Aktuelne vesti na dan 10. januar 2012

 


Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na DANAŠNJI dan:PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 104 OD 31.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU PRAVNI INSTRUKTOR:

PRAVNI INSTRUKTOR:

POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU


Posebne dokazne radnje

Tajni nadzor komunikacije

Tajno praćenje i snimanje

Simulovani (namešteni) poslovi

Računsko pretraživanje podataka

Kontrolisana isporuka

Prikriveni islednik

Sporazum o svedočenju okrivljenog

Sporazum o svedočenju osuđenog

Zaključak

PRAVNO DEJSTVO REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU KOJE NE SADRŽI POUKU O PRAVNOM LEKU

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 103/2011


Razlozi za hitnost i osnovni ciljevi koji su postignuti donošenjem novog Pravilnika o kontnom planu

Zaključak

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE -"Sl. glasnik RS", br. 103/2011: • Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije vrše povraćaj neutrošenih sredstava u roku do 15. januara 2012. godine (Obrazac SNS dostavlja se do 10. januara 2012. godine, a Obrazac ZSNS do 31. januara 2012. godine) •


Rok za povraćaj sredstava

Obrasci i rokovi za njihovo dostavljanje

Koja sredstva su izuzeta od vraćanja u budžet i odgovornost za istinitost podataka

Obaveza povraćaja sredstava onih korisnika koji više nisu u KRT-u

Instrukcija Uprave za trezor

Primer za knjiženje

STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

STRUČNI KOMENTARI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU CARINSKI INSTRUKTOR:

CARINSKI INSTRUKTOR:

SLOBODNE ZONE U SVETU, EVROPSKOJ UNIJI I U REPUBLICI SRBIJI - POSEBNE POGODNOSTI I PODSTICAJI


Istorijski razvoj slobodnih zona

Slobodne zone u svetu

Slobodne zone u Evropskoj uniji

Slobodne zone u Republici Srbiji

Osnovne pogodnosti poslovanja u slobodnim zonama

Simbioza slobodnih zona i industrijskih parkova

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine

DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE POREKLO ROBE ZA KOJU JE DATA IZJAVA NA FAKTURI I STICANJE STATUSA OVLAŠĆENOG IZVOZNIKA

MOGUĆNOST SVRSTAVANJA AVIO MATERIJALA I DELOVA U JEDAN TARIFNI BROJ – 8803

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 9.1. DO 15.1.2012. GODINE

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM STANJA NORMATIVNE UREĐENOSTI U OBLASTI KLASIFIKACIJE TAJNIH PODATAKA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Srbije pismo u kome ukazuje da je stanje normativne uređenosti u oblasti klasifikacije tajnih podataka takvo da podrazumeva ozbiljne rizike i za ostvarivanje prava javnosti ali i u još možda većoj meri i za bezbednosne interese zemlje i opštu pravnu sigurnost.

Zakon o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red) dve godine nakon donošenja veoma slabo funkcioniše odnosno ne funkcioniše. Po mišljenju Poverenika oblast tajnosti podataka je u stanju zabrinjavajuće improvizacije u kome se ni za jednu informaciju koja nosi oznaku poverljivosti ne može pouzdano reći da je klasifikovana na potpuno legalan način i u kojoj je, shodno tome krajnje problematično može li se, na legalan način, postaviti pitanje bilo čije krivične odgovornosti za odavanje takvih informacija. Problem ogromne količine nasleđenih starih tajni nije rešen a istovremeno se nove tajne, proizvode bez pouzdanih kriterijuma. Stekli su se, po oceni poverenika, svi uslovi za hitno preduzimanje mera sa kojima se veoma docni, uključujući i bitnu inovaciju zakona ili njegovu zamenu potpuno novim.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Glavna slabost Zakona o tajnosti podataka je to što je u svrhu njegove primene, kao nužno, predviđeno donošenje enormno velikog broja podzakonskih akata. Vlada je donela jedan broj tih akata. Nažalost, samo jedan takav akt donet je u roku. Ostali su doneti sa manjom ili većom docnjom ili uopšte nisu doneti. A najopasnije je što Vlada nije donela, za primenu zakona, najvažnije podzakonske akte. Nije utvrdila bliže kriterijume za određivanje stepena tajnosti "državna tajna", "strogo poverljivo", "poverljivo" i "interno".

Zbog napred navedenog nemamo jasne standarde o sadržini bilo kog stepena poverljivosti a organi vlasti nisu mogli da primene odredbe Zakona o merama zaštite i evidencijama, kao ni da izvršavaju druge obaveze.

Nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa donetih na osnovu zakona trebalo bi da vrši Ministarstvo pravde koje ne raspolaže praktično nikakvim resursima za obavljanje te funkcije, pa se nadzor praktično ne vrši.

Rukovodioci svih organa vlasti su bili u obavezi da u roku dve godine preispitaju stare oznake stepena tajnosti. Nažalost, ali logično, željeni efekti su izostali budući da norma, koja je trebalo da obezbedi deklasifikaciju velike količine dokumenata koji još uvek nose formalnu oznaku poverljivosti, iako za to ne postoji stvarna potreba, ne predviđa nikakve sankcije za eventualno propuštanje ove obaveze, na šta je Poverenik upozoravao još u vreme donošenja Zakona.

Organi vlasti su bili dužni da u roku od jedne godine usklade svoju organizaciju sa odredbama ovog zakona, a u roku od dve godine da obezbede da svim zaposlenim licima, koja moraju imati pristup tajnim podacima, budu izdati potrebni sertifikati. Istekli su rokovi a obaveze nisu izvršene.

Sve navedeno upućuje na zaključak o tome da se jedna važna oblast nalazi u stanju zabrinjavajuće improvizacije. Odgovoran odnos prema pravu javnosti da zna ali i prema bezbednosnim interesima zemlje i pravnoj sigurnosti zahteva da se to stanje bez odlaganja promeni."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 9.1.2012.

PREDLOG POKRAJINSKOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2012. GODINI: Predlog predstavljen na sednici Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, a tokom druge polovine februara počeće i lokalni programi zapošljavanja

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin govorio je na 6. sednici Pokrajinskog saveta za zapošljavanje i tom prilikom je predstavio Predlog Pokrajinskog akcionog plana za zapošljavanje u AP Vojvodini za 2012.godinu.

- U prethodnih nekoliko godina uspešno je kontrolisana situacija u kojoj nezaposlenost nije bila povećavana, rekao je Vasin i istakao da nezaposlenost nije uspešno smanjena tokom protekle dve godine, zbog delovanja ekonomske krize. Pokrajinski plan zapošljavanja za 2012. godinu polazi od te pretpostavke, rekao je Vasin i dodao da to podrazumeva nastavak onih akcija, koje su se pokazale u prethodnih nekoliko godina kao veoma uspešne, a to je subvencionisanje samozapošljavanja i finansiranje kroz subvencije otvaranja novih radnih mesta u Vojvodini. U ovu kategoriju ubrojana su i ona radna mesta koja predstavljaju stranu i domaću investiciju, koja se sufinansiraju sa po 130 hiljada dinara.

Prema Vasinovim rečima, druga karakteristika Pokrajinskog fonda za zapošljavanje za narednu godinu je uzimanje u obzir da ponovo postoji opasnost od nastupanja ekonomske krize i moraju biti osmišljeni takvi načini zapošljavanja, koji bi na relativno kratkotrajan način rešili problem većeg broja nezaposlenih. Tako da će ove godine, pored programa samozapošljavanja i novog zapošljavanja- što je bilo praktikovano tokom prošle godine, biti dodati i javni radovi, programi pripravništva, a s obzirom da će biti otvoren Centar za obuku nezaposlenih lica, značajna sredstva biće izdvojena i za obuku nezaposlenih lica u tom Centru.

Ove godine će na nivou Vojvodine u zapošljavanje će biti uloženo više od 500 miliona dinara, od čega APV izdvaja 316 miliona, a ostatak će biti udruživanje sa sredstvima iz republičkog budžeta.Od tih 316 miliona, koje će obezbediti Pokrajina, 126 miliona biće izdbojeno za udruživanje sa opštinama u Vojvodini, za finansiranje programa pripravništva, javne radove i obuke, dok će ostali novac biti usmeren na samozapošljavanje i novozapošljavanje, zajedno sa sredstvima iz Republike. Već tokom januara biće raspisan konkurs sa lokalne samouprave, rekao je Vasin i na osnovu odluka, koje će biti donete do polovine februara u svaku lokalnu samoupravu biće usmerena određena količina novca, tako da će lokalni programi zapošljavanja početi već tokom druge polovine februara.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 9.1.2012.

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVOĐENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA: Godišnje izveštaje o parametrima kvaliteta pruženih usluga operatori su dužni da dostave Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. i člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011 - prim. red), operatori su dužni da najmanje jednom godišnje izvrše proveru kvaliteta pruženih usluga, kao i da izveštaje o rezultatima tih merenja dostave Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije na odgovarajućim obrascima koji su propisani u navedenom pravilniku. Izveštaji treba da sadrže parametre kvaliteta elektronskih komunikacionih usluga koje operator pruža, odnosno parametre kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže ili javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA), ukoliko operator poseduje odgovarajuću licencu izdatu od strane Agencije.

O svojim obavezama u vezi sa izveštajima o parametrima kvaliteta operatori će biti obavešteni i pisanim putem. Obrasce izveštaja o parametrima kvaliteta, kao i Uputstvo za popunjavanje obrazaca tih izveštaja u PDFformatu operatori mogu da preuzmu sa Internet stranice Agencije, na adresi:
http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/godisnji_izvestaji_o_parametrima_kvaliteta.551.html

Popunjene izveštaje operatori treba da dostave Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije do 15. marta 2012. godine, i to:

- u elektronskoj formi, e-mail:kvalitet@ratel.rs, ili na CD-u,
- i u pisanoj formi, na adresu: Republička agencija za elektronske komunikacije Višnjićeva 8 11000 Beograd.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 9.1.2012.

UREDBA EU BROJ 1336/2011 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA EU OD 13. DECEMBRA 2011. GODINE: Produžena primena Izuzetnih trgovinskih mera EU do kraja 2015. godine • Primenom ove Uredbe privrednici Srbije stiču pravo na refundiranje plaćenih carinskih dažbina na izvezene proizvode koji imaju preferencijalni tretman pri uvozu u EU samo na osnovu ITM •

Uredbom Evropske unije broj 1336/2011 Evropskog parlamenta i Saveta EU od 13. decembra 2011. godine, produžena je primena Izuzetnih trgovinskih mera za zemlje u procesu pridruživanja EU, do kraja 2015. godine.

Uredba je objavljena u Službenom listu EU broj L 347 od 30. decembra 2011. kada je i stupila na snagu.

Primenom ove Uredbe privrednici Srbije stiču pravo na refundiranje plaćenih carinskih dažbina na izvezene proizvode koji imaju preferencijalni tretman pri uvozu u EU samo na osnovu ITM (na primer, voće i povrće).

Produženjem primene Izuzetnih trgovinskih mera privrednici na Zapadnom Balkanu nastaviće da koriste prednosti neograničenog bescarinskog pristupa tržištima EU za gotovo sve proizvode poreklom iz država Zapadnog Balkana

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 9.1.2012.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA: Tekst Nacrta objavljen je na internet stranici Ministarstva prosvete i nauke

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima možete preuzeti na http://www.mpn.gov.rs/sajt/aktuelnosti.php?id=5245

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 9.1.2012.

VREDNOST PROMETA U RTGS I KLIRING SISTEMU I MEĐUNARODNOM KLIRINGU U DEVIZAMA U DECEMBRU 2011. GODINE

U RTGS-u i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru 2011, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 18,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, šest miliona, ili 32,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,6 miliona, ili 67,9%, nalozi za plaćanje u RTGS-u. Prosečan dnevni broj plaćanja iznosio je 847.147, od čega 574.837 plaćanja u RTGS-u, a 272.310 u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS-u sistemu iznosila je 3.383 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 44,5 milijardi dinara, ili 1,3% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u je iznosila 153,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu dve milijarde dinara.

U međubankarskom kliringu u devizama realizovano je ukupno 3.696 plaćanja, u vrednosti od 30.777.961,13 evra.

Tokom 12.000 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 9.1.2012.

KONFERENCIJA O NACIONALNOJ PROCENI RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 18. DO 20. JANUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

U Beogradu će se u periodu od 18. do 20. januara 2012. godine održati Konferencija o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, što predstavlja polaznu osnovu za veliki zadatak koji predstoji Republici Srbiji. Predstavnici velikog broja državnih organa utvrdiće metodologiju rada i prikupljaće relevantne podatke na osnovu kojih će država znati kako da najracionalnije upotrebi finansijske, tehničke i ljudske resurse u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konferencija se organizuje u okviru projekta Saveta Evrope MOLI, i u njenoj realizaciji učestvuju projektni tim Saveta Evrope, Uprava, Svetska banka i OEBS. Posebno je značajno to što će u svojstvu posmatrača biti prisutni i predstavnici bivših jugoslovenskih republika i Albanije, a Republika Srbija postaje pionir i lider u ovom poduhvatu u regionu ali i šire.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 9.1.2012.

STRUČNI SKUP NA TEMU "PRIVREDA I VISOKO OBRAZOVANJE - DODATAK DIPLOMI" BIĆE ODRŽAN 12. JANUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Skup "Privreda i visoko obrazovanje - Dodatak diplomi" biće održan 12. januara 2012. godine, 11,00 sati, PKS, Terazije 23, mala sala, 2. sprat.

Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete i nauke, Privredna komora Srbije i Studentska konferencija univerziteta Srbije pozivaju privrednike na skup o saradnji visokog obrazovanja i privrede.

Na Forumu studenata i privrednika Srbije održanom 07. decembra 2011. godine u Domu omladine, zaključeno je da se o dodatku diplomi i njegovom značaju ne zna dovoljno. Saradnjom privrede i visokog obrazovanja kroz programe i projekte EU u kojima Srbija od 2012. godine može da učestvuje, značajno bi se unapredilo zapošljavanje studenata naše zemlje.

Kontakt telefon: 011/ 3300 931
Poziv i program možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 9.1.2012.

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva: OD 1. JANUARA 2012. GODINE REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI JE OBAVEZNA SAMO UKOLIKO IMA PROMENA U DOMAĆINSTVIMA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će od 1. januara 2012. važiti potpuno nov način registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer će ona biti obavezna samo ukoliko ima promena u domaćinstvima.

Petrović je u intervjuu agenciji Tanjug objasnio da su do sada poljoprivrednici morali svake godine da obave sve formalnosti i izvrše prijavu svojih poljoprivrednih gazdinstava, dok će od 2012. samo oni koji imaju promene u svojim gazdinstvima imati obavezu obnove registracije.

Ministar je ocenio da između 70 i 80 odsto poljoprivrednika neće morati da u 2012. obnovi registraciju gazdinstava, pri čemu je podsetio na to u Srbiji trenutno ima više od 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Samo oni koji imaju promene biće obavezni da te promene unesu, inače će snositi sankcije ukoliko se ispostavi da to nisu učinili, poručio je on.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Predlog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, Izmene Zakona o udžbenicima, Predlog Nacionalne strategije obrazovanja: PREDLOZI I IZMENE TREBA DA BUDU USVOJENI NAJKASNIJE 19. JANUARA 2012. GODINE, A PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE OBRAZOVANJA TREBALO BI DA BUDE OBJAVLJEN DO 15. JANUARA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da resorno ministarstvo planira da tokom januara objavi predlog Nacionalne strategije obrazovanja,

Obradović je u izjavi agenciji Beta rekao da bi posle javne rasprave taj dokument trebalo da bude uobličen u martu.

On je naveo da na strategiji radi veliki broj raznih stručnjaka i da su prve rekcije stručne javnosti veoma povoljne, a predlog strategije biće objavljen do 15. januara, na sajtu Ministarstva prosvete i nauke.

Strategija će biti usaglašena sa svim evropskim i svetskim trendovima, naveo je Obradović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je ostalim ministarstvima nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene Zakona o udžbenicima.

Očekujemo da ostala ministarstva daju svoje predloge i da zatim Vlada Srbije usvoji zakonske predloge najkasnije 19. januara, kazao je Obradović.

Ministar prosvete i nauke očekuje da bi o pomenutim zakonima Skupština Srbije mogla da raspravlja na vanrednom zasedanju, krajem januara ili početkom februara, dodavši da je cilj novih zakona poboljšanje stanja i usaglašavanje sa strategijom čije se usvajanje očekuje.

Obradović smatra da je najveća inovacija zakon o obrazovanju odraslih, koji će urediti neformalno obrazovanje i omogućiti proces doživotnog učenja.

Novi zakon će omogućiti da se svako ko želi u određenom periodu svog života uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadrži postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i veštine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, istakao je Obradović.

On dodaje da će novi zakoni obnoviti nastavne planove i programe, i omogućiti lokalnim samoupravama da samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.1.2012.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Predlog Zakona o osnivanju razvojne banke: VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA KOJI ĆE BITI UPUĆENI SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE U REDOVNOJ PROCEDURI

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Goran Radosavljević potvrdio je da je Vlada danas na telefonskoj sednici utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Radosavljević je u izjavi za agenciju Beta rekao da se ovim izmenama predlaže osnivanje centralizovanog tela za javne nabavke, i objasnio da će to povećati transparentnost u sprovođenju nabavki i obezbediti uštede u budžetu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje u redovnoj proceduri, najavio je on i izrazio očekivanje da će poslanici razmatrati taj dokument krajem januara.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da Uprava za javne nabavke ubuduće ne bude nezavisno vladino telo, već telo u sastavu Ministarstva finansija.

To ne znači da će Uprava izgubiti samostalost. Ona će raditi poslove koje je i do sada radila, ali će imati bolju saradnju sa budžetskom inspekcijom, koja je takođe deo Ministarstva finansija, objasnio je Radosavljević.

Uprava za javne nabavke, kako je dodao, dobiće veća ovlašćenja jer će moći da podnosi zahteve za pokretanje postupaka za zaštitu javnog interesa.

Radosavljević je naveo da je Vlada danas usvojila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, koji će biti upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj polovini 2012. godine, najavio je on i istakao da će ta banka plasirati kredite privredi preko poslovnih banaka.

Prema njegovim rečima, za osnivanje Razvojne banke nisu predviđena sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je objasnio, i dokapitalizacije te banke, odnosno mogućnost da njen manjinski partner bude neka međunarodna finansijska institucija.

Razvojna banka će odobravati srednjoročne i dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima, kao i izvoznicima, a njeno poslovanje neće kontrolisati Narodna banka Srbije (NBS) koja je kontrolor poslovnih banaka, već poseban nadzorni organ, naveo je državni sekretar Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o registru hemikalija: UPIS SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U REGISTAR HEMIKALIJA ODLAŽE SE DO 1. JANUARA 2014. GODINE A PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 6. JANUARA 2012. GODINE

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o registru hemikalija koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 6. januara 2012. godine kad prestaje da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red). Novi Pravilnik o Registru hemikalija možete preuzeti ili pogledati na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Novim Pravilnikom dostavljanje sastava hemikalije ostaje isto kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Novi pravilnik odlaže do 1. januara 2014. godine upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija i to za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena u 2013. godini u količini manjoj od 100 kg godišnje i nalaže upis samo podataka iz dosijea, a ne i dodatnih podataka koji se traže za ove supstance (bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja). Takođe, do istog datuma dalji korisnici koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost u industrijske ili profesionalne svrhe ne moraju da upišu ove supstance u Registar hemikalija.

Pored toga, izvršeno je usklađivanje pravilnika sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, i to u delu koji se odnosi na spisak hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRŽI 16 OBAVEZUJUĆIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO ŠTO POGLAVLJA SADRŽE I OBAVEZUJUĆA PODPOGLAVLJA • Pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i primenjuje se od 1. januara 2013. godine •

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina to što poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu. Između ostalog, umesto dosadašnjeg navođenja podataka samo o sastojcima u smeši u Poglavlju 3, biće potrebno navoditi i podatke o sastojcima supstance, odnosno hemijski identitet glavnog sastojka, nečistoće, aditiva za stabilnost, kao i pojedinačnog sastojka koji je klasifikovan i doprinosi klasifikaciji supstance. Takođe promena se odnosi i na elemente obeležavanja hemikalije koji će se navoditi u Poglavlju 2 umesto u Poglavlju 15. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.
Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA KOJE FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA • Rokovi za konkurisanje za pojedine programe su 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine •

Srbija je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja ispunjava uslove Evropske unije za učešće u projektima na svim nivoima obrazovanja, a ne samo u programima visokog obrazovanja, rekao je danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

To je omogućeno nakon što je Vlada Srbije 21. decembra sa Evropskom komisijom potpisala Memorandum o razumevanju, rekao je Obradović i pozvao škole, institucije, nevladin sektor, lokalne samouprave da, kao partneri, prijave programe vezane za unapređivanje obrazovanja.

Evropska komisija je opredelila blizu sedam milijardi evra za programe: Komenijus (namenjen razvoju predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja) Leonardo da Vinči (srednje stručno obrazovanje) Erazmus (visoko obrazovanje) i Grundvig (obrazovanje odraslih), koji će trajati do kraja 2013. godine, rekla je državni sekretar u Ministarstvu Tinde Kovač Cerović, na predstavljanju programa.

Tu su i potprogrami Žan Mone (vezani za evropske integracije) i programi učenja stranih jezika, razvoja obrazovnih politika, informacione tehnologije, podršku obrazovanju Roma i širenju dobre prakse.

Tekst konkursa za projekte objavljen je na sajtu EK, a dodatne informacije dostupne su i na sajtu Tempus kancelarije u Beogradu, rečeno je na skupu i navedeno da su rokovi za konkurisanje za pojedine programe 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine.

Programi će omogućiti da naše škole, udruženja, roditelji, instituti, preduzeća, istraživacki centri, pokažu inicijativu za unapređivanje obrazovanja, rečeno je na skupu u pres sali Vlade Srbije.

Gotovo svi projekti podrazumevaju saradnju institucija iz više država, a EU je predvidela izdvajanje po projektu do 150.000 evra za jednogodišnje programe i do 600.000 evra za trogodišnje programe.

Neke od mogućih aktivnosti učesnika su unapredenje metodologije izvođenja nastave i kvaliteta obrazovanja, saradnja obrazovnih institucija i tržišta rada, podsticanje kreativnosti kod učenika i predškolaca, obuka nastavnika i razvoj škola, uvođenje novih obrazovnih profila i studijskih programa...

Države korisnice programa su članice EU, zatim Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska, kao i Hrvatska i Turska, a od kraja decembra i Srbija.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM NEPOSTUPANJA MINISTARSTVA FINANSIJA PO NALOGU POVERENIKA DA UČINI DOSTUPNIM JAVNOSTI INFORMACIJE O 50 NAJVEĆIH DUŽNIKA POREZA I DOPRINOSA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se postupcima Ministarstva finansija povodom nekih odluka poverenika za informacije dezinformiše i zbunjuje javnost i dovodi u pitanje autoritet zakona i organa vlasti.

Neposredan povod za ovakvu ocenu poverenika su nepostupanje Ministarstva finansija po nalogu poverenika da Ministarstvo učini dostupnim javnosti inforamcije o 50 najvećih dužnika poreza i doprinosa u Republici i kao i pravno potpuno nezasnovani argumenti kojima Ministarstvo pokušava da opravda svoje postupke.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Zahtev emisije "Insajder" TV B92 da se učine dostupnim javnosti informacije o 50 najvećih poreskih dužnika je legalan i legitiman. Ministarstvo finansija odbilo je taj zahtev pozivajući se na to da se radi o informacijama koje su "službena tajna", te da će isti podaci moći da budu dostupni tek nakon što budu usvojene odgovarajuće izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovakvo obrazloženje govori ili o zabrinjavajućem nepoznavanju relevantnih propisa ili, što je još gore o njihovom svesnom ignorisanju, a eventualne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji, u navedenom pravcu nemaju smisla i za njih ne postoji nikakva potreba.

Tačno je da je u članu 7. Zakona o poreskom postupku koji je donet 2002. godine predviđeno da su praktično sve informacije sa kojima radi Poreska uprava "službena tajna" ali je ta odredba odavno izgubila pravni značaj. Naime, Srbija je 2009. godine dobila Zakon o tajnosti podataka koji je i lex specialis i lex posteriori i koji je apsolutno relevantan u vezi sa pitanjima određivanja i zaštite tajnih podataka a koji pojam "službena" tajna uopšte ne poznaje, ne koristi ga čak ni kao termin.

Zakonom o tajnosti podataka u članu 8. izričito je predviđeno da se kao tajni podatak može odrediti podatak čijim bi otkrivanjem nastala šteta ukoliko je "potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama". U konkretnom slučaju je, mislim, više nego očigledno da ne postoji ni pretežan ni bilo kakav interes Republike Srbije da javnosti uskrati tražene podatke čime se, pored ostalog rukovodio i poverenik, usvajajući žalbu TV B92.

Konačno, Zakon o tajnosti podataka u članu 25. izričito predviđa obavezu organa vlasti da opozove tajnost podatka na osnovu rešenja poverenika a u članu 99. predviđa da će se, ako to ne učini za prekršaj kazniti odgovorno lice u organu vlasti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.12.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U PRIPREMI RADNA VERZIJA KODEKSA PONAŠANJA POSLANIKA U SKUPŠTINI RS

Tanjug

Radna grupa Skupštine Srbije za izradu kodeksa ponašanja poslanika sledeće sedmice će održati sastanak na kome bi trebalo da počne razmatranje radne verzije tog dokumenta, pošto je završen prevod Kodeksa ponašanja Evropskog parlamenta i nastavlja se rad na prevodu britanskog, najavio je danas predsednik tog tela Nenad Konstantinović.

Konstantinović je Tanjugu rekao da očekuje da skupštinska stručna služba do 15. januara dostavi radnu verziju tog dokumenta.

"Između 15. januara i 23. januara bi trebalo da održimo sednicu na kojoj bismo krenuli u razmatranje radne verzije kodeksa ponašanja srpskog parlamenta. Očekujem da se tada sastanemo i počnemo rad na radnoj verziji", rekao je Konstantinović, dodajući da će do tada članovi Radne grupe dobiti i prevode kodeksa EP i parlamenta Velike Britanije.

Konstantinović je precizirao da je OEBS danas završio prevod Kodeksa ponašanja EP i da nastavlja rad na prevođenju Kodeksa britanskog parlamenta, a ta dva dokumenta će poslužiti kao model u izradi kodeksa ponašanja srpskog parlamenta.

Kodeks ponašanja će propisati ponašanje poslanika za vreme sednica, u zgradi parlamenta, na terenu, ali i u javnim nastupima, a u njemu će biti nabrojane obaveze i ono što u suštini čini posao narodnih poslanika.

TUŽIOCI ZA RATNE ZLOČINE I ORGANIZOVANI KRIMINAL BIĆE U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA ZADUŽENI ZA PRONALAŽENJE DOKAZA, SVEDOKA I DRUGE RADNJE KOJE SU RANIJE OBAVLJALE SUDIJE I POLICIJA

Tužioci za ratne zločine i organizovani kriminal biće u skladu sa izmenama propisa zaduženi za pronalaženje dokaza, svedoka i druge radnje koje su radile sudije i policija.

Iz Advokatske komore Srbije poručuju da se uspori sa novinama, jer tužioci nisu dovoljno obučeni za nove obaveze. Međutim, tužioci tvrde da će se na taj način skratiti trajanje suđenja i povećati efikasnost procesa.

,,Specifično je što tužilac prikuplja dokaze, on je odgovoran i stoji iza optužnice. Ranije je bio uklješten između policje i istražnog sudije, dakle on je podizao optužnicu, gde je jedan, odnosno drugi prikupljao dokaze, svako na svoj način. Sad je on odgovoran i za jedno i za drugo”, kaže za B92 Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine.

Tužilaštvo će imati i dodatne obaveze u vidu ,,posebnih dokaznih radnji", koje obuhvataju: tajni nadzor komunikacije, tajno praćenje i snimanje, računarsko pretraživanje podataka, prikrivenog islednika...

Istražne sudije sada postaju i sudije za prethodni postupak i one se bave zaštitom slobode i prava okrivljenih, odlučuju o pritvoru i slično. Deo njih verovatno će preći u Tužilaštvo. Sami tužioci su već spremni da preuzmu nove obaveze.

Na kritike da tužilaštvo i okrivljeni nisu u ravnopravnom položaju, jer iza tužilaštva stoji cela dražvna logistika, Vekarić kaže da to nije tačno i da su okrivljeni sada zaštićeniji.

,,Odbrana ima okrivljenog, on je najbolji resurs, za bilo šta što se može prikupiti, njemu trebaju podaci koji ga oslobađaju određene krivične odgovornosti”, objašnjava Vekarić.

U Advokatskoj komori Srbije kažu da je predviđeni sistem dobar za zemlje sa razvijenom demokratijom. Međutim, iskustva iz regiona, u kome su skoro svi prešli na nov sistem istrage, pokazala su da je bilo katastrofalnih posledica po vršenje pravde, kaže predsednik komore Dragoljub Đorđević.

Zbog toga, kaže on, novine moraju da uvode stručni i obučeni ljudi. Đorđević kaže da iz razgovora sa brojnim zamenicima tužilaca shvata da to nije tako.

,,Kad sam s njima razgovarao, da mi kažu, na primer, šta smatraju direktnim ili unakrsnim ispitivanjem, to je predmet koji se izučava dve godine na fakultetu, dobio sam očekivane odgovore, koji znače mi ne znamo ništa o tome. Tako da to ne može biti dobar početak”, kaže Đorđević.

Tužilačka istraga karakteristična je za države sa anglosaksonskim pravnim sistemom, ali postaje sve dominantnija u svetu. Kod nas će u potpunosti zaživeti za tačno godinu dana, nakon što se na primeru ratnih zločina i organizovanio kriminala isprave sve moguće greške.

B92

NOVA ZAKONSKA REŠENJA O ZABRANI FIZIČKOG KAŽNJAVANJE DECE IZAZIVAJU BROJNE NEDOUMICE U JAVNOSTI

Zabrana fizičkog kažnjavanja dece u javnosti izaziva brojne polemike, a pred zakonodavca postavlja nedoumice - od svrhe propisivanja zabrane do sankcija.

Ukoliko bi se baš svaki vaspitni udarac "po turu" shvatio kao krivično delo, onda bi većina porodica imala kriminalca u kući, a deci bi pretilo završavanje u tuđem domu ili domu za nezbrinutu decu, upozorio je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić.

Izričita zabrana batinanja dece zasad je bez bilo kakvih propisanih sankcija predviđena Nacrtom zakona o pravima deteta, kao i Prednacrtom Građanskog zakonika Srbije.

Nadležni organi za brigu o dečijim pravima navode da obaveza zabrane fizičkog kažnjavanja deteta, pre svega, proizlazi iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem Konvencije UN o pravima deteta, koja izričito predviđa da je svaka država potpisnica dužna da preduzme sve mere da zaštiti dete od svih oblika fizičkog nasilja.

Škulić smatra da se nijedna odredba Konvencije o pravima deteta ne može tako široko tumačiti kao što je to učinio naš zakonodavac.

On je istakao da decu treba štititi na sve raspoložive načina, pa i zakonima, i ukazao da mnogi savremeni pravni sistemi ne odobravaju telesno kažnjavanje dece, oni u tom pogledu ispoljavaju izvesnu meru nužne tolerancije.

"Nije sporno da postoje različiti roditeljski 'vaspitni stilovi'. Naš narod poznaje jednu prilično nesimpatičnu poslovicu po kojoj je 'batina izašla iz raja' i, iako o tome ne postoje egzaktna istraživanja, popriličan broj roditelja u praksi postupa po toj poslovici", naveo je on.

Škulić je istakao da se pred zakonodavcem nalaze pitanja - da li sve takve roditelje pretvoriti u kriminalce propisivanjem nekog novog krivičnog dela, kojim bi se inkriminisalo svako telesno kažnjavanje dece, uključujući i odgovarajuće "prevaspitno delovanje roditelja".

"Ako bi roditelj u Srbiji svom detetu naneo telesnu povredu, on bi time i sada, bez bilo kakve nove inkriminacije, učinio određeno krivično delo. Zavisno od stepena i težine povrede i drugih relevantnih okolnosti, radilo bi se ili o nekom krivičnom delu protiv života i tela ili o nasilju u porodici", ukazao je Škilić.

Činjenica da je roditelj učinio krivično delo prema svom detetu mogla bi biti i osnov da on bude lišen roditeljskog prava, dodao je on.

Ostalo je jedino, kako je naveo, da se zabrani "svako telesno kažnjavanje dece od strane roditelja, pa i ono koje ne proizvodi relevantne telesne povrede, tako što bi se propisalo da ako roditelj primeni prema detetu bilo kakvu telesnu kaznu - samim tim čini krivično delo".

Prema njegovim rečima, takva rešenja postoje u nekim skandinavskim državama, dok većina evropskih država ima slična zakonska rešenja kao kod nas, mada mnoge napredne pravne države, poput Nemačke, u svom zakonodavstvu nemaju krivično delo nasilja u porodici.

Iako mnogi savremeni pravni sistemi ne odobravaju telesno kažnjavanje dece, oni u tom pogledu ispoljavaju izvesnu meru nužne tolerancije, pa tako ako roditelj "ne pretera" udarcima po stražnjici, ili u vučenju za uši - ne čini krivično delo, ukazao je Škulić.

U tom je pogledu veoma važan i dominantan nacionalni mentalitet, pa se tako, na primer, u skandinavskim državama relativno često događalo da za takva krivična dela odgovaraju "gastarbajteri", nenaviknuti na "nov svet" i njegova pravila.

Događalo se da im se deca oduzimaju i smeštaju u druge porodice, što je po pravilu bilo veoma traumatično ne samo za roditelje već i za tu decu, upozorio je Škulić.

Teško je i zamisliti da bi neko dete, pa makar dobijalo i batine, bilo zadovoljno da se nađe u drugoj porodici ili u nekakvom domu. Takvo dete verovatno ne bi bilo srećno ni da njegov "grešni" roditelj dopadne zatvora, smatra profesor.

On je kazao da ne treba zaboraviti da je krivično gonjenje, a naročito krivično sankcionisanje, često skopčano i s gubitkom posla, što dovodi u pitanje izdržavanje baš tog deteta, koje država tako energično "štiti".

Nije u redu da se telesno kažnjavaju ni domaće životinje, a kamoli deca, ali realnost je da veliki broj roditelja primenjuje neke relativno blage oblike telesnog kažnjavanja svoje dece, a da to i sama deca prihvataju kao deo određenih porodičnih "pravila igre", smatra Škulić.

Krivično zakonodavstvo, prema njegovom mišljenju, ne može da stvori savršenu porodicu, a olakim uplitanjem zakonodavstva u rešavanje porodičnih odnosa mogu se proizvesti ozbiljni kontraefekti.

B92.net

TRŽIŠNA INSPEKCIJA JE OD 4. JANUARA KONTROLISALA SPROVODJENJE NOVE UREDBE O OGRANIČENOJ MARŽI U 1.059 OBJEKATA TRGOVACA NA MALO

Tanjug

Kontrole primene vladine Uredbe o ograničenju marži na 10 procenata za osnovne životne namirnice u narednom periodu više neće imati preventivni karakter, ako se utvrde nepravilnosti preduzimaće se mere predviđene uredbom i Zakonom o trgovini, izjavio je Tanjugu državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine Ljubiša Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, inspekcijskim kontrolama utvrđeno je da su najčešća prekoračenja marži u manje dominantnim objektima za snabdevanje i to za meso, pasterizovano mleko, jogurt dok su kod ostalih proizvoda šećer, ulje, brašno marže u granicama dozvoljenog.

Podsetivši da je tržišna inspekcija nastavila kontrolu trgovina, Dimitrijević je rekao da je od 4. januara kontrolisano 1.059 nadzora trgovaca na malo.

"U 1.059 kontrola utvrđeno je da se u 877 maloprodajnih objekata primenjuje Uredba, dok je kod 134 utvrđeno nepoštovanje njenih odredbi, pa su doneta rešenja o otklanjanju nepravilnosti", kazao je on.

Većina kontrolisanih trgovina već je izvršila naloge, pa se očekuje da će samo pojedini biti kažnjeni zatvaranjem prodajnog objekta i novčano za prekršaj, smatra Dimitrijević.

Dimitrijević je dodao da će danas 282 tržišna inspektora kontrolisati 291 trgovinu i to 37 maloprodajnih objekata velikih trgovinskih lanaca, 163 lokalne trgovine i 91 specijalizovanu prodavnicu.

Kako je objasnio posebna pažnja je posvećena velikim trgovinskim lancima u kojima je nadzor obavljen u centralama, kao i u maloprodajnim objektima.

Kontrola se takođe obavlja u svim maloprodajnim objektima gde se potrošači pretežno snabdevaju i svim specijalizovanim prodavnicama (mesarama, ribarnicama i prodavnicama mleka i mlečnih proizvoda).

Vlada Srbije je 30. decembra prošle godine donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

VOJVODINA ULAŽE 316 MILIONA DINARA U ZAPOŠLJAVANJE

Vlada Vojvodine uložiće ove godine 316 miliona dinara u programe zapošljavanja u pokrajini, izjavio je danas vojvođanski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin.

Vasin je na sednici Pokrajinskog saveta za zapošljavanje rekao da će ove godine na nivou Vojvodine biti uloženo oko 500 miliona dinara, od čega će pokrajina izdvojiti 316 miliona, a ostatak će biti udružena sredstva sa budžetom Srbije.

"Od sredstava koje će obezbediti pokrajina 126 miliona biće izdvojeno za udruživanje sa lokalnim samoupravama za finansiranje programa pripravništva, javne radove i obuke, dok će ostatak biti usmeren na samozapošljavanje i novozapošljavanje", rekao je Vasin.

ON je najavio je da će tokom januara biti raspisan konkurs sa lokalne samouprave i da će lokalni programi zapošljavanja početi da se realizuju u drugoj polovini februara.

"Nastavićemo sve akcije koje su se pokazale u prethodnih nekoliko godina kao veoma uspešne, a to je subvencionisanje samozapošljavanja i finansiranje kroz subvencije za otvaranje novih radnih mesta u Vojvodini", rekao je Vasin.

Dodao je da su tu ubrojane i izdvajanja za radna mesta koja otvaraju strani i domaći invetitori, koje Pokrajina sufinansira sa po 130.000 dinara.

Prema Vasinovim rečima, s obzirom da će ove godine biti otvoren Centar za obuku nezaposlenih u Novom Sadu, značajna sredstva biće izdvojena i za obuku nezaposlenih u tom centru.

RTV, Beta

POVERENIK OCENJUJE DA SU SE STEKLI USLOVI ZA HITNE IZMENE ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA ILI NJEGOVU ZAMENU POTPUNO NOVIM

U pismu upućenom Vladi RS Poverenik ističe da je oblast tajnosti podataka u stanju zabrinjavajuće improvizacije, u kome se ni za jednu informaciju koja nosi oznaku poverljivosti ne može pouzdano reći da je klasifikovana na potpuno legalan način.

Tako je, navodi se u saopštenju, krajnje problematično može li se, na legalan način, postaviti pitanje bilo čije krivične odgovornosti za odavanje takvih informacija.

Problem ogromne količine nasleđenih starih tajni nije rešen a istovremeno se nove tajne, proizvode bez pouzdanih kriterijuma, upozorava Šabić.

ZAPOSLENI U PORESKOJ UPRAVI IMAJU PRAVO NA ŠTRAJK PO ZAKONU O RADU, A TO PRAVO ZAPOSLENIMA U DRŽAVNOJ UPRAVI JE POTVRDIO I USTAVNI SUD

Tanjug

Predstavnici sindikalne organizacije Poreske uprave su zatražili od menadžmenta da se do 20. januara izjasni o tome u kom pravcu se kreće reforma PU i koliko će zaposlenih biti proglašeno tehnološkim viškom i zbog čega je budžet tog državnog organa smanjen za 1,7 milijardi dinara.

Predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije Milan Dumić rekao je da smanjenje budžeta PU ukazuje na to da će biti otpuštanja u Poreskoj upravi, ali zabrinjava to što u republičkom budžetu za 2012. godinu nisu predviđene stimulativne otpremnine.

Dumić je istakao da smanjenje budžeta ukazuje da bi negde oko 1.200 zaposlenih bilo višak, a da bi se broj poreskih ispostava i filijala sveo sa 178 na svega 40.

Prema njegovim rečima, u preduzeću svakako, već postoje ljudi koji su ispunili uslov za odlazak u penziju (oko 900 osoba) ili kojima je ostalo do pet godina ostalo do penzije i hoće da idu, samo treba utvrditi koji su to ljudi i za njih predvideti dostojne otpremnine.

On je naveo da sa predviđenim budžetom isplata zarada za oko 6.000 zaposlenih u PU moguća do septembra ove godine, a ukoliko ne bude rebalansa budžeta dovedena je u pitanje isplata primanja do kraja godine.

Dulić je naveo da je objavljivanjem spiska poreskih dužnika stvorena pogrešna slika da PU nije dobro radila svoj posao.

"Ono što plaši je spisak od petka, zahvaljujući kojem se stvara negativna slika prema PU. Svi ljudi pitaju s razlogom šta je radila PU? Ona je radila ono što se od nje zahtevalo, zaposleni su savesno radili svoj posao, a da li je menadžment imao neka naređenja ili ne, mi nećemo u to da ulazimo", kazao je Dumić.

Dumić je dodao da je spisak "napravio pravu pometnju, jer pojedinim preduzećima sa te liste nije jasno kako su se na tom spisku uopšte našli".

Predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u državnoj upravi poručio je okupljenim predstavnicima zaposlenih u PU da imaju podršku tog sindikata.

On je naveo da je organizacija štrajka dug i mukotrpan posao i poručio da je pre toga potrebno videti na koji način je moguće ispuniti zahteve.

Potežica je pozvao nadležne da sednu i razgovaraju o zahtevima zaposlenih u PU i poručio da će se sindikat zaposlenih u državnoj upravi izboriti za prava jedino ako budu jedinstveni i složni.

Na skupu je poručeno i da zaposleni u PU ne budu u zabludi da nemaju pravo na štrajk i naglašeno da oni na to imaju pravo po Zakonu o radu, a to pravo zaposlenima u državnoj upravi je potvrdio i Ustavni sud.

PREMA ZAKONU O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I PRAVILNIKU O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA, PODACI O PLATAMA BANKARSKOG MENADŽMENTA SU JAVNI PODATAK

Danas

Sa platama koje u Srbiji prima menadžment poslovnih banaka ne može se meriti apsolutno niko.

Plate i naknade za pet članova Izvršnog odbora tako su Poljoprivrednu banku Agrobanku Beograd, tokom 2010. koštale 95,6 miliona dinara bruto ili 1,5 miliona dinara mesečno prosečno po jednom članu Izvršnog odbora.

Za pretpostaviti je naravno da je predsednik tog tela imao višu platu od ostalih.

Na ovaj iznos obračunava se porez od 12 odsto. A na iznos od pet prosečnih plata u Republici i doprinosi. Onda otprilike ispada da je svaki član Izvršnog odbora Agrobanke imao mesečna primanja od oko 11.000 evra.

Devet članova Upravnog odbora koštali su istu banku mnogo manje 15,6 miliona dinara bruto tokom iste godine. Kad se i od njihovih bruto primanja oduzme porez i doprinosi, ispada da su primali oko 1.000 evra prosečno mesečno neto.

Ove plate nisu ni malo neobične za bankarski sektor, naprotiv uobičajene su za članove izvršnih odbora. Tako je Komercijalna banka za neto zarade pet članova svoga Izvršnog odbora 2010. isplatila 55,7 miliona dinara ili oko 11 miliona po članu godišnje.

Menadžeri banaka sa stranim kapitalom primaju, ne računajući i bonuse, i više plate od ovih. Neobično je jedino što je Agrobanci, čiji je najveći pojedinačni vlasnik Republika Srbija, uvedena prinudna uprava zbog lošeg menadžmenta.
ZAKON O CIVILNIM INVALIDIMA RATA SADRŽI NEPRECIZNA REŠENJA

Iako predstavnici civilnog sektora izražavaju sumnju u spremnost države da obešteti žrtve Miloševićevog režima tokom devedesetih, predstavnici vlasti to negiraju, tvrdeći da podržavaju ideju da se isplati naknada svima kojima su kršena ljudska prava tokom devedesetih.

Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, kaže za Danas da su inicijativu za reparaciju civilnim žrtvama iz devedesetih, pored žrtava ratova, obuhvaćeni i državljani Srbije, koji trpe kršenje ljudskih prava zbog nedefinisanih zakona. 

- Zakon o civilnim invalidima rata sadrži neprecizna rešenja, koja se mogu tumačiti na različite načine, a ne dovode do pravičnog rešenja. Prema njenim rečima, politička volja da se žrtve rata obeštete još ne postoji, zbog čega nevladine organizacije traže da se u Srbiji pokrenu projekti reparacije čiji je glavni cilj pomirenje u regionu. Kao jedan od načina na koji bi se isplaćivala nadoknada žrtvama devedesetih, naša sagovornica navodi oduzimanje imovine stečene krivičnim delima ratnih zločina. 

Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, kaže za naš list da to ministarstvo u potpunosti podržava inicijativu da se isplati naknada svima kojima su kršena ljudska prava tokom devedesetih. 

- To ne sme da se odnosi samo na ona lica koja su bila oštećena zbog ratnih zločina, nego i za sva kršenja ljudskih prava tokom devedesetih. Postoji nekoliko modaliteta - kroz pravosnažne sudske presude protiv učinilaca. Mi smo, kao ministarstvo, isplatili nadoknadu u nekoliko slučajeva, ističe Homen.

Kao jedan od modaliteta, on ističe da je potrebno pronaći međunarodni okvir između država kako bi se isplatile reparacije za kršenje ljudskih prava, ali da to mora biti predmet međunarodnog sporazuma između država. 

Dugotrajani sudski postupci

Postupci za ostvarivanje reparacija traju u proseku pet godina a ima primera da traju i duže od 13. U nekim predmetima na početak suđenja se čeka više od godinu dana, dok je u nekim, između dva ročišta proteklo više od dve godine i to zbog „sprečenosti“ sudije. Ima i primera da su neke žrtve umrle pre kraja sudskog postupka. Zbog reforme pravosuđa, u pojedinim predmetima došlo je do promena sudija i sastava sudskog veća zbog čega su postupci morali početi iznova.

www.danas.rs

KOJI SU TO NAROČITO OPRAVDANI RAZLOZI DA UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE STUPI NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASILU?

Ustav propisuje da "Zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i da mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja."

Koji su to naročito opravdani razlozi u ovom slučaju? Odgovor je teško pronaći.

Na žalost, radi se o još jednom nasilju politike nad pravom. Jer kada se preko noći donose i primenjuju odredbe koje predviđaju kaznu do 2.000.000 dinara (za pravna lica), odnosno 500.000 (za preduzetnike) uz mogućnost izricanja i zaštitne mere zabrane pravnom licu ili preduzetniku da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine, onda to svakako ne stvara utisak da živimo u zemlji pravne sigurnosti.

Ovaj slučaj nam pokazuje da živimo u društvu pravne nesigurnosti i pokazuje nam koliko smo daleko od civilnog društva u kojem uprava služi svojim građanima.

Da li nas ponovo čeka godina u kojoj će nas Infostan, RTS, Poreska uprava, Elektro distribucija, Parking serevis i njima slični tužiti zbog izmišljenih dugova od pre 28 godina, sve sa zateznom kamatom, pa "ako prođe - prođe", ili će se ove godine neko dosetiti da gradjani Srbije, izmedju ostalih prava, imaju i pravo na pravnu državu.

U OSNOVNOM SUDU U NOVOM SADU U 2011. GODINI PODNETE SU 24 TUŽBE ZBOG MOBINGA

Novosti

Inspekciji za zaštitu na radu u Novom Sadu zaposleni prošle godine prijavili 19 slučajeva mobinga. Javilo se 13 žena i osam muškaraca. Bilo je 700 nadzora.

I posle više od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na poslu, radnici i dalje trpe razne oblike mobinga, najviše zbog straha da će ostati bez radnog mesta, ali i zato što su nedovoljno informisani o institucijama od kojih mogu da traže zaštitu.

Mada se činilo da su zaposleni u niskom startu čekali donošenje tog zakona, na osnovu prijavljenih slučajeva se zaključuje da se češće odlučuju da ćute i trpe.

Inspekciji za zaštitu na radu, u 2011. godini, sa problemom zlostavljanja na radu, javilo se 19 radnika. Među njima koji su tražili da ih zaštite od mobinga bilo je 13 žena i osam muškaraca. Inspektori su istovremeno uradili oko 700 nadzora u preduzećima.

Prilikom kontrola u firmama, po rečima Ljiljane Stojšić, načelnika Inspekcije za zaštitu na radu, proverava se da li postoji pravilnik o pravilima ponašanja i da li su radnici potpisali taj dokument. U tih 700 kontrola, kod četiri poslodavca je bilo nekih problema, i naloženo im je da ih otklone.

"Od njih 19 koji su nam se obratili, u većini slučajeva se ispostavilo da nisu pravilno shvatili način na koji treba da reše problem, odnosno da je potrebno najpre pokrenuti postupak kod poslodavca. Pomoć su prvo tražili u inspekciji", objašnjava Stojšićeva.

Na mobing se žale radnici i iz privatnog i iz društvenog sektora, ali je, kaže naša sagovornica, među onima koji se osećaju zlostavljano na radnom mestu više onih iz javnih preduzeća.

U polovini tih slučajeva utvrđeno je da nije bilo mobinga, a da su radnici neke postupke pretpostavljenih doživeli kao zlostavljanje.

U Osnovnom sudu u Novom Sadu prošle godine podnete su 24 tužbe zbog mobinga.

U ANALITIČKOM IZVEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE KOJI JE OBJAVLJEN PRE DVA MESECA, STOJI DA JE SRBIJA OSTVARILA IZVESTAN NAPREDAK, ALI I DALJE IMA LOŠU ENERGETSKU INFRASTRUKTURU, BIROKRATIJU, MONOPOL I NEDOZVOLJENO DUGE SUDSKE POSTUPKE

Izvor: Danas

Država ima niz načina kako da popuni rupe u budžetu, a jedan od značajnih, ali i nepopularnih metoda jesu - kazne

Iza nas je ostalo nekoliko spektakularnih primera borbe države sa raznim monopolima na tržištu, ali to nije dalo očekivani finansijski efekat.

Još nije zabeleženo da je neki domaći tajkun uplatio jedan jedini dinar u budžet Srbije na ime izrečenih novčanih kazni zbog monopola na tržištu i nelegitimno stečenog profita, što razumljivo, iritira javnost i navodi na zaključak da je u Srbiji pravda ipak selektivna.

Ugovori jesu izmenjeni i Srbija je formalno skinula monopol sa transfera novca iz inostranstva, ali je, sa druge strane, administrativnim propisima omogućila privilegovan status državnoj kompaniji „Pošte Srbije“ i svetskom lideru „Western union“ da uspostave novi model monopola na brzi transfer novca iz Srbije ka inostranstvu....

Da srpsko tržište za brzi transfera novca nije apsolutno liberalizovano svedoči i činjenica da uslovi za ulazak „Pey pala“, svetskog lidera za elektronski transfer novca, idu prilično sporo....

Ovo je, doduše, samo jedan od primera loše i neefikasne antimonopolske politike koji, prema oceni Svetske banke i svetskog ekonomskog foruma, Srbiju svrstava na 130. mesto od ukupno 133 zemlje.

Srbija je ostvarila napredak u prilagođavanju ekonomskim kriterijumima za članstvo u EU, ali i dalje ima brojnih problema, poput loše energetske infrastrukture, birokratije, monopola i dugih sudskih postupaka, navedeno je u Analitičkom izveštaju Evropske komisije koji je objavljen pre dva meseca.

Jedan od čelnika odseka za evropske integracije i ekonomiju Frek Janmat (Freek Janmaat ) ukazao je i na monopole, koji nisu prisutni samo u javnom sektoru poput poštanskih usluga i energetike, već i u privatnom sektoru, recimo u domenu industrije hrane. „Monopoli povećavaju cene i snižavaju konkurentnost“, zaključio je Janmat.

Država je zbog toga samo na gubitku, a srpska dijaspora ima još veću štetu jer nepotrebno plaća visoke provizije za legalan transfer para kompanijama koje drže monopol.
Dijaspora svake godine pošalje u otadžbinu, prema procenama Svetske banke, oko pet milijardi dolara, što je ravno izvozu srpske privrede ili svim donacijama zajedno.

Pored toga što ta količina novca značajno utiče na socijalni mir i ekonomsku stabilnost, bitno je napomenuti da su neke kompanije zbog monopola na transfer novca imale lep profit.

Ako se legalnim putem iz inostranstva dopremi u Srbiju oko 60 odsto novca, nije teško izračunati da je svake godine više od tri milijarde dolara prolazilo „kroz ruke“ monopolista.

Kompanija „Vestern union“ počela je da posluje na tržištu Srbije 2001. godine i sve do pre dve godina imala je apsolutni monopol.

Zakonom je predviđena kazna do deset odsto profita za kompaniju koja stvori monopol, ali se to u praksi uglavnom ne sprovodi. Da država u ovom momentu naplati sve novčane kazne od monopolista, novi zajam od 60 miliona evra od stranih banaka bio bi nepotreban.
Zbog tolerantnog odnosa prema monopolistima, tajkuni su potrošili još jednu tranšu kredita.

Zbog čega je to tako?

"Antimonopolskoj komisiji je poverena ogromna odgovornost: da spreči monopolizaciju i kartelizaciju privrede, a izricanje kazni spušteno na ravan suda za prekršaje. U tako podeljenim nadležnostima, ingerencija Komisije se, dakle, završava mahom na pisanju prekršajnih prijava. Ako se htela sprovodljiva antimonopolska regulativa, onakva kakvu ima Evropska unija, onda je Komisija morala da ima i ovlašćenje u izricanju kazni", ocenila je bivša predsednica Komisije, prof. dr Dijana Marković Bajalović.

Upravni sud koji je formiran početkom 2010. godine nasledio je oko 20.000 predmeta iz Vrhovnog suda, među kojima je i desetak predmeta zbog monopola. Prvi Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju borbe protiv monopola, donet je 2005. godine.

Ali, kako je primetila Dijana Marković Bajalović - samo tokom 2009. godine komisija je izdala desetak prijava. Sud, međutim, nije doneo nijednu presudu protiv srpskih monopolista, izuzev onih koje obaraju rešenja komisije.

Država dezavuiše rad komisije za zaštitu konkurencije jer donosi druge zakone koji osporavaju Zakon o zaštiti konkurencije.

Primer je Zakon o osiguranju, jer Udruženju osiguravača dozvoljava da određuje minimalnu cenu osiguranja od auto odgovornosti, uz klauzulu da zakon važi sve do ulaska naše zemlje u EU. Time je zakonodavac priznao da je svestan da je takva praksa nedozvoljena

NUNS TRAŽI DA SE UTVRDI KO JE STVARNI VLASNIK TV AVALA: RRA će preduzeti mere za rešavanje problema na TV Avala

NUNS je zatrazilo da se utvrdi ko je stvarni vlasnik TV Avala, ocenivši da je to jedan od osnovnih preduslova za okončanje štrajka u toj medijskoj kući.

"Naime, Jonas Kraus Verner, advokat iz Beča, vlasnik austrijske firme Grinberg invest, u čijem vlasništvu je 48,41 odsto akcija, uopšte se ne pojavljuje u TV Avala", navodi se u saopštenju NUNS-a.
To novinarsko udruženje tvrdi da ni Danko DJunić, koji raspolaže sa približno 46 odsto akcija, ne pokazuje adekvatno interesovanje za rešavanje novonastale situacije.

"Rašćišćavanje vlasničkih odnosa bi moglo biti od koristi i za pozicioniranje Željka Mitrovića, vlasnika TV Pink, koji se, iako poseduje samo 4,95 odsto akcija, najčešće u izjavama zaposlenih apostrofira kao stvarni vlasnik TV Avala", ocenjuju u NUNS-u.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), podržalo je zahteve štrajkača i pozvalo nadležne organe da što pre ispitaju vlasničku strukturu u TV Avala i na taj učine prvi korak ka rašćišćavanju mnogobrojnih problema koji su i doveli do protesta zaposlenih.

"Transparentnost vlasništva je ostao tajna. Vlada ostaje na tome da ne uspeva da reši problem, da otvori taj problem, vlasništvo nad medijima, taj problem mora početi sa transparentnošću ko su vlasnici medija", rekao Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije gostujući u emisiji "1 na 1" Radio - televizije Vojvodine.

Prema njegovim rečima Televizija Avala i još mnogi drugi primeri su primer da vlasnici medija jednostavno pokažu kako su stekli tu imovinu.

"Svako u društvu treba da pokaže da je nešto dobio na transparentan način, jer samo tako možemo da stvorimo pravnu državu", istakao je Šuković.

RRA će preduzeti mere za rešavanje problema na TV Avala

Republička radiodifuzna agencija (RRA) najavila je da će preduzeti mere iz svoje nadležnosti za rešavanje problema u Televiziji Avala, na kojoj zaposleni tri sedmice štrajkuju zbog neisplaćenih zarada.

Kako se navodi u saopštenuju RRA, Savet Agencije će, počevši od sutra, obaviti razgovore sa predstavnicima vlasnika TV Avala - firmom Grinberg invest (Greenberg) iz Austrije, Dankom Đunićem, Željkom Mitrovićem i Ekonomskim institutom iz Beograda.

RRA će razgovarati i sa predstavnicima menadžmenta i štrajkačkog odbora te medijske kuće, kako bi TV Avala što pre nastavila sa emitovanjem programa u skladu sa izdatom dozvolom, navodi se u saopštenju.

Članovi Saveta RRA su na sednici razgovarali sa direktorkom TV Avala Bojanom Lekić, koja je Savet upoznala sa finansijskom situacijom na toj televiziji i merama za njeno prevazilaženje.

Te mere je, po rečima Lekićeve, trebalo da daju rezultat do kraja 2011. godine.

Televizija Avala jedna je od pet komercijalnih TV stanica koje u Srbiji imaju dozvolu za emitovanje na celoj teritoriji zemlje.

Zaposleni na TV Avala počeli su štrajk 22. decembra zahtevajući isplatu četiri i po zarade za zaposlene i pet zarada za honorarne saradnike.

Novinarska udruženja podržala su štrajk na TV Avala i pozvala vlasnike te televizije - Željka Mitrovića, biznismena Danka Đunića, Ekonomski institut i austrijsku firmu "Grinberg invest" - da udovolje zahtevima zaposlenih.

B92,Beta

NAJVEĆI BROJ GRAĐANA SRBIJE U 2011. ŽALIO SE NA KORUPCIJU U RADU DRŽAVNE UPRAVE I SUDSTVA

Najveći broj građana Srbije u 2011. žalio se na korupciju u radu državne uprave i sudstva, kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. 

Od svih predstavki građana, 10 odsto je u vezi sa korupcijom u zdravstvu, rekla je ona i ocenila da je zdravstveni sistem u Srbiji veoma loš. 

Dva meseca pravimo jednu opsežnu analizu zdravstvenog sistema i brzo ćemo, već u januaru, izaći sa rezultatima, rekla je Markovićeva i dodala:

"Nama je cilj da pokažemo na kojim mestima je zdravstveni sistem tanak, na kojim mestima postaje potencijalno koruptivan i zašto građani imaju toliko problema u ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite.“

www.b92.net

POVODOM OPTUŽBI DA SE RADI O NETAČNIM SPISKOVIMA, DRŽAVNI SEKRETAR U MINISTARSTVU FINANSIJA IZJAVLJUJE DA JE SPISAK PORESKIH DUŽNIKA KOJE JE OBJAVILA PORESKA UPRAVA TAČAN I VALIDAN

Tanjug

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Miodrag Đidić izjavio je danas da je spisak poreskih dužnika koje je objavila Poreska uprava tačan i validan i da iza njega stoji i ta državna institucija i nadležno ministarstvo.

Đidić je u izjavi Tanjugu rekao da nadležno ministarstvo stoji iza objavljene liste poreskih dužnika, istakao da su moguće manje greške, ali da se "one mere u promilima".

Državni sekretar je naveo da zaista postoje firme koje su prestale da postoje i kod kojih dug nije naplativ, te je stoga uveren da je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević u pravu kada tvrdi da je moguće naplatiti samo deo dugovanja, odnosno, da je realno naplativo 30 procenata ukupnog duga i to od firmi koje imaju perspektivu.

Kada je reč o primedbi Grada Beograda da se greškom našao na spisku, Đidić je naveo da u Poreskoj upravi proveravaju dokumentaciju i da bi najkasnije do srede, 11. januara, trebalo da bude utvrđeno da li je reč o grešci.

"Ako je Poreska uprava pogrešila, ispravićemo grešku i izviniti se Gradu Beogradu", rekao je Đidić.

"Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka. Ne kažem da je moguće da se u tolikom broju potkrade neka greška, ali se ona meri promilima. Dakle, spiskovi su tačni, poreski dužnici su se prepoznali i već se javljaju", rekao je Đidić, koji je u Ministarstvu finansija nadležan za rad nekoliko Uprava među kojima su Uprava carina i Poreska Uprava.


On je dodao da je Poreskoj upravi ovih dana upućeno dosta telefonskih poziva dužnika koji tvrde da nisu dužni i da nisu to znali, mada je to, kako tvrdi, malo verovatno, jer je Poreska uprava redovno obaveštavala obveznike o zaostalim dugovanjima.

"Mi smo otvoreni za svaku komunikaciju. Ko misli da nije dužan, treba da dođe u Poresku upravu, da sravni svoje račune, pa će se videti da li je dužan ili nije. Ponavljam, grešku su moguće, ali su one zaista zanemarljive", kazao je Đidić.

Državni sekretar je ocenio da je objava spiska korak u dobrom pravcu, jer je bio i veliki pritisak javnosti, sa punim pravom, da se objave imena dužnika.

"Sada se zna ko su najveći dužnici, mislim da je jedan deo javnosti razočaran jer su očekivali sasvim drugačije spiskove, ali to je sada neka druga tema", naveo je Đidić.

Prema njegovim rečima, sada kada je lista dužnika objavljena, važno je da javnost reaguje, a to je upravo i bio cilj izmena Zakona o poreskom postupku i administraciji.

On je podsetio da je izmenu Zakona o poreskom postupku i administraciji upravo inicirala Poreska uprava sa ciljem da se izmeni odredba koja je onemogućavala da se u javnosti objavi spisak dužnika, jer je ta informacija vođena kao službena tajna.
Đidić je rekao da spisak ne predstavlja iznenađenje jer su propisi, koji su u međuvremenu doneti, onemogućavali naplatu poreza kod firmi koje su u stečaju i restrukturiranju.


"Mislim da je moralo tako da se postupi, jer zamislite da sve firme sada odjednom, zbog poreskih dugova, budu ugašene u Srbiji. To bi izazvalo drugu vrstu haosa, jer bi mnoge porodice ostale bez hleba", ocenio je Đidić.

On je dodao da se moralo voditi računa o tome i dati šansu firmama u restrukturiranju da prežive ovo teško vreme sa verom da će u budućnosti naći mogućnost da bolje posluju, vratiti nastale obaveze i da će postati redovni poreski obveznici.

To su velike firme, koje uz pomoć države mogu da opstanu i u bliskoj budućnosti postanu solventne, da budu poreski obveznici, a to na kraju znači da će svima nama biti bolje, istakao je on.

Đidić je istakao da više od polovine duga čine kamate, te da bi možda bilo dobro doneti propis o otpisu tih kamata.

"Neka buduća vlada može da razmišlja o ovakvom još jednom potezu kako bismo probali da relaksiramo i privredu, ali i Poresku upravu od dugova koji možda teško mogu da se naplate, a ako se otpišu kamate, to bi možda bila `injekcija` mnogim preduzećima da prežive ovo teško vreme i postanu solventna", naveo je Đidić.

On je podsetio da je pre nekoliko godina postojao jedan sličan propis ali ga privrednici, zbog kratkih rokova i zbog toga što nisu znali za tu mogućnost nisu koristili u dovoljnoj meri.

Poreska uprava Srbije objavila je 6. januara na svom sajtu spisak 100 preduzeća, najvećih poreskih dužnika, što je i bila u obavezi na osnovu izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i administraciji usvojenih krajem prošle godine u parlamentu Srbije.

DOKUMENTACIJA O RESTITUCIJI TEHNIČKO PITANJE

RTV

Mnoge vlasnike oduzete imovine uplašilo je vraćanje dokumentacije koju su dostavili Agenciji za restituciju.

Posebno je uznemirilo one kojima su pravo vraćanja imovine obezbedile izmene zakona o rehabilitaciji.

Smatraju da država nema nameru da ozbiljno izmeni te propise. Nadležni međutim poručuju da razloga za strah nema i da je reč isključivo o tehničkim poslovima. 

ČLANSTVO SRBIJE U EVROPSKOM CENTRU ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA - CERN VAŽNO ZA OBE STRANE

Tanjug

Srbija će ove nedelje postati članica Evropskog centra za nuklearna istraživanja, CERN, sa sedištem u Ženevi, a generalni direktor te čuvene laboratorije Rolf-Diter Hojer ocenjuje da će to biti od značaja i za Srbiju i za Centar.

"Članstvo Srbije je važno za obe strane. Kad je reč o CERN-u, to znači da ćemo imati srpske naučnike bliže povezane sa laboratorijom i da ćemo sarađivati sa srpskim preduzećima i srpskim inženjerima i tehničarima. Za CERN je važno da dobije atraktivne članove u svojoj rastućoj porodici", rekao je Hojer u intervjuu Tanjugu, uoči posete predsednika Srbije Borisa Tadića toj najvećoj svetskoj laboratoriji za nuklearna istraživanja.

Kako je istakao, za Srbiju je to, pak, priznanje visokog rejtinga njenih istraživanja i istraživača.

"Takođe, Srbija će članstvom dobiti pristup položajima u CERN-u na svim nivoima i u svim oblastima istraživanja, inženjeringa i administracije", naveo je Hojer.
On je kao ne manje važnu istakao mogućnost da se srpskim firmama dozvoli da učestvuju na tenderima i u zajedničkim projektima istraživanja i razvoja.
"Mislim da je to situacija u kojoj svi dobijaju", naglasio je Hojer.

Univerzum kojim dominira materija

Govoreći o značaju CERN-a, taj i naučnik i prvi čovek čuvene laboratorije  naglasio je da se ova organizacija bavi pitanjima koja se tiču fundamentalnih sastavnih elemenata prirode i sila koje deluju među njima

CERN se, podsetio je Hojer, bavi i pitanjima razvoja univerzuma u ranoj fazi, toga kakvo je bilo stanje materije posle velikog praska i od čega je sastavljena tamna materija.

"Želimo, takođe, da ustanovimo kakvi mehanizmi daju masu elementarnim česticama, a najpoznatiji mehanizam povezan je sa tzv. Higsovim bozonom", naveo je generalni direktor CERN-a i dodao da se u laboratoriji bave i pitanjem zašto živimo u univerzumu kojim dominira materija.

Prema njegovim rečima, tako visok nivo istraživanja ne bi bio moguć bez inoviranja u oblasti ključnih tehnologija, od mehanizma vakuuma, kriogenetike, elektronike do informativnih tehnologija.

Hojer je podsetio i da je u CERN-u 1989. nastala svetska mreža (WWW), a da danas kompjuterske mreže menjaju "aj - ti" ( IT)  svet, što je doprinos nauke društvu.

"Istovremeno, CERN od svog osnivanja pod geslom 'nauka za mir' služi kao most za kulture i nacije, a snažno je angažovan i u obrazovanju i obuci predavača i studenata visokoškolskih ustanova. Nemerljiv je i značaj CERN-a za istraživanja, inovacije i društvo uopšte", ukazao je prvi čovek te organizacije.

U osvrtu na planove za blisku budućnost, Hojer je naveo da će ključna istraživanja u okviru Velikog hadronskog kolajdera (sudarivača čestica) trajati još dvadesetak godina.

Prema njegovim rečima, u ovoj godini očekuje se rešenje pitanja da li postoji ili ne postoji Higsov bozon, a 2013-2014. akcelerator će biti zatvoren da bi se opremio za energiju veće snage (14 teraelektronvolti), a onda ponovo pokrenut, dok je oko 2021. planirano značajno osavremenjivanje kolajdera i eksperimenata

"Paralelno vršimo eksperimente na drugim akceleratorima, koji se bave neutronima ili antimaterijom, a uz ova pitanja ide i medicinska primena i istraživanja koja se tiču formiranja oblaka", kazao je Hojer.

On je dodao da je, pored istraživanja, pokrenut i program sa umetnicima u kojima oni zajedno sa naučnicima ulažu napore da se nauka vrati u društvo.
U istraživanjima u CERN-u već godinama učestvuju i srpski fizičari, iako Srbija nije članica ove organizacije.

Predsednik Srbije Boris Tadić boraviće sutra u toj organizaciji i sa generalnim direktorom CERN-a Rolf-Diterom Hojerom potpisati sporazum kojim će Srbija postati pridruženi član te organizacije.

Video-konferencija na novosadskom PMF-u

Na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Novom Sadu sutra će biti organizovana video-konferencija sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi, gde će biti potpisan sporazum kojim će Srbija postati pridruženi član te organizacije.

Kako je saopštio PMF, u Računarskoj učionici Departmana za biologiju i ekologiju će od 15 sati prisutnima biti omogućeno da, posredstvom video-linka, iz prve ruke dobiju informacije iz Švajcarske o tom značajnom događaju za našu zemlju.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PRVI REGIONALNI SAJAM I KONFERENCIJA ZELENE GRADNJE BIĆE ODRŽANI U PERIODU OD 23. DO 25. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prvi regionalni Sajam i Konferencija zelene gradnje, koji se održavaju u beogradskom Belekspo centru od 23. do 25. februara, predstaviće vodeća svetska imena i trendove zelene gradnje u svetu, saopštio je danas Savet zelene gradnje Srbije.

Pored domaćih stručnjaka iz oblasti zelene gradnje, kao predavači na konferenciji nastupiće i eksperti iz SAD, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije i drugih zemalja.

"Ovo je jedinstvena prilika u regionu da se na jednom mestu čuju predstavnici vodećih međunarodnih standarda i organizacija zelene gradnje, svetski poznati predavači, ali i naši profesionalci sa iskustvom na projektovanju, izvođenju, upravljanju i sertifikaciji zelenih zgrada", rekla je predsednik Saveta zelene gradnje Srbije Marija Golubović.

"Glavni cilj ovog događaja jeste da pružimo kvalitetne informacije i obrazujemo profesionalce i tržište. Zelena gradnja predstavlja zdravije i kvalitetnije okruženje za sve, a domaćoj građevinskoj industriji pruža šansu za razvoj, nove poslove i radna mesta", navela je Golubović.

Kako bi predstavio svetski vrh zelene gradnje po što pristupačnijim cenama, Savet zelene gradnje Srbije pripremio je specijalan popust od 20 odsto za rane uplate, do 20. januara 2012, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 9.1.2012.

JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK KAO ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA PRAKTIČNO ZAVRŠEN 99 ODSTO • U toku faza testiranja jedinstvenog biračkog spiska •

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Milan Marković rekao je da je jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka praktično završen 99 odsto i da će se najverovatnije koristiti ako izbori budu redovni - na proleće.

On je u intervjuu agenciji Beta kazao da je u toku faza testiranja jedinstvenog biračkog spiska, da je problem to što sistem trenutno "pada", ali je istakao i da ima još vremena za testiranje.
"Pravi se simulacija i sada se sistem, kako to kažu inženjeri, napada sa različitih pozicija da istovremeno u sistemu radi 40, 50, 60 opština ođednom. Cilj je da se napravi simulacija da u sistemu radi recimo 200 ili 300 subjekata, iako mi nemamo toliko jedinica lokalne samouprave", rekao je Marković.

On je naveo da je tokom izrade spiska ispravljeno nekoliko stotina hiljda grešaka u biračkom spisku, a da bi bilo dobro primeniti jedinstvenu bazu jer omogućuje da svaki građanin može pet dana pred zaključenje spiska da prijavi gde će glasati.

"Da je birački spisak urađen u junu kako je trebalo po ugovoru, testirali bismo ga šest meseci i ja ne bih imao dilemu da li da ga pustim", kazao je Marković i dodao da pobednici na tenderu za taj posao - Telekom, Privredna komora Srbije i Komtrejd, nisu završili svoj posao.

Kako je naveo, problem u izradi jedinstvenog biračkog spiska bio je i adresni registar, koji je trebalo da uradi Republički geodetski zavod, kao i nesređene evidencije u zemlji.

Izvor: Vebsajt Skupštinske mreže, 9.1.2012.

POLJOPRIVREDNICIMA ĆE DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE BITI ISPLAĆENE SVE OBAVEZE IZ 2011. GODINE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će država do kraja januara 2012. godine isplatiti poljoprivrednicima sve obaveze iz ove godine.

Petrović je u izjavi za agenciju Tanjug najavio da će narednih dana u potpunosti biti isplaćen regres u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za posede do 30 hektara, dok će do 31. januara naredne godine biti isplaćena sva predviđena sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa posedima do 100 hektara.

Ministar je potvrdio i da će početkom 2012. godine biti isplaćene premije za mleko i davanja po umatičenom grlu za četvrti kvartal.

Prema njegovim rečima, za premije u iznosu od pet dinara po litru mleka biće isplaćeno ukupno 800 miliona dinara, dok će za davanja od 25.000 dinara po grlu biti izdvojeno približno 300 miliona dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

RASPISAN KONKURS BRITANSKOG SAVETA ZA BESPLATNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ČLANOVIMA, VOLONTERIMA I ZAPOSLENIMA U KANCELARIJAMA ZA MLADE • Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine •

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani - Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine. Formular za prijavu je u prilogu. British Council će izabrati između 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i Online verziju kursa "English for IT".

Formular za prijavu možete preuzeti na http://www.mos.gov.rs/preuzmi/formular_za_prijavu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 30.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PORESKE UPRAVE DA IZVRŠI PRINUDNU NAPLATU NEPLAĆENIH DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE KOJE JE DUGOVALO PREMINULO LICE OD NJEGOVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 22
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV NA RASHOD DO KOLIČINE UTVRĐENE U SKLADU SA NORMATIVOM RASHODA - ODNOSNO NORMATIVOM OBVEZNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE PORESKOG PERIODA ZA OBVEZNIKA PDV KOJI JE BRISAN IZ EVIDENCIJE I KOJI SE PONOVO EVIDENTIRAO ZA OBVEZNIKA PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 48
Aktuelna sudska praksa:

  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakon o državnom premeru i katastru: član 60 stav 2 i član 64
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 124 i 584
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 13 i 14 - Zakon o energetici: čl. 155 do 158
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 377, 380 i 939
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 16 - Uredba o uslovima isporuke električne energije: član 27
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 17 - Zakon o izvršnom postupku: član 116, član 126 st. 5 i 6 i član 129
Likvidacije:

U periodu od 4. do 6. januara 2012. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

179050

LONGUS VITA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

06.01.2012

60

179046

GLIŠIĆ KONFEKCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.01.2012

60

179033

FUJIAN - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.01.2012

60

179026

ALFA COOP - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

06.01.2012

60

179020

ROYAL CATERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

06.01.2012

60

179011

ALSIM TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Subotica

06.01.2012

60

179007

STONEWORLD INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

06.01.2012

60

178996

ELEKTROMETAL - U LIKVIDACIJI

Vranje

06.01.2012

60

178989

TTL TRADING - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

06.01.2012

60

178981

SECKULAR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178979

JURIŠIĆ KOMERC - U LIKVIDACIJI

Beočin

06.01.2012

60

178973

MARK & STEF - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

06.01.2012

60

178941

MEDIANS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178933

UNIFARM - U LIKVIDACIJI

Valjevo

06.01.2012

60

178927

EMISSIO CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

06.01.2012

60

178929

PRINT BOX - U LIKVIDACIJI

Požega

06.01.2012

60

178911

HAPPY ENTERIJER - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.01.2012

60

178883

VBS - U LIKVIDACIJI

Paraćin

06.01.2012

60

178871

LOKNICA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178863

GORŠTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.01.2012

60

178865

DOMI-STORE - U LIKVIDACIJI

Subotica

06.01.2012

60

178857

DELABO-OBRADOVIĆ LJILJANA I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

06.01.2012

60

178859

ŠIKI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.01.2012

60

178847

CONNECT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178843

C&C PARTNER - U LIKVIDACIJI

Bačka Palanka

06.01.2012

90

178837

VOMAR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

06.01.2012

60

178824

SD BEOINŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

06.01.2012

60

178801

DRAGJOVA - U LIKVIDACIJI

Vršac

06.01.2012

60

178797

STANKOVIĆ AUTO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178789

KDS TRADE - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

06.01.2012

60

178782

TORLAK GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178748

VOJVODINA-CESS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.01.2012

60

178731

SERENISSIMA BALKAN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.01.2012

60

178717

VOESTALPINE VAE TS - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

05.01.2012

60

178713

PRONATA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

05.01.2012

60

178695

VX-R-HA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

05.01.2012

60

178685

KOMPAIR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.01.2012

60

178679

DOMUS AMICUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178672

MARSIDER - U LIKVIDACIJI

Aleksandrovac

05.01.2012

60

178664

NK ING. MINEL GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.01.2012

60

178657

POWER ENERGY STRUCTURE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178645

