Aktuelne vesti na dan 05. januar 2012

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 102 OD 31.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZVANJIMA I ZANIMANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE, ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 100 OD 29.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O POSTUPANJU S AKTIMA KOJI SE PODNOSE U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O STRATEŠKOM PLANU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVEŠTENJA LICU KOJE HOĆE DA DA KRV ILI KOMPONENTE KRVI, SADRŽINI UPITNIKA I SADRŽAJU OBRASCA SAGLASNOSTI LICA KOJE PRISTUPA DAVANJU KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH SERTIFIKATA, KAO I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA O PRIMENI SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UNOŠENJE ŠTETNIH ORGANIZAMA I UVOZ BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ZA POTREBE OGLEDA, NAUČNE SVRHE ILI ZA RAD NA KLONSKOJ SELEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA, LISTI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA, USLOVIMA I NAČINU PRAĆENJA RADI MOGUĆEG OTKRIVANJA POJAVE ONIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE TO PODRUČJE PROGLAŠENO ZAŠTIĆENIM, KAO I O BRISANJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SA LISTE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNIČKE I PROFESIONALNE
OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZORNOG OCENJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA SMANJENJE EMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE I POLITIKE RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011
 • SPROVOĐENJE POSTUPKA USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • ZABRANA POVRATNOG DEJSTVA NOVIH NORMI ZAKONA O POLICIJI U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV POLICIJSKOG SLUŽBENIKA
 • KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Opšti deo Zakona

Dva računa budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

Prihodi i primanja budžeta

Rashodi i izdaci budžeta

Izvršenje budžeta

Osnovice za plate, dodatak za ostvarene rezultate rada i napredovanje državnih službenika

Izvršavanje obaveza prema KBS i postupanje kada se ne ostvare dodatni prihodi

Nenamenski transferi lokalnoj samoupravi uvećani su za 4,41% u odnosu na 2011. godinu

Najmanje 50% dobiti za 2011. godinu uplaćuje se u budžet Republike Srbije

U 2012. godini ne mogu se vršiti isplate toplog obroka, regresa, nagrada i bonusa, kao i netransparentnih nagrada - ali mogu jubilarne nagrade stečene za 2012. godinu

Način i uslovi korišćenja poslovnog prostora i pokretnih stvari u 2012. godini

Opet je, za 2012. godinu, uređeno pretvaranje dospelih potraživanja Republike u kapital dužnika

Obračunata amortizacija može se srazmerno umanjiti

Nacionalni investicioni plan

Mogućnost neposrednog usmeravanja sredstava mesnim zajednicama

Javne nabavke male vrednosti i obaveza pribavljanja bankarske garancije

Dosledno praćenje maksimalnog broja zaposlenih i/ili finansiranih od lokalne samouprave

Ograničenje u zasnivanju radnog odnosa sa novim licima

Opet će OOSO prilagođavati rashode, eventualno, smanjenim prihodima

Obustava izvršavanja aproprijacije za izvršavanje rashoda (i izdataka) suprotno odredbama zakona

Više se, ovim zakonom, ne propisuje povraćaj neutrošenih sredstava u budžet (Republike Srbije)

 

 • OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2011. GODINU: • INSTRUKCIJE ZA SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA • ROK ZA PODNOŠENJE BILANSA I PORESKE PRIJAVE JE 12. MART 2012. GODINE •

Zakonska regulativa na osnovu koje se vrši obračun poreza

OBVEZNICI PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Obveznici podnošenja poreske prijave na Obrascu PDP i poreskog bilansa na Obrascu PB1

Obveznici podnošenja poreske prijave na Obrascu PDN 1 i poreskog bilansa na obrascu PBN 1

Nerezidentni obveznici podnose poreski bilans na Obrascu PBPJ

Budžetski korisnici podnose poreski bilans na Obrascu PBN

Obveznici podnošenja Obrasca PDPO - poreske prijave za porez po odbitku

Obveznici podnošenja Obrasca PPKD - poreske prijave za porez na dobit na prihode po osnovu kapitalnih dobitaka

Obaveza utvrđivanja poreza na dobit od strane obveznika u postupku likvidacije i stečaja

ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Rok za podnošenje izmenjene poreske prijave

Dokumentacija koja se dostavlja uz poreski bilans i prijavu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA - OBRAZAC PB1

A. Poslovna dobit i gubici

I Finansijski rezultat u Bilansu uspeha

Dobit poslovne godine - r. br. 1

Dobit ostvarena po osnovu prihoda od predmeta koncesije - r. br. 2

Gubitak poslovne godine - r. br. 3

II Kapitalni dobici i gubici - r. br. 4 i 5

III Usklađivanje rashoda - r. br. 6 do 33

Troškovi koji nisu dokumentovani - r. br. 6

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje - r. br. 7

Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama - r. br. 8

Rashodi za reklamu i propagandu koji nisu dokumentovani ili je primalac poklona povezano lice - r. br. 9

Kamate zbog neblagovremeno plaćanih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina i troškovi prinudne naplate - r. br. 10 i 11

Novčane, ugovorne kazne i primanja zaposlenih po osnovu učešća zaposlenih u dobiti - r. br. 12 i 13

Troškovi koji nisu nastali u svrhe obavljanja poslovne delatnosti - r. br. 14

Troškovi materijala i prodate robe koji prelaze iznos obračunat po FIFO metodi - r. br. 15

Troškovi otpremnina i naknada zaposlenim po osnovu odlaska u penziju i prestanka radnog odnosa - r. br. 16 i 17

Računovodstvena i poreska amortizacija - r. br. 18 i 19

Amortizacija za stalna sredstva - I grupa

Amortizacija za stalna sredstva - grupe II do V

Obračun amortizacije na OA Obrascu

Izdaci za zdravstvene, obrazovne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i druge namene - r. br. 20

Izdaci za ulaganja u oblasti kulture - r. br. 21

Članarine komorama, savezima i udruženjima - r. br. 22

Rashodi za reklamu i propagandu - r. br. 23

Rashodi po osnovu reprezentacije - r. br. 24

Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja - r. br. 25

Porezi, doprinosi i takse koji nisu plaćeni u poreskom periodu - r. br. 26 i 27

Uvećanje ispravke vrednosti potraživanja banke iznad iznosa utvrđenog propisima NBS - r. br. 28

Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom bilansu - r. br. 30 i 31

Rashodi po osnovu obezvređenja imovine - r. br. 32 i 33

IV Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena - r. br. 34 do 36

V Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije - r. br. 37 i 38

VI Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama - r. br. 39 do 41

VII Usklađivanje prihoda

Porez na dobit plaćen od strane nerezidentne filijale - r. br. 42

Porez po odbitku koji je na dividende, kamate i autorske naknade platila nerezidentna filijala kao poreski kredit rezidenta Republike Srbije - r. br. 43 i 44

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja za koje se uvećava prihod - r. br. 45

Prihodi koji ne ulaze u osnovicu za oporezivanje - r. br. 46 i 47

VIII Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena - r. br. 48 do 53

IX Oporeziva dobit

Gubici iz poreskog bilansa prethodnih godina koji umanjuju oporezivu dobit - r. br. 56

Ostatak oporezive dobiti - r. br. 57

B. Kapitalni dobici i gubici - r. br. 58 do 63

Utvrđivanje prodajne i nabavne cene za potrebe kapitalnog dobitka, odnosno gubitka

Specifični slučajevi oko ostvarivanja kapitalnih dobitaka

Kapitalni dobici i gubici koji se ostvaruju prodajom hartija od vrednosti

V. Poreska osnovica

 

 • CARINSKI POSTUPAK U SLOBODNIM ZONAMA: • Evidencije, smeštaj i postupanje s robom u slobodnoj zoni, carinski dug, deklaracija i kontrolnik za privremeno iznošenje robe iz slobodne zone •

Mere trgovinske politike i carinski nadzor

Korisnik slobodne zone

Odobravanje evidencije o robi u slobodnoj zoni i druga odobrenja

Zahtev za odobravanje evidencije o robi u slobodnoj zoni

Odobravanje evidencije zaliha u slobodnoj zoni

Izmene ili dopune u vođenju evidencije zaliha u slobodnoj zoni

Unos i smeštaj robe u slobodnu zonu

Unos i smeštaj strane robe u slobodnu zonu

Unos i smeštaj domaće robe u slobodnu zonu

Unos domaće robe namenjene izvozu

Potvrda o unosu robe u slobodnu zonu

Potvrda o carinskom statusu robe

Postupanje sa robom u slobodnoj zoni

Stavljanje robe u slobodan promet

Postupak aktivnog oplemenjivanja u slobodnoj zoni

Obavljanje dela proizvodnih radnji izvan zone

Ostali carinski postupci u slobodnoj zoni

Uobičajeni oblici postupanja sa robom i ustupanje i uništenje robe smeštene u slobodnu zonu

Garancija za obezbeđivanje naplate carinskog duga

Iznošenje robe iz slobodne zone

Iznošenje robe radi izvoza, ponovnog izvoza ili smeštaja u drugi deo carinskog područja Republike Srbije

Iznošenje robe iz slobodne zone radi upućivanja u drugu zonu ili drugu unutrašnju carinsku ispostavu

Carinski dug u vezi sa robom u slobodnoj zoni

Carinski dug koji nastaje prihvatanjem deklaracije za puštanje robe u slobodan promet

Carinski dug koji nastaje stavljanjem u slobodan promet robe iz postupka aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza

Carinski dug koji nastaje nezakonitim raspolaganjem robe u zoni

  - Deklaracija i kontrolnik za privremeno iznošenje robe iz slobodne zone

DEKLARACIJA ZA PRIVREMENO IZNOŠENJE ROBE IZ SLOBODNE ZONE

 

 • UVOZNE DAŽBINE KOJE SE PRIMENJUJU NA ROBU POREKLOM IZ EVROPSKE UNIJE U 2012. GODINI

Stope carine

Sezonske carinske stope

Posebne dažbine (prelevmani)

 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 2.1. DO 8.1.2012. GODINE
MAKROEKONOMSKA POLITIKA OD 2012. DO 2016. GODINE: Reforma penzionog sistema, depolitizacija javnih preduzeća i poreska reforma su neophodan uslov za održiv privredni rast Srbije, ali je potrebno doneti i Plan oporavka proizvodnje do 2020. godine •

Privredna komora Srbije će u junu predložiti novi okvir makroekonomske politike od 2012. do 2016. godine, namenjen novoj vladi, najavila je potpredsednica PKS Vidosava Džagić.

Taj predlog mera predviđa sveobuhvatnu sistemsku reformu, povećanje godišnje stope privrednog rasta do pet odsto, domaće štednje i investicija, smanjenje javne potrošnje, rekla je ona za Tanjug.

Ističući da bi cilj trebalo da bude dostizanje potencijalne godišnje stope privrednog rasta od oko pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), Džagić je rekla da su za to, pre svega, potrebne reforme socijalnog sistema, efikasna aktivna politika zapošljavanja, povećanje tehnološke osnove proizvodnje u cilju podizanja produktivnosti i konkurentnosti.

Prema njenim rečima, makroekonomski okvir za period 2012-2016. godine mora biti zasnovan na otklanjanju ključnih disproporcija između proizvodnje i potrošnje, domaće štednje i nivoa neophodnih investicija, razvijenih i nerazvijenih regiona, uvoza i izvoza koji stvara neodrživ jaz i pokriva se zaduživanjem.

Džagić je upozorila da su prisutne i neodržive disproporcije između aktivnog i izdržavanog stanovništva, zaposlenih i nezaposlenih, zaposlenih u administraciji i proizvodnom sektoru, broja zaposlenih i broja penzionera.

Ove strategijske neravnoteže moraju biti orijentir za redefiniciju svih politika - od monetarne i fiskalne do regionalne, razvojne, industrijske i izvozne, dodala je ona.
Džagić je naglasila da su za radikalno poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji neophodni smanjenje javne potrošnje do 35 procenata, sveobuhvatna reforma javnog sektora i finansiranje države primereno mogućnostima privrede.

Navodeći da je reforma penzionog sistema jedan od prioriteta u okviru reforme javnog sektora, ona je dodala da će biti potrebni dokapitalizacija penzionih fondova, dovođenje penzionera u isti položaj bez obzira na vreme penzionisanja, kao i revidiranje postojeće skale beneficiranog staža.

Javna preduzeća treba depolitizovati i uvesti profesionalni menadžment, a neophodno je kompletirati regulativu i izgraditi infrastrukturu za privatno javno partnerstvo i koncesije, radi podsticanja investicija i stvaranja uslova za efikasnije investiranje u javni sektor.

Poreska reforma treba da poresko opterećenje svede na 35 odsto BDP, uz uvođenje progresivnih poreskih stopa i na dohodak i na potrošnju, a paralelno sa tom reformom potrebno je uspostaviti sistem efikasnih mehanizama zaštite poverilaca, poštovanje ugovora i regulisanje finansijske discipline.

"Reforme su neophodan, ali ne i dovoljan uslov za održiv privredni rast Srbije. Neophodno je doneti Plan oporavka proizvodnje do 2020. godine i prilagoditi instrumente finansijske i nefinansijske podrške realizaciji plana oporavka proizvodnje namenjene izvozu", poručili su iz PKS.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Odredbe o tužilačkoj istrazi za krivična dela organizovanog kriminala i ratnog zločina koji se vode pred Specijalnim sudom počinju da se primenjuju od 15. januara 2012. godine • Za ostala krivična dela ZKP se primenjuje od 1. septembra 2012. godine •

Primena novog Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - dalje: ZKP - prim. red) kojim se uvodi tužilačka istraga za krivična dela organizovanog kriminala i ratnog zločina koji se vode pred Specijalnim sudom, počinje od 15. januara.

Tužilačka istraga predviđa da je teret dokazivanja optužbe na tužiocu umesto dosadašnje prakse u kojoj sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze.

Zakonik predviđa da javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom, odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodi istragu, zaključuje sa okrivljenim sporazum o priznanju krivice i sporazum o svedočenju, a ovlašćen je da izjavi žalbu i podnosi vanredne pravne lekove.

Novi ZKP, usvojen 26. septembra prošle godine u Skupštini Srbije, će se za ostala krivična dela primenjivati od 1. septembra 2012. godine.

Jedna od njegovih novina je da je odbrani omogućeno da u toku istrage prikuplja dokaze i materijal u svoju korist.

Zakonik predviđa i sporazume o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog, proširena je mogućnost određivanja jemstva, a preciznije su utvrđeni i kriterijumi za izricanje novčane kazne i kazne rada u javnom interesu, kao i njihovo zamenjivanje kaznom zatvora.

Novina je da za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, branilac može biti samo advokat sa najmanje pet godina prakse.

Kada je reč o žalbi, prvostepeni sud može ponovo otvoriti glavni pretres i nastaviti dokazni postupak ako su u žalbi iznete činjenice i predloženi novi dokazi.

Izvor: RTV, 4.1.2012.

ZAKON O STEČAJU: Od početka 2011. godine otvoreno je 1.220 postupaka, od čega je 196 automatskih stečajeva, a zaključen je 301 stečajni postupak

U Srbiji se vodi 2.323 aktivnih stečajnih postupaka, a od početka 2011. godine zaključen je 301 stečajni postupak, najnoviji su podaci Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Od početka ove godine otvoreno je 1.220 postupaka, od čega je 196 automatskih stečajeva.

"Prema podacima na dan 21. decembar 2011. godine bilo je 2.323 aktivnih stečajnih postupaka, od čega se po Zakonu o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 85/2005 - dr. zakon - prim. red) vodi 510 predmeta, a po Zakonu o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red) 1.813 aktivnih postupaka", navela je Agencija u pisanom odgovoru agenciji Tanjug.

