Aktuelne vesti na dan 09.septembar 2011Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 09.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
09.septembar 2011


 

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 66 OD 07.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • NOVINE KOJE SADRŽI PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: • Prošireni bankarski poslovi u odnosu na važeća zakonska rešenja •

Dopuna osnovnih odredaba

Bankarski depoziti

Dopuna rešenja o kreditnim poslovima banaka

Alternativna rešenja o deviznim i devizno-valutnim poslovima i poslovima platnog prometa

Karakter akreditiva

Nove odredbe o poslovima sa platnom karticom

Bankarska garancija

Kupovina i naplata potraživanja (ugovor o faktoringu i ugovor o forfetingu)

 • EKSTERNA REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA: • Eksterni revizor može obavljati maksimalno tri uzastopne revizije godišnjih finansijskih izveštaja za društvo za upravljanje i fond, pri čemu bi protekli period trebalo uzimati u obzir •

Obaveze društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Obaveze eksternog revizora

Sadržina izvešaja eksternog revizora o obavljenoj reviziji

 • STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU

Uslovi za polaganje ispita

Uslovi za pohađanje obuke

Način i postupak polaganja ispita

Ispitni rokovi za polaganje

Troškovi polaganja ispita

 • PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA U SLUČAJU KADA PORESKI OBVEZNIK UTVRDI GREŠKU

Usklađivanje zakonske regulative relevantne za otklanjanje greške

  - Zakon o računovodstvu i reviziji

MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

Postupak ispravke materijalno značajne greške

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakonska rešenja koja su važila od 1.1.2004. godine do 27.3.2010. godine

Zakonska rešenja koja važe od 27.3.2010. godine

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Obaveza, odnosno mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave i poreskog bilansa prema trenutno važećim propisima iz oblasti računovodstva i oporezivanja dobiti pravnih lica

Greške usled čijeg postojanja je poreski obveznik dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu i poreski bilans

Ispravka grešaka nastalih u primeni zakonske, profesionalne i interne regulative iz oblasti računovodstva i obaveza podnošenja izmenjene poreske prijave

Ispravka greške kod velikih i srednjih pravnih lica

Ispravka greške kod malih pravnih lica i preduzetnika

Ispravka grešaka nastalih prilikom usklađivanja dobiti iskazane u bilansu uspeha kada je došlo do greške ili propusta u primeni odredaba Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • POPUNJAVANJE RUBRIKE 2 JCI U SLUČAJU STAVLJANJA ROBE U POSTUPAK IZVOZA, KADA JEDNA FIRMA OBAVLJA IZVOZ ZA TUĐ RAČUN A DRUGA FIRMA JE POŠILJALAC ROBE
 • ESKONTNA STOPA, REFERENTNA KAMATNA STOPA I STOPA KAMATE ZA NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA OD 8.9.2011. GODINE
U SKLADU SA ODLUKOM USTAVNOG SUDA KOJA JE OBJAVLJENA U "SL. GLASNIKU RS", br. 66/2011 - NEPOSREDNO IZABRANI FUNKCIONERI KOJI OBAVLJAJU VIŠE FUNKCIJA KOJE SU U SUKOBU INTERESA IMAJU ROK OD 30 DANA DA ODLUČE I IZVESTE KOJE ĆE FUNKCIJE OBAVLJATI

Posle odluke Ustavnog suda po kojoj izabrani funkcioneri neće moći da obavljaju više funkcija zbog sukoba interesa položaje će napustiti 20 do 30 funkcionera.

Na udaru odluke Ustavnog suda naći će se neposredno samo oko 20 ili 30 najviših funkcionera.

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zlatko Minić je rekao da su to republički i pokrajinski poslanici koji istovremeno imaju i neke druge visoke funkcije i da nisu tačni navodi u medijima da će narednih dana oko 1.300 funkcionera morati da podnese ostavku.

"U Srbiji ima oko 7.000 ili 8.000 odbornika, od kojih veliki broj ima neke druge funkcije, ali one nisu u sukobu interesa, jer gradski odbornik može da bude direktor nekog opštinskog javnog preduzeća ili član upravnog odbora, gde ne postoji isti nivo vlasti", rekao je Minić.

Odlukom Ustavnog suda, koja je objavljena u "Službenom glasniku", neposredno izabrani funkcioneri neće moći da obavljaju više funkcija koje su u sukobu interesa i imaju rok od 30 dana da odluče i izveste koje će funkcije obavljati.

Minić je objasnio da se primenjuju propisi da u tom roku izveste Agenciju koje funkcije obavljaju, a potom Agencija procenjuje da li je reč o sukobu interesa, a ukoliko jeste, daje im rok da prestanu da obavljaju neku od tih funkcija.

On je naveo da su od 25 funkcionera neki već podneli ostavke, dok su neki od Agencije zatražili objašnjenje.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Građanske inicijative, b92, 8.9.2011.

SAOPŠTENJE SA 31. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 8. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 31. Redovnoj sednici odlučio o 51 predmetu, a u predmetima IUm-30/2011, IUo-82/2011 i Už- 482/2008 je odložio razmatranje i odlučivanje.

 I     U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 96. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009 i 101/2010) kojima je propisano da se promene u stanju invalidnosti koje su od uticaja na pravo na invalidsku penziju priznatu pravosnažnim rešenjem, utvrđuju u postupku pokrenutom na zahtev osiguranika, odnosno po službenoj dužnosti (stav 1), da fond određuje obavezan kontrolni pregled korisnika prava, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti, osim u slučajevima predviđenim opštim aktom fonda (stav 2), da na opšti akt fonda saglasnost sporazumno daju ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadležan za poslove zdravlja (stav 3).

Sud je ocenio da je zakonodavac saglasno ustavnom ovlašćenju iz člana 97. tačka 8. Ustava, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju uredio sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, a u okviru toga i ostvarivanje prava na penzijsko i invalidsko osiguranje, a da osporene odredbe nisu nesaglasne ni sa čl. 60 i 69. Ustava kojima je utvrđeno pravo na rad i pravo zaposlenih i njihovih porodica na socijalno obezbeđenje i osiguranje.

Sud je odbacio zahtev za ocenu međusobne saglasnosti odredbi člana 96. navedenog zakona sa odredbama člana 21. istog zakona, kao i zahtev za "dopunu Zakona o radu", jer saglasno članu 167. Ustava, nije nadležan da ocenjuje međusobnu saglasnost odredaba zakona, kao ni da vrši dopunu zakona. (predmet IUz -347/2009)

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/95, 100/07, 87/08 i 44/10), jer je o ustavnosti odredaba člana 78. Zakona o visokom obrazovanju odlučivao u ranije vođenom postupku koji je okončan Odlukom IU-17/2006 od 29. januara 2009. godine kojom je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 78, a ocenio je da iz novih navoda i razloga iznetih u podnetom zahtevu ne proizilazi osnov za ponovno odlučivanje. (predmet IUz -804/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba  čl. 9. i 88. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11 i 36/11), jer, saglasno članu 167. Ustava, nije nadležan da postupa po inicijativama za izemene i dopune opštih akata. (predmet IUz-139/2011)

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredbe člana 401. stav 2. tačka 2) Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009), jer je o ustavnosti više oredaba Zakona o parničnom postupku, među kojima je i odredba člana 401. stav 2. tačka 2) Zakona, odlučivao u ranije vođenom postupku koji je okončan Rešenjem IU-28/2005 od 30. aprila 2009. godine kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti, pored ostalih, odredbe člana 401. stav 2. tačka 2) Zakona o parničnom postupku, a ocenio je da  iz novih navoda i razloga iznetih u podnetom zahtevu ne proizilazi osnov za ponovno odlučivanje. (predmet IUz-157/2011)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i ocenu saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbi člana 9. st. 5. i 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), jer je ocenio da se navodi inicijative ne mogu dovesti u ustavnopravnu vezu sa sadržinom prava utvrđenih u članu 36. Ustava, odnosno članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na koje su zakonske norme osporene. (predmet IUz-167/2011)

II  U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika Narodne banke Srbije o jubilarnoj nagradi, jer podnosilac nije postupio po zahtevu Suda za uređivanje inicijative i otklanjanje nedostataka koji onemogućavaju vođenje postupka. (predmet IUo-277/2009)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Plana detaljne regulacije bloka "Čuka II" u Sokobanji ("Sl. list opštine Sokobanja", br. 7/2010), jer je ocenio da je Skupština opštine Sokobanja kao donosilac Plana, postupila saglasno ustavnim i zakonskim ovlašćenjima u pogledu ovlašćenja za donošenje plana i sprovedenog postupka pripreme, izrade i donošenja osporenog plana. (predmet IUo-862/2009)

- utvrdio da odredbe člana 8. Odluke o uslovima i načinu poveravanja prava korišćenja prirodnog lekovitog faktora u Sokobanji  ("Sl. list opštine Sokobanja", br. 13/2009) i člana 1. stav 1. alineje 8. i 9. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu poveravanja prava korišćenja prirodnog lekovitog faktora u Sokobanji I br. 011-17/2010 od 29. marta 2010. godine, koje je donela Skupština opštine Sokobanja, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, jer je ocenio da Skupština opštine Sokobanja nije nadležna, niti ovlašćena da utvrdi visinu naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora. (predmet IUo-937/2010)
- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti tarifnog broja 7. tačka 5. alineja 2. Taksene tarife, koja čini sastavni deo Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2010) kojom je propisano da se za istaknutu firmu na poslovnom prostoru utvrđuje lokalna komunalna taksa u godišnjem iznosu za pravna lica i njihove poslovne jedinice, bez obzira na zonu u kojoj posluju, i to za proizvodnju industrijskih gasova u iznosu od 1.620.000 dinara.

