemljište u zakup bez naknade ili po cenama nižim od tržišnih, najavio je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.
Po toj uredbi lokalne samouprave će moći da daju zemljište malim preduzećima i preduzetnicima do 25 ari, pod uslovom da otvaraju nova radna mesta, rekao je Dulić na konferenciji u vladi.
Na taj način će, prema njegovim rečima, biti podstaknute investicije čiji su nosioci MSP i preduzetnici.
Zemljište će moći da dobiju samo preduzeća za proizvodne delatnosti i biće u obavezi da u roku od dve godine izgrade objekat, a u roku od pet godina da zaposle najmanje jednog novog radnika na neodređeno vreme na svaka dva ara zakupljenog zemljišta.
Dulić je objasnio da to znači da će za zemljište veće od 20 ari morati da zaposle najmanje 10 novih radnika.
Zemljište će se davati u zakup kao i velikim investitorima na rok do 99 godina, rekao je on. U slučaju da investitor ne ispuni ugovorom preuzete obaveze lokalne samouprave će moći da jednostrano raskinu ugovor o zakupu.
Ovo je, prema njegovim rečima, prva od mera vlade za pomoć MSP i preduzetnicima, a verovatno i jedna od najvažnijih, s obzirom da je njima pomoć najpotrebnija u "start-ap" fazi.
Ministar je objasnio da će na taj način biti izmenjena uredba iz 2010. koja je sve to predviđala samo za velike investitore, a sada će biti obuhvaćeni i mali investitori.
Dulić je naveo da će opštine formirati parcele zemljišta i raspisati javni poziv i ,ukoliko bude dovoljno zemljišta za sve zainteresovane ono će biti besplatno, a ako bude više zainteresovanih sprovodiće se javne licitacije, ali će cene u svakom slučaju biti niže od tržišnih.
On je kazao da su zavaljujući staroj uredbi došli veliki investitori u Srbiju, poput "Falka" i drugih, kao i da su u prethodnom periodu nicale bescarinske i industrijske zone.
Ministar je rekao da Srbija ima "višak zemljišta, ali manjak radnika i preduzeća, dodajući da je ta uredba u skladu sa Ustavom".
On je ukazao da uredba neće uticati na proces restitucije s obzirom da će se davati u zakup samo zemljište u javnoj svojini odnosno lokalnih samouprava i države.
Vlada Srbije trebalo bi danas na sednici, prema rečima Dulića, da usvoji i Program za unapređenje energetske efikasnosti u 2012. kojim će biti obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata.


Izvor: Tanjug, 16.3.2012.

15.3.2012. GODINE PO�ELA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O TARIFI KHOV

Novi Tarifnik Komisije za hartije od vrednosti stupio je na snagu 15. marta 2012. godine.
Na osnovu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim.red.), član 258. stav 1, Komisija je usvojila Pravilnik o tarifi, kojim su određene visine naknada, kao i način izvršenja naplate naknada.
Tarifnik je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 31/2011.

Izvor: Vebsajt: Komisije za hartije od vrednosti, 18.3.2012.

ODRŽANA DEVETA MINISTARSKA KONFERENCIJA O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI GRANICA U JUGOISTOČNOJ EVROPI: Građani Srbije bez pasoša mogu da putuju u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, a sa Hrvatskom se o tome vode pregovori

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Skoplju da inicijativa o saradnji u oblasti bezbednosti granica ima za cilj da građanima obezbedi potpuno prohodne granice i da spreči delovanje i prenošenje kriminalnih aktivnosti sa teritorije jedne države u drugu.
Dačić, koji je učestvovao na Devetoj ministarskoj konferenciji o saradnji u oblasti bezbednosti granica u jugoistočnoj Evropi, naveo je da je ta inicijativa proteklih godina podstakla ministarstva unutrašnjih poslova i granične policije zemalja regiona na veoma razgranate aktivnosti u okviru kojih je postignut niz sporazuma.
Prema njegovim rečima, rezultat ovih sporazuma su mešovite granične patrole, zajednički kontakt centri policija i carina država u regionu, kao i saradnja u oblasti međunarodne kontrole na aerodromima.
Zamenik predsednika Vlade je saopštio da je cilj da za građane granice budu potpuno prohodne, a da istovremeno budu potpuno neprohodne za kriminal, terorizam i sve druge ilegalne aktivnosti.
Dačić je naveo da su ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona podržali ideju o "mini-šengenu na Balkanu" koju je ranije izneo, i napomenuo da građani Srbije danas bez pasoša mogu da putuju u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, kao i da se o tome vode pregovori i sa Hrvatskom.
Ideja je da se na taj način stvori balkanski prostor u kojem neće biti potrebne ni vize, ni pasoši, naglasio je zamenik predsednika Vlade, uz napomenu da je za brži ulazak u EU neophodno da postoji bolja regionalna saradnja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.3.2012.

SEMINAR "SUDSKA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA (PROCESNI ASPEKT) U EVROPSKOJ UNIJI" BIĆE ODRŽAN 29. MARTA 2012. GODINE U NIŠU

Sve učesnike seminara " Sudska saradnja u krivičnim stvarima (procesni aspekt) u Evropskoj Uniji" obaveštavamo da će seminar umesto u četvrtak 15. marta 2012. biti održan u četvrtak 29. marta 2012. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, Voždova 23, (3.sprat).
Program seminara možete pogledati na http://www.pars.rs/system/sr-cyrillic/home/newsplus/viewsingle/_params/newsplus_news_id/3369.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 16.3.2012.

U NARODNOJ BANCI SRBIJE ODRŽAN 11. RADNI SASTANAK BANKE ZA MEĐUNARODNE OBRAČUNE

Narodna banka Srbije ugostila je u Beogradu 27 visokih predstavnika centralnih banaka Francuske, Nemačke, Italije, Austrije, Holandije i drugih zemalja Evrope na 11. radnom sastanku Banke za međunarodne obračune. Na sastanku, koji je trajao od 14. do 16. marta, razgovaralo se o monetarnoj politici u centralnoj i istočnoj Evropi.
Razmatranje mera i instrumenata u oblasti monetarne politike i finansijske stabilnosti u uslovima aktuelnih dešavanja na finansijskim tržištima, kao i razmena iskustava i znanja u oblasti upravljanja deviznim rezervama, bile su samo neke od tema skupa.
Banka za međunarodne obračune je organizacija koju su 1930. godine osnovale Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države i, kao takva, predstavlja najstariju međunarodnu finansijsku organizaciju. Danas ona broji 60 članica, a njen zadatak je da se, putem međunarodne saradnje centralnih banaka i monetarnih vlasti zemalja članica, brine o očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.3.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE APV, OPŠTINE BELA CRKVA, FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE RS I ČEŠKE RAZVOJNE AGENCIJE

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić, ambasadorka Republike Češke u Srbiji Hana Hubačkova, predsednik opštine Bela Crkva Željko Crnogorac i direktorka Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije Željka Jurakić potpisali su danas u Vladi Vojvodine Memorandum o razumevanju između Vlade AP Vojvodine, opštine Bela Crkva, Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Češke razvojne agencije.
Memorandum je potpisan radi realizacije projekta "Izgradnja kanalizacionog sistemu u selu Kruščica",opština Bela Crkva, a u okviru razvojne saradnje između Republike Češke i Republike Srbije.
Predsednik Pajtić i ambasadorka Hubačkova složili su se da je ovo istorijski događaj, jer se na jedinstven način rešava problem jednog naseljenog mesta. Posebnu pohvalu predsednik Pajtić uputio je češkoj vladi, jer se odgovorno odnosi prema svojim žiteljima u selu Kruščica, gde jednu četvrtinu čine Česi. Rešavanjem problema kanalizacionog sistema,ne samo da će se poboljšati standrad građana, već će se pomoći i u razvoju poljoprivrede, naročito voćarstva i privrede. Ovo je prvi put da je pokrajinska vlada bila medijator u rešavanju nastalog problema.
Selo Kruščica sa oko 1000 stanovnika, ima problem, jer se kanalizacioni otpad iz sela ispušta kroz otvorene rovove duž seoskih puteva u tri seoska potoka koji se potpuno spajaju severozapadno od sela. To dovodi do kontaminicije okolnog zemljišta, i do zagađenja podzemnih voda. Češka Razvojna Agencija je odgovorna za pripremu kompletne dokumentacije, dostavu, montažu, puštanje u rad, testiranje i obučavanje ljudi koji će održavati novi kanalizacioni sistem. Njen finansijski doprinos iznosi oko 721.000,00 evra. Opština Bela Crkva obezbeđuje sve dozvole i vrši nadzor izgradnje u skladu sa zakonima Republike Srbije. Vlada AP Vojvodine finasiraće početne radove,odnosno, iskopavanje zemljišta, u iznosu od 50.000,00 evra. Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije će finansirati izgradnju postrojenja za preradu otpadnih kanalizacionih voda, koji predstavlja sastavni deo ovog projekta, u iznosu od oko 100.000,00 evra. Izvođenje radova će započeti tokom leta ove godine, a završiće se u jesen 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Autonomne Pokrajine Vojvodine, 16.3.2012.

POČELO PRIJAVLJIVANJE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBLAST ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA: Rok za predaju prijave za polaganje stručnog ispita za oblast energetske efikasnosti zgrada za junski ispitni rok 2012. godine je 26. mart 2012.godine

Inženjerska komora Srbije organizovaće polaganje stručnog ispita za oblast energetske efikasnosti zgrada kao i obaveznu obuku inženjera za oblast energetske efikasnosti zgrada, prema programu koji je utvrdio Upravni odbor Inženjerske komore Srbije.
Svi zainteresovani za polaganje stručnog ispita za oblast energetske efikasnosti zgrada, od 17.03.2012. godine mogu se prijaviti elektronskim putem popunjavanjem prijave na sajtu Komore. Rok za predaju prijave za polaganje stručnog ispita za oblast energetske efikasnosti zgrada za junski ispitni rok 2012. godine je 26. mart 2012.godine.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića 37. II sprat, Beograd

OKRUGLI STO MULTIFUNKCIONALNOST ZADRUGARSTVA SRBIJE BIĆE ODRŽAN 22. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Polazeći od činjenice da su Ujedinjene Nacije 2012. godinu proglasile Međunarodnom godinom zadruga i preporučile svojim državama članicama da je na nacionalnom nivou obeleže nizom prigodnih manifestacija, Privredna komora Beograda - Zadružni savez Beograda i Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije, Društvo agrarnih ekonomista Srbije, Studentsko omladinski Zadružni savez Srbije i Savez stambenih zadruga Srbije u saradnji sa Nacionalnim savetom za obeležavanje 2012 međunarodne godine zadruga, organizuju okrugli sto na temu: MULTIFUNKCIONALNOST ZADRUGARSTVA SRBIJE
Uvodničari na ovu temu su:
- prof. dr Zorka Zakić, predsednica Nacionalnog saveta za obeležavanje 2012 međunarodne godine zadruga
- mr Velimir Radojević, predsednik Zadružnog saveza Beograda
- Suzana Jovićević, gen.sekretar saveza stambenih zadruga Srbije
- Milosav Purić, gen. sekretar studentsko omladinskog Zadružnog saveza Srbije
Okrugli sto će se održati u četvrtak 22. marta sa početkom u 11.00 časova, u sali IV na četvrtom spratu, Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12.
Za sve dodatne informacije i potvrdu Vašeg učešća možete se obratiti Božović Ljiljani na telefone: 3625-142, 2641-355 lok. 124 ili Čukić Emilu na telefone: 2642-483, 2641-355 lok. 155 ili na e-mail: lbozovic@kombeg.org.rs ili emil@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OKVIRU TEME "KAKO ŠTITIMO OZONSKI OMOTAČ?" Rok za podnošenje prijava je 23. mart 2012. godine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Organizacijom UN za industrijski razvoj (UNIDO) raspisuju konkurs za finansiranje projekata u okviru teme "Kako štitimo ozonski omotač?", čiji su nosioci nevladine organizacije ili udruženja. Ukupan iznos opredeljenih sredstava za projekte po ovom konkursu iznosi 2,1 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće finansirana najviše sa 700 hiljada dinara po projektu.
Projekti koji će se finansirati treba da budu edukativnog karaktera i da doprinesu razvijanju svesti o značaju ozonskog omotača i širenju znanja o potrebi zaštite ozonskog omotača, kao i o aktivnostima koje se mogu preduzeti u cilju njegove zaštite.
Rezultati odabranih projekata biće predstavljeni 16. septembra, povodom Dana zaštite ozonskog omotača, te je u okviru predloga projekta potrebno planirati aktivnosti vezane za obeležavanje Dana zaštite ozonskog omotača.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 23. mart 2012. godine
Detaljne informacije mogu se naći na web stranici Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.3.2012.

RADIONICA PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE BIĆE ODRŽANA 27. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa konsultantskom firmom "Consact International Consalting Group", najavljuje radionicu: "PRIMENA PRINCIPA DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE I HACCP U RESTORANIMA JAVNE I KOLEKTIVNE ISHRANE", koja će biti održana 27. marta 2012. godine.
Stručno osposobljavanje se sprovodi kao kombinacija teoretskog uvoda, praktičnih vežbi, diskusija i razmatranja praktičnih primera na principima kreativne radionice i ima za cilj da produbi postojeća znanja zaduženih lica za bezbednost hrane i primenu principa DPP-DHP-HACCP u objektima kolektivne ishrane u školskim i predškolskim ustanovama, odnosno da usmeri na ključna, konkretna i specifična pitanja ove problematike. Koncept kursa je osmišljen tako da ga mogu pratiti i oni koji tek treba da krenu u implementaciju DPP-DHP-HACCP, ali i oni koji već godinama primenjuju sistem.
Detaljnije na http://www.kombeg.org.rs/Slike/CePrivrednoPravni/2012/detaljnije27.03.pdf (ONLINE)
Program http://www.kombeg.org.rs/Slike/CePrivrednoPravni/2012/PROGRAM27.03.pdf (ONLINE)
Prijavu http://www.kombeg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=6620 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.3.2012.

SKUP "KREDITNE LINIJE ZA ODRŽIVU ENERGIJU ZA ZAPADNI BALKAN" BIĆE ODRŽAN 22. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE: Rok za prijavljivanje je 20. mart 2012. godine

Skup "Kreditne linije za održivu energiju za Zapadni Balkan" biće održan 22. marta 2012. godine, 11,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat
Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije, u saradnji sa EBRD BAS, Programom Evropske banke za obnovu i razvoj, Kreditnom linijom za održive energije za Zapadni Balkan WeBSEFF i Linijom direktnog finansiranja projekata održive energije za zemlje Zapadnog Balkana organizuju skup o kreditnim linijama za održivu energiju za Zapadni Balkan.
Nakon uvodnog obraćanja Slobodana Petrovića, sekretara Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS, privrednicima će biti predstavljen BAS program (Business Advisory Services), a zatim i kreditne linije za održive energije za Zapadni Balkan i linije direktnog finansiranja projekata održive energije za zemlje sa ovog područja.
Učesnici skupa biće upoznati sa mogućnostima finansiranja projekata energetske efikasnosti i projektima korišćenja obnovljivih izvora energije namenjena privatnom sektoru. Biće prikazane i pogodnosti koje nude ovi programi, kao i najbolji primeri implementiranih projekata.
Ukoliko ste zainteresovani za učešće, možete se prijaviti do 20. marta na elektronske adrese: information@webseff.com ili office@seec-bg.com.
Kontakt osoba iz PKS: Vera Ražnatović, telefon: 011/ 3232 186.
Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2022.%20mart%202012.%20godine.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.3.2012.

INFO DANI O PROGRAMU ZAJEDNICE EVROPSKE UNIJE "EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE" BIĆE ODRŽANI U PERIODU OD 27. DO 29. MARTA 2012. GODINE U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU: Prijava počinje od 19. marta 2012. godine

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Republika Srbija u procesu potpisivanja Memoranduma o razumevanju, koji će omogućiti ravnopravno učešće organizacija i institucija iz Srbije u programu Zajednice Evropske unije "Evropa za građane i građanke" ("Europe for Citizens"). Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imaće ulogu nacionalnog kontakt tela za pružanje informacija i obuke potencijalnim korisnicima ovog programa.
Program "Evropa za građane i građanke" će omogućiti domaćim organizacijama civilnog društva, socijalnim partnerima, lokalnim samoupravama, građanima i građankama ravnopravno učešće sa ostalim EU partnerima u okviru ovog programa koji ima za cilj sprovođenje aktivnosti u različitim oblastima kao što su pitanje zapošljavanja, socijalne kohezije, promocije participacije i demokratije na nivou EU, održivi razvoj, jačanje evropskog identiteta građana/ki, saradnje i razumevanja i drugo. Pravo učešća u programu imaju organizacije civilnog društva, lokalni organi vlasti, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske organizacije i ostale zainteresovane strane. Program podstiče povezivanje i saradnju građana/ki, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica iz zemalja članica programa.
Više o programu "Evropa za građane i građanke" možete saznati na veb sajtu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php (ONLINE).
U cilju boljeg upoznavanja budućih korisnika sa programom "Evropa za građane i građanke", Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovaće tri informativna dana u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.
Informativne dane organizujemo u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, kako bi nam preneli njihovo višegodišnje iskustvo u korišćenju ovog programa.
Mesto i vreme održavanja informativnih dana:
- 27. mart 2012 godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 sati u Skupštini AP Vojvodine, Mihajla Pupina 16
- 28. mart 2012 godine u Nišu, sa početkom u 10.00 sati u Regionalnim centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb
- 29. mart 2012 godine u Beogradu, sa početkom u 9.30 u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije, Kralja Milana 14
Prijava počinje od 19. marta i s obzirom da je broj mesta ograničen, molimo vas da se prijavite na vreme na sledeće adrese:
- Za Niš: office@civilnodrustvo.gov.rs
- Za Novi Sad: mailto:selenatasic@civilnodrustvo.gov.rs
- Za Beograd: natalija.adzic@civilnodrustvo.gov.rs

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 16.3.2012.

OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PRILOGA ZA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O NAPRETKU U PROCESU EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE ZA 2012. GODINU U PISANOM OBLIKU: Rok za dostavljanje priloga je 30. mart 2012. godine

Konsultacije o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima - Poziv za podnošenje priloga za Godišnji izveštaj o napretku za 2012. godinu u pisanom obliku.
Želimo da vas obavestimo da Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji počinje pripreme za sastavljanje Izveštaja o napretku za 2012. godinu, koji će biti objavljen kasnije tokom godine. U skladu sa praksom iz prethodnog perioda, želim da započnem konsultacije sa civilnim društvom radi razmene mišljenja o temama pokrivenim u izveštaju.
Izveštaj o napretku za 2012. godinu će imati istu strukturu kao Analitički izveštaj o napretku Srbije za 2011. Za svaki od relevantnih kriterijuma (politički i ekonomski kriterijumi, kao i evropski standardi) biće ocenjen napredak koji je Srbija ostvarila od septembra 2011, pre svega na osnovu prioriteta evropskog partnerstva. Napredak će biti meren u odnosu na već donete odluke, usvojene zakone i stepen njihove primene.
Delegacija visoko ceni dijalog sa organizacijama civilnog društva iz Srbije, kao ključnim partnerima u procesu evropske integracije Srbije. U tom smislu, vaši prilozi u pisanom obliku o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima za Godišnji izveštaj o napretku za 2012. godinu su veoma dobrodošli. Smatramo da su ti prilozi od najvišeg značaja za tačnu analizu i sveobuhvatnu procenu.
Kompletan Analitički izveštaj o napretku Srbije za 2011. godinu, kao i Mišljenje EK i Strateški dokument mogu da se preuzmu na internet sajtu Delegacije:
(http://www.europa.rs/srbijaIEu/kljucni_dokumenti/MisljenjeEvropskekomisijeokandidaturiSrbije.html).
Molimo vas da dostavite vaše priloge najkasnije do petka, 30. marta. Priloge treba slati na sledeću e-mail adresu: zorica.vasileva@eeas.europa.eu, a kao predmet treba navesti: 2012 Progress Report - (naziv vašeg NVO) contribution.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 15.3.2012.

OBAVEŠTENJE O POVEĆANJU KAPITALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru broj: 1-43-8/2012 od 3.2.2012. godine, izdavalac Razvojna banka vojvodine a.d. Novi Sad:
1. Dana 14.3.2012. godine izdate su obične akcije XXVIII emisije, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSMETBE05070, u vrednosti od 4.280.001.000,00 dinara, odnosno 778.182 komada običnih akcija nominalne vrednosti od 5.500,00 dinara po akciji.
2. Upis i uplata akcija izvršeni su u skladu sa Odlukom Skupštine o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru broj: 1-43-8/2012 od 03.02.2012. godine.
3. Kupac Autonomna Pokrajina Vojvodina, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine kupio je akcije XXVIII emisije sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSMETBE05070, u ukupnoj vrednosti od 4.280.001.000,00 dinara, odnosno 778.182 komada običnih akcija po emisionoj ceni od 5.500,00 dinara po akciji.

Izvor: Vebsajt Razvojne banke Vojvodine, 16.3.2012.

SEMINAR PRAVILNO KORIŠĆENJE EVROPSKIH SREDSTAVA - ISKUSTVA OLAF-A ZA RAZVOJNE ŠANSE VOJVODINE"

U petak, 16. marta, s početkom u 10.00 časova, u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održaće se seminar na temu „Pravilno korišćenje evropskih sredstava - iskustva OLAF-a za razvojne šanse Vojvodine".
Seminar se organizuje na osnovu saradnje Predstavništva AP Vojvodine u Briselu i OLAF -institucije unutar Evropske komisije. Između ostalih, skupu će se obratiti Predrag Novikov, šef Predstavništva AP Vojvodine u Briselu, profesor Saša Bošnjak i Dušan Sterle, predstavnik OLAF-a.

Izvor: Vebsajt Vlade APV, 16.3.2012.
ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

ODRŽANE TRIBINE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I NADLEŽNOSTIMA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

Tribine o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti protekle nedelje održane su u Sečnju i Baču. Učesnici tribina bili su predstavnici lokalne samouprave, opštinskih javnih preduzeća i ustanova, kao i predstavnici lokalnih udruženja građana.
Nakon što su zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov i viša stručna saradnica za ravnopravnost polova Andrijana Čović održale svoja uvodna izlaganja o nadležnosti i radu institucije Pokrajinskog ombudsmana u oblasti ravnopravnosti polova i značaju primene principa rodne ravnopravnosti u postupanju organa uprave, razgovaralo se o tome da li u opštini postoje odgovarajući akti, odnosno mehanizmi za rodnu pravnopravnost, te kako oni funkcionišu, ali i o problemima sa kojima se građani i građanke susreću u ostvarivanju svojih prava, kao i povrede prava na rodnu ravnopravnost. 
Žene iz lokalnih udruženja i aktiva u Baču i Plavni koje su učestvovale na posebnom sastanku posvećenom životu žena na selu ističu da, uprkos motivisanosti žena u selima da se bave raznim kultunim, humanitarnim i zanatskim aktivnostima, pa čak i da pokrenu sopstveni posao kojim bi sebi obezbedile prihode, lokalna samouprava ne prepoznaje njihov doprinos kvalitetu života lokalne zajednice i da nedovoljno izdvaja za programe zapošljavanja žena. Svoja udruženja i aktive žene u selima doživljavaju kao mesto za druženje i pružanje uzajamne podrške, a kao najveći problem seoskog života doživljavaju nemaštinu i starenje stanovništva.
Posete opštinama tokom kojih se održavaju pomenute tribine, razgovori sa građanima i prijem njihovih predstavki institucija Pokrajinskog ombudsmana organizuje u okviru posebnog projekta koji podržava Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svesti javnosti o kršenju prava i diskriminaciji na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i ukazivanje na mogućnosti zaštite žena

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 16.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2012. GODINI: Rok za predaju zahteva je 30. mart 2012. godine, a za subvencije u infrastrukturnim projektima rok je 1. novembar 2012. godine

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je danas konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u ovoj godini.
Predviđeni projekti obuhvataju promociju Srbije kao turističke destinacije, promociju i unapređenje kvaliteta turistickcog mesta i regije, kao i receptivno-turističke ponude.
Sredstva mogu da se koriste i za razvoj javnih zabavno-rekreativnih sadržaja, obrazovanje u oblasti turizma, unapređenje statistike i metodologije satelitskih računa, izradu planske i projektne dokumentacije, izgradnju pristupnih saobraćajnica, uređenje građevinskog zemljišta i zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji.
Subvencije će se davati i za izgradnju turističke infarstrukture i postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju i izgradnju objekata od posebnog značaja za razvoj turizma-vidikovaca, vizitorskih vcentara, kampova, platoa i slično, kao i za posebne projekte, kao što je izgradnja javnih toaleta, meteorolosksih stanica, upravljanje otpadom...
Korisnici mogu da budu javna preduzeća i turističke organizacije, destinacijski menadžment organizacije, privredna društva i druge institucije čiji je osnivač vlada ili lokalna samouprava.
Sredstva će se dodeljivati prema kriterijumima stepena usklađenosti sa Strategijim razvoja turizma, razvoja prioritetnih turističkih proizvoda i prostora, adekvatnim upravljanjem turističkih resursima i razvojnim procesima i stepenu razvijenosti opštine.
Zahteve za subvencije u finansiranju promotivnih aktivnosti i unapređenja treba podneti Ministarstvu ekonomije do 30. marta, a učešće subvencija ne može biti veće od 50 odsto ukupne vrednosti projekta. Rang lista će biti objavljena u roku od 30 dana.
Podnošenje zahteva za subvencije u infrastrukturnim projektima biće moguće do 1. novembra 2012. godine.


Izvor: Tanjug, 16.3.2012.

OBAVEŠTENjE O POVLAČENjU MEDICINSKOG SREDSTVA SA TRŽIŠTA

Proizvođač Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway N.E.Minneapolis, MN 55432, SAD, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu: EnTrust ICD Model: D154ATG, D154DRG, D154VRC - Implantibilni kardioverter defibrilator
Do 20.02.2012. godine zabeleženo je 60 potvrđenih slučajeva (kod 44 jednokomorska D154VRC i 16 dvokomorskih D154ATG uređaja) gde je napon baterije vrlo brzo pao sa približno 3.0V na 2.51V (ERI) u približno sedam do šest meseci (bazirano na podacima očitanim iz uređaja). Nema zabeleženih podataka o ozbiljnim povredama (osim zamene uređaja) ili smrti vezanim za ovaj događaj. Ukupni broj uređaja prodatih u svetu je 69000. U EnTrust uređajima napon baterije je u vreme implantacije približno 3.2V, dok se obaveštenje o istrošenosti baterije (ERI) javlja kada napon padne na 2.61V. Koliko će vremena proći od implantacije uređaja do pojave obaveštenja o istrošenosti baterije zavisi od načina upotrebe uređaja, ali se generalno očekuje postupan pad napona baterije sa približno 3V na 2.61V. Analiza u zabeleženih 60 slučajeva ukazala je na ubrzani pad napona sa približno 3V na 2.61V. Analiza kvara potvrdila je ubrzanu potrošnju baterije i smanjenu trajnost uređaja. Nema saznanja da je došlo do proboja u hibridnim sklopovima. Od 02.02.2012. godine ispitano je 50 do 60 baterija i kod svih je primećen isti problem: usled rupture anodnog separatora u području katodne pločice dolazi do kratkog spoja. Uzrok ovog događaja je pod istragom. Obzirom da navedeni problem skraćuje trajanje uređaja, pacijent će možda morati da prođe kroz dodatni zahvat zamene uređaja čime se potencijalno povećava rizik. Takođe, uređaj možda neće biti u mogućnosti da isporuči potrebnu terapiju u tromesečnom periodu nakon pojave obaveštenja o istrošenosti baterije (ERI), što bi kao posledicu imalo gubitak terapije ranije od očekivanog. Uprkos mogućem gubitku visokonaponske terapije u vremenu od pojave ERI do profilaktičke zamene uređaja, takav događaj do sada nije zabeležen.
Usled svega navedenog, odluka proizvođača je da sprovede bezbednosno korektivnu meru na terenu. Naime, Medronik će u okviru bezbenosno korektivne mere izdati VAŽNO OBAVEŠTENjE i o ovom događaju obavestiti lekare koji implantiraju i kontrolišu uređaje i bolnice i dati preporuke vezane za pacijente. Obaveštenje će pružiti informacije vezane za navedene događaje i preporuke za praćenje pacijenta.
U okviru bezbednosno korektivne mere, Medtronik će dati sledeće savete za mere koje će biti preduzete od strane distributera ili krajnjih korisnika:
1. Lekari bi trebalo da nastave sa redovnim kontrolama pacijenta u razmaku od najviše 3 meseca u skladu sa uputstvima o proizvodu.
2. Lekari bi trebalo da uključe zvučna upozorenja za istrošenost baterije ("Low Battery Voltage ERI ") i predugo vreme punjenja kondenzatora ("Excessive Charge Time EOL ").
3. Lekari bi trebalo da zamene uređaj odmah po pojavi obaveštenja o istrošenosti baterije (ERI) ako je pad napona baterije brži od očekivanog.
4. Profilaktička zamena EnTrust implantabilnog kardioverter defibirilatora nije preporučena.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod EnTrust ICD Model: D154ATG, D154DRG, D154VRC, proizvođača Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway N.E.Minneapolis, MN 55432, SAD, izdala Dozvolu za promet medicinskim sredstvom pod br 04-722/08 od 07.08.2008. godine, sa rokom važenja do 01.05.2013 godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće Bimed d.o.o., Viline vode bb, Beograd.
Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu EnTrust ICD Model: D154ATG, D154DRG, D154VRC - Implantibilni kardioverter defibrilator, možete pregledati.
Detaljnije: http://www.alims.gov.rs/cir/servisi/EnTrust.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove I medicinska sredstva Srbije, 18.3.2012.

NOVI KONCEPT KONTROLE KVALITETA VINA

U skladu sa tradicijom u kojoj kvalitet igra presudnu ulogu, u organizaciji Odbora za tehnološke inovacije Privredne komore Srbije, zaposlenima iz " RUBIN AD " održana prezentacija novog koncepta kontrole kvaliteta vina i alkoholnih pića, koji je u funkciji zaštite proizvodjača i potrošača razvijen od firme "SG Isotech" iz Bečeja
Postupak je patentiran i naučno verifikovan, a radi se o novom analitičkom metodu za utvrdjivanje i detekciju ilegalnih praksi u proizvodnji vina, kao što su dodatak šećera ili vode u širu groždja pre alkoholne fermentacije. Ova analitička metoda daje konkretan dokaz o autentičnosti ispitivanog uzorka vina i mogućnost utvrdjivanja onoga što se traži po svim svetskim regulativama o vinu.
Prezentaciji su pored zaposlenih u firmi " RUBIN AD " prisustvovali Jovan Boberić predstavnik firme "SG Isotech", dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS i savetnik predsednika PKS, Vojislav Stanković. Po rečima Marka Maličanina, direktora tehničko tehnološkog razvoja "Rubina", ova metoda je nešto što je potrebno kako proizvodjačima tako i potrošačima vina.
"RUBIN AD" je potvrdio lidersku poziciju i kao proizvodjač koji ima čak pet vrsta vina koji su ispunili uslove za dobijanje ljubičaste evidencione markice i oznake KGPK, kojom se obeležavaju najkvalitetnija, vrhunska vina sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom koja se proizvode isključivo od groždja iz odredjenog rejona. "RUBIN AD" je od svog osnivanja 1955. godine, pa do danas, sve svoje razvojne aktivnosti usmerio ka unapredjenju tehnologija i kvaliteta proizvoda. To je rezultiralo liderskom pozicijom u svim segmentima tržišta u kojima učestvuje. "Rubin" se 2005. godine privatizuje i sa novim vlasnikom, kompanijom INVEJ, nastavlja da kroz racionalizaciju i unapredjenje kvaliteta u svim segmentima poslovanja održi lidersku poziciju na domaćem tržištu i da u isto vreme postane i značajan u izvozu srpskih vina i alkoholnih pića kako u zemlje EU tako i u Rusiju, Australiju, Kanadu i SAD.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.3.2012.

PROGRAMI OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA ZA DEVET OGLEDNIH PROFILA

Usvajanjem programa za predmet Geografija na svojoj sednici održanoj 13. marta 2012. godine Nacionalni prosvetni savet usvojio je sve programe opšteobrazovnih predmeta za devet oglednih profila u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju: sedam u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (trogodišnji profili mesar, pekar, prerađivač mleka i rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike, kao i četvorogodišnji profili poljoprivredni, prehrambeni i veterinarski tehničar), jedan u području rada Elektrotehnika (trogodišnji profil autoelektričar), i jedan u području rada Geodezija i građevinarstvo (četvorogodišnji profil geodetski thehničar-geometar).

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije, 18.3.2012.

USKORO ĆE JAVNOSTI BITI PREDSTAVLJEN NIZ MERA ČIJI CILJ JE DA OHRABRE MALA I SREDNJA PREDUZEĆA DA VIŠE PROIZVODE I DA ZAPOŠLJAVAJU VEĆI BROJ RADNIKA, NAJAVIO PREDSEDNIK VLADE RS

Tanjug

Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković najavio je da će javnosti uskoro biti predstavljen niz mera, među kojima je i odluka vlade da se svima koji otvaraju nove pogone pa tako i radna mesta, omogući da po ceni manjoj od tržišne ili, čak, potpuno besplatno ustupi zemljište.
Te mere bi trebalo da ohrabre mala i srednja preduzeća da više proizvode i da zapošljavaju veći broj radnika, rekao je Cvetković u razgovoru za "Novosti".
On je podsetio da je vlada od 2008. godine do danas, preko međunarodnih finansijskih institucija i kroz podršku vlada drugih zemalja, obezbedila više od 300 miliona evra izuzetno povoljnih kreditnih linija namenjenih isključivo sektoru malih i srednjih preduzeća.
Cvetković je najavio i reformu poreskog sistema koja će smanjiti opterećenje na zarade, što bi, kako kaže, trebalo da poboljša konkurentnost srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu.
On je napomenuo da ukidanje plaćanja doprinosa  u trajanju od godinu dana za novozaposlene do 30 godina i preko 45 godina starosti nije dovelo do povećanja broja zaposlenih. To, smatra premijer, pokazuje da problem nije u visini poreza i doprinosa.
Cvetković je ocenio opravdanom inicijativu za smanjenje naknada i taksi koje su u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava.
On je negirao da je nestalo čak 100.000 malih i srednjih preduzeća, preciziravši da je njihov broj porastao za oko 7.000 novih firmi u poslednje četiri godine. U istom periodu osnovano je za skoro 10.000 privrednih društava više od broja brisanih.
Zvanični sajt Vlade Srbije prenosi ovaj razgovor u celini.
O novim merama:
- Odluka Vlade da se svima koji otvaraju nove pogone, odnosno koji otvaraju radna mesta, omogući da po ceni manjoj od tržišne ili, čak, potpuno besplatno ustupi zemljište, samo je jedna u nizu mera koje će uskoro biti predstavljene javnosti, a trebalo bi da ohrabre mala i srednja preduzeća da više proizvode i, naravno, da zapošljavaju veći broj radnika.
Vlada je od 2008. godine do danas, preko međunarodnih finansijskih institucija i kroz podršku vlada drugih zemalja, obezbedila više od 300 miliona evra izuzetno povoljnih kreditnih linija namenjenih isključivo sektoru malih i srednjih preduzeća.
Da li je postoji trend gašenja zanatskih radnji i malih i srednjih preduzeća?
- U poslednje četiri godine iz registra je brisano 143.469 preduzetničkih radnji, ali je istovremeno i osnovano novih 150.272, što znači da je njihov broj zapravo porastao za gotovo 7.000. Što se tiče privrednih društava, u istom periodu je brisano 29.635, a osnovano novih 39.200, što je približno za 10.000 više osnovanih nego brisanih.
Trend smanjenja zanatskih radnji u Srbiji traje više od 60 godina, a u razvijenim zemljama već više od 100 godina. Nije realno očekivati da će se taj trend promeniti. Inače, zanatske radnje imaju znatno povoljniji poreski tretman od ostalih preduzetnika i preduzeća, a i Vlada obezbeđuje značajne podsticaje usmerene na očuvanje tradicionalnih zanata.
O smanjenju poreza na zarade:
- Vlada je za novozaposlene do 30 godina i preko 45 godina starosti u potpunosti ukinula plaćanje doprinosa u trajanju od godinu dana, ali ova mera nije dovela do povećanja broja zaposlenih. To pokazuje da problem nije u visini poreza i doprinosa koji su, inače, u svom punom iznosu sa 38 odsto opterećenom bruto zaradom ispod evropskog proseka. Da podsetim, evropski prosek opterećenja iznosi 39 odsto bruto zarade. Inače, novim modelom ekonomskog rasta, koji je usvojen na osnovu inicijative predsednika Republike Borisa Tadića, predviđena je reforma poreskog sistema kojim će se dodatno smanjiti opterećenje na zarade, čime će se poboljšati konkurentnost srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu.
Smanjenje sive ekonomije na tržištu tekstila:
- Susrećem se dva puta godišnje sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća, dok resorni ministri to čine mesečno. Sve dosadašnje inicijative imale su promptnu reakciju, uključujući i inicijativu predsednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća vezanu za smanjenje sive ekonomije na tržištu tekstila. Vlada je u roku od dve nedelje od dana podnošenja inicijative formirala međuresornu radnu grupu koju je vodio ministar trgovine, a čiji je član bio i predsednik te asocijacije. Vladina radna grupa, koja je uključivala i predstavnike policije, carine, Poreske uprave, nadležnih ministarstava, kao i sektora malih i srednjih preduzeća, dala je i konkretne rezultate kroz sistemske mere već u 2009. godini, a uvođenje komunalne policije u veće gradove dodatno je smanjilo broj nelegalnih prodavaca.
O naknadama i taksama na tržištu tekstila:
- Naknade i takse su u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava, a inicijativa za njihovo smanjenje, naročito u nerazvijenim opštinama, u potpunosti je opravdana.
Rešavanje pitanja nelikvidnosti i obaveze plaćanja poreza i doprinosa za sve privredne subjekte:
- Skupština je usvojila zakon kojim se obezbeđuje simultano plaćanje poreza i doprinosa sa plaćanjem neto zarada, a koji će početi da se primenjuje od juna ove godine. Verujem da će to unaprediti konkurentost privrednih subjekata na tržištu. Kada su u pitanju rokovi plaćanja, Vlada je, da podsetim, usvojila uredbu kojom je ograničen rok plaćanja svih republičkih i lokalnih organa na 60 dana, čime se i formalno isključila mogućnost da država bude generator nelikvidnosti.
O Razvojnoj banci:
- Vlada je usvojila Zakon o osnivanju Razvojne banke koja će imati posebno odeljenje koje se bavi isključivo sektorom malih i srednjih preduzeća. Osnivanjem Razvojne banke ukida se Fond za razvoj, a samim tim i start-ap kreditiranje, na koje su mali privrednici imali velike primedbe.
Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 18.3.2012.

DA LI PARTIJE KRŠE ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Dragor Hiber:Obaveza i lojalnost poslanika stranci nije sama po sebi imovinsko-pravnog karaktera i ugovarati nju kao imovinsko pravni ugovor, po mom mišljenju, nije saglasno pravu. –
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić izjavio je u petak da je "u najmanju ruku sporan" pokušaj nekih stranaka da svoje buduće poslanike vežu uzimanjem blanko menica na velike novčane iznose, kako bi obezbedili njihovu lojalnost partiji.
"Postavlja se pitanje da li takav pravni aranžman može da bude i pravno valjan i da li se može smatrati da je davanje menice, ako je vezano za sporazum izmedju stranke i poslanika, uopšte dozvoljeno. Ja mislim da to može, u najmanju ruku, da bude sporno jer, ukoliko se ugovor odnosi na nešto što nije i ne može da bude predmet trgovine, onda ugovor ne može da opstane i proizvede pravno dejstvo", rekao je Nenadić agenciji Beta.

Srpska radikalna stranka najavila je da će sa svojim poslanicima u budućem parlamentu sklopiti ugovor koji predvidja da poslanici potpišu blanko menicu na deset miliona dinara, koja će biti aktivirana u slučaju da predju u neki drugi poslanički klub.

Nenadić je rekao da te najave iz SRS nisu za čudjenje, jer je ta stranka bila protiv izmene Zakona o izboru narodnih poslanika i tražila je da mandat bude čvršće vezan za stranku koja je podnela izbornu listu.

"U praksi, problem bi se mogao javiti kada prva menica bude došla na naplatu, a poslanik koji je prešao u drugu stranku ospori pravo bivšoj stranci da menicu naplati. Onda bi se pred sudom otvorilo to pitanje... Za sada možemo samo da pretpostavljamo da li bi scenario bio ovakav ili onakav", rekao je Nenadić.
Odlukom da svaki kandidat za poslanika radikala mora da potpiše menicu kojom će se obavezati da će SRS-u isplatiti deset miliona dinara, ukoliko u parlamentu promeni stranački dres, radikali se nisu obezbedili od gubitka mandata. Po jednom pravnom mišljenju ovakav ugovor, po Zakonu o obligacionim odnosima, nije dozvoljen, a po drugom, „u najmanju ruku, sumnjiv”.
Menica bi trebalo da zameni ranije ukinute blanko ostavke poslanika, koje su sve partije, izuzev LDP-a i SVM-a, imale potpisane. Većina partija je tvrdila da ih nema, a same sebe kasnije su demantovale kada su dolazile u situaciju da „spasavaju” svoj poslanički mandat. Sve stranke, i one iz vladajuće koalicije i opozicione, osim radikala, tvrde da neće od poslaničkih kandidata tražiti da potpisuju bilo kakav „dokument o vernosti”, jer imaju poverenja u svoje ljude.