"Od 1.813 postupaka, koji se vode po novom Zakonu o stečaju, 1.501 predmet vode stečajni upravnici kao fizička lica, a 312 vodi Agencija za privatizaciju kao stečajni upravnik. Od ukupno 2.323 aktivnih predmeta, 690 su takozvani automatski stečajevi".

"Od počcetka godine otvoreno je 1.220 postupaka, a Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ima u svojoj bazi podataka informaciju o 125 predmeta koji su se vodili ili se još vode po Zakonu o prinudom poravnanju, stečaju i likvidaciji, dok potpune informacije o tim postupcima imaju privredni sudovi", navela je Agencija.

Od početka primene Zakona o stečaju bilo je otvoreno ukupno 1.018 automatskih stečajnih postupaka, precizira se u odgovoru.

Agencija za licenciranje stečajnih podataka ne raspolaže podatkom u koliko slučajeva je proglašen bankrot i iz kojih delatnosti je najviše bilo stečajeva u ovoj godini.

Ukupno prosečno trajanje za predmete koji se vode po Zakonu o stečaju (2.264 predmeta) je osam meseci i 24 dana, dok je ukupno prosečno trajanje za predmete koji se vode po Zakonu o stečajnom postupku (1.553 predmeta) tri godine, tri meseca i deset dana.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

NOVA UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE: Za nesprovođenje Uredbe propisane su novčane kazne u iznosu od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u firmi i od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, kao i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti za sve subjekte • Inspekcija počela kontrolu sprovođenja Uredbe

Tržišni inspektori od jutros u trgovinama kontrolišu primenu Uredbe o ograničenju marže na 10 procenata za osnovne životne namirnice, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

Iz Ministarstva su objasnili da će inspektori kontrolisati popisne liste od 31. decembra 2011. i trgovcima davati naloge o sprovođenju uredbe.

Takođe, biće vršena kontrola ulaznih faktura i na taj način kontrolisani proizvođači.

Vlada Srbije je 30. decembra donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

Prema procenama stručnjaka, ta mera trebalo bi da "snizi" cene osnovnih žitvonih namirnica od 10 do 15 procenata.

Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i 500, jestivo suncokretovo ulje, termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano), jogurt, beli kristalni šećer i svinjsko, goveđe i kokošje sveže meso i slatkovodnu ribu.

Uredba je stupila na snagu poslednjeg dana prošle godine i važiće šest meseci.

U resornom ministarstvu poljoprivrede i trgovine je istaknuto kako je cilj donošenja uredbe sprečavanje, odnosno, korekcija nastalih deformacija u cenovnoj strukturi određene robe u fazi prometa na malo, i to osnovnih prehrambenih namirnica.

Namera je i da budu izbegnuti poremećaji na tržištu koji za posledicu imaju otežano snabdevanje robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Za nesprovođenje uredbe predviđena je i novčana kazna od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može biti izrečena i mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za odgovorno lice u firmi predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom tog dokumenta obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI – JAVNI POZIV Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo javni poziv za finansiranje iz budžeta RS fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva • Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2012. godine •

Na osnovu člana 36. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010 - prim. red), Ministarstvo prosvete i nauke raspisuje javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete i nauke.

1. Inovacione aktivnosti fizičkih lica koje se prijavljuju po ovom pozivu

Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2011. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizičkih lica inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete i nauke skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010).

Fizičko lice se upisuje u Registar kao inovator ako ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji i ako poseduje ispravu o priznatom patentu. Ogledni obrazac zahteva za upis fizičkog lica u Registar, nalaze se na portalu Ministarstva www.mpn.gov.rs u okviru naslova "Nauka i istraživanje - Inovaciona delatnost - Registar inovacione delatnosti".

U cilju afirmacije, unapređenja i ostvarivanja ciljeva inovacione politike, po osnovu ovog javnog poziva se finansiraju inovacione delatnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica - registrovani subjekti inovacione delatnosti, a tako što se:
- obezbeđuje finansijska podrška u cilju unapređenja stručne i materijalno-tehničke opremljenosti ili strukovne organizovanosti inovatora i stvaranja uslova za njegovo uključenje u pojedine inovacione delatnosti ili projekte finansirane sredstvima budžeta autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, Fonda za inovacionu delatnost i drugih fondova, međunarodnih finansijskih organizacija, kao i sredstvima nosilaca inovacione delatnosti;

- obezbeđuje finansijska podrška za izradu prototipa prozvoda koji će se realizovati kroz proktičnu primenu patentnog rešenja;
- obezbeđuje finansijska podrška za opremanje inovatora stručnim, materijalnim i drugim resursima koji su u funkciji realizacije inovacionih projekata iz člana 28. Zakona.

2. Vreme realizacije

Po ovom pozivu se može zahtevati finansiranje inovacione delatnost/projekta za čiju realizaciju su neophodne aktivnosti u trajanju od 3 i 6 meseci.

3. Finansiranje odobrenih zahteva

Finansiranje pojedine inovacione delatnosti/projekta po ovom pozivu vrši se do iznosa od 400.000,00 dinara.

4. Ostalo

Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica-inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar. Prijave za finansiranje se podnose popunjavanjem Obrasca I za prijavu koji je zajedno sa "Uputstvom za podnosioce prijave za finansiranje fizičkih lica registrovanih inovatora" objavljen na internet sajtu Ministarstva www.mpn.gov.rs u okviru naslova Nauka i istraživanje, u podnaslovu Javni pozivi - Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti -2011 i dostavljanjem priloga navedenih u tački 2. pomenutog Uputstva.

Prijavu za finansiranje iz budžetskih sredstava fizičkih lica inovatora upisanih u Registar inovacione delatnosti potpisanu od strane registrovanog fizičkog lica inovatora potrebno je dostaviti u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "za Javni poziv - finansiranje fizičkih lica-inovatora".

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine - produžen do 31.1.2012. godine - prim. red, videti na http://www.mpn.gov.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su: Sanja Pavlović i Tijana Knežević, kontakt telefoni: 011/ 361-65-26 i 011/3640-230 lok.107

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 4.1.2012.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI – JAVNI POZIV Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu • Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2012. godine •

Na osnovu člana 36. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010 - prim. red), Ministarstvo prosvete i nauke raspisuje javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu.

1. Inovacioni projekti koji se prijavljuju po ovom pozivu

Programi inovacione delatnosti za 2011. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti - pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti - Registar koji vodi Ministarstvo prosvete i nauke - Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2011. godinu utvrđenih Uredbom o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010 - prim. red):

a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;
b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;
v) Program podsticaja saradnje registrovanih subjekata inovacione delatnosti sa nosiocima inovacione delatnosti iz nedovoljno razvijenih područja;
g) Program finansiranja projekata čije se aktivnosti odnose na primenu rezultata inovacionih aktivnosti fizičkih lica - registrovanih subjekata inovacione delatnosti.

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.
Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:

- tipa 1 - za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;
- tipa 2 - za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata.

2. Vreme realizacije inovacionog projekta

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju 6 ili 12 meseci, a realizuju se do kraja 2012. godine.

3. Finansiranje odobrenih inovacionih projekata

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

4. Ostalo

Inovacioni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrasca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs u okviru naslova Nauka i istraživanje, u podnaslovu Javni pozivi - Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti - 2011.

Prijava inovacionog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "za Javni poziv - prijava predloga inovacionog projekta"

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine - produžen do 31.1.2012. godine - prim. red, videti na http://www.mpn.gov.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su: Sanja Pavlović i Tijana Knežević, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.
Detaljnije informacije o javnom pozivu možete pogledati na http://www.mpn.gov.rs/nauka/page.php?page=276

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 4.1.2012.

JUBILARNE NAGRADE ZA PROSVETU: Ministarstvo prosvete i nauke uputilo poziv gradonačelnicima i predsednicima opština da isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. I 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije uputilo je poziv svim gradonačelnicima i predsednicima opština da ispune obaveze i isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili.

Vlada Srbije je kroz predloge zakonskih rešenja, koje je usvojila Narodna skupština u toku prošle godine, stvorila pravni osnov za isplatu jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima za 2009. i 2010. godinu (za 2011. godinu ta obaveza je već bila utvrđena zakonom), kao i za povećanje prihoda lokalnih samouprava.

Na osnovu toga lokalne samouprave su povećale svoje prihode čime su se stvorili materijalni uslovi za isplatu jubilarnih nagrada, što je većina lokalnih samouprava i učinila.

Lokalne samouprave čiji prihodi nisu povećani primenom novih zakonskih rešenja su u obavezi da se jave Ministarstvu finansija kako bi im bilo omogućeno da ostvare svoje obaveze u pogledu isplate jubilarnih nagrada.

Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je poziv predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti da u neposrednim razgovorima sa gradonačelnicima ili predsednicima opština koje još nisu isplatile jubilarne nagrade utvrde šta je razlog tome i kada i kako će taj problem biti rešen.

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović ocenio je da drugo polugodište treba da počne na vreme u svim školama, odnosno lokalnim samoupravama, kao i da učenici ne smeju da trpe posledice nesporazuma ili neodgovarajućih odluka lokalnih samouprava.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.1.2012.

Nova Uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država: OČEKUJE SE DA ĆE USKORO BITI USVOJENA, A PREDVIĐENO JE DA SE UČEŠĆE SMANJI SA DESET NA PET ODSTO KAO I DA SE UKUPNI LIMIT ZAJEDNIČKIH PORODIČNIH PRIMANJA POVEĆA SA 120.000 NA 150.000 DINARA

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je danas da će uskoro biti usvojena nova uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država, s obzirom na to da je parlament juče usvojio Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Dulić je u izjavi za agenciju Beta izrazio očekivanje da će ova uredba biti usvojena na jednoj od narednih sednica Vlade i istakao da će taj dokument, koji predviđa smanjenje učešća sa deset na pet odsto, omogućiti da građani lakše dođu do stambenih kredita.

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina.

On je napomenuo da su u 2011. godini sredstva za subvencionisanje stambenih kredita iznosila 2,5 milijardi dinara, dok će naredne godine u inicijalnom budžetu za te svrhe biti opredeljeno 1,2 milijarde dinara.

Ministar je izrazio nadu da će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za sve one koji žele da uzmu kredit.

Namera je, kako je istakao, da se iz budžetske rezerve ukoliko bude bilo tražnje za kreditima subvencionisanje pomogne tako što bi tokom prvih šest meseci naredne godine bila izdvojena dodatna sredstva u iznosu do 500 miliona dinara.

Dulić je naveo da računice pokazuju da će, zavisno od veličine stana i od cene kvadrata, uz pomoć subvencija moći da se kupi od 1.800 do 2.000 stanova, pri čemu je ove godine subvencionisane stambene kredite uzelo između 3.000 i 4.000 ljudi.

Izračunato je i da će izmenama važeće uredbe mesečna rata za stan koji košta 60.000 evra iznositi između 250 i 260 evra, saopštio je ministar.

Govoreći o borbi protiv korupcije, on je istakao da je Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u poslednjih mesec dana prijavljeno približno 50 slučajeva sumnji na korupciju u okviru delatnosti tog ministarstva.

Prema njegovim rečima, prijave su u najvećem delu vezane za nepravilnosti u radu lokalnih samouprava, odnosno sporo izdavanje građevinskih dozvola ili traženje mita, pri čemu nije bilo nijedne prijave iz oblasti zaštite životne sredine ili rudarstva.

Dulić je podsetio i na to da na sajtu resornog ministarstva građani od 24. novembra mogu da prijave sumnju na korupciju i zlopotrebe u radu službi iz tog resora.

Ministar je potvrdio da je i sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda razgovarao o mogućnosti da se na sajtu katastra nepokretnosti postavi sličan link kako bi građani mogli da prijave sve nepravilnosti u radu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva: OD 1. JANUARA 2012. GODINE REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI JE OBAVEZNA SAMO UKOLIKO IMA PROMENA U DOMAĆINSTVIMA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će od 1. januara 2012. važiti potpuno nov način registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer će ona biti obavezna samo ukoliko ima promena u domaćinstvima.

Petrović je u intervjuu agenciji Tanjug objasnio da su do sada poljoprivrednici morali svake godine da obave sve formalnosti i izvrše prijavu svojih poljoprivrednih gazdinstava, dok će od 2012. samo oni koji imaju promene u svojim gazdinstvima imati obavezu obnove registracije.

Ministar je ocenio da između 70 i 80 odsto poljoprivrednika neće morati da u 2012. obnovi registraciju gazdinstava, pri čemu je podsetio na to u Srbiji trenutno ima više od 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Samo oni koji imaju promene biće obavezni da te promene unesu, inače će snositi sankcije ukoliko se ispostavi da to nisu učinili, poručio je on.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Predlog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, Izmene Zakona o udžbenicima, Predlog Nacionalne strategije obrazovanja: PREDLOZI I IZMENE TREBA DA BUDU USVOJENI NAJKASNIJE 19. JANUARA 2012. GODINE, A PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE OBRAZOVANJA TREBALO BI DA BUDE OBJAVLJEN DO 15. JANUARA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da resorno ministarstvo planira da tokom januara objavi predlog Nacionalne strategije obrazovanja,

Obradović je u izjavi agenciji Beta rekao da bi posle javne rasprave taj dokument trebalo da bude uobličen u martu.

On je naveo da na strategiji radi veliki broj raznih stručnjaka i da su prve rekcije stručne javnosti veoma povoljne, a predlog strategije biće objavljen do 15. januara, na sajtu Ministarstva prosvete i nauke.

Strategija će biti usaglašena sa svim evropskim i svetskim trendovima, naveo je Obradović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je ostalim ministarstvima nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene Zakona o udžbenicima.

Očekujemo da ostala ministarstva daju svoje predloge i da zatim Vlada Srbije usvoji zakonske predloge najkasnije 19. januara, kazao je Obradović.

Ministar prosvete i nauke očekuje da bi o pomenutim zakonima Skupština Srbije mogla da raspravlja na vanrednom zasedanju, krajem januara ili početkom februara, dodavši da je cilj novih zakona poboljšanje stanja i usaglašavanje sa strategijom čije se usvajanje očekuje.

Obradović smatra da je najveća inovacija zakon o obrazovanju odraslih, koji će urediti neformalno obrazovanje i omogućiti proces doživotnog učenja.

Novi zakon će omogućiti da se svako ko želi u određenom periodu svog života uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadrži postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i veštine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, istakao je Obradović.

On dodaje da će novi zakoni obnoviti nastavne planove i programe, i omogućiti lokalnim samoupravama da samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.1.2012.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Predlog Zakona o osnivanju razvojne banke: VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA KOJI ĆE BITI UPUĆENI SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE U REDOVNOJ PROCEDURI

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Goran Radosavljević potvrdio je da je Vlada danas na telefonskoj sednici utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Radosavljević je u izjavi za agenciju Beta rekao da se ovim izmenama predlaže osnivanje centralizovanog tela za javne nabavke, i objasnio da će to povećati transparentnost u sprovođenju nabavki i obezbediti uštede u budžetu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje u redovnoj proceduri, najavio je on i izrazio očekivanje da će poslanici razmatrati taj dokument krajem januara.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da Uprava za javne nabavke ubuduće ne bude nezavisno vladino telo, već telo u sastavu Ministarstva finansija.

To ne znači da će Uprava izgubiti samostalost. Ona će raditi poslove koje je i do sada radila, ali će imati bolju saradnju sa budžetskom inspekcijom, koja je takođe deo Ministarstva finansija, objasnio je Radosavljević.

Uprava za javne nabavke, kako je dodao, dobiće veća ovlašćenja jer će moći da podnosi zahteve za pokretanje postupaka za zaštitu javnog interesa.

Radosavljević je naveo da je Vlada danas usvojila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, koji će biti upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj polovini 2012. godine, najavio je on i istakao da će ta banka plasirati kredite privredi preko poslovnih banaka.

Prema njegovim rečima, za osnivanje Razvojne banke nisu predviđena sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je objasnio, i dokapitalizacije te banke, odnosno mogućnost da njen manjinski partner bude neka međunarodna finansijska institucija.

Razvojna banka će odobravati srednjoročne i dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima, kao i izvoznicima, a njeno poslovanje neće kontrolisati Narodna banka Srbije (NBS) koja je kontrolor poslovnih banaka, već poseban nadzorni organ, naveo je državni sekretar Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o registru hemikalija: UPIS SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U REGISTAR HEMIKALIJA ODLAŽE SE DO 1. JANUARA 2014. GODINE A PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 6. JANUARA 2012. GODINE

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o registru hemikalija koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 6. januara 2012. godine kad prestaje da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red). Novi Pravilnik o Registru hemikalija možete preuzeti ili pogledati na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Novim Pravilnikom dostavljanje sastava hemikalije ostaje isto kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Novi pravilnik odlaže do 1. januara 2014. godine upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija i to za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena u 2013. godini u količini manjoj od 100 kg godišnje i nalaže upis samo podataka iz dosijea, a ne i dodatnih podataka koji se traže za ove supstance (bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja). Takođe, do istog datuma dalji korisnici koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost u industrijske ili profesionalne svrhe ne moraju da upišu ove supstance u Registar hemikalija.

Pored toga, izvršeno je usklađivanje pravilnika sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, i to u delu koji se odnosi na spisak hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRŽI 16 OBAVEZUJUĆIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO ŠTO POGLAVLJA SADRŽE I OBAVEZUJUĆA PODPOGLAVLJA • Pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i primenjuje se od 1. januara 2013. godine •

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina to što poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu. Između ostalog, umesto dosadašnjeg navođenja podataka samo o sastojcima u smeši u Poglavlju 3, biće potrebno navoditi i podatke o sastojcima supstance, odnosno hemijski identitet glavnog sastojka, nečistoće, aditiva za stabilnost, kao i pojedinačnog sastojka koji je klasifikovan i doprinosi klasifikaciji supstance. Takođe promena se odnosi i na elemente obeležavanja hemikalije koji će se navoditi u Poglavlju 2 umesto u Poglavlju 15. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.
Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA KOJE FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA • Rokovi za konkurisanje za pojedine programe su 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine •

Srbija je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja ispunjava uslove Evropske unije za učešće u projektima na svim nivoima obrazovanja, a ne samo u programima visokog obrazovanja, rekao je danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

To je omogućeno nakon što je Vlada Srbije 21. decembra sa Evropskom komisijom potpisala Memorandum o razumevanju, rekao je Obradović i pozvao škole, institucije, nevladin sektor, lokalne samouprave da, kao partneri, prijave programe vezane za unapređivanje obrazovanja.

Evropska komisija je opredelila blizu sedam milijardi evra za programe: Komenijus (namenjen razvoju predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja) Leonardo da Vinči (srednje stručno obrazovanje) Erazmus (visoko obrazovanje) i Grundvig (obrazovanje odraslih), koji će trajati do kraja 2013. godine, rekla je državni sekretar u Ministarstvu Tinde Kovač Cerović, na predstavljanju programa.

Tu su i potprogrami Žan Mone (vezani za evropske integracije) i programi učenja stranih jezika, razvoja obrazovnih politika, informacione tehnologije, podršku obrazovanju Roma i širenju dobre prakse.

Tekst konkursa za projekte objavljen je na sajtu EK, a dodatne informacije dostupne su i na sajtu Tempus kancelarije u Beogradu, rečeno je na skupu i navedeno da su rokovi za konkurisanje za pojedine programe 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine.

Programi će omogućiti da naše škole, udruženja, roditelji, instituti, preduzeća, istraživacki centri, pokažu inicijativu za unapređivanje obrazovanja, rečeno je na skupu u pres sali Vlade Srbije.

Gotovo svi projekti podrazumevaju saradnju institucija iz više država, a EU je predvidela izdvajanje po projektu do 150.000 evra za jednogodišnje programe i do 600.000 evra za trogodišnje programe.

Neke od mogućih aktivnosti učesnika su unapredenje metodologije izvođenja nastave i kvaliteta obrazovanja, saradnja obrazovnih institucija i tržišta rada, podsticanje kreativnosti kod učenika i predškolaca, obuka nastavnika i razvoj škola, uvođenje novih obrazovnih profila i studijskih programa...

Države korisnice programa su članice EU, zatim Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska, kao i Hrvatska i Turska, a od kraja decembra i Srbija.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM NEPOSTUPANJA MINISTARSTVA FINANSIJA PO NALOGU POVERENIKA DA UČINI DOSTUPNIM JAVNOSTI INFORMACIJE O 50 NAJVEĆIH DUŽNIKA POREZA I DOPRINOSA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se postupcima Ministarstva finansija povodom nekih odluka poverenika za informacije dezinformiše i zbunjuje javnost i dovodi u pitanje autoritet zakona i organa vlasti.

Neposredan povod za ovakvu ocenu poverenika su nepostupanje Ministarstva finansija po nalogu poverenika da Ministarstvo učini dostupnim javnosti inforamcije o 50 najvećih dužnika poreza i doprinosa u Republici i kao i pravno potpuno nezasnovani argumenti kojima Ministarstvo pokušava da opravda svoje postupke.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Zahtev emisije "Insajder" TV B92 da se učine dostupnim javnosti informacije o 50 najvećih poreskih dužnika je legalan i legitiman. Ministarstvo finansija odbilo je taj zahtev pozivajući se na to da se radi o informacijama koje su "službena tajna", te da će isti podaci moći da budu dostupni tek nakon što budu usvojene odgovarajuće izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovakvo obrazloženje govori ili o zabrinjavajućem nepoznavanju relevantnih propisa ili, što je još gore o njihovom svesnom ignorisanju, a eventualne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji, u navedenom pravcu nemaju smisla i za njih ne postoji nikakva potreba.

Tačno je da je u članu 7. Zakona o poreskom postupku koji je donet 2002. godine predviđeno da su praktično sve informacije sa kojima radi Poreska uprava "službena tajna" ali je ta odredba odavno izgubila pravni značaj. Naime, Srbija je 2009. godine dobila Zakon o tajnosti podataka koji je i lex specialis i lex posteriori i koji je apsolutno relevantan u vezi sa pitanjima određivanja i zaštite tajnih podataka a koji pojam "službena" tajna uopšte ne poznaje, ne koristi ga čak ni kao termin.

Zakonom o tajnosti podataka u članu 8. izričito je predviđeno da se kao tajni podatak može odrediti podatak čijim bi otkrivanjem nastala šteta ukoliko je "potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama". U konkretnom slučaju je, mislim, više nego očigledno da ne postoji ni pretežan ni bilo kakav interes Republike Srbije da javnosti uskrati tražene podatke čime se, pored ostalog rukovodio i poverenik, usvajajući žalbu TV B92.

Konačno, Zakon o tajnosti podataka u članu 25. izričito predviđa obavezu organa vlasti da opozove tajnost podatka na osnovu rešenja poverenika a u članu 99. predviđa da će se, ako to ne učini za prekršaj kazniti odgovorno lice u organu vlasti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.12.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
TUŽILAČKA ISTRAGA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I RATNOG ZLOČINA OD 15. JANUARA 2012.

Tanjug

Uredbom o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011), ograničava se ukupna stopa marže u visini od 10 odsto za pšenično brašno (tip 400 i 500), jestivo biljno ulje (suncokretovo), kravlje mleko, pasterizovano i sterilizovano (svih masnoća) i jogurt (svih masnoća) šećer (beli kristalni) i sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošije) i slatkovodna riba.

Tržišna inspekcija planira da, u prvoj fazi, kontroliše 762 trgovine u sprovođenju Uredbe o ograničenju marži na 10 odsto na osnovne životne namirnice, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i trgovine.

Kontrolom će biti obuhvaćeni svi značajniji snabdevači na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou. Posebna pažnja će se posvetiti velikim trgovinskim lancima, pa će se nadzor obavljati u njihovim sedištima, kao i u njihovim maloprodajnim objektima.

 Inspektori će obići i sve maloprodajne objekte u kojima se potrošači pretežno snabdevaju i sve specijalizovane prodavnice  (mesare, ribarnice i prodavne mleka i mlečnih proizvoda).

Tokom ove kontrole, tržišni inspektori će upoznavati privredne subjekte sa obavezama i načinom poslovanja u skladu sa uredbom, pojasniti pojedine njene odredbe, način postupanja i razjasniti sporna pitanja.

Tržišni inspektori pregledaće popisne liste robe u maloprodajnim objektima na dan 31. decembra 2011. i kontrolisaće prijem robe na koju se odnosi Uredba posle 1. januara 2012.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti inspektori će rešenjem dati nalog za njihovo otklanjanje u roku od tri dana.

Ukoliko nalozi ne budu izvršeni po isteku tog roka, mogu se preduzimati mere propisane Zakonom o trgovini i Uredbom i to - privremena zabrana prometa određene robe, privremena zabrana obavljanja delatnosti i podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

U ministarstvu podsećaju da je tržišna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede  počela danas kontrolu trgovaca na malo u sprovođenju aktivnosti na primeni Uredbe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Ukupna stopa marže je zbir pojedinačnih stopa marže u svim fazama prometa (trgovina na veliko i trgovina na malo) počevši od proizvođačke, odnosno cene po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu.

U skladu sa Uredbom maksimalna ukupna stopa marže u svim navedenim fazama prometa može biti do 10 odsto, što znači da naknadna knjižna odobrenja (rabat, kasas konto i slično) nisu dozvoljena.

Uredba se odnosi na robu koja se isporučuje i fakturiše počev od dana stupanja Uredbe na snagu.

Svaka faktura za proizvode obuhvaćene Uredbom mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže u prethodnim fazama prometa za svaki proizvod.

Na ovaj način učesnici u svim fazama prometa mogu jasno da imaju uvid o mogućem procentu marže koji mogu uračunati, navodi se u saopštenju.

Vlada Srbije je 30. decembra donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

Prema procenama stručnjaka, ta mera trebalo bi da "snizi" cene osnovnih životnih namirnica od 10 do 15 procenata.

Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i 500, jestivo suncokretovo ulje, termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano), jogurt, beli kristalni šećer i svinjsko, goveđe i kokošje sveže meso i slatkovodnu ribu.

U resornom ministarstvu poljoprivrede i trgovine je istaknuto kako je cilj donošenja uredbe sprečavanje, odnosno, korekcija nastalih deformacija u cenovnoj strukturi određene robe u fazi prometa na malo, i to osnovnih prehrambenih namirnica.

Namera je i da budu izbegnuti poremećaji na tržištu koji za posledicu imaju otežano snabdevanje robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Za nesprovođenje uredbe predviđena je i novčana kazna od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može biti izrečena i mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za odgovorno lice u firmi predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom tog dokumenta obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

TGOVCI SNIZILI SAMO MARŽE NA MESO

Trgovci su počeli da uklapaju marže u 10 procenata za životne namirnice nabavljene u ovoj godini, a tržišna inspekcija je od jutros u kontroli.

Već se primenjuje vladina uredba o ograničavanju marži na juneće i svinjsko meso dok bi cena ulja, šećera, brašna, mleka, ribe - proizvoda koje su trgovine imale na zalihama, trebalo da bude nivelisana do kraja sedmice kaže republički tržišni inspektor Svetlana Stanojević.

Prema njenim rečima, verovatno su i praznici uticali na to da trgovci nisu stigli da uklope marže u 10 odsto za svu robu, koja je predmet kontrole.

Vlada Srbije je 30. decembra donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

U radnjama velikih prehrambenih snabdevača Srbije u utorak se, tako, kilogram šećera i dalje prodavao po ceni od 94 do 100 dinara, dok je u malim dućanima koštao i 110 dinara.

Uz smanjenje marže, kilogram šećera bi trebao da košta oko 88 dinara. Ni cena brašna nije pala. Kilogram je od 50 do 62 dinara.

Litar zejtina u utorak se prodavao od 122 do 145 dinara, iako bi maksimalno trebalo da košta 120 dinara. Za dugotrajno mleko i dalje je neophodno izdvojiti od 84 do 92 dinara, a za jogurt od 85 do 99 dinara.

Inače, Vlada je usvojila Uredbu 30. decembra, dok je trebalo da se primenjuje od 1. januara. Uredba važi u narednih šest meseci.

Poljoprivredni stručnjaci pozitivne efekte na tržištu očekuju veoma brzo. "Efekti Uredbe trebalo bi da budu vidljivi u prvoj polovini ovog meseca" , kaže direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede dr Drago Cvijanović i dodaje da očekuje da će trgovci izvršiti popis i primeniti odluku.

Cvijanović je saglasan da tržište u Srbiji već neko vreme pokazuje anomalije kada su u pitanju marže, pa je opravdano da država privremeno interveniše.

"Siguran sam da će mera stimulisati dolazak još većeg broja trgovaca koji će napraviti konkurenciju koja će istinski rešiti probleme koji su nagomilani duži niz godina kada je u pitanju odnos proizvodnja - kanali prodaje, odnosno trgovina i potrošnja" , kaže Cvijanović.

Međutim, liberalne ekonomiste nisu pokolebali ni praznično raspoloženje, niti nade u pozitivne efekte vladine uredbe. Oni ostaju pri tvrdnji da država ne bi trebalo da se meša u slobodno tržište i pri tome da svaki pokušaj ujednačavanja i propisivanja cena i zarada nije dobar.

"Osnovne životne namirnice nisu skupe zbog visokih trgovinskih marži, već zbog toga što u njihovoj proizvodnji ne postoji dovoljno razvijena konkurencija, a određene kompanije to koriste da zarade desetostruko u odnosu na trgovce" , kaže Dragoljub Rajić, portparol Unije poslodavaca Srbije.

Uredbom vlade definisan je i rok plaćanja osnovnih namirnica proizvođaču, odnosno dobavljaču. On više ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu, a faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže

On tvrdi i da su visoki državni nameti drugi uzrok visokih cena hrane u Srbiji.

"Vlada Srbije i različita ministarstva, odnosno lokalne samouprave, od prvog januara 2007. godine do prvog septembra 2011. godine uveli su ukupno 24 nova opterećenja, odnosno poreza, taksi, naknada i viših cena komunalnih usluga privredi, proizvodnim i trgovinskim kompanijama, ali i sektoru usluga. Tako se, na primer, u prehrambenoj industriji ukupan broj opterećenja poslovanja koji je 2005. godine bio 27 popeo na 51 u septembru 2011. godine" , tvrdi Rajić.

Za nesprovođenje uredbe predviđena je i novčana kazna od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može biti izrečena i mera zabrane vršenja odredjene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za odgovorno lice u firmi predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja odredjenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

INSPEKTORI POČINJU KONTROLU SPROVOĐENJA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE, KOJOM SU OGRANIČENE TRGOVAČKE MARŽE: moguće propisane mere su privremena zabrana prometa određene robe, privremena zabrana obavljanja delatnosti i podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka

Tanjug

Uredbom o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011), ograničava se ukupna stopa marže u visini od 10 odsto za pšenično brašno (tip 400 i 500), jestivo biljno ulje (suncokretovo), kravlje mleko, pasterizovano i sterilizovano (svih masnoća) i jogurt (svih masnoća) šećer (beli kristalni) i sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošije) i slatkovodna riba.

Tržišna inspekcija planira da, u prvoj fazi, kontroliše 762 trgovine u sprovođenju Uredbe o ograničenju marži na 10 odsto na osnovne životne namirnice, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i trgovine.

Kontrolom će biti obuhvaćeni svi značajniji snabdevači na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou. Posebna pažnja će se posvetiti velikim trgovinskim lancima, pa će se nadzor obavljati u njihovim sedištima, kao i u njihovim maloprodajnim objektima.

 Inspektori će obići i sve maloprodajne objekte u kojima se potrošači pretežno snabdevaju i sve specijalizovane prodavnice  (mesare, ribarnice i prodavne mleka i mlečnih proizvoda).

Tokom ove kontrole, tržišni inspektori će upoznavati privredne subjekte sa obavezama i načinom poslovanja u skladu sa uredbom, pojasniti pojedine njene odredbe, način postupanja i razjasniti sporna pitanja.

Tržišni inspektori pregledaće popisne liste robe u maloprodajnim objektima na dan 31. decembra 2011. i kontrolisaće prijem robe na koju se odnosi Uredba posle 1. januara 2012.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti inspektori će rešenjem dati nalog za njihovo otklanjanje u roku od tri dana.

Ukoliko nalozi ne budu izvršeni po isteku tog roka, mogu se preduzimati mere propisane Zakonom o trgovini i Uredbom i to - privremena zabrana prometa određene robe, privremena zabrana obavljanja delatnosti i podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

U ministarstvu podsećaju da je tržišna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede  počela danas kontrolu trgovaca na malo u sprovođenju aktivnosti na primeni Uredbe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Ukupna stopa marže je zbir pojedinačnih stopa marže u svim fazama prometa (trgovina na veliko i trgovina na malo) počevši od proizvođačke, odnosno cene po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu.

U skladu sa Uredbom maksimalna ukupna stopa marže u svim navedenim fazama prometa može biti do 10 odsto, što znači da naknadna knjižna odobrenja (rabat, kasas konto i slično) nisu dozvoljena.

Uredba se odnosi na robu koja se isporučuje i fakturiše počev od dana stupanja Uredbe na snagu.

Svaka faktura za proizvode obuhvaćene Uredbom mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže u prethodnim fazama prometa za svaki proizvod.

Na ovaj način učesnici u svim fazama prometa mogu jasno da imaju uvid o mogućem procentu marže koji mogu uračunati, navodi se u saopštenju.

Vlada Srbije je 30. decembra donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

Prema procenama stručnjaka, ta mera trebalo bi da "snizi" cene osnovnih životnih namirnica od 10 do 15 procenata.

Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i 500, jestivo suncokretovo ulje, termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano), jogurt, beli kristalni šećer i svinjsko, goveđe i kokošje sveže meso i slatkovodnu ribu.

U resornom ministarstvu poljoprivrede i trgovine je istaknuto kako je cilj donošenja uredbe sprečavanje, odnosno, korekcija nastalih deformacija u cenovnoj strukturi određene robe u fazi prometa na malo, i to osnovnih prehrambenih namirnica.

Namera je i da budu izbegnuti poremećaji na tržištu koji za posledicu imaju otežano snabdevanje robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Za nesprovođenje uredbe predviđena je i novčana kazna od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može biti izrečena i mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za odgovorno lice u firmi predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom tog dokumenta obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

TGOVCI SNIZILI SAMO MARŽE NA MESO

Trgovci su počeli da uklapaju marže u 10 procenata za životne namirnice nabavljene u ovoj godini, a tržišna inspekcija je od jutros u kontroli.

Već se primenjuje vladina uredba o ograničavanju marži na juneće i svinjsko meso dok bi cena ulja, šećera, brašna, mleka, ribe - proizvoda koje su trgovine imale na zalihama, trebalo da bude nivelisana do kraja sedmice kaže republički tržišni inspektor Svetlana Stanojević.

Prema njenim rečima, verovatno su i praznici uticali na to da trgovci nisu stigli da uklope marže u 10 odsto za svu robu, koja je predmet kontrole.

Vlada Srbije je 30. decembra donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.

U radnjama velikih prehrambenih snabdevača Srbije u utorak se, tako, kilogram šećera i dalje prodavao po ceni od 94 do 100 dinara, dok je u malim dućanima koštao i 110 dinara.

Uz smanjenje marže, kilogram šećera bi trebao da košta oko 88 dinara. Ni cena brašna nije pala. Kilogram je od 50 do 62 dinara.

Litar zejtina u utorak se prodavao od 122 do 145 dinara, iako bi maksimalno trebalo da košta 120 dinara. Za dugotrajno mleko i dalje je neophodno izdvojiti od 84 do 92 dinara, a za jogurt od 85 do 99 dinara.

Inače, Vlada je usvojila Uredbu 30. decembra, dok je trebalo da se primenjuje od 1. januara. Uredba važi u narednih šest meseci.

Poljoprivredni stručnjaci pozitivne efekte na tržištu očekuju veoma brzo. "Efekti Uredbe trebalo bi da budu vidljivi u prvoj polovini ovog meseca" , kaže direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede dr Drago Cvijanović i dodaje da očekuje da će trgovci izvršiti popis i primeniti odluku.

Cvijanović je saglasan da tržište u Srbiji već neko vreme pokazuje anomalije kada su u pitanju marže, pa je opravdano da država privremeno interveniše.

"Siguran sam da će mera stimulisati dolazak još većeg broja trgovaca koji će napraviti konkurenciju koja će istinski rešiti probleme koji su nagomilani duži niz godina kada je u pitanju odnos proizvodnja - kanali prodaje, odnosno trgovina i potrošnja" , kaže Cvijanović.

Međutim, liberalne ekonomiste nisu pokolebali ni praznično raspoloženje, niti nade u pozitivne efekte vladine uredbe. Oni ostaju pri tvrdnji da država ne bi trebalo da se meša u slobodno tržište i pri tome da svaki pokušaj ujednačavanja i propisivanja cena i zarada nije dobar.

"Osnovne životne namirnice nisu skupe zbog visokih trgovinskih marži, već zbog toga što u njihovoj proizvodnji ne postoji dovoljno razvijena konkurencija, a određene kompanije to koriste da zarade desetostruko u odnosu na trgovce" , kaže Dragoljub Rajić, portparol Unije poslodavaca Srbije.

Uredbom vlade definisan je i rok plaćanja osnovnih namirnica proizvođaču, odnosno dobavljaču. On više ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu, a faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže

On tvrdi i da su visoki državni nameti drugi uzrok visokih cena hrane u Srbiji.

"Vlada Srbije i različita ministarstva, odnosno lokalne samouprave, od prvog januara 2007. godine do prvog septembra 2011. godine uveli su ukupno 24 nova opterećenja, odnosno poreza, taksi, naknada i viših cena komunalnih usluga privredi, proizvodnim i trgovinskim kompanijama, ali i sektoru usluga. Tako se, na primer, u prehrambenoj industriji ukupan broj opterećenja poslovanja koji je 2005. godine bio 27 popeo na 51 u septembru 2011. godine" , tvrdi Rajić.

Za nesprovođenje uredbe predviđena je i novčana kazna od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može biti izrečena i mera zabrane vršenja odredjene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za odgovorno lice u firmi predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja odredjenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

U 2011. VREDNOST PRIKUPLJENE IMOVINE ODUZETE NA OSNOVU ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE STEČENE VRŠENJEM KRIVIČNIH DELA PREMAŠILA 350 MILIONA EVRA

Ministarstvo pravde u 2012. najavilo još "žešću" borbu protiv kriminala. U 2011. vrednost prikupljene imovine stečene kriminalom premašila 350 miliona evra.

Oduzeti stanovi i kuće, koje do skoro niko nije želeo da iznajmi, sada su dobili svoje zakupce, a u Ministarstvu pravde najavljuju da će se primena tog zakona intenzivirati. Međutim, pojedini advokati i dalje osporavaju samu suštinu tog zakona, tvrdeći da se njim krše Ustav Srbije, ali i međunarodni zakoni.

Iz Ministarstvu pravde Srbije kažu da će nastaviti dosadašnju praksu, da oduzimaju imovinu za koju se sumnja da je stečena krivičnim delima i da će akcija biti još žešća.

Za skoro tri godine, koliko se primenjuje Zakon o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnih dela, oduzeta je imovina u ukupnoj vrednosti koja je premašila 350 miliona evra. Radi se uglavnom o luksuznim kućama i stanovima, skupim automobilima i motorima, preduzećima koja su kupovana u privatizaciji, o gotovini i bankovnim računima.

Najviše je oduzeto bivšem direktoru EDB Branislavu Uskokoviću: 5 kuća, 5 stanova, 3 lokala, 3 zgrade i jedno preduzeće.

Plac u Šilerovoj ulici u Zemunu, na kome se nalazila kuća vođa zemunskog kriminalnog klana, kao i stan Darka Devedžića u Novom Sadu jedine su nekretnine koje su trajno oduzete. Preostala imovina čeka pravosnažne presude i u međuvremenu se iznajmljuje.

U direkciji koja upravlja tom imovinom kažu da nije bilo lako naći zakupce za stanove koji su oduzeti od kriminalaca.

"Pre svega, zbog statusa stanova, obično ljudi znaju ko je vlasnik. S druge strane, radi se o stanovima koji su po pravilu devastirani, nenamešteni. Ugovori koje direkcija sklapa sa zakupicma su oročeni na 6 meseci", kaže za B92 Jugoslav Stojiljković, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.

Srbiju je prošle godine obišla slika rasprodaje pokućstva Darka Šarića, koja je zaplenjena u njegovim kućama u blizini Novog Sada. Šarić je optužen da je najveći balkanski narkobos, ali još nije osuđen. Ukoliko se dogodi da se njegova, ili bilo čija krivica ne dokaže, a imovina mu je oduzeta, država će morati da ga obešteti, objašnjava Stojiljković.

"Imovina se vraća, zato je zakon predvideo postojanje institucije koja time upravlja kao dobar domaćin. Ako se radi o novcu, on se čuva na posebnom računu, uz kamatu, a ako je to nemoguće, kao što je slučaj sa pokućstvom Darka Šarića, onda vlasnik ima pravo da u sudskom postupku utvrđuje štetu", kaže on.

Beogradski advokat Zdenko Tomanović žalio se Ustavnom sudu na ovaj zakon odmah po njegovom usvajanju, ali je njegova inicijativa odbijena. Tomanović i dalje veruje da ovakav zakon krši Ustav, ali i međunarodne zakone. I to ne samo zbog toga što se imovina oduzima od ljudi kojima nije presuđeno, pa se smatraju nevinima dok sud ne dokaže suprotno.

"Nije u skladu sa Ustavom zakon koji daje mogućnost da, recimo, o mrtvom čoveku, protiv koga za života nikada nije bila podignuta krivična prijava, bude otvorena istraga, niti bilo kakav postupak, a da nakon njegove smrti imate mogućnost da utvrdite da je neka njegova imovina stečena krivičnim delom. On nije imao mogućnosti da se brani od toga i da onda od njegovih naslednika uzmete imovinu", smatra Tomanović.

Međutim, u Ministarstvu pravde uvereni su da su izabrali najbolje zakonsko rešenje. Kako kažu, kada bi se čekala pravosnažnost presude, što je jedan od predloga, sporna imovina mogla bi da bude prodata, da izgubi deo vrednosti, a postoji i opasnost od njenog uništavanja.

Kao primer navode stan koji je oduzet od saradnika i rođaka Darka Šarića, Željka Vujanovića, u kome su čak i vrata izvaljivana iz štokova.

B92

NOVI ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU U SRBIJI POVEĆAO JE ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA

"Tim zakonom se uvode strogi evropski standardi i pravila za zaštitu prava putnika kakvi važe u okviru zajedničkog evropskog tržišta vazduhoplovnih usluga", kazala je načelnik Odeljenja za vazduhoplovnu regulativu u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Aleksandra Potparević.

Novina je i da putnici sada imaju mogućnost da podnesu reklamaciju aviokompaniji u pisanom obliku, istakla je Potparević, i ako ne dobiju odgovor u roku od 30 dana mogu da to prijave inspektoru Direktorata. Prema njenim rečima, ako putnik podnese zahteve za vraćanje troškova, avioprevoznik je dužan da ih isplati u roku od sedam dana.

Kako je istakla, putnicima se garantuje pravo na naknadu štete i pomoć u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja ili kašnjenja letova, smeštanja u jeftiniju klasu i daje se prioritet prevozu osobama sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

Na primer, u slučaju otkazivanja leta, kada nije bilo vanrednih okolnosti koje nisu mogle da se izbegnu, putnici imaju pravo na nadoknadu od 250 evra za letove do 1.500 kilometara u okviru Sporazuma o otvorenom nebu, odnosno 400 evra za letove duže od 1.500 kilometara, navodi se u zakonu.

Potparević je istakla da kod kašnjenja leta, putnik ima pravo na vraćanje troškova ili besplatan hotelski smeštaj, obroke i prevoz do hotela.

Kada se putniku čiji let kasni, ponudi preusmeravanje puta do krajnjeg odredišta alternativnim letom i ako tako ostvareno vreme dolaska prekorači planirano vreme dolaska po redu letenja, putnik ostvaruje pravo na naknadu štete, kazala je ona.

Prema odredbama zakona, pravo na nadoknadu štete kod kašnjenja ostvaruje se ako let do 1.500 kilometara kasni najmanje dva sata, odnosno tri sata za letove od 1.500 do 3.500 kilometara, a iznosi naknada su isti kao i za otkazivanje leta.

Direktorat je zadužen da nadzire primenu propisa, a Zakonom su propisane kazne od 100.000 do 400.000 dinara za kompanije i od 50.000 do 100.000 dinara za odgovorne osobe u kompanijama.

Zakon je propisao i da avioprevoznici moraju na pultu za prijavljivanje putnika za let da istaknu jasno vidljivo obaveštenje za putnike kojima je uskraćeno ukrcavanje ili je let otkazan ili kasni najmanje dva časa, kazala je ona.

Potparić je kazala da su pre donošenja novog zakona prava putnika bila zaštićena odradbama različitih pravilnika koji nisu određivali organ koji je nadležan za njihovo izvršenje, niti su bile propisane sankcije za kršenje odredaba.

Na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva www.cad.gov.rs može se preuzeti i formular za reklamaciju namenjen oštećenim putnicima.

Beta

APR PODSEĆA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE DA JE ROK ZA PREDAJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DO KRAJA FEBRUARA 2012 I UKAZUJE NA NOVINE U PROPISIMA

Direktor Agencije za privredne registre (APR) Zvonko Obradović podsetio je danas pravna lica i preduzetnike da su obavezni da do kraja februra predaju godišnje finansijske izveštaje za 2011. godinu.

"Rezultati poslovanja privrede u 2011. godini biće poznati sredinom 2012. godine, posle obrade podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja", rekao je Obradović.

On je najavio da će procedure u APR-u za registraciju pravnih lica i preduzetnika u 2012. godini biti dodatno skraćene, a pravni okvir kojim se ureduje korporativno poslovanje domaće privrede značajno unapređen.

Te novine, kako je rekao, omogućene su izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o Agenciji za privredne registre, kao i novim Zakonom o postupku registracije, usvojenim krajem decembra 2011. godine.

Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da preregistracija privrednih društava počne 1. februara, a završi se do kraja aprila, dok je izmenama i dopunama tog zakona rok za usklađivanje akcionarskih društava pomeren na 30. jun.

Obradović je objasnio da će biti ukinuta obavezna izrada pečata, a minimalni osnivački kapital za društvo sa ograničenom odgovornošću smanjuje se sa 500 evra na 100 dinara.

"Novina je i objavljivanje svih statusnih dokumenata privrednih subjekata na internet stranici APR-a, preko koje će građanima biti dostupni i elektronski servisi koji će ubrzati i olakšati komunikaciju izmedu ove agencije i privrednih subjekata, što će ustedeti vreme za obavljanje administrativnih poslova", istakao je Obradović.

Od 2005. godine, kada je počela da radi APR, registracija preduzeća i preduzetnika je, prema njegovim rečima, skraćena je sa 51 na tri radna dana.

"Primenom Zakona o postupku registracije procedure registracije biće skraćene i ujednačene za ostala pravna lica kao što su udruženja, zadužbine, fondacije i sportska društva", rekao je Obradović.

Emg.rs, Beta

APR SAOPŠTAVA DA JE PAO PROCENAT NOVOREGISTROVANIH PREDUZEĆA U 2011. GODINI

U Srbiji je 2011. registrovano 8.470 novih preduzeća, što je za 10 odsto manje nego 2010. godine, saopštila je danas Agencija za privredne registre (APR).

U 2011. je otvoreno i 32.240 novih preduzetničkih radnji, odnosno 8,7 procenata manje nego godinu ranije.

Iz APR navode da je prošle godine registrovano zatvaranje 13.580 preduzeća i 35.290 predzetničkih radnji.

Za sedam godina, od kada se u APR-u sprovode procedure registracije i vodi elektronski registar privrednih subjekata, registrovano je ukupno 65.110 novih privrednih društava. Tokom 2005. i 2006. godine u proseku je godišnje registrovano oko 11.000 novih društava i 40.000 preduzetnika.

Najuspešnija godina u APR, kako su istakli, bila je 2007. godina kada je registrovano 12.000 novih preduzeća i 48.000 novoosnovanih radnji. Međutim, od 2009. godine počeo je da opada broj novoosnovanih privrednih subjekata i to je trend koji se nastavio i u 2011. godini.

Najviše preduzetnika, njih 47.950, počelo je posao 2007. godine. U pretkriznoj, 2008. godini bilo ih je za 4.600 manje, ali od 2009. godine taj broj ne prelazi 40.000, naveli su u APR.

Automatski stečaj

I u prošloj godini je, kao i 2010. godine, APR po podnetim zahtevima za brisanjem, registrovala brisanje oko 3.400 privrednih društava, ali je zahvaljujući sprovodenju automatskog stečaja,što je na snazi već dve godine, ukupan broj obrisanih privrednih društava znatno je veći.

Kako je objašnjeno u APR, u 2011. je na osnovu Zakona o stečaju obrisano 13.580 privrednih društava ili četiri puta više u odnosu na broj privrednih društava koja su obrisana u redovnim postupcima likvidacije ili stečaja.

Reč je o oko 10.000 privrednih društava koja su obrisana iz Registra privrednih subjekata po službenoj dužnosti, na osnovu pravosnaznih sudskih rešenja o sprovedenim postupcima automatskog stečaja.

On je naveo da, posmatrano po delatnostima, među novootvorenim, ali i kod zatvorenih privrednih društava preovladuju i dalje tgovina na veliko, konsultantske usluge u oblasti poslovanja i izgradnja.

Teritorijalno posmatrano, u prošloj godini najviše je osnovano privrednih društava u beogradskim opštinama, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Pančevu, dok ih je najviše obrisano sa teritorije Borskog i Braničevskog okruga - u Boru, Kladovu, Majdanpeku, Negotinu, Golupcu, Kučevu, Malom Crniću.

Najvise osnovanih, ali i obrisanih preduzetnika registrovano je sa sedištem na opštinama Novi Beograd i Novi Sad.

NBS OBAVEŠTAVA DA JE U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE I KONTROLU MENJAČKIH POSLOVA OD OVE GODINE U NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Na sajtu NBS-a navodi se da će postupke izdavanja ovlašćenja i kontrole obavljanja menjačkih poslova koje je počela centralna banka, a koji nisu završeni do 31. decembra 2011. godine, okončati Devizni inspektorat.

Dodaje se i da pravna lica i preduzetnici kojima je ovlašćenje, odnosno rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova izdato do 31. decembra 2011. godine, nastavljaju da rade na osnovu tog ovlašćenja, odnosno rešenja.

Prelazak nadležnosti licenciranja i kontrole menjačkih poslova sa NBS-a na organa uprave u sastavu Ministarstva finansija - Devizni inspektorat, obavljeno je saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

U SRBIJI SE GODIŠNJE U „CRNOJ“ ZONI OBRNE IZMEĐU 10 I 12 MILIJARDI EVRA, A GLAVNI IZVORI „SIVE“ EKONOMIJE SU „BUVLJE“ PIJACE I KINESKA ROBA, ČIME SE UGROŽAVA ZDRAVI SEKTOR PRIVREDE, A SRBIJA IZ GODINE U GODINU GUBI OGROMAN NOVAC

Poreska policija godišnje otkrije poreske utaje vredne 15 milijardi dinara., a najmanje toliki iznos poreza uspeju i da utaje.

Vlasnici preduzeća, preduzetnici, pa i građani godinama su usavršili nekoliko najčešćih metoda izbegavanja poreza.

Prvi na spisku za izbegavanje je svakako porez na dodatu vrednost. Načina je više, ali glavna pretpostavka je da se roba prodaje bez ikakvih tragova u papirima.

Drugi slučaj je da promet robe naplaćuju u gotovini, a taj novac ne uplate na tekući račun i na prodatu robu ne plate PDV. Takvi prihodi bi mogli da uđu u ukupne godišnje prihode građana i da se oporezuju porezom na dohodak.

Pokušaje prevare poreznici često otkriju i prilikom zahteva za povraćaj poreza na dodatu vrednost. Najčešće su u pitanju lažne fakture, dok u realnosti prometa uopšte nije ni bilo.

I sekundarne sirovine mogu biti dobar način da se ne plati porez. Naime, sirovine se kupuju, koriste, a da se pri tom taj rpomet ne unosi u poslovne knjige.

Na spisku za izbegavanje je i porez na kapitalnu dobit. Načina je više, a jedna od njih je drugačije vođenje tih sredstava.

"Kupe, na primer, akcije po jednoj ceni, a prodaju ih po drugoj. Po pravilu trebalo bi da zarade i da u tom slučaju plate porez na kapitalni dobitak . U praksi neki to ne vode tako, već kao revalorizacionu rezervu. u prevodu - izbegavaju plaćanje poreza" , navode u Poreskoj upravi.

Novosti

PRIVATIZOVANE FIRME DALE BOLJE REZULTATE

Tanjug

Analiza efekata privatizacije od 2000. do danas pokazala je da privatizovane firme imaju bolje rezultate od onih koje nisu dobile vlasnika.

Prema rečima Vladislava Cvetkovića direktora Agencije za privatizaciju, koja je ovu analizi i sprovela prihodi privatizovanih preduzeća su za 75 odsto veći nego u trenutku privatizacije, dok su neprivatizovana preduzeća ostala na istom nivou.

Vrednost imovine u privatizovanim preduzećima porasla je za oko 60 odsto, što je praktično posledica novih investicija koje su došle u ta preduzeća, dok je sa druge strane u neprivatizovanim firmama konstantno prisutno gubljenje materijalne supstance, usled gubitaka

Kada je reč o zaposlenosti, istraživanje je pokazalo da je do pada došlo gotovo u svim preduzećima, i kod onih koja su privatizovana po Zakonu o svojinskoj transformaciji do 2000. godine i po Zakonu o privatizaciji nakon te godine, kao i u neprivatizovanim preduzećima.

Cvetković je istakao da je privatizacija neminovnost da bi se očuvali kapaciteti privrede, a da sve suprotno vodi u derogiranjekapaciteta tih preduzeća.

Prema njegovim rečima, Agencija je već započela da analizira portfolio firmi koje su ostale neprodate.

"To je oko 450 preduzeća, gde ćemo dati jasne smernice koja preduzeća imaju ekonomsku opravdanost i za koje zaista vredi da se založi država i da se u nekom kriznom periodu pomognu, ali samo zato što imaju tržišnu verifikaciju u budućnosti", rekao je Cvetković.

Inače, analiza efekata privatizacije sprovedena je povodom deset godina postojanja i rada Agencije za privatizaciju.

Istraživanje je sprovedeno na 1900 preduzeća, a uzorak je obuhvatio firme koje su privatizovane, ona koja nisu prošla privatizaciju i firme kod kojih je raskinut ugovor.

Firme koje su dobile novog vlasnika su iz gubitaka koje su ostvarivale na nivou od 100 miliona evra, na kraju 2010. godine, uspele da povećaju svoje rezultate na oko 200 miliona evra profita. Neprivatizovana preduzeća konstantno su pravila gubitak i nijedne godine nisu uspela da ostvare pozitivan rezultat, objasnio je direktor Agencije za privatizaciju.

NEMAČKA NAJVEĆI TRGOVINSKI PARTNER SRBIJE

Press

Fascinantni privredni rezultati koje je Berlin obelodanio mogu i nas da raduju jer je Nemačka najveći trgovinski partner Srbije.

Nemci su saopštili da je nezaposlenost pala na najniži nivo od ujedinjenja, da je izvoz premašio bilion dolara, a prodaja automobila je povećana, posebno na kineskom tržištu.
Takođe, privredni rast je tri odsto, što su osetili i zaposleni kojima su porasle zarade.

Ankete pokazuju da 23 odsto malih i srednjih preduzeća očekuje da će imati još bolje poslovanje u 2012. godini, dok samo 16 odsto najavljuje lošije rezultate.

Koliko ovi podaci imaju značaja i za Srbiju lako je zaključiti kada se zna da je Nemačka i dalje naš najvažniji spoljnotrgovinski partner u okviru EU. Prema podacima Privredne komore Srbije, u prvih osam meseci 2011. godine, robna razmena Srbije sa Nemačkom dostigla je 2,3 milijarde dolara.

“Izvoz u Nemačku veći je za 42,8 odsto u odnosu na isti period 2010. godine. Prema toj dinamici, nivo razmene za celu 2011. godinu mogao bi da premaši tri milijarde dolara”, navode u komori.

Nemačka je i jedan od najvećih donatora Srbije, jer se od 2000. godine iz ove zemlje slilo kod nas više od milijardu evra direktne pomoći.
Takođe, vodeći je investitor - direktne investicije nemačkih firmi su oko 1,5 milijardi evra.

Saradnik Centra za novu politiku Goran Nikolić kaže da je sve što je iz Evrope došlo u Srbiju, još od vremena Karađorđa, stiglo iz Austrije i Nemačke.

“Saradnja sa Nemačkom, i to ne samo ekonomska, za nas je uvek bila veoma bitna. Od Nemaca smo dosta naučili... Kako da radimo, kako da zidamo. Enterijer naših kuća iz 19. veka preslikan je iz Nemačke, a njihov jezik se masovno učio u srpskim školama”, navodi Nikolić.

On naglašava da je Nemačka razvila vrhunsku industriju, naspram koje su sve ostale evropske zemlje podbacile:

“Sve što od njih uvozimo stvara novu vrednost. Mahom su to mašine ili delovi za mašine i važan su deo proizvodnog procesa”.

Diktiraju pravila

Da sve ne bude idilično, politička saradnja sa Nemačkom ne ide nam tako dobro kao ekonomska. To, međutim, ne brine srpske ekonomiste.

“Sadašnji loši odnosi samo su prolazna epizoda. Nemačkoj je u interesu da više malih zemalja kao što je Srbija uđe u EU, jer tako lakše mogu da diktiraju svoja pravila”, smatra Goran Nikolić.

Nemačke investicije u Srbiji
1. Štada 510 miliona evra
2. Metro 165 miliona evra
3. Meser tehnogas 114 miliona evra
4. Henkel 78 miliona evra
5. Nordcuker 45 miliona evra

Nemačka privreda u brojkama
3% privredni rast u 2011.
1 bilion dolara izvoz
3,17 miliona vozila prodato, što je porast od 8,8%
135.000 vozila prodao Mercedes" u Kini, 177.000 BMW, a čak 226.000 "Audi"
446.000 manje nezaposlenih, stopa nezaposlenosti opala sa 6,8% na 5,7%
41,04 miliona žitelja Nemačke zaposleno, što je za 1,3% više nego 2010.

“Njihova tražnja je velika, posebno za poljoprivrednim proizvodima. Pošto Nemačka traži kvalitet, Srbija treba da poboljša standarde i nivo proizvodnje”.

PROSVETARI NE ODUSTAJU OD ZAHTEVA DA SUDSKIM PUTEM TRAŽE ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA

Izvor: Tanjug

Više od 150 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Valjeva ne odustaje od zahteva da sudski traže isplatu jubilarnih nagrada.

Prosvetni radnici traže isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu, a za 2011. grad Valjevo im je isplatilo nagrade iz svog budžeta.

Pošto Ministarstvo finansija i grad Valjevo nisu ispunili obaveze, zaposleni su odlučili da tuže svoje škole, što će dovesti do blokiranja žiro-računa i velikih sudskih troškova, a takođe biće usporena isplata zarada u ovim školama, upozorio je Micko Lepojević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Valjevu.

"Grad Valjevo je preuzeo obavezu da isplati jubilarne nagrade za 2009. i to će učiniti najkasnije do kraja januara ove godine. Istražićemo i mogućnosti da se jubilarne nagrade isplate i za 2010. i 2012", izjavila je Zora Bojičić, načelnica odeljenja za društvene delatnosti grada Valjeva.

PROTEST U MAĐARSKOJ ZBOG USTAVA

Pristalice opozicionih mađarskih stranaka i aktivisti nevladinih organizacija okupili su se sinoć u centru Budimpešte kako bi protestovali zbog novih ustavnih odredbi koje, kako tvrde, daju mnogo veća ovlašćenja vladi. 

Sto hiljada Mađara protestovalo je jer strahuje za demokratiju u svojoj zemlji. Protestni skup održan je ispred zgrade Državne opere, gde su mađarski državni funkcioneri prisustvovati gala proslavi povodom usvajanja novog ustava. Borci za građanska prava i pripadnici opozicije su protiv novog ustava i traže ostavku desnokonzervativnog premijera Orbana. Poslanici njegove stranke Fides krajem decembra su veoma brzim tempom doneli krajnje sporne zakonske amandmane kojima se smanjuju nadležnosti Ustavnog suda i narodne banke, a jača politički uticiaj na medije. Neki novinari zbog toga već tri nedelje štrajkuju glađu. Novi ustav je stupio je na snagu, a iz Fidesa tvrde da je njime završena potpuna transformacija iz komunističkog u demokratsko društvo koja je počela 1989. godine.

"Tihi puč"
 
Među primedbama koje iznose nevladine organizacije je i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela, bez mogućnosti pomilovanja. Ustavom je zaštićeno i pravo na život fetusa od trenutka začeća, što se nevladin sektor vidi kao stvaranje pravnog osnova za zabranu abortusa. Mnogi posmatrači smatraju da se ovde radi o nekoj vrsti „tihog puča“ u kome je demokratija zamenjena političkim konceptom sličnim Putinovoj Rusiji. Laslo Majtenj, stručnjak za ustavno pravo, kaže: "Kada se nezavisne institucije podvrgnu vladinoj kontroli, a ograniči sloboda štampe, razumljive su velike brige za demokratsku pravnu državu."

Demonstranti su svoje brige izrazili i pesmom, poput pokreta "Solidarnost" i Dorotije Karsaj, čiji je video snimak na internetu posećen već više od 500.000 puta. "Ne volim sistem", peva ova 28-godišnjakinja zajedno sa svojim sunarodnicima. Teško je verovati da će vlada imati sluha za tu poruku. Jer, ona ne želi da čuje ni kritike Komisije EU i Međunarodnog monetarnog fonda. Neke od poslednjih poteza mađarske vlade nedavno su kritikovale i SAD, kao i pojedine međunarodne organizacije. Mađarska se ove godine suočava sa mogućom recesijom, zbog čega su vlasti u Budimpešti bile prinuđene da zatraže finansijsku pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda i EU. Ukoliko vlada u Budimpešti ne bude imala sluha za kritike iz Brisela, neće imati mnogo izgleda da dobije kredite koje je tražila.

