6 4

Aktuelni prilozi

                                                                                    

                                                                 AKTUELNE VESTI I ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 25. avgust 2010. godine

 

                          

Prijemni ispit za upis prve generacije budućih kandidata za sudije i tužioce na dvogodišnje školovanje u Pravosudnoj akademiji trebalo bi da bude održan krajem septembra.

Direktor Pravosudne akademije u Beogradu, Nenad Vujić, rekao je da je program obuke i prijemnog ispita završen i da je trenutno na usvajanju, a da će obuka prve generacije polaznika Akademije početi u drugoj polovini oktobra.

Vujić je naveo da Pravosudna akademija već organizuje i stručno usavršavanje i kontinuiranu obuku izabranih sudija i tužilaca, dok je školovanje u toj ustanovi kao obaveza uvedeno prvenstveno za buduće nosioce pravosudnih funkcija u osnovnim tužilaštvima i sudovima.

"Akademija nije rezervni Pravni fakultet. Smisao Akademije je priprema za veštinu obavljanja posla. Na fakultetu se savladavaju pravo i teorija, a ovde se radi o praktičnoj primeni prava. Akademija je program pripreme prvenstveno mladih sudija i tužilaca", kazao je Vujić.

U prvu generaciju studenata biće upisano najverovatnije 20 kandidata, koji će po završetku školovanja 2012. godine moći da konkurišu za izbor na funkcije sudija i tužilaca u osnovnim sudovima i tužilaštvima i sudovima za prekršaje.

Prema rečima Vujića, Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva trebalo bi da odrede broj polaznika prve generacije, a prijemni ispit moći će da polažu svi kandidati sa završenim Pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom.

"Kandidati će biti raspoređeni u sudove i tužilaštva najbliža njihovom mestu prebivališta, gde će 24 meseca biti na obuci sa svojim mentorima", rekao je Vujić.

Dodao je da će polaznici tokom obuke imati simulacije suđenja na kojima će se pripremati za obavljanje sudijske i tužilačke funkcije, a na osnovu dobijenih ocena i završnog ispita konkurisaće na sudijska i tužilačka mesta.

"Oni koji se školuju, dobijaju status zaposlenog u Akademiji na određeno vreme i tokom 24 meseca obuke dobijaju 70 odsto plate sudije osnovnog suda", objasnio je Vujić.

On je dodao da će kandidati, ako tokom obuke dobiju negativnu ocenu mentora ili predavača, imati pravo da u roku od tri dana polažu "popravni ispit", a ako ne poboljšaju ocenu, gube pravo da nastave školovanje.

Vujić je naveo da će Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca biti u obavezi da od 2012. godine Skupštini Srbije predlažu za izbor sudija i tužilaca u osnovnim sudovima i tužilaštvima kandidate koji su završili Akademiju, a prednost će imati oni sa najboljim ocenama.

On je naveo da je iz budžeta Srbije za prvu godinu rada Akademije obezbeđeno oko 450.000 evra, ali da će za upis prve generacije polaznika biti neophodno najverovatnije još oko 250.000 evra

Procenio je da će u narednim godinama na Akademiji 24-mesečnu obuku završavati najverovatnije oko 30 kandidata, koji će moći da konkurisu na slobodna mesta u osnovnim sudovima i tužilaštvima i sudovima za prekršaje. Akademija je nadležna za obuku sudija, tužilaca, sudske i tužilačke administracije, pripravnika u sudovima i tužilaštvima i stručnih saradnika, odnosno sudskih i tužilačkih pomoćnika. Pravosudna akademija počela je da radi 10. juna, nakon što je obavljen izbor članova Programskog saveta.

§  PRAVOSUDNA AKADEMIJA I NUNS ORGANIZOVAĆE OD SEPTEMBRA MESECA OBUKU ZA SUDIJE, TUŽIOCE I NOVINARE O SETU MEDIJSKIH ZAKONA, PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU I EVROPSKIM STANDARDIMA U TOJ OBLASTI


                                                 

"Kroz program edukacije sudija i tužilaca, novinari i medijski eksperti predočiće polaznicima Pravosudne akademije probleme sudske prakse u Srbiji i upoznati ih sa najnovijim stavovima Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima suđenja novinarima i medijima", saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Edukacija iz medijskog prava odvijaće se kroz redovni nastavni program u primeni standarda iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i na specijalizovanim seminarima tokom usavršavanja sudija i tužilaca na Pravosudnoj akedemiji, navedeno je u saopštenju.

"Očigledan je nesklad između sudske prakse u Srbiji i evropskih standarda i zbog toga će medijskom pravu biti posvećena posebna pažnja u edukaciji sudija i tužilaca", naglasili su direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić i predsednik NUNS Vukašin Obradović.

Pravosudna akademija podržala je inicijativu NUNS da u septembru organizuje javnu prezentaciju analize svih postupaka Evropskog suda u Strazburu koji su u oblasti medijskog prava vođeni protiv države Srbije.

"Presude protiv novinara i medija u Srbiji takođe će biti tema okruglog stola na kojem će učestvovati sudije, tužioci i novinari“, dodaje se u sapštenju.

"Predstavnici NUNS su o svojoj inicijativi razgovarali sa čelnim ljudima Vrhovnog kasacionog suda i ministarkom pravde Snežanom Malović", dodaje se u saopštenju.

"Obuka sudija, tužilaca i novinara o medijskom pravu na Pravosudnoj akademiji doprineće otklanjanju nejasnoća i propusta u primeni Zakona o javnom informisanju i drugih medijskih zakona", kazao je agenciji Beta direktor Akademije, Nenad Vujić.

"Cilj obuke je da se na najbolji način medijski prostor zaštiti od zloupotreba, ali i kršenja medijskih sloboda", rekao je Vujić.

Pravosudna akademija i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) organizovaće od septembra obuku za sudije, tužioce i novinare o setu medijskih zakona, praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu I evropskim standardima u toj oblasti.

Vujić je dodao da će na početku programa biti organizovan okrugli sto na kojem će biti predstavljena analiza sudskih postupaka vođenih protiv medija i novinara u Srbiji, kao i četiri presude koje su donete pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

"Za novinare, sudije i tužioce biće organizovana i serija seminara u apelacionim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, na kojima će biti razmatrana praksa Evropskog suda za ljudska prava I standardi Konvencije o ljudskim pravima i slobodama", kazao je on.

Na seminarima će, kako je rekao, biti analizirani sporovi vođeni u Strazburu po žalbama medija i novinara, koje je Srbija izgubila, kao i definicija javne ličnosti i određenih standarda koji se primenjuju u domaćem pravosuđu.

Vujić je naveo da će treća faza programa biti posvećena isključivo medijskom zakonodavstvu, terminima i standardima, a postoji mogućnost da se ta oblast uvede i u početnu obuku koja će na Pravosudnoj akademiji od jeseni biti organizovana za novoizabrane sudije i tužioce.

"Imamo ideju da u program početne obuke za novoizabrane sudije I tužioce, iako to nije primarna nadležnost osnovnih sudova, uvedemo medijsko zakonodavstvo i Zakon o informisanju kako bi unapredili čitav sistem", objasnio je Vujić.

Prema njegovim rečima, broj novinara, sudija i tužilaca za koje će biti organizovana obuka još nije određen, ali se procenjuje da će u taj program biti uključeno oko 40 učesnika.

 

 


                         

S obzirom da je 12. avgusta 2010.godine počela primena nove Uredbe o klasifikaciji delatnosti, Računovodstvo i finansije Narodne banke Srbije je izradilo Nacrt izmena i dopuna uputstva o obavezi i načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka, koji je u proceduri odobravanja i objavljivanja.

Imajući u vidu hitnost priprema banaka za usaglašavanje sa novom klasifikacijom delatnosti, a koja će se primenjivati na USSPO obrazac za mesec avgust tekuće godine, dostavljamo novi Pregled sektora po šifri delatnosti. Ovaj pregled ima za cilj da pomogne bankama pri razvrstavanju komitenata i ne smatra se propisom.

 


                                               

Biro za pružanje pravne pomoći Grada Novog Sada podseća sve građane da Projekat besplatnog pravnog zastupanja od strane advokata još traje, te da zainteresovani, koji ispunjavaju uslove mogu preuzeti zahteve na šalterima broj 13 i 14 u Gradskoj kući, Trg slobode br.1.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona na broj 480-7777 lokal 102 ili da lično dođu u prostorije Gradske kuće, popune i predaju zahtev o kom će blagovremeno biti rešeno.

§  PORESKA UPRAVA OD 1. SEPTEMBRA 2010. GODINE POČINJE DA PRIMA PORESKE PRIJAVE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA UZ ISKLJUČIVU PRIMENU KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA

Poreska uprava Republike Srbije počinje od 1. septembra 2010. da prima poreske prijave velikih poreskih obveznika uz isključivu primenu kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Predsednik Privredne komore Srbije, Miloš Bugarin, se obratio predsednicima Upravnih odbora i generalnim direktorima velikih poreskoh obveznika podsećajući ih da je Privredna komora Srbije ovlašćena kao sertifikacono telo da izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.

Privredna komora Srbije izdaje svojim članicama sertifikat bez naknade.

Zainteresovani treba da kontaktiraju Sertifikaciono telo PKS na telefon +381(11) 3304 550 ili putem elektronske pošte: pksca@pks.rs

§  EDUKATIVNI SEMINAR NAMENJEN VELIKIM TRGOVINSKIM LANCIMA I SEKTORU TRGOVINE POD NAZIVOM "POSLODAVCI I RODNA RAVNOPRAVNOST" BIĆE ODRŽAN 7. SEPTEMBRA 2010. GODINE

Unija poslodavaca Srbije, pod pokroviteljstvom United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), sprovodi Projekat "Poslodavci i rodna ravnopravnost“.

U okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja EU, a u cilju razvoja građanskog društva i demokratizacije, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila dva veoma značajna zakona, i to: Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“, br. 22/2009) i Zakon o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009), a uskoro se očekuje i donošenje niza podzakonskih akata, kojima će se bliže regulisati instrumenti za njihovu punu primenu.

Razmatrajući navedene propise, Unija poslodavaca Srbije je prepoznala svoj interes i ulogu da poslodavce upozna sa navedenim i njima srodnim zakonima, kao i podzakonskim aktima koji su u pripremi, te da prenese relevantne informacije neophodne za punu primenu ovih propisa u poslovanju privrednih subjekata.

Unija poslodavaca Srbije poziva zainteresovane na učešće na seminaru koji će se održati 7. septembra 2010. godine sa početkom u 9h u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Zemun i na taj način se upoznate sa novim zakonskim aktima koja predviđaju novine u obavezama za poslodavce.

Seminar je namenjen velikim trgovinskim lancima i sektoru trgovine.

Prijave za seminar možete izvršiti putem telefona 011/3160-248, kontakt osoba Ljiljana Pavlović, i putem mejla ljilja.pavlovic@poslodavci.org.rs

 

§  ODRŽANA SEDNICA POSLOVNOG SAVETA SRBIJE I NEMAČKE: • Razgovarano o važnim strateškim projektima iz oblasti energetike, železničkog i avio-saobraćaja •

                                              

Potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađan Dinkić, izjavio je u Berlinu da je sve više nemačkih kompanija zainteresovano za investiranje u Srbiji.

Dinkić se u Berlinu sastao sa državnim sekretarom Ministarstva za privredu i tehnologiju Nemačke, Berndom Pfafenbahom, kao i sa više potencijalnih investitora.

On je podsetio na to da je u prošloj i ovoj godini 12 nemačkih kompanija krenulo u realizaciju investicija širom Srbije, i dodao da se trenutno pregovara sa još deset.

Od nemačkih kompanija sa kojima se vode razgovori o investiranju pet je iz oblasti automobilske industrije, ukazao je potpredsednik Vlade i ocenio da je to vrlo perspektivan sektor za saradnju dveju zemalja.

"Nemački "Kontinental" je ponudio dugoročnu saradnju sa niškom fabrikom Vulkan. Obavestili su nas o svojoj nameri da pokrenu grinfild projekat u oblasti automobilske industrije, gde bi u prvoj fazi uposlili 250 radnika, a u narednoj još 600", istakao je Dinkić.

On je razgovarao i sa predstavnikom nemačke kompanije "Stada" koja je većinski vlasnik kompanije "Hemofarm" iz Vršca i pojedinačno najveći nemački investitor u Srbiji sa do sada uloženih 650 miliona evra.

