STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.12.2010. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Kristal komerc" d.o.o.

17519433

2. St. broj 339/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1086

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 2. St. broj 339/2010 od 7. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i usluge "Kristal komerc" d.o.o., Beograd, Jagićeva 2, matični broj 17519433, PIB broj 103165390.

II - Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

III - Za stečajnog upravnika imenuje se Selaković Radmila iz Beograda, Danila Lekića 42.

IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. januar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 110, sprat 1.

VII - Ročište za ispitivanje potraživanja zakazuje se za 25. mart 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, sudnica broj 110, sprat 1.

VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 7. decembar 2010. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Politika" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.

IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=914

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363. Ispitno ročište zakazuje se za 24. mart 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 3. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Kompanija Braća Karić d.o.o.

 

50. St. broj 2444/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Dimitrić Zlatan, rešenjem 50. St. broj 2444/2010 od 8. decembra 2010. godine, u postupku stečaja nad dužnikom Kompanija Braća Karić d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jevrejska 24, odredio je dopunsko ispitno ročište za 16. februar 2011. godine u 9,00 časova, na koje se pozivaju stečajni upravnik i poverioci, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100/I.

Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 8. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Nord Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnu trgovinu d.o.o.

07735880

10. St. broj 2685/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1101

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2685/10 od 3. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad Nord Preduzeće za proizvodnju, usluge i spoljnu trgovinu d.o.o. iz Novog Beograda, Omladinskih brigada 18 b, matični broj: 07735880, PIB: 101665779 zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Goran Laban iz Beograda, Žarka Vukovića-Pucara 15/32.

III Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. februar 2011. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.

V Ispitno ročište određuje se za 25. februar 2011. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.

VI Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 7. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Origami Hemija d.o.o. Beograd - Krnjača

17074717

7. St. broj 2678

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2678/10 od 9. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Origami Hemija d.o.o. Beograd - Krnjača, Krnjača, Zage Malivuk II 15a, matični broj 17074717, PIB 101726656, a po predlogu za sprovođenje stečajnog postupka podnetog 4. juna 2010. godine od strane dužnika, kao predlagača.

II Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

III Imenuje se Milorad Srdanović iz Novog Beograda, Otona Župančića 36, za stečajnog upravnika. IV Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. februar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.

VII Ispitno ročište zakazuje se za 19. maj 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, sprat I.

VIII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 10. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "AB kompanija" d.o.o.

 

9. St. broj 3056/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. 3056/2010 od 2. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "AB kompanija" d.o.o., iz Beograda, Šumatovačka 88.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu dana 29. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Partizan auto trade

17400762

3. St. broj 863/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1074

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 863/2010 od 26. novembra 2010. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Partizan auto trade iz Beograda (Savski venac), Humska 1, matični broj 17400762, PIB 100285818, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika se imenuje Radović Miroska iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačena kao neblagovremena.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište se zakazuje za 4. april 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 28. decembar 2010. godine, sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 26. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Gnet

06534949

3. St. broj 3422/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1058

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 3422/2010 od 26. novembra 2010. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Gnet iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 405-a, matični broj 06534949, PIB 101728310, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika se imenuje Spomenka Bilić iz Beograda, Miročka 6.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačena kao neblagovremena.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište se zakazuje za 4. april 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 28. decembar 2010. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 29. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

VB Magic d.o.o.

06925316

3. St. broj 2723/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2723/10 od 3. decembra 2010. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom VB Magic d.o.o. iz Beograda, Radnička 3-5, matični broj: 06925316, PIB 101016254, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika se imenuje Obrenović Svetozar, iz Beograda, Borivoja Stevanovića 33/5.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primeraka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište se zakazuje za 23. maj 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, prvi sprat.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 12. januar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 3. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=292

 

Stečajni sudija Zlatan Dimitrić Privrednog suda u Beogradu, odlučujući o predlogu dužnika "Gorki list" d.o.o. iz Beograda, Danijelova 12-16, matični broj 20042125, PIB 103891726, koji je podnet 11. juna 2010. godine, u skladu sa odredbama člana 158. Zakona o stečaju, doneo je 8. decembra 2010. godine

REŠENJE

I. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđenja ispunjenosti uslova za usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije, nad dužnikom "Gorki list" d.o.o. iz Beograda, Danijelova 12-16, matični broj 20042125, PIB 103891726.

II. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, sve do dana održavanja ročišta.

III. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

IV. Ročište za odlučivanje i glasanje zakazuje se za 2. februar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 100/I, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sa početkom u 9,00 časova.

V. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće za inženjering, proizvodnju, projektovanje, marketing i usluge tehnomatik d.o.o.

07901313

10. St. broj 2924/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2924/2010 od 10. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad Preduzeće za inženjering, proizvodnju, projektovanje, marketing i usluge tehnomatik d.o.o. Zemun, Banijska 1, matični broj: 07901313, PIB: 100094983 zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261.

III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika određuje se za 11. februar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.

V. Ispitno ročište određuje se za 25. februar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.

VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 14. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za projektovanje, proizvodnju i opremanje "Belim group" d.o.o.

 

15. St. 245/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu u stečajnom postupku nad Preduzećem za projektovanje, proizvodnju i opremanje "Belim group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Svetozara Miletića 16, broj predmeta 15. St. broj 245/2010, obaveštava poverioce da zakazuje ročište za razmatranje i glasanje o planu reorganizacije za dan 28. januar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 133/1. Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog poverioca preduzeća Stainless steel center d.o.o. iz Beograda, Svetozara Miletića 16. Pravo glasa imaju poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi, ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim, ako ga prihvate sve klase na propisan način i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Obaveštavamo Vas da je plan reorganizacije priključen u spis ovoga suda 15. St. broj 245/2010 kao i da je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu i dostupan je radi uvida svakog radnog dana u pisarnici Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Proex komerc

17234366

3. St. broj 2963/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1046

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 2963/2010 od 26. novembra 2010. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proex komerc iz Beograda (Stari grad), Terazije 16/13, matični broj 17234366, PIB 100066682, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Perković iz Beograda, Vladimira Popovića 28/1.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačena kao neblagovremena.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište se zakazuje za 4. april 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 28. decembar 2010. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 26. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Ugostiteljsko preduzeće "Šumadija" a.d. Ub

 

St. broj 67/10

 

 

 

U stečajnom postupku nad Ugostiteljskim preduzećem "Šumadija" a.d. Ub, određuje se završno ročište za 11. januar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 6. ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Mitrović Pan" društvo sa ograničenom odgovornošću

17273329

St. broj 339/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=572

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećka Timotića u postupku stečaja nad "Mitrović Pan" društvo sa ograničenom odgovornošću, Cikote, Valjevski put b.b. doneo je 10. decembra 2010. godine sledeće rešenje

1. Zaključuje se postupak stečaja nad "Mitrovića Pan" društvo sa ograničenom odgovornošću, Cikote, Valjevski put b.b. matični broj 17273329, PIB 101192647.

2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Petković Radovana iz Loznice, Luke Stevića 33.

3. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema, odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom adaptacijom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće "Agro klas" d.o.o.

17279297

St. broj 288/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=625

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećka Timotića u postupku stečaja nad Preduzećem "Agro klas" d.o.o. Šabac, Nebojše Jerković 47, doneo je 10. decembra 2010. godine sledeće rešenje.

1. Zaključuje se postupak stečaja nad Preduzećem "Agro klas" d.o.o. Šabac, Nebojše Jerković 47 matični broj 17279297, PIB 10000833675.

2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Milovan Vuković, Riđake, Cerovac.

3. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema, odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom adaptacijom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP na Akcije "IMT Fabrika motokultivatora i motora" Knjaževac

 

3. St. broj 447/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1099

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IMT-FABRIKA+MOTOKULTIVATORA+I+MOTORA+-+U+STECAJU.shtml/seo=/companyid=10610

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP na Akcije "IMT Fabrika motokultivatora i motora" Knjaževac dana 15. decembra 2010. godine.

Stečajni postupak je otvoren zbog prezaduženosti.

Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj Beograd.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene, kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.

Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 25. januar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.

Ispitno ročište se zakazuje za 10. maj 2011. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 15. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Akcionarsko društvo za remont i izgradnju plovnih objekata "Rhein Donau Yard" a.d.

07223838

St. broj 427/10

 

 

 

Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za remont i izgradnju plovnih objekata "Rhein Donau Yard" a.d. iz Kladova, Đerdapski put b.b., MB 07223838, PIB 100694729.

Za stečajnog upravnika imenuje se Milićević Ljubiša lic. stečajni upravnik iz Sokobanje.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do isteka roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuje za 5. januar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

Ispitno ročište se zakazuje za 15. april 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 15. decembra 2010. godine.

Nalaže se stečajnom upravniku da otvaranje stečajnog postupka, na osnovu ovog rešenja upiše u registar privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

D.o.o. "Sveti Nikola"

 

St. broj 82/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=941

 

Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 82/10 od 14. decembra 2010. godine zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku d.o.o. "Sveti Nikola" iz Bora.

Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od 30 dana od objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

D.o.o. Autobanat

08000441

1. St. broj 484/10

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, rešenjem od 14. decembra 2010. godine, usvojio je predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd.

Otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom d.o.o. Autobanat iz Zrenjanina, Beogradska 22, mat. br. 08000441, PIB 101182067.

Stečajni postupak pokreće se primenom odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.

Imenuje se za stečajnog upravnika Slobodan Sudarov iz Kikinde, Nikole Francuskog 98.

Pozivaju se stečajni poverioci da u roku od 100 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Zakazuje se ročište za razmatranje finansijskog izveštaja - prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. januar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova i ročište će se održati u zgradi suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1 u sobi broj 53.

Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja ispitno ročište za 18. maj 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova i ročište će se održati u zgradi suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 53.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Alpen-agrar"

7715137

1. St. broj 190/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=514

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 190/2010 od 16. decembra 2010. godine obustavljen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Alpen-agrar" Kragujevac, Cara Lazara 3, matični broj 7715137, iz razloga što stečajni dužnik ima samo jednog poverioca. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli Suda, 16. decembra 2010. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Mića Vračević, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0076. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud u Beogradu, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DPP "Portland"

09338527

1. St. broj 441/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=939

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DPP "Portland" u stečaju iz Leposavića, Tvrđen b.b. koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zaključenje stečajnog postupka, 14. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak prema stečajnom dužniku d.o.o. "Portland" iz Leposavića, matični broj 09338527 PIB 101262425.

Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 4. april 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.

Po pravosnažnosti rešenja imovina stečajnog dužnika prelazi u svojinu Republike Srbije.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DPP "Jedinstvo" AD

 

2. St. broj 32/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JEDINSTVO.shtml/seo=/companyid=1448

Privredni sud u Nišu stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DPP "Jedinstvo" AD u stečaju iz Blaca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Miloša Smiljkovića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, 16. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.

Ročište će se održati 24. januara 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.

Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Mepol" AD

8065918

2. St. broj 78/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=348

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Mepol" AD - u stečaju iz Vrbasa, Sivč Jovgena b.b., MB 8065918, PIB 100636133, po obaveštenju NBS od 13. aprila 2010. godine i predlogu poverilaca "SWISSCOR" DOO Beograd, Dobračina 5, i advokat Milić Milan iz Vrbasa kao punomoćnik poverilaca - zaposlenih, Gustava Krkleca 2, iz Vrbasa od 18. juna 2010. godine donosi

REŠENJE

Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, "Mepol" AD - u stečaju iz Vrbasa za 27. januar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu 7, Sutjeska 3.

Na ročište se pozivaju stečajni upravnik i poverioci.

Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 15. decembar 2010. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Geocro Engineering d.o.o.

08798168

2. St. broj 1722/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić u postupku stečaja nad dužnikom Geocro Engineering d.o.o., Novi Sad u stečaju, Zmaj Jovina 14, MB 08798168, PIB 103090910, po predlogu dužnika od 1. novembra 2010. godine 9. decembra 2010. godine rešenje.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Geocro Engineering d.o.o., Novi Sad u stečaju, Zmaj Jovina 14, MB 08798168, PIB 103090910, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bul. despota Stefana 16/11.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 9. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Vojvođanska oaza Gložane

8820724

2. St. broj 1575/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1111

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić u postupku stečaja nad dužnikom Vojvođanska oaza Gložane, Ljudevita Dudka 23, PIB 103503822, MB 8820724 po obaveštenju NBS Odsek za prinudnu naplatu od 29. jula 2010. godine i predlogu predlagača Fond za razvoj Republike Srbije od 2. novembra 20101. godine, 9 decembra 2010. godine donosi rešenje.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Vojvođanska oaza Gložane, Ljudevita Dudka 23, PIB 103503822, MB 8820724 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 33.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. januar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.

Ispitno ročište se zakazuje za 17. februar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na Oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 9. decembara 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

AD "Sloga kompani"

 

3. St. broj 57/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=653

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, AD "Sloga kompani" u stečaju Burovac, dana 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 9. februar 2011. godine u 9,15 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Donimpeh international" d.o.o.

 

4St. 176/2010

 

 

 

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika u postupku stečaja nad "Donimpeh international" d.o.o., Velika Plana, Jočić Nebojša iz Požarevca, Sedam sekretara SKOJ-a 3/A.

Za stečajnog upravnika u postupku stečaja nad "Donimpeh international" d.o.o., Velika Plana, imenuje se stečajni upravnik Dragan Ristović iz Smederevske Palanke, Danteova 5.

Prvo poverilačko ročište održaće se 26. januara 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu Požarevac, sudnica 74/3.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

ZZ "Polet"

 

Posl. 4. St. broj 15/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu stečajno veće sastavljeno od sudije Radmile Radisavljević, kao predsednika stečajnog veća i sudija Tomislava Živkovića i Siniše Nedeljkovića kao članova veća u stečajnom postupku nad Polet ZZ iz Kusadka, dana 29. novembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad ZZ "Polet" u stečaju Kusadak za 21. decembar 2010. godine u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

 

 

2. St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=412

 

Privredni sud u Somboru, Zaključkom broj St. 67/2010 od 15. decembra 2010. godine zakazuje dopunsko ispitno ročište za 24. januar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

MIP "Limari i klimatizeri" DP

 

St. broj 52/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MIP+LIMARI+-+KLIMATIZERI.shtml/seo=/companyid=1473

Privredni sud u Subotici, je 13. decembra 2010. godine doneo u postupku stečaja nad MIP "Limari i klimatizeri" DP iz Subotice rešenje kojim je zakazao održavanje završnog ročišta u navedenom predmetu za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,40 časova. Ročište će se održati u sobi 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.

Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Panongrad" d.o.o.

 

St. broj 71/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici, je rešenjem St. broj 71/2010 dana 14. decembra 2010. godine u postupku stečaja nad "Panongrad" d.o.o. iz Subotice zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 17. februar 2011. godine sa početkom u 9,50 časova - kod Privrednog suda u Subotici, soba 168/2.

Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

"Soja"

08833788

St. broj 484/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1084

 

 

Privredni sud u Subotici, je rešenjem St. broj 484/2010 od 9. decembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Soja" Subotica, Braće Radića 4 - matični broj 08833788, na osnovu predloga podnetog 15. juna 2010. godine.

Stečajni postupak otvara se zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Ćopić Branka iz Subotice.

Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Soja" Subotica, u "Službenom glasniku RS", Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima.

Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 17. mart 2011. godine sa početkom u 9, 45 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.

Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastale početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 9. decembra 2010. godine.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

"Medenica"

08868395

St. broj 607/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1103

 

 

Privredni sud u Subotici, je rešenjem St. broj 607/2010 od 9. decembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Medenica" Senta, Tornjoški put 11/a, matični broj 08868395, na osnovu predloga podnetog 24. novembra 2010. godine.

Stečajni postupak otvara se zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Novaković Bogdan iz Bačke Topole.

Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Medenica" Senta, u "Službenom glasniku RS", Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima.

Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 17. mart 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.

Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 9. decembra 2010. godine.