Aktuelne vesti na dan 08. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 82 OD 4.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU

UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA ROBA NE PROIZVODI U ZEMLJI


UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODIZANJA NIVOA POLJOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU

UREDBA O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • NAJAM RADNE SNAGE (LIZING OSOBLJA) I AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVAJNE: Rešenja iz uporednog prava i preporuke za uređenje u pravnom sistemu Republike Srbije
 • RADNOPRAVNI STATUS LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 79/2011

Način popunjavanja obrazaca

Obrazac 1 - Prihodi i primanja budžeta opštine (grada)

Obrazac 2 - Rashodi i izdaci budžeta opštine (grada) po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji

Obrazac 2a - Transferi za osnovno i srednje obrazovanje - analitika prema vrsti rashoda i izdataka

Obrazac 3 - Obračun suficita/deficita sa računom finansiranja

Obrazac 4 - Plate i broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava jedinice lokalne samouprave

Obrazac 5 - Nivo zaduženosti opštine (grada)

Dinamika dostavljanja obrazaca

Jednokratno izveštavanje

Mesečno izveštavanje

Kvartalno izveštavanje

 • KNJIŽENJE NABAVKE GORIVA U SVOJIM MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA ZA IZNAJMLJENO TRANSPORTNO SREDSTVO (CISTERNU)
 • PORESKI TRETMAN ZAKUPA NEPOKRETNOSTI OD STRANE DOMAĆEG PRAVNOG LICA ZA POTREBE SMEŠTAJA ZAPOSLENIH U NEREZIDENTNOJ MATIČNOJ KOMPANIJI
 • PRAVO NA NOVČANU NAKNADU OSIGURANIKA KOME JE PRESTAO STATUS PREDUZETNIKA
 • MEĐUNARODNA KONVENCIJA O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBA - VERZIJA HS 2012: • Objavljivanje Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu se očekuje do kraja novembra ove godine •
 • INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - OKTOBAR 2011. GODINE •
 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 7.11. DO 13.11.2011. GODINE
U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA – NAMERNO ODVOĐENJE FIRME U STEČAJ BIĆE NOVO KRIVIČNO DELO

Namerno odvođenje firme u stečaj biće novo krivično delo, za koje će se izricati kazna koja će najverovatnije iznositi od šest meseci do pet godina zatvora i uz to će se oduzimati i imovina, najavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

"Namerno teranje firme u stečaj je u Srbiji postalo masovna pojava. Na taj način se izbegavaju obaveze prema državi, drugim privrednim subjektima i zaposlenima, koji najčešće ostaju ne samo bez plata, već i bez uplaćenih doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje", rekao je za "Blic" Homen, koji je i predsednik radne grupe za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009 - prim. red).

Prema njegovim rečima, ukupan broj sudskih predmeta koji ne mogu da se izvrše zato što je neko preduzeće otišlo u stečaj veći je od broja svih drugih izvršnih presuda u Srbiji.

"Takvih slučajeva je najmanje 500.000. Za ovo novo krivično delo kazna će najverovatnije iznositi od šest meseci do pet godina zatvora. Ali, ovde je važno da se budućim počiniocima ovog krivičnog dela pošalje poruka da će zatvorsku kaznu pratiti i imovinska sankcija, odnosno oduzimanje imovine", rekao je Homen.

On je precizirao da će se pod udarom tih sankcija naći "službeno lice koje firmu namerno tera u stečaj ili lice koje registrovanjem nove firme na prevaran način izbegava plaćanje obaveza prema drugim privrednim subjektima, državi ili zaposlenima".

Radna grupa takođe smatra da iz krivičnog zakonika treba izbaciti uvredu i klevetu i da bi one trebalo da budu predmet parničnog, a ne krivičnog postupka.

"Brisanje klevete i uvrede iz Krivičnog zakonika od izuzetne je važnosti za novinare i medije koji su izloženi čestim tužbama i kaznama koje ugrožavaju njihov opstanak", kazao je Homen.

Izvor: RTV, Tanjug, 7.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - IMENOVANJE PRIVATNIH IZVRŠITELJA BI TREBALO DA SE ZAVRŠI DO 18. MAJA 2012. GODINE • Stručni ispit u pisanoj formi za privatne izvršitelje zakazan za 23. decembar 2011. godine •

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Vojkan Simić izjavio je danas da će odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red), koje se odnose na privatne izvršitelje, početi da se primenjuju 18. maja sledeće godine, do kada bi trebalo da se završi imenovanje za tu novu pravnu profesiju u Srbiji.

Simić je na stručnom skupu u Privrednoj komori Beograd naveo da će ubuduće za sprovođenje izvršenja sudskih presuda biti nadležni i sudovi i profesionalni izvršitelji.

On je objasnio da je stručni ispit u pisanoj formi za privatne izvršitelje zakazan za 23. decembar, a nakon toga biće raspisan konkurs za prijavu kandidata za imenovanje privatnih izvršitelja.

Prema njegovim rečima, biće imenovan po jedan izvršitelj na približno 25.000 stanovnika za područje osnovnog i privrednog suda.

Pored položenog stručnog ispita, kako je rekao, za imenovanje privatnog izvršitelja potrebno je da kandidat bude diplomirani pravnik sa dve godine staža na poslovima izvršenja ili tri godine staža na pravnim poslovima.

Pomoćnik ministra je ukazao na to da će u isključivoj nadležnosti sudova ostati sprovođenje odluka u vezi sa porodičnim odnosima, kao i odluka koje se tiču vraćanja zaposlenog na rad.

On je dodao da će privatni izvršitelji sprovoditi izvršenja po osnovu komunalnih usluga, dok će se za sprovođenje ostalih usluga poverilac, po sopstvenom nahođenju, opredeljivati za sud ili privatne izvršitelje.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

NACRT ZAKONA O ORGANIČAVANJU ROKOVA PLAĆANJA TREBALO BI DA BUDE URAĐEN DO KRAJA 2011. GODINE • Ograničenje rokova plaćanja će obuhvatiti i javni i privatni sector, a rokovi će biti u rasponu od 35 do 40 dana •

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić izjavio je danas da bi do kraja godine trebalo da bude urađen nacrt zakona o organičavanju rokova plaćanja koji će obuhvatiti i javni i privatni sektor.

Ćirić je nakon sastanka sa direktorima malih, srednjih i velikih preduzeća i značajnih granskih poslovnih udruženja rekao da su privrednici predložili da se rokovi plaćanja ograniče i za dugovanja među firmama koje posluju u privatnom sektoru.

U rad radne grupe za izradu nacrta zakona biće uključeni i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, a zakon bi trebalo da predvidi i materijalnu i krivičnu odgovornost za one koji odredbe ne poštuju, naveo je on.

Kroz skraćenje rokova ubrzaće se tokovi novca i likvidnost će biti na višem nivou nego što je to bio slučaj do sada, objasnio je ministar i dodao da bi ti rokovi bili u rasponu od 30 do 45 dana.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

POVERENIK UPUTIO NADLEŽNOM MINISTARSTVU INICIJATIVU ZA DOPUNU ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - ODREDBAMA KOJIMA BI ELEKTRONSKE PREZENTACIJE ORGANA VLASTI BILI PROPISANE KAO OBAVEZA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Inicijativu za dopunu Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010 - prim. red). Poverenik je inicirao da se ovaj zakon dopuni odredbama kojima bi elektronske prezentacije organa vlasti bile propisane kao obaveza, kao i da se utvrdi shodno primena ovih odredaba i na organe lokalne samouprave, agencije i državna javna preduzeća, a da se zakonom propišu sankcije za nepoštovanje ove obaveze.

Ocenjujući da je zahtev za obaveznim prisustvom prezentacija organa vlasti na internetu potpuno u skladu sa njihovom obavezom da obaveštavaju javnost o svom radu, poverenik je izjavio i sledeće:

"Stanje u ovoj oblasti je izraz svojevrsnih anahronih shvatanja odnosa vlasti i javnosti. Živimo u vremenu koje, ne bez razloga, zovu "informatičko doba" i elektronske prezentacije organa vlasti na internetu morale su odavno biti prepoznate i institucionalizovane kao efikasan i već duže vremena nimalo skup način da se odgovori na obaveze koje vlast ima prema javnosti.

Iako bi, imajući u vidu stanje u okruženju, ovakav način komuniciranja sa javnošću, i bez formalne obaveze trebalo da bude sasvim normalna stvar, to ipak nije slučaj. Npr. na državnom, republičkom nivou više od trećine organa ne poseduje zvaničnu elektronsku prezentaciju. Četvrtina ministarstava i uprava u sastavu nema veb sajt, od 12 službi Vlade, gotovo polovina, njih pet, takođe nema sajt, od 29 upravnih okruga, 13 nema veb sajt.

Potrebno je da građani, na jednostavan način, na veb prezentaciji organa vlasti mogu pronaći sve informacije koje ih interesuju (podaci o organu, kontakt podaci, propisi, aktuelnosti, dokumenti, informator o radu, budžet, javne nabavke, konkursi...) a ne da do većine ovih informacija dolaze uz probleme, veoma često tek nakon intervencije poverenika za informacije.

Pristup svim ovim informacijama je pravo javnosti, pravo čije ostvarivanje ne bi smelo da zavisi od bilo čije dobre volje. U drugoj deceniji 21. veka internet je, ili bar to mora da bude, jedan od prioritetnih načina za ostvarivanje tog prava. Budući da mnogi, nažalost, tu činjenicu još uvek ne prepoznaju očigledno je potrebno da se utvrdi, da postoji zakonska obaveza organa vlasti da imaju zvaničnu veb prezentaciju."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 7.11.2011.

USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA APROKSIMACIJU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE ZA REPUBLIKU SRBIJU

Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju, pripremljenu u okviru EAS projekta i taj dokument je stupio na snagu.

Navedeni dokument rezultat je rada i koordinacije projektnog tima, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja kao glavnog korisnika i svih relevantnih učesnika u domenu životne sredine. Navedena Strategija predstavlja jedan od najbitnijih dokumenata sa aspekta evropske integracije u oblasti životne sredine.

U dokumentu su razmatrani pravni, institucionalni i ekonomski aspekti procesa evropskih integracija u oblasti životne sredine i predstavljena su moguća i najpogodnija rešenja za unapređenje stanja.

Strategija je osnova za pregovore o pristupanju u vezi sa poglavljem 27, koje se odnosi na životnu sredinu. Imajući u vidu da iskustva drugih država ukazuju na to da je upravo to poglavlje jedno od najtežih i najkompleksnijih za pregovaranje, od velikog je značaja priprema za taj proces.

Nacionalnu strategiju za aproksimaciju u oblasti životne sredine možete preuzeti na http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload- centar/dokumenti/razno/nacionalna_strategija_za_aproksimaciju_u_oblasti_zivotne_sredine_za_rs.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 7.11.2011.

JAVNE KONSULTACIJE O PREDLOGU PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ZA RADIO OPREMU I TELEKOMUNIKACIONU TERMINALNU OPREMU I PREDLOGU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE I ISPITIVANJE RADA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA, PRIPADAJUĆIH SREDSTAVA, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE OPREME I TERMINALNE OPREME TRAJU DO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva pokreće javne konsultacije o Predlogu pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu i Predlogu pravilnika o uslovima za izdavanje ovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme.

Javne konsultacije će trajati od 8. novembra 2011. godine do 22. novembra 2011. godine.

Predmet konsultacija:

1) Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu
2) Predlog pravilnika o uslovima za izdavanje ovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme

Način učešća u javnoj raspravi

Komentare možete slati na:

- e-mail adresu: milos.stojkovic@digitalnaagenda.gov.rs
- faksom na broj: 011/20-20-066
- poštom na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Uprava za digitalnu agendu, Pariska 7, 11000 Beograd (sa naznakom "Javna rasprava - Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu i Predlog pravilnika o uslovima za izdavanje ovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme."
Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Miloš Stojković.

Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti http://www.digitalnaagenda.gov.rs/vesti/predlozi-pravilnika-za-javnu-raspravu/attachment/predlog-pravilnika-o-elektromagnetskoj-kompatibilnosti/

Predlog pravilnika o vršenju merenja i ispitivanja http://www.digitalnaagenda.gov.rs/vesti/predlozi-pravilnika-za-javnu-raspravu/attachment/predlog-pravilnika-o-vrsenju-merenja-i-ispitivanja/

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 7.11.2011.

ZVANIČNI RAZGOVORI PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE S MISIJOM MMF POČINJU SASTANKOM U NBS 9. NOVEMBRA

Razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u okviru prvog tromesečnog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj-aranžmana, započeli su 3. novembra u Beogradu i trajaće do 15. novembra. Aranžman koji je Republici Srbiji odobren 29. septembra ove godine, u iznosu od 935,4 miliona specijalnih prava vučenja, zaključen je iz predostrožnosti, tj. bez namere da se sredstva koriste osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje.

U skladu sa zaključenim aranžmanom, rezultati dogovorenog ekonomskog programa pratiće se tromesečno u okviru šest razmatranja. Tom prilikom će se oceniti napredak ostvaren u sprovođenju aranžmana i postići dogovor o dodatnim merama koje mogu biti potrebne da bi se utvrđeni program realizovao.

Tokom posete misije MMF-a, koju ovom prilikom predvodi g. Mark Alen, regionalni predstavnik MMF-a za centralnu i istočnu Evropu, biće razmatrana tekuća makroekonomska kretanja u zemlji i izgledi za privredni rast ove i naredne godine, sprovođenje monetarne politike, primena dogovorenih mera fiskalne politike u kontekstu jačanja fiskalne
odgovornosti, kao i strukturne mere. Posebna pažnja biće usmerena na formulisanje okvira budžeta za 2012, usaglašenog s fiskalnim pravilima, i mere ekonomske politike radi ublažavanja spoljnih rizika i eventualnog prenošenja efekata svetske krize na Srbiju
.

Zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom MMF-a počeće održavanjem plenarnog sastanka u Narodnoj banci Srbije 9. novembra.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodna banke Srbije, 7.11.2011.

USLUGA POST EKSPORT STARTUJE 15. NOVEMBRA 2011. GODINE • Malim preduzetnicima biće omogućen izvoz proizvoda u vrednosti do 1.000 evra i 30 kilograma težine po pojednostavljenoj proceduri •

Usluga Post eksport, koja malim preduzetnicima treba da omogući izvoz proizvoda u vrednosti do 1.000 evra i po pojednostavljenoj proceduri, startovaće 15. novembra, najavio je direktor Pošte Srbije Goran Ćirić.

"Dugo smo najavljivali tu uslugu, ali bilo je potrebno doneti puno dokumenata da bi otklonili sve administrativne barijere i sada je potpuno izesno da ćemo 14. novembra potisati protokol o saradnji sa Upravom carina, a već narednog dana možemo početi sa pružanjem te uslugu svim našim korisnicima", kazao je direktor Ćirić u intervjuu Tanjugu.

Usluga Post eksporta, prema Ćiriću, najviše će značiti mikro, malim i srednjim preduzećima, za njih 300.000 registrovanih u Srbiji koji imaju svoj proizvod i koji će sada moći da ga plasiraju na tržišta u regionu, ali i u svetu.

Vrednost pošiljke je ograničena na 1.000 evra i 30 kilograma težine, i u tom smislu nije interesantna velikim firmama, objasnio je Ćirić.

"Radili smo na pojednostavljenju čitave procedure, pa će sada umesto potrebnih sedam dokumenata da bi bio obavljen taj posao, biti dovoljan samo jedan, i to elektronski koji može da se popuni preko interneta", istakao je Ćirić.

Direktor Pošte smatra da će Post eksport podstaći najmanje privrednike, koji nemaju dovoljno svojih kapaciteta, ni administrativnih ni finansijskih, da upošljavaju posebne službe koje bi mogle da obave poslove izvoza.

"Ovu uslugu smo počeli da razvijamo po ugledu na pošte Brazila i druge u Južnoj Americi, a njihova iskustva pokazuju da je izvoz višestruko rastao u segmentu mikro, malih i srednjih preduzeća. Brazilska pošta je krenula sa ograničenjima vrednosnih paketa do 5.000 dolara, a posle pet ili šest godina limit je povećan i do 50.000 dolara", objasnio je Ćirić.

Ćirić kaže da ne treba odmah razmišljati o eventualnom pomeranju limita u Srbiji, jer je važno da najpre bude uspostavljen sistem i pokaže da Srbija ima taj potencijal.
O tome, prema Ćiriću, svedoči i interesovanje mnogih malih firmi iz zemlje, kao što je proizvođač cipela iz Vranja koji bi izašao na tržište susednih zemalja, potom proizvođača pirotskih ćilima, koji su pogodni za takvu vrstu transporta i distribucije, kao i proizvođača kobilica za violinu koji se prodaju širom Evrope.

