Aktuelne vesti na dan 03. oktobar 2011


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
SL. GLASNIK RS, BROJ 73 OD 30.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

PRAVILNIK O IZMENI PRАVILNIKА O STАNDАRDIMА I POSTUPKU ZА SPOLJАŠNJU PROVERU KVАLITETА VISOKOŠKOLSKIH USTАNOVА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O PАRАMETRIMА KVАLITETА JАVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIONIH USLUGА I SPROVOĐENJU KONTROLE OBАVLJАNJA DELАTNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIJА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O VISINI I NАČINU OBRАČUNА I NАPLАTE NАKNАDE ZА IZDАVАNJE АKTА O USLOVIMА ZАŠTITE PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ZАŠTITI IMOVINE DELOVА PREDUZEĆА ČIJE JE SEDIŠTE NА TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKА SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O KRITERIJUMIMА ZА RАSPODELU TRАNSFERА SOLIDАRNOSTI JEDINICАMА LOKАLNE SАMOUPRАVE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Transfer solidarnosti

Zabrana propisivanja firmarine za određene privredne delatnosti

Povećanje iznosa poreza na zarade koji pripada jedinici lokalne samouprave

Godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera - obračunska kategorija

Izmene u pogledu opštih transfera

Zaključak


 • PRISTUPANJE EVROPSKE UNIJE KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA: • Sporazum o pristupanju bi trebalo da bude prezentovan i usvojen sredinom oktobra 2011. godine •

Primena i tumačenje prava EU u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Senator Lines GmbH

Stapleton v. Ireland

Matthews v. The United Kingdom

Pellegrin v. France

Primena Konvencije u postupcima pred Evropskim sudom pravde

Kremzow v. Austria

Stauder v. City of Ulm

Hoechst

Hautala

Rezime


 • PROPISI KOJIMA JE REGULISANA AMBALAŽA ZA PAKOVANJE ŽIVOTNIH NAMIRNICA KOJE SE RAZMERAVAJU
 • ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA
 • USLOVI ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA AKUMULACIJE KAO RIBNJAKA OD STRANE PRAVNOG SLEDBENIKA PREDUZEĆA
 • LICE KOJE JE IZRADILO PROJEKAT NE MOŽE SE POJAVITI KAO PONUĐAČ ILI PODIZVOĐAČ
 • OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UČEŠĆE U RADU ŠKOLSKOG ODBORA I NJEN PORESKI TRETMAN
 • PRENOS (USTUPANJE) PRAVA NA ŽIG - RAČUNOVODSTVENO-PORESKI I PRAVNI ASPEKT

Pravni aspekti prenosa (ustupanja) žiga

Pojam, pravna zaštita i trajanje žiga

Prenos prava

Ugovor o prenosu prava

Licenca

Zaloga

Prestanak prava

Računovodstveni aspekt prenosa (ustupanja) žiga

Početno priznavanje i odmeravanje žiga

Mogućnost identifikacije

Kontrola nad imovinom

Buduće ekonomske koristi

Utvrđivanje nabavne vrednosti -  

Naknadni izdaci

Načini pribavljanja (sticanja) žiga

Zasebno sticanje (kupovina) žiga

Sticanje žiga u okviru poslovne kombinacije

Interno stečeni žig

Naknadno vrednovanje žiga

Korisni vek trajanja i obračun računovodstvene i poreske amortizacije za žig

Prestanak priznavanja žiga i priznavanje dobitaka i gubitaka od prodaje sa računovodstvenog i poreskog aspekta

Obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje

Priznavanje i vrednovanje žiga kod malih pravnih lica

Ustupanje prava korišćenja žiga u skladu sa ugovorom o licenci

 

 • REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM PRE 19.7.1994. GODINE: • REVALORIZACIJA SE VRŠI NA DAN 30.9.2011. GODINE •
 • KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UPLATA PREMIJA OSIGURANJA SPORTISTA I ISPLATA UGOVORENIH OSIGURANIH SUMA U SLUČAJU KADA OSIGURANJE PLAĆAJU RODITELJI IGRAČA
 • TRETMAN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU KADA JE REZIDENT HRVATSKE OSNIVAČ I DIREKTOR DOO U REPUBLICI SRBIJI
 • CARINSKI TRETMAN ROBE KOJA SE UVOZI PO OSNOVU DONACIJA I HUMANITARNE POMOĆI

Zakonsko određenje primaoca i predmeta donacije

Dokumentacija na osnovu koje se ostvaruje oslobođenje od plaćanja carine

Promena primaoca donacije u carinskom postupku

Prethodno pitanje i primena Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći


 • NAČIN ODREĐIVANJA CARINSKOG DUGA U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

Određivanje carinskog duga na osnovu visine uvoznih dažbina na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje te robe u postupak aktivnog oplemenjivanja

Posebni slučajevi određivanja carinskog duga

Obračun kompenzatorne kamate

Sistem povraćaja

Uslovi za sistem povraćaja

Uslovi i način povraćaja ili otpusta uvoznih dažbina

Oplemenjivanje van carinskog područja Republike Srbije

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine

 

 • AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI PRIMENE U PRAKSI PROPISA O FISKALNIM KASAMA I ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Evidentiranje preko fiskalne kase prodaje robe na odloženo plaćanje

Obaveza plaćanja takse za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih odnosno uverenja o državljanstvu u svrhu dobijanja lične karte za lica uključena u projekat socijalne inkluzije

Oslobođenje od obaveze plaćanja takse kada zaposleno lice vrši overu dokumenata radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca


 • AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI PRIMENE U PRAKSI ZAKONA O AKCIZAMA

Naplata bankarske garancije u slučaju neizvršenja uvoza ili nevraćanja kontrolnih akciznih markica

Oslobođenje od obaveze plaćanja akcize na ulje za loženje ekstra lako (EL)

Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja akcize na promet goriva za mlazne motore


 • OSTVARENI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE SRBIJE U DRUGOM KVARTALU 2011. GODINE
 • PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI ZA AVGUST 2011. GODINE
EU UPUTILA VLADI RS PRIMEDBE NA PREDLOG MEDIJSKE STRATEGIJE U KOJIMA JE NAVEDENO DA U DRŽAVNIM MEDIJIMA MORA BITI OBEZBEĐENA UREĐIVAČKA I FINANSIJSKA NEZAVISNOST ILI SE TI MEDIJI MORAJU PRIVATIZOVATI

Evropska komisija uputila je Vladi Srbije primedbe na Predlog medijske strategije u kojima je navedeno da u državnim medijima mora biti obezbeđena uređivačka i finansijska nezavisnost ili se ti mediji moraju privatizovati, objavljeno je 23. septembra.

U primedbama je istaknuto da bi trebalo uvesti jasne kriterijume za državno oglašavanje, a pravila tržišne utakmice trebalo bi da budu tako sprovedena da se spreči koncentracija prihoda od reklama i njihova distribucija na monopolistički način, što bi moglo da rezultira zloupotrebom dominantnog položaja i uticaja na profesionalni i finansijski integritet medija.

Naglašeno je, takođe, i da bi svi izvori finansiranja medija trebalo da budu ograničeni na transparente projekte i jasne kriterijume. Evropska komisija dodaje i da je nejasna odredba o tome da će država kupovati agencijske servise za sopstvene potrebe jer se tako ostavlja prostor za uticaj na medije.

Evropska komisija je kritikovala i predlog o osnivanju šest novih regionalnih javnih servisa zato što strahuje da oni neće biti finansijski održivi zbog žestoke konkurencije.

U primedbama se navodi i da je, zbog političke prirode saveta nacionalnih manjina i zbog potencijalnog uticaja na medijski sadržaj, podjednako problematična odredba da ti saveti mogu da finansiraju svoje vlastite medije iz državnog budžeta.

Komisija takođe smatra da mogućnost uspostavljanja državnog medija za Kosovo nije neophodna.

Izvor: NUNS Press, Press, 30.9.2011.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RАSPISAO KONKURS ZА DODELU BESPOVRАTNIH SREDSTАVА ZА REАLIZАCIJU АKTIVNOSTI ODVODNJАVАNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTА I UREĐENJE АTАRSKIH PUTEVА NA TERITORIJI AP VOJVODINE: • Rok za prijavu 17. oktobar 2011. godine •

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo rаspisao konkurs zа dodelu bespovrаtnih sredstаvа zа reаlizаciju аktivnosti:

I Odvodnjаvаnje poljoprivrednog zemljištа u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinаrа, 
II Uređenje аtаrskih putevа u ukupnom iznosu do 250.000.000,00 dinаrа;

Sredstvа zа reаlizаciju nаvedenih аktivnosti obezbeđuju se do 100% iz budžetа AP Vojvodine.

Prаvo i uslovi zа učešće nа konkursu:

I  Odvodnjаvаnje poljoprivrednog zemljištа

Prаvo dа konkurišu imаju mesne zаjednice sа teritorije AP Vojvodine koje pristupаju uređenju otvorene kаnаlske mreže kojа je u funkciji odvodnjаvаnjа poljoprivrednog zemljištа.
Potrebnа dokumentаcijа:

1.    Prijаvа nа konkurs;
2.    Fotokopijа PIB obrаzcа;
3.    Fotokopijа kаrtonа deponovаnih potpisа;
4.    Odlukа sаvetа mesne zаjednice o uređenju otvorene kаnаlske mreže u funkciji odvodnjаvаnjа poljoprivrednog zemljištа;
5.    Sаglаsnost grаdа / opštine;
6.    Elаborаt uređenjа kаnаlske mreže (obаvezno trebа dа sаdrži: tehnički opis, situаcioni plаn sа trаsаmа kаnаlа koji se rаde, predmer i predrаčun rаdovа);
7.    Nаčelnа sаglаsnost JVP "Vode Vojvodine" nа elаborаt uređenjа kаnаlske mreže. 

II  Uređenje аtаrskih putevа

Prаvo dа konkurišu imаju mesne zаjednice sа teritorije AP Vojvodine koje pristupаju uređenju аtаrskih putevа, pri čemu prioritet imаju prijаve zа postаvljаnje tvrde podloge od tucаnikа, šljunkа ili sličnog mаterijаlа i izrаde otresištа.

Potrebnа dokumentаcijа:

1.    Prijаvа nа konkurs;
2.    Fotokopijа PIB obrаzcа;
3.    Fotokopijа kаrtonа deponovаnih potpisа;
4.    Odlukа sаvetа mesne zаjednice o uređenju аtаrskih putevа;
5.    Sаglаsnost grаdа / opštine
6.    Elаborаt uređenjа аtаrskih putevа (obаvezno trebа dа sаdrži: tehnički opis, situаcioni plаn sа deonicаmа аtаrskih putevа koje se uređuju, predmer i predrаčun rаdovа).

Učesnicimа nа konkursu sа kojimа se zаključi ugovor o korišćenju sredstаvа, dokumentаcijа podnetа nа konkurs se ne vrаćа.

U slučаju potrebe, Sekretаrijаt zаdržаvа prаvo dа od podnosiocа prijаve  zаtrаži dodаtnu dokumentаciju.

Rаzmаtrаnje prispelih prijаvа vršiće komisijа koju obrаzuje pokrаjinski sekretаr zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo.

Kriterijumi zа ocenu prijаvа su kvаlitet podnete konkursne dokumentаcije i rаzvijenost opštine.

Konаčnu odluku o dodeli sredstаvа donosi pokrаjinski sekretаr zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo. Prаvа i obаveze između Sekretаrijаtа i korisnikа sredstаvа regulisаće se ugovorom.

Doznаkа sredstаvа će se vršiti preko uplаtnih rаčunа grаdovа / opštinа u sklаdu sа prilivom sredstаvа u budžet AP Vojvodine.

Rok zа zаvršetаk rаdovа po odаbrаnim prijektimа je godinu dаnа od dаnа doznаke sredstаvа. U izuzetnim situаcijаmа, nа zаhtev korisnikа sredstаvа, rok zа zаvršetаk rаdovа može biti produžen.

Nаčin podnošenjа prijаve nа konkurs:

Obrаzаc "Prijаvа nа konkurs" i obrаzаc "Sаglаsnost grаdа / opštine" mogu se preuzeti u Pokrаjinskom sekretаrijаtu zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo, I sprаt kаncelаrijа 46A ili sа sаjtа Sekretаrijаtа www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijаvа nа konkurs sа ostаlom potrebnom dokumentаcijom podnosi se zаključno sа 17. oktobrom 2011. godine, nа аdresu: Pokrаjinski sekretаrijаt zа poljoprivredu, vodoprivredu i šumаrstvo, Bul. Mihаjlа Pupinа 16, Novi Sаd, sа nаznаkom "zа konkurs - odvodnjаvаnje i uređenje аtаrskih putevа".

Dodаtne informаcije mogu se dobiti nа telefon 021/487-4405 .

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 1.10.2011.

U FAZI IZRADE RADNE VERZIJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIĆE KONSULTOVANE ZAINTERESOVANE STRANE KROZ FORMIRANJE TIMA PREDSTAVNIKA NARUČILACA I PONUĐAČA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

"Od javne rasprave o Strategiji razvoja javnih nabavki u Srbiji, koju je Vlada u međuvremenu usvojila, primetan je veliki napredak znanja u oblasti javnih nabavki u Srbiji, posebno ponuđača, koji učestvuju u tom procesu", ocenila je potpredsednica PKS Vidosava Džagić.  

Otvarajući stručni skup o centralizovanim nabavkama i okvirnim sporazumima, sa primerima dobre prakse iz Evropske unije, u Privrednoj komori Srbije,  potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić, koja je i članica Radne grupe Ministarstva finansija za izradu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, ukazala je i na napredak u oblasti poznavanja i prepoznavanja mogućih zloupotreba u primeni Zakona o javnim nabavkama, pre svega, kada je u pitanju priprema javnih nabavki, to jest, projektovanje i izrada tehničke dokumentacije, zatim, kada je u pitanju česta  zloupotreba prava žalbe Komisiji za zaštitu prava, prilikom planiranja javnih nabavki i prilikom primene nedefinisane procedure odnosa ponuđača koji je pobedio na tenderu sa podizvođačima čiji su proizvodi i usluge bili sastavni deo ponude koja je na tenderu pobedila.

"Idemo ka usaglašavanju našeg regulatornog okvira sa pravilima EU, težimo otklanjanju nedostataka koje smo uočili u dosadašnjem radu i funkcionisanju Zakona, radi poboljšanja položaja domaćih ponuđača, pojednostavljenja procedura i smanjenja troškova koje imamo u procesu javnih nabavki", dodala je potpredsednica PKS.

Prema njenim rečima, u novom regulatornom okviru Zakona o javnim nabavkama, neophodno je otkloniti uočene nedostatke, u skladu sa preporukama zainteresovanih strana.
Već u fazi izrade radne verzije zakona, biće konsultovane zainteresovane strane, kroz formiranje tima predstavnika naručilaca i ponuđača iz različitih oblasti.

Potpredsednica PKS istakla je da se ne smeju zapostaviti ni zelene nabavke, kao ni primena sistema elektronskih javnih nabavki. Uz sve to, ne smemo zaboraviti ni paralelnu izgradnju infrastrukture za implementaciju, koja podrazumeva izgradnju institucija, obezbeđenje softvera i softverskog umrežavanja.

Kada se sagledaju sve neophodne izmene u Zakonu o javnim nabavkama, najlogičnije rešenje je donošenje novog, sveobuhvatnog jasnog i preciznog Zakona o javnim nabavkama.

Na izazove u oblasti centralizovanih nabavki ukazao je predstavnik Uprave za javne nabavke Saša Varinac. Prema njegovoj oceni, Strategija koju je usvojila Vlada Srbije je veoma dobar dokument i moraće ubuduće da se poštuje. Strategija je izrađena u saradnji Ministarstva finansija, Komisije za zaštitu prava i uz pomoć eksperata iz Evropske unije.

Ključna odlika Strategije jeste ubrzavanje i pojednostavljivanje procedura, a ne smemo zanemariti borbu protiv korupcije, jaču kontrolu, što je veoma važno u narednom periodu. Prednost i nedostaci sistema centralizovanih nabavki – očekuju se uštede, a potrebe se  standardizuju. Takođe, bolja je mogućnost kontrole, jer će biti više nabavki u okviru jedne, ali da bi kontrola bila efikasna, kontrolni organi moraju imati jaka ovlašćenja i kapacitet. U početku se očekuju veći finansijski efekti, u smislu ušteda, ali kasnije će stagnirati. Ostale prednosti dolaze do izražaja u sledećoj fazi.

O centralizovanim nabavkama i Strategiji za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji govorio je Stefan Lazarević, savetnik u Ministarstvu finansija Srbije. Iskustva o sistemu centralizovanih javnih nabavki u Danskoj preneli su predstavnik Asocijacije lokalnih vlasti Danske (KLDK) Rikke Thorlund, a o iskustvu Slovenije u toj oblasti govorili su Sašo Matas, direktor Agencije za javne nabavke Republike Slovenije i Aleksander Petrovčič, savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji Republike Slovenije.

Konferenciju "Centralizovane nabavke i opkvirni sporazumi, izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, primeri najbolje prakse iz Evropske unije" organizovali su Privredna komora Srbije, Uprava za javne nabavke i EU Tvining projekat.

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.10.2011.

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VLADE RS: NETRANSPARENTNOST MEDIJSKOG VLASNIŠTVA, UTICAJ DRŽAVNIH INSTITUCIJA NA RAD MEDIJA KROZ BUDŽETSKA DAVANJA I PROBLEMI U FUNKCIONISANJU JAVNOG SERVISA SU OSNOVNI PROBLEMI DOMAĆE MEDIJSKE SCENE

Netransparentnost medijskog vlasništva, uticaj državnih institucija na rad medija kroz budžetska davanja i problemi u funkcionisanju Javnog servisa su osnovni problemi domaće medijske scene koje je identifikovao Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije u Izveštaju o pritiscima i kontroli medija, koji je predstavljen na okrugom stolu u Medija centru.

Predsednica Saveta za borbi protiv korupcije Verica Barać je navela da je sloboda medija u Srbiji dovedena u pitanje, zbog čega je posredno ugrožena i borba protiv korupcije, koja ne može da se odvija bez pomoći slobodnih medija.

Zaštitnik građana Saša Janković je rekao da slobodni mediji nisu svrha sami sebi, nego da su instrument za razvoj demokratskog društva. "Da bi mediji ostvarili tu svoju svrhu oni moraju da imaju uslove za slobodan razvoj", rekao je Janković i dodao da izveštaj Saveta pokazuje da u Srbiji u tom pogledu treba još mnogo uraditi. On je ocenio da zbog načina na koji danas mediji funkcionišu preti opasnost da ljudi postanu "politički potrošači" kojima se servira sadržaj, a ne građani koji sami donose zaključke.

Profesor Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević je rekla da nekadašnje direktne političke uticaje na medije više nije moguće "elegantno" sprovoditi pa se sada to radi posredno, kroz finansijske pritiske.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da je trenutni stepen transparentnosti vlasništva u medijima "karikatura" i da je iluzorno govoriti o bilo kakvom uređenju medijske sfere dok je takva situacija.

Šabić je osudio finansiranje pojedinih medija iz budžeta i dodao da je neprihvatljivo da se novac poreskih obveznika koristi za ličnu i stranačku promociju.

Predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović je rekla da su mediji najbolji saveznik u borbi protiv korupcije samo u slobodnim društvima, dok su u Srbiji "saučesnici u koruptivnom ponašanju države", koja i dalje finansira neke medije.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da izveštaj predstavlja "tužnu priču srpskog novinarstva" i novinara koji su, kako je rekao, primorani da pristaju na svakakve ucene.

Govoreći o procesu nastajanja Medijske strategije, koji je trajao više od godinu dana, Obradović je rekao da je na tom primeru veoma lako uvideti kako se vlast odnosi prema medijima i šta misli o njima.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 30.9.2011.

POSLANIČKA PITANJA U SEPTEMBRU 2011. GODINE: SEDNICA ODRŽANA 29. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Narodni poslanici su, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, 29. septembra od 16 do 19 časova, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.

Na postavljena pitanja narodnih poslanika odgovarali su predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković, ministar zdravlja Zoran Stanković i ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, a prusustvovali su i potpredsednik Vlade Božidar Đelić i ministar prosvete i nauke Žarko Obradović. Pored članova Vlade, na pitanja narodnih poslanika u vezi sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji odgovarao je i šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović.
...
Poslanička pitanja postavili su narodni poslanici Riza Halimi, Velimir Ilić, Bojan Đurić, Slobodan Samardžić, Jorgovanka Tabaković, Boris Aleksić, Srđan Milivojević, Aleksandra Janković, Ivan Andrić, Dragan Šormaz i Milan Avramović.

Na pitanje narodne poslanice Jorgovanke Tabaković da li je bilo neophodno zaduživanje u evro obveznicama u ovako kriznom vremenu, predsednik Vlade je rekao da u javnosti, pa i u Skupštini, ima dosta nerazumevanja oko pitanja evro obveznica.

Naveo je da je Vlada, pored tri kanala za održavanje likvidnosti budžeta, obezbedila i četvrti kanal i da će emitovanje evro obveznice na svetskom finansijskom tržištu obogatiti kanale za finansiranje tekuće likvidnosti budžeta Srbije.

Dodao je da ne stoje pritužbe ili kritike da se tu radi o novom zaduživanju, da se time obezbeđuju dodatna sredstva za privredu i da sve zemlje u okruženju već imaju evro obveznice.
...
Narodni poslanik Ivan Andrić je postavio pitanje zašto se Srbija zadužila milijardu dolara i da li je taj dug direktna posledica Zakona o decentralizaciji koji je usvojen pre tri measeca i koji je ostavio takvu rupu u budžetu koja se ne može pokriti iz tekućih prihoda.

Premijer Cvetković je odgovorio da takve spekulacije nisu tačne i da će se ovo zaduženje koristiti za iste one stvari za koje se koristi i tekuće zaduženje.

Na Andrićevo pitanje zašto smo se zadužili pod tako nepovoljnim uslovima, Cvetković je rekao da nije tačno da je ovo zaduženje vezano za novi budžet, već je bilo predviđeno u budžetu koji je sada na snazi.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Narodne skupštine Republike Srbije, 30.9.2011.

NA OSNOVU ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - RASPISAN KONKURS ZА ODOBRАVАNJE PROGRАMА STАLNOG STRUČNOG USАVRŠАVАNJА NАSTАVNIKА, VАSPITАČА, STRUČNOG SАRАDNIKА I DIREKTORА ZА ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU:Rok za prijavu 31. decembar 2011.

Nа osnovu odredbe iz člаnа 21. stаv 1. tаčkа 4. Zаkonа o osnovаmа sistemа obrаzovаnjа i vаspitаnjа ("Sl. glаsnik RS", br. 72/2009 i 52/2011) i odredbe iz člаnа 4. stаv 3. Prаvilnikа o stаlnom stručnom usаvršаvаnju i sticаnju zvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа i stručnih sаrаdnikа ("Sl. glаsnik RS", br. 14/2004 i 55/2005), Zаvod zа unаpređivаnje obrаzovаnjа i vаspitаnjа rаspisuje Konkurs zа odobrаvаnje progrаmа stаlnog stručnog usаvršаvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа, stručnog sаrаdnikа i direktorа zа školsku 2012/2013. godinu

Prаvo učešćа nа konkurs imаju:

- ustаnovа,
- stručno društvo, odnosno udruženje registrovаno zа obаvljаnje delаtnosti u oblаsti obrаzovаnjа i vаspitаnjа.

Pojedinаčnа prijаvа nа Konkurs morа dа sаdrži:

Popunjen formulаr zа prijаvu nа konkurs u elektronskom i štаmpаnom obliku. Formulаr  se preuzimа nа internet аdresi  www.zuov.rs/konkurs.

Rešenje kojim se dokаzuje dа je ustаnovа, stručno društvo, odnosno udruženje registrovаno zа obаvljаnje delаtnosti u oblаsti obrаzovаnjа i vаspitаnjа; fotokopiju izvodа iz stаtutа, (strаnа sа zаvodnim pečаtom i brojem i fotokopiju strаnice nа kojoj se nаlаzi člаn koji se odnosi nа ovu delаtnost).

Dokаz o pojedinаčnoj uplаti 7.500,00 dinаrа po jednoj prijаvi nа ime pokrićа troškovа stručnih i аdministrаtivno-tehničkih poslovа nа tekući rаčun Zаvodа broj 840-2033666-42, svrhа uplаte "učešće nа konkursu".

Konkursnu dokumentаciju (iz tаčаkа 1, 2 i 3) poslаti u pisаnoj formi, pečаtirаno, nаjkаsnije do 31. decembrа 2011. preporučenom pošiljkom nа аdresu:

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
FABRISOVA 10
11040 BEOGRAD
POŠTANSKI FAH 2
uz nаznаku: "ZA KONKURS" 

O rezultаtu konkursа Zаvod će u pisаnoj formi obаvestiti sve učesnike konkursа nаjkаsnije do 31. mаjа 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 1.10.2011.

NOVI IZNOSI TAKSI ZA IZDAVANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI

Vlada Republike Srbije objavila je Usklađene dinarske iznose iz tarife republičkih administrativnih taksi ("Sl. glasnik RS" br. 70/2011 od 23.9. 2011. godine).

S tim u vezi, u Odeljku A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, tarife republičkih administrativnih taksi (dalje: "Tarifa"), u tarifnom broju 4. tač. 1. i 2. Tarife, propisani su novi iznosi taksi za zahtev za potvrđivanje rezidentstva za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:


1) fizičkom licu: 1.350 (umesto 1.180) dinara;

 

2) pravnom licu: 3.670 (umesto 3210) dinara.

 

Novi iznosi taksi primenjuju se od 1. oktobra 2011.

Napomena:

Takse iz ovog tarifnog broja ne plaćaju se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Izvor: Redakcija, 30.9.2011.

KROZ IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I DRUGIH PROPISA NEOPHODNO POVEĆATI OVLAŠĆENJA POVERENIKA, PRODUŽITI ROK ZASTARELOSTI ZA PREKRŠAJE I ZABRANITI DA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UMANJI ODREDBAMA DRUGIH PROPISA

Transparentnost - Srbija, podseća povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra, da je pravo na pristup informacijama i javnost rada organa vlasti najbolje sredstvo za prevenciju korupcije, poziva organe vlasti Srbije da ispune postojeće zakonske obaveze i ukazuje na koji način treba dopuniti postojeći zakonski okvir.

U proteklih sedam godina, od kada je usvojen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od kada je počeo sa radom Poverenik za informacije, kao nezavisan državni organ, ostvaren je značajan napredak. Van svake je sumnje da se veliki broj građana koristi pravom da od organa vlasti traži podatke, i to ne samo radi zadovoljenja ličnih potreba, već kako bi se uverili da se državna imovina i budžetska sredstva koriste na zakonit i racionalan način. Takođe, nebrojeno puta se pokazalo da je najčešći razlog za skrivanje informacija od strane vlasti želja da se sakriju podaci koji ukazuju na korupciju, drugi vid kršenja zakona, propusti u radu ili slab učinak samih organa vlasti.

Međutim, i pored značajnih rezultata u primeni ovog zakona, i dalje se ponekad dešava da građani ostaju neopravdano uskraćeni za tražene informacije ili da krivci za skrivanje i uništavanje dokumenata ostanu nekažnjeni. Takođe, neki organi vlasti još uvek nisu objavili ili ažurirali Informator o radu, u kojem treba da prikažu podatke o svojoj strukturi, poslovima koje obavljaju, uslugama koje pružaju i sredstvima koja koriste i pre nego što im iko uputi zahtev za određenom informacijom. Po stanovištu Transparentnosti Srbija zbog svega toga je potrebno kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih propisa učiniti sistem još efikasnijim, naročito kroz povećanje ovlašćenja Poverenika, produženje roka zastarelosti za prekršaje i kroz zabranu da se pravo na pristup informacijama umanji odredbama drugih propisa.

Prema shvatanju Transparentnosti Srbije, za borbu protiv korupcije i povećanja transparentnosti je izuzetno važno da Srbija donese i primeni i druge propise, pri čemu su prioritetna sledeća pitanja:

- radi osvetljavanja procesa donošenja propisa neophodno je učiniti obaveznim javne rasprave i zakonski regulisati lobiranje;
- potrebno je radi zaštite lica koja obelodanjuju korupciju i neracionalno raspolaganje javnim resursima doneti sveobuhvatan Zakon o zaštiti uzbunjivača; treba proširiti krug informacija koje se objavljuju na Portalu javnih nabavki; objaviti podatke o državnoj imovini i njenom korišćenju;
- obezbediti javnost vlasništva u medijima i podataka o oglašavanju i sponzorstvima od strane državnih organa i javnih preduzeća;
- na kraju neophodno je i kroz podzakonski akt (na usvojeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti) obezbediti visok stepen preciznosti podataka o strukturi, poreklu i nameni prihoda i rashoda političkih stranaka i izbornih kampanja.

Izvor: Transparentnost Srbija, 29.9.2011.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POZIVA PRIVREDNIKE DA DO 30. SEPTEMBRA POPUNE ANKETNI UPITNIK RADI OCENE POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA INFORMISANJEM I OBUKOM U VEZI SA PROCESOM APLICIRANJA I PRIPREME PROJEKATA ZA FONDOVE EVROPSKE UNIJE

Privredna komora Beograda poziva privrednike da do 30. septembra popune anketni upitnik (http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467) radi ocene potreba privrednih subjekata za informisanjem i obukom u vezi sa procesom apliciranja i pripreme projekata za fondove Evropske unije.

Rezultati ovog istraživanja biće dragoceni, jer će dati sliku o tome kakvi su kapaciteti privrednih subjekata u Republici Srbiji i koje vrste dodatne podrške su im potrebne. Na osnovu toga se mogu ubuduće kreirati programi podrške koji bi bili prilagođeni realnim potrebama vaših preduzeća.

Jedan od programa podrške biće i program jačanja kapaciteta preduzeća i uspešno apliciranje projekta u EU fondovima, u trajanju od godinu dana, koji će sprovesti Privredna komora Beograd.

Poželjno je da upitnik bude popunjen u elektronskoj formi. Popunjavanje upitnika traje sedam minuta. Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Inić, savetniku u Privrednoj komori Beograda, aleksandra@kombeg.org.rs, +381 11 2641 355. lokal 131

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.9.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – RATEL UPUTILA ZAHTEV IMAOCIMA OPŠTIH ODOBRENJA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

U cilju ažuriranja podataka, koje u Registru vodi Republička agencija za elektronske komunikacije, potrebno je da imaoci opštih odobrenja, izdatih u skladu sa ranije važećim propisima, dostave popunjen i potpisan Obrazac OB, koji je sastavni deo Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja  ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.) i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/internet_usluge.47.html

Obrazac OB treba da bude popunjen trenutno važećim podacima koji se odnose na:

- podatke o operatoru,
- vrste usluga koje se pružaju, kao i to da li se pružaju preko sopstvene ili zakupljene mreže,
- vrste mreža koje se koriste za pružanje usluge.

Kao datum početka pružanja usluge navesti datum izdavanja odobrenja.

Rok za dostavljanje popunjenog obrasca je 15 dana od dana objavljivanja zahteva.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 23.9.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 47/2011 počinju da se primenjuju 1. Oktobra 2011. godine

Tanjug

Lokalnim samoupravama u Srbiji ubuduće će ostajati duplo više novca od poreza na zarade.

To je propisano izmenama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji važi od 1. Oktobra 2011.

Tako će gradovi i opštine, umesto dosadašnjih 40 odsto prihoda od poreza na zarade, dobijati 80 odsto, dok će Beograd kao najrazvijeniji grad u zemlji dobijati 10 odsto manje od poreza na zarade u odnosu na ostale lokalne samouprave.

Beograd će biti i jedina jedinica lokalne samouprave u Srbiji koja više neće dobijati transfere iz republičkog budžeta, a taj novac će ubuduće, u vidu transfera solidarnosti, biti raspoređen drugim gradovima i opštinama, pri čemu bi najviše dobili najsiromašniji.

Siromašne lokalne samouprave dobijaće neizmenjen iznos transfera iz republičkog budžeta.

Pošto će opštine i gradovi imati više novca na raspolaganju projekti od lokalnog značaja finansiraće se iz sredstava lokalne samouprave, a ne iz republičkog budžeta.

Međutim, lokalne samouprave koje se nalaze u poslednjoj, četvrtoj grupi razvijenosti, moći će za te projekte da konkurišu i kod republičkog organa, javnih preduzeća, agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač republika, kao i kod medjunarodnih fondova.

U SUSRET IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT I ZAKONA O POREZU NA ZARADE

Tanjug

Država namerava da uvede odredbu kojom bi se država odrekla dela iznosa poreza na zarade koji ide u budžet.

"Većina poreza na zarade, odnosno 80 odsto, pripada lokalnoj samoupravi, a 20 odsto državi. Mislim da bi država mogla da se odrekne uplate po osnovu ovih poreza", kaže državni sekretar u Ministarstvu finansija Miodrag Đidić.

Namera je, kako je objasnio, da se stvori tržišna utakmica između gradova pa će tako biti otvorena mogućnost da se lokalne samoprave takođe odreknu dela svog poreza.

Đidić je najavio i da Vlada Srbije priprema izmene zakonskih propisa kako bi se obezbedile poreske olakšice za proizvodne kompanije koje posluju u slobodnim zonama, čime bi se stvorilt uslovi za veće privlačenje stranih ulagača i upošljavanje velikog broja ljudi.

Đidić je istakao da u slobodnim zonama postoji potencijal za zapošljavanje više od 100.000 ljudi i dodao da je davanje ovih olakšica moguće samo dok Srbija ne uđe u Evropsku uniju.

Slobodne zone su, inače, fizički ograđen i označen deo teritorije Srbije gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti i predstavljaju infrastrukturno opremljeno zemljište na kome važi stimulativni režim poslovanja.

Đidić, koji je u Ministarstvu finansija nadležan za carinsku i poresku upravu, precizirao je da će biti predloženo da firme koje posluju u slobodnim zonama ne plaćaju porez na dobit, koji u Srbiji trenutno iznosi 10 odsto.

Predlog promena navedenih propisa je, kako je naglasio državni sekretar, već pripremljen i uskoro bi trebalo da se nadje u skupštinskoj proceduri.

"Mogu slobodno da kažem da će do kraja godine sigurno biti na vladi, a zatim i u Skupštini, izmene Zakona o porezu na dobit", rekao je on i dodao da bi se te odredbe primenjivale već od iduće godine.

Đidić je naglasio da bi trebalo da se do kraja godine ukine da firme u slobodnim zonama izmedju sebe plaćaju porez na dodatu vrednost (PDV).

"Mislim da ćemo biti konkurentni u narednom periodu, jer ove uslove ne mogu da daju zemlje članice EU", rekao je Đidić, naglašavajući da je u Uniji dozvoljeno ono što se trenutno u slobodnim zonama i nudi - da nema plaćanja PDV i carine pri uvozu repromaterijala i izvozu gotovih proizvoda.

Đidić je istakao da je Kina zainteresovana za otvaranje slobodne zone u Smederevu, gde bi Dunavom plasirala svoje proizvode širom Evrope. On tvrdi da pregovori o tome idu u dobrom pravcu.

NAJAVA VLADE RS DA ĆE POVEĆATI MAKSIMALNU VREDNOST ROBE NA KOJU SE NEĆE PLAĆATI CARINA

Blic, Novosti

Prednosti koje donosi kupovina preko interneta, a glavna među njima je primamljiva cena, građanima Srbije su do sada bile nedostižne i to pre svega zbog važećih carinskih propisa.

Najava Vlade da će povećati maksimalnu vrednost robe na koju se neće plaćati carina mogla bi stvari da pomeri sa mrtve tačke. Stanovnici Srbije uskoro će moći da kupuju stvari vredne najviše 50 evra, a da za njih nemaju dodatne carinske troškove.

Iako je to dvostruko više od dosadašnjeg limita, zahtev korisnika je bio da se on postavi na najmanje 100 evra. Ovo pomeranje, nadaju se nadležni, trebalo bi da unapredi internet trgovinu, ali i da otvori vrata i dugo najavljivanom sistemu za kupovinu preko globalne mreže Pejpalu.

Primer:

Ako neko iz Srbije preko interneta naruči robu od 100 evra, na uvezenu robu će platiti carinu od 10 odsto. Pitanje je, međutim, na koliko će naša carina proceniti vrednost tih robe, jer se carinska vrednost određuje primenom metoda koje su propisane Carinskim zakonom i pratećim propisima. To znači da se račun uzima samo kao jedan od parametara pri carinjenju. Ukoliko se procena podudari sa stvarnom vrednošću, carina na ovu robu će biti 10 evra, ali se porez na dodatu vrednost obračunava tek posle carinjenja. Znači da kupac treba da plati još 18 odsto od 110 evra, a to je 19,8 evra. I na kraju, kupca čeka i republička administrativna taksa koja iznosi 370 dinara. Od početnih 100 evra, do dolaska u Srbiju roba je došla do 134 evra i na to treba još dodati putne troškove.

Što se tiče paketa od rođaka i poznanika iz inostranstva, oni će biti oslobođeni carine ako ne prelaze vrednost od 70 evra. Trenutna granica stoji na 45 evra.

"Ulaganje u brzi internet, digitalne tehnologije i razvoj novih servisa, koji omogućavaju razvoj e-trgovine, e-bankarstva, odnosno e-uprave, imaju veliki i dugoročni uticaj na razvoj društva u celini", smatra Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije "prokrčili“ su put Pejpalu i stavom da registrovanje naloga kod njih ne znači otvaranje računa u inostranstvu. Građani Srbije, inače, nemaju mogućnost da drže pare na računima u inostranstvu, tako da ovakvo tumačenje omogućava Pejpal usluge i u našoj zemlji.

Najviše koristi imaće oni koji naručuju proizvode koji se ne mogu naći u domaćim radnjama, jer ih niko ne uvozi. To su recimo originalni kompjuterski softveri, za koje ne postoji zastupnik u Srbiji. Isti je slučaj i sa nekim brendovima odeće, manjim elektro uređajima, pojedinim knjigama, te specijalno ručno rađenim nakitom, ili delovima za muzičke instrumente.

U Uniiji poslodavaca Srbije objašnjavaju da prethodni propisi praktično nisu omogućavali građanima da bilo šta naruče iz inostranstva, jer su obična majica ili softver spadali u kategoriju višeg oporezivanja.

U većini zemalja Evrope, naime, carina na poručenu robu se ne plaća, ako vrednost ne prelazi 100 dolara. Svaki pomak u pozitivnom smeru, međutim, znači da se neko iz državnih institucija konačno setio potrošača i njihovih potreba".

NEOPHODNE IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Dnevnik

Već godinama i ptice na grani znaju da su javne nabavke jedan od glavnih izvora korupcije, ali niko ni da prstom mrdne.

Uhvati se doduše poneka sitna riba, ali i dalje gubimo stotine miliona evra i što je još gore gubi se poverenje i starnih investitora i građana.

Predstavnici države i nevladinog sektora saglasni su o tome da su neophodne izmene Zakona o javnim nabavkama.

Ipak, ima dosta onih koji smatraju da je ključni problem to što su tenderi namešteni i pre nego što se raspišu, a sporna je najava ukidanja Uprave za javne nabavke, što bi moglo omogućiti nove zloupotrebe.

 

Prema zvaničnim podacima, vrednost javnih nabavki u Srbiji iznosi skoro četiri milijarde evra godišnje. Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević tvrdi da je u protekloj deceniji kroz neadekvatnu kontrolu javnih nabavki „bačeno“ oko 10 milijardi evra.

 Potpredsednica srpske vlade Verica Kalanović ocenila je da je Srbiji potreban novi Zakon o javnim nabavkama, navodeći da bi postojeći trebalo izmeniti do kraja godine.

"Potrebno je da do kraja godine donesemo izmene i dopune, ali i neophodna prateća dokumenta da bi zakon bio primenjiv i da u njemu nema mesta za korupciju”, istakla je Kalanovićeva u nedavnoj izjavi.

Novi zakon mora da obezbedi efikasnost, pravičnost i transparentnost postupka javnih nabavki, istakla je Kalanovićeva napominjući da izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama u narednom periodu moraju biti donete u saradnji sa svima koji su imali opravdane primedbe na taj propis.

"Međutim, sve dobre stvari postojećeg sistemskog zakona treba zadržati”, rekla je potpredsednica Vlade, ocenjujući da bi u izmenama tog zakona trebalo primeniti dobru praksu evropskih zemalja.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović smatra da se najviše korupcije pojavljuje u javnim nabavkama zbog čega je ocenio da bi bilo dobro da se ta procedura za državne organe obavlja centralizovano. Sretenović je prošle nedelje rekao da je poseban vid korupcije koji pogađa zemlje u tranziciji to što se tenderi za javne nabavke "nameštaju” i pre nego što se objave.

To bar delimično može da se izbegne tako što će se sve nabavke za državne organe obavljati centralizovano, od ljudi koji će biti dobro plaćeni i koji će moći da kontrolišu kako se te procedure sprovode, rekao je Sretenović.

Ne ukidati Upravu za javne nabavke

Transparentnost Srbije smatra da nova strategija o javnim nabavkama predviđa niz novih i dobrih rešenja, ali je najava ukidanja Uprave za javne nabavke „sporna” i ne bi donela ništa dobro, pogotovo sada kada prave i ozbiljne kontrole i dalje nema.

Programski direktor te nevladine organizacije Nemanja Nenadić kaže da je Uprava za javne nabavke radom u proteklom periodu doprinela poboljšanju situacije u ovoj oblasti, ocenjujući da bi Uprava, uz dodatna ovlašćenja, mogla da doprinese da i kontrola javnih nabavki u Srbiji bude bolja.

Centralizacija javnih nabavki, koji je korisna mera, odnosno stvaranje tela koje će sprovoditi nabavke za više subjekata i na taj način eventualno postizati uštede, moglo bi se ostvariti na više načina, rekao je Nenadić.

On je ocenio da strategija o javnim nabavkama sadrži kvalitetne predloge za poboljšanje stanja, naročito u borbi protiv korupcije, i da centralizovanu instituciju koja bi imala za cilj da sprovodi javne nabavke neko morao da kontroliše.

U ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU UŠAO I "PRINCIP KOLEKTIVNE KRIVICE"¬¬?

Predsednik Nemačkog narodnog saveza Rudolf Vajs izjavio je da će Nemci tražiti da im se vrati imovina koja je oduzeta nakon Drugog svetskog rata i naveo da je ta imovina u Srbiji procenjena na 32,5 milijardi evra.

Vajs je za današnji novosadski Dnevnik rekao da je veoma razočaran činjenicom da je u Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ušao i "princip kolektivne krivice" i najavio oštru kampanju protiv tog zakona i u domaćoj i u svetskoj javnosti.

Prema njegovim rečima, bez prava na povrat imovine praktično su ostali svi oni čiji su preci za vreme Drugog svetskog rata nosili uniforme domobrana, honveda i Vermahta, iako je među njima bilo najviše prinudno mobilisanih. "Za vreme rata u Vojvodini su razne vojske mobilisale ovdašnji živalj, a poznato je da je za odbijanje poziva na mobilizaciju u to vreme kazna bila samo jedna - smrt", rekao je Vajs.

Podsetio je da su Nemci u Vojvodini nedavno dobili podršku četrdesetak nemačkih udruženja iz 10 zemalja, da se izbore za ostvarivanje svojih prava.

Vajs je naveo da se nemačka udruženja iz ostalih zemalja sada više neće zadovoljiti samo skidanjem kolektivne krivice, već će tražiti ono što je od njihovih rođaka oduzeto. "Opljačkana imovina, dokle se god ne vrati, uvek ostaje opljačkana imovina. Ovo je čist bezobrazluk prema nama i bačena rukavica prema svim žrtvama ratnog i poratnog perioda", kazao je Vajs.

Prema njegovim rečima, poslednja procena imovine koja je oduzeta Nemcima posle rata datira iz 1990. godine i govori o tome da je vrednost oduzete imovine u bivšoj Jugoslaviji oko 50 milijardi evra, od čega na Srbiju otpada 32,5 milijardi.

Predsednik krovne organizacije nemačkih organizacija iz Austrije i inicijator Kongresa nemačkih udruženja, koji je nedavno održan u Subotici, Rudolf Rajman poručio je da bez restitucije neće biti ni investicija u Srbiji.

I Mađari kritikuju Zakon o restituciji, kojim je predviđeno da se pripadnicima okupacionih snaga u periodu od 1941. do 1945. godine i njihovim naslednicima ne vraća oduzeta imovina, predstavlja meru koja diskriminiše Mađare koji žive u Srbiji, rekao je Šemjen.

On je istakao da Mađarska odbacuje ideju kolektivne krivice, koja je u suprotnosti sa principima EU, osnovnim ljudskim pravima i interesima nacije.

Šemjen je izrazio nadu da će srpski parlament izmeniti delove zakona o restituciji, koji Mađarska smatra neprihvatljivim za etničku mađarsku zajednicu.

PRIVREDA SRBIJE SA REGIONOM TREBA DA SE OKREĆE TRŽIŠTIMA DALEKOG ISTOKA

Tanjug

Privreda Srbije sa regionom treba da se okreće tržištima Dalekog istoka smatra regionalna direktorka Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Kori Udovički.

"Srpska privreda je tradicionalno okrenuta evropskom i zapadnim tržištima, gde je sada teška situacija. Zbog toga je važno da se privrede regiona udružuju kako bi lakše osvajale azijsko tržište koje će u narednim decenijama sigurno biti motor globalnog privrednog rasta", rekla je Udovički za agenciju Beta.

Ona je istakla da je Samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, koji će biti održan 6. i 7. oktobra u Aranđelovcu, prilika za čvršće povezivanje privreda regiona za zajednički nastup na brzo rastućim tržištima.

"Ja se nadam da ovaj skup se usmeri na dva bitna pitanja - kako povećati produktivnost, bez obzira na to šta se dešava u globalnoj privredi, a prostora za to ima puno, a drugo je kako zajedno nastupiti i povezati se više sa privredama onih delova sveta koji će sigurno dugoročno biti motori globalnog rasta, a to je Azija gde smo mi izuzetno malo uključeni", istakla je Udovički nekadašnja ministarka energetike i rudarstva u Vladi Srbije te guverner Narodne Banke Srbije.

Ekonomska situaciju u Srbiji je, prema njenoj oceni, dobra u poređenju sa situacijom u razvijenim zemljama koje su pogođene ekonomskom krizom, što, kako je dodala, nije utešno za građane Srbije.

"Inflacija je i dalje rak-rana domaće privrede, a jedan od razloga je velika vezanost za evro", rekla je Udovički koja je bila ministar energetike i guverner Narodne banke Srbije.

Kreatori monetarne politike su, kako je naglasila, u nezavidnoj situaciji jer nastoje da inflaciju drže pod kontrolom a da istovremeno ne preseku izvore kreditiranja, što bi onemogućilo privredni rast.

"Fiskalna politika mora da bude saveznik monetarnoj politici u borbi protiv inflacije", rekla je Udovički i upozorila da u predizbornom periodu uvek postoji opasnost da država lako ispunjava zahteve velikog broja potrošača, odnosno da povećava javna potrošnju.

Udovički je ukazala da Srbiji tek predstoji reforma javnog sektora, što je dugoročan proces.

SAJAM TURIZMA U NOVOM SADU POSETILO 45.000 LJUDI

Tokom pet dana oko 45.000 građana posetilo je međunarodne sajmove posvećene turizmu, lovu i ribolovu i konjarstvu, koji su održani na Novosadskom sajmu, rekli su u nedelju organizatori.

Međunarodni sajam lova, ribolova i sporta LORIST, Međunarodni sajam turizma i Međunarodni sajam konjarstva "Horsvil" se završavaju u nedelju.

Direktorka sajmova LORIST i turizam Imelda Monarov Čuljak rekla je na konferenciji za novinare da će se poslovni rezultati videti tek nakon zatvaranja sajmova, ali da se već sada može reći da je održan veliki broj poslovnih susreta i naučno-stručnih skupova.

MK GRUPA PLANIRA IZLAZAK NA LONDONSKU BERZU U 2012. GODINI

Tanjug

Predsednik i vlasnik MK grupe Miodrag Kostić izjavio je da ta kompanija planira izlazak na Londonsku berzu u 2012. godini.

“Ponovo se spremamo za izlazak na berzu 2012, između marta i maja, ne očekujemo toliko veliko interesovanje, opet zbog krize, ali plan je da prikupimo između 250 miliona i 300 miliona evra”, kazao je Kostić novinarima.
Za tako nešto potrebno je da se objavi inicijalna javna ponuda (initial public offering- IPO), čime preduzeće iz nekog od zatvorenih oblika prelazi u javno, otvoreno akcionarsko društvo.

U MK grupi su kazali da bi Londonska berza bila najlogičniji izbor za berzansko pojavljivanje kompanije koja bi obuhvatila sve segmente poslovanja MK grupe.

Kako je Kostić objasnio, ta kompanija je već 2007. bila spremna za izlazak na berzu, ali je te planove osujetila velika globalna ekonomska i finansijska kriza.

“Tada je bio plan da prikupimo izmedju 300 miliona i 400 miliona evra, a da oko 65 odsto prikupljenih sredstava uložimo u Ukrajini”, naveo je Kostić, dodajući da ta prostana istočnoevropska zemlja zauzima bitno mesto u svim biznis planovima “MK grupe”.
Kostić, koji je krajem ove sedmice u Jagotinu u Kijevskoj oblasti otvorio najveći silos u toj zemlji u koji je “MK grupa” investirala 20 miliona dolara, naglasio je da je Ukrajina ponovo jedan od “njihovih glavnih targeta”, te da je planirano da 70 odsto novca prikupljenog na berzi bude uložen u tu zemlju.

Kompanija "Agro Invest Ukrajina", članica "MK grupe", prema podacima za 2011, obrađuje oko 40.000 hektara u Ukrajini, a planirano je da ta površina bude povećana na 120.000 hektara i da se izgradi fabrika za proizvodnju skroba, maltoznog fruktoznog sirupa, etanola i drugih proizoda baziranih na hidrolizi skroba, kazali su u toj kompaniji. Ukrajina je tržište od 46 miliona stanovnika i ima 42 miliona hektara vrlo kvalitetne zemlje.

"MK Grupa" je za pet godina poslovanja u Ukrajini u tu zemlju uložila ukupno 50 miliona dolara, a prema rečima Kostića, ukoliko bude ukinut moratorijum na prodaju zemljišta u toj državi, spreman je da u prvoj godini nakon toga uloži tamo od 100 do 150 miliona dolara.

Poslovni sistem MK grupe obuhvata 35 povezanih preduzeća koja posluju u oblasti poljoprivrede,trgovine, turizma, informacionih tehnologija, upravljanja nekretninama, finansija i obnovljivih izvora energije. U okviru MK grupe posluje i kompanija Sunoko, koja sa četiri fabrike secera u Vrbasu, Pećincima, Kovačici i Baču, proizvodi 250.000 tona šećera godišnje odnosno više od polovine proivodnje u Srbiji.

Sunoko se sa bugarskim Liteks komercom (Litex Commerce) plasirao u drugi krug nadmetanja za kupovinu 82,3 odsto udela u grčkom proivodjaču šećera Helenik šugar (Hellenic Sugar).

Kompanija Agro invest, članica MK grupe, trenutno u Ukrajini obradjuje oko 40.000 hektara njiva na kojima će ove godine proizvesti oko 100.000 tona kukuruza i pšenice. Za skladištenje tih žitarica izgradjen je moderan silos, kapaciteta 113.000 tona.

INDEKSI BEOGRADSKE BERZE BELEXLINE I BELEX15 PROTEKLU SEDMICU ZAVRŠILI SA NAJNIŽIM VREDNOSTIMA U POSLEDNJIH GODINU DANA

Indeksi Beogradske berze Belexline i Belex15 proteklu sedmicu završili sa najnižim vrednostima u poslednjih godinu dana jer su u padu već dve sedmice.

Belex15 na nedeljnom nivou imao je pad od 3,18 odsto dok je Belexline u crvenom 2,6 odsto.

Promet nije bio loš i poslednje nedelje septembra vredeo je 309,2 miliona dinara (3,04 miliona evra) što je 64 odsto veći promet nego nedelju dana ranije.

ODLUKA MMF-A DA ODOBRI SRBIJI ARANŽMAN IZ PREDOSTROŽNOSTI PREDSTAVLJA GARANCIJU ZA DRŽANJE BUDŽETSKOG DEFICITA U PREDVIĐENIM OKVIRIMA

Tanjug

To je ocenio ekonomista Dušan Vujović, ali i upozorio da rad na reformi fiskalne sfere u zemlji tek predstoji.

Vujović, koji je do nedavno radio kao vodeći ekonomista u Svetskoj banci, ukazao je da se u izjavi šefa misije MMF-a za Srbiju Alberta Jegera jasno naglašava da je za aranžman ključna potreba prilagođavanja Srbije u fiskalnoj sferi, pre svega kroz usvajanje rebalansa budžeta u dogovorenim okvirima, a zatim i kroz poštovanje fiskalnih pravila u realizaciji ovogodišnjeg i donošenju budžeta za narednu godinu.

"Izborni ciklusi postoje svuda u svetu. Ali oni ne smeju da zaustave važne reforme. Treba mudrosti da se pored primene kratkoročnih mera koje traži Fond započinju dugoročne fiskalne reforme" , napomenuo je on. Ove refrome se neće, ako ih budemo stalno odlagali, pomeriti s nulte tačke. Parcijalna, nezavršena, tranzicija je postala rak rana srpske privrede koja posebno boli u kriznim vremenima. "To suštinski odvraća investitore i sužava perspektive razvoja", ukazao je Vujović.

Pored poštovanja ovih kratkoročnih budžetskih ciljeva, deo analitičke, reformske i političke energije mora da se usmeri na rešavanje dugoročnijih, strukturnih, problema u fiskalnoj sferi i široj oblasti upravljanja javnim resursima, ističe Vujović.

Jedino tako će se izbeći praksa, koja se ustalila poslednjih nekoliko godina, da nesrazmerno veliki deo energije odlazi na loše (ispolitizirano) budžetsko planiranje i gotovo stalne rebalanse budžeta, tvrdi Vujović koji je i doktor ekonomskih nauka.

"Jedino tako ćemo znati šta i gde da sečemo kad mora i gde da usmeravamo nova sredstva kad se pojave", dodaje ekspert.

Saznanje da su suštinske reforme u upravljanju javnim resursima neophodne postoji već duže vreme. Pored Fiskalnog saveta formirana su i druga neohodna tela pri Vladi Srbije. Ono što još uvek nedostaje je politička volja da se to dovede do rezultata, ističe Vujović.

Kad se jednom pređe ovaj politički Rubikon, sledi primena koja će, prema oceni Vujovića, omogućiti da se prate performanse pojedinačnih projekata, većih programa, budžeta u celini i celog javnog sektora koji još uvek čini lavovski deo srpske privrede.

Jedino na toj osnovi će biti moguće eliminisati postojeće neefikasnosti i usmeriti ograničene javne resurse na ostvarivanje prioritetnih ciljeva.

NEMAČKO DRUŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVOJ (DEG) ZAINTERESOVANO JE DA ULOŽI 800 MILIONA EVRA U POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU SRBIJE I JUGOISTOČNE EVROPE

Tanjug

To je izjavio je direktor te razvojne banke Franc-Jozef Floshbah, navodeći da DEG ima vlastiti kapital od 1,7 milijardi evra, a i njen portfolio iznosi oko pet milijardi evra.

Floshbah je kazao da je ta banka spremna da investira oko15 odsto tog iznosa ili oko 800 miliona evra u pomenute privredne oblasti u jugoistočnoj Evropi.

Nemački investitori ulažu tamo gde se razvijaju regionalna tržišta, ali je za investicije značajno i da postoji mogućnost korišćenja lokalnih resursa, kazao je Floshbah. Po Floshbahu, nemački investitori su zainteresovani da, osim u agrar i prehrambenu, ulažu i u privredne grane koje mogu da snabdevaju nemačku automobilsku industriju, kao i u obnovljive izvore energije, tekstilnu industriju i turizam.

U jugoistočnoj Evropi DEG već raspolaže sa oko 300 miliona evra investicija, od kojih je oko 100 miliona uloženo u Srbiju, naveo je Floshbah i dodao da ta finansijska institucija planira da poveća investicije u agraru, prehrambenoj i prerađivačkoj industriji jugoistočne Evrope, jer ti sektori ovde imaju značajnu budućnost.

DEG je, kako je istakao, spreman da finansira projekte iz pomenutih oblasti, što može doprineti većem zapošljavanju, povećanju obima investicija, jačanju ruralnog razvoja u Srbiji, povećanju izvoza iz nje i bržem pridruživanju zemlje Evropskoj uniji.

Jugoistočna Evropa, a posebno Srbija, kao najznačajniji proizvođač agrarnih proizvoda u regionu, imaju posebne šanse za povećanje zaposlenostiu tim sektorima, a veliki je i potencijal za proivodnju proizvoda visokog kvaliteta, ocenio je Floshbah.

DEG ima za cilj da, kroz odobrenje dugoročnih kredita, pomogne razvoj zemalja u razvoju, rekao je Floshbah i dodao da ta banka podržava privatna preduzeća, a osim što pruža dugoročne pozajmice, većim investitorima nudi i savetodavne usluge.

Direktor DEG je naveo da su četiri kriterijuma na osnovu kojih banka odobrava novac investitorima, a to su ekonomičnost poslovanja, ekonomski doprinos projekta razvoju privrede, a važni su im i ekološki i socijalni aspekti tih investicija.

Floshbah je ocenio da je Srbija za nemačke investitore atraktivno mesto za ulaganje, zbog budućeg razvoja i integracija zemlje u EU, ali i zbog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom.

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DOPRINELE EFIKASNIJEM IZDAVANJU DOZVOLA, ALI UZ USLOV DA SE DOSTAVI SVA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Novosti

U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, mali broj opština nema problema i brzo rešavaju zahteve investitora. Za dozvolu prođe i do 300 dana.

Lokalne samouprave ne prihvataju odgovornost za sporost u izdavanju dozvola tamo gde postoje planovi, već optužuju investiture da ne dostavljaju svu neophodnu dokumentaciju.

Zato, kako tvrde u administraciji, od trenutka podnošenja zahteva do izdavanje dozvole može da prođe i više od 300 dana.

Za sve uredne zahteve, uz koje je podneta kompletna papirologija, kažu, građevinska dozvola se izdaje u zakonom predviđenom roku i to za osam do 15 dana.

Ako investitor nema rešene imovinsko pravne odnose, odnosno nije vlasnik ili zakupac, već samo korisnik parcele, pomoći nema. Prvo konverzija pa dozvola.

“Nije tačno da se u Beogradu na dozvole čeka 348 dana, jer ako je uz zahtev podneta sva zakonom propisana dokumentacija, predmeti se rešavaju u takođe zakonom propisanom roku” , kaže Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove.

Na teritoriji Beograda ukupno je izdato u poslednje dve godine više od 700 građevinskih dozvola, od čega je Sekretarijat, koji je nadležan za objekte čija površina premašuje 800 kvadrata, izdao 88 dozvola od 215 zahteva, a ostali predmeti su bili u nadležnosti opština.

Od usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji 2009. prve zahteve za dozvole dobili smo tek u martu naredne godine.

Takođe, bili smo u obavezi da rešimo predmete, koji su podneti po starom zakonu tako da smo izdali 1.060 odobrenja za gradnju za objekte iznad 800 kvadrata i 803 prijave radova.

Vuković navodi da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji mnoge dileme razjašnjene i da više nema prepreka u efikasnijem izdavanju dozvola.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

REPUBLIKA SRBIJA USPEŠNO EMITOVALA NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU EVROOBVEZNICE U VREDNOSTI OD MILIJARDU DOLARA, ROKOM DOSPEĆA OD 10 GODINA I KAMATOM OD 7,25 ODSTO

Unija poslodavaca Srbije, u okviru svog programa edukativnih seminara za vlasnike i zaposlene - PETUM, objavljuje kalendar seminara koji će biti održani tokom oktobra.

Svi seminari iz navedenog programa se održavaju u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, 11080 Zemun, sa početkom u 10 časova, i registracijom u 9:30.

Kontakt osoba za sve prijave na seminare je Marijana Knežević.

Možete se prijaviti putem telefona 011/3160-248, ili e-mail adrese info@poslodavci.rs

Pored seminara koji se održavaju u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, od ove godine za zainsteresovane kompanije se nudi mogućnost i in-house seminara, za sve seminare u okviru programa PETUM.

Zainteresovani za ovakav vid treninga mogu kontaktirati Ljiljanu Pavlović, na telefon 011/3160-248 ili putem e-maila: ljilja.pavlovic@poslodavci.rs.

Program seminara za oktobrar: http://www.poslodavci.org.rs/media/PETUM%20-%20Najave%20Seminara%20-%20Oktobar.pdf

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 29.9.2011.

MMF ODOBRIO SRBIJI STEND-BAJ ARANŽMAN OD 1,1 MILIJARDU EVRA

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) saopštio je danas da je Srbiji odobren stend-baj aranžman od 1,1 milijardu evra na period od 18 meseci.

U saopštenju MMF-a navodi se da se novim aranžmanom, napravljenim iz predostrožnosti, podržava ekonomski program Vlade Srbije, koja želi da očuva makroekonomsku i finansijsku stabilnost u zemlji.

Vlada će ta sredstva iskoristiti ukoliko bude bilo potrebno, odnosno neće podizati novac osim ako to ne bude bilo neophodno.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.10.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U AVGUSTU MESECU 2011. GODINE

Prema revidiranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2011, u cenama iz prethodne godine, bio je viši i iznosio je 3,7%. Takođe, naviše je revidirana i prvobitna procena rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje - na 2,4%.

Industrijska proizvodnja je u avgustu 2011, prema desezoniranim podacima, zabeležila pad od 1,0%, a u odnosu na isti mesec prethodne godine bila je niža za 0,3%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad od 1,6%, dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast od 7,6% i 2,2%, respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u avgustu iskazala pad od 3,2%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih metala, prehrambenih proizvoda i pića, kao i koksa i derivata nafte. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje duvanskih i farmaceutskih proizvoda.

Promet robe u trgovini na malo je u avgustu na međugodišnjem nivou bio realno niži za 18,3%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u avgustu je ostvaren rast izvoza robe od 0,4% i pad uvoza od 9,1%. Međugodišnje posmatrano, u avgustu je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 18,8%, a uvoz za 2,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 30.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST PRIZNAVANJA RASHODA U PORESKOM BILANSU PREDUZETNIKA NA OSNOVU FISKALNOG ISEČKA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 35
 • Ministarstvo finansija: NEOPOREZIVI IZNOS DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE ZA KOJI POSTOJI OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA ZARADE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 18
 • Ministarstvo finansija: PORESKE OBAVEZE FIZIČKOG LICA (REZIDENTA) PO OSNOVU PRIHODA OD KAPITALA KOJI JE OSTVAREN I OPOREZOVAN U INOSTRANSTVU - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 12 i 61
 • Uprava carina: POPUNJAVANJE DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA PRILIKOM PROMETA ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA SHODNO SPORAZUMU CEFTA 2006 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006: član 14
 • Uprava carina: POPUNJAVANJE EVIDENCIONE JCI PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA U PROMETU DOMAĆE ROBE NA TERITORIJU APKM, RADI PRIMENE SPORAZUMA CEFTA - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: član 4
 • Uprava carina: USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI KOJE NAPLAĆUJE CARINSKI ORGAN OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 28

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NADLEŽNOST ZA SUĐENJE ZA KRIVIČNA DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA - Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala: član 10
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA PRE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA - Krivični zakonik: član 348
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODREĐIVANJE PRITVORA U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA IZREČENE MERE ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA - Zakonik o krivičnom postupku: član 142
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ČEKRLIĆ I MILUNOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 3716/09 i 38051/09) - ISCRPLJENOST UNUTRAŠNJIH DELOTVORNIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU NASKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 15914/11) - NESPOJIVOST SA ODREDBAMA KONVENCIJE RATIONE MATERIAE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU NIKAČ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 17224/03) - OČIGLEDNO NEOSNOVANA PREDSTAVKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VIDAKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 16231/07) - ODSUSTVO STATUSA ŽRTVE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RAŠKOVIĆ I MILUNOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 1789/07 i 28058/07) - POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VIKTOR JUHAS ĐURIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 48155/06) - NEMA POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"IKL Aksijal" d.o.o.

06663559

22. St. broj 1305/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=669

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem broj 22. St. 1305/2010 od 23. decembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "IKL Aksijal" d.o.o., Beograd, Knez Danilova 23-25, matični broj 06663559, PIB 100244651.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 25. marta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Quadro duo" d.o.o.

 

1. St. broj 1556/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145, pod br. 1. St. 1556/2011 objavljuje obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145. Prva sednica će se održati 28. septembra 2011. godine u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 113, u prostoru poverioca "Reiffeisen banka" AD, sa početkom u 10,00. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika skupštine poverilaca.
2. Određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Moto gama

17173812

2. St. broj 1931/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem Posl. br. 2. St. broj 1931/2011 od 13. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad Moto gama iz Donje Mutnice, Donja Mutnica b.b., matični broj 17173812, PIB: 101721020.
II - Za stečajnog sudiju imenovan je Milivoje Ikonić sudija ovog suda.
III - Za stečajnog upravnika imenovana je Stojanović Dragica iz Beograda.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana do objavljivanja oglasa o pokretanju postupka stečaja nad Moto gama iz Donja Mutnica, Donja Mutnica bb, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 29. decembar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica 110.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje sa 24. oktobar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica broj 110.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće "Naftni kablovi" d.o.o.

17490443

48. St. broj 1842

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1717

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 1842/2011 od 31. maja 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Naftni kablovi" d.o.o., Beograd, Svetozara Radića 7a, matični broj 17490443, PIB 102975648.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 7. oktobar 2011. godine u 11,00 časova.
3. Ispitno ročište zakazuje se za 28. oktobar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće "Medico trade & partners" d.o.o.

 

48 St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1767

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 487/2011 od 7. juna 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Medico trade & partners" d.o.o., Beograd, Despota Stefana 1a.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 21. oktobar 2011. godine.
3. Završno ročište radi donošenja odluke u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o stečaju zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine u 9,30 časova.
4. Ostavlja se poveriocima stečajnog dužnika rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" u kome mogu podnetu zahtev za dalje sprovođenje postupka stečaja i izvrše uplatu sredstava neophodnih za pokriće troškova stečajnog postupka u iznosu od 300.000,00 dinara, koji je iznos potrebno uplatiti u navedenom roku na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Superba DOO" d.o.o.

