Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PORODILJSKO ODSUSTVO

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Radmila Lišanin

Objavljeno: 06.01.2013.Ko, na koji način, pod kojim uslovima  i u kojoj visini ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta? Pravo poslodavca na refundaciju sredstava.

U skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju:

1) zaposleni kod pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: zaposleni kod poslodavca);
2) lica koja samostalno obavljaju delatnost.

Naknadu zarade ostvaruje i otac, jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta, kada u skladu sa propisima o radu koristi porodiljsko odsustvo, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Međutim u praksi lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vreme porodiljskog odsustva najčešće su upravo same porodilje i to

1) porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;
2) porodilje koja samostalno obavljaju delatnost.

Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.

Ovde je neophodno naglasiti da se poslodavcu  vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji i to nakon sprovođenja dalje navedenih koraka.

Poslodavac je dužan da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi dostavi:

1) potvrdu o visini osnovne i uvećane zarade zaposlenog;
2) obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo;
3) potvrdu o kretanju prosečne mesečne zarade kod poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo.

Za korisnike prava na refundaciju napred opisanih sredstava koji nemaju druge zaposlene, obračun i isplatu naknade zarada vrši opštinska, odnosno gradska uprava iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike. Opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike. Ministar nadležan za finansije i ministar nadležan za socijalna pitanja sporazumno propisuju način i postupak prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Za utvrđivanje osnovice za isplatu naknade zarade uz popunjenu potvrdu o visini osnovne zarade zaposlene, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva za svaki mesec pojedinačno, poslodavac je u obavezi da dostavi i sledeće dokaze

- obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
- izveštaj (izvod) banke sa obeleženim iznosima isplaćene zarade i uplaćenim porezima i doprinosima za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
- rešenje nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje , za polsednih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine rešenje o konačnoj osnovici, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge