Zastava Bosne i Hercegovine

Overa ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim se jednom od potomaka ustupa preduzetnička radnja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Pajić

Objavljeno: 27.01.2016.Pitanje:

Šta je tačno predmet ustupanja u slučaju kada preduzetnik za života želi ustupi preduzetničku radnju jednom od potomaka?


Odgovor:

Članom 91. stav 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), određeno je da poslovno sposobni naslednik može nastaviti obavljanje delatnosti preduzetnika i za života preduzetnika, ako to pravo vrši na osnovu raspodele zaostavštine za života, u skladu sa propisima kojima se uređuje nasleđivanje.

U skladu sa odredbama člana 182. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti svoju imovinu, a na osnovu odredbe člana 184. ovog zakona, ugovor mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da ustupljena imovina ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništav.

Pošto forma organizovanja-preduzetnik nema poseban pravni subjektivitet u odnosu na fizičko lice (nosioca delatnosti) koje je registrovano kao preduzetnik i samim tim nema posebnu imovinu različitu od imovine fizičkog lica, predmet ustupanja u ovom slučaju je pravo na obavljanje registrovane delatnosti u formi preduzetnika registrovanog u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Poslovni prostor nije i ne može biti imovina radnje i samim tim neće biti obuhvaćen ustupanjem.

Praktične posledice primene ovog instituta su da dolazi do promene podatka o "osnivaču" u Registru privrednih subjekata, odnosno o fizičkom licu koje obavlja registrovanu delatnost i menja se poslovno ime kao posledica promene podatka o fizičkom licu ali matični broj preduzetnika ostaje isti, samim tim i PIB. Zbog izostanka promene ova dva podatka ne mora se npr. defiskalizovati kasa i ne plaćaju se određene dažbine na npr zalihe robe koje bi se inače plaćale u slučaju brisanja preduzetnika, zatim dozvole koje glase na preduzetnika ostaju da važe, ukoliko postoji vozilo registrovano na preduzetnika ne mora se podnositi zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i sl. Zbog navedenog, a budući da preduzetnička radnja nastavlja da egzistira, učesnicima u ovom pravnom poslu je ovaj institut primamljiv kao način da uz što manje promena podataka o preduzetniku sprovedu promenu fizičkog lica registrovanog kao preduzetnik, odnosno "promene osnivača radnje".

Budući da je institut sasvim nov i uveden u pravni život tek 2012. godine stupanjem na snagu Zakona o privrednim društvima, postavlja se pitanje kakva će biti sudska praksa u vezi eventualnih sporova zbog dugovanja prema npr. dobavljačima: da li su prethodni i novi vlasnik solidarni dužnici ili je dugovanje supsidijarne prirode? Obaveze koje se tiču poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje se naravno ne mogu preneti na novog vlasnika.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge