Aktuelne vesti na dan 16.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 16.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
16.septembar 2011


Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 29/15-30. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 67 OD 13.09. 2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Preuzimanje zaposlenih i ostala pitanja povodom prijema u radni odnos

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Prekovremeni rad i povećanje pedagoške norme

Odmori i odsustva

Obaveza poštovanja minimalne zarade i mogućnost osiguranja zaposlenih od nesrećnog slučaja

Naknada troškova službenog putovanja

Otpremnine i druga primanja

Prestanak potrebe za radom zaposlenih

Pravo na štrajk

Tumačenje odredaba Posebnog kolektivnog ugovora

 • DELO MALOG ZNAČAJA - POJAM, USLOVI PRIMENE I SUDSKA PRAKSA

Uslovi za primenu člana 18. stav 2. KZ

Stepen krivice

Posledica krivičnog dela

Opšta svrha krivičnih sankcija

Istorijat instituta dela malog značaja

Krivični zakonik Kraljevine Jugoslavije

Krivični zakonik iz 1948. godine

Krivični zakonik iz 1951. godine

Delo malog značaja u sudskoj praksi

Starija sudska praksa

Novija sudska praksa

 • OBAVEZA BANAKA DA NEPRAVILNOSTI U EVIDENTIRANJU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KAMATA ISPRAVE DO 30. SEPTEMBRA 2011. GODINE: • Obaveštenje NBS od 8.9.2011. godine •

Obaveštenje NBS bankama o korišćenju računa ispravke vrednosti za aktivna vremenska razgraničenja koji nisu propisani Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke od 8.9.2011. godine

 • INDEKS POTROŠAČKIH CENA KAO OSNOV ZA VALORIZACIJU CENE, ODNOSNO NAKNADE U UGOVORNIM ODNOSIMA
 • CARINSKI TRETMAN ROBE KOJA SE UVOZI PO OSNOVU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Predmet finansijskog lizinga i carinski postupak

Status robe uvezene po osnovu finansijskog lizinga primenom Carinskog zakona iz 2003. godine

Tretman robe koja se uvozi putem finansijskog lizinga prema važećem Carinskom zakonu

Predmet finansijskog lizinga i carinske povlastice

Prenos prava na predmetu lizinga u carinskom postupku

 • PRAVO VANREDNOG UČENIKA DA UPIŠE NAREDNI RAZRED U ISTOJ ŠKOLSKOJ GODINI
 • AKTUELNI statistički podaci: • 16. - 30. septembar 2011. godine •

 Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

 Minimalna zarada za 2011. godinu

Propisane osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima

Naknada troškova i druga primanja

Vrednost javnih nabavki

Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Cena usluga porodičnog smeštaja od 1.9.2011. godine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE UPUTILO PISMO MINISTARKI PRAVDE POVODOM SKUPŠTINSKIH RASPRAVA O NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU I ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

Povodom započinjanja skupštinske rasprave o dva važna sistemska zakona o krivičnom postupku, o kome nije imalo priliku da se izjasni, i o parničnom postupku, koji je nakon javne rasprave izmenjen na način kakav na raspravi nije ni pomenut, Društvo sudija uputilo je 14. septembra 2011. pismo ministarki pravde.

Poštovana gospođo Malović,

Društvo sudija Srbije saznalo je da je u Skupštini Srbije započeta rasprava o predlozima Zakona o krivičnom postupku i Zakona o parničnom postupku.

Uočili smo da je predlog Zakona o parničnom postupku izmenjen nakon javne rasprave koja je o njemu vođena u julu mesecu, i to rešenjima koja na raspravi nisu ni pomenuta a koja su veoma sporna kao što su, između ostalih, zakonsko propisivanje rokova sudovima u kojima se predmeti moraju završiti (bez obzira na broj predmeta koje sudije i sudovi imaju u radu i na stanje u kojima sudovi funkcionišu) ili ograničenje postulacione sposobnosti pravnih lica.

Neformalno smo saznali i da će u petak, 16. septembra 2011.godine, biti održan stručni skup o predlogu novog Zakonika o krivičnom postupku.

Društvo sudija Srbije ukazuje da se u ovom momentu svrha javne rasprave o predlogu Zakona ne može ostvariti, jer rezultati rasprave, čak i kada bi bili jednoglasno prihvaćeni, ne bi mogli da utiču na sadržinu zakona pošto se predlog Zakonika više ne može menjati.

Sa žaljenjem konstatujemo da strukovno udruženje sudija, kao uostalom ni javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ni ovog puta nije dobilo priliku da učestvuje u svrhovitoj javnoj raspravi o jednom tako važnom sistemskom zakonu kakav je Zakon o krivičnom postupku kako bi se pažljivo razmotrile sve izmene, nova rešenja, njihova usaglašenost sa ostalim zakonima i pravnim principima (pravom na jednakost svih pred zakonom i na pravično suđenje, između ostalih) i njihova primenjivost.

Integralnu verziju pisma možete preuzeti na adresi: http://www.sudije.rs/files/file/pdf/Pismo%20ministarki%20pravde%20u%20vezi%20sa%20ZPP%20i%20ZKP.pdf

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 15.9.2011.

DO KRAJA MESECA NA DNEVNOM REDU SEDNICE USTAVNOG SUDA BI TREBALO DA SE NAĐU STATUT VOJVODINE I ZAKON O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE: • Na raspravi će učestvovati teoretičari prava i stručnjaci za ustavno i međunarodno javno pravo •

Na dnevnom redu Ustavnog suda do kraja meseca naći će se Statut Vojvodine i Zakon o prenosu nadležnosti, saznaju "Novosti". Sudija izvestilac odlučio je, kako saznajemo, da sazove raspravu na koju će pozvati stručnjake iz nekoliko oblasti prava kako bi razjasnili ovo složeno pitanje. Na raspravi će, za sada, koplja ukrstiti teoretičari prava, stručnjaci za ustavno, kao i za međunarodno javno pravo.

Posle ove rasprave, sudija izvestilac imaće dve mogućnosti: ako proceni da su stručnjaci dovoljno razjasnili ovaj problem i da je prikupljeno dovoljno dokaza, predložiće konačnu odluku. U suprotnom, nastaviće da prikuplja dokaze.

E. R.


Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta dnevnog lista "Večernje novosti", 15.9.2011.

SAOPŠTENJE SA 32. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 15. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 32. Redovnoj sednici odlučio o 82 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- zaključio da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 11. st. 1. i 3, člana 27. stav 5, člana 28, člana 35. st. 1, 3, 4 i 5, člana 39. stav 1. i čl. 42. i 43. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl.glasnik RS", br. 43/2011) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -215/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Sl. list opštine Kraljevo", br. 2/92 i 15/99) jer je ocenio da se osnovano postavlja pitanje saglasnosti osporene odluke sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-1224/2010)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-144/2009, Už-288/2009, Už-470/2009, Už-480/2009, Už-570/2009, Už-630/2009, Už-755/2009, Už-863/2009, Už-872/2009, Už-875/2009, Už-1113/2009, Už-1390/2009, Už-1470/2009, Už-2381/2009, Už-117/2010, Už-1131/2010, Už-1152/2010, Už-1154/2010, Už-1203/2010, Už-1283/2010, Už-1332/2010, Už-3545/2010, Už-3921/2010, Už-5476/2010, Už-5507/2010, Už-5531/2010, Už-36/2011, Už-103/2011, Už-105/2011, Už-241/2011, Už-242/2011, Už-251/2011, Už-258/2011, Už-259/2011, Už-260/2011, Už-262/2011, Už-551/2011, Už-573/2011, Už-762/2011, Už-889/2011, Už-1162/2011, Už-1197/2011, Už-1208/2011, Už-1221/2011, Už-1267/2011, Už-1321/2011, Už-1389/2011, Už-1456/2011, Už-1487/2011, Už-1603/2011, Už-1816/2011, Už-1836/2011, Už-1904/2011, Už-1941/2011, Už-1958/2011, Už-1965/2011, Už-2071/2011, Už-2076/2011, Už-2078/2011, Už-2079/2011, Už-2094/2011, Už-2095/2011, Už-2144/2011, Už-2167/2011, Už-2200/2011, Už-2205/2011, Už-2209/2011, Už-2223/2011, Už-2246/2011, Už-2257/2011, Už-2258/2011, Už-2298/2011, Už-2346/2011, Už-2351/2011, Už-2372/2011, Už-2752/2011, Už-2757/2011, Už-2758/2011 i Už-2775/2011.

