STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.12.2010. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Kremen halo gradnja"

7459904

13. St. broj 2590/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1050

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 13. St. br. 2590/2010 od 18. novembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad "Kremen halo gradnja" Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 119/VII, matični broj 7459904, po predlogu stečajnog poverioca "Astra banka" a.d. u stečaju, Beograd, a saglasno obaveštenju Narodne banke Srbije da je označeno pravno lice obustavilo plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine sa stanjem na dan 31. marta 2010. godine.

Za stečajnog upravnika je imenovan Goran Laban iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 15/32.

Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđenja i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Naloženo je zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu, sa poslovnim prostorom preduzeća, na dalje čuvanje i upravljanje.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika, određeno je za 5. januar 2011. godine, u 11,30 časova, a koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 229/II.

Ispitno ročište zakazano je za 6. april 2011. godine, u 12,00 časova, koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 229/III.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 24. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Amaxus" d.o.o.

 

6. St. broj 238/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=129

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 6. St. broj 238/10 od 21. decembra 2010. godine obustavio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Amaxus" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Ustanička 64.

Istim rešenjem nastavljen je postupak stečaja protiv stečajne mase "Amaxus " d.o.o. iz Beograda, Ustanička 64.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 21. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Privredno društvo za trgovinu "Centro union" d.o.o.

17333305

50. St. broj 4795/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 22. decembra 2010. godine doneo je rešenje 50. St. broj 4795/10 kojim se otvara stečajni postupak nad Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o. Beograd, Gandijeva 23A/3, PIB 100208439, matični broj 17333305.

II - Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III - Za stečajnog upravnika imenuje se Radović Miroska iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.

IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V - Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2011. godine u 9,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

VI - Pravo poverilačko ročište ne kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. januar 2011. godine u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 23. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Ključ trade" d.o.o.

6325955

5. St. broj 1476/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1149

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KLJUC+TRADE.shtml/seo=/companyid=28816

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. 1476/2010 od 13. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ključ trade" d.o.o. iz Beograda, Sarajevska 25 matični broj 6325955, PIB 100278503, a na predlog poverioca Marfin bank a.d. Beograd, od 23. juna 2010. godine.

II - Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.

III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 24. januar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.

IV - Ispitno ročište određuje se za 9. maj 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.

V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 16. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Candyco Korporacija" d.o.o.

7767129

5. St. broj 2716/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2716/10 od 8. decembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Candyco Korporacija" d.o.o. iz Beograda, Kapetan Mišina 12, matični broj 7767129, PIB 100065954, a na predlog poverioca Jumbes banka a.d., Beograd, od 8. decembra 2010. godine.

II - Za stečajnog upravnika imenuje se Ćosović-Novaković Svjetlana iz Beograda, Majora Branka Vukosavljevića 22.

III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 7. februar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.

IV - Ispitno ročište određuje se za 4. maj 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 208, drugi sprat.

V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI - Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 10. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Društvo za građevinarstvo, projektovanje i trgovinu "Housing" d.o.o.

06329586

3 St. broj 273/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1136

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 3. St. broj 273/2010 od 3. decembra 2010. godine otvorio je postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za građevinarstvo, projektovanje i trgovinu "Housing" d.o.o., iz Beograda, Vojvode Vlahovića 1, matični broj 06329586, PIB 102007669, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoslav Milošević iz Beograda - Ralja, Dušana Puhača 38.

Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačena kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ispitno ročište se zakazuje za 23. maj 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, prvi sprat.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za: 12. januar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 24. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Lora" d.o.o.

065492268

22. St. broj 2368/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zorica Tucakov, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Lora" d.o.o., iz Beograda, Aleksinačkih rudara 81/17, doneo je 26. novembra 2010. godine rešenje 22. St. broj 2368/2010 kojim se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Lora" d.o.o., iz Beograda, Aleksinačkih rudara 81/17, PIB 10083201, Matični broj 065492268 i po pravosnažnosti rešenja naloženo je NBS - Odseku za prinudnu naplatu Kragujevac da ugasi račun stečajnog dužnika 205-162050-05 kod "Komercijalne banke" a.d. i Agenciji za registraciju privrednih subjekata da briše stečajnog dužnika iz registra.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

MP "Energo-kontakt"

17198726

XIII St. broj 2690/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1035

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem XIII St. 2690/2010 od 26. novembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad MP "Energo-kontakt" Beograd, Senjačka 44a, matični broj 17198726, PIB br. 100372714, po predlogu stečajnog poverilaca 1. Preduzeće za trgovinu, eksport-import "Velauto investment" d.o.o., Beograd, čiji je punomoćnik Matić Milorad, advokat iz Beograda, Resavska 26a, 2. Banka "Poštanska štedionica" a.d. Beograd, čiji je punomoćnik Jovanović Branko, advokat iz Beograda, Svetozara Markovića 46/3, 3. "Cleijen BV" iz Holandije, čiji je punomoćnik Dragan Karanović, advokat iz Novog Beograda, 4. Brokersko-dilersko društvo "MV Investments" Novi Sad, čiji je punomoćnik Dragan Karanović, advokat iz Novog Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 115e.

Za stečajnog upravnika je imenovan Srdanović Milorad iz Novog Beograda.

pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Naloženo je zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom i to u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu, sa poslovnim prostorom preduzeća, na dalje čuvanje i upravljanje.

prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika, određeno je za 5. januar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 229/II.

Ispitno ročište zakazano je za 6. april 2011. godine u 12,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 229/II.

Rešenje o otvaranju postupka stečaja je istaknuto na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol - ELP" d.o.o.

20053313

45. St. broj 4663/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača 1. Elmont Bled DD; Slovenija, koga zastupa advokat Dalibor Strnad iz Beograda, Ustanička 12, prvi ulaz i 2. predlagača - st. dužnika Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol - ELP" d.o.o. Beograd, Trg Republika 3/2 koga zastupaju advokati Miloš Marković i Vojislav Ilić iz Beograda, Aleksandra Kostića 15a, za pokretanje stečaja nad Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol - ELP" d.o.o. Beograd, u predmetu 45 P. broj 4663/2010. godine doneo je na ročištu 17. decembra 2010. godine

REŠENJE

I. Otvara se postupak stečaja nad Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol - ELP" d.o.o. Beograd, Trg Republika 3/II matični broj 20053313, PIB 103921401 po predlogu stečajnog poverioca Elmont Bled DD, Bled, Slovenija, i po predlogu stečajnog dužnika Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol - ELP" d.o.o. Beograd.

II. Za stečajnog upravnika određuje se Branko Jugović iz Beograda, Požeška 37.

III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. januar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

V. Ispitno ročište određuje se za 8. april 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Metal-Banjani" d.o.o.

 

St. broj 318/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Metal-Banjani" d.o.o. u stečaju iz Banjana, doneo je 21. decembra 2010. godine sledeće rešenje

Završeno ročište nad "Metal-Banjani" d.o.o. u stečaju iz Banjana, zakazuje se za 1. februar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova.

Ročište će se održati u Privrednom sudu u Valjevu, u sudnici broj 17.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu suda 21. decembra 2010. godine.

Ovaj oglas ima služiti poveriocima, predlagaču i stečajnom upravniku umesto poziva.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema istog PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

D.o.o., "Montaža-petrol"

20257547

2. St. broj 491/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1105

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 491/2010 od 16. decembra 2010. godine, otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Montaža-petrol" iz Zrenjanina, Beogradska broj 11-13, mat. broj 20257547, PIB 104869365.

Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.

Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Sudarov Slobodan iz Kikinde, Nikole Francuskog broj 98.

Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 26. januara 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sobi broj 56/I.

Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 20. aprila 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sobi broj 56/I, (shodno članu 72.)

Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 16. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Privatno preduzeće za posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u zemlji i inostranstvu "Sistem alpen" d.o.o.

07632231

1. St. broj 125/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=406

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 125/2010 od 15. decembra 2010. godine zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privatno preduzeće za posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u zemlji i inostranstvu "Sistem alpen" d.o.o. Kragujevac, Miše Pijade 10, matični broj 07632231, iz razloga što je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka. Nalaže se Agenciji za privredne registre u Beogradu da po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda 15. decembra 2010. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Predrag Janković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0255. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, za Privredni apelacioni sud Beograd u dovoljnom broju primerka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Proizvodno i vinarsko preduzeće "Vino produkt Irig" d.o.o.

 

1. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajni poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Proizvodno i vinarskim preduzećem "Vino produkt Irig" d.o.o. Donja Mutnica, 1. St. broj 143/2010 održati 24. januara 2011. godine u 12,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Kragujevcu, sudnica broj 533.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge "Fabrika stočne hrane - MAG" d.o.o.

17475703

II. St. broj 240/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

17475703

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II. St. broj 240/10 od 22. decembra 2010. godine obustavljen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge "Fabrika stočne hrane - MAG" d.o.o. Paraćin, Vidovdanska 4, MB 17475703, PIB 102712822, otvoren rešenjem ovog suda

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "N. P. Building group"

20116617

1. St. broj 974/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1124

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 974/2010 od 23. decembra 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "N. P. Building group" Kragujevac, Kralja Petra Prvog 31, matični broj 20116617, PIB 104238273. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasiljević Jelena iz Kragujevca, Avalska 15 b, broj licence 155-0338. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 20. april 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 11. februar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevca, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli suda sa datumom 23. decembra 2010. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beogradu, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Jugocoop"

7319339

St. broj 68/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1098

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+JUGOKOOP+EKSPORT+-+IMPORT.shtml/seo=/companyid=842

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Jugocoop" iz Bujanovca, Industrijska zona b.b., matični broj 7319339, PIB broj 100975647, tekući račun broj 160-171981-76, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Alpha bank Srbija AD Beograd, Kralja Milana 11, koju zastupa Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, 14. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 1. februar 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici broj 2.

Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

AD "Jugorendgen"

 

1. St. broj 988/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Jugorendgen" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni poverilac Aca Nikolić, doneo je 21. decembra 2010. godine

REŠENJE

1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu i reorganizaciji stečajnog dužnika AD "Jugorendgen" u stečaju iz Niša zakazuje se za 19. januar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.

2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.

3. Zainteresovana lica mogu dati primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

4. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Trgovinsko preduzeće za promet robe na malo i veliko "7. oktobar" sa p.o.

07211511

1. St. broj 41/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=159

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/7.+OKTOBAR.shtml/seo=/companyid=14053

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće za promet robe na malo i veliko "7. oktobar" sa p.o. u stečaju iz Žitnog Potoka, Ratka Pavlovića b.b., koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Milana Strugarevića iz Prokuplja, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 17. decembra 2010. godine za zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, 20. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće za promet robe na malo i veliko "7. oktobar" sa p.o. u stečaju iz Žitnog Potoka, Ratka Pavlovića b.b., matični broj 07211511, PIB 1000952729.

Nalaže se stečajnom upravniku da iz sredstava stečajnog dužnika pokrije nastale troškove.

Nalaže se stečajnom upravniku da ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka preostanu sredstva, ista uplati u budžet Republike Srbije.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

B.M.B. - Agent Novi Sad

8729352

1. St. broj 1695/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, pod sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom B.M.B. - Agent Novi Sad, Jaše Tomića 13a, MB: 8729352, PIB: 102308349, po predlogu Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" a.d. Niš, Nile Pašića 42, Glavna filijala Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 10. decembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom B.M.B. - Agent Novi Sad, Jaše Tomića 13a, MB: 8729352, PIB: 102308349 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Bajić Nebojša iz Novog Sada, Ilije Birčanina 41/5.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 18. januar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.

Ispitno ročište se zakazuje za 4. mart 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 10. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Yupell a.d.

08776008

1. St. broj 246/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=428

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Yupell a.d. Novi Sad, u stečaju, Njegoševa 4, MB 08776008, po predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, 21. decembra 2010. godine donosi

Zakazuje se završno ročište za 2. februar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju sudnica 7.

Poziva se stečajni upravnik Predrag Stojković da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.

Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja uplati iznos od 2.860,00 dinara na ime troškova objavljivanja zakazivanja završnog ročišta u "Službenom glasniku RS", na račun broj 160-14944-58 Banca Intesa a.d.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Vukolić oil"

08817707

1. St. broj 2/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, u Veću sastavljenom od sudije Vladislava Kurteka, kao predsednika Veća, te sudija Gorana Crevara i Gordane Vojnović-Jovanović kao članova Veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vukolić oil" Novi Sad u stečaju, MB: 08817707, doneo je 9. decembra 2010. godine

REŠENJE

Zakazuje se završno ročište 2. februar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.

Poziva se stečajni upravnik Jasmina Mašulović da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.

Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki i u kojoj protivvrednosti EUR-a po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Zvezda film" a.d.

08066426

2. St. broj 1765/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1132

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Zvezda film" a.d. Novi Sad, u stečaju, Trg slobode 2, MB 08066426, PIB 101706063 po predlogu predlagača Stevana Župunskog iz Novog Sada, Drage Spasić 2, koga zastupa Pušara Milan, advokat u Novom Sadu, rešenje

Usvaja se predlog predlagača Stevana Župunskog iz Novog Sada, Drage Spasić 2, za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Zvezda film" a.d. Novi Sad, Trg slobode 2, MB 08066426, PIB 101706063 stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom člana 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen i u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 7. februar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u Privrednom sud u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 31. mart 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu ovog suda na dan 21. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Euro auto" d.o.o. za trgovinu usluge eksport-import

08757399

1. St. broj 351/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=495

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad dužnikom "Euro auto" d.o.o. za trgovinu usluge eksport-import, Novi Sad u stečaju, Milana Glumca 6., MB 08757399, po predlogu poverioca "Volks banka" a.d. Novi Beograd, Bulevar M. Pupina 165/g., dana 22. decembra 2010. godine donosi rešenje

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 8. decembra 2010. godine.

Naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 65.000,00 dinara, dok se nagrada za stečajnog upravnika utvrđuje u konačnom iznosu od 224.667,69 dinara.

Isplata naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euro auto" d.o.o. za trgovinu i usluge eksport-import, Novi Sad, u stečaju, Milana Glumca 6., MB 08757399 - se zaključuje.

Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 2.860,00 dinara u "Službenom glasniku RS", (br. računa 160-14944-58 Banca Intesa a.d.)

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Kompanija "Welt-kette" d.o.o.

17498550

II St. broj 517/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Kompanija "Welt-kette" d.o.o., iz Padine, Moše Pijade br. 67, matični broj 17498550, PIB 102855976, da je rešenjem stečajnog sudije St. br. 517/2010 od 20. decembra 2010. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od njihove dospelosti.

Za stečajnog upravnika imenovana je Milana Kojić, diplomirani ekonomista iz Kovina, Sonje Marinković 6/29, licencirani stečajni upravnik, broj licence 2029.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 15. aprila 2011. godine u 11,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Prvo poverilačko ročište održaće se 4. februara 2011. godine u 12,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 4. februar 2010. godine u 12,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu 23. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP PTK "Jedinstvo"

 

3. St. broj 592/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PTK+JEDINSTVO.shtml/seo=/companyid=22184

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, DP PTK "Jedinstvo" u stečaju Aleksandrovac, 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 12. april 2011. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Poljoprivredna zadruga "Stig"

 

3. St. broj 65/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Poljoprivredna zadruga "Stig" u stečaju Boževac, 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 9. februar 2011. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Biotica"

 

3. St. broj 90/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, DOO "Biotica" u stečaju Smederevska Palanka, 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 9. februar 2011. godine u 9,45 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Kej"

 

3. St. broj 76/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, DOO "Kej" u stečaju Osanica, 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 9. februar 2011. godine u 9,30 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

D.o.o. "Invest Stig"

 

3. St. broj 154/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić, na ročištu radi ispitivanja potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, d.o.o. "Invest Stig" u stečaju Požarevac, 10. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Da se ročište za ispitivanje potraživanja ne drži, a naredno zakazuje za 5. april 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica br. 72/III.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

IGM "Morava"

 

St. broj 41/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MORAVA+IGM.shtml/seo=/companyid=740

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 41/2010 od 24. decembra 2010. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad IGM "Morava" u stečaju iz Požarevca za 2. februar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici br. 76/III u Privrednom sudu Požarevac.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

PD "Concrete"

 

5. St. broj 39/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu, je svojim rešenjem 5. St. broj 39/2010 od 25. decembra 2010. godine, odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad PD "Concrete" u stečaju iz Požarevca za 21. januar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici br. 76/III u Privrednom sudu Požarevac.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Veterinarska stanica Šid" a.d.

0816747

St. broj 523/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovog suda Dragici Gačić-Petković, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Veterinarska stanica Šid" a.d., iz Šida, Cara Dušana 56, doneo je 21. decembra 2010. godine

REŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Veterinarska stanica Šid" a.d., iz Šida, Cara Dušana 56, MB 0816747, PIB 100928192, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23/VI.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Prijave potraživanja mogu se podneti i po isteku roka iz stava 2. ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave. Ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će biti odbačena.

Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 28. januar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica broj 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 15. april 2011. godine u 8,30 časova, sudnica broj 14/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda 21. decembra 2010. godine.

Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom isticanja na oglasnu tablu Suda.

Ukidaju se mere obezbeđenja određene u prethodnom postupku po rešenju ovog suda.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

AD "Minpres"

 

St. broj 61/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MINPRES+-+nekada+Minpres%2C+Nis.shtml/seo=/companyid=9753

 

Privredni sud u Subotici je 16. decembra 2010. godine u postupku stečaja St. 61/2010 - AD "Minpres" Subotica zakazao održavanje ročišta radi razmatranja i glasanja po predloženom planu reorganizacije podnosioca poverioca "Euro gas" d.o.o. i drugi iz Subotice za 27. januara 2011. godine sa početkom u 9,40 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.

Obaveštavaju se poverioca i stranke da uvid u plan reorganizacije mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 12,30 časova u sobi 172/2 - Privredni sud u Subotici, Senćanski put br. 1.

Objavljivanjem oglasa u "Službeni glasnik RS", Beograd i na oglasnoj tabli suda smatraju se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

PP "Mina"

08265640

St. broj 40/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. broj 40/2010 od 16. decembra 2010. godine utvrdio da stečajni dužnik PP "Mina" Lovćenac, Bude Tomovića 8, na dan 31. oktobra 2010. godine raspolaže imovinom u iznosu od 229.237,18 dinara.

Preostali novčani iznos od 229.237,18 dinara raspodeljuju se na sledeći način:

- troškovi stečajnog postupka - nenamireni i rezervisani 119.647,25 dinara,

- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifi broj 22. tačka 1. 15.000,00 dinara,

- nagrada stečajnog upravnika 94.589,93 dinara.

Usvaja se završni račun stečajnog upravnika Jelić Ljubiše u postupku stečaja nad PP "Mina" Lovćenac, Bude Tomovića 8.

Zaključuje se stečajni postupak nad PP "Mina" Lovćenac, Bude Tomovića 8 - matični broj 08265640.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnu nadležnost.

Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

35.

"Simex" d.o.o.

 

St. broj 94/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=185

 

 

Privredni sud u Subotici, je 15. decembra 2010. godine u postupku stečaja nad "Simex" d.o.o. Subotica - poslovni St. broj 94/2010 zakazao održavanje ročišta radi razmatranja predložnog plana reorganizacije od 10. decembra 2010. godine i ročišta radi glasanja po predloženom planu reorganizacije od 10. decembra 2010. godine za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,20 časova u sobi 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.

Plan reorganizacije podneli su stečajni poverioci "Simex gradnja" d.o.o. Subotica, "Ždrijepčeva krv" d.o.o. Podgorica "Vinoproduk-Čoka" d.o.o. Čoka "Su class" d.o.o. Subotica, "Dekor" d.o.o. Subotica "Vinarija Čoka" d.o.o. Subotica, "Zlatibor voda" d.o.o. Čajetina, "Alfa realty" d.o.o. Subotica, AD "Higlo" Horgoš, "Simonna" d.o.o. Subotica, "Vrenje špiritana" d.o.o. Beograd, "Pan alko promet" d.o.o. Subotica, "Simexgroup" d.o.o. Subotica i vlasnik stečajnog dužnika Dragan Simović iz Subotice Jurija Gagarina 3 - kao ovlašćeni predlagači.

Obaveštavaju se poverioci i stranke da uvid u plan reorganizacije od 10. decembra 2010. godine mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 12,30 časova u sobi 172/2 - Privredni sud u Subotici, Senćanski put 1.

Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", Beograd, na sajtu APR Beograd i na oglasnoj tabli smatraju se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

36.

"Libra" Omladinska zadruga

20376783

St. broj 625/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1128

 

 

Privredni sud u Subotici, je rešenjem St. broj 625/2010 od 16. decembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Libra" Omladinska zadruga iz Subotice, Majšanski put 39 - matični broj 20376783, na osnovu predloga podnetog dana 8. decembra 2010. godine zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika imenuje se Doko Miroslav iz Subotice.

Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Libra" Omladinska zadruga iz Subotice, Majšanski put 39 - matični broj 20376783 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 17. mart 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 27. januar 2011. godine sa početkom u 9,10 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 16. decembra 2010. godine.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

37.

Industrija konfekcije, dugmadi i šnala "Iris" a.d.

 

4. St. broj 58/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IRIS.shtml/seo=/companyid=495

 

Privredni sud u Užicu, od 24. decembra 2010. godine zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja Posl. broj 4. St. 58/10 nad Industrija konfekcije, dugmadi i šnala "Iris" a.d. u stečaju iz Prijepolja za 11. februar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova.

Oglas o zakazivanju nastavka ispitnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu dana 24. decembra 2010. godine.

Ovo obaveštenje poveriocima ima služiti umesto poziva.