U VIŠEM SUDU U BEOGRADU U 2011.GODINI SU ZBOG NASILJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA OSUĐENE 93 OSOBE

Policija je identifikovala huligana koji je prošle subote posle utakmice Partizan - Sloboda preskočio zaštitnu ogradu i napao fudbalera Lazara Markovića, ali njegov identitet neće biti otkriven dok ne bude uhapšen, saznaje „Blic”.
Policija je na osnovu video-snimka posle utakmice Partizan - Sloboda identifikovala i sudiji za prekršaje privela trojicu navijača crno-belih M. B., T. Ž. i R. P. koji su preskočili zaštitnu ogradu u utrčali u teren, a M. B. je osuđen na 45 dana zatvora i novčanu kaznu od 60.000 dinara, uz godinu dana zabrane ulaska na sportske priredbe.
 Na po 40 dana zatvora i novčane kazne od 50.000 dinara osuđeni su T. Ž. i R. P, a i njima je na 12 meseci zabranjeno prisustvo utakmicama. Prema saznanjima „Blica”, protiv sve trojice su i ranije podnošene prijave, najčešće zbog nasilničkog ponašanja.
  - Od kada je počela primena Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama policija je podnela na hiljade prekršajnih i krivičnih prijava, ali se nasilje na tribinama i oko stadiona nije uočljivo smanjilo. Neophodno je da sudovi počnu da primenjuju oštrije kazne koje su zakonom propisane - kažu u MUP-u.
Slično mišljenje deli i dr Dejan Šuput, profesor sportskog prava na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, koji kaže da najveća krivica za neprekinuti lanac nasilničkog ponašanja na sportskim priredbama pada na pravosudne organe, a pre svega na sudove.
Kritiku na adresu srpskog pravosuđa dr Šuput u prvom redu upućuje zbog neprimerene dužine trajanja krivičnog postupka i blage kaznene politike kada su u pitanju pomenuta dela, koja sankcioniše i Krivični zakonik i Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. 
- U našim sudovima još traju suđenja za nasilnička ponašanja iz 2006. To u praksi znači da su optuženi u ovim slučajevima većinom slobodni ljudi koji dolaze na utakmice, umesto da su već osuđeni i udaljeni sa stadiona, bilo da im se izreknu zatvorske kazne ili zabrana posete sportskoj priredbi, kako ne bi mogli da ponove krivično delo - ističe dr Šuput. 
Kada je reč o kaznenoj politici, dr Šuput navodi rezultate istraživanja Instituta za uporedno pravo iz 2007. i 2008, prema kojima sudovi u najvećem broju slučajeva izriču uslovne osude ili kazne na ivici propisanog zakonskog minimuma.  
- Čak je bilo dosta slučajeva da su sudovi izricali kazne ispod propisanog zakonskog minimuma. Na primer, dešavalo se da sud izrekne kaznu od dve godine zatvora iako zakon za to delo propisuje kaznu od tri do osam godina. Od ubistva Brisa Tatona započelo se sa znatno strožom kaznenom politikom. Ali, to se događa samo u pojedinačnim slučajevima i ne predstavlja sistemski pristup, odnosno praksu sudova. Tačnije, to se čini u retkim prilikama kada su u pitanju medijski ili politički atraktivni događaji - kaže dr Šuput. 
Razlog tolikom kriminalu na sportskim utakmicama dr Šuput nalazi i u nedostatku preventivnih programa za sprečavanje nasilja, a odgovorni za to su Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine i sporta. 
- Prema iskustvima dobrog broja evropskih država, preventivni programi su se pokazali efektnijim nego krivično sankcionisanje nasilničkog ponašanja. Jer, kada osudite na zatvor odraslog huligana od 20 godina, onda lečite posledicu, a kada sprovodite preventivne mere, otklanjate uzroke koje dovodite do nasilja. Primeri Belgije, Holandije, a naročito Nemačke to ubedljivo pokazuju. Nemački navijači su umireni, uljuđeni, korektno navijaju, čak se na tamošnjim stadionima toči i alkoholno pivo, što bi ovde bilo nezamislivo - navodi dr Šuput.
Aleksandra Ž. Adžić/Momir Ilić

UPOTREBA SLUŽEBNIH AUTOMOBILA I OBEZBEĐENJA U IZBORNOJ KAMPANJI: Član 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izričit je da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata

Šef Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da službene automobile i obezbeđenje u izbornoj kampanji mogu da koriste premijer Mirko Cvetković, kao i ministri pravde, unutrašnjih poslova i odbrane Snežana Malović, Ivica Dačić i Dragan Šutanovac
- Osim njih četvoro, nijedan ministar u kampanji ne koristi službena vozila, nego u tu svrhu mora da koristi privatne automobile - rekao je Mihajlović.
On je naveo da je MUP odredio da premijer i troje ministara moraju imati obavezno službeno obezbeđenje 24 sata, što znači i za vreme aktivnosti u kampanji.
„Osim njih četvoro, nijedan ministar u kampanji ne koristi službena vozila, nego u tu svrhu mora da koristi privatne automobile“, rekao je Mihajlović. Prema njegovim rečima, MUP je odredio da premijer i troje ministara moraju 24 sata imati obavezno službeno obezbeđenje, što znači i tokom aktivnosti u vezi s kampanjom. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, kaže za Danas da je ova odluka u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.
„Međutim, iskustvo iz ranijih kampanja uči nas da mnogi državni i ostali javni funkcioneri često spajaju državni posao sa stranačkim. Verujem da će se neki i time služiti, a procena da li je to van zakona ili ne je na Agenciji za borbu protiv korupcije. Protivzakonito bi bilo da neki ministar ode na otvaranje fabrike na primer u Čačku i da onda službenim vozilom nastavi u Užice ili Valjevo na stranački skup. Zakon nalaže i da ukoliko u Čačku govori pred novinarima i građanima, mora jasno da se odredi da li govori kao ministar ili kao stranački funkcioner“, objašnjava Nenadić.
Član 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izričit je da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata. To je dozvoljeno samo radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera. Funkcionerima je dozvoljeno da učestvuju u stranačkim aktivnostima „ako to ne ugrožava obavljanje javne funkcije i ako nije zakonom zabranjeno“. Takođe, funkcioner je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem obavlja javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta. To se, međutim, ne odnosi na funkcionere koje građani neposredno biraju.

POTRO�A� TU�IO "EPL" ZBOG "AJFONA"

Tanjug

Jedan od nezadovoljnih američkih potrošača pokrenuo je sudski proces protiv "Epla" (Apple) zbog njegovog sistema za vokalnu asistenciju "Siri", preneli su danas francuski elektronski mediji.

Njujorčanin Frenk M. Fazio pokrenuo je pred kalifornijskim sudom kolektivnu tužbu protiv "Epla" i u tužbi navodi da su ga na "Siri" privukle reklame za "smartfon" firme "Epl" - "ajfon 4S" (iPhone).

U reklami je taj lični (personalni) asistent opisan kao sistem koji omogućava brzo i lako ugovaranje sastanaka, pronalaženje restorana, učenje gitarskih akorda klasičnih rok numera, pa čak i načina zavezivanja kravate.

Te privlačne karakteristike su navele potrošača da kupi "smartfon", uprkos njegovoj visokoj ceni.

Ubrzo se, međutim, pokazalo u svakodnevnoj upotrebi da je "Siri" spor (radi se o sistemu u "klaud" - cloud tehnologiji, a 3G veze u Njujorku nisu bas toliko dobre), da često ne može da odgovori korisniku ili da ponekad daje pogrešna uputstva.

Najbolje rečeno, "Siri" je sistem u razvoju, navedeno je u tužbi.

Fazio sada traži odštetu (koja nije određena) za lažnu reklamu, nesprovođenje garancija i nelojalnu konkurenciju.

Sada i drugi korisnici razočarani "Sirijem" mogu da se pridruže tužbi kako bi pokušali da dobiju odštetu, kao što su to uradili klijenti prvog "ajfona 4" koji će svi dobiti po 15 dolara zbog problema s antenom na uređaju.

NEDOVR�ENA GILJOTINA PROPISA JEDNA OD MNOGIH PREPREKA ZA PRIVATNI BIZNIS

Uz to je za dobijanje raznih dozvola potrebno mnogo više vremena, procedura i novca nego u zemljama okruženja, a nije završena ni pompezno najavljivana giljotina propisa. Uz međusobna neplaćanja, gubitak tržišta i loše poslovne ideje, sve su to razlozi da se preduzetništvo ne zapati u Srbiji.

No, “gazde” koje u preduzetničkim vodama plivaju već dve decenije za “Blic” kažu da im takva sudbina neuporedivo više prija od toga da slušaju nadređene, te da je uspeh zagarantovan za ambiciozne, one koji sanjaju velike stvari i ne odustaju kod prve prepreke.


Nekada je bačkopalanačka opština sa 60.000 stanovnika i fabrikama bila među razvijenijim opštinama, a sada se nalazi na listi manje razvijenih.
- Do pre dve godine su u opštini funkcionisala 884 mala i srednja preduzeća, a sada ih je 667, što znači da ih je ugašeno 217 - kaže sekretar ovdašnjeg opšteg udruženja preduzetnika Milutina Marčete.


Kao najčešće razloge srozavanja preduzetništva u Srbiji, UPS prevelike namete i opterećenja. UPS je izbrojao 69 različitih naknada koje naplaćuju razne lokalne samouprave među kojima su i potpuno neverovatne poput naknade za suzbijanje glodara, komunalna takse za javnu rasvetu, te takse za merenje nivoa buke.

PROFESOR PROKOPIJEVI�: OVAKVA EKONOMIJA PROIZVODI SIROMA�TVO

Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević izjavio je da sve stranke nude etatističke programe u kojima pare odnekud dolaze a država radi sve.

"Takva ekonomija, naravno, nije moguća i ne može da funkcioniše i samo proizvodi siromaštvo a ne blagostanje, ali ako se sve stranke zalažu za sličan program to bi moglo da znači da je to želja prosečnog birača", rekao je Prokopijević.

Dodao je da u izbornoj kampanji ne očekuje ponudu realnih i ostvarivih predloga, ali da će biti mnogo "igrarija sa raznim brojkama".

On navodi da se "stranke igraju raznim brojkama, jedni najavljuju 100 milijardi evra i spajanje centralne Srbije kanalom sa Grčkom, drugi da će neki magnat uložiti silne pare u energetiku, treći da će doći još nekoliko automobilskih kompanija..."

"Pretpostavljam da birač zna da su to šale koje nemaju nikakvu težinu i da se to radi po sistemu 'šta zna dete šta je 100 kilograma ili 100 milijardi evra'", rekao je Prokopijević.

Prokopijević je istakao da u Srbiji postoji ponuda jedino takvih programa kojima su građani "pritisnuti sa svih strana", bez obzira što su ti programi potpuno nedelotvorni.

"Na kraju može da nas očekuje samo da će od vlasti uslediti neka akcija u drugoj polovini godine kada ponestane sredstava za isplatu penzija i plata i kada se postavi pitanje odakle to isplatiti, da li štampati dinare, da li odlagati isplate ili nešto prodati na brzinu", rekao je Prokopijević.

PREDAVANJE IZ MEDIJACIJE - MIRNOG RE�AVANJA SPOROVA

Beta

Srednjoškolcima u Temerinu, etnički mešovitom mestu, danas je održano predavanje iz medijacije, odnosno mirnog rešavanja sporova.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov je na predavanju u Srednjoj školi "Lukijan Mušicki" kazala da mladi imaju kreativne mogućnosti za rešavanje problema u lokalnoj zajednici i za unapređenje međusobne komunikacije.

"Želimo da mladima u ovoj opštini pomognemo da drugačije progovore o sebi i o svojoj sredini, i da usvoje znanja i veštine mirnog rešavanja sporova koje će im biti dragocene tokom celog života", rekla je Danica Todorov.

Obuka iz medijacije akreditovana je od Ministarstva prosvete i namenjena je srednjoškolcima i njihovim nastavnicima.

Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Temerina Andraš Gustonj.

Temerin je vojvođanska opština u kojoj se povremeno dešavaju međunacionalni incidenti, čiji su protagonisti pre svega mladi Srbi i Mađari.

STRANE INVESTICIJE

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić kaže da su u toku pregovori sa dve velike kompanije, jednom iz Italije, a drugom iz Francuske.
Radi se, navodi on, o investicijama u Srbiju "vrednim više stotina miliona evra."

Prema njegovim rečima, pogotovo se pojačava interesovanje investitora iz Turske, koji su samo prošle godine u Africi uložili više od sedam milijardi evra.

Od američkih kompanija NCR (proizvodnja bankomata) i Kupertajers (proizvodnja guma), ministar Ćirić takođe očekuje puno, ali ne u smislu veličine sume za investicije u Srbiju, već da te kompanije budu dobar primer za druge firme iz SAD, koje bi mogle da investiraju u našoj zemlji.

Posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji interesovanje stranih investitora za dolazak u Srbiju se ne smanjuje, već se njihov broj povećava, kao i broj zemalja odakle ti potencijalni investitori dolaze, istakao je on.

Ćirić dodaje i da raspisivanje parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji neće zaustaviti priliv, niti smanjiti interesovanje stranih investitora za ulaganje u našu zemlju.

On je pozdravio odluku Skupštine grada Smedereva, da dozvoli gradnju rafinerije američkoj kompaniji Komiko oil, ocenjujući da se radi o velikoj investiciji, koja znači nova radna mesta, prosperitet samog grada, uz vodjenje računa o zaštiti životne sredine, a neće biti zanemarljivi ni prihodi od izvoza i korist za republički i lokalni budžet.

AKCIZE NA CIGARETE SU ZA SAMO DVE GODINE PORASLE ZA 47 ODSTO

Tanjug

Predsednik uprave ove kompanije Davor Tomašković je naveo da je industrija cigareta  visoko oporezovana, pa oko 70 odsto od određenog proizvoda iznose porezi koje ubire država. Akcize na cigarete su za samo dve godine porasle za 47 odsto, pa od cene kutije cigareta Ronhil koja iznosi 130 dinara, 91 dinar ide državi.

On je istakao da je TDR u budžet Srbije prošle godine uplatio 58 miliona evra po osnovu PDV i posebnih poreza na cigarete.

Ipak, kako je Tomašković naveo, proizvođači nisu teret poreza prebacili na krajnje potrošače, pa je to dovelo do pada ukupnog prihoda industrije za 20 dosto - sa 342 miliona evra 2009. godine na 272 miliona u 2011 godini.

"Akcize danas iznose 30 evra na 1.000 komada cigareta, a prema propisu evropske direktive do 2014. ona mora da se poveća na 64 evra, odnosno na 90 evra do 2017. godina", objasnio je Tomašković.

Do pada tržišta može doći i usled velikih povećanja cena, što znači da se potrošači prebacuju na supstitute kao što je rezani duvan od koga sami motaju cigarete ili se prebacuju na ilegalne kanale prodaje cigareta.

Tomašković je kazao i da postoji mogućnost da će se do kraja godine povećati cene cigareta, a iako nije mogao precizirati koliko će biti rast, on je kazao da to prvenstveno zavisi od poreske politike vlade.


Kada Hrvatska uđe u EU 1. jula 2013. i samim tim izađe iz CEFTA sporazuma, carine na proizvode koji se plasiraju na ta tržišta treba da se povećaju sa 15 na 57 odsto. "Nadamo se da će EU pokušati da ispregovara sa zemljama članicama CEFTA nekakav oblik prelaznog trgovinskog režima, koji će biti blaži od carina, druga opcija je da na sebe preuzmemo teret tih carina, ili treće da proizvodima u nekoj od CEFTA zemalja, ali to je samo teorijska opcija, jer za sada nemamo nameru izmestiti deo proizvodnje van Hrvatske", istakao je Tomašković.

NOVO POSKUPLJENJE, GORIVO 150 RSD

Tanjug

Naftni derivati u Srbiji poskupeli su na pumpama Naftne industrije Srbije i cene evrodizela i evropremijuma BMB 95 dostigli su cenu od 149 dinara po litru.

Dizel D-2 kod NIS-a košta 141 dinar po litru, a premijum BMB-95 oko 144 dinara za litar.

Na pumpama različitih naftnih kompanija u Srbiji u protekle dve, tri nedelje gorivo u Srbiji je poskupelo pet puta za oko 10 dinara po litru.

Od početka godine gorivo je poskupelo za više od 13 dinara po litru.

Zbog toga je Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala danas na bojkot kupovine naftnih derivata 15. marta.

UHAP�ENA DVA LICA ZBOG POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA SU IZVR�ILI KRIVI�NO DELO PORESKA UTAJA

Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su u nastavku akcije na suzbijanju finansijskog kriminala, na području Beograda lišili slobode dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Jagodini, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom iz Subotice, na području Beograda lišeni su slobode Ljuboslav U. (43) iz Paraćina, direktor i vlasnik privrednog društva "Lane M Derm" DOO Ada i Dušan L. (44) iz Kraljeva, ovlašćeno lice u istom privrednom društvu.

Osumnjičeni su u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2011. godine u poreskim prijavama podnetim Poreskoj upravi - filijala Kikinda, iskazali netačne podatke o navodno izvršenom prometu dobara u iznosu većem od 7, 5 milijardi dinara i podatke o prethodno plaćenom porezu u iznosu od više od milijardu dinara.

Ovo privredno društvo nije posedovalo poslovne knjige, račune izdate od kupaca ili dobavljača, nije vršilo delatnost na prijavljenoj adresi, niti imalo zaključen ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga, a rešenjem Poreske uprave Kikinda 9. decembra 2011. godine im je oduzet PIB.

Na ovaj način osumnjičeni su oštetili budžet Republike Srbije na ime neplaćenog PDV-a u iznosu od 1.024.938.500,00 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju rad na rasvetljavanju svih nezakonitosti u poslovanju navedenog privrednog subjekta i lica.

USKORO EKOLO�KI STANDARDI I ZA IGRA�KE

Tanjug

Uskoro bi ekološki standardi mogli da budu uvedeni i za igračke.

Ketrin Vilt, istraživač sa Univerziteta u Tenesiju, pomogla je u razvoju ekološkog standarda za igračke UL 172, koji je kompanija UL Environment, u sastavu laboratorija Underwriters, predstavila prošlog februara.

Vilt je objasnila da u Americi postoje standardi koji se tiču bezbednosti igračaka, poput rizika od gušenja, ali ne i standardi o toksičnosti.

Kako prenosi agencija AP, UL 172 se može primeniti na igračke proizvedene od drveta, plastike, gume, tekstila, metala i biomaterijala.

Vilt je navela da su potrošači sve oprezniji pri kupovini igračaka, posebno što je poslednjih godina bilo više slučajeva povlačenja igračaka zbog toksičnosti.

KOMPANIJA JAHU PODNELA JE TU�BU PROTIV DRU�TVENE MRE�E FEJSBUK ZBOG KR�ENJA VLASNI�KIH PRAVA NAD PATENTIMA

Kompanija Jahu (Yahoo Inc.) podnela je tužbu protiv društvene mreže Fejsbuk (Facebook Inc.) zbog kršenja vlasničkih prava nad patentima, jer je kako u tužbi tvrdi Yahoo Facebook zloupotrebio 10 patenata koji se odnose na reklamiranje preko interneta, kontrolu privatnosti i društvene mreže.

Jahu je u februaru najavio da će podneti tužbu i zatražio od Fejsbuka da licencira svoje patente.

U Fejsbuku navode da su razočarani potezom Jahua i dodaju da su odlučni da dokažu pred sudom da ne postoji njihova krivica. Ukoliko sud ipak presudi u korist Jahua, to bi značajno moglo da utiče na pozicije Fejsbuka u trenutku kada kompanija namerava da prvi put javno ponudi svoje akcije na proleće.

Krajem 2011. godine samo 56 patenata pripisavano je Fejsbuku, što je jako mali broj u odnosu na druge velike kompaniju u IT sektoru.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANI�ENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARU�AVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNI�KI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRU�TVENA MRE�A "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADR�AJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUD�ETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

VLADA ODOBRILA 1,3 MILIJARDE DINARA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vlada Republike Srbije utvrdila je Program finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini, kojim je obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 17.3.2012.

POZIV UDRUŽENJIMA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA NA KONSULTATIVNE SASTANKE POVODOM IZRADE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PODRŠKE RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima u saradnji sa Građanskim inicijativama, pozivaju udruženja sa sedištem na teritoriji grada Beograda, na konsultativne sastanke povodom izrade Akcionog plana za primenu Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda, usvojenoj na sednici Skupštine grada Beograda, 9. marta 2012. godine.
Strategija podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda 2012. - 2017.  predstavlja krovni dokument koji definiše i unapređuje mehanizme saradnje civilnog sektora i institucija grada Beograda. Tekst Strategije je rezultat širokog konsultativnog procesa u kome su učestvovali predstavnici grada, organizacija civilnog društva, donatora i društveno odgovornih kompanija. Ovaj dokument će obezbediti efikasne mehanizme učešća građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i oblikovanja lokalnih politika.
Svrha Akcionog plana je unapređenje procesa planiranja i stvaranje okvira za efikasnije korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske. Agencija je u procesu izrade Akcionogog plana za sprovođenje Strategije, održala sastanke sa relevantnim institucijama Grada, vezano za definisanje rokova i potrebnih sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka iz Strategije.
Na konsultativnim sastancima sa udruženjima, koji se planiraju za 19, 20 i 21. mart 2012. godine, prisutni će imati prilike da dobiju detaljnu informaciju o predlozima relevantnih institucija Grada, kao i da daju svoje predloge i komentare na radnu verziju Predloga Akcionog plana.
Krajem marta, biće održan završni sastanak sa predstavnicima institucija i udruženja, na kojem će se predstaviti konačni predlog Akcionog plana.
Konsultativni sastanci će se održati u maloj sali Skupštine grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 16.3.2012.

