Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Preporučena cena na pakovanju proizvoda koja se razlikuje od one istaknute od strane trgovca

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: XXXXXPitanje:

• Da li je dozvoljeno staviti preporučenu cenu na pakovanju proizvoda koja možda neće biti ispoštovana od strane trgovca?

Odgovor:

Proizvod koji se stavlja u promet mora biti obeležen, odnosno deklarisan. Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) u članu 40. taksativno navodi koji se podaci moraju istaći na pakovanju proizvoda, odnosno na etiketi.

Zakon, kao ni drugi zakoni koji uređuju promet robe, ne sadrži zakonsku odredbu kojom se zabranjuje da se pored podataka iz deklaracije na pakovanju ili etiketi proizvoda istakne i preporučena cena. Neki proizvođači ovo koriste, te se u maloprodaji mogu naći proizvodi na čijem pakovanju stoji preporučena maloprodajna cena koju je odredio proizvođač.

Za trgovca preporučena cena nije obavezujuća, već okvirna, sugerišuća cena. Naime, formiranje cena na tržištu je slobodno. U odnosu na visinu preporučene cene, cena koju odredi trgovac može biti viša ili niža. Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u komercijalne svrhe, odnosno u cilju sticanja dobiti. Postoje brojni faktori koji vode ka profitabilnosti jednog trgovca, a utvrđivanje prave cene se ističe kao najznačajniji. Prava cena je ona cena koju je potrošač spreman da plati, a koja će istovremeno obezbediti dobit trgovcu.

Kada formira cenu za robu koju nudi, trgovac je dužan da je istakne. Zakon u članu 41. ovu dužnost neposredno propisuje. Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo.

Važno je istaći da razlika u iznosu preporučene i prodajne cene u trgovini na malo može dovesti potrošače u zabludu. Krupnim brojevima istaknuta preporučena cena na pakovanju proizvoda navodi potrošača da stavi u korpu proizvod, istovremeno ne čitajući sitnijim brojevima istaknutu prodajnu cenu na rafu. Prilikom plaćanja na kasi potrošač saznaje da treba da plati više od iznosa koji je pročitao na pakovanju proizvoda. Ovakve i slične situacije mogu obmanjujuće delovati na potrošača, usled čega potrošač donosi ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo.

 

.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge