§§  Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.4.2011. GODINE

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

1.

LG-produkt Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost

17382799

10. St. broj 166/10

 

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 166/10 od 1. aprila 2011. godine, usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika stečajnog dužnika LG-produkt Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20 od 14. marta 2011. godine.

II Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase na dan 1. april 2011. godine u iznosu od 13.261,53 dinara na ime troškova stečajnog postupka - I isplatni red u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika od 14. marta 2011. godine.

III Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Jasmini Ostojić iz Beograda, Ljube Didića 40, u bruto iznosu od 0,00 dinara, i odobrava joj se isplata neisplaćenog dela konačne nagrade u bruto iznosu od 0,00 dinara.

IV Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom LG-product Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20 matični broj: 17382799, PIB 100137200.

V Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika, LG-product Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20.

VI - Nalaže se NBS - OPN filijala Kragujevac da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika LG-product Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20 kod "Pro credit bank" a.d. Beograd, broj 220-101-292-20.

VII Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Čukarica, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB 100137200.

VIII Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata stečajnog dužnika LG-product Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, sa matičnim brojem 17382799.

IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka sačini završni tečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.

X - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 6. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

2.

Društveno preduzeće "Energetika inženjering" sa p.o.

07454716

50. St. broj 4889/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ENERGETIKA+INZENJERING.shtml/seo=/companyid=7074

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 4. aprila 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 4889/2010 kojim se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem "Energetika inženjering" sa p.o., iz Beograda, u stečaju, Bulevar JNA 142/144, PIB 100377647, matični broj 07454716.

Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 4. april 2011. godine u 9,30 časova.

Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na depozitnom računu stečajnog Privrednog suda u Beogradu broj konta 135680 pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka o čemu će biti doneta posebna odluka.

Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Društveno preduzeće "Energetika inženjering" sa p.o., u stečaju, iz Beograda, Bulevar JNA 142/144, PIB 100377647, matični broj: 07454716.

Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika 205-18018-63 kod Komercijalne banke a.d. Beograd.

Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 07454716.

Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100377647.

Po pravosnažnosti rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom II ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privredne registre - Centar za stečaj.

Oglas o zaključenju stečajnog postupka istaknut je na oglasnu tablu suda 4. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

3.

Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o.

7844611

50 St. 2664/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 4. aprila 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 2664/2010 kojim se otvara stečajni postupak nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. Beograd, Ugrinovci, XXV nova broj 73, matični broj 7844611 PIB 100395761.

Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Ivan Stanković iz Beograda, Gorenjska 15.

Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ispitno ročište se određuje za 16. juni 2011. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. maj 2011. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnu tablu suda 5. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

4.

Preduzeće za projektovanje, proizvodnju i opremanje "Belim group" d.o.o.

 

15. St. broj 245/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 15-ST-245/2010 od 7. aprila 2011. godine obustavio postupak stečaja nad: Preduzećem za projektovanje, proizvodnju i opremanje "Belim group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Svetozara Miletića 16.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

5.

Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol-ELP GAS" d.o.o.

20141749

45. St. broj 2337/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka predlagača "Komercijalna banka" AD, Beograd, Svetog Save 14, nad dužnikom Društvo za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol-ELP GAS" d.o.o., Beograd, Trg republike 3/5, broj 45 St. broj 2337 doneo je 7. aprila 2011. godine rešenje.

I. Otvara se postupak stečaja nad Društvom za trgovinu i usluge "Euroluxpetrol-ELP GAS" d.o.o., Beograd, Trg republike 3/5, matični broj 20141749, PIB 104469772 po predlogu predlagača "Komercijalna banka" AD, Svetog Save 14.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Jugović, iz Beograda.

III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 12. maj 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

V. Ispitno ročište određuje se za 30. jun 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

6.

AM "Spiritclassics" d.o.o.

17308033

6. St. broj 398/10

 

 

 

 

I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom AM "Spiritclassics" d.o.o. iz Beograda, Bul. Mihajla Pupina 183.