"Mislim da ćemo se i sami iznenaditi koliko je tih sposobnih malih preduzetnika, koji imaju sjajan proizvod i žele da svoje vreme iskoriste tamo gde su najkorisniji i gde najviše znaju, a to je u samoj proizvodnji, a ne u administrativnoj proceduri koja bi ima oduzimala puno vremena", naglasio je Ćirić.

Ćirić je dodao da na ovaj način Pošta želi da probudi ono tržište koje do sada nije bilo aktivno,pre svega jeftinom i pristupačnom uslugom.

Direktor Pošte je kazao i da je intenzivirana saradnja sa takvim institucijama iz zemalja regiona.

"Ta saradnja je pojačana, ne samo u onome što je priroda našeg posla, a to je obezbeđivanje komunikacije između gradova i država, nego i na nivou razmene različitih projekata i tehnoloških mogućnosti i dostignuća u pojedinim sistemima", naveo je Ćirić.

Pošta može da bude ponosna, i bez lažne skromnosti, ona je tehnološki sistem u usponu u ovom regionu, uz realizaciju projekata Glavnog poštanskog centra i integraciju sa svim ostalim projektima koje je pokrenula, učešća u razvoju e-uprave, e-trgovine i pomenutog Post eksporta, istakao je direktor tog preduzeća.
"Sa tako uspostavljenim tehnološkim nivoom, logično je da razmišljamo o tržištima u regionu na različite načine, a ukoliko ne rastemo iz godine u godinu mi ćemo stagnirati", objasnio je Ćirić.

Čirić je ocenio i kao "interesantno razmišljanje" pitanje konkurisanja Pošta Srbije na tenderu za prodaju Pošte Crne Gore, koji će biti raspisan 2012, nakon što je vlada ove susedne države nedavno počela njenu privatizaciju.

"Imamo izuzetnu saradnju sa Poštom Crne Gore i često smo u kontaktu sa njenim direktorom. Ali da bi se razmišljalo o pristupu tako značajnom poslu, potrebne su ozbiljne analize i to će zavisiti od uslova koje će vlada te zemlje raspisati", kazao je on.
Ćirić je podsetio i da će Pošta Srbije učestvovati u procesu restitucije, tako što će građani na njenim šalterima moći da predaju neophodnu dokumentaciju za vraćanje imovine.
"Sa našom rasprostranjenom mrežom poslovnica, mi smo praktično na pragu svim domaćinstvima i želja je da optimizujemo taj proces na način da bude što manje administrativnih poseta bilo kojem šalteru državne institucije ili pošte", naglasio je Ćirić.

Prema Čiriću, tehnološki timovi razgovaraju o čitavom procesu, a za osnovu ove usluge svakako će poslužiti dobra infrastruktura i iskustvo u velikim poslovima, kao što je bio upis prava na besplatne akcije i kasnije trgovanje hartijama od vrednosti.

Pošta ima 1.500 jedinica u mreži i u skladu sa konačnim procenama i konkretnim podacima o obimu posla, biće doneta odluka gde će biti moguće podnositi ove zahteve, kazao je Ćirić.

Sadašnje procene pokazuju da će to biti od 200 do 300 pošti.

Izvor: Tanjug, 7.11.2011.

SEMINARI PRAVOSUDNE AKADEMIJE NA TEMU "SUDSKA SARADNJA U GRAĐANSKIM STVARIMA U EU" BIĆE ODRŽANI 24. I 25. NOVEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU I 8. I 9. DECEMBRA 2011. GODINE U NIŠU

Nastavljajući saradnju sa Misijom OEBS-a u Srbiji,Pravosudna akademija organizuje dva seminara za sudije i sudijske pomoćnike apelacionih i viših sudova na temu " Sudska saradnja u građanskim stvarima u Evropskoj Uniji" i to:

- u četvrtak i petak 24. i 25.novembra u Beogradu, u velikoj sali Pravosudne akademije, Karađorđeva 48.
- u četvrtak i petak 8. i 9.decembra 2011. godine u Pravosudnoj akademiji u Nišu (Voždova 23, treći sprat).

Predavač će biti dr. Vladimir Čolović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

Četvrtak.

09.30 - 10.00 Registracija učesnika
10:00 - 10:15 Pozdravni govor
10:15 - 11:00 Međunarodna pravna pomoć - oblici i sudska saradnja
11:00 - 11:15 Pauza za kafu
11:15 - 12:00 Evropska sudska mreža - Odluka br. 470/2001
12:00 - 13:00 Dostavljanje sudskih i vansudskih akata - Uredba 1393/2007
13:00 - 14:00 Ručak
14:00 - 14:45 Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu
14:45 - 15:00 Pauza za kafu
15:00 - 15:45 Izvođenje dokaza - Uredba br. 1206/2001 o izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima
15:45 - 16:15 Diskusija

Petak

10:00 - 10:45 Priznanje i izvršenje stranih odluka - Uredba br. 44/2001; Konvencija o nadležnosti i priznanju i izvršenju odluka. Briselska i Luganska konvencija.
10:45 - 11:45 Izvršenje nespornih potraživanja - Uredba 805/2004; Pristup sudovima - Direktiva o poboljšanju pristupa sudovima u prekograničnim sporovima br.8/2003
11:45 - 12:00 Pauza za kafu
12:00 - 13:00 Evropski nalog za plaćanje - Uredba 1896/2001; Sudska saradnja u oblasti stečaja - Uredba 1346/2000
13:00 - 14:00 Saradnja sudova u oblasti pitanja nadležnosti i priznanja i izvršenja odluka u oblasti bračnih pitanja - Uredba 2201/2003 (Brisel II bis) i Uredba 1259/2010 (Rim III).
14:00 - 14:30 Diskusija
14:30 - 15:30 Ručak

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 7.11.2011.

DOKUMENTARNI AKREDITIV I BANKARSKA GARANCIJA KAO NAJSIGURNIJI INSTRUMENTI PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA – 17. NOVEMBAR 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 
linka ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=556f4b4a-55c7-47d7-8dd7-e7125eade627

SAVETOVANJE FINANCE & TRADE 2011 BIĆE ODRŽANO 1. I 2. DECEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU • Rok za prijavu je 25. novembar 2011. godine •

Na Paliću će se od 1. do 2. decembra 2011. godine, u organizaciji Udruženja banaka Srbije, održati savetovanje Finance & Trade 2011.
Zainteresovani mogu prijaviti učešće do 25. novembra 2011. godine.

Prospekt i prijavu možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/12_2011/FT2011.pdf

Prijavu na e-mail možete preuzeti ovde http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=57

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 7.11.2011.

SEMINAR UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU PREDUZEĆA 18. NOVEMBRA 2011.

Privredna komora Srbije - Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar Upravljanje rizicima u poslovanju preduzeća, 18. novembra (petak) 2011. godine, od 09.00 do 17.00 sati, Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26

TEME:

- Pojam rizika u finansijskom poslovanju
- Proces upravljanja rizikom u finansijskom poslovanju
- Proces upravljanja tržišnim rizikom
- Upravljanje kreditnim rizikom
- Upravljanje kamatnim rizikom
- Upravljanje valutnim rizikom
- Upravljanje rizikom likvidnosti
- Upravljanje operativnim rizikom

PREDAVAČ

dr Lidija Barjaktarović, upravljanje rizicima, poslovne finansije, korporativno bankarstvo, kvantitativne menadžerske veštine.

Seminar je namenjen zaposlenima u službi finansija, kao i zaposlenima u prodajnim i nabavnim službama preduzeća.

Polaznici dobijaju: radni materijal, ručak i osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom seminaru.

Telefon: 011 3300 949, 011 3300 946, faks 011 3239 009

e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 7.11.2011.

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA 11. NOVEMBRA 2011.

 Konferencija o zaštiti prava potrošača biće održana 11. novembra 2011. godine u Beogradu.

Konferencija obrađuje teme:

- Uporedna analiza sadržine važećeg Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red) i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red)
- Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom
- Ugovor o tajmšeringu
- Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona
- Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača
- Nepravične ugovorne odredbe
- Zabrana nepoštenog poslovanja
- Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače
- Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:

- Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP "Službenog glasnika" vodi rubriku "Advokat u službi potrošača". Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.
- Katarina Ivančević, izvršni direktor u "Triglav penzijski fondovi" AD. Odbranila doktorsku disertaciju "Pravna zaštita potrošača - usluge osiguranja i bankarske usluge". Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.
- Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.
- Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 11.novembar 2011. od 09.30 - 15.15 časova.

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973

E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 7.11.2011.

