Aktuelne vesti na dan 10. oktobar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) …

Kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku. Ako se ugovori da će se dug vratiti npr. u novcu ili u gradjevinskom materijalu, isključivo pravo izbora ima dužnik i on bira hoće li dati novac ili materijal isl.

SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 75 OD 7.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I IZNOSU POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RURALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-844/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-736/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • OSNIVANJE I POLOŽAJ ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA: • Odgovori na sporna pitanja sadržani u obrazloženjima odluka privrednih sudova •

Osnivanje Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma

Delatnost Organizacije

Raspodela naknade naplaćene od korisnika

Organi Organizacije

Odnos Organizacije i Organizacije muzičkih autora Srbije - SOKOJ

Odgovori na sporna pitanja sadržani u obrazloženjima odluka sudova


 • ISO 9798 - INFORMACIONA TEHNOLOGIJA/BEZBEDNOST TEHNIKE

ISO/IEC 9798-1:2010

ISO/IEC 9798-2:2008

lSO/lEC 9798-3:1998

ISO/IEC 9798-4:1999

ISO/IEC 9798-5:2009

ISO/IEC 9798-6:2010  


 • OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA: • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj za treći kvartal 2011. godine dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15.10.2011. godine •

Evidencije i izveštaj - proizvođači

Evidencije i izveštaj - uvoznici

 

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KVARTALNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA TREĆI KVARTAL 2011. GODINE: • Obveznik akcize dužan je da sastavi obračun akcize za jul, avgust i septembar i dostavi ga nadležnom poreskom organu do 20. oktobra 2011. godine •

Način obračunavanja akcize na proizvode koji su proizvedeni u zemlji

Obračunavanje i plaćanje akcize pri uvozu

Obračunavanje minimalne akcize na duvanske prerađevine

Vođenje evidencije i dostavljanje podataka

Pregled iznosa i stopa akcize

 

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, KAO I O ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA - "Sl. glasnik RS", br. 74/2011: • Uvozne dažbine ne plaćaju fizička lica na pošiljke vrednosti do 70 evra koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, a fizička i pravna lica na pošiljke nekomercijalne prirode u vrednosti do 50 evra •

Pošiljke poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu

Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode

 

 • AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE KOJA SE ODNOSE NA PRIPRAVNIKA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA: • Savladavanje programa za uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu •

Na koji način se vrši provera savladanosti programa uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika - pripravnika i kada se ona ostvaruje?
Da li može mentor da bude član komisije koja vrši proveru savladanosti programa uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika - pripravnika?
Da li može pripravnik (nastavnik, vaspitač i stručni saradnik) koji je delimično savladao program uvođenja u posao da polaže ispit za licencu?
Pod kojim uslovima može da se odloži, odnosno odustane od polaganja ispita za licencu?
Da li ispit za licencu može da se polaže iz delova?
Kada se smatra da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik nema licencu?
Da li se nastavniku koji je položio stručni ispit u oblasti obrazovanja, u Republici Crnoj Gori, u martu 2006. godine, položen ispit priznaje kao licenca?

 

 • MOGUĆNOST RASPOREĐIVANJA ZAPOSLENOG NA DVA RADNA MESTA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ŠKOLI) I UTVRĐIVANJE KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLATE
 • INDEKSI CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE ZA SEPTEMBAR 2011. GODINE

1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - septembar 2011.

2. Mesečni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji u 2011. godini

3. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište - po delatnostima - septembar 2011. godine

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA U VEZI OBJAVLJIVANJA OGLASA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Visoki savet sudstva obaveštava javnost da je na sednici održanoj 6. oktobra 2011. godine Visoki savet sudstva doneo odluku da se 20. oktobra 2011. godine objavi oglas za izbor predsednika sudova u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Oglas će biti objavljen u "Sl. glasniku RS" i u dnevnom listu "Politika".

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 7.10.2011.

PREDLOG IZVEŠTAJA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE O TOKU POSTUPKA PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

NAPOMENA: Izveštaj nije potpun i odnosi se na deo postupka preispitivanja i odluke DVT zaključno sa 12. avgustom 2011. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011). Obzirom da je postupak preispitivanja još uvek u toku, Izveštaj će biti dopunjen po okončanju postupka.

"U postupku preispitivanja odluke pravog sastava Državnog veća tužilaca ( u daljem tekstu DVT) koji je pokrenut i vođen za neizabrane nosioce javnotužilačke funkcije, u kome je Udruženje javnih tužilaca učestvovalo preko posmatrača, na osnovu pojedinačnih izveštaja i zapažanja posmatrača Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu UTS), dostavljamo vam,

IZVEŠTAJ O TOKU POSTUPKA

sa ocenom objektivnosti rada i odluka DVT-a

Na početku bi trebalo navesti da značajan broj neizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije, nije ni dobio pojedinačnu obrazloženu odluku prvog sastava DVT-a o prestanku javnotužilačke funkcije. U predmetima ovih kandidata se nalaze izveštaji o efikasnosti u postupanju sa zadovoljavajućim rezultatima i pozitivna mišljenja starešina-javnih tužilaca za zamenike javnih tužilaca, odnosno neposredno viših javnih tužilaca za javne tužioce, a sa druge strane u samim predmetima nije bilo niti jednog dokumenta koji bi dovodio u pitanje stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata. Takođe, u značajnom broju pojedinačnih obrazloženih odluka se konstatuje da neizabrani kandidat ispunjava sve uslove za izbor, ali da nije izabran jer je broj mesta ograničen, a drugi kandidati su bolje ispunjavali uslove za izbor. U svim navedenim situacijama stekli su svi uslovi da ovi kandidati budu izabrani u jedno od tužilaštava za koja su konkurisali primenom člana 14. Pravilnika o postupku preispitivanja odluka prvog sastava DVT-a (u daljem tekstu: Pravilnik), po predlogu izvestioca, koji je bio u obavezi da stavi takav predlog u slučajevima kada su ispunjeni uslovi, a bez održavanja zasedanja, odnosno razgovora sa kandidatom. Međutim, većini ovih kandidata je, nakon obavljenog razgovora, prigovor odbijen i potvrđena odluka prvog sastava DVT-a.

Može se konstatovati da je povređen član 2. st. 1 Pravilnika, i to prema svim neizabranim nosiocima javnotužilačke funkcije koji su učestvovali u postupku, u četiri segmenta i to neposrednosti, pravičnosti, javnosti i kontradiktornosti. Princip neposrednosti je povređen jer Državno veće tužilaca nije održalo ni jedno zasedanje, u smislu čl. 16. Pravilnika, već su razgovor sa kandidatima obavljala po tri člana DVT-a i to izborni članovi DVT-a iz redova javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Takođe su povređeni i principi pravičnosti i zabrane svakog oblika diskrimanacije jer je DVT naknadno zahtevalo i prikupljalo podatke o postupanju u instruktivnim rokovima, pritužbama na rad kandidata i primedbama datim na instruktivinim pregledima u 2006., 2007. i 2008. godini. Ovi podaci nisu bili predmet razmatranja prvog sastava DVT-a do 17.12.2009. godine, pa se nisu mogli smatrati dokumentacijom u smislu člana 4. stava 7. Pravilnika.  Takođe, prikupljanje ovih podataka nije bilo ni u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada nosiclaca javnotužilačke funkcije, pa takvi podaci nisu ni traženi za izabrane kandidate prilikom opšteg izbora. Princip javnosti je poštovan prilikom obavljanja razgovora sa neizabranim nosiocem javnotužilačke funkcije, ali ne i prilikom održavanja sednica i zasedanja DVT-a. Naime, kada je DVT u punom sastavu držao zasedanje ili sednicu, o tim sednicama kandidati, kao ni predstavnici UTS nisu obaveštavani, a kada su se sami interesovali o vremenu održavanja zasedanja i sednica DVT-a, dobijali su odgovor da sednice DVT-a nisu javne. Ovde je potrebno navesti da je Pravilnik propisao da je postupak javan, od čega je izuzetak samo većanje i glasanje, shodno čl. 21. st. 2. Pravilnika, iz čega nedvosmisleno sledi da su sednice i zasedanja DVT-a javni. Princip kontradiktornosti je poštovan samo prilikom obavljanja razgovora sa kandidatom od strane tri člana DVT-a, kako je već napred opisano, ali kako neizabrani nosioci nisu mogli prisustvovati sednicama i zasedanjima DVT-a, pa se samim tim nisu ni mogli izjašnjavati na navode koji su iznošeni na sednicama i zasedanjima DVT-a, u tom delu je povređen i princip kontradiktornosti.

Može se konstatovati i da je preduzetim radnjama u postupku dovedena u pitanje pretpostavka da neizabrani nosioci javnotužilačke funkcije ispunjavaju kriterijume za izbor. Naime, procenat efikasnosti u postupanju najvećeg broja kandidata je bio zadovoljavajući u smislu člana 5. st. 2. 3. i 4. Pravilnika o kriterijumima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, a ocene starešine-javnog tužioca za zamenike, odnosno neposredno višeg javnog tužioca za javne tužioce, kao i kolegijuma javnog tužilaštva, pozitivne ("zadovoljava" ili "zadovoljava za napredovanje"). Samo kod izuzetno malog broja kandidata procenat efikasnosti u postupanju nije bio na zadovoljavajućem nivou, ili je nadležni starešina dao ocenu „ne zadovoljava“. Takođe, kod najvećeg broja kandidata u spisima predmeta nije bilo niti jednog dokumenta koji upućuje na sumnju u stručnost, osposobljenost i dostojnost ovog kandidata, tako da su se stekli svi uslovi za primenu čl. 14. Pravilnika, o čemu je već ranije rečeno. Međutim, izvestilac bi zauzimao mišljenja da nisu ispunjeni uslovi za primenu čl. 14, pa su kandidati pozivani na razgovore, a tokom postupka su prikupljani podaci koji se ne mogu smatrati dokumentacijom u smislu čl. 4. st. 7 Pravilnika, što je već objašnjeno, pa se stekao utisak da je DVT koncentrisano na prikupljanje podataka koji ne idu u prilog kandidata, već na njegovu štetu, što je kandidate dovodilo u poziciju da dokazuju postojanje uslova za izbor, pa se može reći da pretpostavka ispunjenosti uslova za izbor nije poštovana. Sa druge strane DVT je često odbijao predloge kandidata za izvođenje dokaza koji bi išli njima u prilog.
Pretpostavka postojanja ispunjenosti uslova za izbor je naročito kršena kod onih kandidata, i to javnih tužilaca, kojima je Republički javni tužilac dao ocenu "ne zadovoljava". Iako se obrazloženje ovakvih ocena uglavnom svodilo na preuzimanje opštih zakonskih formulacija, bez bilo kakve individualizacije, DVT je prihvatao ove ocene, bez obzira na argumentaciju kandidata kojom su negativnu ocenu osporavali. Stekao se utisak da, bez obzira na valjanost i kvalitet argumenata kandidata, ocenu Republičkog javnog tužioca da kandidat "ne zadovoljava" nije moguće oboriti. Takvim pristupom ne samo da je povređena pretpostavka o ispunjenosti uslova za izbor, već naprotiv, u praksi je, protivno Pravilniku, stvorena pretpostavka o neispunjenosti uslova za izbor kandidata koje je Republički javni tužilac negativno ocenio, čak sa karakterom "neoborive" pretpostavke.

Može se konstatovati i da u postupku preispitivanja nije potpuno primenjena odredba čl. 7. st. 2. Pravilnika, koja posmatračima UTS , pored drugih prava, daje i pravo da prisustvuju svim fazama postupka preispitivanja. Naime, posmatrači UTS su bili obaveštavani samo o terminu razgovora sa neizabranim nosiocem javnotužilačke funkcije, a nisu bili obaveštavani o sednicima i zasedanjima DVT-a, pa im nisu ni mogli prisustvovati. Ovo pravo posmatrača UTS se nije odnosilo jedino na sednice DVT-a na kojima se većalo i glasalo, koje su, po čl. 21. st. 2. Pravilnika, zatvorene za javnost.

