Aktuelne vesti na dan 04. januar 2012

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 101 OD 30.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 100 OD 29.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O POSTUPANJU S AKTIMA KOJI SE PODNOSE U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O STRATEŠKOM PLANU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVEŠTENJA LICU KOJE HOĆE DA DA KRV ILI KOMPONENTE KRVI, SADRŽINI UPITNIKA I SADRŽAJU OBRASCA SAGLASNOSTI LICA KOJE PRISTUPA DAVANJU KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH SERTIFIKATA, KAO I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA O PRIMENI SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UNOŠENJE ŠTETNIH ORGANIZAMA I UVOZ BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ZA POTREBE OGLEDA, NAUČNE SVRHE ILI ZA RAD NA KLONSKOJ SELEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA, LISTI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA, USLOVIMA I NAČINU PRAĆENJA RADI MOGUĆEG OTKRIVANJA POJAVE ONIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE TO PODRUČJE PROGLAŠENO ZAŠTIĆENIM, KAO I O BRISANJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SA LISTE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNIČKE I PROFESIONALNE
OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZORNOG OCENJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA SMANJENJE EMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE I POLITIKE RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • USKLAĐIVANJE DRUŠTVA S OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGE PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA

Uslovi koji se odnose na ugostitelje

Uslovi koji se odnose na ugostiteljski objekat

 • ZAŠTITA PREDSEDNIKA SINDIKATA OD OTKAZA UGOVORA O RADU
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011

Razlike u odnosu na ranije važeći Pravilnik

Razlike u drugom odeljku

Razlike u trećem odeljku

 

 • OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA: • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj za četvrti kvartal 2011. godine dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15. januara 2012. godine •

Evidencije i izveštaj - proizvođači

Evidencije i izveštaj - uvoznici

 

 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KVARTALNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA ČETVRTI KVARTAL 2011. GODINE: • Obveznik akcize dužan je da sastavi obračun akcize za oktobar, novembar i decembar i dostavi ga nadležnom poreskom organu do 20. januara 2012. godine •

Obračun akcize

Način obračunavanja akcize na proizvode koji su proizvedeni u zemlji

Obračunavanje minimalne akcize na duvanske prerađevine

Vođenje evidencije i dostavljanje podataka

 • KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •
 • MOGUĆNOST PROŠIRENJA VAŽENJA EUR.1 OBRASCA ZA POJEDINE DRŽAVE (TUNIS, HONG KONG, SINGAPUR, AUSTRALIJA)
 • PRIMENA PREFERENCIJALA U SLUČAJU IZVOZA ROBE U EVROPSKU UNIJU KADA ROBA ZADRŽAVA EU POREKLO
 • PRIMENA REŽIMA PREFERENCIJALNE TRGOVINE SA ZEMLJAMA ČLANICAMA CARINSKE UNIJE - RUSIJA, BELORUSIJA I AZERBEJDŽAN
ZAKLJUČENA ŠESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI I ZAVRŠENO DRUGO REDOVNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE U 2011.GODINI

U danu za glasanje Narodna skupština usvojila je sa 128 glasova narodnih poslanika Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. Godinu. Narodna skupština usvojila je i predloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2012. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje.

Narodna skupština usvojila je

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona budžetskom sistemu,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju,
- Predlog zakona o izmenama Zakona o javnim putevima,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,-
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku,
- Predlog zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova,
- Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu i
- Predlog zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama.


U nastavku glasanja, Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva, dok je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010 - 2015).

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazivali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić Dejanović zaključila je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011.godini i poželela, u ime narodnih poslanika, svim građanima Srbije srećne predstojeće praznike.

Po zaključivanju sednice kamerni mešovoti hor VOX SLAVICUM iz Beograda izveo je himnu Republike Srbije, čime je završeno Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine u 2011.godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM ODLUKE SKUPŠTINE RS DA NE POSTUPI PO REŠENJU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Povodom odluke Narodne skupštine Republike Srbije od 29.12.2011. godine da ne postupi po pravnosnažnom rešenju Agencije za borbu protiv korupcije kojom je konstatovano da je članu Visokog saveta sudstva profesoru Dimitrijeviću po sili zakona prestala funkcija člana Saveta, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće saopštenje:
"Odlukom kojom je odbila da konstatuje prestanak funkcije člana Visokog saveta sudstva Narodna skupština je prekoračila svoja zakonska ovlašćenja i ozbiljno narušila pravni poredak Republike Srbije.

Odlukom nadležnom državnog organa - Agencije za borbu protiv korupcije utvrđen je prestanak funkcije člana Visokog saveta sudstva profesoru Predragu Dimitrijeviću, te je Narodna skupština kao organ koji bira članove Saveta bio u obavezi samo da konstatuje prestanak funkcije. Međutim, Narodna skupština se odlučila da, umesto sile zakona, primeni zakon sile.

Ovakvim postupanjem poslata je poruka da nije obavezno postupati po pravnosnažnim odlukama nadležnih državnih organa, već da je moguće te odluke ignorisati po sopstvenoj volji. Kada ovako postupa zakonadavni organ, svaki građanin bi mogao da se zapita zašto bi on postupao po odlukama državnih organa.

Pozivamo Narodnu skupštinu da razmotri svoju odluku, te da vršeći svoje ustavne dužnosti, bez odlaganja, na prvoj vanrednoj sednici, postupi po rešenju Agencije za borbu protiv korupcije."

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 30.12.2011.

Zakon o visokom obrazovanju: SAMOSTALNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KOJE NAMERAVAJU DA OSNUJU VISOKOŠKOLSKU JEDINICU IZVAN SVOG SEDIŠTA, A KOJE SU VEĆ DOSTAVILE SVOJU DOKUMENTACIJU DUŽNE SU DA DO 31. JANUARA 2012. GODINE IZ KOMISIJE PODIGNU RANIJE ULOŽENU DOKUMENTACIJU I DA DOSTAVE NOVU, USAGLAŠENU SA ZAKONOM

Ukoliko samostalna visokoškolska ustanova namerava da osnuje visokoškolsku jedinicu izvan svog sedišta bez svojstva pravnog lica, kao oblik unutrašnje organizacije, saglasno članu 47. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010 - prim. red), neophodno je da potrebnu dokumentaciju uskladi sa uputstvom za pripremu dokumentacije i procenu ispunjenosti  standarda za akreditaciju visokoškolskih jedinica bez svojstva pravnog lica i akreditaciju studijskih programa van sedišta ustanove, shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Visokoškolske ustanove koje su već dostavile svoju dokumentaciju, u smislu napred navedenog, moraju podići iz Komisije ranije uloženu dokumentaciju i dostaviti novu, usaglašenu na napred navedeni način, do 31. januara 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 30.12.2011.

Zakon o faktoringu: SPORAZUMOM SA MMF USTANOVLJENA JE OBAVEZA DA SE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU STAVI ZAKON O FAKTORINGU • Ovim zakonom bi se regulisala kupovina i prodaja potraživanja i bankama bi bilo olakšano da očiste svoje bilanse od problematičnih kredita •

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izrazio je očekivanje da će banke u Srbiji, pošto imaju dovoljno raspoloživog kapitala i akumuliranih likvidnih sredstava, u 2012. održati kreditnu aktivnost, ali je i podići na viši nivo, "ukoliko ukupni privredni uslovi budu počeli da se menjaju na bolje".

Šoškić je, u izjavi Tanjugu, istakao da će pristup izvorima sredstava, posebno sa međunarodnog tržišta, biti otežan u 2012. godini posebno imajući u vidu da je unutar EU doneta odluka o podizanju nivoa kapitalne adekvatnosti banaka, što one mogu postići na dva načina - bilo da podignu nivo kapitala, ili smanjenjem svoje rizične aktive.

"Smanjivanje takozvane rizične aktive, zapravo, podrazumeva da se novi krediti ne odobravaju. To je jedna objektivna opasnost jer u ukupnom skupu tih novih kredita su i krediti koje matične banke iz inostranstva mogu da odobre njihovim bankama kćerima u zemljama poput Srbije", objasnio je guverner.

"Drugim rečima, to može da ima uticaja i na raspoloživost finansiranja matičnih banaka prema bankama u Srbiji, ali treba imati u vidu da su banke u Srbiji likvidne, kapitalizovane i da imaju sredstava", istakao je Šoškić.

"Mi smo u par navrata govorili da domaće banke imaju i devizna i dinarska sredstva u značajnoj meri. Ono što nedostaje, to je veća kreditna aktivnost, raspoloživost tih sredstava za finansiranje privrede, u smislu da banke još uvek nedovoljno hrabro nastupaju na ovom tržištu i u situaciji kada je recesija ne odobravaju dovoljno kredita", naveo je on.

Prema rečima Šoškića, NBS je na to pokušala da utiče novom Odlukom o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka kojom se od banaka zahteva da izdvajaju manje rezervacije po osnovu odobrenih kredita za određene kategorije dužnika.

On je objasnio da su to "preduzeća koja nisu prvoklasna, ali imaju sposobnost vraćanja kredita na srednji i dugi rok".

Šoškić je podsetio da je u 2011. počelo uvođenje Bazel 2 standarda, koji podrazumevaju preciznije i efikasnije merenje rizika u bankarskom sistemu, "i kao posledicu toga imali smo i talas dokapitalizacije u domaćem bankarskom sistemu, koji će se, možda, nastaviti i prvih meseci naredne godine, u smislu dodatnog učvršćivanja sigurnosti našeg bankarskog sistema".

Uz novu Odluku o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka, to su dobre osnove da u 2012. godini imamo, s jedne strane, stabilnost, koja se ne dovodi u pitanje, ali, s druge strane prostor za dodatnu kreditnu aktivnost, istakao je on.

Šoškić je napomenuo da je NBS još ranije tokom 2011 godine donela odgovarajuće izmene u postojećoj regulativi što je bilo usmereno na olakšavanje refinansiranja i restrukturiranje postojećih kredita, a istovremeno, u okviru sporazuma sa MMF-om, postoji obaveza da se u skupštinsku proceduru stavi zakon o faktoringu kojim bi se regulisala kupovina i prodaja potraživanja.

"To bi bio zakon koji bi mogao da olakša bankama da očiste svoje bilanse od problematičnih kredita, da po tom osnovu smanje teret regulatornih troškova, koji su tu upravo zbog tih problematičnih kredita, koji predstavljaju rizike u bankarskom sistemu, i da po tom osnovu omoguće jedno lakše, zdravije i jeftinije poslovanje u narednom periodu", objasnio je guverner.

On je istakao da je deo nastojanja da se kreditiranje učini jeftinijim i efikasnijim, i proces dinarizacije, na kome NBS kontinuirano radi i radiće u narednom periodu, "jer upravo zbog nedovoljno prisutnih dinarskih kredita, bez valutne klauzule, imamo u sistemu određene rizike, koji onda izazivaju regulatorni trošak, a on onda utiče na kamatne stope".

"Kada postepeno bude počelo da se povećava učesće kredita u dinarima, bez valutne klauzule, onda će i taj potencijalni regulatorni trošak, zbog nižih rizika u sistemu, moći da ide dole. Samim tim se stvaraju uslovi i za smanjivanje kamatnih stopa", rekao je Šoškić.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

DRI UPUTILA PREDLOG ZA IZMENU POJEDINIH ZAKONA JER NEKI PREKRŠAJI PO ZAKONU ZASTAREVAJU • Sve prijave DRI su procesuirane i nijedna nije odbačena, ali se ta pitanja sporo rešavaju, iako je skoro tri godine prošlo od objavljivanja prvog izveštaja DRI •

Državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je jutros da su sve prijave Državne revizorske institucije (DRI) procesuirane i da nijedna nije odbačena, ali da se ta pitanja sporo rešavaju, iako je skoro tri godine prošlo od objavljivanja prvog izveštaja DRI.

Sretenović je, gostujući na RTS-u, rekao da je DRI uradila sve što je u njenoj nadležnosti i podnela zahteve i odgovarajuću dokumentaciju nadležnim organima i da su "svi procesi protiv preuzimanja odgovornosti od strane suda u toku".

Podsetivši da je DRI juče predstavila svoj treći izveštaj - o reviziji Nacrta zakona o završnom računu budžeta za 2010. godinu, Sretenović je rekao da je još prilikom prvog objavljivanja izveštaja o završnom računu podneto 19 prekršajnih prijava protiv bivših i aktuelnih ministara u tom periodu kada je obavljena revizija i kada su "bile dve vlade".

Od tih 19 prekršajnih prijava DRI je dobila šest presuda od kojih su pet osuđujuće. Jedna presuda je oslobađajuća na koju je DRI uložila žalbu, a po toj žalbi je odlučivao i viši prekršajni sud, rekao je Sretenović.

"Imamo i šest presuda koje nisu pravosnažne na koje je neko od odgovornih lica uložio žalbe", rekao je Sretenović.

On je primetio da se sporo rešavaju ta pitanja i da je procesuiranja tih prijava osporeno, jer "skoro je tri godine prošlo od našeg izveštaja da još nisu završene naše prijave".

Državna revizorska institucija podnela je tri krivične prijave - protiv preduzeća Železnica Srbije, Putevi Srbije i Medijane iz Niša, rekao je Sretenović juče na konferenciji za novinare.

Sretenović je rekao da je DRI uputila Skupštini i nadležnim odborima i Ministarstvu pravde predlog za izmenu pojedinih zakonskih propisa, jer pojedini prekršaji po zakonu zastarevaju.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji: BANKE OD 1. JUNA 2012. NEĆE DOZVOLJAVATI ISPLATU ZARADA BEZ ISTOVREMENOG PLAĆANJA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević izjavio je danas da će stupanje na snagu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji delovati stimulativno na sve poreske obveznike da svoje obaveze izmiruju i najavio da će za desetak dana na sajtu uprave biti objavljen spisak najvećih dužnika.

Radosavljević je gostujući na RTS-u kazao da će taj spisak biti objavljen za sedam do deset dana, tačnije osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku".

Na pitanje da li među njima ima i javnih preduzeća, on je kazao da je to za sada tajna, dok zakon ne stupi na snagu.

"Važno je to što objavljivanjem ovakvog spiska postajemo tansparentnije društvo i što se doprinosi tome da više nema tajni", kazao je Radosavljević.

Govoreći o obavezama koje poslodavci imaju prema zaposlenima, on je kazao da je 50.000 subjekata u proteklih sedam godina izbegavalo obavezu plaćanja doprinosa i da su time oštećeni građani i budžet Srbije jer je moralo da se obavlja povezivanje staža i izdvoje značajna sredstva da bi se obaveze izmirile.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je i da banke od 1. juna 2012. godine neće dozvoljavati isplatu zarada bez istovremenog plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Radosavljević je objasnio da će to biti obaveza za sve banke i da će podrazumevati onemogućavanje isplate neto zarade ukoliko se utvrdi da poslodavac nije uplatio sve pripadajuće doprinose.

Prema njegovim rečima, Poreska uprava će uraditi softver i dati ga svim bankama na korišćenje, pa će to moći da se utvrdi jednostavnim tehnikama.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

Nova Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe: NAJVIŠA UKUPNA STOPA MARŽE U PROMETU ODREĐENE ROBE OD VITALNOG ZNAČAJA ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI OGRANIČENA JE NA 10 ODSTO, A ROK PLAĆANJA PROIZVOĐAČU, ODNOSNO DOBAVLJAČU ROBE NE MOŽE BITI DUŽI OD 60 DANA OD DANA PRIJEMA RAČUNA ZA ISPORUČENU ROBU

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada danas na predlog ovog ministarstva usvojila Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi, rok plaćanja te robe i vrednosti povraćaja, u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu.

Ovim dokumentom se ograničava najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe u visini od 10 odsto i to za pšenično brašno (tip "400" i "500"), jestivo biljno ulje (suncokretovo), termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt, šećer (beli kristalni), sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošje) i za slatkovodnu ribu.

Na osnovu ove uredbe, rok plaćanja proizvođaču odnosno dobavljaču robe ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu, faktura mora sadržati posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže, dok povraćaj (remitenda) robe ne može biti veći od 2 odsto vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.

Uredba predviđa novčanu kaznu od 200.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj pravnog lica ako postupa suprotno članovima 2 i 3 ove uredbe koji se odnose na ograničavanje i obračunavanje ukupne stope marže u prometu određene robe, rok plaćanja, sadržaj fakture i remitendu.

Takođe, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, dok je novčana kazna za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara i takođe se može izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Ova uredba, objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" 30. decembra, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja i važi narednih šest meseci, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Realizovan najveći deo Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu

Socijalno-ekonomski savet Vlade Republike Srbije doneo je danas odluku o tome da Tripartitna radna grupa nastavi da razmatra Predlog izmena Zakona o radu, o čemu će se potom Savet izjasniti.

U saopštenju sa sednice Socijalno-ekonomskog saveta navodi se da je većina odredbi Socijalno-ekonomskog sporazuma za 2011. godinu realizovana, posebno kada je reč o povezivanju staža i regulisanju obaveznog osiguranja za preduzetnice na porodiljskom bolovanju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, regulisan je zastoj u overavanju zdravstvenih knjižica, doneta je uredba koja reguliše dinamiku izmirivanja obaveza države prema poslodavcima, kao i deo Sporazuma o realizaciji mera za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja.

Socijalno-ekonomski savet je preporučio Ministarstvu rada i socijalne politike da potpiše odluku o proširenju dejstva Posebnog kolektivnog ugovora za građevinsku i industriju građevinskog materijala.

Na prvoj narednoj sednici Savet će razgovarati o mogućnosti i za proširenje dejstva Posebnog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije.

I dalje ostaje veliki problem to što se Savetu na mišljenje ne dostavljaju nacrti zakona iz njegove nadležnosti, o čemu će biti razgovarano i naredne godine.

Sednici Socijalno-ekonomskog saveta prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, Unije poslodavaca Srbije (UPS) i dva reprezentativna sindikata - Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost", dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Nova Uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država: OČEKUJE SE DA ĆE USKORO BITI USVOJENA, A PREDVIĐENO JE DA SE UČEŠĆE SMANJI SA DESET NA PET ODSTO KAO I DA SE UKUPNI LIMIT ZAJEDNIČKIH PORODIČNIH PRIMANJA POVEĆA SA 120.000 NA 150.000 DINARA

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je danas da će uskoro biti usvojena nova uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država, s obzirom na to da je parlament juče usvojio Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Dulić je u izjavi za agenciju Beta izrazio očekivanje da će ova uredba biti usvojena na jednoj od narednih sednica Vlade i istakao da će taj dokument, koji predviđa smanjenje učešća sa deset na pet odsto, omogućiti da građani lakše dođu do stambenih kredita.

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina.

On je napomenuo da su u 2011. godini sredstva za subvencionisanje stambenih kredita iznosila 2,5 milijardi dinara, dok će naredne godine u inicijalnom budžetu za te svrhe biti opredeljeno 1,2 milijarde dinara.

Ministar je izrazio nadu da će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za sve one koji žele da uzmu kredit.

Namera je, kako je istakao, da se iz budžetske rezerve ukoliko bude bilo tražnje za kreditima subvencionisanje pomogne tako što bi tokom prvih šest meseci naredne godine bila izdvojena dodatna sredstva u iznosu do 500 miliona dinara.

Dulić je naveo da računice pokazuju da će, zavisno od veličine stana i od cene kvadrata, uz pomoć subvencija moći da se kupi od 1.800 do 2.000 stanova, pri čemu je ove godine subvencionisane stambene kredite uzelo između 3.000 i 4.000 ljudi.

Izračunato je i da će izmenama važeće uredbe mesečna rata za stan koji košta 60.000 evra iznositi između 250 i 260 evra, saopštio je ministar.

Govoreći o borbi protiv korupcije, on je istakao da je Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u poslednjih mesec dana prijavljeno približno 50 slučajeva sumnji na korupciju u okviru delatnosti tog ministarstva.

Prema njegovim rečima, prijave su u najvećem delu vezane za nepravilnosti u radu lokalnih samouprava, odnosno sporo izdavanje građevinskih dozvola ili traženje mita, pri čemu nije bilo nijedne prijave iz oblasti zaštite životne sredine ili rudarstva.

Dulić je podsetio i na to da na sajtu resornog ministarstva građani od 24. novembra mogu da prijave sumnju na korupciju i zlopotrebe u radu službi iz tog resora.

Ministar je potvrdio da je i sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda razgovarao o mogućnosti da se na sajtu katastra nepokretnosti postavi sličan link kako bi građani mogli da prijave sve nepravilnosti u radu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva: OD 1. JANUARA 2012. GODINE REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI JE OBAVEZNA SAMO UKOLIKO IMA PROMENA U DOMAĆINSTVIMA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će od 1. januara 2012. važiti potpuno nov način registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer će ona biti obavezna samo ukoliko ima promena u domaćinstvima.

Petrović je u intervjuu agenciji Tanjug objasnio da su do sada poljoprivrednici morali svake godine da obave sve formalnosti i izvrše prijavu svojih poljoprivrednih gazdinstava, dok će od 2012. samo oni koji imaju promene u svojim gazdinstvima imati obavezu obnove registracije.

Ministar je ocenio da između 70 i 80 odsto poljoprivrednika neće morati da u 2012. obnovi registraciju gazdinstava, pri čemu je podsetio na to u Srbiji trenutno ima više od 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Samo oni koji imaju promene biće obavezni da te promene unesu, inače će snositi sankcije ukoliko se ispostavi da to nisu učinili, poručio je on.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Predlog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, Izmene Zakona o udžbenicima, Predlog Nacionalne strategije obrazovanja: PREDLOZI I IZMENE TREBA DA BUDU USVOJENI NAJKASNIJE 19. JANUARA 2012. GODINE, A PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE OBRAZOVANJA TREBALO BI DA BUDE OBJAVLJEN DO 15. JANUARA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da resorno ministarstvo planira da tokom januara objavi predlog Nacionalne strategije obrazovanja,

Obradović je u izjavi agenciji Beta rekao da bi posle javne rasprave taj dokument trebalo da bude uobličen u martu.

On je naveo da na strategiji radi veliki broj raznih stručnjaka i da su prve rekcije stručne javnosti veoma povoljne, a predlog strategije biće objavljen do 15. januara, na sajtu Ministarstva prosvete i nauke.

Strategija će biti usaglašena sa svim evropskim i svetskim trendovima, naveo je Obradović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je ostalim ministarstvima nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene Zakona o udžbenicima.

Očekujemo da ostala ministarstva daju svoje predloge i da zatim Vlada Srbije usvoji zakonske predloge najkasnije 19. januara, kazao je Obradović.

Ministar prosvete i nauke očekuje da bi o pomenutim zakonima Skupština Srbije mogla da raspravlja na vanrednom zasedanju, krajem januara ili početkom februara, dodavši da je cilj novih zakona poboljšanje stanja i usaglašavanje sa strategijom čije se usvajanje očekuje.

Obradović smatra da je najveća inovacija zakon o obrazovanju odraslih, koji će urediti neformalno obrazovanje i omogućiti proces doživotnog učenja.

Novi zakon će omogućiti da se svako ko želi u određenom periodu svog života uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadrži postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i veštine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, istakao je Obradović.

On dodaje da će novi zakoni obnoviti nastavne planove i programe, i omogućiti lokalnim samoupravama da samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.1.2012.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Predlog Zakona o osnivanju razvojne banke: VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA KOJI ĆE BITI UPUĆENI SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE U REDOVNOJ PROCEDURI

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Goran Radosavljević potvrdio je da je Vlada danas na telefonskoj sednici utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Radosavljević je u izjavi za agenciju Beta rekao da se ovim izmenama predlaže osnivanje centralizovanog tela za javne nabavke, i objasnio da će to povećati transparentnost u sprovođenju nabavki i obezbediti uštede u budžetu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje u redovnoj proceduri, najavio je on i izrazio očekivanje da će poslanici razmatrati taj dokument krajem januara.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da Uprava za javne nabavke ubuduće ne bude nezavisno vladino telo, već telo u sastavu Ministarstva finansija.

To ne znači da će Uprava izgubiti samostalost. Ona će raditi poslove koje je i do sada radila, ali će imati bolju saradnju sa budžetskom inspekcijom, koja je takođe deo Ministarstva finansija, objasnio je Radosavljević.

Uprava za javne nabavke, kako je dodao, dobiće veća ovlašćenja jer će moći da podnosi zahteve za pokretanje postupaka za zaštitu javnog interesa.

Radosavljević je naveo da je Vlada danas usvojila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, koji će biti upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj polovini 2012. godine, najavio je on i istakao da će ta banka plasirati kredite privredi preko poslovnih banaka.

Prema njegovim rečima, za osnivanje Razvojne banke nisu predviđena sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je objasnio, i dokapitalizacije te banke, odnosno mogućnost da njen manjinski partner bude neka međunarodna finansijska institucija.

Razvojna banka će odobravati srednjoročne i dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima, kao i izvoznicima, a njeno poslovanje neće kontrolisati Narodna banka Srbije (NBS) koja je kontrolor poslovnih banaka, već poseban nadzorni organ, naveo je državni sekretar Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o registru hemikalija: UPIS SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U REGISTAR HEMIKALIJA ODLAŽE SE DO 1. JANUARA 2014. GODINE A PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 6. JANUARA 2012. GODINE

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o registru hemikalija koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 6. januara 2012. godine kad prestaje da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red). Novi Pravilnik o Registru hemikalija možete preuzeti ili pogledati na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Novim Pravilnikom dostavljanje sastava hemikalije ostaje isto kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Novi pravilnik odlaže do 1. januara 2014. godine upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija i to za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena u 2013. godini u količini manjoj od 100 kg godišnje i nalaže upis samo podataka iz dosijea, a ne i dodatnih podataka koji se traže za ove supstance (bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja). Takođe, do istog datuma dalji korisnici koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost u industrijske ili profesionalne svrhe ne moraju da upišu ove supstance u Registar hemikalija.

Pored toga, izvršeno je usklađivanje pravilnika sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, i to u delu koji se odnosi na spisak hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRŽI 16 OBAVEZUJUĆIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO ŠTO POGLAVLJA SADRŽE I OBAVEZUJUĆA PODPOGLAVLJA • Pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i primenjuje se od 1. januara 2013. godine •

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina to što poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu. Između ostalog, umesto dosadašnjeg navođenja podataka samo o sastojcima u smeši u Poglavlju 3, biće potrebno navoditi i podatke o sastojcima supstance, odnosno hemijski identitet glavnog sastojka, nečistoće, aditiva za stabilnost, kao i pojedinačnog sastojka koji je klasifikovan i doprinosi klasifikaciji supstance. Takođe promena se odnosi i na elemente obeležavanja hemikalije koji će se navoditi u Poglavlju 2 umesto u Poglavlju 15. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.
Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA KOJE FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA • Rokovi za konkurisanje za pojedine programe su 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine •

Srbija je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja ispunjava uslove Evropske unije za učešće u projektima na svim nivoima obrazovanja, a ne samo u programima visokog obrazovanja, rekao je danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

To je omogućeno nakon što je Vlada Srbije 21. decembra sa Evropskom komisijom potpisala Memorandum o razumevanju, rekao je Obradović i pozvao škole, institucije, nevladin sektor, lokalne samouprave da, kao partneri, prijave programe vezane za unapređivanje obrazovanja.

Evropska komisija je opredelila blizu sedam milijardi evra za programe: Komenijus (namenjen razvoju predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja) Leonardo da Vinči (srednje stručno obrazovanje) Erazmus (visoko obrazovanje) i Grundvig (obrazovanje odraslih), koji će trajati do kraja 2013. godine, rekla je državni sekretar u Ministarstvu Tinde Kovač Cerović, na predstavljanju programa.

Tu su i potprogrami Žan Mone (vezani za evropske integracije) i programi učenja stranih jezika, razvoja obrazovnih politika, informacione tehnologije, podršku obrazovanju Roma i širenju dobre prakse.

Tekst konkursa za projekte objavljen je na sajtu EK, a dodatne informacije dostupne su i na sajtu Tempus kancelarije u Beogradu, rečeno je na skupu i navedeno da su rokovi za konkurisanje za pojedine programe 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine.

Programi će omogućiti da naše škole, udruženja, roditelji, instituti, preduzeća, istraživacki centri, pokažu inicijativu za unapređivanje obrazovanja, rečeno je na skupu u pres sali Vlade Srbije.

Gotovo svi projekti podrazumevaju saradnju institucija iz više država, a EU je predvidela izdvajanje po projektu do 150.000 evra za jednogodišnje programe i do 600.000 evra za trogodišnje programe.

Neke od mogućih aktivnosti učesnika su unapredenje metodologije izvođenja nastave i kvaliteta obrazovanja, saradnja obrazovnih institucija i tržišta rada, podsticanje kreativnosti kod učenika i predškolaca, obuka nastavnika i razvoj škola, uvođenje novih obrazovnih profila i studijskih programa...