Emg.rs
USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa.

To je izjavila zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Djukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja kredita.

"Nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbedjenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće. "U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Djukanović

Đukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Đukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvodjačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Djukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Đukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug, Beta

Direktor VIP fonda Branislav Bugarski kaže da je tokom ove godine u Vojvodinu investirano oko 211 miliona evra i otvoreno 5.200 novih radnih mesta.

Bugarski je kazao da se dobar deo sredstava odnosi na nova ulaganja kompanija koje već posluju u Vojvodini i ocenio da je to dobar pokazatelj za budućnost.

"U 2012. trenutmo imamo najavljeno oko 830 miliona evra investicija, Očekujem da će većina biti i realizovana u narednoj godini", kazao je on.

On je dodao da bi, ukoliko Srbija u martu dobije status kandidata za pristup Evropskoj uniji, "to bio vetar u jedra za strane investitore".

Bugarski je ocenio da će na strane investitore u velikoj meri uticati i početak proizvodnje novog modela automobila Fijata iz Kragujevca, jer će to po njegovom mišljenju "biti komparativna prednost i za Srbiju i za Vojvodinu".

Prema visini ovogodišnjih investicija u pokrajini, vodeća je Italija sa oko 24,9 miliona evra, sledi Nemačka sa 22,2 miliona, Danska 17 miliona i Slovenija sa 16,8 miliona evra.

Nemačka je ipak, ako se posmatraju ukupni rezultati, trenutno najveći investitor u Vojvodini.

On je kazao da VIP fond pregovara sa nekoliko trgovinskih lanaca koji rade procenu da li da investiraju u Vojvodin i Srbiju, ali nije želeo da iznosi detalje o kojim trgovinskim lancima je reč, navodeći da bi polovinom 2012. ili početkom 2013. moglo doći do realizacije prvih takvih ulaganja.

U 2010. godini, prema podacima VIP fonda, u Vojvodini su investirana 294 miliona evra, a posao je dobilo 2.790 ljudi.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

RTV

Skupština Grada Novog Sada do kraja godine održaće još jednu sednicu, čime će zaokružiti ovogodišnji rad.

Izvor: Tanjug

RTV

U Pančevu je danas na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen budžet za 2012. godinu.

Predviđeno je da budžetski prihodi budu oko 4 milijarde i 160 miliona dinara, a suficit oko 30 miliona.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

RTV

Energija nas može koštati manje samo ako je štedimo a kako to postići otkrio je profesor Milan Kekanović, inovator iz Subotice. Njegov patent na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država priznat je kao proizvod koji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ
Republički geodetski zavod (RGZ) je osnovao katastar nepokretnosti za područje Novog Sada i u tom postupku su formirana 65.202 lista nepokretnosti sa 137.922 katastarske parcele.
Na savremeni način je evidentirano 140.090 objekata i 137.882 tereta - hipoteka, saopštio je RGZ.

Premer svih 18 katastarskih opština je izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji, a za osam je izrađen digitalni katastarski plan.

Grad Novi Sad je administrativni centar Vojvodine i drugi je po veličini grad u Srbiji, koji zauzima površinu od 624 kvadratna kilometra i ima 335.700 stanovnika različitih nacionalnosti i kultura.

Novi Sad ima povoljan geografski položaj jer se nalazi na saobraćajnim koridorima 10 i 7 (reka Dunav).

Grad je osnovan 1694. godine i danas je veliki industrijski, finansijski i zdravstveni centar i univerzitetski grad.

Zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi, spomeniku kulture od velikog značaja i muzičkom festivalu "Egzit“ Novi Sad je i poznata turistička destinacija, navedeno je u saopštenju.

RGZ je ranije najavio da će objedinjeni katastar nepokretnosti Srbije biti gotov do kraja ove godine.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug

Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

UREDBA O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA: Do kraja novembra 2011. godine zaposleno 10.590 ljudi

Na osnovu Uredbe o podsticanju zapošljavanja, koju je Vlada Srbije usvojila u maju 2011. godine, do kraja novembra zaposleno je 10.590 ljudi, najnoviji su podaci Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

"S obzirom da je period analize obuhvatio vreme godišnjih odmora, od skoro dva meseca, smatra se da bi sigurno broj bio uvećan za nekoliko hiljada. U narednim mesecima očekuje se dalji porast zaposlenih", navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva ekonomije dostavljenom Tanjugu.

Vlada Srbije donela je Uredbu o podsticanju zapošljavanja 12. maja 2011. godine.

Ovom Uredbom propisano je da poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme osobu mlađu od 30 ili stariju od 45 godina koja najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu, a pod uslovom da počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30 odsto obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo na tu subvenciju poslodavci imaju u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

ZELENI KARTON I DALJE SE PREPORUČUJE ZA VOŽNJU IZ AUSTRIJE U SRBIJU

Auto-moto klubovi u Austriji savetuju članovima da ipak imaju "zelenu kartu" prilikom putovanja u Srbiju, iako ona od 1. januara vozačima iz Srbije kao dokaz osiguranja, više nije potreban za vožnju u 33 države Evrope, i recipročno za vozače iz tih zemalja prilikom dolaska u Srbiju.

Sporazum kojim je ta praksa prekinuta obuhvata 27 država Evropske unije, kao i Švajcarsku, Norvešku, Hrvatsku, Island i Andoru.

"Za vožnju u Srbiju i dalje je obavezujuće posedovanje zelene karte", istakao je danas u izjavi Tanjugu pravni ekspert austrijskog auto-moto kluba ARBOe Tomas Haider.
Haider, kao ni njegove kolege iz drugog automoto kluba OeAMTC nisu upoznate sa činjenicom da je stupio na snagu miltilateralni sporazum.

ARBOe i OeAMTC savetuju svojim članovima da sa sobom ponesu "zelenu kartu" kada putuju u Srbiju.

"Zelenu kartu" u Austriji besplatno izađu osiguravajuća društva u kojem je osigurano vozilo, a rok važenja im je od dve do tri godine.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

POLJOPRIVREDNICIMA ĆE DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE BITI ISPLAĆENE SVE OBAVEZE IZ 2011. GODINE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će država do kraja januara 2012. godine isplatiti poljoprivrednicima sve obaveze iz ove godine.

Petrović je u izjavi za agenciju Tanjug najavio da će narednih dana u potpunosti biti isplaćen regres u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za posede do 30 hektara, dok će do 31. januara naredne godine biti isplaćena sva predviđena sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa posedima do 100 hektara.

Ministar je potvrdio i da će početkom 2012. godine biti isplaćene premije za mleko i davanja po umatičenom grlu za četvrti kvartal.

Prema njegovim rečima, za premije u iznosu od pet dinara po litru mleka biće isplaćeno ukupno 800 miliona dinara, dok će za davanja od 25.000 dinara po grlu biti izdvojeno približno 300 miliona dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

RASPISAN KONKURS BRITANSKOG SAVETA ZA BESPLATNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ČLANOVIMA, VOLONTERIMA I ZAPOSLENIMA U KANCELARIJAMA ZA MLADE • Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine •

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani - Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine. Formular za prijavu je u prilogu. British Council će izabrati između 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i Online verziju kursa "English for IT".

Formular za prijavu možete preuzeti na http://www.mos.gov.rs/preuzmi/formular_za_prijavu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 30.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA U SKLADU SA UGOVOROM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE UNOSA EKONOMSKI DELJIVIH CELINA U OKVIRU NOVOIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG OBJEKATA KAO ULOGA U PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE IZRADE PROJEKTA ZA STRANO LICE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 49. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: NOVA JEDINICA MERE ZA ALKOHOLNA PIĆA IZ TARIFNOG BROJA 22.08 CARINSKE TARIFE I POPUNJAVANJE RUBRIKE 41 JCI OD 1. JANUARA 2012. GODINE - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: čl. 9 I 12
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "FABRIKA DUHANA SARAJEVO" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO, BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 17 - Zakon o parničnom postupku: član 159 stav 7
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 18 - Zakon o parničnom postupku: član 154
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 19 - Zakon o parničnom postupku: član 150 i član 159 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 20 - Zakon o parničnom postupku: član 103 stav 6
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 21 - Zakon o parničnom postupku: član 195
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 22 - Zakon o stečaju: član 91 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 23 - Zakon o parničnom postupku: član 214 stav 1 tačka 5)
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 24 - Zakon o parničnom postupku: član 385
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 25 - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 26 - Zakon o parničnom postupku: član 296
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 27 - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
Likvidacije:

U periodu od 26. decembra do 30. decembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

177878

AMIGROS - U LIKVIDACIJI

Čačak

30.12.2011

60

177825

ENB - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

30.12.2011

60

177814

TRGOBAN-JELIČIĆ DRAGAN I OSTALI - U LIKVIDACIJI

Požega

30.12.2011

60

177806

VUČKOVIĆ-KOMERC PLUS - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

30.12.2011

60

177802

BGM PLUS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

30.12.2011

60

177818

NOVOLES TKM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.12.2011

60

177794

TAHOGRAF-CENTAR - U LIKVIDACIJI

Niš - Pantelej

30.12.2011

60

177798

NOVATECH CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.12.2011

60

177781

RAD-PRODAJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.12.2011

60

177772

RAD IZDAVAŠTVO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.12.2011

60

177759

ORNO - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.12.2011

60

177749

MILAMI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.12.2011

60

177735

DRAXON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.12.2011

60

177731

BEET-BIX - U LIKVIDACIJI

Sjenica

30.12.2011

60

177727

ILEX 012 - U LIKVIDACIJI

Požarevac

30.12.2011

60

177720

ING-21 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.12.2011

60

177712

BALMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

30.12.2011

60

177692

BONA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.12.2011

60

177658

UNIS TOURS TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.12.2011

90

177650

TEKNUVO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.12.2011

60

177662

EMI-POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.12.2011

60

177623

BIG-FAKTOR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.12.2011

60

177620

MNZV - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

30.12.2011

60

177600

ZRNAŠCE - U LIKVIDACIJI

Plandište

30.12.2011

60

177585

ELEKTROVEZE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.12.2011

60

177579

KORION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.12.2011

60

177565

PROPHARM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.12.2011

60

177541

MAVNISS GROUP - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.12.2011

60

177539

HIDRAULIKA JAKOVLJEVIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.12.2011

60

177521

PALAS-BOHOR - U LIKVIDACIJI

Zaječar

29.12.2011

90

177481

TO-KO CO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.12.2011

60

177463

MIM PELET - U LIKVIDACIJI

Petrovac

29.12.2011

60

177432

RINAKO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

29.12.2011

60

177412

TRI PAK TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

29.12.2011

60

177408

VUČKOVIĆ I DR. VMN - U LIKVIDACIJI

Smederevo

29.12.2011

60

177393

OPYO TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

29.12.2011

60

177368

MIR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - U LIKVIDACIJI

Šabac

29.12.2011

60

177343

METALPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

29.12.2011

60

177341

DATA 011 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.12.2011

60

177331

TISA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

29.12.2011

60

177318

OMNIA EXPO - U LIKVIDACIJI

Loznica

29.12.2011

60

177305

PAN-PROMET - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.12.2011

60

177296

TRIM 96 - U LIKVIDACIJI

Jagodina

29.12.2011

60

177273

GARDEN ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

29.12.2011

60

177263

PELICAN FORTE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

29.12.2011

60

177253

MEDIA DOTS - U LIKVIDACIJI

Valjevo

29.12.2011

60

177233

KAČO - KVO - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

28.12.2011

60

177235

BASEMENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

28.12.2011

90

177220

NAPREDAK-FUTOG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.12.2011

60

177216

ALGO & AGG COMPANY - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.12.2011

60

177197

BAU M 011 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.12.2011

60

177187

TEST - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

28.12.2011

60

177174

DAAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

28.12.2011

60

177176

GLOBAL BUSINESS SYSTEMS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

28.12.2011

60

177164

IN COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.12.2011

60

177152

PATRIOT CORP - U LIKVIDACIJI

Loznica

28.12.2011

60

177144

PONJAVIĆ - U LIKVIDACIJI

Čajetina

28.12.2011

60

177136

BS POWER INC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.12.2011

60

177131

DEDALUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.12.2011

60

177120

METALOGRAFIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

28.12.2011

60

177109

PRESTIGE-COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Čačak

28.12.2011

60

177114

EXIMP-DUGA - U LIKVIDACIJI

Doljevac

28.12.2011

60

177098

ALPINA MOTORS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

28.12.2011

60

177092

ERKIĆ MILOVAN I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

28.12.2011

60

177076

SIGMA PLUS - U LIKVIDACIJI

Loznica

28.12.2011

60

177054

TEHNOMARKET - U LIKVIDACIJI

Bačka Palanka

28.12.2011

60

177050

GANG-PND - U LIKVIDACIJI

Subotica

28.12.2011

60

177046

DEKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

28.12.2011

60

177007

NEMANJA TRANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.12.2011

90

177003

MESOKOTEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

27.12.2011

60

176974

KAJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.12.2011

60

176966

DB-PROPERTIES - U LIKVIDACIJI

Tutin

27.12.2011

60

176952

DREES & SOMMER BALKANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.12.2011

60

176936

PAN AGENS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.12.2011

60

176904

MEGA KONSTRUKT - U LIKVIDACIJI

Žitište

27.12.2011

60

176913

FOCUS RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Smederevo

27.12.2011

60

176893

KIM GRUPA - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.12.2011

60

176882

TOPIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.12.2011

60

176870

IGLICA - U LIKVIDACIJI

Šabac

27.12.2011

60

176885

PRIMA 5 - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.12.2011

60

176849

PARTNER-COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Vršac

27.12.2011

60

176825

MILNA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.12.2011

60

176821

SLUSH ICE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.12.2011

90

176804

TEHNIČKI PREGLED BOŽOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Čačak

27.12.2011

60

176793

COPY CENTAR 011 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

26.12.2011

60

176769

MAGNOLIA FASHION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.12.2011

60

176717

INSTALACIJE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

26.12.2011

60

176703

DINAR PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.12.2011

60

176693

REALEXPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.12.2011

60

176689

BA-SAI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.12.2011

60

176685

MATE ZLATNI - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.12.2011

60

176695

BEAUTY CODE - U LIKVIDACIJI

Brus

26.12.2011

60

176679

SAGITARIUS-MED - U LIKVIDACIJI

Loznica

26.12.2011

60

176671

VINEX - U LIKVIDACIJI

Senta

26.12.2011

60

176664

HOUSE TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

26.12.2011

60

176642

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ERPA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.12.2011

60

176621

GMA ADVISORY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

26.12.2011

60

176611

BELI GMBH - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.12.2011

60

176569

KOVANIS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.12.2011

90

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 4.1.2012.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 29.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Holding kompanijom "Interspeed" a.d.

 

50. St. broj 2953/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2315

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku stečaja br. 50 St. 2953/2011 nad Holding kompanijom "Interspeed" a.d., u stečaju, Patrijarha Dimitrija 11 doneo je 6. decembra 2011. godine rešenje :
I. Zakazuje se poverilačko ročište u postupku stečaja nad Holding kompanijom "Interspeed" a.d., u stečaju, Beograd za 23. januar 2012. godine sa početkom u 8,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
II. Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda, 9. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"ABC Coblex" DOO

 

3. St. broj 2104/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1962

 

I. Privredni sud u Beogradu, sudija Aleksandra Popović, rešenjem posl. br. 3. St. broj 2104/2011 od 8. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "ABC Coblex" DOO iz Beograda, Ljube Stojanovića 41.
II. Obaveštavaju se poverioci da ispitno ročište zakazano za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova odloženo, i da je novo ročište zakazano za 3. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova.
III. Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge "Quadro Duo" d.o.o.

20096314

1. St. broj 1556/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1768

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 1. St. broj 1556/2011 od 21. decembra 2011. godine doneo sledeće rešenje:
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge "Quadro Duo" d.o.o. u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145, matični broj: 20096314, PIB: 104129447.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za proizvodnju Livnica A&T d.o.o.

20125659

7. St. broj 328/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1862

 

I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 328/11 od 30. juna 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju Livnica A&T d.o.o. Beograd - u stečaju, Tošin bunar 268, matični broj 20125659, PIB 104234705.
II. Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 9. februar 2012. godine u 10,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
III. Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"JUGOEXPORT SIRIUS TRADE" d.o.o.

07520271

27. St. 2542/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=884

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
JUGOEKSPORT+SIRIJUS+
TREJD.shtml/seo=/companyid=30799

Privredni sud u Beogradu zakazuje završno ročište u postupku stečaja u predmetu broj 27. St. 2542/2010 nad stečajnim dužnikom "JUGOEXPORT SIRIUS TRADE" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Kolarčeva 1, matični broj 07520271, PIB 100147474 za 9. februar 2012. godine u 9,30 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236, na drugom spratu.
Na završno ročište pozivaju se poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"BS Procesor" d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i inženjering

07741847

St. broj 3126/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2431

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 3126/2011 od 25. novembra 2011. godine pokrenuo postupak stečaja nad "BS Procesor" d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i inženjering iz Beograda, Jurija Gagarina 32, matični broj 07741847, PIB 100349426, po predlogu poverioca Volksbank AD iz Beograda.
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Husein Banjalučkić iz Novog Beograda, Narodnih heroja 25/3.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 17. januara 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
IV. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Društvo za građevinarstvo "Euroengineering gradnja" d.o.o.

20093897

20. St. broj 3408/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2444

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 20. St. broj 3408/11 od 13. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Društvo za građevinarstvo "Euroengineering gradnja" d.o.o., iz Beograda, Dimitrija Marinkovića 12, matični broj 20093897, a na predlog poverioca Piraeus Bank a.d., od 16. novembra 2011. godine.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir iz Beograda, Dragiše Brašovana 9.
III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 23. januar 2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 229, drugi sprat.
IV - Ispitno ročište određuje se za 10. april 2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 229, drugi sprat.
V - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ovaj oglas je na oglasnoj tabli Suda 13. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Sion Sion Group" d.o.o.

17381024

27. St. broj 431/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vesna Čebedžić-Torbica, u predmetu 27. St. broj 431/2011, odlučujući o predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije stečajnog dužnika "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina broj 3, doneo je 30. novembra 2011. godine: rešenje.
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina broj 3, matični broj 17381024, PIB 100834348, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
II. Potvrđuje se usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije stečajnog dužnika "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina broj 3, od 18. aprila 2011. godine, sa dopunama od 8. juna 2011., 20. septembra 2011. i 27. septembra 2011. godine, tehničkom ispravkom od 28. septembra 2011. godine i izmenama utvrđenim na ročištu održanom 30. novembra 2011. godine.
III. Obustavlja se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 3, matični broj 17381024, PIB 100834348.
IV. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Suda 30. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Privredno društvo "SB Kop" DOO

20174978

20. St. broj 3328/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2443

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 20. St. broj 3328/2011 od 12. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Privredno društvo "SB Kop" DOO iz Beograda, Zemuna, Dragana Rakića 33d, matični broj 20174978, a na predlog zakonskog zastupnika stečajnog dužnika, do 16. novembra 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir iz Beograda, Dragiše Brašovana 9.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 20. januar 2012. godine u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 229, drugi sprat.
IV. Ispitno ročište određuje se za 3. april 2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 229, drugi sprat.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 13. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Jelakomerc" Društveno preduzeća za trgovinu građevinskim materijalom na veliko i malo

07549300

46. St. broj 3591/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2458

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
JELAKOMERC.shtml/
seo=/companyid=4310

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St-3591/2011 od 2. decembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - stečajnog dužnika "Jelakomerc" Društvenog preduzeća za trgovinu građevinskim materijalom na veliko i malo, Beograd, Miška Jovanovića broj 24 - u likvidaciji, matični broj: 07549300 PIB 100163618, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Jelekomerc" Društvenog preduzeća za trgovinu građevinskim materijalom na veliko i malo, Beograd, Miška Jovanovića 24 - u likvidaciji, matični broj 07549300 PIB 100163618.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezadužnost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije broj 23, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Jelakomerc" Društvenog preduzeća za trgovinu građevinskim materijalom na veliko i malo, Beograd, Miška Jovanovića broj 24 - u likvidaciji,, matični broj 07549300 PIB 100163618, u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 2. maj 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. decembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće "DDL" d.o.o.

07419147

2St. broj 2671/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2103

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 2. St. broj 2671/2011 od 7. novembra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "DDL" d.o.o. u stečaju, Narodnih heroja broj 3, Beograd, matični broj 07419147, PIB 101675686.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za projektovanje i inženjering u građevinarstvu "Kosovoprojekt-Investbiro" d.o.o.

07493535

16. St. broj 2584/11

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku sprovođenja stečaja nad Preduzećem za projektovanje i inženjering u građevinarstvu "Kosovoprojekt-Investbiro" d.o.o. iz Beograda, Zvečanska 1, oglas.
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za projektovanje i inženjering u građevinarstvu "Kosovoprojekt-Investbiro", d.o.o. iz Beograda, Zvečanska 1, matični broj 07493535, PIB 100350775.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih preostanu sredstva, ta sredstava uplati u budžet, Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzećem za projektovanje i inženjering u građevinarstvu "Kosovoprojekt-Investbiro" d.o.o. iz Beograda, Zvečanska 1.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstava na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 07493525.
VI. Nalaže se poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 100350775.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DP MID d.o.o.

 

9. St. broj 4660/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1164

 

U stečajnom postupku stečajnog dužnika DP MID d.o.o. u stečaju Beograd, u skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9. St. broj 4660/2010 od 26. decembra 2010. godine o određivanju završnog ročišta, zakazuje se završno ročište koje će se održati dana 12. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, soba broj 124 na kome se:
1) raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika;
2) raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada stečajnom upravniku;
3) podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada;
4) odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase;
5) odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Superba DOO" d.o.o.

 

17. St. broj 457/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1927

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćalić, rešenjem 17. St. broj 457/2011 od 15. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Superba DOO" d.o.o. iz Beograda, Avalska 5/5.
Obaveštavaju se poverioci da se ispitno ročište, koje je trabalo da se održi 20. decembra 2012. godine, u 13,30 časova odlaže za 2. februar 2012. godine, u 13,40 časova.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242, II sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Proizvodno-prometno preduzeće "Euroflex" d.o.o.

07844611

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1347

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 2664/2010 od 15. decembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno-prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o., u stečaju Beograd - Ugrinovci, XXV nova broj 73, matični broj 07844611, PIB 100395761, odredio je ročište za razmatranje Plana reorganizacije sa izmenama istog, predloženog od strane Zarić Vujice iz Beograda, i glasanje od strane poverilaca za 18. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova. Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
Poverioci mogu izvršiti uvid u plan reorganizacije i predložene izmene u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu Privrednog suda u Beogradu 15. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za transport, špediciju i usluge Skulić-trans d.o.o.

06885560

7. St. broj 3601/11 (7. St. broj 151/11)

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1851

 

I - Privredni sud u Beogradu, 7 St. broj 3601/11 (7 St. broj 151/11) od 9. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, špediciju i usluge Skulić-trans d.o.o. Goraždevac, Goraždevac b.b. Peć, matični broj 06885560, PIB 101389171.
II - Drugo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika zakazano je za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu

 

3.St broj 3083/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2262

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Aleksandra Popović u postupku stečaja nad "TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu u stečaju iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3, 2. decembra 2011. godine, objavljuje oglas.
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu u stečaju iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3
II. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika "TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu u stečaju iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika "TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu Trgovinu u stečaju iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3, broj 245-86517-55, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Poreskoj upravi Odeljenje Zemun da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100014182.
V. Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika "TEHNOPLAST & DE-DEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu u stečaju iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3 određeno za 3. februar 2012. godine u 10,00 časova, a Sud konstatuje da nema uslova za održavanje završnog ročišta.
VI. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Zorana Ćulibrka iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29 d.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Mimid trade" d.o.o.

17543580

2. St. broj 829/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1077

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku sprovođenja stečaja nad "Mimid trade" d.o.o. Beograd, dana 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "Mimid trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jovana Rajića 5d.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije troškove oglašavanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Mimid trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jovana Rajića 5d.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekuće račune stečajnog dužnika i to kod Dunav banke AD Zvečan, broj računa 360-39352101011-97 i kod Hupo Alpe Adria banke AD Beograd, broj računa 165-23724-71.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17543580.
VI. Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103345334.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i nakon dostave uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Santa Fe Auto"

 

4. St. broj 3151/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1764

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Dragan Dragović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Santa Fe Auto", u stečaju, iz Beograda, Svetog Nikole 43, van ročišta 19. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I - Zakazuje se prvo poverilačko ročište 3. februar 2012. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica 222/II, Masarikova 2 i saziva se sednica Skupština poverilaca, ukoliko Skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
II - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 3. februar 2012. godine, u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica 222/II, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu "ABN-trade" d.o.o.

06435874

7. St. broj 489/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2105

 

Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 489/11 od 22. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu "ABN-trade" d.o.o., Beograd - u stečaju, Novi Beograd, Pariske komune 61, matični broj 06435874, PIB 100824112.
Ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazano je za 9. februar 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Na ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Euromedic"

6963854

46. St. broj 2892/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1145

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Vuković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Euromedic" iz Beograda, Dunavska 25, u predmetu br. 46 St-2892/2010, dana 22. novembra 2011. godine doneo je rešenje:
I. Utvrđuje se da stečajni dužnik nema imovine, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euromedic" iz Beograda, Dunavska 25, MB 6963854, PIB 102775056 zaključuje.
II. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda, i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, Brankova 25, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši upis zabeležbe o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Euromedic" iz Beograda, Dunavska 25, matični br. 6963854, PIB 102775056 i da briše pravno lice iz registra.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku, Stojanu Rajkoviću, iz Beograda, Nedeljka Gvozdenovića 44/5, broj licence 155/007 da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika broj 265-1630310005448-67 koji se vodi kod "Raiffeisen banka", kao i sve račune stečajnog dužnika koji se vode kod poslovnih banaka, i Poreske uprave Stari grad, da zapisnički konstatuje uništenje pečata u stečaju i predloži svoje razrešenje, kao i da od raspoloživih sredstava na računu izmiri nastale troškove stečajnog postupka, a eventualni višak sredstava vrati predlagaču na ime povraćaj uplaćenog predujma troškova stečajnog postupka.
V. Ispravlja se rešenje ovog suda 46 St. broj 2892/2011 doneto na ročištu 22. novembra 2011. godine, tako što, u četvrtom redu stava III izreke rešenja, posle "PIB broj 102775056" treba da stoji "i da briše pravno lice iz registra".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Društveno preduzeće za organizaciju kulturno-turističkih zabavnih programa, "Inex-centar"

07027451

46. St. broj 3594/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2457

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
INEX-CENTAR.shtml/
seo=/companyid=22148

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. broj 3594/2011 od 2. decembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - stečajnog dužnika "Društveno preduzeće za organizaciju kulturno-turističkih zabavnih programa, "Inex-centar", Beograd, u likvidaciji, Ada ciganlija b.b., matični broj 07027451, PIB 100570584, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Društveno preduzeće za organizaciju kulturno-turističkih zabavnih programa, "Inex-centar" Beograd, u likvidaciji, Ada ciganlija b.b., matični broj 07027451, PIB 100570584.
Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
Imenuje se agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Društveno preduzeće za organizaciju kulturno-turističkih zabavnih programa "Inex-centar" Beograd, u likvidaciji, Ada Ciganlija br. b.b., matični broj 07027451, PIB 100570584, u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. januar 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
Ispitno ročište zakazuje se za 2. maj 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa 2. decembrom 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Preduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o.

17197339

16. St. broj 2937/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2017

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku sprovođenja stečaja nad Preduzećem za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o., iz Beograda, Topličin venac 19-21 objavljuje sledeći oglas.
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o., iz Beograda, Topličin venac 19-21, matični broj 17197339, PIB 101030719.
Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, te sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
Nalaže se Agenciji za privredne registre, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzećem za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o., iz Beograda, Topličin venac 19/21.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17197339.
Nalaže se poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 101030719.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Kolubara-Osečenica" d.o.o.

07707576

St. broj 567/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1951

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Kolubara-Osečenica" d.o.o. u stečaju, Mionica, 11. septembra 45, 16. decembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Kolubara-Osečenica" d.o.o. u stečaju, Mionica, 11. septembra 45., matični broj 07707576, PIB 101392389, zakazuje se za 31.1.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Livas" d.o.o.

 

St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1581

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, 23. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Svetislav Jovanović iz Uba, Vojvode Mišića 44.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Privredno društvo za proizvodnju ambalaže "MP-Grupacija" d.o.o.

20216972

St. broj 714/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privredno društvo za proizvodnju ambalaže "MP-Grupacija" d.o.o. Koceljeva, Laze Lazarevića 42, 27. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju ambalaže "MP-Grupacija" d.o.o. Koceljeva, Laze Lazarevića 42, matični broj 20216972, PIB 104889384, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Radovan Petković iz Loznice, Luke Stevića 33.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60. dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120. dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120. dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 24. aprila 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 3. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6 i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 27. decembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"KARGOMIL" Društvo za grafički dizajn, proizvodnju, trgovinu i usluge DOO

20052074

St. 52/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1766

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "KARGOMIL" Društvo za grafički dizajn, proizvodnju, trgovinu i usluge DOO Ćuprija matični broj: 20052074, PIB 103933605, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 52/2011 održati 23. 1. 2012. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Akcionarsko društvo za promet i održavanje vozila, lovačkog i sportskog oružja "zastava promet - Arena Motors"

07250053

2. ST. 595/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2460

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
ZASTAVA+PROMET+-+ARENA
+MOTORS.shtml/
seo=/companyid=9271

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 595/2011, od 12.12.2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za promet i održavanje vozila, lovačkog i sportskog oružja "zastava promet - Arena Motors" Kragujevac, ulica Lepenički bulevar 33, mat. broj 07250053, PIB 101508995. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Sonja Veselinović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Kralja Petra Prvog S23/2-4, sa licencom broj 155-0026.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 03. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. aprila 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 12.12.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - gradnja" d.o.o.

20228296

2. St. broj 410/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1847

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, dana 21. decembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 24. januara 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu
nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Pozivaju se poverioci i stečajni dužnik da, do donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka, mogu da podnesu naslovnom sudu zahtev za sprovođenje postupka i da po nalogu stečajnog sudije polože sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka, shodno članu 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Keske d.o.o.

20095547

1. St. broj 121/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 121/11 od 23. decembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom Keske d.o.o., iz Brzeća, Brus, MB 20095547, PIB 104131021.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović, iz Kraljeva, tel. 064/1570212.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 4. april 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. januar 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 23. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 23. decembar 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku" Beograd.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja u "Službenom glasniku RS" Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Privredno društvo "Stefanović-Centar" d.o.o.

07384246

4. St. broj 59/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 59/2011 od 15. decembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom Privredno društvo "Stefanović-Centar" d.o.o. Vrnjačka Banja, Cara Dušana 8, MB 07384246, PIB 101076552.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović, broj telefona 064/157-02-12.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 9. februar 2012. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Kraljevu u sudnici broj 3.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 15. mart 2012. godine, u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 15. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda, "Službeni glasnik RS" i dnevnom listu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Klenak" d.o.o.

