Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Mogućnost naslednika koji je sudskim zaveštanjem isključen iz nasleđa da nasledi imovinu koja nije predmet zaveštanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 11.03.2016.

Pitanje:

• Predmet sudskog zaveštanja je, između ostalog, stan. Zaveštalac nema potomke niti bračnog druga. Zaveštanjem je u potpunosti isključio iz nasleđa polubrata, jer ga smatra nepodobnom osobom i odredio naslednike, ali je nakon nekoliko meseci prodao navedeni stan i kupio novi stan koji nije predmet zaveštanja. Da li se pravo nasleđivanja stana koji je predmet zaveštanja, odnosi i na stan koji je naknadno kupljen i da li lice isključeno iz zaveštanja ima pravo nasleđivanja na tom stanu?

Odgovor:

Član 178. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), propisuje da zaveštaočevo raspolaganje individualno određenom zaveštajnom stvari ili pravom ima dejstvo opoziva zaveštanja te stvari ili prava. U ostalom delu zaveštanje ostaje punovažno.

Članom 61. Zakona, zaveštalac može isključiti iz nasleđa naslednika koji se povodom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu, ako je umišljajno učinio krivično delo prema zaveštaocu, njegovom detetu, usvojeniku, bračnom drugu ili roditelju, ako se odao neradu i nepoštenom životu). Isključenje može biti potpuno ili delimično.

Članom 62. stav 4. Zakona propisano je da dokazivanje osnovanosti isključenja tereti onog ko se na isključenje poziva. Ako u ostavinskom postupku postanu sporne činjenice od kojih zavisi osnovanost isključenja nužnih naslednika, sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu (član 119. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon - dalje: ZVP), s tim što ovde položaj tužioca ne pripada licu čije pravo sud smatra manje verovatnim (što je opšte pravilo utvrđeno u članu 23. stava 2. ZVP), već licu, odnosno nasledniku koji se na isključenje poziva tvrdeći da postoji isključenje nekog lica iz nasleđa.

Članom 63. Zakona, isključeni gubi nasleđe u meri u kojoj je isključen. Prava ostalih koji mogu naslediti određuju se kao da je isključeni umro pre ostavioca.

Imajući u vidu da zaveštalac nema potomke niti preživelog bračnog druga, njega po zakonu nasleđuju iz drugog naslednog reda, njegovi roditelji (član 13. Zakona) ako ostaviočev roditelj ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (braće i sestre ostavioca), njegovi unuci, praunuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasleđuju njegovi potomci. Veličina naslednog dela braće i sestara zavisi od toga da li su sa ostaviocem: braća i sestre po ocu i po majci (germani), braća i sestre po ocu (consanquinei) ili braća i sestre po majci (uterini).

Imovina koja je kupljena posle sačinjavanja zaveštanja a koja nije bila predmet navedenog zaveštanja biće raspravljena po zakonu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge