STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 29.11.2010. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Novo Altrih d.o.o.

17334549

48. St. broj 3800/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 3800/2010 od 2. novembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad Novo Altrih d.o.o. iz Beograda - Palilula, Bulevar kralja Aleksandra 63, matični broj 17334549, PIB 100214638.

Imenovana je za stečajnog upravnika Jokić Dragica iz Beograda, Salvadora Aljendea 36/17.

Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.

Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembar 2010. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/II.

Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine skupština poverilaca saziva se za prvo poverilačko ročište.

Ispitno ročište određuje se za 28. januar 2010. godine u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/II.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 4. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzeće za izradu i plasman baterija "Heros" d.o.o.

 

15. St. broj 63/10

 

 

 

I. Privredni sud u Beograd, rešenjem 15-St. broj 63/10 od 10. novembra 2010. godine određuje završno ročište u stečajnom postupku nad Preduzećem za izradu i plasman baterija "Heros" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Petra Gvajića 11a, na kome se:

1. raspravlja o završnom računu stečajnog upravnika,

2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,

3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,

4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,

5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

II. Završno ročište će se održati dana 17. decembra 2010. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210/II sa početkom u 12,30 časova.

III. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 10. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za trgovinu i usluge "Miloš Čuljković" d.o.o.

07913672

50. St. broj 3064/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=368

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3064/2010 od 10. novembra 2010. godine usvaja Završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika Vesne Vuković u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom za trgovinu i usluge "Miloš Čuljković" d.o.o. u stečaju iz Beogradu, Svetozara Markovića 36 - novi tekst, dostavljen 27. oktobra 2010. godine.

II - Zaključuje se stečajni postupak nad Društvom za trgovinu i usluge "Miloš Čuljković" d.oo. u stečaju iz Beograda, Svetozara Markovića 36.

III - Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Društvo za trgovinu i usluge "Miloš Čuljković" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Svetozara Markovića 36 sa matičnim brojem 07913672.

IV - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Filijala Vračar da briše iz registra PIB 102520074.

V - Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 250-1580000015070-49, koji se vodi ko "Eurobank EFG" AD Beograd.

VI Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava II ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Vuković Vesne iz Beograda.

VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 16. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Riviera svetska trgovina" DOO

17335383

32. St. broj 4367/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=975

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom nad "Riviera svetska trgovina" DOO - u likvidaciji, Beograd, Bože Jankovića 20, matični broj 17335383, PIB 102608382.

II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III - Imenuje se Živanović Andrijana, Milice Šuvaković 6. Beogad-Zemun, za stečajnog upravnika.

IV - Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Riviera svetska trgovina" DOO - u likvidaciji, Beograd, Pariske komune 26, matični broj: 17335383, PIB 102608382.

V - Nastali troškovi padaju na teret stečajne mase dužnika pa se nalaže stečajnom upravniku unovčenje imovine radi namirenja nastalih troškova sprovođenja stečaja, kao i da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostane sredstava ta sredstva uplati.

VI - Oglas o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. novembar 2010. godine i objaviti u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.

VII - Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

VIII - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Iva šped" d.o.o.

17256955

32. St. broj 3757/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=848

 

I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom nad "Iva šped" d.o.o., Beograd, Surčinska 17, matični broj 17256955, PIB broj 100826401.

II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Imenuje se Laban Goran, Žarka Vukovića Pucara 15/32, Beograd, za stečajnog upravnika, broj licence 155-0209.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 7. decembar 2010. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.

VII Ispitno ročište zakazuje se za 7. decembar 2010. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.

VIII Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa 28. septembrom 2010. godine i objavljuje u "Službenom glasniku RS".

IX Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

STUP STRELA, d.o.o.

20034092

14. St. broj 2627/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1018

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 14 St. broj 2627/2010 u postupku stečaja nad STUP STRELA, d.o.o. Beograd, Sopot, Kralja Petra I broj 36, matični broj 20034092, PIB 103852641.

Poverilačko ročište se zakazuje za 24. decembar 2010. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 216/2.

Ispitno ročište se zakazuje za 24. decembar 2010. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 216/2.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli ovoga suda dana 11. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

TOBACO d.o.o.

07565291

25. St. broj 2677/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=994

 

Otvara se postupak stečaja nad preduzećem TOBACO d.o.o. iz Beograda, Bulevar despota Stefana 115, matični broj 07565291, PIB 101667969 po predlogu za otvaranje postupka stečaja od 18. juna 2010. godine od strane predlagača Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, Kraljice Marije 3, matični broj 07004893, PIB 1000077652.

Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Radulović Rade iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.

Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 7. februar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.

Ispitno ročište određuje se za 11. april 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Vumix d.o.o.

 

2. St. 2528/2010

 

 

 

U postupku stečaja u predmetu 2. St. broj 2528/2010 nad stečajnim dužnikom Vumix d.o.o. u stečaju iz Beograda, Nušićeva 6/3.

Određuje se poverilačko ročište za 27. decembar 2010. u 12,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Euro-link" u stečaju d.o.o.

 

St. broj 112/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Euro-link" u stečaju d.o.o. Šabac, doneo je 29. oktobra 2010. godine

REŠENJE

Ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja poverilaca određuje se za 29. novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 6, ovog suda.

Rešenje o održavanju ispitnog ročišta ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

GP "Unija - transport"

 

St. broj 29/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad GP "Unija - transport" iz Valjeva, Lole Ribara 23, 10. juna 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miljković Dragan iz Valjeva, Karađorđeva 84/1.

Za stečajnog upravnika nad GP "Unija - transport" iz Valjeva imenuje se Kovačević Dušica iz Valjeva, Filipa Kljajića 26A.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Dis-pro" d.o.o.

20057769

St. broj 855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Dis-pro" d.o.o. iz Šapca 15. novembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Predlog Fonda za razvoj RS Beograd za pokretanje stečajnog postupka, nad "Dis-pro" d.o.o., iz Šapca usvaja se.

I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Dis-pro" d.o.o., iz Šapca, Cara Dušana 14, matični broj 20057769, PIB 103950018.

II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveza.

III. Za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.

V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Ispitno ročište će se održati 22. februara 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.

VI. Prvo poverilačko ročište će se održati 22. decembra 2010. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 17.

VIII. Skupština poverilaca će se održati 22. decembra 2010. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 17.

IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 15. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DOO "Žitomlin"

 

St. broj 12/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru zakazuje dopunsko ispitno ročište kod stečajnog dužnika DOO "Žitomlin" u stečaju iz Negotina za 7. decembar 2010. godine u 12,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici 4.

Pozivaju se poverioci da prisustvuju dopunskom ispitnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

PK "Krajina holding"

 

3. St. broj 3/2010

 

 

 

Stečajno veće Privrednog suda u Zaječaru donelo je 26. oktobra 2010. godine

REŠENJE

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom PK "Krajina holding" Negotin, Poverioci su namireni po osnovu rešenja o glavnoj i završnoj deobi, a nenamirenim poveriocima preneta su novčana potraživanja stečajnog dužnika u odgovarajućem procentu.

Protiv ovog rešenja se može izjaviti žalba od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" u roku od osam dana.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

ZZ Banatsko Aranđelovo

 

1. St. broj 355/2010

 

 

 

Privredni sud u Zrenjaninu, zaključkom od 9. novembra 2010. godine u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Banatsko Aranđelovo u stečaju iz Banatskog Aranđelova zakazao je ročište radi ispitivanja naknadno prijavljenih potraživanja za 8. decembar 2010. godine sa početkom u 9,30 časova, a ročište će se održati u sudnici ovog suda broj 53/I.

Troškove održavanja ročišta platiće stečajni poverioci koji su podneli naknadne prijave potraživanja solidarno.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

TIM 3 d.o.o. za proizvodnju i promet

7399251

1. St. broj 76/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1008

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem br. St. 76/2010 od 5. novembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom TIM 3 d.o.o. za proizvodnju i promet Kraljevo, Igmanska 4, PIB 102164244, matični broj 7399251.

Stečajni sudija Suzana Stojković sudija ovog suda.

Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva telefon 064/1570212.

Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. mart 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 3, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 14. decembar 2010. godine u 13,00 časova u istom sudu sudnice broj 3.

Stečajni postupak je otvoren 5. novembra 2010. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2010. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd" i Dnevnom listu "Danas".

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli suda "Službeni glasnik RS" i Dnevnom l istu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Agroprom"

07980124

1. St. broj 93/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem br. St. 93/2010 od 25. oktobra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Agroprom", Konarevo, Konarevo 517, matični broj 07980124, PIB 102191147.

Stečajni sudija Suzana Stojković sudija ovog suda.

Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, telefon 063/354917.

Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 21. januar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 3, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2010. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnice broj 3.

Stečajni postupak je otvoren 25. oktobra 2010. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 25. oktobra 2010. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd" i Dnevnom listu "Danas".

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli suda "Službeni glasnik RS" i Dnevnom l istu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Papirpromet" a.d.

 

1. St. broj 11/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Papirpromet" a.d. Kraljevo, rešenjem St. 11/10 od 12. novembra 2010. godine, odredio je ispitno ročište koje će se održati 16. decembra 2010. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici 1 ovog suda u Cara Dušana 41.

Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Papirpromet" EKSPORT IMPORT

 

VI. St. broj 21/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Papirpromet" EKSPORT IMPORT rešenjem VI. St. 21/10 od 12. novembra 2010. godine, odredio je dopunsko ispitno ročište koje će se održati 16. decembra 2010. godine sa početkom u 11,000 časova u sudnici 1 ovog suda u Cara Dušana 41.

Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DOO "IVA-I"

07938420

1. St. broj 691/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=981

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 (Vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28) za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku DOO "IVA-I" iz Niša, Josifa Pančića 17, doneo je 12. novembra 2010. godine

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "IVA-I" iz Niša, Josifa Pančića 17, matični broj 07938420, PIB 100623080.

2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

3. Imenuje se za stečajnog upravnika Vesna Đošić iz Niša, Kolubarska 30.

4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana, pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 21. decembra 2010. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sa početkom u 12,00 časova.

7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 14. aprila 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sa početkom u 12,00 časova.

8. Stečajni postupak je otvoren 12. novembra 2010. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Zdravstvena ustanova "Apoteka Ekofarm - Duvanište"

 

1. St. broj 37/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zdravstvena ustanova "Apoteka Ekofarm - Duvanište" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, rešavajući po naknadno podnetoj prijavi, doneo je 12. novembra 2010. godine

REŠENJE

Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnete prijave potraživanja.

Ročište će se održati 7. decembra 2010. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.

Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Privredno društvo "Motorrad centar" d.o.o.

20144319

2. St. broj 1079/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući po predlogu predlagača Privrednog društva "Motorrad centar" d.o.o. iz Niša, koga zastupa Zoran Mitić, advokat iz Niša, za pokretanje stečajnog postupka nad Privrednim društvom "Motorrad centar" d.o.o. iz Niša, Prote Gagulića 18, doneo je dana 15. novembra 2010. godine

REŠENJE

I. Otvara se postupak stečaja nad Privrednim društvom "Motorrad centar" d.o.o. iz Niša, Prote Gagulića 18, mat br. 20144319, PIB 104437234 iz razloga preteće nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VI. Ispitno ročište zakazuje se za dan 24. februar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VII. Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2010. godine, rešenje je 16. novembra 2010. godine objavljeno na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Stambena zadruga radnika univerziteta "Tehničar"

8156662

2. St. broj 213/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=960

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Stambena zadruga radnika univerziteta "Tehničar" u stečaju iz Novog Sada, Valentina Vodnika 21, MB 8156662 PIB 10164729, po obaveštenju NBS od 13. aprila 2010. godine, po predlogu dužnika i poverioca AD "Luka Novi Sad" Novi Sad, Carinska 1 od 17. juna 2010. godine doneo je

REŠENJE

Odbija se predlog dužnika SZRU "Tehničar" iz Novog Sada da se postupak stečaja sprovede po unapred pripremljenom planu reorganizacije.

Usvaja se predlog predlagača AD "Luka Novi Sad", Novi Sad, Carinska 1, za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Stambena zadruga radnika univerziteta "Tehničar" u stečaju iz Novog Sada, Valentina Vodnika 21, MB 8156662, PIB 10164729, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Šimić Ninoslav iz Novog Sada, Lasla Gala 28.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom člana 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. januar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda na dan 9. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Strauss group NS" d.o.o.

20450304

2. St. broj 1719/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=963

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Strauss group NS" - u stečaju d.o.o. Novi Sad, Kej Žrtava Racije 4, koga zastupa Lotina Miroslav advokat u Novom Sadu, MB 20450304, PIB 105747652 po predlogu predlagača Cvetkov Radoja iz Novog Sada, koga zastupa Lotina Miroslav iz Novog Sada od 26. oktobra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Usvaja se predlog predlagača Cvetkov Radoja iz Novog Sada za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Strauss group NS" d.o.o. Novi Sad, Kej Žrtava Racije 4, MB 20450304, PIB 105747652 stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Šimić Ninoslav iz Ledinaca, Vojvode Sinđelića 22.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom člana 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. januar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, sudnica broj 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda na dan 11. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Agrocompany - S & M

 

1. St. broj 405/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Agrocompany - S & M Novi Sad u stečaju, Marka Miljanova 14, MB 08674841 po predlogu poverioca NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar M. Pupina 165/V, 10. novembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 5. novembra 2010. godine.

Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 203.029,69 dinara, što predstavlja protivvrednost iznosa od 1.902,33 eura po srednjem kursu NBS na dan isplate, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 50.000,00 dinara.

Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Agrocompany - S & M Novi Sad u stečaju - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Agro Dragaš d.o.o.

17480669

1. St. broj 1187/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Agro Dragaš d.o.o., Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30/302, MB 17480669 po zahtevu poverioca Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Sremska 3-5, 10. novembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Agro Dragaš d.o.o., Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30/302, MB 17480669, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Grdinić Slobodan iz Novog Sada, Stražilovska broj 37.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2010. godine sa početkom u 10,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.

Ispitno ročište se zakazuje za 8. februar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 10. novembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"AD 1. maj"

08038511

1. St. broj 25/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić u postupku stečaja nad dužnikom "AD 1. maj" - u stečaju iz Novog Sada, Jovana Subotića 21, MB 08038511, PIB 101628614, doneo je 10. novembra 2010. godine

REŠENJE

Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "AD 1. maj" - u stečaju, iz Novog Sada, za 13. decembar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu, broj 7, Sutjeska 3.

Obavezuju se JKP Novosadska toplana iz Novog Sada da na ime troškova dopunskog ispitnog rešenja na račun depozita Privrednog suda u Novom Sadu, broj 840-306802-58 sa pozivom na broj 97 92-223-10639940 i o tome dostavi dokaz Sudu sa pozivom na broj St. 25/2010.

Na ročište se pozivaju stečajni upravnik i poverioci.

Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 10. novembra 2010. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Ljubičić Goran

 

5. P. broj 966/2010

 

 

 

U parničnom predmetu Privrednog suda u Pančevu P. broj 966/2010 tuženom Ljubičić Goranu iz Beograda, Takovska 16, postavljen je privremeni zastupnik advokat Miodrag Škundrić iz Pančeva, Miloša Trebinjca 9, koji će zastupati tuženog, sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred Sudom.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

AD Trgoprodukt

 

2. St. broj 89/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=333

 

Određuje se ispitno ročište za 22. decembar 2010. godine u 9,00 časova u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15. O čemu se obaveštavaju poverioci stečajnog dužnika AD Trgoprodukt iz Pančeva putem oglasa.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

AD "Transport"

08045216

St. broj 286/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=861

 

Privredni sud u Pančevu, u stečajnom postupku St. broj 286/10, nad stečajnim dužnikom AD "Transport" u stečaju iz Vršca, Sremska br. 94, matični broj 08045216, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje plana reorganizacije stečajnog dužnika i glasanje o planu od strane poverilaca, održati 13. decembra 2010. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Pančevu, sala 113, prvi sprat.

Plan reorganizacije stečajnog dužnika AD "Transport" u stečaju iz Vršca, matični broj 08045216, podneo je poverilac i većinski akcionar DOO "Radaković CO" iz Vršca, Sremska br. 94.

Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.

Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.

Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj glasi.

Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.

Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.

Plan reorganizacije stečajnog dužnika AD "Transport" u stečaju iz Vršca, Sremska br. 94, matični broj 08045216, izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Puma"

08796980

2. St. broj 241/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=457

 

Privredni sud u Pančevu obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Puma" iz Vršca, matični broj 08796980, PIB 103078366, da se prvo poverilačko ročište zakazano za 5. novembar 2010. godine nije održalo, a da je novo prvo poverilačko ročište zakazano za 29. novembar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, sala 113, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu, na koje ročište se svi poverioci smatraju uredno pozvanim objavljivanjem ovoga oglasa.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

AD "Trgobanat"

08056480

2. St.281/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=446

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika AD "Trgobanat" u stečaju, iz Bele Crkve, 1. oktobra 58, matični broj 08056480 PIB 100865449 da ispitno ročište nije održano dana 19. novembra 2010. godine, a da je novo ispitno ročište zakazano za 10. decembar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, sala 113/I Privrednog suda u Pančevu.

Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

PP "Queen"

 

1. St. broj 37/2010

 

 

 

Zaključuje se postupak stečaja nad PP "Queen" iz Sremske Mitrovice, pa se postupak neće sprovoditi zbog nepostojanja imovine stečajnog dužnika.

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Mišić Vojin iz Sremske Mitrovice.

Razrešava se dužnosti stečajnog sudije Vesna Bošković predsednik suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

DOO "Biotek"

 

2. St. broj 334/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Somboru, zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad DOO "Biotek" Kruščić, radi raspravljanja u skladu sa članom 122. ZSP za 17. decembar 2010. godine sa početkom u 11,15 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda Sombor, Venac Živojina Mišića 23.

 

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

Brodogradilište "Dunav"

 

1. St. broj 39/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=276

 

 

Privredni sud u Somboru je rešenjem St. broj 39/2010 od 15. novembra 2010. godine u postupku stečaja nad Brodogradilištem "Dunav" Bezdan zakazuje dopunsko ispitno ročište za 13. decembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

35.

"Arteska" eksport-import d.o.o.

 

St. broj 100/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=246

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. broj 100/2010 od 4. novembra 2010. godine utvrdio da stečajni dužnik "Arteska" eksport-import d.o.o. iz Subotice, I. G. Kovačića 3, na dan 4. novembar 2010. godine raspolaže imovinom u iznosu od 92.085,39 dinara.

Preostali novčani iznos od 92.085,39 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

- rezervisani iznos za troškove okončanja st. post. 8.000,00 dinara,

- nagrada stečajnog upravnika 81.085,39 dinara,

- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1, 3.000,00 dinara.

Usvaja se Završni račun stečajnog upravnika Ostojić Slobodana iz Subotice, u postupku stečaja nad "Arteska" eksport-import d.o.o. iz Subotice, I. G. Kovačića 3.

Zaključuje se stečajni postupak nad "Arteska" eksport-import d.o.o. iz Subotice, I. G. Kovačića 3.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na dalju nadležnost.

Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

36.

"Five stars" d.o.o.

 

St. broj 93/2010

 

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=194

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem St. broj 93/2010 od 10. novembra 2010. godine nad "Five stars" d.o.o. Palić, odredio završno ročište radi razmatranja završnog računa stečajnog dužnika za 9. decembar 2010. godine sa početkom u 11,15 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici.

Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

37.

"Royal yu"

08713278

St. broj 162/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=986

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. broj 162/2010 od 11. novembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Royal yu" Subotica, Franje Supila 7, matični broj 08713278, na osnovu predloga podnetog dana 12. aprila 2010. godine.

Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.

Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana iz Subotice.

Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Royal yu" Subotica u "Službenom glasniku RS", Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. januar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 11. novembra 2010. godine.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

38.

"Grad" a.d.

 

1. St. broj 49/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 49/10 nad "Grad" a.d. Kosjerić, nastavak ispitnog ročišta zakazan za 17. decembar 2010. godine, sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 48, III sprat, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

39.

Industrija konfekcije, dugmadi i šnala "Iris" a.d.

 

4. St. broj 58/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=417

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu od 12. novembra 2010. godine zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja Posl. broj 4. St. 58/10 nad Industrija konfekcije, dugmadi i šnala "Iris" a.d. u stečaju iz Prijepolja za 24. decembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova.

Oglas o zakazivanju nastavka ispitnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu 12. novembra 2010. godine.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

40.

"Drvopromet M.B. Lukić" d.o.o.

 

4. St. broj 71/10

 

 

 

 

U predmetu stečaja posl. broj 4 St. 71/10 - stečaj nad "Drvopromet M.B. Lukić" d.o.o. Arilje, zakazano je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova. Ovo obaveštenje poveriocima ima služiti umesto poziva.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

41.

"Vidaković komerc"

20185864

2. St. broj 231/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=387

 

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 231/2010 od 30. septembra 2010. godine zaključio postupak stečaja nad dužnikom "Vidaković komerc" Ivanjica, Rokci 66 - u stečaju MB 20185864 PIB 104543101. Ovo rešenje je oglašeno na oglasnoj tabli Suda dana 30. septembra 2010. godine. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od dana kada je rešenje oglašeno na oglasnoj tabli Suda odnosno u "Službenom glasniku RS". Po pravosnažnosti rešenja dužnik će biti brisan iz Registra privrednih subjekata.

 

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

42.

"KDM comerc"

17469592

2. St. broj 359/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1011

 

 

I. Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. 359/2010 od 10. novembra 2010. godine otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "KDM comerc" Čačak, Aleksandra Savića 112, MB 17469592, PIB 102591387, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenovan je Milutin Obradović kontakt-telefon 065/6029-322.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 17. decembar 2010. godine u 14,00 časova sudnica 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

VI. Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 3. maj 2011. godine u 13,00 časova sudnica 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je 10. novembra 2010. godine, kojim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom predviđene Zakonom o stečaju.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

43.

AD "Graditelj"

 

1. St. broj 26/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta po prijavama poverilaca stečajnog dužnika AD "Graditelj" u stečaju Ivanjica, za 10. decembar 2010. godine u 11,00 časova u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica 3.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

44.

ZZ "Šumadija produkt"

 

2. St. broj 250/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta po prijavama poverilaca stečajnog dužnika ZZ "Šumadija produkt" - u stečaju Gornji Milanovac, za 24. decembar 2010. godine u 14,00 časova u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica 3.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

45.

AD "Špik sloga"

 

2. St. broj 24/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Čačku, u stečajnom veću rešenjem St. broj 24/2010 od 12. novembra 2010. godine je obustavio postupak stečaja u odnosu na stečajnog dužnika AD "Špik sloga" u stečaju Ivanjica.

Stečajni postupak se nastavlja u odnosu na stečajnu masu "Špik sloga" AD u stečaju Ivanjica namirenjem stečajnih poverilaca.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

46.

Privredno društvo DOO "Jankom"

17192205

2. St. broj 347/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=88&case_id=1013

 

 

I. Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem 2. St. broj 347/2010 od 11. novembra 2010. godine otvorio postupak stečaja nad privrednim društvom DOO "Jankom" Guča, MB 17192205, PIB 101267023, a zbog stečajnog razloga iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

II. Za stečajnog upravnika imenovan je Milutin Obradović kontakt-telefon 065/6029- 322.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 9. decembra 2010. godine u 13,00 časova sudnica 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

VI. Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 3. maj 2011. godine u 10,00 časova sudnica 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je 11. novembra 2010. godine, kojim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom predviđene Zakonom o stečaju.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

47.

"Funghi voće" DP Čačak

 

1. St. broj 372/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+FUNGHI-VOCE.shtml/seo=/companyid=8625

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 21/2010 od 25. oktobra 2010. godine obustavio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Funghi voće" DP Čačak u stečaju Čačak.

Istim rešenjem odlučeno je da se postupak nastavlja u odnosu na stečajnu masu i da se isti vodi pod novim brojem St. broj 372/2010.

 

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

48.

"Interfrigo" d.o.

 

1. St. broj 25/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 25/2010 od 15. novembra 2010. godine je zaključio postupak stečaja nad dužnikom "Interfrigo" d.o. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana oglašavanja istog, PAS-u. Po pravosnažnosti rešenja dužnika brisati iz registra privrednih subjekata.