07629311

1. St. broj 282/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 282/11 od 16. decembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom "Klenak" d.o.o. Ljubava, MB 07629311, PIB 102330573.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović, iz Kraljeva, telefon 064/157-02-12.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gočanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu, stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđenu neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 4. april 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 25. januar 2012. godine u 13,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 16. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda, 19. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd".
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku", PAS Beograd i preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće "Tehnoguma" a.d.

 

St. broj 34/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1071

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. br. 34/2010 od 19. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Hranislava Obradovića iz Kruševca u postupku stečaja koji je vođen nad Preduzećem "Tehnoguma" a.d. iz Aleksandrovca.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo"

 

2. St. broj 43/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1915

 

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Zemljoradničke zadruge "Jedinstvo" - u stečaju iz Podunavaca da će dopunsko ispitno ročište održati dana 17. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, sudnica broj 12.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Akcionarsko društvo za preradu i promet stakla "Kristal" u mešovitoj svojini AD

 

4. St. broj 483/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2241

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
KRISTAL.shtml/seo=
/companyid=1221

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za preradu i promet stakla "Kristal" u mešovitoj svojini AD Kruševac St. broj 483/2011 od 20. oktobra 2011. godine. Dopunsko ispitno ročište-ročište za ispitivanje potraživanja se određuje za 23. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Društvo za trgovinu na veliko i malo "Tampet" d.o.o.

20527722

6. St. 517/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem VI St. broj 517/2011 od 26. novembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom za trgovinu na veliko i malo "Tampet" d.o.o. Kruševac, MB 20527722, PIB 106075943.
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Branko Mijanac diplomirani ekonomista iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište održaće se 22. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, a ispitno ročište će se održati dana 28. marta 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 1.
VI. Rešenje o otvaranju postupka stečaja istaknuto je na oglasnoj tabli suda dana 28. decembra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Balint" d.o.o.

 

6. St. broj 80/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=362

 

Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenjem ovog Suda 6. St. broj 80/10 od 27. decembra 2011. godine u stečajnom postupku koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Balint" d.o.o. u stečaju Vrnjačka Banja, zakazano održavanje završnog ročišta 26. januara 2012. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Lazara 41, u sudnici broj 1.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na završno ročište pozivaju preko oglasne table suda i objavljivanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba PAS Beograd u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", odnosno prijema istog, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Galofah"

6833004

6. St. broj 775/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2306

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić u postupku stečaja nad dužnikom "Galofah" iz Vlasotinca, Vlasotinačkih brigada, matični broj 6833004, PIB broj 100922469, tekući račun broj 115-9300-31 kod KBC Banka, a.d. Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 16. jula 2010. godine od strane predlagača Gorana Miljkovića iz Beograda, 6. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 18. januar 2012. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište zakazuje se za 18. januar 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DOO "Bonard"

20129719

6. St. broj 611/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2030

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić u postupku stečaja nad dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja 90, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, tekući račun broj 325-9500700008982-21 kod OTP banke Srbija AD Novi Sad, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 30. maja 2010. godine od strane predlagača OTP banka Srbija, 7. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Poverilačko ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"USA-EURO BUILDING" DOO

 

3. St. broj 350/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1840

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "USA-EURO BUILDING" DOO u stečaju Priština, koga zastupa stečajni upravnik Goran Paunović, odlučujući o zahtevu stečajnog upravnika od 9. decembra 2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 12. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 1. februara 2012. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Agroeksport Toplica" AD

07267029

2. St. broj 755/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
AGROEKSPORT+
TOPLICA.shtml/seo=
/companyid=2517

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača "Agroeksport Toplica" AD iz Doljevca, od 8. decembra 2011. godine za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "Agroeksport Toplica" AD iz Doljevca, Doljevac b.b., doneo je, 15. decembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agroeksport Toplica" iz Doljevca, matični broj 07267029, PIB 103187779.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Gordana Jovanović iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 5. aprila 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 15. decembra 2011. godine i istog dana je Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Mesara Bane" d.o.o.

 

3. St. broj 486/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1926

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mesara Bane" d.o.o. u stečaju Pirot, koga zastupa stečajni upravnik Goran Paunović, odlučujući o zahtevu stečajnog upravnika od 13. decembra 2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je 14. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održavati 12. januara 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Argoyuns d.o.o.

20135328

2. St. broj 450/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2308

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Argoyuns d.o.o. u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3 MB: 20135328 PIB: 104281507, po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu predlagača OTP Banka AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 doneo je dana 5. decembra, 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Argoyuns d.o.o. u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3 MB: 20135328 PIB: 104281507, za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa 5. decembrom 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Siriški Dragan DOO

20052511

2. St. broj 1115/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2352

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Siriški Dragan DOO Nadalj, Svetozara Miletića broj 30, MB 20052511, PIB 1O4O15163, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, Beograd, dana 17. novembra, 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Komercijalna banka AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Siriški Dragan DOO Nadalj, Svetozara Miletiča broj 30, MB 2OO52511, PIB 1O4O15163, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branka Pavlić iz Novog Sada, Ulica Dragiše Brašovana broj 18.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. januar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 17. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

BRILLIANCE

20112115

2. St. broj 1088/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2434

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom BRILLIANCE Novi Sad, Gajeva 3, MB: 20112115 PIB 104210738 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. avgusta 2011. godine i po predlogu predlagača PEGIONI DOO NOVI SAD, Bulevar vojvode Stepe 26 od 18. novembra 2011. godine koga zastupa Dragan Simić advokat iz Novog Sada, dana 7. decembra, 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca PEGIONI d.o.o., Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom BRILLIANCE Novi Sad, Gajeva 3, MB: 20112115 PIB 104210738, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Sime Milutinovića Sarajlije 34.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. januar 2012. godine sa početkom u 11,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 21. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Zečević d.o.o.

8183066

2. St. broj 623/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Zečević d.o.o. iz Bačke Palanke, Branka Radičevića broj 159, MB: 8183066 PIB: 100751940, po obaveštenju NBS od 16. februara 2011. godine i predlogu predlagača Fond za izgradnju stanova solidarnosti opštine Bačka Palanka iz Bačke Palanke, Trg bratstva i jedinstva 35 koga zastupa Jovan Gucunja advokat u Novom Sadu, Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, Beograd, Raiffeisen leasing d.o.o., Beograd, Milutina Milankovića 134a, 13. decembra, 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvajaju se predlozi poverilaca Fond za izgradnju stanova solidarnosti opštine Bačka Palanka iz Bačke Palanke, Eurobank EFG AD Beograd, Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Zečević d.o.o. iz Bačke Palanke, Branka Radičevića broj 159, MB: 8183066 PIB: 100751940, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Narodnog fronta 53.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 31. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 21. februar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 13. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DP "Hip razvoj i inženjering"

08053693

5. St. broj 246/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1777

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
+HIP+RAZVOJ+I
+INZENJERING.shtml/
seo=/companyid=553

Privredni sud u Pančevu obaveštava poverioce dužnika DP "Hip razvoj i inženjering" iz Pančeva, Trg Kralja Petra I 9, matični broj 08053693, PIB 101865624, da je ispitno ročište zakazano pred Privrednim sudom u Pančevu, za 20. decembar 2011. godine odloženo, a novo ispitno ročište zakazuje se za 7. februar 2012. godine u 9,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Agrobanat"

08042918

St. broj 519/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2478

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika AD "Agrobanat" iz Plandišta, Vojvode Putnika 50, matični broj 08042918, PIB 101237813, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 519/2010 od 14. decembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Mihajlo Petković iz Kovina, Cara Lazara 56/4.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 23. marta 2011. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 1. februara 2011. godine u 11,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne o drži do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 1. februara 2011. godine u 11,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu 14. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Klas agrar"

 

Posl 2. St. broj 152/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1472

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Veroslava Simić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Klas agrar" u stečaju iz Azanje, doneo je dana 12. decembra 2011. godine rešenje:
U postupku stečaja nad DOO "Klas agrar" u stečaju iz Azanje, određuje se završno ročište za 25. januar 2012. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 73/3, te se na isto pozivaju poverioci, a na kome se:
1. raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika,
2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
3. podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. odlučuje o neraspoređenim delovima stečajne mase,
5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo"

 

St. broj 161

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2029

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
UGOSTITELJSTVO.shtml/
seo=/companyid=2700

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo" Crvenka obaveštava da se prvo poverilačko ročište i ispitno ročište neće održati, te da se zakazuje završno ročište za 10. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Somboru, Venac Živojina Mišića 23 u sudnici broj 3 na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni dužnik. Obaveštavaju se poverioci je da stečajni upravnik dostavio izveštaj da stečajni dužnik nema nikakve imovine i predložio da se stečajni postupak zaključi bez odlaganja u smislu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju, te da u smislu člana 13. stav 4. istog zakona poverioci ili stečajni dužnik imaju pravo da podnesu zahtev za sprovođenje postupka, i u tom slučaju polože sredstva radi pokrića troškova stečajnog postupka u iznosu od 400.000,00 dinara na račun ovog suda 840-309802-79 sa pozivom na broj 97 81-232 i dokaz o uplati dostave u spis u roku od 5 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a u protivnom stečajni postupak će se zaključiti na završnom ročištu i podnete prijave će se odbaciti.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

DP Živinarska farma

08112371

St. 205/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2473

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
ZIVINARSKA+FARMA.shtml/
seo=/companyid=1071

Privredni sud u Somboru Rešenjem br. St. 205/2011 od 16.12.2011. godine otvara postupak stečaja nad dužnikom DP Živinarska farma Kruščić u likvidaciji, Vladimira Nazora bb, MB: 08112371, PIB: 100582379, zbog stečajnog razloga prezaduženost. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd, Terazije 23. pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, bez obzira da li su u likvidacionom postupku prijavili svoja potraživanja, u skladu sa čl. 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23.1.2012. godine sa početkom u 12,00 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 23.2.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića broj 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu suda danom donošenja ovog rešenja 16.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Storkimes" DOO

 

1. St. broj 94/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1771

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Storkimes" DOO Lipar, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 27. januara 2012. godine sa početkom u 13,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Agrotrgovina" d.o.o.

 

1. St. 488/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, u stečajnom postupku nad stečajnom masom "Agrotrgovina" d.o.o., iz Erdevika, Pionirski park 2, doneo je 20. decembra 2011. godine rešenje:
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnom masom "Agrotrgovina" d.o.o. iz Erdevika, Pionirski park 2, za 11. januar 2012. godine u 12,30 časova u sudnici broj 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. završnom računu stečajnog upravnika,
2. konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
3. primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. neraspodeljenim delovima stečajne mase,
5. drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu suda 20. decembra 2011. godine i biće objavljeno u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

Privredno društvo Hotelsko-turističko društveno preduzeće "Tvrđava-Varadin"

08240531

St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, stečajni sudija Dragica Gačić Petković, postupajući po predlogu likvidacionog upravnika, Agencije za privatizaciju, Beograd, podnetom preko poverenika likvidacionog upravnika, za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom Hotelsko-turističko društveno preduzeće "Tvrđava-Varadin" u likvidaciji, iz Iriga, Ive Lole Ribara 43, MB 08240531 PIB 100398073, dana 23. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog likvidacionog upravnika za otvaranje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Hotelsko-turističko društveno preduzeće "Tvrđava-Varadin" u likvidaciji, iz Iriga, Ive Lole Ribara 43, MB 08240531 PIB 100398073, zbog prezaduženosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23/VI.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Prijave potraživanja mogu se podneti i po isteku roka iz stava 2. ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave. Ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će biti odbačena.
Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 3. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 6.4.2012. godine u 9,00 časova, sudnica 14/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 23. decembra 2011. godine.
Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom isticanja na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

Industrija građevinskog materijala "Udarnik" AD

 

1. St. broj 381/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2003

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
UDARNIK.shtml/seo=
/companyid=25335

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom, Industrija građevinskog materijala "Udarnik" AD, u stečaju iz Golubinaca, Maradička bb, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, po povereniku Vesni Vuković, 27. decembra 2011. godine doneo je rešenje:
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija građevinskog materijala "Udarnik" AD, u stečaju iz Golubinaca, Maradička bb i to za 3. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

Preduzeće "Basket" d.o.o.

 

6. St. broj 138/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1805

 

Privredni sud u Užicu u predmetu stečaja nad Preduzećem "Basket" d.o.o. Užice, zakazao je zaključkom Posl. 6. St. br. 138/2011 od 14. decembra 2011. godine ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije podnetog od strane predlagača Radošević Miroslava i Radošević Dragane i glasanje poverilaca o predlogu Plana reorganizacije: za 10. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 55/III Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
Poverioci o Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 10. januara 2012. godine u 10,00 časova.
Sa predlogom Plana reorganizacije poverioci, kojima predlog Plana reorganizacije nije dostavljen, mogu se upoznati sa predlogom Plana reorganizacije u pisarnici ovog suda u vremenu od 8,30 do 15,30 časova svakog radnog dana u sedmici, a sve do ročišta određenog za glasanje.
Poverioci koji glasaju pisanim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
Poverioci koji se o predlogu Plana reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

 

 

2. St. broj 144/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1552

 

Privredni sud u Čačku je svojim rešenjem St. broj 144/2011 od 16. decembra 2011. godine odredio održavanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o predloženom planu reorganizacije koji je kao ovlašćeni predlagač po Zakonu sudu dostaviti AD "Agrobanka" Beograd, dana 16. decembra 2011. godine uz istovremeno dostavljanje pozitivnog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije u Beogradu od 2. novembra 2011. godine.
Ročište će se održati 30. decembra 2011. godine, u 12,00 časova, sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Plan reorganizacije zainteresovana lica mogu razgledati svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova, u stečajnoj pisarnici ovog suda, kancelarija broj 1, Cara Dušana 6.
Glasanje o planu i usvajanje plana će se vršiti u skladu sa odredbama čl. 165. i 166. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

Privredno društvo za promet "Diva papirnica" d.o.o.

 

2. St. broj 100/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1487

 

Privredni sud u Čačku je svojim rešenjem St. broj 100/2011 od 15. decembra 2011. godine odredio održavanje ročišta za dan 29. decembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana broj 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika Privredno društvo za promet "Diva papirnica" d.o.o. u stečaju, Čačak, Preljina b.b. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, "Padika System" d.o.o. Čačak, Preljina b.b. dana 22. novembra 2011. godine, Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana broj 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakonskom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

Privredno društvo fabrika papira "Papirpak" DOO

07657633

2. St. broj 124/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1483

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 124/2011 od 15. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 29. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika Privredno društvo fabrika papira "Papirpak" DOO, u stečaju, Čačak, Preljina bb, MB 07657633. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač "Padika system" DOO Čačak, Preljina bb, dana 22. novembra 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

60.

DP "Pekon"

07683545

Posl. broj 3. St. 180/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2328

 

Privredni sud u Čačku, rešenjem St. broj 180/11 od 22. decembra 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Pekon" Čačak, Trg Ustanka 13, MB 07683545, PIB 101293992.
Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli suda - oglašeno je 22. decembra 2011. godine.
Po pravosnažnosti rešenje se dostavlja Agenciji za privredne registre Beograd, radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beogradu roku od osam dana od dana isticanja rešenja na oglasnoj tabli Suda, odnosno od dana oglašavanja rešenja u "Službenom glasniku RS", a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

61.

Preduzeće za proizvodnju i promet na veliko i malo "Roly poly" d.o.o.

20138971

Posl. 2. St. broj 40/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=218

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 40/2010 od 25. novembra 2011. godine je zaključio postupak stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet na veliko i malo "Roly poly" d.o.o. - u stečaju Čačak MB 20138971.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Izvor: Redakcija, 4.1.2012.