Potpredsednik Vlade je naveo da je vlasnik i predsednik Izvršnog odbora te kompanije najavio povećanje proizvodnje u "Hemofarmu", pokretanje proizvodnje novih preparata i lekova, kao i dalju modernizaciju istraživačko-razvojnog centra koji uspešno radi u Vršcu.

Današnja sednica Poslovnog saveta Srbije i Nemačke na kojoj su zvaničnici i privrednici dveju zemalja razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje ocenjena je kao vrlo uspešna.

Dinkić je podsetio na to da je Nemačka najvažniji spoljnoekonomski partner Srbije, s obzirom na nivo robne razmene, uz napomenu da je naša zemlja u prvih šest meseci ove godine povećala izvoz u Nemačku za 15 odsto.

"Ohrabruje nas činjenica da se nemačka privreda brzo oporavlja, a imajući u vidu da je to jedno od naših najvažnijih izvoznih tržišta sigurno je da će nemački oporavak povući i oporavak srpske industrije", ocenio je potpredsednik Vlade.

Na Poslovnom savetu razgovarano je i o važnim strateškim projektima iz oblasti energetike, železničkog i avio-saobraćaja, a Dinkić će se sastati i sa ministrom za privrednu saradnju i razvoj Nemačke Dirkom Nibelom.

U Srbiji aktivno posluje približno 250 nemačkih kompanija i predstavništava koji zapošljavaju više od 20 hiljada radnika, i to u svim vitalnim sektorima privrede: industrijskoj kooperaciji, bankarsko-finansijskom sektoru, saobraćaju, energetici i turizmu.

Ukupne nemačke investicije u Srbiji iznose oko 1,3 milijarde evra, što tu zemlju ubraja među četiri najveća investitora u Srbiji (posle Austrije, Grčke i Norveške).

Po obimu ulaganja najveći nemački investitori su kompanije "Stada", "Metro Cash&Carry", "Messer" i "Henkel", a značajnim pripadaju i kompanije "Leoni", "Reum", "Draexlmaier", "Grammer" i drugi.

Nemačke kompanije na srpskom tržištu doprinose napretku ekonomije naše zemlje u celini, jer su uglavnom izvozno orijentisane i zapošljavaju veći broj radnika.

Pozitivan uticaj nemačkih kompanija na srpsku privredu ogleda se u uspostavljanju standarda EU, pre svega kada je reč o zaštiti životne sredine, korišćenju obnovljivih izvora energije i održivog razvoja uopšte.

Nemačka je prvi spoljnotrgovinski partner Srbije među zemljama Evropske unije, ali i ukupno, sa obimom razmene u 2009. godini od približno dve milijarde evra (izvoz 624,3 miliona evra, a uvoz 1,4 milijarde evra).

Unapređenju bilateralne ekonomske saradnje posebno doprinose delegacija nemačke privrede za Srbiju i Crnu Goru, Nemačko privredno udruženje, kao i organizacija "Germany Trade & Invest".

 

 

U skladu sa obavezom propisanom članom 7. Zakona o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006), da ministarstvo nadležno za pravosuđe po službenoj dužnosti objavljuje imena i podatke o rehabilitovanim licima u "Sl. glasniku RS" svakog meseca, Ministarstvo pravde je objavilo imena i podatke o rehabilitovanim licima za avgust 2010. godine.

Lista od 19 imena objavljena je u "Sl. glasniku RS" br. 58/2010 od 20. avgusta 2010. godine.

 

§  PRODATO 300 HILJADA DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 24. avgusta 2010. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 24. avgusta 2010. godine, prodato je 300.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000,00 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 10,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. novembra 2010. godine.

Naredna aukcija tromesečnih državnih zapisa planirana je za 07. septembar 2010. godine.

 

            

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 25. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR NOVE ODLUKE EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 58/2010

24/08/2010

24/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: ODREDBE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA O PRISTUPU AKTIMA DRUŠTVA I PRISTUPU AKTIMA PO ODLUCI SUDA: • Različita tumačenja u postupku ostvarivanja i zaštite prava na pristup aktima pred sudom •

24/08/2010

24/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: PRIKAZ IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVATIZACIJI, VEZANIH ZA IZVRŠNI POSTUPAK

24/08/2010

24/08/2010

Stručni komentar - Budžetski instruktor

-

Stručni komentar - Budžetski instruktor: OTPREMNINA ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO OSNOVU VIŠKA ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI:• Poreski tretman otpremnine •

24/08/2010

24/08/2010

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Septembar 2010. godine

24/08/2010

24/08/2010

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OPOREZIVANJE DONACIJA POREZOM NA POKLON

24/08/2010

24/08/2010

 

                          

                     

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 25. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKA STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET JOGURTA SA DODATKOM PROBIOTSKE KULTURE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

24/08/2010

24/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PRAVO NA REFUNDACIJU PDV KUPCA PRVOG STANA U SLUČAJU KADA JE UGOVORENA CENA ISPLAĆENA OD STRANE TREĆEG LICA PO OSNOVU UGOVORA O ASIGNACIJI, JEMSTVU ILI SLIČNO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a

24/08/2010

24/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: STAVLJANJE U SLOBODAN PROMET OCARINJENE ROBE ZA KOJU NIJE PLAĆEN CARINSKI DUG, KOJI JE SASTAVNI DEO IZNOSA DUGA KOJI ĆE BITI KONVERTOVAN U KAPITAL REPUBLIKE SRBIJE U PRIVREDNOM DRUŠTVU U RESTRUKTURIRANJU - Carinski zakon: član 271

24/08/2010

24/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: TRETMAN ROBE KOJA SE NE SMATRA CARINSKOM ROBOM PREMA NOVOM CARINSKOM ZAKONU -Carinski zakon: član 218 stav 5

24/08/2010

24/08/2010

 

 

 

                                                                 

                              AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 25. avgust  2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: FORMIRANJE CENE U PERIODU VAŽENJA UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 462 i 466

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: OBUSTAVA POSTUPKA IZVRŠENJA - Zakon o izvršnom postupku: član 9 stav 2

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: STICANJE BEZ OSNOVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 210

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST PRAVILNIKA O RADNOJ DISCIPLINI I PONAŠANJU ZAPOSLENOG KOJI JE DONEO DIREKTOR ZDRAVSTVENOG CENTRA KOJI NIJE OVLAŠĆEN ZAKONOM I STATUTOM - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: član 131 stav 1, član 136 stav 1 tačka 2) i član 141 stav 1

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: NEUSTAVNO STUPANJE NA SNAGU OPŠTEG AKTA DANOM DONOŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 196 st. 1 i 4

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE ZBOG NEDOSLEDNE SUDSKE PRAKSE OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU U VEZI SA ISPLATOM ISTIH NAKNADA PO OSNOVU RADA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU RADI IZVRŠENJA ČINIDBE I PRESTANKA UZNEMIRAVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 58

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 7 - Zakon o privrednim društvima: član 383 stav 1 tačka 2)

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR - Pitanje br. 4 - Zakon o privrednim društvima: član 277 stav 1 i član 281 stav 1

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR - Pitanje br. 5 - Zakon o privrednim društvima: član 278 stav 1

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR - Pitanje br. 6 - Zakon o privrednim društvima član 287 st. 1 i 5

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI I UPIS U SUDSKI REGISTAR - Pitanje br. 8 - Zakon o parničnom postupku: član 188

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI, PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 1 - Zakon o zadrugama: čl. 23 i 62

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI, PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 10 - Zakon o parničnom postupku: član 188

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI, PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 3 - Zakon o privrednim društvima: član 346

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI, PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 5 - Zakon o privrednim društvima: član 346 stav 4

24/08/2010

24/08/2010

Sudska praksa

RS

Viši trgovinski sud: STATUSNI SPOROVI, PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA - Pitanje br. 6 - Zakon o privrednim društvima: član 445

24/08/2010

24/08/2010

 

 

                                                                    

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 25. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor - e-Press: PRIVREMENI IZVOZ ROBE - IZMENA POSTOJEĆEG ODOBRENJA ZBOG PROMENE INOPRIMAOCA

24/08/2010

24/08/2010

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor

-

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: STICANJE STATUSA INDIREKTNOG KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA

24/08/2010

24/08/2010

 

 

 

                                    

 

U periodu od 13.8.2010. godine do 20.8.2010. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

1.

"Braves farm internacional" d.o.o.

15 St-225/10

U postupku stečaja u predmetu 15-ST-225/2010 nad stečajnim dužnikom "Braves farm internacional" d.o.o. iz Beograda, Beogradska 39.

Određuje se završno ročište nad "Braves farm internacional" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Beogradska 39.

Završno ročište će se održati 15. septembra 2010. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I sa početkom u 12,00 časova.

Rešenje o zakazanom ročištu objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

2.

"IKL Axijal" d.o.o.

06663559

St. broj 1305/2010

Privredni sud u Beogradu je 22. jula 2010. godine, po predlogu stečajnog poverioca "Astra banka" a.d. u stečaju iz Beograda od 10. juna 2010. godine, doneo rešenje 22. St. broj 1305/2010 o otvaranju postupka stečaja nad "IKL Axijal" d.o.o. iz Beograda, Kneza Danila 23, koje glasi:

I. Otvara se postupak stečaja nad "IKL Axijal" d.o.o. iz Beograda, Knez Danila 23, matični broj: 06663559, po predlogu od 10. juna 2010. godine, koji je podneo stečajni poverilac "Astra banke" a.d. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 60 kao predlagač.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda.

III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. septembar 2010. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207.

V. Ispitno ročište određuje se za 22. novembar 2010. godine u 11,0 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207.

VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

3.

Preduzeće za trgovinu i usluge NOS Company d.o.o., u likvidaciji

20000708

50. St. broj 4360/10

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 9. avgusta 2010. godine doneo je rešenje 50. St. broj 4360/2010 kojim se otvara postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge NOS Company d.o.o., u likvidaciji, Beograd-Sremčica, Veštih pletilja 24 (ranije Gorička I deo broj 24), PIB: 103678435, matični broj: 20000708.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Živanović Andrijana iz Beograd, Zemun, Milice Šuvaković 6.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 10. novembar 2010. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 22. septembar 2010. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 9. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

4.

Akcionarsko društvo "Jablanica" a.d.

7136480

St. broj 97/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Akcionarsko društvo "Jablanica" a.d. Valjevo, Prote Mateje 1, doneo je 27. jula 2010. godine

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, matični broj 7136480, PIB 101899198, zbog prezaduženosti preduzeća.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Marko Vasiljević iz Loznice, Njegoševa 13.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 11. novembar 2010. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuju se za 1. septembar 2010. godine, sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 2, ovog suda.

7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.

8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

5.

"Goran i Zoran" d.o.o.

6078354

St. broj 667/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "Goran i Zoran" d.o.o. Valjevo, Kotešica b.b., doneo je 27. jula 2010. godine

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Goran i Zoran" d.o.o. Valjevo, Kotešica b.b., matični broj 6078354, PIB 101494815, zbog prezaduženosti preduzeća.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Manojlović Predrag iz Uba, Čede Todorovića 14.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 12. novembar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuju se za 3. septembar 2010. godine, sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2, ovog suda.

7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.

8. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Kačer-koop" d.o.o.

07605331

St. broj 311/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Kačer-koop" d.o.o. Belanovica, Rudnička 10, doneo je dana 27. jula 2010. godine sledeće

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Kačer-koop" d.o.o. Belanovica, Rudnička 10, matični broj 07605331, PIB 101285136, zbog prezaduženosti preduzeća.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinković 7a.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 12. novembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 3. septembar 2010. godine, sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2, ovog suda.

7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.

8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

7.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Ruža-prom" Tadić Branko i ortak OD

17622820

St. broj 411/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Ruža-prom" Tadić Branko i ortak OD Klenje, Popa Cvetina 88, doneo je 4. avgusta 2010. godine oglas.

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Ruža-prom" Tadić Branko i ortak OD Klenje, Popa Cvetina 88, matični broj 17622820, PIB 103737335, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Zoran iz Uba, Josipa Majera 55.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 24. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 6 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 10. septembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 6 ovog suda.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

8.

ZZ "Medvednik"

17369318

St. broj 365/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Medvednik" Valjevo, Bobovske bare b.b., doneo je dana 4. avgusta 2010. godine

REŠENJE

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Medvednik" Valjevo, Bobovske bare b.b., matični broj 17369318, PIB 101492844, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasiljević Marko iz Loznice, Njegoševa 13.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 24. novembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 6 ovog suda.

6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 10. septembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 6 ovog suda.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda i objavljuje u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

9.

DOO za proizvodnju i promet "Limes"

7991967

II St. broj 384/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 384/10 od 2. avgusta 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju i promet "Limes" Jagodina, Bosanska 3, matični broj 7991967, PIB 102062171.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Jovanović Gvozden iz Kragujevca, Branka Radičevića 20-2-10.

Prvo poverilačko ročište zakazano za 27. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 25. novembar 2010. godine u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 2. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

10.

Zemljoradnička Zadruga "Lipar"

07212828

II St. broj 81/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 81/10 od 27. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička Zadruga "Lipar" Kragujevac, Donja Sabanta bb, matični broj 07212828, PIB 102320423.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Jovanović Gvozden iz Kragujevca, Branka Radičevića 20-II-10.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 17. septembar 2010. godine sa početkom u 13,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 19. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

11.

Preduzeće za otkup kože, vune i tehničkih masnoća "Koža" DOO eksport import

6255507

II St. broj 201/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 201/10 od 29. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za otkup kože, vune i tehničkih masnoća "Koža" DOO eksport import Paraćin, Šumadijska bb, matični broj 6255507, PIB 101095784.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Dragan Davidović iz Paraćina, Beogradska 6.

Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. septembar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 22. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 29. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

12.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "Frigo" DOO

7386966

II St. broj 123/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 123/10 od 26. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "Frigo" DOO Jagodina, Vihorska 8, matični broj 7386966, PIB 101320828.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Đorđe Ognjanović iz Kragujevca, Daničićeva 57.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 16. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 18. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 26. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

13.

Zemljoradnička Zadruga "Badnjevac 1895"

07149573

II St. broj 74/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/
images/
statistika/
pokrenuti%20stecajni%20postupci%20lat1.pdf

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 74/10 od 27. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička Zadruga "Badnjevac 1895" Badnjevac, matični broj 07149573, PIB 102558474.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određena je Snežana Dimitrijević iz Kragujevca, Udarnička 10.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 17. septembar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 19. novembar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

14.

Preduzeće za unutrašnji i spoljnotrgovinski promet i prevoz robe "Evrotrgovina" DOO

7373511

II St. broj 128/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 128/10 od 28. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnji i spoljnotrgovinski promet i prevoz robe "Evrotrgovina" DOO Paraćin, Moše Pijade 35/2, lokal 9, matični broj 7373511, PIB 100956790.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Đorđe Ognjenović iz Kragujevca, Daničićeva 57.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 20. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 22. novembar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od _____ dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 28. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

15.

Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge "Fabrika stočne hrane-MAG" DOO

17475703

II St. broj 240/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 240/10 od 27. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge "Fabrika stočne hrane-MAG" DOO Paraćin, Vidovdanska 4, matični broj 17475703, PIB 102712822.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Mihailo Marković iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/2/21.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 17. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 19. novembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 27. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

16.

"Automehanika" DOO

17496743

II St. broj 852/10

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 852/10 od 21. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Automehanika" DOO Kragujevac, Dr Radosava Markovića 11, matični broj 17496743, PIB 102819680.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Petković Dušan, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Jefimijina 36.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 14. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a 17. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 21. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

17.

"Jugoživinarstvo" DOO

7856474

II St. broj 405/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 405/10 od 21. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Jugoživinarstvo" DOO Ćuprija, Cara Lazara 8, matični broj 7856474, PIB 102124131.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Stojanović Dobroslav, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Jovana Petrovića Kovača 7/1-11.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 10. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a 15. novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 21. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

18.

Preduzeće za proizvodnju hleba i peciva, trgovinu i druge delatnosti "VSD Violeta i Slaviša Damjanović" OD

17469410

II St. broj 93/2010

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 93/10 od 30. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju hleba i peciva, trgovinu i druge delatnosti "VSD Violeta i Slaviša Damjanović" OD Mijatovac, Gilje bb, Ćuprija matični broj 17469410, PIB 10276307.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Saša Jovanović iz Paraćina, Alekse Šantića 35.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 23. septembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a 24. novembra 2010. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 30. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

19.

Deoničko društvo u društvenoj svojini "Šamot-fabrika opreme i mašina", sa p. o.

07113340

II St. broj 60/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 60/10 od 30. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Deoničko društvo u društvenoj svojini "Šamot-fabrika opreme i mašina", sa p. o. Aranđelovac, Tanaska Rajića 1, matični broj 07113340, PIB 102494636.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određena je Agencija za privatizaciju RS, Beograd, Terazije 23/6.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 22. septembar 2010. godine sa početkom u 13,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a 24. novembra 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 30. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

20.