Države korisnice programa su članice EU, zatim Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska, kao i Hrvatska i Turska, a od kraja decembra i Srbija.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM NEPOSTUPANJA MINISTARSTVA FINANSIJA PO NALOGU POVERENIKA DA UČINI DOSTUPNIM JAVNOSTI INFORMACIJE O 50 NAJVEĆIH DUŽNIKA POREZA I DOPRINOSA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se postupcima Ministarstva finansija povodom nekih odluka poverenika za informacije dezinformiše i zbunjuje javnost i dovodi u pitanje autoritet zakona i organa vlasti.

Neposredan povod za ovakvu ocenu poverenika su nepostupanje Ministarstva finansija po nalogu poverenika da Ministarstvo učini dostupnim javnosti inforamcije o 50 najvećih dužnika poreza i doprinosa u Republici i kao i pravno potpuno nezasnovani argumenti kojima Ministarstvo pokušava da opravda svoje postupke.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Zahtev emisije "Insajder" TV B92 da se učine dostupnim javnosti informacije o 50 najvećih poreskih dužnika je legalan i legitiman. Ministarstvo finansija odbilo je taj zahtev pozivajući se na to da se radi o informacijama koje su "službena tajna", te da će isti podaci moći da budu dostupni tek nakon što budu usvojene odgovarajuće izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovakvo obrazloženje govori ili o zabrinjavajućem nepoznavanju relevantnih propisa ili, što je još gore o njihovom svesnom ignorisanju, a eventualne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji, u navedenom pravcu nemaju smisla i za njih ne postoji nikakva potreba.

Tačno je da je u članu 7. Zakona o poreskom postupku koji je donet 2002. godine predviđeno da su praktično sve informacije sa kojima radi Poreska uprava "službena tajna" ali je ta odredba odavno izgubila pravni značaj. Naime, Srbija je 2009. godine dobila Zakon o tajnosti podataka koji je i lex specialis i lex posteriori i koji je apsolutno relevantan u vezi sa pitanjima određivanja i zaštite tajnih podataka a koji pojam "službena" tajna uopšte ne poznaje, ne koristi ga čak ni kao termin.

Zakonom o tajnosti podataka u članu 8. izričito je predviđeno da se kao tajni podatak može odrediti podatak čijim bi otkrivanjem nastala šteta ukoliko je "potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama". U konkretnom slučaju je, mislim, više nego očigledno da ne postoji ni pretežan ni bilo kakav interes Republike Srbije da javnosti uskrati tražene podatke čime se, pored ostalog rukovodio i poverenik, usvajajući žalbu TV B92.

Konačno, Zakon o tajnosti podataka u članu 25. izričito predviđa obavezu organa vlasti da opozove tajnost podatka na osnovu rešenja poverenika a u članu 99. predviđa da će se, ako to ne učini za prekršaj kazniti odgovorno lice u organu vlasti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.12.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
JOŠ UVEK AKTUELNI SAZIV PARLAMENTA OBORIO JE REKORD PO BROJU USVOJENIH ZAKONA - ZA TRI I PO GODINE POSLANICI SU USVOJILI OKO HILJADU ZAKONA I ODLUKA

To je duplo više nego što su prethodni sazivi Skupštine Srbije zajedno uradili za osam godina. Poslanici ipak veruju da će ih građani pamtiti po nekim drugim i kako kažu ne tako lepim događajima.

Poslanici broje poslednje dane zajedničkog rada u ovom sazivu. Pre nego što krenu u borbu da zadrže svoja radna mesta i posle predstojećih izbora, sumuraju rezulate.

"Ovaj paralament je u ovom mandatu za tri godine i par meseci rada usvojio 764 zakonska akta i 211 različitih odluka. Dakle, blizu hiljadu akata je u ovom parlamentu usvojeno. To je impresivan rezulatat ako se u poredi sa ranjim peridima, na primer od 2000. do polovine 2008. godine za tih 8 godina doneto je 470 zakona. To govori o velikom intezvinom radu paralamenta", kaže Odalović.
POSLANIKE REPUBLIČKOG PARLAMENTA U TOKU JANUARA 2012. ČEKA 40 ZAKONA U PROCEDURI

Tanjug

Poslanike republičkog parlamenta, koji bi u skupštinske klupe trebalo da se vrate krajem januara, čeka blizu 40 zakonskih predloga i drugih akata.

I pored ranijih najava da bi glasanje o budžetu moglo da bude poslednji usvojeni zakon aktuelnog saziva parlamenta, pošto su parlamentarni izbori "na pragu", jer najkasnije moraju da budu raspisani u martu 2012. godine, Kolegijum skupštine na poslednjoj sednici u 2011. godini odlučio je da se zakonodavna aktivnost ovog saziva, ipak, nastavi krajem januara.

U tom periodu, kako je najavila predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, mogla bi da se održi najmanje još jedna sednica najvišeg zakonodavnog tela.

Za sada, na razmatranje čeka 12 zakonskih predloga koje je uputila Vlada Srbije, dok su ostale predloge uputile različite parlamentarne stranke, a neki od njih na razmatranje i usvajanje čekaju još od 2008, kao što je slučaj sa završnim računom Srbije za 2007. godinu.

Među onima koji u skupštinskoj proceduri imaju "najduži staž" od skoro četiri godine su i predlozi Demokratske stranke Srbije za izmene propisa o osiguranju depozita, o visokom obrazovanju, o porezu na dohodak građana, kao i o Narodnoj banci Srbije.

Poslednji predlog koji je vlada uputila republičkom parlamentu ušao je u proceduru poslednjih dana 2011. godine i to 27. decembra.

Radi se o Predlogu zakona o davanju garancije Srbije u korist nekoliko komercijalnih banaka, po zaduženju farmaceutske kompanije "Galenika".

Sredstva kredita u iznosu od 70 miliona evra, kako je objasnila Vlada Srbije kao predlagač, biće upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza kompanije "Galenika".
Dan ranije, iz Nemanjine 11 u parlament je stigao i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Srbije i Evropske investicione banke zbog unapređivanje objekata pravosudnih organa.

Istog dana vlada je poslala i izmene Zakona o deviznom poslovanju, a polovinom poslednjeg meseca 2011. godine i predlozi za potvrđivanje Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine, kao i o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama.

Uvrštavanje u dnevni red neke od narednih sednica i potvrđivanje čekaju i sporazumi između Srbije i Rusije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja i o vazdušnom saobraćaju, kao i završni računi Srbije za 2008. i 2009. godinu.

Tu su i vladini predlozi o dvorskom kompleksu na Dedinju u Beograd i o medijaciji.

U proceduri su od maja ove 2011. godine predlozi koje su uputili poslanici Ujedinjenih regiona Srbije i to nova rešenja o izboru predsednika opština i gradonačelnika, o javnoj svojini, o porezima na imovinu i o poljoprivrednom zemljištu, a od januara 2010. godine o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Na "čekanju" su i predlozi naprednjaka za izmene zakona o javnim nabavkama, o ministarstvima, o vladi, o državnoj upravi, kao i o finansiranju političkih stranaka.

Četiri poslanika Srpskog pokreta obnove pre godinu dana poslali su predlog zakona o otvaranju dosijea Službi bezbednosti u Srbiji, a pet poslanika Lige socijaldemokrata izmene Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava.

I Demokratska stranka Srbije uputila je nekoliko predloga, među kojima su i Predlog deklaracije o osudi ratnih zločina na prostoru nekadašnje Jugoslavije (od februara 2010. godine), potom predlozi o platama poslanika i svih osoba koje na funkcije bira skupština.

D S S je predložila i izmene zakona o javnom dugu, o Skupštini Srbije i o porezu na dodatnu vrednost.

I liberali su uputili Predlog zakona o ministarstvima još u aprilu 2009. godine.

SRBIJU U 2012. GODINI OČEKUJU IZBORI ZA REPUBLIČKU SKUPŠTINU I LOKALNE PARLAMENTE, A SA NJIMA I NOVA ZAKONSKA PRAVILA O RASPODELI MANDATA I O FINANSIRANJU REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA

Tanjug

Mandati će se posle završetka izbora dodeljivati po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata, dok će sredstva iz javnih izvora za finansiranje rada političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za poslanike ili odbornike, od 1. jula iznositi 0,15 odsto rashoda budžeta.

Po raspisivanju izbora treba da stupi na snagu jedna od izmena Zakona o izboru narodnih poslanika, u kojoj se navodi da će Republička izborna komisija najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora sve dobijene mandate sa izborne liste dodeliti kandidatima po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.

Izmene tog zakona usvojene su krajem maja, čime su ukinute i čuvene blanko ostavke, što je bio jedan od uslova za pozitivno mišljenje Evropske komisije o zahtevu Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Zahvaljujući tim izmenama ubuduće nakon izbora neće više stranke određivati ko će biti poslanik, već će se mandati dodeljivati po ranije utvrđenom redosledu sa liste.

Poslaniku kojem mandat prestane zbog preuzimanja funkcije člana vlade, mandat se ponovo dodeljuje u istom sazivu parlamenta pod uslovom da mu je prestala funkcija u vladi, da postoji upražnjeno poslaničko mesto koje pripada istoj izbornoj listi i da je RIK-u poslanik podneo zahtev za ponovnu dodelu mandata.

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je 14. juna i takođe je bio jedan od uslova za pozitivno mišljenje o zahtevu Srbije za članstvo u EU.

Tim aktom je propisano da se političke partije koje imaju poslanike finansiraju iz 0,15 odsto rashoda republičkog, pokrajinskog i budžeta lokalnih samouprava, a sredstva se raspodeljuju srazmerno broju glasova koji partija osvoji na izborima i po utvrđenom mehanizmu.

Zakonom je još propisano i da se iz budžeta Srbije, pored sredstava za redovan rad stranaka, za finansiranje troškova izborne kampanje u godini u kojoj se održavaju izbori izdvoji 0,1 odsto rashoda budžeta.

Stranke koje nameravaju da koriste novac iz državne kase za izbornu kampanju moraće da polože izborno jemstvo, koje im neće biti vraćeno ukoliko na izborima ne osvoje jedan odsto važećih glasova, odnosno 0,2 odsto ukoliko je reč o strankama manjina.

Prema Ustavu Srbije izbore za narodne poslanike raspisuje predsednik Republike 90 dana pre isteka mandata Skupštine Srbije, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Zakon o izboru narodnih poslanika propisuje da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45 ni više od 60 dana.

Predviđeno je, takođe, da se izbori za poslanike održavaju najkasnije 30 dana pre isteka mandata poslanika kojima ističe mandat.

Prošli parlamentarni i lokalni izbori održani su 11. maja, a republički parlament je konstituisan 11. juna.

USVAJANJEM IZMENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PRODUŽEN ROK ZA PREREGISTRACIJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA DO KRAJA AVGUSTA 2012., A PRIJAVE ZA PREREGISTRACIJU PODNOSIĆE SE DO 15. JULA 2012.

Pre promene zakona, bilo je predvidjeno da se 1. februara 2012. udje u postupak preregistracije i da se završi do kraja aprila 2012. godine.

Utvrđeno je da privredna društva koja iskazuju gubitke veće od kapitala neće biti prinudno likvidirana i automatski brisana iz registra privrednih društava. Skupština je usvojila i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne register koji predvidja da će taj postupak biti standardizovan za sve, i za privredna društva i za sve ostale za koje se vodi registar, kao što su javna glasila i udruženja.

Taj zakon, kako je navela Vlada Srbije, treba da poboljša efikasnost registracije kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka i omogući elektronsko dostavljaje podataka.

I do sada je postojala mogućnost da se prijava podnese elektronskim putem s tim što je podnosilac prijave bio obavezan i da dokumentaciju u papirnom obliku dostavi najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja prijave elektronskim putem.

Registrovanje će biti pojednostavljeno, znaće se koliko je vremena za to potrebno, a troškovi registracije biće smanjeni, naveo je predlagač.

Usvojene su i izmene Zakona o Agenciji za privredne registre zbog proširenja nadležnosti te agencije koja je u trenutku osnivanja vodila tri registra, a trenutno se u njenoj nadležnosti nalazi 15 registara.

Parlament je usvojio i izmene Zakona o preuzimanju akcionarskih društava čiji je cilj da se potpunije uredi tržišno preuzimanje, kao oblik promene vlasničcke strukture akcionarskih društava, uz nastojanje da se ostvari zaštita manjinskih akcionara, i transparentnost procesa preuzimanja. Usvojene su i izmene Zakona o osiguranju kojima se rok za razdvajanje poslova životnih i neživotnih osiguranja za društva za osiguranje produžava za godinu dana, odnosno do 31. decembra 2012. godine.

Moje pravo.net, B92

NOVOM UREDBOM VLADA RS OGRANIČILA MARŽE NA 10 ODSTO: ZAPREĆENA KAZNA DO 2 MILIONA DINARA, A UPS NAJAVLJUJE ŽALBU USTAVNOM SUDU

Tanjug

Vlada Srbije je na današnjoj telefonskoj sednici donela uredbu kojom se najviša ukupna stopa marže u prometu osnovnih životnih namirnica ograničava na 10 odsto.
Ova uredba važiće šest meseci od dana stupanja na snagu, potvrdio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.

Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i 500, jestivo suncokretovo ulje, termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano, sterilizovano), jogurt, beli kristalni šećer i svinjsko, goveđe i kokošje sveže meso i slatkovodnu ribu.

Ministar poljoprivrede Srbije Dušan Petrović kaže za B92 da je odluka u interesu građana i da ne ugrožava trgovce koji će i dalje zarađivati. "Nedostatak prave konkurencije se iskazuje kroz visoke marže za osnovne životne namirnice", rekao je on.

Petrović je istakao da ni u drugim evropskim zemljama te marže nisu veće od deset odsto. Kada mu je spomenuto protivljenje trgovaca, on je rekao da on razume njihov protest, jer će zarađivati manje nego do sada, ali je istakao da njihov posao neće biti ugrožen.

"Trgovci će zarađivati i dalje, ali moramo da vodimo računa da se uspostavljaju legitimne ravnoteže", rekao je ministar poljoprivrede.

Kako je istaknuto u resornom ministarstvu, cilj njenog donošenja je sprečavanje, odnosno korekcija nastalih deformacija u cenovnoj strukturi određene robe u fazi prometa na malo, i to osnovnih prehrambenih namirnica, odnosno poremećaja na tržištu koji ima za posledicu otežano snabdevanje robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Naime, na osnovu podataka Ministarstva poljoprivrede i trgovine iz decembra ove godine, utvrđeno je da postoji veliki raspon u maloprodajnoj ceni pomenutih proizvoda, kao i značajna margina u rasponu citiranih maloprodajnih cena osnovnih prehrambenih proizvoda u trgovinskoj mreži Republike Srbije.

"Može se zaključiti da se u određenim situacijama javlja neprimereno visoka trgovinska marža, čime se značajno otežava ekonomska dostupnost navedenih osnovnih prehrambenih namirnica potrošačima, s obzirom na trgovinski format ili lokaciju u kojoj se obavlja promet", ističe se u uredbi.

Ukupna stopa marže se obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja.

Rok plaćanja proizvođaču, odnosno dobavljaču robe ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Povraćaj (remitenda) robe ne može biti veća od dva odsto vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.

Uredba predviđa i novčanu kaznu od 200.000 do dva miliona dinara za pravno lice, a može se izreći i zaštitna mera zabrane da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine. Za odgovorno lice u pravnom licu predviđene su novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

U SKLADU SA NOVIM ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU TUŽILAŠTVA PREUZIMAJU SPROVOĐENJE I RUKOVOĐENJE ISTRAŽNIM POSTUPKOM U OBLASTI ORGANIZOVANOG KRIMINALA I RATNIH ZLOČINA

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je danas da se Predlogom izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku otklanjaju nedoumice oko njegove primene na koje je ukazala stručna javnost. Malović je, obrazlažući predložene izmene tog dokumenta u Skupštini Srbije, istakla da će novi zakon biti primenjivan od 15. januara 2013.
godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda, gde će u primeni biti od 15. Januara2012.

Prema njenim rečima, pre početka primene Zakonika bilo je neophodno izvršiti izmene i dopune određenih odredbi, uglavnom u smislu njihovog preciziranja, kao i staviti van snage pojedine odredbe posebnih zakona.

Iz tog razloga su, kako je navela, i predložene izmene i dopune odredbi vezanih za nagrade veštaku, prevodiocu i tumaču u postupcima za krivična dela iz nadležnosti javnih tužilaštava posebne nadležnosti.

Malović je saopštila da se predložene izmene i dopune odnose i na odredbe koje uređuju prelaznu situaciju za krivična dela u kojima postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, kao i na odredbe koje uređuju dovršavanje istrage za krivična dela iz nadležnosti javnih tužilaštava posebne nadležnosti.

Takođe, stavljene su van snage sve odredbe posebnih zakona i na taj način obavljeno je potpuno usklađivanje sa Zakonikom o krivičnom postupku, naglasila je Malović.

Ona je napomenula da je cilj predloženih izmena Zakona o uređenju sudova, Zakona o javnom tužilaštvu i dopune Zakona o sudskim taksama da se obezbedi preciziranje nadležnosti vezanih za predlaganje i raspodelu budžetskih sredstava između Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca i Ministarstva pravde.

Izmenama Zakona o uređenju sudova i Zakona o javnom tužilaštvu predlaže se da poslove pravosudne uprave koji se odnose na predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko, odnosno tužilačko osoblje, kao i raspodelu ovih sredstava obavlja Ministarstvo pravde, istakla je Malović.

Poslove koji se odnose na predlaganje i raspodelu budžetskih sredstava za nosioce pravosudnih funkcija, kako je navela, obavljaće Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, čime se dodatno ističe značaj i samostalnost ovih organa.

Prema njenim rečima, cilj dopuna Zakona o sudskim taksama jeste i usklađivanje sa zakonom predviđenim nadležnostima Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde za izvršavanje rashoda.

Predlog zakona o sudskim taksama predviđa da se od naplaćenih taksi 40 odsto raspodeli za tekuće rashode sudova, osim za rashode za sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, a 20 odsto za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima koji su sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, druge rashode, kao i za investicije, naglasila je Malović.

Takodje, novim Zakonikom o krivičnom postupku čije pojedine odredbe počinju da se primenjuju 15. januara  2012. Godine, predviđen je niz izmena. Tužilačka istraga najbitnija novina, pišu Novosti.

Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine od 15. januara postupaće prema odredbama novog Zakonika o krivičnom postupku koji će im, pre svega, omogućiti da od istražnih sudija preuzmu sprovođenje i rukovođenje istražnim postupkom.

Ostala viša i osnovna javna tužilaštva u Srbiji sačekaće još godinu na preuzimanje pune kontrole u istrazi, kao i na primenu ostalih rešenja ZKP.

Tužilačka istraga iz korena menja krivični postupak i najbitnija je novina u pravosudnom sistemu Srbije, ali se ZKP-om uvodi niz novih rešenja koja bi krivični postupak trebalo da učine bržim i efikasnijim u korist optužbe i odbrane, ali i suda.

Tužioci za organizovani kriminal i ratne zločine od sredine januara biće zaduženi za prikupljanje dokaza (materijalnih dokaza, veštačenja i saslušanja svedoka) na osnovu kojih će odlučivati da li će da podignu optužnicu, i u tom poslu neće imati pomoć istražnog sudije.

Istražni sudija u konceptu tužilačke istrage ”prerasta” u sudiju za prethodni postupak i stara se o zaštiti slobode i prava osoba protiv kojih postupak vodi, odlučuje o ograničenjima tih sloboda i prava i daje zeleno ili crveno svetlo za neke aktivnosti javnog tužioca koje zadiru u ta prava. On će izuzetno moći da se uključi u ”dokaznu priču”, i to kad odbrana traži prikupljanje nekih dokaza, a tužilac to odbije da učini. Tada će imati mogućnost da, ukoliko predlog odbrane uvaži, naredi tužiocu da takav dokaz pribavi.

Svaka optužnica će biti sudski kontrolisana i samo ona koju potvrdi sud moći će da bude osnov za glavni pretres, odnosno suđenje. To bi trebalo da bude ”filter” za neutemeljene optužnice, koje imaju neke nedostatke.
Kao novina, uvodi se pripremno ročište, na kojem će se tužilac i odbrana izjašnjavati o tome koje će dokaze da izvedu, koje su činjenice za njih sporne, a koje nisu. Nesporne činjenice i za stranke i za sud neće biti predmet dokazivanja na glavnom pretresu, i samo ono što je ostalo kao otvoreno pitanje biće predmet dokazivanja, pre svega tužilaštva.

Samo suđenje, odnosno glavni pretres, uređeno je na način koji je sličan današnjem glavnom pretresu, mada su uvedeni mehanizmi pomoću kojih je moguće izbeći klasično suđenje i predmet rešiti na pojednostavljen, ubrzan način.

Zakonikom se uvodi i više mera koje bi trebalo da obezbede prisustvo okrivljenog bez njegovog boravka u pritvoru. Tako će se jemstvom ubuduće garantovati za okrivljenog da će se odazivati na pozive suda, ne samo kad postoji opasnost od njegovog bekstva, kao što je do sada bio slučaj, već i ukoliko postoji opasnost da će okrivljeni na slobodi da učini novo krivično delo ili završi pokušano.

Ubuduće će sa tužilaštvom sporazume o svedočenju u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina moći da zaključe osobe koje su okrivljene ili osuđene za bilo koje krivično delo, a ne, kao što je to sada slučaj, samo okrivljeni ili osuđeni za dela organizovanog kriminala i ratne zločine.

Umesto dosadašnjeg naziva ”svedok saradnik”, zakonodavac pravi razliku između okrivljenog saradnika i osuđenog saradnika. Osuđeni za bilo koje krivično delo moći će da zaključi sporazum sa tužiocem i kad se već nalazi na izdržavanju sankcije, i tako izdejstvuje ublaženje kazne

NA 1.200.000 PREDMETA IZVRŠENJA RADI 11 SUDIJA

Naslovi.net

Intervju: Tanja Šobat, v. d. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu

Prvi osnovni sud u Beogradu je sud sa najvećim brojem predmeta gotovo u svim sektorima, na 1.200.000 predmeta izvršenja radi 11 sudija Tanja Šobat, v. d. predsednika ovog suda, u razgovoru za „Politiku” govori o problemima sa kojima se u svom radu susreću sudije ovog suda, o velikom broju predmeta, načinu na koji je smanjen broj izvršnih predmeta...

Koliko trenutno u Prvom osnovnom sudu ima izvršnih predmeta i na koji način se oni rešavaju?

Da bih što bolje objasnila situaciju sa izvršnim predmetima moram da se vratim na kraj 2009. godine kada je u tadašnjem Četvrtom opštinskom sudu, koji je po funkcionalnoj nadležnosti bio nadležan za izvršenja, bilo oko 2.822.000 predmeta. Tada smo uradili analizu postojećeg stanja i odlučili da se drugačije organizujemo i preduzmemo sve mere da u datim uslovima pokušamo da rešimo što veći broj predmeta. „Infostan”, koji je i tada imao najveći broj predmeta, je u to vreme ponudio građanima da zaključe sporazume o isplati svojih dugovanja. Stoga je i tada, a i danas, realizacijom tih sporazuma, rešen veliki broj izvršnih predmeta. Na kraju 2009. godine broj izvršnih predmeta je smanjen za oko 1.000.000. Prvi osnovni sud je u januaru 2010. godine nasledio oko 1.800.000 izvršnih predmeta (izvršenja na osnovu verodostojne isprave) i oko 20.000 „klasičnih izvršenja”. Od januara 2010. do danas mi smo promenili organizaciju rada suda u izvršnom odeljenju, uveli nova tehnička rešenja koja su doprinela bržem rešavanju predmeta, tako da smo na kraju 2011. godine uspeli da rešimo još 607.000 izvršnih predmeta (izvršenja na osnovu verodostojne isprave) i više od 11.000 „klasičnih izvršenja”.

Koliko trenutno sudija u Prvom osnovnom sudu radi izvršenje?

Samo 11 sudija, koji u radu imaju veliki broj predmeta.

Da li je tačno da sudije u istražnom odeljenju imaju i po hiljadu predmeta u radu?

U istražnom odeljenju suda radi 15 sudija i 35 sudijskih pomoćnika, i prosečno sudije imaju po 900 predmeta u radu.

Budući da imaju toliko predmeta, smatrate li da sudije rade na kvantitetu, a ne kvalitetu?

Uspeh i brzina okončanja predmeta zavisi od svakog sudije ponaosob. Uvek će biti onih koji rade malo sporije i onih koji rade brže i samim tim imaju manji broj predmeta u radu. Najbolje je kada se nađe neka razumna mera između jednog i drugog.

Da li sudije sada imaju više predmeta u radu nego pre reforme?

Pre reforme, barem kada govorimo o beogradskim sudovima, imali su različit broj predmeta po sudiji, odnosno različitu opterećenost sudija. Sudije u jednom opštinskom sudu u Beogradu imale su po 80 predmeta u parnici, a u drugom 450 – 500. Taj broj se izjednačio. Sada, postupajuće sudije u parnici imaju oko 350 predmeta u radu.

Nedostaje li Prvom osnovnom sudu sudija?

Prvi osnovni sud u ovom trenutku ima 198 sudija, a odlukom Visokog saveta sudstva predviđeno je da Prvi osnovni sud u Beogradu treba da ima 223 sudije.

Ministarstvo pravde je pred VSS inicirao postupak za razrešenje sudije Jelene Milinović, koja je oslobodila optužbi napadače na novinarku Brankicu Stanković?

Taj postupak vodi VSS. Po okončanju postupka, sud će biti obavešten o odluci.

Da li je protiv još nekog sudije ovog suda traženo razrešenje?

Stranke mogu da podnose pritužbe osnovnom, višem i apelacionom sudu, VSS-u i Ministarstvu pravde. Dužni smo da odgovorimo na svaku pritužbu i za svaku za koju utvrdimo da je osnovana da obavestimo Viši sud. Pritužbi ima u svakoj materiji. Kada u izvršenju imate 1.800.000 predmeta, srazmerno tako velikom broju biće i veliki broj pritužbi.

Šta smatrate najveći boljitkom, a šta najvećim problemom u reformi?

Ono što je, po mom mišljenju, najbolje kod reforme je organizacioni deo, jer se u istoj zgradi nalaze sve sudije jednog odeljenja, što građanima omogućava lakše snalaženje. Što se tiče problema Prvog osnovnog suda, najveći među njima je nedostatak prostora. Očekujemo da će sledeće godine ovaj problem biti definitivno rešen, a što će automatski doprineti boljoj organizaciji rada suda.

Kako ocenjujete rad Prvog osnovnog suda posle sprovedene reforme?

Od početka 2010. godine, sudije su se našle u novim uslovima i novim zgradama. Mislim da je uloženo dosta truda, vremena i napora kako bi se snašli u novim uslovima. Rešen je veliki broj predmeta, među kojima ima i dosta starih.

Miroslava Derikonjić

IZMENE ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA PREDVIĐAJU DA ĆE SE 40 ODSTO OD NAPLAĆENIH TAKSI RASPODELITI ZA TEKUĆE RASHODE SUDOVA, A 20 ODSTO ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

Naslovi.net, Politika.rs

Ministarka pravde ne slaže se sa odlukom Agencije za borbu protiv korupcije o sukobu interesa člana Visokog saveta sudstva

Predložene izmene Zakona o sudskim taksama predviđaju da će se 40 odsto od naplaćenih taksi raspodeliti za tekuće rashode sudova, a 20 odsto za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima, druge rashode i investicije.

Narodni poslanici juče su raspravljali o izmenama ovog zakona, kojima su precizirane nadležnosti vezane za predlaganje i raspodelu budžetskih sredstava između Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Ministarstva pravde.

Predloženo je da poslove pravosudne uprave koji se odnose na predlaganje dela budžeta za rashode za sudsko, odnosno tužilačko osoblje, kao i raspodelu tih sredstava, obavlja Ministarstvo pravde, s obzirom na to da to osoblje ima status državnih službenika i nameštenika. Poslove na predlaganju i raspodeli budžetskih sredstava za nosioce pravosudnih funkcija obavljaće Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca.

– Time se dodatno ističe značaj i samostalnost tih organa – rekla je ministarka pravde Snežana Malović.

Poslanici su raspravljali i o izmenama Zakona o uređenju sudova, o javnom tužilaštvu i Zakonika o krivičnom postupku. Izmenama Zakonika o krivičnom postupku predviđeno je da se u postupku za krivična dela iz nadležnosti specijalnih javnih tužilaštava može odrediti nagrada veštaku, prevodiocu i tumaču, a ta nagrada može biti do dvostrukog iznosa nagrade predviđene za te svrhe u drugim krivičnim stvarima.

U paketu sa ovim zakonskim predlozima, poslanici su raspravljali i o prestanku funkcije člana VSS-a Predraga Dimitrijevića, za koga je Agencija za borbu protiv korupcije donela rešenje da je u sukobu interesa i da ne može istovremeno obavljati funkciju dekana Pravnog fakulteta u Nišu i člana VSS-a.

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je juče da je ova odluka Agencije za borbu protiv korupcije – drastična.

U skupštinskoj raspravi o predloženoj odluci o prestanku funkcije Dimitrijeviću, Malović je navela da ostaje nepoznato zašto je agencija „išla na tako drastičnu meru”, kada joj zakon dozvoljava i druge, poput upozorenja i javne preporuke.

Malovićeva je navela da postupak pred Agencijom za borbu protiv korupcije nije u dovoljnoj meri razjašnjen, zato što zakon dozvoljava da neko bude na dve funkcije, ali da za to treba da traži saglasnost agencije, što je Dimitrijević i učinio.

Prema njenim rečima, Dimitrijević se žalio na odluku agencije, koja tu žalbu nije uvažila.

– Ostaje nepoznato zašto je agencija išla na ovako drastičnu meru i nije uvažila žalbu Dimitrijevića – rekla je ministarka Malović.

Član VSS-a i predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu Boško Ristić kazao je da odluka agencije ima dosta kontroverzi.

On je dodao da ova rasprava ne predstavlja urušavanje Agencije za borbu protiv korupcije kao institucije, već da je reč o odnosu dve institucije – skupštine i agencije.

Na primedbe pojedinih stranaka opozicije da je Visoki savet sudstva u blokadi, Ristić je naveo da nije tačno da VSS nema kvorum, da radi u nepotpunom sastavu, kao i da nije tačno da postoji bilo kakav pritisak sa bilo čije strane na odlučivanje članova te institucije.

Sudija Jakšić pod suspenzijom

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je član Visokog saveta sudstva Blagoje Jakšić, koji je 23. septembra uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u korupciji, suspendovan i da, nezavisno od statusa, neće učestvovati u radu tog tela.

A. Petrović

SVI ZAKONI NA JEDNOM MESTU

Pravni sistem Srbije sadrži oko 600 zakona i 1.200 ratifikovanih međunarodnih ugovora, a u naredne dve godine trebalo bi da bude uspostavljena centralna elektronska baza svih akata, dostupna građanima, izjavio je predsednik skupštinskog Zakonodavnog odbora Vlatko Ratković.

"Na jednom mestu bi trebalo da bude kompletan pravni sistem Srbije dostupan svim građanima, ali isto tako pravni propisi koji su prestali da važe, propisi iz vremena SFRJ, Federativne Jugoslavije čak i iz vremena Kraljevine. To je značajno za stručnu javnost, istoriografe, teoretičare prava", kazao je Ratković agenciji Beta.

Prema njegovim rečima, projekat centralne elektronske baze podataka zakona i podzakonskih akata pokrenuo je "Službeni glasnik", sa idejom da građani besplatno preuzimaju zakone, što je evropski model.

Kako je rekao, u centralnoj bazi podataka propisa EU i zemalja članica ima vise od 5,5 miliona raznih pravnih akata, na prvom mestu zakona, ratifikovanih ugovora i svega onoga što je izvor prava.

Ratković, koji je i poslanik Demokratske stranke, kazao je da su zakoni i sada dostupni na sajtu Skupštine Srbije, ali ne svi.

Predsednik Zakonodavnog odbora rekao je da je aktuelni skupštinski saziv za tri i po godine usvojio oko 700 zakona, uključujući i ratifikovane međunarodne sporazume, i oko 200 odluka, a razmotrio je 20.000 amandmana.

Prema njegovim rečima, od ukupnog broja usvojenih zakona, 20 odsto su bile izmene i dopune zakona što je, kako je naveo, potreba koju nameće i usklađivanje pravnog sistema Srbije sa tekovinama EU, ali i ono što nameće život.

Skupštinski saziv je Ustavnom sudu dostavio 87 odgovora u slučajevima kada je osporena ustavnost pojedinih odbredbi zakona, a održano je i više javnih rasprava pred tim sudom, naveo je predsednik Zakonodavnog odbora.

"Poslednja je bila javna rasprava o oceni ustavnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine", kazao je Ratković i podsetio da je javna rasprava održana i o Zakonu o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, i o Zakonu o lokalnoj samoupravi povodom blanko ostavki odbornika u supštinama opština i gradova.

Prema njegovim rečima, za tri i po godine podneto je više od 20.000 amandmana, a više od polovne usvojenih amandmana su amandmani opozicije.

"Radili smo analizu uticaja poslanika na konačni tekst zakona i to je ono što razoružava opoziciju kada ističe da se njihovo mišljenje ne uvažava, da se oni ignorišu, da se omalovažavaju. Naime 51 odsto usvojenih amandmana su amandmani opozicije, 49 odsto su amandmani ili vladajuće koalicije, ili vlade ili matičnih odbora", kazao je Raković.

On je rekao da je parlament u potpunosti ispunio evropsku agendu, odnosno akcioni plan za pridruživanje što je, naveo je, Evropska komisija pohvalila i ocenila najvišim mogućim ocenama.

RTV, Beta

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Javna preduzeća i preduzeća u teškoćama dobijaće od Nove godine državnu pomoć po unapred poznatim kriterijumima i u skladu sa propisima EU, preneo je portal EurActiv Srbija.

Vlada je usvajanjem Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći 29. decembra ispunila obavezu iz Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU, koji propisuje da se pomoć javnim preduzećima od opšteg ekonomskog interesa kontroliše počev od tri godine nakon stupanja na snagu sporazuma, odnosno od 1. januara 2012.

Jedno od osnovnih pravila je da državna pomoć, u koju spadaju subvencije, poreske olakšice, povoljni krediti i garancije, ne sme da naruši konkurenciju.

Na listi preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa nalazi se više od trideset preduzeća među kojima su i javna preduzeća EPS, JAT ervejz (Airways), Srbijagas, Putevi Srbije, Tanjug i rudnici Resavica.

Uredba je predvidela da se tim preduzećima može dodeliti naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa samo ako imaju zakonsku obavezu da pružaju te usluge i to po jasno utvrđenim parametrima za izračunavanje naknade.

Dodeljena suma ne sme da pređe iznos troškova preduzeća za pružanje te usluge, umanjen za prihode preduzeća i uvećan za "razumnu dobit" koja, kako se navodi, ne bi trebalo da prelazi prosečnu stopu dobiti u sektoru u kome to preduzeće posluje.

Ako preduzeće nije izabrano na osnovu javnih nabavki da obavlja delatnost od opšteg interesa, visina naknade iz budžeta se određuje na osnovu analize troškova poslovanja preduzeća koje se bavi sličnim poslom.

Ako je pomoć dodeljena na osnovu tih kriterijuma, ne mora se prijaviti Komisiji za kontrolu državne pomoći, kao ni pomoć koja se dodeljuje zdravstvenim i socijalnim ustanovama i aerodromima čiji godišnji promet u prethodne dve godine ne prelazi milion putnika.

Komisiji se neće prijavljivati ni godišnja naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u iznosu do 30 miliona evra, dodeljena preduzeću čiji prosečni godišnji promet u prethodne dve finansijske godine ne prelazi 100 miliona evra.

Državna pomoć se može dodeliti preduzeću u teškoćama za sanaciju u obliku garancija ili kredita i za restrukturiranje, pri čemu su definisani uslovi za to.

Zakon o kontroli državne pomoći primenjuje se od marta 2010. godine.

Prema izveštaju o dodeljenoj državnoj pomoći za 2010. objavljenom na sajtu Ministarstva finansija, u Srbiji je u 2010. dodeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 754 miliona evra, što je za devet odsto manje u odnosu na 2009. Pomoć je iznosila 103 evra po stanovniku, 20 evra manje nego 2009.

U poređenju sa EU, Srbija nije dodeljivala veliku pomoć u apsolutnom iznosu, ali je učešće državne pomoći u BDP-u i dalje je više nego u EU.

Više od 90 odsto državne pomoći dodeljuje se kroz subvencije i poreske podsticaje, a ostatak kroz povoljne kredite i garancije.

Najviše subvencija dodeljeno je za poljoprivredu, rudarstvo i saobraćaj.

S NAŠE BERZE "NESTALO" MLRD. EUR

Poslovni dnevnik

Za razliku od Zagrebačke i Ljubljanske berze koje su u 2011. suočene s padom prometa, na Beogradskoj je obrnuta situacija.
Prema podacima s našeg tržišta kapitala, ulagači su bili aktivniji nego lani.

Ukupno je na srpskoj berzi zabeležen promet od 246,1 miliona evra, što je 23,6 miliona više nego prošle godine, što je rast od 10,6 odsto.
Ipak, prošlogodišnji promet je skoro upola manji nego 2009. a trostruko u odnosu na 2008. godinu.

Međutim, ako se rast prometa u 2011. promatra zajedno s ostalim podacima s berze, razlog njegova povećanja nije nimalo optimističan.

Referentni indeks BELEX15 u poslednjih je 12 meseci izgubio četvrtinu svoje vrednosti (-24,55 odsto).

Tržišna kapitalizacija izlistanih hartija od vrednosti pala je čak više od milijarde evra.

Ukupna tržišna vrednost Beogradske berze na kraju godine iznosila je 7,8 milijardi evra. Krajem 2010. iznosila je 8,9 milijardi, što je godišnji pad od čak 14,6 odsto.

Znači, investitori su ove godine odlučili da se povuku s Beogradske berze.

Najtrgovanija akcija bila je ona Naftne industrije Srbije, čija cena je skočila 27,4 procenata.

Ulagači su tom hartijaom trgovali četiri puta više od druge najlikvidnije, Aerodroma Nikola Tesla.

TURISTIČKI INSPEKTORI SU U 2012. GODINI PODNELI 4.454 ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, DEVET PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP, DVE PRIJAVE SUDU ČASTI I JEDNU PRIJAVU ZA KRIVIČNA DELA

Glavni turistički inspektor Stojan Arizanović kaže da su 274 prijave bile osnovane jer turističke agencije nisu izvršile sve ugovorene i naplaćene usluge. On kaže da su u 186 slučaja turističke agencije oštećenim putnicima vratile iznos srazmeran neizvršenim uslugama u ukupnoj vrednosti od skoro 11,9 miliona dinara.
Za ostale prijave podneti su zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Arizanović je naglasio da su u 2011. godini na predlog turističke inspekcije dve turističke agencije izgubile licencu za rad, i to "Klio putovanja" iz Beograda i "Sportturist" iz Novog Pazara, a postupci za dve agencije su u toku.

U Srbiji trenutno, kako je kazao Arizanović, prema podacima Agencije za privredne registre rade 523 agencije koje su aktivni organizatori
putovanja.

Prema rečima Arizanovića, turistička inspekcija je u 2011. godini primila i 1.258 prijava gradjana koje su se odnosile na ugostiteljstvo.

Pomoćnik ministra ekonomije za turizam, kazao je i da su tokom 2011. godine inspektori Sektora turističke inspekcije izvršili ukupno
22.359 kontrola od kojih je 1.676 bila kontrola delatnosti turističkih agencija, 15.606 kontrola ugostiteljske delatnosti, 118 kontrola usluga turističke profesije, 94 kontrola usluga skijališta, 14 kontrola nautičke delatnosti i šest kontrola iznajmljivanja vozila.

Arizanović je naglasio i da su turistički inspektori u prošloj godini obavili i 4.732 kontrole izvršenja rešenja.

On je naveo i da su inspektori doneli 5.790 upravnih mera, od kojih se 1.187 rešenja odnosilo na privremenu zabranu obavljanja delatnosti, a
33 na zabranu oglašavanja.

"Inspektori su u prošloj godini podneli i 4.454 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, devet prijava za privredni prestup, dve prijave sudu časti i jednu prijavu za krivična dela", kazao je Arizanović.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa.

To je izjavila zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Djukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja kredita.

"Nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbedjenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće. "U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Djukanović

Đukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Đukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvodjačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Djukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Đukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug, Beta

Direktor VIP fonda Branislav Bugarski kaže da je tokom ove godine u Vojvodinu investirano oko 211 miliona evra i otvoreno 5.200 novih radnih mesta.

Bugarski je kazao da se dobar deo sredstava odnosi na nova ulaganja kompanija koje već posluju u Vojvodini i ocenio da je to dobar pokazatelj za budućnost.

"U 2012. trenutmo imamo najavljeno oko 830 miliona evra investicija, Očekujem da će većina biti i realizovana u narednoj godini", kazao je on.

On je dodao da bi, ukoliko Srbija u martu dobije status kandidata za pristup Evropskoj uniji, "to bio vetar u jedra za strane investitore".

Bugarski je ocenio da će na strane investitore u velikoj meri uticati i početak proizvodnje novog modela automobila Fijata iz Kragujevca, jer će to po njegovom mišljenju "biti komparativna prednost i za Srbiju i za Vojvodinu".

Prema visini ovogodišnjih investicija u pokrajini, vodeća je Italija sa oko 24,9 miliona evra, sledi Nemačka sa 22,2 miliona, Danska 17 miliona i Slovenija sa 16,8 miliona evra.

Nemačka je ipak, ako se posmatraju ukupni rezultati, trenutno najveći investitor u Vojvodini.

On je kazao da VIP fond pregovara sa nekoliko trgovinskih lanaca koji rade procenu da li da investiraju u Vojvodin i Srbiju, ali nije želeo da iznosi detalje o kojim trgovinskim lancima je reč, navodeći da bi polovinom 2012. ili početkom 2013. moglo doći do realizacije prvih takvih ulaganja.

U 2010. godini, prema podacima VIP fonda, u Vojvodini su investirana 294 miliona evra, a posao je dobilo 2.790 ljudi.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

RTV

Skupština Grada Novog Sada do kraja godine održaće još jednu sednicu, čime će zaokružiti ovogodišnji rad.

Izvor: Tanjug

RTV

U Pančevu je danas na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen budžet za 2012. godinu.

Predviđeno je da budžetski prihodi budu oko 4 milijarde i 160 miliona dinara, a suficit oko 30 miliona.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

RTV

Energija nas može koštati manje samo ako je štedimo a kako to postići otkrio je profesor Milan Kekanović, inovator iz Subotice. Njegov patent na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država priznat je kao proizvod koji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ
Republički geodetski zavod (RGZ) je osnovao katastar nepokretnosti za područje Novog Sada i u tom postupku su formirana 65.202 lista nepokretnosti sa 137.922 katastarske parcele.
Na savremeni način je evidentirano 140.090 objekata i 137.882 tereta - hipoteka, saopštio je RGZ.

Premer svih 18 katastarskih opština je izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji, a za osam je izrađen digitalni katastarski plan.

Grad Novi Sad je administrativni centar Vojvodine i drugi je po veličini grad u Srbiji, koji zauzima površinu od 624 kvadratna kilometra i ima 335.700 stanovnika različitih nacionalnosti i kultura.

Novi Sad ima povoljan geografski položaj jer se nalazi na saobraćajnim koridorima 10 i 7 (reka Dunav).

Grad je osnovan 1694. godine i danas je veliki industrijski, finansijski i zdravstveni centar i univerzitetski grad.

Zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi, spomeniku kulture od velikog značaja i muzičkom festivalu "Egzit“ Novi Sad je i poznata turistička destinacija, navedeno je u saopštenju.

RGZ je ranije najavio da će objedinjeni katastar nepokretnosti Srbije biti gotov do kraja ove godine.

USVAJANJEM UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI REGULISANI KRITERIJUMI POD KOJIMA ĆE JAVNA PREDUZEĆA MOĆI DA DOBIJU POMOĆ

Tanjug

Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

POTPISAN UGOVOR O OTKUPU 20 ODSTO AKCIJA SRPSKOG OPERATORA IZMEĐU GRČKE KOMPANIJE OTE I TELEKOM SRBIJA

Telekom Srbija i grčka kompanija OTE potpisali su danas u Atini ugovor o otkupu 20 odsto akcija srpskog operatora po ceni od 380 miliona evra, što je bio i ukupan udeo OTE-a u Telekomu, saopšteno je iz te kompanije.

Prema ugovoru, transakcija će biti završena do kraja prvog kvartala 2012. godine.

Na osnovu odluke UO Telekoma Srbija o raspodeli dobiti za 2011.godinu kojom će se akcionarima podeliti 50 odsto ostvarene dobiti, a prema projekciji rezultata na kraju godine, grčkoj kompaniji će biti isplaćeno 17 miliona evra, a Vladi Srbije 68 miliona evra privremene dividende za fiskalnu 2011. godinu.

Ugovor su potpisali generalni direktor Telekoma Srbija Branko Radujko i predsednik i izvršni direktor OTE-a Majkl Tsamaz.

Radujko je tom prilikom istakao da je ovo je važan dan za obe kompanije i zahvalio se Tsamazu i njegovom timu na investiciji OTE-a u Telekom Srbija, na 15-ogodišnjem partnerstvu i doprinosu razvoju i rastu kompanije.

"Želim im sve najbolje u budućem poslovanju. Što se Telekoma Srbija tiče, pred nama je proces transformacije u otvoreno akcionarsko društvo, podela besplatnih akcija, dalja profesionalizacija upravljanja i efikasno sprovođenje naše poslovne strategije fokusirane na korisnike naših usluga i tržišnu utakmicu", istakao je Radujko.

Siguran sam da će Telekom Srbija kao moderna i otvorena kompanija zadržati lidersku poziciju na tržištima na kojima posluje i da ce uspešno odgovoriti na sve izazove i promene u industriji telekomunikacija, kao i izazovima globalne ekonomske i finansijske krize, dodao je Radujko.

Tsamaz je, takođe izrazio uverenje da je potpisani sporazum obostrano koristan i zahvalio se menadžmentu i zaposlenima u Telekomu Srbija na uspešnoj saradnji i odličnim rezultatima koje je kompanija do danas ostvarila.

"Prodaja akcija Telekomu Srbija će imati pozitivan uticaj na naš tok gotovine i deo je naše strategije da se smanji neto dug OTE-a", dodao je Tsamaz.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SUFICIT SA CEFTA ZA 11 MESECI 1,39 MILIJARDI DOLARA

Srbija je u prvih 11 meseci ove godine ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od 1,39 milijardi dolara, što je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Srbija je u zemlje CEFTA od januara do novembra najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik, a najviše je uvozila struju, gvožđe i čelik, kameni ugalj i obojene metale, kao i povrće i voće.

Izvoz Srbije, za posmatrani period, iznosio je 2,95 milijardi dolara, a uvoz je bio 1,56 milijardi dolara, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 189,6 odsto.

U 2010. godini Srbija je ostvarila suficit u trgovinskoj razmeni sa zemljama CEFTA sporazuma od 1,36 milijardi dolara, što je, takođe, uglavnom bio rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda.

Region CEFTA je jedno od retkih tržišta sa kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmeni, odnosno na koje više izvozi nego što uvozi, i prema učešću u ukupnom izvozu Srbije, to tržište je drugo po značaju, posle tržišta EU.

CEFTA sporazum je sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Moldavije i UNMIK-a, u ime Kosova.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

POLJOPRIVREDNICIMA ĆE DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE BITI ISPLAĆENE SVE OBAVEZE IZ 2011. GODINE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će država do kraja januara 2012. godine isplatiti poljoprivrednicima sve obaveze iz ove godine.

Petrović je u izjavi za agenciju Tanjug najavio da će narednih dana u potpunosti biti isplaćen regres u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za posede do 30 hektara, dok će do 31. januara naredne godine biti isplaćena sva predviđena sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa posedima do 100 hektara.

Ministar je potvrdio i da će početkom 2012. godine biti isplaćene premije za mleko i davanja po umatičenom grlu za četvrti kvartal.

Prema njegovim rečima, za premije u iznosu od pet dinara po litru mleka biće isplaćeno ukupno 800 miliona dinara, dok će za davanja od 25.000 dinara po grlu biti izdvojeno približno 300 miliona dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

RASPISAN KONKURS BRITANSKOG SAVETA ZA BESPLATNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ČLANOVIMA, VOLONTERIMA I ZAPOSLENIMA U KANCELARIJAMA ZA MLADE • Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine •

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani - Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine. Formular za prijavu je u prilogu. British Council će izabrati između 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i Online verziju kursa "English for IT".

Formular za prijavu možete preuzeti na http://www.mos.gov.rs/preuzmi/formular_za_prijavu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 30.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU PRILIKOM ISPLATE NAKNADE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN OTPISA POTRAŽIVANJA KOJE BANKA IMA PREMA KLIJENTIMA S ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN SREDSTAVA KOJA SE NA IME SUBVENCIJE DODELJUJU PRIVREDNOM DRUŠTVU I KORIŠĆENJE PORESKOG PODSTICAJA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 6
 • Uprava carina: POSTUPAK PROVERE I DOKAZIVANJA ZAVRŠETKA TRANZITNOG POSTUPKA OD 1. JANUARA 2012. GODINE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom: čl. 413, 414 i 415
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Nišu: OBRAČUNSKA KAMATA KOD NAKNADE ZA NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE PATENTA - Zakon o patentima: čl. 108 i 111
 • Apelacioni sud u Nišu: ODUZIMANJE PUTNIČKOG VOZILA UPOTREBLJENOG ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI - Krivični zakonik: čl. 87 i 350
 • Apelacioni sud u Nišu: POVREDA PRINCIPA REFORMATIO IN PEIUS IZRICANJEM NOVČANE KAZNE OKRIVLJENOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 382
 • Apelacioni sud u Nišu: RAZGRANIČENJE STVARNE NADLEŽNOSTI SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI - Zakon o uređenju sudova: čl. 22 i 29
 • Apelacioni sud u Nišu: UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI I PRAVA KORIŠĆENJA UZ UPIS U JAVNE KNJIGE - Zakon o parničnom postupku: član 204
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 10 - Zakon o parničnom postupku: čl. 92 i 186
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 11 - Zakon o parničnom postupku: član 170
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 12 - Zakon o parničnom postupku: član 132 stav 1 i član 139 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 13 - Zakon o parničnom postupku: član 128 stav 3 i član 140
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 14 - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 2 i član 159
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 15 - Zakon o sudskim taksama: član 1
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 16 - Zakon o parničnom postupku: čl. 149, 150 i 159
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 7 - Zakon o parničnom postupku: član 486
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 8 - Zakon o parničnom postupku: član 73 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 9 - Zakon o parničnom postupku: član 85
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ĐOKIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 1005/08) - POVREDA PRAVA NA PRISTUP SUDU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.

17552406

10. St. broj 155/10

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. broj 155/10 od 25. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnom masom "Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da novčana sredstva zatečena na računu stečajnog dužnika u iznosu 941.451,94 dinara prenose na poverioca Stečajna masa Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
III. Prenosi se deo potraživanja u iznosu od 24.050.045,04 dinara, sa stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpeka u restrukturiranju, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu, XIII-P. broj 5059/09 od 28. septembara 2009. godine, na poverioca Stečajnu masu Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
IV. Prenose se potraživanja stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. kao trošak stečajnog postupka, sa:
- RTB Bor grupa - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru I. broj 1193/07 od 25. juna 2007. godine, kojim je obavezan da plati izvršnom poveriocu iznos od 1.491.318,00 dinara, što sa zateznom kamatom na dan 20. septembar 2011. godine iznosi 6.217.527,05 dinara,
- RTB Bor - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru XIII-St. broj 115/08 od 27. maja 2009. godine, na iznos od 3.485.102,77 dinara, sa pripadajućom zateznom kamatom obračunatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 55.007.453,63 dinara,
- "Magnohrom" d.o.o. iz Kraljeva, u restrukturinju, na osnovu pravosnažne presude Privrednog suda u Beogradu 12. P. broj 2504/2010 od 30. marta 2010. godine, obavezan je da plati na ime duga 2.294.265,62 dinara, što sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 8.384.385,14 dinara,
- "Mačkatica" a.d. u stečaju, Surdulica, na osnovu zaključka o listi potraživanja Privrednog suda u Leskovcu 3. St. broj 52/2010 do 18. marta 2011. godine priznata su potraživanja trećeg isplatnog reda u iznosu od 3.622.245,28 dinara,
- deo potraživanja od Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. koje na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 7.005.824,79 dinara, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu XIII-P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine koje sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 192.730.149,78 dinara, na poverioca Republiku Srbiju - Ministarstvo finansija.
V. Prenosi se potraživanje Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Stečajna masa Sartid a.d. utvrđeno Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj II-St. broj 7035/2001 od 25. decembra 2002. godine u iznosu od 52.292.778,54 dinara na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravosnažnim odlukama suda, saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
VI. Prenosi se deo potraživanja Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek iz Majdanpeka d.o.o. koji na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 161.674.279,95 dinara po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Trgovinskog suda u Beogradu broj XIII P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine, na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravnosnažnim odlukama Suda saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
VII. Nalaže se stečajnom upravniku da kod AIK banke a.d. ugasi račun stečajnog dužnika broj 105-500049-84.
VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika Stečajnu masu Sartid Veljko Dugošević d.o.o. koji se vodi pod matičnim brojem: 17552406.
IX. Nalaže se Poreskoj upravi Centrala 0000399377, Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika Stečajne mase Sartid Veljko Dugošević d.o.o. broj: 103305840.
X. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.
XI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 6. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Kopaonik trade" d.o.o.

 

15. St. broj 176/10

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15-St. broj 176/10 od 17. novembra 2011. određuje završno ročište nad "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, na kome se:
1. raspravlja o završnom računu stečajnoj dužnika,
2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankarstvo stečajnog dužnika.
II. Završno ročište će se održati dana 27. januara 2012. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133, sa početkom u 9,30 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o.

20017074

17. St. broj 3602/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2463

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3602/2011 od 8. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 25/17, lokal 33 čiji je matični broj 20017074 i PIB 103777914, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vujačić Žarko iz Beograda, Omladinskih brigada 156/21.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS"; prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 8. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d.

078016611

48 St 3447/2011

 

 

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. 3447/2011 od 9. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 79 MB 078016611, PIB: 101724323.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište. Ispitno ročište određuje se za 24. maj 2012. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 9. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Intergraf MM"

17138553

4 St. broj 395/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2433

 

I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 395/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Intergraf MM", Beograd, Trajka Grkovića 3, matični broj 17138553, PIB 101726267.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Mitrić, iz Beograda, Siva Stena 11.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Novo Altrix" d.o.o.

17334549

48. St. broj 3800/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1155

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, na završnom ročištu 13. decembra 2011. godine, donela je
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, sačinjen na dan 5. decembra 2011. godine sa prilozima koji su sastavni deo ovog rešenja.
II - Utvrđuje se konačna nagrada stečajnom upravnikom, Dragici Jokić u iznosu od 877.132,35 dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednosti 8.634,89 EUR-a po srednjem kursu NBS na dan 1. septembar 2011. godine.
III - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, matični broj: 17334549, PIB 100214638.
IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, iz Registra privrednih subjekata.
V - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17334549.
VI - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi odeljenje Palilula, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100214638.
VII - Po pravosnažnosti ovog rešenja, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, i dostavu dokaza o podnetim M4 obrascima radnika stečajnog dužnika koja se tiču penzijskog osiguranja, dostavu dokaza o predatoj dokumentaciji Arhivu grada Beograd, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Ozucom"

20349824

4 St. broj 331/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2432

 

I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 331/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ozucom" iz Beograda, Milorada Jovanovića 30/a, matični broj 20349824, PIB 105274292.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir, iz Beograda, Dragiše Brašanova 9.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o.

06051049

36. St. broj 176/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2448

 

I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 176/2011 od 6. decembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o., Beograd - Zemun, Miće Radarkovića 4-j, matični broj 06051049, PIB 100098259, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI. Ispitno ročište se zakazuje za 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Stambena zadruga "Moj krov"

 

15. St. broj 29/2010

 

 

 

U postupku stečaja u predmetu broj 15-St. broj 29/2010 nad stečajnim dužnikom Stambena zadruga "Moj krov" u stečaju iz Beograda, Resavska 14.
Zaključuje se završno ročište za 20. januar 2012. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Bogićević komerc" d.o.o.

20068272

36-St. broj 509/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2408

 

I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 509/2011 od 25. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogićević komerc" d.o.o., Mladenovac, Svetozara Markovića 1/14, matični broj 20068272, PIB 103985909, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazano za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI. Ispitno ročište se zakazuje za 24. april 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli suda 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o.

17176536

4. St. broj 3309/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=932

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragan Dragović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, 2. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Beograd, Zemun, manja od visine troškova stečajnog postupka.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, matični broj 17176536, PIB 100198925, otvoren rešenjem Privrednog suda u Beogradu 4-St-3309/10 od 17. septembra 2010. godine.
III. Prenosi se na stečajne poverioce kojima je utvrđeno potraživanje Zaključkom o listi utvrđenih (priznatih) potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine i na stečajne poverioce kojima je osporeno potraživanje Zaključkom o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine a koji su u roku pokrenuli parnicu za utvrđenje osporenog potraživanja, imovina stečajnog dužnika koju čine:
- pokretne stvari - inventar i oprema stečajnog dužnika kao u izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika od 15. marta 2011. godine - početni stečajni bilans,
- udeo stečajnog dužnika u pravnom licu "Merkur Company" d.o.o. Beograd,
- parnica broj P-4732/08 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-9198/07 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-9312/09 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-9575/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-7233/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-6251/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
- parnica broj P-74809/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
sve prema podnesku - izveštaju stečajnog upravnika od 30. septembra 2011. godine,
- kao i parnice za utvrđenje potraživanja poverilaca pokrenute po zaključku o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine.
IV. Imovina iz stava III prenosi se na poverioce iz stava III do visine njihovih utvrđenih potraživanja, u procentu prema učešća u ukupnim potraživanjima istih poverilaca prema stečajnom dužniku, a u slučaju namirenja poverilaca u procentu od 100% utvrđenih potraživanja, preostala sredstva poverioci su dužni da prenesu osnivačima stečajnog dužnika.
V. Nalaže se stečajnom upravniku da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, sredstvima koja se nalaze na tekućim računima stečajnog dužnika, isplati nastale troškove, a ukoliko po isplati nastalih troškova, koji obuhvataju troškove stečajnog upravnika i troškova postupka, preostanu sredstva, da ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije, te da kod nadležnih organa i organizacija preduzme potrebne radnje radi gašenja tekućih računa stečajnog dužnika, brisanja matičnog i poreskog identifikacionog broja, i iz statističke evidencije, kao i radnje radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, i da o izvršenim radnjama dostavi izveštaj.
VI. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, iz Registra privrednih subjekata.
VII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17176536.
VIII. Nalaže se Poreskoj upravi - Odeljenje Novi Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100198925.
IX. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po dostavljanju završnog izveštaja stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

JUG - Radaspro d.o.o.

20204354

25. St. broj 565/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2446

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. broj 20204354, PIB 104659900, doneo je 5. decembra 2011. godine, sledeće: rešenje.
I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. br. 20204354, PIB 104659900.
II. Stečajni razlog je prezaduženost dužnika.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđe Zečević iz Beograda, Južni bulevar 1.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 6. februar 2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 9. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 8. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO

 

45. St. broj 2146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1634

 

U postupku stečaja u predmetu 45. St. broj 2146/2011 nad stečajnim dužnikom INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO u stečaju iz Beograda, Brankova broj 8.
Zakazuje se završno ročište za 30. januara 2012. godine u 9,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 211/II.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o.

17014340

St. broj 32/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, na završnom ročištu održanom dana 8. decembra 2011. godine doneo je sledeće rešenje.
Zaključuje se postupak stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, matični broj 17014340, PIB 101197618. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Branislav Stajić iz Malog Zvornika.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO

17292064

St. broj 93/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1737

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, dana 12.12.2011. godine doneo je sledeće rešenje:
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, matični broj 17292064, PIB 101393951, zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"EKO MLEK" d.o.o.

20066539

St. broj 53/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1864

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, doneo je dana 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, matični broj 20066539, pib 104006471.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od prijema, odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45., matični broj 7098324, PIB 101348227, doneo je dana 14.12.2011. godine
REŠENJE
Obustavlja se stečajni postupak nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45.
Stečajni postupak se nastavlja protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik, a radi namirenja poverilaca.
Predmet zavesti pod nov poslovni broj.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o.

20120029

St. broj 703/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2456

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad - Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, doneo je 13. decembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, matični broj 20120029, PIB 104229177, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorović 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120. dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. aprila 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 13. decembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i DR. Rtanjski Šampinjoni"

 

1 St. broj 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2267

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević I DR. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac doneo je 12. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 24. januar 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dejan Ivašković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Stečajni postupak se neće zaključiti ako poverilac ili dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i kao po nalogu stečajnog sudije podnosilac zahteva položi sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DP "Centar za obrazovanje i marketing"

08052786

St. broj 208/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2258

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/90/
CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+
I+MARKETING.shtml/seo=/
companyid=14485

Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 208/2011 od 26. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u stečaju iz Zrenjanina, Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361, za 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova se otkazuje zbog državnog praznika a novo ispitno ročište se zakazuje za 22. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu u sudnici broj 68/I.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO

06609104

3. St. broj 560/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2454

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 560/2011 od 13.12.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO Paraćin, Vuka Karadžića 8, matični broj 06609104, PIB 101094722. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Nenad Jeremić iz Despotovca, Despota Stefana Lazarevića br. 10, broj licence 155-0211. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 12.03.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16.1.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13.12.2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o.

 

3. St. broj 130/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1612

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac - Doljevac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, doneo je 7. decembra 2011. godine sledeće rešenje:
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac Doljevac, za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 3, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju

08017689

3. St. broj 671/2011

 

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/PG+RIT.shtml/seo=/
companyid=3409

Privredni sud u Nišu stečajno veće sastavljeno od sudije Momira Tasića, kao predsednika veća i sudija Gorana Kontića i Vojkana Mitrovića kao članova veća, u stečajnom postupku nad DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, pravnog sledbenika Društvenog preduzeća Poljoprivredno gazdinstvo "RIT" u stečaju iz Čoke, Potiska 59, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, čiji je poverenik Rudolf Šarnjai, nakon održanog završnog ročišta 12. decembra 2011. godine, doneo je rešenje:
Konstatuje se da je DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, ispunilo sve obaveze predviđene planom reorganizacije iz rešenja Trgovinskog suda u Zrenjaninu broj St. 2/2008 od 23. aprila 2009. godine i izmenama i dopunama plana reorganizacije iz rešenje Privrednog suda u Zrenjaninu St. broj 25/10 od 21. juna 2011. godine. Obustavlja se stečajni postupak nad DOO "RIT" Za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, usled ispunjenja plana reorganizacije od 23. aprila 2009. godine, sa izmenama i dopunama od 21. juna 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Drvo Prerada"

 

4. St. broj 242/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1748

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Drvo Prerada", Vrnjačka Banja, St. broj 242/10 i nad stečajnim dužnikom "Purić promet", Koševi, St. broj 453/10 na završnom ročištu 24. novembra 2011. godine doneo je 24. novembra 2011. godine rešenja da se nad napred označenim preduzećima zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o.

 

Posl. broj 6. St. 177/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1257

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o. u stečaju Tutin, Omladinska 1, rešenjem St. broj 177/10 od 14. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati dana 17. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 1 ovog suda u ul. Cara Dušana br. 41. Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

JKP "Stopanja"

17611828

Posl. 5. St. broj 519/11

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 519/11 od 13. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom JKP "Stopanja", mat. broj 17611828, PIB, 103524376. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, broj telefona 064/157-02-12. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili dnevnom listu "Danas" kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 13. mart 2012. godine, u 9,30 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren 13. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Obuća Vesna" d.o.o.

17614207

6. St. broj 425/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 425/2010 od 29.6.2011. godine, utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Obuća Vesna" d.o.o., Raška, MB 17614207, PIB 103587582 zaključuje.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Radaković Co"

08587124

5. St. broj 64/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1663

 

Privredni sud u Pančevu, u stečajnom postupku St. broj 62/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o planu od strane poverilaca, održati 17. januara 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, sala 125, prvi sprat.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, podneo je Goran Radaković iz Vršca, Bihaćka 42.
Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može se pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

DOO "Pobeda"

08047588

5. St. broj 38/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1661

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/POBEDA.shtml/seo=/
companyid=14730

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, JNA 2, matični broj 08047588, PIB 101086941, doneo je 7. decembra 2011. godine rešenje kojim je zakazano ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 18. januara 2012. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO za trgovinu "Agroživ komerc"

 

St. broj 6/10

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, je svojim rešenjem St. broj 6/2010, odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu "Agroživ komerc" Pančevo, Zmaj Jovina 26a, koje će se održati dana 23. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, sala 125/1 Privrednog suda Pančevo.
Na završnom ročištu raspravljaće se:
- o završnom računu stečajnog upravnika,
- o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
- podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

AD "Fabrika šećera"

 

5. St. broj 4/10

 

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/90/
FABRIKA+SECERA+STECAJNA+
MASA.shtml/seo=/companyid=129

Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 4/2010 od 9. decembra 2011. godine odredio je završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" u stečaju iz Kovina, Dunavska 63, koje će se održati 17. januara 2012. godine u 10,00 časova u sali 125/I Privrednog suda u Pančevu.
Na završnom ročištu raspravljaće se:
- o završnom računu stečajnog upravnika,
- o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
- podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na završno ročište objavljivanjem ovog rešenja na oglasnoj tabli Suda i "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"HIP Azotara" d.o.o.

08053529

1. St. broj 403/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci u predmetu St. broj 403/11, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika "HIP Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični br. 08053529, PIB br. 101865761, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 403/2011 od 5. decembra 2011. godine, pokrenut prethodni postupak, za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80.
Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije će se održati 20. januara 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Pančevu, raspravna sala 114, prvi sprat.
Predlog za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, podneo je stečajni dužnik "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva.
Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem, u tom slučaju se Sudu moraju podneti glasački listići, sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica, od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanje prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva matični br. 08053529, PIB br. 101865761 izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojom osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od 8 dana od dana prijema primedbe ovom sudu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

AD "Brihol"

 

1. St. broj 98/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1814

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku St. 98/11 nad stečajnim dužnikom AD "Brihol" Vršac, zakazuje dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama za 1. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, o čemu se obaveštavaju svi poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Serval" DOO

08825165

2 St. broj 189/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2468

 

Privredni sud u Somboru rešenjem St. broj 189/2011 od 23. avgusta 2011. otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Serval" DOO iz Sombora, Zlatne grede 20, matični broj 08825165, PIB 103561935, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Ljubović iz Sombora, Venac Stepe Stepanovića 36. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi, sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. januar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Zakazuje se ispitno ročište za 20. februar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 12. decembra 2012. god.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d.

 

5. St. broj 15/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1352

 

Privredni sud u Užicu, u predmetu stečaja nad Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d. iz Užica zakazao je zaključkom St. broj 15/2011 od 12. decembra 2011. godine ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije podnetog od strane većinskog akcionara "Lala pres" d.o.o. iz Užica i glasanje poverilaca o predlogu plana reorganizacije za 13. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 53, Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
Poverioci o Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 13. januara 2012. godine u 10,00 časova.
Sa predlogom Plana reorganizacije poverioci se mogu upoznati u prostorijama "Lala pres" d.o.o. Užice, predlagača plana reorganizacije i većinskog akcionarskog stečajnog dužnika, koje prostorije se nalaze na adresi Ljube Stojanovića 4, Užice, a sve do ročišta određenog za glasanje.
Poverioci koji glasaju pismenim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
Poverioci koji se o Planu reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"I.D.S. Avala trade M.D."

 

1. St. broj 81/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 81/2010 od 25. novembra 2011. godine usvojen završni račun i zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "I.D.S. Avala trade M.D." u stečaju iz Bajine Bašte. Po pravnosnažnosti rešenja dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Privredno društvo DOO "Promes"

17581708

2. St. broj 63/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1527

 

Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad privrednim društvom DOO "Promes" - u stečaju Čačak, Lomina 28, MB 17581708, svojim rešenjem St. 63/11 od 29. novembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Mediteran 92" d.o.o.

06169783

2. St. broj 126/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1701

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011 od 14. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o izmenjenom planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Izmenjeni plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, 14. decembra 2011 godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnese glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 156. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

Izvor: Redakcija, 28.12.2011.

Likvidacije:

U periodu od 19. decembra do 23. decembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

176558

TOP PRO-CONTACT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

23.12.2011

60

176554

ORION COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

23.12.2011

60

176550

ZLATNA KRILA - U LIKVIDACIJI

Bečej

23.12.2011

60

176545

HAUSKA & PARTNER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

23.12.2011

60

176537

ASKA - U LIKVIDACIJI

Kula

23.12.2011

60

176529

ART MEDIA PLUS - U LIKVIDACIJI

Smederevo

23.12.2011

60

176500

GAJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.12.2011

60

176496

SONPQ - U LIKVIDACIJI

Boljevac

23.12.2011

60

176475

TOMAS FRUCHT - U LIKVIDACIJI

Doljevac

23.12.2011

60

176467

M.K.V. - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

23.12.2011

60

176461

REVOLT-BRENDOMANIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

23.12.2011

60

176442

HI COMPUTERS EUROPE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

23.12.2011

60

176427

VIA GLOBAL - U LIKVIDACIJI

Paraćin

22.12.2011

60

176423

TAD KOM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

22.12.2011

60

176398

VITTORIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

22.12.2011

60

176394

VETTA INVESTIZIONI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Obrenovac

22.12.2011

60

176366

SETOP - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

22.12.2011

60

176342

PILAC - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

22.12.2011

60

176338

LOGOTEK - U LIKVIDACIJI

Loznica

22.12.2011

60

176327

BALI EXCLUSIVE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

22.12.2011

60

176308

JABLAN - U LIKVIDACIJI

Smederevo

22.12.2011

60

176304

ALEKSANDAR ACO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

22.12.2011

60

176265

PETKUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

22.12.2011

60

176255

RABALUX - U LIKVIDACIJI

Senta

22.12.2011

60

176270

BALI PARADIZO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

22.12.2011

60

176233

SAN-ANTONIUSS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

21.12.2011

60

176229

ZLATNIK - U LIKVIDACIJI

Kovin

21.12.2011

60

176225

SANEKO - U LIKVIDACIJI

Trstenik

21.12.2011

60

176221

TERMOVENT - U LIKVIDACIJI

Vranje

21.12.2011

60

176217

RADOBRAN - U LIKVIDACIJI

Kikinda

21.12.2011

60

176213

EASY TOOLS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

21.12.2011

60

176209

VEKTOR - U LIKVIDACIJI

Bojnik

21.12.2011

60

176196

MN-COMMERC TRANS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

21.12.2011

60

176190

ALT MEDIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

21.12.2011

60

176186

LACY TRADE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

21.12.2011

60

176182

SEKELJTUR - U LIKVIDACIJI

Kovin

21.12.2011

60

176178

PEK-KAONA - U LIKVIDACIJI

Kučevo

21.12.2011

60

176174

DENDI - U LIKVIDACIJI

Leskovac

21.12.2011

60

176170

SUVAJAC & PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.12.2011

60

176166

EXIDERA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

21.12.2011

60

176161

BLANK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

21.12.2011

60

176129

TRGOVINA LEKIĆ - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

21.12.2011

60

176102

BIMPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

21.12.2011

60

176096

DIONITA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.12.2011

60

176092

HIS-BAT & VILJUŠKARI - U LIKVIDACIJI

Niš - Pantelej

21.12.2011

60

176080

INTEGRAL GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Smederevo

21.12.2011

60

176074

FORTUNA EXTRA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

21.12.2011

60

176068

SMVA - U LIKVIDACIJI

Kikinda

21.12.2011

60

176061

PANTA-DUŠAN - U LIKVIDACIJI

Pančevo

20.12.2011

60

176033

MORAVA-GAS - U LIKVIDACIJI

Jagodina

20.12.2011

60

176022

PRO TRACK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

20.12.2011

60

176020

DAKIĆ - U LIKVIDACIJI

Varvarin

20.12.2011

60

176010

JEZERINAC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

20.12.2011

60

176006

ZVEZDA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Ljubovija

20.12.2011

60

176002

MAPA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

20.12.2011

60

175998

SUNPORT MONT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

20.12.2011

60

175961

IZOL-TREJD - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

20.12.2011

60

175955

CENTAR DISTRIBUCIJE OKOVA CDO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

20.12.2011

60

175950

JAMIX-TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

20.12.2011

60

175940

ARMATURA KOMING - U LIKVIDACIJI

Smederevo

19.12.2011

60

175942

CLUB INVEST 018 - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

19.12.2011

60

175919

ALZAS COMPANY - U LIKVIDACIJI

Arilje

19.12.2011

60

175908

BANSNORE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

19.12.2011

60

175897

HELVETICUM TOP CONTROL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

19.12.2011

60

175871

BEOFUTURA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

19.12.2011

60

175848

BRAND HOUSE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

19.12.2011

60

175844

BADVI - U LIKVIDACIJI

Trstenik

19.12.2011

60

175838

RAS GRUPA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

19.12.2011

60

175819

BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

Beočin

19.12.2011

60

175802

ŽGV - U LIKVIDACIJI

Kovin

19.12.2011

60

175787

ABC TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Loznica

19.12.2011

60

175785

SRKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

19.12.2011

60

175776

AVANTURIST - U LIKVIDACIJI

Vranje

19.12.2011

60

175754

TRUKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

19.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Slobodametal a.d.

