Sadržaj Budžetskog instruktora

Pretražite naslove svih članaka iz Budžetskog instruktora koje smo objavili do kraja 2012. godine. Nađite temu koja Vas zanima pretražujući rubrike, naslove i brojeve časopisa, ili posredstvom polja za generalnu pretragu.

Rubrika Naslov Broj Strana
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene Predračuna sredstava Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Centralizovane javne nabavke u 2013. godini Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Obavezni sadržaj internet stranice zdravstvene ustanove Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Promena naknade za stomatološke zdravstvene usluge Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Obaveza Apoteke da vodi materijalno računovodstvo Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Dopunjen kriterijum za sanitetski i medicinski potrošni materijal Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Usklađivanje naknade za krv i labilne produkte od krvi Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Naknada za citostatike, za lekove sa liste C i lekove za hemofiliju Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Izmena naknade Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Dopuna kod konačnog obračuna Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Direktni i indirektni troškovi Zavodu za stomatologiju Kragujevac Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Izbrisan član o stimulaciji za uštede Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Cena elastičnog zavoja Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje novčanih obaveza iz komercijalnih transakcija sa privrednim subjektima u restrukturiranju u aplikaciju "RINO" Br. 76 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje preuzetih obaveza koje su izvršene avansnim plaćanjem u aplikaciju "RINO" Br. 76 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveza nadzornog organa da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po isteku ugovorenog roka za izmirenje novčanih obaveza Br. 76 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveštavanje nadležnog organa o kašnjenju izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u roku kao slobodna volja privrednog društva Br. 76 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Datum izmirenja novčane obaveze u komercijalnim transakcijama kada se izmirenje obaveze vrši "valutiranom menicom" Br. 76 septembar 2013. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa dobara i usluga koji se vrši uz naknadu Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa dobara i usluga koji se vrši bez naknade Br. 76 septembar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa usluge prevoza putnika autobusima od strane lica koje nema mesto stvarne uprave u Republici Br. 76 septembar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Osnovica za obračunavanje PDV kod uvoza dobara Br. 76 septembar 2013. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Izmena osnovice za obračunavanje PDV Br. 76 septembar 2013. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Obračunavanje vrednosti iskazanih u stranim valutama - valutna klauzula i uticaj valutne klauzule na izmenu osnovice za obračunavanje PDV Br. 76 septembar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 76 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti i srazmerni poreski odbitak Br. 76 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Ispravka odbitka prethodnog poreza kod ispravke osnovice Br. 76 septembar 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa Br. 76 septembar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ispravka odbitka prethodnog poreza i naknadno sticanja prava na odbitak dela prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti Br. 76 septembar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga savetovanja koji obveznik vrši stranom licu Br. 76 septembar 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun i plaćanje PDV po osnovu usluge zakupa kada se prefakturisani sporedni troškovi zakupa naplaćuju pre izvršenog prometa te usluge Br. 76 septembar 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluge prodaje vaučera koji obveznik PDV vrši stranom licu Br. 76 septembar 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji izvođač radova vrši obvezniku PDV - investitoru i pravo obveznika PDV - investitora da PDV koji je obračunao po osnovu predmetnog prometa, odbije kao prethodni porez Br. 76 septembar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Opšta stopa PDV po kojoj se oporezuje promet dobara i usluga koji se vrši od 1. oktobra 2012. godine, a za koji je primljen avans zaključno sa 30. septembrom 2012. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 60
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Uvod (osnovne i završne odredbe Pravilnika) Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE 1. Registracione prijave i postupak upisa i registracije ponuđača Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE 2. Naknade u postupku upisa i registracije Ponuđača u registru Br. 76 septembar 2013. godine str. 65
JAVNE NABAVKE RAČUNANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I BLAGOVREMENOST PODNETOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Br. 76 septembar 2013. godine str. 65
JAVNE NABAVKE ZASTOJ ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I NASTAVAK ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 76 septembar 2013. godine str. 66
JAVNE NABAVKE I Odluke naručioca kojima se može okončati postupak zaštite prava Br. 76 septembar 2013. godine str. 67
JAVNE NABAVKE II Odluke Republičke komisije kojim se okončava postupak zaštite prava Br. 76 septembar 2013. godine str. 68
JAVNE NABAVKE III Nastavak postupka javne nabavke Br. 76 septembar 2013. godine str. 68
JAVNE NABAVKE NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE POTVRDA I UVERENJA DA PONUĐAČ NIJE OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA PREDVIĐENA U ČLANU 75. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 76 septembar 2013. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Pravna lica Br. 76 septembar 2013. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Fizička lica/Preduzetnik Br. 76 septembar 2013. godine str. 70
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze naručilaca da usklade postojeći plan nabavki sa novim Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki Br. 76 septembar 2013. godine str. 70
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze naručioca da postupa u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama u pogledu izmena ugovora koji je zaključio u skladu sa ranije važećim Zakonom o javnim nabavkama Br. 76 septembar 2013. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Posledice donete odluke o obustavi postupka javnih nabavki zbog greške u konkursnoj dokumentaciji Br. 76 septembar 2013. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Ispunjenost uslova za izuzimanje nabavke od primene Zakona o javnim nabavkama u smislu člana 7. stav 1. tačka 1) Br. 76 septembar 2013. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Objašnjenje za član 51. st. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama Br. 76 septembar 2013. godine str. 74
JAVNE NABAVKE Promena u dinamici plaćanja cene utvrđene ugovorom o građenju iz objektivnih razloga predviđenih u konkursnoj dokumentaciji. Br. 76 septembar 2013. godine str. 74
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA "Sl. glasnik RS", br. 65/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osnovne odredbe Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekršajne sankcije i oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odredbe o maloletnicima Br. 76 septembar 2013. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osnovna načela postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Organi nadležni za vođenje postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podnesci i zapisnici, troškovi prekršajnog postupka i dostavljanje pismena i razmatranje spisa Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pokretanje prekršajnog postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog, saslušanje okrivljenog i svedoka Br. 76 septembar 2013. godine str. 80
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sporazum o priznanju prekršaja Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pretres Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Presuda i druge odluke i pravni lekovi Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak prema maloletnicima, naknada štete zbog neopravdanog kažnjavanja i izvršenje odluka Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Jedinstveni registri Br. 76 septembar 2013. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključna razmatranja Br. 76 septembar 2013. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ŠTA DONOSI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Br. 76 septembar 2013. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dosadašnji efekti procesa pridruživanja i primene Prelaznog sporazuma Br. 76 septembar 2013. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Politički aspekt SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odnos SSP i pregovora za zaključenje Sporazuma o pristupanju Srbije EU Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Trgovinski aspekt SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Harmonizacija zakonodavstva sa zakonodavstvom EU Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prava i obaveze koja nastaju stupanjem na snagu SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 76 septembar 2013. godine str. 87
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi pod kojima privatni poštanski operatori mogu pristupiti poštanskoj mreži Br. 76 septembar 2013. godine str. 88
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza državnog organa da se u postupku pripreme akta koji donosi Vlada obrati nadležnom organu (Republičkoj direkciji za imovinu - za akt o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije) Br. 76 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Raspolaganje nepokretnostima koje koriste zdravstvene ustanove Br. 76 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost naplate zakupnine nakon raskida ugovora o zakupu Br. 76 septembar 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje svojine izgradnjom objekta od sredstava koja potiču iz prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 76 septembar 2013. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR UREDBE O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Korisnici javnih sredstava - "obveznici" Registra Br. 76 septembar 2013. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržina Registra Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obrasci na osnovu kojih se formira Registar Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupak i način upisa korisnika u evidenciju i dostavljanje podataka na propisanim obrascima Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izveštavanje Br. 76 septembar 2013. godine str. 97
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nedostavljanje ili dostavljanje netačnih podataka Br. 76 septembar 2013. godine str. 97
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Primeri popunjenog Obrasca 4 Br. 76 septembar 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU RAZVOJ SISTEMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2013. DO 2017. GODINE Br. 76 septembar 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROCEDURE ZA PROCENU RIZIKA Br. 76 septembar 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROCEDURE PROCENE RIZIKA NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA Br. 76 septembar 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Karakteristični uslovi radne okoline Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najčešći zdravstveni problemi zaposlenih Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi radne okoline Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ergonomski oblikovano radno mesto Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi radnog ambijenta Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Električne instalacije Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifične mere pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prilagođavanje postojeće regulative u ovoj oblasti Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Jedan od pristupa procene rizika pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ček lista za procenu rizika pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU ZAVARIVAČA Br. 76 septembar 2013. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Skica koja prikazuje primer uređenog radnog mesta: elektrolučni zavarivač Br. 76 septembar 2013. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opis procesa rada i utvrđivanje radnih aktivnosti Br. 76 septembar 2013. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opasnosti koje se očekuju - pojavljuju na radnom mestu Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procena rizika Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primer: opasnosti i štetnosti i posledice Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak - Predlog mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika Br. 76 septembar 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dan prestanka radnog odnosa u slučaju neopravdanog izostanka zaposlenog sa posla u dužem trajanju Br. 76 septembar 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Urednost dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji je odbio da potpiše dokaz o prijemu Br. 76 septembar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze izvođača radova da angažuje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova Br. 76 septembar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način na koji poslodavac može da utvrdi da se zaposleni u toku rada nalazi pod dejstvom alkohola ili opojnih droga Br. 76 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi pod kojima zaposleni u javnim službama mogu da rade i posle navršenih 65 godina života Br. 76 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonska prava radnika kome je nezakonito prestao radni odnos Br. 76 septembar 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost poslodavca za štetu nastalu neblagovremenim raspoređivanjem zaposlenog Br. 76 septembar 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nematerijalna šteta zbog diskriminatorskog ponašanja na radu Br. 76 septembar 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak u slučaju otkaza ugovora o radu zbog povrede radne discipline Br. 76 septembar 2013. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nastanak pretpostavke o zasnivanju radnog odnosa između zaposlenog i poslodavca Br. 76 septembar 2013. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje privremenih i povremenih poslova kao rad van radnog odnosa Br. 76 septembar 2013. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POPUNJAVANJE ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU - OBRASCI PP OPJ Br. 76 septembar 2013. godine str. 121
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Obrazac poreske prijave PP OPJ Br. 76 septembar 2013. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Obrazac poreske prijave PP OPJ-3 Br. 76 septembar 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Obrazac poreske prijave PP OPJ-4 Br. 76 septembar 2013. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Obrazac poreske prijave PP OPJ-5 Br. 76 septembar 2013. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Obrazac poreske prijave PP OPJ-6 Br. 76 septembar 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obrazac poreske prijave PP OPJ-7 Br. 76 septembar 2013. godine str. 132
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Obrazac poreske prijave PP OPJ-8 Br. 76 septembar 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Ostale izmene u obrascima Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. Obaveza dostavljanja specifikacije uz poreske prijave Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. Rok za podnošenje obaveštenja za preduzetnike koji se opredele da isplaćuju ličnu zaradu Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman isplaćene kamate obračunate na neisplaćene zarade zaposlenima po vansudskom poravnanju Br. 76 septembar 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pisana saglasnost zaposlenog kao uslov za obustavu novčanih potraživanja na ime sindikalne članarine Br. 76 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina jubilarne nagrade za zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u 2013. godini Br. 76 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovama kulture Br. 76 septembar 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun i isplata plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čija je osnovna plata manja od minimalne zarade Br. 76 septembar 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kod nezakonitog otkaza Br. 76 septembar 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MINISTARSTVIMA "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje Izmena i dopuna (po hitnom postupku) Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova i/ili stara ministarstva i nova raspodela/grupisanje poslova državne uprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha i principi ocenjivanja Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste ocenjivanja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usmene i pismene provere postignuća Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna ocena Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje vladanja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšti uspeh i obaveštavanje roditelja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA Br. 76 septembar 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak priznavanja Br. 76 septembar 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kada se priznavanje stranih školskih isprava ne vrši Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis u srednje škole na osnovu priznate javne isprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis na visokoškolske ustanove na osnovu priznate javne isprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I PREUZIMANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 76 septembar 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROCEDURA IZBORA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PRAVA KOJA MU PRIPADAJU Br. 76 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O UČENIČKIM I STUDENTSKIM KREDITIMA I STIPENDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 i 68/2013 - ispr. Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene i dopune Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju Br. 76 septembar 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 63/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE "Sl. glasnik RS", br. 68/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta Br. 76 septembar 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad Br. 76 septembar 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odjavljivanje prebivališta u slučaju iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način podnošenja prijava i odjava za maloletna lica Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje i odjavljivanje boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje privremenog boravišta licu koje ima pravo na ličnu kartu Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pasiviziranje prebivališta i boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu Br. 76 septembar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 76 septembar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja nadzornog odbora javnog preduzeća u odnosu na poslove računovodstva Br. 76 septembar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje poslova iz delokruga rada izvršnog direktora javnog preduzeća za vreme njegovog odsustva Br. 76 septembar 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole prilikom preuzimanja radnika sa liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba Br. 76 septembar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Popunjavanje upražnjenog radnog mesta u školi Br. 76 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pribavljanje dokumentacije za rangiranje od zaposlenog koji je na bolničkom lečenju Br. 76 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Moguće opcije obrazovanja učenice srednje škole u situaciji kada jedan period neće biti u mogućnosti da iz objektivnih razloga pohađa nastavu Br. 76 septembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pitanje sukoba interesa kod upisa učenika u gimnaziju - kada je roditelj član školskog odbora te gimnazije, iz reda zaposlenih Br. 76 septembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost bodovanja zaposlenog koji je predstavnik zaposlenih u školskom odboru Br. 76 septembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje zahteva za odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole Br. 76 septembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena izmenjenih odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje se odnose na prijem u radni odnos Br. 76 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav nastavničkog veća škole Br. 76 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mandat direktora obrazovne ustanove i mirovanje radnog odnosa na radnom mestu sa koga je izabran Br. 76 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za raspolaganje sredstvima reprezentacije, prema Zakonu o privrednim društvima Br. 76 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o statusu zaposlenih u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom Br. 76 septembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost odredaba odluke organa jedinice lokalne samouprave da se napuštene i izgubljene životinje lišavaju života na predlog komisije, po potrebi, na human način jednom mesečno Br. 76 septembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost odredbe odluke skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se utvrđuju različiti korektivni faktori pri utvrđivanju cene toplotne energije Br. 76 septembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavno i nezakonito propisivanje odlukom organa jedinice lokalne samouprave da poslove pružanja pravne pomoći građanima obavlja stručna služba zaštitnika građana Br. 76 septembar 2013. godine str. 169
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2013. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 170
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2013. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 173
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 76 septembar 2013. godine str. 180
I INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NADLEŽNOST U FINANSIRANJU POJEDINIH DELATNOSTI - RASHODA I IZDATAKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA JAVNI GARANCIJSKI FONDOVI LOKALNIH VLASTI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Lokalni ekonomski razvoj br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Javni fondovi br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetski i fiskalni okviri i pravila br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Garancije br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Lokalne javne garancijske šeme br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključci i preporuke br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Organizacija i vršenje kontrole br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dužnosti nadzornika osiguranja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način i postupak obavljanja poslova kontrole br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvoz robe po osnovu donacije i humanitarne pomoći br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obavezna primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na svaku komercijalnu transakciju koja se odnosi na isporuku dobara ili pružanje usluga od 31. marta 2013. godine, bez obzira kada je posao ugovoren br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rok plaćanja u slučaju kada je posao ugovoren pre 31. marta 2013. godine, a isporuka dobara ili pružanje usluga će se obavljati posle ovog datuma u nekoliko faza, tranši ili sukcesivno br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nedostavljanje fakture za obavezu čije je ispunjenje ugovoreno u ratama br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržina računa koji se izdaje bez fiskalne kase br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Promena kursa valute na koju glasi ugovorena obaveza i pravo na isplatu kursnih razlika br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "REFORMA PORESKIH ZAKONA IZVRŠENA U MAJU 2013. GODINE" SA ASPEKTA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (NE)RAVNOPRAVAN POLOŽAJ PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA IZ POKRETNIH STVARI PREMA ODREDBI ČLANA 104. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, KOJI JE U PRIMENI OD 30. MAJA 2013. GODINE, U ODNOSU NA IZVRŠNOG DUŽNIKA U POSTUPKU PRODAJE POKRETNIH STVARI U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU PREMA ODREDBI ČLANA 97. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodna napomena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Komentar izmena i dopuna odredbe člana 104. ZPPPA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Umesto zaključaka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA ODREDBI NOVOG ČLANA 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJA JE U PRIMENI OD 30. MAJA 2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodna napomena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravne posledice dostavljanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Osvrt na novi član 36. ZPPPA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zaključak br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Obaveza izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Vreme izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Forma računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Sadržina računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Izostavljanje pojedinih podataka u računu - podaci koje sadrži račun u zavisnosti od poreskog tretmana prometa koji se vrši br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Sadržina dokumenta kojim se odobrava smanjenje naknade ili se potražuje novčani iznos na ime povećanja naknade za izvršeni promet br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Posebni slučajevi izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Dokumenti koji se ne smatraju računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa u kojem je pogrešno iskazan PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Interni obračun PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SUDSKA PRAKSA U PRIMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Presude kojima je po oceni Vrhovnog (Upravnog) suda povređen zakon na štetu poreskog obveznika, zbog čega je tužba obveznika uvažena, a drugostepeno poresko rešenje poništeno br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Presude kojima po oceni Vrhovnog (Upravnog) suda Srbije nije povređen zakon na štetu poreskog obveznika te da je drugostepeno (konačno) poresko rešenje pravilno i zakonito br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sentenca iz odluke Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredaba člana 40. st. 1. do 3. i člana 60. stav 5. Zakona o PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet sekundarnih sirovina sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez po odbitku na prihode po osnovu sekundarnih sirovina i otpada br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Otkup sekundarnih sirovina i otpada od fizičkih lica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE JAVNIH PRIHODA PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJA OBAVLJAJU KOMUNALNE DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ: 43-5751/2013 OD 5. JULA 2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA I Zaključak Vlade 05 broj: 43-5751/2013 od 5. jula 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA II Objavljivanje zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA III Analiza zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IV Postupak sprovođenja zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V Zaključci br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 86
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na vozilima, imajući u vidu izmene Zakona o porezima na imovinu koje su na snazi od 30.5.2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nadležnost jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu za nepokretnosti koje se nalaze na njenoj teritoriji br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neuredno dostavljanje opomene za plaćanje duga poreskom obvezniku br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA - OBJAVLJENO DANA 23.7.2013. GODINE NA SAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UVODNE NAPOMENE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK - OBJAVLJENO DANA 23.7.2013. GODINE NA SAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE UVODNE NAPOMENE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE Postupak izbora privatnog partnera bez elemenata koncesije u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Nastavak započetih aktivnosti naručioca radova u postupku javne nabavke nakon odluke po zahtevu za zaštitu prava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 107
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava javne svojine opštine na katastarskoj parceli koja je upisana kao društvena svojina, na kojoj je korisnik zadruga br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 108
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava javne svojine jedinice lokalne samouprave na katastarskoj parceli koja je upisana kao poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, na kojoj je korisnik mesna zajednica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 108
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost blagovremenog sprečavanja nastanka štetnih posledica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 109
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Utvrđivanje visine naknade za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 109
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR ZAKONA O FAKTORINGU - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Predmet uređivanja i definicije pojmova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi za obavljanje faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 111
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 111
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ugovor o faktoringu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prodaja i naplata potraživanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prava, obaveze i odgovornosti učesnika u poslu faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nadzor nad obavljanjem poslova faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prelazne i završne odredbe br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Stupanje na snagu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Bitni elementi naloga za plaćanje izdatog od strane dužnika novčane obaveze br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAKONSKA REGULATIVA OD ZNAČAJA ZA UREĐIVANJE RADNIH ODNOSA I PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - PRESEK NA DAN 25.7.2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena propisa kod uređivanja radnih odnosa za pojedine grupe korisnika javnih sredstava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plate - zarade za pojedine grupe korisnika javnih sredstava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnosti poslodavca u pogledu raspoređivanja zaposlenog sa utvrđenim prvim stepenom radne sposobnosti na odgovarajuće radno mesto br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba o prestanku radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na direktore ustanova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost produženja radnog odnosa na određeno vreme zaposlenoj na porodiljskom odsustvu korišćenjem godišnjeg odmora nakon nastupanja uslova za prestanak radnog odnosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu radi uvođenja nepunog radnog vremena jedino kao mera rešavanja viška zaposlenih br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja i dostavljanje programa volontiranja na saglasnost br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Refundacija isplaćenih sredstava poslodavcu nastalih isplatom novčane naknade zaposlenom invalidu rada prilikom isplate zarade br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Zakona o radu u odnosu na nameštenike koji učine težu povredu radne obaveze br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu za vreme mirovanja radnog odnosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost odluke o upućivanju zaposlenih na specijalizaciju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Izvršenje iz zarade prema Zakonu o radu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Izvršenje iz zarade u skladu sa posebnim Zakonom o izvršenju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primanja koja čine zaradu kao osnov za izvršenje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Iznos zarade koji se može obustaviti na ime izvršenja potraživanja po sudskoj presudi i po administrativnoj zabrani br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Izvršenje na zaradi po osnovu administrativne zabrane i po osnovu ostalih sudskih presuda koje nemaju "prioritet u naplati" br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obaveze poslodavca po osnovu sudske i administrativne zabrane ako zaposlenom prestane radni odnos br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje porezom na dohodak građana plaćanja troškova preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenih (tzv. sistematskih pregleda) od strane poslodavca br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU - "Sl. glasnik RS", br. 65/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina izmena i dopuna Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključne ocene br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA IMENOVANJEM DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEZAVISNE I SAMOSTALNE ORGANIZACIJE (NEZAVISNA REGULATORNA TELA) U REPUBLICI SRBIJI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Istorijat br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za osnivanje i funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Autonomija br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje nezavisnih regulatornih tela kao bitan aspekt autonomije br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uticaji EU na osnivanje i samostalnost nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Problemi sa kojima se nezavisna regulatorna tela suočavaju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontrola nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključci i preporuke br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE PROŠIRENE DELATNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam proširene delatnosti br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste delatnosti i propisani programi obuka u srednjim školama br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak dobijanja saglasnosti br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Registracija promene registrovanih podataka iz osnivačkog akta nakon usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za izbor zamenika predsednika nadzornog odbora javnog preduzeća br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Popunjavanje dnevnika obrazovno-vaspitnog rada za drugi ciklus osnovnog obrazovanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje nastave u osnovnoj školi kada ne postoje uslovi za promenu smena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika na razrednom ispitu iz fizičkog vaspitanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedeljna norma i rad nastavnika preko pune norme časova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja troškova ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavne i nezakonite odredbe opštinske odluke o sahranjivanju i grobljima kojima se na mesne zajednice prenosi ova komunalna delatnost u celini br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 172
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust / Septembar 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 178
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Avgust / Septembar 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 181
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE   br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 188
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 72/73 od jula 2013. godine  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVIH (PETIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Stupanje na snagu zakona, rokovi za donošenje akata i rokovi za izvršenje obaveza, sa sankcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Razlozi za donošenje, hitnost donošenja i analiza efekata donošenja ovih izmena i dopuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Komentar osnovnih Izmena i dopuna zakona br. 72/73 od jula 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Promene u delokrugu poslova Uprave za trezor br. 72/73 od jula 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NARODNA SKUPŠTINA JE DONELA REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazloženje za donošenje Rebalansa budžeta (po hitnom postupku) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1."Rebalansirani" Prihodi i primanja, rashodi i izdaci i finansiranje budžeta za 2013. godinu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izvršavanje budžeta br. 72/73 od jula 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJEG ZAKLJUČKA VLADE U VEZI UPLATE DOBITI IZ 2012. GODINE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 54/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NASTAVAK - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POSTAVLJENA UPRAVI ZA TREZOR - U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" br. 72/73 od jula 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - ODGOVORI NA PITANJA SA SAJTA MFP - PREUZETO NA DAN 10.7.2013. GODINE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Eskontna menica kao sredstvo plaćanja prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Status ugovora o poslovno tehničkoj saradnji s aspekta primene Zakona o rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način podnošenja mesečnih izveštaja javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava o rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama, u aplikaciju "RINO" br. 72/73 od jula 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ugovaranje rokova izmirenja novčanih obaveza kod pružanja turističkih usluga br. 72/73 od jula 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSNOVNI KAPITAL KAO ELEMENT OSNIVAČKOG AKTA KOJI SE USKLAĐUJE SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I NJEGOVA RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pojmovno značenje imovine, neto imovine, kapitala i osnovnog kapitala kod javnih preduzeća br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Osnovački ulog javnog preduzeća kojeg osnivač unosi u osnivački akt br. 72/73 od jula 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SPROVOĐENJE PERIODIČNOG OBRAČUNA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2013. GODINE IZMEĐU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pripreme za sastavljanje periodičnog obračuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Način sastavljanja periodičnog obračuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Eksplantacija organa radi transplantacije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Fakturisanje utrošene krvi i labilnih produkata od krvi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Očekivane promene u fakturisanju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ADI USKLAĐIVANJA SA IZMENJENIM PORESKIM PROPISIMA IZVRŠENE SU SEDME IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 61/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlozi za donošenje izmena i dopuna Pravilnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAVLJENI SU NOVI PRAVILNICI O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA (OBRASCI PP OPJ, OBRASCI PP OD-P I PP OD-O, OBRASCI PPI-3 i PPI-4, I DRUGI PORESKI OBRASCI) USKLAĐENI SA POSLEDNJIM IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZAKONA O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA, ZAKONA O POREZU NA IMOVINU I DRUGIH PORESKIH ZAKONA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE, KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Iznosi akcize za koje se može ostvariti pravo na refakciju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Način ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte br. 72/73 od jula 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Način popunjavanja zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte br. 72/73 od jula 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i tečni naftni gas koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari br. 72/73 od jula 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja, koja se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i tečni naftni gas koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) koji se koriste u industrijske svrhe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "REFORMA PORESKIH ZAKONA IZVRŠENA U MAJU 2013. GODINE" SA ASPEKTA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 72/73 od jula 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SVAKO OD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOME JE DATO PRAVO DA UTVRĐUJE VISINU TAKSE ZA PRUŽENE JAVNE USLUGE - MORA DA DOBIJE SAGLASNOST NADLEŽNOG ORGANA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluge od strane lica koje je u momentu primanja avansa bilo u sistemu PDV a naknadno je brisano iz evidencije PDV br. 72/73 od jula 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi pod kojima investitor koji nabavlja materijal za izgradnju objekta ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog materijala br. 72/73 od jula 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAŠNJENJE O PORESKOM TRETMANU PROMETA USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA, SADRŽINI PRIZNANICE (SLIPA), IZDAVANJU I SADRŽINI RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PORESKA OSNOVICA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. SADRŽINA PRIZNANICE (SLIPA) KOJA SE IZDAJE PRI NAPLATI PUTARINE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. OBAVEZA IZDAVANJE PDV RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. SADRŽINA RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. DODATNE NAPOMENE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji izvođač radova vrši licu na koje ne glasi građevinska dozvola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 100
JAVNE NABAVKE UPRAVNA I UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Zaštita prava u upravnom postupku br. 72/73 od jula 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Upravno-sudska zaštita br. 72/73 od jula 2013. godine str. 104
JAVNE NABAVKE Upravno-sudska praksa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Zaključak br. 72/73 od jula 2013. godine str. 109
JAVNE NABAVKE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA SAVETOVANJU U VRNJAČKOJ BANJI 29.05.2013. GODINE DRUGI DEO br. 72/73 od jula 2013. godine str. 109
JAVNE NABAVKE Pojašnjenje na koje se obaveze odnose vrednosti iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 117
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama i/ili Zakona o javnoj svojini prilikom nabavljanja mreže za distribuciju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 118
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA DRUŠTVO ZA POSEBNE NAMENE (PROJEKTNA KOMPANIJA) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 120
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Vrste i namene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 121
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uređenje u pravu Republike Srbije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 122
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Računovodstveni tretman br. 72/73 od jula 2013. godine str. 125
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prednosti i nedostaci br. 72/73 od jula 2013. godine str. 126
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dodatak: Grafički prikaz strukture kapitala i modela finansiranja određenih društava za posebne namene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 132
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pobijanje izjave o odricanju prava svojine na nepokretnosti u korist Republike Srbije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 134
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nadležnost za davanje saglasnosti za izmeštanje telekomunikacionog kabla koji se nalazi u putnom pojasu regionalnog puta br. 72/73 od jula 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nadležnost za vršenje procene tržišne vrednosti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost korišćenja mreža u javnoj svojini od strane javnog preduzeća br. 72/73 od jula 2013. godine str. 136
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ponuda prodavca za zaključenje istog tipskog ugovora neodređenom broju kupaca br. 72/73 od jula 2013. godine str. 136
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak saglasnosti volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 137
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR SEDMIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 61/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 138
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena pravilnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 138
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi računi za uplatu javnih prihoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 139
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 140
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi evidencioni računi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UPUTSTVO O POSTUPKU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU I IZDAVANJE POTVRDE O PRIJEMU "Sl. glasnik RS", br. 53/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Identitet i ovlašćenja podnosioca prijave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak podnošenja jedinstvene prijave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 145
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba o prestanku radnog odnosa zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 145
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštanje zaposlenog na odgovarajući posao zbog utvrđene invalidnosti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 146
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izdavanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom koji radi u više škola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 147
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza podnošenja prijava o obvezniku plaćanja doprinosa Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na ROD obrascu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Evidentiranje propisanih radnih mesta kod poslodavca radi ostvarivanja prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem br. 72/73 od jula 2013. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad od strane poslodavca korisnika njihovih usluga na osnovu sporazuma i sastavljanje izveštaja o povredi na radu od strane poslodavca koji je obveznik plaćanja doprinosa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava i utvrđivanje podataka o uplati doprinosa na ime obaveznog socijalnog osiguranja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA IZMENJENIM ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Naknada troškova za službeni put u zemlji br. 72/73 od jula 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIJSKOG DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND br. 72/73 od jula 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Dobrovoljno osiguranje koje poslodavac plaća za zaposlene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Dobrovoljno osiguranje koje je zaposleni sam ugovorio i obavestio poslodavca da mu obustavlja iz zarade br. 72/73 od jula 2013. godine str. 163
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun uvećane zarade i za vreme provedeno na radu u radnom odnosu u bivšoj Republici SFRJ br. 72/73 od jula 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređivanje materije opštih principa, ciljeva, ishoda i standarda obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje nastavnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnosti saveta i zavoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI snivanje Agencije za obrazovanje i vaspitanje br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje ustanove i status vežbaonice br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Optimizacija mreže srednjih škola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Individualni obrazovni plan br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis učenika u osnovnu školu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje i odgovornost učenika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa zaposlenih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi rokovi za maturu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostale odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Programi srednjeg obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI pis, prava i obaveze i status učenika srednje škole br. 72/73 od jula 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje strane školske isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Štrajk zaposlenih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe, poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini, prelazne i završne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i ostvarivanje aktivnosti obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planovi i programi obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaznici i kandidati br. 72/73 od jula 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI posleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Godišnji plan obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje i finansiranje obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Studentske stipendije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regulisanje statusa Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regulisanje stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente br. 72/73 od jula 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o visokom obrazovanju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ciljevi i ishodi obrazovanja i vaspitanja i programi i organizacija obrazovno-vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Učenici br. 72/73 od jula 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispiti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrednovanje obrazovno vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Štrajk br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije - javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Strane školske isprave i finansiranje škole br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završne odredbe zakona br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐIVANJE VRSTE OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 58/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oslobođenja od plaćanja participacije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI risani lekovi i druge novine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrešenje direktora ustanove po naloženoj meri prosvetnog inspektora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje o izbornim predmetima u osnovnoj školi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sticanje obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i dokazivanje ispunjenosti uslova na konkursu za prijem u radni odnos u školi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI zricanje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera i smanjenje ocene iz vladanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU br. 72/73 od jula 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U OSNOVNIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA PRODUŽENOG BORAVKA I CELODNEVNE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U SREDNJIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KOJIMA SE OBRAZUJU UČENICI/DECA PO INDIVIDUALNOM OBRAZOVNOM PLANU (IOP) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FINANSIRANJE ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka protiv carinskog službenika zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita br. 72/73 od jula 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost vođenja disciplinskog postupka protiv državnih službenika za povrede dužnosti iz radnog odnosa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska ovlašćenja komunalnog preduzeća na naplatu parkinga po važećem cenovniku br. 72/73 od jula 2013. godine str. 201
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust 2013. godine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 202
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jul / Avgust 2013. godine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 204
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE   br. 72/73 od jula 2013. godine str. 210
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAČIN PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Priprema budžeta (i finansijskih planova) koji se sastoji iz dva dela Br. 70 jun 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetska klasifikacija - za pripremu i izvršenje budžeta Br. 70 jun 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetski kalendar Br. 70 jun 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo za pripremu budžeta i izrada i dostavljanje Predloga finansijskog plana direktnih/indirektnih korisnika Br. 70 jun 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Razmatranje budžetskih zahteva Br. 70 jun 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fiskalna godina i privremeno finansiranje Br. 70 jun 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ograničenja kod donošenja budžeta i izmene i dopune budžeta i finansijskih planova Br. 70 jun 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 49/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zakonski osnov Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Predmet uređenja Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Privremena obustava prenosa pripadajućeg dela poreza i transfera Br. 70 jun 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nastavak prenosa pripadajućeg dela poreza i transfera Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Adresati Uredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Stupanje na snagu Uredbe i posledice na prethodno važeći propis Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prilog - obrasci Br. 70 jun 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2013. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mogućnosti / ograničenja kod ugovaranja i plaćanja na rate za ekskurzije - primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u ustanovama obrazovanja Br. 70 jun 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje usluga osiguranja (ni)je obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Minimalni iznos bankarske garancije kao produženje roka izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plaćanja između domaćih i stranih lica ne smatra se obavezom u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Status obaveza, preuzetih u skladu sa odobrenim aproprijacijama, a neizvršenih u toku budžetske godine Br. 70 jun 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uslovi za sticanje statusa korisnika javnih sredstava Br. 70 jun 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Otvaranje odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda i izdataka po osnovu prihoda čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta Br. 70 jun 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadležnost za donošenje cenovnika usluga iz člana 25. tačka 6) podtačka 4) Zakona o budžetskom sistemu Br. 70 jun 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Značenje termina "ugovoreno" iz člana 19. tačka 4) Zakona o budžetskom sistemu Br. 70 jun 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dostava računa kupcu Br. 70 jun 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SOPSTVENI PRIHODI U 2013. GODINI KOD USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ODNOSNO LOKALNA VLAST, ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 70 jun 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Potpuno ukidanje ili ograničeno raspolaganje sopstvenim prihodima i zadržavanje karaktera sopstvenih prihoda za određene korisnike Br. 70 jun 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje rashoda i izdataka iz sopstvenih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Poreski aspekt ostvarenih sopstvenih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari, kao jedan od vidova javnih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti i praktična rešenja Br. 70 jun 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Računovodstvena evidencija javnih prihoda ostvarenih po osnovu korišćenja javnih dobara i javnih usluga (sopstvenih prihoda) u 2013. godini Br. 70 jun 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ŠESTE (ZNAČAJNE) IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 48/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Više razloga za donošenje izmena i dopuna Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u normativnom delu Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 70 jun 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i naplata samodoprinosa na penzije Br. 70 jun 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DONETA JE NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE Br. 70 jun 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA I. Proširenje predmeta oporezivanja akcizom Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA II. Dopune kod refakcije akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA III. Pravo na regresiranje Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IV. Proširenje oslobođenja od plaćanja akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V. Režim odloženog plaćanja i obračunavanja akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VI. Obračun i naplata akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VII. Prijava mesta obavljanja delatnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VIII. Obaveza popisa zatečenih zaliha Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IX. Obaveza nadležnog carinskog organa Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Proširenje predmeta oporezivanja akcizom na biogoriva i biotečnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Propisivanje prava na refakciju plaćene akcize kada se biogoriva koriste kao motorna goriva za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno kada se biotečnosti koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 70 jun 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Proširenja pojma ovlašćenog distributera derivatima nafte, biogoriva i biotečnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Popis zaliha biogoriva i biotečnosti na dan stupanja na snagu zakona i dostavljanje popisnih lista Poreskoj upravi Br. 70 jun 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Ostale izmene i dopune Zakona o akcizama Br. 70 jun 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠE NA OSNOVU UGOVORA O SPONZORSTVU Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvodne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Ugovori o sponzorstvu kojima je predviđeno da sponzor daje sponzorstvo u novcu Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Ugovori o sponzorstvu kojima je predviđeno da sponzor daje sponzorstvo u vidu prometa dobra i/ili usluga Br. 70 jun 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze Br. 70 jun 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Popunjavanje obrasca PPPDV o iznosu naknade za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik investitor a predmetni promet je oslobođen PDV u skladu sa međunarodnim ugovorom o donaciji Br. 70 jun 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ispravka (smanjenje) osnovice obračunatog PDV za promet koji je bio oporeziv po stopi od 18% (koji je izvršen zaključno sa 30. septembrom 2012. godine) Br. 70 jun 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja i tečni naftni gas) koji se koriste za obavljanje prevoza putnika u gradskom saobraćaju i za potrebe grejanja poslovnog prostora Br. 70 jun 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Samodoprinos kao vrsta poreskih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje porezom na poklon doniranih novčanih sredstava od strane fonda iz inostranstva domaćem fakultetu Br. 70 jun 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza postupanja po konačnom poreskom rešenju kojim je utvrđen porez na imovinu sve dok rešenje ne bude poništeno, ukinuto ili izmenjeno Br. 70 jun 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM  NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - DRUGI DEO Br. 70 jun 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE DONETA JE IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 49/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Propisan je rok do koga treba da se donosi Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac Br. 70 jun 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Tek 2015. godine počinje sa primenom Uredba, a za 2013. i 2014. godinu centralizovane nabavke sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama na drugu fazu restriktivnog (kvalifikacionog) postupka na liste kandidata koje važe najkasnije do 6. jula 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki pokrenut nakon 1. aprila 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Uticaj mirovanja poreskog duga na ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke Br. 70 jun 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Dospelost potraživanja na ime razlike u ceni kod ugovora o građenju Br. 70 jun 2013. godine str. 92
JAVNE NABAVKE Obaveza izvođača radova da za svaku ispostavljenu privremenu situaciju obračuna razliku u ceni Br. 70 jun 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE KONVERZIJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA UZ NAKNADU Br. 70 jun 2013. godine str. 94
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekluzivnost roka za upis prava svojine na nepokretnostima prema Zakonu o javnoj svojini Br. 70 jun 2013. godine str. 95
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate na dužničko-poverilačke odnose koji su u toku, a otpočeli su pre 3. marta 2001. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izvršenje i obezbeđenje na nepokretnostima koje su u društvenoj svojini Br. 70 jun 2013. godine str. 98
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekid zastarelosti plaćanjem Br. 70 jun 2013. godine str. 98
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost naplate sudske takse Br. 70 jun 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAJNOVIJE - ŠESTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 48/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otvaranje evidencionog računa radi uplate sredstava ostvarenih od novčanih kazni Br. 70 jun 2013. godine str. 103
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zastarelost Br. 70 jun 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O RADU Br. 70 jun 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najnovije izmene i dopune Zakona o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neke nedoumice i problemi u primeni Zakona Br. 70 jun 2013. godine str. 106
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravci mogućih izmena i dopuna Zakona Br. 70 jun 2013. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZA BIRANJA "IZABRANOG LEKARA" KAO USLOV ZA OVERU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE Br. 70 jun 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primarna zdravstvena delatnost Br. 70 jun 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izabrani lekar Br. 70 jun 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kapitacija kao mehanizam plaćanja pružaoca zdravstvenih usluga Br. 70 jun 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza biranja "izabranog lekara" kao uslov za overu zdravstvene knjižice Br. 70 jun 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost ponovnog izbora vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Br. 70 jun 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje dužine godišnjeg odmora za zaposlenog koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom Br. 70 jun 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu Br. 70 jun 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaposleni ima pravo da koristi godišnji odmor u tekućoj godini za tu godinu, a izuzetno može da prenese korišćenje i u narednu godinu pod uslovima utvrđenim zakonom Br. 70 jun 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak izvršenja u slučaju kada se zahteva isplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obračun i plaćanje, obustavom iz penzije, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za policijskog službenika vraćenog na rad po sudskoj presudi Br. 70 jun 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dan prestanka radnog odnosa u slučaju kada zaposlenom zbog neopravdanog izostanka nije bilo moguće uručiti rešenje o prestanku radnog odnosa Br. 70 jun 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Produženje rada u školi po sticanju uslova za odlazak u penziju Br. 70 jun 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu radi prelaska sa nepunog na puno radno vreme na određeni vremenski period Br. 70 jun 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Deo javnog puta na kome se izvode radovi na sanaciji kao privremeno ili pokretno gradilište Br. 70 jun 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja na regres troškova lečenja nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Br. 70 jun 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE STOPE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PIO PRILIKOM OBRAČUNA ZARADA OD 30. MAJA 2013. GODINE I OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE Br. 70 jun 2013. godine str. 127
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN ZARADE, NAKNADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA IZMENJENIM ZAKONIMA O POREZU I DOPRINOSIMA KOJI SU STUPILI NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 70 jun 2013. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Obračun poreza i doprinosa na zarade ugovorene u bruto iznosu Br. 70 jun 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Obračun poreza i doprinosa u slučaju kada je zarada ugovorena u neto iznosu Br. 70 jun 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Preračun minimalne zarade sa neto na bruto iznos po novim parametrima za plaćanje poreza i doprinosa koji se primenjuju od 30.5.2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Zarada penzionera koji ponovo zasnuje radni odnos - utvrđivanje bruto zarade i obračun poreza i doprinosa prema novim parametrima Br. 70 jun 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Kompletan obračun zarade Br. 70 jun 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PREGLED KOEFICIJENATA ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA Br. 70 jun 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA PREMA IZMENJENIM ZAKONIMA O POREZU I DOPRINOSIMA KOJI SU STUPILI NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu ugovora o delu Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun autorskog honorara Br. 70 jun 2013. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu Br. 70 jun 2013. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova Br. 70 jun 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PROMENE KOD VREDNOVANJA RADNOG UČINKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU - KAPITACIJA, U SKLADU SA UREDBOM O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA "Sl. glasnik RS", br. 46/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 158
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer - efekti izmene korektivnog koeficijenta na osnovnu platu Br. 70 jun 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer - efekti promene procentualnog uvećanja osnovne plate Br. 70 jun 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA ZARADE - PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA SA PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 70 jun 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate za državne službenike i nameštenike Br. 70 jun 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate u organima lokalnih vlasti Br. 70 jun 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate prema Zakonu o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna poreza i doprinosa na zaradu - platu i naknadu Br. 70 jun 2013. godine str. 164
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Regres za godišnji odmor Br. 70 jun 2013. godine str. 165
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor Br. 70 jun 2013. godine str. 166
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem Br. 70 jun 2013. godine str. 167
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2013. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 168
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na godišnji odmor prema Zakonu o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 169
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod utvrđivanja dužine godišnjeg odmora za državne službenike i u organima lokalne vlasti Br. 70 jun 2013. godine str. 170
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod vremena korišćenja godišnjeg odmora za zaposlene u obrazovanju Br. 70 jun 2013. godine str. 170
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Godišnji odmor u kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti javnog sektora Br. 70 jun 2013. godine str. 171
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Situacije kod korišćenja godišnjeg odmora u punom trajanju i srazmerno Br. 70 jun 2013. godine str. 171
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza izdavanja rešenja Br. 70 jun 2013. godine str. 174
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Model rešenja o korišćenju godišnjeg odmora Br. 70 jun 2013. godine str. 175
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata naknade troškova za službeni put (dnevnica) fizičkom licu koje je angažovano na osnovu autorskog ugovora Br. 70 jun 2013. godine str. 177
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade zaposlenom policijskom službeniku za dodatno opterećenje na poslu Br. 70 jun 2013. godine str. 178
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom isplate zarade zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom Br. 70 jun 2013. godine str. 178
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračunavanje uvećane zarade po osnovu rada u smenama Br. 70 jun 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI U SPECIJALIZOVANIM JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 46/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najznačajnije novine u Zakonu Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje u Službenom glasniku Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način objavljivanja zakona i drugih propisa i akata Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje i uređivanje Službenog glasnika Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno-informacioni sistem Republike Srbije Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje dela sredstava iz budžeta Republike Srbije Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava pacijenata Br. 70 jun 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužnosti pacijenta Br. 70 jun 2013. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava pacijenta Br. 70 jun 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvene ustanove za lečenje lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobrovoljni smeštaj lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu Br. 70 jun 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zadržavanje bez pristanka i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu Br. 70 jun 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i obaveze lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poverljivost podataka o zdravstvenom stanju lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otpust iz psihijatrijske ustanove Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena fizičkog sputavanja i izolacije Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni oblici lečenja lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak prema licima sa mentalnim smetnjama, učiniocima krivičnih dela ili prekršaja Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekršajne i prelazne i završne odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 70 jun 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najznačajnije novine koje donosi završni ispit Br. 70 jun 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način polaganja završnog ispita Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovni standardi na završnom ispitu Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna isprava o obavljenom završnom ispitu Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA "Sl. glasnik RS", br. 47/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tekst Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI I PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA "Sl. glasnik RS", br. 44/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 207
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA "Sl. glasnik RS", br. 47/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usklađivanje osnivačkog akta javnog preduzeća sa zakonom u pogledu registrovanja osnovnog kapitala Br. 70 jun 2013. godine str. 210
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dugotrajno izostajanje sa nastave i upućivanje učenika na razredni ispit u srednjoj školi Br. 70 jun 2013. godine str. 211
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja direktora škole u pogledu raspoređivanja zaposlenih Br. 70 jun 2013. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javnih isprava učenicima osnovnih muzičkih škola Br. 70 jun 2013. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje i završavanje razreda učenika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja Br. 70 jun 2013. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Procedura kod razrešenja V.D. direktora ustanove obrazovanja Br. 70 jun 2013. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda koji imaju nedovoljne ocene Br. 70 jun 2013. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštavanje učenika škole o izrečenim vaspitno-disciplinskim merama Br. 70 jun 2013. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazak učenika iz odeljenja za učenike sa smetnjama u razvoju u redovno odeljenje Br. 70 jun 2013. godine str. 216
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje poništaja zaključne ocene i polaganja ispita po žalbi u obrasce evidencije u srednjoj školi Br. 70 jun 2013. godine str. 217
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje privredne delatnosti od strane fondacije Br. 70 jun 2013. godine str. 217
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje poznavanja stranog jezika u cilju sticanja zvanja pedagoškog savetnika Br. 70 jun 2013. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje zakonskog okvira za izvođenje praktične nastave, odnosno obavljanja profesionalne prakse učenika u inostranstvu i mogućnost ugovaranja saradnje Br. 70 jun 2013. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana učeniku za vreme boravka u školi Br. 70 jun 2013. godine str. 220
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja koje predstavljaju službenu tajnu.................. 220    
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 222
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 225
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 70 jun 2013. godine str. 230
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NAKNADE PO OSNOVU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (PRIMER KNJIŽENJA ZA JAVNI SEKTOR) Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Osnov za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Osnovna obeležja privremenih i povremenih poslova Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Primena najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova Br. 69 maj 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Poreski tretman naknade troškova koji se, pored ugovorene naknade, isplaćuju licu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Pregled stopa poreza i doprinosa na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i osnovica na koje se plaćaju Br. 69 maj 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 7. Pregled formula za preračun sa neto na bruto naknadu prema statusu lica sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 8. Primeri obračuna naknade za privremene i povremene poslove Br. 69 maj 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 9. Obrasci koji se podnose pri isplati Br. 69 maj 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZMENE NOMENKLATURE ZA FAKTURISANJE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 69 maj 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POSLEDNJA - DODATNA IZMENA NOMENKLATURE ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA APRIL 2013. GODINE Br. 69 maj 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBJAVLJENI SU USAGLAŠENI IZNOSI OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IOS - obrazac, kao dokaz o nastaloj obavezi Br. 69 maj 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 69 maj 2013. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Najznačajnije izmene pravilnika Br. 69 maj 2013. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 69 maj 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 69 maj 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe Br. 69 maj 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe Br. 69 maj 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE POTROŠNJE POREZOM NA DODATU VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Obveznik PDV - ko ima obavezu da obračunava PDV po osnovu isporuke dobara i pružanja usluga? Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik - ko ima obavezu da plati PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Šta je predmet oporezivanja PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Šta je oporezivi događaj i kada nastaje obaveza po osnovu PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Šta predstavlja osnovicu za obračunavanje PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Po kojoj stopi se obračunava PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Šta je prethodni porez i na koji način obveznik PDV ostvaruje pravo na odbitak prethodnog poreza? Br. 69 maj 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Koje obaveze imaju poreski obveznici? Br. 69 maj 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Kada obveznik PDV stiče pravo na povraćaj poreza i poreski kredit? Br. 69 maj 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 11. U kojim slučajevima se primenjuju posebni režimi oporezivanja? Br. 69 maj 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 12. Ko ima pravo na refakciju ili refundaciju PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 13. Na koji način se vrši oporezivanje prometa dobara i usluga sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija? Br. 69 maj 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI PERIOD ZA KOJI SE OBRAČUNAVA PDV, PODNOSI PORESKA PRIJAVA I PLAĆA PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Kalendarski mesec kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Kalendarsko tromesečje kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec Br. 69 maj 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Promena poreskog perioda iz kalendarskog meseca u kalendarsko tromesečje Br. 69 maj 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i obračunavanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovni otpis kamate i odlaganje poreskog duga kod obveznika u postupku restrukturiranja Br. 69 maj 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru od 1.1.2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik Br. 69 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama i promet usluga koje se smatraju uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje davanja novca koji pravno lice učini maloletnim ćerkama pokojnog fizičkog lica koje je bilo zaposleno kod davaoca Br. 69 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršenje rešenja poreske uprave naplatom sa računa poreskog obveznika Br. 69 maj 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Uslovljenost zaključenja ugovora o prodaji proverom svojstava stvari i podobnosti za upotrebu Br. 69 maj 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Zaključenje ugovora o prodaji u slučaju zastupanja pravnog lica od strane većeg broja ovlašćenih lica Br. 69 maj 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU Br. 69 maj 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo oštećenog lica da po svom izboru izvrši opravku oštećenog vozila u servisu koji on izabere Br. 69 maj 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Potpisivanje ugovora od strane lica koje nije ovlašćeno da predstavlja i zastupa opštinu Br. 69 maj 2013. godine str. 93
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Saglasnost volja stranaka kao uslov za povećanje opredeljenog iznosa zakupnine Br. 69 maj 2013. godine str. 93
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza vlasnika vozila koje se nalazi kod zakupca da plati doplatnu parking kartu Br. 69 maj 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Naplata menice domaćeg pravnog lica od strane nerezidenta - stranog privrednog društva Br. 69 maj 2013. godine str. 95
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zlatnik - zlato kao novac ili roba Br. 69 maj 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI Br. 69 maj 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni pojmovi u Zakonu Br. 69 maj 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca Br. 69 maj 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Principi u postupcima primene preventivnih mera Br. 69 maj 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 69 maj 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost direktora i drugih lica u pravnom licu Br. 69 maj 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost odgovornog lica u pravnom licu za prekršaj u saobraćaju koji učini zaposleni vozilom tog pravnog lica Br. 69 maj 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze ponovnog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad u slučaju obavljanja istih poslova sa istim rizicima Br. 69 maj 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dužnost poslodavca koji radno angažuje zaposlene kod drugog poslodavca da za te zaposlene obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu Br. 69 maj 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u komunalno stambenoj delatnosti na teritoriji grada Beograda Br. 69 maj 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanu zaradu po osnovu rada u smenama Br. 69 maj 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo hranitelja na starosnu penziju i uslovi za njeno ostvarivanje Br. 69 maj 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neprijavljivanje povreda radnih obaveza koje su učinili drugi radnici kod istog poslodavca Br. 69 maj 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonski rok za pokretanje spora radi namirenja potraživanja iz radnog odnosa Br. 69 maj 2013. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UPOREDNI KOMENTAR ZAKLJUČKA VLADE RS POVODOM IZUZEĆA ODREĐENIH ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA OD PRIMENE ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU, U ODNOSU NA RANIJE UTVRĐENA IZUZEĆA Br. 69 maj 2013. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost odricanja od prava na isplatu zarade Br. 69 maj 2013. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada na ime izgubljene zarade koja se isplaćuje zaposlenom po sudskoj presudi kojom se vraća na rad zbog nezakonitog otkaza, podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade Br. 69 maj 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice - strani državljanin po osnovu angažovanja na projektima koji se finansiraju iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondova) Br. 69 maj 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad ukoliko zaposleni ostvari ukupno radno vreme duže od punog radnog vremena u slučaju preraspodele radnog vremena Br. 69 maj 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na pun iznos minimalne zarade za standardni učinak i pun mesečni fond časova rada Br. 69 maj 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA KOMPETENCIJA DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 38/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta predškolske ustanove, odnosno rukovođenje vaspitno-obrazovnim procesom u školi Br. 69 maj 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje, organizovanje i kontrola rada ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje i unapređivanje rada zaposlenih Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razvoj saradnje sa roditeljima/starateljima, organom upravljanja, reprezentativnim sindikatom i širom zajednicom Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansijsko i administrativno upravljanje radom ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STANDARDI USLUGA, LICENCIRANJE ORGANIZACIJA I STRUČNIH RADNIKA I STRUČNI POSLOVI U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE - OBJEDINJENI KOMENTAR NOVODONETIH PROPISA: PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE, PRAVILNIKA O LICENCIRANJU ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE I PRAVILNIKA O LICENCIRANJU STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 42/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Standardi za pružanje usluga Br. 69 maj 2013. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Licenciranje organizacija i licenciranje stručnih radnika Br. 69 maj 2013. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KARAKTERISTIKE ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kratak prikaz Zakona Br. 69 maj 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogući pravci zakonodavnih izmena Br. 69 maj 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UVOĐENJE ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE U ZDRAVSTVENI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE Br. 69 maj 2013. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste elektronske zdravstvene dokumentacije u Evropi Br. 69 maj 2013. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stanje domaće regulative u pogledu elektronske zdravstvene dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita podataka o ličnosti pri uvođenju i vođenju elektronske zdravstvene dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prednosti i rizici uvođenja elektronske zdravstvene dokumentacije u Srbiji Br. 69 maj 2013. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 69 maj 2013. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 39/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oblasti standarda po vrstama biblioteka Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza i mogućnost finansiranja ispunjenosti propisanih standarda Br. 69 maj 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 69 maj 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ODLUKE O STICANJU STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA "Sl. glasnik RS", br. 41/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odluka o sticanju statusa Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za donošenje rešenja o izboru direktora škole Br. 69 maj 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupnost u izricanju vaspitno-disciplinskih mera u školi Br. 69 maj 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveznost vođenja disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja zbog teže povrede radne obaveze Br. 69 maj 2013. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Računanje ostvarenog radnog staža u periodu uvođenja pripravnika u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika Br. 69 maj 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost glasanja na sednici nastavničkog veća za vreme mirovanja radnog odnosa Br. 69 maj 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Navođenje delatnosti od opšteg interesa kao pretežne delatnosti javnog preduzeća Br. 69 maj 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Unapređenje policijskog službenika u neposredno više zvanje u periodu posle pokretanja disciplinskog postupka Br. 69 maj 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje piva sa raznim ukusima u predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim i drugim ustanovama, parkovima i javnim igralištima Br. 69 maj 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključenje aneksa ugovora o radu sa zaposlenima radi usklađivanja sa posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost priznavanja rada koji je ostvaren u inostranstvu (SSSR i UKRAJINA) za zaposlenog kod poslodavca u Republici Srbiji - u osnovnoj školi Br. 69 maj 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost prerastanja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme do povratka zaposlenog, u stalni radni odnos - u ustanovi socijalne zaštite, ako odsutnom zaposlenom prestane radni odnos Br. 69 maj 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepoštovanje prava pacijenta na informacije i obaveštenja o zdravstvenom stanju Br. 69 maj 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neuspeh medicinske intervencije i pored postupanja lekara s pažnjom dobrog stručnjaka Br. 69 maj 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha propisivanja zakonske obaveze urednog vođenja medicinske dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 144
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj / Jun 2013. godine Br. 69 maj 2013. godine str. 145
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2013. godine Br. 69 maj 2013. godine str. 149
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 69 maj 2013. godine str. 154
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCU MESEČNIH IZVEŠTAJA O ROKOVIMA IZMIRENJA OBAVEZA JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA, UTVRĐENIH ZAKONOM KOJIM SE ODREĐUJU ROKOVI IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izveštavanje na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća Br. 68 maj 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo o načinu dostavljanja Obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 68 maj 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE - "Sl. glasnik RS", br. 36/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo o načinu dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće Br. 68 maj 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI - "Sl. glasnik RS", br. 37/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pravila o kontroli državne pomoći u Evropskoj uniji Br. 68 maj 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pravila o kontroli državne pomoći u Srbiji Br. 68 maj 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vrste državne pomoći koje je moguće dodeliti Br. 68 maj 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prijava i povraćaj dodeljene državne pomoći Br. 68 maj 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći Br. 68 maj 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Finansiranje redovnog rada političke stranke u slučaju kada deo odbornika iz te stranke pređe u drugu političku stranku Br. 68 maj 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIHODI PO OSNOVU SAMODOPRINOSA KAO OBLIKA IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zakonski osnov uvođenja samodoprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstvena evidencija obračuna i plaćanja samodoprinosa u korist računa javnih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave Br. 68 maj 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 68 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA I IMOVINE Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Teorijske osnove izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (trenutno stanje: mart 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada Br. 68 maj 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA POSTUPAK SA POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJE PRIMAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA Br. 68 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV NADOKNADA I POLJOPRIVREDNICI U SISTEMU PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Lica koja se smatraju poljoprivrednicima u smislu Zakona o PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. PDV nadoknada Br. 68 maj 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Pravo obveznika PDV na odbitak PDV nadoknade kao prethodnog poreza Br. 68 maj 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Evidentiranje poljoprivrednika za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Vođenje evidencije o dobrima i uslugama nabavljenim od poljoprivrednika i dužnost obaveštavanja nadležnog poreskog organa o licima od kojih je obveznik PDV u prethodnih 12 meseci otkupio proizvode i usluge u vrednosti većoj od 1.000.000 dinara Br. 68 maj 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja obaveštenja o poljoprivredniku koji je obvezniku PDV izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 1.000.000 dinara Br. 68 maj 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sticanje akcija konverzijom potraživanja Poreske uprave Br. 68 maj 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice PDV za poštanske pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode Br. 68 maj 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Češkom Republikom u slučaju postojanja primedbe zbog postupanja Poreske uprave Br. 68 maj 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska oslobođenja prilikom puštanja u slobodan promet pošiljki male vrednosti, nekomercijalne prirode za koje je propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Svrstavanje prema Carinskoj tarifi i poreski tretman personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari Br. 68 maj 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA" POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 68 maj 2013. godine str. 97