RASPISAN JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2012. GODINI: Javni poziv objavljen je 15. marta 2012. godine na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs, i otvoren je 15 dana od datuma objavljivanja

Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Igоr Pаvličić rаspisао је јаvni pоziv pоslоdаvcimа zа učеšćе u prоgrаmu stručnоg оspоsоblјаvаnjа i zаpоšlјаvаnjа priprаvnikа nа tеritоriјi Grаdа Nоvоg Sаdа u 2012. gоdini.
Јаvni pоziv prеdviđеn је Аkciоnim plаnоm zаpоšlјаvаnjа Grаdа Nоvоg Sаdа zа tеkuću gоdinu, а оbеzbеđеnо је 31.536.000 dinаrа zа stručnо оspоsоblјаvаnjе i zаpоšlјаvаnjе 73 priprаvnikа sа nајmаnjе čеtvоrоgоdišnjim visоkim оbrаzоvаnjеm, u trајаnju оd 12 mеsеci.
Srеdstvа su nаmеnjеnа zа zаrаdе priprаvnikа sа pripаdајućim pоrеzоm i dоprinоsimа, u mеsеčnоm iznоsu оd 36 000 dinаrа. Priоritеt prilikоm izbоrа zа dоdеlu srеdstаvа imаćе privаtni pоslоdаvci kао i pоslоdаvci kојi u zаhtеvu nаznаčе dа ćе nаkоn оsоpоsоblјаvаnjа i pоlоžеnоg priprаvničkоg ispitа zаsnоvаti rаdni оdnоs nа nеоdrеđеnо vrеmе sа priprаvnikоm.
Јаvni pоziv оbјаvlјеn је 15. mаrtа 2012. gоdinе nа sајtu Grаdа Nоvоg Sаdа www.novisad.rs, i оtvоrеn је 15 dаnа оd dаtumа оbјаvlјivаnjа. Dоdаtnе infоrmаciје mоgu sе dоbiti u Grаdskој uprаvi zа privrеdu putеm tеlеfоnа nа brојеvе: 452-414, 66-14-085 i 66-24-282.

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 16.3.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Pojačana kontrola poštovanja saobraćajnih propisa

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici saobraćajne policije u narednom periodu obavljati pojačanu kontrolu saobraćaja, u skladu sa procenom nastajanja rizika prema pojedinim kategorijama učesnika u saobraćaju.
To se odnosi na pojačanu kontrolu pridržavanja pojedinih pravila saobraćaja, čije se nepoštovanje pojavljuje kao uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda.
Službenici saobraćajne policije pojačaće i kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva, kako vozača tako i svih putnika u vozilu, posedovanja odgovarajuće opreme u vozilu (sigurnosnog trougla, opreme za pružanje prve pomoći, svetlo-odbojnog prsluka), nedozvoljenog korišćenja mobilnih telefona, kao i korišćenja zaštitne kacige od strane vozača i putnika motocikala i mopeda.
Uprava saobraćajne policije upućuje apel vozačima da striktno poštuju pravila saobraćaja i da vožnju prilagode osobinama i stanju puta, vidljivosti, atmosferskim prilikama i očekivanom prisustvu pešaka na putevima.
Takođe, ova uprava podseća i pešake na obavezu pravilnog kretanja i prelaska preko kolovoza i preporučuje da na neosvetljenim deonicama obavezno nose odeću koja je lakše uočljiva vozačima.
Završetak zimskih dana i otapanje snega i leda sa kolovoza u Republici Srbiji omogućava ostvarivanje većih brzina, što doprinosi nastanku većeg broja saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanom stradanju učesnika u saobraćaju, upozorava se u saopštenju.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda, kako se ističe, javlja se kao posledica vožnje nedozvoljenom ili neprilagođenom brzinom, nepoštovanja prvenstva prolaza, nepropisnog preticanja, nepoštovanja obaveza prema pešacima, ali i grešaka pešaka, koje nisu zanemarljive.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.3.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UKRAJINE I SRBIJE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE, FIZIČKE KULTURE I SPORTA

Državni sekretar Ivana Kovačević i ukrajinski ministar prosvete i nauke, omladine i sporta Dmitro Tabačnik potpisali su u četvrtak, 15. marta u Palati Srbija sporazum o saradnji u oblasti omladinske politike, fizičke kulture i sporta čime će se doprineti porastu uzajamnog razumevanja među predstavnicima generacije mladih Srbije i Ukrajine. 
Sporazum o saradnji definiše oblasti i oblike saradnje, posebno kroz razmenu iskustava i promovisanje aktivnosti u oblastima koje se tiču sporta i mladih, kao i zajedničku realizaciju aktivnosti kao što su razmene eksperata i predstavnika civilnog sektora, manifestacije, sprovođenja zajedničkih projekata i druge.
„Potpisivanjem sporazuma o saradnji sa Ukrajinom mladima i sportskim organizacijama iz Republike Srbije otvorila se još jedna mogućnost za povezivanje sa vršnjacima i organizacijama iz različitih evropskih zemalja. Nadamo se da će ovaj sporazum doprineti većoj mobilnosti i razmeni informacija između institucija, mladih i sportskih organizacija Srbije i Ukrajine, ali i realizaciji zajedničkih projekata u budućnosti“, izjavila je ovom prilikom Ivana Kovačević.
„Ubeđen sam da će potpisan sporazum postati osnov za tesnu i plodotvornu saradnju između omladinskih, studentskih i sportskih organizacija Ukrajine i Srbije, da će on pomoći mladim ljudima iz dve zemlje da bolje upoznaju jedni drugih, da postanu mobilniji. Veoma je važno da ovaj sporazum pruža mogućnosti za formiranje i podršku od strane države zajedničkih projekata kao što su omladinske razmene, razmene profesora, studenata, direktne dogovore između univerziteta“, naglasio je ministar Dmitro Tabačnik. „Ovaj sporazum će značajno proširiti pravni osnov za humanitarnu saradnju između prijateljskih pravoslavnih zemalja – Ukrajine i Srbije“, rekao je D.Tabačnik.
Saradnja inicirana tokom evropske Konferencije ministara za mlade održane 2008. u Kijevu današnjim činom dobija svoju krunu što predstavlja jasan pokazatelj napretka do sada ostvarene bilateralne saradnje i pravu uvertiru za naredne korake koje će preduzeti dve zemlje.
Takođe, Sporazum o saradnji predstavlja i osnov za zajedničke projekte u oblasti omladine i sporta dve zemlje, kao i za dalju saradnju, u okviru koje će biti uspostavljen bliži kontakt na institucionalnom nivou sa predstavnicima Ministarstva prosvete i nauke, omladine i sporta Ukrajine.
Kada se uspostave direktne veze među organizacijama koje sarađuju, realizovaće se zajednički programi, uz učešće stručnjaka, predavača na tematskim naučnim konferencijama, seminarima i simpozijumima koji će se održavati u obe zemlje, kao i razmena stručnjaka i stručne literature o omladinskoj politici, fizičkoj kulturi i sportu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 16.3.2012.

EU OBUSTAVILA DOTACIJE ČEŠKOJ ZBOG NEEFIKASNE KONTROLE

Češka, zbog lošeg sistema kontrole trošenja novca, ima sve veće probleme u korišćenju sredstava iz evropskih fondova, a premijer Petr Nečas priznao je da je ugrožena čak trećina programa koji se finansiraju iz Brisela. Evropska komisija je uputila pismo Češkoj u kome je upozorava da zaustavlja isplate dotacija zbog neefikasne kontrole, a sledeće nedelje će zbog tog pitanja u Prag doći evropski komesar za regionalne poslove Johanes Han. Češka je do sada iskoristila 40% od nešto više od 26 milijardi evra iz evropskih fondova koje može da dobije u periodu 2007-2013.
"Istina je da su zaustavljene isplate dotacija iz Evropske unije. Nasledili smo loš sistem i ugrožena je trećina svih operativnih programa iz cele EU", kazao je Nečas odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu, pišu Hospodaržske novini od 16. marta.
Nečas je potvrdio vesti iz medija da je Evropska komisija pismom upozorila Češku da zaustavlja isplate dotacija zato što u Češkoj ne funkcioniše kako treba sistem kontrole kako se sredstva troše.
Češko Ministarstvo za regionalni razvoj saopštilo je ove sedmice da po savetu Evropske komisije neće do juna ni tražiti od EU isplatu sredstava kojima država sufinansira projekte, a iz kase u Briselu se zatim ta sredstva refundiraju.
Za period 2007. do 2013. godine Češka može da dobije iz zajedničke evropske kase 26,7 milijardi evra i do sada je od te svote iskoristila 40%.
U Češkoj su, međutim, dotacije iz evropskih fondova postale rentabilni "biznis" i za projekte koji nikada ne bi ni bili predloženi kada bi morala da ih finansira sama Češka.
Najveće probleme, po rečima češkog premijera, imaju operativni programi u resoru životne sredine, obrazovanja i konkurentnosti i istraživanja i inovativnosti.
U Prag će zbog pretnje da Češka definitivno ostane bez sredstava za trećinu programa i na razgovore kako da se uvede efikasnija kontrola naredne sedmice doći evropski komesar za regionalne poslove Johanes Han.
Češka opoziciona levica žestoko je zbog afere oko evropskih fondova kritikovala vladu premijera Nečasa i upozorila da će zamrzavanje sredstava iz Brisela doneti probleme i budžetu, pošto je vlada ove godine planirala da povuče iz evropskih fondova četiri milijarde evra.
"Vaučerska privatizacija je bila prevara 20. stoleća. Uveren sam da je prevara 21. stoleća način na koji se ovde kod nas koriste evropski fondovi. Uzimaju se ogromna sredstva bez kontrole, istovremeno imamo minimum informacija, a niko ni neće da govori o tome", kazao je potpredsednik Poslaničkog doma za opozicione socijaldemokrate Lubomir Zaoralek.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 18.3.2012.

SRPSKO-RUMUNSKI POSLOVNI FORUM

Poslovni forum srpskih i rumunskh privrednika održaće se 21. marta u Privrednoj komori Srbije (Resavska 15) sa početkom u 11.00. Cilj foruma je informisanje rumunskih privrednika o privrednom ambijentu, mogućnostima za saradnju i investiranje u Srbiju.
Najavljeno je učešće ambasadora Rumunije u Srbiji Daniela Banua i potpredsednika Privredne komore Rumunije Georgea Aldea. Nakon uvodnih reči biće predstavljene mogućnosti za ulaganja u Srbiji, a održaće se i bilateralni razgovori privrednika dve zemlje.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 18.3.2012.

PODELA BESPLATNIH AKCIJA TELEKOMA SRBIJE OD POLOVINE APRILA

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić izrazio je danas očekivanje da će između 15. i 20. aprila početi podela besplatnih akcija kompanije ”Telekom Srbija” za približno 4,8 miliona građana Srbije.
Ćirić je u izjavi za agenciju Tanjugu rekao da je Vlada Srbije zastala sa podelom akcija zbog pregovora sa grčkom kompanijom OTE i dodao da je ta transakcija završena tako da je Republika Srbija ponovo postala vlasnik 20 odsto akcija ”Telekoma”.
On je ukazao na to da će približno 4,8 miliona građana Srbije dobiti akcije kompanije koja je profitabilna, nakog čega će odlučiti da li će te akcije prodati ili sačuvati i sačekati da se poveća njihova vrednost na berzi.
Prema njegovim rečima, građani će biti uvedeni u Centralni registar hartija od vrednosti, gde će biti navedeno koliko akcija imaju i kolika je njihova nominalna vrednost a o ovim podacima dobiće potvrdu iz pomenutog registra.
Ćirić je naveo da u mandatu ove vlade neće biti privatizacije Elektroprivrede Srbije (EPS), pri čemu je rekao da ne veruje će se to desiti ni u mandatu sledeće vlade.
Ministar je ocenio da treba uključiti privatni kapital da zajedno sa državom participira u izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, kao što je podizanje novih hodrocentrala i termoelektrana i u korišćenju obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije.
Prema njegovim rečima, Srbija bi mogla da ponudi zemljište, a privatni partner, neka velika svetska kompanija, investicije u proizvodne kapacitete, a profit bi se delio u dogovorenom odnosu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 18.3.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE OBJAVILO SPISAK BENZINSKIH STANICA ZA NABAVKU REGRESIRANOG GORIVA

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede objavljuje spisak maloprodajnih objekata – benzinskih stanica ovlašćenog distributera regresiranog dizel goriva (D2 i eurodizel) u kojima nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – fizička lica, mogu do 15. aprila 2012. godine da kupuju regresirano gorivo. Kompletan spisak možete pogledati – OVDE: http://www.mpt.gov.rs/articles/view/13/2842/index.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 18.3.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna su�bena mi�ljenja

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE TRGOVACA (PRUŽALACA USLUGE) KOJI SVOJU ROBU ILI USLUGE NAPLAĆUJU PUTEM MOBILNOG TELEFONA - Zakon o fiskalnim kasama: čl. 3 i 5
 • Ministarstvo finansija: PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA - Zakon o deviznom poslovanju: član 6
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA USLED UBLAŽAVANJA KAZNE ISPOD ZAKONOM PROPISANOG MINIMUMA - Krivični zakonik: član 56
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NABAVLJANJE LAŽNE ISPRAVE RADI UPOTREBE U INOSTRANSTVU - Krivični zakon Republike Srbije: član 233
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NAROČITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KAO OSNOV ZA UBLAŽAVANJE KAZNE - Krivični zakonik: čl. 42 i 54
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEVEZANOST SUDA ZABRANOM PREINAČENJA PRESUDE NA ŠTETU OPTUŽENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 382
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OKOLNOSTI POD KOJIMA JE MOGUĆE IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA - Krivični zakonik: član 45 st. 5 i 6
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRUŽANJE POMOĆI KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA - Krivični zakonik: član 348
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: VREMENSKI PERIOD NEOVLAŠĆENOG NOŠENJA ORUŽJA ILI EKSPLOZIVNIH MATERIJA - Krivični zakonik: član 348 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: POTREBNI ELEMENTI ZA OPTUŽNI PREDLOG KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI - Krivični zakonik: član 138 stav 2
Ste�ajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 13.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Grbićgraf

 

23. St. broj 1083/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mirjana Trninić, u postupku stečaja nad dužnikom Grbićgraf, Zemun, Milana Mladenovića 9, 24. februara 2012. godine doneo je
REŠENJE
Poverilačko ročište određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,00 časova, u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.
Ispitno ročište, određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Vumix d.o.o.

 

2. St. 2528/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=834

 

U postupku stečaja u predmetu 2. St. 2528/2010 nad stečajnim dužnikom Vumix d.o.o. u stečaju iz Beograda, Nušićeva 6/3.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 29.03.2012. god. u 09.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Unisack d.o.o.

 

9. St. broj 247/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 247/2010 od 21. februara 2012. godine zaključio je postupak stečaja nad Unisack d.o.o., iz Beograda, majke Jevrosime 51.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda, 21. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"AI" d.o.o.

07745478

45. St. broj 3852/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2791

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AI.shtml/seo=/companyid=25740

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ružica Banjalučkić, kao sudija pojedinac, u postupku odlučivanja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom "AI" d.o.o. u likvidaciji iz Beograda, 27. marta 34, koga zastupa Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika iz Beograda, Terazije 23, doneo je na ročištu 7. februara 2012. godine, 45. St. broj 3852/11
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "AI" d.o.o. iz Beograda, 27. marta 34, u likvidaciji matični broj 07745478, PIB 101727979.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 7. maj 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Strong Electronics d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić u postupku stečaja 42. St. broj 2357/11 nad stečajnim dužnikom Strong Electronics d.o.o. Beograd, Balkanska 29, matični broj 17452177 PIB 102528462, na završnom ročištu, dana 21. februara 2012. godine, doneo je rešenje 42. St. broj 2357/11 kojim se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

HK Best Komerc d.o.o.

 

45. St. 4553/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

U postupku stečaja u predmetu 45.St. 4553/2010 nad stečajnim dužnikom HK Best Komerc d.o.o. u stečaju iz Beograda, Zemun, Ugrinovačka 227b.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 12. 4. 2012. godine u 11.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 211/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d.

 

9. St. broj 244/2012

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. L. br. 4/2010 od 16. januara 2012. godine, obustavio je postupak likvidacije i otvorio postupak stečaja nad Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d. iz Beograda, Toše Jovanovića 9-11.
II. Za stečajnog sudiju imenovana je Aleksandra Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu.
III. Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda.
IV. Pozivaju se poverioci koji nisu podneli prijavu potraživanja u postupku likvidacije, da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biće ispitane o trošku tog poverioca.
V. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Panlevel" DOO

 

St. broj 110/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2153

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice, dana 5. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice zakazuje se za 27. mart 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"JK Gradnja" d.o.o.

 

St. broj 523/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1918

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o., u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o. u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eole agro" d.o.o.

 

St. broj 600/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2165

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Završno ročište nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva zakazuje se za 27. mart 2012. godine sa početkom u 10,15 časova.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1386

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/POLET.shtml/seo=/companyid=8092

Privredni sud u Zaječaru, i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. broj 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja glasanja o podnetom Planu reorganizacije, doneo je na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 14. februara 2012. godine rešenje.
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 27. mart 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

JKP Toplana

 

1. St. broj 226/2011

 

 

 

Nastavak ispitnog ročišta u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom JKP Toplana Zaječar se određuje za 27. mart 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6, Privrednog suda u Zaječaru, pa se ovim poverioci pozivaju da prisustvuju istom ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"PRO-WEAR" DOO

 

3. St. br. 917/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Toplana+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=31219

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 917/2010 od 26. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Snežane Dimitrijević sa Završnim računom koji je stečajni upravnik Snežana Dimitrijević iz Kragujevca podnela ovom sudu 1. decembra 2011. g. zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "PRO-WEAR" DOO Kragujevac. Odobrava se rezervacija sredstava za preostale troškove stečajnog postupka u svemu po predlogu stečajnog upravnika datom u Završnom računu od 1. decembra 2011. godine, u ukupnom iznosu od 27.480,00 dinara. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 22. decembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2275

 

Privredni sud u Kragujevcu, sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, doneo je dana 6.3.2012. godine
REŠENJE
1. Obaveštavaju poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, da je stečajni upravnik Slobodan Kocić iz Kragujevca podneo ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 5.3.2012. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 6.3.2012. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 30.3.2012. godine u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 5.3.2012. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 6.3.2012. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD

08040966

1. St. broj 151/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2781

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/METAL.shtml/seo=/companyid=4260

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, Stražilovska 2., 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 22. maj 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o.

08130701

St. broj 67/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2771

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/KRZNOTEKS.shtml/seo=/companyid=16107

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika dana 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maj 2012 godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Dragić"

8537801

2. St. broj 1081/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2778

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom DOO "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967 po obaveštenju NBS od 4. avgusta 2011. godine i predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd od 10. novembra 2011. godine, doneo je dana 27. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom d.o.o. "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 19. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

MEDI-CO d.o.o.

08603707

St. broj 954/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2477

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju, Novi Sad Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 od 23. avgusta, 2011. godine, doneo je dana 23. februara 2012. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju Novi Sad, Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474 za 29. mart 2012. godine sa početkom u 09,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 23. februar 2012. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Argoyuns d.o.o.

20135328

2. St. broj 450/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Argoyuns d.o.o. u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3 MB 20135328 PIB 104281507, po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu predlagača OTP banka a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 9. februara 2012. godine.
Utvrđuju se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 40.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 150.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.822,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Argoyuns doo u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3, MB 20135328 PIB 104281507.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Medoprodukt" d.o.o.

08236593

St. broj 416/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2775

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/MEDOPRODUKT.shtml/seo=/companyid=335

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 416/2011 dana 23. februara 2012. godine u postupku stečaja nad "Medoprodukt" d.o.o. iz Donjeg Tavankuta:
- odredio spajanje predmeta St. 253/2012 sa predmetom St. 416/2011, te će se predmet dalje voditi pod brojem St. 416/2011, i
- odredio je otvaranje stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593, na osnovu predloga podnetog dana 24. oktobra 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana, dipl. oecc. iz Subotice, Sonje Marinković 5.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593 u "Službenom glasniku RS" Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maja 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana, kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, to jest 23. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o.

08219753

St. 314/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2259

 

Privredni sud u Subotici je dana 23. februara 2012. godine rešenjem St. 314/2011 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Doko Miroslava, dipl. oecc. iz Subotice postupku stečaja nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Doko Miroslava u iznosu od 32.150,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 na dan 23. februar 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 53.985,00 dinara.
Preostali novčani iznos od 53.985,00 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za troškove okončanja steč. post. - 18.835,00 dinara.
- konačna nagrada stečajnog upravnika - 32.150,00 dinara.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22. tačka 1. - 3.000,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Fruti plus group" d.o.o.

 

3. St. broj 173/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2231

 

Privredni sud u Užicu, oglašava da će se ispitno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Fruti plus group" d.o.o. Arilje, održati na dan 30. marta 2012. godine, u 12,00 časova, Privredni sud Užice, III/51. Oglas služi poveriocima umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović

 

2. St. broj 248/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 248/2011 od 27. februara 2012. godine, odredio održavanje ročišta za 29. mart 2012. godine, u 12,00 časova, sudnica 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović, Čačak, koji plan reorganizacije je podneo Zoran Bojović, direktor i komplementar istog.
Poverioci će glasati po klasama u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se u Sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Privremeni stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt-telefon 063/725-24-75.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo "Kojić promet"

6098883

St. 2. St. 171/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 171/2011 od 28. februara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom privredno društvo "Kojić promet" Čačak, Kulinovačko polje potes IV br. 105, MB 6098883, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/7252475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 171/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 6. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 9. oktobar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,30 časova.

Izvor: Redakcija, 14.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Ste�ajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Dr�avni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Bo�i�a (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan dr�avnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje ra�unanje vremena (pomeranjem za jedan �as unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskr�nji praznici (za katolike i pripadnike drugih hri��anskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskr�nji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan se�anja na �rtve holokausta, genocida i drugih �rtava fa�izma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan se�anja na srpske �rtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko ra�unanje vremena (pomeranjem za jedan �as unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Bo�i�a (za katolike i pripadnike drugih hri��anskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju dr�avni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - �lan 3a Zakona o dr�avnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OP�TINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNI�KU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.