07038640

25. St. broj 2803/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2427

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOBODAMETAL.shtml/seo=/companyid=1614

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Slobodametal a.d. Obrenovac, Save Kovačević 7A, mat. broj 07038640, PIB 101217745, odlučujući o predlogu poverilaca doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom Slobodametal a.d., Obrenovac, Save Kovačevića 7A, mat. br. 07038640, PIB 101217745.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Đukić Novi Beograd, Pere Segedinca 9/20.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. februar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine, u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu sva obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

17280520

7. St. broj 730/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 730/11 od 1. decembra 2011. godine, utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd - u stečaju, Čiče Rominijskog broj 9, matični broj 17280520, PIB 101903648, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o.

20105208

36. St. broj 809/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1112

 

Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o., Beograd u stečaju, Leptirova 43, matični broj: 20105208, pib broj 104161698, na završnom ročištu održanom 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o, Beograd. ul. Leptirova br. 43, matični broj: 20105208, pib broj : 104161698.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće "Pelledž Uni" d.o.o.

17491997

4. St. broj 577/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1891

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 577/11 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Pelledž Uni" d.o.o., iz Beograda, Vladimira Petrovića 32 u stečaju, matični broj 17491997, PIB 103014309.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Mlintest coop" d.o.o.

17421590

21. St. broj 2938/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

 

U oglasu Privrednog suda u Beogradu objavljenom u "Službenom glasniku RS" broj 96, od 16. decembra 2011. godine u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498, po rešenju 21. St. broj 2938/11, greškom je izostavljen deo teksta.
Izostavljena tačka VI. treba da glasi:
"VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 1. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II."
U ostalom delu oglas je nepromenjen.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Euro paleta group"

17565524

32. St. broj 1488/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euro paleta group" Beograd, Južni bulevar 144/I, matični broj 17565524, PIB 103442893.
Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Imenuje se Mirković Slava iz Beograda Borča, Ratnih vojnih invalida 19, za stečajnog upravnika.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beograd, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. decembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
Nalaže se Agenciji za Privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o.

17540211

27. St. broj 1815/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2462

 

I - Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 27. St. broj 1815/2011 otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o. iz Beograda, Bulevar JNA 401, matični broj 17540211, PIB 103285338.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Vujačić, Novi Beograd, Omladinskih brigada 156/21.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
V Ispitno ročište određuje se za 23. april 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII Oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o.

17594460

3. St. broj 2867/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2441

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2867/2011 od 30. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o. iz Novog Beograda, Milentija Popovića 37/5 a, matični broj 17594460, PIB 103681142, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Milovan Janković iz Mladenovca, Kralja Aleksandra Obrenovića 100.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. april 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

 

7. St. broj 2753/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

 

Privredni sud u Beogradu (7. St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o. Beograd u stečaju, Beograd, Vodovodska 172, zakazao je ročište za razmatranje i glasanje poverilaca o izmenjenom planu reorganizacije od 23. septembra 2011. godine, za 23. januara 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Beogradu, Masarikova 2/I sprat/ sudnica broj 100.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Čivija 2005" d.o.o.

20087650

St. broj 54/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1872

 

Privredni sud u Valjevu, sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37, doneo je dana 7. decembra 2011. godine, sledeće rešenje.
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37., matični broj 20087650, PIB 104091666, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 54/11 od 10. juna 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Dragan Marković iz Loznice.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

20215879

St. broj 113/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, 9. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 10. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

20139480

St. broj 764/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2469

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, doneo je 16. decembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, matični broj 20139480, PIB 104302493, zbog prezaduženosti preduzeća.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinkovića 7.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 25. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 16. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO

 

3St. broj 172/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=610

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 172/2010 održati 28. decembra 2011. godine u 10,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo "Vinarija Levač" doo

07348193

3 ST. broj 388/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+LEVAC+ad.shtml/seo=/companyid=617

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Gorica Raškovića, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Vinarija Levač" doo Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, dana 30.11.2011. god. doneo sledeće rešenje:
1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Privredno društvo "Vinarija Levač" DOO Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, da je stečajni poverilac Privredno društvo "Elite Plus" doo Beograd - Zemun, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 9.09.2011. g. i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 1.12.2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 26.12.2011. godine u 13,30 časova i održaće se u sudnici 535/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 9.9.2011. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 30.11.2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

 

6. St. broj 53/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 12. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Media art"

20050004

6. St. broj 9/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1455

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Media art", Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 20050004, poreski broj 104025579, tekući račun broj 290-12262-23, kod Univerzal banke a.d. Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 21. marta 2011. godine, od strane predlagača Univerzal banke a.d. Beograd
REŠENJE
Nastavak prvog poverilačkog ročišta zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
Ispitno ročište zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Yu invest group" d.o.o.

 

2. St. broj 399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1993

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je dana 9. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Vila" d.o.o.

 

2. St. broj 397/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 9. decembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, za dan 26. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 4, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija mesa "Bek" d.o.o.

08035709

2. St. broj 673/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

Privredni sud u Nišu, u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović, predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Tasić Momira, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, po predlogu stečajnog upravnika Nebojše Bajića od 16.8.2011. godine za održavanje završnog ročišta, na završnom ročištu održanom 9.12.2011. godine
REŠENJE
Konstatuje se da je stečajni dužnik Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, matični broj 08035709, PIB 101161031, ispunio sve obaveze predviđene planom reorganizacije usvojenim Rešenjem Trgovinskog suda u Zrenjaninu St. br. 2/07 od 28.1.2008. godine.
Obustavlja se stečajni postupak prema stečajnom dužniku Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, usled izvršenja plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Fiaz" AD

 

2. St. broj 9/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Fiaz" AD u stečaju iz Prokuplja, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Nebojše Petkovića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je dana 12. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 10. januara 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, ul. Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš"

 

1. St. broj 331/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1877

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 7. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša za 28. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici 2. Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

d.o.o. "Maconi CO"

 

Posl. broj 3. St. 268/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1735

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, doneo je 7. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, za dan 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 3 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Naissa" doo

 

2 St. broj 852/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2004

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, doneo je dana 8. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, za dan 26. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DP "Alprodukt"

06998674

2. St. broj 117/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=473

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALPRODUKT.shtml/seo=/companyid=231

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom dana 5. decembra 2011. godine, doneo je, dana 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
1. Usvaja se Završni izveštaj i Završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. septembra 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998674, PIB 100305894 zaključuje.
3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
- Milana Hajdukovića pr. "Ogrev tim" iz Varvarina, matični broj 61431560, po osnovu Ugovora o zakupu broj 4/10 od 1. septembra 2010. godine,
- "Protehnika" d.o.o. iz Aleksinačkog rudnika, ul. Jelovica b.b., matični broj 20137037, po osnovu zakupa, a prema zaključenom Sporazumu o regulisanju međusobnih obaveza od 26. novembra 2010. godine i Aneksu sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza od 13. septembra 2011. godine.
4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 49.229,87 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz

08708398

1. St. broj 136/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2187

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19., MB: 08708398, PIB: 101917862, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10., čiji je punomoćnik dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. g.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 121.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 50.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19, MB: 08708398, PIB: 101917862 - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Kristal d.o.o.

8233373

2. St. broj 16/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudije Slobodanke Komšić, predsednika veća, sudije Gordane Ristić i sudije Crevar Gorana, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o., u stečaju, iz Ravnog Sela, Maršala Tita 87, MB: 8233373, po predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7B, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 28. novembra 2011. godine.
Utvrđuje se konačna naknada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 2.283.393,08 dinara.
Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 500.000,00 dinara.
Nalaže se stečajnom upravniku da neisplaćeni iznos novčanih sredstava od 73.670,45 dinara prenese na račun depozita ovog suda.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o. - u stečaju, iz Ravnog Sela.
Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po sporu Iv. broj 3494/2010.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Cicmil Miroljub da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Žitnica mlin

20063700

2. St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2239

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869 po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. decembra, 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869, za 31. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli Suda sa datumom 5. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB Banke Beograd, od 6. maja 2011. godine, doneo je 7. decembra, 2011. godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 30. novembra 2011. godine i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra 2011. godine.
Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Plana živinarstvo" a.d.

17433148

3. St. broj 359/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2327

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/seo=/companyid=1411

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velke Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284, za 27. decembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Uno Martin Home" a.d.

 

St. broj 37/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=441

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UKRAS.shtml/seo=/companyid=2611

1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
2. Postupak stečaja se nastavlja nad stečajnom masom "Uno Martine Home" a.d. u stečaju Smederevo.
3. Za stečajnog upravnika stečajne mase "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, dosadašnji stečajni upravnik stečajnog dužnika "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
4. Utvrđuje se stečajna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 2.381.500,40 dinara koja je isplaćena.
5. Utvrđuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 110.113,43 dinara koja je isplaćena.
6. Konstatuje se da su u toku tri izvršna postupka Iv. broj 10366/2011 protiv izvršnog dužnika Silbeg d.o.o. Novi Sad i Iv. broj 2346/2011 protiv izvršnog dužnika Kajateks d.o.o. Kragujevac i protiv izvršnog dužnika d.o.o. Novosadsko izdavačko-trgovinsko preduzeće NIP Novi Sad, i 3 parnična postupka i to: P. broj 996/2010 protiv tuženog Inter komerc a.d. Beograd, P. broj 127/2011 protiv tuženog Ilić tekstil d.o.o. Niš i P. broj 275/2011 protiv tuženog Ultratex d.o.o. Šabac.
7. Za potraživanje u navedenim postupcima, kao i za dalje vođenje postupka stečaja nad stečajnom masom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo ostaju rezervisana sredstva u novačnom iznosu od 500.000,00 dinara.
8. Konstatuje se da je stečajna masa stečajnog dužnika prema kome se stečaj zaključuje, pravni sledbenik stečajnog dužnika u pravima i obavezama u odnosu na potraživanja u navedenim postupcima (parničnom i izvršnom) u kojima je stečajni dužnik stranka.
9. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", i po pravosnažnosti dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata i upisa stečajne mase kao pravnog sledbenika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d.

17369229

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Utvrđuje se stečajni dužnik "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin, matični broj 17369229, PIB 101944613, zaključuje.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

 

3. St. broj 344/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je rešenje
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 4000.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD

 

2. St. broj 258/2011

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 2. decembra 2011. godine doneo rešenje kojim se ispitno ročište zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"IGM Bačka opeka" d.o.o.

08230692

St. broj 381/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+OPEKA+IGM.shtml/seo=/companyid=2363

Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 381/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692, na osnovu predloga podnetog dana 2.9.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, dipl. oecc. iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12.4.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 8.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o.

08775982

St. broj 134/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1578

 

Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 134/2011 u postupku stečaja nad "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o. Bačka Topola, Lenjinova br. 65. - matični broj 08775982 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,10 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o.

08635803

Posl. broj St. 275/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1839

 

Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja nad "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o. Subotica, Miloša Obilića br. 16. - matični broj 08635803 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 02.02.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"BB Brothers Company" d.o.o.

 

St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1577

 

Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja - poslovni broj St. 165/2011 - "BB Brothers Company" d.o.o. Palić, Splitska aleja 1, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o.

 

St. broj 115/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 115/2010 od 8.12.2011. godine stečajnom dužniku Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o. Subotica, Đure Đakovića 4 - matični broj 08067589 postavio privremenog zastupnika - advokata Petrović Pavle iz Subotice.
Privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnost zakonskog zastupnika sve dok se zakonski zastupnik - direktor ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.
Troškovi privremenog zastupnika padaju na teret predlagača.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Jelova Gora"

 

St. broj 31/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1600

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JELOVA+GORA-+MINERALI+GORSKI.shtml/seo=/companyid=9150

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 31/11 nad preduzećem "Jelova Gora" iz Užica u stečaju, nastavak ispitnog ročišta zakazan za 16. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

Kulturno informativni centar d.o.o.

17041894

3. St. broj 43/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+KULTURNO-INFORMATIVNI+CENTAR+-+KIC.shtml/seo=/companyid=22035

Privredni sud Užice oglašava da je rešenjem 3 St. broj 43/2010 od 13. septembra 2011. godine usvojen završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika Kulturno informativni centar d.o.o. Bajina Bašta i da je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kulturno informativni centar Bajina Bašta, PIB 101000421, MB 17041894.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Vault" d.o.o.

17469649

3. St. broj 188/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2386

 

1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Vault" d.o.o. Čajetina, Omladinska 8, MB 17469649, PIB 102624817, zbog dugotrajne nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin iz Nove Varoši, Svetog Save 78I.
3. Određuje se ispitno ročište za 12. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sobi broj 51/III.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljiva oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 29. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, soba 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

Izvor: Redakcija, 26.12.2011.