Aktuelne vesti na dan 01. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 90 OD 30.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • IZVRŠENJE PREMA IZVRŠNOM DUŽNIKU U RESTRUKTURIRANJU
 • NAKNADNO OCENJIVANJE RADA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE BIO PRIVREMENO UDALJEN IZ SLUŽBE
 • POKRETANJE POSTUPKA ZA PROMENU U STANJU INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG
 • PRIVREMENO ODJAVLJIVANJE DELATNOSTI OD STRANE PREDUZETNIKA ČIJI SE RAČUN

 

 • NALAZI U BLOKADI
 • UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME SA KLAUZULOM O PROBNOM RADU
 • KOMENTAR NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2011. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2011

Izvođenje radova

Korisnici podsticajnih sredstava

Visina podsticajnih sredstava i pravo na korišćenje

Kontrola plodnosti

Besplatna kontrola plodnosti i kalcizacija poljoprivrednog zemljišta

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava i povraćaj sredstava usled pojave vodoleža

Raspodela podsticajnih sredstava

 • ZAŠTITA ENERGETSKIH OBJEKATA PREMA ZAKONU O ENERGETICI

Korišćenje nepokretnosti drugog vlasnika

Izmeštanje energetskog objekta

Izvođenje radova u blizini energetskog objekta

Odgovornost za prouzrokovanu štetu

Sporazum o naknadi štete

Tužba za naknadu štete

 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI: • 1 - 15. decembar 2011. godine •

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Minimalna zarada za 2011. godinu

Formule za preračun na bruto od zavisnosti od neto zarade

Propisane osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima

Naknada troškova i druga primanja

Vrednost javnih nabavki

Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Cena usluga porodičnog smeštaja od 1.11.2011. godine

 • NEMOGUĆNOST PRUŽANJA USLUGA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE TREĆIM LICIMA U CILJU OSTVARIVANJA PROFITA
 • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Decembar 2011. / Januar 2012. godine •

 

 • INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA OKTOBAR 2011. GODINE

Indeksi industrijske proizvodnje u Republici Srbiji

Indeksi industrijske proizvodnje u Republici Srbiji, po nameni, sektorima i oblastima

Desezonirani indeksi industrijske proizvodnje

Indeksi industrijske proizvodnje u Vojvodini, po nameni, sektorima i oblastima

 

 • PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI ZA OKTOBAR 2011. GODINE
 • PORESKI TRETMAN UNIŠTAVANJA RASHODOVANIH DOBARA

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-1323/2007-04 od 29.10.2007. godine

"...na uništena rashodovana osnovna sredstva PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 18%. Osnovicu za obračun PDV čini nabavna cena tih ili sličnih dobara utvrđena u skladu sa članom 18. st. 1. i 2. Zakona, pri čemu Zakonom i podzakonskim propisima nije propisana obaveza obaveštavanja poreskog organa o uništavanju rashodovanih osnovnih sredstava."

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-03762/2010-04 od 11.1.2011. godine

"...Prema tome, na promet dobara bez naknade (slanje na uništavanje), koja je obaveznik PDV zamenio u garantnom, odnosno vangarantnom roku, jer je utvrđeno da su neispravna, pri čemu je pri nabavci predmetnih dobara obveznik PDV mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza, PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom. U ovom slučaju, osnovicu za obračunavanje PDV čini nabavna cena tih ili sličnih dobara u momentu prometa, u koju nije uračunat PDV. Nabavnom cenom, kao osnovicom za obračunavanje PDV, smatra se cena po kojoj se takva ili slična dobra mogu nabaviti u momentu slanja na uništavanje, a koja ne sadrži PDV, a ako je reč o dobrima koja nemaju vrednost, u tom slučaju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.
Pored toga, kada obveznik PDV šalje na uništavanje dobra koja su posle upotrebe postala opasan otpad u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da predmetna dobra nemaju vrednost."

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-3614/2010-04 od 13.1.2011. godine

"...Prema tome, kada obveznik PDV, sticalac licence za distribuciju filmova, koji je filmske naslove narezivao na diskove, zapakivao ih i celofanirao, pošalje na uništavanje, odnosno uništi DVD-je za koje je istekla licenca, PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom. U ovom slučaju, osnovicu za obračunavanje PDV čini cena koštanja tih ili sličnih dobara u momentu prometa, u koju nije uračunat PDV.
Pored toga, ako je u konkretnom slučaju reč o dobrima koja se, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom, smatraju opasnim otpadom, u tom slučaju pri slanju na uništavanje, odnosno pri uništavanju tih dobara, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV." … DALJE U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 

 • NEPLAĆENO ODSUSTVO SA RADA LICA ZAPOSLENOG SA 50% RADNOG VREMENA
 • NAKNADNA KONTROLA PRIHVAĆENE CARINSKE DEKLARACIJE: • Sporovi povodom zahteva deklaranata da se u postupku naknadne kontrole prihvaćene deklaracije izvrši izmena ili dopuna deklaracije •

Savezni Carinski zakon

Republički Carinski zakon

Važenje prava

Novi Carinski zakon

Sudska praksa

Zaključak

Izvoz i uvoz po ekonomskoj nameni Evropske unije1)

2. Izvoz i uvoz po ekonomskim zonama zemalja1)

Izvoz i uvoz Republike Srbije po razvijenosti zemalja i ekonomskoj nameni1)2)

Izvoz i uvoz Republike Srbije po odabranim zemljama

ODRŽAN OKRUGLI STO U VEZI PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA KOJE ĆE SVETSKA BANKA PODRŽAVATI U SRBIJI U NAREDNE ČETIRI GODINE

Odbor za finansije Narodne skupštine i Kancelarija Svetske banke u Srbiji organizovali su danas okrugli sto namenjen narodnim poslanicima i zaposlenima u Službi Narodne skupštine pod nazivom "Strategija partnerstva sa Srbijom za 2012-2015. godinu".

Na okruglom stolu predstavljen je Predlog programa Svetske banke za ovaj period i razmenjena mišljenja o projektima koje će Svetska banka podržavati u Srbiji u naredne četiri godine.

Lu Brefor (Loup Brefort), šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji održao je kraću prezentaciju aktivnosti koje ova organizacija namerava da sprovodi u naredne četiri godine u Srbiji. Brefor je podsetio da je poslednja strategija doneta 2007.godine, kao i da trenutno u Srbiji realizuje 11 projekata, od kojih su neki već implementirani, dok se neki završavaju. Najznačajniji projekat trenutno je podrška izgradnji dela Koridora 10 na deonicama Niš-bugarska granica i Niš-makedonska granica, kao i podrška projektima u poljoprivredi, zdravstvu, energetskoj efikasnosti tj. projektu gasifikacije u Srbiji, kao i finansiranje javnih infrastruktura i pomoć budžetu u delu "zatvaranja" budžetskog deficita. Brefor je napomenuo i da Svetska banka daje zajmove po najpovoljnijim uslovima, navodeći kao primer zaduživanje na 17 godina, uz 5 godina grejs perioda i kamatnu stopu LIBOR+0,4 procenta marže. Predstavljajući planove za period 2012-2015. godina, koji su dogovoreni sa Vladom, Brefor je istakao da će Svetksa banka finansirati, na prvom mestu, razvoj konkurentnosti privrede i investirati u društveni sektor, sa posebnim osvrtom na smanjenje efekata krize na građane. U naredne dve godine Svetska banka uložiće između 350 i 400 miliona dolara u projekte u Srbiji, a nakon tog perioda izvršiće reviziju, na osnovu koje će krajem 2013.godine doneti odluku koliko je sredstava potrebno uložiti u naredne dve godine za završetak projekata. Nastaviće se sa finansijskom podrškom budžetu i reformi javne potrošnje, a planirano je da se značajna sredstva ulože u održavanje putne/magistralne infrastrukture na pravcu Koridora 10. Takođe, nastaviće se i sa finansiranjem programa u zdravstvu, a pre svega u nabavku opreme za zdravstvene centre i poboljšanje zdravstvene zaštite građana.

Govoreći o mogućim novim projektima, Brefor je naveo da je Svetska banka zainteresovana i za investiranje u projekte o energetskoj efikasnosti, tržište rada (programi razvoja novih veština kod nezaposlenih), a posebno u projekte namenjene poljoprivrednom sektoru. Projekti će biti originalni i neće se preklapati sa projektima koje u Srbiji sprovode druge međunarodne finansijske organizacije. Dodatno će biti podržani i projekti u Srbiji koji imaju regionali karakter, kao što su projekti koji se odnose na zaštitu od poplava u području reka Drine i Save.

Završavajući prezentaciju budućih aktivnosti Svetske banke, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji istakao je i da za impelemtaciju ove strategije postoje rizici, kao što su predstojeći parlamentarni i predsednički izbori, efekat krize u Evropi i spora privatizacija javnih preduzeća u Srbiji.

Po predstavljenoj strategiji narodni poslanici diskutovali su sa predstavnicima Kancelarije Svetske banke o rizicima implementacije strategije, ispunjavanju obaveza Srbije prema ovoj organizaciji, pre svega otplaćivanju odobrenih zajmova, uticaju krize na zaposlenost u Srbiji, nastavku dijaloga o reformi penzionog sektora i problemima sa kojima se Srbija suočava u tom procesu, pitanju podrške agrobiznisu i poljoprivrednoj proizvodnji, završetku zakonodavnog okvira za poljoprivredu, pitanju uređenja zemljišta u smislu njegovog kvaliteta i navodnjavanja, donošenju nove Strategije poljoprivrede u Srbiji koja pomera ciljeve ka preradi primarnih proizvoda, ali i o projektima koje će finansirati Svetska banka, a koji su šansa za nova zapošljavanja u Srbiji.

Na kraju, Lu Brefor pozvao je narodne poslanike na prezentaciju novog memoranduma o ekonopmskoj efikasnosti, koji će biti predstavljen sledeće nedelje u Beogradu, podsetivši su da sva dokumenta koja ova organizacija donese javna.

Okruglom stolu su ispred Odbora za finansije prisustvovali zamenica predsednika Odbora za finansije Branka Ljiljak, članovi ovog Odbora Jorgovanka Tabaković, Igor Bečić i Milan Vučković, kao i članovi Odbora za poljorpivredu Arpad Fremond i Siniša Stamenković, kao i zaposleni u stručnoj Službi Narodne skupštine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.11.2011.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 30. NOVEMBRA 2011. GODINE

Vlada Vojvodine održala je danas svoju 128. sednicu na kojoj je usvojen predlog Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu o imenovanju članova Odbora za dodelu nagrade "Vihor", godišnjeg priznanja najboljem sportisti u Vojvodini za 2011. godinu. Po rečima pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Modesta Dulića, ova nagrada će biti dodeljena po deveti put, a sastoji se od figurine i novčanog iznosa.

Odluku o nagrađenima treba da donese Odbor za dodelu priznanja u oblasti sporta, čiji se članovi svake godine biraju iz redova zaslužnih sportista, trenera i sportskih radnika, dok je predsednik predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju pripremio je "Informaciju o stanju delatnosti socijalne zaštite i postojećim posebnim programima sa aspekta populacione politike u predškolskim ustanovama APV." Podsekretar u sekretarijatu, Novka Mojić iznela je podatke o potrebi unapređivanja svih vidova socijalne zaštite u pokrajinskim predškolskim ustanovama, koja uz vaspitno-obrazovnu, treba da pronađe svoje mesto u radu sa decom. Trenutno samo devet opština u svojim predškolskim ustanovama ima ovaj oblik zaštite i praćenja dece u vrtićima, koje finansira lokalna samouprava, a način ostvarivanja programa potvrđuju ministar nadležan za socijalnu politiku i Ministarstvo prosvete. Programi socijalne zaštite dece, bilo da se radi o oblicima zlostavljanja, zanemarivanju ili nedovoljne socijalne sigurnosti trebalo bi da budu dostupni u svim sredinama. Za takav rad koji posebno obuhvata i prevenciju različitih teškoća kod dece, bilo da je reč o individualnom, grupnom ili radu na nivou porodice, potrebno je u predškolskim ustanovama obezbediti i odgovarajuće kadrove - socijalne radnike.

Na današnjoj sednici Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine podneo je pokrajinskoj Vladi "Informaciju o radu na poslovima u prvostepenom upravnom postupku u 2011. godini - davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu." Po rečima podsekretara dr Slobodana Puzovića, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je određen kao organ odgovoran za sprovođenje postupka procene uticaja za projekte za koje odobrenje za izvođenje izdaje organ AP Vojvodine.

U izveštajnom periodu primljeno je 51 zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja, 20 zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i 16 zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Od ukupnog broja podnetih zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja, za 4 zahteva doneto je Rešenje o potrebi procene uticaja, a za 16 Rešenje o nepristupanju izradi studije. Što se tiče zahteva za davanje saglasnosti na studiju, 3 zahteva je pozitivno rešeno, dok je 1 projekat odbijen. Procena uticaja na životnu sredinu se vrši za projekte koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekta koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Strateška procena vrši se za planove, programe i osnove (u daljem tekstu planove i programe) u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine vodi evidenciju o sprovedenim postupcima i donetim odlukama kao javnu knjigu, a prema Pravilniku, kojim je definisano da se uporedo sa vođenjem javne knjige formira i elektronska baza podataka. Elektronska baza podataka sadrži sve podatke vezane za postupak procene uticaja na životnu sredinu (do sada je uneto 290 obrađenih zahteva) dostupna je javnosti putem interneta na adresi http://www.ekovojvodina.gov.rs/.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 30.11.2011.

U SKLADU SA NACRTOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU - ZA UDRUŽENJA, FONDACIJE I ZADUŽBINE, KAO I ZA KUĆNE SAVETE, BIĆE UVEDENO POJEDNOSTAVLJENO KNJIGOVODSTVO

Ministarstvo finansija je prihvatilo većinu amandmana na Nacrt predloga zakona o računovodstvu kog su predložile Građanske inicijative i Evropski centar za neprofitno pravo.

Za udruženja, fondacije i zadužbine, kao i za kućne savete, biće uvedeno pojednostavljeno knjigovodstvo, potvrđeno nam je na današnjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva finansija.

Neprofitne organizacije će se u predlogu Zakona o računovodstvu tretirati drugačije od profitnih pravnih lica (u knjigovodstvu, vođenju poslovnih knjiga, primeni kontnog plana itd.).

Predstavnici Ministarstva finansija su imali veliko razumevanje za amandman koji se ticao uvođenja ravnopravnog tretmana crkava i verskih zajednica sa ostalim privatnim nedobitnim pravnim licima, koji je predlagao da se one ne izuzimaju iz obaveza koje definiše Nacrt zakona. Međutim, ovoj oblasti tek predstoji uređivanje i to nakon najavljenih konsultacija sa Ministarstvom vera i proveravanja postojećih registara.

Nakon današnjeg sastanka Ministarstvo finansija će usvojiti amandmane i napraviti nov predlog Zakona o računovodstvu za kog se nadamo da će uvesti promene u dosadašnjem tretmanu prema neprofitnim organizacijama.

Dokument sa detaljno obrazloženim komentarima na Nacrt zakona o računovodstva možete pročitati na http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4448&sectionId=1.

Više o uvođenju neprofitnog računovodstva možete saznati u publikaciji Građanskih inicijativa "MOGUĆNOSTI UVOĐENJA POSEBNOG RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE U SRBIJI http://www.gradjanske.org/page/civilSocietyDevelopement/sr/center/publications.html
Aktivnosti na poboljšanju pravnog i finansijskog okvira za delovanje organizacija civilnog društva, Građanske inicijative sprovode u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC) a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

 

KOMENTARI NA NACRT ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

 

Član  2. stav 2. Nacrta:

"Druga pravna lica iz stava 1. ovog člana su pravna lica čije se poslovanje
delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u
celini po osnovu učlanjenja  (političke organizacije, sindikalne organizacije sa
svojstvom pravnog lica,  udruženja,  komore i dr.  organizacije organizovane po
osnovu učlanjenja)".

Član 2. stav 2. Nacrta menja se i glasi:

Druga pravna lica iz stava 1. ovog člana su pravna lica čije se poslovanje
delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora (zadužbine, fondacije), a delom ili u celini po osnovu učlanjenja  (političke organizacije, sindikalne organizacije,  udruženja,  komore, crkve, verske zajednice i dr.  organizacije sa svojstvom pravnog lica organizovane po osnovu učlanjenja).

Obrazloženje:

U članu 2.stav 2. Nacrta, kojim se precizira formulacija "drugih pravnih lica" iz stava 1. istog člana, izrekom se kao adresati Zakona ne navode zadužbine i fondacije, kao nečlanski oblici nedobitnog organizovanja, već samo članski oblici nedobitnog organizovanja (političke i sindikalne organizacije, itd). Da bi se u primeni Zakona izbegle eventualne nedoumice u pogledu adresata Zakona, predložene su gore navedene dopune člana 2. stav 2. Nacrta.

Pored toga, u stavu 2 se kao adresati Zakona, navode: "političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, udruženja, komore i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja" (kurzivi naši). Ova formulacija je zbunjujuća, zbog toga što, suprotno intenciji stava 2, sugeriše da se, od navedenih oblika organizovanja, samo od sindikalnih organizacija zahteva da imaju svojstvo pravnog lica. Eventualne nedoumice u jezičkom tumačenju ovog stava treba posmatrati u svetlu činjenice da u našem pravu udruženja mogu da deluju sa ili bez svojstva pravnog lica (član 2. stav 3. Zakona o udruženjima). Stoga predlažemo formulaciju kojom se precizira da se ovaj Zakon primenjuje na sve navedene oblike članskog organizovanja sa svojstvom pravnog lica.

Konačno, u članu 2. stav 6. navodi se da se odredbe ovog Zakona ne odnose na crkve i verske zajednice. S obzirom da se poslovanje crkava i verskih zajednica takođe finansira iz javnih prihoda, drugih namenskih izvora, ili članarine, nema nikakvog opravdanog razloga javnog interesa da i ovi pravni subjekti ne budu adresati Zakona. Pre svega, saglasno članu 44(1) Ustava Republike Srbije, crkva i verske zajednice su odvojene od države,  odnosno pripadaju kategoriji (članskih) privatno-pravnih lica (videti takođe član 9-16. kao i član 24. Zakona o crkvama i verskim zajednicama: "na imovinu crkve, verske zajednice ili verske organizacije koja je brisana iz Registra shodno se primenjuju propisi o udruženjima", kurzivi autora). Privilegovani tretman crkava i verskih zajednica u odnosu na druga privatno-pravna lica- adresate ovog Zakona, kada je reč o obavezi vođenja računovodstva, suprotan je pravnom načelu jednakog (zakonskog) tretmana (fizičkih i pravnih) lica koja se nalaze u istom pravnom položaju. Pored toga, ove odredbe su u suprotnosti i sa članom 97. stav 1. alineja 11. Ustava kojim se predviđa da Republika Srbija ostvaruje: "kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica". Ustavom se ne uređuju nikakvi izuzeci od ove obaveze, niti ostavlja mogućnost da se takak izuzetak propiše zakonom. Kako će se ova kontrola ostvarivati, kada je reč o crkvama i verskim zajednicama, ukoliko su navedena lica izuzeta od primene ovog Zakona? 

Izuzimanje crkava i verskih zajednica od primene odredbi ovog Zakona nema uporišta ni u Zakonu o crkvama i verskim zajednicama. Član 30. Zakona o crkvama i verskim zajednicama predviđa da:  "crkve i verske zajednice mogu biti potpuno ili delimično oslobođene poreskih i drugih obaveza, u skladu sa zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod" (kurzivi naši). Očigledno je da se termin" obaveza" u članu 30. Zakone ne može tumačiti in extenso, tako da predstavlja pravni osnov da se navedena lica izuzmu od obaveze vođenja knjigovodstva kako zbog prethodno navedenog ograničenja u članu 97. stav 1. alineja 11. Ustava, tako i zbog činjenice da se nacrtom Zakona o knjigovodstvu ne uvodi nikakav javni prihod.

Dodaje se novi stav posle člana 2. stav 3, koji glasi:

Odredbe ovog zakona primenjuju se na zadužbine, fondacije i udruženja koja su osnovana saglasno Zakonu o udruženjima, samo ako poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Udruženje građana i drugo pravno lice – nedobitna organizacija koje ne ostvaruje prihode od obavljanja delatnosti na tržištu ili čiji je ukupan godišnji prihod u obračunskom periodu manji od 3.000.000 din. mogu odlučiti da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva (alternativa čiji je višak prihoda nad rashodima koji su ostvareni na tržištu preko iznosa na koji se ne plaća porez na dobit shodno propisima iz oblasti poreza na dobit (ili preko 400.000 din).
Ministar finansija bliže propisuje vrste i sadržinu poslovnih knjiga i drugih evidencija po sistemu prostog knjigovodstva iz prethodnog stava.
Obrazloženje: 
Videti amandmane na član 4. Zakona

Član 2. stav 6. Nacrta:

"Odredbe ovog zakona ne odnose se na budžete i korisnike budžetskih sredstava, crkve, verske zajednice, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno".

Član 2. stav 6. Nacrta menja se i glasi:

Odredbe ovog zakona ne odnose se na budžete i korisnike budžetskih sredstava, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Obrazloženje: Videti obrazloženje na član 2. stav 2. Nacrta.

Posle člana 2. stav 6. dodaje se novi stav koji glasi:

Odredbe ovog zakona ne odnose se na skupštinu stanara, odnosno savet zgrade koji ne ostvaruje prihode na tržištu.

Obrazloženje.

Održavanje stambenih zgrada uređeno je Zakonom o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/01 i 101/05). Zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu održavanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na održavanju kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline i uređuje način upravljanja stambenom zgradom.

Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Stambena zgrada ima račun kod banke i pečat.

Stambena zgrada, kao pravno lice u delu koji se odnosi na investiciono i tekuće održavanje, vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva po kontnom okviru koji je propisan Pravilnikom o kontnom okviru za privredna društva.

Na pitanje da li je stambena zgrada obavezna da sastavlja godišnji finansijski izveštaj, Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je mišljenje sledeće sadržine:

„Povodom vašeg dopisa od 05. 02. 2007. godine, kojim tražite mišljenje da li je savet zgrade obavezan da sastavlja godišnji finansijski izveštaj, obaveštavamo vas o sledećem:
Prema našem mišljenju, stambena zgrada kao pravno lice, u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, . . . i 101/05), sastavlja i dostavlja nadležnom organu finansijski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/06) u kojem prikazuje imovinu i obaveze i prihode i rashode samo za poslovanje koje je u vezi sa održavanjem i korišćenjem stambene zgrade. (Ministarstvo finansija Republike Srbije, br. 401-00-00178/2007-16 od 17.04.2007. godine)“

Citirane odredbe obavezuju sve skupštine stanara (savet zgrade) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (glavna knjiga, pomoćne knjige, dnevnik) i da sastavljaju i podnose redovne godišnje finansijske izveštaje (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks pošto se mahom razvrstavaju u mala pravna lica) što ima smisla za skupštine stanara koje ostvaruju određene prihode na tržištu po osnovu izdavanja lokala, poslovnog prostora i garaža u zakup, iznajmljivanja bilborda i reklamnih panoa i sl.

Međutim, veliki broj skupština stanara (naročito u manjim mestima, kao i u opštinama na periferiji – izvan centra grada) ne ostvaruju nikakve prihode na tržištu te je apsurno i potpuno bespotrebno nametati im obavezu primene Zakona o računovodstvu, vođenja poslovnih knjiga i evidencija i podnošenja praznih finansijskih izveštaja bez ikakvih iskazanih podataka. Iz tog razloga ovakve skupštine stanara treba osloboditi obaveze vođenja poslovnih knjiga i podnošenja finansijskih izveštaja.

Napominjeno da predlogom izmena i dopuna Zakona o održavanju stambenih zgrada koji je Vlada usvojila, a koji se u nalazi u proceduri u Skupštini Republike Srbije (i dostupan je preko sajta Parlamenta) nisu predviđene nikakve promene u vezi sa pravnim svojstvom skupštine stanara (saveta zgrade) tako da će ukoliko se novim Zakonom o računovodstvu naši amandmani ne usvoje sve skupštine stanara morati da primenjuju računovodstvene propise što za one koje ne ostvaruju nikakve prihode predstavlja bespotreban namet od koga država nema nikakve koristi, a stanari imaju samo trošak.

Posle člana 4. ("Razvrstavanje pravnih lica"),  dodaje se novi član (Razvrstavanje zadužbina, fondacija i udruženja), koji glasi:

Zadužbine, fondacije, kao i udruženja osnovana po Zakonu o udruženjima koje ne ostavaruje prihode od obavljanja privredne delatnosti na tržištu, ili čiji višak prihoda nad rahodima od obavljanja privredne delatnosti na tržištu ne prelazi 400,000 dinara, saglasno propisima koji uređuju oporezivanje ovog prihoda, mogu poslovne knjige voditi po sistemu prostog knjigovodstva. 
Ministar finansija bliže propisuje vrstu i sadržinu poslovnih knjiga i drugih evidencija po sistemu prostog knjigovodstva iz stava 1. ovog člana. 
Obrazloženje. 

U mnogim zemljama (kao što je prikazano u studiji koju dostavljamo) udruženja građana koja raspolažu malom imovinom i ostvaruju prihode koji su manji po iznosu imaju mogućnost da knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva na način sličan Pravilniku o vođenju knjiga i utvrđivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva za preduzetnike kod nas. Izmenom ove zakonske odredbe u nas bi se ozakonilo i omogućilo mikro-nedobitnim organizacijama da vode knjige i evidencije po sistemu prostog knjigovodstva. Ovaj predlog konzistentan je i sa naporima Vlade Republike Srbije da smanji neopravdane transakcione troškove koja iziskuje primena neracionalnih propisa

Član 14. stav 3. Nacrta:

"Kontni okvir iz stava 2. ovog člana primenjuju i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica, kao i ogranci, odnosno drugi . organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno".

Član 14. stav 3. Nacrta menja se i glasi:

Kontni okvir iz stava 2. ovog člana primenjuju i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, kao i ogranci, odnosno drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Dodati poseban stav, posle postojećeg stava 3 (član 14. stav 4), koji glasi:

Ministar finansija donosi poseban kontni okvir za udruženja i druga  pravna lica iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Obrazloženje:

Predlaže se izostavljanje termina „druga pravna lica“, kako bi se napravila razlika između dobitnih (oni koji obavljaju privrednu delatnost) i nedobitnih pravnih lica (udruženja, fondacije i zadužbine, crkve, verske zajednice i druga privatna nedobitna pravna lica) i ovaj član uskladio sa definicijom drugih pravnih lica iz člana 2. stav 2. Zakona.  

Član 25. stav 2. Nacrta:

"Strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja iz stava 1. ovog člana primenjuju i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica, kao i ogranci, odnosno drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno".

Član 25. stav 2. Nacrta, menja se i glasi:

Strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja iz stava 1. ovog člana primenjuju i zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, kao i ogranci, odnosno drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Posle člana 25. stav 2, dodaje se novi stav koji glasi:

Ministar finansija utvrđuje strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja za udruženja i druga pravna lica iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Obrazloženje:
Predlaže se izostavljanje termina „druga pravna lica“, kako bi se napravila razlika između dobitnih (oni koji su osnovani u cilju obavljanja privredne delatnosti) i nedobitnih pravnih lica (udruženja, fondacije i zadužbine, crkve, verske zajednice i druga privatna nedobitna pravna lica) i ovaj član uskladio sa definicijom drugih pravnih lica iz člana 2. stav 2. Zakona. 

Raznovrsnost delatnosti neprofitnih (nedobitnih) organizacija, a posebno specifičnosti i razlike u odnosu na komercijalna pravna lica ne samo da opravdavaju, već kao nužnost nameću potrebu drugačijeg računovodstvenog obuhvatanja i sistema finansijskog izveštavanja, kako bi se sve te posebnosti izrazile u drugačijem kontnom okviru i formatima finansijskih izveštaja koji su različiti od plana računa koji važi za privredna društva, zadruge, druga dobitna pravna lica i preduzetnike.

Vođenje poslovnih knjiga za neprofitne (nedobitne) organizacije (NPO) nije na jedinstven način uređeno u zemljama Evropske unije (EU), kao ni u državama u okruženju. U okviru harmonizacije računovodstva, u EU za neprofitni sektor nisu postavljeni posebni zahtevi, već su računovodstveni standardi i principi, kao i zahtevi za izveštavanjem NPO ostavljeni potrebama nacionalnih zakonodavstava.

