Aktuelne vesti na dan 18. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 85 OD 16.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • POSTUPAK PRIZNANJA I IZVRŠENJA STRANE KRIVIČNE SUDSKE PRESUDE U REPUBLICI SRBIJI

Relevantni propisi

Postupak i pretpostavke za priznanje i izvršenje strane krivične presude

Priznanje strane krivične presude uz premeštaj osuđenog lica

Aktuelni problemi u praksi

 

 • IZDAVANJE MENICE BEZ POKRIĆA KAO RADNJA KRIVIČNOG DELA
 • POSLEDICE NEDONOŠENJA PODZAKONSKIH AKATA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

 

 • MIŠLJENJE EVROPSKE KOMISIJE O ZAHTEVU REPUBLIKE SRBIJE ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI: • Konačnu odluku o odobravanju statusa kandidata Srbiji doneće Evropski savet 9. decembar 2011. godine •

Priroda Mišljenja Evropske komisije

Struktura mišljenja

Procedura nakon Mišljenja

Slučajevi kada je Evropski savet postupio suprotno preporukama Komisije

Grčka 1976. godine

Slovačka 1997. godine

Pregled uslova na putu do dobijanja statusa države članice EU

Mišljenje Evropske komisije pripremljeno povodom ponetog zahteva Republike Srbije

Politički kriterijumi

Ekonomski kriterijumi

Sposobnost Republike Srbije da preuzme obaveze koje proističu iz članstva

Zaključak Evropske komisije i Preporuka

 • OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA NAČELNIKA NADLEŽNE ŠKOLSKE UPRAVE O RAZLOZIMA RASPISIVANJA KONKURSA ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MESTA

 

 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Finansijski izveštaji privrednog društva u likvidaciji sa aspekta Zakona o računovodstvu i reviziji

Vrednovanje imovine i obaveza društva u likvidaciji

Stalna imovina

Potraživanja

Obaveze

Odložena poreska sredstva i obaveze

Goodwill

Revalorizacione rezerve

Dugoročna rezervisanja

Dugoročne obaveze

Primeri knjiženja prilikom otvaranja postupka likvidacije

Primer početnog likvidacionog bilansa stanja i bilansa uspeha

 

 • AKTUELNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA UVOZ ROBE RADI IZLAGANJA NA SAJMU

 

 • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 14.11.2011. GODINE
NARODNA SKUPŠTINA USVOJILA VIŠE ZAKONA • Zbog nedostatka kvoruma nastavak Dana za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini zakazan za 21. novembar 2011. godine •

Narodna skupština započela je Dan za glasanje, 17. novembra.

Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je

- Predlog nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama,
- Predlog zakona o prebivalištu i boravištu građana,
- Predlog zakona o upravnoj inspekciji, Predlog zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju,
- Predlog zakona o pomorskoj plovidbi i
- Predlog zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Tokom glasanja, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović konstatovala je nedostatak kvoruma, te je zakazala nastavak Dana za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini za ponedeljak, 21. novembar u 13.00 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 17.11.2011.

SAOPŠTENJE SA 41. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 17. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 41. redovnoj sednici odlučio o 79 predmeta, a u predmetima Už-4117/2010 i Už-5467/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu IU-424/2004 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba Zakona o rehabilitaciji ("Službeni glasnik RS", broj 33/2006). Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti člana 1. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenu međusobne saglasnosti odredaba navedenog Zakona sa "članovima 97. do 100. Krivičnog zakonika". Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedenog Zakona. (predmet IUz - 149/2009)
- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 2. st. 3. i 4, člana 18. stav 2. i člana 21. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009, 104/2009 i 101/2010). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedenog zakona. (predmet IUz - 338/2009)
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 149. do 174. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list SCG", broj 61/2004). (predmet IUz - 834/2010)
- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 20ž Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007 i 30/2010). (predmet IUz - 191/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba čl. 4. do 8. Uredbe o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", broj 109/2009). (predmet IUo- 50/2010)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu protiv rešenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse za isticanje firme Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Pirot broj III 02-434-717/266-08 od 24. decembra 2008. godine, broj III 02-434-165/2010 od 17. septembra 2010. godine i broj III 02-434-166/2010 od 20. septembra 2010. godine, nadležno je Opštinsko veće Opštine Pirot. (predmet IIIU-182/2011)
- za postupanje i odlučivanje po prigovoru D. R. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Osnovnog suda u Čačku Su. 131/11 od 28. februara 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-287/2011)
- za postupanje i odlučivanje po prigovoru M. M. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Osnovnog suda u Nišu Su. V-35151/11-40 od 5. aprila 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-289/2011)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- odbacio žalbu S. K. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 54. izreke. (predmet VIIIU- 227/2010)
- odbacio žalbu B. D. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 25. izreke. (predmet VIIIU- 377/2010)
- odbacio žalbu S. K. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 51. izreke. (predmet VIIIU- 622/2010)
- odbacio žalbu O. V. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU- 662/2010)
- obustavio postupak po žalbi LJ. R. izjavljenoj protiv Odluke Državnog veća tužilaca br. 111-00-604/2009-01, donetoj na VII sednici održanoj 10. i 12. avgusta 2011. godine. (predmet VIIIU- 305/2011)

V U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev P. Čampara za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se P. Čamparu, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Čačku U. 28/09 od 1. juna 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 864/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 55/2011)

VI U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu R. Lazića izjavljenu protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. I 1720/08 od 18. februara 2009. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajemčenog odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 786/2009)
- usvojio ustavnu žalbu K. Savić i utvrdio da su stavom drugim presude Okružnog suda u Kraljevu Gž. 686/09 od 22. aprila 2009. godine povređena prava podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa, zajamčenih odredbama člana 32. stav 1. i člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio stav drugi navedene presude i naložio Višem sudu u Kraljevu da donese novu odluku po žalbi K. Savić podnetoj protiv presude Opštinskog suda u Raški P1. 462/07 od 13. novembra 2008. godine. Sud je usvojio ustavnu žalbu K. Savić i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Raškoj u predmetu P1. 462/07 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 798/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Ignjatovića, LJ. Nedeljković i Z. Pavić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Valjevu u predemtu P1. 773/10 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Osnovnom sudu u Valjevu, odnosno drugom stvarno nadležnom sudu, da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 914/2009)
- usvojio ustavnu žalbu D. Vukićevića izjavljenu protiv presude Okružnog suda u Somboru Gž1. 952/09 od 30. oktobra 2009. godine i utvrdio povredu prava podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje i na pravičnu naknadu za rad, zajemčenih odredbama člana 32. stav 1. i člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Somboru Gž1. 952/09 od 30. oktobra 2009. godine i naložio nadležnom sudu da ponovo odluči o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Kuli P1. 1327/06 od 10. juna 2008. godine. Ova odluka ima pravno dejstvo i prema licima koja nisu podnela ustavnu žalbu, a nalaze se u istoj pravnoj situaciji, saglasno odredbi člana 87. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už- 2542/2009)
- usvojio ustavnu žalbu N. Dunđerovića i Z. Dunđerović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu P. 16108/10 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Privrednom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 2800/2009)
- usvojio ustavnu žalbu R. Biberovića, Z. Kršić, Z. Hadžibeti, N. Šećović, J. Profilović, K. Biberovića, H. Hasotić i M. Hadžović, i utvrdio da je u vanparničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru u predmetu broj R1. 10/04 podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Novom Pazaru da preduzme sve mere kako bi se navedeni vanparnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 28/2010)
- usvojio ustavnu žalbu Preduzeća "SENSAL" d. o. o. i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Čačku u predmetu P. 2161/03 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už- 1014/2010)
- usvojio ustavnu žalbu maloletne K. B. i maloletnog F. B. izjavljenu protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu Gž. 6208/10 od 24. septembra 2010. godine i utvrdio da im je povređeno pravo deteta garantovano odredbom člana 64. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Višeg suda u Novom Sadu Gž. 6208/10 od 24. septembra 2010. godine i odredio da Viši sud u Novom Sadu ponovo odluči o žalbi izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu I. 1627/10 od 25. avgusta 2010. godine. (predmet Už- 4813/2010)
 - usvojio ustavnu žalbu M. Mirčića iz Niša izjavljenu protiv rešenja Upravnog suda - Odeljenje u Nišu II-2 Už. 773/10 od 28. oktobra 2010. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje i prava na pravno sredstvo, zajemčenih odredbama člana 32. stav 1. i člana 36. stav 2. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Nišu II-2 Už. 773/10 od 28. oktobra 2010. godine i odredio da Upravni sud-Odeljenje u Nišu ponovo odluči o žalbi (tužbi) podnosioca izjavljenoj zbog propuštanja Skupštine gradske opštine P antelej u Nišu da donese odluku o potvrđivanju mandata podnosiocu ustavne žalbe. (predmet Už- 5237/2010)
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už- 115/2009, Už- 210/2009, Už- 732/2009, Už- 845/2009, Už- 2457/2009, Už- 2322/2010 i Už- 2569/2011.
 - odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-427/2009, Už-623/2009, Už-683/2009, Už-768/2009, Už-781/2009, Už-850/2009, Už-1248/2009, Už-119/2010, Už-1121/2010, Už-4489/2010, Už-4681/2010, Už-4684/2010, Už-4686/2010, Už-4711/2010, Už-4749/2010, Už-4755/2010, Už-4840/2010, Už-4864/2010, Už-4909/2010, Už-4936/2010, Už-4969/2010, Už-4977/2010, Už-5064/2010, Už-5277/2010, Už-5443/2010, Už-5532/2010, Už-5542/2010, Už-136/2011, Už-203/2011, Už-219/2011, Už-220/2011, Už-318/2011, Už-325/2011, Už-1173/2011, Už-2060/2011, Už-2143/2011, Už-2165/2011, Už-2364/2011, Už-2983/2011, Už-3173/2011, Už-3184/2011, Už-3213/2011, Už-3223/2011, Už-3240/2011, Už-3432/2011, Už-3454/2011, Už-4156/2011, Už-4336/2011 i Už-4775/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.11.2011.

SUDIJE KOJE SU IZABRANE NA OSNOVU ODLUKE O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU POLOŽILE ZAKLETVU

Pred predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavicom Đukić Dejanović zakletvu su položile sudije na osnovu Odluke o usvajanju prigovora i izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju koju je u postupku preispitivanja odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske dužnosti, Visoki savet sudstva doneo na sednicama održanim 6, 21. i 28. oktobra i 4. novembra 2011. godine.

Zakletvu su položile sudije Anđelka Stanojević iz Novog Sada, Ivana Marković Radojević iz Beograda, Valentina Todorović Vorkapić iz Beograda, Katarina Obradović Baklaja iz Beograda i Tatjana Bjelogrlić iz Novog Sada

"Sigurna sam da ćete obavljanjem svoje sudijske dužnosti svojim stručnim i moralnim kvalitetom, pružiti značajan doprinos unapređenju pravosudnog sistema Srbije", rekla je predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić Dejanović i poželela sudijama uspešan rad.

Polaganju zakletve prisustvovali su i član Visokog saveta sudstva Milimir Lukić i generalni sekretar Narodne skupštine Veljko Odalović.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 17.11.2011.

OSNOVANO NEZAVISNO EKSPERTSKO TELO ZA EFIKASNIJU ZAŠTITU ŽRTAVA NASILJA • Najavljeno usvajanje protokola o postupku nadležnih institucija u slučajevima nasilja nad ženama •

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije Snežana Lakićević najavila je danas da će Vlada usvojiti protokol o postupku nadležnih institucija u slučajevima nasilja nad ženama.

Lakićević je na međunarodnoj konferenciji "Praćenje efekata politika i mera iz oblasti suzbijanja nasilja prema ženama", održanoj u Palati Srbije, navela da će taj dokument obavezati ministarstva unutrašnjih poslova, pravde, rada, socijalne politike i zdravlja kako i na koji način da reaguju u slučajevima porodičnog nasilja.

U Srbiji trećina žena bile su žrtva porodičnog nasilja, a od početka godine njih 44 je stradalo, istakla je ona i dodala da nasilje u porodici dobija šire razmere.

Takođe, Lakićević je napomenula da su u ovoj godini dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova stradala po dolasku na prijavu zbog porodičnog nasilja.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Endru Hedej saopštio je da u Srbiji situacija nije zadovoljavajuća, kao ni u Evropi, uprkos nastojanjima da se suzbije nasilje prema ženama.

Prema njegovim rečima, mnoge žene ne prijavljuju nasilje zbog psihološkog, socijalnog, ekonomskog i kulturološkog faktora, ali i zato što nemaju poverenja u policiju, pravosuđe, socijalne službe i zdravstvo.

Žene u Srbiji su, kako je naveo, suočene sa većim poteškoćama u odnosu na muškarce u traženju posla, a zaposlenost među ženama opada.

Formiranje Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama doprinosi efikasnijoj zaštiti žena, naglasio je Hedej, uz napomenu da obrazovanje tog tela daje doprinos razvoju demokratskog društva gde će žene moći da ostvare svoja puna prava.

Na ovoj konferenciji je istaknuto da novoosnovana opservatorija, kao nezavisno stručno telo, ima zadatak da prati i procenjuje efekte politika i mera u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama.

Konferenciju je organizovao Autonomni ženski centar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 17.11.2011.

U SKLADU SA ZAKLJUČKOM VLADE SRBIJE O OBAVEZAMA PREDUZETNICA KOJE SU NASTALE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KOJE SE ODNOSE NA PERIOD PORODILJSKOG ODUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA - OBAVEZE KOJE SU DOSPELE ZA PLAĆANJE I NISU IZMIRENE DO 30. JUNA 2011. GODINE PREUZELA JE REPUBLIKA SRBIJA

Sprovođenje Zaključka Vlade Srbije o obavezama preduzetnica koje su nastale po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se odnose na period porodiljskog odustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta bila je tema odvojenih sastanaka u Beogradu zamenice Pokrajinskog ombudsmana Danice Todorov sa pomoćnicom ministra za finasnije Natašom Kovačević i direktorom Poreske uprave dr Dragutinom Radosavljevićem.

Od pomoćnice ministra i direktora Poreske uprave tražena su objašnjenja u vezi sa primenom Zaključka Vlade Srbije zbog toga što se instituciji Pokrajinskog ombudsmana gotovo svakodnevno javljaju porodilje koje imaju ovaj problem i upozoravaju da se Zaključak ne sprovodi, a poreske uprave im "blokiraju" račune i tako naplaćuju dug po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje.

Zaključkom Vlade Srbije obaveze na ime doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnica koje koriste odsustvo, a delatnost su nastavile da obavljaju preko ovlašćenog poslovođe, preuzela je Republika Srbija, a odnosi se na obaveze koje su dospele za plaćanje i nisu izmirene do dana donošenja Zaključka, tačnije do 30. juna 2011. godine.

Direktor poreske uprave Dragutin Radosavljević je naglasio da se to ne odnosi na one koje su do 30. juna platile doprinose za socijalno osiguranje i saglasio se sa ocenom Pokrajinskog ombudsmana da je različito postupanje prema preduzetnicama porodiljama koje su izmirile obaveze i onima koje to nisu učinile neopravdano i da dovodi do pravljenja razlike samo na osnovu toga da li i kada su plaćena dugovanja.

U Ministarstvu finansija, tačnije Poreskoj upravi pristupilo se realizaciji ovog Zaključka tako što je od organizacionih jedinica zatraženo da dostave podatke koji se odnose na zaduženja porodilja preduzetnica koja su dospela, a nisu izmirena. U narednom periodu će preduzetnice na koje se ovaj Zaključak odnosi dobiti rešenja kojima će biti upoznate sa storniranim iznosom duga, kao i preostalim dugom.

Svim filijalama poreske uprave još jedanput će biti ukazano na to da primenjuju uputstvo o izdavanju uverenja porodiljama preduzetnicama o visini osnovice kako različito iskazivanje osnovice i poreskih zaduženja ne bi dovodilo do različitog postupanja gradskih/opštinskih uprava prilikom utvrđivanja visine naknade zarade za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta.

Pomoćnica ministra finansija Nataša Kovačević je saglasna da Zaključak Vlade može da dovede do različitog tretmana porodilja preduzetnica, samo na osnovu toga da li su platile doprinse za socijalno osiguranje ili to nisu učinile i navela da Ministarstvo finansija preduzima mere i aktivnosti za usaglašavanje prakse i zakonodavnog okvira.
Pokrajinski ombudsman je krajem jula uputio predlog Ministarstvu finansija da se razmotri mogućnost dopune zaključka i predloži Vladi izmene koje će obezbediti da sve porodilje preduzetnice koje su bile zadužene po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009, 2010. i 2011. godini imaju jednak tretman, odnosno da se nezavisno od činjenice izmirenja obaveza, one svima otpišu, a preduzetnice same odluče o tome da li žele da im bude izvršen povraćaj sredstava ili da uplaćeni iznosi predstavljaju akontativne uplate za buduće obaveze.

Pokrajinski ombudsman je mišljenja da zaštitu i podršku moraju da uživaju sve porodilje, nezavisno od njihovog radnog odnosa, poslovnog opredeljenja ili preduzetničkog angažovanja, a svako drugačije postupanje se smatra postupanjem koje nije u skladu sa propisima i usvojenim politikama. Različito postupanje prema preduzetnicama porodiljama koje su izmirile obaveze i onima koje to nisu učinile je neopravdano i može se smatrati diskriminacijom, te je neophodno izvršiti izmene i dopune koje će dovesti do jednakog tretmana.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 17.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 17. novembar 2011. godine:

Spiskovi lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet

http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01439-2011-3-001_1.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-01250-2011-5.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01463-2011-3-002_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 11.11.2011.

ZAKON O RACIONALNOJ POTROŠNJI ENERGIJE TREBALO BI DA BUDE USVOJEN DO KRAJA GODINE • Zakonom je predviđeno osnivanje Fonda za energetsku efikasnost i uvođenje energetskog menadžmenta •

Zakon o racionalnoj potrošnji energije trebalo bi da bude usvojen do kraja godine, izjavio je danas pomoćnik ministra infrastrukture i energetike Miloš Banjac.

On je na otvaranju regionalne konferencije "Energetska efikasnost železnice u funkciji održivog razvoja", podsetio da je tim zakonom predviđeno osnivanje Fonda za energetsku efikasnost i uvođenje energetskog menadžmenta.

Banjac je objasnio da će sve kompanije - veliki potrošači energije morati da uvedu energetski menadžment, sa ciljem da se smanji potrošnja energije i poveća efikasnost.

Pomoćnik ministra je naveo da sektor transporta troši 28 odsto od ukupne potrošnje energije, dok se na železnički transport odnosi oko 10 odsto. Banjac je podsetio da je akcionim planom za energetsku efikasnost predviđeno da se od 2010. do 2012. godine, smanji potrošnja energije u transportu za 1,9 odsto, što neće biti ostvareno, jer nisu sprovedene potrebne mere.

Zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić istakao je da rast proizvodnje energije u svetu ne prati rast potrošnje, zbog čega je neophodno sprovođenje mera energetske efikasnosti na svim nivoima.

Direktor "Železnica Srbije " Milovan Marković ukazao je na mogućnost realizacije zajedničkih projekata energetske efikasnosti u železnici u našem regionu, koji bi podržala i EU. Marković je istakao značcaj ovog dvodnevog skupa, jer se kako je rekao, kroz razmenu znanja i iskustava stručnjaka, može doći do zajedničkih inicijativa u oblasti energetske efikasnosti.

U radu skupa, koji su organizovale "Železnice Srbije", učestvuju predstavnici Agencije za energetsku efikasnost Srbije, Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i predstavnici železnica i stručnjaci iz zemalja u regionu.

Izvor: Tanjug, 17.11.2011.

SAOPŠTENJE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM PREDIZBORNIH I DRUGIH AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je danas, povodom učestalih obraćanja građana, apelovao na sve političke stranke da se u predizbornim i drugim aktivnostima uzdrže od postupaka koji su u suprotnosti sa standardima utvrđenim u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon - prim. red), a sve organe vlasti upozorio da ni na kakav način ne smeju povlađivati ovakvim postupcima.

Poverenik je upozorio da upotreba zbirki podataka o ličnosti, pogotovo onih u posedu organa vlasti, kao npr. biračkih spiskova i sl. u svrhe radi kojih nisu uspostavljeni predstavlja nedopuštenu obradu podataka, kažnjiv prekršaj a pod određenim okolnostima čak i krivično delo. Poverenik je pozvao sve aktere da se i ne samo zbog zaprećenih kazni uzdrže od takvih postupaka i daju bar minimalan doprinos popravljanju lošeg stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"U poslednje vreme učestala su telefonska i elektronska obraćanja i formalne žalbe građana koji neke akcije aktivista političkih stranaka doživljavaju kao neprijatnost, povredu privatnosti, pa i kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Građane posebno uznemiravaju situacije u kojima je kako tvrde, evidentno da stranački aktivisti koji ih posećuju u njihovim stanovima radi propagandnih ili istraživačkih aktivnosti, raspolažu kompletnim podacima o njima i licima koja su prijavljena na njihovoj adresi.

Mogućnost da iako nisu članovi nijedne političke stranke i nikom nisu dali saglasnost da upotebljava njihove lične podatke aktivisti stranaka dolaze do tih podataka i koriste ih za razne svrhe među kojima neki građani prepoznaju i uspostavljanje spiskova (ne)poslušnih, uznemirava građane i oni u tome s pravom prepoznaju kršenje zakona.

Poverenik će u određenim konkretnim slučajevima pokrenuti postupak nadzora, ali imajući u vidu krajnje skromne kadrovske resurse kojima raspolaže apeluje i očekuje od svih relevantnih subjekata, i političkih stranaka i pre svega organa vlasti da daju svoj doprinos ostvarivanju standarda upisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti".

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 17.11.2011.

NAJVEĆI PROBLEMI U PRIVREDI SRBIJE SU POREZ NA ZARADE I VISOKI DOPRINOSI, ADMINISTRATIVNE PREPREKE, TEŠKOĆE U DOBIJANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I SPOROST SUDSTVA

Direktor Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Džozef Lauter izjavio je jutros da su najveći problemi u privredi Srbije porez na zarade i visoki doprinosi, administrativne prepreke, teškoće u dobijanju građevinskih dozvola i sporost sudstva.

Lauter je, gostujući na RTS-u, naveo da samo sedam odsto srpskih preduzeća izvozi i da ekonomija koja želi u EU mora da izvozi.

Preduzetnici ističu kao veliki problem devizni kurs i inflaciju, rekao je Lauter, govoreći o rezultatima istraživanja USAID koje je obuhvatilo 1.000 srpskih privrednika o uslovima poslovanja u Srbiji.

Iako su ljudi nezadovoljni zbog poslovne klime, ipak je 51 odsto preduzeća izrazilo optimistizam i planira veću zaradu, proizvodnju i zaposlenje više radnika u narednih godinu dana, rekao je Lauter.

Uprkos tome što je giljotina propisa dobro sprovedena, 83 odsto preduzeća smatra da se nije smanjio teret propisa i zakona u proteklih godinu dana, rekao je Lauter, ocenivši da bi ukidanje papirologije omogućilo ogromne uštede.

Lauter je poručio da su u Srbiji potrebne promene u uređenju zakonske regulative, veća aktivnost u pogledu kreditiranja, koje je na niskom nivou, obezbeđenje fonda za mala preduzeća i zauzdavanje inflacije koja predstavlja teret za preduzeća.

Izvor: Tanjug, 17.11.2011.

U PRIPREMI NOVA STRATEGIJA ZA POBOLJŠANJE POSLOVANJA FIRMI • Novom Strategijom regulatorne reforme biće pojednostavljene administrativne procedure i poboljšana konkurentnost preduzeća u Srbiji •

Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović izjavila je danas da je u pripremi nova strategija regulatorne reforme kojom će se pojednostaviti administrativne procedure i poboljšati konkurentnost preduzeća u Srbiji.

Vladina kancelarija za regulatornu reformu priprema novu strategiju, s obzirom na to da je bilo predviđeno da se postojeća primenjuje do kraja ove godine, kazala je Kalanović na predstavljanju projekta Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID) za bolje uslove poslovanja.

Istraživanje USAID-a, koje je obuhvatilo oko 1.000 preduzeća iz Srbije, pokazuje da se preduzeća suočavaju sa nedostatkom kapitala, visokim porezima na zarade, inflacijom i velikim opterećenjem administrativnim procedurama i propisima.

Uprkos tome, 51 odsto firmi očekuje da će u narednih godinu dana uvećati profit, a samo 14 odsto da će im poslovni dobitak biti manji.

Kalanović je rekla da je cilj vlade da Srbija na listi Svetske banke po uslovima poslovanja napreduje za 20 mesta do 2013. godine, s obzirom da se sada nalazi na začelju liste.
Potpredsednica vlade za privredu i regionalni razvoj je rekla da se zalaže da se zakoni u Skupštini usvajaju sa već pripremljenim podzakonskim aktima, koji u velikoj meri utiču na poslovanje privrednika.

Zamenik amabasadora SAD Li Licenberg je izjavio da je Srbija napravila velike korake u poboljšavanju uslova poslovanja i da to potvrđuje činjenica da su izvoz iz Srbije i strana ulaganja u našu zemlju u porastu, uprkos ekonomskoj krizi u Evropi.

Izvor: Tanjug, 17.11.2011.

SEMINAR O ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU BIĆE ODRŽAN 29. NOVEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Seminar o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red) biće održan 29. novembra 2011. godine u Beogradu u Uniji poslodavaca Srbije.

Teme:

Zastarelost potraživanja/duga - Zakon o obligacionim odnosima, izvršenje na osnovu pravosnažne sudske presude, izvršenje na osnovu sudskog ili vansudskog poravnanja (lizing), izvršenje na osnovu verodostojne isprave - računovodstvene isprave kao dokazi, sudsko izvršenje u upravnom postupku, izvršenje hipoteke, izvršenje menice.
Seminar obuhvata i

- informacije o poreskoj kontroli u praksi i odgovornost direktora,
- izbegavanje dvostrukog oporezivanja,
- izmene zakona o privrednim društvima.

Predavači: Đurđevka Mladenović-Živković, Srđan Ćorac
Za sve dodatne informacije kontakt osoba Aleksandra Ostupanj, tel 011 3610 248 ili n.cupac@poslodavci.rs

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 17.11.2011.

NOVINE U PRAKTIČNOJ PRIMENI ZALOGE I HIPOTEKA SA SUDSKOM PRAKSOM – 30. NOVEMBAR 2011

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, stručnjak iz oblasti privrednog i građevinskog prava sa dugogodišnjim iskustvom sudije.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

SEMINAR "PRESTANAK RADNOG ODNOSA I SUDSKA PRAKSA" 2. DECEMBAR 2011.

Seminar "Prestanak radnog odnosa i sudska praksa" biće održan 2. decembra 2011. godine u Beogradu.

Na seminaru će detaljno biti obrađeni svi razlozi prestanka radnog odnosa koji su utvrđeni Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - prim. red). Posebna pažnja posvećena je mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike, donetim po ovim pitanjima, kao i sudskoj praksi, odnosno stavovovima Vrhovnog kasacionog suda Srbije zauzetim po pojedinim institutima iz ove oblasti.

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima.

Cilj seminara:

Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, sudsku praksu i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

Teme:

- ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
- Ugovor o radu;
- Vrste radnog odnosa;
- Ugovor o pravima i obavezama direktora;
- Izmena ugovora o radu;
- Ugovori o radnom angažovanju.
- PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Razlozi za prestanak radnog odnosa;
- Otkaz od strane zaposlenog;
- Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca;
- Sporazumni prestanak radnog odnosa;
- Otkaz od strane poslodavca;
- Postupak u slučaju otkaza ugovora o radu.
- SUDSKA PRAKSA, ZASNIVANJE, POSTOJANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupak po tužbi, žalbi i reviziji.

Predavači:

- Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik, poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.
- Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 2. decembar. 2011. od 12.00 - 17.30 časova.

Prijavljivanje

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973

E-mail: office@mngcentar.com
Više informacija na http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=9a409be9-1a96-4a8b-802d-792a013808f0

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 17.11.2011.

RASPISAN KONKURS ZA OBRAZOVNI PROGRAM "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE EU" • Konkurs je otvoren do 2. decembra 2011. godine •

Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije otvorili su konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU". Program se izvodi u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji".

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su zadužena za sprovođenje politike u oblasti zapošljavanja. Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije

Program "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" realizovaće se u dva navrata za dve grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u periodu od 23. do 27. januara 2012. godine, dok obuka za drugu grupu biće realizovana od 13. do 17. februara 2012. godine. Nakon realizovanog modula u Beogradu, za polaznike koji budu ispunili sve obaveze predviđene programom biće organizovana studijska poseta institucijama EU u Briselu.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Prijavni formular možete preuzeti na http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4379&sectionId=1

Sve dodatne informacije o obuci zainteresovani kandidati mogu preuzeti na sajtu www.bos.rs/sa4eu ili ih dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi: tel: 011 30 61 371, faks: 011 36 13 112, i-mejl: sa4eu@bos.rs

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 17.11.2011.

PREDAVANJE "ENERGETSKI EFIKASNA REŠENJA - RÖFIX TIS" IZ SERIJE SEMINARA NA TEMU "ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU" BIĆE ODRŽANO 24. NOVEMBRA 2011. GODINE

Naredno predavanje iz serije seminara na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu" koja se održavaju u organizaciji Inženjerske komore Srbije i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a u saradnji sa Nemačkim društvo za međunarodnu saradnju - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), održaće se u četvrtak, 24. novembra 2011. godine s početkom u 11 časova.

U okviru seminara biće predstavljena energetski efikasna rešenja kompanije Röfix.

Detaljnije informacije možete pogledati na
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=5059&prijava=1&post=0

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 17.11.2011.

ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glаsnik RS", br. 44/2010 - prim. red), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 11.11.2011. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na:

Nacrt Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Plan_o_izmeni_Plana_raspodele_-_Aneks_1_i_Aneks_4.pdf

Srodni dokumenti

Aneks 4 - digitalna TV, pilot projekat http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Aneks%204%20-%20Digitalna%20TV_pilot%20projekat.pdf
Aneks 1 - plan raspodele za analogni FM http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Aneks%201%20-%20Plan%20raspodele%20za%20analogni%20FM.pdf
Mišljenje Ministarstva odbrane http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20Ministarstva%20odbrane.pdf
Mišljenje Bojane Ćulibrk http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20Bojane%20Culibrk.pdf
Mišljenje Radija Bravo http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20radija%20Bravo.pdf

Izvor: Vebsajt Rеpubličke аgеnciјe zа еlеktrоnskе kоmunikаciје, 14.11.2011.

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 28. NOVEMBAR 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 28. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=fab37844-b476-4111-ad18-c6960baa25d2

OKRUGLI STO "ŠTA VAM JE POTREBNO DA BUDETE DRUGAČIJI I BOLJI OD KONKURENCIJE?" BIĆE ODRŽAN 2. DECEMBRA 2012. GODINE • Rok za prijavu je 28. novembar 2011. godine •

Okrugli sto "Šta vam je potrebno da budete drugačiji i bolji od konkurencije?" biće održan 2. decembra 2012. godine, u vremenu od 10 do 13 časova u prostorijama Udruženja banaka Srbije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 86, sala na I spratu.

Rok za prijavu je 28. novembar 2011. godine.

Prospekt i prijavu možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/12_2011/CC2011os.pdf
Prijavu za e-mail možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=57

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 14.11.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA RS USVOJILA ZAKON O ZABRANI PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BIOLOŠKOG I TOKSIČKOG ORUŽJA, ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA, ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU, ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI. RAD SE NASTAVLJA U UTORAK, A O INTERPELACIJI U DECEMBRU

Tanjug

Nastavak glasanja u Skupštini RS biće održan u utorak 22. novembra, a poslanici će o interpelaciji o radu ministra vera i dijaspore, raspravljati u decembru.
Đukić Dejanović uverena je da će u utorak biti obezbeđen kvorum kako bi poslanici završili aktuelnu sednicu i započeli novu na kojoj će raspravljati i o predloženom zakonu o rehabilitaciji.

Upitana da li bi parlament trebalo raspustiti zbog sve češćih problema u izglasavanju zakona, Đukić Dejanović je rekla da je očigledno da se bliže izbori, ali da misli da funkcionisanje vladajuće većine još uvek može biti obezbeđeno.

Skupština Srbije započela je glasanje o 27 zakonskih predloga i drugih akata, a do sada je usvojila šest zakona.

Parlament je usvojio zakon kojim se zabranjuje da se usavršavaju, proizvode i stvaraju zalihe biološkog i toksičkog oružija u cilju sprečavanja zloupotrebe takvog oružja.
Cilj usvojenog Zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog i toksičkog oružja i njihovom uništavanju je osposobljavanje Srbije da odgovori međunarodnim zahtevima u vezi sprečavanja nedržavnih činilaca da dođu u posed takvog oružja.

Njime se propisuje zabrana usavršavanja, proizvodnje, korišćenja i stvaranja zaliha takvog oružja, a na taj način Srbija potvrđuje opredeljenje da neće sprovoditi bilo kakve aktivnosti u vezi sa biološkim i toksičnim oružjem, a za kršenje te odredbe predviđene su kazne od 500.000 do tri miliona dinara.

Zakon dozvoljava usavršavanje, proizvodnju, korišćenje, stvaranje zaliha, posedovanje i promet bioloških agenasa i toksina u profilaktičke, zaštitne, dijagnostičke, preventivne i druge miroljubive svrhe ili u cilju suzbijanja, odnosno lečenja bolesti.

Na početku izjašnjavanja poslanici su usvojili Nacionalnu strategiju zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Cilj tog dokumenta je zaštita života, zdravlja i imovine građana, životne sredine i kulturnog nasleđa Srbije.

Usvojena strategija definiše nacionalne mehanizme koordinacije i smernice programa za smanjenje katastrofa uzrokovanih prirodnim pojavama i opasnosti od nesreća i zaštitu kao i sanaciju posledica.

Strategijom se obezbeđuje ispunjenje preporuka EU za razvoj sistema nacionalne zaštite, uspostavljanje institucionalnih organizacionih i personalnih uslova za sprovođenje zaštite u vanrednim situacijama, obezbeđenje dobro obučenih kadrova, uspostavljanje i osposobljavanje postojećih vatrogasnih i spasilačkih jedinica u svim mestima…

Ona predviđa i uvođenje univerzalnog broja 112 za hitne pozive, koji će obezbediti koordiniranu, brzu i efikasnu intervenciju i pomoć u vanrednim događajima, vanrednim situacijama i katastrofama, u potpunosti u skladu sa standardima i praksom prisutnom u zemljama Evropske unije.

Poslanici republičkog parlamenta danas su u nastavku glasanja usvojili Zakon o prebivalištu i boravištu građana, koji policiji omogućava da odbije prijavu o prebivalištu, ukoliko ne bude mogla da utvrdi da građanin ima nameru da stalno stanuje na adresi koju prijavljuje.

Na takvo rešenje, kako piše u zakonu, građanin ima pravo žalbe nadležnom ministarstvu za unutrašnje poslove, ali žalba ne odlaže izvršenje.

Zakon propisuje i da se građaninu koji ima pravo na ličnu kartu, a nema prijavljeno prebivalište i boravište, niti mu se ono može utvrditi rešenjem, utvrđuje boravište radi izdavanja lične karte.

Takvo boravište može trajati najviše godinu dana od dana utvrđivanja boravišta, odnosno izdavanja lične karte.

Predviđeno je i da se prebivalište može, pored ostalog, utvrditi i na adresi ustanove u kojoj je lice trajno smešteno ili centra za socijalni rad na čijem se području nalazi.

Građanin, kako piše u zakonu, može prijaviti prebivalište po osnovu prava svojine na stanu, ugovoru o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu, a, ukoliko ne može prijaviti prebivalište po nekom od navedenih osnova, nadležni organ može utvrditi prebivalište rešenjem na adresi njegovog stalnog stanovanja ukoliko su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom - na adresi prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, na adresi prebivališta njegovih roditelja...

Ukoliko se utvrdi da građanin ne stanuje na adresi na kojoj ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište ili da je prilikom prijave prebivališta, odnosno boravišta dao neistinite podatke, nadležni organ donosi rešenje kojim pasivizira adresu prebivališta, odnosno boravišta.

U tom slučaju građanin koji živi na teritoriji Srbije ima obavezu da prijavi prebivalište i adresu na kojoj stanuje u roku od osam dana od dana prijema rešenja, a ukoliko to ne učini nadležni organ mu utvrđuje prebivalište.

Zakonom su predviđene i kaznene odredbe, pa će tako, pored ostalog, fizičko lice, ukoliko ne prijavi prebivalište u predviđenom roku, biti kažnjeno od 30.000 do 150.000 dinara.

Parlament je doneo i Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, čiji je cilj da poveća sistem odgovornosti avio prevoznika, smanji kašnjenja i unapredi bezbednost putnika.

Njime je predviđeno da se putnicima garantuje minimum prava na naknadu štete i pomoć u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja ili kašnjenja letova, čime se, kako smatra vlada, obezbeđuje puna primena evropskih standarda u pogledu zaštite putnika.

Skupština Srbije usvojila je  Zakon o pomorskoj plovidbi, čiji je cilj zaštita prava pomoraca, budući da Srbija ima više od 5.000 pomoraca koji rade u drugim državama.
Taj broj, kako je navela Vlada Srbije, veći je i od nekih pomorskih zemalja, a nijedna zemlja, bilo obalna, bilo kontinentalna, ne može uspešno okončati proces pristupanja EU ukoliko svoje nacionalno pomorsko zakonodavstvo ne uskladi sa evropskim pravnim tekovinama.

O značaju unapređenja ambijenta koji će pogodovati razvoju pomorstva govori primer tri zemlje koje, kao ni Srbija, ne izlaze na more - Slovačke koja je razvila flotu od 10 pomorskih kontejnera, Austrije, koja ima flotu od sedam prekookeanskih tankera i Češka sa 15 pomorskih brodova razne namene.

Donošenje ovog zakona, kako veruje Vlada Srbije, značajno je budući da se 90 odsto robe iz trgovinske razmene između EU i drugih zemalja sveta prevozi pomorskim putem, što je slučaj i sa 40 odsto robe iz međusobne trgovinske razmene članica EU.

Takođe, njegovo donošenje je i prvi korak ka stvaranju ukupnog zakonodavnog okvira privlačnog za velike strane brodovlasnike da upisuju deo svoje flote u domaći upisnik i da pod zastavom Srbije učestvuju u realizaciji svih aspekata pomorske privrede.

Inače, kako je vlada navela u obrazloženju Zakona, Srbija trenutno nema pomorske brodove upisane u domaći upisnik.

Ipak, usvojenim zakonom uređuju se uslovi i način za bezbednu plovidbu na moru brodova sa zastavom Srbije i drugih plovila, njihova sposobnost za plovidbu, posada, zaštita mora od zagađenja sa brodova, nadzor i druga pitanja koja se odnose na bezbednost pomorske plovidbe.

Ispitivanje pomorskih nesreća i nezgoda, prema usvojenim rešenjima, obavlja ministarstvo preko inspektora bezbednosti plovidbe radi prikupljanja dokaza i podataka potrebnih za utvrđivanje prekršajne i krivične odgovornosti.

Nakon što završe glasanje, poslanici bi trebalo da od 14 sati započnu novu sednicu, na kojoj će kao prvu tačku razmatrati predloženi zakon o rehabilitaciji.
Na toj sednici, poslanici će, prema predlogu predsednice Skupštine Srbije Slavice Đukić Dejanović, razmatrati ukupno 20 zakonskih predloga i drugih akata.

DIPLOMIRANI PRAVNICI U SRBIJI S BAR TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA OD MAJA IDUĆE GODINE MOGLI BI DOBITI POSAO PRIVATNOG SUDSKOG IZVRŠITELJA

Dnevnik

Zadatak privatnih izvršitelja biće da u što kraćem roku izvrše sudsku presudu, a to će znatno rasteretiti rad sudova vezan za postupke prinudnog izvršenja.

Oni koji se nađu u tom zvanju moći će da sprovode izvršenja po osnovu komunalnih usluga, a u nadležnosti sudova ostaće sprovođenje odluka vezanih za porodične odnose i vraćanje zaposlenih na rad.

Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić kaže da će na svakih 25.000 stanovnika imenovati po jednog privatnog izvršitelja.

Privatni izvršitelji neće biti na budžetu, a naknada za njihov rad utvrdiće se posebnim pravilnicima.

Uvođenje privatnih sudskih izvršitelja najavljeno je još krajem prošle godine, a izmenom odgovarajućih zakona stvoreni su uslovi da oni počnu rad.

Ovog meseca je raspisan i konkurs a diplomirani pravnici koji imaju dve godine staža na poslovima vezanim za izvršenje ili tri godine u struci mogu postati kandidati.

Zainteresovani će stručni ispit polagati 23. decembra, pismeno. Zatim će biti raspisan konkurs za prijavu kandidata za imenovanje. Samo imenovani koji su položili će u maju moći da počnu posao.

Iskustva drugih zemalja

Iskustva drugih zemalja su dobra. Tako konsultantkinja iz Bugarske Katalin Popov kaže da se kod njih pokazalo da su privatni izvršioci pouzdaniji i ažurniji od državnih.

Njima su zadovoljniji i poverioci, i dužnici, i sudovi. Oni u toj zemlji rade tri puta brže od državnih izvršitelja. To ne samo da doprinosi ažurnosti već oslobađa i znatan novac, što je za privrednike dragoceno.

Dobra iskustva imaju i u Mađarskoj, Makedoniji, Rumuniji, Češkoj. Nezadovoljni su u Gruziji – samo tamo državni izvršitelji rade ažurnije od privatnih. Dobro bi bilo pogledati šta se tamo događa da ne pogrešimo na isti način.

SAVETNIK PREMIJERA SRBIJE UPOZORAVA DA NE BI TREBALO POVEĆAVATI STOPU PDV, VEĆ RAZMOTRITI SMANJENJE POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE, KAKO BI SE OLAKŠALO PRIVREDI

Tanjug

Na skupu USAID Projekta za bolje uslove poslovanja,  Jurij Bajec je rekao da bi snmanjenje doprinosa dovelo do smanjenja prihoda u budžetu, koji bi se, kako je naveo, mogli nadoknaditi smanjenjm javne potrošnje.

Bajec je naveo da bi se tim smanjenjem, prema nekim predlozima, mogla uštedeti skoro jedna milijarda evra. Prema njegovim rečima, bitno pitanje fiskalane reforme je da li postoji prostor za smanjivanje poreza parafisklalnih opterećanja,

kako bi se privredi olakšalo poslovanje.

Pitanje je kako rasteretiti privredu i istovremeno finansirati osnovne javne potrebe kao sto su penzije i zdravsteni sistem, koji još nisu reformisani, rekao je Bajec.

Aleksandar Vlahović, bivši ministar za privredu i privatizaciju ocenio je da poslovanje preduzeća pred bankrotom i visok stepen nenaplativosti potraživanja banaka, koji je dostigao oko 19 procenata.

Vlahović je ocenio da bi udeo nenaplativih potrazivanja u potfeljima banaka mogao da anastavi da raste i dodao da u 2012. ne očekuje veće investicije u Srbiju.

Eknomista Vladimir Gligorov je rekao da se banke u Srbiji, čiji su vlasnici strane banke, "razdužuju prema inostranstvu, odnosno maticama", zbog čega se, kako je naveo, ne mogu očekivati kreditni podsticaji.

GRUJIĆ ZA RTV: DRŽAVA NE PLAĆA NARUČENE POSLOVE

RTV

"Srbija je duboko nelikvidna zemlja sa velikim problemom likvidnosti uopšte. Jedan od osnovnih generatora likvidnosti je država  sa svojim budžetskim deficitom i skrivenim budžetskim deficitom kroz neplaćanje naručenih svojih poslova", izjavio  jezaRTV Branislav Grujić, predsednik Poslovnog kluba "Privrednik" i koordinator novoosnovanog Pokreta privrednika Srbije, gostujući u emisiji "1 na1" Radio - televizije Vojvodine.

Na pitanje šta je to skriveni budžetski deficit on je odgovorio da je skriveni budžetski deficit svi gubici u javnim preduzećima, neplaćanja naručenih radova, rokovi plaćanja za isporučene lekove, za socijalne usluge, koji su po 300, 400 dana, to su sve skriveni gubici koje će neko nekad morati da plati.

"Mi živimo u sistemu u kojem je nemoguće da neko nekome oprosti dug, a da to neko od poreskih obveznika ne plati, da mi na kraju ne platimo kao poreski obveznici. Zamena za takav sistem je stvaranje jednog čistog, efikasnog i poštenog sistema, nepolitizovanog, jer privreda ne može da bude predmet treninga političkih partija", istakao je Grujić.

On je rekao da je u dobra vremena simbioza privrede i politike uvek postojala, postojaće i ona treba i danas da postoji, ali moraju da postoje jasni precizni zakoni i pravila koja se poštuju.

"USAID je razgovarao sa privrednicima, inicirao temu, analizirao je tri četvrtine propisa u Srbiji i na nepotrebnim propisima koje privreda Srbije plati da bi se ti propisi ispunili se potroši negde oko tri odsto bruto društvenog proizvoda što je negde oko milijardu evra", naglasio je Grujić.

Prema njegovim  rečima od 2009. godine 83 odsto bankarskih kredita otišlo je u likvidnost, a samo 17 odsto u investicije, što govori da u Srbiji ne postoji preduzetnička investiciona aktivnost.

"Srbija je zemlja bez profita, bez novostvorene vrednosti, bez ambijenta za stvaranje biznisa. Napravili smo sistem koji je samodestruktivan, u kome nema novostvorene vrednosti, nema propulzije, sistem koji je ostao na pola puta zaglavljen između socijalizma i kapitalizma", rekao je Grujić.

PRIVREDNICI  u Srbiji žele da se što pre uvedu reforme i zakoni koji će našu zemlju izvući iz teške ekonomske situacije, istakli su predstavnici Pokreta privrednika Srbije u Novom Sadu.

Kako je naveo, privreda nije više u stanju i neće moći da plaća  nivo doprinosa koji su sada i neophodna je reforma sistema.

"Srbija nikad nije do kraja podržala svoju privredu, privreda je ostavljena u slobodnom prostoru", rekao je Grujić.

On je istakao da srpska privreda ne može da izdrži da plaća doprinose na radnike 61 odsto i dodao da je Srbija odlično definisala sve infrastrukturne projekte, ali ima problem sa realizacijom tih projekata.

"Srbija je neorganizovana država", rekao je Grujić.

U PRIPREMI NOVI ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE KOJIM JE PLANIRANO UVOĐENJE E-PORTALA, ELEKTRONSKOG SERVISA ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I ELEKTRONSKO PLAĆANJE REGISTRACIJE

Registracija preduzeća od uvođenja jednošalterskog sistema, još u maju 2009. godine, traje svega tri dana. Kako kažu u Agenciji za privredne registre (APR), već trećeg radnog dana građanin na šalteru dobija rešenje o registraciji, poreski identifikacioni broj koji u roku od 48 sati elektronski prosleđuje Poreska uprava, ali i potvrde o prijavi pravnog lica na penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Ostale procedure koje se tiču otvaranja firme u nadležnosti su drugih institucija.

Najviše dana, tačnije pet, „potroši” se pred šalterom lokalne poreske uprave koja, naknadno, traži dodatnu dokumentaciju na razmatranje, kažu u APR-u. Navode i to da zajedno sa Poreskom upravom trenutno rade na projektu unapređenja jednošalterskog sistema koji se odnosi na skraćenje vremena za dodelu poreskog identifikacionog broja. Time bi se registracija svela na jedan jedini dan.

– Primenom novog zakona o privrednim društvima biće ukinuta procedura za izradu pečata, kao i minimalni osnivački kapital koji se sada uplaćuje u banci u iznosu od 500 evra. Time će biti brisan i ovaj korak – odlazak u banku i uplata osnivačkog kapitala za preduzeće, objašnjavaju u APR-u.

Agencija priprema i novi zakon o postupku registracije kojim je planirano uvođenje e-portala, elektronskog servisa za elektronsko podnošenje i preuzimanje dokumentacije, ali i elektronsko plaćanje registracije.

SVETSKA BANKA NAJAVLJUJE SPORIJI RAST U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Tanjug

Privrede zemalja Zapadnog Balkana sledeće godine čekaju nove teškoće zbog dužničke krize u evrozoni, kaže se u izveštaju Svetske banke koji je danas predstavljen u Briselu.

"Teško je biti optimista u svetlu ekonomskih pokazatelja", rekao je Ronald Hud, vodeći ekonomista Svetske banke, predstavljajući izveštaj koji se odnosi na pet zemalja u regionu - Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju. U istraživanju je obrađeno i Kosovo i Metohija.

Sve privrede u regionu su ranjive zbog strukturalnih problema, kaže se u izveštaju, a kao glavne slabosti navode se veliki unutrašnji i spoljni dugovi, obimno učešće banaka iz Grčke i Italije u bankarskom sektoru (gotovo 50 odsto) i očekivano smanjenje stranih investicija.

Srbija, po tom izveštaju, spada u red srednje ugroženih zemalja.

Kombinovani privredni rast će do kraja ove godine sa očekivanih 2,5 pasti na svega 2,1 odsto, navodi se u izveštaju.

"Zanimljivo je da doznake iz inostranstva, koje u nekim zemljama idu i do 15 odsto bruto društvenog proizvoda, gotovo uopšte ne fluktuiraju i ostaju stabilne", rekao je Hud, ali je naveo da su svi ostali izvori prihoda problematični.

On je kao pozitivnu činjenicu istakao da, za razliku od nekih članica EU, ni u jednoj državi iz regiona nije došlo do juriša na banke.

Uprkos tome što je glavni generator očekivanog opadanja privrednog rasta u regionu, u izveštaju se kaže da su dublje integracije sa EU jedino dugoročno rešenje.

AMERIČKA KOMPANIJA KLOVER KOJA PROIZVODI KERTRIDŽE ZA ŠTAMPAČE, PLANIRA DA PROŠIRI DELATNOSTI U FABRICI TRS U PETROVARADINU

Američka kompanija Klover koja proizvodi kertridže za štampače, planira da proširi delatnosti u fabrici TRS u Petrovaradinu na reproizvodnju (tehnološko poboljšanje) elektronskih uređaja, najavili su danas rukovodioci Klovera.

"Klover ima projekat da proširi svoju delatnosti na reproizvodnju elektronskih uređaja na višem tehnološkom nivou, uz primenu savremenih i ekološki odgovornih industrijskih reciklažnih rešenja", saopšteno je nakon sastanka rukovodstva Klovera sa predsednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajtićem.

Kako se navodi, na taj način stvoriće se potreba za nekoliko stotina novih radnika, posebno inženjera mašinske i elektro struke. Visina investicije, vrsta elektronskih uređaja koji će se obrađivati, ali ni broj potencijalnih novih radnika nije saopšten.

Kompanija Klover je u avgustu ove godine kupila preduzeće TRS, jedno od vodećih evropskih reproizvođača toner-kertridža za laserske štampače, čija se gotovo kompletna produkcija izvozi.

POVEZATI BEOGRAD I NOVI SAD

Tanjug

Gradove Beograd i Novi Sad, koji imaju najveće potencijale i investicije u zemlji, treba bolje povezati u cilju bržeg privrednog razvoja Srbije, izjavio je danas direktor Republičke agencije za prostorno planiranje Borislav Stojkov.

"Ta dva grada su udaljena samo 65 kilometara i treba više da sarađuju planski, strateški i na sve druge načine", istakao je Stojkov u Privrednoj komori Beograda dodajući da bi onda mogli bolje da se iskoriste i potencijali opština između njih.

Beograd i Novi Sad imaju najbolju infrastrukturu i najveće privredne, naučne i kulturne potencijale, naglasio je Stojkov i dodao da ne vidi razlog da se ta dva grada u narednom periodu ne povežu javnim prevozom, s obzirom na malu udaljenost.

Direktor je naveo da je Republička agencija za prostorno planiranje pre dve godine učestvovala u evropskom projektu za razvoj Srednje Evrope, kada je konstatovano da su gradovi Beograd i Novi Sad dva najjača urbana centra u Srbiji, kao i da bi trebalo više da sarađuju.

"To područje, povezano u perspektivi sa Segedinom u Mađarskoj i Temišvarom u Rumuniji, moglo bi da postane evropsko akciono područje, u kojem će se privredni i drugi potencijali zajednički razvijati", rekao je Stojkov.

KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ LOVSTVA SRBIJE U UKUPNOM IZNOSU OD 60 MILIONA DINARA: PRIJAVE DO 19. NOVEMBRA 2011.

Tanjug

Svi zainteresovani za učešće na konkursu za raspodelu sredstava za razvoj lovstva Srbije u ukupnom iznosu od 60 miliona dinara, mogu da se prijave do subote, 19. novembra, objavljeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i trgovine.

Sredstva su namenjena za programe izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i za obradu i rasecanje mesa divljači na strateški i funkcionalno značajnim lokacijama, kao i zaštite gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite.

Konkurs se odnosi i na program revitalizacije stanja u lovištima koja su u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine pretrpela štete od elementarnih nepogoda (poplave, požari, suša, zemljotresi), kao i ostale projekte i programe od značaja za razvoj lovstva.

Zahtev za dodelu sredstava mogu podneti pravna lica sa područja Srbije, izuzev pravnih lica sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, koja dostave dokaz o izvršenim uplatama naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini.

Zahtev za dodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije, sa propisanom dokumentacijom, podnosi se u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je subota, 19. novembar, a potencijalni podnosioci zahteva mogu se detaljnije upoznati sa uslovima konkursa na zvaničnom sajtu Ministarstva - www.mpt.gov.rs.

VEĆI MINUS U KASI, KAO I SMANJENJE OČEKIVANE STOPE PRIVREDNOG RASTA SA 3 NA 1,5 ODSTO – REZULTAT PRVE RUNDE PREGOVORA SA MMF

Kao što se i očekivalo, Međunarodni monetarni fond je tokom prve runde pregovora o aranžmanu iz predostrožnosti, bio prilično mek prema našoj Vladi. Misija predvođena Markom Alenom lako je aminovala povećanje minusa u državnoj kasi sa 3,9 na 4,25 odsto

– Deficit budžeta u 2012. godini primeren je okolnostima, ali ako dođe do većih šokova sa strane ponovo ćemo razgovarati o tome – kazao je Alen.

Za ovakav potez kreatori fiskalne politike imaju i pravni osnov. U članu 27a Zakona o budžetskom sistemu, navodi se da će se „u godinama kada je stopa rasta manja od očekivane, ostvarivati fiskalni deficit koji je veći od ciljnog”. A tokom ovih pregovora stopa očekivanog ekonomskog rasta je prepolovljena sa tri na 1,5 odsto. Ipak, Alen je upozorio da postoji rizik od dodatnog usporavanja ekonomskog oporavka. Računica Fiskalnog saveta pokazuje da je u takvim okolnostima, u skladu sa fiskalnim pravilima, moguće povećanje deficita i na 4,5 odsto. Ipak, čuvari državne kase su posavetovali pregovarače da ne bi trebalo da daju „gas” do maksimuma, jer se javni dug približio granici od 45 odsto bruto domaćeg proizvoda. Na to je juče upozorio i Alen.

– Ova dodatna korekcija je neophodna kao prvi korak u rešavanju pitanja rasta javnog duga, koji je već blizu zakonskog limita. Kako bi ostvarile ciljani deficit, vlasti nameravaju da sprovedu nekoliko mera koje će doneti 0,75 odsto BDP-a, uglavnom na prihodnoj strani, ali koje takođe obuhvataju i smanjenje potrošnje robe i usluga – objasnio je Alen.

Iako će se s okončanjem revizije Srbiji staviti na raspolaganje 190 miliona evra, naši državni organi su naznačili da ne nameravaju da povlače ova sredstva.

Dušan Nikezić, državnisekretarMinistarstvafinansija, najaviojedaćeVladausvojitipredlogbudžetaza 2012. godinudopočetkadecembra, a da će se pred poslanicima naći sredinom sledećeg mesecaidaćeskupštinibitidostavljensredinomdecembra.

On očekuje da ove godine „Elektroprivreda Srbije” prvi put posluje sa dobitkom, što bi za državnu kasu bio dodatni prihod.

HRVATSKI PRIVREDNICI U SREMSKOJ MITROVICI

Tanjug

Hrvatski privrednici koji posluju u Srbiji sastali su se s potencijalnim poslovnim partnerima na gradskom području Sremska Mitrovica.

Sastanku u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici prisustvovali su i gradonačelnik Branislav Nedimović i ambasador Hrvatske u Srbiji Željko Kuprešak.

Nedimović je naglasio da je ovo još jedna prilika predstavljanja industrijskih zona u Sremskoj Mitrovici, a da nova predstoje u Ljubljani, Trstu i Hamburgu.

Gradonačelnik najvećeg sremskog grada i hrvatski ambasador u Beogradu, kao primer uspešne saradnje pomenuli su ,"Panonska vrata" projekat koji su počeli da realizuju Riječka luka i mitrovačka Luka Leget, koji će, sudeći po svemu, sve više dobijati na značaju.

INDUSTRIJA MESA KARNEKS IZ VRBASA U SASTAVU MK GRUPE

Tanjug

Industrija mesa Karneks iz Vrbasa, koja je od 2006. bila u sastavu engleskog Investicionog fonda "Ašmor", od sada posluje u sastavu MK grupe.

“Karneks je bio i biće najbolji srpski brend, on je simbol detinjstva svih nas. Planiramo da nastavimo sa razvojem Karneksa, da uvedemo nove proizvode na tržište, da povećamo izvoz", istakao je Kostić. On je dodao da su u MK grupi svesni ogromnog ugleda koji brend Karneks uživa među potrošačima.

U MK grupi napominju da se kupovina Karneksa odlično uklapa u postojeću proizvodnu delatnost te grupe, te da se očekuje ostarivanje sinergetskog efekta, nastavak dobrog pozicioniranja ovog uglednog brenda na domaćem tržištu, kao i proboj Karneksovih proizvoda u evropske i svetske okvire.

Miodrag Kostić je napomenuo da se poslednjih desetak godina MK grupa strateški orijentisala na poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, s obzirom na to da ove grane privrede imaju najveći potencijal razvoja, ali i imajuću u vidu rastuću potražnju za hranom i prehrambrenim proizvodima.

Poslovni sistem MK grupe je pre preuzimanja Karneksa obuhvatao 35 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, trgovine, turizma, informacionih tehnologija, upravljanja nekretninama, finansija i obnovljivih izvora energije.

DOK SE ČEKA USVAJANJE NOVOG PRAVILNIKA, U ZDRAVSTVU UKINUT DOPUNSKI RAD, ŠTO KAO POSLEDICU IMA DA SE OPET NA PREGLEDE ČEKA MESECIMA

Večernje novosti

U zdravstvu ukinut dopunski rad dok se čeka novi pravilnik. Opet se na preglede čekaja mesecima, a najviše posla za radiologiju, ginekologiju i pedijatriju.

Čekajući novi pravilnik o dopunskom radu, tek mali broj zdravstvenih ustanova u Srbiji, kojima dozvola još nije istekla, koristi ovu mogućnost. Većina se nada da će Pravilnik biti usvojen u skorije vreme, jer kroz dodatni rad zdravstveni radnici popunjavaju sopstveni budžet, ali i kasu ustanova u kojima rade.

Nova ”pravila” koja će regulisati dopunski rad trebalo bi da smanje zloupotrebe u državnim ustanovama, kojih je bilo na pretek. Jedna od glavnih primedbi na rad bila je ta što su lekari upućivali pacijente na pojedine preglede u ”večernje” sate, iako za te dijagnostičke metode postoje liste čekanja. Masovno se dešavalo da onaj ko ima para nije morao da čeka na pregled ili intervenciju.

Od prihoda dopunskog rada polovina novca išla je timu koji obavlja preglede. Ostatak para namenjen je zdravstvenoj ustanovi, za nabavku novih aparata, rekonstrukciju, stimulacije... Novi pravilnik trebalo bi da reguliše da zdravstveni radnici ne primaju novac na ruke, već da im se uplaćuje na račun.

“Ne radimo od jula, a sve je bilo mnogo lakše kada je postojao dopunski rad. Istekla nam je dozvola i sada čekamo da se usvoji pravilnik. Dopunskim radom smanjivala se i korupcija, jer se pacijenti dovijaju na razne načine, a ovako su mogli regularno da plate pregled”, objašnjava Snežana Maksimović, koordinator ”Medik centra” u KBC ”Bežanijska kosa”.

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I UNIVERZITETA UNION

Generalni sekretar Privredne komore Beograda Ivana Zeljković i prof. dr Vladimir Vodinelić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, potpisali su 17. novembra 2011. godine, Sporazum o saradnji u Privrednoj komori Beograda.

Ivana Zeljković je istakla da potpisivanje sporazuma predstavlja još jedan spoj privrede i nauke, koji se pokazao kao nešto što doprinosi razvoju privrede, grada i cele Srbije. Naš je cilj da proširenjem saradnje sa naučnim i obrazovnim institucijama, zajednički unapredimo poslovanje naših članica, jer je inoviranje znanja i sticanje novih veština preduslov napretka u svim segmentima društvenog života.

Prof. dr Vladimir Vodinelić je naglasio da Pravni fakultet Univerziteta Union u saradnju i partnerski odnos sa Privrednom komorom Beograda ulazi u obe dimenzije, kao obrazovna i kao naučna institucija. Mi na Pravnom fakultetu od početka otvaranja insistiramo na naglašenoj dimenziji poslovnog i privrednog prava. Kopča iznmeđu naših institucija je jedan niz edukativnih aktivnosti i specijalističkih kurseva, što je investicija za budućnost. Mogućnosti za proširenje buduće saradnje, postoje i u oblasti bankarskog, trgovinskog, berzanskog prava, intelektualne svojine, ekologije i zaštite životne sredine, poreskog prava i prava u oblast IT sektora. Radujem se, što ćemo potpisivanjem ovog sporazuma i formaliziovati našu dosadašnju saradnju.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 17.11.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 17. novembra 2011. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 17. novembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 17. maja 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 17.11.2011.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2011. GODINI OTVOREN DO 20. NOVEMBRA 2011. GODINE

Na osnovu čl. 3. i 4. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Novog Sada za 2011. godinu, br. 3-53/2011-II od 20. aprila 2011. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Novi Sad i Grad Novi Sad 10. novembra 2011. godine su raspisali javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada u 2011. godini.

Javni poziv je otvoren do 20. novembra 2011. godine.

Više informacija ne http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavatsa-za-dodelu-subventsi-e-za-otvara-e-novikh-radnikh-mesta-na-teritori-i-grada-n

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 16.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

POKRENUTA EVROPSKA MREŽA MENTORA ZA PROMOCIJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA KROZ PRENOŠENJE ZNANJA I ISKUSTAVA U 17 ZEMALJA

Mreža mentora za promociju ženskog preduzetništva koja je pokrenuta 15. novembra sprovodiće se u 17 zemalja - Albaniji, Belgiji, Crnoj Gori, Grčkoj, Holandiji, Irskoj, Italiji, Kipru, Makedoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Turskoj i Velikoj Britaniji.

Žene ređe odlučuju da pokrenu posao, pa čine 34,4% preduzetnika u Evropi. Da bi se ta slika promenila, Evropska komisija je 15. novembra pokrenula Evropsku mrežu mentora za promociju ženskog preduzetništva kroz prenošenje znanja i iskustava u 17 zemalja, među kojima je i Srbija. Žene su, kako je navela Komisija, opreznije u pokretanju poslovanja i njihove firme imaju sporiji ali stabilniji rast. Prema izveštaju EU o malim i srednjim preduzećima u Srbiji, mali procenat malih firmi bavi se proizvodnjom, a uslovi za razvoj tih preduzeća su lošiji od evropskog proseka.

U promociji ženskog preduzetništva u 17 zemalja učestvovaće 170 mentorki, iskusnih preduzetnica koje vode firme najmanje pet godina. Uslov za rad je da pristanu da učestvuju bez naknade, da budu upoznate sa specigičnim izazovima sa kojima se suočavaju žene preduzetnice i da budu voljne da znanje i veštinu podele sa manje iskusnim koleginicama koje će obučavati.

Njihova obaveza biće da se redovno sastaju sa njima najmanje godinu dana, kao i da prihvate da budu mentorke za najmanje dve preduzetnice. Teme njihovih sastanaka biće tekuća i strateška pitanja u upravljanju preduzeća, pomoć za sticanje znanja, veština i poverenja i mentalnog sklopa za poslovanje.

 Da bi se izbegao sukob interesa, mentorkama neće biti dozvoljeno da na bilo koji način ekonomski učestvuju u kompanijama svojih "učenica".

 Uslov za prijavljivanje preduzetnica koje žele da steknu znanje kroz ovaj projekat je da imaju firmu između dve i četiri godine, jer je to početna, kritična faza biznisa.

"Jasno je da su ženska kreativnost i preduzetnički potencijal najmanje iskorišćen izvor privrednog rasta i novih radnih mesta, koji treba da se dodatno razvija u Evropi", izjavio je potpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani zadužen za industriju i preduzeća. "U trenutku krize ne možemo sebi da dozvolimo da propustimo taj potencijal. Povećanje broja preduzetnica će povećati ekonomsku moć zena i doprineti rastu", dodao je on.

Severnoamerička organizacija žena predsednica kompanija čiji godišnji prihodi se izrazavaju u milionima objavila je podatke o 50 kompanija u ženskom vlasništvu sa najbržim rastom. Tih 50 preduzeća su imala 24.650 zaposlenih u 2010, sa procenom od 557 zaposlenih po firmi u 2011. (što bi ukupno bilo 27.850), i ukupnim prihodom od 4,1 milijardi dolara.

Vlada Velike Britanije je u izveštaju mreže ženskog preduzetništva za 2008. navela da su žene najveća grupa koja je nedovoljno zastupljena u preduzećima. Samo 15% od ukupno 4,7 miliona britanskih preduzeća imaju većinom ženske lidere. Navedeno je i da bi u Britaniji bilo 150.000 više start ap preduzeća kad bi žene pokretale preduzeća u istom procentu kao muškarci. Kada bi žensko preduzetništvo bilo na nivou kao u SAD, u velikoj Brianiji bi bilo 900.000 firmi više.

Biznis na ženski način

U saopštenju Komisije navodi se da se preduzetništvo dobro uklapa u ženski život jer im pruža fleksibilnost za uklapanje privatnog i profesionalnog života, pogotovo u pogledu vremena i mesta rada. Podsticanje ženskog preduzetništva značajno je i zbog toga što je u ekonomskoj krizi dosta žena ostalo bez posla, a mogle bi da iskoriste stečena znanja i iskustvo za pokretanje svojih firmi i samozapošljavanje.

Istaknuto je i da je način pomaganja ženama različit nego muškarcima, jer one na drugačiji način vode posao.

Žene pridaju više pažnje porodičnim okolnostima prilikom pokretanja posla - 61%, u poređenju sa 49% za muškarce. One pažljivije razmatraju šanse za uspeh i do detalja preispituju sve potencijalne mogućnosti neuspeha pre nego što založe porodičnu kuću ili štednju kao kapital za pokretanje firme.

Žene, u najvećem broju slučajeva, kada pokrenu kompaniju u prvo vreme zadrže i dotadašnji posao i paralelno rade obe stvari neko vreme. Zato se može reći da su žene opreznije od muškaraca i da su svesnije rizika od neuspeha.

Treća specifičnost je da žene preuzimaju postojećiu firmu posle dužeg probnog perioda nego muškarci, tek kada se upoznaju sa delatnostima. TO se odnosi na slučajeve preuzimanja zbog nasleđa, razvoda ili rastanka sa poslovnim partnerom i slične slučajeve.

Specifičnost ženskih poslova su i da koriste manje kapitala nego muškarci.

Poslednja posebnost je da poslovi žena preduzetnica imaju sporiji ali stabilniji rast, što obično znači da imaju manji rizik od neuspeha.

U Srbiji lošiji okvir za preduzetništvo

U EU se velika pažnja poklanja malim i srednjim preduzećima zbog njihovog velikog udela u privredi i potencijala za zapošljavanje, pa je zbog toga donet i Evropski akt o malim firmama, čiji je i Srbija potpisnik.

U izvestaju o sprovođenju tog dokumenta u Srbiji navodi se da je Srbija u 2010-2011. godini ostvarila napredak u svim oblastima za podsticanje tog sektora. Klima za njihov razvoj je, međutim, i dalje lošija od proseka u EU. Izveštaj obuhvata i mere države za poboljšanje poslovnog okruženja, ali i stav samih građana i preduzetnika, kao i njihovu inicijativu.

Kako se navodi, mala i srednja preduzeća su u Srbiji manja nego u EU, jer imaju u proseku 2,8 zaposlenih, dok je evorpski prosek 4,2. Kada je reč o delatnostima, istaknuto je da se tek petina njih bavi proizvodnjom, dok je 44% u uslugama, poput iznajmljivanja i poslovnih usluga, transporta, turizma i izgradnje, a 37% u trgovini.

Kada je reč o udelu malih i srednjih preduzeća u zapošljavanju (65,9%) i broju preduzeća (98,8), on, iako nešto niži, ne odskače od proseka EU.

Srbija je u domenu sklonosti ka preduzetništvu na sličnom nivou kao EU, dok u ostalim oblastima, poput druge šanse nakon stečaja, administrativnih procedura i inovacija, lošija od EU.

Navedeni su brojni pokazatelji u kojima Srbija zaostaje. Vreme za prenos imovine u Srbiji je 91 dan, u EU skoro tri puta manje, u Srbiji se porez plaća 66 puta godišnje, u EU 3,8 puta manjem, u Srbiji je 2008. 18% firmi unosilo inovacije u posao ili proizvode, u EU 34%, a znatno su viši i troškovi i vreme potrebno za uvoz i izvoz, što je samo deo pokazatelja, onih sa drastičnijim razlikama u odnosu na EU.

Napisao: S.V.

Izvor: EurActiv.rs, 16.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OTPISA KAMATE OBRAČUNATE ZBOG DOCNJE U PLAĆANJU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICIMA KOJA OBAVLJAJU ADVOKATSKU DELATNOST - Zakon o poreskom postupku i poreskoj admini

Aktuelna sudska praksa:

 • Viši trgovinski sud: IZRICANJE ZAŠTITNE MERE ZABRANE OBAVLJANJA TRGOVINE - Zakon o trgovini: čl. 47 i 48
 • Viši trgovinski sud: MOGUĆNOST OBRAZOVANJA JEDNOG ILI VIŠE OGRANKA PRAVNOG LICA KAO ORGANIZACIONOG DELA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA - Zakon o privrednim društvima: član 3
 • Viši trgovinski sud: NEPOŠTOVANJE OBAVEZE DAVANJA OBAVEŠTENJA I OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA - Zakon o preuzimanju akcionarskih društava: čl. 6 i 47
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZA VRŠENJA RADIOLOŠKE KONTROLE OTPADA PRE POKRETANJA POŠILJKE - Zakon o zaštiti životne sredine: čl. 57 i 116
 • Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST ZA PRODAJU PROIZVODA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE - Zakon o zaštiti potrošača: član 77 stav 1 tačka 2)
 • Viši trgovinski sud: ODUSTANAK JAVNOG TUŽIOCA OD GONJENJA OKRIVLJENIH - Zakon o privrednim prestupima: član 126
 • Viši trgovinski sud: POKRETANJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE I ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE - Zakon o privatizaciji: član 64 stav 1 tačka 2)
 • Viši trgovinski sud: PRIMENA PROPISA KOJI SU VAŽILI U VREME IZVRŠENJA PRIVREDNOG PRESTUPA - Zakon o privrednim prestupima: član 45
 • Viši trgovinski sud: PRODAJA PROIZVODA ČIJA DEKLARACIJA NE SADRŽI PROPISANE PODATKE - Zakon o zaštiti potrošača: čl. 53 i 77
 • Viši trgovinski sud: SVOJSTVO POTROŠAČA, ODNOSNO PRODAVCA U SMISLU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA - Zakon o zaštiti potrošača: član 2

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Bacus intercomer" d.o.o.

17409468

3. St. broj 3538/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1075

 

Privredni sud u Beogradu, 18. oktobra 2011. godine, doneo je rešenje broj 3. St. 3538/2010.
I - Stečajni postupak otvoren nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Bacus intercomer" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Pančevački put 56, matični broj 17409468, PIB 100158740 se zaključuje.
II - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 18. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Food imperial" d.o.o.

20027347

5. St. broj 2234/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2234/2011 od 24. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Food imperial" d.o.o. iz Beograda, Braće Srnić 51, matični broj 20027347, a na predlog poverioca KBC Banka a.d. Beograd, od 9. maja 2011. godine.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad, Beograd, Vinogradski venac 24/19.
III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 5. decembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
IV - Ispitno ročište određuje se za 14. mart 2012. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 25. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Euroluhpetrol-ELP" d.o.o.

20053313

45. St. broj 4663/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Euroluhpetrol-ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3/5, matični broj 20053313, PIB 103921401, odlučujući o predlogu Plana reorganizacije stečajnog dužnika podnetog 20. oktobra 2011. godine od starne Europen group d.o.o. Beograd, u stečaju, Trg Republike 3/2, matični broj 17088653, doneo je van ročišta u predmetu 45. St. broj 4663/2010 dana 2. novembra 2011. godine
REŠENJE
I. Predlog Plana reorganizacije stečajnog dužnika "Euroluhpetrol-ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3/5, matični broj 20053313, PIB 103921401 podnet 20. oktobra 2011. godine od strane predlagača Europen group d.o.o. Beograd, u stečaju Trg Republike 3/2 odbacuje se kao nedozvoljen.
II. Postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Euroluhpetrol-ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3/5, matični broj 20053313, PIB 103921401 okončaće se bankrotstvom.
III. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije zakazano za 9. novembar 2011. godine u 11,00 časova, otkazuje se.
IV. Ispitno ročište zakazuje se za 5. decembar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, soba broj 100/I sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Zenit kop" d.o.o.

17131770

42 St. broj 50/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1914

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 42 St. broj 50/2011 od 15. juna 2011. godine, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, usvojila je predlog stečajnog poverioca, "Zenit kop" d.o.o., iz Beograda, Kneza Višeslava 63, matični broj: 17131770, PIB: 100166934.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 25. juli 2011. godine i 24. oktobar 2011. godine, odloženo je za 14. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica 227/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 24. oktobar 2011. godine, odloženo je za 14. decembar 2011. godine u 10,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

MVS-HEM

17538179

46. St. broj 2378/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2081

 

Privredni sud u Beogradu, ispravlja rešenje ovog suda 46 St. 2378/2011 od 8. septembra 2011. godine kojim je usvojen predlog predlagača-poverioca Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10 i otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MVS-HEM Beograd, Ustanička 189/III - 11 A, matični broj: 17538179, PIB: 103268030, i to u stavu VI izreke rešenja tako što umesto "Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2" treba da stoji "Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2", dok u preostalom delu rešenje ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za izdavačku i trgovinsku delatnost Filip Višnjić komerc d.o.o.

 

25 St. broj 459/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu i to sudija Mirjana Jovanović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za izdavačku i trgovinsku delatnost Filip Višnjić komerc d.o.o., Beograd iz Beograda, Pazinska 6, 25. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se naknadno ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239, sprat II.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju naknadnom ispitnom ročištu pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
Razrešava se Branislav Ilić iz Beograda dužnosti stečajnog upravnika Preduzeća za izdavačku i trgovinsku delatnost Filip Višnjih komerc d.o.o., Beograd u stečaju.
Imenuje se Đorđe Zečević iz Beograda, Mirijevska 31, Kaluđeriva za novog stečajnog upravnika Preduzeće za izdavačku i trgovinsku delatnost Filip Višnjić komerc d.o.o., Beograd u stečaju.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 25. oktobra 2011. godine.
Oglas o zakazivanju naknadnog ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizam ANB Trade d.o.o.

06435874

7. St. broj 489/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2105

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 489/11 od 22. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizam ANB Trade d.o.o. Beograd, Novi Beograd, ul. Pariske komune 61, matični broj 06435874, PIB 100824112.
II Drugo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 8. decembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.
III Ispitno ročište zakazano je za 8. decembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

17280520

7. St. broj 730/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd, Čiče Romanijskog broj 9, matični broj 17280520, PIB 101903648.
II. Drugo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. decembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.
III. Ispitno ročište zakazano je za 19. januar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Privredno društvo "MQL Group" d.o.o.

 

22. St. broj 2385/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2335

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 22. St. broj 2385/2011 od 20. oktobra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad privrednim društvom "MQL Group" d.o.o. Beograd, Gandijeva 122b, po predlogu predlagača "Eurobank EFG" a.d. Beograd, od 20. septembra 2011. godine.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Stojanović Dragica iz Beograda, Brankova 28, sprat 4.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 8. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II sprat.
VI. Ispitno ročište određuje se za 5. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"PIK Komerc"

 

17. St. broj 2727/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2049

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PIK-KOMERC.shtml/seo=/companyid=8786

Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćilić, rešenjem broj 17. St. 2727/2010 od 14. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "PIK Komerc" iz Beograda, Borivoja Stevanovića 2.
I Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
II Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
III Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
IV Obaveštavaju se poverioci da se prvo poverilačko ročište zakazuje za 21. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
V Ispitno ročište se zakazuje za 21. decembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VI Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 14. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Product Trade Finance" d.o.o.

 

17. St. broj 2332/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1815

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Ćalić, u postupku sprovođenja stečaja nad dužnikom "Product Trade Finance" d.o.o. iz Beograd, Krupanjska br. 9 dana 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Product Trade Finance" d.o.o. iz Beograda, Krupanjska br. 9.
II. Ispitno ročište zakazano za 1. novembar 2011. godine, otkazuje se kao nepotrebno.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre Brankova 25 da izvrši brisanje "Product Trade Finance" d.o.o. iz Beograd, Krupanjska br. 9.
V. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
VI. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20208309.
VII. Nalaže se Poreskoj upravi Filijala Savski venac, Beograd Zeleni venac 16, da ugasi PIB 104647545.
VIII. Po pravosnažnosti ovo Rešenja i po Izveštaju stečajnog dužnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika a u vezi sa stavom 2. ovog rešenja Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Slavke Đurić.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za razvoj i proizvodnju magnetnih materijala "IHIS Feriti" d.o.o.

20181648

36. St. broj 2408/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2281

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36 St. 2408/2011 od 24. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za razvoj i proizvodnju magnetnih materijala "IHIS Feriti" d.o.o. Beograd, Batajnički put 23, matični broj 20181648, PIB 104522157, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Bajić Dragica, Beograd, Karađorđeva 23/3.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,15 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 27. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Filmska koliba" d.o.o.

20055154

36. St. broj 3056/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2259

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36 St. 3056/2011 od 27. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, dužnikom "Filmska koliba" d.o.o., Kneza Višeslava 88, matični broj 20055154, PIB 103941816, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Jovanović Olivera, Beograd, Šejkina 56/9.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 27. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće "Novo Altrix" d.o.o.

 

48. St. broj 3800/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1155

 

I - U postupku stečaja nad Preduzećem "Novo Altrix" d.o.o. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63 (48-St. broj 3800/2010) zakazuje se završno ročište za dan 13. decembar 2011. godine u 9,30 časova, u sudnici broj 201/II Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
II - Na ročištu se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 1. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"EUROPERPER" d.o.o.

 

27. St. 681/2011

 

 

 

Prvo poverilačko ročište u predmetu 27 St. broj 681/11 nad stečajnim dužnikom "EUROPERPER" d.o.o. se odlaže za 14. decembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mega - Teks" d.o.o.

 

St. broj 59/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Mega - Teks" d.o.o. u stečaju iz Loznice, doneo je dana 1. novembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "Mega - Teks" d.o.o. u stečaju iz Loznice određuje se završno ročište za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 17 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

TP "NAMA" a.d.

 

St. broj 46/10

 

 

 

U stečajnom postupku nad stečajna masa TP "NAMA" a.d. Šabac, Janka Veselinovića 1, određuje se završno ročište za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova u sudnici broj 6 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"GRM COMPANY" d.o.o.

17433601

St. broj 431/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1794

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "GRM COMPANY" d.o.o. Krnule bb, doneo je dana 25. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Obustavlja se se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "GRM COMPANY" d.o.o. Krnule bb, matični broj 17433601, PIB 101404056.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stajić Branislav iz Malog Zvornika, Drinska 4.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od prijema odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o.

17558366

St. broj 685/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 35, doneo je 4. novembra 2011. godine sledeće rešenje:
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Tamnava - 04" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 35, matični broj 17558366, PIB 103390739, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Branislav Stajić iz Malog Zvornika, Drinska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 28. februara 2012. godine sa početkom u 13 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 13. decembra 2011. godine sa početkom u 13 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 4. novembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Transportno- poljoprivredno preduzeće "Kolubara" sa p.o.

07135670

St. br. 601/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1778

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/+TPP+KOLUBARA.shtml/seo=/companyid=7320

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Transportno- poljoprivredno preduzeće "Kolubara" sa p.o. u likvidaciji, Mali Borak, Mali Borak b.b., 3.11.2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
Ispitno ročište u postupku stečaja nad Transportno- poljoprivredno preduzeće "Kolubara" sa p.o. u likvidaciji, Mali Borak, Mali Borak b.b., Matični broj 07135670, PIB 101344390, zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 13 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"MEDOVAC"

 

St. broj 866/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEDOVAC" u stečaju iz Banjana, doneo je dana 01. novembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "MEDOVAC" u stečaju iz Banjana određuje se završno ročište za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 17 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Furnir-Line" d.o.o.

17299352

St. broj 455/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1721

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Furnir-Line" d.o.o. Šabac, doneo je 2. novembar 2011. godine sledeće rešenje.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Furnir-Line" d.o.o. Šabac, matični broj 17299352, pib 100084483.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Aleksa Milojević iz Loznice Predraga Marinkovića 7-a.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DP Standard

 

St. broj 169/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1857

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STANDARD+-+U+STECAJU.shtml/seo=/companyid=8490

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP Standard u stečaju, iz Bora, dana 3. novembra 2011. g. doneo je rešenje.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 21. decembra 2011. g. sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

AD za trgovinu na malo i veliko "Borpromet"

 

4. St. broj 418/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=726

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BORPROMET.shtml/seo=/companyid=4971

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD za trgovinu na malo i veliko "Borpromet" u stečaju iz Bora, van ročišta, doneo je dana 3. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za dan 14. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 4 u predmetu ovog suda broj St. 418/10 kod stečajnog dužnika AD za trgovinu na malo i veliko "Borpromet" u stečaju iz Bora, radi ispitivanja prijave potraživanja Regionalne privredne komore Zaječar i radi donošenja zaključka o ispravci Zaključka donetog dana 28. januara 2011. godine, a na osnovu pravnosnažnih presuda po tužbama radi utvrđivanja osporenih potraživanja.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Spott"

 

1. St. broj 151/11

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom DOO "Spott" Zaječar 2. juna 2011. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Ljubiša Milićević licencirani stečajni upravnik - Preduzetnik iz Sokobanje.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanje podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene, kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja. Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 11. jul 2011. godine u 11 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6. Ispitno ročište se zakazuje za 27. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6, Privrednog suda u Zaječaru.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

St. broj 448/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1277

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLET.shtml/seo=/companyid=8092

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. broj 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja podnetog Plana reorganizacije, doneo je na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, dana 3. novembra 2011. godine objavljuje rešenje.
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, dana 30. avgusta 2011. godine, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika, i za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 8. decembar 2011. godine, u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Priznaje se pravo glasa svim poveriocima čije je prijavljeno potraživanje osporeno i koji su pokrenuli parnicu radi utvrđivanja istog potraživanja, u visini 10 % njihovih potraživanja, u svrhu glasanja.
Ovo obaveštenje o zakazivanju napred navedenog ročišta biće dostavljeno stečajnom dužniku, stečajnom upravniku, svim poveriocima obuhvaćenim podnetim predlogom Plana reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima stečajnog dužnika, i podnosiocu Plana reorganizacije pre održavanja istog ročišta.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima visine njihovih potraživanja i procentima za potrebe glasanja u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o napred navedenom ročištu za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku" RS i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Alpen-om"

06264824

1. St. broj 169/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=449

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 169/2010 od 31. oktobra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Alpen-om" Kragujevac, Cara Lazara 3, matični broj 06264824, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja navedenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli Suda dana 31. oktobra 2011. god. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Lipa stil" d.o.o.

 

6. St. broj 53/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=789

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Lipa stil" d.o.o. u stečaju Pojate, je rešenjem St. broj 53/2010 od 9. 11. 2011. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 14. 12. 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju isticanjem oglasa na oglasnoj tabli ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Tajkun" d.o.o.

17619845

3. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2290

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 159/11 od 21. oktobra 2011. godine po predlogu stečaja dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Tajkun" d.o.o. iz Novog Pazara, Rifata Burdževića 64, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Tajkun" d.o.o. iz Novog Pazara, Rifata Burdževića 64, PIB 103693884, matični broj 17619845, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovan je Sulejman Halković iz Novog Pazara, br. tel. 065-90-31-900.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Dušana broj 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren 21. oktobra 2011. godine a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 21. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Holding Vrelo Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju

17119010

3. St. broj 101/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2288

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Holding Vrelo Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Bujanovačka Banja Bujanovac, postupajući po obaveštenju Narodne banke Srbije, prinudne naplate broj XIV/2-751/7/67/10 od 2. juna 2010. godine, a po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane Jugobanke a.d. Beograd u stečaju, doneo je 24. oktobra 2011. godine sledeći oglas.
I Usvaja se predlog predlagača Jugobanka a.d. Beograd u stečaju, te se otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Holding Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Bujanovačka Banja Bujanovac, matični broj 17119010 PIB 102150083.
II Utvrđuje se postupak stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Branislav Milosavljević iz Vladičinog Hana.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 5. april 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 12. decembar 2011. godine, u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
VIII Stečajni postupak otvoren je 24. oktobra 2011. godine, a 25. 10. 2011. godine rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Holding Vrelo Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Bujanovačka Banja Bujanovac, matični broj 17119010, PIB 102150083.
X Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 25. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

DOO "Mijoprom"

 

St. broj 317/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Mijoprom" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je, dana 4. novembra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 30. novembra 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Karboneks plus nsdb d.o.o.