Sud je ocenio da se donosilac akta kretao u granicama svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, te da osporena odluka nije u sprotnosti ni sa ustavnim načelima o zabrani diskriminacije i plaćanja poreza i drugih dažbina prema ekonomskoj moći obveznika. (predmet IUo-1445/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Poslovnika o radu Komisije za prodaju nepokretnosti, pokretnih stvari i potraživanja opredeljenih za namirenje obaveza iz poravnanja Fabrike reznog alata AD u Čačku , koji je donela Komisija na sednici održanoj 29. oktobra 2004. godine, jer osporeni poslovnik ne predstavlja opšti pravni akt, za čiju je ocenu, u smislu člana 167. Ustava, nadležan Ustavni sud. (predmet IUo-31/2011)
- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju od 20. aprila 2004. godine i Administrativnog sporazuma o izmeni Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju od 10. juna 2011. godine, jer je, saglasno članu 167. stav 1. tačka 2 Ustava, nadležan da odlučuje samo o saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom, a ne i o pratećim dokumentima uz potvrđeni međunarodni ugovor, te je ocenio da u konkretnom slučaju nije nadležan za ocenu ustavnosti navedenog administrativnog sporazuma. (predmet IUo-41/2011)

- okončao postupak za ocenu zakonitosti člana 7a klasa B stav 1. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, od 18. marta 2010. godine, jer su u toku postupka pred Ustavnim sudom donete Izmene i dopune Plana raspodele kojima su izmenjene i odredbe osporenog člana 7a u celini i koje su stupile na snagu 3. aprila 2011. godine, a podnosilac inicijative, nakon zahteva Suda  da se u određenom roku izjasni da li ostaje pri podnetoj inicijativi, izjašnjenje nije dostavio. (predmet IUo-49/2011)

- odbacio inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 4, 6, 12. i 15. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. glasnik opštine Despotovac", br. 7/2004), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. glasnik opštine Despotovac", br. 1/2007), odredaba čl. 4, 6 i 12. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. glasnik opštine Despotovac", broj 7/07) i odredaba čl. 4, 6. i 13. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. glasnik opštine Despotovac", br. 8/2008), jer su stupanjem na snagu Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. glasnik opštine Despotovac", br. 7/2009) prestale da važe Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, a od njihovog prestanka važenja do podnošenja inicijative protekao je rok od šest meseci utvrđen odredbom člana 168. stav 5. Ustava, u kojem se može zahtevati ocena opštih akata koji su prestali da važe, te nema procesnih uslova za vođenje postupka i odlučivanje po podnetim inicijativama. (predmet IUo-78/2011)

- odbacio inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu ("Sl. vojni list", br. 13/2008), jer osporeni akt ne predstavlja opšti pravni akt, za čiju je ocenu, u smislu člana 167. Ustava, nadležan Ustavni sud. (predmet IUo  - 129/2011)

- okončao postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 1. i 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad ("Sl. list grada Novog Sada", br. 39/2010), jer je inicijator povukao inicijativu, a Sud nije našao osnova za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti osporenih odredaba navedene odluke. (predmet IUo-165/2011)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Plana detaljne regulacije centralne zone u Jagodini ("Opštinski službeni glasnik", br. 2/2005), jer, saglasno odredbama člana 167. Ustava, nije nadležan za ocenu zakonitosti pojedinačnih urbanističkih rešenja. (predmet IUo-172/2011)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 34. Odluke o komunalnom uređenju ("Sl. list opštine Kraljevo", br. 10/98), jer podnosilac nije postupio po zahtevu Suda za uređivanje inicijative i otklanjanje nedostataka koji onemogućavaju vođenje postupka. (predmet IUo-177/2011)

III U postupcima odlučivanja o izbornim sporovima Ustavni sud je:


- odbacio "zahtev za odlučivanje o izbornom sporu A. M. iz Kikinde i utvrđenje  ništavosti Odluke o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 01 Broj: 013-4/2009 od 28. maja 2009. godine". (predmet VU-207/2009)

- odbacio zahtev A. V, J. F, A. T. i Ž. K. iz Novog Orahova i H. Š. iz Bačke Topole za odlučivanje o izbornom sporu za izbor kandidata za člana Saveta Mesne zajednice Novo Orahovo. (predmet VU-127/2011)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:  

- odbacio žalbu Z. N. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 89. izreke. (predmet VIIIU-290/2010)

- odbacio žalbu M. K. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 57. izreke. (predmet VIIIU-681/2010)

V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu V. Tomića i utvrdio da je u upravnom sporu u predmetima Vrhovnog suda Srbije Uvp. I 54/07, Okružnog suda u  Somboru U. 71/09 i Upravnog  suda U. 16399/10  povređeno  pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 420/2009)

- usvojio ustavnu žalbu S. Živkovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 189/07 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav  1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se postupak po reviziji u navedenom predmetu okončao u najkraćem roku. (predmet Už-464/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Andrić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 160/10, povređeno pravo  podnositeljke na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio Osnovnom sudu u Valjevu, odnosno drugom stvarno nadležnom sudu, da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak, kada se za to steknu uslovi, okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 894/2009)

- usvojio ustavnu žalbu Z. Aleksić, M. Ostojić, B. Plećić i M. Janković i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 157/10, podnositeljkama ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio Osnovnom sudu u Valjevu, odnosno drugom stvarno nadležnom sudu, da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak, kada se za to steknu uslovi, okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 1015/2009)

- usvojio ustavnu žalbu B. Ilića i utvrdio da je u postupku koji se  pred Vrhovnim  sudom  Srbije vodio u  predmetu U. 9623/07 povređeno  pravo podnosioca na suđenje u razumnom roku zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-2077/2009)

- usvojio ustavnu žalbu S. Milovanovića i S. Davidović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P1. 216/07, a sada se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P 1. 2771/10, povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe S. Milovanovića i S. Davidović na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-2169/2009)

- usvojio ustavnu žalbu S. Tutić izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 765/08 od 18. septembra 2009. godine i presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1489/09 od 30. novembra 2009. godine i utvrdio povredu prava podnositeljke na pravično suđenje i na pravičnu naknadu za rad zajemčenih odredbama člana 32. stav  1. i člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1489/09 od 30. novembra 2009. godine i naložio nadležnom apelacionom sudu da ponovo odluči o žalbi S. Tutić izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 765/08 od 18. septembra 2009. godine. (predmet Už-93/2010)

 - usvojio ustavnu žalbu M. Petrovića i utvrdio da je u postupku po žalbi na rešenje Okružnog suda u Subotici Kv. 305/09 od  15. decembra 2009. godine povređeno Ustavom garantovano pravo podnosioca iz člana 27. stav 3. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u „Službenom glasniku   Republike Srbije". (predmet Už-1082/2010)

- usvojio ustavnu žalbu Đ. Vojnovića i utvrdio da je u postupku po žalbi na rešenje Okružnog suda u Novom Sadu K. 773/08 od 7. decembra 2009. godine povređeno Ustavom garantovano pravo podnosioca iz člana 27. stav 3. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1108/2010)

 - odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima: Už-116/2009, Už-211/2009, Už-241/2009, Už-1720/2009, Už-2206/2009, Už-2779/2009, Už-1163/2010, Už-2764/2010 i Už-4122/2010.           

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-148/2009.

 VI  U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 21/2011, IR - 87/2011, IR - 117/2011, IR -             141/2011, IR - 144/2011, IR - 146/2011, IR - 150/2011, IR - 151/2011, IR - 156/2011, IR - 166/2011 i IR -             181/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 8.9.2011.

UPUĆEN POZIV NEIZABRANIM NOSIOCIMA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE DA DOSTAVE ODLUKE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA SA KOMENTARIMA U CILJU SAČINJAVANJA IZVEŠTAJA

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, obaveštava nereizabrane nosioce javnotužilačke funkcije da dostave odluke Državnog veća tužilaca sa komentarima u cilju sačinjavanja izveštaja.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 8.9.2011.

DO KRAJA DECEMBRA 2011. GODINE PROGRAM ZA AUTOMATSKO VOĐENJE PREDMETA ĆE BITI UVEDEN U JOŠ 37 SUDSKIH JEDINICA

Pomoćnik ministra pravde, Dejan Pašić, predstavio je 6. septembra u Čajetini, sudskoj jedinici Osnovnog suda Užice, rezultate rada u sudovima u vezi sa AVP programom koji je uveden u rad zaposlenih u 77 osnovnih, viših i privrednih sudova.

Pašić je istakao da je boljim rezultatima rada sudova tokom 2011. godine u odnosu na 2010. godinu doprineo i rad zaposlenih u AVP programu koji se prikazuje na Portalu sudova Srbije, a tokom prvih devet meseci postojanja
Portala vise od 130 hiljada zainteresovanih posetilo je blizu 1 milion i 800 hiljada puta funkcionalnost Tok predmeta.


Pomoćnik ministra predstavio je rezultate uvođenja AVP u 54 sudske jedinice osnovnih sudova tokom 2011. godine i najavio dalje uvođenje AVP u još 37 sudskih jedinica do decembra tekuće godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 8.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA – ALSU OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 8. septembar 2011. godine:

Spisak lekova za koje je u periodu od 01.06.2011. godine do 31.07.2011. godine izdato rešenje o izmeni dozvole za stavljanje u promet leka
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00743-2011-5-002.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 8.9.2011.

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 11,25 ODSTO

Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 11,25 odsto.

Tendencija pada inflacije i inflacionih pritisaka se nastavlja. Izvršni odbor ocenjuje da će niska agregatna tražnja i u narednom periodu biti snažan dezinflatorni faktor, što potvrđuju najnovije informacije o aktuelnim i očekivanim kretanjima kod nas i u okruženju. Takođe, očekuje se stabilizacija cena hrane, kao i usporavanje rasta regulisanih cena.

Mogućnost produbljivanja globalnih ekonomskih problema je i dalje prisutna. Zaključenje aranžmana iz predostrožnosti s MMF-om doprineće ublažavanju mogućih problema u vezi s rizicima u pojedinim razvijenim zemljama i valutnim zonama. Sprovođenje fiskalne politike u skladu s dogovorenim pravilima fiskalne odgovornosti od ključne je važnosti za očuvanje makroekonomske stabilnosti i smanjenje rizika zemlje.

Odluka o daljem ublažavanju monetarne politike doneta je kako bi inflacija, bez većih oscilacija, došla na cilj. Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da opada do kraja godine i da će se u granicama cilja naći u prvom polugodištu naredne godine. Kretanje referentne kamatne stope u budućnosti zavisiće od ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. oktobra.

Kabinet guvernera

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 8.9.2011.

SEKTOR ZA KONTROLU POSLOVANJA BANAKA NBS OBAVEŠTAVA BANKE KOJE NISU STRIKTNO POŠTOVALE PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU PRILIKOM EVIDENTIRANJA POTRAŽIVANJA DA JE KRAJNJI ROK ZA IZVRŠENJE PREKNJIŽAVANJA STANJE NA DAN 30. SEPTEMBAR 2011.

Sektor za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije je analizom dostavljenih USSPO obrazaca poslovnih banaka za mesec juli 2011. godine utvrdio da su pojedine banke u okviru računa vremenskih razgraničenja otvarale analitičke račune ispravke vrednosti.

U vezi sa tim, skrećemo pažnju da računi ispravke vrednosti za vremenska razgraničenja nisu propisani Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007, 57/2008 i 3/2009).

Konkretno, na računima 190 - razgraničena potraživanja za obračunatu kamatu i 290 - razgraničena potraživanja za obračunatu kamatu u stranoj valuti, pojedine banke su evidentirale potraživanja za kamatu koja se odnosi na obračunski period, a koja nije dospela za plaćanje u tekućem mesecu niti dospeva za plaćanje u narednom mesecu, i utvrđivale su prihod po tom osnovu.

Banke koje su postupale na navedeni način nisu striktno poštovale odredbe Pravilnika, koji propisuje račune 024 - druga potraživanja i 084 - druga potraživanja u stranoj valuti, na kojima se iskazuju potraživanja koja se ne mogu iskazati na drugim računima grupe 02, odnosno 08, a po kojima se utvrđuje prihod (pa tako i potraživanja po osnovu obračunate kamate po kojima je utvrđen prihod, a koja ne dospevaju za plaćanje u tekućem ni u narednom mesecu).

Na osnovu izloženog, neophodno je da banke koje su postupale na navedeni način izvrše preknjižavanje sa računa 190 i 290 na račune 024 i 084, kao i da iskazanu ispravku vrednosti koja se odnosila na račune 190 i 290 preknjiže na račune ispravke vrednosti 029 - ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu, potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja i 089 - ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu, potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja u stranoj valuti.

Kako se ne bi ponovila neusaglašenost mesečnih izveštaja banaka, krajnji rok za izvršenje pomenutih preknjižavanja je stanje na dan 30. septembar 2011. godine.

Direkcija za računovodstvo i finansije

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 8.9.2011.

POTPISANA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O BILATERALNOJ EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA SRBIJE I MINISTARSTVA ZA PRIVREDNI RAZVOJ ITALIJE

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i italijanski ministar za privredni razvoj Paolo Romani potpisali su danas Zajedničku deklaraciju o bilateralnoj ekonomskoj saradnji između dva Ministarstva i najavili nove italijanske investicije u Srbiji.

Ministri Ćirić i Romani su nakon potpisivanja Deklaracije najavili sledeći susret u Italiji u novembru ove godine, gde će se održati biznis forum na kojem će se promovisati srpska privreda i Srbija kao izvozna destinacija.

"Na današnjem sastanku razgovarali smo i o već realizovanim italijanskim investicijama kao što su Fijat i Beneton, ali je još važniji bio razgovor o novoj potencijalno velikoj investiciji", rekao je Ćirić i dodao da je interes italijanskih kompanija za ulaganje u Srbiju i dalje na visokom nivou.

Ministar za privredni razvoj Italije Paolo Romani pohvalio je veoma uspešnu dosadašnju saradnju Srbije i Italije posebno kada je reč o italijanskim investitorima u tekstilnoj, mašinskoj i automobilskoj industriji. On je zaključio da će italijanske kompanije zahvaljujući tradicionalno dobrim odnosima dve zemlje i u buduće nastaviti da ulažu u Srbiju.

Italija predstavlja jednog od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije, kako u strateškom tako i u političkom i ekonomskom smislu i među prvih šest investitora je u Srbiji u kojoj posluje 250 italijanskih kompanija, banaka i osiguravajućih društava koje zapošljavaju preko 18000 radnika.

U periodu od 2005. do 2011. godine robna razmena sa Italijom pokazivala je trend stalnog rasta, a najveća stopa pokrivenosti uvoza izvozom dostignuta je tokom 2010. godine u vrednosti of 78,2 odsto. U prvih šest meseci ove godine pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 89,7 odsto.

Izvor: Vebsajt Ministarstvaekonomije i regionalnog razvoja, 8.9.2011.

SIEPA ORGANIZUJE VELIKI "BUSINESS TO BUSINESS" DOGAĐAJ ZA SRPSKE KOMPANIJE IZ SEKTORA IT TEHNOLOGIJA KOJI SE ODRŽAVA U OKVIRU IBC SAJMA U AMSTERDAMU OD 9. DO 13. SEPTEMBRA 2011.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA organizuje veliki "Business to business" događaj za srpske kompanije iz sektora informaciono-telekomunikacionih tehnologija koji se, pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetnistva - EEN, održava u okviru IBC sajma u Amsterdamu od 9. do 13. septembra 2011.

Na ovaj najveći "match-making" (prethodno dogovoreni sastanci i teme) ICT događaj ove godine do sada se prijavilo 218 kompanija iz 24 zemlje, i to najviše iz Holandije, Nemačke, Izraela, Amerike i Francuske. Svaka kompanija učesnica ima priliku da izabere do 60 kompanija sa čijim će se predstavnicima sresti na polučasovnim sastancima u toku ovih pet dana trajanja sajma.

Kompanije koje putuju iz Srbije su: 2D Soft, EXECOM, RT-RK, Intens, SEAVUS DOO, Tehnicom Computers, Inbox, High Tech Engineering Center, DunavNET, Comutel, Beotelnet-isp i WhiteCity Soft. „Njihovo učešće na ovom događaju je praktično besplatno, tj. finansirano je iz Programa za internacionalizaciju preduzeća koji mi sprovodimo od 2006. godine.

"U poslednjem održanom krugu kompanije iz ovog sektora su činile oko 20% onih koje smo pomogli, što govori o njihovoj proaktivnosti i želji da izađu na ino-tržišta", rekao je Božidar Laganin, direktor SIEPA.

Na jednom od najvećih ICT sajmova u Evropi - IBC ove godine će se okupiti više od 1.500 izlagača, a očekuje se 50.000 posetilaca (http://www.ibc.org/).

Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, 8.9.2011.

DONOŠENJEM PRAVILNIKA O PROGRAMU OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, ZAOKRUŽEN ZAKONSKI OKVIR ZA FUNKCIONALNO OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete i nauke, odabrano je ukupno 80 osnovnih škola koje će proširiti delatnost obrazovanja i na odrasle

Projekat "Druga šansa" za koji je Evropska unija izdvojila četiri miliona evra bespovratne pomoći sa ciljem da se podigne nivo funkcionalne pismenosti u Srbiji, privodi kraju upis odraslih polaznika koji će do kraja septembra ponovo sesti u školske klupe. Na listama evidentiranih i prijavljenih za prvu godinu školovanja, nalazi se 2.800 upisanih polaznika.

Projekat "Druga šansa" koji odraslima bez škole nudi besplatno osnovno ali i stručno obrazovanje, pokrenut je sa ciljem da se najmarginalizovaniji članovi društva funkcionalno opismene i osposobe za traženje posla.

Pored upisanih odraslih polaznika, postignuti rezultati projekta "Druga šansa" omogućavaju da prvih 38 osnovnih škola širom Srbije počne sa nastavom za odrasle. Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete i nauke, odabrano je ukupno 80 osnovnih škola koje će proširiti delatnost obrazovanja i na odrasle.

Do sada je obučeno preko 470 nastavnika - direktora osnovnih škola, stručnih saradnika, učitelja, predmetnih nastavnika i andragoških asistenata koji su prošli niz treninga kako bi se pripremili za rad sa odraslima. Izrađen je potpuno nov nastavni plan i program, prilagođen potrebama odraslih, i uz Pravilnik o programu oglednog projekta, objavljen u Prosvetnom glasniku čime je zaokružen i zakonski okvir za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih.

Uspostavljena su i partnerstva na nacionalnom i lokalnom nivou sa relevantnim institucijama koje će pomoći odraslima u prevazilaženju barijera u učenju, ali i u traženju zaposlenja.

Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESKO, proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, Srbija broji preko milion ljudi, odnosno više od 20 odsto odraslih preko 15 godina starosti koji nisu završili osnovnu školu, i do čak 50 procenata odraslih koji imaju samo osnovnu školu ili su funkcionalno nepismeni.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 8.9.2011.

PISANE PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA BIĆE PRIKUPLJANE DO 30. SEPTEMBRA

Pisane ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda biće prikupljane do 30. septembra, najavljeno je danas iz Sekretarijata za privredu.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom Gradske uprave grada Beograda mogu se preuzeti svakog radnog dana od 9 do 16 časova u Sekretarijatu za privredu, Ulica kraljice Marije 1.

Dokumentacija za prijavljivanje može da se podnese 30. septembra do 16 časova, a javno otvaranje ponuda za davanje u zakup zemljišta održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, prema rasporedu utvrđenom u oglasu.

Prema konkursu, za davanje u zakup predviđeno je 4.523 hektara zemljišta, koje se nalazi na području opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Izvor: Tanjug, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

FORUM SRBIJA-EVROPSKA UNIJA

Izvor: B92, Beta

Beograd -- Prvi Forum Srbija-Evropska unija okupiće sutra u Beogradu zvaničnike, privrednike i predstavnike nevladinog sektora iz zemalja Evropske unije i regiona.

Na skupu će Srbija predstaviti napredak u reformama uoči objavljivanja mišljenja Evropske komisije i očekivane odluke o prihvatanju kandidature Srbije.

Prvi Forum Srbija - EU, Beograd dočekuje rastrazan između zahteva da se Srbija odrekne institucija na Kosovu i statusa kandidata. Vlast veruje da neće biti daljih uslovljavanja.

"Srbija i EU su partneri u procesu pridruživanja i zato se ne zatežu odnosi, nego se traži rešenje problema radi ostvarenja cilja za koji
verujemo da je u obostranom interesu: da region bude miran, stabilan, perspektivan, a možda je jedini način za to ulazak u EU", rekla je Nada Kolundžija.

U LDP navode da će stavovi briselskih zvaničnika biti znatno blaži nego stavovi Angele Merkel, ali da to ne bi trebalo pogrešno tumačiti.

"Srbija će trajno potonuti ako ne dobije kandidaturu do kraja godine i to mora biti osnovna poruka sutrašnjeg skupa", rekao je Bojan Đurić.

Đurić je dodao da će Forum biti prilika za "relaksaciju interpretacija" posle posete nemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji.

"Naše vlasti pokušavaju da nađu neku vrstu izgovora da relativizuju ono što je Angela Merkel rekla. Nema sumnje da najznačajnije zemlje EU imaju stav kakav je Merkel iznela. Predmet sutrašnjeg razgovora biće pre svega ispunjavanje uslova koji su pred nama u odnosu na EU", kazao je Đurić.

Šef poslaničke grupe Nove Srbije Velimir Ilić ocenio je da se ništa posebno ne može očekivati od Foruma i dodao da je za EU pitanje Kosova rešeno, a da bi neko iz Srbije trebalo da kaže EU gde su "crvene linije".

"Ako vlast ne može dalje, neka raspiše izbore i neka građani na izborima vide šta ko nudi", rekao je Ilić.

Poslanik Srpske radikalne stranke Dragan Stevanović rekao je da će EU i sutra nastaviti pritisak na Srbiju zbog Kosova.

Stevanović je naveo da mu je drago što sve više "provejava" stav da Srbija nema šta da traži u EU i podsetio da SRS zahteva prekid pregovora sa EU jer to "proizvodi mnogo štete za Srbiju".

Forum pod nazivom "Prevazilaženje krize, put ka Evropskoj uniji" otvoriće predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik Evropskog saveta Herman van Rompej.

POSLE ODLUKE USTAVNOG SUDA PO KOJOJ IZABRANI FUNKCIONERI NEĆE MOĆI DA OBAVLJAJU VIŠE FUNKCIJA ZBOG SUKOBA INTERESA POLOŽAJE ĆE NAPUSTITI 20 DO 30 FUNKCIONERA

Izvor: Tanjug

Beograd -- Posle odluke Ustavnog suda po kojoj izabrani funkcioneri neće moći da obavljaju više funkcija zbog sukoba interesa položaje će napustiti 20 do 30 funkcionera.

Na udaru odluke Ustavnog suda neposredno će biti samo oko 20 ili 30 najviših funkcionera.

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zlatko Minić je rekao da su to republički i pokrajinski poslanici koji istovremeno imaju i neke druge visoke funkcije i da nisu tačni navodi u medijima da će narednih dana oko 1.300 funkcionera morati da podnese ostavku.

U Srbiji ima oko 7.000 ili 8.000 odbornika, od kojih veliki broj ima neke druge funkcije, ali one nisu u sukobu interesa, jer gradski odbornik može da bude direktor nekog opštinskog javnog preduzeća ili član upravnog odbora, gde ne postoje isti nivoi vlasti, rekao je Minić.

Odlukom Ustavnog suda, koja je objavljena u "Službenom glasniku", neposredno izabrani funkcioneri neće moći da obavljaju više funkcija koje su u sukobu interesa i imaju rok od 30 dana da odluče i izveste koje će funkcije obavljati.

Minić je objasnio da se primenjuju propisi da u tom roku izveste agenciju koje funkcije obavljaju, a potom agencija procenjuje da li je reč o sukobu interesa, a ukoliko jeste, daje im rok da prestanu da obavljaju neku od tih funkcija.

On je naveo da su od 25 funkcionera neki već podneli ostavke, dok su neki od Agencije zatražili objašnjenje.

NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE APV ĆE SE RASPRAVLJATI O PREDLOGU ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Tanjug

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši zakazao je za ponedeljak, 12. septembar, vanrednu sednicu na kojoj će se raspravljati isključivo o Predlogu zakona o javnoj svojini.

Ovo je prvi put da se o jednom predlogu zakona raspravlja na vanrednoj sednici Skupštine Vojvodine po hitnom postupku, odnosno prvi put se na ovaj način reaguje na odnos republičkih organa prema pokrajinskoj administraciji.
Na sednici se očekuje žučna debata o predlogu zakona koji bi do kraja ovog meseca trebalo da usvoji skupština Srbije.

Povod za vanrednu sednicu pokrajinskog parlamenta bila je nespremnost vlade Srbije da u Predlog zakona o javnoj svojini uvrsti amandmane (zahteve) vlade Vojvodine donete na sednici tog izvršnog tela 26. avgusta, kojoj je prisustvovao i vicepremijer Božidar Đelić.

Potpredsednik vlade Srbije je tada pred novinarima rekao da je postignut visok stepen saglasnosti, ali da unapred ne može da kaže koliko predloga vlade Vojvodine će biti i usvojeno.

Pokrajinski premijer Bojan Pajtić je tom prilikom naglasio da Vojvodina traži da joj pripadnu regionalni putevi i železnice, kanalska mreža i druga infrastruktura, kao i sve drugo što je finansirano iz Fonda za kapitalna ulaganja.

Vojvođanska vlada je tražila i da postane vlasnik zgrada u kojima se nalazi pokrajinska administracija, kao i da joj se obeštete letovališta i neka druga zdanja na teritoriji bivših jugoslovenskih republika "izgubljena" na osnovu Zakona o sukcesiji.

Pajtić je ranije u izjavi Tanjugu naglasio da su konsultacije oko pomenutog zakona još u toku i da nema povratnu informaciju koliko vojvođanskih amandmana je prihvaćeno.

Očigledno je da mnogi zahtevi pokrajinske vlade nisu usvojeni, a to znači da su u još manjoj meri prihvaćeni stavovi Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i Saveza vojvođanskih Mađara, koji su po pitanju svojine na pokrajinskom nivou bili još radikalniji.

Tom nesporazumu na relaciji Beograd - Novi Sad prethodio je spor oko izrade Nacrta zakona o javnoj svojini.

Tekst je rađen mimo radne grupe koja je specijalno zbog toga formirana, tako da je formalni predsednik tog radnog tela, Bojan Kostreš (LSV) predao nacrt premijeru Mirku Cvetkoviću i pre nego što se konsultovao sa ostalim članovima grupe.

Ispostavilo se, tako, da vrh pokrajinske administracije nije znao šta se u dokumentu nalazi, pa su tek naknadno, na pomenutoj sednici vlade Vojvodine, pripremljeni amandmani na budući zakon.

PREMA PREDLOGU ZAKONA O RESTITUCIJI STRANI DRŽAVLJANI NEĆE IMATI PRAVO DA U SRBIJI BUDU VLASNICI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Tanjug

Prema Predlogu zakona o restituciji koji bi uskoro trebalo da se nađe u skupštini, strani državljani neće imati pravo da u Srbiji budu vlasnici poljoprivrednog zemljišta, što u slučaju znači da Nemci, koji su proterani posle Drugog svetskog rata, neće moći da traže da im se vrati oduzeta zemlja.

Radio Dojče vele prenosi da su podunavski Nemci, kada su nakon Drugog svetskog rata proterani i kada su im oduzeta građanska prava, ostali bez bezmalo 400.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Danas, kako se navodi, u Srbiji živi manje od 4.000 Nemaca, a zahtev za povraćaj zemlje, vinograda i kuća podnelo je 10 odsto njih.

Ekonomski analitičar Dimitrije Boarov je za Dojče vele rekao da će se, kada je imovina proteranih Nemaca u pitanju, Srbija verovatno držati poljskog, češkog i slovačkog modela.

"Svaka zemlja koja ulazi u Evropsku uniju ima prava da isključi nekoliko obaveza, naravno u sporazumu sa samom EU. Ni Česi ni Poljaci nisu bili prinuđeni da donose bilo kakve propise o restituciji imovine koja je oduzeta od proteranih Nemaca", navodi Boarov.

Dojče vele navodi da u tom slučaju postoji mogućnost žalbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Nemačkog narodnog saveza iz Subotice Rudolf Vajs za Dojče vele, međutim, kaže da postoje mađarski i hrvatski model, koji nisu isključili mogućnost vraćanja imovine proteranim Nemcima.

"Ukoliko Srbija zaista ozbiljno misli da se priključi EU, moraće da promeni i tu zakonsku odredbu, koja je trenutno smetnja da se stranim državljanima nešto vrati", smatra Vajs.

SMANJENA REFERENTNA KAMATNA STOPA

Tanjug

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na današnjoj sednici odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona sada iznosi 11,25 odsto, saopštila je NBS.

Ovu odluku Izvršni odbor NBS doneo je nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period.

Tendencija pada inflacije i inflacionih pritisaka se nastavlja, tako da je Izvršni odbor NBS ocenio da će niska agregatna tražnja i u narednom periodu biti snažan dezinflatorni faktor, što potvrđuju najnovije informacije o aktuelnim i očekivanim kretanjima kod nas i u okruženju, piše u saopštenju.

Takođe, očekuje se stabilizacija cena hrane, kao i usporavanje rasta regulisanih cena.

Mogućnost produbljivanja globalnih ekonomskih problema je i dalje prisutna, a zaključenje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom doprineće ublažavanju mogućih implikacija u vezi sa rizicima u pojedinim razvijenim zemljama i valutnim zonama.

Sprovođenje fiskalne politike u skladu sa dogovorenim pravilima fiskalne odgovornosti od ključne je važnosti za očuvanje makroekonomske stabilnosti i smanjenje rizika zemlje.

Odluka o daljoj relaksaciji monetarne politike doneta je kako bi inflacija bez većih oscilacija došla na cilj.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da opada do kraja godine i da će se u granicama cilja naći u prvom polugodištu naredne godine.

Kretanje referentne kamatne stope u budućnosti zavisiće od ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. oktobra 2011. godine, stoji u saopštenju.

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Najviše korupcije u javnim nabavkama

Beta, RTV

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović izjavio je danas da se najviše korupcije pojavljuje u javnim nabavkama zbog čega je ocenio da bi bilo dobro da se ta procedura za državne organe obavlja centralizovano.

Na okruglom stolu u Misiji OEBS-a, na temu saradnja državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija u borbi protiv korupcije, Sretenović je rekao da je poseban vid korupcije koji pogađa zemlje u tranziciji to što se tenderi za javne nabavke "nameštaju" i pre nego što se objave.

Prema njegovoj oceni, to bar delimično može da se izbegne tako što će se sve nabavke za državne organe obavljati centralizovano, od ljudi koji će biti dobro plaćeni i koji će moći da kontrolišu kako se te procedure sprovode.

Čupić: Država pod vlašću partija, a ne institucija

Član Odbora Agencija za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić je rekao da je korupcija u Srbiji sistemski raširena na politički, ekonomski i društveni sektor, ali da izvor svih nevolja politička korupcija, do koje dolazi zbog toga što je država pod vlašću partija a ne institucija.

On se založio za striktno sprovođenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ali i pooštravanje kazni za prekršioce. Čupić je ocenio da su "obična podmetanja" tvrdnje da se tu radi o represiji i ocenio da se zapravo radi o prevenciji.

Čupić je, takođe, rekao da je veoma važno da u borbi protiv korupcije dobro funkcionišu sistemi kao što su tužilaštvo, policija i sud.

Mandić: Značaj informacije


Zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Stanojla Mandić ukazala je na značaj javnosti i građana u borbi protiv korupcije i ocenila da su oni prepoznali značaj koji objavljivanje informacija ima za taj proces.


Ona je rekla da je za šest i po godina, koliko radi poverenik, stiglo oko 13.000 zahteva od čega je rešeno 11.000, a u 90 odsto slučajeva zahtevi su okončani pozitivno, odnosno informacija je postala dostupna javnosti.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

RTV

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije već šest godina dodeljuje bespovratna sredstva izvozno orijentisanim kompanijama

U toku je još jedan konkurs na koji se do 19. septembra mogu prijaviti predstavnici malih i srednjih preduzeća.

UZ KANDIDATURU I 120 MILIONA EVRA POLJOPRIVREDI

Tanjug

Dobijanjem statusa kandidata Srbija stiče šansu da oko 120 miliona evra donacija iz evropskih IPA fondova prvi put podeli poljoprivrednicima, izjavio je zamenik direktora vladine Kancelarije za evropske integracije Ognjen Mirić.
Mirić je u izjavi za Tanjug, u susret prvom Forumu Srbija - EU, sutra u Beogradu, precizirao da će deo tog novca moći da se uloži u otvaranje radnih mesta, kao i u regionalni razvoj.

Fali nam standard u upravljanju novcem

Prema podacima Kancelarije, Srbija je do sada iz evropskih predpristupnih fondova, ali i od drugih zemalja donatora, dobila više od sedam milijardi evra bespovratnih sredstava ili komercijalnih kredita.

Samo dobijanje statusa kandidata neće otvoriti nove fondove, niti dodatne donacije, ali je kandidatura prilika da se Srbiji iz IPA fonda vrednog 1,4 milijarde evra, koji je našoj zemlji namenjen za period od 2007. do 2014. godine, otvore tri nove komponente i tako iskoristi 120 miliona za sasvim nove namene.

Da bi otvorila tu mogućnost, Srbija osim dobijanja kandidature, mora da ispuni i tehnički uslov, a to je usvajanje evropskog standarda u upravljanju novcem u sistemu javnih nabavki, objasnio je Mirić.

Prvobitno je planirano da akreditaciju tog sistema, koju dodeljuje Evropska komisija, Srbija dobije već do kraja ove godine, kada se očekuje i kandidatura, ali je rok pomeren na kraj sledeće, 2012. godine.

"Zbog krize, a time i smanjenja broja državnih službenika došlo je do odlaganja ispunjenja tog kriterijuma i rok je pomeren za godinu dana", kazao je Mirić.

On je pojasnio da akreditacija takozvanog Decentralizovanog sistema upravljanja fondovima (DIS) u praksi znači uvođenje sopstvenog sistema za upravljanje sredstvima EU, u oblastima javnih nabavki, trošenja i kontrole trošenja sredstava.

Od tri komponente koje se otvaraju dobijanjem kandidature, Srbiji će najviše značiti komponenta pet, odnosno ruralni razvoj.

"Do sada nismo imali takvu vrstu podrške poljoprivredi, odnosno direktno poljoprivrednim proizvođačima", istakao je Mirić i dodao da nove komponente ujedno predstavljaju i pripremu za korišćenje strukturnih fondova EU nakon prijema države u članstvo.

Upravo kroz njih se Hrvatska pripremala za korišćenje sredstava po prijemu u članstvo. Kada država postane članica EU ta sredstva se uvećavaju pet do deset puta u odnosu na fazu pristupanja, podvukao je Mirić.

PROFESOR RUBINI: NOVA KRIZA VEĆ 2012. GODINE

Tanjug

Aktuelno usporavanje rasta globalne ekonomije ubrzava početak nove krize, uveren je profesor Njujorškog univerziteta Nurijel Rubini, koji je krah američkog tržišta nekretnina i globalnu recesiju predvideo još 2006, dve godine pre njihovog izbijanja.

Rubini je ranije očekivao da će drugi talas krize nastupiti tek 2013. godine, ali sada smatra da bi novi pad mogao da počne i ranije.

"Do pre nekoliko meseci smatrao sam da će 'oluja' biti 2013. godine", rekao je on, dodajući da slabost ekonomije SAD, evrozone i Velike Britanije raste, tako da se ponovni pad može očekivati i ranije.

"Kulminacija bi mogla da bude 2013. ili ranije, zavisno od toga kakva će sredstva ekonomske politike da se primenjuju", izneo je svoje mračne prognoze agenciji Blumberg osnivač firme za ekonomske i finansijske analize "Rubini global ekonomiks".

Bez instrumenata za stimulaciju

Verovatnoću da se privrede većine razvijenih zemalja suoče sa ponovnim padom Rubini ocenjuje sa  60 procenata, s obzirom na to da vlasti imaju sve manje mogućnosti obezbede spoljnu podršku ekonomiji.
Kako bi se sprečila katastrofa, vlade moraju hitno da pronađu način za ekonomski podsticaj.

"Neophodan je oporavak ekonomskog rasta ne za pet godina već danas. U kratkoročnoj perspektivi je neophodna sveobuhvatna stimulacija, jer u suprotnom preti Velika depresija. Stanje se pogoršava i osnovna razlika između 'danas' i situacije od pre nekoliko godina je da sada nema mnogo instrumenata za stimulaciju",  naglasio je Rubini.

On je takođe preporučio ulaganje u novac, posebno u dolare, s obzirom na to da američka valuta ima tendenciju jačanja u vreme finansijskih kriza.

Rubini je rekao da je takođe dobro ulagati u državne obveznice zemalja sa malim budžetskim deficitom i niskim javnim dugom, kao što su Kanada i Australija, a da ne preporučuje investiranje u akcije i robu.

Scenario "oluje"

Sredinom juna Rubini je već ispisao scenario "oluje", koja će se obrušiti na svetsku ekonomiju već 2013. godine. Finansijski problemi u SAD, usporavanje ekonomskog rasta u Kini, dužnička kriza u Evropi i stagnacija u Japanu, mogu uz verovatnoću od 30 odsto da se spoje u "oluju" čiju će punu snagu svetska ekonomija osetiti već za dve godine.

"Već sada su očigledni znaci slabosti", citirala je agencija Blumberg ovog ekonomskog eksperta.

"Svi nastavljaju putem povećavanja državnog i privatnog duga. Teret je sve teži, i svi ti problemi će isplivati najkasnije do 2013. godine".

Buna na tržištu obveznica

Rubini je u junu upozorio i SAD na moguću "bunu na tržištu obveznica" imajući u vidu da iako ogromno, poverenje investitora u američku ekonomiju nije bezgranično.
"Ove godine deficit našeg budžeta će premašiti bilion dolara, a isto će biti i naredne a možda i 2013. godine", rekao je Rubini.

"Postoji rizik da će se tržišta jednog trenutka, kao što se desilo u Evropi, osvestiti, i nastupiće proces rasta kamatnih stopa, što će onemogućiti ekonomski oporavak".

Ozbiljan problem za svetsku ekonomiju može da bude naglo usporavanje tempa rasta kineske ekonomije, koje je praktično neizbežno posle 2013. Američki ekspert smatra da će se u bližoj perspektivi ta zemlja sudariti sa dva problema: ogromnim "lošim kreditima" i neaktiviranim kapacitetima, stvorenim  prekomernim investicijama u osnivački kapital.

Rubini je ocenio da osnovni cilj kineske vlade u narednim godinama mora da bude "kresanje investicija u osnivački kapital i rast potrošnje, jer je u suprotnom ekonomski pad posle 2013. godine neizbežan".

U 2010. GODINI ŠTETA OD SAJBER KRIMINALA 114 MILIJARDI DOLARA

Tanjug

Kompjuterskim ili sajber kriminalom u svetu je prošle godine bio pogođen 431 milion ljudi, uz finansijsku štetu od 114 milijardi dolara, saopštila je kompanija za računarsku bezbednost "Simantek", proizvođač antivirusnog softvera "Norton".

U izveštaju te kompanije se navodi da je lane samo u SAD bilo više od 74 miliona žrtava sajber kriminala, uz direktne finansijske gubitke od 32 milijarde dolara, prenela je agencija AFP.

Tokom 2010. je šteta od te vrste kriminala u Kini iznosila 25 milijardi dolara, u Brazilu 15 milijardi dolara, a u Indiji četiri milijarde dolara.

Prema navodima u izveštaju "Simanteka", više od dve trećine odraslih u svetu koji koriste internet, ili preciznije 69 odsto njih, bilo je nekad u svom životu žrtva sajber kriminala, što znači da je milion ljudi dnevno pogođeno tim nezakonitim radnjama.

Stopa učestalosti sajber kriminala je još veća u Kini i Južnoafričkoj Republici, pa je tako 85 odsto anketiranih u Kini i 84 odsto Južnoafrikanaca izjavilo da su bili žrtve kompjuterskog kriminala.

PRVI REGIONALNI SAMIT POSVEĆEN DIGITALNIM MEDIJIMA ODRŽAĆE SE 28. SEPTEMBRA 2011.

Izvor: B92

Beograd -- Prvi regionalni samit posvećen digitalnim medijima održaće se u Beogradu 28. septembra uz učešće mnogih najrelevantnijih ljudi iz sveta digitalnih medija.

Od Stiva Hermana, dugogodišnjeg glavnog urednika BBC onlajn njuza, od ove godine zaduženog i za razvoj BBC njuza na svim digitalnim platformama, do Vasile Baltaka, predsednika CEPIS, regionalnih lidera marketinga i digitalnih medija, do Filipa Pjećinskog, potpredsednika Gemiusa i drugih.

Samit otvara Vensan Dežer, šef Delegacije EU u Srbiji

Dugo očekivani skup, koji će na jednom mestu okupiti sve najreferentnije regionalne i evropske eksperte digitalnih medija, održaće se 28. septembra u beogradskom hotelu Kontinental, potvrđeno je iz centrale ABC Srbija.

Preko dvadeset govornika, među kojima Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu, Jan Jilek, predsednik IAB iz Hrvatske, Mojca Jarc, direktorka Sektora za infrastrukturu slovenačkog informatičkog društva, Marek Slačik, izvršni direktor marketinga Telenora, Srbija, Jelena Stojanović, direktorka Direkcije za komercijalne poslove, Telekom Srbija i drugi, biće na raspolaganju slušaocima tokom samita, ali i u opuštenom druženju, koje sledi posle skupa.

Organizator ovog velikog skupa, kompanija ABC Srbija, koja tradicionalno organizuje regionalne medijske skupove na najvišem nivou, najavljuje razmenu znanja i iskustava marketinških i medijskih profesionalaca, uz korišćenje najsavremenijih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Posebnu poslasticu predstavlja prvi put tzv. čilaut zona, koju će moderirati neka od najistaknutijih imena iz sveta digitalnih medija, uz pokroviteljstvo Ireksa i Koka-Kole, gde će ograničenom broju prisutnih biti omogućeno da se lično upoznaju sa nekima od govornika, ali i da ponude svoje ideje, rešenja, predloge...

Detaljne informacije i prijave za preostala mesta: www.abcsrbija.com ili j.grubor@aim.rs

"DRŽAVA NIJE VAŽNIJA OD POJEDINCA"

Izvor: Tanjug

Beograd -- Ombudsman Saša Janković kaže da tek posle deset godina evrointegracija počinje da se stvara svest da javni interes ne može biti iznad interesa pojedinca.

Janković je rekao da je društvo napredovalo u poštovanju ljudskih prava i da su formirane institucije za zaštitu ljudskih prava, ali da država i dalje teži da bude važnija od pojedinca.

On sam, od kada je imenovan na funkciju ombudmana, prvi put ustanovljenu u Srbiji krajem 2007. godine, borio se, kaže, da država prestane da bude važnija od "čoveka sa imenom i prezimenom".

Opstrukcija vlasti bila je, ukazuje, očekivana prepreka na tom putu, a sa njima su se "bez izuzetka, susreli predstavnici svih nezavisnih institucija zaduženih za kontorolu vlasti" - od poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, preko zaštitnika građana, do poverenika za ravnopravnost.

"Opstrukcija je, na primer, ako nakon izbora za zaštitnika građana ceo politicki establišment shvati da je stvar sa poštovanjem ljudskih prava završena, a ombudsman tek treba da krene u kontrolu rada desetina hiljada organa javne vlasti, za šta mu je neophodna stručna služba", kaže Janković i nastavlja:

"Umesto toga, on godinama nema prostor za rad, a kada najzad krene u kontrolu, svi se iščuđavaju, donose se i menjaju zakoni, a sve u cilju sužavanja domena kontrole", kaže Janković dodajući da je sličan scenario zabeležen i kod ostalih srodnih institucija.

Naglasivši da pravi kapacitet nezavisnih institucija zaduženih za zaštitu prava građana i kontrolu vlasti i dalje nije dostignut, te da su ljudi u Srbiji, kada je Srbija krenula putem integracija, očekivali, delom i nerealno, znatno više.

"Očekivali su da će, kad pređemo iz ranijeg sistema u novi, biti 'med i mleko' i da će se sa neznatno manje ili neznatno više rada mnogo bolje živeti. U međuvremenu su se desile mnoge promene u svetu, pa ekonomska i socijalna prava nisu ni približno na nivou koji su ljudi očekivali, a političari neodgovorno obećavali da će biti", kaže Janković.

Govoreći o najvećim problemima sa kojima građani dolaze kod ombudsmana, Janković ističe da su to pre svega ugrožena ekonomska i socijalna prava.

Ima građana koji pet godina nisu primili platu ili kojima zadnjih deset godina nisu uplaćeni doprinosi, kaže Janković ocenjujući da su to "stravične životne situacije".

Uz ocenu da se situacija ipak promenila nabolje, on ukazuje da je za "sveukupni ekonomski prosperitet neophodno da se i dalje insistira na poštovanju zakona, kao i da se iz javne vlasti odstrane oni koji tu ne pripadaju, ni po stručnosti ni po integritetu".

"Nema tih para koje mogu da ostanu u našim džepovima ako su toliko šuplji koliko jesu", podvukao je Janković.
On dodaje i da bi voleo da je deset godina od početka integracija sprsko društvo tolerantnije i otvorenije, umesto što, kao i mnoga druga društva na svetu, postaje sve nasilnije.

Ulični rat viđen na Paradi ponosa prošle godine, smatra Janković, rezultet je "dugo 'negovanog' i dugo tolerisanog nasilja".

"Kada nema dovoljno konzistentnosti i principijelnosti u ponašanju države, onda se u njoj rađa nasilje. Neki ljudi jednostavno ne znaju gde su granice i ne shvataju da to što im se nešto ne sviđa ne znači da mogu svoje protivljenje da izraze nasiljem", kaže ombudsman.

On dodaje da je, kada država teži da vlada silom, a građani odmetnuti od zakona posežu za nasiljem, građanin koji poštuje zakon "u sendviču".

"Ne znam ko će pobediti u tom ratu. Nadam se da će to biti snage reda i mira u odnosu na one koji su se odmetnuli od zakona. Ja lično ne vidim drugi put nego da nastavimo svi da insistitramo na tome da su sloboda čoveka i njegova prava ipak najviša vrednost koja ne može biti potisnuta nikakvim državnim razlogom", zaključuje Janković.

CRKVE NEZADOVOLJNE ZAKONOM O VRAĆANJU IMOVINE

Tanjug

Predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji kritikovali su danas najavljene izmene Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, jer predloženi akt, kako je ocenjeno, smanjuje postojeći nivo njihovih zagarantovanih prava.

Vladika bački Irinej rekao je na konferenciji za novinare da predviđene Izmene i dopune zakona predstavljaju, kako je rekao, smišljen plan kako da se obaveza vraćanja imovine svede na minimum kako za crkve i verske zajednice tako i za građane.

"Ministar Đelić je izjavio da će taj zakon značiti ispravljanje istorijske nepravde, ali način na koji se on menja, odnosno, nemanje uvida u najavljene izmene i nepostojanje kvalitetne rasprave, znači u stvari potvrđivanje te nepravde", ocenio je vladika Irinej.

Zamerke su upućene i na račun nesprovođenja postojećeg zakona, čiju je blokadu, kako je naveo beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, vlada sama sprovodila.

"Ne donošenjem rešenja o zahtevima crkava i verskih zajednica u zakonskom roku od šest meseci, vlada ih je dovela u situaciju da ostanu bez dela imovine, iako su postupile po zakonu", naveo je Hočevar.

Zamenik rejs ul-uleme i muftija srbijanski Muhamed Jusufspahić naveo je da Islamskoj zajednici do sada nije vraćeno ništa od imovine, a čini se da će ponuđenim rešenjem za to biti još manje nade.

"Vlada Srbije, koja je dužnik, ovim zakonom hoće da smanji dug i na taj način krši prava crkava i verskih zajednica, zagarantovanih Ustavom", ukazao je on.

Predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji kritikovali su i Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, jer njime nije predviđena zamenska restitucija i ograničena je visina novčanog obeštećenja na 500.000 evra, bez obzira na vrednosti oduzete imovine.

"Predlog zakona, takođe štiti lica koja su nesavesno stekla oduzetu imovine, bez naknade ili ispod tržišne ili otkupne cene, a predviđeno je i da vlada ne vraća oduzetu imovinu koja je prešla u režim društvene svojine, već samo podržavljenu imovinu", kazao je Jusufspahić.

Zabranjeno raspolaganje imovinom koja je predmet restitucije

Predlogom zakona o vraćanju imovine i obeštećenju zabranjeno je raspolaganje imovinom koja je predmet restitucije i definisano da bivši vlasnici u tom postupku mogu dobiti najviše pola miliona evra.

Predviđeno je da imovina oduzeta različitim aktima o nacionalizaciji ili agrarnim reformama nakon 1945. godine pravim vlasnicima bude vraćena u naturalnom obliku, ili obeštećenjem putem državnih obveznica i u novcu.

Ako se oduzeta nepokretnost ne može vratiti u celini, bivšem vlasniku će se vratiti njen deo, uz obeštećenje za razliku od vrednosti, propisuju predložene zakonske odredbe, objavljene na sajtu Skupštine Srbije.

Bivši vlasnik, ukoliko oduzeta imovina ne može da bude vraćena, ima pravo na obeštećenje putem obveznica, koje dospevaju u roku od 15 godina i isplaćuju se u godišnjim ratama od 2015. godine, odnosno pet ukoliko je stariji od 70 godina.

U obrazloženju zakona, čiji je predlagač Vlada Srbije, istaknuto je da ukupan iznos obeštećenja ne sme da ugrozi makroekonomsku stabilnost i privredni rast Srbije i navedeno da će ukupan opredeljeni iznos koji se isplaćuje po obveznicama i u novcu iznositi dve milijarde evra.

Bivši vlasnici će, ukoliko poslanici usvoje predloženi akt, imati pravo na bespovratnu akontaciju - koja će iznositi 10 odsto od osnovice obeštećenja i isplaćivaće se u novcu.

Pod imovinom se podrazumevaju oduzete nepokretnosti, preduzeća, kao i pokretne stvari, a ukoliko oduzeta stvar ne postoji usled dejstva više sile, bivši vlasnik nema pravo na obeštećenje.

Nacrtom zakona je definisano da predmet vraćanja mogu biti izgrađeno i neizgrađeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, postojeće stambene i poslovne zgrade, stanovi i poslovne prostorije i pokretne stvari.

Kako je zakonodavac predvideo, bivšem vlasniku biće vraćeno neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, na kome je kao vlasnik ili korisnik upisana Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Bivšem vlasniku će neizgrađeno građevinsko zemljište biti vraćeno ukoliko novi vlasnik nije podneo ili ne podnese zahtev za konverziju najkasnije 60 dana i ako se konverzija ne izvrši u roku od dve godine od stupanja predloženog zakona na snagu

Od vraćanja u naturalnom obliku "oslobođene" su nepokretnosti koje su po Ustavu i zakonu isključivo u javnoj svojini, službene prostorije državnih i lokalnih organa, u kojima su smeštena strana diplomatska i konzularna predstavništva.

Takođe, u naturalnom obliku neće biti vraćene nepokretnosti namenjene za reprezentativne potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i vlade, Dvorski kompleks na Dedinju, kao i druga nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja u državnoj svojini.

Nacrtom zakona propisano je da vlasnici oduzete imovine ne mogu zahtevati naknadu štete po osnovu izgubljene dobiti zbog nemogućnosti korišćenja.

Pravo na vraćanje imaju sva domaća fizička lica koja su bivši vlasnik oduzete imovine ili njegovi zakonski naslednici, zadužbine i strani državljani, ako postoji mogućnost sticanja i nasleđivanja prava svojine.

Predloženim zakonskim odredbama, predviđeno je osnivanje Agencije za restituciju, koja će voditi postupke i odlučivati o zahtevima za vraćanje imovine, isplaćivati obeštećenja.

Agencija će sa radom početi do 1. januara 2012. godine.

BEZ KUTIJE ZA PRVU POMOĆ - KAZNA 5.000 DINARA!

Vlasnici motocikala i automobila su obavezni da od 19. septembra 2011. godine u automobilu imaju novi komplet za pružanje prve pomoći, čiji je sadržaj odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Vozači bi trebalo do 18. septembra da nabave novi komplet za pružanje prve pomoći usklađen sa srpskim standardom. U suprotnom, vozači koji ne budu imali komplet biće kažnjeni sa 5.000 dinara, dok će za pravna lica kazna iznositi od 60 do 600.000 dinara.

- Do sada je prodato oko milion kompleta za prvu pomoć - kaže zamenik generalnog sekretara Auto-moto saveza Srbije (AMŠ) Stanko Trivić i dodaje da je to oko 50 odsto, jer u Srbiji ima oko dva miliona vozača.

Na konferenciji za novinare, Trivić je dodao da članovi AMŠ-a imaju popust na kupovinu kompleta za prvu pomoć, kao i da on može da se kupi na odloženo plaćanje.

Prva pomoć moraće da se menja svakih pet godina. Ukoliko određenom medicinskom sredstvu iz kutije za prvu pomoć istekne rok, ili bude upotrebljen, vozači će moći u apotekama da kupe novi i tako dopune kutiju za prvu pomoć.

Za registraciju i puštanje u promet kompleta za prvu pomoć odgovorna je Agencija za lekove i medicinska sredstva. Takva odluka je doneta radi zaštite potrošača.

Stojadin Jovanović iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije rekao je da je važno da osim ispravnog vozila i ostala oprema u automobilu bude adekvatna.

- Ako ta kutija može spasiti makar i jedan život, onda mi tu meru podržavamo - istakao je Jovanović.

Crveni krst Srbije izradio je i izdao Uputstvio za pružanje prve pomoći, koje je takođe obavezni i sastavni deo kompleta prve pomoći. Međutim, ukoliko neko izgubi to uputstvo ne može ga ponovo kupiti kao i ostala sredstva iz kompleta za prvu pomoć, jer se nigde ne prodaje.

Zamenik generalnog sekretara AMŠ-a Stanko Trivić rekao je da će koliko od sutra AMŠ deliti besplatno Uputstvo za pružanje prve pomoći, ukoliko nekome zatreba.

Uputstvo sadrži kratak opis kako se koristi materijal iz kutije, kao i brojeve telefona koje je potrebno pozvati u slučaju saobraćajne nezgode, osnovne postupke pružanja prve pomoći.

Prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u organizacijama Crvenog krsta u Srbiji budući vozači moći će da nauče i polažu prvu pomoć.

Aleksandra Vasić, smedia

SUD USPORAVA MOGUĆI OPORAVAK "FIDELINKE"

Tanjug

Iako je kompanija "Mineko AG" pre više od mesec dana predala korigovan plan reorganizacije "Fidelinke AD", nadležni sud još uvek nije dao plan poveriocima na glasanje, čime se još više dovodi u pitanje mogućnost oporavka subotičkog preduzeća, saopšteno je danas iz "Mineka". 

U sklopu odvijanja stečajnog postupka "Fidelinke" pred Privrednim sudom u Subotici, rešeni da spreče njeno gašenje, predstavnici kompanije "Mineko" kao jednog od većih akcionara, predali su u julu korigovan plan reorganizacije. Stečajni sudija je pomenuti plan trebalo da uputi poveriocima na usvajanje, što se još uvek nije desilo.

 Verujemo u snagu brenda "Fidelinka" i zato činimo sve sa sprečimo nestanak imena,  u koje su generacije potrošača imale poverenje, navode u "Mineku."

Oni navode da su pokušali  da spreče kraj "Fidelinke", podnošenjem korigovanog plana reorganizacije, u čiji kvalitet su ubeđeni, jer će njime biti bolje zaštićeni i zadovoljeni i poverioci i ostali akcionari i zaposleni u kompaniji, dodajući da na njihovo iznenađenje stečajni sudija još uvek nije zakazala izjašnjavanje poverilaca o planu.

Predstavnici odbora poverilaca su, tokom juna, odlučili da se podnosiocu plana reorganizacije dozvoli dodatni period za doradu odnosno unapređenje izvodljivosti plana, što je i kompanija "Mineko" i učinila.

ZAKON OBAVEZUJE UGOSTITELJE DA ODLAŽU OTPADNA ULJA U POSEBNE POSUDE I PREDAJU OTKUPLJIVAČIMA

RTV

Zakon o prikupljanju otpadnih ulja obavezuje ugostitelje da ga odlažu u posebne posude i predaju otkupljivačima.

Međutim, sudeći prema iskustvu somborske fabrike koja od tog ulja pravi biodizel, otpadno ulje iz velikih gradova još uvek završava u kanalizaciji.

OSNOVANI KATASTRI ZA KANJIŽU I OPOVO

Tanjug

Republički geodetski zavod završio je poslove na osnivanju katastara nepokretnosti za teritorije opština Kanjiiža i Opovo, saopštio je Zavod.

U postupku osnivanja katastra na teritoriji opštine Kanjiža formirano je 22.313 listova nepokretnosti, upisano je 29.838 objekata, od čega 11.767 stambenih.

Kanjiža se prostire se na 39.940 hektara i ima osam katastarskih opština, jedna je gradskog tipa i sedam seoskog, sa 62.978 katastarskih parcela.

Prvobitni premer područja Kanjiže rađen je 1775. godine u steregrafskoj projekciji.

Opština Opovo ima četiri katastarske opštine - Opovo, Sakule, Sefkerin i Baranda.

U postupku osnivanja katastra formirano je 8.415 listova nepokretnosti sa 23.234 katastarske parcele i 12.773 objekata.

FRUŠKOGORSKA JABUKA SPAJA SRBIJU I HRVATSKU

RTV

Kako zajednički stvoriti konkurentan proizvod, u ovom slučaju jabuku, i nastupiti na evropskim tržištima, je dan programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske Unije.

Projekat Apple net 2 traje do kraja naredne godine i između ostalog predviđa osnivanje klastera proizvođača i stvaranje brenda "fruškogorska jabuka“.

"ŠVAJCARAC" OBARA RATU KREDITA U SRBIJI ZA 10 ODSTO

RTV, Tanjug

Posle jučerašnje odluke Švajcarske nacionalne banke (SNB) da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, banke u Srbiji ocenile su da će ta mera direktno uticati na smanjenje rata za oko 30.000 korisnika dugoročnih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Prva posledica odluke SNB-a je da će mesečna rata na kredite u Srbiji, koji su indeksirani u švajcarskim francima, biti niža za 10 odsto u odnosu na prošli mesec.

Tako, na primer, za mesečnu ratu od 200 švajcarskih franaka pre mesec dana bilo je potrebno izdvojiti ratu od 18.947 dinara, a danas ona iznosi 16.959 dinara, računajući franak po zvaničnom srednjem kursu NBS.

SNB je juče odlučila ne samo da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, već je najavila da će, bez obzira na rizik, kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost i ta odluka će direktno imati uticaja na smanjenje rata za stambene kredite vezane za franke u Srbiji.

Centralna banka Švajcarske je saopštila da je odluku donela zbog "tekuće ogromne precenjenosti švajcarskog franka".

Odluka SNB-a je bez presedana posle Drugog svetskog rata i izuzetno redak potez u monetarnoj istoriji, jer nešto slično je učinjeno 1978. godine kako bi se smanjilo jačanje franka u odnosu na nemačku marku.

SNB je ocenila da precenjenost franka sadrži "akutnu opasnost za švajcarsku privredu", koja zavisi od izvoza i turizma, najavljujući da "neće tolerisati" kurs ispod minimalnih 1,20 franaka za evro, za koji smatra da je i dalje visok.
Fabris: Zaustavljanje jačanja švajcarca značiće manje rate

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris izjavio je danas da će mera švajcarske centralne banke, kojom je određena granica iznad koje švajcarski franak ne može da jača prema evru, značiti i manje rate građanima zaduženim u toj valuti.

"Svakako, najavljena mera, koja će značiti slabljenje kursa švajcarskog franka, je mera koja odgovara svima onima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i sasvim je sigurno da će značiti da će njihove rate biti nešto manje u narednom periodu", istakao je Fabris u izjavi Tanjugu.

Prema njegovim rečima, odluka švajcarske centralne banke ne znači fiksiranje deviznog kursa švajcarske valute prema evru već određivanje granice iznad koje ta valuta ne može da jača, na nivou od 1,2 švajcarska franka za evro.
Fabris je objasnio da je dosadašnji kurs švajcarskog franka ozbiljno ugrozio konkurentnost privrede te zemlje jer su švajcarski izvozni proizvodi postali suviše skupi na svetskom tržištu i pretila je ozbiljna recesija švajcarskoj privredi.

"Stoga su bile nužne mere švajcarske centralne banke da spreče dalje prekomerno jačanje kursa švajcarskog franka", precizirao je on.

"Prethodno primenjivane mere - povećanje emisije švajcaraca, obaranje referentne kamatne stope - nisu dale zadovoljavajuće rezultate, tako da je švajcarska centralna banka primenila određenu administrativnu meru, koja se vrlo retko primenjuje i samo u izuzetno nepovoljnoj situaciji", naveo je Fabris.

On je ocenio da je, sa aspekta švajcarske privrede u pitanju pravilna mera jer će olakšati položaj švajcarskog privrednog sektora, ugroženog činjenicom da su prisutne brojne teškoće u evrozoni i SAD, koje su uticale na preveliko slabljenje kursa evra i dolara, i dovele posledično do jačanja kursa švajcarskog franka.

Fabris je istakao da će vreme pokazati da li će se švajcarski franak zadržati na nivou od 1,2 za evro ili će još više oslabiti.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

UČEŠĆE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA TREĆOJ REGIONALNOJ KONFERENCIJI PARLAMENTARNIH TELA ZA NADZOR BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

"Zaštitnik građana kao nezavisni državni organ ima dužnost i ovlašćenje da po pritužbi ili na osnovu drugog saznanja o kršenju prava građana reaguje i proveri da li je služba bezbednosti nezakonitim ili nepravilnim radom prekršila prava i slobode koje građanima garantuje naš pravni poredak", izjavio je Saša Janković na Trećoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih tela za nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi zemalja Jugoistočne Evrope, održanoj u Narodnoj skupštini Republike Srbije u Beogradu.

Janković je rekao da je imao pritužbi na rad službi bezbednosti na osnovu kojih su pokrenuti postupci. Osim pritužbi po kojima je kontrolisao rad službi bezbednosti, Zaštitniku građana su se pritužbama obraćali i pripadnici tih službi radi zaštite svojih prava. po kojima je takođe postupano.

Dvodnevnoj konferenciji "Parlamentarna kontrola službi bezbednosti u kontekstu sistema tajnosti podataka" pored predstavnika nezavisnih institucija prisustvovali su i predstavnici parlamentarnih odbora Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije.

Organizatori konferencije su OEBS, DICAF i Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 8.9.2011.

U NAREDNA DVA MESECA SE OČEKUJE ZAVRŠETAK PLANA O NAVODNJAVANJU OKO MILION HEKTARA OBRADIVIH POVRŠINA U SRBIJI

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će u naredna dva meseca biti završen plan o navodnjavanju oko milion hektara obradivih površina u Srbiji.

Petrović je na međunarodnoj konferenciji o podzemnim vodama ocenio da bi radovi na spovođenju sistema navodnjavanja trebalo da počnu naredne građevinske sezone i naveo da se trenutno u Srbiji navodnjava oko 100.000 hektara obradivih površina.

Prema njegovim rečima, pri kraju je izrada studije koju resorno ministarstvo radi s beogradskim Institutom za vodoprivredu "Jaroslav Černi", a koja bi trebalo da odgovori na sva važna pitanja u vezi sa navodnjavanjem teritorije Srbije.

Trenutno se u Srbiji radi na 20 velikih investicija na objektima za zaštitu od štetnih dejstava vode, a ove godine Vlada je potpisala više od 110 ugovora za izgradnju objekata za vodosnabdevanje i zaštitu vode, istakao je ministar.

On je u izjavi novinarima rekao da Ministarstvo pravi jasan plan kako da najsnažnije podrži proizvodnju mesa i tov junadi i svinja u 2012. godini.

Planovi koji će se odnositi na budžet za 2012. godinu se, između ostalog, odnose i na razvoj ovčarstva i povećanje proizvodnje živinskog mesa u Srbiji, ukazao je ministar i ocenio da su u mlekarskom sektoru već primetni pomaci, pre svega zahvaljujući dinarskim kreditima sa subvencionisanjem dela kamatne stope.

On je ponovio da su krediti za poljoprivrednike, zemljoradničke zadruge i poljoprivredna preduzeća veoma povoljni, sa periodom otplate od tri godine i kamatom od osam odsto godišnje.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.9.2011.

BLAGO POGORŠANJE POSLOVNE KLIME U AVGUSTU

Anketa "Makroekonomskih analiza i trendova" (MAT) o konjunkturi u avgustu donela je ocenu o blagom pogoršanju poslovne klime u odnosu na jul, navedeno je u novom broju tog časopisa
Poslednja kretanja na globalnim tržištima aktuelizovala su opasnost pojave drugog talasa krize, navedeno je u letnjem dvobroju MAT-a.

U prethodnom periodu, indikator očekivane prodaje u naredna tri meseca pokazao se kao najbolji rani signal krize. Ipak, u avgustu ove godine jeste zabeležen pad tog indikatora, ali ne u meri koji bi ukazivao na talas krize sličan onom koji se dogodio u jesen 2008.

Od ostalih indikatora iz ankete treba istaći blagi rast inflacionih očekivanja u odnosu na jul - 65,5 odsto firmi se izjasnilo da očekuje rast cena svojih ulaznih troškova u naredna tri meseca, dok je u julu taj procenat bio 58,6.
Takođe, 30,9 odsto firmi očekuje rast cena svojih gotovih proizvoda u istom periodu, u odnosu na julskih 27,2 odsto.

Nelikvidnost u privredi i dalje ostaje jedan od ključnih problema s obzirom da se čak 46,3 odsto firmi izjasnilo da im je nivo potraživanja previsok.

Na osnovu MAT-ovih prognoza, ocenjuje se da će industrijska proizvodnja u prvih deset meseci 2011. godine beležiti rast za tri odsto, a potrošačke cene za prvih deset meseci, u odnosu na decembar 2010, porašće za 8,4 odsto.

Promet robe u trgovini na malo u tekućim cenama u prvih deset meseci 2011. godine, u odnosu na isti period 2010, beležiće pad za 5,2 odsto, dok će promet u trgovini na malo u stalnim cenama u istom periodu biti manji za 14,6 odsto, spoljnotrgovinska razmena u odnosu na isti period lane, beležiće rast, i to izvoz robe za 19,3 odsto, a uvoz za 15,5 odsto.

Izvor: Tanjug, 8.9.2011.

PREMA POSLEDNJEM IZVEŠTAJU SVETSKOG EKONOMSKOG FORUMA SRBIJA JE NA 95. MESTU PO KONKURENTNOSTI U SVETU

Kao najproblematičniji faktori koji koče poslovanje u Srbiji izdvojeni su neefikasna birokratija, korupcija, slab pristup finansijskim sredstvima, inflacija i politička nestabilnost
Srbija je, prema poslednjem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, na 95. mestu po konkurentnosti u svetu, što je napredak za jedno mesto u odnosu na prošlu godinu.


Srbija je, na rang listi zemalja čija konkurentnost se meri na osnovu rezultata iz 12 oblasti, u lošijoj poziciji u odnosu na većinu zemalja u okruženju, pošto je Crna Gora na 60. mestu, Bugarska na 74. mestu, Hrvatska zauzima 76. poziciju, Rumunija je na 77. mestu, Albanija je rangirana kao 78, a Makedonija kao 79. zemlja.

Niže rangirana od Srbije u okruženju je samo Bosna i Hercegovina, koja se na spisku 142 zemlje, čiju konkurentnost meri Svetski ekonomski forum, nalazi na 100. mestu.

Kao najproblematičniji faktori koji koče poslovanje u Srbiji izdvojeni su neefikasna birokratija, korupcija, slab pristup finansijskim sredstvima, inflacija i politička nestabilnost.

Među 12 oblasti na osnovu kojih forum meri konkurentnost određene zemlje, najviše loših rezultata Srbija je zabeležila u oblasti institucija i konkurentnosti na tržištu.

Posmatrano prema pojedinačnim indikatorima, naša zemlja najlošije je rangirana po osnovu "odliva mozgova" na 139. mestu, kao i po obimu tržišne dominacije, takođe, na 139. mestu.

Švajcarska ekonomija je i dalje predvodnik u svetu po konkurentnosti zahvaljujući efikasnosti u sektoru inovacija i na tržištu rada, pokazao je izveštaj Svetskog ekonomskog foruma.

Singapur je na drugom mestu liste najkonkurentnijih svetskih ekonomija, a Švedska na trećem, dok su SAD nastavile da padaju, treću godinu uzastopce, skliznuvši sa prvog mesta 2008. na petu poziciju zbog svog ogromnog deficita i pada poverenja javnosti u vladu.

Izvor: Tanjug, 8.9.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 8. septembra 2011. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 8. septembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. decembra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 8.9.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV PRILIKOM UVOZA SENZORA ZA MERENJE ZEMLJOTRESA ČIJA JE NABAVKA FINANSIRANA OD STRANE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 26
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU PRENOSA IMOVINE, KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, KAO ULOG U NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE KAO PRETPOSTAVKA DOSPELOSTI OBAVEZE PRODAVCA - Zakon o obligacionim odnosima: član 122
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAČIN DOSTAVLJANJA UPOZORENJA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 185 st. 2 do 5
 • Apelacioni sud u Beogradu: POSLOVOĐENJE PRODAJNIM OBJEKTOM OD STRANE NESTRUČNOG ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 15
 • Apelacioni sud u Beogradu: TRAJANJE PRVOSTEPENOG POSTUPKA I OPŠTA SVRHA KAŽNJAVANJA - Krivični zakonik: čl. 4 i 42
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE OVLAŠĆENJA NADZORNOG ORGANA ZA IZMENU UGOVORENIH RADOVA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 633 i 634

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal"

 

22. St. broj 1305/2010

 

 

 

Pozivaju se poverioci Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal" u stečaju iz Beograda, Knez Danilova 23-25, da prisustvuju završnom ročištu koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 207, 23. decembra 2010. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 16. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o.

07895348

3 St. broj 3314/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1992

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 3314/2010 od 4. aprila 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadrugom "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
I. Usvaja se predlog poverilaca "Seme-Pančevo" a.d. Pančevo, Moše Pijade 19, Dunđer Dušana iz Bečmena, Đure Jakšića 3, Prokopljević Boška iz Petrovčića, Braće Ljubinković 22, pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2, tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu i usluge Nos company d.o.o.

 

50. St. broj 4360/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=689

 

U postupku stečaja u predmetu 50. St. broj 4360/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i usluge Nos company d.o.o., u stečaju iz Beograda, Brankova 28/II.
Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II, za 26. septembar 2011. godine, u 9,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Panlevel" d.o.o.

17552864

St. broj 110/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, dana 12. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "VB Leasing" d.o.o. iz Beograda za pokretanje stečajnog postupka, nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, matični broj 17552864, PIB 103313034.
II. Stečajni postupak se otvara zbog prezaduženosti stečajnog dužnika.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Basta Nikola iz Zemuna, Jože Šćurle 18a.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 16. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Savatrans" d.o.o.

 

Posl. broj 2. St. 86/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 86/2011 od 12. avgusta 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Savatrans" d.o.o. Kruševac, Ace Aleksića 4/5.
Za stečajnog upravnika određuje se Novica Ilić dipl. ecc. iz Kruševca, Bore Stankovića 21.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. septembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 15. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DOO "Vožd"

20458801

2. St. broj 470/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2000

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke a.d. Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 12. 8. 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 20458801 PIB 105785314.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 21. septembra 2011. godine u 10,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 30. novembra 2011. godine u 11,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren 12. avgusta 2011. godine i istog dana je Rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

AD "Lipa"

 

St. broj 304/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA.shtml/seo=/companyid=1123

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić-Bjelanović u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Lipa" iz Srpske Crnje, St. broj 304/11 zakazuje dopunsko ispitno ročište za razmatranje naknadno podnetih prijava za dan 27. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sala broj 114/1 Privrednog suda u Pančevu, na koje se pozivaju poverioci.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

07160640

St. broj 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

Privredni sud u Požarevcu je doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d. iz Požarevca, Čede Vasovića 76, matični broj 07160640 zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petrović Dobrivoje iz Smedereva, Njegoševa 6/4.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 2. decembra 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se za 26. septembar 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Ribarstvo Deronje" d.o.o.

8635617

Posl. broj 91/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=499

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad "Ribarstvo Deronje" d.o.o. u stečaju matični broj 8635617, PIB 101564625, Odžaci Maršala Tita 27, poslovni broj ST 91/2010, obaveštava da zakazuje ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije sa dopunom od 8. juna 2011. godine i glasanje, za dan 28. septembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sala 3/1. Plan reorganizacije i dopuna je podnet od strane stečajnog dužnika. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase na propisani način i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Plan reorganizacije je priključen u spis ovog suda ST 91/2010 i poverioci ga mogu razgledati svakog radnog dana u pisarnici suda od 8,00 do 15,00 časova ili se za sva obaveštenja mogu obratiti podnosiocu plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eurobonia" d.o.o.

17512510

St-362/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2032

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovog suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurobonia" d.o.o. iz Krnješevaca, MB 17512510, PIB 103079334, dana 17. avgusta 2011. godine pod brojem St-362/2011, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stupar Snježana iz Rume, Kudoška 30/2.
Za stečajnog upravnika u postupku stečaja nad "Eurobonia" d.o.o. Krnješevci imenuje se Ivana Matić iz Sremske Mitrovice, Školska 17.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. septembar 2011. godine u 9,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Eko raj"

 

St. broj 14/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 14/2011 nad dužnikom "Eko raj" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Vaš stan"

 

broj St. 188/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 188/2010 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Vaš stan" Subotica, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Zrnko"

 

St. 274/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 11. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 274/2011 nad dužnikom "Zrnko" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,20 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Gepo"

 

St 306/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St 306/2011 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Gepo" Ada, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Voćar" a.d.

 

6. St. broj 4/2010

 

 

 

U predmetu stečaja nad "Voćar" a.d., iz Požege zakazuje se ispitno ročište za 23. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 55/III Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6, a po zahtevu za izlučenje.
Pozivaju se poverioci da pristupe na ročište.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Opšta zemljoradnička zadruga "Novo Jasenovo"

 

6. St. broj 17/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, 6. St. broj 17/2011 od 12. avgusta 2011. godine, zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Opštom zemljoradničkom zadrugom "Novo Jasenovo" u stečaju iz Jasenova za 30. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima ima služiti umesto poziva.

Izvor: Redakcija, 6.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.