JAVNE NABAVKE PREGLED SUDSKE PRAKSE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI Br. 68 maj 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE Sudska praksa Upravnog suda Br. 68 maj 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE Sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda Br. 68 maj 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Obaveza primene Zakona o javnim nabavkama od strane apoteka, u slučaju nabavke lekova sa Liste lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Mišljenje o inicijativi za izuzimanjem programskih aktivnosti ustanova kulture (pozorišta) iz primene Zakona o javnim nabavkama Br. 68 maj 2013. godine str. 109
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pečat javnih preduzeća za upotrebu koja nije vezana za vršenje javnih ovlašćenja Br. 68 maj 2013. godine str. 112
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate u slučaju kada je ugovorom predviđena valutna klauzula Br. 68 maj 2013. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja na ime naknade za usluge pružene od strane državnih organa Br. 68 maj 2013. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravni interes zakupodavca da zahteva raskid ugovora o zakupu zbog neplaćanja zakupnine Br. 68 maj 2013. godine str. 114
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Overa okončane situacije bez isticanja primedbi kod ugovora o građenju Br. 68 maj 2013. godine str. 114
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAČIN OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO BANKE I PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA Br. 68 maj 2013. godine str. 116
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni promet sa inostranstvom preko banke Br. 68 maj 2013. godine str. 116
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni promet sa inostranstvom preko strane institucije elektronskog novca Br. 68 maj 2013. godine str. 118
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Poređenje - banke i strane institucije elektronskog novca Br. 68 maj 2013. godine str. 119
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Način plaćanja pravnim licima i preduzetnicima čije je sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija Br. 68 maj 2013. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za otvaranje magacina ličnih zaštitnih sredstava Br. 68 maj 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu zaposlenom radi privremenog obavljanja dodatnog odgovarajućeg posla predviđenog aktom o sistematizaciji Br. 68 maj 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija Br. 68 maj 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog da pokrene spor pred nadležnim sudom radi ostvarivanja prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade Br. 68 maj 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Period priprema zaposlenog za obavljanje posla kao sastavni deo vremena provedenog na radu Br. 68 maj 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedostavljanje posebne odluke o stupanju u štrajk poslodavcu u propisanom roku Br. 68 maj 2013. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU MODELI AKATA U VEZI SA OSTVARIVANJEM "PROŠIRENIH" PRAVA MATERINSTVA U SKLADU SA POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ANEKS UGOVORA O RADU - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN RADNI ODNOS DO ISTEKA KORIŠĆENJA PORODILJSKOG I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA Br. 68 maj 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O ODOBRAVANJU PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA Br. 68 maj 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA Br. 68 maj 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU OD APRILA 2013. GODINE Br. 68 maj 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Državna uprava Br. 68 maj 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Teritorijalna autonomija i lokalna samouprava Br. 68 maj 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Javne službe i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 68 maj 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 68 maj 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 68 maj 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 68 maj 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ZAKLJUČKOM VLADE RS DATA SAGLASNOST DA SE NA ODREĐENE ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA NE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA O MAKSIMALNOJ ZARADI Br. 68 maj 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za plaćanje doprinosa prilikom isplate naknade po ugovoru o delu Br. 68 maj 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obustava procesa rada radi očuvanja i zaštite energetskog sistema i nepostojanje prava na uvećanu zaradu za zaposlene koji su radili taj dan Br. 68 maj 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun uvećane zarade u slučaju kada je ugovorena isplata minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnov za isplatu minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da vrši isplatu minimalne zarade u iznosu koji važi na dan isplate Br. 68 maj 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Promena adrese stanovanja zaposlenog u toku trajanja radnog odnosa i ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada Br. 68 maj 2013. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslov za isplatu minimalne zarade zaposlenima Br. 68 maj 2013. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvođenje šestodnevne radne nedelje u zdravstvenim ustanovama Br. 68 maj 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto i vreme polaganja prijemnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje prijemnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje rezultata i podnošenje žalbe Br. 68 maj 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje i sprovođenje završnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje i upis učenika Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kalendar aktivnosti Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumenta potrebna za upis Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UNAPREĐIVANJE KVALITETA RADA DIREKTORA Br. 68 maj 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UVOĐENJE NOVIH ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNOJ PRAKSI Br. 68 maj 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje zahteva za uvođenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje rešenja za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šematski prikaz procesa odluka za procenu zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prilog: Obrasci zahteva za uvođenje nove zdravstvene tehnologije Br. 68 maj 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje nastavnih planova i programa Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina nastavnih planova Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novodoneti nastavni planovi i programi u prethodnom periodu Br. 68 maj 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inovirani nastavni planovi i programi Br. 68 maj 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavni planovi i programi u proceduri Br. 68 maj 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEŠKIH KRIVIČNIH DELA - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI REGISTRI UDRUŽENJA I STRANIH UDRUŽENJA Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela registracije Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje prijave APR Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje Registratora po prijavi Br. 68 maj 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za odlučivanje Registratora o prijavi Br. 68 maj 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje i dejstvo registracije Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmena prijave i odustanak od prijave Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekid i odlaganje postupka Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povraćaj u pređašnje stanje Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka greške Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Žalba Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja naknade Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje podataka i dokumenata Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po ostalim zahtevima Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakona o opštem upravnom postupku Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena propisa na započete postupke Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. APRILA 2013. GODINE NOVI - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. aprila 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice Br. 68 maj 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu Br. 68 maj 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postavljanje saobraćajnih znakova na putu pored lovišta Br. 68 maj 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje ovlašćenja sekretara škole za potpisivanje odluke o izboru kandidata na konkursu za prijem u radni odnos Br. 68 maj 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze pribavljanja mišljenja organa upravljanja ustanove prilikom prijema nenastavnog osoblja u radni odnos Br. 68 maj 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa zbog prijema povezanih lica u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 68 maj 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje broja zaposlenih u predškolskoj ustanovi Br. 68 maj 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objašnjenje u vezi obaveze upotrebljavanja pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu Br. 68 maj 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Teža povreda radnih obaveza zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 68 maj 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobra lekarska praksa kao medicinski standard za određenje pojma lekarske greške Br. 68 maj 2013. godine str. 182
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 183
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 186
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 68 maj 2013. godine str. 191
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Mart 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: April 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POSTAVLJENA UPRAVA TREZOR - U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" Br. 67 april 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama - kod (i između) korisnika javnih sredstava Br. 67 april 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Računanje rokova za izmirenje novčanih obaveza kod sukcesivnih isporuka dobara i pružanja usluga Br. 67 april 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Materijalna pretpostavka za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Br. 67 april 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE VANBILANSNA (I BILANSNA) RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA UČENIČKIH EKSKURZIJA I DRUGIH AKTIVNOSTI, FINANSIRANIH OD RODITELJSKOG DINARA Br. 67 april 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKI TRETMAN NAKNADE IZGUBLJENE PLATE (ZARADE) I NAKNADE ŠTETE, KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM U JAVNOM SEKTORU PO SUDSKOJ PRESUDI ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA Br. 67 april 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prava zaposlenog i obaveze poslodavca po osnovu nezakonitog otkaza Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu zaposlenog da se vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pripadajuća plata (zarada) koju bi zaposleni ostvario da radi Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Druga primanja koja mogu biti predmet naknade štete Br. 67 april 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveze poslodavca po osnovu naknade štete zbog izgubljene plate (zarade) kada se zaposleni vraća na rad Br. 67 april 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu zaposlenog da se ne vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Fiskalni tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad Br. 67 april 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 67 april 2013. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvodne napomene Br. 67 april 2013. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Postupak za izmenu visine mesečne akontacije poreza na dobit za 2013. godinu Br. 67 april 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja u toku 2013. godine u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Sastavljanje periodičnog poreskog bilansa u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Sastavljanje periodične poreske prijave u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Plaćanje izmenjene mesečne akontacije Br. 67 april 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Izmena mesečne akontacije poreza više puta u toku poreskog perioda Br. 67 april 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Ostale napomene Br. 67 april 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJA"Sl. glasnik RS", br. 28/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prija Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Svrha podnošenja informativne poreske prijave Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sporna pitanja u dosadašnjoj primeni Pravilnika Br. 67 april 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZMENA VISINE NAKNADA ZA USLUGE (IZDAVANJA VREDNOSNIH OBRAZACA I REGISTARSKIH TABLICA), KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA "Sl. glasnik RS", br. 31/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje izmena Uredbe Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršene izmene Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman izgradnje nepokretnosti od materijala koji je dopremio investitor Br. 67 april 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman depozita koji zakupac daje zakupodavcu na početku ugovora o zakupu Br. 67 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (Ne)mogućnost primene sistema naplate PDV kod novoosnovanog pravnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa usluge organizacije seminara u inostranstvu koju pruža domaće pravno lice Br. 67 april 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara čija se proizvodnja i prodaja podstiču novčanim sredstvima iz budžeta Republike Srbije Br. 67 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode Br. 67 april 2013. godine str. 53
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I DOKUMENTACIJI O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARUČIOCA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE FINANSIJSKE USLUGE KREDITA "Sl. glasnik RS", br. 31/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Kreditni zahtev - forma i sadržina Br. 67 april 2013. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca - forma i sadržina Br. 67 april 2013. godine str. 55
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI SPISAK MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA ČIJI SE POSTUPCI JAVNIH NABAVKI MOGU PRIMENJIVATI, UMESTO ODREDABA NAŠEG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 33/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 56
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA "Sl. glasnik RS", br. 33/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 57
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA", POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 67 april 2013. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Putni nalog za radne mašine koje ne učestvuju u saobraćaju Br. 67 april 2013. godine str. 63
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obeležavanje teretnog motornog vozila koje pravno lice koristi za sopstvene potrebe za prevoz lica (ne i za prevoz stvari) Br. 67 april 2013. godine str. 63
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate na sporove koji su otpočeti pre 3. marta 2001. godine, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Br. 67 april 2013. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza pravnog lica nadležnog za održavanje javnih puteva da naknadi štetu nastalu obustavom ili neredovnim vršenjem usluga Br. 67 april 2013. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NASTAVAK ZAPOČETIH, PA PREKINUTIH AKTIVNOSTI POVODOM "MIGRACIJE" (PREMEŠTANJA) DEVIZNIH RAČUNA (PODRAČUNA) KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA IZ NBS, U UPRAVU ZA TREZOR - "DEVIZNI KRT" Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zakonska regulativa Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupanje korisnika prema zvaničnim dopisima Filijala Uprave za trezor Br. 67 april 2013. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM OTVARANJA PODRAČUNA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U UPRAVA TREZOR - VAŽNE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA SAJTU GRAĐANSKE INICIJATIVE OD 8. APRILA 2013. GODINE Br. 67 april 2013. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 67 april 2013. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Odgovori Uprave za trezor na postavljena pitanja organizacija civilnog društva Br. 67 april 2013. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PLATNI PROMET PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA Br. 67 april 2013. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Devizni aspekt Br. 67 april 2013. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Carinski i poreski aspekt Br. 67 april 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak - šta donose izmene i dopune Zakona o radu Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na pauze ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Produženje radnog odnosa na određeno vreme Br. 67 april 2013. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ništavost rešenja o otkazu ugovora o radu za vreme trajanja zaštite od prestanka radnog odnosa Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Početak primene odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Izmena osnovica za plaćanje učešća u finansiranju osoba sa invaliditetom zbog nezapošljavanja invalidnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Izmenom člana 27. Zakona izvršeno je usklađivanje parametra o prosečnoj zaradi na osnovu koje se utvrđuje iznos po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem koje zapošljava invalide i za poslodavce koji zapošljavanje invalida izvršavaju na taj način Br. 67 april 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 3. Dopuna člana 28. Zakona sa novim stavom 3. kojim se precizira namena sredstava prikupljenih uplatama poslodavaca koji zapošljavanje osoba sa invaliditetom izvršavaju na taj način Br. 67 april 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 4. Brisanjem člana 29. Zakona - ukinuto je plaćanje penala za neizvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 5. Obaveza usklađivanja podzakonskih akata Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 6. Dopuna mera aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz usklađivanje sa pravilima o dodeli državne pomoći Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 7. Prelazne odredbe o primeni Zakona o izmenama i dopunama Br. 67 april 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 8. Stupanje na snagu Br. 67 april 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nastanak obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom kod novoosnovanog poslodavca Br. 67 april 2013. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravnosnažna sudska presuda kao pravni osnov za vraćanje zaposlenog na rad Br. 67 april 2013. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu u vezi sa prelaskom sa punog na nepuno radno vreme kao mera rešavanja viška zaposlenih Br. 67 april 2013. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje visine starosne i invalidske penzije Br. 67 april 2013. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na sportskim igrama Br. 67 april 2013. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastupanje zaposlenog u sporu sa poslodavcem od strane sindikata čiji je član Br. 67 april 2013. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 67 april 2013. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina minimalne zarade i obaveza isplate Br. 67 april 2013. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Preračun minimalne zarade sa neto na bruto iznos Br. 67 april 2013. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna minimalne zarade, poreza i doprinosa Br. 67 april 2013. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obrasci koji se podnose Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate minimalne zarade Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza ugovaranja minimalne zarade Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate drugih primanja uz minimalnu zaradu prema Zakonu o radu Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu pri isplati minimalne zarade prema Zakonu o radu Br. 67 april 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI  ORGANIZOVANJE UČENIČKIH EKSKURZIJA I NABAVKA UDŽBENIKA, UŽINE I DRUGE AKTIVNOSTI FINANSIRANIH OD RODITELJSKOG DINARA Br. 67 april 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod (Opšti i posebni propisi i uočene nepravilnosti u sprovođenju učeničkih ekskurzija) Br. 67 april 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)potrebni razlog određivanja karaktera nadoknade nastavniku Br. 67 april 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Moguće posledice zbog evidentiranja finansijskih sredstava dobijenih od roditelja na kontu "Roditeljski dinar" Br. 67 april 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI U postupku izbora turističke agencije i nabavke drugih dobara i usluga od Roditeljskog dinara (ne)mora se primeniti Zakon o javnim nabavkama Br. 67 april 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zašto roditelji, koji plaćaju (ekskurzije) nemaju aktivnu legitimaciju u postupku zaštite prava u postupcima javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja stvarnih prava nastavnika i drugih pratilaca i stvarne obaveze ustanova obrazovanja prilikom organizovanja ekskurzija Br. 67 april 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza obezbeđivanja izvora finansiranja naknade troškova službenog puta zaposlenog Br. 67 april 2013. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešavanje problema finansiranja troškova platnog prometa na promet sredstava učeničkih roditelja Br. 67 april 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)postojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase usluga organizovanja đačkih ekskurzija Br. 67 april 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način finansiranja i poreske obaveze kod plaćanja vannastavnih aktivnosti za socijalno ugrožene učenike (studente) Br. 67 april 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONETA JE UREDBA O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Uslovi, način i postupak planiranja potreba (svih) zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Donošenje Plana centralizovanih javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Br. 67 april 2013. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PEDAGOŠKA NORMA NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU Br. 67 april 2013. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMER RASPOREDA OBAVEZA NASTAVNIKA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM Br. 67 april 2013. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspored obaveza u odnosu na godišnji fond časova Br. 67 april 2013. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspored obaveza zaposlenog koji ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom Br. 67 april 2013. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. APRILA 2013. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cene usluga smeštaja i prihodi ustanova Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene odnosno usklađivanje cena usluga smeštaja Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene parametara koji utiču na visinu cena smeštaja i povećanje cena Br. 67 april 2013. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o cenama usluga smeštaja u ustanovama Br. 67 april 2013. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pružanje usluge ishrane i pića zaposlenima u toku procesa rada u sopstvenim prostorijama pravnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje privremenog organa upravljanja u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 67 april 2013. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost propisivanja obaveze vođenja knjige dežurstva aktom škole Br. 67 april 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika srednje škole u toku polugodišta i utvrđivanje zaključne ocene Br. 67 april 2013. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja direktora škole prilikom izbora kandidata koji se šalju na proveru psihofizičkih sposobnosti za prijem u radni odnos Br. 67 april 2013. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javne isprave učeniku osnovne škole koji odlazi u inostranstvo Br. 67 april 2013. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za upis u odgovarajući razred srednje škole Br. 67 april 2013. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka pred kraj školske godine i izdavanje svedočanstva Br. 67 april 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završetak srednjeg obrazovanja započetog po ranije važećem nastavnom planu Br. 67 april 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova na unapređivanju socijalne zaštite u predškolskoj ustanovi Br. 67 april 2013. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost angažovanja volontera za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika Br. 67 april 2013. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o organizaciji proslave završetka osnovnog obrazovanja i vaspitanja - male mature Br. 67 april 2013. godine str. 125
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April / Maj 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 126
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 129
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 67 april 2013. godine str. 134
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA SPROVOĐENJE NADZORA NAD PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - DOSTAVLJANJE PODATAKA UPRAVI ZA TREZOR PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" Br. 66 april 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Raspis korisnicima javnih sredstava Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korisničko uputstvo za aplikaciju Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korisničko uputstvo za Excel šablon Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA XML format elektronskih poruka Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Tabelarni pregled korisnika kod evidentiranja i dostavljanja podataka o rokovima plaćanja Br. 66 april 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Umesto zaključka Br. 66 april 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 66 april 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 66 april 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu Br. 66 april 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 66 april 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 66 april 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 66 april 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 66 april 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 66 april 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada RFZO pokreće postupak naknade štete Br. 66 april 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 66 april 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2013. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 30/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planiranje sredstava u budžetu opštine za javno komunalno preduzeće i za centar za razvoj usluga socijalne zaštite koje je skupština opštine osnovala Br. 66 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA I IZVRŠENJU FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2012. GODINU Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu profesionalne regulative Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu zakonske regulative u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Konsolidovanje finansijskih podataka kao osnov za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja budžeta i finansijskih izveštaja OOSO Br. 66 april 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih KBS Br. 66 april 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 66 april 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - MART 2013. GODINE Br. 66 april 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 66 april 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 66 april 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Podaci za obračun kamate na dug po osnovu dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo primenom stope Evropske centralne banke Br. 66 april 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA REFAKCIJA POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Refakcija PDV stranim obveznicima Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama Br. 66 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama Br. 66 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama Br. 66 april 2013. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Refakcija PDV stranom državljaninu Br. 66 april 2013. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 66 april 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Refakcija plaćene akcize na derivate nafte u skladu sa članom 39a Zakona i Pravilnikom Br. 66 april 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Refakcija plaćene akcize na derivate nafte u skladu sa članom 39b Zakona i Pravilnikom Br. 66 april 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UPOTREBA DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET USLUGA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pružanje usluga kao predmet oporezivanja PDV Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika Br. 66 april 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika Br. 66 april 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prefakturisanja sporednih troškova zakupa od strane zakupca zakupodavcu Br. 66 april 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa konsultantskih usluga koji obveznik PDV vrši stranom licu koje izvodi radove u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman tzv. prefakturisanja troškova za gorivo koje obveznik PDV vrši drugom licu Br. 66 april 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga emitovanja televizijskih spotova i objavljivanja štampanih oglasa koji obveznik PDV vrši bez naknade državnom organu Br. 66 april 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman služenja jela i pića (bez naknade) na licu mesta licima kojima obveznik pruža usluge priređivanja igara na sreću u cilju povećanja prihoda Br. 66 april 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman poklanjanja proizvoda uz drugi kupljen proizvod u cilju poboljšanja prodaje Br. 66 april 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izdavanje opomene za plaćanje poreskog duga od strane Poreske uprave Br. 66 april 2013. godine str. 74
JAVNE NABAVKE VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Plan nabavki i oglašavanje Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Nove vrste postupaka i postupci koji postaju pravilo (otvoreni i restriktivni) Br. 66 april 2013. godine str. 76
JAVNE NABAVKE Kvalifikacioni postupak Br. 66 april 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva Br. 66 april 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Br. 66 april 2013. godine str. 78
JAVNE NABAVKE Konkurentni dijalog Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Konkurs za dizajn Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Javne nabavke male vrednosti Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2013. GODINE Br. 66 april 2013. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Osnove vođenja evidencije, dostavljanja izveštaja i kazne za nepostupanja Br. 66 april 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Propisani način vođenja evidencije o javnim nabavkama Br. 66 april 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Oblici i napomene za sastavljanje i dostavljanje izveštaja - obrazaca Br. 66 april 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Obavezni elementi konkursne dokumentacije Br. 66 april 2013. godine str. 84
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke Br. 66 april 2013. godine str. 84
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE Zahtev se podnosi (samo) kod određenih uslova za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE Zahtev - sadržina i obrazac Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA, SA PRIMENOM OD DRUGOG KVARTALA 2013. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Sadržina novog tromesečnog izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Ostali važni podaci o načinu izveštavanja Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI, SA MOGUĆIM PRVIM DOSTAVLJANJIMA 10.2. / 31.3.2014. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Plan nabavki Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Izveštaj o izvršenju plana nabavki Br. 66 april 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Ostale važne (zajedničke) odredbe Br. 66 april 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU, KOJI NADGLEDA POSTUPKE JAVNIH NABAVKI VREDNOSTI PREKO MILIJARDU DINARA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Uslovi i kriterijumi za imenovanje Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Način rada Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE DONETA JE ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva od strane ustanove kulture Br. 66 april 2013. godine str. 92
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke prilikom nabavke lekova sa liste lekova Br. 66 april 2013. godine str. 93
JAVNE NABAVKE Dužnost investitora da obezbedi koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova radi primene preventivnih mera na gradilištu Br. 66 april 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke prilikom angažovanja PR agencije radi promocije turizma na inostranom tržištu Br. 66 april 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE Nastavak sprovođenja postupka javne nabavke uprkos podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača Br. 66 april 2013. godine str. 95
JAVNE NABAVKE Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva zbog događaja i okolnosti koji se mogu smatrati vanredni i nepredviđeni Br. 66 april 2013. godine str. 95
JAVNE NABAVKE Nemogućnost sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva zbog kratkog roka za nabavku dobara Br. 66 april 2013. godine str. 96
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Konverzija prava korišćenja u pravo svojine i pitanja susvojine Br. 66 april 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izlaganje podataka i utvrđivanje prava na nepokretnostima preuzimanjem upisa iz zemljišnih knjiga Br. 66 april 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Plaćanje zatezne kamate na ime naknade za izvršene komunalne usluge Br. 66 april 2013. godine str. 98
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE POSEBNI POSLOVI U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM Br. 66 april 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kupoprodaja hartija od vrednosti preko kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva Br. 66 april 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prenos sredstava međunarodnim poštanskim uputnicama Br. 66 april 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Službeno putovanje u inostranstvo Br. 66 april 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prodaja stranih putničkih čekova Br. 66 april 2013. godine str. 101
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Garancijski poslovi koji se ne smatraju kreditnim poslom Br. 66 april 2013. godine str. 101
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu Br. 66 april 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na naknadu štete od državnog službenika protekom prekluzivnog roka Br. 66 april 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost za štetu koju pričini član odbora direktora privrednog društva koji je na tu funkciju postavljen od strane Republike Srbije Br. 66 april 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešavanje zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju korisnika invalidske penzije Br. 66 april 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost poslodavca da zaposlenima ponudi neplaćeno odsustvo u slučaju smanjenja obima posla Br. 66 april 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad Br. 66 april 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dužnost poslodavca da obezbedi korišćenje opreme zaposlenom koji je stručno osposobljen Br. 66 april 2013. godine str. 106
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza poslodavca da zaposlenima koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom obezbedi lekarski pregled Br. 66 april 2013. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o otkazu ugovora o radu i neopravdan izostanak Br. 66 april 2013. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog zbog diskriminatorskog postupanja poslodavca Br. 66 april 2013. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVO ZAPOSLENOG NA UVEĆANU ZARADU PREMA ZAKONU O RADU Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada za rad na dan praznika koji je neradan dan Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada za rad noću i rad u smenama Br. 66 april 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad Br. 66 april 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu po osnovu "minulog rada" Br. 66 april 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun uvećane zarade Br. 66 april 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna uvećane zarade po osnovima iz člana 108. Zakona o radu Br. 66 april 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN PLATE (ZARADE) PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS Br. 66 april 2013. godine str. 115
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna poreza i doprinosa na zaradu penzionera Br. 66 april 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Popunjavanje prijava Br. 66 april 2013. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVA ZAPOSLENIH KOJI ODSUSTVUJU, ODNOSNO KOJI RADE U DANE VASKRŠNJIH (USKRŠNJIH) I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA Br. 66 april 2013. godine str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika Br. 66 april 2013. godine str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika Br. 66 april 2013. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 66 april 2013. godine str. 125
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Tabelarni prikaz mogućih slučajeva rada na Vaskršnje, odnosno Uskršnje praznike Br. 66 april 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način utvrđivanja plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u gradskoj opštini i ocenjivanje zaposlenih Br. 66 april 2013. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade/dodatka za odvojeni život od porodice državnih službenika i nameštenika - deo pravosuđa Br. 66 april 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da isplati solidarnu pomoć zaposlenom koje je kao pravo utvrđeno opštim aktom, nezavisno od drugih isplata koje poslodavac vrši povodom istog slučaja Br. 66 april 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Smanjenje neoporezivog iznosa prilikom isplate pola dnevnice za službeni put u zemlji Br. 66 april 2013. godine str. 132
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koji ostvare fizička lica po osnovu angažovanja na projektima koji se finansiraju iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondova) Br. 66 april 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman mesečne novčane pomoći nezaposlenim porodiljama koja se isplaćuje iz sredstava jedinice lokalne samouprave Br. 66 april 2013. godine str. 133
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA VLADA JE DONELA IZMENU STRATEGIJE RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 23/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OGLAŠAVANJE NA JAVNIM POVRŠINAMA U REPUBLICI SRBIJI Br. 66 april 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir oglašavanja u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje na nivou lokalne samouprave Br. 66 april 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Grad Beograd Br. 66 april 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Grad Novi Sad, grad Kragujevac i grad Požarevac Br. 66 april 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje odobrenja za postavljanje reklame Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lokalne komunalne takse u Beogradu Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje reklamnih panoa Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje reklamnih panoa po zonama Br. 66 april 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna taksa Br. 66 april 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTAMA, NAČINU OSTVARIVANJA I FINANSIRANJA POSEBNIH, SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA I DRUGIH OBLIKA RADA I USLUGA KOJE OSTVARUJE PREDŠKOLSKA USTANOVA "Sl. glasnik RS", br. 26/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni programi Br. 66 april 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specijalizovani programi Br. 66 april 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Drugi programi i oblici rada i usluga Br. 66 april 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i ostvarivanje programa Br. 66 april 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje nastavnika prilikom ocenjivanja pisanih kontrolnih zadataka učenika Br. 66 april 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost davanja ovlašćenja za vođenje disciplinskog postupka u ustanovi obrazovanja Br. 66 april 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak školovanja učenika srednje škole kome je izrečena vaspitno-disciplinska mera isključenja iz škole Br. 66 april 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dugotrajno izostajanje učenika srednje škole bez obaveštenja o razlozima izostanka Br. 66 april 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje disciplinskog postupka protiv nastavnika koji radi u više škola Br. 66 april 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Verifikacija škola koje obrazuju učenike za obrazovne profile koji su iz režima ogleda prešli u redovni sistem Br. 66 april 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osporavanje autorstva tuženog od strane tužioca koji ne pretenduje da bude subjekt autorskog prava Br. 66 april 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveznost pisane forme izmena ili dopuna autorskog ugovora Br. 66 april 2013. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2013. godine Br. 66 april 2013. godine str. 154
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 66 april 2013. godine str. 157
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 66 april 2013. godine str. 162
I INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI "Sl. glasnik RS", br. 21/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 8
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 8
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podaci koji se dostavljaju Br. 65 mart 2013. godine str. 9
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadzor Br. 65 mart 2013. godine str. 10
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Br. 65 mart 2013. godine str. 12
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POPUSTI I BONIFIKACIJE KOD ENTITETA JAVNOG (I PRIVATNOG) SEKTORA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM (I KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE) Br. 65 mart 2013. godine str. 14
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 65 mart 2013. godine str. 14
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Računovodstvena dokumentacija u kojoj se iskazuju odobreni popusti i bonifikacije Br. 65 mart 2013. godine str. 15
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstveni prikaz odobrenih popusta u skladu sa odredbama iz ugovora Br. 65 mart 2013. godine str. 15
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Računovodstveni prikaz popusta i bonifikacija u slučajevima kada su prodavci korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO Br. 65 mart 2013. godine str. 19
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 65 mart 2013. godine str. 21
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVE (PETE) IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 22
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 65 mart 2013. godine str. 22
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 65 mart 2013. godine str. 23
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 65 mart 2013. godine str. 24
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 24
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Podnošenje izmenjene poreske prijave PDV Br. 65 mart 2013. godine str. 25
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI KREDIT NA NASLEĐE KOJE JE FIZIČKO LICE OSTVARILO U INOSTRANSTVU Br. 65 mart 2013. godine str. 30
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - OBRAZAC PDP Br. 65 mart 2013. godine str. 32
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Greške usled čijeg postojanja je poreski obveznik dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu i poreski bilans Br. 65 mart 2013. godine str. 33
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI "Sl. glasnik RS", br. 16/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 37
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sadržina dokumenta koji obveznik PDV izdaje po osnovu naknadnog popusta (rabat) za izvršenu isporuku dobara i usluga koji odobrava kupcima Br. 65 mart 2013. godine str. 38
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podaci koji se iskazuju na rednom broju 7. Obrasca PPPDV Br. 65 mart 2013. godine str. 39
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Vreme prometa usluge koja se fakturiše periodično i ispravka greške kod obračuna PDV Br. 65 mart 2013. godine str. 40
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman isporuke dobara po osnovu ugovora o zajmu Br. 65 mart 2013. godine str. 41
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluga uklanjanja snega sa trotoara, ulica i puteva Br. 65 mart 2013. godine str. 42
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman primanja novčanih sredstava kao donacije i prometa dobara i usluga čija nabavka se finansira sredstvima donacije Br. 65 mart 2013. godine str. 42
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izgradnje objekta za obavljanje delatnosti za koji nije izdata građevinska dozvola Br. 65 mart 2013. godine str. 43
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman uvoza dobara čija se nabavka finansira iz sredstava donacije Br. 65 mart 2013. godine str. 44
V JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA" Br. 65 mart 2013. godine str. 45
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključenje ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje Br. 65 mart 2013. godine str. 67
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dokumenta koja treba priložiti uz zahtev za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Br. 65 mart 2013. godine str. 67
