Aktuelne vesti na dan 15. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 84 OD 11. NOVEMBRA 2011/ODABRANI DOKUMENT

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • POLOŽAJ ODBRANE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU

Poveravanje istrage tužilaštvu i ograničavanje dokazne inicijative suda tokom glavnog pretresa

Pravo osumnjičenog i njegovog branioca u istrazi

Potencijalno smanjenje prava okrivljenog i branioca pre prvog saslušanja

Obaveza obelodanjivanja dokaza

Obaveza tužioca da u istrazi osumnjičenom i braniocu uputi poziv da prisustvuju ispitivanju svedoka i veštaka

Uskraćivanje podataka o identitetu zaštićenog svedoka okrivljenom i njegovom braniocu

Poštovanje pretpostavke nevinosti

Delotvornost formalne odbrane

Razrešenje branioca po službenoj dužnosti zbog profesionalnih propusta

Komunikacija pritvorenika i branioca

Postupak za potvrđivanje optužnice i pripremno ročište

Sredstva koja odbrani stoje na raspolaganju u drugostepenom postupku

 

 • FORMA PUNOMOĆJA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU 
 • MANDAT PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA
 • KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2011

novi - viši koeficijenti primenjuju se od obračuna i isplate plata - zarada za mesec novembar 2011. godine.

 • NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA • "Sl. glasnikRS" br. 83/2011 •

Najvažnije izmene uredbe

Ukida se bankarska garancija za proizvođače i uvoznike cigareta i alkoholnih pića koji prodaju ove proizvode u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama.

Ukida se uslov od najmanje 70% prodatih cigareta, odnosno alkoholnih pića za preuzimanje novih akciznih markica EC i EA

Uvoznici cigareta i alkoholnih pića za tržište Republike Srbije dostavljaju bankarsku garanciju u visini pripadajuće akcize

Prelazne i završne odredbe

Rok u kome obveznici akcize, koji uvoze cigarete i alkoholna pića na tržište Republike Srbije, treba da dostave izveštaj Ministarstvu finansija

Rok u kome obveznici akcize, koji prodaju cigarete i alkoholna pića u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, treba da dostave izveštaj Ministarstvu finansija

Kaznene odredbe

 • ZATEZNA KAMATA ZA OKTOBAR 2011. GODINE

 

 • TEŠKOĆE PRILIKOM NEPOSREDNE PRIMENE MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA I MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Karakteristike MRS/MSFI i uslovi njihove primene

Karakteristike MRS/MSFI

Uslovi u kojima posluju privredni subjekti koji neposredno primenjuju MRS/MSFI

Teškoće u primeni pojedinih MRS/MSFI

Teškoće u primeni MSFI 2 Plaćanja akcijama

Teškoće u primeni MSFI 3 Poslovne kombinacije

Teškoće u primeni MSFI 4 Ugovori o osiguranju

Teškoće u primeni MSFI 6 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Teškoće u primeni MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja

Teškoće u primeni MRS 2 Zalihe

Teškoće u primeni MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

Teškoće u primeni MRS 18 Prihodi

Teškoće u primeni MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći

Teškoće u primeni MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva

Teškoće u primeni MRS 23 Troškovi pozajmljivanja

Teškoće u primeni MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija

 

 • POSTUPAK POVRAĆAJA I OTPUSTA CARINSKOG DUGA

Uslovi za povraćaj i otpis duga

Carinski dug nije utvrđen ili proknjižen u skladu sa zakonom   

Poništavanje deklaracije

Carinski dug koji se odnosi na robu sa nedostatkom

Zahtev za povraćaj ili otpust carinskog duga

Odobravanje povraćaja ili otpusta carinskog duga

Slučajevi kada se vrši povraćaj ili otpust duga

Slučajevi kada se ne odobrava povraćaj ili otpust duga

SAZVANA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE U 2011. GODINI ZA 17. NOVEMBAR

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 14.00 časova.

Predsednica Narodne skupštine predložila je da se na ovoj sednici razmatra 20 tačaka dnevnog reda i to:

- Predlog zakona o rehabilitaciji,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama,
- Predlog zakona o tržišnom nadzoru,
- Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, koje je podnela Vlada.

Predsednica je predložila da se na ovoj sednici razmatraju i

- Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP), kao i
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije,
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore,
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, koje je podnela Vlada.

Predloženo je da se razmatra i Predlog za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata, koji je podnela Advokatska komora Srbije.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije,Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.11.2011.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI VLADE VOJVODINE I NIS-A U OBLASTI RAZVOJA GEOTERMALNIH IZVORA ENERGIJE

Vlada AP Vojvodine i Naftna industrija Srbije sarađivaće u oblasti razvoja i korišćenja geotermalnih izvora energije. Memorandum o saradnji u toj oblasti potpisali su danas u Vladi Vojvodine predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić i generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko.

- Vlada Vojvodine već više godina sarađuje sa NIS-om. Svake godine potpisivali smo sporazume koji se odnose na investicije NIS-a u zdravstvo, obrazovanje, kulturu u onim lokalnim samoupravama gde NIS ima pogone i sprovodi svoje razvojne projekte, izjavio je predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić, a danas je potpisan jedan sporazum koji ide korak dalje, koji ide u susret razvojnim planovima i programima i Pokrajine i same Naftne industrije. On se odnosi na korišćenje geotermalnih izvora energije na teritoriji Vojvodine. Znamo da nas i evropski standardi i međunarodne konvencije obavezuju da u narednih desetak godina u strukturi energije koja bude proizvedena i koja se troši u našoj zemlji, 10 odsto treba da bude energija iz obnovljivih izvora energije. Geotermalni izvori jesu nešto čime, kao potencijalom, obiluje Vojvodina, ali nisu dovoljno korišćeni, o čemu govori podatak da u ovom trenutku imamo 78 geotermalnih izvora, a da se samo jedna petina koristi.
Pajtić je rekao da postoje planovi da se, nakon donošenja zakona o javno-privatnom partnerstvu, oformi jedno zajedničko preduzeće, a na pripremama za njegovo osnivanje već sada će početi da rade naši stručnjaci.

- To preduzeće imaće cilj da razvija geotermalne potencijale u Pokrajini, u interesu i Vojvodine i onih kompanija, kao što je NIS, koje su profitabilne u energetskom sektoru. Ideja je da se geotermalni izvori koriste i za proizvodnju toplotne energije, za razvoj poljoprivrede - za poljoprivrednu proizvodnju u staklenicima i plastenicima. Ova energija treba da se koristi i u industriji i u turizmu. Veliko je interesovanje investitora za razvoj sportsko-rekreativnog i banjskog turizma, izgradnju spa i velnes centara, koji su već počeli da niču u Vojvodini, rekao je Pajtić i dodao da bi zajednička kompanija stvorila formalne, logističke i tehničke preduslove da se geotermalni izvori energije mnogo više koriste nego do sada.

Na taj način, smatra Pajtić, stvorili bi se uslovi i za veće zapošljavanje,u poljoprivredi i turizmu, u energetskom sektoru, zato što su vojvođanski izvori isti kao, na primer, u susednoj Mađarskoj, gde se mnogo više koriste.

Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko izrazio je zadovoljstvo kompanije zbog potpisivanja Memoranduma o strategijskoj saradnji u oblasti razvoja geotermalnih izvora energije.

- Sa ekonomske tačke gledišta, Vojvodina ima velike kapacitete geotermalne energije. Sigurni smo da zajedno možemo da iskoristimo te kapacitete. U zajedničko preduzeće mi ulažemo 78 bušotina i 10 instalacija, u vrednosti oko 14 miliona evra i nadam se, rekao je Kravčenko, da će tokom narednih nekoliko meseci biti završene svi pravni poslovi koji se odnose na formiranje preduzeća i da zatim započnemo realne poslove na terenu. Već naredne godine dobićemo već prve pozitivne rezultate.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.11.2011.

POVEĆAN BROJ PREDSTAVKI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA • Potrebno je da se više govori o ujednačavanju sudske prakse na nivou apelacionih sudova i da se podigne nivo saradnje tih sudova •

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je danas nakon sastanka sa sudijama Apelacionog suda u Kragujevcu da je Srbija na dobrom putu da ostvari osnovne ciljeve koje je postavila za punu primenu reforme pravosuđa.

Prema njenim rečima, dve godine nakon reforme pravosuđa je pravi momenat za sagledavanje rezultata i pojednačnog rada sudija i sudova uopšte.

"Veliko mi je zadovoljstvo kada pogledam izveštaje o radu koji govore o tome da se mnogo efikasnije postupalo. Naravno da na tome ne treba stati, nego treba ići dalje", rekla je Malović.

Sa ocenom ministarke složila se i predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović, napominjući da Apeacioni sud u Kragujevcu radi dobro, ali da uvek ima mesta za poboljšanja rada.

"Kada kažem da rade dobro, to je zato što su završili veliki broj starih predmeta u kojima su postupci, primera radi, u parničnoj materiji trajali više od 10 godina", rekla je Mesarović. Malović je navela da je sastanak u Kragujevcu imao za cilj da se sagleda gde se još više može raditi ne bi li srpsko pravosuđe odgovorilo osnovnom cilju, a to je da građani Srbije budu zadovoljni njegovim radom i da svoja prava mogu da ostvaruju efikasno.

"Duboko sam uverena da ćemo smanjenjem broja predstavki Evropskom sudu za ljudska prava doprineti da građani Srbije budu zadovoljniji", rekla je Malović.
Ona je kazala da se uvećava broj predstavki Evropskom sudu, ali da to ne treba sagledavati samo kroz to da li su sudovi efikasni ili nisu, već da postoji svest građana da mogu da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović je s tim u vezi napomenula da pri tom sudu postoji posebna služba koja prati pritužbe građana i da je obaveza svih predsednika sudova da se na pritužbe građana detaljno izjasne i da im kazzu da li je pritužba osnovana ili nije.

Ona je dodala da je potrebno da se više govori o ujednačavanju sudske prakse na nivou svojih apelacionih sudova i da se podigne nivo saradnje tih sudova.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 14.11.2011.

PREMA PREDLOGU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - PRILIV DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA U SRBIJU BIĆE POVEĆAN • Cilj je da se sprovedu projekti koji dugo čekaju na realizaciju i da se u to uključe i kompanije iz inostranstva koje će doneti tehničko znanje i ekspertizu •

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić izjavio je danas da će primena zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama povećati priliv direktnih stranih investicija u Srbiju.

Ćirić je na Drugom evropskom, pravnom i političkom forumu "Novi pravni okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP), koncesije i javne nabavke, mogućnosti i rizici" objasnio da fiskalna decentralizacija omogućava lokalnim samoupravama veću samostalnost u ekonomskom smislu.

On je, međutim, ukazao na to da su za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, kao i za poboljšanje kvaliteta života građana, potrebne nove investicije, što će, kako je ocenio, omogućiti pomenuti zakon.

Ministar je objasnio da je cilj zakona da se sprovedu projekti koji dugo čekaju na realizaciju i da se u to uključe i kompanije iz inostranstva koje će doneti tehničko znanje i ekspertizu.

Prema njegovim rečima, austrijske kompanije su zainteresovane za ulaganje u Srbiju na bazi javno-privatnog partnerstva, posebno u oblasti reciklaže komunalnog otpada.
Ćirić je istakao da zakon predviđa princip ekonomske efikasnosti, uz napomenu da će komisija za javno-privatno partnerstvo, u kojoj će biti predstavnici više ministarstava, konsenzusom odlučivati o tome da li je neki projekat opravdan.

On je ukazao na to da su predviđeni i mehanizmi za kontrolu trošenja, tako da, kako je dodao, ne bi trebalo da dođe do preteranog zaduživanja.

Ministar je objasnio da će za pojedine velike infrastrukturne projekte, koji zahtevaju velika ulaganja i dug period povraćaja investicija, rok za koncesiju biti 50 godina.

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adrijano Martins rekao je da je predlog pomenutog zakona usklađen sa evropskim normama i ocenio da bi to rešenje trebalo da omogući povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i poboljšanje kvaliteta usluga.

Martins je naglasio da je oblast koncesija, javno-privatnog partnerstva i javnih nabavki podložna korupciji i da je zbog toga potreban jasan okvir za sprečavanje zloupotreba.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.11.2011.

RATIFIKOVANJEM OPCIONOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU UN O SPREČAVANJU MUČENJA I NEČOVEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPANJA SRBIJA NORMATIVNO ZAOKRUŽILA OBAVEZE NEOPHODNE ZA DOSLEDNU I PRAVOVREMENU PREVENCIJU TORTURE • Opcionim protokolom predviđeno da zaštitnik građana može nenajavljeno da pristupi svim mestima u kojima borave osobe lišene slobode i sa njima razgovara nasamo, a može i da predlaže rešenja i daje preporuke •

Direktor Uprave za ljudska i manjinska prava Nenad Đurđević izjavio je danas da je ratifikovanjem Opcionog protokola uz Konvenciju UN o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupanja Srbija normativno zaokružila obaveze neophodne za doslednu i pravovremenu prevenciju torture.

Đurđević je na predstavljanju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Republici Srbiji rekao da Opcioni protokol predviđa pomenuti mehanizam, za čije su sprovođenje određeni zaštitnik građana i vojvođanski ombudsman.

On je istakao da normativni okvir ipak nije dovoljan i da je neophodno raditi, pre svega, na edukaciji svih zaposlenih koji su u kontaktu sa ljudima lišenim slobode, ali i čitavog društva, posebno generacija koje dolaze.

Prema njegovim rečima, tortura kao oblik kažnjivog i neprihvatljivog ponašanja prema licima lišenim slobode nije sistemska pojava u našem društvu, ali to ne znači da je sasvim iskorenjena.

Vlada i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ubuduće će preduzimati sve kako bi se ispunile preuzete međunarodne obaveze zato što se zalažu za svet u kome je tortura neprihvatljiva, poručio je Đurđević.

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković rekao je da su preduslovi za efikasan rad Nacionalnog mehanizma nezavisnost, novac, odgovarajući kadrovi i komunikacija sa državnim organima.

Janković je naveo da je Opcionim protokolom predviđeno da zaštitnik građana može nenajavljeno da pristupi svim mestima u kojima borave osobe lišene slobode i sa njima razgovara nasamo, a može i da predlaže rešenja i daje preporuke.

Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji Vilijam Infante istakao je da je Srbija na putu evropskih integracija napravila veliki korak implementiranjem međunarodnih preporuka u cilju jačanja kapaciteta za sprečavanje torture.

Šef Političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji Tomas Njoki rekao je da je uspostavljanje Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Srbiji korak napred ka EU, uz napomenu da su za potpunu operativnost tog mehanizma potrebni novac i politička podrška.

Njoki je istakao da će tek kada ovaj mehanizam bude u potpunosti operativan Srbija moći da se efikasno bori protiv torture, uz podsećanje na to da je sprečavanje torture jedna od osnovnih vrednosti EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.11.2011.

UDRUŽENJE JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE UPUTILO INICIJATIVU ZAŠTITNIKU GRAĐANA ZA OSNIVANJE FONDA ZA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA NASILNIH KRIVIČNIH DELA I TRGOVINE LJUDIMA

Na internet stranici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije objavljen je tekst Inicijative koju je UTS podnelo Zaštitniku građana, Saši Jankoviću, za osnivanje Fonda za naknadu štete žrtvama nasilnih krivičnih dela i trgovine ljudima:

"Poštovani gospodine Jankoviću,

Republika Srbija poslednjih godina ulaže maksimalne napore u borbi protiv trgovine ljudima. Međutim, neophodno je dodatno raditi na procesu oporavka i reintegracije žrtve, zapravo boljem pristupu pravdi za žrtve trgovine ljudima.

Imajući u vidu ove probleme vezane za status žrtve, mišljenja smo da formiranje Fonda za naknadu štete žrtvama nasilnih krivičnih dela pa između ostalog i trgovine ljudima, može dati veću šansu da se uspešno naknadi šteta, kao i da se znatno manje traumatizuje žrtva. U svetu, pored mogućnosti ostvarivanja prava na kompenzaciju od trgovaca ljudima, u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Rumuniji, i SAD-u, takođe postoji mogućnost potraživanja kompenzacije iz državnih fondova.
Isplate iz ovih fondova obično su ograničene na žrtve nasilnih krivičnih dela ili tamo gde je došlo do nanošenja povrede. Ovim sistemima se obično obeštećuju specifični tipovi materijalnog (finansijskog gubitka), mada u Francuskoj i Velikoj Britaniji može da se potražuje i naknada za druge tipove štete (kao što je "bol i patnja"). Ovi mehanizmi su relativno direktni u smislu procedure i garantuju plaćanje.

Osnovna funkcija Fonda bi bila isplata štete, materijalne i nematerijalne, žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja. Fond bi postupao po odluci krivičnog ili/i parničnog suda. Istovremeno, Fond bi odlučivao o kompenzaciji za žrtve dela za koji se ne vodi sudski postupak.

Moguće prednosti fonda su što žrtva dobija nadoknadu čak i u slučaju kada se izvršiocu ne može ući u trag ili kada je on oslobođen optužbe, odnosno i kada je nepoznat. Mogući nedostaci su što ovde ne plaća sam izvršilac i što ukoliko fond odbije kompenzaciju, to može predstavljati još jednu psihičku traumu za žrtvu.
Što se tiče Republike Srbije, Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u članu 49. predviđen je način upravljanja oduzetom imovinom. Neophodan uslov za prelazak imovine u vlasništvo Republike Srbije predstavlja pravnosnažnost odluke o trajnom oduzimanju ove imovine od vlasnika.

Naš zakon u članu 49. ZOIPKD predviđa, da se po odbitku troškova upravljanja oduzetom imovinom i namirenja imovinsko-pravnog zahteva oštećnog, novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine, uplaćuju u budžet Republike Srbije i raspoređuju u iznosu od po 20% za finansiranje rada pravosudnih organa, Jedinice i Direkcije, a prema članu 49. stav 2, preostala novčana sredstva koriste se za finansiranje socijalnih, zdravstvenih, prosvetnih i drugih ustanova u skladu sa aktom Vlade. Imovina koja je oduzeta, već je data na korišćenje tamo gde je to najpotrebnije, a i koja bude oduzeta, biće upotrebljena za jačanje borbe protiv kriminaliteta, i uopšte na svaki način "okrenuta" upravo protiv onih koji su je vršenjem krivičnih dela sticali.

Smatramo da upravo u članu 49. stavu 2. ZOIPKD, možemo naći osnov za formiranje Fonda za naknadu štete odnosno kompenzaciju žrtvama, koji bi bio osnovan upravo aktom Vlade, a u skladu sa Varšavskom konvencijom.

U nadi da ćete podržati našu inicijativu, očekujemo Vaš pozitivan odgovor.
S’ poštovanjem,

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije

Goran Ilić"

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 14.11.2011.

NACRT NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PREDSTAVLJEN ŠIROJ RADNOJ GRUPI

Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv korupcije predstavljen je u 11. novembra 2011. godine u Palati Srbija članovima šire radne grupe.

S obzirom na kratke rokove opredeljene za izradu ovog dokumenta, Agencija za borbu protiv korupcije upozorava da slab odziv predstavnika organizacija civilnog društva, medijskih udruženja, državnih organa i svih obveznika Nacionalne strategije može da ugozi planiranu dinamiku i kvalitet ovog dokumenta. Iz tog razloga pozivamo sve članove šire radne grupe da se aktivnije uključe u razmatranje predloženog Nacrta i daju svoj doprinos.

Planirano je da se naredni sastanak šire radne grupe održi početkom naredne nedelje.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 14.11.2011.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU BIĆE ODRŽANA 16. NOVEMBRA 2011. GODINE U NIŠU

Javna rasprava biće održana u sredu, 16. novembra 2011. godine, od 10-13 časova, u amfiteatru Elektronskog fakulteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva br. 14.

Tekst Nacrta Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju možete preuzeti ovde http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/images2011/Zakon%20o%20osnovnom%20obraz.pdf

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 14.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O STEČAJU - ODREDBE O AUTOMATSKOM STEČAJU ONEMOGUĆAVAJU NAPLATU DOPRINOSA ZA OKO 10 HILJADA FIRMI • Stečaj kod tih preduzeća se otvori i zatvori, firma se briše iz APR-a, a status radnika iz tih preduzeća nije do kraja regulisan •

Poreska uprava ne može da naplati, a ni da otpiše doprinose za oko 10.000 firmi koje su po odredbama automatskog stečaja brisane iz Agencije za privredne registre (APR), izjavila je pomoćnica direktora Poreske uprave Srbije Rada Kostić.

Tako Poreska uprava, taj dug i dalje evidentira i vodi u svojim knjigama, a on se svakog dana povećava za iznos kamate, ukazala je Kostić u intervjuu Tanjugu i naglasila da taj problem mora da se reši.

Kostić je navela da su dugovi svih preduzeća u Srbiji po osnovu neuplaćenih doprinosa oko 300 milijardi dinara, ali je 80 odsto nenaplativo zbog zakonskih ograničenja koje Poreska uprava ima u naplati tih potraživanja.

Naime, Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red) i Zakon o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon - prim. red) onemogućavaju tu naplatu, a situaciju dodatno otežava i činjenica da negde 41 odsto tih neuplaćenih doprinosa duguju firme nad kojima je pokrenut klasičan i automatski stečaj.

Ona je podsetila da su odredbe Zakona o stečaju, a odnose se na automatski stečaj dovele do problema, jer se stečaj kod tih preduzeća otvori i zatvori, firma briše iz APR-a, a da do kraja nije regulisan status radnika iz tih preduzeća.

Radnici u tim firmama ne samo da su ostali bez staža, već njima nema ko ni da zaključi radne knjižice, da bi mogli da se zaposle na nekom drugom mestu.

Pomoćnica direktora je dodala da je Poreska uprava imala primedbe na Zakon o stečaju smatrajući da je svakako dobro "pročisititi teren" i likvidirati firme koje samo figuriraju u privrednom sistemu, ali je precizirala da nije dovoljno definisano ko će ljudima regulisati staž.

Poreskoj upravi su praktično u konkretnom slučaju "vezane ruke", jer je Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011 - prim. red) obavezuje da i dalje evidentira i knjiži taj dug na doprinose.

Međutim, u konkretnom slučaju niti ima poreskog obveznika, niti njegove imovine.

Pravi galamatijas nastaje tek kod preduzeća u restrukturiranju, gde je Poreska uprava sprečena Zakonom o privatizaciji da izvrši prinudnu naplatu neplaćenih poreza i doprinosa.
"Restrukturiranje se najčešće okončava prodajom tog preduzeća i tu tek nastaje problem, jer se po Zakonu o privatizaciji kaže, da se iz kupoprodajne cene namiruje dug koji je dospeo na naplatu do 31. 12. 2004. godine. Ali, šta sa dugom od 2005. do 2011. godine. Taj dug treba da namiri onaj ko je kupio preduzeće", kaže Kostić.
Ona je dodala da je reč o dugovanjima, koja su se gomilala šest godina, pa se događa da kupci tih preduzeća odmah nakon kupovine pohrle u Poresku upravi tražeci da im se taj dug reprogramira.

"Oni mogu da dobiju reprogram na najviše godinu dana", navela je ona i istakla da je često to nedovoljan rok za vraćanje tih iznosa.

Prema njenim rečima, kod preduzeća u restrukturiranju olakšavajuće je jedino to što vlada može da donese odluku o otpisu poreskog duga za preduzeće u restrukturiranju, ali je tu odluku potrebno doneti na vreme, ako je pronađen kupac.

Kostić je iznela i podatak da na spisku od 100 najvećih dužnika, čija se objava imena očekuje nakon izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon i 53/2010 - prim. red), nalazi samo pet dužnika kod kojih je moguće sprovesti prinudnu naplatu.

"Ostale firme ili nisu više aktivna preduzeća, ili je u toku stečaj ili privatizacija. Tih 100 najvećih dužnika "vuku" 25 odsto ukupnog duga za doprinose", ukazala je Kostić.
Kostićeva ističe da će, bez obzira na to, objavljivanje spiska biti višestruko koristan potez a jedan od direktnih benefita biće što će biti objavljena i fantom preduzeća, a objava imena tih firmi doprineće većoj pravnoj sigurnosti, jer će preduzeća koja legalno posluju znati sa kim ne treba da sklapaju poslovne aranžmane.

Kostić se osvrnula i na reagovanja banaka koja su se pojavila u javnosti kritikujući predlog Poreske uprave da banke ne isplaćuju neto zarade pre nego što poslodavci ne uplate doprinose.

"Ne tražimo mi da banke vrše kontrole, već da samo ne puste virmane. Poreska uprava je spremna i radi softver koji bi odmah obračunao koliko na neto zarade koje je pripremi poslodavac za zarade, treba da se plate porezi i doprinosi", navela je Kostić i dodala da bi na taj način posao bankama bio u značajnoj meri olakšan.

Ona je ukazala da Poreska uprava ima 600 inspektora, a da sa druge strane na tržištu Srbije posluju 33 banke sa preko 200 i nešto svojih filijala.

"Svaki obveznik ima po više žiro računa i nemoguće je da mi znamo kada je koji obveznik u kojoj banci i u kom gradu pustio zarade za svoje radnike bez obračuna doprinosa", navela je pomoćnica direktora Poreske uprave Srbije.

Kostić je podsetila da je, zahvaljujući povećanoj poreskoj kontroli i jačanju fiskalne discipline, kod poreskih obveznika zaključno sa oktobrom ove godine naplata javnih prihoda veća za 8,3 odsto, s tim što je naplata poreza na dodatu vrednost uvećana za osam odsto u odnosu na oktobar prošle godine.

Takođe povećana je i naplata doprinosa za oko 3,2 odsto u odnosu na isti period lane ali bi ta naplata daleko bila veća da "nema zakonskih smetnji" koje onemogućuju naplatu.

Izvor: Tanjug, 14.11.2011.

NACRTOM IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PREDVIĐENA REFORMA INSTITUCIJA ZA JAVNE NABAVKE • Javna rasprava o ovom zakonu će trajati do kraja godine

Državni sekretar Ministarstva finansija Srbije Goran Radosavljević izjavio je jutros da je zakonskim novinama predviđeno da sve institucije koje se trenutno bave javnim nabavkama budu reformisane i ojačane i da je osnovni cilj povećanje transparentnosti u sistemu javnih nabavki.

Prema njegovim rečima, Uprava za javne nabavke će biti dodatno ojačana i biće joj data dodatna ovlašćenja i dodatni mehanizmi kako bi mogla da kontroliše pre svega naručioce.Biće formirano i novo telo koje će se baviti centralizovanim javnim nabavkama.

Centralno telo će sprovoditi centralne javne nabavke, dok će se Uprava za javne nabavke baviti nadzorom nad naručiocima i nadzorom nad Upravom za centralne javne nabavke, najavio je Radosavljević, gostujući na RTS-u.

Radosavljević je rekao da je nacrt izmena i dopuna ovog zakona predstavljen predstavnicima u Briselu, Svetske banke i MMF-a i da su prve reakcije za sada pozitivne.

On je najavio da će do trenutka stupanja na snagu izmena i dopuna ovog zakona funkcionisati postojeći zakon u ovoj oblasti, tako da ne postoji mogućnost da se javi "vakum".

On je naveo da je prošle godine kroz javne nabavke prošlo oko 273 milijarde dinara i da skoro milijardu evra prolazi kroz javne nabavke koje se nikad ne objavljuju ili kroz pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja.

Veliki deo javnih nabavki nije transparentan, a zakonskim izmenama smanjiće se za dve trećine izuzeci od neobjavljivanja, najavio je on, dodajući da će zakon ostaviti mogućnost strogih kontrola i strogih kazni da bi se suzbila korupcija.

Javna rasprava o ovom zakonu, kako je rečeno, trajaće do kraja godine i nastojaće se da se ovaj propis i usvoji do kraja godine.

Izvor: Tanjug, 14.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOLONTIRANJU - U SRBIJI REGISTROVANO 53 ORGANIZATORA VOLONTIRANJA • Akcioni plan o promociji volonterskih aktivnosti biće završen 5. decembra 2011. godine •

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić, izjavio je danas da su usvajanjem Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 - prim. red) pre više od godinu dana i Strategije razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine ("Sl. glasnik RS", br. 51/2010 - prim. red) postavljeni okviri za volontiranje u našoj zemlji.

Ljajić je na konferenciji "Korporativno volontiranje zaposlenih" saopštio da su u našoj zemlji registrovana 53 organizatora volontiranja, i ukazao na značaj volontiranja u periodu ekonomske i socijalne krize.

On je najavio da danas počinje da radi sajt o volontiranju, kao i da će biti održana serija rasprava na tu temu.

U Evropskoj uniji volontira između 92 i 94 miliona ljudi, naveo je ministar i dodao da u pojedinim zemljama EU učešće volontiranja u rastu bruto društvenog proizvoda iznosi između 0,5 i tri odsto.

Ljajić je istakao da posebnu pažnju treba posvetiti pružanju pomoći deci i starima, i najavio da će 5. decembra biti završen akcioni plan o promociji volonterskih aktivnosti.
Ministar je naglasio da zaposleni u mnogim kompanijama u poslednjih deset godina volontiraju, ali i napomenuo da korporativno volontiranje ne dobija dovoljan publicitet.

Takođe, on je izneo podatak da je u pojedinim zemljama EU procenat starijih ljudi koji volontiraju veći od 40 odsto i kao primer naveo Sloveniju, Austriju i Veliku Britaniju.
Pomoćnik ministra rada i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić navela je da bi moto volontiranja mogao da bude "više od zakona", uz ocenu da je volontiranje najvažnije za lokalnu samoupravu i preduzeća.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.11.2011.

ZAVRŠEN PROBNI PERIOD RADA USLUGE E-ZAKAZIVANJE • Uprava za Digitalnu agendu poziva sve institucije državne uprave i lokalne samouprave da svoje usluge besplatno postave na portal eUprave •

Uprava za Digitalnu agendu poziva sve institucije državne uprave i lokalne samouprave da svoje usluge besplatno postave na portal eUprave kako bi omogućili građanima da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo. Uslugu besplatnog postavljanja dokumenata državnih institucija kao i obuku za rad i tehničku podršku obezbeđuje Uprava za digitalnu agendu. Elektronska uprava je najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija a povećaju transparentnost i efikasnost u radu.

Uprava za Digitalnu agendu želi da obavesti javnost da je danas završen probni period rada usluge E-zakazivanje koji je od 28. juna ove godine bio dostupan na portalu eUprava. Servis E-zakazivanje je građanima pružio mogućnost da zakažu termin za predaju dokumenata za izdavanje ličnih karata i pasoša putem interneta a projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Građani su elektronski mogli da zakažu termin izdavanja dokumenata u četiri policijske stanice na teritoriji Beograda (Čukarica, Novi Beograd, Zemun i Zvezdara) i u Policijskoj upravi Novi Sad.

Servis je pokazao da je elektronsko zakazivanje izuzetno efikasan način da se smanje redovi i gužve na šalterima i građanima olakša proces dobijanja ličnih dokumenata, čak i u sezoni godišnjih odmora.

Velik broj građana bio je zainteresovan da iskoristi prednosti koje pruža ovaj servis, čak su i oni koji ne koriste internet dolazili do termina putem ovog servisa angažujući članove porodice ili komšije.

Mnoge državne institucije su sagledale važnost eUprave kao najjednostavnijeg načina da se smanje redovi, izbegne korupcija a povećaju transparentnost i efikasnost u radu. Ministarstvo omladine i sporta, omogućila je izdavanje overene kopije rešenja o registraciji sportske organizacije preko eUprave. Ministarstvo za zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odmah je odreagovalo na akciju Digitalne agende i Internet zajednice u Srbiji, eZakazivanje, i predložio da na portal eUprava postave mogućnost eZakazivanje za katastar nepokretnosti na čijim šalterima je uvek velika gužva. Potpredsednica Narodne skupštine Srbije Gordana Čomić, uputila je zahtev ministarstvima da se ubrza uvođenje elektronskog zakazivanja za dobijanje različitih dokumenata koja izdaju ministarstva.

Portal eUprava je objavljen i javnosti dostupan od juna 2010. godine, od tada se stalno održava, razvija i sprovode se aktivnosti koje pored tehničkih unapređenja obuhvataju i nove funkcionalnosti.

Dalji razvoj servisa eZakazivanje može pratiti na sajtu www.digitalnaagenda.gov.rs kao i na tviteru #eZakazivanje, @digitalnaagenda.

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 14.11 2011.

RASPISAN NOVI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM • Javni poziv je otvoren do 5. decembra 2011. godine •

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas javni poziv za sprovođenje javnih radova na kojima se mogu zaposliti osobe sa invaliditetom ili njihovi asistenti.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja kojima Nacionalna služba za zapošljavanje nastoji da doprinose poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Sprovođenje ovog javnog rada može se realizovati zapošljavanjem nezaposlene osobe sa invaliditetom, kao i nezaposlenih lica koja pružaju asistenciju osobama sa invaliditetom bilo na njihovom radnom mestu, ili u kući i van nje.

Zaposlenima na poslovima javnih radova mesečno će biti isplaćivane zarade prema stepenu stručne spreme i to 17.600 za I i II stepen, 18.000 za III i IV, 20.000 za V i VI i 22.000 za VII stepen stručne spreme.

Javni poziv je otvoren do 5. decembra 2011. godine, a pravo učešća imaju organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Od početka primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - prim. red) (maj 2009) zaposleno je više od 7.000 osoba sa invaliditetom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća da je ove godine za zapošljavanje osoba sa invaliditetom otvoreno više programa - subvencija zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, sprovođenje javnih radova, refundacija troškova za prilagođavanje radnih mesta, refundacija zarada za radnu asistenciju, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, obuke za poznatog poslodavca i subvencije za samozapošljavanje.

Zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na telefon 011/30-36-228 ili na ovom linku http://www.nsz.gov.rs/page/javnipozivi/sr/javni_pozivi.html?view=story&id=23553&sectionId=77&regionStory=

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje , 14.11.2011.

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U OKTOBRU 2011. GODINE

Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u oktobru smanjene za 86 miliona evra i na kraju tog meseca iznosile su 11.272,8 miliona evra. Tome je najviše doprinelo izmirenje obaveza prema inokreditorima, po osnovu čega je iz deviznih rezervi isplaćeno 63,6 miliona evra. Istovremeno, banke su po osnovu obavezne devizne rezerve povukle neto 50,2 miliona evra.

Tokom oktobra su ostvareni prilivi po osnovu korišćenja kredita, u iznosu od 78,5 miliona evra.

Inače, neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i sredstva povučena od MMF-a, krajem oktobra su iznosile 6.576 miliona evra. Takav nivo deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 443,0 odsto, kratkoročnog duga u iznosu 1.314,0 odsto i istovremeno pokriva više od osam meseci uvoza robe i usluga.

Oktobarski obim trgovine devizama realizovane na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 1.258,4 miliona evra, što je za 846,2 miliona evra manje nego u prethodnom mesecu. Od početka godine u međubankarskoj trgovini je realizovano ukupno 16,3 milijarde evra.

U oktobru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,7%, a Narodna banka Srbije nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.11.2011.

OBJAVLJENI PODACI KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE ZA OKTOBAR 2011. GODINE

Prema podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro očigledno je da u poslednja dva meseca padaju krediti stanovništvu, osim onih za refinansiranje. Ostale podatke možete pogledati u datim tabelama:

Tabele:

- Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-1.pdf
- Stanje kredita fizičkih lica po vrstama: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-2.pdf
- Stanje duga po bankarskim kreditima: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-3.pdf
- Stanje duga stanovništva po vrstama bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-4.pdf
- Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-5.pdf
- Stanje duga fizičkih lica po lizing ugovorima, kreditnim karticama i tekućim računima građana: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-6.pdf
- Stanje duga po lizing ugovorima u 2011. godini: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/102/14-11-11-7.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 14.11.2011.

ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PLANA O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glаsnik RS", br. 44/2010 - prim. red), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 11.11.2011. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija mogu se preuzeti na:

Nacrt Plana o izmenama i dopunama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Plan_o_izmeni_Plana_raspodele_-_Aneks_1_i_Aneks_4.pdf

Srodni dokumenti

Aneks 4 - digitalna TV, pilot projekat http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Aneks%204%20-%20Digitalna%20TV_pilot%20projekat.pdf
Aneks 1 - plan raspodele za analogni FM http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Aneks%201%20-%20Plan%20raspodele%20za%20analogni%20FM.pdf
Mišljenje Ministarstva odbrane http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20Ministarstva%20odbrane.pdf
Mišljenje Bojane Ćulibrk http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20Bojane%20Culibrk.pdf
Mišljenje Radija Bravo http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Misljenje%20radija%20Bravo.pdf

Izvor: Vebsajt Rеpubličke аgеnciјe zа еlеktrоnskе kоmunikаciје, 14.11.2011.

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 28. NOVEMBAR 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 28. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=fab37844-b476-4111-ad18-c6960baa25d2

OKRUGLI STO "ŠTA VAM JE POTREBNO DA BUDETE DRUGAČIJI I BOLJI OD KONKURENCIJE?" BIĆE ODRŽAN 2. DECEMBRA 2012. GODINE • Rok za prijavu je 28. novembar 2011. godine •

Okrugli sto "Šta vam je potrebno da budete drugačiji i bolji od konkurencije?" biće održan 2. decembra 2012. godine, u vremenu od 10 do 13 časova u prostorijama Udruženja banaka Srbije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 86, sala na I spratu.

Rok za prijavu je 28. novembar 2011. godine.

Prospekt i prijavu možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/12_2011/CC2011os.pdf
Prijavu za e-mail možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=57

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 14.11.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

POSLANICI SKUPŠTINE RS RAZMOTRILI VIŠE OD 100 AMANDMANA NA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA, VISOKOM SAVETU SUDSTVA, O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI, KAO I PREDLOŽENOM ZAKONU O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Tanjug

Poslanici Skupštine RS su završili razmatranje svih 27 zakonskih predloga i drugih akata i u načelu i u pojedinostima.

U četvrtak, pored ostalih, poslanici će se izjasniti o predlogu nacionalne strategije za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama, o predloženim zakonima o prebivalištu i boravištu građana, o upravnoj inspekciji, o pomorskoj plovidbi, o zabrani usavršavanja i proizvodnje bakteriološkog i toksičkog oružja…

Takođe, glasaće i o novim zakonskim rešenjima o igrama na sreću, o rudarstvu i geološkim istraživanjima, o komunalnim delatnostima, o održavanju stambenih zgrada i drugim aktima, među kojima je i odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i o potvrđivanju finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti.

Poslanici su drugu sednicu jesenjeg zasedanja započeli 18. oktobra, a pošto je zaključe, u četvrtak bi trebalo da započnu i novu, na kojoj će, pored ostalih, razmatrati i predlog zakona o rehabilitaciji.

EVROPSKI, PRAVNI I POLITIČKI FORUM,,NOVI PRAVNI OKVIR ZA JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO, KONCESIJE I JAVNE NABAVKE"

Tanjug

Forum će biti održan u organizaciji Ministarstva ekonomije i nemačke Organizacije za tehničku saradnju (GIZ).

Evropski, pravni i politički forum će okupiti različite interesne grupe i omogućiti diskusiju u vezi sa uvođenjem novog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, novinama i instrumentima koje zakon donosi, kao i o institucionalnom okviru i predviđenom sprovođenju zakona.

Diskusija će pokriti i veze između Zakona o JPP i drugih zakona, sa posebnim osvrtom na novi Zakon o javnim nabavkama.

Pored ministra Ćirića, prisutnima će se obratiti i zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Adriano Martins i potpredsednik Privredne komore Srbije Vidosava Džagić.

Nakon uvodnih obraćanja, predviđena je Panel diskusija na kojoj će učestvovati državni sekretar Ministarstva finansija Goran Radosavljević, advokat, lokalni savetnik EBRD-a za izradu nacrta zakona Vlatko Sekulović, predstavnik EBRD-a iz Londona Aleksej Zverev, predsednica pravnog odbora Saveta stranih investitora Milica Subotić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jurij Bajec i predstavnica stalne konferencije gradova i opština, sekretarka Odbora za lokalni ekonomski razvoj Slađana Grujić.

POTREBNO JE UJEDNAČAITI SUDSKU PRAKSU NA NIVOU SVIH APELACIONIH SUDOVA I PODIĆI NIVO NJIHOVE SARADNJE

Tanjug

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je srpsko pravosuđe na dobrom putu da ostvari ciljeve reformi započetih pre dve godine.

"Ciljevi koje smo tada postavili su efikasnost sprskog pravosuđa, intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala i kriminala uopšte", kazala je Malovićeva novinarima posle radnog sastanka sa sudijama Apelacionog suda u Kragujevcu.

Prema njenim rečima, dve godine nakon reforme pravosuđa je pravi momenat za sagledavanje rezultata i pojednačnog rada sudija i sudova uopšteno.

"Veliko mi je zadovoljstvo kada pogledam izveštaje o radu koji govore o tome da se mnogo efikasnije postupalo. Naravno da na tome ne treba stati, nego treba ići dalje", rekla je Malović.

Ona je danas održala radni sastanak sa sudijama i vršiocima funkcije predsednika sudova sa teritorije Apelacionog suda u Kragujevcu.

Sastanku koji je bio zatvoren za medije pristustvovala je i predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović.

Malović je navela da je sastanak u Kragujevcu imao cilj da se sagleda gde se još više može raditi ne bi li srpsko pravosuđe odgovorilo osnovnom cilju, a to je da građani Srbije budu zadovoljni njegovim radom i da svoja prava mogu da ostvaruju efikasno.

"Duboko sam uverena da ćemo smanjenjem broja predstavki Evropskom sudu za ljudska prava doprineti da građani Srbije budu zadovoljniji", rekla je Malović.

Ona je kazala da se uvećava broj predstavki Evropskom sudu, ali da to ne treba sagledavati samo kroz to da li su sudovi efikasni ili nisu, već da postoji svest građana da mogu da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović je rekla novinarima nakon sastanka da pri tom sudu postoji posebna služba koja prati pritužbe građana i da je obaveza svih predsednika sudova da se na pritužbe građana detaljno izjasne i da im kažu da li je pritužba osnovana ili nije.

Ona je dodala da je potrebno da se više govori o ujednačavanju sudske prakse na nivou svih apelacionih sudova i da se podigne nivo saradnje tih sudova.

RADNA GRUPA KOJA RADI NA IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RAZMATRA I UVOĐENJE NOVIH KORUPTIVNIH KRIVIČNIH DELA I JASNIJE DEFINISANJE POSTOJEĆIH

Tanjug

U poslednje tri godine u Republici Srbiji tužilaštva su podigla  6.542 optužnice zbog različitih oblika korupcije.Optužnice su podizala nadležna tužilaštva širom Srbije, uključujući i Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala.

Među optuženima, najviše je onih koji su zloupotrebili službeni položaj, a nešto manje je onih koji su pred sudom odgovarali za primanje i davanje mita, piše današnja "Politika".

Posebnu pažnju, možda, izaziva statistika koja pokazuje da je samo u toku prošle i za prvih pet meseci ove godine podneto oko 2.000 različitih prijava zbog sumnje da su krivična dela s koruptivnim elementima počinili državni službenici.

Među prijavljenima najviše je sudija - 424, tužilaca - 155 i policajaca - 175, a veliki broj prijava zbog korupcije podnet je i protiv onih koji se vode kao "ostala lica s posebnom odgovornošću" - čak 1.163, navodi list.

Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac u izjavi za "Politiku" tvrdi da izneti statistički podaci pokazuju da je borba protiv svih oblika korupcije intenzivirana, ali da to ne znači da će se nadležni organi zaustaviti u ovom poslu.

"Naravno da se naša borba ne zaustavlja. Primarni cilj Republičkog javnog tužilaštva je da korupcija bude svedena na stepen koji ne ugrožava osnovne ljudske vrednosti. Imamo zavidnu saradnju sa svim relevantnim institucijama koje se bore protiv korupcije. Sve veći broj optuženih za korupciju pomogao je građanima da se osmele, pa su krivične prijave podnete zbog ove opake društvene bolesti sve brojnije", rekla je Zagorka Dolovac.

I državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen tvrdi da je borba protiv korupcije intenzivirana, ali nadležnim državnim organima predstoje veliki izazovi.

Radna grupa koja radi na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika razmatra i uvođenje novih koruptivnih krivičnih dela i jasnije definisanje postojećih, a osnovna ideja je da se, pored pooštravanja kazne, iz našeg zakonodavstva izbace prevaziđena krivična dela, najavio je Homen.

On je podsetio da će namerno dovođenje firme u stečaj biti novo krivično delo, za koje će se izricati i zatvorska kazna i oduzimati imovina.

GLAVNE IZMENE ZAKONA O RADU ODNOSE SE NA ISPLATU OTPREMNINA I RADA NA ODREĐENO VREME

Zakon o radu predat je Socijalno-ekonomskom savetu do kraja oktobra, a krajem novembra će biti održana prva sednica, na kojoj ćemo videti da li se izmene prihvataju. Glavne izmene odnose se na isplatu otpremnina i rada na određeno vreme, rekao je Ljajić.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije i jedan od članova Socijalno-ekonomskog saveta Nebojša Atanacković i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković tvrde da nisu dobili izmene na uvid.

Atanacković je izjavio da poslodavci nemaju problema da prihvate drugačija rešenja kada je reč o produženom trajanju rada na određeno vreme, ali da neće dozvoliti da poslodavac kod koga se nađe radnik dobija otpremninu kod njega i za sve godine staža provedene kod nekog drugog.

POČETAK JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA DO KRAJA SEDMICE, A PREDLOG ZAKONA PRED POSLANICIMA SKUPŠTINE RS POČETKOM DECEMBRA

Tanjug

Državni sekretar Ministarstva finansija Srbije Goran Radosavljević izjavio je jutros da je zakonskim novinama predviđeno da sve institucije koje se trenutno bave javnim nabavkama budu reformisane i ojačane i da je osnovni cilj povećanje transparentnosti u sistemu javnih nabavki.

Prema njegovim rečima, Uprava za javne nabavke će biti dodatno ojačana i biće joj data dodatna ovlašćenja i dodatni mehanizmi kako bi mogla da kontroliše pre svega naručioce. Biće formirano i novo telo koje će se baviti centralizovanim javnim nabavkama.

Centralno telo će sprovoditi centralne javne nabavke, dok će se Uprava za javne nabavke baviti nadzorom nad naručiocima i nadzorom nad Upravom za centralne javne nabavke, najavio je Radosavljević, gostujući na RTS-u.

Radosavljević je rekao da je nacrt izmena i dopuna ovog zakona predstavljen predstavnicima u Briselu, Svetske banke i MMF-a i da su prve reakcije za sada pozitivne.

On je najavio da će do trenutka stupanja na snagu izmena i dopuna ovog zakona funkcionisati postojeći zakon u ovoj oblasti, tako da ne postoji mogućnost da se javi "vakum".
On je naveo da je prošle godine kroz javne nabavke prošlo oko 273 milijarde dinara i da skoro milijardu evra prolazi kroz javne nabavke koje se nikad ne objavljuju ili kroz pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja.

Veliki deo javnih nabavki nije transparentan, a zakonskim izmenama smanjiće se za dve trećine izuzeci od neobjavljivanja, najavio je on, dodajući da će zakon ostaviti mogućnost strogih kontrola i strogih kazni da bi se suzbila korupcija.

Javna rasprava o ovom zakonu, kako je rečeno, trajaće do kraja godine i nastojaće se da se ovaj propis i usvoji do kraja godine.

Nakon intervencije Brisela, vlada je odustala od ukidanja Uprave za javne nabavke. Čak nasuprot tome, državni sekretar u ministarstvu finansija i autor teksta Zakona o javnim nabavkama Goran Radosavljević kaže da će Uprava dobiti dodatne mehanizme za kontrolu, pre svega naručioca.

Zbog očekivanja da će iduće godine javni dug biti iznad zakonski određene granice, oči naše javnosti uprte su u vladu koja bi trebalo da izađe sa merama za smanjenje javne potrošnje.

Dok su oko smanjenja plata i penzija mišljenja podeljena, svi se slažu da bi trebalo štedeti u zdravstvu, obrazovanju, penzionom sistemu.

Od milion i sedam stotina hiljada zaposlenih u Srbiji, svaki četvrti radi u državnim preduzećima što je tri puta više u odnosu na evropski prosek.

Baš na primeru najave novih zapošljavanja u državnim firmama, ekonomista Mijat Lakićević ne veruje u ozbiljne namere vlasti da štedi.

"Već je najavljeno zapošljavanje 1.500 agronoma, priča se o zapošljavanju 500 šumara, ministar zdravlja govori o zapošljavanju 500 do 600 ljudi u bolnicama. Pored toga, prolaze nenajavljeno i nova zapošljavanja u javnim preduzećima, pa evo i u agencijama...", kaže Lakićević.

Državni sekretar Radosavljević najavio je početak javne rasprave o nacrtu Zakona o javnim nabavkama do kraja sedmice, dok bi se predlog zakona pred poslanicima Skupštine Srbije našao početkom decembra.

PROJEKAT TEMPUS GOMES USMEREN NA REFORMU VISOKOG OBRAZOVANJA U SKLADU SA EVROPSKIM PRINCIPIMA

Tanjug

Univerziteti u Srbiji postaće pokretač razvoja celokupnog društva tek kada se izvrši uspešna modernizacija, kaže ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

Ministar je ukazao na to da visoko obrazovanje u Srbiji treba što pre da se uskladi sa evropskim školstvom i standardima, istakavši da je visoko školstvo najvažnije za upešan ekonomski napredak društva.

Samo jaki i integrisani univerziteti mogu da ostvare potpuno unapređenje u visokom obrazovanju, rekao je Obradović otvarajući međunarodnu konferenciju "Agenda modernizacije univerziteta u Srbiji - mogući modeli upravljanja i organizacije univerziteta", koja je održana u okviru projekta Tempus Gomes ("Governance and Management in Higher Education in Serbia").

Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević smatra da Srbija ima veoma dobre univerzitete, s tradicionalnim i dokazanim akademskim vrednostima.

Kovačević ističe da, kao takvi, univerziteti mogu da odgovore savremenim izazovima samo kao jake, integrisane institucije.

Jedan od bitnih ciljeva projekta Tempus Gomes je izrada i implementacija modela integracije univerziteta.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici univerziteta iz Krakova, Lisabona i s Krita, predstavnici domaćih univerziteta, studenata i nevladinog sektora.

Projekat Tempus Gomes započet je 16. januara 2010. godine, a jedan je od sistemskih projekata usmerenih na reformu visokog obrazovanja u skladu sa evropskim principima putem unapređenja strategije, politika i regulative u sistemu visokog obrazovanja.

Projekat Tempus Gomes realizuju Ministarstvo prosvete, Nacionalni savet za visko obrazovanje, Konferencija univerziteta Srbije i Studentska konferencija univerziteta Srbije, a koordinator je Univerzitet u Novom Sadu.

POTPISAN SPORAZUM O POST EKSPORTU KOJI ĆE OMOGUĆITI JEDNOSTAVNIJI IZVOZ ZA MALA PREDUZEĆA - PREKO POŠTE

Tanjug, Biznis

Mala i srednja preduzeća (MSP) od danas mogu preko pošte da izvoze svoje proizvode po pojednostavljenoj proceduri, kazao je generalni dirketor PTT Srbije Goran Ćirić

Prilikom potpisivanja Memoranduma Pošte i Uprave carina Srbije o saradnji, on je kazao da će za izvoz paketa težine do 30 kilograma u vrednosti do 1.000 evra biti potrebno da se popuni samo jedan elektronski dokument, preko interneta ili u bilo kojoj pošti.

"PTT je ovom uslugom omogućio da se za 300.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji smanje administrativne prepreke i poveća izvozni potencijal", kazao je Ćirić.

Direktor PTT Srbije Ćirić i direktor Uprave carina Srbije Predrag Petronijević potpisali su danas Memorandum o razumevanju i unapređenju poslovne saradnje čime je ispunjen i poslednji preduslov za realizaciju nove izvozne usluge "post-eksport".

Ćirić je najavio i širenje saradnje između PTT i Uprave carine.

Petronijević je kazao da će ta usluga biti dostupna na šalterima svih 1.500 jedinica pošte u Srbiji i da će mreža PTT omogućiti da ta usluga bude dostupna svim preduzećima u zemlji pod jednakim uslovima.

Rečeno je da će, posle prijema u pošti, paket iste večeri biti na carini.

Postoje četiri zone za isporuku paketa, a cena usluge zavisi od mesta isporuke. Isporuka paketa od 30 kilograma u zemlje bivše Jugoslavije koštaće 5.890 dinara, a u SAD ili u Australiju 18.950 dinara.

"Veliki centri imaju svoje prednosti zbog pošti carinjenja koje u ovom trenutku funkcionišu u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ali ukoliko bude potrebe i u zavisnosti od intenziteta posla, postoji mogućnost proširenja", naveo je Ćirić,

Ćirić je objasnio da procedura podrazumeva da preduzetnik sa svojim proizvodom dođe na šalter Pošte, elektronski popuni potreban dokument koji prati taj paket do pošte carinjenja, gde Carina obavlja svoj deo posla, a potom kanalima transporta paket se dostavlja korisniku, pri čemu vreme isporuke zavisi od krajnje adrese.

Ovaj projekat govori o ambicijama Pošte da kroz investicije, izgradnjom Glavnog poštanskog centra, podizanjem kapaciteta i automatizacijom procesa prerade pošiljki, formatira taj sistem kao pouzdan, efikasan i pristupačan logistički most za privredu Srbije na regionalnom i globalnom planu, kazao je Ćirić.

"Skoro godinu dana smo radili na ovom poslu sa idejom pojednostavljenja procedura i podsticaja izvoznih aktivnosti za oko 300.000 mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji i željom da smanjimo administrativne prepreke i procedure, kako bi podstakli njihov izvozni potencijal", istakao je Ćirić.

Petronijević je kazao da se pozitivni efekti ove saradnje i projekta mogu očekivati u kratkom periodu.

Pošta ima takvu mrežu da će svakom građaninu Srbije koji bude želeo da izvozi svoje proizvode to biti omogućeno pod približno istim uslovima, naveo je Petronijević.
On je najavio da Pošta i Carina nameravaju da prošire svoju saradnju, ne samo na ovom projektu, nego i brojnim drugim značajnim projektima.

Usluga "Post eksporta" podrazumeva da paket isti dan bude na carini, a omogućiće izvoz robe u 237 zemalja širom sveta, dok cena usluge zavisi od zone u kojoj se nalazi krajnji korisnik.

U zavisnosti od težine paketa, u prvoj zoni koja obuhvata zemlje bivše Jugoslavije, cena usluge se kreće od 990 do 5.890 dinara.

Za slanje paketa u ostale zemlje Evrope, koje se nalaze u drugoj zoni, cena se kreće od 1.290 do 9.990 dinara, dok treća zona obuhvata zemlje Azije i Afrike sa cenom od 1.780 do 17.780 dinara.

Najveća cena, od 2.060 do 18.950 dinara, plaća se za slanje paketa u zemlje četvrte zone koja obuhvata Ameriku i Australiju

U SUBOTICU STIŽU SVAROVSKI I KALCEDONIA

Tanjug

Subotica je trenutno jedna od najatraktivnijih lokacija za strane investitore u Srbiji, kažu zvaničnici ovog grada ne krijući zadovoljstvo epilogom višemesečnih pregovora sa renomiranim kompanijama "Svarovski" i "Kalcedonia".

U privrednoj zoni Mali Bajmok već uspešno rade svetski poznate firme "Norma grup" i "Dunkenmotoren", početkom narednog meseca počinje izgradnja fabrike gumenih komponenti za automobile  "Kontinental", a svoje proizvodne pogone gradiće i italijanska kompanija za proizvodnju donjeg veša "Kalcedonia" i austrijski gigant u proizvodnji kristalnog nakita  "Svarovski".

U oba slučaja, rekao je on, već su potpisani memorandumi, dokumenta koja sadrže namere države za subvencije, obaveze grada u odnosu na investitora i konkretne namere investitora za ulaganja.

Obaveze grada su standardne, rekao je Vučinić i precizirao da podrazumevaju opremanje zemljišta infrastrukturom, pribavljanje dozvola, urbanističkih planova i dokaza o vlasništvu nad zemljom.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak sporazum između države i prestižnog austrijskog investitora, kompanije "Svarovski", koji će u narednom periodu i formalno potpisati Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i ova kompanija.

RUSKI KONCERN "GASPROM" PREUZIMA NEMACKU ENERGETSKU KOMPANIJU "ENVAKOM SERVIS"

Tanjug

Ruski koncern "Gasprom" preuzima nemacku energetsku kompaniju "Envakom servis", objavio je nemački dnevnik "Frankfurter rundšau".

U Nemačkoj je objavljen podatak da je kompaniju kupila druga filijala ruskog gasnog giganta - "Gasprom Marketing&Trejding", ali se drugi detalji transakcije ne otkrivaju.

Planovi "Gasproma" da preuzme "Envakom" najavljeni su sredinom oktobra, posle čega su zainteresovane strane dobile dozvolu nemačke antimonopolske službe za realizaciju transakcije.

"Envakom servis", osnovan 1999. godine, bavi se između ostalog proizvodnjom struje iz ekološki čistih energetskih izvora i opslužuje oko 500.000 klijenata.

Kupovinom "Envakoma", ruski holding dobija direktan pristup nemačkom maloprodajnom tržištu i postaje konkurent velikim snabdevačima električnom energijom, kompanijama E.On i RWE.

Prema ranije objavljenim informacijama, "Gasprom" i RWE nameravaju da u Evropi formiranju zajedničko preduzeće, koje bi objedinilo elektrane tih kompanija u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i zemljama Beneluksa.

KINESKI SUDOVI OSUDILI NA SMRTNE KAZNE DVOJICU POZNATIH PRIVREDNIKA ZBOG KORUPCIJE I PRONEVERE

Tanjug

Jedan je osuđen zbog nelegalnog fonda piramidalnih investicija, a drugi zbog korupcije i pronevere sredstava, javili su danas državni mediji.

Vlasnik firme za poslove s nekretninama Đi Venhua osuđen je na najtežu kaznu zbog ilegalnih poslova prikupljanja novca za investicije u iznosu od 5,5 milijardi juana (870 miliona dolara), na koje je po principu piramidalne štednje davao nerealno visoku kamatu od preko 12 procenata.

Njegova firma Jintai ril estejt investment iz grada Lišui u istočnoj kineskoj provinciji Džeđiang, na nelegalan način je prikupljala sredstva i nudila visoku zaradu između 2003. i 2008. godine, objavio je list "Global tajms".

Đi i drugi partneri prikupili su sredstva od više od 15.000 investitora u Džeđiangu i centralnoj provinciji Hunan, govoreći im da će fondovi biti korišćeni za podizanje stambenih i poslovnih objekata i obećavali visok povraćaj uloženog kroz tada brz rast cena nekretnina.

Prevara je trajala dok vlasti nisu uhapsile vlasnike firme septembra 2008. nakon što je ona bankrotirala zbog svetske finansijske krize.

Lokalni sud je u ponedeljak osudio još pet ljudi umešanih u te malverzacije, uključujući troje Đijevih rođaka, od kojih su dvoje dobili odloženu smrtnu kaznu, a jedan doživotnu robiju.