IV U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahtev u predmetu IR - 100/2011.

 Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 15.9.2011.

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA ĆE DO KRAJA GODINE URADITI REVIZIJU 14 LOKALNIH BUDŽETA

Do kraja godine Državna revizorska institucija (DRI) uradiće 14 revizija budžeta lokalnih samouprava, što je oko 60 odsto svih sredstava kojima raspolažu lokalne samouprave u Srbiji, najavila je vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalne samouprave DRI Gordana Tišma.

Ona je naglasila da su najveći problemi revizije lokalnih samouprava javne nabavke, i to u svim fazama.

"Trenutno, u postupku je 11 revizija lokalne samouprave, a tri velike revizije su u završnoj fazi", preneo je internet portal DRI.

Tišma je navela da su kriterijumi za izbor subjekata revizije u 2011. godini bili visina ostvarenih rashoda u 2009. godini, masa isplaćenih zarada, broj zaposlenih...

Prema njenim rečima, ukupan budžet svih lokalnih samouprava u Srbiji iznosio je u 2009. godini oko 252 milijarde dinara.

Ovlašćeni državni revizor DRI Marinko Vranković izneo je podatak da su najveći gubitaši u 2010. godini bili "Železnica Srbije" sa 17 milijardi dinara, "Putevi Srbije" sa 4,1 milijadru dinara, "Jat ervejz" sa 2,5 milijarde dinara.

Preduzeća koja su poslovala sa dobitkom u prošloj godini su "Telekom Srbije", "Pošta Srbije" i Aerodrom "Nikola Tesla".

Najveće javno preduzeće u Republici Srbiji, po rečima Vrankovića, je "Elektroprivreda Srbije".

"Ovog privrednog džina karakteriše nepovoljno finansijsko stanje, nedostatak sopstvenih sredstava za investicije, problem sa određivanjem cena, kao i dilema da li u ovom preduzeću treba uraditi korporatizaciju ili privatizaciju", ukazao je Vranković.

Izvor: Tanjug, 15.9.2011.

OKRUGLI STO NA TEMU "RAZLOZI ZA IZMENE ZAKONA O RADU" BIĆE ODRŽAN 19. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Privredna komora Beograda organizuje okrugli sto na temu "Razlozi za izmene Zakona o radu", 19. septembra 2011. godine, u prostorijama Privredne komore Beograd, Kneza Miloša 12, sala na IV spratu, sa početkom u 13 časova.

U diskusiji će učestvovati:

1. Prof. dr. Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu,
2. Radmila Bukumirić Katić, Ministarstvo rada i socijalne politike,
3. Vera Božić Trefalt, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu,
4. Snežana Andrejević, Vrhovni kasacioni sud,
5. Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje sporova,
6. Predrag Peruničić, Inspektorat za rad Ministarstva rada i socijalne politike,
7. predstavnici udruženja poslodavaca,
8. predstavnici sindikalnih organizacija.

Prijave se mogu dostaviti na adresu: vanjap@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 15.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA - DONETA ODLUKA O RASPISIVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ZA 5. NOVEMBAR 2011. GODINE: • Postupak kandidovanja traje do 5. oktobra 2011. godine •

Odbor za raspisivanje izbora za članove Skupštine Stomatološke komore Srbije je doneo Odluku o raspisivanju i sprovođenju izbora za članove Skupštine Stomatološke komore Srbije koji će se obaviti 5. novembra 2011. godine.

Postupak kandidovanja počeo je 15. septembra 2011. godine i trajaće do 5. oktobra 2011. godine.

Svi zainteresovani kandidati obrazac prijave za kandidaturu, kao i sve informacije o načinu prijavljivanja i izborima mogu dobiti u sedištu Stomatološke komore Srbije u Beogradu i sedištima ogranaka u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Izvor: Vebsajt Stomatološke komore Srbije, 15.9.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O VRAĆANJU I OBEŠTEĆENJU KOJI ĆE BITI USVOJEN U TOKU SEPTEMBRA – SKGO SKREĆE PAŽNJU SVOJIM ČLANICAMA DA U NAJSKORIJEM ROKU UPUTE PLANSKA DOKUMENTA NA SAGLASNOST RESORNOM MINISTARSTVU

Stalna konferencija gradova i opština skreće pažnju svojim članicama da Nacrt zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koji se trenutno nalazi u proceduri javne rasprave i za koji se očekuje da će biti usvojen i stupiti na snagu do kraja septembra meseca, pored druge imovine koja će biti predmet povrćaja, uređuje i pitanje povraćaja građevinskog zemljišta.

U vezi sa tim SKGO posebno ukazuje gradovima i opštinama na odredbe stava 2. člana 22. Nacrta zakona koje uređuju "da se ne vraća građevinsko zemljište na kome su izgrađeni objekti javne namene, odnosno javne površine, u skladu sa zakonom, ili je planskim dokumentom važećim na dan stupanja na snagu ovog zakona, predviđena njihova izgradnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje, izgradnja i građevinsko zemljište, kao ni građevinsko zemljište na kojima su izgrađeni objekti koji nisu predmet vraćanja u naturalnom obliku u skladu sa članom 18. ovog zakona."

Imajući ovo u vidu, SKGO upozorava svoje članice na navedene odredbe člana 22. Nacrta zakona o vraćanju imovine i obeštećenju i ukazuje da je od izuzetnog značaja za njih, da u najskorijem roku upute planska dokumenta na saglasnost resornom ministarstvu.

Nacrt zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju možete pronaći na internet adresi Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 15.9.2011.

KONSOLIDOVANI MARKETINŠKI KODEKS MEĐUNARODNE TRGOVINSKE KOMORE NA SRPSKOM JEZIKU BIĆE USKORO POSTAVLJEN NA ZVANIČNOM SAJTU MEĐUNARODNE TRGOVINSKE KOMORE

Kodeks će biti od koristi poslovnim ljudima, donosiocima propisa, telima za samo-regulaciju, akademskim krugovima i potrošačima

Konsolidovani marketinški kodeks Međunarodne trgovinske komore (MTK) postavlja pravila za ono što je dozvoljeno i što nije dozvoljeno u marketinškoj problematici, kao i opredeljenost poslovne zajednice u svim sektorima svetske privrede da se odgovorno odnosi prema marketingu i oglašavanju

Konsolidovani marketinški kodeks Međunarodne trgovinske komore pokrenut je na globalnom nivou.

Nova zaštita za korisnike interneta i detaljno razrađeni standardi za učesnike na tržištu koji obavljaju prodaju, naglašeni su u novoj verziji Kodeksa o globalnoj marketinškoj praksi. Konsolidovani Kodeks MTK o oglašavanju i marketinškim komunikacijama predstavljen je danas i postao je dostupan na globalnom nivou.

Kodeks predstavlja osnovu za nacionalne samo-regulatorne sisteme, kojima se prati marketinška praksa i obezbeđuje lak pristup potrošačima koji imaju reklamacije, kao i ponovno razmatranje problematike. Konsolidovani Kodeks MTK je prihvaćen kao zlatni standard za samoregulisanje.

Ovaj novi Kodeks je proširen i doseže globalne napore da se uspostave pravila koja pokrivaju prava potrošača i otvorenu poslovnu odgovornost. Njime je povećana zaštita dece na internetu i postavljeni su parametri za sva oglašavanja koja su njima upućena, a uspostavlja se i zaštita privatnosti potrošača i njihovih ličnih podataka.

Kako bi ovaj Kodeks bio dostupan svima napravljen je vebsajt, www.codescentre.com, koji je posvećen samo-regulaciji na svim nivoima - globalnom, regionalnom i nacionalnom. Njega će koristiti poslovni ljudi, donosioci propisa, tela za samo-regulaciju, akademski krugovi i potrošači. Cilj je da se izgradi poverenje u vezi sa samo-regulacijom time što će se postaviti visoki standardi za marketing.

Ovaj Kodeks postavlja pravila za ono što je dozvoljeno i što nije dozvoljeno u marketinškoj tematici i problematici, kao i opredeljenost poslovne zajednice u svim sektorima privrede i u svim regionima sveta da se odgovorno odnosi prema marketingu i oglašavanju. Kodeks je preveden na srpski jezik i biće prosleđen relevantnim državnim institucijama, oglašivačima, oglasnim agencijama i medijima.

Srpski prevod Kodeksa biće postavljen na zvaničnom sajtu Međunarodne trgovinske komore, www.codescentre. com, koji je posvećen ovom Kodeksu i samoregulaciji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 15.9.2011.

KONFERENCIJA "USLUGE, VEŠTINE I KAPACITETI - KLJUČNI IZAZOVI U IZGRADNJI MODERNE JAVNE UPRAVE" 6. I 7. OKTOBRA 2011.

Na posebnom sastanku ministara iz zemalja regiona i zainteresovanih zemalja članica EU biće pripremljena i objavljena deklaracija o zajedničkim zaključcima i preporukama za održivo sprovođenje reforme javne uprave

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije organizuje regionalnu konferenciju "Usluge, veštine i kapaciteti - ključni izazovi u Evropi u izgradnji moderne javne uprave" 6. i 7. oktobra 2011. godine u Beogradu.

Konferencija će biti organizovana uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Švedskog instituta za javnu upravu.

Na ovom skupu, očekuje se učešće najviših zvaničnika iz ministarstava nadležnih za državnu upravu iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hecegovine, Slovenije, Makedonije, Albanije i Srbije, kao i institucija Evropske unije.

Zemlje u regionu Zapadnog Balkana dele zajedničku aspiraciju punog članstva u Evropskoj uniji. Unapređenje nacionalne javne administracije predstavlja jedan od ključnih faktora za uspešan proces pridruživanja.

Istovremeno, efikasna javna administracija predstavlja bitan elemenat kvaliteta života građana i jedan je od ključnih faktora konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Jedan od ciljeva konferencije je i da se poveća svest donosilaca odluka i kreatora javnog mnenja u regionu o potrebi da se osigura podrška za kontinuirano usavršavanje javne uprave, u cilju stvaranja efikasnije administracije usklađene sa zahtevima moderne i građanima okrenute javne službe.

Konferencija je osmišljena kao dvodnevni događaj, pri čemu će se tokom prvog dana odvijati "ekspertski" sastanci, a za drugi dan se planira održavanje sastanka ministara zaduženih za reformu javne uprave. Ekspertski sastanci će biti organizovani kroz rad tri panela/radne grupe na sledeće teme: bolje usluge građanima i privredi, razvoj veština upravljanja u javnoj upravi i jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Polazeći od preporuka koje će dati ekspertske radne grupe, 7. oktobra će se na posebnom sastanku ministara iz zemalja regiona i zainteresovanih zemalja članica EU (pre svega predstavnika nekoliko novih zemalja članica, tzv. EU-12) pripremiti i objaviti deklaracija o zajedničkim zaključcima i preporukama za održivo sprovođenje reforme javne uprave.

Ova regionalna konferencija će pružiti mogućnost predstavnicima javnih uprava iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i zemalja članica EU, da razmene ideje i iskustva u sprovođenju reforme javne uprave i identifikuju mere i pristupe koji istovremeno doprinose i ekonomskom i socijalnom razvoju zemalja.

Pored zemalja regiona i zvaničnika institucija Evropske unije, konferenciji će prisustvovati i predstavnici organa državne uprave, predstavnici domaće i strane stručne javnosti, državnih i privatnih fakulteta, civilnog sektora, relevantnih institucija i mnogobrojne donatorske organizacije koje su svoj doprinos posebno pružile u oblasti reforme državne uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu , 15.9.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA SKLADIŠTENJA PŠENICE, KUKURUZA I ZAMRZNUTE MALINE, RODA 2011. GODINE U JAVNA SKLADIŠTA - U PERIODU OD 15. SEPTEMBRA 2011. GODINE DO 31. MAJA 2012. GODINE ĆE SE VRŠITI PRIJEM ZAHTEVA ZA DOBIJANJE SREDSTAVA

Uredbom o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, stupila na snagu 22. juna 2011. godine - dalje: Uredba) se uređuju uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta (dalje: podsticajna sredstva).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava:

• za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

- je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 21/2010, 89/2010 i 22/2011) i nalazi se u aktivnom statusu,
- ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;

• za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) člana 2. Uredbe, odnosno da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Zahtev se podnosi posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija - Uprava za trezor od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev se podnosi ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje ostvari pravo na podsticajna sredstva na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Izvor: Redakcija, 13.9.2011.

NOVIM PRAVILNIKOM O VINARSKOM REGISTRU PREDVIĐENO DA ĆE TRGOVCI KOJI BUDU IMALI VEĆI GODIŠNJI OBIM PRODAJE OD 100.000 LITARA VINA MORATI DA PRIJAVLJUJU ZALIHE

"Ministarstva poljoprivrede i trgovine intenzivno radi na zakonskoj regulativi u proizvodnji vina, a jedan od ciljeva je zajednička organizacija tržišta, usklađena sa principima i standardima u Evropskoj uniji", izjavio je danas savetnik za vinogradarstvo i vinarstvo u ministarstvu Darko Jakšić.

Da bi nova zakonska rešenja bila primenjena i dovela do pozitivnih pomaka u razvoju vinarstva Srbije, Privredna komora Beograda, Centar za razvoj akcionarstva i Zadružni savez Beograda u saradnji sa resornim ministarstvom danas su u PKB predstavili nova akta u proizvodnji vina, kao i sistema Hasap (H A C C P) u vinarstvu.

Govoreći o Pravilniku o vinarskom registru, Jakšić je rekao da se njime uvode dve kategorije vina - bez geografskog porekla i sa geografskim poreklom, a novina su i evidencione markice, zelene, crvene i ljubičaste boje.

Pravilnikom o vinarskom registru propisano je, kako je naveo, da svako vino mora imati svoj broj, registarski broj proizvođača, proizvodnja vina u toku godine računaće se od 1. avgusta do 31. jula naredne godine, prijava proizvodnje moraće svake godine da se obavi do 10. novembra, prijava zaliha do 31. avgusta, a novina je što će ubuduće i trgovci koji imaju veći godišnji obim prodaje od 100.000 litara vina morati da prijavljuju zalihe.

Vinari su upoznati i sa novim Pravilnikom o enološkim laboratorijama, kojim se regulišu uslovi koje mora da ispunjava laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti, kao i metode za fizičko - hemijske i mikrobiološke analize vine.

Izvor: Tanjug, 13.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

SEDNICA VLADE O REBALANSU ODLOŽENA

B92

Beograd -- Rebalans ovogodišnjeg budžeta trebalo je da bude glavna tema današnje sednice Vlade, ali je sednica bez dodatnih objašnjenja odložena za sutra.

Govoreći o rebalansu budžeta Republike Srbije za ovu godinu, potpredsednica Vlade Verica Kalanović nije mogla da potvrdi da će se on naći na sutrašnjoj sednici vlade.

Usvajanje rebalansa budžeta za tekuću godinu do kraja septembra, kao i usvajanje Zakona o restituciji, uslovi su za to da Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji odobri novi aranžman iz predostrožnosti.

U SKLADU SA ODLUKOM USTAVNOG SUDA O NESPOJIVOSTI FUNKCIJA OPREDELILO SE 19 POSLANIKA SKUPŠTINE VOJVODINE

Tanjug

Koordinator vladajuće koalicije u Skupštini Vojvodine Dragoslav Petrović izjavio je danas da se 19 poslanika pokrajinskog parlamenta opredelilo za jednu od funkcija koju obavlja.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i stava Ustavnog suda Srbije o nespojivosti funkcija.

Pomenuti poslanici pripadaju poslaničkoj grupi "Za evropsku Vojvodinu", s Demokratskom strankom na čelu, a kopije njihovih ostavki su upućene Agenciji i nadležnim organima.

Petrović, koji je ujedno i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, međutim, nije precizirao ko se za koju funkciju opredelio, odnosno ko je zadržao poslanički mandat, a ko želi da ostane u lokalnim organima vlasti i javno-komunalnim preduzećima.

Uzimajući u obzir i ranije ostavke, ukupno 24 poslanika je zadržalo samo jednu funkciju.

Uprkos tome, po rečima Petrovića, poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" će zadržati apsolutnu većinu u Skupštini Vojvodine, a vladajuća koalicija i dalje će imati dvotrećinsku većinu.