20235152

1. St. broj 952/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2280

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Karboneks plus nsdb d.o.o., Đurđevo, Petra Kočića 34., MB: 20235152, PIB:104773414, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen banka AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64 a, MB:17335600, PIB:100000299, 28. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Karboneks plus nsdb d.o.o., Đurđevo, Petra Kočića 34, MB:20235152, PIB:104773414, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Branka Pavlić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom Glasniku RS, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. novembra 2011. godine sa početkom u 9.50 časova, u ovom sudu,. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10.00 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 28.10.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Aroma" AD

8023735

2. St. broj 45/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2268

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Aroma" AD Futog, Sonje Marinković br. 49 MB: 8023735 PIB: 100726491 po obaveštenju NBS od 11. januara 2011. godine i predlogu poverioca NLB banka Beograd od 30. maja 2011. godine i OTP banka Srbija AD Novi Sad, doneo je dana 1. novembra, 2011. godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca OTP banka Srbija a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Aroma" a.d. Futog, Sonje Marinković br. 49 MB: 8023735 PIB: 100726491, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 1. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Gymnas hotel group d.o.o.

20338172

1. St. broj 972/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2284

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Gymnas hotel group d.o.o. Novi Sad, Teodora Pavlovića br. 30., MB: 20338172, PIB:105195308, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, MB:17171178, PIB:10002532, koju zastupa Nemanja Aleksić advokat u Novom Sadu, 28. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Gymnas hotel group d.o.o. Novi Sad, Teodora Pavlovića 30, MB:20338172, PIB:105195308, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Pavel Severinji iz Bačkog Petrovca, Fiskulturna 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. novembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 8. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,15 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Budimir" d.o.o.

8634050

2St. broj 199/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2180

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Budimir" d.o.o. iz Bačke Palanke, Somborska br. 20 MB: 8634050, PIB 100495837 po obaveštenju NBS Kragujevac od 17. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača Hypo alpe adria bank a.d. Beograd. Bulevar Mihajla Pupina 6, od 6. 05. 2011. godine, doneo je dana 13. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Hypo alpe adria bank a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Budimir" d.o.o. iz Bačke Palanke, Somborska 20 MB:8634050, PIB 100495837, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Mirjana Kićanović iz Novog Sada, Cara Dušana 5.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom Glasniku RS, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 13.10.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP Duvan

08038953

2 St. broj 1179/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+DUVAN.shtml/seo=/companyid=25276

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom DP Duvan u likvidaciji Novi Sad, Petra Drapšina 22 MB 08038953, PIB 103671802 po predlogu predlagača Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika DP Duvan iz Novog Sada, Terazije 23, od 21. 9. 2011. godine, od dana 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog likvidacionog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom DP Duvan u likvidaciji Novi Sad, Petra Drapšina 22 MB 08038953, PIB 103671802.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DP Duvan u likvidaciji novi sad, Petra Drapšina 22 MB 08038953, PIB 103671802, stečajni razlog trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Odeljenje u Novom Sadu, Mihajla Pupina 10, Novi Sad.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Oglas će se biti objavljen i u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 1. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Pluscom d.o.o., za proizvodnju i usluge

08632499

1 St.broj 1174/11

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pluscom d.o.o., za proizvodnju i usluge Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 8, MB: 08632499, PIB: 101664489, a po predlogu poverioca KBC banka a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90v, čiji je punomoćnik Štanjo Kalman, advokat u Novom Sadu, 2. novembra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pluscom d.o.o., za proizvodnju i usluge Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 8, MB: 08632499, PIB: 101664489, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 26. januara 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 2.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38

DOO "Pumpa"

08796980

5. St. broj 241/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=457

 

Privredni sud u Pančevu, u stečajnom postupku St. broj 241/2010 nad stečajnim dužnikom DOO "Pumpa" u stečaju iz Vršca, Margitski put bb, matični broj 08796980, PIB 103078366, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika i glasanje o planu od strane poverilaca, održati dana 6. decembra 2011. godine, početkom u 12,15 časova, sala 125, prvi sprat.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Pumpa" u stečaju iz Vršca, Margitski put bb, matični broj 08796980, PIB 103078366, podneli su stečajni poverioci Poljoprivredno gazdinstvo Gajić Srđan iz Vršca, Užička 19 i DOO "Agro Bogić" iz Vršca, Zmaj Jovina 26.
Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije traba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno
smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

AD "Umi pek"

171379907

Br. 5. St. 244/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu obaveštava poverioce stečajnog dužnika AD "Umi pek" u stečaju iz Pančeva, Stevana Sremca 14, matični broj 171379907, PIB 100327287, da je ispitno ročište zakazano pred Privrednim sudom u Pančevu za 28. oktobar 2011. godine odloženo, a novo ispitno ročište zakazuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

AD "Peščara"

 

St. broj 20/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PESCARA+PD.shtml/seo=/companyid=2546

Privredni sud u Pančevu po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Peščara" u stečaju iz Banatskog Karlovca, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da je dopunsko ispitno ročište za ispitivanje naknadno prijavljenih potraživanja poverilaca zakazano za 5. decembar 2011. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno pozvanim na ročište, objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

D.O.O. "Brazda Produkt"

20223529

5 St. broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1726

 

Privredni sud u Pančevu obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika D.O.O. "Brazda Produkt" iz Pančeva, u stečaju, ulica Kraljevačka 49, matični broj 20223529, PIB 104732578 da je dopunsko ispitno ročište zakazano za 8. decembar 2011. godine u 9,30 časova, sala 125/I Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

DP "HIP razvoj i inženjering"

08053693

5. St.broj 246/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1777

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/+HIP+RAZVOJ+I+INZENJERING.shtml/seo=/companyid=553

Privredni sud u Pančevu obaveštava poverioce stečajnog dužnika DP "HIP razvoj i inženjering" iz Pančeva, Trg Kralja Petra I broj 9, matični broj 08053693, PIB 101865624, da je ispitno ročište zakazano pred Privrednim sudom u Pančevu za 28. oktobar 2011. godine odloženo, a novo ispitno ročište zakazuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

d.o.o. "Panonija"

 

1. St. broj 177/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku St. 177/11 nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Panonija" iz Crepaje, zakazuje dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, o čemu se obaveštavaju svi poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Nicco Agrar" d.o.o.

08047677

St. broj 307/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Pančevu St. broj 307/2011 od 12. jula 2011. godine, pokrenut je prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Nicco Agrar" d.o.o. iz Banatskog Brestvoca, Maršala Tita 1, matični broj 08047677, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o prečišćenom tekstu plana reorganizacije će se održati 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10 časova u zgradi Privrednog suda u Pančevu, sala 113, prvi sprat.
Predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije podneo je stečajni dužnik.
Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacija smatra se usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Nicco Agrar" d.o.o. iz Banatskog Brestovca, Maršala Tita 1, matični broj 08047677, izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog prečišćenog teksta unapred pripremljenog plana reorganizacije od 30. oktobra 2011. godine, kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Predlagač je dužan da odgovore na primedbe dostavi ovom sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sudu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Košarkaški klub D.O.O. "Kovin"

08664862

5 St.broj 191/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1660

 

Privredni sud u Pančevu obaveštava poverioce stečajnog dužnika Košarkaški klub D.O.O. "Kovin" u stečaju iz Kovina, JNA 31, matični broj 08664862 PIB 101405889, da je ispitno ročište zakazano pred Privrednim sudom u Pančevu za dan 24. oktobar 2011. godine odloženo, a novo ispitno ročište zakazuje se za 13. decembar 2011. godine u 9,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

"Auto-šped" Društvo sa ograničenom odgovornošću za transport, trgovinu i usluge

08625212

3. St. broj 189/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1442

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Auto-šped" Društvo sa ograničenom odgovornošću za transport, trgovinu i usluge Laćarak, Pinkijeva 17, MB: 08625212, PIB:100792097, doneo je 2.11.2011. godine pod brojem St. 189/2011 rešenje sledeće sadržine:
Dopunsko ispitno ročište u predmetu St-189/2011 nad stečajnim dužnikom "Auto-šped" d.o.o. u stečaju iz Laćarka se zakazuje za 21.12.2011. godine U 9,00 časova u sudnici 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39."

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Gumi eko" DOO

 

St. broj 18/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Dragici Gačić Petković, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Gumi eko" DOO, iz Rume, u stečaju, Industrijska b.b., koga zastupa stečajni upravnik Snježana Stupar, odlučujući o zahtevu stečajnog upravnika, doneo je dana 4.11.2011. godine, na osnovu člana 111. st. 5. i. 6 Zakona o stečaju
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Gumi eko" DOO, iz Rume, u stečaju, Industrijska b.b. i to za 21.11.2011. godine sa početkom u 12,20 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

"Grading company" d.o.o.

 

1.St. broj 34/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1642

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, u predmetu stečaja nad "Grading company" d.o.o. Požega, obaveštava poverioce da je osnivač vlasnik kapitala stečajnog dužnika Rade Varagić podneo plan reorganizacije i da je ročište za razmatranje i glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grading company" d.o.o. Požega određeno za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova, soba broj 48.
Pozivaju se zainteresovana lica da izvrše uvid u predloženi Plan reorganizacije, koji se nalazi u pisarnici ovog suda, s tim što uvid mogu izvršiti sve do dana ročišta određenog za razmatranje i glasanje.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu koje je određeno radi razmatranja i glasanja o predloženom Planu reorganizacije.
Poverioci o predloženom Planu reorganizacije mogu glasati i pismeno, putem glasačkih listića koje će dostaviti sudu do dana ročišta.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

AD "Mlekara"

07216777

St. broj 209/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2287

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MLEKARA+SEVOJNO.shtml/seo=/companyid=1188

Privredni sud u Užicu, doneo je 2. novembra 2011. godine rešenje St. broj 209/11 kojim se:
I - Otvara stečajni postupak nad dužnikom AD "Mlekara" Sevojno, MB 07216777, PIB 101616240, iz razloga prezaduženosti.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, Terazije 23.
III - Određuje se ispitno ročište za 2. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 48/III.
VI - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI - Određuje se prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 48/III, te će se istog dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII - Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda, sa oglasom dana 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DOO "Roly poly"

 

2. St. broj 40/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=218

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 40/2010 od 25. oktobra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja DOO "Roly poly" - u stečaju Čačak za dan 25. novembra 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 25. oktobra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Voćar produkt"

 

2. St. broj 249/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 249/2010 od 31. oktobra 2011. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnom masom "Voćar produkt" - u stečaju Guča za dan 25. novembar 2011. godine u 11,30 časova, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

AD "Habit prahm"

 

2. St. broj 144/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1552

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Habit prahm" - u stečaju Ivanjica, dana 20. oktobra 2011. godine za dan 17. novembar 2011. godine u 12,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Galija komerc"

7685262

2. St. broj 200/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 200/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Galija komerc" MB 7685262, PIB 101294805, a svojim rešenjem St. broj 200/11 od 1. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 200/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 15. decembar 2011. godine, i održaće se u Privrednom su du u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

DOO "Grozd"

 

2. St. broj 120/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad DOO "Grozd" - u stečaju Ivanjica, 13. oktobra 2011. godine, za 18. novembar 2011. godine u 11,00 sati i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

Pekara "Soko"

7152060

2. St. broj 189/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 189/11 od 13. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Pekara "Soko" Lučani, Radnička 6, MB 7152060, a svojim rešenjem St. broj 189/11 od 1. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović, iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na St. broj 189/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 15. decembar 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

DOO "Lukal"

20059524

St. broj 194/11

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 194/11 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Lukal" Trbušani, Mikovci, MB 20059524, a svojim rešenjem St. broj 194/11 do 1. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović, iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostaviti Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na St. broj 194/2001, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 15. decembar 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

OZ "TS"

17217780

2. St. broj 76/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2309

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 76/2011 od 13. aprila 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom OZ "TS" Ivanjica, Miće Matovića 32, MB 17217780, a rešenjem St. broj 76/11 od 1. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 76/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. decembar 2011. godine, o održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 11.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"MICOLO" d.o.o.

08201340

36 St. broj 809/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095, pokrenutom po predlogu poverioca PB Agrobanka a.d., Beograd, rešenjem ovog suda 36. St. broj 809/2010 od 10.12.2010. godine, doneo je dana 13.10.2011. godine: rešenje
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095 za 27.10.2011, koje će se održati dana 18.11.2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Podgrmečje" d.o.o.

17348574

42. St. broj 1745/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2249

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Podgrmečje" d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "Podgrmečje " d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, matični broj 17348574, PIB 101411834, po predlogu stečajnog poverioca NLB banke, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/V.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"BEO-NTS" d.o.o.

17540068

42. St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzećem DP "Keramos"

 

15. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 15. St. broj 15/2010 od 12. septembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
Preduzećem DP "Keramos" iz Beograda, Koče Kapetana 14.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Kiki&Raša" d.o.o

20376970

42. St. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2519/11 od 25. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja na "Kiki&Raša" d.o.o iz Beograda, Garibaldijeva 29 matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnog poverioca "Intesa Leasing" d.o.o. iz Beograda.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 5. decembar 2011. u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 227.
Ovaj oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6

Privrednog društva "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/11

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati 5. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, soba 22, kao i na oglasnoj tabli Suda.
III. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
IV. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 28. oktobra 2011. godine.
V. Broj predmeta 22. St. broj 2935/2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press

20100656

23. St. broj 436/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 436/2011 od od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press, iz Beograda, Steva Todorovića 45, matični broj: 20100656, PIB 104151838, a po predlogu ovlašćenog predlagača NLB banke, a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v.
II Imenovan je za stečajnog upravnika Bojković Milorad iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
III Ispitno ročište određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. novembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 204/II.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Conti-Cop DOO

07551843

7 St. broj 2982/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2261

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 2982/11 od 27. oktobra 2011. godine usvojio je predlog predlagača Fonda za razvoj RS, Niš, Bulevar Nemanjića 14a, od 10. oktobra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Conti-Cop DOO Trstenica, Trstenica 200 A, matični broj 07551843, PIB 101933225.
II Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III Imenuje se Kotur Milutin iz Beograda, Solunska 36, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Guming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Guming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o.

17536362

27. P. broj 491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2196

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. P. broj 491/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o., Beograd, Resnik, Delovi 12/4, matični broj 17536362, PIB 103233152.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Boban Đorđević, Beograd - Višnjička banja, Višnjički venac 35/19.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 14. novembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
V - Ispitno ročište određuje se za 12. mart 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
VI - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 5. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privrednim društvom "M Plast" d.o.o.

17032216

32. St. broj 2491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2154

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Lejla Bratić odlučujući o predlogu predlagača "Raiffeisen banka" AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 64 a, za pokretanje postupka stečaja nad Privrednim društvom "M Plast" d.o.o. Beograd, ul. Tošin Bunar br. 110, matični broj: 17032216, PIB: 100110828, doneo je na ročištu održanom dana 20. septembra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "M PLAST" d.o.o. Beograd, Tošin bunar 110, matični broj: 17032216, PIB:100110828.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Imenuje se Ćulibrk Zoran iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VII Ispitno ročište zakazuje se za 27. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VIII Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 20. septembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre RS iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Inpa" d.o.o.

 

23. St. broj 4364/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad "Inpa" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Preduzeće za građevinske usluge, ul. Dunavski kej 7/72, Beograd poslovni br. 23. St. 4364/2010 obaveštava da zakazuje ročište za glasanje o Planu reorganizacije podnetom od strane osnivača stečajnog dužnika za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, ul. Masarikova br. 2, sudnica br. 100. Plan reorganizacije podnet je od strane osnivača stečajnog dužnika. Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, prizemlje, soba 22, sve do dana održavanja ročišta. Glasanje će se vršiti usmeno na ročištu, ili pismeno na glasačkim listovima koji su dostavljeni poveriocima. Pravo glasa imaju poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/11 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog ispitnog ročišta zakazanog za 27. oktobar 2011. godine u 10 časova zakazuje se novo ispitno ročište za 5. decembar 2011. godine u 11 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o.

 

9. St. broj 227/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Biljana Subotić, u postupku stečaja nad Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. iz Beograda, Kralja Petra 13-15, u stečaju, dana 2. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas:
I - Na ročištu za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog Plana reorganizacije Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, koji je podnet od predlagača "Marfin bank" AD Beograd, Dalmatinska 22 i "Manjež 1936" d.o.o. Beograd, Svetozara Markovića 49, zakazano za dan 2. novembra 2011. godine sa početkom u 11 časova nije sprovedeno glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije, te se ročište za razmatranje i glasanje po predlogu izmenjenog plana reorganizacije zakazuje za dan 5. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203.
II Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim, ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
III Plan reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, je izložen u sobi 22, Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V Ovaj oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
VI Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima, a koja nisu obaveštena na ročištu od 2. novembra 2011. godine, dostaviće predlagač plana "Marfin bank" a.d. Beograd, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Jaguar Auto RS" d.o.o.

20182636

St. broj 626/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2251

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Jaguar Auto RS" d.o.o., iz Pocerskog Pričinovića, ul. Maršala Tita br. 91, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "OTP banka Srbija" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića usvaja se .
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića matični broj 20182636, PIB 104529636.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Tomislav Despotović iz sela Gornji Dobrić, ul. Vojvode Stepe br. 27.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati dana 8. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 28. novembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
8. Skupština poverilaca će se održati dana 28. novembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 21. oktobra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP "Centar za obrazovanje i marketing"

08052786

St. broj 208/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2258

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+I+MARKETING.shtml/seo=/companyid=14485

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u likvidaciji iz Zrenjanina, ulica Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Agencija za privatizaciju centar za stečaj Beograd, Terazije broj 23.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sobi broj 68/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se odražati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, ul. Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 68/I, (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Steco" DOO

07639899

St. broj 666/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Steco" DOO Šabac, Obrenovački put bb, doneo je 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Steco" DOO Šabac usvaja se
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Steco" DOO Šabac matični broj 07639899, PIB 100081000.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Milan Rafailović iz Valjeva, Milovana Glišića 13.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati 8. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
8. Skupština poverilaca će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 21. oktobra 2011. godine
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado"

17424971

St. broj 822/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=944

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, 24. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, matični broj 17424971, PIB 101343731, zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

20215879

St. broj 113/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., 27. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"INGRAP M" a.d.

 

St. broj 57/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=/companyid=8837

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice, doneo je dana 28. oktobra 2011. godine sledeće: rešenje
U stečajnom postupku nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice određuje se završno ročište za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 17 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Želox" d.o.o.

 

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, doneo je dana 1. novembra 2011 godine, sledeće
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, određuje se završno ročište za 29. novembra 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 6, ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DOO "Dragan Takovo"

 

St. broj 182/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dragan Takovo" u stečaju iz Bora, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 23. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Ko trans"

20405589

St. broj 181/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2256

 

Usvaja se predlog predlagača 1. i 2. reda.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Ko trans" iz Zrenjanina, Milana Stanivukovića 43/20, matični broj 20405589, PIB 105570151.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku tog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 14. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 7. mart 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjanin, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo

07166117

1. St. broj 33/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće u sastavu sudije Branislava Jovovića, predsednika stečajnog veća i sudija Radisava Obradovića i Vukice Dobrivojević, članovi veća, obaveštava da je rešenjem 1. St. 33/2010 od 20. oktobra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo Kragujevac, Đure Đakovića 53, matični broj 07166117, PIB 102741256, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 20. oktobar 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj Beograd, Terazije 23. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 862.500,00 dinara, kao i iznos nastalih a neizmirenih troškova stečajnog postupka od 250.000,00 dinara, a koji će iznosi naknade troškova biti isplaćeni u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka, prema izveštaju stečajnog upravnika a u iznosu od 4.871,00 dinara, a koji će troškovi nastati do okončanja stečajnog postupka i brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata kod APR Beograd. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO

 

1 St. broj 152/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 152/2011 održati 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Autoservis "Obradov" d.o.o.

20398426

2. St. broj 472/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2009

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 472/2011 od 16. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Autoservis "Obradov" d.o.o. Topola, ulica Oplenačka 12, matični broj 20398426, PIB 105505025.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Mihailo Marković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/2/21, sa licencom broj 155-0350.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. novembra 2011. godine sa početkom u 11,15 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 1. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 16. avgusta 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o.

17496492

6. St. broj 468/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2302

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. VI St. broj 468/2011 od 31. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o. Obrež, Mirka Tomića 37, MB 17496492, PIB 102821561.
Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, kontakt telefon 063/215-359.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 31. oktobra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Lider" d.o.o.

17110748

St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 284/2010 od 31. oktobra 2011. godine utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Lider" d.o.o., Kraljevo, Cara Lazara 45, MB 17110748, PIB 101941156 zaključuje.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD

07100051

St. broj 34/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1071

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 34/2010 od 2. novembra 2011. godine zaključio je stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD iz Aleksandrovca matični broj 07100051 PIB 101989144.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD

7360908

3. St. broj 270/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2228

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUVAN+DTP.shtml/seo=/companyid=2703

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, odlučujući o pokretanju postupka stečaja nad Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, po održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača doneo je 17. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog predlagača Uni Kredit Bank Srbija AD Beograd i Banka Intesa AD Beograd, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, matični broj 7360908, PIB 101908931.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Pešić Dragan iz Leskovca, licencirani stečajni upravnik.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primera sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 5. april 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 5. decembar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 17. oktobra 2011. godine, i istog dana objavljen na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o.

07668732

2. St. broj 311/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2283

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 311/11 od 19. oktobra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 19. oktobra 2011. godine sa sledećom sadržinom:
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 7. oktobra 2011. godine od strane predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Zlatanović iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 19. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 19. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli Suda 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Euro Atlantik"

17184016

6. St. broj 201/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOZA+DRAGOVIC+-+EURO+ATLANTIK.shtml/seo=/companyid=298

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b., matični broj 17184016, poreski broj 100371457, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 19. jula 2011. godine od strane predlagača Srđana Stojanovića iz Bojnika.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Vencislav Cenić iz Pertata, Lebane.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 14. mart 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 18. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Vila" DOO

06200834

2 St. broj 397/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača "Banca Intesa" AD Beograd, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vila" DOO iz Leška, doneo je 13. oktobra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vila" DOO iz Leška, Braće Matovića bb, matični broj 06200834, PIB 101664632, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. oktobra 2011. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Sport comerce" DOO

 

1. St. broj 235/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sport comerce" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine.
Ročište će se održati dana 22. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD "Budućnost"

 

1. St. broj 53/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=98

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BUDUCNOST.shtml/seo=/companyid=1073

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Budućnost" u stečaju Pirot, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Ljubomira Kostića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je 28. oktobra 2010. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 28. novembra 2010. godine u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Alpos-Alatnica"

17618474

3. St. broj 637/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2271

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Mirković Miroljuba iz Nozrine, Žitkovac, Aleksinac, nad Fabrikom za proizvodnju alata, mašina i rezervnih delova "Alpos-Alatnica" DOO Aleksinac-Aleksinački Rudnik bb, doneo je, 27. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Alpos-Alatnica" iz Aleksinca - Aleksinački Rudnik bb, matični broj 17618474, PIB 103656846.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 27. oktobra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine doneo je 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine.
Ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac

08028613

St. broj 351/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2244

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SOKOLAC.shtml/seo=/companyid=823

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Invej Ad Beograd - Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka 14, dana 26. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Agrohem AD

08008469

I St. broj 875/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2195

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Agrohem AD Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB: 100721029 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca AIK banka a.d. Niš, Glavna Filijala Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, čiji je punomoćnik Božidar Beronja advokat u Novom Sadu, dana 14. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Agrohem a.d. Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB 100721029, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Ninoslav Šimić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. februar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet

08609624

I St. broj 483/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2058

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11. g., MB 08609624, PIB 101421602, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, dana 20. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 14. oktobra 2011. g.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 200.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 10.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Inter-Union preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11g., MB 08609624, PIB 101421602 - se zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 4.500,00 dinara "Službenom glasniku RS" (br. računa 160-14944-58 Banca Intesa AD).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

Milt Company d.o.o.

08253684

I. St. broj 310/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2240

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina br. 6., i Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, dana 24. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića br. b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Igor Sekereš iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Macom" d.o.o.

08621713

2. St. broj 47/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=201

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad - u stečaju, iz Novog Sada, Filipa Višnjića 5, MB 08621713, PIB 100238436, po predlogu poverioca Naftachem d.o.o. Novi Sad, Laze Telečkog 9, doneo je 27. septembra 2011. godine sledeće: rešenje
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 27. septembra 2011. godine.
Utvrđuje se konačna nagrada stečajnog upravnika u iznosu od 6.679.107,56 dinara. Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u konačnom iznosu od 630.600,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad, u stečaju Novi Sad.
Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po presudi Privrednog suda u Novom Sadu posl. br. P 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Jovan Morača iz Čelareva da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da registruje stečajnu masu kod Agencije za privredne registre Beograd.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da pokrene postupak izvršenja po pravosnažnoj i izvršnoj presudi ovoga suda posl. br. P. 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Bačka Bilje AD

8058903

2. St. 895/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2229

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+BILJE.shtml/seo=/companyid=1154

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Bačka Bilje AD Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, po obaveštenju NBS od 17. maja 2011. godine i predlogu poverioca Univerzal banka ad Beograd, Francuska 29, od 29. jula 2011. godine, dana 3. avgusta 2011. godine doneo je 25. oktobra 2011, godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Univerzal banka ad Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bačka bilje ad Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. novembar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 25. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Rašeta RM

20067985

2. St. broj 939/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2312

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd, 22. avgusta 2011. godine, 27. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada, Narodnog fronta broj 80.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Domat d.o.o

08678421

2. St. broj 537/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1636

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Domat d.o.o iz Vrbasa - u stečaju, Sivč Jovgena broj 124, MB 08678421, PIB 100638387 po predlogu predlagača Eurobank Eefg AD Beograd, Vuka Karadžića br. 10 od 11. aprila 2011. godine, doneo je 18. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Domat d.o.o. u stečaju, iz Vrbasa, za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 18. oktobra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku Republike Srbije" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

AD "Napredak"

 

2. St. broj 72/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=627

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=4431

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika AD "Napredak" u stečaju iz Kovina, da će se dopunsko ispitno ročište, radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 5. decembra 2011. godine u 10,00 časova, u sali broj 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DPP "Lune Milovanović"

 

2. St. broj 35/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=166

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DPP+LUNE+MILOVANOVIC.shtml/seo=/companyid=10870

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika DPP "Lune Milovanović" u stečaju, iz Bavaništa, da će se dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 25. novembra 2011. godine u 13,00 časova u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB: 20307919, PIB: 105076287, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine pod br. St-418/2011 rešenje sledeće sadržine:
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Vidović Danijela iz Stare Pazove, Janka Baka 35.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. u 8,30 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 17. februara 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 31.10.2011. godine.
Rešenje St-418/2011 od 31. oktobra 2011. godine istaknuto je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici 31. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Pagos" d.o.o.

 

St. broj 92/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Pagos" d.o.o. Apatin zakazuje prvo poverilačko ročište za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DBR Komerc Sjeverin

17551302

1. St. broj 197/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2257

 

Privredni sud u Užicu doneo je 28. oktobra 2011. godine rešenjem St. broj 197/11 kojim se:
I Otvara stečajni postupak nad dužnikom DBR Komerc Sjeverin, Priboj, MB 17551302, PIB 103304058, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II Za stečajnog upravnika određuje se Đokić Ljubiša iz Užica, Vojvode Bojović 7.
III Određuje se ispitno ročište za dan 3. februara 2012. godine sa početkom u 12 časova, soba broj 48/III.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijemom u dva primerka, sa dokazima.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI Određuje se prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10 časova, soba broj 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"I.D.S. Avala trade"

 

St. broj 81/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=546

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 26. oktobra 2011. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad "I.D.S. Avala trade" Bajina Bašta. Završno ročište zakazuje se za 25. novembar 2011. godine u 9,00 časova, soba broj 48, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

DOO "Jankom"

17192205

2. St. broj 347/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1013

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 347/2010 od 21. juna 2011. godine, odredio održavanje ročišta za 14. jul 2011. godine u 11,00 časova, ali sa razlogom što podnosilac plana nije uplatio troškove oglašavanja, sud je bio prinuđen da datum održavanja ročišta odloži, pa će se isto držati 24. novembra 2011. godine u 11,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Jankom" - u stečaju Guča, MB 17192205. Plan reorganizacije je podneo stečajni dužnik. Poverioci će glasati po klasama koje predviđa plan reorganizacije. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije - stečajnom dužniku da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu uz dostavu plana reorganizacije izvrši neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom.
Glasanje će se vršiti po odredbama člana 165. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-9322.

Izvor: Redakcija, 16.10.2011.