U Kini se odložena smrtna kazna posle dve godine zbog dobrog vladanja obično zameni doživotnim zatvorom.

Preostalo dvoje zaposlenih u firmi je osuđeno na tri godine zatvora.

Ilegalne pozajmice ili zelenašenje je bilo široko rasprostranjeno u Kini nakon što su vlasti ograničile kredite zbog visoke inflacije, pa su banke favorizovale velika državna preduzeća i ostavljale bez kredita male privatne kompanije.

Sud u Šangaju osudio je na smrtnu kaznu bivšeg predsednika državne šangajske farmaceutske grupe zbog korupcije i pronevere sredstava u slučaju koji je izazvao i zabrinutost za bezbednost lekova.

Sud je Vu Đianvena osudio na najtežu kaznu zbog primanja mita od 11,8 miliona juana (1,9 miliona dolara) i pronevere 33,5 miliona juana, oko 5,5 miliona dolara, objavio je list "Novosti kineskog biznisa".

Vlasti su takođe zaplenile Vuovu imovinu koja se sastojala i od računa u stranim bankama, piše list bez navođenja iznosa.

Vu je uhapšen 2009. godine, a optužen je da je tokom deset godina 35 puta primio mito da bi njegova firma kupovala sirovine od određenih firmi. On je takođe davao isključiva prava prodaje lekova te firme određenim agentima, piše list.

Šangajska farmaceutska grupa je po prihodima treća najveća kineska kompanija za proizvodnju lekova.

AKCIJAMA SPASAVAJU "JUGOREMEDIJU"

RTV

Mali akcionari zrenjaninske fabrike lekova "Jugoremedija", udružili su svoje akcije. Kako tvrdi njihov predstavnik , plan im je udruživanje sa državnim paketom akcija što bi dovelo do većinskog vlasništva, a sve to u cilju spašavanja ove, nekada veoma uspešne fabrike koja trenutno posluje sa gubicima.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ODRŽAN OBRAZOVNO-NAUČNI SKUP "OBRAZOVANJE ZA BUDUĆNOST" • Sticanjem svojstva kandidata za članstvo u EU moguće je ostvariti cilj da do 2020. godine Srbija ima više od 30 odsto visokoobrazovanih građana •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je danas da bi kandidatura Srbije za članstvo u EU otvorila našoj zemlji pristup fondovima od 17 milijardi evra za celoživotno učenje i doškolovavanje.

Đelić je na obrazovno-naučnom skupu "Obrazovanje za budućnost" u Palati Srbija istakao da je cilj da do 2020. godine Srbija ima više od 30 odsto visokoobrazovanih građana.

Takođe, kako je dodao, cilj je da do tog perioda tri četvrtine 15-godišnjaka budu funkcionalno pismeni i da se smanji procenat onih koji napuštaju školovanje na manje od 15 odsto.

On je naveo da danas u našoj zemlji 21 odsto populacije od 30 do 34 godine ima višu školu ili fakultet, pri čemu je ukazao na to da je cilj da ih do 2020. godine bude 30 odsto.

Među radno sposobnim stanovništvom danas u Srbiji 56 odsto njih ima srednju stručnu spremu, dok trećina građana ili nema ili ima samo završenu osnovnu školu.

Prema njegovim rečima, kako bi se ova situacija promenila neophodan je status kandidata za članstvo u EU koji će omogućiti više sredstava koja se ulažu u obrazovanje.

Direktor Britanskog saveta u Beogradu Toni O'Brajen naglasio je da društvo mora da bude otvoreno i transparentno kako bi zemlje mogle da uče jedne od drugih i da sarađuju u oblasti obrazovanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.11.2011.

NBS SMANJILA PROCENU PRIVREDNOG RASTA ZA 2012. NA 1,5 ODSTO

Narodna banka Srbije procenjuje da će u sledećoj godini rast bruto domaćeg proizvoda Srbije biti 1,5 odsto, a za ovu godinu oko dva odsto, izjavio je danas guverner centralne banke Dejan Šoškić.

NBS je ranije smanjila projekciju privrednog rasta za ovu godinu sa tri na 2,5 odsto.

Promena prognoze rasta za iduću godinu je u velikoj meri zasnovana na očekivanjima da će, usled ekonomske krize, zemlje EU koje su najveći trgovinski partneri Srbije, pre svega Italija, Nemačka i Rumunija, zabeležiti smanjene stope rasta, objasnio je Šoškić na konferenciji za novinare.

Guverner je rekao da očekuje da će i Međunarodni monetarni fond imati slične prognoze za rast BDP-a Srbije u narednoj godini.

Prema procenama NBS, rast BDP-a će 2012. biti prevashodno vođen neto izvozom, a u ovoj godini rastom investicione aktivnosti i u manjoj meri neto izvozom, dok će doprinos finalne potrošnje i ove godine biti negativan, rekao je guverner.

On je podsetio da je prema fleš proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast BDP-a u trećem tromesečju ove godine bio znatno usporen i iznosio je 0,7 odsto.
Govoreći o eventualnom prelivanju krize iz zemalja evrozone finansijskim kanalima, Šoškić je istakao da NBS prati dešavanja u svim bankama i precizno evidentira kretanje novca i dodao da nema pojava koje bi trebalo da izazivaju zabrinutost.

Prema njegovim rečima, ukoliko bi destabilizacija sa međunarodnog finansijskog tržišta počela da se preliva u naš sistem, NBS ima mere koje bi u tom slučaju primenila.

Izvor: Tanjug, 14.11.2011.

PREDSTAVNICI SRBIJE I UKRAJINE POTPISALI ČETIRI VAŽNA MEĐUDRŽAVNA DOKUMENTA

Srbija i Ukrajina imaju veliki prostor za unapređenje privredne saradnje, čak i u vremenu ekonomske krize, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, na izuzetno posećenom Biznis forumu srpskih i ukrajinskih privrednika u Kijevu.

Biznis forum, u organizaciji Trgovinsko industrijske komore Ukrajine i Privredne komore Srbije, održan je u okviru dvodnevne zvanične posete naše državne i privredne delegacije, koju predvodi predsednik Srbije Boris Tadić.

Bugarin je istakao da PKS podržava aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine i pozvao sve ukrajinske privrednike da sarađuju sa srpskim kompanijama i slobodnije investiraju u Srbiju.

On je rekao da bi ovim procesom trebalo da se stvore kvalitetniji uslovi za unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja.         
     
Ukupna robna razmena Srbije i Ukrajine za devet meseci ove godine iznosi 461,3 miliona dolara, sa rastom uvoza od 46 procenata, dok izvoz iz Srbije stagnira sa 163,5 miliona dolara, naveo je Bugarin.

On je dodao da se PKS zalaže za jačanje saradnje i zajednička ulaganja u oblastima proizvodnje i realizacije semenske robe, intenzivnih ratarskih kultura, izgradnje silosa i prehrambenih kapaciteta, poljomehanizacije i robe široke potrošnje, građevinskih materijala i opreme, sadnica voća i vinove loze, izgradnju puteva i saradnju u oblasti transporta i tranzita.

Srpske investicije u Ukrajini iznose oko 40 miliona dolara, a najveći ulagači su "Sintelon - Tarket" iz Bačke Palanke i novosadski holding "MK Grupa".

Oblasti u kojima će se u narednom periodu razvijati bilateralna saradnja u vezi su sa agroindustrijskim kompleksom, građevinarstvom i drvno - prerađivačkom industrijom, izgradnjom infrastrukturnih i poslovno stambenih objekata, a očekuje se razvoj projekata i u mašinogradnji, elektronici i turizmu.

Predsednik Bugarin je detaljno upoznao ukrajinske partnere sa prednostima Srbije kao poslovne i investicione destinacije, infrastrukturnim projektima u oblasti saobraćaja i energetike, sa učešćem Srbije u Dunavskoj strategiji, kao i sa potpisanim sporazumima o slobodnoj trgovini, koji našoj robi omogućavaju bescarinski pristup na tržište sa oko milijardu potrošača.

Na Biznis forumu učestvovali su menadžeri dvadesetak velikih srpskih kompanija i naučnih instituta, a posle plenarnog dela sastanka usledili su međusobni razgovori srpskih i ukrajinskih poslovnih ljudi, od kojih su se neki odmah završili konkretnim predlozima koji vode sklapanju novih ugovora.

Učesnici foruma su zaključili da su Ukrajina i Srbija dve zemlje čiji su narodi spojeni istorijskim i kulturnim vezama, koje bi u budućnosti trebalo potvrditi i na privrednom planu. Iako se proteklih godina beleži stalan rast trgovinske razmene, obim ekonomske saradnje je ipak na niskom nivou, ako se uzmu u obzir ogromni pojedinačni i uzajamni potencijali, resursi i zajednički interesi.

Srpska delegacija završava danas dvodnevnu posetu Ukrajini, u čijem su fokusu bile privredno-ekonomske teme.

Predstavnici Srbije i Ukrajine su juče u Kijevu potpisali četiri važna međudržavna dokumenta: Sporazum o prevozu putnika i robe u drumskom saobraćaju, Sporazum u oblasti odbrane, Protokol o saradnji ministarstava spoljnih poslova, kao i Protokol četvrte sednice Međuvladine srpsko-ukrajinske mešovite komisije za ekonomsku i naučno- tehničku saradnju.

U srpskoj državnoj delegaciji su, uz predsednika Tadića, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivan Mrkić.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DO 1. APRILA 2012. GODINE BI TREBALO DA BUDE ZAPOSLENO 600 ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković najavio je će predložiti da se u budžetu za 2012. godinu obezbedi dodatnih milijardu dinara zapošljavanje 600 zdravstvenih radnika, što je pet odsto od ukupnog broja nezaposlenih u toj oblasti.

Stanković je na sastanku sa nezaposlenim zdravstvenim radnicima rekao da bi shodno tome pomenuti zdravstveni radnici trebalo da dobiju zaposlenje do 1. aprila sledeće godine.
On je rekao da će biti formirana komisija koja će definisati kriterijume i način rangiranja kandidata, uz napomenu da će jedan od kriterijuma za zapošljavanje biti dužina čekanja na posao.

Ministar je naveo da prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima 2.019 nezaposlenih lekara, 14.853 osobe sa srednjim medicinskim obrazovanjem, 1.221 doktor stomatologije i 480 diplomiranih farmaceuta.

Prema njegovim rečima, na sajtu Ministarstva zdravlja biće navedeni kriterijumi za zapošljavanje i spiskovi onih koji budu primljeni, a biće ostavljena i mogućnost da na sajtu kandidati izraze prigovor ukoliko smatraju da su na konkursu oštećeni.

Stanković je ukazao na to da je jedno od pitanja koje bi u narednom periodu trebalo rešiti i smanjenje broja kandidata za upis na Medicinski fakultet i dodao da će lekari morati da se opredele da li će raditi u državnom ili privatnom sektoru.

Pomoćnik ministra Dubravka Šaranović objasnila je da bi pitanje specijalizacije i volonterskog staža, za koje se često interesuju nezaposleni zdravstveni radnici, moglo biti rešeno izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010 i 57/2011 - prim. red) tako što će se uvesti odredba " iskustvo u struci".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA KAPITALNI DOBITAK POZITIVNE RAZLIKE IZMEĐU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO KOJOJ JE NEPOKRETNOST UNETA KAO ULOG U ZAVISNO PRIVREDNO DRUŠTVO I NJENE NABAVNE VREDNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 27
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA IZVRŠENA U IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA I NABAVKU OPREME - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Uprava carina: DOKUMENT NA OSNOVU KOGA SE OSTVARUJE PORESKO OSLOBOĐENJE KADA SE DOBRA ŠALJU U INOSTRANSTVO POŠTOM ILI BRZOM POŠTOM BEZ PODNOŠENJA IZVOZNE DEKLARACIJE - Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza: čl. 4 i 6
 • Uprava carina: POSTUPAK TRANZITA STRANE ROBE KOJA SE DOPREMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE - Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija: član 3
 • Uprava carina: PRIVREMENO ISKLJUČENJE IZ SISTEMA KORISNIKA PREVOZA ROBE NA OSNOVU ISPRAVE - KARNETA TIR NA CARINSKOM PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (Konvencija tir, 1975), sa prilozima: član 38
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA ČIJU ĆE DISTRIBUCIJU I UVOZ NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE VRŠITI D.O.O. "Veletabak" Novi Sad - Zakon o duvanu: član 37

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: KORIŠĆENJE VODA BEZ VODOPRIVREDNE DOZVOLE KAO PREKRŠAJ - Zakon o vodama: član 212 stav 1 tačka 23)
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I POVRAĆAJ NEZAKONITO I NEPRAVILNO IZVRŠENIH ISPLATA PENZIJA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 208
 • Privredni apelacioni sud: NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE RAČUNARSKIH PROGRAMA KAO AUTORSKIH DELA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 187
 • Privredni apelacioni sud: NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE ZA PRIVREDNI PRESTUP KORIŠĆENJA NELICENCIRANOG RAČUNARSKOG PROGRAMA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 187
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O BITNOM DOGAĐAJU - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 64
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PREVOZNIKA DA SE PRIDRŽAVA REGISTROVANOG I OVERENOG REDA VOŽNJE - Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: član 19
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN VISINE ŠTETE PO OSNOVU IZMAKLE DOBITI ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNE OBAVEZE ZAKUPCA - Zakon o obligacionim odnosima: član 583 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST ZA PRIVREDNI PRESTUP ŠUMSKOG GAZDINSTVA KAO DELA JAVNOG PREDUZEĆA - Zakon o lovstvu: član 63
 • Privredni apelacioni sud: OSTVARIVANJE PRAVA NA KAMATU ZA POTRAŽIVANJA NA IME NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 185 i 277
 • Privredni apelacioni sud: OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA STVARI NASTALIH ZA VREME TRAJANJA GARANTNOG ROKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 501 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI OSNOV ZA IZVRŠENJE OBAVEZE I ISPUNJENOST USLOVA ZA VRAĆANJE DATOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 374 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI I SANITARNI NADZOR - Zakon o sanitarnom nadzoru: član 35
 • Privredni apelacioni sud: PRODAJA ROBE KRAJNJEM POTROŠAČU - Zakon o zaštiti potrošača: član 2
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu: član 40
 • Privredni apelacioni sud: TRAJNA ILI PRIVREMENA ODJAVA KORIŠĆENJA VODE IZ GRADSKOG VODOVODA - Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode: član 65
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ODNOSNO PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA - Zakon o veterninarstvu: čl. 156 i 157
 • Privredni apelacioni sud: ZABRANA ODLAGANJA OTPADA NA MESTIMA KOJA NISU ODREĐENA ZA TU NAMENU - Zakon o postupanju sa otpadnim materijama: član 28
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA DA KLIJENTA OBAVESTI U PROPISANOM ROKU O POSLU ZAKLJUČENOM PO NJEGOVOM NALOGU - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 127 stav 1
 • Viši trgovinski sud: STAVLJANJE U PROMET HIGIJENSKI NEISPRAVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe: član 38 stav 1 tačka 1) i stav 2
 • Viši trgovinski sud: USLOVI ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA - Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju: član 16 stav 1

Likvidacije:

U periodu od 7. novembra do 11. novembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

171912

SHIPENGINEERING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

11.11.2011

60

171896

SANUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

11.11.2011

60

171857

JAPANAC PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

11.11.2011

60

171861

BEO FT INVESTMENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

11.11.2011

60

171853

KAMEN-STONE - U LIKVIDACIJI

Niš - Crveni Krst

11.11.2011

60

171845

B&G PRESIDENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

11.11.2011

60

171851

CAPRADEX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

11.11.2011

60

171837

LEVATOR-LUKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

11.11.2011

60

171827

KNJIGOVODSTVO KONSALTING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

11.11.2011

60

171821

COLORTIME - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

11.11.2011

60

171813

EULUBRIFIC - U LIKVIDACIJI

Pančevo

11.11.2011

60

171808

ČUKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Zubin Potok

11.11.2011

60

171799

VUKOVIĆ MEHANIKA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

11.11.2011

60

171787

PUT DIZAJN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

11.11.2011

60

171767

MIRA-GRAF - U LIKVIDACIJI

Kikinda

10.11.2011

60

171763

MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

10.11.2011

60

171728

DIGILAB - U LIKVIDACIJI

Kanjiža

10.11.2011

60

171718

COM-IPON - U LIKVIDACIJI

Vršac

10.11.2011

60

171709

AVALA AUTOPROMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

10.11.2011

60

171703

VRNJCI DRVO - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

10.11.2011

60

171685

ČERČIL PROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

10.11.2011

60

171678

SLAVOLJUB - U LIKVIDACIJI

Žagubica

10.11.2011

60

171672

PUPA BRA LIMIT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

10.11.2011

60

171666

GVT GRANIT GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

10.11.2011

60

171647

DLM-STUDIO DE SOLE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

10.11.2011

60

171641

GAL-LEDER INVESTMENTS AND MANAGEMENT LIMITED - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

10.11.2011

60

171634

GO-ON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

10.11.2011

60

171624

SMP INVESTMENT INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

10.11.2011

60

171628

KSA EXCLUSIVE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

10.11.2011

60

171620

GOGIGAS - U LIKVIDACIJI

Bor

10.11.2011

60

171616

MILA TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

10.11.2011

60

171605

MIĐOR - U LIKVIDACIJI

Jagodina

09.11.2011

60

171601

MINERALI BIRO - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

09.11.2011

60

171583

ATRIS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.11.2011

60

171579

RADIĆPLAST - U LIKVIDACIJI

Loznica

09.11.2011

60

171571

AUTOALESTA - U LIKVIDACIJI

Žabalj

09.11.2011

60

171564

HIT PRESS - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

09.11.2011

60

171542

AKZENT MEDIA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.11.2011

60

171523

ORTACI KOSTIĆ ZORAN I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Barajevo

09.11.2011

60

171480

IZGRADNJA INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.11.2011

60

171476

AGROMETAL - U LIKVIDACIJI

Leskovac

08.11.2011

60

171466

SREĆKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Trstenik

08.11.2011

60

171458

DATACUBED - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.11.2011

60

171460

MESARA KALENIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

08.11.2011

60

171449

BIGZ2BIZ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.11.2011

60

171436

KORAĆ TEKSTIL - U LIKVIDACIJI

Valjevo

08.11.2011

60

171423

MIRABRA KM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.11.2011

60

171387

YUPI PRESS - U LIKVIDACIJI

Čačak

07.11.2011

60

171376

HITKO TRADE - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

07.11.2011

60

171329

SUNRIDER 025 - U LIKVIDACIJI

Sombor

07.11.2011

60

171321

MB LON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

07.11.2011

60

171308

AXEL SERVICES - U LIKVIDACIJI

Smederevo

07.11.2011

60

171304

AGRO - METALIKA - U LIKVIDACIJI

Vrbas

07.11.2011

60

171302

ALU-TOPLICA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.11.2011

60

171293

ANKORA PIS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

07.11.2011

60

171254

ILIJADA-MB - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.11.2011

60

171246

MAKEIT CO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.11.2011

60

171238

MOTO LAZOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

07.11.2011

60

171232

ORTOMEDIK - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

07.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 14.11.2011.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 9.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće "Naftni kablovi" d.o.o.

17490443

48 St. broj 1842/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1717

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 1842/2011 od 31. maja 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Naftni kablovi" d.o.o., Beograd, Svetozara Radića 7a, MB: 17490443, PIB: 102975648.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Lukač Živan iz Beograda, Luke Vojvodića 69.
3. Ispitno ročište određuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Podgrmečje" d.o.o.

17348574

St. broj 17454/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2249

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1745/11 od 19. oktobra 2011. godine pokrenuo postupak stečaja nad "Podgrmečje" d.o.o. iz Rušnja, matični broj 17348574, PIB 101411834, po predlogu stečajnog poverioca NLB banke iz Beograda od 20. aprila 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenovana je Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 165/V III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 25. novembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Mobeh"

 

48. St. 2550/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. 2550/2010 od 16. juna 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad "Mobeh" u stečaju iz Beograda, Bačvanska 21.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 25. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Sartid Veljko Dugošević" d.o.o.

 

10. St. broj 155/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 155/10 od 20. oktobra 2011. godine odredio je završno ročište nad Stečajna masa "Sartid Veljko Dugošević" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Krunska 47, na kome će se:
1. odlučivati o neraspodeljenim delovima deobne mase,
2. odlučivati o drugim pitanjima od značaja za okončanje stečajnog postupka u smislu člana 150. Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji.
Završno ročište će se održati 25. novembra 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210/II sa početkom u 11,00 časova.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 20. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Medico trade & partners

17134418

48. St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1767

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Medico trade & partners u stečaju iz Beograda, Despota Stefana 1A, MB 17134418, PIB 100213688, na zaključnom ročištu 21. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Medico trade & partners u stečaju iz Beograda, ul. Despota Stefana br. 1 A, MB: 17134418, PIB: 100213688.
Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova br. 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Medico trade & partners u stečaju iz Beograda, ul. Despota Stefana br. 1 A.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 290-18296-60, koji se vodi kod Univerzal banke a.d. u Beogradu, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita br. 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17134418.
Nalaže se Poreskoj upravi - odeljenje Vračar da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 100213688.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

M.S.G. - RIO d.o.o.

20423552

7. St. broj 1079/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 1079/11 od 20. oktobra 2011. god. usvojio je predlog predlagača OTP banka Srbija ad Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 80, od 25. maja 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom M.S.G. - RIO d.o.o., Beograd, Leštane, Toplička 15b, matični broj 20423552, PIB 105609750.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Imenuje se Zornić Stanimir iz Beograda, Perside Milenković 1, za stečajnog upravnika.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat 1.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 21. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Fadesa društvo sa ograničenom odgovornošću

17562525

7 St. broj 433/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2143

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 433/11 od 27. septembra 2011. god. usvojio je predlog predlagača poverioca Jolović Nikole iz Beograda, Teodora Češljara, 12, od 18. maja 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Fadesa društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Vase Pelagića 54, matični broj 17562525, PIB 103408727.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Imenuje se Saša Radulović iz Beograda, Jablanička 182 za stečajnog upravnika.
Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 22. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat 1.
Ispitno ročište zakazuje se za 12. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d.

17339702

46 St. broj 2536/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1198

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 46 St-2536/2010 od 21.12.2010. godine, stečajni sudija Ljiljana Vuković usvojila je predlog "Vojvođanske Banke" a.d. Novi Sad, Trg Slobode Broj 7 i otvoren je stečajni postupak nad "Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d. iz Boljevca, Čemelikovo naselje broj 105, matični broj: 17339702, PIB: 102457219. Dopunsko ispitno ročište zakazano je za 15. novembar 2011. godine, u 11 časova, koje će se održati u sudnici 236/11, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2. Obaveštavaju se poverioci da će se na dopunskom ispitnom ročištu raspravljati o prijavi potraživanja razlučnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Niš, Bulevar Nemanjina 14a.
Obaveštavaju se poverioci da na dopunskom ročištu mogu osporavati prijavljeno potraživanje razlučnog poverioca, a ukoliko isto ne ospore, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, inženjering, špediciju i transport Commerce system a.d.

07545207

7 St. broj 4265/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2202

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 4265/10 od 29. septembra 2011. godine usvojio je predlog dužnika od 22. septembra 2010. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Privrednim društvom za spoljnu i unutrašnju trgovinu, inženjering, špediciju i transport Commerce system a.d. Beograd, matični broj 07545207, PIB 100287506.
II Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III Imenuje se Dragica Jokić iz Beograda, Salvadora Aljendea 36/17, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. novembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VIII Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
IX Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 30. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Divacinženjering" d.o.o., Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge

20097922

3. St. broj 2801/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2222

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2801/2011 od 17. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Divacinženjering" d.o.o., Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Beograda, Gvozdićeva 1, matični broj 20097922, PIB 104123780, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 261 (kancelarija u ul. Radoslava Grujića br. 24/I sprat 2).
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januar 2011. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za: 18. novembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Premije MG" d.o.o.

 

6. St. broj 396/11

 

 

 

Privredni sud u Beogradu zakazuje ročište u predmetu 6. St. broj 396/11 za razmatranje i glasanje o predlogu plana reorganizacije stečajnog dužnika "Premije MG" d.o.o., u stečaju, Beograd, Francuska 3 za 1. decembar u 8,50 časova u sudnici broj 213.
Predlagač plana je osnivač i vlasnik stečajnog dužnika Goran Mrdeljić.
Poverioci i sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u predlog plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini potraživanja. Glasa se na ročištu za razmatranje i usvajanje predloga plana reorganizacije ili pismenim putem, kada se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda, 1. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Novi Real" d.o.o. za projektovanje, inženjering, uvoz, izvoz, izvođenje građevinskih radova

17179489

3. St. broj 2801/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2223

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 2801/2011 od 17. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Novi Real" d.o.o. za projektovanje, inženjering, uvoz, izvoz, izvođenje građevinskih radova iz Beograda, Borivoja Stevanovića 12/b, matični broj 17179489, PIB 101742383, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261 (kancelarija u Radoslava Grujića 24/I sprat/2).
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđenja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 18. novembar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"JUGOMETAL JM" DOO

 

St. broj 33/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JUGOMETAL JM" DOO u stečaju iz Valjeva, dana 24. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "RUŽA-PROM" Tadić Branko i ortak

176228520

St. broj 411/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "RUŽA-PROM" Tadić Branko i ortak u stečaju od Klenje, doneo je dana 31. maja 2011. godine, sledeće rešenje:
I Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "RUŽA-PROM" Tadić Branko i ortak u stečaju od Klenje, Popa Cvetina 88, matični broj 176228520, PIB 103737335, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 411/10 od 4. avgusta 2010. god.
II Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika.
III Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Ubprojekt" ad

7327676

St. broj 163/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=551

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UBPROJEKT.shtml/seo=/companyid=1435

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković u postupku stečaja nad "Ubprojekt" ad u stečaju Ub, doneo je dana 12. septembra 2011. godine, rešenje
I Utvrđuje se da stečajni dužnik ima samo jednog poverioca, pa se obustavlja stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ubprojekt" ad u stečaju Ub, Omladinskih brigada 5, matični broj 7327676, PIB 101350276, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 163/10 od 8. jula 2010. god.
II Otklanjaju se sve pravne posledice nastale otvaranjem stečajnog postupka i nalaže se stečajnom upravniku uspostavljanje pređašnjeg stanja.
III Nastali troškovi padaju na teret stečajne mase.
IV Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o.

20083441

St. broj 333/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1711

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o. Trbušnica, Vere Bajan b.b., dana 25. oktobra 2011. godine, doneo je rešenje.
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o. Trbušnica, Vere Bajan b.b., matični broj 20083441, PIB 104078982, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Ruža-Prom" Tadić Branko i ortak

 

St. broj 411/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspxV

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=646

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Ruža-Prom" Tadić Branko i ortak u stečaju od Klenje, doneo je dana 24. oktobra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Zoran Božić iz Uba.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Ubprojekt" a.d.

 

St. broj 163/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=551

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UBPROJEKT.shtml/seo=/companyid=1435

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković u postupku stečaja nad "Ubprojekt" a.d. u stečaju iz Uba, doneo je dana 17. oktobra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DOO "Autosaobraćaj"

 

St. broj 19/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to stečajno veće u sastavu od sudije Milena Stevanović, kao predsednika veća i sudije Jasmina Popović i Goran Krstić, kao članovi veća u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom DOO "Autosaobraćaj" iz Negotina u stečaju, u predmetu St. 19/10, van ročišta, doneo je dana 26. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 2. decembar 2011. godine u 12,00 časova, u prostorijama Privrednog suda Zaječaru, u sudnici broj 4.
Rešenje objaviti u"Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli suda, sa pozivom poveriocima za isto ročište.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoor"

 

1. St. broj 401/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoor" Bor, 3. oktobra 111/29 sa razloga da je imovina stečajnog dužnika unovčena.
Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beograd, a preko ovog suda u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 13. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Žitohem" d.o.o.

08271372

St. broj 192/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2248

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, St. broj 192/11 od 19. oktobra 2011. godine.
Usvaja se predlog predlagača.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Žitohem" d.o.o. Zrenjanin, Žarka Zrenjanina bb, matični broj 08271372, PIB 101161099.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Bogunović Milica iz Zrenjanina, Brigadira Ristića C/8-9, broj licence 155-0343.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 30. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sudnici 56/I (shodno članu 36).
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 7. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sudnici broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 20. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Spaynest" d.o.o.

 

1. St. broj 282/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Spaynest" d.o.o., Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. broj 282/2011, održati dana 24. novembra 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Privredno društvo "Vinarija Levač" d.o.o.

 

2. St. broj 388/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+LEVAC+ad.shtml/seo=/companyid=617

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 388/2011 od 19. oktobra 2011. godine, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Vinarija Levač" d.o.o. Rekovac,
zakazao dopunsko ispitno ročište za 9. novembar 2011. g. sa početkom u 10,30 časova, koje će se održati u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Eko Inos" AD

 

St. broj 45/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=445

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INOS+KRUSEVAC+-++Eco-Inos+-+Eko-Inos.shtml/seo=/companyid=843

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Eko Inos" AD u stečaju Kruševac rešenjem St. 45/2010 dana 25. oktobra 2011. godine zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za dan 28. novembra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u sudnici br. 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Drvo Prerada"

 

4. St. broj 242/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1748

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Drvo Prerada" Vrnjačka Banja koga zastupa st. upravnik Hranislav Obradović iz Kruševca doneo je 25. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika "Drvo Prerada" Vrnjačka Banja u stečaju, St. broj 242/2010 i isto ročište se zakazuje za 24. novembar 2011. godine u 10,20 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41 u sudnici broj 3.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Purić Promet" d.o.o.

 

4. St. broj 453/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1749

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Purić Promet" d.o.o. Koševi koga zastupa st. upravnik Hranislav Obradović iz Kruševca doneo je 25. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika "Purić Promet" d.o.o. Koševi u stečaju St. broj 453/2010 i isto ročište se zakazuje za 24. novembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog sudu u Kraljevu, Cara Dušana 41, u sudnici broj 3.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Media art"

20050004

6. St. broj 9/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1455

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Media art" Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 20050004, poreski broj 104025579, tekući račun broj 290-12262-23, kod Univerzal banke AD Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana, 21. marta 2011. godine, od strane predlagača Univerzal banke AD Beograd, doneo je
REŠENJE
Ispitno ročište zakazuje se za 24. novembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "FOX"

06066330

2 St. broj 539/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2318

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača EUROBANK EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "FOX" iz Niša, Kralja Stevana Prvovenčanog 34, doneo je, dana 25. oktobra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "FOX" iz Niša, Kralja Stevana Prvovenčanog 34, matični broj 06066330, PIB 100334190.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Bratislav Rajković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 1. decembra 2011. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. januara 2012. godine u 12,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 25. oktobra 2011. godine i istog dana je Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

DP "Alprodukt"

 

2. St. broj 117/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=473

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALPRODUKT.shtml/seo=/companyid=231

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Zorana Milosavljevića, doneo je dana 25. oktobra 2011. godine rešenje.
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, za dan 5. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "BC trade"

17434411

2 St broj 611/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2285

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača AIK banke AD Niš, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "BC trade" iz Niša, 7. jula 5a, doneo je dana 25. oktobra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "BC trade" iz Niša, 7. jula 5a, matični broj 17434411, PIB 102256795.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Gordana Jovanović iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 1. decembra 2011. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. januara 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren 25. oktobra 2011. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

EOLE transport

17614398

2 St. broj 308/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1762

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom EOLE transport u stečaju Begeč, Kralja Petra Prvog br. 4 MB: 17614398 PIB:103593610 po obaveštenju NBS od 18. januara 2011. godine i predlogu poverioca OTP banka Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 od 26. aprila 2011. godine, doneo je dana 26. oktobra 2011. godine, sledeće
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište na kom će se raspravljati o završnom računu stečajnog dužnika za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u raspravnoj sali 7 prizemlje, Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska 3.
Na ročište se pozivaju, poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Pinki d.o.o.

8390746

2. St. broj 859/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2170

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Pinki d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara 3/2 MB 8390746, PIB 100715392 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. aprila 2011. godine i po predlogu predlagača Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 23. juna 2011. godine doneo od 28. juna 2011. godine, od 13. oktobra 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Pinki d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara 3/2 MB 8390746, PIB 100715392, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Stojković iz Novog Sada, Vladike Ćirića broj 30/2.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 13. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

AD "Hip-Petroremont"

08192766

5. St. broj 70/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1630

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HIP-PETROREMONT.shtml/seo=/companyid=2420

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Hip-Petroremont" u stečaju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični broj 08192766, PIB 101862253, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenje kojim je zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

DP "Plana - ishrana, ugostiteljstvo i turizam"

17433083

St. broj 297/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga, prezaduženosti pa se prema stečajnom dužniku DP "Plana - ishrana, ugostiteljstvo i turizam", u likvidaciji iz Velike Plane otvara stečajni postupak.
Utvrđuje se da stečajni dužnik DP "Plana - ishrana, ugostiteljstvo i turizam", u likvidaciji iz Velike Plane, nema imovinu pa se stečajni postupak prema stečajnom dužniku DP "Plana - ishrana, ugostiteljstvo i turizam", u likvidaciji iz Velike Plane, MB 17433083, PIB 101175612, zaključuje.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika DP "Plana - ishrana, ugostiteljstvo i turizam", u likvidaciji iz Velike Plane MB 17433083.
Nalaže se NBS i poslovnim bankama da ugase račun stečajnog dužnika broj 355-1132928-30 kod Vojvođanske banke AD Novi Sad.
Nalaže se republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17433083.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 101175612.
Oglas o otvaranju i zaključenju st. postupka objaviti na oglasnu tablu suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DP PK "Šumadija"

07198833

St. broj 342/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2277

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=4928

Privredni sud u Požarevcu, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP PK "Šumadija" iz Smederevske Palanke - u likvidaciji, Francuska 23, MB 07198833 PIB 101928981 zbog prezaduženosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd - Terazije 23.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 30. januara 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačkog ročište određuje se za 23. novembar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica broj 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 21. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"CTP" Trgovinsko preduzeće DOO

08299528

3 St. broj 86/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=277

 

Privredni sud u Somboru je u postupku stečaja nad "CTP" Trgovinsko preduzeće DOO Crvenka, M. Tita 124, Rešenjem St. broj 86/2010 od 23. juna 2011. godine utvrdio, da je nakon unovčenja imovine stečajnog dužnika izvršeno namirenje razlučnog poverioca Fabrika šećera "Crvenka" iz Crvenke i delimično namirenje razlučnog poverioca "Vojvođanska banka" AD Novi Sad, da je izvršeno namirenje troškova postupka, a da za preostala namirenja razlučnog i stečajnih poverilaca nije preostalo sredstava, pa je stečajni postupak nad "CTP" DOO Crvenka matični br. 08299528 zaključen.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Kobako"

 

St. broj 69/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2191

 

Privredni sud u Subotici je 25. oktobra 2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Kobako" Subotica o odlaganju ispitnog ročišta od 12. januara 2012. godine za 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Ravnica"

 

St. 66/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 25. oktobra 2011. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Ravnica" Bačka Topola, broj St. 66/2010 - za 24. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,15 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Preduzeće "Budućnost" sa p.o.

07170877

2. St. broj 241/11

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 241/11 od 20. oktobra 2011. godine otvorio postupak stečaja nad Preduzećem "Budućnost" sa p.o. Gornji Milanovac, MB 07170877, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli Suda. Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Beograd.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na St. broj 241/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 29. novembra 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 24. april 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 10,30 časova.

Izvor: Redakcija, 14.11.2011.