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja po osnovu naknade za komunalne usluge izvršene za potrebe pravnog lica Br. 65 mart 2013. godine str. 68
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAPLATE IZ INOSTRANSTVA I PLAĆANJA KA INOSTRANSTVU - POSTUPAK I POTREBNA DOKUMENTACIJA Br. 65 mart 2013. godine str. 69
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Naplata iz inostranstva Br. 65 mart 2013. godine str. 70
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja ka inostranstvu Br. 65 mart 2013. godine str. 70
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAJNOVIJE - PETE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 72
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi za naplatu izvezene robe u efektivnom stranom novcu Br. 65 mart 2013. godine str. 74
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanje fizičkom licu u inostranstvu po osnovu izvršene usluge Br. 65 mart 2013. godine str. 74
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izdavanje blanko menice sa elementom inostranosti Br. 65 mart 2013. godine str. 75
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU Br. 65 mart 2013. godine str. 76
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici podnošenja prijave M-4, rokovi i fond kome se podnosi Br. 65 mart 2013. godine str. 77
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o stažu osiguranja u prijavu M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 78
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka u prijavu M-4 o zaradama, naknadama, odnosno osnovici na koju je plaćen doprinos Br. 65 mart 2013. godine str. 78
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata zarade, odnosno minimalne zarade sa zakašnjenjem i popunjavanje prijave M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 79
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćanje doprinosa na najnižu osnovicu i popunjavanje Obrasca M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 79
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćanje doprinosa na najvišu osnovicu i popunjavanje Obrasca M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 80
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada zarade zbog bolovanja i porodiljskog odsustva i unošenje u Obrazac M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 81
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada zarade za trudničko bolovanje koju isplaćuje Grad Br. 65 mart 2013. godine str. 81
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici podnošenja prijave podataka za korisnike novčane naknade za vreme nezaposlenosti i lica uključena u obavezno osiguranje Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o plaćenim doprinosima za PIO i dokumentacija koja se dostavlja uz prijave M-4 i M-4K Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način popunjavanja prijave M-4, odnosno M-4K sa praktičnim primerima Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Novčane kazne zbog nepodnošenja M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 87
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZE POSLODAVACA ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA MERA U SKLADU SA ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Plana mera Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Izveštaja o spovođenju plana Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rokovi za dostavljanje Plana mera i Izveštaja o sprovođenju plana Br. 65 mart 2013. godine str. 89
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kaznene mere Br. 65 mart 2013. godine str. 89
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova Br. 65 mart 2013. godine str. 90
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izveštaj o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova Br. 65 mart 2013. godine str. 92
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UGOVORI NA KOJE SE PLAĆA PIO DOPRINOS - PRIJAVLJIVANJE U MATIČNU EVIDENCIJU I STAŽ OSIGURANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sticanje svojstva osiguranika samostalnih delatnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici plaćanja doprinosa za PIO Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveze isplatioca naknade (poslodavca) Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave na obavezno socijalno osiguranje Br. 65 mart 2013. godine str. 95
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos Br. 65 mart 2013. godine str. 95
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave o uplati doprinosa Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Računanje staža Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODLUKA O NEUSTAVNOSTI ODREDBE ČLANA 10a STAV 1. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA Br. 65 mart 2013. godine str. 97
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost dodatnog angažovanja lica izabranog na javnu funkciju Br. 65 mart 2013. godine str. 98
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naplata potraživanja od zaposlenog kome je prestao radni odnos kod poslodavca Br. 65 mart 2013. godine str. 99
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost primene odredaba Zakona o radu u slučaju ponovnog zapošljavanja lica koje je ranije oglašeno tehnološkim viškom u školi Br. 65 mart 2013. godine str. 99
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Visina naknade zarade zaposlenom za vreme bolovanja zbog povrede koja se dogodila pre 20.11.2012. godine prilikom povratka sa posla Br. 65 mart 2013. godine str. 100
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene po osnovu korišćenja porodiljskog odsustva za rođenje trećeg i četvrtog deteta, koja se sticajem okolnosti vremenski poklapaju Br. 65 mart 2013. godine str. 101
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vraćanje zaposlenog na rad po rešenju Inspektorata za rad kao privremena mera do donošenja pravnosnažne odluke suda Br. 65 mart 2013. godine str. 102
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza poslodavca da uredno podnosi M-UN obrazac Republičkom fondu PIO Br. 65 mart 2013. godine str. 103
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje visine starosne penzije za osiguranike koji su stekli pravo pod povoljnijim uslovima a ostvaruju pravo po opštim uslovima Br. 65 mart 2013. godine str. 104
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata dnevnica za službeni put na AP Kosovo i Metohija Br. 65 mart 2013. godine str. 105
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA "Poljoprivredni staž" i njegov uticaj na obračun minulog rada i jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovi obrazovanja Br. 65 mart 2013. godine str. 105
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveznost sastavljanja naloga za službeno putovanje Br. 65 mart 2013. godine str. 106
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2012. GODINU Br. 65 mart 2013. godine str. 107
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Pravni osnov za izveštavanje Br. 65 mart 2013. godine str. 107
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Način i rokovi dostavljanja godišnjeg (i objedinjenog) izveštaja Br. 65 mart 2013. godine str. 108
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Finansijsko upravljanje i kontrola Br. 65 mart 2013. godine str. 108
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija Br. 65 mart 2013. godine str. 111
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Osnovna zapažanja iz izveštaja u prethodnom periodu Br. 65 mart 2013. godine str. 112
XI KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Izmena sadržaja i blokada internet sajta državnog organa usled neovlašćenog pristupa okrivljenog i drugih lica Br. 65 mart 2013. godine str. 128
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA IZRADE PLANA INTEGRITETA - USTANOVE U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 129
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 18/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način akreditacije i sprovođenje programa stručnog usavršavanja Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 131
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 131
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručna zvanja koja uređuje Pravilnik i Bodovna lista za vrednovanje objavljenih stručnih radova Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje, nadzor nad radom i ispunjenost uslova za obavljanje tehničke zaštite Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 133
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 133
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)uređeni uslovi i način korišćenja stare i retke bibliotečke građe Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KATEGORISANE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način vođenja, formiranja, unosa i brisanje podataka iz Registra Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IZMENA PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI "Sl. glasnik RS", br. 21/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmenama Pravilnika rešen je problem statusa prevodilaca Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POČETAK PRIMENE ODREDABA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE KOJE SE ODNOSE NA REGISTAR UDRUŽENJA Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena načela formalnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka/upis zabeležbe po službenoj dužnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Datum i vreme podnošenja prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za podnošenje prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje elektronske prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potvrda o primljenoj prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmena prijave i odustanak od prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje Registratora po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za odlučivanje po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje Registratora po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propuštanje roka od pet dana za odlučivanje po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekid i odlaganje postupka Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povraćaj u pređašnje stanje Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje i dejstvo registracije Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka greške Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Žalba i postupak po žalbi Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos Zakona i Zakona o opštem upravnom postupku Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje podataka i dokumenata Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po ostalim zahtevima Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rezervacija naziva Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja naknade Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Društva kapitala u kojima je država član, odnosno akcionar Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dodatni principi i preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja za društva kapitala u kojima je država član, odnosno akcionar Br. 65 mart 2013. godine str. 141
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza osnivača da uskladi osnivački akt javnog preduzeća koje se nalazi u postupku svojinske transformacije Br. 65 mart 2013. godine str. 145
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prinudna naplata članarina privrednim komorama i zastarelost potraživanja po osnovu članarina Br. 65 mart 2013. godine str. 147
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključenje ugovora o radu sa izabranim kandidatom po raspisanom konkursu u školi kada nezadovoljni kandidat osporava zakonitost postupka Br. 65 mart 2013. godine str. 148
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnom obrazovanju u pogledu stečenog stepena obrazovanja i stručnog naziva Br. 65 mart 2013. godine str. 148
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza dostavljanja podataka o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu predmeta zaštite Organizaciji proizvođača fonograma (O.F.P.S.) Br. 65 mart 2013. godine str. 149
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 150
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poziv za usmenu raspravu u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 151
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zapisnik sa usmene rasprave u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 152
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2013. godine Br. 65 mart 2013. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2013. godine Br. 65 mart 2013. godine str. 158
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 65 mart 2013. godine str. 164
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA TREĆE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2012. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene kriterijuma i merila za utvrđivanje naknade za rad zdravstvenoj ustanovi iz plana mreže na primarnom nivou br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obezbeđivanje naknade, pored naknade utvrđene predračunom, za plaćanje određene vrste zdravstvenih usluga za ustanove na sekundarnom i tercijarnom nivou br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2013. GODINU Sl. glasnik RS", br. 125/2012 br. 60-61 januar 2013. godine 12  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 60-61 januar 2013. godine 12  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III UGOVARANJE SA USTANOVOM SOCIJALNE ZAŠTITE br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IV UGOVARANJE SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NIJE U PLANU MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA V OBEZBEĐIVANJE CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VI SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA br. 60-61 januar 2013. godine 18  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VII KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VIII FAKTURISANJE I NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 60-61 januar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IX OBRAČUN PRIPADAJUĆE NAKNADE ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVE CENE BOLESNIČKOG DANA U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU "Sl. glasnik RS", br. 5/2013 br. 60-61 januar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine 20  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Istorijat i okvir donošenja br. 60-61 januar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Objašnjenja pravnih instituta i rešenja br. 60-61 januar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu br. 60-61 januar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pripremne radnje koje prethode sastavljanju završnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka i rezultata poslovanja br. 60-61 januar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja završni račun br. 60-61 januar 2013. godine str. 57
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unos podataka u obrasce završnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava br. 60-61 januar 2013. godine str. 60
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja - suficit br. 60-61 januar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja - deficit br. 60-61 januar 2013. godine str. 66
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSTALO JE NEREŠENO PITANJE IZVRŠENJA OBAVEZE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ORGANIZACIJA SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU br. 60-61 januar 2013. godine str. 70
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obavezni propisi koje primenjuju sindikati i njihovi poslodavci - javni sektor br. 60-61 januar 2013. godine str. 70
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak i preporuka računovođama br. 60-61 januar 2013. godine str. 71
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pismo organizacije sindikata i mišljenja Ministarstva finansija br. 60-61 januar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SU U PRIMENI OD 1. JANUARA 2013. GODINE br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Poreska uprava odlučuje po pravnim lekovima protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku za izvorne javne prihode. br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska uprava je nadležna za pokretanje i vođenje prvostepenog poresko prekršajnog postupka i izricanje kazne za poreske prekršaje, koji nije u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Dospelost novčane kazne za poreske prekršaje br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Redosled namirenja poreske obaveze br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Obračun zakonske kamate primenom prostog interesnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost br. 60-61 januar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA BRISANJE IZ EVIDENCIJE I EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV OD 31.12.2012. / 1.1.2013. GODINE I PROMENA PORESKOG PERIODA br. 60-61 januar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Brisanje obveznika iz PDV evidencije od 31. decembra 2012. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Evidentiranje obveznika u PDV od 1. januara 2013. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Mogućnost promene poreskog perioda u PDV br. 60-61 januar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAŠNJENJE U VEZI SA OPOREZIVANJEM PDV PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOJI OBVEZNIK PDV - IZVOĐAČ RADOVA VRŠI INVESTITORU OD 1.1.2013. GODINE, A ZA KOJI JE INVESTITOR PORESKI DUŽNIK br. 60-61 januar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI "Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 118/2012 - ispr br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje Pravilnika br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sadržina Pravilnika br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenos celokupne imovine kod kojeg se smatra da promet dobara nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenos dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenosa celokupne imovine ili dela imovine prodajom, ulaganjem ili besteretnim davanjem, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA IZMENJENOM I DOPUNJENOM ČLANU 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 60-61 januar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene br. 60-61 januar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Komentar novog člana 36. ZPPPA br. 60-61 januar 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA 2013. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Porez na upotrebu motornih vozila br. 60-61 januar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Porez na upotrebu plovila br. 60-61 januar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez na upotrebu vazduhoplova br. 60-61 januar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Porez na registrovano oružje br. 60-61 januar 2013. godine 102  
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 103
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Slobodne zone, carinsko skladištenje i slobodne carinske prodavnice br. 60-61 januar 2013. godine str. 106
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori br. 60-61 januar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Postupak evidentiranja za PDV i sadržina i način popunjavanja evidencione prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA . Način i postupak brisanja obveznika PDV iz evidencije za PDV i sadržina popisne liste br. 60-61 januar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sadržina i način popunjavanja poreske prijave PDV br. 60-61 januar 2013. godine str. 111
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA PDV PO NAPLAĆENOM POTRAŽIVANJU U SKLADU SA ČLANOM 36a ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 60-61 januar 2013. godine str. 112
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA "Sl. glasnik RS", br. 122/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 114
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OVINE U OBRAČUNU KAMATE ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE OD 1. JANUARA 2013. GODINE br. 60-61 januar 2013. godine str. 116
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 117
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Izostavljanje pojedinih podataka u računu br. 60-61 januar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Dodatna pojednostavljenja kod izdavanja računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Dokumenta koja se ne smatraju računima u smislu Zakona i slučajevi u kojima obveznik PDV ne može da izda račun br. 60-61 januar 2013. godine str. 120
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA "Sl. glasnik RS", br. 96/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje Uredbe br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene izvršene Uredbom o Izmenama Uredbe br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Normativ za utvrđivanje rashoda, na koji se ne plaća akciza br. 60-61 januar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE "Sl. glasnik RS", br. 95/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Drugačiji način obračunavanja akcize prilikom otpremanja akciznog proizvoda u akcizno skladište br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje odredaba o načinu obračunavanja akcize pri uvozu kafe i cigara i cigarilosa br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje odredaba o načinu obračunavanja i plaćanja akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Preciziranje načina i postupka za umanjenje obračunate akcize br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisane su odredbe o vođenju posebne evidencije o lož ulju br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Propisana je obaveza dostavljanja posebnih priloga br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja obračuna za obračunski period u kome nije ostvaren promet je ukinuta br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa koji vrši Agencija za privredne registre br. 60-61 januar 2013. godine str. 125
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa koji vrši Direkcija za robne rezerve br. 60-61 januar 2013. godine str. 125
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Investitor - javno preduzeće kao poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji mu vrši obveznik PDV - izvođač radova br. 60-61 januar 2013. godine str. 126
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun zatezne kamate na iznos duga za period docnje do 3. marta 2001. godine primenom konformne metode br. 60-61 januar 2013. godine str. 127
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 128
JAVNE NABAVKE Početak primene i prelazne i završne odredbe novog Zakona br. 60-61 januar 2013. godine str. 128
JAVNE NABAVKE Izuzeci od primene zakona br. 60-61 januar 2013. godine str. 129
JAVNE NABAVKE Sprečavanje korupcije i sukoba interesa br. 60-61 januar 2013. godine str. 129
JAVNE NABAVKE Postupci javnih nabavki br. 60-61 januar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Portal javnih nabavki br. 60-61 januar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Uslovi za učešće u postupku javne nabavke br. 60-61 januar 2013. godine str. 131
JAVNE NABAVKE Centralizovane nabavke br. 60-61 januar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE Negativne reference br. 60-61 januar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE Bitni nedostaci ponude br. 60-61 januar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE Uprava za javne nabavke br. 60-61 januar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE Zaštita prava br. 60-61 januar 2013. godine str. 133
JAVNE NABAVKE Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 134
JAVNE NABAVKE NOVO UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE - PREFERENCIJALI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 134
JAVNE NABAVKE Uvod br. 60-61 januar 2013. godine str. 134
JAVNE NABAVKE Domaći preferencijali preciznije uređeni u važećem Zakonu, od januara 2009. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 135
JAVNE NABAVKE Kako se novim Uputstvom dokazuje da je dobro domaćeg porekla br. 60-61 januar 2013. godine str. 136
JAVNE NABAVKE Napomene u vezi sa odnosom EU prema preferencijalima i CEFTA sporazum br. 60-61 januar 2013. godine str. 137
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osnov i kriterijumi za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta br. 60-61 januar 2013. godine str. 138
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE NOVOG RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANJE NOVIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 2/2013 br. 60-61 januar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 60-61 januar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procedura za dobijanje saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica br. 60-61 januar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O DELU - PRIORITETNO OSIGURANJE br. 60-61 januar 2013. godine str. 146
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za angažovanje člana omladinske ili studentske zadruge br. 60-61 januar 2013. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojedinačni ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske - studentske zadruge br. 60-61 januar 2013. godine str. 149
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU  Otkaz ugovora o radu zaposlenom na određeno vreme dok traje privremena sprečenost za rad br. 60-61 januar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak za ostvarivanje prava na priznanje radnog staža oštećenog lica koje je neosnovano osuđeno ili lišeno slobode br. 60-61 januar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Računanje godišnjeg odmora ili odsustva zbog privremene sprečenosti za rad u preraspodeli radnog vremena br. 60-61 januar 2013. godine str. 151
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mirovanje prava i obaveza zaposlenom koji vrši javnu funkciju za period na koji je izabran br. 60-61 januar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ovlašćenja inspektora rada kod prestanka radnog odnosa zaposlenom bez dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu br. 60-61 januar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja br. 60-61 januar 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA PO ODBITKU br. 60-61 januar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza podnošenje pojedinačne poreske prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku br. 60-61 januar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mesto i način podnošenja pojedinačne poreske prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način popunjavanja pojedinačne poreske prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 157
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODLOŽENA OBAVEZA PODNOŠENJA OBRAZACA OS I OS-1 - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVA ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE / PLATE, ODNOSNO ZARADU / PLATU ZA DAN 14. JANUAR 2013. GODINE - ZA KOJI JE VLADA PREPORUČILA DA SE NE RADI br. 60-61 januar 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Pravo zaposlenih koji odsustvuju na dan 14. januara na naknadu zarade / plate br. 60-61 januar 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Zaposleni koji rade na dan 14. januara br. 60-61 januar 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Otvorena pitanja u vezi odsustvovanja na dan 14. januara br. 60-61 januar 2013. godine str. 163
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Prava zaposlenih koji na dan 14. januara već odsustvuju po nekom osnovu br. 60-61 januar 2013. godine str. 163
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMER IZUZEĆA OD PRIMENE ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU - PO OSNOVU KONKURENTNOSTI br. 60-61 januar 2013. godine str. 164
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata zarade zaposlenom u visini minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja obima posla bez krivice zaposlenog br. 60-61 januar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA "Sl. glasnik RS", br. 119/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna forma i obavljanje delatnosti od opšteg interesa br. 60-61 januar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imovina javnih preduzeća br. 60-61 januar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organi javnog preduzeća br. 60-61 januar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos javnog preduzeća i osnivača i javnog preduzeća i Republike Srbije br. 60-61 januar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usklađivanje sa novim Zakonom br. 60-61 januar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI br. 60-61 januar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR DOPUNA ZAKONA O SUDIJAMA I ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 121/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dopuna Zakona o javnom tužilaštvu br. 60-61 januar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dopune Zakona o sudijama br. 60-61 januar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UTVRĐEN JE OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PARTICIPACIJA ZA 2013. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine u obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu u 2013. godini br. 60-61 januar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na lekove i druga medicinska sredstva br. 60-61 januar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija br. 60-61 januar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 122/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj liste lekova br. 60-61 januar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenja u propisivanju lekova br. 60-61 januar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija br. 60-61 januar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje sa Liste lekova br. 60-61 januar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PLANIRANE STRUKTURNE REFORME DRŽAVNIH I JAVNIH PREDUZEĆA U 2013. I NAREDNIM GODINAMA br. 60-61 januar 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Reforma sektora državnih i javnih preduzeća u Nacrtu fiskalne strategije br. 60-61 januar 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena poslovanja javnih preduzeća u posebnim memorandumima povodom pregovora sa MMF br. 60-61 januar 2013. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA U BIBLIOTEČKOINFORMACIONOJ DELATNOSTI, NAČINU NJIHOVOG POLAGANJA I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod br. 60-61 januar 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina Pravilnika br. 60-61 januar 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR REŠENJA O ODREĐIVANJU BIBLIOTEKA KOJE OBAVLJAJU MATIČNE FUNKCIJE U BIBLIOTEČKOINFORMACIONOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 122/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Matične funkcije biblioteka br. 60-61 januar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Rešenja br. 60-61 januar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najviši iznos lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina) na godišnjem nivou br. 60-61 januar 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza pružaoca usluga da pruži sve informacije u komercijalnoj poruci (na internet stranici) pre zaključenja ugovora sa potrošačem br. 60-61 januar 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izricanje mere prestanka radnog odnosa zaposlenom u školi br. 60-61 januar 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za rad nastavnika razredne nastave i kategorija "zatečenih nastavnika" br. 60-61 januar 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Položaj sekretara škole koji je angažovan sa manjim procentom od punog radnog vremena br. 60-61 januar 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vraćanje zaposlenog na rad u uslovima kada za isto radno mesto škola ima dovoljan broj zaposlenih br. 60-61 januar 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava direktora škole koji nakon prestanka dužnosti na lični zahtev u istoj ustanovi ostane neraspoređen br. 60-61 januar 2013. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o statusu zaposlenih u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom i izmena godišnjeg plana rada u školi br. 60-61 januar 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastupanje zastarelosti u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 60-61 januar 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje zaposlene koja se u momentu preuzimanja nalazi na porodiljskom odsustvu br. 60-61 januar 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđenje potraživanja prema subjektu koji se nalazi u restrukturiranju br. 60-61 januar 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo Sportskog saveza Srbije da utvrdi jedan reprezentativni nacionalni granski sportski savez za pojedinu granu sporta br. 60-61 januar 2013. godine str. 205
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje knjige evidencije prometa i usluga ručno ili preko računara br. 60-61 januar 2013. godine str. 206
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje po tužbi za poništaj rešenja fakulteta kojim je odbijen zahtev saradnika u nastavi za produženje radnog odnosa br. 60-61 januar 2013. godine str. 206
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze tuženog prema javnom preduzeću čije usluge nije koristio br. 60-61 januar 2013. godine str. 207
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Januar / Februar 2013. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 208
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2013. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 212
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Br. 62 februar 2013. godine str. 8
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Direktiva o borbi protiv zakasnelog plaćanja u komercijalnim transakcijama 2011/7/EU i usklađenost Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 62 februar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zakonska rešenja Br. 62 februar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Subjekti na koje utiče Zakon i način njegovog uticaja na eventualne dodatne troškove koji se mogu javiti građanima i privredi njegovom primenom Br. 62 februar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključno razmatranje Br. 62 februar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRAVNO SREDSTVO ZA IZMENU POJEDINAČNOG AKTA DONETOG U IZVRŠNOM POSTUPKU PO ODLUCI USTAVNOG SUDA O NEUSTAVNOSTI KONFORMNOG METODA OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE Br. 62 februar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Posledice donošenja i objavljivanja odluke Ustavnog suda na pojedinačne akte donete na osnovu neustavnog propisa Br. 62 februar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odluke donete u izvršnom postupku Br. 62 februar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Br. 62 februar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nemogućnost primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na transakcije ugovorene između domaćih i stranih lica Br. 62 februar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Isplata preostalog dela naknade za uređenje građevinskog zemljišta od strane novog investitora Br. 62 februar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2013. GODINU Br. 62 februar 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Preknjižavanje ili reklasifikacija sa nekih subanalitčkih konta pod 31.12.2012. godine na druga odgovarajuća subanalitička konta kod otvaranja početnog stanja 1.1.2013. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Preknjižavanje nekih konta kod otvaranja početnog stanja 1.1.2013. godine sadržanih unutar klase 000000 - Nefinansijska imovina i klase 300000 - Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija Br. 62 februar 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Napomene kod otvaranja početnog stanja zaliha proizvodnje Br. 62 februar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otvaranje početnog stanja kod konta aktivnih vremenskih razgraničenja Br. 62 februar 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osvrt na knjiženje početnog stanja 1.1.2013. godine u vezi sa prethodnim porezom i sa obavezom za porez na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Porez na dodatu vrednost u datim avansima u tekućoj godini, a njegova realizacija je usledila u narednoj godini Br. 62 februar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Iskazivanje prethodnog poreza i obaveze za PDV po poreskoj prijavi za poslednji poreski period 2012. godine koja se podnosi 10. januara 2013. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Iskazivanje obaveze za PDV u nerealizovanim potraživanjima od kupaca do kraja obračunskog perioda Br. 62 februar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Iskazivanje prethodnog poreza u nerealizovanim obavezama prema dobavljačima do kraja obračunskog perioda Br. 62 februar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Iskazivanje neizmirene obaveze po osnovu PDV nadoknade poljoprivredniku do kraja obračunskog perioda Br. 62 februar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Preknjižavanje zaključnih salda na dan 31.12.2012. godine sa subanalitičkih konta 321121- Višak prihoda i primanja - suficit, odnosno subanalitičkog konta 321122 - Manjak prihoda i primanja - deficit, na nova subanalitička konta kod otvaranja početnog stanja 1.1.2013. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIPADAJUĆE NAKNADE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2012. GODINU Br. 62 februar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE I Pripreme za sprovođenje konačnog obračuna za 2012. godinu Br. 62 februar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE II Postupak sastavljanja konačnog obračuna za 2012. godinu Br. 62 februar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE III Ciljevi koji treba da se ostvare konačnim obračunom Br. 62 februar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IV Sprovođenje konačnog obračuna Br. 62 februar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE V Umanjenje obračunate naknade po konačnom obračunu Br. 62 februar 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBRAZOVANJE, KORIŠĆENJE I OBNAVLJANJE ROBNIH REZERVI Br. 62 februar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 62 februar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Poreski aspekti kod nabavke roba za robne rezerve, obnavljanje (razmene) i prodaje tih roba Br. 62 februar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Računovodstvena evidencija, nabavke roba za robne rezerve, obnavljanja (razmene) roba i prodaje robe iz robnih rezervi Br. 62 februar 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 62 februar 2013. godine str. 56
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ostvarivanje novčanog potraživanja na osnovu izdatog računa kao verodostojne isprave Br. 62 februar 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PROMETA PUTNIČKIH AUTOMOBILA OD 1. JANUARA 2013. GODINE KOJI VRŠE OBVEZNICI PDV Br. 62 februar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI 1. Promet novih putničkih automobila Br. 62 februar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI 2. Promet polovnih putničkih automobila od strane obveznika PDV koji se ne bavi prometom polovnih automobila Br. 62 februar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI 3. Promet polovnih putničkih automobila od strane lica koje se bavi prometom polovnih putničkih automobila Br. 62 februar 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI OPOREZIVANJE NASLEĐA I POKLONA VREDNOSTI PREKO 30.000 DINARA Br. 62 februar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 62 februar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI Države sa kojima je Republika Srbija zaključila Ugovor Br. 62 februar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI Zemlje sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja Br. 62 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI Zemlje sa kojima je ugovor parafiran Br. 62 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI Zemlje sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora Br. 62 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI Razmena Nacrta ugovora i pripreme za buduće pregovore Br. 62 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI Stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade Br. 62 februar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI UPUTSTVO ZA OSLOBAĐANJE OD POREZA NA DODATU VREDNOST PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ Br. 62 februar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI Pravni osnov za oslobađanje od poreza na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI Procedura oslobađanja od poreza na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI Način i vreme podnošenja Zahteva za oslobođenje od poreza na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI Procedura oslobađanja od poreza na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI PRAVNI REŽIM ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA Br. 62 februar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI Mala i srednja preduzeća u Zakonu o računovodstvu i reviziji Br. 62 februar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI Primeri posebnog pravnog položaja i podsticaja za razvoj malih i srednjih preduzeća Br. 62 februar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI Institucionalni i strategijski okvir za razvoj malih i srednjih preduzeća Br. 62 februar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI MMSP u Nacrtu zakona o računovodstvu Br. 62 februar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI Propisi Evropske unije Br. 62 februar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI Povezana društva u zakonodavstvu Republike Srbije Br. 62 februar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI Zaključci i preporuke Br. 62 februar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI NADLEŽNOST ZA POVRAĆAJ VIŠE ILI NEOSNOVANO NAPLAĆENOG POREZA NA DODATU VREDNOST PRILIKOM UVOZA DOBARA I USLUGA Br. 62 februar 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman prometa starog papira koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV - privrednom društvu registrovanom za poslove prometa starog papira Br. 62 februar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski tretman prometa usluge ustupanja prava na distribuciju filma poddistributeru - stranom licu Br. 62 februar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski tretman autorske naknade za korišćenje softvera i njegovo održavanje, koju rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu (rezidentu Republike Hrvatske) Br. 62 februar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI Obveznik PDV koji nije izvršio promet dobara i usluga, odnosno nije naplatio avansna sredstva za promet dobara i usluga u novcu, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe Br. 62 februar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI Uobičajena količina poslovnih uzoraka u smislu člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 62 februar 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski tretman naknadno odobrenog rabata Br. 62 februar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada se naplata od fizičkog lica vrši putem administrativne zabrane Br. 62 februar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI Mogućnost ugovaranja valutne klauzule u prometu robe i usluga Br. 62 februar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski tretman usluga posredovanja kod pružanja usluga i poreski tretman usluge kod čijeg se prometa posreduje Br. 62 februar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski period u kom nastaje obaveza obveznika da prijavi komitente od kojih je otkupio sekundarne sirovine u prethodnih dvanaest meseci u iznosu većem od 1.000.000 dinara Br. 62 februar 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI Stopa PDV kojom se oporezuje promet usluga čišćenja puteva od snega Br. 62 februar 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman prometa usluge pronalaženja i angažovanja fizičkih lica za rad na sezonskim poslovima Br. 62 februar 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI Obračunavanje PDV za promet dobara i usluga po stopi od 20% u slučaju kada je za predmetni promet primljen avans na koji je PDV obračunat po stopi od 18% Br. 62 februar 2013. godine str. 95
JAVNI PRIHODI I RASHODI Mogućnost plaćanja PDV nadoknade poljoprivredniku u gotovom novcu u slučaju kada je promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga izvršen obvezniku PDV zaključno sa 30.9. 2012. godine a plaćanje PDV nadoknade za taj promet se vrši od 1.10.2012. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI Uslovi pod kojima se (počev od 1.10.2012. godine) naknada isplaćena poljoprivredniku može smatrati PDV nadoknadom Br. 62 februar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI Mogućnost Poreske uprave da donese rešenje o utvrđivanju poreza na osnovu procene poreske osnovice ako se utvrdi da podaci iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija ne odgovaraju stvarnom stanju Br. 62 februar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI Oporezivanje porezom na poklon davanja novca, stvari i/ili prava bez obaveze protivčinidbe Br. 62 februar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI Obračun zatezne kamate na potraživanja po osnovu ugovorene kamate iz kreditnog posla Br. 62 februar 2013. godine str. 100
JAVNE NABAVKE Odsustvo saglasnosti ili odobrenja naručioca u slučaju izmena radova koje predstavljaju izvođenje dodatnih radova Br. 62 februar 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Prisustvo predsednika ili njegovog zamenika i dva člana kolegijalnog organa pri odlučivanju u upravnom postupku Br. 62 februar 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Ocena opravdanosti naplate bankarske garancije iz pravnog posla između nalogodavca i korisnika Br. 62 februar 2013. godine str. 102
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravna priroda uslova za priključivanje na komunalnu infrastrukturu Br. 62 februar 2013. godine str. 103
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Početak roka zastarelosti međusobnih potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga Br. 62 februar 2013. godine str. 103
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dostavljanje računa za utrošenu električnu energiju i opomene pred isključenje Br. 62 februar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU REPUBLIKE SRBIJE Br. 62 februar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Međunarodni izvori Br. 62 februar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Br. 62 februar 2013. godine str. 106
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostali akti Br. 62 februar 2013. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU DONETI KRAJEM 2012. GODINE Br. 62 februar 2013. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju Br. 62 februar 2013. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima Br. 62 februar 2013. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta Br. 62 februar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad Br. 62 februar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU RADNI ODNOS PENZIONERA Br. 62 februar 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa sa korisnikom starosne penzije Br. 62 februar 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog korisnika penzije Br. 62 februar 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 62 februar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ANALIZA MOGUĆIH IZMENA RADNOG ZAKONODAVSTVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 62 februar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Tačke (ne)slaganja Br. 62 februar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nužne izmene i polazni osnovi reforme radnog prava Br. 62 februar 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Socijalni dijalog - akcija umesto inertnosti, pregovaranje umesto konfrontacije Br. 62 februar 2013. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODLUKA O PROCEDURI ZA POSTUPANJE MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I NJEGOVIH KORISNIKA PRILIKOM DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE Br. 62 februar 2013. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU A) Direktni budžetski korisnik sredstava Republike Srbije - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Br. 62 februar 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU B) Indirektni budžetski korisnici sredstava budžeta Republike Srbije kojima je resorno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Br. 62 februar 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat ostvarivanja prava na starosnu penziju Br. 62 februar 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje vremena provedenog u radnom odnosu zaposlenom koji je tehnološki višak radi obračuna otpremnine Br. 62 februar 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način upisa beneficiranog radnog staža u radnu knjižicu Br. 62 februar 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dužnost poslodavca da isključivo zaposlenom koji je član sindikata na osnovu njegove pismene izjave odbija iznos zarade i uplaćuje na račun sindikata Br. 62 februar 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonski osnov za sastavljanje naloga za službeno putovanje u zemlji Br. 62 februar 2013. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u pogledu života i staža osiguranja za 2013. godinu Br. 62 februar 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Upis podataka o školskoj stručnoj spremi u radnu knjižicu Br. 62 februar 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza podnošenja jedinstvene prijave, promene ili odjave osiguranja Br. 62 februar 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za baletske igrače Br. 62 februar 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kumulativni uslovi za starosnu penziju u pogledu godina staža i života Br. 62 februar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Angažovanje lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Br. 62 februar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povreda na radu zadrugara koga je poslodavac angažovao preko zadruge Br. 62 februar 2013. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze za određivanje koordinatora za izvođenje radova kada radove izvodi sam investitor Br. 62 februar 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Oglašavanje zaposlenog viškom pri postojanju mogućnosti za premeštaj na druge odgovarajuće poslove Br. 62 februar 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na poslove koji su neposredno po potpisivanju aneksa ugovora o radu ukinuti Br. 62 februar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 62 februar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pregled usklađenih neoporezivih iznosa Br. 62 februar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos koji se umanjuje iz zarade zaposlenog Br. 62 februar 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Usklađeni neoporezivi iznosi drugih primanja Br. 62 februar 2013. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA KOJA SE PRIMENJUJE U FEBRUARU, MARTU I APRILU 2013. GODINE Br. 62 februar 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 62 februar 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 62 februar 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 62 februar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 62 februar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 62 februar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 62 februar 2013. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 62 februar 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 62 februar 2013. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 62 februar 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAJNOVIJE DOPUNE ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 10/2013 Br. 62 februar 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 8/2013 Br. 62 februar 2013. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru na zaposlene u Zavodu osnovanom kao posebna organizacija Br. 62 februar 2013. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izbor banke preko koje se vrši isplata zarada zaposlenima Br. 62 februar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način utvrđivanja uvećanja plate direktora ustanove iz "sopstvenih" prihoda Br. 62 februar 2013. godine str. 155
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA NOVELE U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE Br. 62 februar 2013. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Izmene u Opštem delu Krivičnog zakonika Republike Srbije Br. 62 februar 2013. godine str. 157
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Izmene u Posebnom delu Krivičnog zakonika Republike Srbije Br. 62 februar 2013. godine str. 160
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Zaključna razmatranja Br. 62 februar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - ORGANI UPRAVLJANJA Br. 62 februar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O GEODETSKO-KATASTARSKOM INFORMACIONOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 Br. 62 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i svrha geodetsko-katastarskog sistema Br. 62 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto i uloga GKIS u NIGP Br. 62 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 62 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stil i jezik Pravilnika Br. 62 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina Pravilnika Br. 62 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zapažanja Br. 62 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ENERGETICI "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 Br. 62 februar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine koje donosi izmene i dopune Zakona Br. 62 februar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 62 februar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Sl. glasnik RS", br. 1/2013 Br. 62 februar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisivanja slušnog aparata Br. 62 februar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Disk podloge i samolepljivi jednodelni kompleti za stome (ileostome, kolostome i urostome) Br. 62 februar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) Br. 62 februar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 1/2013 Br. 62 februar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UPUTSTVA O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U BIBLIOTEKAMA "Sl. glasnik RS", br. 7/2013 Br. 62 februar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 62 februar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Period pre vršenja nadzora Br. 62 februar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj nadzora Br. 62 februar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Procedura nakon završenog nadzora Br. 62 februar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAJČEŠĆE NEDOUMICE DO KOJIH DOLAZI U PRIMENI ODREDBI ZAKONA O SPORTU Br. 62 februar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno uputstvo o načinu pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici od strane škole za učenike sa smetnjama u razvoju Br. 62 februar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza polaganja državnog stručnog ispita od strane vršioca javnog ovlašćenja Br. 62 februar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za promenu pravne forme društvenog preduzeća u restrukturiranju u javno preduzeće Br. 62 februar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava zaposlenog kada organ upravljanja škole odluku o prigovoru donese nakon proteka propisanog roka Br. 62 februar 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za vreme njihove privremene sprečenosti za rad Br. 62 februar 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupnost u sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Br. 62 februar 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izbor lica za v.d. direktora ustanove obrazovanja - koje nije dobilo saglasnost ministra kao kandidat za direktora ustanove u nekom prethodnom periodu Br. 62 februar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 62 februar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje delatnosti pružanja usluga parkiranja vozila Br. 62 februar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost za nastavak obavljanja delatnosti jedinog preostalog vlasnika ortačke radnje (zdravstvo) Br. 62 februar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora Br. 62 februar 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje i obavljanje sahrana na grobljima u vlasništvu Crkve i verskih zajednica Br. 62 februar 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljenost tužbe za utvrđenje neovlašćenog prisvajanja i izmene autorskog dela Br. 62 februar 2013. godine str. 190
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar 2013. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 191
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2013. godine Br. 62 februar 2013. godine str. 194
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 62 februar 2013. godine str. 198
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa Br. 63 februar 2013. godine str. 1
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
Odgovori na pitanja sa seminara "Aktuelni propisi i pitanja iz prakse od značaja za privredno poslovanje", 25.1.2013. godine, Sava Centar
Br. 63 februar 2013. godine str. 8
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2012. GODINE Br. 63 februar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Revalorizacija otplatnih rata po ugovorima zaključenim do 1.8.1992. godine Br. 63 februar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Revalorizacija otplatnih rata za ugovore zaključene posle 19.7.1994. godine Br. 63 februar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 63 februar 2013. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2012. GODINU KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 63 februar 2013. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje poreskih obveznika - nedobitnih organizacija i obaveza sastavljanja poreskog bilansa i dostavljanja poreske prijave Br. 63 februar 2013. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska osnovica i poreska stopa Br. 63 februar 2013. godine str. 18
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje Br. 63 februar 2013. godine str. 18
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje karakterističnih prihoda koji (ni)su predmet oporezivanja Br. 63 februar 2013. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreskog bilansa na Obrascu PBN Br. 63 februar 2013. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreske prijave na Obrascu PDN Br. 63 februar 2013. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa Br. 63 februar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rokovi i način plaćanja (obračunati porez / akontacija) Br. 63 februar 2013. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Knjiženje obračunatog i akontacionog poreza na dobit Br. 63 februar 2013. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRAVILNICI DONETI NA OSNOVU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 63 februar 2013. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Br. 63 februar 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit pravnih lica Br. 63 februar 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Br. 63 februar 2013. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2013. GODINU Br. 63 februar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI Predmet oporezivanja Br. 63 februar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI Obveznici poreza na imovinu Br. 63 februar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI Rokovi za podnošenje poreske prijave Br. 63 februar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreske prijave Br. 63 februar 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreska osnovica Br. 63 februar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI Stope poreza Br. 63 februar 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreska oslobođenja Br. 63 februar 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI Poreski kredit Br. 63 februar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI Utvrđivanje i plaćanje poreza Br. 63 februar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST - OBAVEZA PODNOŠENJA, SADRŽINA I NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA PPPDV Br. 63 februar 2013. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI 1. Obaveza podnošenja poreske prijave PDV Br. 63 februar 2013. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI 2. Poreski period za koji se podnosi poreska prijava Br. 63 februar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI 3. Sadržina poreske prijave (Obrazac PPPDV) Br. 63 februar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI 4. Način popunjavanja poreske prijave - podaci koji se iskazuju u poreskoj prija(Obrazac PPPDV) Br. 63 februar 2013. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI Pravo na odbitak prethodnog poreza obračunatog prilikom nabavke dobara i usluga za potrebe organizovanja besplatnog seminara Br. 63 februar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI Oporezivanje prometa kompjutera koji obveznik PDV - preduzetnik bez naknade (kao donaciju) vrši školi Br. 63 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman uvoza stručnog časopisa iz inostranstva u štampanom obliku i PDV tretman prometa u slučaju kada se stručni časopis dostavlja primaocu u Republici Srbiji u elektronskom obliku putem elektronske pošte Br. 63 februar 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman prometa usluge održavanja informacionih sistema koji strano lice bez poreskog punomoćnika u Republici Srbiji vrši domaćem primaocu usluge Br. 63 februar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman prometa usluga prenosa, ustupanja i stavljanja na raspolaganje prava na računarskom programu Br. 63 februar 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI Povraćaj poreza na prenos apsolutnih prava i naplaćenih naknada po osnovu izgradnje objekta od koje je investitor odustao Br. 63 februar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši organizator izgradnje objekta investitoru i pravo na odbitak prethodnog poreza Br. 63 februar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI Utvrđivanje osnovice za obračun PDV za promet dobara koji obveznik vrši različitim kupcima po različitim cenama Br. 63 februar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI Vreme prometa usluge projektovanja stambeno - poslovnog kompleksa čija se izgradnja planira na više građevinskih parcela Br. 63 februar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu na objektima koji služe za obavljanje komunalne delatnosti Br. 63 februar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI Nadležnost Poreske uprave u pogledu pružanja informacija o tržišnim vrednostima nepokretnosti Br. 63 februar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI Nepostojanje osnova za oslobođenje od plaćanja poreza na imovinu na objektima koji služe za smeštaj administrativnog osoblja pravnog lica koje obavlja komunalnu delatnost Br. 63 februar 2013. godine str. 74
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zakonska ograničenja pri ugovaranju načina izmirenja finansijskih obaveza Br. 63 februar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastupanje okolnosti koje isključuju obavezu vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama Br. 63 februar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza elektrodistribucije prema korisniku pri obustavi isporuke električne energije zbog neplaćanja Br. 63 februar 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 1/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Cilj donošenja Plana Br. 63 februar 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opredeljenja i ciljevi u oblasti zdravstvene zaštite osiguranika Br. 63 februar 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procena zdravstvenih potreba osiguranih lica Br. 63 februar 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ciljevi i mere zdravstvene zaštite i aktivnosti zdravstvene delatnosti Br. 63 februar 2013. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kapaciteti obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene službe za realizaciju plana zdravstvene zaštite Br. 63 februar 2013. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMENAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA "Sl. glasnik RS", br. 13/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmene u kriterijumima za izračunavanje dužine godišnjeg odmora Br. 63 februar 2013. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmene u kriterijumima za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba Br. 63 februar 2013. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmene koje se odnose na druga primanja zaposlenih Br. 63 februar 2013. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda Br. 63 februar 2013. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU DOSADAŠNJA ISKUSTVA U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU Br. 63 februar 2013. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najčešći primeri zlostavljanja na radu Br. 63 februar 2013. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dosadašnja ocena aktivne i pasivne legitimacije u sporu povodom zlostavljanja na radu Br. 63 februar 2013. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja Br. 63 februar 2013. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Iskustva sa prethodnim postupcima kod poslodavaca Br. 63 februar 2013. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ocena dokaza od strane suda i standard "činjenja verovatnim" u praksi Br. 63 februar 2013. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dosadašnja ocena hitnosti postupanja Br. 63 februar 2013. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Umesto zaključka Br. 63 februar 2013. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE "Sl. glasnik RS", br. 22/2009 Br. 63 februar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina zakona Br. 63 februar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Iskustva sa slučajevima diskriminacije u Republici Srbiji Br. 63 februar 2013. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Drugi potencijalni problemi u radnopravnom zakonodavstvu Br. 63 februar 2013. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedostatak svesti o primeni međunarodnog prava Br. 63 februar 2013. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prebacivanje tereta dokazivanja, kako je shvaćeno od strane sudova Br. 63 februar 2013. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostali opšti problemi pravosuđa, u svetlosti rešavanja slučajeva diskriminacije Br. 63 februar 2013. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 63 februar 2013. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poseban staž kao uslov za utvrđivanje većeg prava na penziju Br. 63 februar 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na penziju u slučaju kada se razlikuju podaci o upisanom stažu osiguranja iz radne knjižice i matične evidencije Fonda PIO Br. 63 februar 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Angažovanje zaposlenog na drugim poslovima po "nalogu direktora" Br. 63 februar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prekršajna odgovornost poslodavca ako ne omogući nezavisno i samostalno obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Br. 63 februar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza premeštaja zaposlenog na drugo radno mesto ako se posle lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava posebne zdravstvene uslove Br. 63 februar 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Drugi načini izvršenja obaveze osim zapošljavanja osoba sa invaliditetom Br. 63 februar 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost otpuštanja duga izjavom zaposlenog da nema potraživanja prema poslodavcu Br. 63 februar 2013. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2012. GODINU Br. 63 februar 2013. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznosi Br. 63 februar 2013. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski obveznik Br. 63 februar 2013. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivi prihodi Br. 63 februar 2013. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska osnovica Br. 63 februar 2013. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska stopa Br. 63 februar 2013. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje poreske prijave Br. 63 februar 2013. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način popunjavanja obrasca PPDG-5 Br. 63 februar 2013. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ISPLATE/DAVANJA POVODOM 8. MARTA U JAVNOM SEKTORU - NISU MOGUĆI NI U 2013. GODINI Br. 63 februar 2013. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje poreza i doprinosa u slučaju zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju sa licem bez zasnivanja radnog odnosa Br. 63 februar 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje vremena provedenog na službenom putu u inostranstvo radi obračuna dnevnice - kada je prevozno sredstvo avion Br. 63 februar 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade zarade zaposlenoj za vreme porodiljskog odsustva Br. 63 februar 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje neoporezivog iznosa naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenom srazmerno vremenu provedenom na radu Br. 63 februar 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na uvećanu zaradu za povremeno uvedene časove rada u drugoj i trećoj smeni Br. 63 februar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun prekovremenog rada ostvarenog u preraspodeli radnog vremena i pravo na uvećanu zaradu po osnovu "minulog rada" Br. 63 februar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika za dolazak i odlazak sa rada Br. 63 februar 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA - KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIH RELEVANTNIH ZAKONA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE U DELATNOSTIMA OD OPŠTEG INTERESA Br. 63 februar 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 63 februar 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o javnim preduzećima Br. 63 februar 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o javnim službama Br. 63 februar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o lokalnoj samoupravi Br. 63 februar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o komunalnim delatnostima Br. 63 februar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Br. 63 februar 2013. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o javnim nabavkama Br. 63 februar 2013. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravni ugovor Br. 63 februar 2013. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakoni od značaja za poslovanje u budžetskom sistemu Br. 63 februar 2013. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje Br. 63 februar 2013. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 63 februar 2013. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODNOS JAVNOG PREDUZEĆA PREMA OSNIVAČU I KONTROLNA OVLAŠĆENJA U ZAKONU O JAVNIM PREDUZEĆIMA Br. 63 februar 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 63 februar 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plan rada i razvoja i godišnji program poslovanja Br. 63 februar 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje realizacije godišnjeg programa poslovanja i kontrola redovnosti plaćanja Br. 63 februar 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena delatnosti, sedišta i poslovnog imena Br. 63 februar 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja osnivača Br. 63 februar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje zaštite opšteg interesa Br. 63 februar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javnost u radu Br. 63 februar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POLITIKA UPRAVLJANJA RIZICIMA U JAVNOM PREDUZEĆU Br. 63 februar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specifičan status javnih preduzeća Br. 63 februar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje i unapređenje upravljanja rizicima u javnim preduzećima Br. 63 februar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravljanje rizicima Br. 63 februar 2013. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o javnim preduzećima Br. 63 februar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o privrednim društvima Br. 63 februar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o računovodstvu i reviziji Br. 63 februar 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kodeks korporativnog upravljanja Br. 63 februar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakon o budžetskom sistemu Br. 63 februar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spoljni oblici nadzora i kontrole Br. 63 februar 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 63 februar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRILOG - Obrasci Br. 63 februar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA POSLOVANJEM JAVNIH PREDUZEĆA - KOJA NISU DIREKTNO VEZANA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA Br. 63 februar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - OSNIVANJE, USKLAĐIVANJE, KAPITAL I DRUGA PITANJA Br. 63 februar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR POVODOM DONOŠENJA ČETIRI PODZAKONSKA PROPISA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA UTVRĐENIH ZAKONOM O VANREDNIM SITUACIJAMA OBJAVLJENIH U "Sl. glasniku RS", br. 8/2013 i 10/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi podzakonski propisi - tri pravilnika na snazi od 2.2.2013. godine i jedna uredba na snazi od 7.2.2013. godine Br. 63 februar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj glavnih delova tri nova pravilnika Br. 63 februar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podzakonski propisi koje još treba doneti Br. 63 februar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 63 februar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O TRGOVINI "Sl. glasnik RS", br. 10/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak - šta donose izmene i dopune Zakona o trgovini Br. 63 februar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Značenje pojedinih izraza Br. 63 februar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svojstvo trgovca Br. 63 februar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste trgovine - trgovina ličnim nuđenjem Br. 63 februar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specijalizovane usluge u prometu robe Br. 63 februar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje trgovine Br. 63 februar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Unapređenje trgovine - praćenje trgovine i tržišta Br. 63 februar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepoštena tržišna utakmica Br. 63 februar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor Br. 63 februar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 63 februar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI "Sl. glasnik RS", br. 8/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI JAVNIH BIBLIOTEKA "Sl. glasnik RS", br. 13/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšti uslovi za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti Br. 63 februar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni uslovi za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti javnih biblioteka Br. 63 februar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MREŽI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 12/2013 Br. 63 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Uredbe Br. 63 februar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi rok za usklađivanje opštih akata Br. 63 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi rok za osnivanje centara za porodični smeštaj i usvojenje Br. 63 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene u Pregledu prostornog rasporeda, delatnosti, grupa korisnika i kapaciteta ustanova socijalne zaštite Br. 63 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIKUPLJANJE I TRANSFUZIJA KR Br. 63 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni položaj čovekove kr Br. 63 februar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prikupljanje kri njenih sastojaka Br. 63 februar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Davalac krvi - obaveštenje i pristanak Br. 63 februar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobročini karakter davanja kr Br. 63 februar 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Transfuzija kri njenih sastojaka Br. 63 februar 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primaoci krili komponenata kr Br. 63 februar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Br. 63 februar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključci Br. 63 februar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uputstvo za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova i ustanova učeničkog i studentskog standarda kod izdavanja u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Br. 63 februar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad obavljanjem vanrednog prevoza Br. 63 februar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj sedišta u vozilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika Br. 63 februar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova za izbor zaposlenog na radnom mestu korepetitora za direktora škole Br. 63 februar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status lica angažovanog na radnom mestu zaposlene koja se preuzima, za vreme njenog porodiljskog odsustva Br. 63 februar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status nastavnika sa nepunim radnim vremenom i preuzimanje Br. 63 februar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost izbora kandidata koji nije položio test psihološke provere na konkursu za prijem u radni odnos u školi Br. 63 februar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Provera ispravnosti konkursne dokumentacije na konkursu za prijem u radni odnos u školi Br. 63 februar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje nastavnika na radno mesto stručnog saradnika zbog primedbe roditelja učenika na njegov rad Br. 63 februar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za uvoz medicinskog sredstva Br. 63 februar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisana norma časova za izborni predmet hor i orkestar u osnovnoj školi Br. 63 februar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad sprovođenjem zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu u Vojsci Srbije Br. 63 februar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar / Mart 2013. godine Br. 63 februar 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2013. godine Br. 63 februar 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 63 februar 2013. godine str. 194
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa Br. 64 mart 2013. godine Br. 64 mart 2013. godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKLJUČENI U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA OD 1. JANUARA 2013. GODINE Br. 64 mart 2013. godine str. 7
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 64 mart 2013. godine str. 7
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Komentar Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava i Spiska korisnika javnih sredstava Br. 64 mart 2013. godine str. 8
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 64 mart 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prilog Br. 64 mart 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA I PRETVARANJE TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE Br. 64 mart 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Koje obaveze zdravstvenih ustanova postaju javni dug? Br. 64 mart 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Koji je maksimalni iznos duga koji prihvata Republika Srbija? Br. 64 mart 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Koje obaveze zdravstvenih ustanova ne postaju javni dug? Br. 64 mart 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak usaglašavanja obaveza Br. 64 mart 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje pojedinačnih potraživanja veledrogerija i izmirivanje obaveza Br. 64 mart 2013. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DONET JE PRAVILNIK O METODOLOGIJI I NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNE USLUGE "Sl. glasnik RS", br. 14/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje Pravilnika, osnovne karakteristike taksi i načina naplate taksi u prelaznom periodu Br. 64 mart 2013. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Predmet Pravilnika, osnovni principi - metodologija Br. 64 mart 2013. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Metodologija utvrđivanja visine takse Br. 64 mart 2013. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rokovi za utvrđivanje i objavljivanje visine takse Br. 64 mart 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje i objavljivanje visine takse za 2013. godinu Br. 64 mart 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 64 mart 2013. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa građevinskog zemljišta Br. 64 mart 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet galenskih lekova Br. 64 mart 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga koje advokat vrši u zemlji i u inostranstvu i evidentiranje advokata u sistem PDV Br. 64 mart 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman povraćaja robe Br. 64 mart 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmena osnovice za obračun PDV, odnosno ispravka odbitka prethodnog poreza, po osnovu naknadnog popusta za izvršeni promet (rabat, kasa skonto) Br. 64 mart 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman predaje dobara na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim plaćanjem kojim je ugovoreno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate Br. 64 mart 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman usluge stavljanja na raspolaganje osoblja, koju strano lice vrši domaćem privrednom društvu Br. 64 mart 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prava obveznika u slučaju kada poresko rešenje nije uredno dostavljeno Br. 64 mart 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Osnovica za obračun PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji obavezu obračunavanja PDV ima investitor, u slučaju kada je za taj promet izvođač radova primio avans pre 1. januara 2013. godine i po tom osnovu obračunao PDV Br. 64 mart 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje porezom na imovinu prava stanovanja (prava zakupa) na stanu u državnoj svojini Br. 64 mart 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga zdravstvenih pregleda, usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i prometa usluga vakcinacije lica koji vrši zdravstvena ustanova Br. 64 mart 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oslobođenja od obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prometa usluge teleasistencije Br. 64 mart 2013. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovljenost neposredne primene rešenja iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja domaćim poreskim propisima Br. 64 mart 2013. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mesto prometa usluga pružanja pomoći na putu Br. 64 mart 2013. godine str. 47
JAVNE NABAVKE POZIV NARUČIOCIMA DA SE PRIJAVE UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE RADI UTVRĐIVANJA SPISKA NARUČILACA U SMISLU ČLANA 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 64 mart 2013. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Valjanost ugovora o zakupu zaključenog uz saglasnost republičke Direkcije za imovinu Br. 64 mart 2013. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Rušenje objekta izgrađenog na osnovu privremene upotrebne dozvole po nalogu građevinskog inspektora Br. 64 mart 2013. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora u odsustvu propisane forme za davanje otkaza Br. 64 mart 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prestanak ugovora o osiguranju po sili zakona istekom roka od godinu dana od dospelosti premije Br. 64 mart 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza navođenja iznosa do kojeg se vrši obezbeđenje kod upisa hipoteke Br. 64 mart 2013. godine str. 52
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Završetak raspravljanja kao rok za opredeljenje zahteva za naknadu troškova postupka Br. 64 mart 2013. godine str. 52
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dejstvo zaključenog vansudskog poravnanja po osnovu obaveza iz osnovnog ugovora Br. 64 mart 2013. godine str. 53
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PLANIRANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA - "UKINUTIM SOPSTVENIM PRIHODIMA" KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 64 mart 2013. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Br. 64 mart 2013. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uređivanje bezbednosti i zdravlja na radu kolektivnim ugovorom Br. 64 mart 2013. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni izvori i osnov za donošenje Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu Br. 64 mart 2013. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Br. 64 mart 2013. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Br. 64 mart 2013. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Organizovanje poslova bezbednosti i zaštite zdravlja kod poslodavca Br. 64 mart 2013. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vođenje evidencije i izveštavanje (čl. 49, 50. i 51. Zakona) Br. 64 mart 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Umesto zaključka Br. 64 mart 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način pribavljanja dokaza o uplaćenim doprinosima za radni odnos kod poslodavca u periodu od 1979. do 1981. godine Br. 64 mart 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost preobražaja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme Br. 64 mart 2013. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost obračuna uvećane zarade po osnovu "minulog rada" za osiguranike koji obavljaju samostalnu delatnost Br. 64 mart 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo korisnika na privremenu naknadu i naknadu po osnovu II i kategorije invalidnosti Br. 64 mart 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neosnovanost zahteva za isplatu paušalne naknade štete zbog nemogućnosti vraćanja na rad Br. 64 mart 2013. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost donošenja rešenja u disciplinskom postupku od strane direktora Poreske uprave Br. 64 mart 2013. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o preraspodeli radnog vremena Br. 64 mart 2013. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 18/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate (čl. 2. i 3. Uredbe) Br. 64 mart 2013. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova (član 4. Uredbe) Br. 64 mart 2013. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja zaposlenih (čl. 5-9. Uredbe) Br. 64 mart 2013. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZNOSU I NAČINU UPLATE NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE "Sl. glasnik RS", br. 16/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade i kategorije lica kojima pripadaju Br. 64 mart 2013. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način isplate naknada Br. 64 mart 2013. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Propisi koji su prestali da važe danom stupanja na snagu Uredbe Br. 64 mart 2013. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zaključak Br. 64 mart 2013. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TOKU 2013. GODINE Br. 64 mart 2013. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povraćaj više plaćenog doprinosa Br. 64 mart 2013. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom i obračun njihove zarade Br. 64 mart 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina otpremnine prilikom odlaska u penziju i prava zaposlenog u slučaju kada poslodavac kasni sa isplatom Br. 64 mart 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena koeficijenta za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama za završen prvi stepen akademskih i strukovnih studija sa ostvarenih 180 ESP bodova Br. 64 mart 2013. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti Br. 64 mart 2013. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje rada u smenama kroz osnovnu ili uvećanu zaradu Br. 64 mart 2013. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju zaposlenog na određeno vreme Br. 64 mart 2013. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA (DVODOMNO/JEDNODOMNO) "Sl. glasnik RS", br. 20/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cilj donošenja Uredbe i kriterijumi za određivanje (dvodomnog) načina organizovanja javnih preduzeća Br. 64 mart 2013. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rokovi ispunjenja uslova i usklađivanje osnivačkih akata sa ovom Uredbom Br. 64 mart 2013. godine str. 81
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI "Sl. glasnik RS", br. 17/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za izmene Zakona Br. 64 mart 2013. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj izmena Zakona Br. 64 mart 2013. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stanje podzakonske regulative potrebne za sprovođenje Zakona Br. 64 mart 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 64 mart 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STANDARDI POSTIGNUĆA UČENIKA - OBRAZOVNI STANDARDI U REPUBLICI SRBIJI Br. 64 mart 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Standardi za kraj prvog i trećeg ciklusa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Br. 64 mart 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Standardi za opšte srednje obrazovanje Br. 64 mart 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI O predlozima Br. 64 mart 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA "Sl. glasnik RS", br. 7/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Br. 64 mart 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stanje i okruženje korporativnog upravljanja u Srbiji Br. 64 mart 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cilj kodeksa korporativnog upravljanja Br. 64 mart 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prethodni Kodeks korporativnog upravljanja Br. 64 mart 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kodeks korporativnog upravljanja u Zakonu o privrednim društvima Br. 64 mart 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje novog Kodeksa korporativnog upravljanja Br. 64 mart 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha Kodeksa Br. 64 mart 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Namena Kodeksa Br. 64 mart 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delovi Kodeksa Br. 64 mart 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Kodeksa Br. 64 mart 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste pravila sadržanih u Kodeksu Br. 64 mart 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojmovi upotrebljeni u Kodeksu Br. 64 mart 2013. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 64 mart 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 10/2013 Br. 64 mart 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici Br. 64 mart 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 64 mart 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plan stručnog usavršavanja i odluka o odobravanju specijalizacije odnosno uže specijalizacije Br. 64 mart 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi uslovi za specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 64 mart 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o volonterskom radu pripravnika u zdravstvenoj ustanovi Br. 64 mart 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo javne svojine nad komunalnim mrežama Br. 64 mart 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje lica koje obavlja stručnu praksu u školi za člana školskog odbora Br. 64 mart 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava učenika u slučaju odbijanja žalbe roditelja učenika na rešenje direktora škole o vaspitno-disciplinskoj meri Br. 64 mart 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izvođenje nastave iz srpskog kao nematernjeg jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja u školi u kojoj se nastava u potpunosti izvodi na jeziku nacionalne manjine Br. 64 mart 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za otvaranje odeljenja celodnevne nastave u osnovnoj školi Br. 64 mart 2013. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje pripremnog predškolskog programa u osnovnoj školi Br. 64 mart 2013. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PDV tretman prometa usluga parkiranja i izdavanja parking naloga Br. 64 mart 2013. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delegiranje predsednika sindikata za člana školskog odbora Br. 64 mart 2013. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za oporezivanje porezom na poklon pokretnih stvari koje je zdravstvena ustanova primila bez naknade Br. 64 mart 2013. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost škole kao poslodavca za naknadu štete zbog povrede na radu nastavnika Br. 64 mart 2013. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Teret dokazivanja činjeničnih tvrdnji iz ugovornog odnosa i primena spornih odredaba ugovora Br. 64 mart 2013. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart 2013. godine Br. 64 mart 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2013. godine Br. 64 mart 2013. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 64 mart 2013. godine str. 114
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA PREPORUKE ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 159
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA KZ i zloupotreba službenog položaja Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 159
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Treći evaluacioni izveštaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) za Republiku Srbiju - inkriminacije Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 161
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Zaključna razmatranja Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVA PACIJENATA Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokret za zaštitu pacijenata - ili kako je sve počelo Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Međunarodni dokumenti o pravima pacijenata Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava pacijenata u Srbiji Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 109/2012 Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste korisnika i namena sredstava budžeta RS koja potiču od organizovanja igara na sreću Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način raspodele sredstava pre donošenja Pravilnika i (ne)postojanje razlike u odnosu na prethodnu praksu Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA I KONKURENTNOST Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela i principi savremene uprave i pružanje javnih usluga Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Idealno tipske situacije - od maksimalne konkurentnosti do potpunog odsustva konkurencije Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prethodni Zakon i mogućnost konkurentnosti Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova rešenja - novi Zakon Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za izdavanje integrisane dozvole (za kontrolu zagađivanja životne sredine) Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zasnivanje radnog odnosa nastavnika sa licencom na radnom mestu pedagoga škole Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak dužnosti direktora ustanove na lični zahtev Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Formiranje odeljenja i cene ishrane u produženom boravku u školi Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plaćanje troškova učenika koji uporedo stiče obrazovanje u svojstvu vanrednog i redovnog učenika Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određivanje ustanove obrazovanja i vaspitanja od posebnog značaja za nacionalnu manjinu Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nostrifikacija i priznavanje ekvivalencije stranih školskih isprava kao uslov za nastavak školovanja u Republici Srbiji Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prigovor na ocenu zbog propuštanja nastavnika da na zahtev učenika obrazloži ocenu Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti i obaveza dezinfekcije i deratizacije objekata Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza javnog komunalnog preduzeća da u stečajnom postupku nastavi sa pružanjem svojih usluga Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje pravnog osnova za primenu odluke jedinice lokalne samouprave o odobrenju posebnih pogodnosti u delu oslobođenja od plaćanja poreza na zarade u cilju davanja podsticaja za priliv investicija Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određivanje načina otklanjanja posledica koje su nastale usled primene odredaba člana 47. Zakona o lokalnim izborima koji je proglašen neustavnim Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje saglasnosti gradonačelnika za zasnivanje radnog odnosa u javnom preduzeću čiji je osnivač grad Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa neraspoređenom državnom službeniku koji nije premešten na drugo radno mesto Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje broja časova nastavnika u celim brojevima i decimalama u rešenju o pedagoškoj normi Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje diskriminacije pacijenta od strane medicinske ustanove po osnovu invalidnosti Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 186
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Decembar 2012. / Januar 2013. godine Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 187
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2012. / Januar 2013. godine Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 194
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 58-59 decembar 2012. godine str. 198
Instrukcije za budžetske korisnike PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 4
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2010. Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 4
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar 2010. Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Decembar 2010. Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 24
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Decembar 2010. Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 26
Instrukcije za budžetske korisnike PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE: Objavljen koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stanova za period januar - jun 2011. godine Br. 14-15 februar 2011. godine str. 6
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Mart 2011. godine Br. 16-17 mart 2011. godine str. 5
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Mart 2011. godine Br. 16-17 mart 2011. godine str. 7
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: April 2011. godine Br. 18-19 april 2011. godine str. 5
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: April / Maj 2011. godine Br. 18-19 april 2011. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Maj 2011. godine Br. 20 maj 2011. godine str. 6
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: April / Maj 2011. godine Br. 20 maj 2011. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Jun 2011. godine Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 6
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Maj / Jun 2011. godine Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 9
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Jun 2011. godine Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 6
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Maj / Jun 2011. godine Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 9
Instrukcije za budžetske korisnike IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 17
Instrukcije za budžetske korisnike Novine u utvrđivanju zatezne kamate Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 17
Instrukcije za budžetske korisnike Objavljivanje podataka o potrošačkim cenama i referentnoj kamatnoj stopi Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 18
Instrukcije za budžetske korisnike Primena novog načina računanja stope zatezne kamate Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 18
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Jul 2011. godine Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 7
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Jun / Jul 2011. godine Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 10
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust 2011. godine Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 7
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Jul / Avgust 2011. godine Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 10
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Septembar 2011. godine Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Avgust / Septembar 2011. godine Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 10
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Septembar 2011. godine Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 7
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Septembar 2011. godine Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 9
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Septembar / Oktobar 2011. godine Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 10
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Oktobar 2011. godine Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Septembar / Oktobar 2011. godine Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 12
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Septembar 2011. godine Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 20
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Oktobar 2011. godine Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 8
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Septembar / Oktobar 2011. godine Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 12
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Oktobar 2011. godine Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 20
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Oktobar/Novembar 2011. godine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 99
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Oktobar/Novembar 2011. godine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 104
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Oktobar 2011. godine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 112
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar 2011. godine Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 132
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Novembar/Decembar 2011. godine Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 135
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Novembar 2011. godine Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 143
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Novembar/Decembar 2011. godine Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 148
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Novembar/Decembar 2011. godine Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 153
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Novembar/Decembar 2011. godine Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 161
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Decembar 2011. / Januar 2012 Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 127
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Decembar 2011. / Januar 2012. godine Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 137
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Novembar/Decembar 2011. godine Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 142
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Januar / Februar 2012 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 138
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2012. godine Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 145
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Januar 2012. godine Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 149
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar 2012 Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 123
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2012. godine Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 125
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Februar 2012. godine Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 131
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar / Mart. 2012. godine Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 97
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2012. godine Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 101
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Februar / Mart 2012. godine Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 107
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart 2012. godine Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 100
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2012. godine Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 103
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Mart 2012. godine Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 109
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: Mart / April 2012. godine Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 117
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Mart / April 2012. godine Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 123
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: Mart 2012. godine Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 128
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2012. godine Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 89
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2012. godine Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 93
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA April 2012. godine Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 98
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2012. godine Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 92
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2012. godine Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 96
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA April 2012. godine Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 100
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj 2012. godine Br. 44 od 3.5.2012. godine str. 116
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2012. godine Br. 44 od 3.5.2012. godine str. 119
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Maj 2012. godine Br. 44 od 3.5.2012. godine str. 123
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj / Jun 2012. godine Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 88
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2012. godine Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 91
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Maj 2012. godine Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 95
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun 2012. godine Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 103
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2012. godine Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 105
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA Jun 2012. godine Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 109
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Jul 2012. godine Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 127
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2012. godine Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 129
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust 2012. godine Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 113
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jul / Avgust 2012. godine Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 115
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust / Septembar 2012. godine Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 115
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Avgust / Septembar 2012. godine Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 117
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2012. godine Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 111
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Avgust / Septembar 2012. godine Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 113
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar / Oktobar 2012. godine Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 88
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2012. godine Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 92
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2012. godine Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 181
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2012. godine Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 184
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar 2012. godine Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 152
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2012. godine Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 154
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar / Decembar 2012. godine Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 141
Instrukcije za budžetske korisnike KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Novembar / Decembar 2012. godine Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 146
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 116
Aktuelni statistički podaci i informacije 1. Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2011. godinu Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 116
Aktuelni statistički podaci i informacije 2. Minimalna zarada za 2011. godinu Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 116
Aktuelni statistički podaci i informacije 3. Osnovice za obračun plata kod korisnika budžetskih sredstava i fondova Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 117
Aktuelni statistički podaci i informacije 4. Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (zaposleni i poslodavci) Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 118
Aktuelni statistički podaci i informacije 5. Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (zaposleni i poslodavci) Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 118
Aktuelni statistički podaci i informacije 6. Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (sveštenici i verski službenici i samostalni umetnici) Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 118
Aktuelni statistički podaci i informacije 7. Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje za period od 1.8. do 31.10.2011. godine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 118
Aktuelni statistički podaci i informacije 8. Pregled usklađenih neoporezivih iznosa pojedinih primanja prema Zakonu o porezu na dohodak građana za period od 1.2.2011. do 31.1.2012. godine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 118
Aktuelni statistički podaci i informacije 9. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u društvenoj, državnoj i svojini građana u 2011. godini Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 119
Aktuelni statistički podaci i informacije 10. Otkupna cena stana prema Zakonu o stanovanju Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 119
Aktuelni statistički podaci i informacije 11. Revalorizacija rata za otplatu stanova Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 119
Aktuelni statistički podaci i informacije 12. Vrednost javnih nabavki Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 119
Aktuelni statistički podaci i informacije 13. Indeks potrošačkih cena u 2011. godini Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 120
Aktuelni statistički podaci i informacije 14. Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 120
Aktuelni statistički podaci i informacije 15. Poreski tretman i usklađeni neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 121
Aktuelni statistički podaci i informacije 16. Spisak dnevnica po stranim državama prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 128
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 146
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 164
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 145
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 154
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 134
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 110
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 112
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 132
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 102
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 104
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 44 od 3.5.2012. godine str. 128
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 100
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 114
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 133
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 119
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 121
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 117
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 96
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 188
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 158
Aktuelni statistički podaci i informacije AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 150
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UTVRĐEN OKVIR I SMERNICE ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2011. GODINU Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 5
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza korisnika sredstava budžeta da dostave podatke o broju zaposlenih Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OSNOVNE EKONOMSKE PRETPOSTAVKE I SMERNICE ZA PRIPREMU PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta SMERNICE UTVRĐENE MEMORANDUMOM O BUDŽETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2011. GODINU OD ZNAČAJA ZA PRIPREMU BUDŽETA LOKALNIH VLASTI Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sticanje statusa indirektnog korisnika sredstava budžeta Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PLANIRANJE NABAVKI Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Rebalans budžeta i izmena godišnjeg plana nabavki Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 73 / 2010 Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PROCEDURA DONOŠENJA ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 31
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRIHODI BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 33
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Postupanje lokalne vlasti u slučaju potrebe za prekoračenjem fiskalnog deficita Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 34
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 91/2010 Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 33
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE ŠESTE REVIZIJE STAND-BY ARANŽMANA Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 38
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta INVESTIRANJE JAVNIH SREDSTAVA Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 39
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nemogućnost pretvaranja u vansudskom poravnanju izvornog prihoda jedinica lokalne samouprave u pokretne stvari Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 41
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG MEMORANDUMA O BUDŽETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2011. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 102/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 32
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Makroekonomski okvir za period od 2011. do 2013. godine Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 32
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ekonomska kretanja za 2010. godinu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 32
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Projekcija makroekonomskih indikatora Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 33
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ciljevi i smernice ekonomske politike za period od 2011. do 2013. godine Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 34
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Fiskalni okvir za period od 2011. do 2013. godine Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 34
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Strukturne reforme u periodu od 2011. do 2013. godine Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 35
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 36
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prihodi i primanja budžeta Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 37
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Rashodi i izdaci budžeta Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 38
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Način finansiranja budžetskog deficita i otplate duga Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 40
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Javni dug i razvojna pomoć Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 40
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Poreski rashodi po osnovu poreskih olakšica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 40
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva koja pripadaju budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 40
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Raspored sredstava budžeta Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 40
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvršenje budžeta Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 41
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prelazne i završne odredbe Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 41
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 42
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 43
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Način i postupak raspodele sredstava Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 43
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi i merila za raspodelu sredstava - sistem bodovanja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 43
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 44
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Rokovi prenosa neutrošenih sredstava i dostavljanja obrazaca Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 44
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva koja se izuzimaju od obaveze povraćaja u budžet Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 45
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrasci za prenos neutrošenih sredstava i dostavljanja obrazaca Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 45
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Primer knjiženja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 45
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta INSTRUKCIJA ZA POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 46
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRÐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2010. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 100/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 47
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Naknade za plate i dodatke na plate zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 47
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi za utvrđivanje naknade za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 47
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 48
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ostvarivanje prava na stimulaciju Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 48
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Raspolaganje namenski opredeljenim sredstvima od strane indirektnog korisnika sredstava budžeta Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 49
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza indirektnog korisnika sredstava budžeta u pogledu usaglašavanja finansijskog plana sa odobrenim aproprijacijama u budžetu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 49
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Mogućnost prenošenja ovlašćenja rukovodioca indirektnog korisnika sredstava budžeta na drugo lice Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 50
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta TRANSFERNA SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: U skladu sa budžetom za 2011. godinu Br. 14-15 februar 2011. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Definicijа trаnsferа i znаčаj novog sistemа trаnsferа zа lokаlne sаmouprаve Br. 14-15 februar 2011. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Vrste trаnsferа Br. 14-15 februar 2011. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Značaj nenamenskih trаnsferа Br. 14-15 februar 2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Trаnsfernа sredstvа jedinicama lokalne samouprave za 2011. godinu Br. 14-15 februar 2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UTVRĐEN PROGRAM RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2011. GODINU Br. 16-17 mart 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uslovi i način raspodele sredstava Br. 16-17 mart 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Dinamika korišćenja sredstava Br. 16-17 mart 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta DIREKTNE INVESTICIJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA: Uslovi i način za subvencionisanje i finansiranje investicionih projekata u devastiranim i područjima od posebnog interesa Br. 16-17 mart 2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Devastirana područja i područja od posebnog interesa Br. 16-17 mart 2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva za privlačenje investicija Br. 16-17 mart 2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi za dodelu investicija i način i postupak dodele sredstava Br. 16-17 mart 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Cilj utvrđen Programom - povećavanje privredne aktivnosti i izvoznih kapaciteta Br. 16-17 mart 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Značaj finansiranja direktnih investicija i vladinih programa za lokalne samouprave Br. 16-17 mart 2011. godine str. .18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta NOVINE U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA: Budžetski kalendar i Izveštaj o fiskalnoj strategiji Br. 18-19 april 2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izveštaj o fiskalnoj strategiji Br. 18-19 april 2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Priprema i donošenje budžeta Republike Br. 18-19 april 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Priprema i donošenje budžeta lokalnih vlasti Br. 18-19 april 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Priprema finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta i OOSO Br. 18-19 april 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nadležnost organa za donošenje finansijskih planova indirektnih korisnika sredstava budžeta Br. 18-19 april 2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prekršajna odgovornost Br. 18-19 april 2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PROPISANI USLOVI ZA KONKURISANJE NA INOVACIONIM I RAZVOJNIM PROJEKTIMA I IZBOR REALIZATORA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 18-19 april 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Inovacioni i razvojni projekti Br. 18-19 april 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Javni poziv i prijava na javni poziv Br. 18-19 april 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi i uslovi za izbor realizatora Br. 18-19 april 2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi za izbor realizatora projekta pravnog lica Br. 18-19 april 2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izbor realizatora projekta fizičkog lica Br. 18-19 april 2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UTVRĐEN PROGRAM RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2011. GODINI Br. 18-19 april 2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Iznos sredstava predviđen Programom Br. 18-19 april 2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Postupak dodele sredstava Br. 18-19 april 2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta RASPODELA SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU Br. 18-19 april 2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nabavka putničkog automobila sredstvima naplaćenim od boravišnih taksi Br. 18-19 april 2011. godine str. 24
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U KULTURI U 2011. GODINI Br. 20 maj 2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OSNOV POSLOVNOG PLANIRANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 20 maj 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Osnov izrade kadrovskog plana i plana stručnog usavršavanja Br. 20 maj 2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Osnov izrade plana nabavki Br. 20 maj 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Postupanje škole u slučaju kada se u budžetu lokalne vlasti ne obezbede dovoljna sredstva za naknadu troškova prevoza zaposlenih Br. 20 maj 2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME: Merila i kriterijumi za utvrđivanje firmarine Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Isticanje firme na poslovnom i van poslovnog prostora kao lokalna komunalna taksa Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Utvrđivanje takse za isticanje firme na poslovnom i van poslovnog prostora Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Određivanje zona na teritoriji jedinice lokalne samouprave Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uticaj lokalnih komunalnih taksi na lokalne budžete i lociranje privrednih subjekata Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Planiranje prenetih a neizmirenih obaveza iz prethodne godine u godišnjem planu nabavki Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza raspisivanja konkursa za dodelu sredstava i pravo na dodelu sredstava Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sadržina programa radova Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sadržina ugovora o dodeli sredstava Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prijem, kontrola i uspešnost ugovorenih i izvršenih radova Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansiranje iz budžeta Republike Srbije Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansiranje iz budžeta autonomne pokrajine Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansiranje iz budžeta jedinica lokalne samouprave Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta NOVINE U POGLEDU ZAKLJUČIVANJA UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Usluge magnetne rezonance Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Troškovi dijalize kod dece u ustanovama koje nemaju ugovorenu naknadu za dijalizu Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Naknada za ostale zdravstvene ustanove iz Plana mreže Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Promena namene sredstava Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmena Predračuna sredstava za 2011. godinu Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA U BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA FINANSIRANJE POTREBA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva budžeta lokalnih vlasti za finansiranje potreba izbeglica i raseljenih lica Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva republičkog budžeta namenjena lokalnim samoupravama za finansiranje potreba izbeglica i raseljenih lica Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Donatorska sredstva namenjena lokalnim samoupravama za finansiranje potreba izbeglica i raseljenih lica Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta NOVINE U FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Transfer solidarnosti Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zabrana propisivanja firmarine za određene privredne delatnosti Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Povećanje iznosa poreza na zarade koji pripada jedinici lokalne samouprave Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera - obračunska kategorija Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmene u pogledu opštih transfera Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta RASPODELA DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Raspodela sredstva za realizaciju opštinskih i gradskih projekata Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ograničen iznos i namensko trošenje sredstava Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UREĐENI USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija i visina sredstava koja mogu biti dodeljena Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Učestvovanje u postupku dodele sredstava Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Način i postupak dodele sredstava Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uređivanje međusobnih prava i obaveza u pogledu isplate dodeljenih sredstava Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Podsticanje ulaganja od posebnog značaja Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 24
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza lokalne vlasti da obavesti školu o izvršenoj raspodeli sredstava u okviru odobrenih aproprijacija Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 24
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU "Sl. glasnik RS", Br. 52 od 6.9.2012. godine/2011 Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmene u stomatologiji na primarnom nivou Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Utvrđivanje naknade za ishranu u zdravstvenoj ustanovi Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pružanje ugovorenih zdravstvenih usluga od strane drugih davaoca Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sredstva za lekove i medicinska sredstva Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Energenti za zdravstvenu ustanovu javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pravo na stimulaciju Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmenjen Predračun sredstava Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta SRBIJA I PRETPRISTUPNA POMOĆ EVROPSKE UNIJE Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Dosadašnji instrumenti podrške zemljama zapadnog Balkana Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prva IPA komponenta Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Druga IPA komponenta Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Preostale tri IPA komponente Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVE UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: "Sl. glasnik RS", br. 65/2011 Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Definisanje obveznica i ovlašćenja Vlade, Ministarstva finansija i Ministra finansija Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prodaja obveznica Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OTPOČEO JE FORMALNI PROCES PLANIRANJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 24
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRISTUP I NAČIN REALIZACIJE IPA FONDOVA PO DOBIJANJU KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U EU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 25
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prioriteti IPA komponenti III, IV i V Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 26
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razvoj ljudskih resursa Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 26
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ruralni razvoj Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 27
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pripreme Republike Srbije za korišćenje IPA komponenti III, IV i V Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 28
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izazovi u narednom periodu Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 28
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Sektorski pristup Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 29
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UTVRĐENA JE METODOLOGIJA ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI I DONETA JE JEDINSTVENA LISTA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Važnost postojanja i donošenja jedinstvene liste razvijenosti Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uredba o metodologiji Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uredba o jedinstvenoj listi Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta UREĐENI SU NOVI KRITERIJUMI ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijum Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Raspored sredstava i formula za raspodelu sredstava Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 78/2011 Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi, efekti i okviri za donošenje zakona po hitnom postupku Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Opšti deo budžeta Republike Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Značajno su izmenjeni iznosi u računima Budžeta Republike Srbije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Struktura prihoda i primanja Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Struktura rashoda i izdataka Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Rebalansom budžeta izmenjen je član 2. Zakona o budžetu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmene u posebnom delu budžeta Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Promene u izvršenju budžeta Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Učešće u porezu na zarade i transferi lokalnoj samoupravi Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Efekti rebalansa budžeta Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta ZAKONODAVNA REGULATIVA OD ZNAČAJA ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PLANIRANJE ZA 2012. GODINU Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakon o budžetskom sistemu (BS) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakon o javnim preduzećima (JP) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakon o javnoj svojini (JS) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakon o finansiranju lokalne samouprave Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Memorandum/Izveštaj o fiskalnoj strategiji sa okvirnim smernicama planiranja za 2012. godinu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Smernice fiskalne politike Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Smernice politike plata - zarada u sektoru države Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Smernice politike regulisanih cena Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakon o budžetu RS za 2011. godinu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključci MMF o poslovanju JP od 26.5.2011. godine Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlike u primeni propisa o platnom prometu, planiranju, vođenju poslovnih knjiga i karakteristike kod izveštavanja JP prema nadležnim organima Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Platni promet JP Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Poslovi planiranja - donošenje GPP Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 24
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Vođenje poslovnih knjiga Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 25
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izveštavanje o poslovanju ka nadležnim organima Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 25
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Napomene povodom dostavljanja podataka JP za 2010. godinu Agenciji za privredne registre Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 26
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta DODATNE INFORMACIJE O POSLOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA PREMA PISMU O NAMERAMA SA MEMORANDUMIMA, UPUĆENIM MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 26
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Smernice poslovanja javnih preduzeća u Memorandumu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 27
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Poslovanje javnih preduzeća u Tehničkom memorandumu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 27
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 27
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta MODEL GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 28
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVEŠTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 79/2011 Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Način popunjavanja obrazaca Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 1 - Prihodi i primanja budžeta opštine (grada) Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 2 - Rashodi i izdaci budžeta opštine (grada) po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 2a - Transferi za osnovno i srednje obrazovanje - analitika prema vrsti rashoda i izdataka Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 3 - Obračun suficita/deficita sa računom finansiranja Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 4 - Plate i broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava jedinice lokalne samouprave Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazac 5 - Nivo zaduženosti opštine (grada) Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Dinamika dostavljanja obrazaca Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Jednokratno izveštavanje Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Mesečno izveštavanje Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kvartalno izveštavanje Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM DUGU Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrazloženja za donošenje izmena i dopuna zakona Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi kod Prve izmene i dopune Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi kod Poslednje izmene i dopune Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Donete izmene i dopune zakona Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prve izmene i dopune Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Poslednje izmene i dopune Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Komentar (ne)mogućeg dugoročnog zaduživanja lokalnih vlasti (jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave) Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRIPREME ZA DECENTRALIZOVANI SISTEM UPRAVLJANJA FONDOVIMA IPA U REPUBLICI SRBIJI Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Decentralizovano upravljanje fondovima Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uredbe EU o IPA fondovima i Okvirni sporazum između Evropske komisije i Republike Srbije Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uredba o decentralizovanom sistemu upravljanja sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Tela i odgovorna lica u okviru DIS-a Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Operativne strukture u okviru DIS-a Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Akreditacija i preuzimanje nadležnosti za upravljanje Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PREDNOSTI I SLABOSTI ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvori finansiranja Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansiranje redovnog rada političkih subjekata Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansiranje izborne kampanje Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Način i sadržaj kontrole Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Slabosti Zakona Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 20
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta OČEKUJE NAS POVRAĆAJ (SVIH) PRENETIH, A NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA IZ 2011. GODINE, U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE/LOKALNIH VLASTI Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pretpostavljeni - način, obveznici i rokovi prenosa neutrošenih sredstava Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pretpostavka je da će indirektni korisnici (opet) moći da ostvare izuzeće od povraćaja sredstava prenetih od drugog nivoa vlasti Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR TREĆIH (NAJNOVIJIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 101/2011 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi za hitnost i osnovni ciljevi koji su postignuti donošenjem Izmena i dopuna Zakona Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Devizna sredstava KJS (verovatno) od 1. jula 2012. godine će se voditi kod Uprave za trezor Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Srednjoročni prioriteti u Izveštaju o fiskalnoj strategiji Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izmenjen je budžetski kalendar Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ostale izmene i dopune Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 101/2011 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Opšti deo Zakona Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvršenje budžeta Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 103/2011 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 28
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Rok za povraćaj sredstava Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 29
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obrasci i rokovi za njihovo dostavljanje Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 29
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Koja sredstva su izuzeta od vraćanja u budžet i odgovornost za istinitost podataka Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 30
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza povraćaja sredstava onih korisnika koji više nisu u KRT-u Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 30
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Instrukcija Uprave za trezor Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 30
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Primer za knjiženje Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 31
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVIH PROPISA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Objašnjenja pojedinačnih rešenja Uredbe Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Objašnjenja pojedinačnih rešenja Pravilnika Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Primer - tok radnji (koraka) Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključci i preporuke Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Planski elementi za donošenje finansijskog plana Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Davaoci zdravstvenih usluga Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Planirani prihodi i primanja Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Planirani rashodi i izdaci Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prihodi i primanja i rashodi i izdaci indirektnih korisnika RFZO Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi i merila za raspored sredstava Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Osnovni instituti iz oblasti državne pomoći Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Regulisanje usluga od opšteg ekonomskog interesa Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Usklađivanje definicija malih, srednjih i velikih privrednih subjekata Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Privredni subjekat u teškoćama Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Državna pomoć za sanaciju i restrukturisanje Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Odstupanje od pravila o kumulaciji državne pomoći Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ostale izmene i dopune Uredbe Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta ZAKLJUČAK VLADE O USVAJANJU PROGRAMA MERA ZA ODRŽAVANJE FISKALNOG DEFICITA (REBALANS) BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi za donošenje, sadržaj Programa mera i procenjeni efekti Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prenos sopstvenih prihoda određenih budžetskih korisnika na opšte prihode budžeta Republike Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Mere uštede na pozicijama diskrecionih rashoda, kod svih korisnika budžeta Republike Srbije Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ograničenja kod izdavanja garancija i projektnog zaduživanja Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Dodatne mere i zaključak Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA I ZA ULAGANJA U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2012. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 10/2012 Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Stanje u preduzetničkom sektoru Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Preduzete mere ekonomske politike Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zakonski okvir Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u 2012. godini Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Krivična odgovornost Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRIPREMA I DONOŠENJE BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2013. GODINU Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Budžet se sastoji iz dva dela Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 6
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Budžetska klasifikacija Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Budžetski kalendar Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uputstvo za pripremu budžeta i izrada i dostavljanje Predloga finansijskog plana direktnih/indirektnih korisnika Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razmatranje budžetskih zahteva Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Fiskalna godina i privremeno finansiranje Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ograničenja kod donošenja budžeta i izmene i dopune budžeta i finansijskih planova Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE (KUPOVINA DEVIZA, ODNOSNO EFEKTIVE OD NBS) "Sl. glasnik RS", Br. 53 od 21.9.2012. godine/2012 Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Preciziran je način preuzimanja obaveza kada se devizna sredstva obezbeđuju kod Narodne banke Srbije Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Podsećanje na osnove uređenja funkcionisanja sistema izvršenja budžeta Republike Srbije Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Osnivanje Komisije i njen sastav Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nadležnost Komisije Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Šema državne pomoći i individualna državna pomoć Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Metodologija za procenu državne pomoći Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ocena Evropske komisije Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta DONACIJE, KREDITE I POZAJMICE NE MOGU DAVATI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta (Ne)postojanje pravnog osnova za davanje/primanje donacija, kredita i pozajmica Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak i mišljenje Ministarstva finansija Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRIVLAČENJE STRANIH INVESTICIJA U REPUBLIKU SRBIJU U 2012. GODINI Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pojam, bitni elementi, vrste i forme stranih investicija Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Institucionalna nadležnost Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pravno uređenje Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nivo i dinamika stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Međunarodna rangiranja i istraživanja Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Finansijska podrška za investitore - Uredba Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prestanak važenja Uredbe i drugih propisa Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pregled rezultata finansijske podrške investitorima Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2012. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 61/2012 Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uslovi za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za rad zdravstvenoj ustanovi iz plana mreže Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ugovaranje sa ustanovom socijalne zaštite Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Ugovaranje sa davaocem zdravstvenih usluga koji nije u planu mreže Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obezbeđivanje centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehničkim pomagalima Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Fakturisanje, način plaćanja zdravstvenih usluga i konačan obračun naknade Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Osnovica za obračun PDV kod prometa građevinskih mašina i teretnih vozila čija prodaja je subvencionisana od strane Vlade Republike Srbije Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA NE MOGU DAVATI - ODOBRAVATI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Na osnovu propisa i mišljenja Ministarstva finansija ne postoji mogućnost odobravanja zajma zaposlenima Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Samo dva kolektivna ugovora propisuju da poslodavac "može" odobriti zajam zaposlenima, što (ni)je primenljivo Br. 50-51 od 20.8.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2012. GODINI Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 11
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2012. godinu Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 9. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 10. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 11. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada RFZO pokreće postupak naknade štete Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 12. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NOVIH (ČETVRTIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 93/2012 Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Razlozi za hitnost i osnovni ciljevi koji su postignuti donošenjem Izmena i dopuna Zakona Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Stupanje na snagu Izmena i dopuna Zakona i njegovih (naj)važnijih odredaba Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nove i izmenjene definicije i usklađivanje sa odredbama drugih propisa Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 10
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Preciziranje osnovice kod utvrđivanja obima budžeta i nov način iskazivanja prihoda i primanja u budžetu Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uključivanje agencija i drugih korisnika javnih sredstava u Konsolidovani račun trezora i obaveza objavljivanja finansijskih planova i izveštaja Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Obaveza otvaranja posebnih namenskih računa korisnicima javnih sredstava koji nisu uključeni u KRT za sredstva koja im se prenose iz budžeta Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Novine u javnim prihodima i primanjima i javnim rashodima i izdacima Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 13
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Fiskalna pravila (plate i penzije) Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Nova norma u Zakonu kojom je propisano Uputstvo za izradu odluke o budžetu lokalne vlasti Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pooštravanje odgovornosti za preuzimanje obaveza Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 14
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Pooštravanje načina preuzimanja obaveza i zaštita plata i penzija od prinudne naplate Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Od sada, neutrošena sredstva se vraćaju u budžet do isteka fiskalne godine, a ne do 15. januara sledeće godine Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 15
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Dopunjen je kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Upravi za trezor su proširene dužnosti i odgovornosti i ukinuto pravo na sticanje prihoda od naknada Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Prekršaji Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 16
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta USVOJEN JE (STVARNI) REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 93/2012 Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Umesto uvodnog dela Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 1. Razlozi za donošenje Rebalansa budžeta (po hitnom postupku i ranije stupanje na snagu) Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 2. Značajno izmenjeni iznosi u Računima budžeta Republike Srbije Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 18
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 3. Promenjena metodologija prikaza prihoda i primanja i rashoda i izdataka u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 4. Izmene u odredbama izvršenja budžeta Republike Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 19
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 93/2012 Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uvod Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 1. Potreba reforme firmarine i druga pitanja Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 2. Izmene i dopune Zakona Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 22
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Zaključak Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 29
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PREDLOG BUDŽETA ĆE BITI ISTOVREMENO SA UPUTSTVOM ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 31
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Opšte napomene i zaključci o poštovanju rokova donošenja budžeta RS za 2013. godinu Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 31
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kako su neki od indirektnih KBS RS sastavljali i dostavljali svoj predlog finansijskog plana Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 33
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvodi iz Uputstva Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 36
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2012. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 91/2012 Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 39
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR NACRTA FISKALNE STRATEGIJE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Uvodne napomene i kritički osvrt na donošenje fiskalne strategije Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvodi iz Nacrta fiskalne strategije Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 1. Makroekonomski okvir za period od 2013. do 2015. godine Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 9
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 2. Fiskalni okvir za period od 2013. do 2015. godine Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 12
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta 3. Strukturne reforme u periodu od 2013. do 2015. godine Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 17
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Kritički uvod Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Izvodi iz Uputstva (metodološki elementi, smernice i limiti) Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 21
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta Tekst Uputstva, sa napomenama i tabelama Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 23
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta PRIPREMA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta I. Zakonski osnov za izradu godišnjeg programa poslovanja (GPP) Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 7
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta II. Generalne smernice - parametri za izradu GPP za 2013. godinu Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 8
Budžetsko planiranje,finansiranje i izvršenje budžeta III. Model godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBRAČUN I KNJIŽENJE PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 15
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NOVČANIH SREDSTAVA RODITELJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR - "Sl. glasnik RS", br. 49/2010 Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA DATIH AVANSA ZA NABAVKU MATERIJALA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PROIZVODNE DELATNOSTI KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA PRIMLJENIH AVANSA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT NABAVKE I UTROŠKA GORIVA ZA SLUŽBENE POTREBE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENI ASPEKT MANJKA ROBE ZA DALJU PRODAJU KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje VANBILANSNA EVIDENCIJA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PRIPREME ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2010. GODINU KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Postupak i evidencija prodaje starog automobila od strane indirektnog korisnika sredstava budžeta Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 42
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 101/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 51
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA KOD OBVEZNIKA PDV - BUDŽETSKIH KORISNIKA NA KRAJU 2010. GODINE Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 52
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer smanjenja rashoda Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 52
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer povećanja rashoda Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 52
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer smanjenja izdataka Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 53
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer povećanja izdataka Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 53
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjiženje PDV obaveze Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 53
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU ZA SINDIKALNE ORGANIZACIJE OBRAZOVANE U JAVNOM SEKTORU Br. 14-15 februar 2011. godine str. 9
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razvrstavanje malih pravnih lica Br. 14-15 februar 2011. godine str. 9
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Procenjivanje bilansnih pozicija Br. 14-15 februar 2011. godine str. 10
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Procenjivanje pozicija Bilansa stanja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 10
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Procenjivanje pozicija Bilansa uspeha Br. 14-15 februar 2011. godine str. 10
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Utvrđivanje rezultata poslovanja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključna knjiženja konta stanja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Otvaranje početnog stanja na dan 1.1.2011. godine Br. 14-15 februar 2011. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prijem i kontrola finansijskih izveštaja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Registracija i obrada finansijskih izveštaja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zamena finansijskih izveštaja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kontrola finansijskih izveštaja Br. 14-15 februar 2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrazac "Bilans stanja" Br. 14-15 februar 2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrazac "Bilans uspeha" Br. 14-15 februar 2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrazac "Statistički aneks" Br. 14-15 februar 2011. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANSIJSKIH PLANOVA OOSO: Rok za direktne korisnike sredstava budžeta 31.3.2011. godine, rok za OOSO 30.4.2011. godine Br. 16-17 mart 2011. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja Br. 16-17 mart 2011. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja Br. 16-17 mart 2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Predaja godišnjih finansijskih izveštaja Br. 16-17 mart 2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja direktnih korisnika koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike Br. 16-17 mart 2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika koji imaju indirektne korisnike i nemaju sopstveni račun Br. 16-17 mart 2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje NOVINE U KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM I RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA Br. 16-17 mart 2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Br. 16-17 mart 2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SASTAVLJANJE PERIODIČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2011. GODINE: Rok za dostavljanje 11. april za indirektne korisnike, odnosno 20. april 2011. godine za direktne korisnike budžeta Br. 18-19 april 2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način popunjavanja Obrasca 5 Br. 18-19 april 2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi predaje izveštaja za period januar-mart 2011. godine Br. 18-19 april 2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjiženje nabavljene, a neplaćene opreme na kraju budžetske godine Br. 18-19 april 2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Računovodstveno evidentiranje faktura iz prethodnih godina Br. 18-19 april 2011. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način knjiženja premija dobrovoljnog osiguranja za zaposlene na teret poslodavca Br. 18-19 april 2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PRIMENA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR U USLOVIMA VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU Br. 20 maj 2011. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PRIPREMA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2010. GODINU: Sadržina, rokovi za podnošenje i eksterna revizija odluke o završnom računu Br. 20 maj 2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sadržina odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti Br. 20 maj 2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi dostavljanja odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti Br. 20 maj 2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta lokalne vlasti Br. 20 maj 2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obaveza uređivanja računovodstvenih politika opštim aktom korisnika sredstava budžeta Br. 20 maj 2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA I POSLOVNIH DOGAĐAJA PO KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstveno evidentiranje poreza na dodatu vrednost Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primeri knjiženja nabavke nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OSTVARIVANJE DONACIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Poreski tretman i knjigovodstveno evidentiranje dobijenih donacija Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman primljenih donacija Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstveno evidentiranje primljenih donacija Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer nabavke opreme iz sredstava sopstvenih prihoda Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer nabavke opreme iz novčanih sredstava domaćeg donatora Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer nabavke opreme iz donacija domaćeg donatora u stvarima Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer nabavke opreme iz sredstava kredita Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer nabavke opreme putem finansijskog lizinga Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBRAČUN I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TROŠKOVA NAKNADE ZA PREVOZ ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ISPLATOM U GOTOVOM NOVCU Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun i isplata troškova naknade za prevoz u gotovom novcu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjiženje obračuna i isplate troškova naknade za prevoz za isplate u gotovom novcu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman obračuna naknade troškova za prevoz u gotovom novcu u slučaju kada se vrši razgraničenje isplata po mesecima Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman srazmernog utvrđivanja obračuna naknade troškova za prevoz Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obaveza podnošenja poreske prijave Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OBRAČUNA I ISPLATE PO OSNOVU UGOVORA O DELU KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman obračuna i isplate po ugovoru o delu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primeri obračuna po ugovoru o delu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija obračuna i isplate po ugovoru o delu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci koji se podnose prilikom isplate po ugovoru o delu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uplatni računi poreza i doprinosa za ugovore o delu Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poresko računovodstveni aspekt naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlenom kome je prestao radni odnos kod budžetskog korisnika Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBAVEZA SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA PERIODIČNIH IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2011. GODINE Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način popunjavanja Obrasca 5- Izveštaj o izvršenju budžeta Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi predaje izveštaja za period januar-jun 2011. godine Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način fakturisanja pojedinih usluga i materijala Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Atributi usluga Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ishod lečenja Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Učešće materijala i rada u ceni usluge Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Laboratorijske usluge i materijal Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Lekovi u primarnoj zaštiti Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje stomatoloških usluga na primarnom nivou Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Trajanje službenog putovanja, izdavanje naloga i mogućnost isplate akontacije Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi službenog putovanja u zemlji Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Visina dnevnice i mogućnost umanjenja dnevnice Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji i ostali troškovi Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun putnih troškova Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman dnevnica i drugih troškova službenog putovanja u zemlji Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Neoporezivi iznos dnevnica Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Neoporezivi iznos naknade troškova na ime smeštaja Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Neoporezivi iznos naknade troškova na ime prevoza na službenom putu Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer obračuna troškova službenog putovanja u zemlji Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun troškova na ime dnevnice Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun troškova smeštaja na službenom putu Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun troškova prevoza na službenom putu Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija obračuna i isplate naknade troškova službenog putovanja Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poresko-računovodstveni aspekt naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlenom koji je u radnom odnosu kod budžetskog korisnika Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstveno evidentiranje nabavke dragocenosti Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstveno evidentiranje nabavke nematerijalne imovine Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OTUĐENJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje sekundarnih i tercijarnih ambulantno-polikliničkih usluga Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga pruženih osiguranim licima na stacionarnom lečenju u okviru plana rada Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usluge drugih zdravstvenih ustanova Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usluge zavoda za javno zdravlje Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje materijala utrošenih u toku pružanja usluga dijalize Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje operativnih zahvata u oblasti urologije primenom laparoskopske metode Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga magnetne rezonance u okviru planiranog obima usluga Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga koje se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga u oblasti kardiologije Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga u oblasti kardiohirurgije Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga u oblasti ortopedije Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga u oblasti oftalmologije Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga pozitronske emisione tomografije - PET Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga veštačke oplodnje Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluge lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolitičkom terapijom Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje troškova lečenja ekstremne gojaznosti osiguranih lica Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje usluga radioterapije Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje utrošenih lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usluge koje se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu za koje se ispostavlja papirna faktura Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za izvršene usluge specijalnih bolnica za rehabilitaciju Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za izvršene usluge zavoda za javno zdravlje Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za izvršene usluge instituta/zavoda za transfuziju krvi Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za izvršene usluge ustanova socijalne zaštite Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje izdatih i servisiranih medicinsko-tehničkih pomagala Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Fakturisanje za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima pokretanja postupka naknade štete Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBRAČUN PRIPADAJUĆE NAKNADE IZMEĐU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnov i priprema za sprovođenje šestomesečnog obračuna Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kriterijumi i način obračuna pripadajuće naknade za ugovorene namene u ustanovama iz plana mreže Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 42
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 42
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Stomatološka zdravstvena zaštita Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 43
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Apoteke Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 43
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Instituti/zavodi za javno zdravlje Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun sa Torlakom, institutima i zavodima za transfuziju krvi Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kriterijumi i način obračuna pripadajuće naknade za ugovorene namene sa davaocima zdravstvenih usluga van plana mreže Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sprovođenje šestomesečnog obračuna Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Postupak i rokovi za sprovođenje šestomesečnog obračuna Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE REPRODUKCIONOG MATERIJALA I OBRAČUNA TROŠKOVA PROIZVODNJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja početnog stanja zaliha, nabavke materijala za proizvodnju, prodaje gotovih proizvoda i stanja zaliha na kraju obračunskog perioda Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Početno stanje zaliha Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nabavka materijala za proizvodnju Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prodaja gotovih proizvoda Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Stanje zaliha na kraju obračunskog perioda Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE ROBE ZA DALJU PRODAJU Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE SITNOG INVENTARA Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE POTROŠNOG MATERIJALA Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja nabavke kancelarijskog materijala koji se lageruje Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja nabavke materijala za bolničko lečenje Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja nabavke namirnica za pripremanje hrane Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA U ZAVISNOSTI OD PRAVA KORIŠĆENJA PRETHODNOG POREZA Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja izgradnje građevinskog objekta kod budžetskog korisnika koji nema pravo korišćenja prethodnog poreza Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja izgradnje građevinskog objekta kod budžetskog korisnika koji ima pravo korišćenja prethodnog poreza Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA U SLUČAJU PRAVA KORIŠĆENJA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja nadogradnje dela objekta sa pravom korišćenja srazmernog poreskog odbitka Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun i plaćanje poreza na dodatu vrednost Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBRAČUN I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pojam službenog putovanja u inostranstvo, izdavanje naloga i mogućnost isplate akontacije Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi koji se naknađuju na ime službenog putovanja u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi prevoza radi izvršenja službenog posla u inostranstvu Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu (dnevnica) Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ostali troškovi koji se priznaju na službenom putu u inostranstvo u skladu sa Uredbom Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Mogućnost umanjenja i uvećanja dnevnice Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Početak i prestanak prava na dnevnicu i određivanje dnevnice prema trajanju službenog putovanja u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer obračuna broja dnevnica u slučaju kada je putovanje obavljeno samo u jednoj zemlji ili u više zemalja Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poreski tretman troškova službenog putovanja u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun putnih troškova službenog putovanja u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer obračuna troškova službenog putovanja u inostranstvo Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija obračuna i isplate naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvu Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KONTROLA I OSPORAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prvostepena i drugostepena kontrola ispostavljenih elektronskih faktura Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi osporenja u prvostepenoj kontroli Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osporenja vezana za podatke o pacijentu Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osporenja vezana za administrativni deo fakture Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osporenja vezana za usluge Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osporenja vezana za lekove i materijal Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH AVANSA OD KUPACA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DATIH AVANSA DOBAVLJAČIMA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja datog avansa za obavljanje usluga Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer knjiženja datog avansa za nabavku materijala Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2011. GODINE Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Unos podataka Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje (Ne)unošenje podataka u kolonu 4 Obrasca 5 Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način unošenja podatka u kolone 6-9 Obrasca 5 Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Iskazivanje (tekućeg) suficita/deficita Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Konsolidovani tromesečno periodični izveštaj i usklađivanje evidencija i stanja u poslovnim knjigama Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Indirektni KBS Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Direktni KBS Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA TROMESEČNO PERIODIČNOG IZVEŠTAJA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2011. GODINE ZA KORISNIKE SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnovna pravila popunjavanja Obrasca 5 Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Popunjavanje I dela Obrasca 5 - prihodi i primanja Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Popunjavanje II dela Obrasca 5 - rashodi i izdaci Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izrada izveštaja kod ustanova koje su imale statusne promene u toku izveštajnog perioda Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izveštaji i analize ustanove za interne potrebe Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KUPOVINE I PRODAJE DOMAĆIH DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 37
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KURSNE RAZLIKE I NJIHOV UTICAJ NA POSLOVNI REZULTAT PREMA GOTOVINSKOJ OSNOVI RAČUNOVODSTVA Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Iskazivanje stanja na deviznom računu, deviznim akreditivima i deviznoj blagajni po srednjem kursu na dan kada su izvršena plaćanja ili naplate u deviznim sredstvima Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nastale kursne razlike po osnovu kratkoročnih potraživanja Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 42
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nastale kursne razlike po osnovu dugoročnih i kratkoročnih obaveza Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje BILANSNA RAVNOTEŽA KONTA NEFINANSIJSKE IMOVINE, DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE I KAPITALA Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nefinansijska imovina i kapital Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima i kapital Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Nefinansijska imovina u zalihama i kapital Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 15
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Finansijska imovina i kapital Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 15
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obaveza čuvanja dokumentacije u vezi sa izvozom i uvozom robe Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 18
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA KRAJU 2011. GODINE Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 43
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Vrste i rokovi izvršenja poslova popisa i usaglašavanja stanja Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 43
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Propisi kojima se uređuje način i rokovi vršenja popisa Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnovni propisi Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prateći, obavezni, propisi Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Instrukcije Uprave za trezor Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usklađivanje evidencija i stanja poslovnih knjiga Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 47
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poslovne knjige Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 47
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Postupak usklađivanja evidencija i stanja Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 48
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obveznici popisa, u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 48
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Predmet popisa Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 48
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način, organizacija i postupak obavljanja popisa Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 49
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način obavljanja popisa finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 49
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Odluka o organizaciji popisa i formiranje komisija Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 52
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Postupak izvršenja popisa, unos podataka u popisne liste i izveštaj o popisu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 53
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primeri knjiženja rezultata popisa Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 54
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izvod iz Odluke o usvajanju izveštaja o popisu sa knjiženjima Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 54
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 59
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način obračuna i stope amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 59
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Umanjenje obračunate amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 60
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obezbeđenje, evidencija i uvid u sredstva koja se obezbeđuju iz amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 60
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Primer obračuna i knjiženja amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 60
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Isključena je obaveza obračuna revalorizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 61
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prilog - 1: Model odluke o godišnjem popisu i obrazovanju komisija za popis Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 61
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prilog - 2: Model uputstva za rad komisija za godišnji popis Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 63
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prilog - 3: Model plana rada komisije za godišnji popis Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 65
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prilog - 4: Model izveštaja o izvršenom godišnjem popisu Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 65
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Prilog - 5: Model odluke o usvajanju godišnjeg popisa Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 67
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBAVLJANJE POPISA I/ILI REVIZIJE KNJIGA, FILMOVA, FOTOSA, ARHIVSKE GRAĐE I SLIČNE IMOVINE NA KRAJU 2011. GODINE Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 68
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Odgovarajuće definicije imovine u odgovarajućim propisima Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 68
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Imovina koja se smatra kulturnim dobrom Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 68
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Čuvanje i korišćenje knjiga i časopisa predstavlja bibliotečku delatnost Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 69
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 70
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija u javnom sektoru Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 70
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Knjigovodstvena evidencija u privatnom sektoru Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Koji obveznici i zašto vrše popis i/ili reviziju kulturnih dobara (filmovi, fotosi, arhivska građa i sl.) i knjiga (u biblioteci) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obavljanje popisa (propisi, obveznici i karakteristike) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obavljanje revizije (propisi, obveznici i karakteristike) Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 72
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zašto i kod kojih obveznika su nastale nedoumice u primeni obaveze izvršavanja popisa i/ili revizije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 72
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Stvarna razlika u postupcima i stvarna obaveza vršenja popisa i/ili revizije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 73
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Specifičnosti popisa/revizije knjiga i časopisa - bibliotečke građe Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 74
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obveznici koji vrše i popis i reviziju Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 74
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obveznici koji vrše samo popis Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 74
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Podela knjiga i časopisa na opremu ili potrošni materijal i obaveza obračuna amortizacije Br. 32 od 3.11.2011. godine str. 74
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OSVRT NA PRAKTIČNU PRIMENU KONTA KATEGORIJE 330000 - DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI I 340000 - DRUGE PROMENE U OBIMU Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kategorija 330000 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kategorija 340000 - Druge promene u obimu Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način obračuna ispravke vrednosti na teret kapitala za nefinansijsku imovinu zbog promene u obimu Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OSNOVNE KARAKTERISTIKE KULTIVISANE IMOVINE I NJENA KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnovno stado kao vrsta kultivisane imovine Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poslovne promene koje utiču na promenu vrednosti i obim osnovnog stada Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Višegodišnji zasadi kao oblik kultivisane imovine Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Višegodišnji zasadi u funkciji Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 82/2011 Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Mišljenje o usaglašenosti Plana rada Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene kod zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kriterijumi kod utvrđivanja naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Naknada za citostatike Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obezbeđivanje sredstava pored naknade utvrđene predračunom Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Instituti za onkologiju Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja Br. 33 od 18.11.2011. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2011. GODINE Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 14
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE I KORIŠĆENJA DEBITNE KARTICE ZA GORIVO Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KO JE U OBAVEZI DA SASTAVI FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ORGANIZACIJA SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Propisi koje primenjuju sindikati i njihovi poslodavci - javni sektor Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izvođenje zaključaka, na osnovu propisanih obaveza i preporuka računovođama Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pismo organizacije sindikata i mišljenja Ministarstva finansija Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje DONETE SU NOVE IZMENE I DOPUNE, A OČEKUJE SE OBJAVLJIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011) Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene i dopune u normativnom delu Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 34-35 od 19.12.2011. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2011. GODINU Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pripremne radnje koje prethode sastavljanju završnog računa Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, te prihoda i primanja, rashoda i izdataka Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 44
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja završni račun Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 57
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Unos podataka u obrasce završnog računa Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 58
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 60
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2011. GODINU Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 61
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja - suficit Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 61
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja - deficit Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 66
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 68
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 103/2011 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 69
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi za hitnost i osnovni ciljevi koji su postignuti donošenjem novog Pravilnika o kontnom planu Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 69
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 70
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA IZMEĐU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2011. GODINU Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 70
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pripreme za sprovođenje konačnog obračuna za 2011. godinu Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 70
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnova za sastavljanje konačnog obračuna za 2011. godinu Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ciljevi koji treba da se ostvare konačnim obračunom Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Sprovođenje konačnog obračuna Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 71
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Umanjenja ugovorene naknade Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 74
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU Sl. glasnik RS", br. 2/2012 Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 75
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Naknada za krv i labilne produkte od krvi Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 75
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sprovođenja konačnog obračuna za 2011. godinu Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 75
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Stomatološke usluge na primarnom nivou Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 76
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Naknada zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 76
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Naknada zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 76
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uslovi za ostvarivanje prava na stimulaciju Br. 36-37 od 20.1.2012. godine str. 76
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OBJAŠNJENJA (PRILOZI) ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Iskazivanje suficita Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Iskazivanje deficita Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 18
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Preknjižavanje ili reklasifikacija sa nekih subanalitčkih konta pod 31.12.2011. godine na druga odgovarajuća subanalitička konta kod otvaranja početnog stanja 1.1.2012. godine Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Napomene kod otvaranja početnog stanja zaliha proizvodnje Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Otvaranje početnog stanja kod konta aktivnih vremenskih razgraničenja Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Preknjižavanje zaključnih salda na dan 31.12.2011. godine sa subanalitičkih konta 321121- Višak prihoda i primanja - suficit, odnosno konta 321122 - Manjak prihoda i primanja - deficit, na nova subanalitička konta kod otvaranja početnog stanja 1.1.2012. godine Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Usluga štampe loga firme na majicama, olovkama, blokovima - trošak reklame ili reprezentacije Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obaveza i obim dostavljanja dokumentacije budžetskog korisnika - škole kod prenosa sredstava od strane opštine Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu kojim je sistematizovano radno mesto šefa računovodstva u zvanju saradnika Br. 38 od 4.2.2012. godine str. 26
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje UČENIČKI I STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE - ZAKONSKA REGULATIVA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravo na učenički kredit Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravo na studentski kredit Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravo na učeničku i studentsku stipendiju Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Vođenje evidencije o odobrenim učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 14
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SMEŠTAJ I ISHRANA UČENIKA I STUDENATA - PRAVNI OSNOV I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 18
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 18
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravo učenika i studenata na smeštaj i ishranu Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 19
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Pravni osnov, način ostvarivanja prava studenata na ishranu Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Evidencija u ustanovama učeničkog i studentskog standarda u vezi sa smeštajem i ishranom učenika i studenata Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Finansiranje prava učenika i studenata Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Finansiranje rada ustanova učeničkog i studentskog standarda Br. 39 od 23.2.2012. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje KOMISIONE USLUGE (PRODAJA) KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Komisione usluge (prodaja) u kontekstu zakonske regulative Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Poresko-računovodstveni tretman komisionih usluga Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje DONETE SU PRVE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 10/2012 Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 40 od 5.3.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje ZADUŽIVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA MUNICIPALNE OBVEZNICE (NORMATIVNO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN) Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Propisi koji uređuju status, nadležnost i delokrug rada jedinica lokalne samouprave Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Osnovna obeležja municipalnih obveznica Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Računovodstvena evidencija municipalnih obveznica (na osnovu podataka iz prethodnog primera) Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 14
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje DRUGE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM: "Sl. glasnik RS", br. 18/2012 Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 41 od 19.3.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR-MART 2012. GODINE Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 8
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 10
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA TROMESEČNO PERIODIČNOG IZVEŠTAJA ZA PERIOD JANUAR-MART 2012. GODINE ZA KORISNIKE SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Ko, kada i kome podnosi periodični izveštaj? Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 11
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Specifičnosti kod popunjavanja I dela obrasca • Ukupni prihodi i primanja • Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Specifičnosti kod popunjavanja II dela obrasca • Tekući rashodi i izdaci • Br. 42 od 3.4.2012. godine str. 13
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVO - ZA JAVNI SEKTOR, KOJI PRIMENJUJE KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun i knjiženje naknada troškova na službenom putu u zemlji Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obračun i knjiženje naknada troškova za službena putovanja u inostranstvo Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključne napomene Br. 43 od 20.4.2012. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje UČENIČKE EKSKURZIJE - RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA (VANBILANSNA I BILANSNA KNJIŽENJA) Br. 44 od 3.5.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje OSNOVNA OBELEŽJA TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA REPUBLIKE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zakonski osnov za formiranje i korišćenje tekuće i stalne budžetske rezerve Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Finansijsko-računovodstveni tretman tekuće i stalne budžetske rezerve Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 22
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izveštavanje o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Promena cene komisione robe i obavezna saglasnost komitenta Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Umanjenje prodajne cene robe i zaključenje aneksa ugovora o komisionu Br. 45 od 21.5.2012. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje DONACIJE I TRANSFERI KAO VRSTA JAVNIH PRIHODA (ZAKONSKA REGULATIVA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA) Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Propisi koji uređuju donacije i transfere Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 16
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Poreski tretman donacija i sponzorstva i njihov uticaj na rezultat poslovanja Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 23
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 3. Računovodstvena evidencija poslovnih događaja u vezi sa donacijom i transferima Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 4. Zaključne napomene Br. 46 od 4.6.2012. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TEKUĆE I KAPITALNO (INVESTICIONO) ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 24
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Tekuće popravke i održavanje osnovnih sredstava Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Kapitalno (investiciono) održavanje osnovnih sredstava Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2012. GODINE Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Predaja finansijske i poslovne dokumentacije od strane knjigovodstvene agencije klijentu nakon raskida ugovora Br. 47 od 25.6.2012. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA MENICA KOD ENTITETA U JAVNOM SEKTORU KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvod Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Menice Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 17
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Osvrt na odredbe Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem i primeri knjiženja primljenih/datih menica Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 18
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 48-49 od 23.7.2012. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA STICANJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvodne napomene Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 20
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Sticanje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iz tekućih prihoda i primanja Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 21
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Sticanje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iz primanja od zaduživanja Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 25
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 3. Sticanje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iz neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 27
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 4. Sticanje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 28
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 5. Sticanje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima iz primljenih donacija Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključak Br. 52 od 6.9.2012. godine str. 31
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2012. GODINE Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 7
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 8
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Dejstvo potpisanog izvoda otvorenih stavki od strane knjigovođe pravnog lica na priznanje duga i zastarelost potraživanja Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Dokazna snaga računa kao jednostranog akta u žalbi kojom se osporava neizvršenje ugovora Br. 53 od 21.9.2012. godine str. 12
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje TREĆE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 95/2012 Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmene i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 54-55 od 8.10.2012. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POREZA NA DODATU VREDNOST I PRETHODNOG POREZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBVEZNIKA PDV-a, U NEREALIZOVANIM POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Uvod Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Nenaplaćeno potraživanje od kupaca u kojem je sadržana obaveza za PDV, a KBS IMA PRAVO na odbitak prethodnog poreza Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 32
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Nenaplaćeno potraživanje od kupaca u kojem je sadržana obaveza za PDV, a KBS NEMA PRAVO odbitka prethodnog poreza Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 36
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 3. Nenaplaćeno potraživanje od kupaca u kojem NIJE SADRŽANA obaveza za PDV, a KBS NEMA PRAVO na odbitak prethodnog PDV-a Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 38
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 4. Neizmirene obaveze prema dobavljačima, a KBS IMA PRAVO na odbitak prethodnog poreza - koje koristi u periodu kada i plaća obavezu Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 39
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 5. Neizmirene obaveze prema dobavljačima, a KBS NEMA PRAVO na odbitak prethodnog PDV-a Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 41
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Zaključna razmatranja Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 43
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje NOVE (ČETVRTE) IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 99/2012 Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 56 od 2.11.2012. godine str. 45
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA KRAJU 2012. GODINE Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Vrste i rokovi izvršenja poslova popisa i usaglašavanja stanja Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 29
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Propisi kojima se uređuje način i rokovi vršenja popisa Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 30
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 3. Usklađivanje evidencija i stanja poslovnih knjiga Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 33
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 4. Obveznici popisa, u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 34
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 5. Predmet popisa Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 6. Način, organizacija i postupak obavljanja popisa Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 35
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 7. Primeri knjiženja rezultata popisa Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 40
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 8. Obračun amortizacije Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 46
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 9. Isključena je obaveza obračuna revalorizacije Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 47
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje PRILOZI: Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 48
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje POPIS I/ILI REVIZIJE KNJIGA, FILMOVA, FOTOSA, ARHIVSKE GRAĐE I SLIČNE IMOVINE NA KRAJU 2012. GODINE Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 55
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 1. Odgovarajuće definicije imovine u odgovarajućim propisima Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 55
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 2. Knjigovodstvena evidencija Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 58
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 3. Koji obveznici i zašto vrše popis i/ili reviziju kulturnih dobara (filmovi, fotosi, arhivska građa i sl.) i bibliotečko-informacione građe i izvora (bibliotečka građa) Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 59
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 4. Specifičnosti popisa/revizije knjiga i časopisa - bibliotečko-informacione građe i izvora Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 62
Budžetsko računovodstvo i izveštavanje 5. Podela knjiga i časopisa na opremu ili potrošni materijal i obaveza obračuna amortizacije Br. 57 od 23.11.2012. godine str. 63
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PORESKI TRETMAN PROMETA UDŽBENIKA OD STRANE KNJIŽARA ILI IZDAVAČA ŠKOLI I OD STRANE ŠKOLE UČENICIMA Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 27
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman prometa usluga izdavanja duplikata diploma i svedočanstava koji vrši škola Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 28
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prihod od davanja u zakup nepokretnostiu državnoj svojini Br. 01-05 od 6.10.2010. godine str. 28
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Isplata naknade zaposlenima za vreme privremenog udaljenja sa rada Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Mogućnost korišćenja poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica starija od 45 odnosno 50 godina u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane poslodavca Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZMENJENA PORESKA PRIJAVA PREMA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", Br. 53 od 21.9.2012. godine / 2010 Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O DODELI PIB-A PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 70 / 2010 Br. 06-07 novembar 2010. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija UMANJENJE POREZA NA IMOVINU ZAHVAĆENU DEJSTVOM ZEMLJOTRESA Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 40
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA OD 1. NOVEMBARA 2010. GODINE Br. 08-09 decembar 2010. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija OBRAČUN PDV NA RAZLIKE UTVRĐENE POPISOM Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZVOZ DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija UPRAVNI SPOR KAO VID SUDSKE KONTROLE PORESKOG POSTUPKA Br. 10-11 od decembra 2010. godine str. 53
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2010. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 54
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obveznici poreza na dobit pravnih lica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 54
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska osnovica i stopa Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska prijava i poreski bilans Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obračunavanje i uplata poreza na dobit za 2010. godinu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 56
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obračunavanje i plaćanje akontacija poreza na dobit za 2011. godinu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 56
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PBN Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 56
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sastavljanje poreske prijave (Obrazac PDN) Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 58
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Knjiženje obračunatog poreza na dobit Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 59
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija USKLAÐENI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA PLAĆANJE U 2011. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 95/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 62
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu motornih vozila Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 62
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu plovnih objekata Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 63
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 64
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na registrovano oružje Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 65
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 66
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu motornih vozila Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 66
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 66
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Usklađivanje iznosa poreza Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 67
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poresko oslobođenje Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 67
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu mobilnog telefona Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 68
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu plovila Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 68
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na upotrebu vazduhoplova Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 69
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Usklađivanje iznosa poreza Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 69
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Kaznene odredbe Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 69
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS" br. 101/2010 Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 70
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na imovinu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 70
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 70
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski obveznik Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 70
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska osnovica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 70
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 71
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Utvrđivanje poreza na imovinu Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 72
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na nasleđe i poklon Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 72
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 72
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska osnovica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 73
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Stopa poreza Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 73
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 73
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski kredit Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 74
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 74
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Porez na prenos apsolutnih prava Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 74
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 74
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski obveznik Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska osnovica Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Nastanak poreske obaveze Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 75
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Visina i poreski tretman prihoda koje ostvaruju zaposleni od svog poslodavca po osnovu korišćenja privatnog vozila za službene potrebe Br. 12-13 od januara 2011. godine str. 76
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA: Osnovica se primenjuje za isplate u februaru, martu i aprilu 2011. godine Br. 14-15 februar 2011. godine str. 14
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Visina najniže osnovice Br. 14-15 februar 2011. godine str. 14
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 14-15 februar 2011. godine str. 14
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 14-15 februar 2011. godine str. 14
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Iznosi doprinosa obračunatih na najnižu osnovicu koja se primenjuje od 1.02.2011. do 30.04.2011. godine Br. 14-15 februar 2011. godine str. 15
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 14-15 februar 2011. godine str. 15
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 14-15 februar 2011. godine str. 15
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 14-15 februar 2011. godine str. 16
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 14-15 februar 2011. godine str. 17
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 14-15 februar 2011. godine str. 17
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno PIO osiguranje Br. 14-15 februar 2011. godine str. 18
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 14-15 februar 2011. godine str. 18
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TOKU 2011. GODINE Br. 14-15 februar 2011. godine str. 19
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Povraćaj više plaćenog doprinosa Br. 14-15 februar 2011. godine str. 19
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u tekućoj godini Br. 14-15 februar 2011. godine str. 21
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PLAĆANJE DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI PO OSNOVU RADNOG ANGAŽOVANJA SLOVENAČKOG DRŽAVLJANINA KOJI JE U REPUBLICI SLOVENIJI SOCIJALNO OSIGURAN: Primena Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Slovenije koji je stupio na snagu 1.1.2011. godine Br. 16-17 mart 2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pitanja i odgovori Br. 16-17 mart 2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE PORESKOG PREKRŠAJA - MOGUĆNOST OSLOBAĐANJA OD PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI Br. 16-17 mart 2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Vrste prekršaja čije prijavljivanje (uz ispunjenje propisanih uslova) nema za posledicu prekršajnu odgovornost Br. 16-17 mart 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski prekršaji poreskih obveznika - pravnih lica i preduzetnika za nepodnošenje poreske prijave, neobračunavanje i neplaćanje poreza - član 177. ZPPPA Br. 16-17 mart 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ostali poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika - član 179. ZPPPA Br. 16-17 mart 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski prekršaji poreskih obveznika - fizičkih lica Br. 16-17 mart 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Način na koji se prijavljuje učinjena radnja ili propust Br. 16-17 mart 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija KRIVIČNO DELO NEUPLAĆIVANJA POREZA PO ODBITKU Br. 16-17 mart 2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Objekt krivičnog dela - neuplaćivanje poreza po odbitku Br. 16-17 mart 2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Oblici poreza koji se plaćaju po odbitku Br. 16-17 mart 2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Radnja izvršenja krivičnog dela Br. 16-17 mart 2011. godine str. 37
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izvršilac krivičnog dela Br. 16-17 mart 2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Krivica - postojanje namere da se ne plati porez Br. 16-17 mart 2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Utvrđivanje namere neplaćanja poreza po odbitku Br. 16-17 mart 2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Kvalifikovani oblici neuplaćivanja poreza po odbitku Br. 16-17 mart 2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Konstrukcija produženog krivičnog dela Br. 16-17 mart 2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Odnos krivičnog dela neuplaćivanja poreza po odbitku i krivičnog dela poreske utaje Br. 16-17 mart 2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Nadležnost za vođenje drugostepenog postupka po žalbama na rešenja lokalnih samouprava kojima je utvrđena obaveza komunalne takse i naknade za građevinsko zemljište Br. 16-17 mart 2011. godine str. 40
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Plaćanje poreza i doprinosa po osnovu zarade na teret zaposlenog Br. 16-17 mart 2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija ZASTARELOST PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA Br. 18-19 april 2011. godine str. 29
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost prema Zakonu o obligacionim odnosima Br. 18-19 april 2011. godine str. 29
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji Br. 18-19 april 2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja Br. 18-19 april 2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost prava na povraćaj i refakciju poreza, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja Br. 18-19 april 2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka za poreske prekršaje Br. 18-19 april 2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prekid roka zastarelosti i uračunavanje vremena prethodnika Br. 18-19 april 2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Nezastarevanje utvrđivanja i naplate doprinosa PIO Br. 18-19 april 2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Apsolutna zastarelost Br. 18-19 april 2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastarelost - odnos Poreske uprave i poreskog obveznika Br. 18-19 april 2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza obračuna PDV u slučaju kada je avans za promet dobara ili usluga primljen pre a isporuka se vrši posle ulaska u sistem PDV Br. 18-19 april 2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija NOVINE U OSTVARIVANJU PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 20 maj 2011. godine str. 24
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija NOVINE U PORESKIM PROPISIMA Br. 20 maj 2011. godine str. 25
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izmene Zakona o porezima na imovinu Br. 20 maj 2011. godine str. 25
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izmenjen je predmet oporezivanja porezom na imovinu Br. 20 maj 2011. godine str. 25
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Stope poreza na imovinu Br. 20 maj 2011. godine str. 25
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Oslobođenja od poreza na imovinu Br. 20 maj 2011. godine str. 27
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ograničenje povećanje poreza za 2011. godinu u odnosu na porez za 2010. godinu Br. 20 maj 2011. godine str. 27
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon Br. 20 maj 2011. godine str. 28
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara Br. 20 maj 2011. godine str. 28
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman troškova koje poslodavac ima po osnovu edukacije zaposlenih u inostranstvu Br. 20 maj 2011. godine str. 29
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija OPOREZIVANJE POTROŠNJE POREZOM NA DODATU VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI: Osvrt na osnovna načela posle više od pet godina primene Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 26
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obveznik PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 26
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Šta se smatra delatnošću u kontekstu sticanja statusa obveznika PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 27
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Značaj evidentiranja u sistem PDV za sticanje statusa obveznika PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 28
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski dužnik Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 29
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Promet dobara i usluga kao predmet oporezivanja PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 29
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Šta se smatra prometom dobara i usluga Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Mesto prometa dobara i usluga Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Mesto prometa dobara Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Mesto prometa usluga Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza - član 24 Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza - član 25 Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Uvoz dobara Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Nastanak poreske obaveze Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska obaveza kod prometa dobara i usluga nastaje danom Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica za obračun PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica za obračun PDV kod prometa dobara uz naknadu (član 17) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga bez naknade (član 18) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica za obračun PDV kod uvoza dobara Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izmena osnovice za obračun PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obračun naknade iskazane u stranoj valuti Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Stope PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pravo na odbitak prethodnog poreza Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Opšti uslovi za odbitak prethodnog poreza Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza(član 29) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 37
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti i srazmerni poreski odbitak (član 30) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ispravka odbitka prethodnog poreza Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveze obveznika PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza podnošenja evidencione prijave Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza vođenja evidencije Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izdavanje i sadržina računa (čl. 42. do 44) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 40
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski period, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Povraćaj poreza i poreski kredit Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Posebni režimi oporezivanja (mali obveznici, poljoprivrednici, turističke agencije, promet polovnih dobara) Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Mali poreski obveznici Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poljoprivrednici Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Turističke agencije Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Promet polovnih dobara Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Refakcija i refundacija PDV Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Oporezivanje prometa dobara i usluga sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija - prelazni režim Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Usmeravanje obaveza koje se plaćaju na prihode po osnovu autorskih ugovora Br. 21 od 19.5.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija ELEKTRONSKI SERVIS PORESKE UPRAVE Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Uputstvo kako treba popuniti prijavu za elektronsko poslovanje Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Elektronski potpis i dostavljanje poreskih prijava elektronskim putem Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza izdavanja računa Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Vreme izdavanja računa Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Forma računa Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sadržina računa Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Računi kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sadržina avansnog računa Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sadržina dokumenta kojim se odobrava smanjenje osnovice ili se potražuje novčani iznos na ime povećanja osnovice za izvršeni promet Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Šta se ne smatra računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona Br. 22 od 3.6.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija MOGUĆNOST IZMENE MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 39
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PRINUDNA NAPLATA I KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA NAPLATE POREZA I PORESKE KONTROLE Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Elementi krivičnog dela ugrožavanja naplate poreza i poreske kontrole Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Objekt krivičnog dela Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Radnja izvršenja krivičnog dela Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Posledica krivičnog dela Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Izvršilac dela Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Krivica Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Konstrukcija produženog krivičnog dela ugrožavanja naplate poreza i poreske kontrole Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Davanje solidarne pomoći zaposlenom za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice Br. 23 od 18.6.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA "Sl. glasnik RS", br. 50/2011 Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Naknade troškova volonterima izuzete su od oporezivanja Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Usklađivanje neoporezivih dinarskih iznosa indeksom potrošačkih cena Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ostale izmene Zakona Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZVRŠENO USKLAĐIVANJE ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovni razlozi za izmenu Zakona Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Najznačajnije izmene Zakona Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman prometa usluga koje se sastoje u dovođenju i upisivanju studenata na fakultet uz nadoknadu Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 50
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman konverzije prava zakupa u pravo svojine na građevinskom zemljištu Br. 24-25 od 18.7.2011. godine str. 51
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS" Br. 52 od 6.9.2012. godine/2011 Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Definisanje pojma obveznika plaćanja doprinosa po osnovu volonterskog rada i rada po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Preduzetnik koji koristi porodiljsko odsustvo, a samostalnu delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Olakšica za novozaposlenog radnika se koristi samo po jednom pravnom osnovu Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Usaglašavanje pojma samostalnog umetnika i umetničkog udruženja sa propisima iz oblasti kulture Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ostale izmene i dopune Zakona Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 34
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PONAVLJANJE PORESKOG POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ponavljanje upravnog postupka Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Ponavljanje poreskog postupka Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 36
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zaključak Br. 26-27 od 15.8.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija PREGLED ZAKLJUČENIH UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA NA DAN 1. SEPTEMBRA 2011. GODINE Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zemlje sa kojima je ugovor u primeni Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zemlje sa kojima je ugovor potpisan (u toku je postupak potvrđivanja), parafiran, sa kojima su u toku pregovori, i sa kojima su u planu pregovori radi zaključenja ugovora Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Validnost računa u elektronskoj formi sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 28 od 6.9.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija NABAVKA I PROMET PUTNIČKIH AUTOMOBILA U SISTEMU PDV-a Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Opšti postupak oporezivanja Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Promet motornih vozila koji nije predmet oporezivanja PDV Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 30
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Promet motornih vozila koji se smatra predmetom oporezivanja PDV Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 31
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovica za obračun PDV kod prometa motornih vozila Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornog vozila Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 32
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poseban postupak oporezivanja - oporezivanje razlike Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 33
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija POREZ PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, KAMATE I DIVIDENDE SA PRIMERIMA Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 35
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Dodatna pojašnjenja određenih rešenja iz ugovora Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 38
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dividendi rezidentima Republike Srbije, nerezidentima Republike Srbije koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen ugovor i nerezidentima Republike Srbije koji su rezidenti država sa kojima je zaključen ugovor Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 41
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Plaćanje poreza po odbitku pri isplati kamate nerezidentima Republike Srbije koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen ugovor i nerezidentima Republike Srbije koji su rezidenti država sa kojima je zaključen ugovor Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obračun fiskalnih obaveza po domaćem poreskom zakonodavstvu Republike Srbije i ugovorima o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 42
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prema Zakonu o porezu na dohodak građana Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zaključak Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 43
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Dividende Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Kamata Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Autorske naknade Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 44
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija OPOREZIVANJE PRIMLJENIH POKLONA FONDACIJA ILI ZADUŽBINA Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pojam i delatnost zadužbina i fondacija Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zakonska uređenost poreza na poklon Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet oporezivanja porezom na poklon Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 45
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obveznik poreza na poklon Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreska oslobođenja Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman poklona koji kao poklonoprimac ostvari fondacija ili zadužbina Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 46
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prijem na poklon stvari i/ili prava na koja se ne plaća PDV, a koje su predmet oporezivanja porezom na poklon Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Podnošenje poreske prijave na poklon Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Poreski tretman poklona koji, kao poklonodavac, drugom licu učini fondacija ili zadužbina Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza izdavanja konačnog računa u poreskom periodu kada je izvršen promet u slučaju kada je u prethodnom periodu naplaćena ukupna naknada i izdat avansni račun Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Obaveza uplate doprinosa po ugovoru o stručnom osposobljavanju na osnovu programa koji finansira Nacionalna služba za zapošljavanje Br. 29 od 19.9.2011. godine str. 50
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pojam, cilj i uzroci Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Osnovni pojmovi javno-privatnog partnerstva Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 47
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Vrste Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Sektori i raspodela rizika Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Podmodeli, srodni i povezani instituti Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Koncesije Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Outsourcing (autsorsing) Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Privatizacija Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 48
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija BOT (build-operate-transfer; "izgradi, upravljaj i prenesi") model Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Lizing Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija WAA ugovor (wrap-around addition, "umotani dodatak") Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Nabavka "ključ u ruke" (Turnkey procurement) Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zajednički poslovni poduhvat - joint venture (ugovor o poslu uz zajednički rizik, zajedničko ulaganje) Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Međunarodna regulativa Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija UN regulativa Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 49
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pravo Evropske unije Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 50
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Uporedno pravo Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 50
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pravo Republike Srbije Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 51
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Postojeći pravni okvir Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 51
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zastupljenost javno-privatnih partnerstva u praksi Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 51
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Rešenja koja predviđaju novi zakoni Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 52
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Zaključak Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 52
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija OBRAZAC KEPU U PROMETU ROBE NA VELIKO I MALO Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 53
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Način popunjavanja obrasca KEPU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 53
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primeri evidentiranja prometa robe u obrascu KEPU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Evidentiranje prometa robe na veliko po nabavnoj ceni u obrascu KEPU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 55
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Evidentiranje prometa robe na veliko po prodajnoj ceni u obrascu KEPU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 57
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Evidentiranje prometa robe na malo u obrascu KEPU Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 59
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV u slučaju smanjenja osnovice za oporezivi promet dobara Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 60
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Primena načela jedinstva prometa u slučaju prodaje jednog proizvoda uz koji se dobija još neko dobro ili usluga Br. 30 od 3.10.2011. godine str. 60
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija KOMENTAR ZAKONA O JАVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 72/2011 Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 19
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Subjekti javne svojine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 19
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Pravo korišćenja javne svojine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 19
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Predmet javne svojine Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 20
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Prirodna bogatstva Br. 31 od 18.10.2011. godine str. 20
Javni prihodi i rashodi, poreski postupak i administracija Dobra od opšteg interesa za koja je zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini Br. 31 od 18.