 

17. St. broj 457/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćalić, rešenjem br. 17 St. 457/2011 od 15. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Superba DOO" d.o.o. iz Beograda, Avalska 5/5.
I Za stečajnog upravnika imenuje se Aleksandar Lakić iz Beograda.
II Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
III Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
IV Obaveštavaju se poverioci da je prvo poverilačko ročište zakazano za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
V Ispitno ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova.
VI Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242, II sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o.

17586629

36. St. broj 1511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o. Beograd, Terazije 42, matični broj 17586629, PIB broj 103580592, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branislav Ilić iz Beograda, Dubljanska 24.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za 23. septembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

17411365

7. St. broj 2753/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 2753/10 od 24. februara 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o., Beograd, Vodovodska 172, matični broj 17411365, PIB 102028007.
II Ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazano je za 10. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
III Na ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/2011 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog prvog poverilačkog ročišta zakazanog za 16. septembar 2011. godine u 9,40 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o.

6340954

St. broj 605/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2068

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, matični broj 6340954 PIB 101899882 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorovića 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 23. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Inženjeringpromet" AD

7318502

St. broj 569/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2099

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INZENJERINGPROMET.shtml/seo=/companyid=835

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Inženjeringpromet" AD Ub, Kralja Petra 1 oslobodioca 27, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Inženjeringpromet" AD Ub. Kralja Petra 1 oslobodioca 27, matični broj 7318502, PIB 101350356, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 18. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o.

 

1. St. broj 33/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće sastavljeno od sudije Branislava Jovović, kao predsednika veća, i sudija Radisava Obradović i Vukice Dobrivojević, kao članova veća, obaveštava poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o., Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 33/2010, održati dana 20. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Zemljoradnička zadruga "SLOGA"

7126689

1. St. broj 450/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=715

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 450/2011 od 30. avgusta 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "SLOGA" Despotovac, Despota Stevana 71, matični broj 7126689, PIB 100884425, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. avgusta 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Živan Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0165. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Živanu Jovanoviću iz Kragujevca u bruto iznosu od 1.819.308,00 dinara, što je protivvrednost od 17.960 EUR, s tim da se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade od 180.000,00 dinara istom ima isplatiti konačna nagrada za rad i to u iznosu od 1.639.308,00 dinara, što je protivvrednost od 16.183 EUR, a sve u roku od osam dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Niški vg-4" d.o.o.

20052660

2St. broj 464/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2037

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem od 31.08.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Niški vg-4" d.o.o., Kragujevac, Kumanovska 1/3, matični broj 20052660, PIB 103919013. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Stanislav Zdravković, licencirani stečajni upravnik iz Rakitova, Dragana Simijonovića b.b., sa licencom broj 155-0117.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 6.10.2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 31.08.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"RAS promet" d.o.o.

073770385

5. St. broj 398/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem br. St. 398/2011 od 9. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "RAS promet" d.o.o. Novi Pazar, Relje Krilatice 51, mat. br. 073770385, PIB 100743100. Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, br. tel. 063/354-817. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", ili dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 27. decembar 2011. godine u 10 časova u istom sudu soba broj 15. Stečajni postupak je otvoren 9. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Beograd" i dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema isto ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija

07194439

St. broj 791/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika Društvenog preduzeća za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Plantažkoop"

07283407

6. St. broj 693/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=433

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANTAZKOOP.shtml/seo=/companyid=11699

Privredni sud u Leskovcu, objavljuje da je u predmetu St. broj 693/2010 u kome je stečajni dužnik "Plantažkoop" u stečaju iz Donjeg Stopanja, matični broj 07283407, određeno ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije od strane "Tehnoservis" d.o.o. iz Leskovca, za 29. septembar 2011. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.
Nacrt plana nalaziće se na oglasnoj tabli suda i u Registru privrednih subjekata.
Obaveštenje o ročištu za razmatranje plana reorganizacije od strane poverilaca biće oglašeno u "Službenom glasniku RS", u listu "Danas" i u listu "Blic", da bi se poverioci na taj način upoznali sa sadržinom plana.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "Bonard"

20129719

6. St. broj 611/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2030

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, koju zastupa po ovlašćenju Radmila Jakovljević, dana 30. maja 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 13. jula 2010. godine, od strane predlagača OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se diplomirani ekonomista Branislav Milosavljević iz Vladičinog Hana, Njegoševa 28.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku Republike Srbije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 7. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar oslobođenja 2, sudnica 4.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28. septembar 2011. godine, u 10,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je dana 30. maja 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Napredak" a.d.

7105312

6. St. 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1281

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=318

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad dužnikom "Napredak" a.d. Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 7105312, PIB broj 100333791, a po predlogu za otvaranje stečaja od strane predlagača "Grafo NiN" d.o.o. Beograd, Viline vode broj 47, dana 24. avgusta 2011. godine, doneo je: rešenje.
Poverilačko ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

ZZ "Malča"

07186088

3. St. broj 14/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Momira Tasića, predsednika veća i sudija Ljiljane Pejić i Vojkana Mitrovića, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, na završnom ročištu održanom dana 31. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće:
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika od 24. juna 2011. godine sa izmenama i to:
- "Nagrada stečajnog upravnika" umesto iznosa "651.205,34 dinara" treba da stoji iznos "451.514.46" dinara
- "Isplata poveriocima četvrtog isplatnog reda" umesto iznosa "1.256.553,77 dinara" treba da stoji iznos "1.456.244,65 dinara".
2. Određuje se rezervacija sredstava na ime troškova stečajnog postupka u iznosu od 216.724,10 dinara.
3. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 451.514,46 dinara.
4. Nalaže se stečajnom upravniku poveriocima četvrtog isplatnog reda isplati iznos od 1.456.244,65 dinara, u skladu sa izmenjenom specifikacijom, koja čini sastavni deo ovog rešenja, u roku od osam dana od pravnosnažnosti rešenja.
5. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, matični broj 07186088, PIB 100336275.
6. Stečajnu masu stečajnog dužnika činiće potraživanje stečajnog dužnika po rešenjima o izvršenju Privrednog suda u Nišu I br. 589/07 i I br. 588/07 (po presudi 8 P br. 568/07 od 31. avgusta 2006. godine), I br. 61/08 (po presudi 6 P br. 5/07 od 16. oktobra 2007. godine), Iv br. 2291/08, I br. 449/10 (po presudi 3 P br. 213/10), I br. 571/09, I br. 705/10, I br. 86/11, Iv br. 650/07, Iv br. 144/08, u parnici pred Privrednim sudom u Nišu 3 P br. 430/11, 1 P br. 927/10, po presudi Privrednog suda u Nišu 4 P br. 167/08 od 29. decembra 2008. godine, 1 P br. 906/10 od 8. juna 2010. godine, po rešenju o izvršenju Privrednog suda u Leskovcu Iv br. 2308/07, u parnicama pred Osnovnim sudom u Nišu 5 P br. 1816/11, 5 P br. 1914/10 i u krivičnim predmetima pred Osnovnim sudom u Nišu 6 K br. 7767/10, 9 K br. 3774/10, K br. 1931/06, 9 K br. 489/10 i 4 K br. 3214/10.
7. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 6. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Ljubomir Kostić iz Niša.
8. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravnosnažnosti postupka iz stava 6. izreke ovog rešenja.
9. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Bio King" d.o.o.

20323051

2. St. broj 484/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2080

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija AD iz Novog Sada, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, 13. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, matični broj 20323051, PIB 105289780, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Pavle Nikolić iz Pirota.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII. Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Mit produkt" d.o.o.

 

5. St. broj 573/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 573/2010 od 7. septembra 2011. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad "Mit produkt" d.o.o. u stečaju iz Rabrova, za 26. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 76/III u Privrednom sudu Požarevac.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Candy" d.o.o.

6982816

St. broj 247/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca, matični broj 6982816, PIB 101584819, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Nebojša Jočić iz Požarevca.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 9. septembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda, 20. jula 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Petrovac, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredni društvo "Ciglana MBC-2001" a.d.

 

1. St. b roj 539/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1180

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Ciglana+MBC+2001.shtml/seo=/companyid=25761

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u predmetu stečaja nad privrednim društvom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, po povereniku Ani Malivuković, dane 6. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32 i to za 5. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

 

 

5. St. broj 15/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određen nastavak ispitnog ročišta za 7. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Zlatibor gradnja" a.d.

17123246

6. St. broj 170/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2050

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZLATIBOR-GRADNJA.shtml/seo=/companyid=10627

Privredni sud u Užicu, 6. St. broj 170/2011 od 9. septembra 2011. godine:
Usvojen je predlog predlagača, "Jelen Do" a.d. Jelen Do i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Zlatibor gradnja" a.d. Užice Radnička b.b., PIB 101779133, matični broj 17123246, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Avramović Budimir dipl. ecc iz Užica, Užičkih heroja 10.
Određuje se ispitno ročište za 9. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 14. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda dana 9. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Kapitel" d.o.o.

 

2. St. broj 136/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni u predmetu stečaja nad "Kapitel" d.o.o. iz Užica, obaveštava poverioce da je Milutin Stojčić - osnivač preduzeća "Kapitel" podneo Plan reorganizacije i da je ročište za razmatranje i glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Kapitel" d.o.o. iz Užica, određeno za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 50/III.
Pozivaju se zainteresovana lica, da izvrše uvid u predloženi Plan reorganizacije, koji se nalazi u pisarnici ovoga suda, s tim što uvid mogu izvršiti sve do dana ročišta određenog za razmatranje i glasanje.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu koje je određeno radi razmatranja i glasanja o predloženom Planu reorganizacije.
Poverioci o predloženom Planu reorganizacije mogu glasati i pismeno, putem glasačkih listića "koje će dostaviti sudu do dana ročišta".

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"IKL Aksijal" d.o.o.

06663559

22. St. broj 1305/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=669

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem broj 22. St. 1305/2010 od 23. decembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "IKL Aksijal" d.o.o., Beograd, Knez Danilova 23-25, matični broj 06663559, PIB 100244651.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 25. marta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Quadro duo" d.o.o.

 

1. St. broj 1556/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145, pod br. 1. St. 1556/2011 objavljuje obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "Quadro duo" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca, Vojvode Mišića 145. Prva sednica će se održati 28. septembra 2011. godine u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 113, u prostoru poverioca "Reiffeisen banka" AD, sa početkom u 10,00. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika skupštine poverilaca.
2. Određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Moto gama

17173812

2. St. broj 1931/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem Posl. br. 2. St. broj 1931/2011 od 13. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad Moto gama iz Donje Mutnice, Donja Mutnica b.b., matični broj 17173812, PIB: 101721020.
II - Za stečajnog sudiju imenovan je Milivoje Ikonić sudija ovog suda.
III - Za stečajnog upravnika imenovana je Stojanović Dragica iz Beograda.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana do objavljivanja oglasa o pokretanju postupka stečaja nad Moto gama iz Donja Mutnica, Donja Mutnica bb, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 29. decembar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica 110.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje sa 24. oktobar 2011. godine, u 9,00 časova u zgradi Suda, Masarikova 2, sudnica broj 110.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće "Naftni kablovi" d.o.o.

