Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Propis

RS

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009 i 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. DECEMBRA 2010. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. DECEMBRA 2010. GODINE - "Reserve" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U HERCEG NOVOM, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SANTA LUSIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SENT VINSENT I GRENADINA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA ZA IZRAČUNAVANJE CENA PRISTUPA I KORIŠĆENJA SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 18/2007, 116/2008 i 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA ZA IZRAČUNAVANJE CENA PRISTUPA I KORIŠĆENJA SISTEMA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 1/2007, 116/2008 i 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU MESTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR ŽIVOTINJA, MESTA ZA ODMOR I KONTROLNE STANICE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2010 i 11/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O NAČINU SKLADIŠTENJA, PAKOVANJA I OBELEŽAVANJA OPASNOG OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O POSEBNOJ OBUCI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA PEDAGOŠKOG ASISTENTA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU POTVRDE O VOLONTIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O VOLONTIRANJU I PODNOŠENJU IZVEŠTAJA O VOLONTIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA REGISTROVANA ZA IZVOĐENJE POSEBNE OBUKE ZA LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 1.10.2010. godine)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

UREDBA O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

RS

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

g.BG

INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010 i 39/2010)

08/12/2010

08/12/2010

Propis

g.BG

PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010 i 39/2010)

08/12/2010

08/12/2010