KOMENTAR EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
ROKOVNIK ZA 2014. GODINU
PRIRUČNIK ZA OBRAČUN ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA
VODIČ ZA PRIMENU NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU 2. IZDANJE
KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
PRIRUČNIK SA KOMENTAROM ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, PRILOZIMA I OBRASCIMA
PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PRATEĆIH PROPISA
PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA