09:30 – 10:00

 • Prijava i registracija učesnika

10:00 10:30

 • Pozdravna reč i uvodno izlaganje
  • Status i obaveze javnih preduzeća, shodno odredbama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu

10:30 – 12:00     

 • Statusnopravna i imovinskopravna pitanja javnog preduzeća
 • Osnovni kapital i imovina javnog preduzeća
 • Organi javnog preduzeća
 • Usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Druga statusnopravna pitanja (statusne promene, proboj pravne ličnosti i dr.)

12:00 12:30

 • Pauza

12:30 – 14:00

 • Novi instituti i odnosi u obavljanju delatnosti od opšteg interesa u poslovanju javnog preduzeća
 • Poveravanje obavljanja delatnosti od opšteg interesa
 • Politika upravljanja rizicima u javnom preduzeću
 • Odnos javnog preduzeća prema osnivaču i kontrolna ovlašćenja

14:00 – 14:40

 • Program poslovanja prema novom/starom zakonu
 • Parametri u planiranju i donošenju godišnjeg programa poslovanja za 2013. godinu

14:40

 • Odgovori na pitanja