U postojećem obračunskom sistemu u Srbiji, u pogledu knjigovodstvenih obaveza, sadržaja i formata izveštavanja, NPO su u svemu izjednačene sa privrednim društvima i ostalim komericijalnim pravnim licima. Međutim, u odnosu na komercijalna pravna lica, NPO imaju niz specifičnosti koje opravdavaju postojanje posebnog kotnog plana i finansijskog izveštavanja: 1) za razliku od komercijalnih pravnih lica, koja se osnivaju za obavljanje privredne delatnosti u cilju sticanja profita, NPO se osnivaju radi ostvarivanja nekih idealnih interesa i ciljeva u opštem ili zajedničkom interesu; 2) s obzirom na specifičnost svojih (idealnih) ciljeva, NPO  ne deluju na aktivnom "tržištu", na kome ponuda služi kao test za utvrđivanje realne tržišne vrednosti dobara i usluga koje NPO nude i njihove rentabilnosti; 3) veza između davaoca i primaoca NPO dobara i usluga nije direktna i vidljiva, već posredna; 4) iako NPO (udruženja, zadužbine i fondacije) mogu obavljati privrednu delatnost kao sporednu delatnost, većinu prihoda NPO ne ostvaruju prometom dobara i usluga na tržištu, već od donacija, budžetskih dotacija, poklona i sličnih izvora prihoda; ovo u značajnoj meri opredeljuje njihov kotni okvir i način finansijskog izveštavanja; 5),  eventualna razlika između prihoda i rashoda NPO ne predstavlja dobit koja služi za raspodelu vlasnicima, već višak koji se reinvestira u ostvarivanje osnovnih statutarnih ciljeva NPO; 6) za razliku od komercijalnih pravnih lica, NPO ne očekuju direktnu ekonomsku korist proporcionalnu robama ili uslugama koje pružaju; niti donator NPO očekuje neposrednu ekonomsku korist od sredstva koje je donirao; 7) za razliku od komercijalnih pravnih lica, kod NPO ne postoji definisani vlasnički interes koji se može prodati ili ustupiti, niti se preostala sredstva u slučaju likvidacije NPO mogu raspodeliti između članova ili osnivača; 9)  NPO ima odgovornost da koristi pribavljena sredstva za određene namene u određenom vremenskom periodu, namensko trošenje sredstava je imperativ upravljanja finansijama NPO, a priroda prihoda koji su prikupljeni zahteva da se obezbedi adekvatno evidentiranje i iskazivanje različite vrste priliva i prihoda; delom su drugačiji i korisnici finansijskih izveštaja.

Više o ovoj temi, videti u publikaciji Građanskih inicijativa „MOGUĆNOSTI UVOĐENJA POSEBNOG RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE U SRBIJI“

http://www.gradjanske.org/page/civilSocietyDevelopement/sr/center/publications.html

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.11.2011.

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI BIĆE NA JAVNOJ RASPRAVI U JANUARU 2012. GODINE

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji biće na javnoj raspravi tek posle Nove godine, a do tada kreatori ovog dokumenta ne žele da iznose detalje u javnost, čulo se na jučerašnjoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta.

Predsednica ovog tela dr Desanka Radunović je otkrila da projekat vode inženjer Vlasta Matejić i profesor Ivan Ivić i da u ovom savetu sede ministar prosvete i nauke dr Žarko Obradović, državni sekretari, pomoćnici ministra i predsednici NPS i saveta za visoko obrazovanje, za nauku i za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Po njenom objašnjenju, budući da je reč samo o "gruboj verziji", koju će pre stavljanja na javnu raspravu pogledati i još neki domaći i strani stručnjaci, sugerisano je da nije poželjno da se plasira u javnost. Plan je da tekst bude objavljen na sajtu Ministarstva prosvete oko 10. januara, posle čega sledi javna rasprava, a ulazak u skupštinsku proceduru posle 31. marta.

Dokument je podeljen na nekoliko oblasti - predškolsko, osnovno obrazovanje, opšte, srednje i umetničko obrazovanje, srednje stručno obrazovanje, akademske studije, strukovne studije, obrazovanje odraslih, obrazovanje nastavnika, a po oceni dr Radunović, najmanje je urađeno u finansiranju obrazovanja.

U osnovnom obrazovanju nema mnogo inovacija, akcenat je na vaspitnoj funkciji škole, a osnovni cilj u predškolskom vaspitanju je povećanje obuhvata dece, naročito iz marginalizovanih slojeva. Ovo više neće biti tretirano kao servis za čuvanje dece zaposlenih roditelja, već kao priprema dece za buduće učenje.

- U opštem srednjem obrazovanju je ostao dosta konzervativan koncept, u gimnazijama je zadržana podela na prirodni i društveni smer. Ne vidim zašto se budućoj eliti ne bi omogućilo da fleksibilno biraju programe? Insistira se na stvaranju dobre atmosfere u školi, ali se ne navodi kako da se to postigne - rekla je profesorka Radunović.

Po njenim rečima, činjenica je da profesori u gimnazijama imaju veliku odgovornost, ali da se oni najmanje stručno usavršavaju.

- Biće problema i sa maturom, ne vidim da je jasno razgraničeno ko, šta i za šta školuje. Nije jasno definisano ko može da nastavi akademske studije. Srednje stručne škole upisuje dve trećine dece, a od tog broja 60 odsto nastavlja dalje školovanje. Pitanje je da li nama to treba, a činjenica je da opada kvalitet brucoša jer dolaze iz srednjih stručnih škola koje ne mogu dovoljno kvalitetno da školuju i za tržište rada i za studije - objašnjava dr Radunović, inače profesorka Matematičkog fakulteta.

Kada je reč o visokom obrazovanju, po mišljenju predsednice NPS i dalje se nedovoljno eksplicitno traži integracija univerziteta, što predstavlja problem za modernizaciju i realizaciju multidisciplinarnih sadržaja.

- To je i jedan od problema Bolonje, nema fleksibilnosti i dalje su fakulteti vrlo polarizovani. Evo na mom fakultetu student koji je završio nastavnički modul ima problem da na statistici završi master studije, a kamoli da razmišlja o odlasku na tehniku ili ekonomiju - kaže Radunović i dodaje da to i jeste bio smisao Bolonje - da "kockice mogu da se kombinuju".

Članovi Saveta nisu dali saglasnost na inovirane programe za albansku i hrvatsku manjinu za srednje škole, a "zeleno svetlo" su dobili programi za bugarsku, mađarsku, rumunsku, rusinsku i slovačku manjinu.

S. Gucijan

Izvor: www.politika.rs

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.11.2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO O NACRTU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA • Upravi za javne nabavke treba dozvoliti da kad vidi nepravilnost odmah pokrene postupak, a ne da kao do sada to traži od državne uprave ili ministarstva •

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nenad Nenadić izjavio je danas da ako država želi da se bori protiv korupcije u javnim nabavkama ne može da očekuje da će imati značajne rezultate ukoliko se fokusira samo na samo jedan deo faze javne nabavke.

Nenadić tvrdi da se treba usmeriti i na pripremu nabavke, realizaciju i vođenje samog procesa.

"Ako vlasti u ovoj zemlji, pre svega Ministarstvo finansija želi da doprinese da se bitno smanji korupcija u javnim nabavkama, to nikako ne može da se izvrši samo nacrtom Zakona o javnim nabavkama, koji se fokusira samo na stvari iz srednjeg dela sprovođenja tendera", rekao je Nenadić na okruglom stolu na temu "Zakon o javnim nabavkama - ima li rampe za korupciju", koji je organizovan u Tanjugu.

"Jedan od najopasnijih problema u svim fazama javnih nabavki je to što su nadzor i kontrola nažalost bili nedovoljni. Tako, na primer, treba dozvoliti Upravi za javne nabavke da kad vidi nepravilnost odmah pokrene postupak, a ne kao da sada da to traži od državne uprave, ministarstva i tako dalje" napomenuo je Nenadić.

On je istakao da je loše to što su na mišljenje u inostranim isntitucijama poslate različite verzije nacrta tog zakona, te da zbog toga ako one i daju mišljenje, neće se znati za koju verziju će ono važiti.

Osvrćući se na Upravu za javne nabavke, Nenadić je kazao da ne vidi razlog koji bi mogao da opravda smanjivanje stepena samostalnosti Uprave.

"Ona uživa stepen samostalnosti i njeno smanjivanje ne može nikome da pomogne", rekao je Nenadić.

Prema njegovim recima, treba motivisati građane da anonimno prijavljuju slučaje korupcije.

Nenadić je istakao i da u Srbiji nije dovoljno razvijena javna rasprava.

"Ta materija nije dobro uređena, a pogotovo kako treba da izgleda i zbog toga se pre svake javne rasprave postavlju neka pitanja. Prvo da li će komentari i na koji način biti razmatrani i uzeti u obzir, da li će oni koji su ih dali dobiti jasno obrazloženje oko toga ako neka sugestija ne bude prihvahena" izjavio je Nenandić i dodao da nažalost ne poštoji jasna zakonska obaveza da se to učini.

Nenadić je podsetio da je letos nacrt Strategije za sistem javnih nabavki objavljen na sajtu kako bi zainteresovani mogli da ostave svoj komentar, ali da su ubrzo stvari počele da se odvijaju u lošem pravcu.

"Akcioni plan se pojavio niotkuda, usvojen je zajedno sa Strategijom, objavljen na sajtu vlade nedelju dana posle zvaničnog usvajanja. To je jako loše jer ne razvija neke dobre stvari koje se nalaže u samoj Atrategij, a to je borba protiv korupcije" zaključio je Nenadić.

Izvor: Tanjug, 30.11.2011.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OBJAVLJENI TEKSTOVI NACRTA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA KOPAONIK, ĐERDAP, FRUŠKA GORA, ŠAR PLANINA I TARA

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da će se javna rasprava na Nacrte Zakona o nacionalnim parkovima Kopaonik, Đerdap, Fruška Gora, Šar planina i Tara održati 01. decembra 2011. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, ulica Resavska br. 13-15.

Programe javnih rasprava možete preuzeti na sledećim linkovima:

• Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o nacionalnom parku "Đerdap" http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/program_javne_raspravedjerdap.pdf
• Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o nacionalnom parku "Kopaonik" http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/program_javne_rasprave_kopaonik.pdf
• Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o nacionalnom parku "Šar planina" http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/program_javne_rasprave_sar_planina.pdf
• Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o nacionalnom parku "Fruška Gora" http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/program_javne_rasprave_fruska_gora.pdf
• Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o nacionalnom parku "Tara" http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/razno/program_javne_rasprave_tara.pdf
Nacrte Zakona o nacionalnim parkovima možete preuzeti na http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/nacrti-zakona/np.zip

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 30.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 30. novembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01530-2011-3-002_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 30.11.2011.

POTPISANA DEKLARACIJA O SARADNJI REGULATORNIH TELA U REGIONU U CILJU UREĐENJA I UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI TRŽIŠTA KAPITALA I ZAŠTITE INVESTITORA

Predstavnici Komisije za hartije od vrednosti Srbije i regulatora tržišta kapitala država regiona potpisali su danas Deklaraciju o saradnji, sa ciljem da urede i unaprede efikasnost tržišta kapitala i zaštite investitora.

Regulatori nameravaju da pruže uzajamnu pomoć radi ujednačavanja usluga poslovanja i unapređenja tržišta, posebno u oblasti brže regionalne i međunarodne integracije, istaknuto je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Srbije Zoran Ćirović izjavio je da je Deklaracija o saradnji krovni dokument koji treba da obezbedi konkretne poteze.

Prema njegovim rečima, Deklaracija ima četiri cilja, a to su usaglašavanje regulative u toj oblasti, posebno podzakonskih akata, zatim usklađivanje IT rešenja, podizanje nivoa korporativnog upravljanja, kao i ujednačavanje kriterijuma licenciranja, kako bi se išlo na međusobno priznavanje sertifikata.

Deklaracija je oročena na pet godina, a potpisali su je, pored Ćirovića, predstavnici Agencije za trgovinu vrednostnim papirima Republike Slovenije, Komisije za hartije od vrednosti Crne Gore, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Komisije za vrijednosne papire Brčko distrikta BiH, Komisije za hartije od vrednosti Makedonije i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga.

Naredni regionalni sastanak trebalo bi da bude odrzan u Makedoniji, polovinom februara naredne godine.

Izvor: Tanjug, 30.11.2011.

POTPISAN UGOVOR O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU SRBIJE I SLOVENIJE

Ministri pravde Srbije i Slovenije, Snežana Malović i Aleš Zalar, potpisali su danas u Beogradu Ugovor o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Ugovor će omogućiti da srpski državljani osuđeni u Sloveniji na zatvorske kazne, te sankcije služe u zatvorima u Srbiji, i obrnuto, rekla je Malović u palati "Srbija".
Ugovor će omogućiti i da državljani jedne zemlje koji su osuđeni u drugoj, a pobegli su u svoju zemlju, izrečenu kaznu odsluže u svojoj državi, navela je ministarka pravde Srbije.

Malović je objasnila da to znači da bekstvom u svoju državu, osuđeni neće moći da izbegnu kaznu.

Zalar je rekao da Srbija i Slovenija imaju tradicionalno dobru saradnju koju će nastaviti i dalje, jer imaju zajedničke interese za nastavak borbe protiv organizovanog kriminala.

Izvor: RTV, Tanjug, 30.11.2011.

POTPISAN SPORAZUM O POLICIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Srbija i Makedonija potpisale su danas u Beogradu Sporazum o policijskoj saradnji koji će unaprediti policijsku saradnju u svim oblastima. Sporazum su potpisali ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Gordana Jankuloska.

Dačić i Jankuloska su, posle potpisivanja Sporazuma, istakli da je time zaokružen pravni okvir za policijsku saradnju dve zemlje i da se pokazalo da Srbija i Makedonija mogu da budu dobri partneri u regionalnoj borbi protiv kriminala. Dačić je podsetio da su dve zemlje već potpisale više sporazuma i protokola, među kojima o saradnji u oblasti granične bezbednosti, režimu pograničnog saobraćaja, prelasku granice s ličnim kartama, sporazum o readmisiji i o zajedničkim patrolama uz granicu.

Dvoje ministara su istakli da bi svi potpisani sporazumu trebalo da olakšaju život građana dve zemlje i da unaprede borbu protiv kriminala.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Danas, 30.11.2011.

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2011. GODINE •

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 111/2009)

• Agencija se finansira u skladu sa finansijskim planom koji za svaku poslovnu godinu donosi upravni odbor najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)

• Radi sastavljanja konačnog obračuna akcize, obveznik vrši popis zaliha proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrši konačan obračun.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)

• Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to za:
Kalendar za nivo Republike Srbije:
15. decembar - Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje;
Kalendar budžeta lokalne vlasti:
20. decembar - skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti;
25. decembar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti.
• Ministar bliže uređuje budžetsku klasifikaciju, koju primenjuju Republika Srbija i lokalna vlast, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u pripremanju finansijskih planova. Ovaj akt doneće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 78/2011)

• Nadležnost predsednika Visokog saveta sudstva iz člana 23. ovog zakona, odnosno predsednika Državnog veća tužilaca iz člana 24. ovog zakona, do 31. decembra 2011. godine, vrši ministar nadležan za poslove pravde.
• Nadležnosti Visokog saveta sudstva propisane čl. 83. i 84. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10 i 31/11 - dr. zakon) i nadležnosti Državnog veća tužilaca propisane članom 127. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09 i 101/10), do 31. decembra 2011. godine vrši ministarstvo nadležno za poslove pravde.

ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005 i 107/2009)

• Ukupan dug po osnovu zaduživanja za finansiranje deficita tekuće likvidnosti mora se vratiti do 31. decembra tekuće budžetske godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)

• Odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

• Deo naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači od 30% uplaćuje se najkasnije do 15. aprila, a 70% najkasnije do 31. decembra tekuće lovne godine.
• Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, dostavlja izveštaj o realizaciji ugovora do 31. decembra za tekuću lovnu godinu.