17490443

48. St. broj 1842

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1717

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 1842/2011 od 31. maja 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Naftni kablovi" d.o.o., Beograd, Svetozara Radića 7a, matični broj 17490443, PIB 102975648.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 7. oktobar 2011. godine u 11,00 časova.
3. Ispitno ročište zakazuje se za 28. oktobar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće "Medico trade & partners" d.o.o.

 

48 St. broj 487/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1767

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 487/2011 od 7. juna 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem "Medico trade & partners" d.o.o., Beograd, Despota Stefana 1a.
2. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 21. oktobar 2011. godine.
3. Završno ročište radi donošenja odluke u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o stečaju zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine u 9,30 časova.
4. Ostavlja se poveriocima stečajnog dužnika rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" u kome mogu podnetu zahtev za dalje sprovođenje postupka stečaja i izvrše uplatu sredstava neophodnih za pokriće troškova stečajnog postupka u iznosu od 300.000,00 dinara, koji je iznos potrebno uplatiti u navedenom roku na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02.
4. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Superba DOO" d.o.o.

 

17. St. broj 457/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćalić, rešenjem br. 17 St. 457/2011 od 15. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Superba DOO" d.o.o. iz Beograda, Avalska 5/5.
I Za stečajnog upravnika imenuje se Aleksandar Lakić iz Beograda.
II Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
III Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
IV Obaveštavaju se poverioci da je prvo poverilačko ročište zakazano za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
V Ispitno ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova.
VI Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242, II sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o.

17586629

36. St. broj 1511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "Pharmaci Žad" d.o.o. Beograd, Terazije 42, matični broj 17586629, PIB broj 103580592, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branislav Ilić iz Beograda, Dubljanska 24.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za 23. septembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

17411365

7. St. broj 2753/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 2753/10 od 24. februara 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o., Beograd, Vodovodska 172, matični broj 17411365, PIB 102028007.
II Ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazano je za 10. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
III Na ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/2011 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog prvog poverilačkog ročišta zakazanog za 16. septembar 2011. godine u 9,40 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o.

6340954

St. broj 605/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2068

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Jadar - metal" d.o.o., Dušanova 24, Valjevo, matični broj 6340954 PIB 101899882 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorovića 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 23. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Inženjeringpromet" AD

7318502

St. broj 569/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2099

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INZENJERINGPROMET.shtml/seo=/companyid=835

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Inženjeringpromet" AD Ub, Kralja Petra 1 oslobodioca 27, doneo je 9. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Inženjeringpromet" AD Ub. Kralja Petra 1 oslobodioca 27, matični broj 7318502, PIB 101350356, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 18. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o.

 

1. St. broj 33/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće sastavljeno od sudije Branislava Jovović, kao predsednika veća, i sudija Radisava Obradović i Vukice Dobrivojević, kao članova veća, obaveštava poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom DP za hemizaciju i semenarstvo "AGROSEME" d.o.o., Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 33/2010, održati dana 20. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Zemljoradnička zadruga "SLOGA"

7126689

1. St. broj 450/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=715

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 450/2011 od 30. avgusta 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "SLOGA" Despotovac, Despota Stevana 71, matični broj 7126689, PIB 100884425, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. avgusta 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Živan Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0165. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Živanu Jovanoviću iz Kragujevca u bruto iznosu od 1.819.308,00 dinara, što je protivvrednost od 17.960 EUR, s tim da se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade od 180.000,00 dinara istom ima isplatiti konačna nagrada za rad i to u iznosu od 1.639.308,00 dinara, što je protivvrednost od 16.183 EUR, a sve u roku od osam dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Niški vg-4" d.o.o.

20052660

2St. broj 464/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2037

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem od 31.08.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Niški vg-4" d.o.o., Kragujevac, Kumanovska 1/3, matični broj 20052660, PIB 103919013. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Stanislav Zdravković, licencirani stečajni upravnik iz Rakitova, Dragana Simijonovića b.b., sa licencom broj 155-0117.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 6.10.2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 31.08.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"RAS promet" d.o.o.

073770385

5. St. broj 398/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem br. St. 398/2011 od 9. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "RAS promet" d.o.o. Novi Pazar, Relje Krilatice 51, mat. br. 073770385, PIB 100743100. Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, br. tel. 063/354-817. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", ili dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 27. decembar 2011. godine u 10 časova u istom sudu soba broj 15. Stečajni postupak je otvoren 9. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Beograd" i dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema isto ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija

07194439

St. broj 791/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika Društvenog preduzeća za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom Društvenim preduzećem za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Šumadija iz Kruševca u likvidaciji JNA 35, matični broj 07194439, PIB 100323386.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Plantažkoop"

07283407

6. St. broj 693/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=433

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANTAZKOOP.shtml/seo=/companyid=11699

Privredni sud u Leskovcu, objavljuje da je u predmetu St. broj 693/2010 u kome je stečajni dužnik "Plantažkoop" u stečaju iz Donjeg Stopanja, matični broj 07283407, određeno ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije od strane "Tehnoservis" d.o.o. iz Leskovca, za 29. septembar 2011. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.
Nacrt plana nalaziće se na oglasnoj tabli suda i u Registru privrednih subjekata.
Obaveštenje o ročištu za razmatranje plana reorganizacije od strane poverilaca biće oglašeno u "Službenom glasniku RS", u listu "Danas" i u listu "Blic", da bi se poverioci na taj način upoznali sa sadržinom plana.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "Bonard"

20129719

6. St. broj 611/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2030

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, koju zastupa po ovlašćenju Radmila Jakovljević, dana 30. maja 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 13. jula 2010. godine, od strane predlagača OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se diplomirani ekonomista Branislav Milosavljević iz Vladičinog Hana, Njegoševa 28.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku Republike Srbije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 7. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar oslobođenja 2, sudnica 4.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28. septembar 2011. godine, u 10,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je dana 30. maja 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja bb.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Napredak" a.d.

7105312

6. St. 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1281

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=318

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad dužnikom "Napredak" a.d. Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 7105312, PIB broj 100333791, a po predlogu za otvaranje stečaja od strane predlagača "Grafo NiN" d.o.o. Beograd, Viline vode broj 47, dana 24. avgusta 2011. godine, doneo je: rešenje.
Poverilačko ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u ul. Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

ZZ "Malča"

07186088

3. St. broj 14/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Momira Tasića, predsednika veća i sudija Ljiljane Pejić i Vojkana Mitrovića, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, na završnom ročištu održanom dana 31. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće:
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika od 24. juna 2011. godine sa izmenama i to:
- "Nagrada stečajnog upravnika" umesto iznosa "651.205,34 dinara" treba da stoji iznos "451.514.46" dinara
- "Isplata poveriocima četvrtog isplatnog reda" umesto iznosa "1.256.553,77 dinara" treba da stoji iznos "1.456.244,65 dinara".
2. Određuje se rezervacija sredstava na ime troškova stečajnog postupka u iznosu od 216.724,10 dinara.
3. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 451.514,46 dinara.
4. Nalaže se stečajnom upravniku poveriocima četvrtog isplatnog reda isplati iznos od 1.456.244,65 dinara, u skladu sa izmenjenom specifikacijom, koja čini sastavni deo ovog rešenja, u roku od osam dana od pravnosnažnosti rešenja.
5. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ZZ "Malča" u stečaju iz Malče, matični broj 07186088, PIB 100336275.
6. Stečajnu masu stečajnog dužnika činiće potraživanje stečajnog dužnika po rešenjima o izvršenju Privrednog suda u Nišu I br. 589/07 i I br. 588/07 (po presudi 8 P br. 568/07 od 31. avgusta 2006. godine), I br. 61/08 (po presudi 6 P br. 5/07 od 16. oktobra 2007. godine), Iv br. 2291/08, I br. 449/10 (po presudi 3 P br. 213/10), I br. 571/09, I br. 705/10, I br. 86/11, Iv br. 650/07, Iv br. 144/08, u parnici pred Privrednim sudom u Nišu 3 P br. 430/11, 1 P br. 927/10, po presudi Privrednog suda u Nišu 4 P br. 167/08 od 29. decembra 2008. godine, 1 P br. 906/10 od 8. juna 2010. godine, po rešenju o izvršenju Privrednog suda u Leskovcu Iv br. 2308/07, u parnicama pred Osnovnim sudom u Nišu 5 P br. 1816/11, 5 P br. 1914/10 i u krivičnim predmetima pred Osnovnim sudom u Nišu 6 K br. 7767/10, 9 K br. 3774/10, K br. 1931/06, 9 K br. 489/10 i 4 K br. 3214/10.
7. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 6. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Ljubomir Kostić iz Niša.
8. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravnosnažnosti postupka iz stava 6. izreke ovog rešenja.
9. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Bio King" d.o.o.

20323051

2. St. broj 484/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2080

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija AD iz Novog Sada, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, 13. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bio King" d.o.o. iz Popovca, matični broj 20323051, PIB 105289780, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Pavle Nikolić iz Pirota.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII. Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Mit produkt" d.o.o.

 

5. St. broj 573/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 573/2010 od 7. septembra 2011. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad "Mit produkt" d.o.o. u stečaju iz Rabrova, za 26. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 76/III u Privrednom sudu Požarevac.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Candy" d.o.o.

6982816

St. broj 247/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca, matični broj 6982816, PIB 101584819, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Nebojša Jočić iz Požarevca.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 9. septembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda, 20. jula 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Petrovac, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Candy" d.o.o. iz Petrovca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredni društvo "Ciglana MBC-2001" a.d.

 

1. St. b roj 539/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1180

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Ciglana+MBC+2001.shtml/seo=/companyid=25761

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u predmetu stečaja nad privrednim društvom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, po povereniku Ani Malivuković, dane 6. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Ciglana MBC-2001" a.d., u stečaju iz Stare Pazove, Kamenjarova 32 i to za 5. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

 

 

5. St. broj 15/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određen nastavak ispitnog ročišta za 7. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Zlatibor gradnja" a.d.

17123246

6. St. broj 170/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2050

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZLATIBOR-GRADNJA.shtml/seo=/companyid=10627

Privredni sud u Užicu, 6. St. broj 170/2011 od 9. septembra 2011. godine:
Usvojen je predlog predlagača, "Jelen Do" a.d. Jelen Do i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Zlatibor gradnja" a.d. Užice Radnička b.b., PIB 101779133, matični broj 17123246, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Avramović Budimir dipl. ecc iz Užica, Užičkih heroja 10.
Određuje se ispitno ročište za 9. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 14. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda dana 9. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Kapitel" d.o.o.

 

2. St. broj 136/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni u predmetu stečaja nad "Kapitel" d.o.o. iz Užica, obaveštava poverioce da je Milutin Stojčić - osnivač preduzeća "Kapitel" podneo Plan reorganizacije i da je ročište za razmatranje i glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Kapitel" d.o.o. iz Užica, određeno za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 50/III.
Pozivaju se zainteresovana lica, da izvrše uvid u predloženi Plan reorganizacije, koji se nalazi u pisarnici ovoga suda, s tim što uvid mogu izvršiti sve do dana ročišta određenog za razmatranje i glasanje.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu koje je određeno radi razmatranja i glasanja o predloženom Planu reorganizacije.
Poverioci o predloženom Planu reorganizacije mogu glasati i pismeno, putem glasačkih listića "koje će dostaviti sudu do dana ročišta".