II. Ispitno ročište zakazano za 9. decembar 2010. godine, otkazuje se kao nepotrebno.

III. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nestale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplatiti u budžet Republike Srbije.

IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre, Brankova 25, da izbriše brisanje stečajnog dužnika AM "Spiritclassics" d.o.o. iz Beograda, Bul. Mihajla Pupina 183.

V. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun sada stečajnog dužnika 160-343031-56 koji se vodi kod Banka Intesa a.d. Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.

VI. Nalaže se Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17308033.

VII. Nalaže se poreskoj upravi da ugasi PIB 100833079 stečajnog dužnika.

VIII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom 2. ovog rešenja sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Gospić Raška.

IX. Isti oglas se objavljuje u "Službenom glasniku RS", danom donošenja.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

7.

Preduzeće za unutrašnju trgovinu "Đukop" d.o.o.

17237683

25. St. broj 3828/10

 

 

 

 

I Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za unutrašnju trgovinu "Đukop" d.o.o. iz Beograda, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž, matični broj 17237683, PIN 100136439.

II Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzećem za unutrašnju trgovinu "Đukop" d.o.o. iz Beograda, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž, matični broj 17237683, PIN 100136439.

III Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17237683.

IV Nalaže se Poreskoj upravi, odeljenje Novi Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 101743451.

V Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika "Đukop" d.o.o. iz Beograda, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž, određeno je za 16. maj 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239.

VI Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragoslava Bakića iz Beograda.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

8.

"Dibek" Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu

 

10. St. broj 55/10

 

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 55/10 od 5. aprila 2011. godine, određuje završno ročište nad "Dibek" Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu u stečaju iz Beograda, Studentski trg 4, donelo je dana na kome se:

1. raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika,

2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,

3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,

4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,

5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika,

II Završno ročište će se održati 25. maja 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210/II sa početkom u 9,00 časova.

III. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

IV. Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu počev od 6. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

9.

Holding korporacija Best komerc d.o.o. za proizvodnju, promet i marketing

07462760

45. St. broj 4553/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka predlagača NLB Interfinanz Ag Cirih, Švajcarska nad dužnikom HK "Best komerc" d.o.o. za proizvodnju, promet i marketing, Zemun, Ugrinovačka broj 227b, doneo je 14. aprila 2011. godine u predmetu 45 St. broj 4553/2010

REŠENJE

I. Otvara se postupak stečaja nad Holding korporacijom Best komerc d.o.o. za proizvodnju, promet i marketing, iz Zemuna, ul. Ugrinovačka broj 227b, matični broj 07462760, PIB 100196995 po predlogu predlagača NLB Interfinanz Ag Cirih, Švajcarska.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Srdanović iz Novog Beograda, Otona Župančića 36/71.

III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 19. maja 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2.

V. Ispitno ročište određuje se za 30. juna 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2.

VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

10.

"Perović Vladimir i Partner" o.d.

 

42. St. broj 2463/10

 

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2463/2010 od 12. novembra 2010. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Perović Vladimir i Partner" o.d., iz Beograda, Vidikovački venac 29.

II. Nastavak prvog poverilačkog ročišta na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 10. jun 2011. godine u 9,50 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

III Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

11.

"Elan promet"

7740042

46. St. broj 2674/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, oglašava rešenje 46-St-2674/2010 od 15. aprila 2011. godine, kojim ispravlja rešenje 46-St-2674/2010 od 11. januara 2011. godine, a kojim je izvršena ispravka rešenja od 26. novembra 2010. godine, a kojim je usvojen predlog predlagača - poverioca "Banka poštanska štedionica" a.d. Beograd, Kraljice Marije 3, za pokretanje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Elan promet" iz Beograda, Lenjinov bulevar 137, matični broj 7740042, PIB 100830738, i to u stavu VI i stavu VII izreke rešenja tako što:

- u stavu VI umesto Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. marta 2011. godine u 10,00 časova, treba da stoji određuje se za 24. maj 2011. godine u 8,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2;

- u stavu VII umesto Ispitno ročište zakazuje se za 15. april 2011. godine u 8,00 časova, treba da stoji određuje se za 24. maj 2011. godine u 8,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2, dok u ostalom delu rešenje ostaje nepromenjeno.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

12.

"NODEL" DOO

06118780

St. broj 25/11

 

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "NODEL" DOO iz Lajkovca, dana 13.4.2011. godine, doneo je

REŠENJE

Predlog "Banca Intesa" AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka, nad "NODEL" DOO iz Lajkovca usvaja se.

I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "NODEL" DOO iz Lajkovca, ul. Beogradska bb, matični broj 06118780, PIB 101343740.

II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.

III. Za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, ul. Jože Šćurle br. 18a.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.

V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Ispitno ročište će se održati dana 25. 7. 2011. godine. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.

VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 16. 5. 2011. godine. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.

VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 16. 5. 2011. godine. sa početkom u 11:00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17

IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 13. 4. 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

13.

Akcionarsko društvo za trgovinu "Strela - Komerc" d.o.o.

7274050

St. broj 128/11

 

 

 

 

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za trgovinu "Strela - Komerc" d.o.o. iz Valjeva, Mirka Obradovića 5, matični broj 7274050 PIB 101899180 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinkovića 7.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 8. 8. 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 19. 5. 2011. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 13. 4. 2011. godine.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

14.

"Vimih trade" d.o.o.

20058293

St. broj 22/11

 

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "Vimih trade" d.o.o. Valjevo, Alekse Dundića b.b., 12. aprila 2011. godine, doneo je

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Vimih trade" d.o.o. Valjevo, Alekse Dundića b.b., matični broj 20058293, PIB 1039663983, zbog prezaduženosti preduzeća.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Nikola Basta iz Zemuna Joze Šćure 18-a.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 6. 9. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 19. 5. 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.

Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 12. 4. 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

15.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport-import "Omega-Promet" d.o.o.

17553755

St. broj 117/11

 

 

 

 

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport-import "Omega-Promet" d.o.o. iz Šapca, Pocerska b.b., matični broj 17553755 PIB 103400162 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Vuković Milovan iz Riđaka, Vladimirci.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 8. 8. 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 19. 5. 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 13. 4. 2011. godine.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

16.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac" DOO

17039717

ST broj 21/11

 

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac" DOO, Šabac, Uskočka 27, doneo je dana 14. aprila 2011. godine

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Dobravac" DOO, Šabac, Uskočka 27, matični broj 17039717 PIB 100125820 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Rafailović Milijan, Valjevo, Milovana Glišića 13.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 8. avgusta 2011. godine sa početkom u 10 00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici br. 20 .

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 20. maja 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici br. 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 14. aprila 2011. godine.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Sl. glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

 

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

17.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex-015" DOO

20216646

St. broj 146/11

 

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad dužnikom dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex-015" DOO, Jelenča, doneo je dana 14. aprila 2011. godine

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex-015" DOO, Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646 PIB 104697185 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Stajić Branislav, Mali Zvornik, ul. Drinska br. 4

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 8. avgust 2011. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici br. 20 .

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 20. maja 2011. godine sa početkom u 10 30 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici br. 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 14. aprila 2011. godine.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Sl. glasniku" RS i dnevnom listu "Danas".

 

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

18.

DOO "Elektrokrajina"

07630727

2. St. broj 117/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ELEKTROKRAJINA.shtml/seo=/companyid=15073

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DOO "Elektrokrajina" iz Bora, Zeleni bulevar 19, PIB 100567425, MB 07630727.

Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga, trajne nesposobnosti plaćanja kod dužnika DOO "Elektrokrajina" iz Bora, iz čl. 11. st. 3. tač. 1. Zakona o stečaju.

Utvrđuje se da postoji interes st. dužnika za sprovođenje st. postupka.

Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograda.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici st. dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 13. maj 2011. godine u 12,30 časova.

Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja 23. avgust 2011. godine, u 12,00 časova.

Pisani otpravak rešenja objaviti na Oglasnoj tabli suda, i dostaviti napred navedenom poveriocu, dužniku preko Oglasne table i APR.

 

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

19.

DOO "Porcelan Zaječar"

 

St. broj 406/10

 

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru o to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Porcelan Zaječar" iz Zaječara u stečaju, 30. marta 2011. godine doneo je

REŠENJE

Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 27. maj 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 7.

Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe ispitnom ročištu.

 

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

20.

DOO Đokić company

8538514

1. St. broj 2/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Zrenjaninu rešenjem od 30. marta 2011. godine usvojio je predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Fond za razvoj Republike Srbije iz Niša Hypo alpe adria bank iz Beograda i otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Đokić company iz Zrenjanina, matični broj 8538514, PIB 100903265

Stečajni postupak pokreće se primenom odredbe člana 11 stav 2 tačka 1 Zakona o stečaju obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.

Imenovano za stečajnog upravnika Panić Tihomir iz Kikinde Svetosavska 17/II.

Pozivaju se stečajni poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Zakazuje se ročište za razmatranje finansijskog izveštaja - prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. maj 2011. godine sa početkom u 9,00 časova i ročište će se održati u zgradi suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 53.

Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja ispitno ročište za dan 13. juli 2011. godine sa početkom u 10,00 časova i ročište će se održati u zgradi suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 53.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 30 marta 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

21.

AD Industrija izolacionih materijala "Izolma"

 

1. St. 12/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, predsednik stečajnog veća i sudije Radisav Obradović i Vukica Dobrivojević, članovi veća, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog dužnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Industrija izolacionih materijala "Izolma" Rača, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 12/2010, održati dana 10. maja 2011. god. u 10,30 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 537/V.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

22.

"Silver-Inžinjering Biro" DOO

06090770

2. St. 35/2011

 

 

 

 

Usvaja se predlog Fonda za razvoj RS kao predlagača podnet 30. marta 2011. godine pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Silver-Inžinjering Biro" DOO Aranđelovac, Maksima Gorkog 25/A, matični broj 06090770, PIB 100996985. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Branko Perić, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Vojvode Putnika 22, sa licencom broj 155-0014. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. maj 2011. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 16. avgust 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V. Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 15. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

23.

"Depar KG" DOO

20032090

2. St. 232/2011

 

 

 

 

Usvaja se predlog stečajnog dužnika kao predlagača podnet 16. marta 2011. godine pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Depar KG" DOO Kragujevac, Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Saša Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Paraćina, Alekse Šantića 35, sa licencom broj 155-0030.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. maj 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

Ispitno ročište zakazuje se za 29. jul 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda sa datumom 12. april 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

24.

Preduzeće za promet na veliko i malo i spoljnu trgovinu "Sisevac" eksport-import DOO

07387920

2. St. 223/2011

 

 

 

 

Usvaja se predlog stečajnog dužnika kao predlagača podnet 16. marta 2011. godine pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za promet na veliko i malo i spoljnu trgovinu "Sisevac" eksport-import DOO Ćuprija, Žarka Zrenjanina 4, matični broj 07387920, PIB 102019029. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Dragan Marinković, licencirani stečajni upravnik iz Paraćina, Gradski kej 7/2, sa licencom broj 155-0190.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. maj 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 29. jul 2011. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 13. april 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

25.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj"

07373384

2. St. 186/2011

 

 

 

 

Usvaja se predlog stečajnog poverioca Svete Todorovića iz Jagodine, podnet 25. marta 2011. godine pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj" Jagodina, Kraljevića Marka b.b., matični broj 07373384, PIB 101320772. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Sonja Veselinović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Kralja Petra Prvog S23/2-4, sa licencom broj 155-0026. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku" RS, s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. maj 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 29. jul 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka je istaknut na oglasnoj tabli Suda sa datumom 12. april 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

26.

Industrija konfekcije "Resava BCM" a.d.

7114419

Posl. broj 1. St. 37/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 37/2011 od 13. aprila 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Industrija konfekcije "Resava BCM" a.d. Jagodina, Kablovska b.b., matični broj 7114419, PIB 101156208. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Mića Vračević iz Jagodine, Kneginje Milice 16/4, broj licence 155-0076. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 15. jul 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 27. maj 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13. april 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

27.

Privredno društvo za trgovinu, spoljnotrgovinske poslove, usluge i druge delatnosti "Braća Marjanović" DOO

17255690

2. St. 66/2011

 

 

 

 

Usvaja se predlog stečajnog poverioca NIS Novi Sad, NIS - Petrol Beograd, podnet 26. marta 2011. godine pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu, spoljnotrgovinske poslove, usluge i druge delatnosti "Braća Marjanović" DOO Paraćin, Tome Živanovića b.b., matični broj 17255690, PIB 100940919. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Dragan Davidović, licencirani stečajni upravnik iz Paraćina, Beogradska 6, sa licencom broj 155-0055.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. maj 2011. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 29. jul 2011. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 12. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

28.

Zemljoradnička zadruga "Badnjevac 1895"

07149573

2. ST. 74/10

 

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da će se dana 17. maja 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 537/5 održati dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Badnjevac 1895", Badnjevac, matični broj 07149573, PIB 1025584742.

Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

29.

"Stari Jasen" AD

 

5. St. broj 49/10

 

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je u postupku stečaja nad dužnikom "Stari Jasen" AD u stečaju iz Kraljeva, Karađorđeva 137, zakazano održavanje ročišta za razmatranje plana reorganizacije stečajnog dužnika "Stari Jasen" AD u stečaju iz Kraljeva podnetog 4. januara 2011. godine, sa dopunom o izmeni i tehničkom usaglašavanju plana reorganizacije od 2. marta 2011. godine od strane predlagača Dejana Stevanovića kao vlasnika više do 30% kapitala i glasanje od strane poverilaca po navedenom planu zakazano za 9. maj 2011. godine u 11 časova u ovom sudu u sudnici broj 15 u Kraljevu, Cara Dušana broj 41.

Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od dana podnošenja istog do dana održavanja ročišta za razmatranje plana reorganizacije (9. maj 2011. godine), a u vremenu od 8 do 14 časova u pisarnici ovog suda, kao i na sajtu Agencije za privredne registre.

Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu Sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica moraju da podnesu glasačke listiće koje overava nadležni Sud odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

30.

Preduzeće "Lola Progres" a.d.

 

2. St. broj 39/2010

 

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci Preduzeća "Lola Progres" a.d. u stečaju iz Raške, Savatija Miloševića 18 do 24, da će dopunsko ispitno ročište održati 17. maja 2011. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Privrednog suda Kraljevo, sudnica broj 12.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

31.

"Radenko Popović" d.o.o.

20018062

1. St. broj 301/10

 

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 301/2010 od 11. aprila 2011. godine otvorio je i bez sprovođenja postupka zaključio stečajni postupak nad dužnikom "Radenko Popović" d.o.o. iz Kruševa, Radovana Miloševića 119, mat. br. 20018062 PIB 103797803.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

 

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

32.

Zemljoradnička zadruga "Predejane"

 

St. broj 70/10

 

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Ćira Mitić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Zemljoradnička zadruga "Predejane" iz Predejana, pokrenutom po predlogu poverilaca Marine Miladinović iz Predejana i drugih od 27. jula 2010. godine, 25. marta 2011. godine, doneo je

REŠENJE

I Usvaja se predlog poverilaca Marine Miladinović iz Predejana i drugih od 27. jula 2010. godine, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Zemljoradnička zadruga "Predejane" iz Predejana.

II Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Predejane" iz Predejana, MB 07208081, PIB 100543838.

III Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

IV Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Pešić, iz Leskovca, Deligradska 34.

V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

VI Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VII Prvo poverilačko ročište određuje se 6. maja 2011. godine u sudnici broj 3 zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,30 časova.

VIII Ispitno ročište određuje se za 26. avgust 2011. godine, u sudnici broj 3 zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.

IX Stečajni postupak je otvoren 25. marta 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljivanja na oglasnoj tabli Suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.

X Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

 

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

DP Društvena ishrana "Lemind"

 

6. St. broj 24/10

 

 

 

 

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP Društvena ishrana "Lemind" u stečaju Leskovac, na osnovu člana 122. Zakona o stečajnom postupku, stečajno veće Privrednog suda u Leskovcu sastavu predsednik veća sudija Miroslav Ilić i članovi veća sudije Nadežda Stojanović i Radmila Aleksić, 1. aprila 2011. godine donelo je

REŠENJE

I U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP Društvena ishrana "Lemind" u stečaju Leskovac određuje se završno ročište za 20. maj 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici 3, Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.

II Na završnom ročištu će se raspravljati o pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku.

III Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.

 

PRIVREDNI SUD U NIŠU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

DOO "Fruit"

 

broj 2 St. broj 248/10

 

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Fruit" iz Niša, doneo je 14.4.2011. godine

REŠENJE

Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Fruit" iz Niša, za dan 10. 5. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 4 Privrednog suda u Nišu.

Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

 

PRIVREDNI SUD U nišu

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

35.

DGP "Moravica"

 

1. St. broj 1/10

 

 

 

 

Privredni sud u Nišu, u veću sastavljenom od sudije Ljiljane Pejić predsednika veća, Gorana Kontića i Vojkana Mitrovića, članova veća, u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom DGP "Moravica" u stečaju iz Aleksinca, doneo je 12. aprila 2011. godine

REŠENJE

Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DGP "Moravica" u stečaju iz Aleksinca radi:

1. raspravljanja o finansijskom izveštaju stečajnog upravnika DGP "Moravica" u stečaju iz Aleksinca,

2. raspravljanja o konačnim zahtevima za isplatu naknada troškova,

3. podnošenje prigovora na finansijski izveštaj ili na podnete zahteve za isplatu naknada,

4. odlučivanja o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

Završno ročište će se održati 11. maja 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 2 Privrednog suda u Nišu.

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika da mogu prisustvovati završnom ročištu sa pravom prigovora na završni račun i na podnete zahteve za isplatu nagrada i naknada.

Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

36.

Stambena zadruga "Gradal"

08246629

1. St. broj 345/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stambena zadruga "Gradal" Novi Sad, u stečaju, Kisačka 28, MB 08246629, po zahtevu poverioca Kapetina Gorana iz Novog Sada, Ivana Boldižara 153, dana 5. aprila 2011. godine, donosi

REŠENJE

Zakazuje se završno ročište za 12. maj 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.

Poziva se stečajni upravnik Branka Pavlić da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.

Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

37.

DOO Solis YU

08379670

1. St. broj 302/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Solis YU u stečaju Novi Sad, Bulevar Vojvođanskih brigada 16, MB: 08379670, po zahtevu poverioca Ristić & Partneri Novi Sad, Vase Stajića 17, od 21. juna 2010. godine, 4. aprila 2011. godine donosi

REŠENJE

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 11. marta 2011. godine.

Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 45.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 15.000,00 dinara.

Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.

Stečajni postupka nad stečajnim dužnikom DOO Solis YU u stečaju Novi Sad, Bulevar Vojvođanskih brigada 16, MB: 08379670, se zaključuje.

Ovlašćuje se stečajni upravnik Radmila Bukarica da zastupa stečajnu masu DOO Solis YU Novi Sad, u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Sadu br. P-9522/2007 i pred Privrednim sudom u Novom Sadu, broj P-34/2010.

Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 4.500,00 dinara "Službeni glasnik RS", (broj račun 160-14944-58 Banca Intesa AD).

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

38.

"Ekojuring" DOO

8261822

2. St. broj 471/2010

 

 

 

 

Sačinjen pred Privrednim sudom u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Ekojuring" DOO Žabalj, Vidovdanska 149, MB: 8261822 PIB: 100227771, po obaveštenju NBS od 15. aprila 2010. godine i predlogu poverioca NLB Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v

REŠENJE

Usvaja se predlog predlagača NLB Banka AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Ekojuring" DOO Žabalj, Vidovdanska 149, MB: 8261822, PIB: 100227771 stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skaldu sa odredbom član 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 9. maj 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 7. juni 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na Oglasnu tablu ovog Suda na dan 5. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

39.

"FADIP-HKC" d.o.o.

08161445

1. St. broj 43/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "FADIP-HKC" d.o.o. u stečaju, iz Bečeja, ul. Industrijska zona b.b. MB 08161445, PIB 100434858, po predlogu poverioca "Fadip" d.o.o. u stečaju iz Bečaja od 23. novembra 2009. godine, doneo je 6. aprila 2011. godine

REŠENJE

Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "FADIP-HKC" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, za 11. maja 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu, sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska broj 3.

Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 6. april 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

40.

"Kompresor" d.d.

08099596

2. St. broj 812/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Kompresor" d.d. u likvidaciji Novi Sad, Despota Stefana 5, MB 08099596, PIB 100453266 po predlogu predlagača - likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, od 11. januara 2010. godine

REŠENJE

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga, trajne nesposobnosti plaćanja "Kompresor" d.d. u likvidaciji Novi Sad, Despota Stefana 5, MB 08099596, PIB 100453266.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Kompresor" d.d. u likvidaciji Novi Sad, Despota Stefana 5, MB 08099596, PIB 100453266.

Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Kompresor" d.d. u likvidaciji Novi Sad, Despota Stefana 5, MB 08099596, PIB 100453266.

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

41.

"Telep" d.o.o.

17208373

2. St. broj 1797/10

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Telep" d.o.o. Novi Sad, Pap Pavla 18, MB 17208373, PIB 1000453313, po obaveštenju NBS od 4. decembra 2010. godine i Predlogu dužnika od 16. marta 2011. godine doneo je

REŠENJE

Usvaja se predlog dužnika "Telep" d.o.o. Novi Sad, Pap Pavla 18, MB 17208373, PIB 1000453313.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Telep" d.o.o. Novi Sad, Pap Pavla br. 18, MB 17208373, PIB 1000453313 stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Dragić Derviša iz Novog Sada, Narodnog Fronta br. 73/a.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom člana 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen i u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 9. maja 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 2, sudnica 7/prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 7. jun 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu ovog suda na dan 5. aprila 2011. godine.

 

 

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

42.

"Ekotex"

8644675

2. St. broj 341/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Ekotex" Novi Sad, Narodnog fronta broj 83 MB 8644675, PIB 101641011, po obaveštenju NBS od 14. aprila 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, od 21. juna 2010. godine

REŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ekotex " Novi Sad, Narodnog fronta 83 MB 8644675, PIB 101641011.

Određuju se ukupni troškovi stečajnog postupka u iznosu od 250.000,00 dinara.

Nalaže se stečajnom upravniku da sprovede sve ostale aktivnosti vezane za zaključenje stečajnog postupka.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

43.

Zemljoradnička zadruga "Pobeda"

8140235

1. St. broj 17/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, Rešenjem Posl. broj 2. S t. 17/2011 od 30. marta 2011. godine otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Pobeda" Vršac, Zelena pijaca 3, matični broj 8140235, PIB 100913999 zbog trajne nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju RS - Centar za sprovođenje stečaja iz Beograda, Terazije 23/6.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijava svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 6. maj 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 6. jul 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 114/1.

Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 5. aprila 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

44.

Samostalna Autoprevoznička radnja "Milorad Marjanović"

 

Iv. 1. broj 19/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, po sudiji Unčević Nenadu, u postupku izvršenja izvršnog poverioca "Eurobank EFG" iz Beograda, koga zastupa Milorad Vlahović advokat iz Beograda, protiv izvršnog dužnika Samostalna Autoprevoznička radnja "Milorad Marjanović" vlasnik Milorad Marjanović iz Kovina, radi prinudne naplate duga u iznosu od 1.253.086,39 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima izvršnog postupka, doneo je 21. marta 2011. godine rešenje Iv 1. broj 19/2010 na osnovu odredaba člana 27. ZIP-a u vezi odredaba člana 79. stav 2. tačka 4. ZPP-a, kojim je izvršnom dužniku postavio privremenog zastupnika Zgerđa Dragana advokata iz Pančeva, Petra Drapština 2b. Postavljeni zastupnik zastupaće izvršnog dužnika u ovom izvršnom postupku dok se isti izvršni dužnik ne pojavi pred ovim sudom.

 

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

45.

"Ribarstvo Deronje" DOO

8635617

St. broj 91/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad "Ribarstvo Deronje" DOO u stečaju matični broj 8635617, PIB 101564625, Odžaci Maršala Tita 27, poslovni broj St. 91/2010, obaveštava da zakazuje ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje, za dan 16. maj 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Sombor, Venac Vojvode Živojina Mišića br. 23, sala br. 3/1. Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase na propisani način i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Plan reorganizacije je priključen u spis ovog suda St. 91/2010 i poverioci ga mogu razgledati svakog radnog dana u pisarnici suda od 8,00 do 15,00 časova ili se za sva obaveštenja mogu obratiti podnosiocu plana reorganizacije.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

46.

"Scaid" d.o.o. za proizvodnju i usluge u prometu

20435437

Posl. broj St. 253/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 7. 4. 2011. godine doneo rešenje St. 253/2011, kojim rešenjem je odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Scaid" d.o.o. za proizvodnju i usluge u prometu iz Subotice, Mije Mandića 3 - matični broj 20435437, na osnovu predloga podnetog dana 18. 3. 2011. godine, zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika imenuje se Ostojić Slobodan iz Subotice, A. M. Tita 22/1.

Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Scaid" d.o.o. za proizvodnju i usluge u prometu iz Subotice, Mije Mandića 3 - matični broj 20435437 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 22. 9. 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 12. 5. 2011. godine sa početkom u 9,30 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 7. 4. 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

47.

"Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme

8607575

Posl. broj St. 237/2011

 

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 7. 4. 2011. godine doneo rešenje St. 237/2011, kojim rešenjem je određeno otvaranje stečajnog postupka nad "Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme iz Subotice, Majšanski put 28 - matični broj 8607575, na osnovu predloga podnetog 17. 2. 2011. godine, zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika imenuje se Ćopić Branka iz Subotice, Vase Stajića 17.

Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme iz Subotice, Majšanski put 28 - matični broj 8607575 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 22. 9. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 12. 5. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 7. 4. 2011. godine.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

48.

"FMV - Zorka"

 

St. broj 33/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 33/2010 od 13.4.2011. godine nad "FMV - Zorka" Subotica, odredio završno ročište za 12. maj 2011. godine sa početkom u 10,10 časova u Sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.

Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

 

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Libra" Omladinska zadruga

20376783

Posl. broj St. 625/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 8. 4. 2011. godine doneo rešenje St. 625/2010, kojim rešenjem je utvrdio da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Libra" Omladinska zadruga - u stečaju iz Subotice, Majšanski put 39 - matični broj 20376783, PIB 105407677 - zaključuje.

Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove.

Nalaže se stečajnom upravniku da - ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka preostanu sredstva ista uplati u budžet Republike Srbije.

Rešenje o zaključenju postupka stečaja objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a nakon pravosnažnosti rešenja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnji postupak.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

Štamparija "Dimitrije Tucović" Ad

07157762

5. St. broj 15/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, doneo je dana 6. aprila 2011. godine rešenje 5. St. 15/2011 kojim se

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Štamparija "Dimitrije Tucović" Ad iz Užica, MB 07157762, PIB 100601200, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II Za stečajnog upravnika određuje se Pavlović Mirko, iz Priboja, Nemanjina 44.

III Određuje se ispitno ročište za dan 9. septembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 53, III sprat.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u 2 primerka, sa dokazima.

V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

VI Određuje se prvo poverilačko ročište za 16. maj 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

VII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 6. aprila 2011. godine.

Izvor: Redakcija, 29.4.2011.