Zastava Bosne i Hercegovine

Kontrola objekata od strane poreskog inspektora koji se predstavlja kao kupac - provokativna kupovina

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 05.01.2015.Pitanje:

 • Šta je provokativna kupovina?

Odgovor:

Prilikom poreske kontrole, poreski inspektor ima pravo da kontroliše objekat kao kupac (provokativna kupovina). Poreski inspektor se pojavljuje u svojstvu kupca, sa određenim iznosom novca, koji daje prodavcu u objektu. Tom prilikom je prodavac dužan da prilikom kupovine robe evidentira promet, istom izda fiskalni isečak i tom prilikom izvrši evidentiranje novca koji je uzeo od kupca (inspektora) preko fiskalne kase.

Pitanje:

 • Na koji način inspektor kontroliše ugostiteljski objekat kao kupac (provokativna kupovina)?

Odgovor:

Ukoliko se radi o ugostiteljskom objektu, inspektor može da se pojavi kao gost, koji ima pravo da naruči jelo ili piće. Tada, prilikom donošenja jela ili pića zaposleni radnik u objektu je dužan da donese i fiskalni isečak, ali isključivo iz fiskalne kase sa fiskalnom memorijom, ne može (kako se u praksi dešava) isečak iz pomoćne kase, ili račun koji nema izgled fiskalnog isečka, već fiskalni isečak koji sadrži sve zakonom propisane elemente.

Pitanje:

 • Na koji način postupa inspektor ukoliko fiskalni račun nema sve propisane elemente?

Odgovor:

Ukoliko fiskalni isečak ili račun nema sve propisane elemente, odnosno račun iz pomoćne kase, koja nije fiskalna, ili vodi neku paralelnu evidenciju, inspektor je dužan da:

- se predstavi i pokaže legitimaciju (jer ukoliko se radi o vanrednom planu kontrole, kako je i opisano ne moraju da uručuju nalog za kontrolu),
- obavi kontrolu i sastavi zapisnik o tome,
- donese rešenje o izricanju privremene mere zabrane obavljanja delatnosti (kako je opisano).

Objekat se zatvara i nakon toga podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Pitanje:

 • Koje su propisane kazne za prekršaj?

Odgovor:

Ukoliko kasa u objektu nije fiskalna odgovara se za prekršaj, gde je propisana minimalna kazna od 50.000 dinara za preduzetnika, a maksimalna 500.000 dinara.

Ukoliko nije izdat fiskalni isečak koji ima izgled fiskalnog isečka (takođe je propisana novčana kazna od 50.000 dinara do 500.000 dinara za preduzetnika), obveznik može da bude zatvoren napr. sedam dana i da za dva prekršaja plati novčanu kaznu od 100.000 dinara.

Pravno lice plaća kazne u duplom iznosu, odnosno  od 100.000 do 1.000.000 dinara novčana kazna za navedene prekršaje, dok se kažnjava i odgovorno liceu iznosu od 5.000 do 50.000 dinara.

Pitanje:

 • Na koji način postupa inspektor ukoliko prodavac izda fiskalni račun?

Odgovor:

Kada se poreski inspektor pojavi u svojstvu kupca, (provokativna kupovina), traži određenu robu, te ukoliko mu prodavac izda za tu robu fiskalni isečak, odnosno evidentira promet, on i nakon toga može da se predstavi kao poreski inspektor, a to svojstvo dokazuje legitimacijom, obavi kontrolu i konstatuje da je sve u redu, tada od prodavca zahteva da uradi nalog za ispravku, robu koju je platio vraća, a prodavac njemu vraća novac.

Sve se konstatuje zapisnički.

Pitanje:

 • Na koji način postupa inspektor ukoliko propusti da izda fiskalni isečak?

Odgovor:

Kada prodavac kupcu (inspektoru prilikom provokativne kupovine) ne izda fiskalni isečak, odnosno ne evidentira promet, tada se poreski inspektor predstavlja, obavlja kontrolu, konstatuje nepravilnosti koje su učinjene, ili konstatuje pored nepravilnosti da mu nije izdat fiskalni isečak i višak novca u kasi, zapisnikom konstatuje da mu nije izdat fiskalni isečak, novac mu se vraća i to se obavezno zapisnički konstatuje.

Nakon toga inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti i podnesi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, protiv vlasnika objekta.


Pitanje:

 • U kom momentu prodavac ima obavezu da izda fiskalni račun?

Odgovor:

Ima raznih životnih situacija (recimo u restoranu), kada primalac usluge naruči piće i naručeno piće ne plaća odmah, već je potrebno određeno vreme da prođe dok popije piće, pa ga plaća. U toj situaciji je davalac usluge u obavezi da posle naručenog pića ode i odštampa fiskalni račun i donese primaocu usluge, jedan primerak da se nalazi kod primaoca usluge, a drugi kod davaoca usluge, kada primalac usluge završi sa pićem, onda je dužan da plati primljenu uslugu, pokazavši fiskalni račun koji je dobio.

U situaciji kada mu se ne izda fiskalni isečak nije dužan da primljenu uslugu plati. Što znači da je neophodno da prvo bude odštampan račun a nakon njegove predaje kupcu, kupac daje novac.

 

U praksi bi to izgledalo tako da kupac sačeka da protekne određeno vreme, kako bi se videla namera prodavca i ukoliko je jasno da prodavac neće da izda račun, pravo kupca je da zatraži od prodavca da izda račun, a ako i pored toga ne izda račun, onda kupac ima pravo da za kupljena dobra, odnosno primljene usluge ne plati obvezniku.

 

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge