§§  Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 24.5.2011.GODINE

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

1.

Preduzeće za knjigovodstvene i konsalting usluge Biksi, d.o.o.

20174919

50. St. broj 690/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrijević, dana 10. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 690/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad privrednim društvom Preduzeće za knjigovodstvene i konsalting usluge Biksi, d.o.o. Novi Beograd, Vinogradska 134, mat. broj 20174919, PIB 104501465.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Svjetlana Ćosović Novaković iz Beograda, Majora Branka Vukosavljevića 22.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. juni 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

2.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Sinex Co" d.o.o.

07913389

50. St. broj 2338/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrijević, dana 10. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 2338/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "Sinex Co" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum broj 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Korenić Branko, iz Novog Beograda, Nehruova 77/23.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. juni 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

3.

Akcionarsko društvo Livnica pobeda Beograd

07030380

50. St. broj 1952/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIVNICA+POBEDA.shtml/seo=/companyid=903

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 10. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 1952/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad privrednim društvom akcionarsko društvo Livnica pobeda Beograd, Bulevar kralja Aleksandra broj 435, matični broj 07030380, PIB 101725414.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. juni 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, i održaće se u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

4.

DV Dunja trans

17580159

50. St. broj 704/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, 10. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 704/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad privrednim društvom DV Dunja trans, Sopot, Kneza Miloša 35, matični broj 17580159, PIB 103468502.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, Borska 86/57.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. juni 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

5.

"Aviotech Europe" DOO

20350342

5. St. broj 2576/11

 

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2576/11 od 9. maja 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Aviotech Europe" DOO iz Beograda, Gundulićev venac 55/13, matični broj 20350342, a na predlog likvidacionog upravnika Aviotech Europe" DOO iz Beograda, od 7. aprila 2011. godine.

II - Za stečajnog upravnike imenuje se Dušan Đukić iz Beograda, Mutapova 20.

II - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 20. jun 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.

IV - Ispitno ročište određuje se za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.

V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 16. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

6.

Consseco" d.o.o.

7920857

5. St. broj 414/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 414/2011 od 16. maja 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Consseco" d.o.o. iz Beograda, Makenzijeva 53 matični broj 7920857, a na predlog stečajnog dužnika od 15. aprila 2011. godine

II Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad, iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.

III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 20. jun 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.

IV Ispitno ročište određuje se za 10. oktobar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.

V Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 16. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

7.

Fabrika vijaka "GRADAC" a.d.

 

St. broj 828/10

 

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u stečajnom postupku nad Fabrika vijaka "GRADAC" a.d. u stečaju, Zrenjanin, Pančevačka L-2/7, postupajući po izmenjenom Planu reorganizacije koji je podneo većinski vlasnik stečajnog dužnika Dušan Sekulić i stečajni poverilac "SKAP SORPORATION LIMITED", koga zastupa advokat Dejan Papić iz Zrenjanina, na osnovu odredbe člana 164. i člana 157. stav 3. Zakona o stečaju, 20. maja 2011. godine, doneo je

REŠENJE

1. Ročište za razmatranje izmenjenog predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca zakazuje se za 9. jun 2011 godine, sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 6. Privrednog suda u Valjevu, (ukoliko bude održano van zgrade suda obaveštenje će biti blagovremeno istaknuto na oglasnoj tabli i ulaznim vratima suda).

2. Stečajnom dužniku, stečajnom upravniku, svim poveriocima obuhvaćenim izmenjenim Planom, kao i svim drugim zainteresovanim licima omogućava se dostupnost radi upoznavanja sa Planom reorganizacije, svakog radnog dana počev od 4. maja 2011. godine do održavanja ročišta za razmatranje predloga izmenjenog Plana, u vremenu od 8,00 časova do 15,00 časova, u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu, soba broj 3.

3. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti izmenjenog Plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenih izmenjenim Planom i drugim zainteresovanim licima dostaviće punomoćnik predlagača advokat Dejan Papić iz Zrenjanina, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

4. Glasanja o izmenjenom Planu reorganizacije se vrši u okviru klasa poverilaca.

5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno ili neispitano stečajni sudija će izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.

Kada se glasanje obavlja pismenim putem sudu se moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica.

6. Izmenjen Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako su za izmenjen Plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.

Izmenjen Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli ovog suda i u dva visokotiražna lista.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

8.

"VIK KOMERC" d.o.o.

17184695

St. broj 537/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=777

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "VIK KOMERC" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Knez Mihailova broj 28, 18.05.2011. godine, doneo je

REŠENJE

1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka pa se ZAKLJUČUJE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "VIK KOMERC" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Knez Mihailova br. 28., matični broj 17184695, PIB 101493195, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 537/10 od 24.08.2010. godine.

2. RAZREŠAVA SE dužnosti stečajni upravnik Marko Vasiljević iz Loznice.

3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom Glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

9.

Preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina "Klanica" d.o.o.

 

St. broj 36/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Preduzece+KLANICA+doo.shtml/seo=/companyid=1037

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina "Klanica" d.o.o. Loznica, doneo je dana 12. maja 2011. godine

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina "Klanica" d.o.o Loznica, održaće se 10. 6. 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

 

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

10.

"N.J. Kompanija" d.o.o.

17445448

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "N.J. Kompanija" d.o.o. iz Knjaževca, Knjaza Miloša 11, MB 17445448, PIB 102203307, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određuje se Mihajlović Bobana licencirani stečajni upravnik iz Knjaževca.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca sa zakazuje za 15. jun 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici broj 4.

Ispitno ročište se zakazuje za 22. avgust 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 11. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

11.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Simpor"

07402295

2. St. broj 328/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 328/2011 od 16. maja 2011. godine otvoren stečajni postupak nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Simpor" Batočina, Prnjavor b.b., matični broj 07402295, PIB 101218545. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1, a u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se, licencirani stečajni upravnik Dobroslav Stojanović, iz Kragujevca, Jovana Petrovića 7/1-11, sa licencom broj 155-0265.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. jun 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

Ispitno ročište zakazuje se za 26. septembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 16. 5. 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

12.

AD "Koža"

 

1. St. 837/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Koža" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 837/2010 održati 27. juna 2011. godine u 12,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

13.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka"

07697031

2. St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1026

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. 67/2010, od 16. maja 2011. godine, zakazano dopunsko ispitno ročište, dana 20. 6. 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u sudnici 537/V, u Privrednom sudu u Kragujevcu, Trg slobode 3, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

14.

"Termoline" DOO

17550900

1. St. 335/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 335/2011 od 17. maja 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Termoline" DOO Jagodina, Bate Đurđevića 25, matični broj 17550900, PIB 103296951. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđe Ognjanović iz Kragujevca, Daničićeva 57, broj licence 155-0004. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 5. septembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 28. jun 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 17.05.2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

15.

"Beo Grand 80" DOO

 

1. St. 74/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Beo Grand 80" DOO u stečaju iz Raške, St. 74/2010, da će se dopunsko ispitno ročište po naknadno prispelim prijavama potraživanja održati 20. jun 2011. godine, u 12,00 časova, sudnica broj 5.

Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

16.

"Poljopromet" AD

 

1. St. 48/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem ST. 48/2010 u postupku stečaja koji se sprovodi nad dužnikom "Poljopromet" AD iz Kraljeva, zakazano održavanje ročišta za razmatranje i glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika podnetog od strane većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika "Amiga" DOO iz Kraljeva, za dan 6. 6. 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici broj 5.

Sa planom reorganizacije poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova, na sajtu Agencije za privredne registre i u sedištu stečajnog dužnika.

Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić potpisan punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana koji overava nadležni sud, odnosno ovlašćeni organ, ili lice. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

 

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

17.

AD "Grot"

 

St. broj 13/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Ćira Mitić, u stečajnom postupku stečajnog dužnika AD "Grot" Kriva Feja, Vranje, posle održane rasprave o obaveštenjima o ne primenjivanju usvojenog plana reorganizacije, dana 29. aprila 2011. godine, doneo je

REŠENJE

I Počev od dana prijema ovog rešenja, pa do dana njegove pravosnažnosti, sve odluke, akti i radnje direktora i upravnog odbora stečajnog dužnika AD "Grot" Kriva Feja, Vranje, podležu prethodnoj saglasnosti stečajnog upravnika, u protivnom ne proizvode pravno dejstvo.

II Danom pravnosnažnosti ovog rešenja, sva upravljačka i zastupnička prava stečajnog dužnika AD "Grot" Kriva Feja, Vranje, preuzima Agencija za privatizaciju Republike Srbije, kao stečajni upravnik, čime prestaju sva prava, obaveze i ovlašćenja direktora i upravnog odbora stečajnog dužnika.

III O eventualnom započinjanju bankrotstva stečajnog dužnika, stečajni sudija će odlučiti nakon odluke stečajnog veća povodom predloga stečajnog dužnika i podnosioca plana reorganizacije da se obustavi stečajni postupak usled izvršenja plana reorganizacije.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

18.

Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" AD

7654359

3. St. broj 150/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane "Komercijalne banke" ad Beograd, "Aik Banke" ad Niš i "Societe General Banke Srbije" ad Beograd, nad Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" AD Niš, 12 februara b.b. doneo je, dana 10. maja 2011. godine

REŠENJE

Otvara se postupak stečaja nad Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d., Niš, 12. februara b.b. matični broj 7654359, PIB 100618279.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Martinović Zoran iz Niša.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. jun 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.

Ispitno ročište zakazuje se za 28. jul 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.

Stečajni postupak je otvoren 10. maja 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.

Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

19.

DP "Nacionalšped" preduzeće za međunarodnu špediciju i eksport-imoport poslove sa p.o.

07656424

1. St. broj 465/11

 

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Nacionalšped" preduzeće za međunarodnu špediciju i eksport-imoport poslove sa p.o. iz Niša, u likvidaciji, Jovana Ristića 11, koga zastupa Agencija za privatizaciju RS u svojstvu likvidacionog upravnika preko poverenika Ljubomira Kostića, odlučujući o predlogu likvidacionog upravnika za otvaranje i zaključenje stečajnog postupka, doneo je 11. maja 2011. godine

REŠENJE

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga prezaduženosti, pa se prema stečajnom dužniku DP "Nacionalšped" preduzeće za međunarodnu špediciju i eksport-import poslove sa p.o., iz Niša, u likvidaciji, Jovana Ristića 11, matični broj 07656424, PIB 101531528, otvara stečajni postupak.

Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak prema stečajnom dužniku DP "Nacionalšped" preduzeće za međunarodnu špediciju i eksport-import poslove sa p.o., iz Niša, u likvidaciji, Jovana Ristića 11, matični broj 07656424, PIB 101531528.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

20.

"Bon chance" DOO

20222247

1. St. broj 335/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka a.d., Novi Sad, Filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku "Bon chance" DOO iz Niša, Bulevar Nemanjića 76/50, doneo je 12. maja 2011. godine

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bon chance" DOO iz Niša, Bulevar Nemanjića 76/50, matični broj 20222247 PIB 104714825.

2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

3. Imenuje se za stečajnog upravnika Predgag Kosovac iz Niša.

4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

6. Prvo poverilačko ročište biće održano 21. juna 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 11,00 časova.

7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano 27. septembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 11,00 časova.

8. Stečajni postupak otvoren je 11. maja 2011. godine, a 12. maja 2011. godine Rešenje o otvaranju istog je istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

21.

Preduzeće za proizvodnju "Sprud" DOO

20085096

1 St. broj 312/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača DP "Šljunkara" u stečaju iz Doljevca podnetog preko poverenika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS, Ljubomira Kostića, za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku Preduzeće za proizvodnju "Sprud" DOO, Aleksinački Rudnik, Ozrenska 1, doneo je, 13. maja 2011. godine

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom preduzeće za proizvodnju "Sprud" DOO, Aleksinački Rudnik, Ozrenska 1, matični broj 20085096, PIB 104206250.

2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

3. Imenuje se za stečajnog upravnika Marina Gligorijević iz Niša.

4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

6. Prvo poverilačko ročište biće održano 22. juna 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 12,00 časova.

7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano 28. septembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 12,00 časova.

8. Stečajni postupak otvoren je 12. maja 2011. godine, a dana 13. maja 2011. godine Rešenje o otvaranju istog je istaknuto na oglasnoj tabli suda.

9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

22.

IVA Co d.o.o.

06073247

1 St. broj 294/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Nišu, i to sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Raiffeisen banka a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, i IVA Co d.o.o. Aleksinac, Auto put b.b., za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku IVA Co d.o.o., Aleksinac, Auto put b.b. doneo je, 13. maja 2011. godine,

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom IVA Co d.o.o., Aleksinac, Auto put b.b., matični broj 06073247 PIB 102130814.

2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

3. Imenuje se za stečajnog upravnika Zoran Milosavljević iz Aleksinca.

4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

6. Prvo poverilačko ročište biće održano 21. juna 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.

7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano 27. septembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.

8. Stečajni postupak otvoren je 12. maja 2011. godine, a 13. maja 2011. godine Rešenje o otvaranju istog je istaknuto na oglasnoj tabli suda.

9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

23.

DGP "Moravica"

07107013

1 St. broj 1/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Nišu u stečajnom veću sastavljenom od sudije Ljiljane Pejić, predsednika veća i sudija Gorana Kontića i Vojkana Mitrovića, članova veća, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DGP "Moravica" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Ocokoljić, na završnom ročištu, doneo je, dana 11. maja 2011. godine

REŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DGP "Moravica" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 07107013, PIB 100313851.

Određuje se rezervacija novačnih sredstava u iznosu od 886.785,95 dinara za prenos u sudski depozit Osnovnog suda u Nišu - Sudska jedinica u Aleksincu.

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miloš Ocokoljić.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

24.

DP Vojvodina-marketing za istraživanje tržišta i unapređenje ekonomike poslovanja

08191905

1. St. broj 1809/10

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP Vojvodina-marketing za istraživanje tržišta i unapređenje ekonomike poslovanja Novi Sad u likvidaciji, Futoška 12, MB: 08191905, po predlogu Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika, 8. februara 2011. godine donosi

REŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DP Vojvodina-marketing za istraživanje tržišta i unapređenje ekonomike poslovanja Novi Sad u likvidaciji, Futoška 12, MB: 08191905, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Konstatuje se da stečajni dužnik nema imovinu.

Stečajni postupak se zaključuje.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

25.

DOO "Agroživ-ratarstvo"

20105445

1. St. broj 180/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, rešenjem Posl. br. 2. St. broj 180/2011 od 6. maja 2011. godine otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Agroživ-ratarstvo" Crepaja, Trg oslobođenja 9, matični broj 20105445, PIB 104183643 zbog trajne nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Kojić Milana, Sonje Marinkovića 6/29, iz Kovina. Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 13. juli 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. septembar 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva 13. jula u 2011. godine u 11,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.

Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

26.

DOO "Žitorod"

20242558

1. St. broj 194/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, Rešenjem Posl. br. 2. St. broj 194/2011 od 6. maja 2011. godine otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Žitorod" Crepaja, Trg oslobođenja 9, matični br. 20242558, PIB 104822569 zbog trajne nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Petković Mihajlo iz Kovina, Cara Lazara 56/4.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 13. juli 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. septembar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva 13. jula 2011. godine u 10,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročišta na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.

Na sednici skupštine se poziva svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 12. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

27.

DOO "Panonija"

08025100

1. St. broj 177/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, Rešenjem Posl. br. 2. St. 177/2011 od 6. maja 2011 godine otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Panonija" Crepaja, Trg oslobođenja 9, matični br. 08025100, PIB 100989492 zbog trajne nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Ćuk Milorad, Knjaza Miloša br. 35, Beograd.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 13. juli 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, ulica Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. septembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, ulica Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva 13. jula u 2011. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište na kojoj sednici će se izvršiti i zbog predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.

Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 12. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

28.

Šumadija - hladnjača DOO

17120441

St. broj 54/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=438

 

 

Privredni sud u Požarevcu, u stečajnom postupku nad Šumadija - hladnjača DOO iz Smederevske Palanke, doneo je 14. septembra 2010. godine

REŠENJE

Utvrđuje se da stečajni dužnik Šumadija - hladnjača DOO iz Smederevske Palanke Njegoševa 6, MB 17120441, PIB 101929023 nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Šumadija - hladnjača DOO iz Smederevske Palanke, Njegoševa 6, u stečaju, zaključuje.

4. St. broj 127/2010 - Iz Privrednog suda u Požarevcu. 15490

Privredni sud u Požarevcu, je svojim rešenjem St. broj 54/2010 od 11. maja 2011. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad ZZ "Pek" u stečaju iz Kučeva za 6. juni 2011. u 10,00 časova, u sudnici broj 76/III u Privrednom sudu u Požarevcu.

 

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

29.

Brodogradilište "Sava" AD

 

2. St. 24/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom, Brodogradilište "Sava" AD u stečaju, iz Mačvanske Mitrovice, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd po povereniku, Miodragu Smoljanoviću, odlučujući doneo je 17. maja 2011. godine

REŠENJE

Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Brodogradilište "Sava" AD u stečaju, iz Mačvanske Mitrovice, u stečaju i to za 6. juli 2011. godine sa početkom u 8,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

 

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

30.

G.E.P. GRADNJA - ENTERIJER - PLUS DOO

20354674

4. St. 8/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom G.E.P. GRADNJA - ENTERIJER - PLUS DOO Stara Pazova, Trg Slobode 1C-4/10, doneo je dana 17.5.2011. godine, pod posl. br. St 48/2011

REŠENJE

I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom G.E.P. GRADNJA - ENTERIJER - PLUS DOO Stara Pazova, Trg Slobode 1C-4/10 matični broj 20354674, PIB 105291080 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Miličević Jefta iz Sremske Mitrovice.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Sl. glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.

IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 21. juna 2011. godine u 10,00 časova, sudnica br. 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija br. 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.

VI Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 26. avgusta 2011. godine u 10,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.

VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli suda.

Istaknuto na oglasnu tablu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici dana 17.05.2011. godine."

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

31.

Agrokombinat "Subotica" AD

 

St. 254/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13. maja 2011. godine rešenjem St. 254/2011 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta u postupku stečaja nad Agrokombinat "Subotica" AD iz Starog Žednika za 22. septembar 2011. godine sa početom u 9,00 časova u sobi 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.

Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

32.

DGP "Proleterski put"

 

1. St. broj 48/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce DGP "Proleterski put" Požega u stečaju, da je određeno dopunsko ispitno ročište za 27. juni 2011. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba broj 53, III sprat.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

"Vršački breg" d.o.o.

 

3. St. broj 365/2010

 

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu 3. St. broj 365/10 godine od 13. maja 2011. godine, zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad "Vršački breg" d.o.o., Užice, za 17. jun 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 51/III Privrednog suda u Užicu.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

Proizvodno, prometno i uslužno d.o.o., "Irma"

17362143

6. St. 53/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu Posl. br. 6. St. 53/11 od 13. maja 2011. godine.

Usvojen je predlog dužnika i otvoren stečajni postupak nad dužnikom Proizvodno, prometno i uslužno d.o.o., "Irma" Prijepolje, Ljubiše Miodragovića bb, PIB 100809628, matični broj 17362143, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika određuje se Stojanović Milan dipl. ecc. iz Užica Riste Tešića 70.

Određuje se ispitno ročište za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sobi broj 55/III.

Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika

Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. juni 2011. godine sa početkom u 9,00 sati soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnu tablu suda 13. maja 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

35.

AD "Žitopromet"

 

2. St. broj 385/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta po prijavama poverilaca stečajnog dužnika AD "Žitopromet" - u stečaju Čačak, za 20. jun 2011. godine u 11,00 časova u ovom sudu, ul. Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

36.

Ortačko društvo za proizvodnju, promet i usluge "Grateks" o.d.

07367465

2. St. broj 395/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1188

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 395//2010 od 10. maja 2011. godine, odredio održavanje ročišta za 16. juni 2011. godine, u 14,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika Ortačko društvo za proizvodnju, promet i usluge "Grateks" o.d. u stečaju, vlasnika Jovanović Rada i dr., Čačak, Sime Sarage broj 10, MB 07367465, PIB 101294864. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, stečajni dužnik Ortačko društvo za proizvodnju, promet i usluge "Grateks" o.d. u stečaju, vlasnik Jovanović Rada i dr., Čačak, 5. aprila 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.

Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.

Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Škiljević Danilo iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

37.

DOO za proizvodnju, promet i usluge "Komet"

 

2. St. broj 362/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 362/10 od 26. aprila 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja DOO za proizvodnju, promet i usluge "Komet" - u stečaju Čačak za dan 26. maj 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 9. maja 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

38.

"Agrar trade" DOO

17433709

2. St. broj 337/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=783

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio održavanje ročišta za dan 6. jun 2011. godine u 12,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Agrar trade" DOO, u stečaju, Ivanjica, MB. 17433709, PIB 101292472. Izmenjeni plan reorganizacije je podneo stečajni dužnik "Agrar trade" DOO, Ivanjica, Lisa 15. aprila 2011. godine. Poverilac će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.

Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ii nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se Sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica u ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165., 166. i 167. Zakona o stečaju.

Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milutin Obradović, iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.

 

Izvor: Redakcija, 24.5.2011.