Aktuelne vesti na dan 04. oktobar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
SL. GLASNIK RS, BROJ 73 OD 30.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

PRAVILNIK O IZMENI PRАVILNIKА O STАNDАRDIMА I POSTUPKU ZА SPOLJАŠNJU PROVERU KVАLITETА VISOKOŠKOLSKIH USTАNOVА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O PАRАMETRIMА KVАLITETА JАVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIONIH USLUGА I SPROVOĐENJU KONTROLE OBАVLJАNJA DELАTNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIJА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O VISINI I NАČINU OBRАČUNА I NАPLАTE NАKNАDE ZА IZDАVАNJE АKTА O USLOVIMА ZАŠTITE PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ZАŠTITI IMOVINE DELOVА PREDUZEĆА ČIJE JE SEDIŠTE NА TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKА SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O KRITERIJUMIMА ZА RАSPODELU TRАNSFERА SOLIDАRNOSTI JEDINICАMА LOKАLNE SАMOUPRАVE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Subjekti javne svojine

Pravo korišćenja javne svojine

Predmet javne svojine

Prirodna bogatstva

Dobra od opšteg interesa za koja je zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini

Stvari koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u vršenju svojih javnopravnih funkcija.

a. Nepokretne stvari

b. Pokretne stvari

Druge stvari i imovinska prava

Svojinska ovlašćenja - pravni režim javne svojine

Svojinska ovlašćenja na dobrima u javnoj svojini

Ovlašćenja vlasnika

Ovlašćenja korisnika

Pokloni

Uspostavljanje prava javne svojine i svojine

Republika Srbija

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Javna preduzeća i privredna društva

Generalni princip za pokretne stvari

Građevinsko zemljište

Postupak upisa prava

Prelazni režim do isteka roka za podnošenje zahteva i upis prava

Osnove vođenja evidencije, dostavljanja izveštaja i kazne za nepostupanja

Propisani način vođenja evidencije o javnim nabavkama

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac V

Oblici i napomene za sastavljanje i dostavljanje izveštaja - obrazaca

 

Osnovna pravila popunjavanja Obrasca 5

Popunjavanje I dela Obrasca 5 - prihodi i primanja

Popunjavanje II dela Obrasca 5 - rashodi i izdaci

Izrada izveštaja kod ustanova koje su imale statusne promene u toku izveštajnog perioda

Izveštaji i analize ustanove za interne potrebe


 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU - "Sl. glasnik RS", br. 71/2011

Značenje pojmova

Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci (POPs supstanci)

Ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Prilozi


 • KOMENTAR STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 71/2011: • Pravci razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji •

Regulatorni okvir sistema javnih nabavki

Unapređenje sistema javnih nabavki

Suzbijanje neregularnosti u sistemu javnih nabavki

Zaštita prava

Unapređenje praćenja i kontrole postupaka javnih nabavki

Institucionalni okvir sistema javnih nabavki

Akcioni plan


 • OBVEZNICI INTERNE REVIZIJE

Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju prema međunarodnom okviru profesionalne prakse

Obveznici interne revizije u Republici Srbiji

Prema Zakonu o privrednim društvima

Društva s ograničenom odgovornošću

Akcionarska društva

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji

Prema Zakonu o Narodnoj banci Srbije

Prema Zakonu o bankama

Odgovornost upravnog odbora banke

Odbor za praćenje poslovanja banke (odbor za reviziju)

Funkcija unutrašnje revizije

Izveštavanje

Prema Zakonu o osiguranju

Obaveze i odgovornosti članova uprave

Nadležnost nadzornog odbora

Nezavisnost aktivnosti interne revizije

Zadaci interne revizije

Program rada i godišnji plan rada interne revizije

Izveštavanje interne revizije

Prema Zakonu o investicionim fondovima

Prema Zakonu o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

Prema Zakonu o budžetskom sistemu

Finansijsko upravljanje i kontrola

Interna revizija

Harmonizacija

Prema Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji


 • PRIMENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI U PREFERENCIJALNOM UVOZU

Sporazumom je predviđena stopa carine niža od stope carine propisane Odlukom

Sporazumom je predviđena dinamika sniženja carine u određenom procentu

Sporazumom je predviđena stopa carine viša od stope carine propisane Odlukom


 • INDUSTRIJSKI PODACI ZA AVGUST 2011. GODINE

1. Indeksi industrijske proizvodnje u Republici Srbiji - avgust 2011. godine

2. Indeksi industrijske proizvodnje u Republici Srbiji, po nameni, sektorima i oblastima - avgust 2011. godine

3. Desezonirani indeksi industrijske proizvodnje

4. Indeksi industrijske proizvodnje u Vojvodini, po nameni, sektorima i oblastima - avgust 2011. godine


 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 3.10. DO 9.10.2011. GODINE

  

 • SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE:  ZA PERIOD JANUAR-AVGUST 2011. GODINE

1. Izvoz i uvoz po ekonomskoj nameni Evropske unije1)

2. Izvoz i uvoz po ekonomskim zonama zemalja1)

3. Izvoz i uvoz Republike Srbije po razvijenosti zemalja i ekonomskoj nameni1)2)

4. Izvoz i uvoz Republike Srbije po odabranim zemljama

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE DOSTAVILO ŽALBU POVERENIKU TVRDEĆI DA VISOKI SAVET SUDSTVA KRŠI ZAKON O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA I NE PRUŽA JAVNOSTI NA UVID SVE INFORMACIJE O PREISPITIVANJU PROCESA REIZBORA SUDIJA

Visoki savet sudstva (VSS) krši Zakon o dostupnosti informacija i ne pruža javnosti na uvid sve informacije o preispitivanju procesa reizbora sudija. Kako "Blic" saznaje, Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić dobio je tim povodom pre nekoliko dana žalbu Društva sudija Srbije koju je potom prosledio VSS.

Ni odluke o usvajanju prigovora neizabranih sudija, kao ni odluke o odbijanju prigovora nisu propraćene nikakvim obrazloženjem VSS. Društvo sudija Srbije je zbog toga podnelo novu žalbu povereniku za informacije.

Poverenik Rodoljub Šabić za "Blic" kaže da je "loše i uznemirujuće da komunikacija između profesionalnog udruženja sudija i VSS, u kome većinu čine upravo sudije, zahteva intervenciju poverenika za informacije".

"Žalba je u skladu sa zakonom utvrđenom procedurom dostavljena VSS uz zahtev da se izjasne o navodima žalbe. Nakon toga u primerenom roku doneću odluku po žalbi. Da ne bi bilo shvaćeno kao prejudiciranje, u ovom trenutku neću govoriti kakva će konkretno ta odluka biti, a pretpostavljam da za javnost nije nikakva tajna da će ona biti u skladu sa mojim već poznatim shvatanjem da su informacije o reformi pravosuđa apsolutno legitiman predmet interesovanja. I to ne samo učesnika u postupku opšteg izbora nego i svih građana Srbije", kaže Šabić.

Druga žalba

Ovo je druga žalba po redu jer je i u januaru prošle godine poverenik usvojio žalbu Društva sudija Srbije protiv Visokog saveta sudstva zbog uskraćivanja informacija. Tada je bila reč o kriterijumima oko postupka reizbora sudija. Poverenik je naložio VSS da pruži tražene informacije.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, podseća da je posle sudskih izbora u martu, kada je izabrano šest novih sudija, VSS saopštio da će reviziju reizbora sprovoditi upravo te sudije koje će biti podeljene u dve komisije.

"Društvo sudija je tražilo da obe komisije dostave svoju odluku VSS i sudiji jer bi onda uticaj starih članova VSS na sednici koja se kasnije organizuje, da bi se formalno odlučilo da li se sudija vraća na posao ili ne, bio manji",  kaže Boljevićeva za "Blic".

Ukoliko bi, kako kaže, predlog komisije da se sudija vrati na posao VSS zanemario, onda bi, tvrdi ona, bilo jasno da su stari članovi uticali na drugačiju odluku.

"Zato smo mi tražili da se odluke, tj. predlozi komisija Visokom savetu sudstva šta da se uradi sa pravnim lekom sudija, dostavi sudijama. VSS to odbija, kao što odbija da omogući prisustvo javnosti na svojoj sednici gde odlučuje hoće li vratiti sudiju na radno mesto ili ne", navodi ona.

Kada dobije predlog komisija o tome da li se sudija treba da bude vraćen ili ne, VSS ga razmatra, neki članovi mogu da se slože sa predlogom, neki ne moraju, iznose se argumenti i posle toga sledi glasanje. Do glasanja, javnost ima pravo da zna šta se dešava dok se samo glasanje organizuje bez prisustva javnosti.

Predsednica Društva sudija Srbije objašnjava da jedino uz dostavljanje predloga komisija Visokom savetu sudstva i sudijama i otvaranje sednice VSS za javnost može da se ostvari transparentan rad VSS i kontrola uticaja na postupak od strane političkog dela VSS. Taj uticaj je, prema prošlogodišnjem "izveštaju o napretku", koji je sprovela Evropska komisija bio značajan.

"Pošto VSS to ne želi da omogući, postoji osnovana sumnja da se i dalje vrši politički uticaj na rad Visokog saveta sudstva", završava Boljevićeva.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, Blic, 3.10.2011.

POTPISANI UGOVORI SA KORISNICIMA OSAM KREDITNIH LINIJA POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE SA KAMATOM OD 1,3 DO 2% NA GODIŠNJEM NIVOU, SA GREJS PERIODOM OD 6 MESECI DO 4 GODINE I NA OTPLATNE ANUITETE OD ŠEST MESECI

U organizaciji Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, u Skupštini APV, potpisani su ugovori sa korisnicima osam kreditnih linija Fonda. Navedeno je da je učestvovalo 327 kandidata sa traženim sredstvima u iznosu od 4,7 miliona evra, a odobreno je 117 kredita, u vrednosti od milion i 115 hiljada evra.

Kreditne linije su namenjene za:

- nabavku poljoprivredne mehanizacije, sistema navodnjavanja,
- opremu za plastenike i staklenike,
- podizanje višegodišnjih zasada voća,
- nabavku novih košnica i opreme u pčelarstvo,
- nabavku vinove loze i opreme u vinogradarstvu,
- nabavku kvalitetnih teladi za tov,
- nabavku protivgradnih mreža.

Potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za privredu, Pastor Ištvan, izrazio je zadovoljsrtvo desetogodišnjim radom Fonda za razvoj poljoprivrede, što je, kako je objasnio jedna od najstarijih instrumenata Pokrajinske Skupštine i Vlade za podršku privrednom razvoju.

"Za preko deset godina kroz Fond je podržan 1866 projekat i plasirana su srestva u iznosu od blizu 11 miliona evra, ili 991 milion dinara", istakao je Pastor i dodao da se u ovim plasmanima prepoznaje namera pokrajinske Vlade da se napravi zaokret u agraru, što je potkrepio i podacima o strukturi plasmana.

Tako je, prema njegovim rečima, 55 posto plasiranih sredstava otišao na navodnjavanje i plastenike. "Ako ovom ukupnom učinku Fonda za poljoprivredu dodamo ono što smo uradili preko Fonda za razvoj Vojvodine, ako dodamo ono što smo učinili preko Garancijskog fonda, onda se može videti da je, od 2001. godine, veoma izražena ambicija pokrajinske Vlade i njenih institucija, da se vojvođanski agrar podrži, ne samo verbalno, nego i finansijski", kazao je Pastor.

Govoreći o značaju da se Vojvodini vrati imovina i da se dobije onaj iznos budžetskih sredstava koji joj po Ustavu pripadaju, Pastor je, objasno da je to zalaganje upravo zbog toga da bi se na sličan način, kao je rekao, taj ukupan potencijal koristio i stavio u funkciju potreba poljoprivrednika. "Spremni smo i sposobni da efikasno i odgovorno gazdujemo državnim novcem", istakao je Pastor.

Direktor Sabo Jožef podsetio je na opšte uslove kreditnih linija, odnosno na kamatnu stopu, koja se kreće od 1,3 do dva procenta na godišnjem nivou, na grejs period od šest meseci do četiri godine i na otplatne anuitete od šest meseci.

"Ovakva kreditna linija ne postoji u zemlji i okruženju, a niske kamatne stope su zato što je Fond osnovan kao neprofitna organizacja, objasnio je Sabo. Istakao je i da je za kreditnu liniju za navodnjavanje odobreno 19 kredita u iznosu od 208 hiljada evra, za plastenike je odobreno 11 kredita u iznosu od 61, 3 hiljade evra, dok je za vinogradarstvo odobreno sedam kredita u vrednosti od 55 hiljada evra. "Za pčelare je odobreno pet kradita u iznosu od 21 hiljadu evra, a za voćarstvo, najperspektivniju kreditnu liniju kako je rekao, odobreno je 13 kredita u izosu od 62 hiljade evra. "Ipak, najveće interesovanje iskazano je za kreditne linije za nabavku mehanizacije, za koje je odobreno 46 kredita, u vrednsti od 541 hiljade evra. Za tov junadi odobreno je 15 kredita u visini od 150 hiljada evra, a za protivgradne mreže odobren je jedan zahtev u maksimalnom iznosu od 15 hiljada evra, pošto ostalih pet nije imalo kompletnu dokumentaciju", objasnio je Sabo.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.10.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 3. oktobar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 01.05.2011. godine do 31.08.2011. godine izdata odnosno obnovljena dozvola za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/02%20spisakregobn%20MAJ-AVG%2011,%20vet.pdf
Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini, za koje je u periodu od 01.01.2011. godine do 31.07. 2011. godine izdato rešenje o izmeni dozvole za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/01%20IZMENA%20EAN%20KODA-%20DO%2031%20JULA%202011.pdf
Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 01.06. godine do 31.07.2011. godine izdato rešenje o izmeni naziva i/ili adrese proizvođača leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/01%20IZM.ADR.PROIZV.%20%202011.pdf
Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 01.07.2011. godine do 31.07.2011. godine izdato rešenje o izmeni dozvole za lek:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/07%20Izm.naziva-adrese%20ND-JULI%202011.pdf
Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 01.01.2011. godine do 31.07.2011. godine izdato rešenje o prenosu dozvole za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/01%20PRENOS%20NA%20NOVOG%20ND%20-%202011.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 3.10.2011.

NASTAVA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA ODRASLE "DRUGA ŠANSA" ZAPOČELA JE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U SRBIJI

Nastava funkcionalnog osnovnog obrazovanja za odrasle "Druga šansa" započela je u osnovnim školama u Srbiji. U školske klupe od danas će sesti i odrasli preko 15 godina starosti kojima je pružena "Druga šansa" da besplatno završe osnovno obrazovanje, a ujedno steknu i stručne kvalifikacije za jedno od 35 zanimanja.

Program nastave ukupno će trajati tri godine za one koji nikada nisu išli u školu, a odrasli koji su u ranijem periodu završili četiri ili više razreda, upisivaće se direktno u 2. ili 3. ciklus nastave, čime je njihovo školovanje kraće za jednu odnosno dve godine. Školska godina pratiće osmogodišnje redovno školovanje i završiće se u junu mesecu. Termini pohađanja nastave prilagođeni su potrebama polaznika, a prostor u kome će odrasli učiti biće namenski opremljen. Većina škola će nastavu odraslima držati u večernjim časovima i vikendom, kada oni imau najviše slobodnog vremena.

Nastavu za odrasle vode obučeni školski timovi u osnovnim školama koji se sastoje od direktora škole, učitelja i predmetnih nastavnika i andragoškog asistenta. Nastavu "Druge šanse" drže učitelji i nastavnici bez pune norme časove i kojima je pretilo da budu proglašeni tehonološkim viškovima, a koji će ovim projektom dopuniti normu časova.

"Druga šansa" krenula je u sedam osnovnih škola u Srbiji za koje je Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije rešenjem ministra ocenilo da su spremne za početak nastave. Sa školom kreću odrasli u školi za osnovno obrazovanje odraslih "Sveti Sava" iz Novog Sada i u osnovnim školama "Stevan Sremac" iz Sente, "Petar Petrović Njegoš" u Zrenjaninu, "Dragiša Luković Španac" u Kragujevcu, "Mladost" u Knjaževcu, "Nada Matić" u Užicu, i "Đura Jakšić" u Pančevu.

Tokom meseca oktobra, očekuje se da će sukcesivno sa nastavom krenuti i ostale osnovne škole koje su selektovane da učestvuju u projektu "Druga šansa". Za ovu školsku godinu planiran je upis za preko 2000 odraslih polaznika u 38 osnovnih škola.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 3.10.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA - PISMENI DEO STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve kandidate koji su podneli uredne prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika u oktobarskom roku 2011. godine, da će pismeni deo ispita biti održan dana 8. oktobra 2011. godine (subota) sa početkom u 11.00 časova.

Ispit će biti održan na Pravnom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, amfiteatar V.

Mole se kandidati da na ispit dođu najkasnije do 10.30 časova, da sa sobom ponesu ličnu kartu i hemijsku olovku.

Shodno članu 12. stav 3. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010) kandidati kod kojih se u toku polaganja stručnog ispita pronađe bilo kakvo pomagalo, uključujući mobilne telefone i џepne ili ručne računare biće udaljeni sa ispita, a njihov ispitni rad biće poništen.

Kandidatima iz stava 3. ovog člana zabranjeno je da polažu stručni ispit u roku od naredne tri godine.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije sedam dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat ne dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U navedenom slučaju, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispita vraćaju se kandidatu.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010).

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 3.10.2011.

NEOPHODNO JE DA INSPEKCIJSKI NADZOR BUDE ZASNOVAN NA PROCENI RIZIKA I DA SE REDOVNIM OBUKAMA POVEĆA PROFESIONALNOST INSPEKTORA: Održan okrugli sto u cilju pronalaženja rešenja za preglomazan, opterećujući i netransparentan sistem inspekcija u Republici Srbiji

"Inspekcije stvaraju nepotrebno opterećenje za preduzeća koja posluju u skladu sa propisima, dok istovremeno nenamerno podstiču rast firmi koje posluju u tzv. sivoj zoni", izjavili su danas predstavnici Vlade i Agencije za međunarodni razvoj SAD-a (USAID).

Ova zapažanja su izrečena tokom diskusije na okruglom stolu, koji je održan 27. septembra i koji je imao za cilj da predloži i pronađe rešenja za preglomazan, opterećujući i netransparentan sistem inspekcija u Srbiji.

Potpredsednica Vlade zadužena za privredu i regionalni razvoj Verica Kalanović izjavila je: "Inspekcija mora da bude, sa jedne strane, servis privrednicima i to onim privrednicima koji posluju legalno, koji poštuju zakone i procedure i prijavljuju radnike. Za takve privrednike inspekcija mora da bude na usluzi. Ona je tu zbog njih, a ne obrnuto. Ali zato, sa druge strane, za sve one privrednike koji posluju van sistema, nepoštujući pravila igre, inspekcija mora da bude kazna. Inspekcija mora da bude i servis i kazna, jer bez sistema kazne ni jedna stimulativna mera ne može da da svoj puni efekat",  zaključila je potpredsednica Vlade.

"Ovaj problem je u Srbiji naročito izražen, budući da postoji preko 30 različitih inspekcija u sastavu 10 ministarstava na republičkom nivou, sa malo ili bez ikakve koordinacije", istakla je Suzan K. Fric, direktor Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja je, zajedno sa potpredsednikom Vlade Republike Srbije Vericom Kalanović i Privrednom komorom Srbije, jedan od pokrovitelja i organizatora održanog sastanka.

"Kompanije i preduzetnici u Srbiji treba da privređuju u poslovnom okruženju koje podstiče rast smanjivanjem regulatornog i administrativnog tereta i istovremenim podsticanjem inovativnosti i spremnosti na poslovne rizike", navela je Fric, dodajući da su "inspekcije jedna od najkritičnijih prepreka za razvoj i rast privrede u Srbiji."
"Inspekcije su najefikasnije kada redovno nadziru kompanije kod kojih postoji verovatnoća povrede propisa. Ovo uključuje privredna društva koja obavljaju delatnost u ’sivoj zoni’ ", rekao je Džozef Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, koji sarađuje sa Vladom Republike Srbije i poslovnom zajednicom na uspostavljanju efikasnih mehanizama za unapređenje pravnog okvira.

"Udeo neformalne ekonomije u Srbiji u okviru ukupne ekonomije je sa 34% u 2008. godini porastao na približno 40% u 2010. godini", primetio je Lauter. "Procena budžetskih gubitaka zbog ’sive ekonomije’ iznosi 1,5 milijardi evra."

Propisa kojima se uređuje rad inspekcija ima veoma mnogo, po pravilu nisu lako dostupni privrednicima, pa ih inspekcijski organi često proizvoljno tumače. "Istovremeno, kaznene odredbe su drakonske, tako da skoro svaka inspekcijska kontrola može da dovede do novčane kazne koju preduzeće nije u stanju da plati", ističe Vida Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije. "Nije iznenađenje da je više od 50% ispitanika u poslednjoj studiji koja je sprovedena navelo da je podmićivanje neophodno kada se radi o inspekcijama."

U jedinici za sveobuhvatnu reformu propisa kažu da inspekcijski sistem u Srbiji treba da bude bolje koordinisan, i procenjuju da bi privreda Srbije boljom koordinacijom uštedela više od četiri miliona evra godišnje. Takođe, neophodno je da inspekcijski nadzor bude zasnovan na proceni rizika, kao i da se redovnim obukama poveća profesionalnost inspektora i da se obezbede uputstva za vršenje inspekcijskih kontrola.

Za više informacija - kontakt osoba: Strahinja Mitrovski, savetnik za komunikacije, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, smitrovski@bep.rs, tel. +381 60 13 00 577
USAID je od 2002. godine uložio više od 662,7 miliona dolara u podsticanje ekonomskog razvoja, jačanje pravnog sistema i promovisanje dobrog upravljanja u Srbiji.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.

STRATEGIJOM RAZVOJA PORESKE UPRAVE OD 2011. DO 2015. GODINE PREDVIĐENE KONTROLE BEZ KONTAKTA PORESKE INSPEKCIJE I OBVEZNIKA

Pomoćnik direktora Poreske uprave Zoran Vasić najavio je da će osavremenjivanjem te institucije poreske kontrole biti obavljane bez direktnog kontakta poreske inspekcije i poreskog obveznika.

Pomoćnik direktora Vasić je u izjavi Tanjugu rekao da je to predviđeno Strategijom razvoja Poreske uprave od 2011. do 2015. godine.

Vasić je istakao da ne stoje primedbe privrednika da kontrole inspekcijskih organa dugo traju, pošto dužina kontrole zavisi od pojedinačnog slučaja, odnosno da li postoje naznake da se radi o većim nepravilnostima.

Privrednici, takođe, propise u ovoj oblasti ocenjuju kao nejasne i teško primenljive.

"Kontrole poreskih obveznika gde postoji indicija da se radi o većim nepravilnostima sigurno traju duže. Kod onih preduzetničkih radnji gde radi samo vlasnik, jeste da njegovo prisustvo u postupcima kontrole, ne dozvoljava da on može i istovremeno da obavlja delatnost. Međutim, u svim onim slučajevima gde su to višečlana društva ili radnje koje imaju veći broj zaposlenih, mi ne zatvaramo objekat", objasnio je Vasić.

Vasić je naglasio da poreski inspektor zatvara objekat jedino ukoliko ne završi u potpunosti svoj posao, a poreski obveznik se ne složi da ta kontrola bude okončana po završetku radnog vremena.

"Onda postoji mogućnost da poreski inspektor zapečati radnju, ali je obavezan da je otvori sa početkom radnog vremena sledećeg dana", naglasio je Vasić.
Pomoćnik direktora je ukazao da je Poreska uprava poslednjih godina učinila veliki pomak u ostvarivanju rezultata punjenja republičkog budžeta.

"Mi smo i u 2009. i u 2010. u potpunosti ispunili taj plan sa jednim neznatnim prebačajem. Tako je u 2010. plan prebačen za nekih 0,9 odsto, odnosno za oko 15 milijardi dinara", naglasio je on.

Po Vasiću, Poreska uprava, s obizirom na stanje u privredi, naplaćuje nešto manje od predviđenog iznosa planom punjenja budžeta za ovu godinu te je tako zaključno sa avgustom naplata manja za oko 2,7 odsto.

Vasić je istakao da je Strategijom poreske uprave 2011. do 2015, predviđeno informisanje i obučavanje poreskih obveznika, što će dovesti do veće naplate poreza.

S tim u vezi, napomenuo je Vasić, krajem septembra je potpisan sporazum između Privredne komore Beograda i Poreske uprave Srbije koji predviđa poboljšanje informisanja i edukacije poreskih obveznika.

Pomoćnik direktora je rekao da to ne znači kako Poreska uprava u potpunosti obustavlja svoje kontrole.

"Kontrole će i dalje postojati, samo će u narednom periodu biti usmerene prema poreskim obveznicima koji ne izmiruju dovoljno svoje obaveze", kazao je Vasić.

Vasić je dodao i da je nedovoljan broj inspektora za obavljanje sveobuhvatnijih kontrola.

"Što se tiče dosadašnjeg broja inspektora, on je relativno mali za opsežnije i dublje kontrole", ukazao je Vasić.

Prema dosadašnjim podacima, 750 poreskih inspektora trenutno kontroliše oko 117.000 firmi, obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prema podacima PKS, troškovi privrede po osnovu inspekcijskih kontrola iznose oko 13 miliona evra godišnje.

Izvor: Tanjug, 3.10.2011.

KROZ IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I DRUGIH PROPISA NEOPHODNO POVEĆATI OVLAŠĆENJA POVERENIKA, PRODUŽITI ROK ZASTARELOSTI ZA PREKRŠAJE I ZABRANITI DA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UMANJI ODREDBAMA DRUGIH PROPISA

Transparentnost - Srbija, podseća povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra, da je pravo na pristup informacijama i javnost rada organa vlasti najbolje sredstvo za prevenciju korupcije, poziva organe vlasti Srbije da ispune postojeće zakonske obaveze i ukazuje na koji način treba dopuniti postojeći zakonski okvir.

U proteklih sedam godina, od kada je usvojen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od kada je počeo sa radom Poverenik za informacije, kao nezavisan državni organ, ostvaren je značajan napredak. Van svake je sumnje da se veliki broj građana koristi pravom da od organa vlasti traži podatke, i to ne samo radi zadovoljenja ličnih potreba, već kako bi se uverili da se državna imovina i budžetska sredstva koriste na zakonit i racionalan način. Takođe, nebrojeno puta se pokazalo da je najčešći razlog za skrivanje informacija od strane vlasti želja da se sakriju podaci koji ukazuju na korupciju, drugi vid kršenja zakona, propusti u radu ili slab učinak samih organa vlasti.

Međutim, i pored značajnih rezultata u primeni ovog zakona, i dalje se ponekad dešava da građani ostaju neopravdano uskraćeni za tražene informacije ili da krivci za skrivanje i uništavanje dokumenata ostanu nekažnjeni. Takođe, neki organi vlasti još uvek nisu objavili ili ažurirali Informator o radu, u kojem treba da prikažu podatke o svojoj strukturi, poslovima koje obavljaju, uslugama koje pružaju i sredstvima koja koriste i pre nego što im iko uputi zahtev za određenom informacijom. Po stanovištu Transparentnosti Srbija zbog svega toga je potrebno kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih propisa učiniti sistem još efikasnijim, naročito kroz povećanje ovlašćenja Poverenika, produženje roka zastarelosti za prekršaje i kroz zabranu da se pravo na pristup informacijama umanji odredbama drugih propisa.

Prema shvatanju Transparentnosti Srbije, za borbu protiv korupcije i povećanja transparentnosti je izuzetno važno da Srbija donese i primeni i druge propise, pri čemu su prioritetna sledeća pitanja:

- radi osvetljavanja procesa donošenja propisa neophodno je učiniti obaveznim javne rasprave i zakonski regulisati lobiranje;
- potrebno je radi zaštite lica koja obelodanjuju korupciju i neracionalno raspolaganje javnim resursima doneti sveobuhvatan Zakon o zaštiti uzbunjivača; treba proširiti krug informacija koje se objavljuju na Portalu javnih nabavki; objaviti podatke o državnoj imovini i njenom korišćenju;
- obezbediti javnost vlasništva u medijima i podataka o oglašavanju i sponzorstvima od strane državnih organa i javnih preduzeća;
- na kraju neophodno je i kroz podzakonski akt (na usvojeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti) obezbediti visok stepen preciznosti podataka o strukturi, poreklu i nameni prihoda i rashoda političkih stranaka i izbornih kampanja.

Izvor: Transparentnost Srbija, 29.9.2011.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POZIVA PRIVREDNIKE DA DO 30. SEPTEMBRA POPUNE ANKETNI UPITNIK RADI OCENE POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA INFORMISANJEM I OBUKOM U VEZI SA PROCESOM APLICIRANJA I PRIPREME PROJEKATA ZA FONDOVE EVROPSKE UNIJE

Privredna komora Beograda poziva privrednike da do 30. septembra popune anketni upitnik (http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467) radi ocene potreba privrednih subjekata za informisanjem i obukom u vezi sa procesom apliciranja i pripreme projekata za fondove Evropske unije.

Rezultati ovog istraživanja biće dragoceni, jer će dati sliku o tome kakvi su kapaciteti privrednih subjekata u Republici Srbiji i koje vrste dodatne podrške su im potrebne. Na osnovu toga se mogu ubuduće kreirati programi podrške koji bi bili prilagođeni realnim potrebama vaših preduzeća.

Jedan od programa podrške biće i program jačanja kapaciteta preduzeća i uspešno apliciranje projekta u EU fondovima, u trajanju od godinu dana, koji će sprovesti Privredna komora Beograd.

Poželjno je da upitnik bude popunjen u elektronskoj formi. Popunjavanje upitnika traje sedam minuta. Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Inić, savetniku u Privrednoj komori Beograda, aleksandra@kombeg.org.rs, +381 11 2641 355. lokal 131

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.9.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – RATEL UPUTILA ZAHTEV IMAOCIMA OPŠTIH ODOBRENJA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

U cilju ažuriranja podataka, koje u Registru vodi Republička agencija za elektronske komunikacije, potrebno je da imaoci opštih odobrenja, izdatih u skladu sa ranije važećim propisima, dostave popunjen i potpisan Obrazac OB, koji je sastavni deo Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja  ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.) i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/internet_usluge.47.html

Obrazac OB treba da bude popunjen trenutno važećim podacima koji se odnose na:

- podatke o operatoru,
- vrste usluga koje se pružaju, kao i to da li se pružaju preko sopstvene ili zakupljene mreže,
- vrste mreža koje se koriste za pružanje usluge.

Kao datum početka pružanja usluge navesti datum izdavanja odobrenja.

Rok za dostavljanje popunjenog obrasca je 15 dana od dana objavljivanja zahteva.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 23.9.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

DELEGACIJA SRBIJE NA ZASEDANJU PARLAMENTARNE SKUPŠTINE SAVETA EVROPE U STRAZBURU

Izvor: Tanjug

Delegacija Skupštine Srbije od danas učestvuje na redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu.

Na tom zasedanju će se, između ostalog, raspravljati o uticaju Lisabonskog ugovora na SE i izboru pola deteta pre rođenja.

Srpsku delegaciju predvodiće Dragoljub Mićunović, a u delegaciji su i poslanici Branko Ružić, Željko Ivanji, Miloš Aligrudić, Dragan Todorović, Nataša Vučković, Bojan Kostreš, Nataša Jovanović, Mladen Grujić, Miloš Jevtić, Vjerica Radeta i Elvira Kovač.

Parlamentarna skupština SE će na zasedanju raspravljati i o saradnji SE i novonastajućih demokratija u arapskom svetu, nacionalnoj suverenosti i državnosti u savremenom međunarodnom pravu, kao i o zloupotrebi državne tajne i nacionalne bezbednosti u slučajevima potrebe parlamentarne i sudske kontrole kršenja ljudskih prava.

Predsednik Palestinskog nacionalnog saveta Mahmud Abas obratiće se članovima PS SE, a skupština će razmatrati i zahtev Palestinskog nacionalnog saveta za dobijanje statusa "Partner za demokratiju".

EVROPSKA NEDELJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Tanjug

Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća (MSP) biće obeležena od 3. do 9. oktobra, sa ciljem da se pruži podrška sektoru malih i srednjih preduzeća na evropskom, ali i na nacionalnom nivou, najavila je Privredna komora Srbije.

Premijer Mirko Cvetković je, uoči tog događaja, najavio uredbu kojom se rok plaćanja za korisnike budžetskih sredstava ograničava na 60 dana, usvajanje propisa koji će poslodavce obavezati da uplaćuju doprinose i poreze na zarade, kao i osnivanje Razvojne banke Srbije.

Premijer je to rekao u razgovoru sa delegacijom Foruma MSP pri PKS, na čelu sa predsednikom PKS Milošem Bugarinom, koji se osvrnuo na predlog mera Skupštine PKS i Srpskog parlamenta preduzeća, koji je dostavljen Vladi i podvukao da je dijalog sa predstavnicima izvršne vlasti od izuzetnog značaja.

Premijer je istakao da je Vlada već razmatrala te predloge i da je većina njih u završnoj fazi realizacije.

Prva evropska nedelja MSP održana je pre dve godine, kao inicijativa Evropske Komisije (EK) koja promoviše preduzetništvo, a zbog dobrih efekata nastavljena je i narednih godina.

EK je prihvatila učešće Srbije u ovoj inicijativi, iako nije članica EU. Projektom je predviđena participacija 37 država Evrope, koje delegiraju po dva nacionalna koordinatora iz vladinog sektora i iz oblasti biznis asocijacija.

Centralna manifestacija na nacionalnom nivou održaće se 4. oktobra, kao 7. Konferencija o MSP, pod nazivom "Finansiranje MSP i inovacija" u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Centralni skup na nivou EU organizovaće se 6. i 7. oktobra u Evropskom parlamentu u Briselu, pod nazivom "European SME Week Summit", uz učešće oko 700 predstavnika institucija i privrednika. Srbija će imati svoje predstavnike na tom najznačajnijem evropskom skupu, kada je u pitanju mali biznis i privreda uopšte.

U programu koji prati izbor najboljeg preduzetika, odnosno preduzetnice po državama, naša predstavnica biće Zorica Selaković iz preduzeća "Desert" iz Čačka.

PKS i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, pripremili su do kraja godine, više od 20 programa, u kojima se posebna pažnja poklanja ženskom preduzetništvu, zastupanju interesa, socijalnom preduzetništvu, finansiranju MSP, ali i mladima i njihovom odnosu prema preduzetništvu, kao i kreiranju druge šanse u slučaju poslovnog neuspeha.

Prvi naš ovogodišnji događaj u okviru Evropske nedelje MSP, bio je Srpski parlament preduzeća, u organizaciji PKS i Narodne Skupštine Srbije.

Tomd događaju, održanom početkom juna, prisustvovalo je 200 privrednika i najviših predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, a organizovan je po ugledu na one koji tradicionalno pripremaju Evrokomora i Evropski parlament, navedeno je u saopštenju PKS.

ROČIŠTE PREDSEDNICE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE DRAGANE BOLJEVIĆ PRED VISOKIM SAVETOM SUDSTVA U POSTUPKU REVIZIJE REIZBORA

Tanjug

Ročištu će, kako je navedeno, prisustvovati zamenik predsednika Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu - MEDEL Antonio Kluni i zamenik predsednika holandskog udruženja sudija Tamara Trotman.

Boljevićevu će zastupati četiri punomoćnika - prof. Teorije države i prava na Pravnom fakultetu u Beogradu Jasminka Hasanbegović, član Društva sudija i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Konstantin Mitić Vranjkić, predsednik Udruženja tužilaca i zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić i advokat iz Pariza Branislava Isailović.

U petak, 30. septembra, preko sajta VSS je saopšteno da je nakon hapšenja sudije Jakšića za trećeg izvestioca u predmetu predsednice Društva sudija određen dekan Pravnog fakulteta u Nišu prof. Predrag Dimitrijević.

S obzirom na to da je suprotno evropskim standardima da ocenu sudije vrši neko ko nije sudija, kao i da je Agencija za borbu protiv korupcije pravosnažnim rešenjem od 9. marta 2011. godine, utvrdila da je Dimitrijević u sukobu interesa i predložila Narodnoj skupštini da ga razreši funkcije člana VSS, Boljevićeva je stavila zahtev za njegovo izuzeće, navodi se u saopštenju.

POTPISAN SPORAZUM KOJI PREDVIĐA DA GRAĐANI REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE MAKEDONIJE PRELAZE GRANICU UZ BIOMETRIJSKU LIČNU KARTU

Ministri Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Gordana Jankuloska potpisali Sporazum koji predviđa da građani 2 zemlje prelaze granicu uz biometrijsku ličnu kartu.

"Ovo je dogovor koji je u najvećoj meri od koristi građanima koji putuju i prelaze državnu granicu. Njime ćemo olakšati na neki način putovanja, a građani će se osećati bolje kad ne moraju da nose pasoše, nego će jednostavno granicu prelaziti sa ličnom kartom", izjavio je nakon potpisavanja sporazuma ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić.

Dačić i Jankuloska su se u Ohridu, gde se održava dvodnevni ministarski forum EU-Zapadni Balkan, saglasili da će sporazum produbiti odnose dve zemlje.

"Države koje imaju dobrosusedske odnose svaki put mogu unapređivati međusobnu saradnju i olakšati procedure na državnim granicama, kao što smo uradili sa Srbijom, a da se pritom zadrže svi neophodni bezbednosni standardi i da se spreči kršenje zakona", rekla je Jankuloska.

Dačić i Jankuloska su potpisali i Protokol o malograničnom prelazu Goleš-Golema Crcorija, na krajnjem jugoistoku Srbije.

Taj malogranični prelaz radi od maja, a namenjen je stanovništvu koje živi na udaljenosti do 30 kilometara od granice. Ti građani mogu da prelaze granicu samo sa biometrijskom ličnom kartom, a deca sa zdravstvenom ili đačkom knjžicom.

Građani preko tog prelaza mogu da prenesu samo lični prtljag, a roba tuda ne može da se transportuje.

U BEOGRADU POČEO EKONOMSKI SAMIT "SRBIJA I EVROPSKA UNIJA’’

Tanjug

U Beogradu počeo Jedanaesti ekonomski samit Srbije, pod nazivom "Srbija i Evropska unija: izgledi i izazovi. Uticaj svetske krize na ekonomiju Srbije".

Ovaj samit predstavlja godišnji pregled političkog, ekonomskog i poslovnog razvoja Srbije i njene uloge u regionu. Glavne teme ovogodišnjeg dvodnevnog skupa biće uticaj globalne i evropske krize na srpsku ekonomiju, kao i perspektive i izazovi s kojima se ova zemlje susreće na putu dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju.

Kako je najavljeno, na konferenciji će učestvovati 40 govornika i više od 200 delegata.

SVM TRAŽI OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O RESTITUCIJI

Beta

Savez vojvođanskih Mađara (SVM) podneće Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i stavljanje van snage odredbe Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koja, kako smatra, potvrđuje princip kolektivne odgovornosti.

U saopštenju koje je potpisao predsednik SVM Ištvan Pastor, navodi se da je Predsedništvo stranke odlučilo da poslanici SVM podnesu Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i stavljanje van snage te odredbe Zakona.

"Ubeđeni smo, da zakon, ignorisanjem načela individualne odgovornosti, krši više odredaba Ustava, i u suprotnosti je sa osnovnim vrednostima Evropske unije".

Zakonom, koji je Skupština Srbije usvojila 26. septembra, nije predviđena zamenska restitucija oduzete imovine, što je bio jedan od osnovnih zahteva starih vlasnika.

Pravo na povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga.

U Srbiji se očekuje oko 150.000 zahteva za restituciju, a imovina će biti vraćana u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije, kao i u novcu za isplatu akontacije obeštećenja

OKRUGLI STO "BUDUĆNOST IT INDUSTRIJE U SRBIJI" BIĆE ODRŽAN NA TEHNIČKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

Tanjug

Okrugli sto "Budućnost IT industrije u Srbiji" biće održan na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, kako bi bila afirmisana shvatanja da su primena IT (informatičkih) znanja i razvoj domaće IT industrije bitni za oporavak naše  privrede.

Poznato je, kako su podsetili stručnjaci, da IT imaju multiplikativni efekat na ukupan razvoj.

Neophodne su, međutim, aktivnosti na unapređenju obrazovanja, usvajanju potrebne državne regulative i podsticajnih mera.

Organizatori okruglog stola su Vojvođanski IKT klaster, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Niš.

Na okruglom stolu je i najavljeno učešće nadležnih državnih organa.

SUBOTIČKI RECIKLAŽNI CENTAR OPRAVDAO OČEKIVANJA

RTV

Subotica je među petnaestak gradova u Srbiji koji imaju reciklažni centar. Otvaranje tog centra pokazalo se opravdanim, jer se u njemu mesečno sakupi i preradi oko 60 tona hartije, plastične ambalaže i elektronskog otpada.

Izgradnjom regionalne deponije i selekcijom korisnog otpada Subotica bi mogla da bude vodeći centar za reciklažu kod nas, najavljuju u lokalnoj samoupravi.

POOŠTRITI KAZNENE ODREDBE ZA NEPOŠTOVANJE ZAŠTITE NA RADU

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je danas da je neophodno pooštriti kaznene odredbe kako bi se sprečile tragedije na radu.

Prema njegovim rečima, rešenje je u pooštravanju sankcija jer ljudi očito reaguju samo na najoštrije sankcije kojima će direktno biti pogođeni.

 "Mislim da moramo da razmišljamo i o promeni zakonskih okvira kada se radi o sankcijama i prema poslodavcima i investitorima i izvođačima radova, jer očito dosadašnja praksa gde mi upozoravamo, pišemo prijave, razgovaramo sa poslodavcima ne daje rezultate", rekao je Ljajić.

Ljajić je ukazao da napori inspekcije ne daju zadovoljavajuće rezultate jer samo 12 odsto prijava koje podnesu dobija konačan sudski epilog.

"U značajnoj meri smo povećali inspekcijski nadzor rada na crno i sve što inspekcija uradi je prijava nadležnim pravosudnim organima. Praksa je pokazala da svega 12 odsto prijava dobije konačni sudski epilog", kazao je ministar.

Prema njegovim rečima, za izbegavanje tragedija na radu neophodna je i bolja koordinacija različitih inspekcijskih službi.

KOLEKTIVNI UGOVOR NE POŠTUJE 25 ODSTO PREDUZEĆA

Beta

Granski kolektivni ugovor ne poštuje oko 25 odsto preduzeća u Srbiji, izjavio je danas predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije Dragan Zarubica.

"Imamo preduzeća i firme koje uporno krše kolektivni granski ugovor, pa čak i ne žele da ga primene, traže izuzeće da se ne primenjuje, a to su naše velike kompanije", rekao je Zarubica na konferenciji u Beogradu.

Među preduzećima koja ne poštuju kolektivni ugovor Zarubica je nabrojao Knjaz Miloš, Juhor, Invej, Slap grupu, Svislajn Takovo, Farmakom - Mlekara Šabac, MK grupu - Šećerana Vrbas i druga.

Prema njegovim rečima, granski kolektivni ugovor važi od "onog momenta kada je potpisan", a koji je na snagu stupio 12. marta ove godine.

"Vlasnici kompanija gde se ne primenjuje kolektivni ugovor pokušavaju na sve moguće načine da ga 'izvrdaju'. Neki su tražili izuzeće kolektivnog ugovora, iako njihovi radnici imaju mnogo bolje zarade nego one predviđene samim kolektivnim ugovorom", kazao je Zarubica.

Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije potpisan je početkom februara, a mesec dana kasnije je u Službenom glasniku Republike Srbije objavljena odluka o njegovoj primeni za sve poslodavce koji obavljaju ovu delatnost.

PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U RS, PRVI DAN JOM KIPURA 8. OKTOBRA 2011, ZA PRIPADNIKE JEVREJSKE ZAJEDNICE NERADAN

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01 i 101/07) pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo da ne rade na prvi dan Jom Kipura. Prvi dan Jom Kipura pada u subotu, odnosno 8. Oktobra 2011. godine

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DOPRINELE EFIKASNIJEM IZDAVANJU DOZVOLA, ALI UZ USLOV DA SE DOSTAVI SVA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Novosti

U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, mali broj opština nema problema i brzo rešavaju zahteve investitora. Za dozvolu prođe i do 300 dana.

Lokalne samouprave ne prihvataju odgovornost za sporost u izdavanju dozvola tamo gde postoje planovi, već optužuju investiture da ne dostavljaju svu neophodnu dokumentaciju.

Zato, kako tvrde u administraciji, od trenutka podnošenja zahteva do izdavanje dozvole može da prođe i više od 300 dana.

Za sve uredne zahteve, uz koje je podneta kompletna papirologija, kažu, građevinska dozvola se izdaje u zakonom predviđenom roku i to za osam do 15 dana.

Ako investitor nema rešene imovinsko pravne odnose, odnosno nije vlasnik ili zakupac, već samo korisnik parcele, pomoći nema. Prvo konverzija pa dozvola.

“Nije tačno da se u Beogradu na dozvole čeka 348 dana, jer ako je uz zahtev podneta sva zakonom propisana dokumentacija, predmeti se rešavaju u takođe zakonom propisanom roku” , kaže Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove.

Na teritoriji Beograda ukupno je izdato u poslednje dve godine više od 700 građevinskih dozvola, od čega je Sekretarijat, koji je nadležan za objekte čija površina premašuje 800 kvadrata, izdao 88 dozvola od 215 zahteva, a ostali predmeti su bili u nadležnosti opština.

Od usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji 2009. prve zahteve za dozvole dobili smo tek u martu naredne godine.

Takođe, bili smo u obavezi da rešimo predmete, koji su podneti po starom zakonu tako da smo izdali 1.060 odobrenja za gradnju za objekte iznad 800 kvadrata i 803 prijave radova.

Vuković navodi da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji mnoge dileme razjašnjene i da više nema prepreka u efikasnijem izdavanju dozvola.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SRBIJA JE U PRVIH OSAM MESECI 2011. GODINE OSTVARILA SUFICIT U RAZMENI SA ZEMLJAMA IZ ZONE SLOBODNE TRGOVINE U CENTRALNOJ EVROPI OD 1,02 MILIJARDE DOLARA

Srbija je u prvih osam meseci ove godine ostvarila suficit u razmeni sa zemljama iz Zone slobodne trgovine u Centralnoj Evropi (CEFTA) od 1,02 milijarde dolara, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavljeni u časopisu "Konjunkturni trendovi" PKS.

Srbija je u zemlje CEFTA od januara do avgusta najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik, a najviše je uvozila struju, gvožđe i čelik, kameni ugalj i obojene metale, kao i povrće i voće.

Izvoz Srbije, za posmatrani period, iznosio je 2,12 milijardi dolara, a uvoz je bio 1,09 milijardi dolara, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 193,1 odsto.

U 2010. godini Srbija je ostvarila suficit u trgovinskoj razmeni sa zemljama CEFTA sporazuma od 1,36 milijardi dolara, što je, takođe, uglavnom bio rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda. Region CEFTA je jedno od retkih tržišta sa kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmeni, odnosno na koje više izvozi nego što uvozi

Prema učešću u ukupnom izvozu Srbije, tržište zemalja, članica CEFTA je drugo po značaju, posle onog Evropske unije (EU). CEFTA članice su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Moldavija i Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave u južnoj srpskoj pokrajini.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.10.2011.

PRIJAVA ZA POHAĐANJE KURSEVA "NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004" TRAJE DO 20. OKTOBRA

Zahvaljujući pomoći Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), Privredna komora Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativni i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada.

Ovaj proces se odvija kroz dve faze:

FAZA I - EDUKACIJA

oktobar 2011. - januar 2012.

Edukacija se realizuje kroz pohađanje sledećih kurseva (akreditovanih prema zahtevima standarda ISO 17024):

- Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine - EMS
datum: 24. - 26. oktobar 2011. godine, trajanje: tri dana
- Integrisani menadžment sistemi - IMS-R
datum: 2. - 5. novembar 2011. godine, trajanje: četiri dana
- Ekologija, ekonomija i tehnologija životne sredine - EM-E+EM-T+EM-EC+UM-L
datum: 16. - 18. novembar 2011. godine, trajanje: tri dana
- Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS i Integrisani menadžment sistemi - metode i alatke - IMS-MT
datum: 5. - 8. decembar 2011. godine, trajanje četiri dana
- Integrisani menadžment sistemi - strategija i organizacioni razvoj - IMS-S i Statističke metode za donošenje odluka - QM-D
datum: 24. - 28. januar 2012. godine, trajanje pet dana
- ISPIT - QSM+ESM
datum: 3. - 4. februar 2012. godine, trajanje: dva dana

Nakon uspešno položenog ispita, učesnik dobija međunarodno priznat sertifikat Quality Austria (QA) i Evropske Organizacije za Kvalitet (EOQ) sa zvanjem Menadžera sistema kvaliteta - Quality System Manager i Menadžera zaštite životne sredine - Environmental System Manager.

FAZA II - OTVORENI TRENINZI

 februar - april 2012.

Tokom tri meseca, u prostorijama Privredne komore Beograda, odvijaće se otvoreni treninzi, kojima može prisustvovati veći broj predstavnika jedne kompanije, uz predstavnika koji je prisustvovao fazi I i čija je uloga vođe tima.

Cilj otvorenih treninga je da učesnici, kroz radionice i praktičan rad na izradi dokumentacije, implementiraju standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 u svojim kompanijama, uz podršku Quality Austria trenera.

Prijava traje do 20. oktobra 2011. godine.

Izvor: Privredna komora Beograda, 3.10.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U AVGUSTU MESECU 2011. GODINE

Prema revidiranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2011, u cenama iz prethodne godine, bio je viši i iznosio je 3,7%. Takođe, naviše je revidirana i prvobitna procena rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje - na 2,4%.

Industrijska proizvodnja je u avgustu 2011, prema desezoniranim podacima, zabeležila pad od 1,0%, a u odnosu na isti mesec prethodne godine bila je niža za 0,3%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad od 1,6%, dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast od 7,6% i 2,2%, respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u avgustu iskazala pad od 3,2%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih metala, prehrambenih proizvoda i pića, kao i koksa i derivata nafte. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje duvanskih i farmaceutskih proizvoda.

Promet robe u trgovini na malo je u avgustu na međugodišnjem nivou bio realno niži za 18,3%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u avgustu je ostvaren rast izvoza robe od 0,4% i pad uvoza od 9,1%. Međugodišnje posmatrano, u avgustu je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 18,8%, a uvoz za 2,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 30.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PRIZNAVANJA TROŠKOVA U PORESKOM BILANSU KOJE JE FIZIČKO LICE (PREDUZETNIK) IMALO U VEZI SA NEPOKRETNOŠĆU OD ČIJE PRODAJE JE OSTVAREN PRIHOD - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 31 i 51
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU AUTORSKOG DELA KADA JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 52 i 60
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN UZIMANJA FIZIČKOG LICA - PREDUZETNIKA IZ POSLOVNE IMOVINE PREDUZETNIČKE RADNJE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 37b
 • Uprava carina: PRIVREMENO OTVOREN DRUMSKI GRANIČNI PRELAZ BAČKA PALANKA ZA IZVOZ KALIJUM-HLORIDA 50/1 U PERIODU OD 15.9. DO 31.12.2011. GODINE - Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata: tačka 3

Aktuelna sudska praksa:

 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DOBRIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 2611/07 i 15276/07) - NEMA POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ŠABANOVIĆ PROTIV CRNE GORE I SRBIJE (predstavka br. 5996/06) - POVREDA SLOBODE IZRAŽAVANJA OD STRANE CRNE GORE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 10
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ŽIVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 37204/08) - POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1

Obustave plaćanja:

U SKLADU SA ZAKONOM O STEČAJU - OBJAVLJEN SPISAK PRAVNIH LICA KOJA SU OBUSTAVILA PLAĆANJA SA STANJEM NA DAN 30. SEPTEMBAR 2011. GODINE
Odeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na osnovu člana 208. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), objavilo je na vebsajtu www.nbs.rs
• Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 30.9.2011. godine:
Obaveštenje o pravnim licima koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine sa stanjem na dan 30.09.2011.


red. br.

naziv

adresa

mesto

matični broj

poreski broj

1

STAKLO - REKLAM

Moše Pijade 52/I

Požarevac

6058965

100442251

2

JOLE

1 Maja 12

Babušnica

6062571

100325076

3

MERKUR-KOMERC

Ćorća Milovanovića 12

Čačak

6069363

102436321

4

DULE - EXPORT

Bela Crkva bb

Bela Crkva

6083749

101394989

5

SAVACIUM

Cara Dušana 14

Šabac

6141331

100125436

6

ECOOIL

Kraljice Katarine 59

Beograd (Čukarica)

6183239

101012804

7

GOLF

Bulevar Vožda Karađorđa 74

Topola

6260594

101225363

8

TAŠA SPRINT

LJubljanska 48

Novi Pazar

6272916

101791764

9

KILČE

Voje Bogdanovića bb

Veliko Gradište

6356362

101364674

10

TOPLOVOD-EXPORT

Lovćenska 4

Valjevo

6370888

102463165

11

SINIKO

Kraljevića Marka 207

Prokuplje

6399886

100258015

12

IMPACCO

/ /

Petruša

6443389

101329868

13

N-COLOR-INVEST

GAJSKA 1

Obrenovac

6514120

101217979

14

VUKOVIĆ COMPANY

Branislava Nušića 24/20

Obrenovac

6533531

103601850

15

D X B TRADE

Bulevar Kralja Aleksandra 149

Beograd (grad)

6537847

100215655

16

PANELA

Ivana Gorana Kovačića 15

Niš (grad)

6550606

101532344

17

PLAMEN

Beogradska 127

Osipaonica

6586350

100490785

18

KNJIŽARA ISTOK

Vojvode Tankosića 51

Niš

6632483

100667586

19

SKOR

Radnih akcija 4

Beograd (Čukarica)

6701604

101016174

20

CONZUL

1 Maja 62

Ub

6775705

101349787

21

DRAŽA-PROM

LJUBE TRIPKOVIĆA 145

Kruševac

6820174

100481287

22

A.K.N. KOMERC

Bulevar Nemanjića 78/35

Niš (grad)

6907768

101852513

23

BOSUTA

Bosuta bb

Bosuta

6983073

100997394

24

VLANA-R

Vojvode Stepe 9

Osečina (varošica)

6995861

101598730

25

JAGNJILO

Jagnjilo bb

Jagnjilo

7040261

101478699

26

MORAVA

Staro Selo bb

Staro Selo

7159161

101986435

27

PREŠEVO

Vase Smajevića 39

Preševo

7179022

100521550

28

RASINA

Kralja Petra I 142

Brus

7354258

101140020

29

G.B. METALURGIA TRION

Srpskih Јunaka 17

Niška Banja

7372302

101466567

30

MR COMMERCE

Radeta Spasića 5

Žitkovac

7376758

100304939

31

GEO CENTAUR

TC Propilej -

Bela Palanka

7385650

100822336

32

OBNOVA ARANCELOVAC

BRANKE PETROVI? 10

34300

7401116

102382429

33

SVENIK

Trg narodnog fronta 1/I

Kragujevac

7405634

100561810

34

ABG

Gardoška 16

Beograd (Zemun)

7444362

100010302

35

TEKOM

Cerska 95 A

Beograd (Vračar)

7456921

100155329

36

BOBEX

29. novembra 120

Beograd (Palilula)

7477309

100208182

37

CVETIĆ

Gandijeva 74/10

Beograd (Novi Beograd)

7491867

100093870

38

AUTOSERVIS AMMI

Vizantijska 23

Beograd (Zvezdara)

7500238

100033787

39

INTERADRIA CO

Bulevar Despota Stefana 128

Beograd (grad)

7506473

104205386

40

JAS-KOMERC

Jurija Gagarina 87

Beograd (Novi Beograd)

7520123

100228514

41

CASSA GRANDE

GARSIJE LORKE 7

Beograd (Palilula)

7524463

100211944

42

RITMO

NADE PURIĆ 12

Beograd (Palilula)

7539134

100007729

43

NENADOVIĆ DARKO & ORTAK

Lipar 12

Beograd (Čukarica)

7556772

100571350

44

JEVTO COMP

Zmaj Jovina 13

Loznica

7616627

102663231

45

ŽILEKS

/ /

Lopatanj

7636776

101598463

46

TRNJE

Knjaževačka 103/41

Niš

7687214

100337278

47

JOVANOVIĆ BRANKO I ORTAK

Supnje /

Supnje

7691343

101274541

48

SPASKOOP

/ /

Oglađenovac

7694776

102339773

49

MAGNAT

Ibarska bb

Tutin

7705638

101346088

50

ČAK TIGAR

Kneza Mihaila 110

Kragujevac

7706898

100562427

51

AVALATRANS

Ustanička 189

Beograd (Zvezdara)

7728433

100161745

52

AIRA

Slanački put 109

Beograd (Palilula)

7767854

100245716

53

ANETA INTERNACIONAL

Stanka Paunovića 21

Ovča

7787278

102303754

54

PONTA

Balkanska 35

Beograd (Savski Venac)

7807007

100040962

55

INTER KOMPANIJA

Blagoja Popovića 2

Smederevo

7832184

100969040

56

DIMEX

Dušana Petrovića Šaneta 56

Vrnjačka Banja

7839103

100916825

57

PAPIRUS-TRADE

Čika LJubina 1

Kraljevo

7867107

101771522

58

RAMA

Moračka bb

Valjevo

7875215

101903744

59

VEL-PROM KLUB

Bogdana Bolte 30

Beograd (Voždovac)

7904746

101742203

60

VENERAPROMET

Kneginje LJubice 24

Beograd (grad)

7920016

100050216

61

BUGI FOTO

MARŠALA TITA bb

Slanci

7926707

100575812

62

BAAS-KOMERC

Nikole Pašića 2

Šabac

7954948

100090027

63

PUNEMA

Badnjevac bb

Badnjevac

7985720

101218481

64

PEN TREJD

Petrijevska 42

Smederevo

7998945

100971170

65

DIMNIČAR

Daničićeva 9

Zrenjanin

8001057

101161218

66

BALKAN AUTO CENTAR

Jovana Mikića 2

Subotica

8169241

100851934

67

IRIG

Vojvode Putnika 41

Irig

8170231

102029376

68

INTER PROMET

Svetosavska 33

Kikinda

8177759

100508232

69

PANELEKTRO

Sterijina 12 a

Pančevo

8180806

101055767

70

DIJAMANT

Svetog Save 57

Turija

8183252

101867714

71

TIM-COMMERCE

Save Kovačevića 96

Vrbas

8194386

101867474

72

KTK-PROM

Glavna 5/1

Kanjiža

8203717

100871648

73

TRANSPORTKOMERC NS

Sentandrejski put 182

Novi Sad

8236089

100238573

74

AUTO START

Cara Lazara 83

Zrenjanin

8257477

100655126

75

AGROKOV

Halomski šor 59

Šupljak

8277923

100849587

76

FINEX-SOFTWARE

Žarka Zrenjanina 7

Subotica

8286388

101809667

77

SANKOM

PARTIZANSKA 15

Sremska Mitrovica

8296359

101964223

78

STANISLAV

Fruškogorska 61

Ruma

8310459

101804997

79

LEDER

Vuka Isakovića 8

Sremska Mitrovica

8315639

100793969

80

ES ELEKTRO

Vinogradska 5

Novi Banovci

8320438

100484623

81

LKW TEJIĆ

Bihaćka 20/A

Novi Sad

8325120

102376769

82

MIPEX

VESELINA MASLEŠE 120

Novi Sad

8344663

101704016

83

INECO

Braće Јovandić 9

Novi Sad

8366411

100721447

84

P.T.C.

Trg Republike 1

Srbobran

8404798

101424470

85

MIROX

IĐOŠKI DRUM 77

Kikinda

8406944

102946233

86

GENA

Petra Drapšina 18

Novi Sad

8412839

102035131

87

GAZELA

Aleja Maršala Tita 23

Subotica

8427534

102388595

88

ŽITOPROMET

Cara Dušana 9

Kikinda

8440611

100709561

89

VHM CHEMO

Maksima Gorkog 20

Subotica

8468516

100837852

90

PAZOVATEHNA

Cara Dušana 82

Nova Pazova

8476969

100488356

91

LEVIS-COMERC

Moše pijade 66

Stanišić

8526010

102405296

92

MEGA NOVA

Kisačka 43

Novi Sad

8528292

100237708

93

CRNIĆ-HERGET

Podgorička 6

Novi Sad

8536139

100467023

94

GA-LO

Resavska 5

Novi Sad

8557497

102085841

95

GALANT MB

Maršala Tita 7/3

Bač

8591164

101759438

96

MARKO

Slovačka 12

Čelarevo

8604673

100497236

97

AA EXPORT-IMPORT

Gagarinova 15

Novi Sad

8611041

101694068

98

ŠKARIĆ-KO

Miletićeva 61

Inđija

8626863

101799349

99

ALBINO TRANS

SVETOMIRA MLADENOVIĆA 10

Bačko Gradište

8630364

101422020

100

GAJ-M

Fruškogorska 10

Ledinci

8631042

100801822

101

SAOBRAĆAJ-MOSTONGA

Deronjski put bb

Odžaci

8634432

101564810

102

AGROŽIV POBEDA

JNA 2

Vladimirovac

8651027

101086933

103

MD-MIKULIĆ

Z. Jovanovića Čiče 129

Čurug

8652317

100644971

104

FRUŠKA GORA

Ribarski Trg 37/A

Irig

8654611

103502022

105

ALEKSANDER A

HORGOŠKI PUT 89

Palić

8657998

101997221

106

FANTAZIJA

Sportska 23 a

Bođani

8661758

101452666

107

BRKLJAČA

Treća krajiška proleterska brigada 28

Temerin

8668973

101873807

108

FEROMONT

Grobljanska 35

Pančevo

8674302

101056809

109

INKA KOMERC

Josipa Pančića 15

Sombor

8688699

100612128

110

PARTNER LB

Save Kovačevića 17

Martonoš

8715017

102922997

111

BOOMERANG-TRANS

MILANA RAKIĆA 120

Beograd (Zvezdara)

8733660

100954013

112

ZLATNO ZRNO

29.Novembra 16

Crepaja

8735751

100873133

113

AMKO

Beogradski put 117

Subotica

8738149

100842127

114

FIJENS

SLAVUJEVA 6

Novi Sad

8747580

100470820

115

RUSSO

Petefi Šandora 4b

Bečej

8748349

100740787

116

RORE NSSB

Futoški put 44 A

Novi Sad

8751668

100730630

117

AJDINOVIĆ

Branimira Ćosića 43a

Novi Sad

8752087

101630205

118

FANS

Futoški vašar bb

Futog

8756864

102399055

119

MAŠINOKOMERC

Žarka Zrenjanina 71

Pančevo

8758395

101820277

120

WEI XIONG

Sinđelićeva 73

Pančevo

8779953

102711524

121

MB SLOGA

Svetozara Markovića 72

Futog

8796815

103069453

122

MIČIĆ MOBIL

GAVRILA PRINCIPA 28

Inđija

8797315

103095463

123

OLIMPIK +

Trg Slobode 2

Novi Sad

8797978

103113969

124

MV COMMERCE

REPUBLIKE SRPSKE 45

Futog

8803056

103172493

125

K.L.N.

Lole Ribara 35

Potporanj

8810184

103293303

126

METALI 183

Šandora Petefija 183

Pančevo

8811431

103382968

127

POLJOOPSKRBA-SOMBOR

Apatinski put 6

Sombor

8817103

103415726

128

BROKER TRADE

SEGEDINSKA 5

Subotica

8819483

103473740

129

SERVAL

Zlatne grede 20

Sombor

8825165

103561935

130

ŽITO-KOMERC

Mihajla Pupina 30

Banatsko Novo Selo

8825661

103585476

131

ILIĆ COMPANY

/ /

Gračanica

9262008

101262812

132

AGROKOMERC PETROVIĆ MILJOJKO I DR

Nemanjina bb

Leposavić

9338578

101262263

133

KLJUČ-PROMET

Popovići 17

Kraljevo

17007386

101258586

134

AUTO-SALON

/ /

Gornji Matejevac

17013963

101533886

135

ZODRA-S

Trg Republike 3

Vranje

17026925

100549703

136

BANATPROMET

Svetozara Miletića 4

Leskovac

17042653

101912075

137

MV TOURS

Vitoke Živanović 5

Mali Požarevac

17065114

101359610

138

PROTON

VOJAČKA 8

Golubinci

17111965

101773524

139

STAKLO MAG

Skladišni centar 6

Kragujevac

17114506

101572990

140

TEHNIČKI POSLOVI I TRANSPORT

13 Oktobra 1-3

Paraćin

17127276

100939506

141

GAS COMPANY

Carice Milice 1

Beograd (Stari Grad)

17130714

101513182

142

NISSAL PVC

Bulevar Svetog Cara Konstantina bb

Niš

17138367

101014228

143

ZD ELEKTRONIK

LJubomira Stojanovića 12

Beograd (grad)

17146076

100182313

144

RAD

Kosovska 31

Beograd (Stari Grad)

17165216

100044693

145

HUAWEI UNION

Jurija Gagarina 87

Beograd (Novi Beograd)

17172271

100390356

146

EKO ENGINEERING-SPEKTRAHEM

III Bulevar 178/III 11

Beograd (Novi Beograd)

17177524

100212302

147

TAJIĆ

Karađorđeva 10

Kosovska Mitrovica

17192795

101670924

148

A - COMPANY

Južni bulevar 144/I

Beograd (Vračar)

17206702

100154947

149

GRAFIKA TIM

Republika Srpska bb

Loznica

17214969

101490791

150

ĆELA KOMERC

29. Novembra 47

Vlasotince

17275178

101911074

151

EURO MAK

Miloša Obilića 4

Leskovac

17286706

102174451

152

ECO PRODUCT

Čečina bb

Čečina

17287257

100492109

153

POLARIS POINT

Luke Vojvodića 79

Beograd (grad)

17303627

100178023

154

BRAĆA LUKIĆ

Sokobanjska 19

Požarevac

17310011

101142822

155

BMB COMPANY

Generala Živkovića 107

Novi Pazar

17311255

101792568

156

DE.NI.PELI

Kralja Mihaila Zetskog 14

Beograd (grad)

17315587

100437215

157

ICINTEGRA

Gundulićev vanac 18

Beograd (Stari Grad)

17316087

100147925

158

DALVIN

Grahovska 27, lok. 1

Beograd (Vračar)

17318632

101013194

159

DEMIZO DRNDAREVIĆ ZORAN I DRUGI

Vinča bb

Vinča

17344854

101224199

160

MISTER-MILIČEVIĆ

PRILIKE bb

Prilike

17346067

101062524

161

SPEED-AUTOCOMMERCE

Ustanička 128 b

Beograd (grad)

17354078

101833336

162

KOD ETE

Nehruova 117

Beograd (Novi Beograd)

17383175

100426745

163

KONSTANTIN VELIKI NIŠ

RUDNIČKA 21 A

Niż

17385267

102359061

164

BRAĆA ANTIĆ

Vukovac bb

Vukovac

17393723

101379115

165

STANICA MATIĆ I GRBIĆ

Ulofa Palmea 2a

Beograd (grad)

17402790

102566917

166

TYCO INTEGRATED SYSTEMS

Majke Jevrosime 15

Beograd (Stari Grad)

17409581

100119403

167

LIDER TRANS

29. Novembra 2

Pudarci

17410962

102165614

168

ELEKTROPROMET KOMERC

SONJE MARINKOVIĆ 1-c

Borča

17419439

101521211

169

M B N

Bela Zemlja bb

Užice

17435418

101783182

170

ARMIL

STUPČEVIĆI /

Stupčevići

17467719

102525870

171

BEO AGRAR

Mike Mitrovića 2

Bogatić

17470612

102641420

172

VOĆE TODOROVIĆ

Tolisavac /

Tolisavac

17473212

102678962

173

ŽIVKOVIĆA KRAJ

Dučić bb

Dučić

17474103

102685202

174

AGRO-STEL

Komorane bb

Komorane

17475304

102711241

175

DALSTMAN

Despota Stevana Lazarevića 160

Despotovac

17507982

103033338

176

CEPELINTOURS

NEMANJINA 40, lokal 20

Beograd (Savski Venac)

17519263

103177139

177

PLAVI HORIZONT BEOGRAD

DIMITRIJA TUCOVIĆA 43

Beograd 22

17522574

103208899

178

RAJIĆ I DR. RADIO RAJ

/ /

Rašanac

17524127

103092233

179

INSA CO

SENJE bb

Senje

17524569

103092268

180

EUROPAPER

Jezdina 68

Čačak

17526103

103106845

181

LEATHER SAVIĆ

Ratarski put 37 A

Beograd (Zemun)

17536311

103240720

182

BIĆKO-KOMERC

Bolnička bb

Aleksandrovac

17546791

103232150

183

CARRE-TRADE

Generala Živkovića b.b.

Novi Pazar

17552805

103330168

184

FOX

Јanka Veselinovića 42

Šabac

17553933

103338259

185

BOOM COMPANY

Gandijeva 148 A

Beograd (Novi Beograd)

17561880

103395001

186

AŠ-COMPANI

Jurija Gagarina 151, lokal 76

Beograd (Novi Beograd)

17571273

103524114

187

SABIS

Petra Martinovića 4

Beograd (Čukarica)

17586394

103587164

188

ŠAFAR

Kružni put 151

Leštane

17589245

103598929

189

ADROGRAD

Braće Jerković 213

Beograd (Voždovac)

17593404

103666178

190

ADAMPRO

Palićka 61/5

Beograd (Zemun)

17594338

103693253

191

M.M.KORAĆ

Bedina Varoš bb

Ivanjica

17614886

103611120

192

KOMERC KISKOM

Veljka Vlahovića 9

Pančevo

20000899

103734328

193

FANGO FAID

Đure Đakovića bb

Požarevac

20010673

103764420

194

EURO COMMUNICATIONS

Obrenovićeva bb

Niš (grad)

20012005

103749053

195

EKO AURA

Bulevar Arsenija Čarnojevića 128

Beograd (Novi Beograd)

20014415

103774166

196

EKO-DRINSKI CENTAR

Ćitluk bb

Mali Zvornik

20016710

103760090

197

BEBI BIF

Železnička bb

Novo Miloševo

20017333

103902274

198

LAZI

Tudora Vladimireskua 14

Torak

20018135

103819852

199

TOPOLA-FIP

Petefi Šandora 34

Martonoš

20018437

103827844

200

ELIT 021

Narodnog front 10

Novi Sad

20021217

103829219

201

GLITTERING PROPERTY SOLIS CO.

Vojvođanskih brigada 16

Novi Sad

20023325

103793168

202

MIHAJLO

Donje Konjuvce bb

Bojnik

20023970

103856886

203

VOODEX

Titogradska 15

Subotica

20029153

103877454

204

FENIX TREND

Kosovska 15

Beograd (grad)

20030658

103832102

205

BLUBIZ Ž CO

Bulevar AVNOJ-a 183

Beograd (Novi Beograd)

20030810

103834542

206

VITALUX

Proleterske solidarnosti 17.

Beograd (Novi Beograd)

20034246

103832276

207

PLODORED

Kolarski put bb

Smederevo

20039183

103873571

208

TIM FILM

Rade Vranješević 3/39

Beograd (Voždovac)

20039299

103883143

209

PICAS

Milana Rakića 14

Beograd (Zvezdara)

20041749

103876767

210

SIMPO SIROGOJNO

Sirogojno --

Sirogojno

20044918

104201577

211

PRO UNIVERZAL-ING

Karađorđeva 57

Kosjerić (varoš)

20045370

103938685

212

MILMARK SG

Bela Crkva bb

Bela Crkva

20045965

103974929

213

KUŠTRIMOVIĆ INTERNATIONAL

Donja Konjuša bb

Donja Konjuša

20049774

104068072

214

SIMPLON ŠPED

Dušanova 11

Valjevo

20052392

103968155

215

TA&SI TRANS

Đure Jakšića 25

Inđija

20054565

103950243

216

GAROFANO INPEX

7. Juli 14/12

Bor

20057718

104038606

217

VEGRON

Šantićeva 5

Mladenovac (varoš)

20060913

103967873

218

TALER DESIGN

Bulevar Zorana Đinđića 205/a

Beograd (Novi Beograd)

20061332

103965085

219

TRINITI INŽENJERING

Slovenska 8

Beograd (grad)

20063149

103980526

220

MRC SPORT

Patrijarha Dimitrija 24

Beograd (grad)

20068914

104136639

221

GURMANI DM

Rade Konačara 1

Petrovaradin

20069589

104012989

222

EUROMATCH

Slanački put 97

Beograd (Palilula)

20070765

104006810

223

STARLET

Nikolaja Gogolja 42

Beograd (Čukarica)

20071389

104012132

224

AG COUPLE

Đorđa Rajkovića 3

Novi Sad

20071907

104025458

225

JESTROTIĆ

Dr. Andre Jovanović 1/85

Šabac

20073888

104010321

226

ČAKAR

Žorža Klemansoa 14

Beograd (Stari Grad)

20075864

104022816

227

CITY BOX

Murgaš bb

Ub

20085100

104082059

228

GEM COOL

Miloša Pocerca 27

Beograd (grad)

20087030

104073099

229

POSEYDON TRAVEL

Staro sajmište 20

Beograd (Novi Beograd)

20087803

104743561

230

Q TECH

1300 kaplara 4

Pančevo

20095903

104118063

231

CAR - PETROL

Klenje bb

Klenje

20099577

104146099

232

ROSIĆ-TRANSPORT

Šabački put 17

Valjevo

20101113

104138195

233

ALEF BRAIN

Senjačka 20

Kragujevac

20104082

104161972

234

RIB TRADE

Sremskih boraca 2P

Beograd (Zemun)

20109360

104180163

235

LAMIN COMPANY

Jurija Gagarina 87/369

Beograd (grad)

20111461

104193143

236

PEGAZ SECURITY

Nikole Pašića 291

Zaječar

20114070

104206217

237

ALIZONA INTERNATIONAL

Prijezdina 14/23

Niš (grad)

20116676

104226347

238

SRĐAN TRADE

Proštinac bb

Proštinac

20118849

104257811

239

ZLATIBOR K

Šljivovica bb

Šljivovica

20120509

104232332

240

FIKOM-MBG

Voje Mičića 51

Leskovac

20124717

104255602

241

OZANA

Nedeljka Gvozdenovića 10/7

Beograd (Novi Beograd)

20126779

104239354

242

AGRO LOBI

PRVE PRUGE 43c

Beograd (Zemun)

20133317

104262361

243

ORTONIK

ISIDORE SEKULIĆ 11/36

Pančevo

20135913

104284953

244

NOV STAN

Maksima Gorkog 127

Pančevo

20136405

104735336

245

MVS PHARMACY

Kralja Petra 1. 67.

Kikinda

20137223

104299453

246

NETICOM GROUP

Bubanjska dokina 38b

Niš

20142804

104344302

247

HERBETER

Topolska 16

Čantavir

20144114

104336239

248

TROCKENBAU LLORET

Dr. Pantića 115

Valjevo

20144840

104621128

249

KALUĐERSKI

KARAĐORĐEVA 6

Novi Sad

20145358

104316405

250

BOMIBO

Sterijina 34

Vršac

20147440

104330668

251

KNEŽEVIĆ INŽENJERING

Vrhpolje bb

Ljubovija

20147938

104362093

252

GILEPROMET

TRINAESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE 68

Zrenjanin

20152290

104373286

253

DRAGAN METAL

Dalmatinska 13 a

Barič

20155825

104385167

254

SMART KOMERC

Save Kovačevića 22

Lajkovac (varoš)

20160047

104421971

255

TREND FLUID

Grčića Milenka 4B

Beograd (Voždovac)

20160586

104397166

256

ŠARM

Tomazeova 40

Beograd (Voždovac)

20161442

104432079

257

BULBUL

Vojislava Mičića 1

Leskovac

20163259

104451037

258

PRODUKT ŠOPALOVIĆ

Lipa 9

Užice

20164891

104465222

259

TELEFON SMVS

Tešića put 10/I

Obrenovac

20164930

104438464

260

BP INVESTMENTS

Bulevar Mihajla Pupina 6

Beograd (grad)

20165715

104503856

261

SB MONETA HORECA

Temerinski put 50

Novi Sad

20170751

104459638

262

BORDMENT-GM

Vidikovački venac 47

Beograd (Čukarica)

20173220

104489747

263

LB COMPUTERS

Veselina Masleše 8.

Beograd (grad)

20177497

104589557

264

SICOM GROUP

Kralja Petra prvog 3

Sremska Mitrovica

20182890

104686088

265

SOLVENTA

Skadarska bb

Pančevo

20183446

104526738

266

VATAREA

Obudojevica bb

Zlatibor

20186526

104595643

267

MIKA LUKIĆ I SIN

Smederevski put 38

Boleč

20190132

104561940

268

EFFETTO

Svetogorska 29

Prokuplje

20192755

104576091

269

PREPROMONT

Mandrinska 3

Beograd (Rakovica)

20192879

104575996

270

KRSTAC

MILUTINA GARAŠANINA 11/4

Beograd (Rakovica)

20195304

104589766

271

DINAST

Kralja Petra I 9

Sombor

20196602

104593787

272

TOPSPEED MEDIA HOUSE

Kralja Milana 24

Beograd (Stari Grad)

20200898

104618534

273

MDA-EKO STARA PLANINA

Kej Dimitrija Tucovića 40

Knjaževac

20201894

104655019

274

PRODUKCIJA LEGAT KOMPANIJA

Rudnička 7a/8

Kragujevac

20204486

104648503

275

JR ISOTRONIC

Novosadski put bb

Zrenjanin

20205016

104669173

276

KOMŠIJA

Vladimira Nazora 3

Petrovaradin

20207108

104659811

277

CONCRETE LINE

Vere Blagojević 45

Lipnički Šor

20207698

104653912

278

BALKAN LOGISTIC

Bolmanska 33

Trešnjevac

20209810

104692850

279

DEBOK

Petefi Šandora 30

Novi Sad

20211024

104664312

280

HAZ COMMERCE

14 Udarne brigade bb

Sokobanja

20216964

104706825

281

MINOR CORPORATION

Ante Bogićevića 64

Loznica

20217626

104738335

282

UNI-FLAME

Palmotićeva 5/16

Beograd (grad)

20218401

104694146

283

HATOR

POPADIĆ BB

Popadić

20221933

104727184

284

BELA RUŽA

Tudora Vladimireskua 148/a

Uzdin

20222875

104750712

285

MULTI-MAX

Đure Đakovića 1

Novi Sad

20223537

104721397

286

INARI

Ravan 4b

Beograd (grad)

20224266

104762513

287

ANAFORA

Bulevar AVNOJ-a 113/16

Beograd (Novi Beograd)

20229721

104746079

288

ZDRAVA ALIJANSA

JUGOSLOVENSKE ARMIJE 42

Bačka Palanka

20233737

104761223

289

DUNAV-MONT

Dimitrija Tucovića 65

Apatin

20235624

104775528

290

BINGSONG

Јove Maksina 24

Pančevo

20238577

104792682

291

INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEMS

MAKSIMA GORKOG 23

Subotica

20239034

104774808

292

GRUNWALD

Selo Sikirica bb

Paraćin

20243007

104845743

293

FRATELLO MEU

Verušićka 21a

Subotica

20243708

104799789

294

MILEX WOOD

Maršala Tita 39

Nova Gajdobra

20248246

104816177

295

LUČIĆTRANS

BULEVAR JOVANA DUČIĆA 10

Novi Sad

20249170

104830616

296

DIKOS

Paunova 19d

Beograd (Voždovac)

20249919

104839363

297

REZIME RENT A CAR

Maršala Birjuzova 22

Beograd (Stari Grad)

20251492

104830472

298

MINUT

Prizrenska 5

Beograd (grad)

20254904

104838287

299

MD GROUP

Novosadskog sajma 18

Novi Sad

20265167

104893775

300

DIVIĆ

Domentijanova 3

Novi Sad

20268573

104930143

301

LIONS GROUP

Jana Sikore 141

Stara Pazova

20269600

104925575

302

KAPETAN KDP

Damjanićeva 21/A

Kanjiža

20270888

104915284

303

SPRING WIND

Milojice Nikolića 25

Ivanjica

20272104

104928510

304

URANTEX

Jovana Veselinova 27

Stara Pazova

20273739

104947054

305

ENERGOPRODUKT AGRICOM

Nikole Pašića 7

Novi Sad

20274956

104928729

306

IBAR COFFEE&TEA

Adrani 36

Adrani

20275669

104939118

307

LIBERO MEDIA

LJubostinjska 2

Beograd (Vračar)

20281332

104957076

308

ZLATAN PROMET

Vinogradska 95a

Beograd (Novi Beograd)

20282258

104972428

309

VAL-TIM GROUP

Vojvode Stepe 22

Arilje

20283025

104991534

310

AS TOURS PLUS

Braće Јovanović 106

Pančevo

20287683

104988312

311

SERDAREVIĆ

Varda /

Makovište

20289023

105008237

312

MILOŠEV ZLATA

Husinskih rudara 1 a

Beograd (grad)

20292172

105004387

313

ST. PATRICK

Bulevar oslobođenja 247

Beograd (grad)

20293438

105064556

314

ZIJS

Pop Lukina 15

Beograd (Savski Venac)

20294132

105010043

315

AVALON GRADNJA

Đorđa Magaraševića 2/211

Novi Sad

20294868

105023847

316

TIN-TRAVELL

Ratka Pavlovića 42

Prokuplje

20300060

105041149

317

SISI PETROL

Veljka Petrovića 148

Beograd (grad)

20302968

105084291

318

LAZAGI TRADE

Mila Pantića 7

Valjevo

20304111

105061264

319

GENERAL PROJECT GROUP

Kodalj Zoltana 24

Subotica

20309059

105085026

320

UNIVERZUM GRADNJA

Jovana Sterije Popovića 8

Nova Pazova

20312548

105099201

321

JASIKOVICA TRADE

Kaće Dejanović 48

Novi Sad

20314877

105127555

322

ĐOMI

Masarikova 2

Šabac

20325925

105148070

323

ACCENTRA CREATIVE SYSTEM

Dimitrija Tucovića 107

Beograd (Zvezdara)

20326581

105191021

324

KMBS

Milke Trailović 3

Kraljevo

20330813

105159720

325

DRAGIĆ COMPANY

Svetozara Miletića 91a

Sombor

20338032

105201559

326

TVIND

Mirijevski venac 8g

Beograd (grad)

20338822

105200236

327

SUBO-BAU

Antona Čehova 6

Novi Sad

20339055

105207717

328

BELAGRO

BRANKA ŠOTRE 9

Beograd (Čukarica)

20347392

105312564

329

ZOKI PLUS-MILICA KOMERC

Vese Isailovića 7

Petlovača

20349735

105272387

330

NIKSY TRAVEL

JANKA VESELINOVIĆA 26

Novi Sad

20351233

105286218

331

TWINS TRAVEL

Toplice Milana 26,TC Lupus lok. 107

Novi Sad

20361298

105344395

332

PETROCHEM-IN

Dušana Vukasovića 34

Inđija

20361441

105348245

333

MOTUS PLUS

Čika LJubina 6 sprat III, stan 26

Beograd (grad)

20362022

105372978

334

MAVUCO

DŽordža Vašingtona 8

Beograd (grad)

20365293

105475731

335

PIPICO

Zelengorska 17

Futog

20367016

105364479

336

XIAOMEI

Bulevar oslobođenja 77

Novi Sad

20370394

105387395

337

IMINGRUP MGO

Šeovac 577

Adrani

20374942

105457522

338

RURAL DEVELOPMENT CONSULTING

Durmitorska 17

Beograd (Savski Venac)

20375051

105447416

339

KONSALTING 2000

Terazije 27

Beograd (grad)

20375299

105454938

340

MAXI ROAD

Vladike Nikolaja 177

Valjevo

20377089

105420883

341

ICE CITY INVEST

Hadži Melentijeva 23

Beograd (Vračar)

20378743

105674717

342

EN-TE-KOM

PETEFI ŠANDORA 23

Kucura

20385669

105444957

343

NBA - BMJ

Svetozara Markovića 60

Beograd (Savski Venac)

20388021

105495840

344

CERTUS PRO

Starine Novaka 22

Beograd (Palilula)

20388102

105493359

345

MARC MG INTERNATIONAL

Matija Korvina 17

Subotica

20391731

105486594

346

LIBROS-SV

Patrisa Lumumbe 67/2

Beograd (Palilula)

20392452

105468679

347

BEO PARCEL

Milosava Vlajića 91

Mladenovac (varoš)

20396440

105575577

348

ELEKTROSENIĆ

Devet Јugovića 5

Novi Sad

20397110

105489800

349

BARANDINO

Vršačka 55

Novi Sad

20398973

105512707

350

SENIĆ-INVEST

Race Terzića bb

Veliki Crljeni

20399937

105507300

351

ER-VS COMPANY

Radnička 77

Surčin

20404345

105513373

352

ENJOY & FRIENDS

Generala Drapšina 74

Kikinda

20405830

105542866

353

STEINWENDNER

Čarnojevićeva 49

Zrenjanin

20407271

105537170

354

KVANTEKS-KOP

Marka Radulovića bb

Loznica

20409037

105581383

355

MG NOV STAN

Maksima Gorkog 127

Pančevo

20410043

105587062

356

AUTO CENTAR MIKA

Svete Popovića 99

Ub

20413905

105566391

357

SIKOM-LOGISTIK

Kralja Petra 3

Sremska Mitrovica

20415410

105574824

358

MAJAN-GRADNJA 58

Milete Protića 30

Tovariševo

20415983

105602113

359

SKY ORION GROUP

Gandijeva 122 B

Beograd (Novi Beograd)

20416521

105572108

360

PRIZBEST

Dragoslava Јokovića 4

Stragari

20417447

105592859

361

EKO GROUP GLOBAL

Korzo 7/A

Subotica

20418109

105684590

362

SENSITIVE

Prote Smiljanića 58

Šabac

20419288

105591501

363

ANDREAS

Јasenička 20

Beograd (grad)

20419954

105599885

364

CAPRONE

Milinka Kušića 19

Ivanjica

20422149

105604852

365

PROPONT COMMERCE

Pariske komune 63/02

Beograd (grad)

20422343

105616835

366

EKO-MONT INTERNATIONAL

Đure Domonji 53

Stara Pazova

20424141

105618845

367

NIŠKI MAJSTOR

Jovana Ristića, lokal M4 (spo ALEKSANDRIJA mezanin) 2A

Niš (grad)

20424419

105630995

368

ENIGMATIC

Rade Končara 36

Sremska Kamenica

20426322

105628373

369

PARADOX FASHION FAMILY-PFF

Ivana Sarića 11

Beograd (Zvezdara)

20426900

105627774

370

BOZZIP SYSTEM

Novosadska 24

Pančevo

20427949

105758786

371

OMEGA LUX

Mali Mokri Lug, Narodnog fronta 44

Beograd (Zvezdara)

20428317

105694972

372

UNITURS KOMPANI

Starine Novaka 5/2

Smederevo

20431393

105865427

373

MAINI

Braće Popović 1

Novi Sad

20431717

105772477

374

PREZENT PRO

Vlaške šume bb

Jelašnica

20433841

105689616

375

KSK

Maršala Tita 41

Novi Bečej

20438991

105693695

376

DIGITAL FON PLUS

Narodnih heroja 50/11

Beograd (Novi Beograd)

20442026

105694204

377

VERDURA NATURALE

Ustanička 163

Beograd (Zvezdara)

20442689

105697075

378

DIEM TOP

Banatska 83d

Beograd (Zemun)

20443375

105714749

379

BONAX

POPADIĆ bb

Popadić

20443847

105713112

380

FRESH MEAT

Dimitrija Tucovića 111

Pančevo

20444819

105710501

381

ALTIS - CAKE

MILOŠA CRNJANSKOG 8

Novi Sad

20448172

105734785

382

GRADITELJ PRIMA

Bračka 115

Subotica

20451157

105812735

383

M.S. TIM

SIMEONA PIŠČEVIĆA 23

Novi Sad

20451173

105740760

384

TIAN FAN

Kraljevačka 26

Pančevo

20451882

105770207

385

BELMOSTROJ

/ 418

Adrani

20453320

105764493

386

VIZANT - BGD

Bitoljska 20

Beograd (Čukarica)

20455594

105785371

387

MIĆONI-S

29. novembra 47

Vlasotince

20458933

105801910

388

MIJOVA-55

Užička 26

Nova Pazova

20470089

105823681

389

EWIG

Nade Dimić 9

Apatin

20472227

105841755

390

DIRECT TV

Rajićeva 12

Beograd (Stari Grad)

20472405

105833642

391

FARMEDIA CO

Mihaila Bogićevića 4

Beograd (Savski Venac)

20475170

105851351

392

MEHANIK AUTO DEKI-TODOR

Branka Ćopića BB

Prokuplje

20477849

106257547

393

JEDNA FINA KUHINJA

GOLUBINAČKA 5 E

Beograd (Novi Beograd)

20480882

105884976

394

LUXONIG

Branimira Ćosića 13

Novi Sad

20482117

106081669

395

MARIOSIM

Kozaračka 160

Pančevo

20482761

105911131

396

LOVELY

Takovska 45

Beograd (Palilula)

20486996

105899355

397

JAZ-EXPROM

USTANIČKA 189

Beograd (Voždovac)

20487453

105905075

398

EUROZAŠTITA PROMET

Avalska 50

Priština

20487631

105915755

399

SIGMA IMPORT

III srpske brigade 5

Kruševac

20491647

105936751

400

FAUMI-PA

Gavrila Principa 45

Temerin

20492066

105922205

401

SLASTA

Hilandarska 12

Kraljevo

20492856

105925781

402

MAXTALASI

Rudnička 22

Novi Sad

20497734

105946314

403

INHEMA

Železnička bb

Ruma

20498102

105946023

404

NIK-NAJ INVEST

BULEVAR KONSTANTINA VELIKOG 21

Sremska Mitrovica

20504986

106092092

405

L.A.T.GOGI

9. brigade 7/4

Bor

20507446

105998139

406

INTERACTIVE MEDIA AGENCY

Ćirpanova 2/30

Novi Sad

20508299

105999019

407

KRUNA GOLD

Ibarski put 6

Meljak

20512253

106003769

408

FLAH COMMERCE

Svetosavska 16/3

Barajevo

20523034

106049394

409

DEKSPROM 015

Adama Lazarevića 30

Šabac

20523972

106058225

410

NOVO UŠĆE

Savska 9/3

Beograd (Savski Venac)

20525533

106064563

411

DSC 021

Slavka Rodića 37

Nova Crvenka

20525754

106083365

412

BAČVANKA

M Tita 266a

Kula

20525959

106187635

413

PANPLOV

Murmanska 3

Beograd (Zvezdara)

20527293

106143511

414

TAMPET

Doktor Duda bb

Kruševac

20527722

106075943

415

IGGY LINE

Rada Marijanca 66

Vrbas

20534036

106085359

416

HOUP

SVETOZARA MARKOVIĆA 5

Kula

20543868

106153915

417

FRESKA MAKORA

MAJEVIČKA 2B

Novi Sad

20551348

106187442

418

M.P.P. STEVIĆ

Trg dobrovoljaca bb

Lozovik

20552131

106191363

419

NR&NEC.CO PLUS

KARAĐORĐEVA 6

Beograd (Zemun)

20553308

106197022

420

JANKE PLUS COMPANY

VITEZOVA KARAĐORĐEVE ZVEZDE 2/a

Beograd (Zvezdara)

20557273

106216900

421

NOVI GRAĐAVINAR

BULEVAR NEMANJIĆA 30

Niš

20557532

106218817

422

HRANA JUGA

DEVETE BRIGADE 53/6

Niš

20560088

106231206

423

INDUSTRY TRIER

VINKA GRDANA 8

Beograd (Palilula)

20560401

106232740

424

AUTO STOILKOVIĆ

DIMITRIJA TUCOVIĆA bb

Niš

20560746

106234323

425

M CENTAR PLUS

BULEVAR UMETNOSTI 4

Beograd (Novi Beograd)

20561955

106240931

426

KOLITEHNO

BULEVAR NEMANJIĆA 85a

Niš

20562412

106242855

427

LUBRIS

ZAPLANJSKA 84d/3

Beograd (Voždovac)

20563044

106248013

428

DO & ME

KARAŠKA bb

Grebenac

20565420

106258958

429

SVINA

DOBRIVOJA STEVANOVIĆA 29

Vranje

20565519

106258888

*Naziv, mesto i adresa pravnog lica su podaci Agencije za privredne registre ili Republičkog zavoda za statistiku odnosno banaka za pravna lica koja nisu registrovana kod Agencije.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.10.2011.

Likvidacije:

U periodu od 26. do 30. septembra 2011. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

167655

NESTICO - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.09.2011

60

167647

LUTRA PHARM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

60

167632

ROSTFENIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.09.2011

60

167626

CENTRALNA APMV - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.09.2011

60

167608

KOPER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167604

SLAVIJA - U LIKVIDACIJI

Šabac

30.09.2011

60

167600

BRENET - U LIKVIDACIJI

Opovo

30.09.2011

60

167597

SVIDOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.09.2011

60

167595

ISKRA PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

30.09.2011

60

167584

LUKI AUTO - LR - U LIKVIDACIJI

Čačak

30.09.2011

60

167576

BOBEKA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.09.2011

60

167573

PIZZA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

90

167562

VITA NATURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.09.2011

60

167553

AUTO APSOLUT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167522

HLEB & PECIVO - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

29.09.2011

60

167518

TRUVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167514

KRČIĆGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

29.09.2011

60

167507

NJOKY EXPORT - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.09.2011

60

167499

BILJANA BOJIĆ I OSTALI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167490

STEELUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167477

LASER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

29.09.2011

60

167533

AMP - KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

29.09.2011

90

167459

UNIGRAD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167452

BRAĆA JEVTIĆ - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

29.09.2011

60

167444

POSAVINA - U LIKVIDACIJI

Šid

29.09.2011

60

167437

SANTOS M - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

29.09.2011

60

167422

ERKER GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.09.2011

60

167428

TANLAB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167407

TEA TREJD - U LIKVIDACIJI

Smederevo

29.09.2011

60

167403

EM&H - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

29.09.2011

60

167399

TORTEH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

29.09.2011

60

167395

KRINELA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167360

KRONUS POK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167353

HITMAN - U LIKVIDACIJI

Bečej

28.09.2011

60

167349

POSLOVNI CENTAR NOLEX - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

28.09.2011

60

167345

TAMNAVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167338

LD PROJEKT-VISOKOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167340

SENEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167330

STANDARD CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.09.2011

60

167332

HRM SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167307

ROAMFREE RS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

28.09.2011

60

167301

NETIKS SYSTEMS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

28.09.2011

60

167295

AGRO-ZLATICA - U LIKVIDACIJI

Čoka

28.09.2011

60

167291

XIAO JIANLAN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

28.09.2011

60

167287

RIV TRADE VLADAN KOVAČ I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

28.09.2011

60

167280

PETAR VELIKI - U LIKVIDACIJI

Boljevac

28.09.2011

60

167258

SE & D - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167238

D.R. ALARM - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

28.09.2011

60

167200

EKO-GALA - U LIKVIDACIJI

Odžaci

27.09.2011

60

167184

RADIO BEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167164

EKO STAN PLUS - U LIKVIDACIJI

Pirot

27.09.2011

60

167156

RADIO MARS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167152

ORTOPEDIJA GRANDE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

27.09.2011

60

167150

ROMANTIČARI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.09.2011

60

167144

KICK OFF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

27.09.2011

60

167140

GRAND NEKRETNINE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167132

I.G.M. TERMOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.09.2011

60

167107

DOROTEJ - U LIKVIDACIJI

Žabalj

26.09.2011

60

167098

INVEST CAPITAL COMPANY - U LIKVIDACIJI

Požarevac

26.09.2011

60

167066

WU YONG MIN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.09.2011

60

167062

PROFI-T - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.09.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 3.10.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.