Skupština Vojvodine ima 120 poslanika, s tim da se polovina bira direktno na većinskim izborima, a druga polovina po proporcionalnom sistemu preko partijskih lista. Ukoliko se iz bilo kojih razloga uprazni mesto poslanika izabranog po većinskom sistemu trebalo bi organizovati dopunske izbore, sem ukoliko do redovnih ima manje od šest meseci.

Datum narednih redovnih izbora se još uvek ne zna, ali prema najavama čelnika u pokrajinskoj administraciji dopusnkih izbora u Vojvodini neće biti.

ZAKON O REHABILITACIJI PONOVO NA DNEVNOM REDU PARLAMENTA

Zakon o rehabilitaciji koji predviđa novčano i moralno obeštećenje, kao i uručenje spomenica četnicima i njihovim potomcima, biće ponovo stavljen na dnevni red parlamenta već posle sledeće sednice Vlade Srbije.

 Novac koji je predviđen za povraćaj imovine rehabilitovanim osobama ili njihovim potomcima, tvrdi Homen, ne prelazi dve milijarde evra koje su za tu svrhu planirane zakonom o restituciji. Polazeći od činjenice da je Skupština Srbije prava partizana i četnika zakonom izjednačila još 2005. godine, on smatra da bi Zakonom o rehabilitaciji višedecenijska nepravda bila samo praktično ispravljena.

- Povraćaj imovine koja je oduzeta nacionalizacijom i eksproprijacijom reguliše zakon o restituciji. Ali, imovina je najbogatijim ljudima oduzimana i konfiskacijom po sudskim presudama. Da bi se u potpunosti izvršio povraćaj imovine, neophodno je da se vrati imovina po sva tri osnova- tvrdi Homen.  

Homen ističe da je bez rehabilitacije, zapravo, nemoguća primena Zakona o restituciji, koja je jedan od uslova za EU.

IZMENE ZAKONA O RADU PREDVIDJAJU DA SE OTPREMNINA ISPLAĆUJE SAMO ZA STAŽ KOD POSLEDNJEG POSLODAVCA

Tanjug, Politika

Zaposleni koji iz preduzeća odu kao tehnološki višak, ukoliko budu prihvaćene izmene Zakona o radu, više neće moći da računaju da će im od poslodavca biti isplaćena otpremnina za ceo radni vek, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.

Ministarstvo rada i socijalne politike je članovima Socijalno-ekonomskog saveta dostavilo predlog izmena Zakona o radu po kom će poslodavac radniku koji odlazi iz preduzeća isplatiti otpremninu samo za period koji je proveo u toj firmi, a ne za ceo radni staž, rekao je Ljajić za "Politiku".

Reč je, naime, o izmeni člana 158. Zakona o radu na čemu je insistirao Međunarodni monetarni fond tokom poslednjih pregovora sa Vladom Srbije.

"Tokom pregovora sa Fondom, inače, istaknuto je da je nezaposlenost ozbiljan problem i dve su ključne izmene u novom predlogu Zakona o radu", kazao je Ljajić.

Prema njegovim rečima, prva donosi promene kada je reč o radnom odnosu na određeno vreme.

"MMF je insistirao na tome da se rad na određeno vreme sa maksimalnih godinu dana poveća na tri godine. Oni smatraju da bi to podstaklo zapošljavanje", rekao je Ljajić.

Druga izmena, koja se odnosi a isplatu otpremnine, takođe bi, prema oceni zvaničnika MMF-a, trebalo da motiviše poslodavce da zapošljavaju nove ljude, kazao je ministar Ljajić.

On je dodao da dosadašnja praksa pokazuje da su poslodavci nerado zapošljavali radnike sa dužim iskustvom iz straha da će ih ako naprave pogrešnu procenu njihovo otpuštanje skupo koštati.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA STRATEŠKIH PARTNERA ZA „JAT“ ISTIČE ZA DVE NEDELJE

Rok za dostavljanje ponuda strateških partnera za novu srpsku aviokompaniju ističe za dve nedelje. Potencijalnih kupaca ima, ali za informacije o zainteresovanim kompanijama potrebno sačekati završetak tendera, kažu u Vladi.

Direktor Kancelarije Vlade za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović rekao je da do isteka roka tendera za osnivanje nove aviokompanije ima još dve nedelje, i da postoje potencijalni kupci "Jata", ali nije precizirao o kojim kompanijama je reč.

Mihajlović je rekao, da na neki način pokušava da se oživi "Jat", jer je veoma teško prodati tako veliku firmu, u vreme velike ekonomske krize.

U Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku kažu da sada nije preporučljivo davati bilo kakve detalje o tenderu, jer bi to moglo da naruši tendersku proceduru. Predstavnici "Jat ervejza" se ne izjašnjavaju o tenderu.

Prema Mihajlovićevim rečima, cilj države je da sve što vredi prebaci u jedan pogon i da to bude dokapitalizovano, odnosno, da strani kapital uđe u kompaniju.

"Svakoj firmi, ne samo 'Jat ervejzu', vrednost na nekin način opada u velikoj ekonomskoj krizi, ali je potrebno sačekati još malo i videti da li će se i ko javiti na tender", rekao je Mihajlović.

Letonski "Er baltik" je, kako prenose pojedini mediji, otkupio tendersku dokumentaciju i time potvrdio zainteresovanost za strateško partnerstvo u osnivanju nove srpske nacionalne aviokompanije, ali tu informaciju niko od zvaničnika nije želeo da potvrdi.

SAVET ZA ŠTAMPU PRIMA ŽALBE GRAĐANA NA POVREDE NOVINARSKOG KODEKSA

Tanjug

Građani povređeni novinskim tekstovim i fotografijama objavljenim u dnevnoj i periodičnoj štampi od danas mogu uputiti žalbu Savetu za štampu, koji će u roku od 45 dana utvrditi da li je reč o povredi novinarskog Kodeksa.

Savet je nadležan za žalbe koje se odnose na 85 odsto tiraža dnevnih i nedeljnih novina, kazao je predsednik tog tela Dragan Bujošević na konferenciji za novinare i objasnio da Komisija za žalbe tog tela neće razmatrati primedbe na tekstove starije od tri meseca.

Na sajtu Saveta navodi se da su od dnevnih novina u nadležnosti tog tela Alo, Blic, Večernje novosti, Dnevnik, Danas, Politika, Pres, 24 sata, Sportski žurnal i Sport, kao i veliki broj lokalnih listova.

Među magazinima i nedeljnicima za koje je Savet nadležan su, između ostalih, Vreme, NIN, Treće oko, Lisa, Skandal, Puls, Helou i Stori.

Bujošević je kazao da je suština rada Komisije da pokaže da su štampani mediji sposobni da sami sebe pohvale, ali i kazne kada je to potrebno.

"Mi dobrovoljno pristajemo da se na nas primenjuje Kodeks novinara", istakao je on.

Predmet žalbe, prema rečima sekretara Saveta Gordane Novaković, mogu biti tekstovi i fotografije objavljeni u novinama i magazinima, na njihovim sajtovima, kao i pisma čitalaca.

Ona je naglasila da se žalbe podnose zbog povrede Kodeksa novinara i da će Komisija prihvatati samo one koje su podneli direktno povređeni objavljenim tekstom ili fotografijom ili njihovi pravni zastupnici u pisanoj formi.

"Ukoliko Komisija utvrdi da je predmet žalbe u njenoj nadležnosti i da nije prošlo više od tri meseca, proceniće da li je povređen novinarski Kodeks", navela je Novakovićeva.

Prema njenim rečima, ako se utvrdi da je Kodeks prekršen novine koje su objavile sporan tekst ili fotografiju moraće da objave odluku Komisije.

Predsednica UNS-a i jedna od članova Komisije za žalbe Ljiljana Smajlović izrazila je nadu da će Savet pomoći da se unaprede novinarski standardi, a da se istovremeno granice slobode ne pomere.

Smajlovićeva je napomenula da će Komisiju, u ime, na primer, neke manjinske zajednice, moći da kontaktiraju i NVO, ali da su u fokusu pojedinci, ukazavši da se "neće raspravljati o svakom tekstu u kojem je neka grupa detektovala diskriminaciju".

Ambasador Norveške Nils Ragnar Kamsvag je izrazio nadu da će javnost u Srbiji iskoristiti šansu da se žali Savetu, ocenivši da će za to telo svojevrstan test u radu, upravo biti, to koliko će građani koristiti njegove usluge.

Savet za štampu, prvo nezavisno samoregulatorno telo za štampane medije, počeo je sa radom 1. septembra, a njegov rad u prvoj godini finansiraće Norveška.
Savet su osnovali izdavači štampanih medija i predstavnici profesionalnih novinarskih udruženja.

Komisiju za žalbe čine Miljenko Dereta, Zoran Ivošević, Božo Prelević, kao predstavnici javnosti, Tamara Skroza i Slaviša Lekić (NUNS), Ljiljana Smajlović i Petar Jeremić (UNS), Aleksandar Djivuljskij, Filip Švarm i Milorad Ivanović (Asocijacija) i Stojan Marković

MEDIJSKA STRATEGIJA: ŠEST REGIONALNIH JAVNIH SERVISA?

Srbija će 2013. godine da dobije šest regionalnih javnih servisa: u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Zaječaru i Užicu. Oni će biti finansirani iz državne kase. Ovo je nezvanična informacija o delu sadržaja predloga Medijske strategije, koji je još pod ključem. Ministar kulture Predrag Marković trebalo bi u drugoj polovini septembra da predstavi ovaj dokument poslanicima, na Odboru za kulturu i informisanje.

U predloženom tekstu, planirano je osnivanje šest regionalnih javnih servisa koji bi bili finansirani u skladu sa ”pravilima o dodeli državne pomoći”. Oni neće ubirati zaradu od pretplate, ali piše da će ”imati finansijsku nezavisnost”.

Za izradu ovog važnog medijskog dokumenta Ministarstvo je angažovalo radnu grupu koja je sačinila nacrt medijske strategije, koji je javnost ”pretresla” na brojnim raspravama. Potom je Vlada imenovala komisiju, koja je napisala svoju verziju.

 

Rešavanje statusa agencije Tanjug bilo je jedna od najspornijih tačaka. U prvoj verziji teksta piše da Tanjug mora biti privatizovan, a da u slučaju neuspešne privatizacije vlasnici postanu građani, kojima bi bile podeljene akcije.
Tanjug i prema novoj verziji Strategije čeka vlasnička transformacija, ali se nigde eksplicitno ne navodi privatizacija, što znači da bi mogao da ostane javna ustanova.

Komisija je državi ostavila pravo vlasništva u JP za novinsko-izdavačku delatnost ”Panorama” čiji posao je informisanje na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji.

Formiranjem lokalnih javnih servisa u neravnopravan položaj stavljena su sva lokalna glasila koja su do sada privatizovana. Mnoga su i propala, a radnici ostali bez posla.

U strategiji se navodi da je od 109 medija, koje je trebalo privatizovati posle 2001. godine, nove gazde dobilo njih 56. Sa 18 je raskinut ugovor i čeka se nova privatizacija. Preostalih 36 privatizovanih posluje na ivici ekonomske održivosti, navodi se u Predlogu strategije. (Izvor: Večernje novosti)

NOVINARSKE I MEDIJSKE ORGANIZACIJE NEZADOVOLJNE PREDLOGOM MEDIJSKE STRATEGIJE

Radna grupa, osnovana rešenjem premijera Mirka Cvetkovića, kako su, 14. septembra u zajedničkom saopštenju istakla novinarska udruženja i medijske asocijacije, usaglasila je 8.septembra Predlog medijske strategije Srbije, sa usvojenim amandmanima medijskog sektora, osim u delu koji se odnosi na osnivanje regionalnih javnih servisa.

Deo Predloga medijske strategije o regionalnim javnim servisima smatraju potpuno neprihvatljivim i praktično neodrživim Novinarske organizacije, NUNS, UNS i NDNV i medijska udruženja ANEM, Lokal pres i Asocijacija medija koji traže da se deo Predloga strategije o regionalnim javnim servisima izbriše i zahteva sprovođenje celovite zakonske redefinicije oblasti javnih servisa.

Među ukupno sedam amandmana na kojima je medijski sektor insistirao po cenu istupanja iz Radne grupe, u celini je odbijen upravo amandman o regionalnim javnim servisima, dok su ostali prihvaćeni sa izvesnim izmenama i dopunama.

Medijski sektor traži da iz konačnog teksta Medijske strategije budu izbrisane sve neprecizne formulacije, koje ostavljaju prostor za naknadna različita tumačenja vlasti i zakonodavne postupke, pre svega u delovima o medijskom vlasništvu i povlačenju države iz vlasništva u medijima.

Medijski sektor insistira da, prilikom završnih konsultacija unutar Vlade Srbije i usvajanja Predloga strategije na sednici Vlade, ne budu menjani usaglašeni suštinski zahtevi novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, uključujući i one o zaštiti konkurencije i primeni od 1.januara 2012.godine evropskih pravila o državnoj pomoći.

Pošto Vlada Srbije usvoji ovaj izvšni dokument, novinarska udruženja i medijske asocijacije zadržavaju pravo da se i pojedinačno izjasne o Medijskoj strategiji. Medijske asocijacije i novinarska udruženja aktivno će pratiti sprovođenje Medijske strategije i učiniće sve da ona ne bude "mrtvo slovo na papiru".

Medijski sektor očekuje da usvajanje ovog dokumenta označi početak uvođenja pravila i normi na potpuno haotičnoj medijskoj sceni Srbije. Medijske asocijacije a i novinarska udruženja uložili su ogromnu energiju u to da ovaj važan dokument dobije konačnu, koliko toliko prihvatljivu formu. U želji da on najzad ugleda svetlost dana, napravljeni su mnogi kompromisi. (Izvor: Fonet, NUNS)

PRVI REGIONALNI SAMIT O NOVIM MEDIJIMA BIĆE ODRŽAN 28. SEPTEMBRA 2011.

Prvi regionalni samit o novim medijima biće održan 28. septembra u hotelu „Kontinental“ u Beogradu, uz učešće stručnjaka za digitalne medije i predstavnika državnih institucija Srbije, zemalja regiona i EU, najavili su organizatori.

„NJu medija samit“ će promovisati korišćenje najsavremenijih informaciono komunikacionih tehnologija radi unapređenja i osavremenjivanja funkcionisanja medijske i marketinške industrije u regionu i Srbiji. Samit organizuju ABC Srbija i Biznis dijalog, uz podršku Uprave za Digitalnu agendu.

Cilj projekta je da kroz razmenu znanja i iskustava marketinških i medijskih profesionalaca promoviše korišćenje najsavremenijih informaciono-komunikacionih tehnologija kako bi se osavremenila medijska i marketinška industrija u regionu i Srbiji. (Izvori: Blic, Press)

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA SEDMORO NOVINARA I UREDNIKA

Nezavisno udruženje novinara Srbije, u okviru projekta besplatne pravne pomoći, od juna 2011. godine, obezbedilo je pravno zastupanje za sedmoro novinara, urednika medija i medijskih radnika. NUNS-u je do sada upućen 51 zahtev za pravnu pomoć. Osim zastupanja na sudu, članovima NUNS-a na raspolaganju su svakodnevne stručne konsultacije oko etičkih dilema u novinarstvu, kao i pravni saveti. Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći može se naći na sajtu NUNS-a www.nuns.rs/pravni_saveti.

ZA OSAM MESECI KODEKS OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA

Nacionalni kodeks oglašavanja trebalo bi da bude usvojen u Srbiji u prvoj polovini sledeće godine. Potom će biti formirano samoregulatorno telo koje će nadzirati primenu pravila ovog kodeksa.

Kodeks će posebno urediti oblasti oglašavanja alkohola, diskriminaciju žena u reklamama, zloupotrebu dece, surovost prema životinjama i kozmetičku industriju. Kodeks će predviđati pre svega obavezu oglašivača da postupaju u skladu sa Zakonom o oglašavanju.

Oglasno rešenje ne sme sadržati nijedan element kojim bi se povredilo ljudsko dostojanstvo, odnosno uvredu koja se odnosi na pol, bračni status, porodični status, seksualnu orijentaciju, religijsku pripadnost, starosnu dob, rasu, invaliditet“, jedna je od stavki koja bi trebalo da se nađe u kodeksu.

Ovaj dokument će predviđati da marketinške komunikacije treba da poštuju princip jednakosti između žena i muškaraca i da treba da izbegavaju bilo koju vrstu polnih stereotipa.

Takođe, u reklamama ne treba da se sugeriše da konzumiranje alkohola može poboljšati fizičke ili mentalne kvalitete, odnosno sposobnosti. Naime, ne bi trebalo da sugerišu da konzumiranje alkohola može doprineti socijalnom, sportskom ili poslovnom uspehu.

Nacionalni kodeks o oglašavanju je dokument koji se primenjuje u 27 evropskih država, dok Evropska asocijacija za standarde u oglašavanju predstavlja neku vrstu koordinatora i centrale za samoregulativu u oglašavanju.

Samoregulativa je sistem pomoću kojeg oglasna industrija samu sebe kontroliše i vrši nadzor. (Izvor: Danas)

INSPEKCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE TREBA DA POČNE DA RADI 19. SEPTEMBRA 2011: Piratski program u Srbiji emituje 56 radio i televizijskih stanica

Piratski program u Srbiji emituje 56 radio i televizijskih stanica, a za njihovo gašenje je nadležna inspekcija pri Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva koja bi, posle brojnih najava, trebalo da počne da radi 19. septembra.

Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (Ratel) Milan Janković izjavio je da se poslednjih nekoliko meseci povećao broj radio-stanica koje rade bez dozvole.

Ističući da ukupan broj piratskih emitera iznosi 56, od čega je 10 televizija, Janković je istakao da Ratel, osim kontrolnih mehanizama, nema inspekciju koja bi mogla da zabrani njihov rad, jer je ona po novom Zakonu o elektronskim komunikacijama pripala nadležnom ministarstvu.

Janković je podsetio da Ratel ima dva merna centra, a kontrolori Ministarstvu i Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) mogu samo da dostavljaju zapisnike o merenju, odnosno podatke da neki emiter radi bez dozvole.

Neovlašćeno korišćenje radiofrekvencijskog spektra stvara ekonomsku neravnopravnost na tržištu, ugrožava bezbednost vazduhoplovnog saobraćaja, ali ometa rad legalnih korisnika spektra i drugih vitalnih službi koje koriste ovaj vid komunikacija, objasnio je Janković.

U Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, rečeno je da bi inspekcija za elektronske komunikacije trebala da počne da radi 19. septembra. Za sada je imenovan jedan inspektor i ako na tu proceduru u međuvremenu ne bude upućena ni jedna žalba, počeće da radi za nedelju dana, rečeno je u Ministarstvu.

Za smanjenje broja piratskih emitera nadležna je i RRA, koja na osnovu izveštaja kontrolora Ratela može da zabrani rad tih stanica, što i čini. Prema rečima portparola RRA Srboljuba Bogdanovića, praksa je pokazala da administrativna procedura zabrane kojom ta Agencija raspolaže ne može u svim situacijama biti u potpunosti delotvorna. (Izvor: Tanjug, Blic)

DOBROJ SARADNJI IZMEĐU SRBIJE I AUSTRIJE DOPRINEĆE DONOŠENJE ZAKONA O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić završio je danas dvodnevnu posetu Beču prilikom koje je dogovoreno unapređenje bilateralnih odnosa i dolazak još jedne austrijske kompanije na srpsko tržište.

Ministar Ćirić je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije, sa austrijskim ministrom za privredu, porodicu i omladinu Rajnholdom Miterlenerom ragovarao o proširenju ekonomske saradnje, kroz promociju srpske privrede i dalje podrške njenim izvozno orijentisanim kompanijama.

„Dobroj saradnji između Srbije i Austrije doprineće i donošenje Zakona o javno privatnom partnerstvu, koji će biti usvojen u oktobru ove godine, i koji će dodatno poboljšati investicionu klimu i saradnju sa austrijskim kompanijama" rekao je Ćirić.

Ministar je dodao da je pored razgovora sa predstavnicima kompanija, koje su već na srpskom tržištu, vođen i konkretan razgovor sa austrijskom firmom svetskog renomea čiji se dolazak u Srbiju uskoro očekuje.

"Uskoro ćemo i javno izaći sa konkretnim planom ove investicije", izjavio je Ćirić i zaključio da se pozitivni rezultati ove posete Beču mogu očekivati veoma brzo.
Austrija je, poslednjih pet godina, najveći investitor u srpsku privredu sa ukupnim ulaganjima kompanija od oko tri milijarde dolara.

KANCELARIJI ZAŠTITNIKA GRAĐANA OD POČETKA GODINE SE OBRATILO 8.129 LJUDI, A NAJVEĆI BROJ PRITUŽBI ODNOSI SE NA RAD UPRAVA

Kancelariji zaštitnika građana od početka godine do sada obratilo se 8.129 ljudi, a najveći broj pritužbi odnosi se na rad uprava, izjavio je juče srpski ombudsman Saša Janković.

Na otvaranju međunarodne konferencije “Uloga i izazovi za zaštitnika građana u vreme promena u Evropi” Janković je naveo da je isto toliko pritužbi bilo tokom cele prošle godine, a da je ovogodišnji broj tri puta veći u odnosu na 2009. godinu.

“Srbija je propustila 10 godina razvoja tokom devedesetih zbog čega je težak udar pretrpeo odnos između građana i institucija, a nijedna institucija ne može sebi da dopusti da se razvija uobičajenim tempom, već to u Srbiji mora da ide mnogo brže”, rekao je Janković. On je naveo da se zaštitniku građana obratilo i 20 stranih državljana, četiri osobe bez državljanstva, kao i 30 pojedinaca pripadnika nacionalnih manjina.

Kako je rekao, 154 pritužbe odnose se na povrede prava deteta, a 26 su iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Šef sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat istakao je da je EU spremna da i dalje pomaže ombudsmana i da osnovni princip rada uprave mora da bude nediskriminacija i jednakost, kao i princip razmernosti i doslednosti.

Holandski ombudsman Aleks Breninkmeijer je kazao da je Saša Janković “pravi čovek na pravom mestu u Srbiji”. “On (Janković) je uspeo da izgradi snažnu kancelariju i organizuje je tako da građani Srbije imaju vere da to jeste nezavisna institucija”, rekao je Breninkmeijer i dodao da je najvažnije da ombudsman bude dostupan građanima.

Blic online

SVE VEĆI ZNAČAJ BIOMASE

RTV

Ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji procenjen je na 2,7 miliona tona, a kada se ima u vidu to da ona potiče iz različitih izvora, kao i da se može koristiti u razne svrhe: od proizvodnje energije, papira, stočne hrane, do različitih vrsta bioplastike, njen značaj postaje sve veći.

RTV istražuje koliko se biomasa koristi u Srbiji, dalje na www.rtv.rs

NIS NAJAVIO OTVARANJE JOŠ DVA NALAZIŠTA NAFTE

Srbija bi narednih meseci mogla da dobije nova nalazišta nafte i gasa u severnom Banatu, kod mesta Majdan, kao i na planini Jelici. Naftna industrija Srbije buši nalazišta u okolini Srbobrana, kod Turije, u srednjem i severnom Banatu, a geološka istraživanja obavlja u severnoj Bačkoj, Sremu i u centralnoj Srbiji.

Naftna kompanija u ruskom vlasništvu namerava da do 2020. godine u istraživanje nafte i gasa uloži 150 miliona evra.

- Panonski basen je naša glavna meta. Plan je da se nafta i gas istražuju u Vojvodini, centralnoj Srbiji i Republici Srpskoj, ali i u Rumuniji i Mađarskoj. Svim kompanijama koje posluju na ovim prostorima ponudili smo saradnju kako bi brže i lakše otkrivali naftu i gas, ali i kako bi pojeftinili istraživanja - poručio je Ivan Delić, rukovodilac Službe za geološka istraživanja Naučnotehničkog centra NIS-a, na 17. kongresu Asocijacije geoloških društava Evrope.

Delić je naveo da se uskoro očekuju rezultati iz mesta Majdan u Vojvodini, gde je urađena bušotina na 3.500 metara, specifična jer je temperatura zemljine kore 180 stepeni Celzijusa. Na Jelici će prva bušotina, dubine oko 2.000 metara, biti napravljena krajem ove godine, a na proleće će se znati prvi rezultati. Delić ističe da se očekuje nalaženje nafte i gasa u ovim bušotinama, ali je pitanje da li će količine biti dovoljne za komercijalnu eksploataciju.