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010)

• Pružanje javno dostupnih telefonskih usluga preko javne fiksne telefonske mreže izuzima se iz režima opšteg ovlašćenja do 31. decembra 2011. godine.
• Odredbe člana 6. stav 1. tačka 4), čl. 36, 37. i 39. Zakon o telekomunikacijama prestaju da važe 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011 i 80/2011 - ispr.)

• Energetski bilans donosi Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.
• Vlada, na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu naknade za podsticaj koja se plaća uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje a koja se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Godišnji program rada Fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 - dr. zakon i 95/2010)

• Priređivači kojima ističe odobrenje za priređivanje igara na sreću posle 31. decembra 2010. godine, dužni su da se usklade sa odredbama člana 35. ovog zakona do isteka važenja odobrenja, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.)

• Upravni odbor javne agencije usvaja i do 15. decembra tekuće godine podnosi osnivaču na saglasnost program rada javne agencije za narednu godinu i finansijski plan javne agencije.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)

• Obaveza plaćanja duga po osnovu doprinosa koja je dospela do 31. decembra 2008. godine, a nije izmirena do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine (u daljem tekstu: period mirovanja), u skladu sa ovim zakonom.
• Od 1. januara 2009. godine i za ceo period mirovanja, odnosno do 31. decembra 2011. godine obveznik doprinosa dužan je da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon i 44/2010)

• Narodna banka Srbije, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, dostavlja Narodnoj skupštini, radi informisanja, program monetarne politike za narednu godinu.
• Finansijski plan za narednu godinu Narodna banka Srbije, radi informisanja, dostavlja Narodnoj skupštini najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US i 107/2009)

• Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2011. godine izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)

• Odredbe čl. 240-260, čl. 262-272, čl. 274. i 275. i čl. 276. i 277, u delu koji se odnosi na penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, poglavlja XVI Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i "Službeni list SCG", br. 7/05 i 44/05), kao i odredbe člana 192. st. 2, 3. i 4. Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07 i 88/09), primenjivaće se zaključno sa 31. decembrom 2011. godine kada prestaju da važe.
• Član 257. Zakona primenjivaće se i na korisnike koji su penzije ostvarili prema propisima koji su se primenjivali na profesionalna vojna lica zaključno sa 31. decembrom 2011. godine.

ZAKON O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010)

• Ovaj zakon prestaje da važi 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)

• Društvo za upravljanje investicionim fondovima dužno je da objavljuje prinos investicionog fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010 i 24/2011)

• Prvo usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, propisanih ovim zakonom, za plaćanje u 2012. godini, izvršiće se u decembru 2011. godine indeksom potrošačkih cena, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2011. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011)

• Pravo na oslobođenje za:
- zemljišta koja nisu bila obradiva, ali su investicijama obveznika postala obradiva
- zemljišta na kojima se podižu novi voćnjaci i vinogradi;
- zemljišta poreskog obveznika ako su on i članovi njegovog domaćinstva stariji od 65 godina - muškarci, odnosno 60 godina - žene, pod uslovom da obveznik, odnosno članovi njegovog domaćinstva ne ostvaruju prihode po drugom osnovu i nemaju članove porodice ili druga lica koja su po zakonu ili po drugom osnovu dužna da ih izdržavaju;
- zemljišta koje obveznik bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. avgusta 1995. godine, pod uslovom da prognano lice ne ostvaruje prihode po drugom osnovu.
obveznik ostvaruje zahtevom koji podnosi nadležnom poreskom organu najkasnije do 31. decembra godine u kojoj su nastali uslovi za oslobođenje.
• Nadležni poreski organ najkasnije do 31. decembra svake godine, opštim javnim pozivom poziva građane na podnošenje poreskih prijava.

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 30/2010)

• Finansijski plan Agencije za poštanske usluge se donosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.
• Poštanski operatori koji do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 15. maja 2010. godine nisu uskladili svoje poslovanje sa odredbama Zakona o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 18/05) dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama tog zakona i ovog zakona, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim za odredbe člana 24. Zakona o poštanskim uslugama, za koje je rok za usklađivanje 31. decembar 2011. godine.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

• Pravosudna akademija je dužna da jednom godišnje, najkasnije do 1. decembra, dostavi sudovima i javnim tužilaštvima okvirni godišnji program dobrovoljne obuke za narednu kalendarsku godinu.
• Prijave za navedene programe, sudije i tužioci dostavljaju Akademiji do 31. decembra tekuće godine, za narednu kalendarsku godinu

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)

• Lica kojima je pod uslovima predviđenim ovim zakonom dozvoljeno gajenje konoplje i maka dužno je da do kraja decembra tekuće godine ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o:
1) površini zemljišta zasejanog konopljom i makom, površini zemljišta na kome je izvršena žetva konoplje i maka, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele;
2) količini sakupljene konoplje i semena konoplje, odnosno slame i semena maka.

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009 i 76/2010)

• Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O RADIODIFUZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006, 86/2006 - ispr. i 41/2009)

• Finansijski plan Republičke radiodifuzne Agencije se donosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O RUDARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 34/2006 i 104/2009)

• Godišnje planove izvođenja rudarskih radova preduzeće donosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ih Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

• Proizvođač je dužan da podnese prijavu za vršenje kontrole proizvodnje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od dana završetka setve, a najkasnije, za jesenju setvu, do 31. decembra.
• Proizvođač rasada dužan je da Ministarstvu podnese izveštaj o količini proizvedenog rasada najkasnije do 31. decembra tekuće godine.
• Proizvođač micelija je dužan da vodi evidenciju o proizvodnji i količini proizvedene micelije i da o tome podnese izveštaj Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

• Rukovodilac ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ocenjuje stručne radnike i stručne saradnike za svaku godinu najkasnije do 31. decembra.

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - ispr., 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon)

• Škola predlaže broj učenika za upis Ministarstvu prosvete do 31. decembra.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

• Od dana početka primene ovog zakona do 31. decembra 2010. godine odredbe čl. 150. do 154. ovog zakona (POSEBNI POSTUPAK U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE) primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine, a od 1. januara 2011. godine do 31. decembra 2011. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Korisnik šuma dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 31. decembra, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Operativni plan za odbranu od poplava priprema javno vodoprivredno preduzeće, u skladu sa opštim planom, a donosi Ministarstvo za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O RUDARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 34/2006 i 104/2009)

• Dugoročni program eksploatacije ležišta za period od najmanje deset godina, godišnje operativne planove izvođenja rudarskih radova kao i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu preduzeće donosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ih Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

• Ako nijedan izdavač koji ima licencu nije izdavačkim planom predvideo izdavanje niskotiražnih udžbenika, ministarstvo raspisuje konkurs, najkasnije do 31. decembra tekuće, za narednu školsku godinu.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010 i 57/2011)

• Ministar nadležan za poslove zdravlja za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, donosi odluku o oblastima medicine, stomatologije, odnosno farmacije koje su deficitarne u Republici Srbiji, na osnovu mišljenja zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike u skladu sa zakonom.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)

• Republički fond za svaku kalendarsku godinu donosi opšti akt kojim uređuje sadržaj, obim i standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 45. ovog zakona za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica - najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010)

• Agencija je dužna da u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Agencije dva puta godišnje, zaključno sa 30. junom odnosno 31. decembrom tekuće godine za tu godinu informiše građane o vrednosti imovine Fonda, strukturi imovine Fonda i ostalim podacima od značaja za formiranje cene akcija.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA I OBAVLJANJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - ispr. i 123/2007 - dr. zakon)

• Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće i preduzeće, odnosno zavisno društvo kapitala, čiji je osnivač javno preduzeće, donose godišnji program poslovanja i dostavljaju ga osnivaču javnog preduzeća radi davanja saglasnosti najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Izvor: Redakcija, 30.11.2011.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu decembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2011. GODINE •

UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

Usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao i korisnika sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, sa stvarnim stanjem koje se uređuje popisom, vrši se na kraju budžetske godine, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2011)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. decembra 2011. godine.

UREDBA O NACIONALNIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2009 i 88/2009)

Član 4

Nacionalno priznanje dodeljuje se u vidu diplome i doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini:

1) tri prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi;

2) dve i po prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za srebrnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za osvojeni DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske organizacije;

3) dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za svetski rekord u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

4) jednu i po prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

5) jednu prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini.

Sportista iz člana 3. ove uredbe ostvaruje pravo na novčano primanje iz stava 1. ovog člana ako je navršio 40 godina života.

Nacionalno priznanje može se istom sportisti dodeliti samo jednom.

U slučaju da sportista tokom sportske karijere ostvari više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu nacionalnog priznanja, kao osnov za dodelu tog priznanja uzeće se u obzir najbolji (najvredniji) sportski rezultat.

Član 6
Za osvojenu medalju u ekipnim ili pojedinačnim sportovima na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i na Šahovskoj olimpijadi dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:
1) 35.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;
2) 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;
3) 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Član 7
Za osvojenu medalju na svetskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za osvojeni DEJVIS Kup ili FED Kup Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:
1) 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;
2) 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;
3) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Član 8
Za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:
1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;
2) 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;
3) 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

• Novčana primanja iz člana 4. stav 1. i nagrade iz čl. 6-8. ove uredbe dodeljuju se preko nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, koji je dužan da zajedno sa sportistom, ili trenerom koji je osvojio medalju ili ostvario drugi relevantan sportski rezultat, prijavi taj uspeh Ministarstvu u roku od 30 dana od dana osvajanja medalje ili ostvarivanja drugog relevantnog rezultata, a najkasnije do 20. decembra tekuće godine, kako bi ostvarili pravo na nacionalno priznanje naredne godine.

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)

• Pojedinačna dozvola važi od 1. januara do 31. decembra tekuće godine odnosno do 31. januara naredne godine.
• Na osnovu službene evidencije nadležnog organa o iskorišćenosti pojedinačnih dozvola u tekućoj godini sačinjava se spisak nepreuzetih dozvola na dan 1. decembra tekuće godine.

UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006 i 109/2009)

• Državni službenik ocenjuje se za period od 1. januara do 31. decembra (u daljem tekstu: period za ocenjivanje), s tim što se rezultati postignuti u izvršavanju poslova radnog mesta i postavljenih ciljeva vrednuju kvartalno.

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010 i 101/2010)

• Delatnost za koju ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31. decembra 2011. godine: 49.32 Taksi prevoz

UREDBA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 101/2010 i 56/2011)

• Poslovna banka koja je odobrila kredit vršiće oslobađanje plaćanja zatezne kamate iz člana 1. ove uredbe ako se knjigovodstveno stanje duga - glavnica i redovna kamata izmire do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2011, 38/2011 i

• Zahtevi za odobrenje kredita čiji se deo kamatne stope subvencioniše na osnovu ove uredbe se podnose banci do 1. decembra 2011. godine.

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

• Rokove za podnošenje zahteva za izdavanje dozvola za uvoz kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe E/I, na osnovu godišnjih kvota iz stava 1. ovog člana, za narednu godinu, Ministarstvo objavljuje najkasnije do 1. decembra u tekućoj godini.

• Plan smanjenja potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/I: hlorofluorougljovodonici iz člana 8. ove uredbe doneće se najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008 i 49/2009)

• Zahtevi za plaćanje po projektima koji su predviđeni za finansiranje iz budžeta Republike Srbije u određenoj kalendarskoj godini podnose se Trezoru najkasnije do 15. decembra te kalendarske godine.

UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2009)

• Planovi korišćenja godišnjeg odmora izrađuju se i odobravaju najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

UREDBA O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 101/2010 i 56/2011)

• Na predlog banke, ako korisnik dugoročnog kredita izmiri rate i redovnu kamatu ili kredit u celosti do 31. decembra 2011. godine, kao i u slučaju reprogramiranja kredita, oslobađa se plaćanja zatezne kamate na sredstva odobrena od Ministarstva.

• Odluku po svakom pojedinačnom obrazloženom predlogu banka dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)

• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.
• Predlog za unapređenje dostavlja se, po pravilu, dva puta godišnje do 25. jula i do 25. decembra tekuće godine.

UREDBA O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)

• Podsticanje prodaje novih traktora primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA UGOSTITELJSKE PONUDE IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011)

• Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA I PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANJE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011)

• Zahtev za ostvarivanje podsticaja podnosi se Ministarstvu - Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu - Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća i povrća i za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
• Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4 - 6, sa naznakom: "Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća i povrća i za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini" do 5. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE ELEKTRIČNIH IZOLATORA I OSIGURAČA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011)

Član 3
Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 50.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 101/10), član 7, Razdeo 20 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 - Nabavka domaće finansijske imovine.
...
Podsticanje proizvodnje i prodaje električnih izolatora i osigurača proizvedenih u Republici Srbiji sprovodiće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011, 39/2011 i 43/2011)

Član 3
Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 250.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 101/10), član 7, Razdeo 20 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 - Nabavka domaće finansijske imovine.
Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima traktora i/ili priključnih mašina u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih traktora i/ili priključnih mašina.
...
Podsticanje proizvodnje i prodaje novih traktora i/ili priključnih mašina primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2011)
Član 3
Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 500.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 101/10), u okviru Razdela 20- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 - Nabavka domaće finansijske imovine.
Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima autobusa u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje autobusa.
...
Podsticanje proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa primenjivaće se, za sve proizvode prodate u 2011. godine do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011)

Član 3
Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 350.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 101/10), član 7, Razdeo 20 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 - Nabavka domaće finansijske imovine, i to:
1) u iznosu 300.000.000,00 dinara za podsticanje proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina i kamiona, remonta građevinskih mašina i subvencionisanja kupovine kamiona zamenom staro za novo;
2) u iznosu 50.000.000,00 dinara za subvencionisanje kupovine nadgradnje.
Raspodela sredstva iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima, odnosno remonterima građevinskih mašina, proizvođačima kamiona i proizvođačima nadgradnje u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje kamiona, nadgradnje i zamene kamiona staro za novo.
...
Podsticanje proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina, kamiona i nadgradnje i remonta građevinskih mašina, kao i subvencionisane prodaje kamiona zamenom staro za novo, primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011, 47/2011 i 85/2011)

Član 3
Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 250 miliona dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 101/10), član 7, Razdeo 20 - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 - Nabavka domaće finansijske imovine.

Subvencionisana prodaja novih automobila primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2010 i 75/2010)

• Sva nova oprema kupljena za merenja u skladu sa ovom uredbom, mora biti usklađena sa referentnim metodama ili njihovim ekvivalentima do 31. decembra 2011. godine.

UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO I O NAČINU ODREĐIVANJA TRŽIŠNE VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)

• U slučaju jednokratne isplate naknade, ostvaruje se popust od 30% od utvrđene visine naknade, ukoliko je zahtev za konverziju podnesen u skladu sa ovom Uredbom, a najkasnije do 31. decembra 2011, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011 i 70/2011)

• Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 6. decembra 2011. godine, a konačni godišnji izveštaj dostavlja najkasnije do 15. januara 2012. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)

• Preduzeća angažovana operativnim planom za radove na odbrani od leda, dužna su da do 15. decembra tekuće godine pripreme plovne objekte i mehanizaciju i o njihovoj spremnosti pismeno obaveste glavnog rukovodioca, rukovodioca na teritoriji za koju je osnovano javno vodoprivredno preduzeće i rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području koji odlučuju o njihovom daljem angažovanju, u zavisnosti od hidrološke i meteorološke situacije.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)
• Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OSTVARIVANJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2007, 73/2007, 99/2009 i 27/2010)

NORMATIVNE AKTIVNOSTI

Akcioni plan za oblast prirodnog gasa - pravni aspekt (Tabela 17):

Tabela 17.


Red. broj

NAZIV PRAVNOG AKTA

SADRŽINA PRAVNOG AKTA

ORGAN NADLEŽAN ZA DONOŠENJE

ROK ZA DONOŠENJE

1.

Podzakonski akti koje treba doneti na osnovu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika

1a

Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

Uređuje uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda, zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, radni pojas, zone opasnosti, zaštitu gasovoda i nadzemnih uređaja, postrojenja i objekata od neovlašćene upotrebe ili oštećenja, zaštitu od korozije gasovoda, projektovanje, ugradnju i održavanje električne opreme i instalacija u zonama opasnosti, ispitivanje pre puštanja u rad, korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada, remonta i vanrednih događaja, fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti od mesta povremenog ispuštanja ili spaljivanja gasa

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1b

Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za gasovode radnog pritiska od 6 do 16 bar

Uređuje uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda, zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, radni pojas, zone opasnosti, zaštitu gasovoda i nadzemnih uređaja, postrojenja i objekata od neovlašćene upotrebe ili oštećenja, zaštitu od korozije gasovoda, projektovanje, ugradnju i održavanje električne opreme i instalacija u zonama opasnosti, ispitivanje pre puštanja u rad, korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada, remonta i vanrednih događaja, fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti, mesta povremenog ispuštanja ili spaljivanja gasa

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1v

Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska manjeg od 6 bar

Uređuje uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda, zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, radni pojas, zone opasnosti, zaštitu gasovoda i nadzemnih delova od neovlašćene upotrebe ili oštećenja, zaštitu od korozije gasovoda, ispitivanje pre puštanja u rad, korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada, remonta i vanrednih događaja, fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1g

Pravilnik o daljinskom nadzoru i upravljanju cevovodima

Uređuje daljinski nadzor i upravljanje cevovodnim sistemom

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1d

Pravilnik o odorizaciji

Uređuje projektovanje sistema odorizacije gasovitih ugljovodonika, izbor sredstava za odorizaciju i način odorisanja

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuiranih količina gasovitih ugljovodonika

Uređuje način i rokove za vođenje evidencije o transportovanim količinama gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuiranih količina gasovitih ugljovodonika

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1e

Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije

Uređuje projektovanje, izgradnju, izmenu, održavanje i proveru ispravnosti UGI

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

Pravilnik o tehničkim normativima za trošila

Uređuje izbor, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad trošila

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1z

Pravilnik o merenju količina gasovitih i tečnih ugljovodonika

Uređuje način merenja količina gasovitih i tečnih ugljovodonika, regulaciju pritiska i mere sigurnosti od prekoračenja dozvoljenog radnog pritiska

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

1i

Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport naftovodima i produktovodima

 

Ministar nadležan za poslove energetike

Decembar 2011. godine

ZAKON O SKLADIŠTENJU I PRETAKANJU PRIRODNOG GASA
faza inicijative za donošenje ovog zakona
Ovim zakonom se uređuju uslovi za bezbedno i nesmetano skladištenje i pretakanje prirodnog gasa, kao i izgradnju skladišta i stanica za prirodni gas.

1.

Zakon o skladištenju i pretakanju prirodnog gasa

Uređuje uslove za bezbedno i nesmetano skladištenje i pretakanje prirodnog gasa, kao i izgradnju skladišta i stanica za prirodni gas

Narodna skupština
Republike Srbije


Decembar 2011. godine

2.

Podzakonski akti ovog zakona

 

 

 

UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADOVA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2010. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)

• Na osnovu ovog programa Republički geodetski zavod doneće godišnji plan radova, najkasnije do 25. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010)
Član 5
Obveznici plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznici) su sva pravna i fizička lica koja uzrokuju zagađenje životne sredine, i to:
1) zagađivači za emisije SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija iz postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola;
1a) zagađivači praškastih materija iz asfaltnih baza;
2) proizvođač, odnosno odlagač neopasnog industrijskog otpada i opasnog otpada za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola;
• Obveznici iz člana 5. tač. 1) i 2) ove uredbe plaćaju godišnju naknadu, i to:
1) u visini od 20% od punog iznosa naknade od dana stupanja na snagu ove uredbe do 31. decembra 2008. godine;
2) u visini od 40% od punog iznosa naknade od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine;

Izvor: Redakcija, 30.11.2011.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu decembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2011. GODINE •

PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVAOCA I O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVAOCA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011) PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI IZRIČITIH I PREĆUTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TREĆA STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI ZLOUPOTREBOM TRŽIŠTA I OBAVEZE U CILJU SPREČAVANJA I OTKRIVANJA ZLOUPOTREBE TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O USTALJENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. decembra 2011. godine.

PRAVILNIK O POSLOVNIM KNJIGAMA I ISKAZIVANJU FINANSIJSKOG REZULTATA PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)

• Popis robe po završetku poslovne godine na dan 31. decembra vrši se po istim stopama PDV i sadrži vrstu robe, jedinicu mere, količinu, prodajnu cenu sa PDV, prodajnu vrednost, iznos ukalkulisanog PDV i iznos razlike u ceni (dodate vrednosti) vrednosti zaliha robe i nabavnu vrednost zaliha robe.

PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 3/2009, 12/2009 - ispr. i 5/2010)

Banka, Agenciji za privredne registre dostavlja finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine na obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks, kao i napomene uz finansijske izveštaje - u jednom primerku.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)

• Komisija je obavezna da do 15. decembra tekuće godine predloži listu tema za narednu godinu koju Savet Institucije treba da usvoji do 20. januara.
• Polaganje ispita se organizuje prema posebnom rasporedu u pet ispitnih rokova i to u: martu, maju, julu, oktobru i decembru.

Član 38
Vrhovni državni revizori, državni revizori i članovi Saveta iz člana 62. stav 4. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, dužni su da u roku od 18 meseci od dana donošenja ovog pravilnika polože ispit za državnog revizora.
Osim članova Saveta iz stava 1. ovog člana, pravo da polažu ispit za državnog revizora imaju i ostali članovi Saveta.

Član 40
Ispit za zvanje državnog revizora, kandidati navedeni u članu 38. ovog pravilnika, polažu prema Programu za zvanje državni revizor iz ovog pravilnika.
Obavezna obuka izvodiće se putem konsultacija.
Konsultacije i ispiti za zvanje državni revizor za kandidate iz stava 1. ovog člana završiće se najkasnije do 31. decembra 2011. godine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2009, 7/2009 - ispr. i 5/2010)

• Finansijske izveštaje, kao i napomene uz finansijske izveštaje, društvo za osiguranje dostavlja sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, u skladu sa zakonom kojim su uređeni računovodstvo i revizija - na obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu , u jednom primerku.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2009 i 5/2010)

• Narodna banka Srbije finansijske izveštaje dostavlja Agenciji za privredne registre, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, i to na obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks, kao i napomene uz finansijske izveštaje.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O STALNOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)

• Izveštaj sa evidencijom o izvršenom nadzoru dostavlja se kao godišnji izveštaj - najkasnije do 15. decembra tekuće godine i svaki put na zahtev Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja bilja.

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2004 i 56/2005)

• Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja raspisuje konkurs svake godine. Konkurs traje od 1.oktobra do 31. decembra.

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011)

• Nosilac licence za obavljanje radijacione delatnosti odnosno nuklearne aktivnosti dužan je da izvrši popis svog RAO svake godine do 31. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA I NAČINU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 31/2005)

• Investitor podnosi Ministarstvu okončanu situaciju o radovima izvedenim na održavanju vodoprivrednih objekata najkasnije do 31. decembra tekuće godine, a okončanu situaciju za izgradnju, rekonstrukciju i izvođenje drugih radova na vodoprivrednim objektima najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA I VAŽENJA SERTIFIKATA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011)

• Radi detaljnog prikaza funkcionisanja šeme učinka Evropska komisija će do 4. decembra 2011. godine i u okviru odgovarajućeg vremenskog perioda u smislu ispunjavanja rokova propisanih ovom uredbom, usvojiti pravila za primenu i sprovođenje (izvršenje) u skladu sa regulatornom procedurom na koju se upućuje u članu 5. stav 3.
• Komisija usvaja, do 4. decembra 2011. godine i u skladu sa regulatornom procedurom navedenom u članu 5. stav 3. Okvirne uredbe, pravila za primenu i sprovođenje (izvršenje) u pogledu podataka koje države članice dostavljaju pre nego što uspostave ili izmene funkcionalni blok vazdušnog prostora.

PRAVILNIK O BILANSU ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011)

• Bilans se vodi u elektronskom obliku i objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove šumarstva do 31. decembra tekuće godine za period od narednih pet godina.

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA PRILOGA I IMOVINE, GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU I IZVEŠTAJU O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

• Evidencije o prilozima i nenovčanim prilozima vode se za period od 1. januara do 31. decembra i zaključuju se 31. decembra za tekuću godinu u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Pisane forme evidencije se zaključuju stavljanjem datuma i mesta zaključenja evidencije, potpisom ovlašćenog lica iz člana 31. Zakona i pečatom političkog subjekta na poslednjoj strani evidencije.

PRAVILNIK O GEODETSKIM RADOVIMA ZA POSEBNE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 46/99)

• Evidencija o subjektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje geodetskih radova za posebne potrebe, vodi se za kalendarsku godinu i ista se zaključuje sa stanjem 31. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

• Društvo je dužno da, obračunava stopu prinosa za svaki investicioni fond kojim upravlja četiri puta godišnje i to na dan 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O IZDAVANJU IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA NAMENJENIH INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2010)

• Evidencija iz stava 1. ovog člana zaključuje se na kraju kalendarske godine (31. decembra) službenom zabeleškom koju upisuje matičar, odnosno lice iz člana 70. Zakona o matičnim knjigama ispod poslednjeg rednog broja pod kojim je izdat izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu i potpisuje punim imenom i prezimenom i overava pečatom organa.

PRAVILNIK O IZDAVANJU NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Ako nijedan izdavač nije izdavačkim planom predvideo izdavanje niskotiražnih udžbenika, Ministarstvo raspisuje konkurs za izdavanje niskotiražnih udžbenika, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu školsku godinu.

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007, 3/2009 i 35/2010)

• Obračunskim periodima u smislu smatraju se periodi od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna, od 1. januara do 30. septembra i od 1. januara do 31. decembra. Izuzetno, obračunski periodi u 2010. godini su periodi od 1. januara do 30. juna, od 1. januara do 30. septembra i od 1. januara do 31. decembra.

PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2011)

• Ako živina iz organske proizvodnje nije dostupna na tržištu, u poljoprivredno gazdinstvo može se uvesti živina iz konvencionalne proizvodnje, i to do 31. decembra 2011. godine, radi proizvodnje jaja, pod uslovom da pilići za proizvodnju jaja nemaju više od 18 nedelja starosti i da se postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika koje se odnose na ishranu i zdravstvenu zaštitu životinja.

• Ako mlađ iz organske proizvodnje nije dostupna, u poljoprivredno gazdinstvo se, za potrebe porasta, može uvesti mlađ iz konvencionalne proizvodnje, u kom slučaju najmanje u poslednje dve trećine trajanja proizvodnog ciklusa treba da se primenjuju metode organske proizvodnje, i to uz maksimalno učešće mlađi iz konvencionalne proizvodnje koje treba da bude do 31. decembra 2011. godine, 80%,

• Seme školjki iz konvencionalne proizvodnje može se uvesti u proizvodne jedinice na kojima se primenjuju metode organske proizvodnje, i to uz maksimalno učešće koje treba da bude do 31. decembra 2011. godine, 80%;

• Odredbe člana 48. stav 1. ovog pravilnika važe do 31. decembra 2011. godine, a odredbe člana 74. stav 4. važi do 31. decembra 2014. godine.

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DODELJIVANJE, POTVRĐIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI, NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I FINANSIRANJE CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)

• Ministarstvo nauke donosi odluku o finansiranju aktivnosti centra izuzetnih vrednosti na osnovu predloga plana aktivnosti koji centar izuzetnih vrednosti podnosi do prvog decembra tekuće godine, za narednu godinu.
• Centar izuzetnih vrednosti je obavezan da do prvog decembra tekuće godine podnese izveštaj o svom radu, kao i finansijski izveštaj za proteklu godinu.

PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

• Zbirne i analitičke knjigovodstvene kartice zaključuju se, sa stanjem na dan 31. decembra, najdocnije do 31. januara naredne godine, uz overu odgovornog lica koje vodi te kartice i naredbodavca.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2002 i 8/2006)

• Program rada unutrašnje kontrole donosi direktor Uprave do 31. decembra tekuće godine za iduću godinu.

Izvor: Redakcija, 30.11.2011.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu decembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2011. GODINE

ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011)

• Banka može deo iznosa potrebne rezerve za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama banke tretirati kao odbitnu stavku od kapitala, umesto kao odbitnu stavku od osnovnog kapitala kako je propisano tačkom 12. ove odluke, i to:

1) do 31. decembra 2011. godine - 100% tog iznosa;

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

• Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2. te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 85/2011)

• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim tačke 4. te odluke, koja stupa na snagu 1. decembra 2011. godine, i tačke 7. te odluke, koja stupa na snagu 5. decembra 2011. godine.

ODLUKA O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 31. decembra 2011. godine, a danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na kontrolu bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi ("Službeni glasnik RS", br. 86/2007, 63/2008 i 112/2008).

ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA BANKE I DAVAOCA LIZINGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I NAČINU POSTUPANJA NARODNE BANKE SRBIJE PO OBAVEŠTENJU TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2011)

• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 5. decembra 2011. godine.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA U OBLASTI PROMETA NAFTE I DERIVATA NAFTE I PREDLAGANJE MERA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010)

• Zadatak Radne grupe je da prati stanje u oblasti prometa nafte i derivata nafte sa aspekta fiskalne politike, tehničkih standarda, prevoza opasnih materija u saobraćaju, zaštite životne sredine, zaštite potrošača i bezbednosti u prometu, spoljnog i unutrašnjeg prometa, kao i da predlaže mere za unapređenje saradnje nadležnih državnih organa i institucija prilikom vršenja nadzora. Rok za izvršenje ovog zadatka je 31. decembar 2011. godine.

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 31. decembra 2011. godine, a danom početka primene ove odluke prestaju da važe Odluka o upravljanju rizicima banke ("Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 63/2008 i 112/2008) i Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke ("Službeni glasnik RS", broj 18/2011).

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE I IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA KOJI SE URUČUJU KORISNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2011)

• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 5. decembra 2011. godine, a danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizičkim licima ("Službeni glasnik RS", broj 74/2009) i Uputstvo za sprovođenje Odluke o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizičkim licima ("Službeni glasnik RS", broj 74/2009).

Izvor: Redakcija, 30.11.2011.

NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu decembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •

ROKOVI ODREĐENI UPUTSTVIMA I OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2011. GODINE

UPUTSTVO O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 4/2010 - ispr., 10/2010 i 25/2011)

• Matične knjige zaključuju se na kraju svake kalendarske godine sa 31. decembrom i taj dan i mesec, uz godinu za koju se vodi matična knjiga, upisuju se kao datum zaključenja matične knjige.

• Evidencija o izdatim izvodima i uverenjima iz matičnih knjiga zaključuje se na kraju kalendarske godine (31. decembra) službenom zabeleškom napisanom ispod poslednjeg rednog broja pod kojim je izdat izvod ili uverenje iz matične knjige u toj godini. Ovu zabelešku potpisuje matičar punim imenom i prezimenom i overava pečatom organa - imaoca javnih ovlašćenja.

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", 10/93 i 14/93 - ispr.)

• Delovodnik se zaključuje na kraju godine (31. decembra) službenom zabeleškom napisanom ispod poslednjeg broja koji pokazuje koliko je predmeta zavedeno u toj godini. Ova zabeleška se datira i overava pečatom, a potpisuje je radnik koji vodi delovodnik.

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, 109/2009 i 100/2010)

• U periodu od dana početka primene ovog tarifnog sistema do 31. decembra 2011. godine, kupcima iz kategorije Široka potrošnja - grupa kupaca Domaćinstvo, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, u smislu čl. 11. i 40. ovog tarifnog sistema veća od 11,04 kW ali najviše 17,25 kW, aktivna snaga će se obračunavati za 11,04 kW, a ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kWh, aktivna snaga za taj kalendarski mesec obračunavaće se za 6,9 kW.

STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2011)

• Nakon okončanja IPA Programa, decembra 2011. godine, finansiranje rada Edukativno-informativnog centra će u potpunosti preći na Zavod za intelektualnu svojinu, što u uslovima budžetskih restrikcija dovodi u pitanje održivost Centra i svih njegovih započetih aktivnosti.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2010)

• Finansijski plan Republičke agencije za poštanske usluge se donosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)

• Savet guvernera Narodne banke Srbije usvaja plan o obavljanju revizije za narednu godinu najkasnije 31. decembra tekuće godine.

STATUT FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2009)

• Godišnji program rada Fonda sadrži, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011)

• Advokati koji se opredele za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti dužni su da najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, dostave pismene izjave Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju.

• O osiguranju svih članova advokatskog ortačkog društva, advokatsko ortačko društvo je dužno da dostave pismenu izjavu Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)

• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Vlada usvaja godišnji plan rada do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.

POSLOVNIK O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2011)

• Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji rukovodi Sektorom za postupanje po pritužbama, pomoćnik Poverenika koji rukovodi Sektorom za opšte poslove i šef Kabineta dostavljaju delove nacrta izveštaja za proteklu godinu pomoćniku Poverenika koji rukovodi Sektorom za unapređenje zaštite ravnopravnosti, međunarodnu saradnju i projekte najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2011 i 50/2011 - Aneks I)

• Regres se isplaćuje jednokratno ili u mesečnim iznosima, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2004 i 12/2011 - aneksi)

• Ugovorne strane dužne su da najkasnije do 25. decembra stupe u pregovore radi utvrđivanja vrednosti radnog časa za narednu godinu.

MEMORANDUM O BUDŽETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2011. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)

• Utvrđen je novi rok (31. decembar 2011.) do kog društva za osiguranje moraju da izvrše razgraničenje poslova životnog i neživotnog osiguranja.
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA NIS A.D. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2007 i 114/2008 - Aneks I i Aneks II)

• Vrednost radnog časa sporazumno utvrđuju ugovorne strane istovremeno sa donošenjem godišnjeg Plana razvoja i programa rada, a najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.

• Ovaj ugovor se zaključuje sa periodom važenja do 6. decembra 2011. godine.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 121/2007, 82/2009 - Aneks 1, 98/2010 - Aneks 2 i 1/2011 - ispr. Aneksa 2)

• Konačan obračun regresa, na godišnjem nivou, utvrđuje se i isplaćuje zaposlenom uz zaradu za mesec decembar tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 30.11.2011.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu decembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •

PRIVREMENI UVOZ – 8. Decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 8.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova
Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                
              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na seminare: Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=92404634-dbef-42bb-8e7c-264b47c38f2c
 

INFORMATIVNE RADIONICE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA - SRBIJA BIĆE ORGANIZOVANE U DECEMBRU 2011. GODINE

U decembru 2011. godine biće organizovane informativne radionice u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija.

Na radionicama će biti predstavljeni osnovni ciljevi i zadaci drugog poziva za prikupljanje predloga projekata i osnovna pravila prijavljivanja projekata u okviru programa.
Informativne radionice će se održati:

• 05.12.2011. u Sofiji (Bugarska)
• 06.12.2011. u Montani (Bugarska)
• 07.12.2011. u Nišu (Srbija)
• 08.12.2011. u Boru (Srbija)

Radionice u Sofiji i Montani će biti organizovani na bugarskom jeziku dok će radionice u Nišu i Boru biti organizovani na srpskom jeziku.

Radionice su otvorene za predstavnike organizacija iz prekograničnog regiona koje su zainteresovane za prijavljivanje projekata.

Detaljni program radionica kao i tačne lokacije njihovog održavanja biće naknadno objavljene na sajtu programa.

Za više informacija i/ili ako želite da izrazite interesovanje za učešće na radionicama molim obratite se Zajedničkom Tehničkom Sekretarijatu programa:
NNikolich@mrrb.government.bg; Tz.Guerdjikova@mrrb.government.bg; http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA RS ZAVRŠILA RASPRAVU O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA, KAO I RASPRAVU O AMANDMANIMA NA PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I DRŽAVNIM SLUŽBAMA: SEDNICA ĆE BITI NASTAVLJENA RASPRAVOM U POJEDINOSTIMA O PREDLOGU ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU

Tanjug

Skupština Srbije završila je rad, a sednica će biti nastavljena sutra raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o tržišnom nadzoru, na koji je podneto 12 amandmana.

Aktuelna sednica parlamenta, treća u okviru jesenjeg zasedanja, započela je 22. novembra, a na njoj se razmatra ukupno 20 zakonskih predloga i drugih akata.

Skupština je završila raspravu o 14 amandmana na predložene izmene Zakona o državnim i drugim praznicima.

Vlada je navela i da je Zakonom o državnim i drugim praznicima predviđeno da pripadnici priznatih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane svojih verskih praznika.

Izmenama Zakona o državnim i drugim praznicima je predviđeno da se Sretenje - Dan državnosti, praznuje dva dana - 15. i 16. februara, umesto samo jedan dan.

Predloženo je uvođenje dva nova praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu i Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu, kako je predloženo, praznovaće se 11. novembra u spomen na sve nevino stradale od 1914. do 1918. godine.

Predloženo je da se Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu "praznuje radno", kao spomen na 21. oktobar kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Stanković: Veća primanja onima koji dobro i više rade

Rad Parlamenta je završen raspravom o amandmanima na Predlog izmena i dopuna Zakona o platama u državnim organima i državnim službama, za koji je ministar zdravlja Zoran Stanković rekao da je reformski i da će omogućiti onima koji dobro i više rade imaju i veća primanja.

Ministar je na kraju rasprave istkao da se i da će se razgovarati ubuduće intenzivno sa predstavnicima sindikata zdravstva i da je svakako namera da se poboljšaju uslovi rada kao i primanja zdravstvenih radnika.

Tekuća sednica parlamenta, treća u okviru jesenjeg zasedanja, započela je 22. novembra, a na njoj se razmatra ukupno 20 zakonskih predloga i drugih akata.

NOVI ZAKON O REHABILITACIJI PORED MORALNE REHABILITACIJE KONSTATOVANE SUDSKOM ODLUKOM, DAJE "OZBILJAN PRAVNI OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE LICIMA KOJA SU NEOSNOVANO BILA U ZATVORU, NJIHOVIM NASLEDNICIMA, ODNOSNO, SVIM ŽRTVAMA ZA NJIHOVE PATNJE KOJE SU FAKTIČKI IMALI U TOM PERIODU".

Tanjug

Novi Zakon o rehabilitaciji, koji bi narednih dana trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije, bazira se na ideji da niko ko je činio ratne zločine nema prava na povraćaj građanskih prava, niti imovine, izjavio je Tanjugu državni sekretar Slobodan Homen.

"Predlog zakona se ne obraća nijednoj pojedinačnoj grupaciji, već u načelu rešava problem rehabiliacije kroz ideju da niko ko je činio ratne zločine nema pravo na rehabilitaciju, niti na povraćaj imovine i dovodi do pravednih i dugoročnih rešenja", ukazao je državni sekretar.

Ono što je značajno, naveo je dalje Homen, jeste da zakon, pored moralne rehabilitacije konstatovane sudskom odlukom, daje "ozbiljan pravni osnov za naknadu štete licima koja su neosnovano bila u zatvoru, njihovim naslednicima, odnosno, svim žrtvama za njihove patnje koje su faktički imali u tom periodu".

"Smatram da će adekvatna primena tog zakona konačno staviti tačku na pitanje Drugog svetskog rata i revanšizma i očekujem da će ga Skupština usvojiti u što kraćem roku", napomenuo je državni sekretar.

On je istakao da predlog zakona podržavaju sve političke opcije, kao i nacionalne manjine.

Prema njegovim rečima, to je jedan od najvažnijih zakona kada su u pitanju evropske integracije i trenutno se razmatraju amandmani koji su podneti na predlog.

"Podneto je šezdesetak amandmana na sam tekst predloga zakona, od kojih su neki prihvatljivi. Mi ćemo razmotriti sve i verujem da će neki biti usvojeni, ali suštinski tekst zakona neće biti promenjen", naveo je Homen.

On je podsetio da je samo pisanje zakona izazivalo brojne probleme upravo zbog niza akata i odluka donetih u periodu 1944. do 1946. godine, a koji su, kako je naveo, vrlo često imali i politički karakter i to kako prema većinskom srpskom narodu, tako i prema nacionalnim manjinama.

"Analizirajući sve ove akte, uključujući čak i odluke AVNOJ-a, došli smo do jednog kvalitetnog teksta na osnovu koga će sud moći da sprovede rehabilitaciju", dodao je Homen.

POVODOM IZMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NAJVEĆA SPORENJA SU OKO TOGA - KO TREBA DA KONTROLIŠE SPROVOĐENJE TOG POSTUPKA

Tanjug

Učesnici okruglog stola o javnim nabavkama u organizaciji Novinske agencije Tanjug složili su se danas da su izmene Zakona o javnim nabavkama bile neophodne, ali su najveća sporenja bila oko toga - ko treba da kontroliše sprovođenje tog postupka u Srbiji.

Da li to treba da bude Državna revizorska institucija (DRI), budžetska inspekcija ili Uprava za javne nabavke, pitanja su na koje su učesnici nastojali da daju svoje odgovore.

Pored ove diskusije, dominantna tema je bila i da li Uprava za javne nabavke treba da ostane nezavisno telo, koje osniva Vlada ili da bude pod pod okriljem Ministarstva finansija.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević najavio je i da bi javna rasprava o Zakona o javnim nabavkama trebalo da traje do sredine decembra, kao i da na kraju godine on treba da bude usvojen zajedno sa republičkim budžetom za 2012. godinu.

On je ponovio stav Ministarstva finansija da Uprava za javne nabavke ne treba da kontroliše funkciju u procesu javnih nabavki, već to treba da bude prepušteno Državnoj revizorskoj instituciji.

Radosavljević je rekao i da je bilo pritisaka javnosti na Ministarstvo finansija da se ne ide u izmene Zakona o javnim nabavkama, naročito u predizbornoj godini, ali da je stav tog ministarstva bio da treba poboljšati stanje u toj oblasti.

U diskusiji o tome ko treba da kontroliše sprovođenje javnih nabavki Radosavljević je ponovio da to treba da bude prepušteno revizorskoj instituciji.
Nenadić: Borba protiv korupcije prioritet svakog zakona

Predstavnica Uprave za javne nabavke Daliborka Srećkov je ocenila da se ta državna institucija sa godinu i više dana zakašnjenja uključuje u sistem kontrole, te da je pogrešno osloniti se samo na nju i da je trebalo samo proširiti ovlašćenja Uprave u pogledu kontrole.

Srećkov, koja obavlja funkciju rukovodioca grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, istakla je da bi Uprava i danas odlično obavljala kontrolnu funkciju, ali joj je to ovlašćenje, nažalost, nije dao zakon.

Programski direktor "Transparentnosti Srbija" Nemanja Nenadić se složio sa predstavnicom Uprave da kapaciteti DRI nisu dovoljni i da "nažalost, DRI dolazi naknadno".
Na okruglom stolu je bilo reči i o tome u kojoj meri može da se spreči pojava korupcije u ovom postupku.

Državni sekretar Radosavljević smatra da zakon pre svega treba da uredi kako da se olakša posao naručiocima i ponuđačima, a da je borba protiv korupcije prioritet drugih antikorupcijskih tela i zakonskih rešenja.

To ne znači da mi nećemo prihvatiti tokom ove javne rasprave dobra rešenja i u tom segmentu, naglasio je on.

Programski direktor "Transparentnosti Srbija" smatra, međutim, da borba protiv korupcije treba da bude prioritet svakog zakona.

"Kada biste stavili odredbu koja bi ograničila samovolju naručilaca prilikom planiranja nabavki, vi činite nešto protiv borbe protiv korupcije. U ovom sadašnjem zakonu postoji samo jedan član koji se time bavi", kaže Nenadić.

On ističe i da država, ukoliko želi da se bori protiv korupcije u javnim nabavkama, ne može da očekuje da će imati značajne rezultate ako se fokusira samo na jedan deo tog postupka.

Nenadić tvrdi da se treba usmeriti i na pripremu nabavke, realizaciju i vođenje samog procesa, kako bi se bitno smanjila korupcija u javnim nabavkama.