Izveštaji izvestilaca su uglavnom objektivno iznosili stanje u spisima predmeta, ali ocene izvestilaca da nisu ispunjeni uslovi za primenu čl. 14. Pravilnika uglavnom nisu bile u skladu sa preostalim delom izveštaja, kako je napred izneto. Na same zapisnike prilikom obavljanja razgovora sa kandidatima nije bilo primedaba, ali posmatrači UTS, protivno Pravilniku, nisu bili u prilici da se upoznaju sa zapisnicima sa zasedanja i sednica DVT-a.

Do trenutka sastavljanja ovog izveštaja DVT je donelo odluke prema 126 neizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije, a prema 36 neizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije DVT još nije donelo odluku. Od tih 126 rešenih prigovora, DVT je 115 prigovora odbilo i potvrdilo odluke prvog sastava DVT-a, a samo 11 prigovora je usvojilo i te kandidate izabralo na funkcije zamenika javnog tužioca. Mora se konstatovati da se na činjenicama sadržanim u dokumentaciji, u smislu čl. 4. st. 7. Pravilnika, zasnivao samo manji deo postupka. Tokom najvećeg dela postupka, postupajući članovi DVT-a su se bavili naknadno prikupljenim podacima, koji se ne mogu smatrati dokumentacijom, u smislu navedene odredbe Pravilnika. Odluke DVT-a da se odbiju prigovori 115 kandidata se ne mogu oceniti kao objektivne, jer prema stanju u spisima predmeta i u postupku utvrđenim činjenicama, postojali su uslovi da se mnogo veći broj prigovora usvoji i da se ti kandidati izaberu u jedno od tužilaštava za koje su konkurisali. Pretpostavka stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, u slučajevima većine kandidata kojima su prigovori odbijeni, nije oborena na osnovu dokaza podobnih da budu dokazi u sudskom postupku, a iz razloga koji su već napred navedeni.   

Tokom ovog postupka neizabrani nosilac javnotužilačke funkcije je imao mogućnost da iznese svoje mišljenje o dokazima koje je pribavljalo DVT. Međutim, podaci o ispunjenosti kriterijuma za ocenu stručnosti i osposobljenosti nisu upoređivani sa drugim dostupnim podacima.

Na osnovu posmatranja postupka preispitivanja odluka Prvog sastava DVT-a, može se zaključiti da se DVT, u suštini i nije bavio presispitivanjem navedenih odluka, već preispitivanjem rada kandidata. Umesto pretpostavke ispunjenosti uslova za izbor, kako je propisano Pravilnikom, polazilo se od pretpostavke da su odluke Prvog sastava DVT-a valjane, bez obzira na stanje u spisima predmeta. Ako u spisima predmete nije bilo bilo dokumenata koji bi dovodili u pitanje postojanje pretpostavki za izbor, DVT bi opet polazio od principa da je odluka ipak valjana i onda prikupljao podatke o kandidatu, u potrazi za dokumentima koji bi potvrdili ispravnost odluke Prvog sastava DVT. Imajući u vidu sve napred izneto, nije moguće dati ocenu da je postupak preispitivanja odluka prvog sastava DVT-a bio pravičan.
Predsednik Udruženja tužilaca Srbije"

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 7.10.2011.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REVIZIJI TRAJE DO 24. OKTOBRA 2011. GODINE

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o reviziji, koja će trajati do 24. oktobra 2011. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na adresu: Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, ul. Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, kao i elektronskim putem na adresu: vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs

Nacrt zakona o reviziji: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/Nacrt%20zakona%20o%20reviziji.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 7.10.2011.

ZAŠTITNIK GRAĐANA ĆE SE PRILIKOM PRVE NAREDNE IZMENE USTAVA SRBIJE ZALOŽITI DA SE U NAJVIŠI PRAVNI AKT UNESE I PRAVO GRAĐANA NA DOBRU UPRAVU, ČIME BI SE PREKINULI PREDUGI I SKUPI POSTUPCI PRED ORGANIMA JAVNE VLASTI

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je danas na konferenciji "Ljudska prava i  parlamentarci" da će se prilikom prve naredne izmene Ustava Srbije založiti da se u najviši pravni akt unese i pravo građana na dobru upravu, čime bi se prekinuli predugi i skupi postupci pred organima javne vlasti.

"Smatram da u prvu narednu izmenu Ustava treba da uđe i pravo na dobru upravu, kao jedno od temeljnih ljudskih prava", naglasio je Janković i dodao da se građani Srbije najčešće žale na loš rad organa uprave, predugačke i skupe postupke pred organima javne vlasti.

"Građani se žale na nešto što formalno nije njihovo Ustavno pravo, pravo na dobru upravu. Žale se na predugačke, skupe besmislene i nelogične postupke pred organima javne uprave", kazao je zaštitnik građana.

On je ukazao i na to da je u Evropskoj uniji pravo građana na dobru upravu predviđeno kao jedno od temeljnih ljudskih prava. "To je pravo u interesu građana, pravo da zaposleni u organima uprave ne rade bilo kako, već najbolje moguće", kazao je Janković i istakao da je u Srbiji neophodna i bolja međusobna saradnja institucija koje se bave ljudskim pravima.

Konferenciju je organizovala Narodna skupština Republike Srbije u saradnji sa OEBS-om.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 7.10.2011.

APR PODSEĆА JАVNА PREDUZEĆА DА SАGLАSNOST NА ODLUKU O RАSPODELI DOBITI TREBА DА DOSTАVE NАJKАSNIJE DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE

Specifičаn položаj jаvnih preduzećа po pitаnju donošenjа i stupаnjа nа snаgu odluke o rаspodeli dobiti, pа sledstveno tome i odluke o pokriću gubitаkа (stupаju nа snаgu po dobijаnju sаglаsnosti osnivаčа), uslovilа su i specifičnа rešenjа vezаnа zа objаvljivаnje ovih dokumenаtа u sklopu celokupne dokumentаcije o usvаjаnju redovnih godišnjih finаnsijskih izveštаjа, nа internet strаnici Agencije zа privredne registre Registrа finаnsijskih izveštаjа i podаtаkа o bonitetu prаvnih licа i preduzetnikа.

Ovo prаktično znаči dа će Registаr finаnsijskih izveštаjа u postupku obrаde i objаvljivаnjа dokumentаcije o usvаjаnju godišnjih finаnsijskih izveštаjа zа 2010. godinu koje su dostаvilа jаvnа preduzećа, postupiti tаko dа će zаvršiti obrаdu i objаviti dokumentаciju uključujući i predmetnu odluku, bez obzirа dа li je uz nju dostаvljenа sаglаsnost osnivаčа. Ali аko je dostаvljenа sаglаsnost osnivаčа i onа će biti objаvljenа zаjedno sа tom odlukom.

U cilju obezbeđivаnjа pouzdаnih i potpunih informаcijа o finаnsijskim izveštаjimа nа internet strаnici Agencije (što je prevаshodno u interesu jаvnih preduzećа), pozivаju se svа jаvnа preduzećа kojа su iz nekih rаzlogа propustilа dа dostаve sаglаsnost osnivаčа, а imаju je, dа je dostаve ovom registru rаdi objаve. Isto tаko onа jаvnа preduzećа kojа još uvek nisu dobilа ovu sаglаsnost, mogu odmаh po njenom dobijаnju dа je proslede Registru, u kom slučаju će i onа biti nаknаdno objаvljenа.


Agencijа zа privredne registre podsećа jаvnа preduzećа dа sаglаsnost nа odluku o rаspodeli dobiti trebа dа dostаve nаjkаsnije do 31.12.2011. godine, obzirom dа je to krаjnji rok zа zаvršetаk obrаde finаnsijskih izveštаjа zа izveštаjnu 2010. godinu.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 7.10.2011.

NАCIONАLNI PROSVETNI SАVET USVOJIO NOVE INOVIRАNE NАSTАVNE PROGRАME ZА GIMNАZIJSKO OBRАZOVАNJE

Nаcionаlni prosvetni sаvet je nа sednici održаnoj 27. septembra 2011. godine usvojio nove inovirаne nаstаvne progrаme zа gimnаzijsko obrаzovаnje.

Novi nаstаvni progrаmi, kаko je rečeno, vаžiće zа sаdаšnju i zа sledeću generаciju učenikа prvog rаzredа gimnаzijа.

Dostа polemike je bilo vezаno zа nove nаstаvne progrаme iz rаčunаrstvа i informаtike.

U prilogu se nаlаzi inovirаni nаstаvni progrаm zа rаčunаrstvo i informаtiku:
- http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/images2011file/inovirani_racunarstvo_i_informatika_gimnazije.pdf

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 6.10.2011.

NOVE BEZBEDNOSNE INFORMАCIJE U VEZI SА PRIMENOM LEKOVА KOJI U SVOM SАSTАVU SАDRŽE KODEIN, А IZDАJU SE "BEZ LEKАRSKOG RECEPTА" (BR)

Agencijа zа lekove i medicinskа sredstvа Srbije (ALIMS) obaveštava o novim bezbednosnim sаznаnjimа u vezi sа primenom lekovа koji u svom sаstаvu sаdrže kodein, а izdаju se "bez lekаrskog receptа" (BR). U cilju minimizаcije rizikom od zloupotrebe i stvаrаnjа zаvisnosti, donetа je odlukа o ogrаničenju indikаcijskog područjа zа primenu ovih lekovа.

Imаjući ovo u vidu, indikаcijа trebа dа glаsi: "Krаtkotrаjnа terаpijа аkutnog, umerenog bolа koji se ne ublаžаvа primenom sаmog pаrаcetаmolа, ibuprofenа ili аcetilsаlicilne kiseline".

U vezi sа ovom merom, neophodno je nаvesti dodаtnа upozorenjа u Sаžetаk kаrаkteristikа lekа i Uputstvo zа pаcijentа, kаo i nа spoljаšnjem pаkovаnju svih lekovа nа tržištu Republike Srbije koji u svom sаstаvu sаdrže kodein (Caffetin, Alkaloid i Caffebol, Hemofarm).

U Uputstvu zа pаcijentа i nа spoljаšnjem pаkovаnju trebа dа stoji: "Lek se preporučuje sаmo zа krаtkotrаjnu terаpiju (nаjduže 3 dаnа) аkutnog, umerenog bolа koji se ne ublаžаvа primenom sаmog pаrаcetаmolа, ibuprofenа ili аcetilsаlicilne kiseline. Lek može dа izаzove zаvisnost ili glаvobolju аko se neprekidno upotrebljаvа duže od 3 dаnа. Ako se lek primenjuje u terаpiji glаvobolje duže od 3 dаnа, može doći do pogoršаnjа glаvobolje".

Lekovi koji u svom sаstаvu sаdrže kodein i čijа pаkovаnjа imаju više od 32 tаblete, trebа dа imаju režim izdаvаnjа "nа recept" (R).

Ovom prilikom podsećаmo zdrаvstvene rаdnike nа prijаvljivаnje neželjenih reаkcijа nа lekove (kаo i sumnje dа je lek izаzvаo neželjenu reаkciju) Nаcionаlnom centru zа fаrmаkovigilаncu ALIMS-а popunjаvаnjem odgovаrаjućeg obrаscа koji se može nаći nа sаjtu ALIMS-а (Fаrmаkovigilаncа-Prijаvа neželjene reаkcije nа lek).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 7.10.2011.

U SKLАDU SА PRAVILNIKOM O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA - PODNOSIOCI ZАHTEVА ZА POSEBNU KONTROLU LEKOVА NАJMАNJE 21 DАN RАNIJE NАJАVLJUJU DOSTАVLJАNJE UZORАKА RАDI ORGАNIZАCIJE PRIJEMА I SPROVOĐENJА KONTROLE KVАLITETА

U sklаdu sа člаnom 29. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, stupio na snagu 8. septembra 2011. godine), podnosioci zаhtevа zа posebnu kontrolu lekovа (obаveznа kontrolа svаke serije vаkcinа, serumа, toksinа, аlergenа, lekovа iz krvi i krvne plаzme, pre njihovog puštаnjа u promet) blаgovremeno, а nаjmаnje 21 dаn rаnije, nаjаvljuju Agenciji dostаvljаnje uzorаkа, rаdi orgаnizаcije prijemа i sprovođenjа kontrole kvаlitetа.

Dostаvljаnje uzorаkа trebа nаjаviti nа sve sledeće e-mаil аdrese:

zorica.stojanovic@alims.gov.rs
gordana.jovanovic@alims.gov.rs
dragana.smidling@alims.gov.rs

Takođe, Agencija za lekove i medicinska sredstva obаveštаvа sve podnosioce zаhtevа zа obnovu upisа medicinskog sredstvа u Registаr medicinskih sredstаvа, dа u slučаju objektivnog kаšnjenjа u podnošenju zаhtevа zа obnovu upisа u propisаnom roku iz člаnа 182. stаv 1. Zаkonа o lekovimа i medicinskim sredstvimа ("Sl.glаsnik RS", br. 30/2010), o tome obаveste Agenciju, kojа će rаzmotriti pitаnje dаljeg sprovođenjа postupkа obnove.

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 7.10.2011.

USVAJANJE ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ĆE DOPRINETI DA ENERGETSKA EFIKASNOST BUDE U PERIODU OD 2011. DO 2020. GODINE POVEĆANA ZA DEVET ODSTO

Donošenjem zakona o racionalnoj upotrebi energije u Srbiji biće ostvaren pristup fondovima koje je Evropska unija (EU) već namenila za pomoć ovoj zemlji u sektoru energetike i zaštite životne sredine, rečeno je danas u Beogradu na godišnjoj konferenciji o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu Jugoistočne Evrope.

Zakon koji je EU ocenila kao najprogresivniji, predviđa niz mera za povećanje kontrole upotrebe energije u Srbiji i njegovim usvajanjem i primenom bila bi ušteđena sredstva koja bi bila upotrebljena za nove investicije u energetskom sektoru kao i razvoju privrede, infrastrukture, ali i sprovođenju mera za očuvanje životne sredine, saopštio je organizator konferencije.

Skup su organizovali Udruženje "Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji" i Radna grupa za životnu sredinu.

"Srbija spada u visokozavisne energetske zemlje, i to je jedan od razloga za proglašenje 2011. godinom energetske efikasnosti, i uključivanjem u evropske i svetske akcije za uštedu energije", ocenio je u saopštenju Andreas Bekman, direktor Svetskog fonda za prirodu (WWF) Dunavsko-Karpatskog programa.

Bekman je izrazio uverenje da će usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti koji je od izuzetne važnosti, doprineti ispunjavanju plana Energetske zajednice Jugoistočne Evrope da energetska efikasnost bude u periodu od 2011. do 2020. godine povećana za devet odsto.

Na konferenciji na kojoj je posebno ukazano da zakon o racionalnoj upotrebi energije treba što pre usvojiti i primeniti, učestvovali su predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Privredne komore Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Bili su tu i predstavnici Agencije za energetsku efikasnost, Centra za monitoring i evaluaciju, Svetskog fonda za prirodu (WWF), Centra za čistiju proizvodnju Srbije, Gradske uprave Beograda (Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku), predstavnici privatnog sektora...

Izvor: Tanjug, 7.10.2011.

BESPLATNA OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX BIĆE ODRŽANA 12. I 13. OKTOBRA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda , ul. Kneza Miloša 12, poziva zainteresovane da prisustvuju "Besplatnoj obuci za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex".
Obuka će biti realizovana 12. i 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 1100 časova, u sali na trećem spratu.

Kurs za napredno korišćenje elektronske pravne baze Paragraf Lex, koji se u okviru predmeta Pravna informatika već pet godina odvija na svim pravnim fakultetima u Srbiji, dostupan je sada i za članove Privredne komore Beograda.

Kurs je namenjen pravnicima, finansijskim rukovodiocima, šefovima računovodstva i svima ostalima koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne.

Upotreba novih informatičkih tehnologija u zakonodavstvu, sudstvu i upravi, način njihovog korišćenja radi obrade, skladištenja i pronalaženja informacija stavlja nove generacije pravnika pred velike izazove.

Ovladavanjem naprednih opcija koje nudi ova elektronska pravna baza, polaznici će podići nivo efikasnosti svog rada višestrukim skraćivanjem vremena potrebnog za obavljanje poslova u vezi pronalaženja propisa i svih potrebnih pratećih dokumenata, kao i razumevanja njihove primene u praksi.

Kurs traje 10 školskih časova i izvodi se kombinacijom teorijske i praktične nastave, a svakom polazniku tokom obuke obezbeđen je rad na zasebnom računaru i pristup elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.

Obuku vodi:

-      dipl. pravnik Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije u kompaniji Paragraf i predavač na kursu Paragrafa na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Svi polaznici koji s uspehom završe obuku stiču Paragraf Lex sertifikat.

Svi polaznici dobijaju besplatni primerak najnovijeg broja stručnih časopisa u izdanju kompanije Paragraf:

- Poreski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/poreski.html#stampano) i
- Budžetski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/budzetski.html)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 9.10.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

GLAVNI ZADATAK VOJVODJANSKE KANCELARIJE U BRISELU ĆE BITI DA DOPRINESE BOLJEM KORIŠĆENJU FONDOVA EU I DOLASKU STRANIH INVESTITORA U NAŠU ZEMLJU

RTV

Predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić je, povodom sutrašnjeg otvaranja kancelarije Vojvodine u Briselu, izjavio da će njen glavni zadatak biti da doprinese što boljem korišćenju fondova Evropske unije (EU) i dolasku stranih investitora u našu zemlju.

"Najvažniji zadatak te kancelarije je da obezbedi što veće učešće pokrajine i lokalnih samouprava u fondovima EU, a istovremeno da obezbedi što veći priliv stranih investicija", dodao je Pajtić u izjavi novinarima nakon otvaranja fabrike "Norna grupe" u Subotici.

Prema njegovima rečima ta kancelarija će pružati logistričku podršku firmama, gradovima i opštinama iz Vojvodine i predstavljati neku vrstu ambasade naše privrede u sedištu EU.
"Kancelarija će, na taj način, biti servis našim privrednicima i omogućavati im više kontakata s kompanijama širom Evrope, ali i obezbeđivati da što više stranih firmi dođe na naše područje i započne biznis", zaključio je Pajtić.

Na čelu kancelarije će biti direktor Fonda "Evropski poslovi" Predrag Novikov, a broj zaposlenih će se vremenom povećavati shodno obimu posla.
U Vladi Vojvodine su ubeđeni da će njen doprinos privrednom razvoju pokrajine daleko premašiti troškove funkcionisanja.

OČEKUJU SE REKORDNE CENE ZLATA U 2012, JER INVESTITORI ŽELE DA ZAŠTITE SVOJU AKTIVU

Tanjug

Cene zlata bi dogodine mogle da dostignu nov rekordan nivo zbog nastojanja investitora da zaštite svoju aktivu u uslovima slabljenja tempa globalnog ekonomskog rasta, prognoziraju analitičari američke investicione banke "Morgan Stenli".

Eksperti su uvereni da ovaj plemeniti metal u 2012. može da ima najbolju dinamiku među sirovinama, prenela je ruska agencija za privredne informacije "Finmarket".
"Morgan Stenli" sem toga očekuje i rast cene srebra.

Cena zlata je porasla u trećem tromesečju ove godine za 8,2 odsto, a mogla bi da završi sa rastom 11. godinu za redom.

U "Morgan Stenli" ističu da zlato i u manjoj meri srebro važe za aktivu "mirne luke".

Zlato je bilo najfleksibilnija sirovina u vreme prethodnih recesija, podsećaju analitičari.

Eksperti "Kredi Svis" i "Goldman Saks" takođe očekuju nastavak rasta na tržištu zlata u 2012.

Cena zlata za ispruke odmah u petak je porasla za 7,44 dolara (0,5 odsto) na 1.658,86 dolara za finu uncu (31,1 gram).

Srebro za isporuke odmah se prodavalo za 32,0425 dolara za uncu.

Prema prognozama "Morgan Stenli", cena ovog plemenitog metala dogodine će biti 50 dolara za uncu.

KINESKE INVESTICIJE: PREDNOST ENERGETICI I VISOKIM TEHNOLOGIJAMA

B92, FoNet

Kineska Vlada potvrdila je spremnost da pruži punu podršku svojim kompanijama za investicije u Srbiji, izjavio je danas FoNetu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, ističući da je zvanični Peking dao onaj stepen političke podrške koji omogućava finaniranje svih interesantnih projekata sa velikim stepenom profitabilnosti.

On je u Pekingu, posle sednice Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Kine, precizirao da će kineska strana, kada je reč o investicijama u Srbiju, prioritet dati energetici i visokim tehnologijama.

Kao kopredsedavajući Komiteta, Jeremić je rekao da je kineska država, pored toga što je potvrdila dogovor o prvoj fazi obnove termoelektrane Kostolac, iskazala je i spremnost za drugu, mnogo veću fazu, u skladu sa mogućnostima koje Srbija iskaže.

Prema rečima Jeremića, na sastanku je razgovarano i o nekoliko konkretnih projekata i investicija u energetici - reverzibilnim hidroelektranama "Bistrica" i "Đerdap 3", kao i novom bloku obrenovačke termoelektrane "Nikola Tesla".

U vrlo kratkom periodu, najavio je Jeremić, moglo bi da dođe do transfera kineske tehnologije u ta postrojenja i ulaska kineskih preduzeća u njihovu vlasničku strukturu.
"Govorili smo o početku proizvodnje visoke tehnologije u oblasti telekomunikacija, kao i solarne energije", dodao je Jeremić.

On smatra da bi to bio prvi veliki projekat investiranja u proizvodnju visoke tehnologije u Srbiji, koja bi iz Srbije mogla da se izvozi u sve zemlje regiona i Evrope.

Kineska strana izrazila je i veliku zainteresovanost za rudnike i rudna bogatstva u Srbiji, kao i za transfer tehnologije, koji bi, prema rečima Jeremića, omogućio da iz domaćih rudnika može da se vadi veća količina rude nego sada.

Važna tema sastanka Mešovitog komiteta, napomenuo je Jeremić, bila i tekstilna industrija, jer je jedna velika kineska firma iskazala spremnost da u Srbiju prebaci svoju proizvodnju za evropsko tržište.

Prema najavi Jeremića, dogovor o tome mogao bi da bude postignut već u narednih nekoliko nedelja.

"Ono što je najvažnije je da je za sve interesantne projekte, koji imaju veliku profitabilnost, kineska država konačno dala onaj stepen političke podrške koji omogućuje finansiranje", naglasio je Jeremić.

Kada je reč o finansiranju, podsetio je Jeremić, Kina je jedna od retkih država koja u aktuelnim uslovima ekonomske krize ima kapacitet da odvoji značajnu količinu svežeg novca.

Jeremić je najavio da će Srbiju uskoro posetiti guverner Guandonga, najbogatije kineske provincije, u kojoj su sedišta velikog broja najuticajnijih firmi.

Posle sednice Mešovitog komiteta, kojoj su prisustvovali i predstavnici ministarstava za infrastrukturu, finansije, ekonomiju i regionalni razvoj Vlade Srbije, Jeremić i drugi kopredsedavajući, zamenik ministra trgovine Kine Điang Jaoping, potpisali su zapisnik kojim je verifikovano ono što je dogovoreno.

SVEČANO OTVOREN POGON NEMAČKE KOMPANIJE “NORMA GRUPE“ U SUBOTICI

U Slobodnoj zoni u subotičkom naselju Mali Bajmok juče je svečano otvoren pogon nemačke kompanije “Norma grupe“ u Srbiji. Fabrika za proizvodnju delova u auto-industriji u Subotici trenutno zapošljava 40 radnika, a planirano je da se u narednom periodu zaposli još 350 ljudi. Oni će proizvoditi auto-delove za “Folksvagen”, “Audi”, “Pežo” i “Sitroen”. Ugovor o izgradnji fabrike “Norma grupe” u Subotici potpisan je u septembru 2010. godine, a gradska uprava je nemačkoj kompaniji ustupila građevinsko zemljište bez naknade.

- Otvaranje ovog pogona govori da se Srbija dobro integriše u proces auto-industrije. Subotica je pravi primer uspešne nemačko-srpske saradnje. Ukupne investicije Nemačke u Srbiji su 1,5 milijardi evra, čak i prošle godine, koja je bila teška, naše investicije su bile oko 60 miliona evra. Vrednost nove nemačke investicije u Subotici je 11,2 miliona evra, što je dokaz da Srbija i dalje interesantna nemačkim investitorima - rekao je ambasador Nemačke Volfram Mas.

Za samo nekoliko godina Subotica je od grada bez investicija postala grad u koji svaki veliki investitor obavezno dođe. Osim “Norma grupe“, kapacitete u subotičkoj industrijskoj zoni proširuje “Simens“, dobro posluje “Dunkermotoren“, a očekuje se i izgradnja fabrike “Kontinetal“.

Proizvodi „Norme“ u Subotici biće deo programa za auto-industriju, ali i za svemirske letelice i druge sofisticirane mašine. Vrednost izvoza iz subotičke fabrike biće više od 40 miliona evra godišnje kada postigne pun kapacitet.

- Nemački investitori su u Vojvodini na prvom mestu. Oko 8.000 ljudi radi u tim kompanijama. Čak i u uslovima svetske krize uspevamo da privučemo strane ulagače, a dolazak „Norme“ je snažan signal da je Srbija, ipak, sigurno i pouzdano tržište - zaključio je Bojan Pajtić.

JP"PUTEVI SRBIJE" ZATRAŽILO OD SVETSKE BANKE , EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I EBRD DA ZAJEDNIČKI ODOBRE ZAJAM OD UKUPNO 300 MILIONA EVRA ZA OBNOVU PUTEVA U SRBIJI

Tanjug

Javno preduzeće "Putevi Srbije" zatražilo je od Svetske banke (SB), Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoju (EBRD) da zajednički odobre zajam od ukupno 300 miliona evra za obnovu puteva u Srbiji, izjavio je danas generalni direktor tog preduzeća Zoran Drobnjak.

"Sve smo pripremili, čim Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, dogovore uslove kredita počećemo da povlačimo novac", rekao je Drobnjak u intervjuu Tanjugu dodajući da bi "Putevi Srbije" mogli već u maju 2012. da uzmu prvu tranšu, koje će se postepeno uzimati u periodu od četiri godine. 

"Mi smo sve projekte uradili i do sada ispunili uslove Svetske banke i dve evropske banke...", naveo je čelnik "Puteva Srbije".

MK GRUPA KUPUJE FIRME ZA 120 MILIONA EVRA

MK grupa sada ima problem da uposli novac. Za razliku od drugih kompanija malo smo pošteđeni udara krize jer nismo mnogo kupovali u vreme buma. Sada smo dobili i povoljan kredit od EBRD-a od 80 miliona evra. Sa druge strane i tržište nam ide naruku jer je mnogo firmi koje su u finansijskim problemima, rekao je Miodrag Kostić, vlasnik MK grupe, odgovarajući na pitanje kako će finansirati najavljena preuzimanja nekoliko kompanija u Srbiji i regionu, a koja prema aktuelnim tržišnim cenama vrede oko 120 miliona evra.

Najnovija vest je da Kostić trenutno pregovara sa vlasnikom “Karneksa”, firmom koja na Beogradskoj berzi vredi oko 26 miliona evra. Prema saznanjima “Blica” pregovori traju nekoliko meseci, a londonski “Ašmor” koja rukovodi ovom industrijom mesa, je više nego voljan da izađe iz investicije u Vrbasu.

Sezonu investiranja Kostić je otvorio nedavnim puštanjem u rad silosa u Ukrajini vrednog 20 miliona evra i kupovinom “Brodogradilišta Apatin” za oko 1,5 milion evra. Ova vojvođanska firma je prethodno bila u stečaju, a njena ukupna dugovanja su dostigla 12 miliona evra. Upućeni navode da je najveća vrednost brodogradilišta zemljište od 9,5 hektara. Prednost je i to što su brodovi iz Mađarske i Hrvatske godinama remontovani u Apatinu.  

Kostić paralelno radi i na kupovini grčke kompanije “Helenik šugar” koja ima dve šećerane u Srbiji i pet u Grčkoj. Tender je u toku, a od prvobitno desetak konkurenata, u igri su ostale MK grupa i bugarski “Liteks” koji se bavi trgovinom.

Grčke šećerane na Atinskoj berzi vrede oko 35 miliona evra, ali poznavaoci tvrde da bi cena u prodaji trebalo da bude manja.  

-Od sedam šećerana najbolja je Crvenka. Šećerana u Žablju je na ivici likvidnosti, a od pet fabrika u Grčkoj, samo jedna radi. Grčka kompanija je prošle godine imala gubitak od 18 miliona evra, a i ove godine očekuju minus od 16 miliona - kaže naš izvor.  

Ako MK grupa kupi ovu kompaniju, tada bi Kostić držao blizu 80 odsto tržišta šećera u Srbiji. Da li će to i biti moguće, odlučiće u narednih mesec dana, Komisija za zaštitu konkurencije. 

Kostić je zainteresovan i za kompanije u BiH, Sloveniji i Hrvatskoj, potvrdili su nam u MKG.

SRBIJA JE JEDINA ZEMLJA U REGIONU U KOJOJ SU PRIVATNE USTANOVE OSTALE PUTPUNO VAN SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Mnogi građane koji se leče u privatnim ordinacijama obradovalo je usvajanje Pravilnika kojim su privatnim lekarima data prava da otvaraju bolovanja, upućuju pacijente na specijalističke preglede u državne ustanove i propisuju medicinsko - tehnička pomagala, međutim od toga nije bilo ništa. Pravilnik je suspendovan jer su se pobunili izabrani lekari u domovima zdravlja koji tvrde da bi privatnici dobili samo prava, ali ne i obaveze.

 Kapaciteti privatnog sektora

- U Srbiji ima 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova
- Privatni sektor zapošljava oko 10.000 lekara
- U njega je za 20 godina investirano više od milijardu evra kapitala
- Privatno zdravstvo ima preko 2.000 UZ aparata i više od 50 skenera i magnetnih rezonanci
- Kod nas je svako uključivanje privatnika veoma komplikovano i neko mora ozbiljno da se pozabavi promenom zakonske regulative. Recimo, privatnicima je omogućeno da izdaju lekove na recept, međutim to prati ogromna papirologija. Za svaki izdati recept oni moraju napismeno da obaveste pacijentovog izabranog lekara u državnom domu zdravlja, koji sve to mora da unese u zdravstveni karton.

Zbog toga je samo 120 privatnih lekara potpisalo ugovor sa Fondom- objašnjava dr Nevena Dimitrijević, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. 

Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj su privatne ustanove ostale putpuno van sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Samo dve privatne zdravstvene ustanove od 4.500 postojećih - Zavod za hiperbaričnu medicinu i Zdravstvena ustanova “Medinova”, koja zbrinjava pacijente na dijalizi - imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO), odnosno pacijenti kod njih mogu dobiti zdravstvenu uslugu uz overenu zdravstvenu knjižicu. Izjednačavanje privatnog i državnog sektora jedan je i od uslova za ulazak Srbije u EU i sve zemlje u okruženju iskoristile su resurse privatnih zdravstvenih ustanova i uključile ih u zdravstveni sistem.  

U tome su najdalje otišle Slovenija i Hrvatska, dok im se u poslednjih nekoliko godina pridružele Makedonija, BiH.

  - Privatni sektor u Srbiji potpuno je diskriminisan u odnosu na državni.

Najčešća objašnjenja koja dobijamo od resornog ministarstva i Fonda je da u zdravstvenoj kasi nema para, da su usluge kod privatnika skupe i da bi urušile zdravstveni sistem. Uključivanje privatnika značilo bi i manje afera i korupcije u zdravstvu, nestale bi liste čekanja, a svi znamo da su tu najveće zloupotrebe - kaže prof. dr Višeslav Hadži - Tanović, predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije.
 
U Fondu kažu da se za sada sa privatnicima potpisuju ugovori samo za one usluge koje se ne mogu ostvariti u okviru postojeće mreže državnih zdravstvenih ustanova.  

- Takođe pacijenti kojima zdravstvene ustanove ne mogu da pruže uslugu u roku od 30 dana, mogu pregled da urade kod privatnika i da refundiraju troškove. Moraju da imaju potvrdu od zdravstvene ustanove da nisu mogli da obave pregled u predviđenom roku. Ova odredba se ne odnosi na one usluge za koje postoje liste čekanja - objašnjava za “Blic” Sanja Marisavljević iz RFZO i dodaje da je sa 120 lekara u privatnoj praksi potpisan ugovor da mogu da propisuju lekove na recept.  

Kada će pacijenti u Srbiji moći da i kod privatnog lekara idu uz overenu zdravstvenu knjižicu niko od nadležnih nije mogao da precizira. U Lekarskoj komori Srbije (LKS) objašnjavaju da je uslov za to promena načina finasiranja zdravstvene zaštite, uvođenje kapitacije, plaćanja po učinku lekara, kao i razvijanje dopunskog zdravstvenog osiguranja. U ovom momentu kada se za zdravstvo izdavaja 220 evra po glavi stanovnika to je teško ostvarivo ali, kako kažu, nije nemoguće.  

- Završavamo studiju izvodljivosti kako da se privatnici što više uključi u zdravstveni sistem. Naš je predlog da im se omogući da otvaraju ispostave svuda gde nema dovoljno državnih lekara i da ugovorima sa Fondom uđu u sistem osiguranja. Zatim treba omogućiti privatnicima da iznajmljuju kapacitete hirurških sala popodne i noću kako bi se smanjile liste čekanja, koristiti medicinsku opremu koju oni već imaju. Definisanjem osnovnog paketa zdravstvenih usluga, određivanjem minimalne cene usluge, moglo bi se doći do toga da pacijenti dolaze kod lekara samo sa knjižicom, bez obzira na to da li se radi o privatniku ili državnom sektoru - zaključuje dr Tatjana Radosavljević, direktorka LKS.  

Izvor: Blic

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA PREDVIĐA SLOBODNO FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI I REŽIM IZDAVANJA BEZ RECEPTA, ŠTO JE U SKLADU SA PRAKSOM I ZAHTEVIMA EU"

Domaći proizvođači lekova trebalo da imaju isti tretman na drugim tržištima kao što imaju strani proizvođači na farmaceutskom tržištu Srbije

Stanković je naveo primer da "Galenika" nema nijedan registrovan lek u regionu i dodao da je cilj da se domaćim proizvođačima olakša pristup na stranim tržištima.

Stanković je podsetio da u Srbiji postoji dobra zakonska regulativa koja je usaglašena sa evropskom, dodajući da je važno da se proizvođači i tržište "vrate na put likvidnosti".

Prema njegovim rečima, na tržištu Srbije postoji 4.000 lekova koji su dobili dozvolu za promet, a koje proizvodi preko 300 različitih proizvođača.

Kada je u pitanju farmaceutska industrija i regulisanje tržišta lekova u Srbiji, Stanković je kazao da s jedne strane imamo dobru zakonsku regulativu u oblasti lekova i medicinskih sredstava koja je usaglašena sa evropskim direktivama i standardima u ovoj oblasti, dok se sa druge strane suočavamo sa izazovima kako da ovaj sektor privrede vratimo na put održive likvidnosti i normalnog funkcionisanja.

Prema rečima Stankovića, jedan od prioriteta svakako je pomoć domaćoj farmaceutskoj industriji, kako bi se prevazišli problemi, što u krajnjem za građane Srbije znači jeftinije, a jednako kvalitetne i bezbedne lekove.

Ministar Stanković je podsetio da je Ministarstvo zdravlja prošle godine donelo Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, koji je usaglašen sa direktivama i drugim propisima Evropske unije iz oblasti lekova i medicinskih sredstava, kao i zahtevima Svetske trgovinske organizacije, čime je postavljen osnov za uređenje tržišta lekova u Srbiji.

"Ovim zakonom predloženo je slobodno formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini, čiji je režim izdavanja bez recepta, što je u skladu sa praksom i zahtevima Evropske unije", kazao je Stanković.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) Tatjana Šipetić je rekla da je uloga te agencije u regulativi velika, a po pitanju usaglašavanja sa propisima EU ALIMS je postigao mnogo i nastavlja da radi u istom pravcu.

Šipetić je ukazala na važnost Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine i niz podzakonskih akata koji bliže određuju oblasti iz zakona.

Ona je dodala da je dolazak inovativnih lekova na tržište Srbije ubrzan, jer je prepoznata potreba za izdavanjem leka po ubrzanom postupku koji se odnosi na lekove koji su centralizovanom procedurom registrovani u EU i koji podrazumeva kraći vremenski rok za njihovu procenu.

"Kontrola lekova na tržištu, pristup lekova iz EU i drugih zemalja je olakšan, jer više nema laboratorijskih kontrola svake uvezene serije, već se za većinu lekova radi dokumentaciona kontrola što omogućava da je lek za oko osam dana, od momenta uvoza, na raspolaganju pacijentima", istakla je Šipetić.

Ona je navela da je postignuto unapređenje u pogledu organizovanog prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (farmakovegilanca), a u pravilniku koji uređuje ovu oblast uvršteni su svi relevantni akti EU i time su postavljeni uslovi da se ta oblast što intenzivnije razvija.

"Novina u tom domenu jeste da će prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove, osim lekara, uskoro moći da prijave i pacijenti", kazala je Šipetić.

PEJPAL DOLAZI DO KRAJA GODINE?

Tanjug

Unapređenje regulative u domenu carina, računovodstva, deviznog poslovanja i platnog prometa omogućiće efikasnije korišćenje elektronskog poslovanja iz Srbije, ali i dolazak platnih servisa kao što je ''PejPal'', izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić.

Ministarstvo je u prethodna tri meseca u oblasti e-poslovanja izvršilo značajne promene, kao što su uvođenje elektronskog računa, ukidanja brojnih carinskih taksi i povećanja limita za uvoz bez carine, istakao je Nikezić u izjavi Tanjugu.

Značajan deo prihoda kroz poslovanje iz drugih zemalja

Prema njegovim rečima, to će velikom broju mladih stručnjaka u Srbiji, koji trenutno rade preko interneta, omogućiti da poslovanje obavljaju iz svoje zemlje.
Na taj način će se postojeći potencijal u ovom segmentu iskoristiti za povećanje izvoza iz Srbije, rast zaposlenosti i sprečavanje daljeg odlaska stručnjaka iz zemlje, naglasio je Nikezić.

Na pitanje da li može da precizira koliki bi prihod na godišnjem nivou država mogla da ostvari od e-poslovanja, on je odgovorio da ''trenutno ne postoje egzaktne procene moguće zarade, jer se značajan deo ovih prihoda ostvaruje kroz poslovanje iz drugih zemalja".

"Znamo da je to veliki potencijal, znamo koliko mladih ljudi ima želju da posao vodi iz Srbije i iz tog razloga smo načinili značajne promene u regulativni kako bi to bilo moguće'', naveo je Nikezić.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa učesnicima na tržištu usluga i prodaje roba preko interneta i namerava da konstantno unapređuje regulativu kako bi to poslovanje bilo što efikasnije, kazao je Nikezić.

Sve navedene izmene će, prema rečima Nikezića, omogućiti i dolazak platnih servisa u Srbiju kao što je ''PejPal''.

Kada je reč o ''PejPalu'', Ministarstvo i Narodna banka Srbije su, kako ističe Nikezić, u stalnoj vezi sa tom kompanijom i do sada je taj kontakt bio pozitivan.

''Učinjeni su pomaci sa obe strane, kako bi se u što skorijem roku omogućilo da ovaj servis bude prisutan i na našem tržištu'', rekao je Nikezić.

On nije mogao da precizira datum dolaska ''PejPal-a'', jer, kako je naveo, to zavisi od planova te kompanije.

Ipak, na pitanje da li će to biti možda sledeće godine, Nikezić je izrazio nadu da će se to dogoditi i pre.

Poslovanje internetom može da donese milijarde

Zoran Torbica iz Centra za razvoj Interneta smatra da, ukoliko bi se u Srbiji pojednostavilo poslovanje putem interneta, da bi to omogućilo povećanje broja zaposlenih i donelo zemlji godišnji prihod od čak šest milijardi evra.

"Ukoliko bi ljudi koji odlučuju u državi pojednostavili poslovanje preko interneta, sračunali smo da bi to donelo prihod od oko šest milijardi evra na godišnjem nivou, a tako bi se zaustavio i odliv stručnjaka iz Srbije", rekao je Torbica za Tanjug.

Međutim, u sferi Interneta postoje i brojni problemi a, smatra on, najveći je taj što je domaće poslovno okruženje prilagođeno velikim sistemima, dok propisi nisu prilagođeni preduzetnicima i malim preduzećima

To je razlog što mnogi koji se bave internet biznisom propadnu već u prvoj godini poslovanja, dodaje Torbica.

On precizira da je u Srbiji još uvek na snazi više od 40 odavno prevaziđenih, anahronih i nepotrebnih propisa, zakona i podzakonskih akata, koji onemogućavaju da se proizvodi i usluge brzo i jednostavno prodaju preko interneta.

"JAVNA PREDUZEĆA SU DOBRA SVIH GRAĐANA I ONAJ KO IZ NJIH UZIMA NOVAC U STVARI POTKRADA SVAKOG OD NAS"

Ministarka pravde Snežana Malović obećala da Srbiju više niko neće videti kao zemlju u kojoj je korupcija prihvatljiva i oni koji pljačkaju građane zaštićeni.

Povodom hapšenja u slučaju "Kolubara" ministarka je istakla da se na ovome neće stati, te da su državni organi koordinirani, a njihova spremnost da se izbore sa korupcijom više se ne dovodi u pitanje.

"Nismo davali obećanja bez pokrića i to je sada jasno dokazujemo", rekla je Malovićeva.

Ona tvrdi da nema politike u delovanju istražnih organa i poručila je da ko god istragu korupciju povezuje s političkim trenutkom neka se zapita da li time abolira korupciju, pokušava da opstruiše rad državnih organa ili obesmisli istrage.

"Zato ovakve istrage traju duže, ali je nihov rezultat jasan nema zaštićenih. Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam se prihvatila posla koordinatora Vlade za borbu protiv korupcije", navela je Malovićka.

"Javna preduzeća su dobra svih građana Srbije i onaj koji iz njih uzima novac u stvari potkrada svakog od nas", naglasila je ministarka.

Izvor: B92

PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U RS, PRVI DAN JOM KIPURA 8. OKTOBRA 2011, ZA PRIPADNIKE JEVREJSKE ZAJEDNICE NERADAN

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01 i 101/07) pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo da ne rade na prvi dan Jom Kipura. Prvi dan Jom Kipura pada u subotu, odnosno 8. Oktobra 2011. godine

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DOPRINELE EFIKASNIJEM IZDAVANJU DOZVOLA, ALI UZ USLOV DA SE DOSTAVI SVA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Novosti

U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, mali broj opština nema problema i brzo rešavaju zahteve investitora. Za dozvolu prođe i do 300 dana.

Lokalne samouprave ne prihvataju odgovornost za sporost u izdavanju dozvola tamo gde postoje planovi, već optužuju investiture da ne dostavljaju svu neophodnu dokumentaciju.

Zato, kako tvrde u administraciji, od trenutka podnošenja zahteva do izdavanje dozvole može da prođe i više od 300 dana.

Za sve uredne zahteve, uz koje je podneta kompletna papirologija, kažu, građevinska dozvola se izdaje u zakonom predviđenom roku i to za osam do 15 dana.

Ako investitor nema rešene imovinsko pravne odnose, odnosno nije vlasnik ili zakupac, već samo korisnik parcele, pomoći nema. Prvo konverzija pa dozvola.

“Nije tačno da se u Beogradu na dozvole čeka 348 dana, jer ako je uz zahtev podneta sva zakonom propisana dokumentacija, predmeti se rešavaju u takođe zakonom propisanom roku” , kaže Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove.

Na teritoriji Beograda ukupno je izdato u poslednje dve godine više od 700 građevinskih dozvola, od čega je Sekretarijat, koji je nadležan za objekte čija površina premašuje 800 kvadrata, izdao 88 dozvola od 215 zahteva, a ostali predmeti su bili u nadležnosti opština.

Od usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji 2009. prve zahteve za dozvole dobili smo tek u martu naredne godine.

Takođe, bili smo u obavezi da rešimo predmete, koji su podneti po starom zakonu tako da smo izdali 1.060 odobrenja za gradnju za objekte iznad 800 kvadrata i 803 prijave radova.

Vuković navodi da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji mnoge dileme razjašnjene i da više nema prepreka u efikasnijem izdavanju dozvola.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

MINISTRI SRBIJE, ALBANIJE, MAKEDONIJE, CRNE GORE I SLOVENIJE POTPISALI DEKLARACIJU O REGIONALNOJ SARADNJI U MODERNIZACIJI JAVNE UPRAVE

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i resorni ministri Albanije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije potpisali su danas u Beogradu Deklaraciju o regionalnoj saradnji u procesu modernizacije javne uprave.

Marković je na konferenciji "Usluge, veštine i kapaciteti – ključni izazovi u izgradnji moderne javne uprave u Evropi" istakao da se naša zemlja potpisivanjem tog dokumenta obavezala na saradnju koja će u budućnosti doneti bolji život građanima.

Ministar je ukazao na to da modernizacija javne uprave ima za cilj izgradnju adekvatnih administrativnih kapaciteta za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU.

Potpisivanju deklaracije prisustvovao je i potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, koji je izrazio uverenje da zemlje koje su potpisale ovaj dokument imaju kapacitete koji će omogućiti brz napredak u toj oblasti.

Đelić je poručio da će podržavati sve regionalne inicijative za očuvanje i jačanje administrativnih kapaciteta – važnog segmenta u pretpristupnoj fazi EU.

Očuvanje administrativnih kapaciteta, kako je naveo, predstavlja prioritet u godinama koje dolaze jer bez profesionalne, nekorumpirane javne uprave nema napretka ka evropskoj porodici.

Deklaraciju su potpisali zamenik ministra unutrašnjih poslova Albanije Ferdinand Poni, ministar za informatičko društvo i upravu Makedonije Ivo Ivanovski, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović, ambasador Slovenije u Beogradu Franc But i ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije Milan Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.10.2011.

U OKVIRU PODRŠKE RAZVOJU POLJOPRIVREDE U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA JUGOZAPADNE SRBIJE POTPISANO 432 UGOVORA

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja potpisala je danas ugovore sa 432 privrednika o dodeli sredstava po osnovu Javnog konkursa za realizaciju Programa podrške održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Gradu Novom Pazaru.

Ugovore o dodeli sredstava, čiji je ukupan iznos 97.677.400 dinara, u ime ove kancelarije potpisao je ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Sulejman Ugljanin.
On je tom prilikom naglasio da će pomenuta kancelarija pomoći da sredstva dobijena po osnovu javnog konkursa doprinesu povećanju efikasnosti i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje i stočarstva u ovom delu naše zemlje.

Ministar je rekao da od privrednika koji su danas dobili pomenuta sredstva očekuje da nastave da usavršavaju svoja znanja o najnovijim tehnologijama u agrobiznisu, prate svetske i evropske standarde i da ih primenjuju koliko to uslovi dozvoljavaju.

Na pomenutom konkursu odobrena su tri zahteva koja se odnose na izradu projekata i studija iz oblasti razvoja poljoprivrede, čija je ukupna vrednost 7.500.000 dinara.
Takođe, odobrena su i četiri zahteva u vezi sa izradom projekata promocije poljoprivrednih proizvoda, proizvodnje organske hrane sa oznakom geografskog porekla i stvaranja brendova, čija je vrednost 4.600.000 dinara.

Istovremeno, odobreno je i pet zahteva koji se odnose na projekte izgradnje većih objekata - klanica, hladnjača i poljoprivrednih centara, a njihova ukupna vrednost iznosi 17.000.000 dinara.

Najveći broj odobrenih zahteva, njih 404, odnosio se na izgradnju manjih proizvodnih objekata, najčešće plastenika, čija je ukupna vrednost 55.777.400 dinara, dok se 16 zahteva odnosilo na projekte izgradnje štala i sušara, vrednosti 12.800.000 dinara.

Najviše projekata odobreno je u opštini Tutin - 157, zatim u Novom Pazaru 122, u Sjenici 58 zahteva, Prijepolju 60 i Priboju 28.

Sedam projekata je regionalnog karaktera, navodi se u saopštenju Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, uz napomenu da iz Nove Varoši nije stigao nijedan zahtev u predviđenom roku trajanja konkursa.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.10.2011.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA "BEOGRADSKI METRO": Sednica Skupštine Grada Beograda od 6. oktobra 2011. godine

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Informaciju o realizaciji projekta "Beogradski metro".

Sednica je počela minutom ćutanja tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija. Potom je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obrazložio informaciju o budućem metrou, naglašavajući da bi početak gradnje mogao da bude za dve godine, a da bi prva linija, na potezu od Zemuna i Novog Beograda do kraja Bulevara kralja Aleksandra, mogla da bude gotova do 2017. godine.

"Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni projekat započet u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Međudržavni sporazum između Srbije i Francuske, koji će biti ratifikovan u Skupštini Srbije tokom ovog meseca, daje nam mogućnost za primenu Memoranduma o razumevanju u vezi sa projektom "Beogradski metro", koji je deo informacije o kojoj danas raspravljamo. Sporazumom prihvatamo donaciju Vlade Francuske od tri miliona evra, kompaniju koja će raditi studiju izvodljivosti i to da francuskoj strani dajemo ekskluzivitet u pregovorima o kupovini vozova i opreme. Priča o tome da li je reč o lakom ili teškom metrou završena je prošle godine, kada je odlučeno da krećemo u izgradnju "pravog metroa", što znači nezavisni šinski sistem koji se ne ukršta sa drugim vrstama drumskog saobraćaja ni na jednom mestu. Studijom ćemo dobiti preciznu trasu prve linije metroa, a okvirna trasa je poznata, pa će u Novom Beogradu metro biti nadzemni, a u starom delu grada podzemni", rekao je Đilas.

U ovom dokumentu data su tri scenarija za finansiranje projekta: francuska strana i partneri, drugi da Francuzi finansiraju isporuku sistema, uključujući nabavku i montažu opreme sa postavljanjem pruge, električnim vodovima, snabdevanjem električnom energijom i svim neophodnim elektro i mehaničkim sistemima i podsistemima i isporukom setova vozova, dok je treći scenario koncesija.

Skupština grada Beograda je 30. juna 2010. godine donela Zaključak kojim se usvaja informacija o izradi dokumenta "Beogradski metro - osnova za izbor rešenja". Uzimajući u obzir iskustvo i dugogodišnju poziciju na tržištu, nakon potpisanog međudržavnog sporazuma sa francuskom stranom započete su aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Nakon predmetne procene i postizanja saglasnosti oko okvira projektnog zadatka, Vlada Republike Francuske izrazila je zainteresovanost za stratešku saradnju sa Republikom Srbijom na realizaciji projekta, kao i svoju spremnost da donira iznos od tri miliona evra za izradu neophodne studije izvodljivosti, koju bi realizovala francuska kompanija "EGIS Rail" u saradnji sa domaćim podizvršiocima.

Na početku strateške saradnje dve države, predsednik Vlade Francuske predložio je predsedniku Vlade Srbije da srpska strana započne pregovore o elektromehaničkoj opremi sa francuskom železničkom industrijom, to jest referentnom francuskom kompanijom "Alstom transport" kao mogućim dobavljačem opreme i voznih garnitura.
Sednici su prisustvali zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić i članovi Gradskog veća.

 Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 6.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE... dalje

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAČANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČENJEM SUDSKOG PORAVNANJA - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE - Zakon o porezima na imovinu: čl. 23 i 24a
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV ZA RASHODOVANA DOBRA KOJIMA JE ISTEKAO ROK TRAJANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 38. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: NOVI PEČAT NA TIR KARNETIMA NEMAČKE IZDAVAČKO-GARANTNE ASOCIJACIJE (BGL/016) - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (konvencija TIR, 1975), sa prilozima: član 9

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOSTAVLJANJE SPISA JAVNOM TUŽIOCU KOJI POSTUPA PRED VIŠIM SUDOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 440
 • Apelacioni sud u Beogradu: IZREKA OSUĐUJUĆE PRESUDE KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO NOŠENJE ORUŽJA - Krivični zakonik: član 348
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA U MANJOJ KOLIČINI I ZA SOPSTVENU UPOTREBU - Krivični zakonik: član 246a
 • Apelacioni sud u Beogradu: RAZGRANIČENJE DIREKTNOG OD EVENTUALNOG UMIŠLJAJA PRI UTVRĐIVANJU OBLIKA KRIVICE - Krivični zakoknik: član 25
 • Apelacioni sud u Beogradu: SPECIFIKACIJA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOJE JE OKRIVLJENI DUŽAN DA NAKNADI - Zakonik o krivičnom postupku: član 194
 • Apelacioni sud u Beogradu: VEŠTAČENJE OBAVLJENO PO NALOGU ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 238

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.10.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Lola group" d.o.o.

 

10 St. broj 162/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10-St. 162/10 od 20. septembra 2011. godine određuje završno ročište nad "Lola group" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, na kome se:
1. raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika,
2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteva za isplatu naknada i nagrada,
4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
II Završno ročište će se održati dana 28. oktobra 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210/II sa početkom u 10,00 časova.
III Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Avit MPR d.o.o.

 

10. St. broj 2643/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Natalija Pejić - Kordić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Avit MPR d.o.o., u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 201/2, doneo je 20. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište nad Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Avit MPR d.o.o., u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 201/2, na kome se:
1. raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika,
2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
3. podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Završno ročište će se održati 28. oktobra 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 210/II sa početkom u 9,30 časova.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za puteve "Niš" a.d.

07133812

11. St. broj 3307/11

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NIS+PZP.shtml/seo=/companyid=600

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11 St. broj 3307/11 od 15. septembra 2011. godine pokrenuo je prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Preduzećem za puteve "Niš" a.d. iz Niša, Generala Tranijea 13a, matični broj 07133812, PIB 100337472 i odredio je mere obezbeđenja radi sprečavanja promene imovinskog položaja stečajnog dužnika i to:
1. imenuje se privremeni stečajni upravnik,
2. zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnog dužnika,
3. zabranjuje se sprovođenje izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, uključujući i zabranu koja se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih poverilaca, a odbacio je predlog kojim je predlagač tražio da sud odredi meru obezbeđenja kojom će naložiti NBS Odeljenju prinudne naplate da deblokira račun stečajnog dužnika.
II. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Dragan Perković iz Beograda, Vladimira Popovića 28/1 i istom je naloženo da proveri tačnost podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa zadatkom da pored tačnosti podataka proveri i da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u izveštaju, procena vrednosti potraživanja poverilaca i potraživanja koje stečajni dužnik ima prema trećim licima.
III. Privredni sud u Beogradu je odredio ročište radi odlučivanja o predlogu i glasanju o unapred pripremljenom planu reorganizacije za 24. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, prvi sprat.
IV. Privredni sud u Beogradu je naložio predlagaču, da u roku od tri dana od dana prijema rešenja uplati na ime predujma troškova pokretanja stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije iznos od 1.000.000,00 dinara na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu, broj 840-298802-02, kao i da u sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati u istom roku i istovremeno je upozorio predlagača da će Sud obustaviti prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i predlog odbaciti ukoliko predlagač u ostavljenom roku ne predujmi određeni iznos.
V. Obaveštavaju se poverioci da uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije mogu izvršiti u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u stečajnoj pisarnici broj 22 u prizemlju, u periodu od 9,00 do 13,00 časova.
VI. Pozivaju se zainteresovana lica da u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Beogradu sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja i upozorava se predlagač plana da je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Privrednom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana prijema primedbe u sudu.
VII. Oglas o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije objavljen je na oglasnoj tabli Suda, dana 15. septembra 2011. godine i u tri visoko tiražna dnevna lista "Večernje novosti", "Politika" i "Blic".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za puteve "Vranje" a.d.

07207824

11. St. broj 3308/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VRANJE+PZP.shtml/seo=/companyid=1368

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11 St. broj 3308/11 od 16. septembra 2011. godine pokrenuo je prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Preduzeća za puteve "Vranje" a.d. iz Vranja, Bore Stankovića 19, matični broj 07207824, PIB 100406124 i odredio je mere obezbeđenja radi sprečavanja promene imovinskog položaja stečajnog dužnika i to:
1. imenuje se privremeni stečajni upravnik,
2. zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnog dužnika,
3. zabranjuje se sprovođenje izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, uključujući i zabranu koja se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih poverilaca, a odbacio je predlog kojim je predlagač tražio da sud odredi meru obezbeđenja kojom će naložiti NBS Odeljenju prinudne naplate da deblokira račun stečajnog dužnika.
II. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111 i istom je naloženo da proveri tačnost podataka iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa zadatkom da pored tačnosti podataka proveri i da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u izveštaju, procena vrednosti potraživanja poverilaca i potraživanja koje stečajni dužnik ima prema trećim licima.
III. Privredni sud u Beogradu je odredio ročište radi odlučivanja o predlogu i glasanju o Unapred pripremljenom planu reorganizacije za 28. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, prvi sprat.
IV. Privredni sud u Beogradu je naložio predlagaču, da u roku od tri dana od dana prijema rešenja uplati na ime predujma troškova pokretanja stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije iznos od 1.000.000,00 dinara na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu, broj 840-298802-02, kao i da u sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati u istom roku i istovremeno je upozorio predlagača da će Sud obustaviti prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije i predlog odbaciti ukoliko predlagač u ostavljenom roku ne predujmi određeni iznos.
V. Obaveštavaju se poverioci da uvid u predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije mogu izvršiti u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u stečajnoj pisarnici broj 22 u prizemlju, u periodu od 9,00 do 13,00 časova.
VI. Pozivaju se zainteresovana lica da u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Beogradu sve primedbe na predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja i upozorava se predlagač plana da je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Privrednom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana prijema primedbe u sudu.
VII. Oglas o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije objavljen je na oglasnoj tabli Suda, dana 16. septembra 2011. godine i u tri visoko tiražna dnevna lista "Večernje novosti", "Politika" i "Blic".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Iskra" a.d.

 

9. St. broj 272/10

 

 

 

U predmetu broj 9. St. broj 272/10 u postupku stečaja nad stečajnom masom "Iskra" a.d. u stečaju iz Beograda, Hercegovačka 4 - 6, završno ročište zakazuje se za 1. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, I sprat, sudnica broj 124.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Coop trans" d.o.o.

 

45. St. broj 364/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

U predmetu 45. St. broj 364/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Coop trans" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kumodraška 301, prvo ispitno ročište se zakazuje za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica broj 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za puteve "Kragujevac" a.d.

07165897

16. St. broj 3306/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRAGUJEVAC+DP+za+puteve+-+SRBIJA+PUT+BEOGRAD.shtml/seo=/companyid=1459

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 16. St. broj 3306/11 od 16. septembra 2011. godine pokrenuo je prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Preduzeća za puteve "Kragujevac" a.d. iz Kragujevca, Tanaska Rajića 16, matični broj 07165897, PIB 101317830 i odredio je mere obezbeđenja radi sprečavanja promene imovinskog položaja stečajnog dužnika i to:
1. imenuje se privremeni stečajni upravnik,
2. zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnog dužnika,
3. zabranjuje se sprovođenje izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, uključujući i zabranu koja se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih poverilaca, a odbacio je predlog kojim je predlagač tražio da sud odredi meru obezbeđenja kojom će naložiti NBS Odeljenju prinudne naplate da deblokira račun stečajnog dužnika.
Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Dragan Perković iz Beograda, Vladimira Popovića 28/1 i istom je naloženo da proveri tačnost podataka iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa zadatkom da pored tačnosti podataka proveri u tekstu plana reorganizacije i da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u izveštaju, procena vrednosti potraživanja poverilaca i potraživanja koje stečajni dužnik ima prema trećim licima.
Privredni sud u Beogradu je odredio ročište radi odlučivanja o predlogu i glasanju o unapred pripremljenom planu reorganizacije za 26. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 100, prvi sprat.
Privredni sud u Beogradu je naložio predlagaču, da u roku od tri dana od prijema rešenja uplati na ime predujma troškova pokretanja stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije iznos od 1.000.000,00 dinara na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu broj 840-298802-02, kao i da sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati u istom roku i istovremeno je upozorio predlagača da će sud obustaviti prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije i predlog odbaciti ukoliko predlagač u ostavljenom roku ne predujmi određeni iznos.
Obaveštavaju se poverioci da uvid u predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije mogu izvršiti u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u stečajnoj pisarnici br. 22 u prizemlju, u periodu od 9,00 do 13,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" dostave stečajnom dužniku i Privrednom sudu u Beogradu sve primedbe na predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja i upozorava se predlagač plana da je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Privrednom sudu u Beogradu roku od osam dana od prijema primedbe u sudu.
Oglas o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije objavljen je na oglasnoj tabli suda 16. septembra 2011. godine i u tri visoko tiražna dnevna lista "Večernje novosti", "Politika" i "Blic".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Star Tas" DOO

17134914

St. broj 2614/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu St. 2614/2011 od 27. jula 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, usvojila je predlog stečajnog poverioca, "Sunoko" d.o.o. iz Beograda, i otvoren je stečajni postupak nad "Star Tas" DOO iz Beograda, Dragoslava Srejovića br. 1b, matični broj: 17134914, PIB: 100208973.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 16. septembar 2011. godine, odloženo je za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, kada će se održati i ispitno ročište u sudnici 211./II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finasijskom polažaju stečajnog dužnika.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet "Europen invest"

20053143

23. St. broj 175/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 175/2011 od 14. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet "Europen invest" iz Beograda, Trg republike 3/V, matični broj 20053143, PIB 104015979, a po predlogu stečajnog poverioca od 19. aprila 2011. godine.
II Imenovan je za stečajnog upravnika Ilić Branislav iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 30. novembar 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 204/II.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. novembar 2011. godine, u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 204/II.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za promet, proizvodnju i usluge "Agro hermes" d.o.o.

17581767

36. St. broj 2455/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1209

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 36-St-2455/10 od 6. jula 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad preduzećem za promet, proizvodnju i usluge "Agro hermes" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Avnoja 34, matični broj: 17581767, PIB 103494221.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac-pak" d.o.o.

20124580

St. broj 718/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac-pak" d.o.o. Šabac, Uskočka 27, doneo je dana 21.9.2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac-pak" doo Šabac, Uskočka 27, Matični broj 20124580, PIB 104238925, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Svetislav Jovanović, Vojvode Mišića 44, Ub.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 21. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za trgovinu na veliko i malo i proizvodnju kartonske ambalaže "Mond-komerc" d.o.o.

07684207

St. broj 619/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvom za trgovinu na veliko i malo i proizvodnju kartonske ambalaže "Mond-komerc" d.o.o. Valjevo, Milorada Ristića 33 a, doneo je 21. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu na veliko i malo i proizvodnju kartonske ambalaže "Mond-komerc" d.o.o. Valjevo, Milorada Ristića 33 a, Matični broj 07684207, PIB 100068081, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milovan Vuković iz Riđaka.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 21. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Jugo - Toys" d.o.o.

17279866

St. broj 57/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1473

 

Privredni sud u Valjevu, sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Jugo - Toys" d.o.o., u stečaju, Šabac, Avde Karabegovića 40, doneo je 21. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Jugo - Toys" d.o.o., u stečaju, Šabac, Avde Karabegovića 40, matični broj 17279866, PIB 100090094, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 57/11 od 21. aprila 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Svetislav Jovanović iz Uba.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Euro-Link" d.o.o.

17317296

St. broj 112/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=543

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "Euro-Link" d.o.o. iz Šapca, Beogradski put, doneo je dana 7. jula 2010. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Euro-Link" d.o.o. iz Šapca, Beogradski put b.b., matični broj 17317296, PIB 100165118, zbog prezaduženosti preduzeća.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasiljević Marko iz Loznice, Njegoševa br. 13.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 29. oktobar 2010. god. sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 6 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 16. avgust 2010. god. sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 6 ovog suda.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, usluge i promet "Elplast" eksport-import DOO

7671059

2. St. broj 887/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=780

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, usluge i promet "Elplast" eksport-import DOO Aranđelovac, ulica Venčački put bb, matični broj 7671059, PIB 100899963, na završnom ročištu održanom dana 30. avgusta 2011. godine, doneo rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, usluge i promet "Elplast" eksport-import DOO Aranđelovac, Venčački put bb, matični broj 7671059, PIB 100899963, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. 887/10 od 14. 9. 2010. g., zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 12. juna 2011. godine.
3) Razrešava se stečajni upravnik Saša Jovanović iz Paraćina.
4) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 30. avgusta 2011. i u "Službenom glasniku RS".
5) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd, izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Metal promet" Antić Miodraga i Ljiljane OD

7394993

2. St. broj 481/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2135

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 481/2011, od 26. septembra 2011. godine. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Metal promet" Antić Miodraga i Ljiljane OD, Paraćin, Ivana Milutinovića b.b., matični broj 7394993, PIB 100942199. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Rajković Vlatko, iz Kragujevca, Cara Lazara 15 A/16, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0297.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 20. januar 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 26. septembar 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

ZZ "Kolektiv"

 

4. St. broj 295/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija obaveštava poverioce da će dopunsko ispitno ročište po naknadno prispelim prijavama potraživanja održati 27. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u predmetu stečaja St. broj 295/2010 stečajnog dužnika ZZ "Kolektiv" Kraljevo.
Obaveštavamo Vas da smo Vam najpre tekst oglasa dostavili mejlom 7. juna 2011. godine sa dokazom o uplati od 3.000,00 dinara to Vam u prilogu ovog dopisa dostavljamo tekst oglasa, zatim uplatu dana izvršenu 7. juna 2011. godine u iznosu od 3.000,00 dinara kao i doplatu u iznosu od 1.500,00 dinara 22. septembra 2011. godine, a sve imajući u vidu da tekst oglasa dostavljen mejlom niste oglasili te Vam se obraćamo da postupite po predmetu.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Viđoma Šped d.o.o.

 

5. St. broj 710/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Viđoma Šped d.o.o. u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović iz Kruševca, 21. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja po prijavi broj 8 od 14. jula 2011. godine, i koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati 13. oktobra 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Viđoma Šped d.o.o.

 

5. St. broj 710/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Viđoma Šped d.o.o. u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović iz Kruševca, 21. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika Viđoma Šped d.o.o. u stečaju Kruševac.
Ročište će se održati 26. oktobra 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge Beo-grand 80 Konik d.o.o.

 

3. St. broj 339/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1045

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 339/2010 od 16. septembra 2011. godine usvojio je završni izveštaj stečajnog upravnika od 2. septembra 2011. godine u celosti i zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge Beo-grand 80 Konik d.o.o. Raška u stečaju.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu Beograd, u roku od osam dana od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Tehnoguma" AD

 

1. St. broj 34/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1071

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Tehnoguma" AD iz Aleksandrovca, doneo je 23. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Tehnoguma" AD iz Aleksandrovca, za 2. novembar 2011. godine u 11,00 u ovom Sudu, sudnica broj 5.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Hladnjača" AD

 

6. St. broj 38/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1265

 

Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je u postupku stečaja nad dužnikom "Hladnjača" AD u stečaju iz Kraljeva, Industrijska 19, zakazano održavanje ročišta za razmatranje izmenjenog plana reorganizacije stečajnog dužnika "Hladnjača" AD u stečaju iz Kraljeva podnetog dana 23. septembra 2011. godine od strane većinskog vlasnika Sretković Radomira iz Kraljeva sa više od 30% kapitala i glasanje od strane poverilaca po navedenom planu zakazano je za dan 24. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, u ovom sudu u sudnici broj 1 u Kraljevu, Cara Dušana 41.
Uvid u izmenjeni plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja ročišta za razmatranje plana reorganizacije (24. oktobar 2011. godine), a u vremenu od 8 do 14 časova u pisarnici ovog suda, kao i na sajtu Agencije za privredne registre.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica moraju da podnesu glasačke listiće koje overava nadležni sud odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom izmenjenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DP "Aleksinački podrum"

 

2 St. broj 157/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=468

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSINACKI+PODRUM.shtml/seo=/companyid=10352

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj Beograd preko poverenika Zorana Milosavljević, doneo je 23. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, za 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 sati u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Euro godis" d.o.o.

17390384

3. St. broj 508/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1934

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Raj banka" a.d. u stečaju iz Beograda, koju zastupa Agencija za osiguranje depozita Beograd, preko poverenika Branka Jugovića, nad Preduzećem za usluge, proizvodnju i promet "Euro godis" d.o.o. Zvezčan, Kralja Milutina 52, doneo je 22. jula 2011. godine, sledeće: rešenje
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Euro godis" iz Zvečana, matični broj 17390384, PIB 101737408.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Marina Gligorijević iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazano za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, otkazuje se, a novo ispitno ročište određuje se za dan 14. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 22. jula 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Inter-union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas

08609624

1. St. broj 483/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2058

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DOO "Inter-union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas, Narodnog fronta 11. g., MB 08609624, PIB 101421602, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, 12. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DOO Inter-union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas, Narodnog fronta 11. g., MB 08609624, PIB 101421602, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročište održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge Eurograd invest d.o.o.

20265825

1. St. broj 933/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđenja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge Eurograd invest d.o.o., Novi Sad, Ćirpanova 36, MB 20265825, PIB 104915549, a po predlogu poverioca Volksbank ad Beograd, Bulevar M. Pupina 165/g, dana 14. septembra 2011. g. donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge Eurograd inest d.o.o., Novi Sad, Ćirpanova 36, MB 20265825, PIB 104915549, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Gavra Avramov iz Novog Sada, koji je u prethodnom stečajnom postupku vršio dužnost privremenog stečajnog upravnika.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnice br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Tezoss"

8777179

2. St. broj 342/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1318

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Kompić, u postupku stečaja nad dužnikom "Tezoss" Temerin, Narodnog fronta 147 MB 8777179 PIB 102587108, po obaveštenju NBS od 14. aprila 2010. godine i predlogu poverioca Banca Intesa ad Beograd od 22. juna 2010. godine, doneo je 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Tezoss" Temerin, Narodnog fronta 147.
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 12. septembra 2011. godine.
Određuju se ukupni troškovi stečajnog postupka u iznosu od 51.000,00 dinara.
Određuje se nagrada stečajnog upravnika u iznosu od 100.000,00 dinara.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO Nento Novi Sad

8439974

1. St. broj 1721/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1085

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Nento Novi Sad u stečaju, Kisački put 3, MB: 8439974, 21. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Ročište za razmatranje i eventualno glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika zakazuje se za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,40 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Obaveštavaju se poverioci da počev od 11. jula 2011. godine mogu izvršiti uvid u predlog Plana reorganizacije u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Pozivaju se lica koja za to imaju pravni interes da sve primedbe na predlog Plana reorganizacije kojima osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu Planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i ovom Sudu u roku koji počinje da teče 15 dana po objavljivanju oglasa sa izrekom ovog rešenja u "Službenom glasniku RS", dok se stečajni dužnik kao predlagač Plana obavezuje da odgovor na primedbe dostavi u roku od osam dana od prijema primedbe u Sudu.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Hovex d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

08784973

1. St. broj 606/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2061

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku utvrđenja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Hovex d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Novi Sad, Svetozara Miletića 43, MB 08784973, PIB 102796245 po zahtevima za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Univerzal banka a.d. Beograd, Francuska 29, Komercijalna banka a.d. Beograd, Filijala Sombor, Staparski put bb, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, dana 14. septembra 2011. godine, donosi sledeće: rešenje
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Hovex d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, i usluge, Novi Sad, Svetozara Miletića 43, MB 08784973, PIB 102796245, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Stojković iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni iz izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Nova Keramika DOO

08701903

1. St. broj 1556/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=811

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nova Keramika DOO Veternik u stečaju, Novosadski put 55., MB 08701903, po zahtevu poverioca Volks banka AD Novi Beograd, Bulevar M. Pupina 165g, od 14. jula 2010. godine, dana 20. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 2. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3., u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik Aleksandar Milosavljević da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Europe Oil Trading"

171772990

2. St. broj 813/2011

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Europe Oil Trading" Novi Sad, Leptirova 43, MB 171772990, PIB: 102211647, po obaveštenju NBS od 14. aprila 2010. godine i predlogu poverioca Marfin bank AD Beograd od 19. septembra, 2011. godine objavljuje
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 15. novembar, 2011. godine sa početkom u 9,00 časova. Ročište će se održati u Privrednom sudu Novi Sad, sudnica broj 7/prizemlje.
Na ročište pozvati poverioce koji su prijavili potraživanja i uplatili predujam.
Rešenje o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom DP "Partner" - u stečaju Novi Sad, Bulevar oslobođenja 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB Banke Beograd, od 6. maja 2011. godine
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad DP "Partner" Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Avramov Gavra iz Novog Sada, Lasla Gala 18.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka biće istaknut se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 21. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

DOO "Bremark"

17448307

1. St. broj 173/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, rešenjem od 23. septembra 2011. godine Posl. br. St. 173/11 po stečajnom sudiji Speranci Jančić, otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" Pančevo, Njegoševa 1a, matični broj 17448307 i PIB broj 102309454, zbog trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Gligorić Miroslav, Ivana Milutinovića 2, Pančevo.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 2. novembar 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.
Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 16. decembar 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva 2. novembra 2011. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i različni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

ZZ "Pobeda"

 

1. St. broj 17/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1354

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+POBEDA+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=25402

Privredni sud u Pančevu postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku St. broj 17/11 nad stečajnim dužnikom ZZ "Pobeda" Vršac zakazuje dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama za 18. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, o čemu se obaveštavaju poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DOO "New don"

17037536

3 St. 256/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2039

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "New don" iz Goloboka mat. br. 17037536, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
Imenuje se za stečajnog upravnika Nebojša Jočić iz Požarevca.
Pozivaju se poverioci da u roku koji ne može biti kraći od 30 dana, niti duži od 120 dana, od dana objavljivanja oglasa, o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica br. 72/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se 20. oktobra 2011. u 11,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica br. 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

PD "Concrete" a.d.

 

2. St. broj 39/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=518

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IZR+-+CONCRETE.shtml/seo=/companyid=3394

1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom prečišćenom tekstu plana reorganizacije stečajnog dužnika PD "Concrete" a.d. u stečaju iz Požarevca u predmetu St. broj 39/2010, koji je podneo većinski vlasnik Momirović Siniša iz Prugova 26. avgusta 2011. godine, zakazuje se za 24. oktobra 2011. godine u 11,00 časova, u sudnici 73/III Privrednog suda u Požarevcu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u prečišćeni tekst plana reorganizacije u pisarnici PS u Požarevcu kancelarija 7, sve do dana održavanja ročišta.
3. Zainteresovana lica mogu dati primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnovu i visinu plana obuhvaćenih potraživanja u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
4. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Terratrade-Brodoremont" A.D.

 

4. St. broj 100/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1332

 

Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Terratrade-Brodoremont" A.D. Bački Monoštor, za 25. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sudnica broj 2.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Pagos" d.o.o.

8567506

St. broj 92/29011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2107

 

Privredni sud u Somboru Rešenjem br. St. broj 92/2011 od 23. septembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Pagos" d.o.o., Apatin, Ribarska 55, matični broj 8567506, PIB 100965942, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Erić Rajo, Sombor, Apatinski put 40. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, u dva primerka sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 28. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3. Zakazuje se ispitno ročište za 27. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

St. broj 159/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SOMBOR+.shtml/seo=/companyid=15015

Privredni sud u Somboru, rešenjem br. St. 159/2011 od 26. septembra 2011. godine otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora u likvidaciji matični broj 08316252, PIB 101839702, zbog stečajnog razloga prezaduženosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar.
Obaveštavaju se poverioci da prema izveštaju Agencije za privatizaciju stečajni dužnik nema imovine, te da u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju mogu da podnesu zahtev za sprovođenje postupka, u kom slučaju se pozivaju da uplate iznos od 300.000,00 dinara na ime troškova stečajnog postupka na račun ovog suda broj 840-309802-79 u roku od pet dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", te da zahtev za sprovođenje postupka sa dokazom o uplati dostave u spis, a u protivnom stečajni postupak će se zaključiti.
Zakazuje se završno ročište 2. novembra 2011. god. sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 26. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"General Fruit" d.o.o.

20243520

2. St. broj 154/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Pokreće se postupak stečaja nad "General Fruit" d.o.o. iz Crvenke, Veljka Vlahovića 3, matični broj: 20243520, pib 105203402 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Milutin Ivanović iz Sombora, JNA C 7. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Ročište za razmatranje finansijskog izveštaja i prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja zakazuje se za 5. decembar 2011. godine u 11,00 časova, a koja će se održati u Privrednom sudu u Somboru, sudnica broj 2.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Plavex"

20260807

2. St. broj 413/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2086

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" iz Beške, Prvomajska 33, MB 20260807, PIB: 104881925, doneo je 23. septembra 2011. godine,
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište zakazano za 26. oktobar 2011. godine u 8,00 časova, odlaže se.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 28. oktobar 2011. godine u 8,00 časova u sudnici broj 18/2.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Steel-promet"

8285209

3 St. broj 61/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=533

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Steel-promet" Nova Pazova, Kozaračka 72, MB: 8285209, PIB: 101240383, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da je stečajni upravnik predložio da se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Steel-promet" Nova Pazova zaključi jer je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka.
Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa čl. 13 st. 4 Zakona o stečaju i u istom roku da na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici br. 840-310802-86 sa pozivom na broj predmeta St-61/2010 uplate iznos od 1.000.000,00 dinara a kao sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka.
Ukoliko niko od poverilaca u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu čl. 13. st. 2.
Zakona o stečaju na završnom ročištu koje se zakazuje za 1. novembra 2011. godine u 11,00 časova u sudnici br. 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo "Agro Bosman" d.o.o.

20167122

1 St. broj 441/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, po sudiji Dragici Gačić Petković, kao stečajnom sudiji, odlučujući po predlogu predlagača "Startas" d.o.o., Novi Sad, Trg Republike 15 za otvaranje stečaja nad u privrednim društvom "Agro Bosman" d.o.o., Šuljam, Uroša Stojšića 2, MB: 20167122, PIB:104448936, na ročištu za ispitivanje postojanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, doneo je dana 23. septembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog predlagača "Startas" d.o.o., iz Novog Sada, Trg Republike 15.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agro Bosman" d.o.o., Šuljam Uroša Stojšića 2 MB:20167122, PIB:104448936, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Stupar Snježana iz Rume, Kudoška 30/2.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave. Ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će biti odbačena.
Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 2. novembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Zakazuje se ispitno ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja za 9. decembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica broj 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom isticanja na oglasnu tablu Suda.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema ovog rešenja Privrednom Apelacionom sudu. Žalba se podnosi putem ovoga suda u dva jednaka primerka.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Premium šped"

 

St. broj 353/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=275

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 353/2011 od 22.9.2011. godine nad "Premium šped" Subotica, odredio završno ročište za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika "Premium šped" Subotica koji imaju interesa da se stečajni postupak sprovede, da u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" podnesu Zahtev za sprovođenjem stečajnog postupka i predujme troškove u istom roku i uplati na depozitni račun suda iznos od 1.179.540,00 dinara, u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. ZOS u vezi sa članom 13. stav 4. ZOS. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"CSR Fagus" d.o.o.

 

St. broj 123/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 22.9.2011. godine doneo rešenja kojima je zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za dan 8.12.2011. godine, i to u postupcima:
- St. 111/2011 - DP "Kekec" Subotica - za 9,30 časova,
- St. 123/2011 - "CSR Fagus" d.o.o. Stara Moravica - za 9,40 časova,
- St. 134/2011 - "Valko" d.o.o. Bačka Topola - za 9,50 časova,
- St. 165/2011 - "BB Brothers & Company" d.o.o. Palić - za 10,00 časova,
- St. 254/2011 - Agrokombinat "Subotica" AD Stari Žednik - za 9,20 časova, i
- St. 275/2011 - "Klasiktrade" d.o.o. iz Subotice - za 10,10 časova
sve kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i "Službenom glasniku RS" Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročišta poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Ugostiteljsko turističkim društvom "Vojvodina" d.o.o.

 

St. broj 106/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1563

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VOJVODINA+UTP.shtml/seo=/companyid=3374

Privredni sud u Subotici je dana 22.9.2011. godine rešenjem St. 106/2011 u postupku stečaja nad Ugostiteljsko turističkim društvom "Vojvodina" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita br. 44. zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 20.10.2011. godine sa početkom u 10,30 časova u sali 168/2. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Srbijamont d.o.o.

7404239

1. St. broj 109/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2111

 

Privredni sud u Užicu, je 23. septembra 2011. godine, rešenje St. broj 109/11 kojim se:
I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Srbijamont d.o.o. Užice, MB 7404239, PIB 100598980, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Kuburović Radomir, dipl. ecc iz Užica.
III. Određuje se ispitno ročište za dan 3. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, soba broj 48/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u 2 primerka, sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za
11. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, soba broj 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda, sa oglasom 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

Privredno društvo d.o.o., "Neur"

06871801

2. St. broj 81/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1485

 

Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad Privrednim društvom d.o.o., "Neur" Dubrava b.b., Ivanjica, MB 06871801, svojim rešenjem St. 81/11 od 20. septembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli Suda dana 22. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano u postupku stečaja ovog dužnika za dan 14. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova otkazano je napred pomenutim rešenjem. Rok za žalbu na rešenje kojim je zaključen postupak stečaja je osam dana od objavljivanja ovog teksta u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Pranjani"

 

2. St. broj 2/10

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 2/2010 od 13. septembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja DOO "Pranjani" - u stečaju Čačak, za dan 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 13. septembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem sa smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

privrednim društvom DOO "Metamb"

20127198

2. St. broj 70/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1423

 

Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad privrednim društvom DOO "Metamb" Lučani, Radnička bb, MB 20127198, svojim rešenjem St. broj 70/11 od 15. septembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda.
Ispitno ročište zakazano u postupku stečaja ovog dužnika za dan 7. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova otkazano je napred pomenutim rešenjem. Rok za žalbu na rešenje kojim je zaključen postupak stečaja je osam dana od objavljivanja ovog teksta u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Veterinarska stanica Gornji Milanovac" a.d.

7177127

2. St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2091

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VETERINARSKA+STANICA+GORNJI+MILANOVAC.shtml/seo=/companyid=12960

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 206/2011 od 19. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Veterinarska stanica Gornji Milanovac" a.d. Gornji Milanovac, MB 7177127, PIB. 101153478 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli Suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na St. broj 206/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 28. oktobar 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 21. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,00 časova.

Izvor: Redakcija, 7.10.2011.

Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na današnji dan:

PRIMER:
ZAPISNIK PROSVETNOG INSPEKTORA U POSTUPANJU U KONTROLNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.