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009)
• Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut za standardizaciju Srbije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2.(Imovina fonda ne može se ulagati u novčane depozite kod kastodi banke i kod banke koja je osnivač društva za upravljanje fondom, odnosno kod banke koja je direktno povezano lice sa osnivačem tog društva.) te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006)
• Banka elektronski dostavlja izveštaj Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka banke, i to za treće tromesečje do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Društvo tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranjeza treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) - do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Statističke podatke društvo za osiguranje dostavlja za treći obračunski period do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011 i 58/2011)
• Zadaci Organizacionog odbora za Prvi sastanak Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM Open/Ended Working Group) su da sprovede aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju i održavanje Prvog sastanka Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama u Beogradu, od 14. do 18. novembra 2011. godine. Organizacioni odbor se obrazuje na period do 19. novembra 2011. godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bunjevačke nacionalne manjine određuju se: 2. februar, Dan Velikog prela; 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta; 15. avgust, Dan Dužijance; 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2008 i 54/2008)
• Stepen iskorišćenosti kapaciteta na mrežama p <6 bar i visina troškova tipskog priključka se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 30. novembra tekuće za sledeću kalendarsku godinu, s tim što se može korigovati u toku godine, u slučaju rasta cena na malo za više od 10%, prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za period od donošenja akta o utvrđivanju visine troškova priključka do korigovanja visine tih troškova, o čemu se izveštava Agencija za energetiku Republike Srbije

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)
• Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova se organizuje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
• Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
• Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
• Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
• U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
• Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
• S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
• Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
• Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
• Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
• Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
• Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
• Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
• Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

- Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
- Registracija povreda na radu
- Sistem osiguranja povreda na radu
- Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

- Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
- Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
- Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

DA JE USTAV REPUBLIKE SRBIJE NEUSKLAĐEN SA EU PRAVOM NAJBOLJE POKAZUJE ČLAN PO KOM JE DOMAĆE ZAKONODAVSTVO IZNAD MEĐUNARODNOG

Ustav Republike Srbije stupio na snagu pre pet godina. To je, izgleda, bio rok trajanja, jer, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena, stekli su se i uslovi i politička volja da se najviši akt u bližoj budućnosti promeni.
Na dan usvajanja izmenjenog najvišeg državnog akta stižu zahtevi da se uskladi sa evropskim propisima. Domaće pravo neće biti iznad evropskog, a regulisaće se i pokrajine.

"Kao što smo morali da uskladimo zakone sa evropskim standardima da bismo pristupili EU, u sledećoj fazi integracija moraćemo da uskladimo i Ustav" kaže Homen, i objašnjava da to nije urgentno, ali u taj proces Srbija mora da uđe odmah po dobijanju statusa kandidata i datuma za otpočinjanje pregovora. U suprotnom, ništa od članstva u evropskoj porodici.

Da je Ustav neusklađen sa EU pravom najbolje pokazuje član po kom je domaće zakonodavstvo iznad međunarodnog. Kod nas važe samo međunarodni ugovori i akta koja smo ratifikovali, a u EU svi međunarodni propisi, bez obzira na ratifikaciju.


U Ustavu je sporno i pitanje imuniteta. Da bi ministar bio lišen slobode, imunitet mu moraju skinuti i Skupština i Vlada.

Izvršna i zakonodavna vlast zadiru i u nezavisnost pravosuđa, pa V S S bira sve sudije najvišeg ranga, ali ne i one koji su birani prvi put. Njih potvrđuje parlament. Državno veće tužilaca kandidate za tužioce prvo predlaže Vladi, pa tek onda Skupštini.

Profesor Pravnog fakulteta Stevo Lilić kaže da se Ustav Srbije pet godina od usvajanja suočava s pitanjem legitimiteta.

Kao jedan od najvećih problema Lilić navodi njegovu preambulu o Kosovu i Metohiji.

"Taj je predlog Ustava dala Vlada Srbije, a nisam baš siguran da je bila ovlašćena i legitimna da predlaže Ustav, izmene Ustava da, ali ceo Ustav ne. Druga stvar koja je najspornija je preambula u vezi sa Kosovom i definisanje autonomnih pokrajina", kaže Lilić povodom pet godina od usvajanja Ustava Srbije.

Prema Lilićevim rečima, Ustav Srbije nije uspeo u svojoj osnovnoj nameri, a to je da se sačuva suverenitet i integritet države, jer je Kosovo proglasilo nezavisnost.

"Zbog toga može se reći da ovaj Ustav nije doživeo ni svojih pet godina, jer njegova suština je bila...održavanje celovitosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta", rekao je Lilić.

Lilić, predsednik Udruženja "Pravnici za demokratiju", ukazao je da aktuelni Ustav Srbije nije, kako je naveo, proistekao iz naroda, već iz vladajućih struktura, što, prema njemu, stvara problem njegovog suštinskog legitimiteta. Lilić je podsetio da pre pet godina kada je Ustav Srbije donet Kosovo nije proglasilo nezavisnost, ali da je potom to učinilo i da trenutno "stanje na papiru ne odgovara realnosti".

Lilić je rekao da je Ustav Srbije formalno iznad međunarodnih dokumenata kao što su Povelja UN i Evropska konvencija o ljudskim pravima, ali da realnost pokazuje da to nije tako.

"Obavezni smo da poštujemo odluke suda za ljudska prava u Strazburu. Imaš jednu sudsku odluku koja je iznad našeg Ustava, a u Ustavu stoji drugo. Tu bi odredbu odmah promenio i uskladio sa onim što jeste - da su međunarodni dokumenti koje je Srbija potpisala direktno primenljivi i u pravu Srbije", rekao je Lilić.

Upitan kada je pravi trenutak za promenu Ustava Srbije, Lilić je kazao da je to bilo pre njegovog donošenja, "po principu bolje sprečiti nego lečiti".

POSLODAVCI PREDLAŽU DA SE ROKOVI PLAĆANJA, OSIM ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA OGRANIČE I ZA DUGOVANJA MEĐU FIRMAMA U PRIVATNOM SEKTORU

Tanjug

Poslodavci Srbije predložili su danas da se rokovi plaćanja ograniče i za dugovanja među firmama koje posluju u privatnom sektoru, izjavio danas ministar ekonomije Nebojša Ćirić.

Podsećajući da se već radi na pripremi zakona koji će obavezu poštovanja rokova plaćanja uvesti za javna preduzeća i javno-komunalna preduzeća, on je dodao da će sada, po dogovoru i sa Unijom poslodavaca Srbije, ograničenje roka važiti i za međusobna dugovanja privrednika.

Ćirić je rekao da će u radnu grupu za izradu Nacrta zakona biti uključeni i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, a zakon bi trebalo da predvidi i materijalnu i krivičnu odgovornost za one koji odredbe ne poštuju.

Nacrt zakona o ograničenju rokova plaćanja, naveo je on, trebalo bi da bude urađen do kraja godine.

"Kroz skraćenje tih rokova ubrzaće se tokovi novca i likvidnost će biti na višem nivou nego što je bio slučaj do sada", rekao je Ćirić i dodao da bi ti rokovi bili u rasponu od 30 do 45 dana.

Procene Unije poslodavaca Srbije su da se dugovanja u privatnom sektoru među poslovnim svetom kreću oko 140 milijardi dinara.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je, na pitanje novinara koliko ima kompanija koje međusobno jedna drugoj duguju i o kojoj sumi novca se radi, odgovorio da je to "tako veliki broj da je nemoguće da se utvrdi" i naglasio da se svakodnevno događa da firme koje duguju odu u stečaj, a da zbog zatvaranje tih preduzeća poverioci imaju ogromnu štetu.

Na sastanku sa Unijom poslodavaca Srbije bilo je reči i o fiskalnim opterećenjima privrednika, pa je konstatovano da u dalje razvovore na tu temu treba uključiti i predstavnike Ministarstva finansija.

Takođe je bilo reči i o mogućnosti smanjenja obaveznih rezervi, što bi dovelo do pojeftinjenja kredita koji se plasiraju privredi.

EBRD ODOBRILA KOMPANIJI NEKTAR 35 MILIONA EURA ZA KUPOVINU FRUKTALA

Tanjug

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je danas da će podržati regionalnu ekonomsku integraciju u jugoistočnoj Evropi uz kredit u iznosu do 35 miliona evra, kao vid pomoći prekograničnom širenju srpske kompanije "Nektar", koja je vodeći proizvođač sokova i bezalkoholnih pića u regionu.

"Nektar" će iskoristiti kredit za kupovinu slovenačkog "Fruktala", koji takođe posluje i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu i Srbiji, navela je banka na svom sajtu.