Domaći geolozi u Srbiji trenutno rade i reinterpretaciju postojećih nalaza, ali i izrađuju nove. U Republici Srpskoj se, prema rečima Delića, obavljaju slični poslovi, a prve istražne bušotine trebalo bi da budu napravljene krajem sledeće godine.

Na pitanje da li domaći stručnjaci imaju dovoljno znanja, on kaže da je najbolji odgovor to što rade u Republici Srpskoj, što će istraživati u regionu, ali i što analiziraju podatke iz Sibira.

- Sve projekte koje uradimo branimo pred ruskim kolegama, a završili smo uspešno i analizu sa jednog nalazišta „Gasprom njefta“ u Sibiru i predlog istražnih bušotina - objašnjava Delić.

 Blic online

HITNO DONETI STRATEGIJU ZAŠTITE VAZDUHA I NACIONALNOG PROGRAMA ZA POSTEPENO SMANJIVANJE EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Stranka "Zeleni Srbije" traži hitno donošenje Strategije zaštite vazduha i Nacionalnog programa za postepeno smanjivanje godišnjih maksimalnih nacionalnih emisija zagađujućih materija

Kako je navedeno u saopštenju "Zelenih Srbije", rupe u ozonskom omotaču predstavljaju jednu od najvećih pretnji životu na Zemlji.

Problem stanjivanja ozonskog omotača uočen je krajem sedamdesetih godina, a činilo se kako je za njega nađeno rešenje kada je 1987. godine potpisan protokol u Montrealu kojim su zabranjeni freoni, gasovi do tada upotrebljavani u sprejevima, frižiderima i uređajima za hlađenje.

Tokom godina štetni su gasovi zamenjeni, a ozonski omotač se počeo obnavljati, mada nije dostigao gustinu koju je imao pre 1980. godine.

Do sad postignut uspeh u obnavljanju ozonskog omotača, verovatno će vrlo brzo biti uzaludan, jer se ispuštanje štetnih gasova iz industrijskih postrojenja, poput ugljen dioksida, azotnog dioksida i metana, ne smanjuje, saopštili su "Zeleni Srbije".

EVROPSKI PARLAMENT I DRŽAVE ČLANICE EU POSTIGLI DOGOVOR O VEĆOJ BUDŽETSKOJ DISCIPLINI

Tanjug

Evropski parlament i države članice Evropske unije postigli su kompromis vezan za pooštravanje budžetskih propisa, što se smatra ključnim za sprečavanje budućih dužničkih kriza, izjavili su danas izvori iz parlamenta.

"U načelu postoji dogovor" u vezi sa predlogom zakona nakon jučerašnjih pregovora, što je označilo kraj višemesečnih neslaganja po ovom pitanju, rekao je jedan od izvora agenciji AFP.

Zemlje sa velikim deficitima će, prema dogovoru, morati da polože novac na blokirane račune, uz veće automatske sankcije kao vid kazne za budžetske grešnike Evrope.

Kompromis će sutra biti predstavljen na sastanku ministara finansija zemalja EU u Poljskoj, koji treba da ga odobre, dodao je izvor.

Reviziju evropskog Pakta za stabilnost i rast, koja nije uspela da spreči povećanje deficita i dugova zemalja iznad dozvoljenih granica, predložila je Evropska komisija nakon izbijanja dužničke krize u Grčkoj prošle godine.

Tek nekoliko zemalja od 27 članica EU poštuje pravila, koja javni deficit ograničavaju na tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a javni dug na 60 odsto BDP-a.

Rast proizvodnje, ali i nezaposlenosti u južnom Banatu

RTV

Statistika govori da je industrijska proizvodnja u Južnobanatskom regionu u prvoj polovini godine veća za 2,9 odsto u odnosu na isti period 2010. Najveći rast zabeležen je u prerađivačkoj industriji i rudarstvu, a najveća kriza i dalje u tekstilnoj i metalskoj industriji.

Izvoz južnog Banata čini više od 18 odsto ukupnog izvoza Vojvodine. Zahvaljujući najviše "Petrohemiji" i "Hemofarmu" i ove godine ostvaruju se pozitivni rezultati.

U prvih pola godine obim spoljnotrgovinske razmene bio je prilično velik i iznosio je oko 700 miliona dolara . Izvoz je za skoro 50 odsto veći nego prošle godine ali je porastao i uvoz. Ipak devizni suficit je oko 10 odsto.

Najviše su se izvozili petrohemijski, farmaceutski i poljoprivredni proizvodi, uglavnom na tržište Evropske unije.

Najveći spoljnotrgovinski partneri ove godine su Italija i Nemačka.

RESTITUCIJA, NEPRAVIČNOST I KORUPCIJA

Nemanja Nenadić, Blic

Dugo očekivani povraćaj imovine oduzete sredinom prošlog veka svakako će doneti i neke nove nepravde. Očigledno je nepravično rešenje da ljudi, koji su pola veka bili lišeni imovine, a potom su na osnovu zakona donetog pre nekoliko godina prijavili potraživanja, sada ponovo moraju na šalter(e).

Umesto toga, organi vlasti (Direkcija za imovinu, sudovi, katastri, opštine itd.) trebalo bi da utvrde sve činjenice i provere postojanje pravnog osnova za svaki ranije podneti zahtev kroz međusobnu komunikaciju, a tek ako dokumentacija ne daje za pravo tvrdnjama podnosioca zahteva da ga pozovu radi prilaganja dokaza. Osim što je nepravično prevaliti obavezu prikupljanja podataka na bivše vlasnike, svaki kontakt zainteresovanih sa organima vlasti je nova prilika za korupciju.

Drugu nepravičnost i ozbiljnu diskriminaciju predstavlja pravljenje razlike kod povraćaja na osnovu potpune slučajnosti (na primer, da li je na nacionalizovanom placu u međuvremenu izgrađena zgrada ili nije).

Pravo na obeštećenje biće ograničeno budžetskim izdvajanjima za tu namenu ili pak maksimalnim iznosom po jednom vlasniku, dok se naturalna restitucija obavlja u celosti. Nepravde bi svakako bile manje uz supstituciju. Proces obeštećenja takođe nosi značajan rizik od korupcije (mada ni supstitucija ne bi bila lišena te opasnosti) jer se zasniva na procenama vrednosti oduzete imovine, koje na ovaj ili onaj način ne mogu da prođu bez odlučivanja državnih organa. Zbog svega toga bi valjalo preispitati sam koncept obeštećenja, a u slučaju da se pri njemu ostane, naći načine koji bi ove rizike učinili manjim.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA UPIS NA DRUGI I TREĆI NIVO STUDIJA NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU TRAJE DO 20. SEPTEMBRA: • Upis bi trebalo da se završi 30. septembra 2011. godine •

Prema kalendaru usvojenom na sednici Senata Univerziteta u Beogradu održanoj 13. aprila 2011. godine, od 15. septembra, pa do 20. septembra obaviće se prijavljivanje kandidata za upis na drugi i treći nivo studija, a upis bi trebalo da se završi 30. septembra 2011. godine.

Pogledajte konkurse za master akademske, specijalističke akademske i specijalističke strukovne studije za školsku 2011/12. godinu na sledećim adresama:

Master akademske studije: http://www.bg.ac.rs/csrp/obrazovanje/upis/pdf/ZajednickiKonkMasterAkad2011-2012.pdf
Specijalističke akademske studije: http://www.bg.ac.rs/csrp/obrazovanje/upis/pdf/ZajednickiKonkSpecAkad2011-12.pdf
Specijalističke strukovne studije: http://www.bg.ac.rs/csrp/obrazovanje/upis/pdf/ZajednickiKonkSpecStruk2011-12.pdf

Izvor: Vebsajt Univerziteta u Beogradu, 15.9.2011.

BROJ TEKUĆIH RAČUNA GRAĐANA SA KAŠNJENJEM U OTPLATI VEĆIM OD DVA MESECA POVEĆAN JE TOKOM AVGUSTA ZA 3,1 ODSTO

Broj tekućih računa građana sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca povećan je tokom avgusta za 3,1 odsto, i na kraju tog meseca iznosio je 232.464, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije.

U prvih osam meseci ove godine broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati povećan je za 8,5 odsto, sa 214.337 na 232.464.         

Broj tekućih računa građana tokom avgusta povećan je za 0,3 odsto, na 6,53 miliona, dok je broj korisnika računa porastao za 0,4 odsto, na 4,38 miliona. 
        
Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca tokom avgusta je povećan za 1,6 odsto, sa 74.904 na 76.100, dok je od početka godine povećan za 9,4 odsto.

Na kraju avgusta iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je 72,4 milijarde dinara, a u korišćenju je bilo 50,12 odsto tog iznosa, odnosno oko 36,29 milijardi.

Broj kreditnih kartica je tokom avgusta smanjen za 0,2 odsto, na 1,014 miliona, dok je broj korisnika kartica smanjen za 0,3 odsto, na 819.382.

Izvor: Tanjug, 15.9.2011.

OBJAVLJENI PODACI KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE ZA AVGUST 2011. GODINE

Udruženje banaka Srbije objavilo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka zaključno sa 31. avgustom 2011. godine:

Tabele:

- Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-1.pdf
- Stanje kredita fizičkih lica po vrstama: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-2.pdf
- Stanje duga po bankarskim kreditima: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-3.pdf
- Stanje duga stanovništva po vrstama bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-4.pdf
- Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-5.pdf
- Stanje duga fizičkih lica po lizing ugovorima, kreditnim karticama i tekućim računima građana: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-6.pdf
- Stanje duga po lizing ugovorima u 2011. godini: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-7.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 12.9.2011.


i IV-5 NOVO U PROPISIMA/Nacrti, javne rasprave, diskusije, predlozi, inicijative i radne verzije propisa

PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU U AVGUSTU U SRBIJI NIJE ZABELEŽENA INFLACIJA

U avgustu u Srbiji nije zabeležena inflacija, dok je na međugodišnjem nivou rast cena dostigao 10,5 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

"U prvih osam meseci ove godine inflacija u Srbiji bila je 6,2 odsto", navedeno je u saopštenju.

Najveći rast cena u avgustu zabeležen je u grupi Komunikacije, za 5,4 odsto, zbog većih cena pojedinih usluga fiksne telefonije i Rekreacija i kultura, za 2,7 odsto, zbog većih cena udžbenika.

Najveći pad cena zabeležen je kod hrane i bezalkoholnih pića -1,3 odsto, zbog nižih cena povrća i voća u ovom periodu.

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Izvor: Tanjug, 12.9.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 8. septembra 2011. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 8. septembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. decembra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 8.9.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZBOG NEZAPOSLENOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Ministarstvo finansija: SUPSIDIJARNO JEMSTVO LICA NA KOJE JE PRENETO APSOLUTNO PRAVO UGOVOROM O RAZMENI PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI ZA OBAVEZU PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - Zakon o porezima na imovinu: član 42

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST POKRETANJA PARNIČNOG POSTUPKA PROTIV SOLIDARNIH DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 1004 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: NEDONOŠENJE REŠENJA O OGRANIČENJU IZVRŠENJA U SLUČAJU DELIMIČNE OBUSTAVE - Zakon o izvršnom postupku: član 51 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST ŽALBE NA OPOMENU ZA PLAĆANJE SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 41
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE PRAVNE ZAJEDNICE AKCIONARA I STEČAJNOG DUŽNIKA PO OSNOVU POSEDOVANJA AKCIJA - Zakon o stečaju: član 134
 • Privredni apelacioni sud: PLAĆANJE DUGA PO ZAKLJUČENJU GLAVNE RASPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 458 stav 4

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 13.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Strong elekctronics"

17452177

St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2019

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2357/11. godine pokrenuo postupak stečaja nad "Strong elekctronics", matični broj 17452177, PIB 102528462, po predlogu stečajnog poverioca Banca intesa, AD Beograd, Hypo Alpe-Adria-Bank, AD Beograd i Euro bank EFG AD Beograd od 23. juna 2011, 14. juna 2011. i 17. juna 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Banjalučkić Huseina iz Novog Beograda, Narodnih heroja 25/3.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izvršenju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 4. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV. Ispitno ročište određuje se za 12. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 25. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Marox" d.o.o.

 

22 St. broj 2145/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1995

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 22. St. 2145/11 od 15. jula 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad "Marox" d.o.o., Beograd, Ada Ciganlija br. 7, po predlogu Narodne banke Srbije.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Srdanović Milorad iz Novog Beograda, Otona Župančića br. 36/17.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 19. septembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II sprat.
VI. Ispitno ročište određuje se za 23. septembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II sprat.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 15. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

DOO za proizvodnju promet i usluge "DEMETRA"

07720718

St. broj 152/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, doneo je Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka St. 152/11 dana 17. maja 2011. godine., a na osnovu obaveštenja NBS da je dužnik DOO za proizvodnju promet i usluge "DEMETRA" Knjaževac, MB. 07720718, obustavilo sva plaćanja u neprekidnom trajanju do dve godine sa stanjem na dan 30. jul 2011. godine.
U prethodnom stečajnom postupku napred navedeni dužnik, DOO "DEMETRA" Knjaževac, podneo je unapred pripremljeni plan reorganizacije, dana 22. avgusta 2011. godine, povodom koga je doneto rešenje o imenovanju prethodnog stečajnog upravnika Dragane Todorović, licencirani stečajni upravnik iz Bora, radi utvrđivanja tačnosti podataka iz podnetog Plana reorganizacije.
Zakazano je ročište za odlučivanje o predlogu i za glasanje o unapred pripremljenom Planu za dan 30. septembar 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Pozivaju se poverioci dužnika DOO za proizvodnju promet i usluge "DEMETRA" Knjaževac, da pristupe na napred navedeno ročište.
Obaveštavaju se poverioci da mogu da izvrše uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na podneti predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojima osporavaju sadržinu istog predloga unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naručito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Zaječaru s pozivom na broj 152/11, u roku koji nije kraći od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Privrednom sudu u Zaječaru s pozivom na broj 152/11, u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sudu.
Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 23. avgusta 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u tri visokotiražna dnevna lista i to u listu "Politika", "Večernje novosti" i u listu "Blic".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Matejići" d.o.o.

07976062

Posl. broj 5 St. 373/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2035

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 373/2011 od 23. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Matejići" d.o.o. Brus, Igroš, PIB 101141233, mat. broj 07976062.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miroslava Matović iz Kraljeva.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", ili "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahteve stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 9,30 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren 23. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 23. avgusta 2011. godine, i oglas je dostavljen "Služenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas" Beograd.
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"EMC" DOO

20259698

5. St. broj 480/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2023

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 480/2011 od 23. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "EMC" DOO Kruševac, Bulevar Nikole Pašića 20/25, mat. br. 20259698, PIB: 104869978.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, telefon 063/215-359.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 10,30 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren 23. avgusta 2011.
godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 23. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku" Beograd, i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Nikos" DOO

17183079

5. St. broj 401/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2024

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 401/2011 od 23. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Nikos" DOO Kruševac, Kajmakčalanska 8, matični broj 17183079, PIB: 100314725.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, telefon 063/215-359.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. oktobar 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 10 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren 23. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 23. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku" Beograd, i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

AD Brodogradilište "Apatin"

 

St. broj 37/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/APATIN+BA.shtml/seo=/companyid=362

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD Brodogradilište "Apatin" iz Apatina, Dunavska obala 2, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sudnica broj 4.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

IGM "Telečka" AD

 

St. broj 70/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TELECKA.shtml/seo=/companyid=1420

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom IGM "Telečka" AD iz Kule, 25. maja 18, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u Privrednom sudu u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sudnica broj 4.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Fama 007" d.o.o.

20339080

2. St. broj 161/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 161/2011 od 25. avgusta 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Fama 007" d.o.o. Zlatibor, Tržni centar b.b., MB 20339080, PIB 105191843, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određena je Slavica Dunjić, dipl. ekonomista iz Užica, Nikole Pašića 38d.
Određeno je ispitno ročište za 18. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova soba broj 50/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika, bez odlaganja.
Određeno je prvo poverilačko ročište za 7. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, soba broj 50/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda, sa oglasom 25. avgusta 2011. godine.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.