POTPISAN UGOVOR O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA, IZMEDJU SLOVENIJE I SRBIJE

Tanjug

Ministri pravde Srbije i Slovenije, Snežana Malović i Aleš Zalar, potpisali su danas u Beogradu Ugovor o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Ugovor će omogućiti da srpski državljani osuđeni u Sloveniji na zatvorske kazne, te sankcije služe u zatvorima u Srbiji, i obrnuto, rekla je Malović u palati "Srbija".

Ugovor će omogućiti i da državljani jedne zemlje koji su osuđeni u drugoj, a pobegli su u svoju zemlju, izrečenu kaznu odsluže u svojoj državi, navela je ministarka pravde Srbije.

Malović je objasnila da to znači da bekstvom u svoju državu, osuđeni neće moći da izbegnu kaznu.

Zalar je rekao da Srbija i Slovenija imaju tradicionalno dobru saradnju koju će nastaviti i dalje, jer imaju zajedničke interese za nastavak borbe protiv organizovanog kriminala.

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODNELA JE TUŽILAŠTVU U BEOGRADU PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV KOMPANIJE JAT ERVEJZ

B92

Državna revizorska institucija podnela je tužilaštvu u Beogradu prijavu za privredni prestup protiv kompanije JAT ervejz i više odgovornih osoba tog preduzeća.

Prijava je podneta Prvom javnom tužilaštvu zbog toga što su prekšeni Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o platnom prometu i Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima. DRI je analizirala finansijske izveštaje i poslovanje JAT-a za 2010. godinu

Izveštaj je dostavljen Upravnom odboru Jata, Skupštini i Vladi Srbije.

DRI je navela da je u postupku revizije izveštaja poslovanja Jat ervejza za 2010. godinu utvrdjeno da je gubitak bio za 2,4 milijarde dinara iznad visine kapitala, što znači da je ta aviokompanija izgubila ceo sopstveni kapital i da je prezadužena.

Navodi i da su u poslovnim knjigama prikazani pogrešni podaci o osnovnom kapitalu kompanije, kao i da je ukupan iznos tužbenih zahteva iz sudskih sporova protiv Jat ervejza procenjen na 8,14 milijardi dinara.

DRI je navela da zbog niza nepravilnosti nije mogla da izrazi mišljenje o finasijskom izveštaju Jat ervejza za 2010. godinu.

Među nepravilnostima u poslovanju srpske aviokompanije koje je uočila DRI je i to što Vlada Srbije, kao vlasnik komapnije, nije usvojila poslovni plan Jat ervejza za 2010. te su se zarade zaposlenima obračunavale i isplaćivale prema programu poslovanja za 2009. godine.

Navodi se i da Jat ervejz nije uspostavio finansijsko upravljanje i kontrole prema pravilima za javni sektor, kao ni internu reviziju, a računovodstvene politike u finansijskom izveštaju za 2010. godinu nisu u skladu sa računovodstvenom politikom kompanije.

Prema nalazima DRI, Jat ervejz je prekršio Zakon o javnim nabavkama jer nije imao uslove za pokretanje javnih nabavki vrednih 5,6 milijardi dinara (oko 54 miliona evra), zbog toga što nije imao usvojen plan poslovanja.

Navodi se i da je sklopljen aneks ugovora od 815 miliona dinara pri nabavci telekomunikacione opreme bez zakonske javne nabavke, a kupljeno je i 572 internet telefona za 50 miliona dinara bez javne nabavke, uz takodje nezakonsko potpisivanje aneksa ugovora.

Ističe se i da je ugovor o tekućem održavanju aviona sa Jat tehnikom tokom 2010. godine vredan oko milijardu dinara zaključen bez postupka javne nabavke.

Navodi se i da u finansijskom izveštaju za 2010. godinu nisu popisana nematerijalna ulaganja u ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti od 6,48 milijardi dinara, što je 40 odsto poslovne imovine Jat ervejza, a nisu popisane ni dugoročne i kratkoročne obaveze u vrednosti od 18,2 milijarde dinara, što je iznos celokupne pasive.

DRI ističe u izveštaju i da je Jat ervejz popisao deo imovine bez uskladjivanja knjigovodstvenog stanja ulaganja u opremu, dugoročnih finansijskih plasmana, zaliha i blagajne u zemlji ukupne knjigovodstvene vrednosti od 3,3 milijarde dinara.

Kako se dodaje, u 2010. godini je iz namenskog kredita od 22,3 miliona evra, u obrtna sredstva uloženo 16,5 miliona evra, što je 5,3 miliona evra više od predvidjenog.

SKUPŠTINSKI ODBOR ZA KULTURU I INFORMISANJE 1. DECEMBRA 2011. UTVRĐUJE PREDLOG KANDIDATA ZA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA, A JEDINI KANDIDAT JE RODOLJUB ŠABIĆ

Tanjug

Predsednica Odbora Jelena Trivan zakazala je za 1. decembar sednicu tog tela, na čijem je dnevnom redu utvrđivanje predloga kandidata za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Sadašnjem povereniku Rodoljubu Šabiću mandat ističe 22. decembra, a, kako je Tanjugu rekao član tog odbora Aleksandar Jugović (SPO), Šabić je jedini kandidat za tu funkciju.

Jugović je dodao da su reizbor Šabića predložile lista "Za evropsku Srbiju", poslanički klub SPS-JS, kao i Liberalnodemokratska stranka, navodeći da i njegova stranka apsolutno podržava izbor Šabića.

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Skupština Srbije bira poverenika na predlog Odbora za kulturu i informisanje, koji je jedini ovlašćen da pokrene postupak izbora poverenika.

Ista osoba za tu funkciju može biti birana najviše dva puta na mandat od sedam godina. Šabićev reizbor podržali su i Agencija za borbu protiv korupcije, kao i više nevladinih organizacija, udruženja i asocijacija.

ODUZETA IMOVINA NA IZNAJMLJIVANJU

RTV

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom trenutno raspolaže sa 200 objekata koji su oduzeti po raznim osnovama, među kojima ima preduzeća, lokala i stanova.

Problem prilikom iznajmljivanja stanova predstavlja činjenica da je reč o imovini koja je pripadala ljudima koji se terete za kriminal, dok je sa preduzećima glavni problem to što su zapuštena ili u dugovima.

U REGISTAR FUNKCIONERA KOJI VODI AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UKUPNO JE UPISANO VIŠE OD 19.000 FUNKCIONERA

U registar funkcionera koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije ukupno je upisano više od 19.000 ljudi, pošto su uneti podaci o još 3.000 funkcionera, izjavila je danas portparolka agencije Aleksandra Kostić.

Aleksandra Kostić rekla je agenciji Beta da nije poznat konačan broj funkcionera koji će biti upisani u registar, ali da će taj broj biti poznat posle narednih parlamentarnih i lokalnih izbora.

"Ovo je najažurniji registar funkcionera u Srbiji do sada", navela je Aleksandra Kostić, jer su  funkcioneri obavezni da u roku od sedam dana obaveste registar o stupanju na funkciju i o prestanku funkcije.

Agencija je, pored registra funkcionera, uspostavila i registar o imovini funkcionera i katalog primljenih poklona funkcionera, kao i evidenciju pravnih lica i postupaka javnih nabavki.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PLASTIČNE KESE, U NOVOM SADU POČELA JE DA RADI LABORATORIJA ZA AMBALAŽU I PAKOVANJE U KOJOJ SE VRŠI DOKAZIVANJE RAZGRADIVOSTI PLASTIČNIH KESA

RTV, Beta

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu počela je da radi laboratorija za ambalažu i pakovanje u kojoj se vrši dokazivanje razgradivosti plastičnih kesa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese.

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić rekao je prilikom obilaska da tom laboratorijom Srbija uvodi sistemski način kontrole ambalaže koja opterećuje okruženje i trajno zagađuje životnu sredinu.

"Završili smo veliki posao koji smo najavili pre godinu dana, a to je rešavanje problema s plastičnim kesama, a koji je prisutan u gotovo svim delovima Srbije. Do sada nije postojao uređen sistem, a od prvog januara, kada Pravilnik stupi na snagu, ovde, na fakultetu, biće kontrolisan sastav plastičnih kesa", rekao je Dulić.

Prema njegovim rečima, u laboratoriji Tehnološkog fakulteta neće biti kontrolisan sastav samo plastičnih kesa iz Srbije, jer su interesovanje već pokazale i neke zemlje u okruženju koje su suočene sa istim problemom.

"Kada pravilnik stupi na snagu, u Srbiji će biti opterećeni svi proizvođači i uvoznici plastičnih kesa koje nisu biorazgardive. Na taj način želimo da obezbedimo da se u Srbiji u prometu nađu biorazgradive kese, čija će cena biti pristupačna za sve", rekao je ministar.

Opremanje laboratorije koštalo je 13 miliona dinara, a sredstva je obezbedio Fond za zaštitu životne sredine.

Rukovodilac projekta Vera Lazić rekla je da će se u laboratoriji kontrolisati kese, odnosno materijal od kojeg se one proizvode, kako bi se utvrdilo prisustvo aditiva za razgradnju i drugih specifičnosti.

Prema njenim rečima, to će biti moguće utvrditi u komori za veštačko starenje, u kojoj bi u roku od četiri do šest nedelja trebalo da dođe do razgradnje plastičnih kesa.

MK GRUPE OBJAVILA NA SAJTU CENTRALNOG REGISTRA ZA HOV PONUDU ZA PREUZIMANJE AKCIJA KARNEKSA

Srpska kompanija MK grupa objavila je danas ponudu za preuzimanje 7,08 odsto akcija industrije mesa Karneks [CRNX] iz Vrbasa po ceni od 2.325 dinara za akciju.

Kako se navodi u oglasu objavljenom na sajtu Centralnog registra za hargije od vrednosti (www.crhov.rs), ponuda nije uslovna i biće otvorena do 20. decembra 2011. godine.

MK grupa je ponudu za preuzimanje Karneksa objavila zajedno sa brokerskom kućom MV investments, Karneks holdingom iz Vrbasa i firmom Ašmor Karneks limited sa Kajmanskih ostrva, s kojima zajedno poseduje 92,92 odsto akcija vrbaške industrije mesa.

Za preuzimanje preostalih 7,08 odsto kapitala Karneksa, odnosno 115.625 akcija, MK grupa će platiti oko 2,7 miliona dinara.

MK grupa je 17. novembra saopštila da je kupila Karneks, ali nije navela detalje o toj transakciji.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije odobrila je 11. novembra MK grupi preuzimanje akcija Karneksa od Ašmora.

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SRPSKA PREDUZEĆA U PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE POVEĆALA IZVOZ ZA VIŠE OD 28 ODSTO

Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) Božidar Laganin saopštio je danas da su srpska preduzeća u prvih devet meseci ove godine povećala izvoz za više od 28 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Božidar Laganin Laganin je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije istakao da ove godine domaća ekonomija ima najveću pokrivenost uvoza izvozom, uz napomenu da je ona na nivou većem od 60 odsto.

On je ukazao na to da je taj nivo i dalje nedovoljan, ali i dodao da ovaj pozitivan trend svakako ohrabruje i da se u narednim godinama može očekivati uravnoteženje domaćeg spoljnotrgovinskog bilansa.

U prvih devet meseci ove godine, kako je objasnio, ostvareno je povećanje izvoza od 50 odsto u oblasti električnih mašina za domaćinstvo.

Prema njegovim rečima, u strukturi domaćeg izvoza proizvodi sa višom dodatnom vrednošću dobijaju sve veću zastupljenost.

Laganin je naglasio da ova godina potvrđuje i da dugoročna orijentacija Srbije ka proizvodno-izvoznim stranim investicijama počinje da daje svoje prve rezultate.

Ostvaren je rast izvoza u oblasti hrane, pića i poljoprivrednih proizvoda, a u periodu januar - septembar ostvaren je rast od 43 odsto, što sa 2,7 milijardi dolara čini četvrtinu ukupnog izvoza, rekao je on i dodao da je u tom segmentu zabeležen suficit vredan 1,2 milijarde dolara.

U ovoj godini SIEPA je, kako je istakao, organizovala ukupno 15 međunarodnih sajmova na kojima je nastupilo više od 150 kompanija, pri čemu je ostvareno više od 4.000 kontakata.

Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza je izrazio nadu da će svi ovi rezultati biti vidljivi u narednoj godini.

Laganin je naglasio da su ove godine ostvareni dobri rezultati u sektoru nameštaja, uz podsećanje na to da su sklopljeni ugovori na tri međunarodna sajma u vrednosti od 10 miliona evra.

SIEPA je ove godine, kako je dodao, organizovala sajmove nameštaja u Italiji, Nemačkoj i Rusiji, a namera je da sledeće godine domaća preduzeća nastupe i na tržištu SAD.
Kroz program internacionalizacije preduzeća, SIEPA je pomogla više od 300 kompanija i osam udruženja sa ukupno 174 miliona dinara, a ove godine je prvi put pružena podrška i osnivanju predstavništava u inostranstvu, istakao je on.

Govoreći o novim tržištima, Laganin je naveo da je SIEPA ove godine imala veće aktivnosti u vezi sa carinskom unijom Rusije, Belorusije i Kazahstana u dve oblasti - za dobijanje neophodnih sertifikata za proizvođače mesa i mleka i mlečnih proizvoda i u oblasti proizvodnje nameštaja.

On je rekao da je SIEPA zainteresovana za nastup srpskih firmi na afričkom tržištu, posebno građevinskih preduzeća koja su ove godine imala veoma tešku situaciju, uz ocenu da će 2012. biti godina otvaranja novih tržišta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.11.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U OKTOBRU 2011. GODINE

Industrijska proizvodnja je u oktobru 2011, prema desezoniranim podacima, imala pad od 0,2%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 1,0%. Posmatrano po sektorima, ostvaren je međugodišnji pad u sektoru prerađivačke industrije od 3,7%, dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast aktivnosti od 10,6% i 6,5%, respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u oktobru imala pad od 0,4%. U okviru prerađivačke industrije najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja prehrambenih i farmaceutskih proizvoda i preparata. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potekao je od proizvodnje derivata nafte, ostalih saobraćajnih sredstava, osnovnih metala i duvanskih proizvoda.

Promet robe u trgovini na malo je u oktobru 2011. godine, na međugodišnjem nivou, bio realno niži za 16,2%.

Prema desezoniranim podacima RZS-a, u oktobru je ostvaren rast izvoza roba od 4,0% i pad uvoza od 4,5%. Međugodišnje posmatrano, u oktobru je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 6,3%, a uvoz za 18,1%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 30.11.2011

PRODATO 143.840 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 29. novembra 2011. godine •

Reotvaranjem 395. emisije dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 05. jula 2011. godine i ponovo otvorene 29. novembra 2011. godine, ponuđeno je 3.291.830.000 a prodato 143.840 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.438.400.000 dinara. To predstavlja 43,7 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. jula 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 29.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: IZMENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV ZARAČUNAVA PRIMAOCU DOBARA I USLUGA TROŠKOVE SLANJA OPOMENE ZBOG KAŠNJENJA SA PLAĆANJEM NAKNADE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ISKAZANOG U RAČUNU OBVEZNIKA PDV KOME JE ODUZET PIB U MOMENTU IZDAVANJA RAČUNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OD STRANE OBVEZNIKA PDV STICAOCA KOJI JE U STATUSNOJ PROMENI STUPIO NA MESTO PRENOSIOCA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET USLUGA USTUPANJA PRAVA NA PRIKAZIVANJE FILMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

Aktuelna sudska praksa:

 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODLUKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOM JE UTVRĐENA VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA - Zakon o banjama: član 1, član 3 stav 1, čl. 4, 7, 10 i 13
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJIM JE SUPROTNO USTAVU I ZAKONU DEFINISAN RADNI STAŽ KOJI JE OSNOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU - Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada: čl. 1 i 2 i član 58 st. 1 i 2
 • Ustavni sud: ODBIJANJE PREDLOGA I NEPRIHVATANJE INICIJATIVA ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI I NESAGLASNOSTI SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA ODREDABA ZAKONA O RADU - Zakon o radu: član 6, član 104 stav 3, član 118 stav 1 tač. 5) i 6), član 119 stav 2, čl. 188, 197 i 198
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU VOĐENOM PROTIV ODLUKE PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA POSEBNO MUZIČKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE O IZBORU DIREKTORA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA NA SLOBODU I BEZBEDNOST I PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA - Ustav Republike Srbije: član 27 stav 3
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104

Likvidacije:

U periodu od 21. novembra do 25. novembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

173242

CROMFORD ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Bač

25.11.2011

60

173237

FINAMENT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

25.11.2011

60

173213

ELMER - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.11.2011

60

173203

APER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.11.2011

60

173178

AGRO-PLUG - U LIKVIDACIJI

Pećinci

25.11.2011

60

173171

PRO DEAL - U LIKVIDACIJI

Šabac

25.11.2011

60

173167

TRAVELBOOK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.11.2011

60

173141

STOKO PROM - U LIKVIDACIJI

Mionica

24.11.2011

60

173125

BONIX - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

24.11.2011

60

173115

C N COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.11.2011

60

173104

MYSTIK BALI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173098

F1 NEWS 2009 - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

24.11.2011

60

173092

ŠOŠO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.11.2011

60

173088

ADEMAX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173068

BOMANITA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

24.11.2011

60

173064

AGROPLASMAN - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.11.2011

60

173060

BONIKON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

24.11.2011

60

173052

BADEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.11.2011

60

173033

MENPROJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173029

GP 14 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173008

SITI - M GROUP - U LIKVIDACIJI

Čačak

23.11.2011

60

172999

DKT MAX-CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172967

BEL-PROMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172955

RADOVET - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

23.11.2011

60

172950

SANTOS PLUS - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

23.11.2011

60

172942

MICROPRO - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

23.11.2011

60

172924

MSP PARTS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

22.11.2011

60

172913

PROM-GAJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

22.11.2011

90

172902

ETG INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Sombor

22.11.2011

60

172887

PREDEJANE-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Leskovac

22.11.2011

60

172871

ELEKTROSOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

22.11.2011

60

172860

RUBUS EXPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

22.11.2011

60

172853

KOSOVAC A. I P. - U LIKVIDACIJI

Bečej

22.11.2011

60

172839

NERU - U LIKVIDACIJI

Paraćin

22.11.2011

60

172835

TELETIM - U LIKVIDACIJI

Pančevo

22.11.2011

60

172815

TT-PROMET - U LIKVIDACIJI

Gadžin han

21.11.2011

60

172800

A.B. BIG-FARMA - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172787

BLUMON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

21.11.2011

60

172779

PEK-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Krupanj

21.11.2011

60

172775

SETTE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

21.11.2011

60

172754

SPORT KALIŠ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

21.11.2011

60

172737

PARIS-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

21.11.2011

60

172739

BEGEMOT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172711

IRFAN IMPEX - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

21.11.2011

60

172701

MILE-KOMERC 82 - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172682

MILAN RENOVACIJA - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

21.11.2011

60

172674

GRBO-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

21.11.2011

60

172670

INF. POSL. CENTAR - SAVR. TEL. TEHN.- U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172660

MILANKO TRANS - U LIKVIDACIJI

Inđija

21.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 28.11.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 25.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Color studio AS" d.o.o.

6035841

27. St. broj 3418/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2355

 

I. Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. St. broj 3418/2010 od 27. oktobra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Color studio AS" d.o.o., Beograd, Karađorđeva 75, matični broj 6035841, PIB 100285711.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đulibrk Zoran, Novi Beograd, Jurija Gagarina 29d.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 5. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
V. Ispitno ročište određuje se za 26. mart 2012. godine u 11,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda, 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge

 

4. St. broj 249/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je svojim Rešenjem 4. St. broj 249/2011 od 15. novembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge, u stečaju, Beograd, Gospodara Vučića 35.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o.

17326562

12. St. broj 2631/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2310

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2631/2011 od 28. oktobra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o. Beograd, Bulevar revolucije 433 matični broj: 17326562, PIB 102269566 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miroska Radović iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Audax" d.o.o.

20200162

36. St. broj 2539/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2320

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 2539/2011 od 7. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Audax" d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina, YBC, 10 G/II VP, lok. 29, matični broj 20200162, PIB: 104640087 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Radović Pero iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 6. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o.

20310936

12. St. broj 2603/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2316

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2603/2011 od 30. septembra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o. iz Beograda, Kapetan Mišina 5-a, matični broj: 20310936, PIB 105082331 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđević Boban iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Zinnoss"

17162560

32. St. broj 4885/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

I - Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Zinnoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 101014148, zaključuje.
II - Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".
III - Ispitno ročište zakazano za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova se otkazuje.
IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, Brankova 25, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši upis zabeležbe o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 10101414 i da briše pravno lice iz registra.
V - Nalaže se stečajnom upravniku, Agenciji za privatizaciju, iz Beograda, Terazije 23, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika broj 355-1032827-21 koji se vodi kod Vojvođanske banke a.d. Beograd, kao i sve račune stečajnog dužnika koji se vode kod poslovnih banaka, i Poreske uprave Novi Beograd, da zapisnički konstatuje uništenje pečata u stečaju i predloži svoje razrešenje, kao i da od raspoloživih sredstava na računu izmiri nastale troškove stečajnog postupka, a eventualni višak sredstava vrati predlagaču na ime povraćaja uplaćenog predujma troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno prometno preduzeće "Euroflex" d.o.o.

07844611

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. br. 2664/2010 od 9. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd - Ugrinovci, XXV nova broj 73, matični broj 07844611 PIB 100395761, odredio je ročište za razmatranje Plana reorganizacije sa izmenama istog, predloženog od strane Zarić Vujice iz Beograda, i glasanje od strane poverilaca, za 15. decembar 2011. godine koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 225/II.
Poverioci mogu izvršiti uvid u plan reorganizacije i predložene izmene u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu Privrednog suda u Beogradu, dana 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o.

17239562

36. St. broj 536/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2319

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 536/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca 30, matični broj 17239562, PIB: 100416648, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, kancelarija u Brankovoj 28/IV, Beograd.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 8. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 15. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

IMK "BEOGRAD" a.d.

 

48. St. broj 4357/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1739

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEOGRAD+IMK.shtml/seo=/companyid=3739

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom IMK "BEOGRAD" a.d. u stečaju iz Beograda, zakazuje se dopunsko ispitno ročište za dan 2. decembar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 201/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, a na kom ročištu će se ispitivati preostale prijave potraživanja koje nisu bile ispitane na prvom ispitnom ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge

17355279

50. St broj 2600/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2333

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-2600/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge, Beograd, Dunavska 25, matični broj 17355279, PIB 100147144.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Jokić, iz Beograda, Salvadora Aljendea 36/17.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januara 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Need Petrol, d.o.o.

20118881

50. St. broj 3133/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2358

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-3133/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Need Petrol, d.o.o. Novi Beograd, Treći bulevar 25, matični broj 20118881, PIB 104234721.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragutin Sremčević iz Beograda, Mariborska 2.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Vragočanica"

17209230

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2368

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 9. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, matični broj 17209230 PIB 101491315 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Svetislav Jovanović iz Uba, Vojvode Mišića 44.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. novembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AD "Sokograd"

 

Posl. broj 1 St. 138/2011

 

 

 

Stečajni sudija je rešenjem St. broj 138/11 od 11.11.2011. god. na lični zahtev razrešio dužnosti stečajnog upravnika Bobanu Mihajlović licenciranog stečajnog upravnika - Preduzetnika iz Knjaževca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sokograd" Sokobanja m a rešenjem St. broj 138/11 od 14.11.2011. god. za stečajnog upravnika u ovom postupku određena Dragana Todorović licenicarni stečajni upravnik Dragana Todorović licencirani stečajni upravnik Preduzetnik iz Bora.
Rešenje St. broj 138/11 od 14.11.2011. godine čini sastavni deo rešenja St. 138/11 od 9.11.2011. god. kojim je otvoren postupak stečaja.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o.

17311212

2. St. broj 523/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2329

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 523/2011, od 10. novembra 2011. godine, rešavajući po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG" a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o. Jagodina, ulica Kapetana Koče 10, matični broj 17311212, PIB 103268101. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, ulica Bosanska 63, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 10. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o.

20085088

2. St. broj 542/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2314

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 542/2011 od 9. novembra 2011. godine, po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG", a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o. Kragujevac, Zanatlijska 3, matični broj 20085088, PIB 104110420. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Janković Predrag, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Ilindenska 42/11-2, sa licencom broj 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V. Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 9. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o.

06575072

1. St. 992/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1301

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o. Kragujevac, Dragana Petrovića 16, matični broj 06575072, PIB 101316353, 1. St. 992/2010 obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 12. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 14. novembra 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "BLIC" i "DANAS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon"

 

1. St. broj 106/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon" Buljane, Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 106/2011 održati 12. decembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Holz trading"

17503545

Posl. broj St. 255/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1644

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić u stečajnom postupku nad dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko društvo u stečaju, dana 30. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko MB 17503545, PIB 102959384 iz razloga neznatne vrednosti imovine stečajnog dužnika koja bi predstavljala stečajnu masu.
2. Sredstva koja preostanu nakon pokrića nastalih troškova stečajnog postupka vratiti predlagaču Fondu za razvoj Republike Srbije Beograd.
3. Nalaže se stečajnom upravniku da sprovede sve ostale aktivnosti vezane za zaključenje stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija mesa "Bek" d.o.o.

 

2. St. broj 673/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

Privredni sud u Nišu u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović kao predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Kontić Gorana kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Nebojše Bajića, doneo je 15. novembra 2011. godine rešenje:
Završno ročište u postupku stečaja nad Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, zakazuje se na dan 9. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4, a ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.
Oglas o zakazivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DP "Aleksinački podrum"

06998658

2. St. broj 157/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=468

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSINACKI+PODRUM.shtml/seo=/companyid=10352

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom 9. novembra 2011. godine, doneo je 9. novembra 2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Aleskinački podrum" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. juna 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998658, PIB 100302996 zaključuje.
3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
- "Vinoprodukt" d.o.o. iz Čoka, Korzo 1, matični broj 08715262, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Subotici, Iv. broj 2293/2009 od 4. decembra 2009. godine,
- "Evropa produkt" iz Leskovca, Dobri Španca 16, matični broj 17121766, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Leskovcu, I. broj 719/05 od 1. februara 2006. godine,
- "Pobeda promet" iz Nove Božurne, matični broj 06850448, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Nišu Iv. broj 4474/05 od 27. decembra 2005. godine,
- "Status" iz Svrljiga, matični broj 07656629, na osnovu računa broj 4-2 od 1. juna 2010. godine.
4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 34.066,34 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

UTP "Morava turist" AD

 

2. St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=899

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MORAVA-TURIST.shtml/seo=/companyid=876

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Hemovet d.o.o.

08416877

2. St. broj 1686/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1324

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1, MB 08416877, PIB: 100911312, po obaveštenju NBS od 4. oktobra 2010. godine i predlogu poverioca Adria Bank AG Vienna Austria, koju zastupa Jovanka Jovanović, advokat u Beogradu, Braće Jugovića 2 od 6. januara 2011. godine i predloga dužnika od 12. januara 2011. godine, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u raspravnoj sali broj 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska 3.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS".
Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 11. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"A.G.V. Separacija" AD

08735123

1. St. broj 101/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2301

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "A.G.V. Separacija" AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 134/a, 8. novembra 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom A.G.V. Separacija a.d., Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Nebojša Bajić iz Novog Sada, Ilije Birčanina 41/5. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,40 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2011. godine, sa početkom u 10,10 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 8. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO Kristal

 

2. St. broj 16/10

 

 

 

Sastavljen pred Privrednim sudom u Novom Sadu, 9. jun 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67, a po predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, doneo je 11. novembra 2011. godine rešenje:
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 11. novembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DTD - Kanal a.d.

08041920

1. St. broj 643/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2311

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DTD+-KANAL.shtml/seo=/companyid=1157

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Vojvodinaput a.d. Novi Sad, Jovana Đorđevića 2, čiji je punomoćnik Obradović Miroslav, advokat u Novom Sadu, 10. novembar 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 6. februara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu u ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

UŽAR OPREMA DOO

8068631

2. St. broj 1182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UZAR-OPREMA.shtml/seo=/companyid=517

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB: 8068631, PIB:100450333, koga zastupa Gucunja dr Jovan advokat u Novom Sadu, po predlogu poverioca EURO GAS DOO, Subotica, koga zastupa Mihailo Korać, advokat u Novom Sadu, podnetog od 30. oktobra 2011. godine, doneo je dana 27. oktobra 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca EURO GAS DOO, Subotica za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB:8068631 PIB:100450333, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Stojković iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Novogradnja Ruma" a.d.

 

2 St. broj 33/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" a.d. iz Rume, Industrijska bb, u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik, Vladeta Dunjić, 14. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" AD iz Rume, Industrijska b.b., u stečaju i to za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Fidelinka-skrob" d.o.o.

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 15.11.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" d.o.o. Subotica. - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/II.
Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18. 8. 2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke.
Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije.
Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati:
- pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili
- usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja.
Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Fama 007" d.o.o.

20339080

2. St. broj 161/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2119

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da je rešenjem 2. st. 161/2011 od 11. novembra 2011. godine zaključio stečajni postupak nad "Fama 007" d.o.o. Zlatibor, MB 20339080, PIB 105191843 i po pravnosnažnosti rešenja stečajni dužnik će biti brisan iz registra kod APR-a. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

Izvor: Redakcija, 28.11.2011.