"Pripajanje će unaprediti tržišno prisustvo dve kompanije, kao i rasprostranjenost marke u regionu, proširujući njihovu geografsku prisutnost, sinergiju poslovanja i usmerenu marketinšku strategiju. To je veoma pozitivan primer ekonomske integracije između Srbije i Slovenije, kao i u širem regionu. Druge kompanije će sigurno slediti primer", izjavio je direktor EBRD za agrobiznis Žil Metetal.

"Drago nam je što smo potvrdili poziciju dugoročnog partnera EBRD. Učestvovanje banke u našem poslovanju potvrđuje da je kupovina 'Fruktala' bila dobar potez, kao i da je naša dugoročna razvojna strategija uspešna", naveo je osnivač i direktor "Nektara" d.o.o. iz Bačke Palanke Slobodan Radun.

Ističući da je poljoprivreda jedan od ključnih sektora srpske privrede i da obuhvata oko 15,5 odsto bruto domaćeg proizvoda u zemlji, pri čemu je Srbija i najveći proizvođač žita u regionu, EBRD je navela da je od 2003. direktno uložila više od 365 miliona evra u više od 29 projekata u agrarnom sektoru Srbije.

Banka je ukupno investirala oko 2,7 milijardi evra u brojne sektore srpske privrede, u programe vredne šest milijardi evra.

Kompanija "Nektar" je ranije saopštila da je u poslednje tri godine imala stabilne prihode koji su se kretali na nivou od 60 do 70 miliona evra godišnje, dok je dobit u prošloj godini nakon oporezivanja iznosila između devet i 12 miliona evra.

KABLOVSKA MREŽA SBB ODBILA DA POSTUPI PO NALOGU SUDSKOG IZVRŠITELJA PRIVREDNOG SUDA U NOVOM SADU

Novosadska televizija Kanal 9 saopštila je  da je kablovska mreža SBB odbila da postupi po nalogu sudskog izvršitelja i distribuira program te televizije na televizijskom kanalu koji nesmetano može da se prati.

Kako se navodi u saopštenju, prema zapisniku sudskog izvršitelja Privrednog suda u Novom Sadu Aleksandra Grlića direktor SBB jedinice za Vojvodinu Milan Knežević je odbio da provde tu privremenu meru, bez konsultacije sa svojom pravnom službom.

U saopštenju koje je potpisala direktorka te novosadske televizije, podseća se da je SBB 5. jula bez najave i pismenog obrazloženja uskratio distribucija Kanalu 9, ali da je Privredni sud u Novom Sadu 16. oktobra obavezao SBB da nastavi sa prenošenjem tog programa.

REPUBLIKA SRBIJA IZABRANA ZA ČLANA KOMITETA ZA ZAŠTITU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE

Tanjug

Srbija je na sednici Generalne konferencije Uneska izabrana za člana Komiteta za zaštitu svetske kulturne baštine, rečeno je u Vladi Srbije. Srbija je prvi put članica tog tela od osnivanja.

Članstvo u tom komitetu praktično znači da će naša zemlja imati priliku da učestvuje u odlučivanju o nečemu što se smatra u međunarodnoj zajednici izuzetno prestižnim, a to je šta će biti uneto na listu svetske baštine.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA POOŠTRILO KONTROLU PRIVATNIH APOTEKA

Već mesec dana u privatnim apotekama se bez recepta ne mogu kupovati mnogobrojni lekovi, čija je prodaja ranije bila uobičajena. Istina, propisi koji to zabranjuju na snazi su još od 2004, ali su ih apotekari, mahom privatni, donedavno uglavnom zanemarivali.

Pod „prohibicijom" su lekovi čija je upotreba široko rasprostranjena, poput „sinacilina", „palitreksa", „brufena" od 400 i 600 miligrama, „bromazepama", „dijazepama"... Sada, međutim, svi koji žele da ih nabave moraju prvo u dom zdravlja po recept ili preporuku odabranog lekara. Ovo je važilo i ranije, ali je od pre mesec dana Ministarstvo zdravlja pooštrilo kontrolu i privatni apotekari su potpuno prestali slobodno da prodaju ove lekove.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da i pacijenti koji nemaju knjižicu mogu da dobiju recept u Domu zdravlja, ali da za razliku od građana sa knjižicama moraju da plate kada preuzimaju lek. Od ovog pravila, naravno, izuzeti su hitni slučajevi.

Sada nije moguće izdati lek bez recepta ordinirajućeg lekara, odnosno, lekara za kog ste se opredelili. Ministarstvo zdravlja je propisima nametnulo da se ništa od lekova koji su na režimu recepata ne može kupiti bez njega ili preporuke. Čak ni specijalista ne može da napiše recept, može samo da napiše mišljenje na osnovu kog vaš lekar piše recept. Apsurd je, recimo, da bez recepta ne mogu da se kupe „brufeni" od 400 i od 600 miligrama, ali mogu oni od 200 miligrama.

NEMAČKA UVODI PORESKE OLAKŠICE KAO ZAHVALNOST GRAĐANIMA ZA TERET KOJI PODNOSE ZBOG DUŽNIČKE KRIZE U EVROPI

Tanjug

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je vlada postigla dogovor o poreskim olakšicama u iznosu od šest milijardi evra, kao vid "zahvalnosti" građanima za teret koji podnose zbog još aktuelne dužničke krize u Evropi.

Merkelova se sinoć obratila novinarima, nakon što su se Hrišćansko-demokratska unija i njeni koalicioni partneri dogovorili da će smanjenje poreza biti sprovedeno u dva koraka, počevši od januara 2013, kada će biti smanjen poreski teret za Nemce sa niskim i srednjim primanjima, prenela je agencija AP.

Podsećajući da novi zakon mora da bude odobren u parlamentu, kancelarka je najavila da će njena vlada nastaviti da smanjuje javni deficit, ali da se istovremeno oseća obaveznom da nešto vrati građanima.

"Želimo da se zahvalimo građanima za veliki teret koji su poneli za vreme međunarodne finansijske krize", rekla je Merkelova za nemačku novinsku agenciju DAPD.

Poreske olakšice su deo predizborih obećanja nemačke vlade. Prvi korak najavljenih smanjenja poreza desiće se iste godine kada će u Nemačkoj biti održani opšti izbori.

Nemačko ministarstvo finansija očekuje da ovogodišnji prihodi od poreza budu za 16,2 milijarde evra veći u odnosu na raniju prognozu, tako da se procenjuje da će najveća evropska privreda u 2011. na porezima ostvariti 571,2 milijarde evra.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POKRENUO JE SERVIS DIJAGNOSTIKE INTELEKTUALNE SVOJINE

RTV

Zavod za intelektualnu svojinu pokrenuo je Servis dijagnostike intelektualne svojine. Oni, bukvalno, odlaze "na noge" klijentima i pomažu im da otkriju kako da unovče svoju originalnost, u svakom smislu.

Procena je da se zbog nekorišćenja patentnih informacija u Evropi godišnje izgubi 20 milijardi evra na razvoj već poznatih rešenja.

Neka od njih možda koristite i vi, u svakodnevnom radu, a da toga niste svesni.

Zaštita intelektualne svojine nije luksuz niti komplikovan proces i privilegija za velike kompanije, naprotiv, mala i srednja preduzeća itekako mogu tu da pronađu svoj interes.

FABRIKA ZA PROIZVODNJU KABLOVSKIH SETOVA DREKSLMAJER (DRAXLEMAIER) ĆE OTVORITI VIŠE OD 500 NOVIH RADNIH MESTA U ZRENJANINU

Tanjug

Fabrika za proizvodnju kablovskih setova Drekslmajer (Draxlemaier) će otvoriti više od 500 novih radnih mesta u tom gradu, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare predstavnika te Grupe i čelnika Grada Zrenjanina.

Ta fabrika u Zrenjaninu trenutno zapošljava 1.600 radnika.

Zahvaljujući zalaganju gradske uprave kao i nadležnih institucija u Novom Sadu i Beogradu, lokacija na kojoj se nalazi sedište Grupe Drekslmajer u industrijskoj zoni "Bagljaš" u Zrenjaninu dobila je status slobodne carinske zone, čime su se stekli uslovi za širenje poslovanja i dodatno zapošljavanje ljudi.

Direktor sedišta Grupe Drekslmajer u Zrenjaninu Miro Vidošević rekao je da im status slobodne carinske zone omogućava da proizvodnu površinu prošire za 14.000 kvadratnih metara i time je udvostruče.

"Povećanje obima posla rezultiralo je i potrebom za povećanjem broja zaposlenih. Drekslmajer je i do sada bio najveći poslodavac u Vojvodini", istakao je Vidošević.

Gradonačelnik Zrenjanina Mileta Mihajlov čestitao je predstavnicima Drekslmajera na proširenju poslovanja i dodao da veruje da će broj od 500 novih radnih mesta biti dodatno uvećan, s obzirom na to da su uslovi za poslovanje koji postoje u industrijskim zonama sada dodatno poboljšani i da otvaraju nove poslovne prilike.

"Grad Zrenjanin je uložio veliki napor da lokacija te fabrike dobije status slobodne carinske zone kako bi uspešno širili poslovanje i verujem da će oni tu šansu iskoristiti i da će se broj novih radnih mesta konstantno povećavati", istakao je Mihajlov.

On je podsetio da 500 najavljenih novih radnih mesta predstavlja samo deo realizovane strategije Grada o zapošljavanju i da su nova radna mesta otvorili i fabrike "Pompea" i "Radijator", da će 150 ljudi zaposliti "Meka Plast", do Nove godine "Roda" i "Metro" otvoriće svoje hipermarkete, a da će se do marta 2012. godine otvoriti nova fabrika lekova.

Grupa Drekslmajer u Zrenjaninu posluje od 2007. godine, danas zapošljava 1.600 ljudi, proizvodi 34 vrste kablovskih setova, a kapacitet proizvodnje je 1400 setova dnevno.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SRBIJE RASKINULA KUPOPRODAJNE UGOVORE ZA ČETIRI PREDUZEĆA NIBENS GRUPE

Agencija za privatizaciju Srbije  je raskinula kupoprodajne ugovore za četiri preduzeća Nibens grupe, zbog neispunjavanja većeg broja ugovornih obaveza.

Kako se precizira u saopštenju, raskinuti su kuporodajni ugovori za Preduzeće za puteve "Beograd", novosadski "Vojvodinaput-Bačkaput", preduzeća za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP iz Novog Sada i fabriku građevinskog materijala Budućnost iz Preševa.

Ističe se da vlasnik u tim preduzećima nije održavao kontinuitet poslovanja, nije ispunio investicione obaveze i dogovoreni socijalni programa, da nije plaćao kupoprodajne rate i da je raspolagao imovinom suprotno odredbama ugovora.

Agencija za privatizaciju će u najkraćem roku postaviti zastupnike kapitala, a u preduzećima će biti pokrenut postupak restrukturiranja, navodi se u saopštenju.

UKUPNA SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMENA PREDUZEĆA SREDNJEBANATSKOG REGIONA U 2011. GODINI IZ MESECA U MESEC BELEŽI RAST

Tanjug

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena preduzeća Srednjebanatskog regiona u 2011. godini iz meseca u mesec beleži rast, izjavio je danas potpredsednik Privredne komore Zrenjanin Momčilo Nikoličić.

Najveći obim spoljnotrgovinske razmene u prvih deset meseci ove godine ostvaren je u Zrenjaninu u iznosu od preko 325 miliona evra ili 87,3 odsto od ukupne spoljnotrgovinske razmene u Srbiji.

Kako je naveo, za period januar-septembar ove godine obim spoljnotrgovinske robne razmene iznosi 373 miliona evra, što u odnosu na ostvareni nivo robne razmene u istom periodu prethodne godine čini povećanje od 33,2 odsto.

"Ovaj obim spoljnotrgovinske razmene učestvuje u ukupnom obimu spoljnotrgovinske razmene Srbije sa 2,23 odsto, a u odnosu na Vojvodinu sa 6,89 odsto. Ukupan obim spoljnotrgovinskog prometa povećan je u odnosu na prethodni mesec za preko 12 odsto, mada u nešto manjem iznosu nego što je bio rast u prethodnom mesecu od preko 14 odsto", kazao je Nikolčić.

Kako je rekao, taj obim spoljnotrgovinskog prometa prouzrokovan je u velikoj meri ostvarenim obimom prometa setova provodnika za paljenje motornih vozila i tekstilnih proizvoda na bazi sintetičkih vlakana u ukupnom iznosu od 167,1 milion evra ili 44,8 odsto, od ukupnog obima prometa, "pri čemu se može konstatovati da je u odnosu na prethodni mesec on porastao za preko 5 odsto".

"Privreda srednjebanatskog regiona izvezla je na strana tržišta proizvode u vrednosti od 208,7 miliona evra, dok je ostvaren uvoz za prvih devet meseci u iznosu od 164,3 miliona evra", dodao je Nikoličić.

On je naveo da u ukupno ostvarenom izvozu Srbije privreda srednjebanatskog regiona učestvuje sa 3,32 odsto, a u odnosu na izvoz Vojvodine sa 9,04 odsto i dodao da što se tiče uvoza Srednjebanatski region u uvozu Srbije učestvuje sa 1,56, a u uvozu Vojvodine sa 5,26 odsto.

"Izvoz privrede srednjebanatskog regiona za period januar-septembar 2011. godine veći je za 47,9 odsto od ostvarenog u istom periodu prethodne godine, dok je rast uvoza znatno usporeniji i dostiže nivo od 27,6 odsto", kazao je Nikoličić.

On je dodao da su najveći izvoznici u periodu januar-septembar ove godine Drekslmajer sa 59,6 miliona evra, Modital sa 31,2 miliona evra, Dijamant sa 21,2 miliona evra, a zatim Dafar, Radijator, FAM Sečanj, Kolpa, Gece, Fulgar i Proizvodnja Mile Dragić.

"Najveći uvoznici za period januar septembar 2011.god. su Drekslmajer sa 55,7 miliona evra, Modital sa 24,7 miliona evra, Dijamant sa 11,8 miliona evra, a zatim Begej, Fulgar, Gece, Fam Sečanj, Kolpa Dafar i Ćirkom", kazao je Nikoličić.

Posmatrano po zemljama najveći izvoz roba ostvaren je u Nemačku, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crna Gora, a najviše se uvozilo iz Rumunije, Italije, Nemačke, Holandije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Austrije i drugih.

IZMENITI ODREDBU ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJA PREDVIĐA OBAVEZNU REGISTRACIJU TRAKTORA SVAKE GODINE

RTV

Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa obaveznu registraciju traktora svake godine, što do njegovog usvajanja pre dve godine nije bila praksa. Poljoprivrednici, njihova udruženja i političke partije slažu se u tome da je potrebno stvoriti uslove za bezbedan saobraćaj, ali i proizvođačima hrane skinuti nepotrebne namete.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Zato nije logično da se prema istom principu registruju. Poljoprivrednik u Zmajevu i zamenik predsednika Kluba paora 100P+ Žarko Kobilarov kaže da su na tu nelogičnost upozoravali od samog usvajanja Zakona o bezbednosti saobraćaja.

"Moj i stav Kluba je da tehnički pregled i polisa osiguranja budu obavezni, a da registracija bude trajna. Kada je reč o kombajnima, tehničku ispravnost treba proveravati na pola godine, s obzirom na to da oni rade od juna do novembra", rekao je za Radio-televiziju Vojvodine Kobilarov.

Na neophodnu izmenu Zakona o bezbednosti u saobraćaju od nedavno ukazuju i političke partije. S tim u vezi Liga socijaldemokrata Vojvodine je u više od 200 mesta širom Vojvodine sakupila preko 30 hiljada potpisa podrške inicijativi da Zakon hitno bude izmenjen. Narodni poslanik Aleksandra Jerkov očekuje da se to ubrzo i desi.

"LSV je napravila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Njime smo predvideli da se ukine obavezna godišnja registracija traktora i da se oni registruju samo jednom. Za ovaj predlog smo dobili podršku i Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga očekujemo da na prvoj narednoj sednici Skupštine ovaj naš predlog bude i usvojen", ističe Jerkovljeva.

Stručnjak na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Lazar Savin kaže da je najmanje što se može učiniti, kada je reč o bezbednosti u saobraćaju traktora i mobilnih sistema u poljoprivredi, tehnički pregled jednom godišnje. On smatra da bi i pri tom trebalo pomoći poljoprivrednicima.

"Najednostavnije je da se tehnički pregled obavi u selu gde se traktori nalaze. Tako bi odziv poljoprivrednika bio veći. Ono što može da bude problem jeste cena tehničkog pregleda i registracije. Zato bi ih trebalo smanjiti kako bi se većina poljoprivrednika odlučila da proveri ispravnosti svojih traktora i mobilnih sistema", kaže Savnin.

Dok Zakon o bezbednosti saobraćaja ne bude izmenjen, proljoprivrednici prilikom registracije za takse treba da izdvoje 2.500 dinara i za tehnički pregled i osiguranje po 1.500 dinara, što je ukupno 5.500 dinara. To je orijentacioni iznos koji zavisi od kubikaže traktora.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

KONFERENCIJA ZA JUGOISTOČNU EVROPU - NAFTA I GAS 2011. BIĆE ODRŽANA 11. NOVEMBRA 2011. GODINE, PRVI PUT U SRBIJI

Konferencija za jugoistočnu Evropu - nafta i gas 2011. biće održana u petak, prvi put u Srbiji, najavili su organizatori.

Rukovodioci najvećih svetskih kompanija i konzorcijuma iz naftne industrije predstaviće na skupu planove u domenu naftovoda i gasovoda i razmotriće ubrzane promene u naftnoj industriji u regionu u cilju promovisanja investicija, sa naglaskom na najkritičnije pitanje energetske sigurnosti snabdevanja u Evropi.

Naglasak će biti na ulozi Srbije u sadašnjim i budućim ekonomskim kretanjima u regionu.

Skupu će prisustvovati ključni učesnici u naftnoj industriji, rukovodioci naftnih kompanija, konzorcijuma, finansijski i međunarodni stručnjaci iz regiona Kaspijskog mora, Persijskog zaliva i Mediterana.

Najavljeno je da će na konferenciji govoriti ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, a među učesnicima će biti i ministar životne sredine i prostornog planiranja Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije Abdilahim Ademi, predsednik Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Petar Škundrić, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, predsednik i izvršni direktor Javnog preduzeća za gas iz Grčke Hari Sakinis, saopštili su organizatori.

Konferenciju organizuje Comokos grup internešenel (Tsomokos Group International- TGI) i Enerdži strim CMG (Energy Stream CMG), a sponzor je grčka gasna korporacija DEPA.

Izvor: Tanjug, 7.11.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG I DRUGIH VIDOVA KRIMINALA IZMEŽU SRBIJE I POLJSKE

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Poljske Jerži Miler potpisali su danas u Varšavi Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala.

Dačić je tom prilikom istakao da je u poslednjih nekoliko meseci saradnja Srbije i Poljske intenzivirana, uz ocenu da potpisani sporazum predstavlja još jedan korak napred u međusobnoj saradnji između dve zemlje.

On je ukazao na značaj potpisivanja ovog sporazuma imajući u vidu da je borba protiv organizovanog kriminala jedno od najvažnijih poglavlja na putu Srbije ka EU, kako pri sticanju statusa kandidata, tako i kasnije kada budu otvoreni pregovori.

Zamenik predsednika Vlade je ponovio da se tema lažnih azilanata koji u zemlje EU dolaze iz Srbije često otvara na sednicama Saveta ministara unutrašnjih poslova i da je zato za Srbiju veoma važna dobra saradnja između dve države i policije.

Dačić je izrazio uverenje da će, imajući u vidu tradicionalno prijateljstvo koje postoji između srpskog i poljskog naroda, i policijska saradnja u narednom periodu biti još intenzivnija.

Poljska je trenutno predsedavajuća Evropskoj uniji, a ministar unutrašnjih poslova te zemlje Jerži Miler predsedavajući Savetu ministara unutrašnjih poslova EU.

Miler je izrazio nadu da će Srbija za vreme predsedavanja Poljske napraviti korak napred na putu evropskih integracija i dobiti status kandidata.

On je istakao da organizovani kriminal ne poznaje granice i dodao da bez efikasne saradnje nema uspešnog rešavanja ovog problema.

Miler se osvrnuo i na želju Srbije da postane punopravna članica Evropske unije, pri čemu je poručio da je Poljska partner koji će pomoći Srbiji da uđe u evropsku porodicu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

SA KOMPANIJOM "MONO METAL" POTPISAN UGOVOR O PODSTICAJU VREDAN 500 HILJADA EVRA • Ova investicija će omogućiti otvaranje 100 novih radnih mesta •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović uručila je danas kompaniji "Mono metal" u Bačkom Monoštoru kod Sombora ugovor o podsticaju za pokretanje proizvodnje metalnih konstrukcija vredan 500 hiljada evra.

Kalanović je tom prilikom istakla da će ova investicija omogućiti otvaranje 100 novih radnih mesta, uz napomenu da program za podsticaj direktnim investicijama daje dobre rezultate.

Vlada Srbija i na ovaj način traži puteve za izlazak iz ekonomske krize, a to može da se učini jedino jačanjem privrede, saopštila je ona i dodala da je za to značajan snažan sektor malih i srednjih preduzeća, kojem pripada i "Mono metal".

Takođe, Kalanović je navela da će "Mono metal" proizvoditi metalne konstrukcije za izvoz, ali i za domaće tržište.

Austrijska kompanija "Mono metal" uložiće 2,7 miliona evra u proizvodnju metalnih konstrukcija u Bačkom Monoštoru i dobila je podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) u četrnaestom krugu Programa za podsticaj direktnim investicijama.

Ova kompanija je najavila da će 100 novih radnika početi da radi u narednih godinu dana, kao i da namerava da ukupno zaposli 400 ljudi.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

USVOJENA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE, BIH, HRVATSKE I CG O OKONČANJU RASELJAVANJA I OBEZBEĐIVANJU TRAJNIH REŠENJA ZA UGROŽENE IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA

Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Crne Gore usvojili su danas u Beogradu Zajedničku deklaraciju o okončanju raseljavanja i obezbeđivanju trajnih rešenja za ugrožene izbeglice i interno raseljena lica.

Zajedničku deklaraciju potpisali su u Palati Srbija - ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Jandroković i ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen.

Oni su u pomenutom dokumentu izrazili uverenje da će postizanje pravednih, sveobuhvatnih i trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica doprineti produbljivanju dobrosusedskih odnosa i obezbeđivanju stabilnosti u regionu.

Svesni smo, kako se navodi, da je uspešno rešavanje ovih pitanja od vitalnog značaja za dalje unapređenje pozitivnih i plodnih odnosa između naših zemalja i građana i da predstavlja podršku našim pojedinačnim nastojanjima da se pridružimo EU.

Deklaracijom se potvrđuje obaveza vlada četiri države da sarađuju u duhu dobre volje kako bi se zaštitila i unapredila prava izbeglica, povratnika i interno raseljenih lica, uključujući i postojeća individualna prava.

Vlade se obavezuju na pružanje sve neophodne političke, materijalne, pravne, socijalne i druge podrške za okončanje raseljenja lica i kako bi im se dala mogućnost da žive kao ravnopravni građani, bez diskriminacije u bilo kojem obliku.

Saglasni smo da vlade, u zavisnosti od potreba, na donatorskoj konferenciji paralelno predstave pojedinačne preostale potrebe, kako bi se produženo izbeglištvo iz perioda 1991-1995. godine okončalo na dostojanstven, održiv i trajan način, navodi se u deklaraciji.

Regionalni program, kako se navodi, obezbeđuje trajna rešenja za otvorena pitanja regionalnog aspekta izbeglištva.

Ostajemo posvećeni nastavljanju napora na nacionalnim nivoima, s ciljem postizanja konačnog rešenja izbegličkog problema, ističe se u deklaraciji.

U "Palati Srbija" danas je održana Ministarska konferencija o rešavanju pitanja izbeglica na zapadnom Balkanu.

Skupu su prisustvovali visoki komesar UN za izbeglice Antonio Gutereš, evropski komesar za proširenje Štefan File, zamenik pomoćnika državnog sekretara zaduženog za Biro za populaciju, izbeglice i migracije SAD Dejvid Robinson, direktor Biroa generalnog sekretara OEBS Paul Frič, direktor Koordinacionog tela za migracije i azil Saveta Evrope Markus Jeger i viceguverner Banke za razvoj SE Imre Tarafas.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

SPOLJNI DUG SRBIJE SMANJEN ZA 287,3 MILIONA EVRA

Spoljni dug Srbije poslednjeg dana avgusta iznosio je 22,83 milijardi evra, što je za 287,3 miliona manje nego u prethodnom mesecu, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Od ukupnog duga, stanje duga po glavnici iznosi 22,68 milijardi evra, a redovna kamata 252,5 miliona.

Dospela glavnica za naplatu iznosi 1,33 milijarde evra, dok zateznih kamata nije bilo. Javni deo spoljnog duga iznosi oko 9,5 milijardi evra, od čega na monetarnu vlast otpada 1,59 milijardi, a na opšti nivo vlasti 7,9 milijardi.

Dug privatnog sektora je 13,33 milijarde evra, od čega na banke otpada 4,19 milijardi, a na preduzeća 9,14 milijardi evra.

Izvor: Tanjug, 7.11.2011.

KONKURS ZA NAJBOLJI MEDIJSKI PRILOG O PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA SE ODNOSI NA MEDIJSKI PRILOG ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 1. DECEMBRA 2011. GODINE I OTVOREN JE ZA SVE NOVINARE ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA KOJI SU REGISTROVANI NA TERITORIJI RS

Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije saopštila je da je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Erste bankom objavila konkurs za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija Srbije.

U saopštenju se navodi da je konkurs, koji je objavljen 12. jula, a odnosi se na medijski prilog za period od 1. januara do 1. decembra 2011. godine, otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Nagrade će biti dodeljene u deset kategorija, a žiri, koji će činiti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Erste banke, do kraja decembra proglasiće nagrađene u svim kategorijama.

Najbolji medijski prilog biće objavljen i na zvaničnim internet prezentacijama Kancelarije za evropske integracije i Delegacije EU u Srbiji.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će pobednici imati priliku da se sretnu sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i da pripreme izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Kancelarija za evropske integracije poziva redakcije da svojim novinarima proslede poziv na konkurs za podnošenje priloga koji doprinose informisanju javnosti o evropskim temama, širenju evropskih ideja i vrednosti i evrointegracijama naše zemlje.

Za dodatne informacije kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije je Ivana Đurić, imejl idjuric@seio.gov.rs.

Takođe, sve informacije o konkursu mogu se preuzeti i na internet prezentaciji Kancelarije za evropske integracije, u odeljku Info servis - Pres centar, kao i u prilogu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZE FIZIČKOG LICA KOJE OSTVARI KAPITALNI DOBITAK PROMETOM UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 72
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARUJE NA IME NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA PRETRPLJENU ŠTETU USLED PROLAZA PREKO NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezu na dohodak građana: član 66
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I PUTOVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Uprava carina: CARINSKI POSTUPAK SA ROBOM KOJA SE OTPREMA PO TIR KARNETU - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (Konvencija Tir, 1975), sa prilozima: član 19
 • Uprava carina: NEVAŽEĆA UVERENJA I MEĐUNARODNE DOZVOLE ZA LINIJSKI I VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 24
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "DUFRY" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "ELMAG INTERNATIONAL" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: APSOLUTNO BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Privredni apelacioni sud: NASTUPANJE APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA - Zakon o privrednim prestupima: čl. 37 i 40
 • Privredni apelacioni sud: OBRAZLOŽENJE PRESUDE I OCENA DOKAZA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST PRAVNOG LICA U STEČAJU ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 10
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 6 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ODMERAVANJE KAZNE - Zakon o privrednim prestupima: čl. 20 i 21
 • Privredni apelacioni sud: OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA - Zakonik o krivičnom postupku: član 355 stav 1 tačka 2)
 • Privredni apelacioni sud: OSUĐUJUĆA PRESUDA I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO OKRIVLJENOG DA U POSTUPKU UPOTREBLJAVA SVOJ JEZIK I DA NA SVOM JEZIKU PRATI GLAVNI PRETRES - Zakonik o krivičnom postupku: član 9 i član 368 stav 1 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: SMRT ODGOVORNOG LICA I OBUSTAVA POSTUPKA - Zakon o privrednim prestupima: član 54
 • Privredni apelacioni sud: UBLAŽAVANJE KAZNE - Zakon o privrednim prestupima: član 23
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA IZVRŠENJE ODLUKA - Zakon o privrednim prestupima: čl. 148 i 150
 • Privredni apelacioni sud: USLOVNA OSUDA - Zakon o privrednim prestupima: član 27
 • Privredni apelacioni sud: ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM RADA U JAVNOM INTERESU - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 179
 • Privredni apelacioni sud: ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM RADA U JAVNOM INTERESU - Zakon o privrednim prestupima: čl. 148 i 151
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104

Evropski Parlament:

Stečajevi:

U periodu od 31. oktobra do 4. novembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

171203

JUGOHEMIJA MANAGEMENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

04.11.2011

60

171192

M.P.TE - U LIKVIDACIJI

Zaječar

04.11.2011

60

171188

MAKOT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

04.11.2011

60

171196

HIDRO FOUR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.11.2011

60

171177

SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.11.2011

60

171169

HIGH DEFINITION DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.11.2011

60

171175

TESLA GREEN MOTORS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

04.11.2011

60

171159

KRUZ AUTO - U LIKVIDACIJI

Valjevo

04.11.2011

60

171148

ESCALANTE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

04.11.2011

60

171154

LA VIE - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

04.11.2011

90

171161

MOUNTAIN - NEKRETNINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

04.11.2011

60

171138

BEGOODIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

04.11.2011

60

171142

SECIUS - U LIKVIDACIJI

Ćuprija

04.11.2011

60

171117

TOOLS - COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

04.11.2011

60

171095

BEOLIMAN - U LIKVIDACIJI

Požega

04.11.2011

60

171089

VRANSYS - U LIKVIDACIJI

Vranje

04.11.2011

60

171083

SGP PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.11.2011

60

171072

MIELMONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

03.11.2011

90

171068

NEO COMPUTERS TECHNOLOGY - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.11.2011

60

171064

OMIKRON INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

03.11.2011

60

171053

HIDRO THREE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.11.2011

60

171049

BB - U LIKVIDACIJI

Lebane

03.11.2011

60

171045

ELIXIR - U LIKVIDACIJI

Senta

03.11.2011

60

171041

TELECENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.11.2011

60

171037

MALA VOĆNA FAMILIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.11.2011

60

171033

FERO-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Kruševac

03.11.2011

60

171022

AUTO NUMERO UNO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

03.11.2011

60

171016

ŽIŽ HUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

03.11.2011

60

170995

KIKI LEDY - U LIKVIDACIJI

Leskovac

03.11.2011

60

170987

RIČARDOVA GLAVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.11.2011

90

170979

SEED CENTER - U LIKVIDACIJI

Temerin

03.11.2011

60

170983

START - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.11.2011

60

170968

MILPER-GROF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

03.11.2011

60

170966

ŠTRUMFOVI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

03.11.2011

60

170957

FUTURING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.11.2011

60

170945

B+ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.11.2011

60

170941

B.R.C. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

03.11.2011

60

170934

ABBOSS - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

03.11.2011

60

170926

LATIFI COMPANY - U LIKVIDACIJI

Bujanovac

03.11.2011

60

170919

TOPEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

03.11.2011

60

170907

ENCOSA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

02.11.2011

60

170903

BJELIĆ COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.11.2011

60

170892

ENKA-TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.11.2011

60

170870

CHEMINOVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

02.11.2011

60

170874

PITAGORA TRADE - U LIKVIDACIJI

Preševo

02.11.2011

60

170851

LUKA TRANS COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.11.2011

60

170847

ABBS JOVIČIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.11.2011

60

170841

XPLUSSRB GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.11.2011

60

170834

VENKO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

02.11.2011

60

170836

POLET - U LIKVIDACIJI

Vlasotince

02.11.2011

60

170819

ČIGRA-SHOP - U LIKVIDACIJI

Prokuplje

02.11.2011

60

170804

CENTAR ZA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.11.2011

60

170811

ENERGY NET ONE - U LIKVIDACIJI

Sombor

02.11.2011

60

170798

AUTO ŠKOLA STOP - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.11.2011

60

170790

BATA-CO - U LIKVIDACIJI

Jagodina

01.11.2011

60

170786

BEOPLUS KBO - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

01.11.2011

60

170769

ELCO-M - U LIKVIDACIJI

Bečej

01.11.2011

60

170760

RP COMPANY SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

01.11.2011

60

170753

BEOUNO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

01.11.2011

60

170731

KVADRAT TAČKE B - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

01.11.2011

60

170700

IDING SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.11.2011

60

170682

AGROVET-M - U LIKVIDACIJI

Loznica

01.11.2011

60

170671

DM-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.11.2011

60

170649

HIDRO PRO - U LIKVIDACIJI

Sombor

01.11.2011

60

170627

FRIGOTEHNIKA - U LIKVIDACIJI

Trstenik

31.10.2011

60

170604

LILY STARS - U LIKVIDACIJI

Šabac

31.10.2011

60

170596

SKY TECH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.10.2011

60

170578

KINESKA KUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

31.10.2011

60

170570

SEALAND - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

31.10.2011

60

170561

LINGOSLAV - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.10.2011

60

170547

MAINE 011 - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.10.2011

60

170536

POLITEHNIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.10.2011

60

170522

BOKI-ING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.10.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 7.11.2011.