VLASINA RESORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178643

RN MILAGO-COMPANY - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

05.01.2012

60

178637

SM ITALIANO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.01.2012

60

178626

ALMAS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

05.01.2012

60

178619

PREZENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178609

UCI & JOLE - U LIKVIDACIJI

Pirot

05.01.2012

60

178583

DDS BINGO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

05.01.2012

60

178579

M&M CONSTRUCTION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.01.2012

60

178573

SINGIDUNUM CONSULTING SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.01.2012

60

178564

LIK PROMET - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

05.01.2012

60

178556

NECC ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Vladičin Han

05.01.2012

60

178538

BORDER - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.01.2012

60

178532

TRIO MOBILE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.01.2012

60

178514

MANOS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

05.01.2012

60

178510

KJUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.01.2012

60

178506

S. LEON TEAM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178502

GRAFOMARKETING - U LIKVIDACIJI

Inđija

05.01.2012

60

178498

RIVER PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

05.01.2012

60

178496

RS CONSTRUCTION MANAGEMENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.01.2012

60

178409

FAR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.01.2012

60

178401

KALAN KONSALTING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.01.2012

60

178397

KOTEX - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.01.2012

60

178393

GELDMIL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

05.01.2012

60

178389

PAVCOM PLANET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

05.01.2012

60

178369

BONEO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.01.2012

60

178335

TRANSKOMERC-LT - U LIKVIDACIJI

Ruma

04.01.2012

60

178337

HOLZ SERVICE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

04.01.2012

60

178339

IMO INVEST EG - U LIKVIDACIJI

Pančevo

04.01.2012

60

178327

AGROEXIT - U LIKVIDACIJI

Alibunar

04.01.2012

60

178325

TABERNUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.01.2012

60

178316

OLEEQUE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

04.01.2012

60

178310

BRICK TOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

04.01.2012

60

178312

STANDARDPROMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.01.2012

60

178300

UNIMEDIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

04.01.2012

60

178291

PREVENT - U LIKVIDACIJI

Aleksinac

04.01.2012

60

178278

DOXA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

04.01.2012

60

178274

MADES - U LIKVIDACIJI

Lebane

04.01.2012

60

178216

PRIZMA - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

04.01.2012

60

178191

CILEX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

04.01.2012

60

178193

FER PARTNER - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.01.2012

60

178185

CONTACT CODING MATERIALS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.01.2012

60

178156

MUZIČKA KUĆA ATHOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

04.01.2012

60

178152

A.B. PDF ENERGY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

04.01.2012

60

178148

URANOPOLIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

04.01.2012

60

178141

NEO KERAMIKA - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

04.01.2012

60

178096

VERAS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

04.01.2012

60

178085

ŠUMSKO BLAGO - U LIKVIDACIJI

Vranje

04.01.2012

60

178076

PULSMARKETING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

04.01.2012

60

178039

KAST 7 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

04.01.2012

60

178028

GORSKI - U LIKVIDACIJI

Čačak

04.01.2012

60

177986

AKROPOLIS - U LIKVIDACIJI

Priboj

04.01.2012

60

177981

FITOPRODUKT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

04.01.2012

60

177971

VELETEKS - U LIKVIDACIJI

Lebane

04.01.2012

60

177973

ALTRIX FARM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

04.01.2012

60

177954

BAN ŠPED - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

04.01.2012

60

177960

BRENER - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

04.01.2012

60

177958

ŠAPONJA - U LIKVIDACIJI

Šid

04.01.2012

60

177946

MAJEVICA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.01.2012

60

177924

R-PING JEANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

04.01.2012

60

177913

DESTANOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Tutin

04.01.2012

60

177903

ARIADNA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

04.01.2012

90

177896

VERAMI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

04.01.2012

60

178687

VENIZELUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

04.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 9.1.2012.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 31.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za građevinske poslove i inženjering "Beta-inženjering" d.o.o.

17073478

2 St. broj 3846/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2485

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Beta-inženjering" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca "Hypo alpe-adria-leasing" d.o.o. Beograd, doneo je 28. decembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca od 16. novembra 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Beta-inženjering" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za građevinske poslove i inženjering, "Beta-inženjering" d.o.o. Beograd, Nemanjina 36, matični broj 17073478, PIB 100291904, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Mitrić Vesna iz Beograda, Siva stena 11.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja o glasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 26. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na Oglasnoj tabli Suda, 28. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Bel Pagette" d.o.o.

 

21. St. broj 2646/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1202

 

U postupku stečaja u predmetu broj 21 St. 2646/2010 nad stečajnim dužnikom "Bel Pagette" d.o.o. iz Novog Beograda, Bulevar AVNOJ-a broj 90, zakazuje se ročište za glavnu deobu za 2. februar 2012. godine, u 13,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, soba 224/II.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za trgovinu "BP Auto" DOO

 

6. St. broj 447/2011

 

 

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 447/2011 od 26.12.2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom za trgovinu "BP Auto" DOO Kruševac, Cara Lazara 36.
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Petar Vulović diplomirani ekonomista iz Kraljeva, kontakt telefon 064/157 02 12.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 22.2.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a ispitno ročište će se održati dana 28.3.2012. godine, sa početkom u 8,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica broj 1.
VI. Rešenje o otvaranju postupka stečaja istaknuto je na oglasnoj tabli suda dana 26.12.2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku RS, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Koznik" a.d.

 

6. St. broj 17/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=34

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KOZNIK.shtml/seo=/companyid=1140

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Koznik" a.d. Aleksandrovac, je rešenjem St. broj 17/2010 od 21.12.2011. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 26.1.2012. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS."
Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"SB Sigma" DOO

06986854

2. St. broj 116/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1559

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "SB Sigma" DOO u stečaju iz Blaca, koga zastupa stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je 22.12.2011. godine
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "SB Sigma" DOO u stečaju iz Blaca za period od 17.5.2011. godine do 30.11.2011. godine.
2. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 25.200,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za povraćaj predujma uplatiocu Eurobank EFG AD, u iznosu od 192.880,06 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "SB Sigma" DOO u stečaju iz Blaca, matični broj 06986854, PIB 100984533.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Mijoprom" DOO

07640269

2. St. broj 317/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1849

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je 22.12.2011. godine
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Mijoprom" DOO u stečaju iz Niša za period od 7.7.2011. godine do 30.11.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 115.000,00 dinara. Neisplaćeni iznos od 25.000,00 dinara isplatiti stečajnom upravniku po pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka i obaveza stečajne mase koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 48.500,00 dinara.
4. Određuje se povraćaj preostalih sredstava sa računa stečajnog dužnika uplatiocu predujma, Hypo-Alpe-Adria Bank AD Beograd, sa stanjem na dan 30.11.2011. godine nakon umanjenja za rezervisana sredstva za namirenje troškova stečajnog postupka, kao i eventualno preostala rezervisana sredstva koja se namenski ne utroše do gašenja računa stečajnog dužnika.
5. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" DOO u stečaju iz Niša, matični broj 07640269, PIB 100501900.
6. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće poljoprivrede "Jedinstvo"

 

St. broj 183/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2225

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JEDINSTVO+KRUSCIC.shtml/seo=/companyid=566

Privredni sud u Somboru, stečajni sudija Aleksandra Pozder, u postupku stečaja nad Društveno preduzeće poljoprivrede "Jedinstvo" Kruščić, doneo je dana 26. decembra 2011. godine Rešenje kojim se zakazuje ispitno ročište, koje će se održati 6. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u sali broj 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Sankom" Ortačko društvo za trgovinu

8296359

4. St. broj 467/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2477

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska broj 15, dana 26. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, matični broj 8296359, PIB 101964223 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Jefta Miličević iz Sremske Mitrovice, Matije Huđi 23/17.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 24. januar 2012. godine u 13,00 časova, sudnica broj 16/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI. Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 29. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.
VII. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli suda.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 26. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Eko trade" d.o.o.

 

St. broj 98/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici, je 21.12.2011. godine u predmetu St. 98/2010 - "Eko trade" d.o.o., iz Subotice zakazao održavanje završnog ročišta radi raspravljanja u vezi završnog računa za dan 2.2.2012. godine sa početkom u 9,50 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2. Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 347.433,42 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju. Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom "Eko trade" d.o.o., iz Subotice zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Objavom ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište i poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

AD "Zora"

08220271

St. broj 29/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORA.shtml/seo=/companyid=1388

Privredni sud u Subotici je dana 22. 12. 2011. godine rešenjem St. 29/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj postupku stečaja nad AD "Zora" Mol, Svetozara Miletića br. 20., matični broj 08220271 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj u iznosu od 4.726.590,65 dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Centar za stečaj u iznosu od 1.910.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad AD "Zora" Mol, Svetozara Miletića br. 20., matični broj 08220271.
Utvrđuje se da stečajni dužnik AD "Zora" Mol, Svetozara Miletića br. 20., matični broj 08220271 na dan 22.12.2011. godine raspolaže imovinom u iznosu od 3.138.287,74 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Sl. glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Mega-S" d.o.o.

07656106

5. St. broj 195/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2255

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

Rešenje Privrednog suda u Užicu pos. br. 5. St. 1195/2011 zaključen je stečajni postupak nad "Mega-S" d.o.o., u stečaju Užice, MB 07656106, PIB 101505229. Po pravosnažnosti rešenja, dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra Agencije za privredne registre RS. Rešenje je istaknuto na oglasnu tablu suda 27. decembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

PPTU "MBN" d.o.o.

17435418

2. St. broj 199/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 199/2011 od 23. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom PPTU "MBN" d.o.o. Užice, Bela zemlja, MB 17435418, PIB 101783182, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određen je Ljubiša Đokić, dipl. ekonomista iz Užica, Vojvode Bojovića 7.
Određeno je ispitno ročište za 11. maj 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 50/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika, bez odlaganja.
Određeno je prvo poverilačko ročište za 3. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 50/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

OZ "TS"

17217780

2. St. broj 264/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2309

 

Privredni sud u Čačku je svojim rešenjem St. broj 264/11 od 13. decembra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad OZ "TS" Ivanjica, ulica Miće Matović 32, Matični broj 17217780, odredio prvo poverilačko ročište za dan 13. decembra 2011. godine u 10,30 časova.
Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za dan 2. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 9.1.2012.