Proizvodno prometno društvo "Stiva" DOO

6952356

II St. broj 339/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 339/10 od 30. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno prometno društvo "Stiva" DOO Jagodina, Kneza Lazara L1-2/2, matični broj 6952356, PIB 101322858.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Ognjenović Đorđe iz Kragujevca, Daničićeva 57.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 27. septembar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 24. novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 30. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

21.

"Sinhro", DOO

17359819

II St. broj 328/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 328/10 od 30. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Sinhro", DOO Jagodina, Vojvođanska bb, matični broj 17359819, PIB 101325459.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Petković Dušan iz Kragujevca, Jefimijina 36.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 23. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 24. novembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 30. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

22.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Kraguj-s commerce"

7591900

II St. broj 186/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 186/10 od 29. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Kraguj-s commerce" Kragujevac, matični broj 7591900, PIB 101041536.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Janković Predrag iz Kragujevca, Ilindenska 42/11-2, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0255.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 22. septembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a 23. novembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 29. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

23.

"Agro Šile" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO

20065397

II St. broj 335/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 335/10 od 29. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agro Šile" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO, Senje bb, Ćuprija, matični broj 20065397, PIB 103982074.

Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika određen je Mihailo Marković iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/2/21 licencirani stečajni upravnik, broj licence 14-39.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 21. septembar 2010. godine sa početkom u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/5, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu, a ispitno ročište je zakazano za 22. novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/5.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda počev od 29. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

24.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, spoljnu i unutrašnju trgovinu i ugostiteljstvo "Lav impeks" DOO

1 St. broj 14/10

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajnog dužnika i stečajne poverioce, da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, spoljnu i unutrašnju trgovinu i ugostiteljstvo "Lav impeks" DOO Despotovac, Stevana Sinđelića 3/a, 1. St. broj 14/10, održati dana 3. septembra 2010. godine, sa početkom u 12,30 časova, u prostorijama Privrednog suda u Kragujevcu, sudnica 533/V. Na završnom ročištu raspravljaće se o završnom računu stečajnog upravnika; konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova; podneti prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

25.

DOO za proizvodnju, promet i usluge "Gepetto Wood"

1 St. broj 23/10

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao predsednik stečajnog veća obaveštava stečajnog dužnika i stečajne poverioce, da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju, promet i usluge "Gepetto Wood" Kragujevac, Gajeva 31a, 1. St. broj 23/10, održati dana 3. septembra 2010. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Privrednog suda u Kragujevcu, sudnica 533/V. Na završnom ročištu raspravljaće se o završnom računu stečajnog upravnika; konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova; podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

26.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "M.M.B. trejd" d.o.o.

17289837

I St. broj 298/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 298/2010 od 21. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "M.M.B. trejd" d.o.o. Kragujevac, Pere Velimirovića 2, matični broj 17289837, PIB 101578521.

Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Davidović iz Paraćina, Beogradska 6, broj licence 155-0055.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi.

Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 4. novembar 2010. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533.

Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 13. septembar 2010. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 21. jul 2010. godine.

Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od dana prijema (objave), a preko ovog suda u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

27.

AD GIK "1. maj"

07149549

II. St. broj 47/10

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD GIK "1. maj" Lapovo, Njegoševa 31, mat. broj 07149549, PIB 100980983, odlučujući o predlogu Plana reorganizacije stečajnog poverioca Privredno društvo za investicije "W.B. Invest enterprise" d.o.o. Rekovac, podnetom 5. avgusta 2010. godine, doneo je dana 9. avgusta 2010. godine rešenje.

1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika AD GIK "1. maj" Lapovo, Njegoševa 31, mat. broj 07149549, PIB 100980983 da je stečajni poverilac Privredno društvo za investicije "W.B. Invest enterprise" d.o.o. Rekovac, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 5. avgusta 2010. godine i da uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, počev od 9. avgusta 2010. godine, pa do dana održavanja ročišta.

2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 9. septembar 2010. godine u 9,00 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.

3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.

4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.

5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 5. avgusta 2010. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.

6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 9. avgusta 2010. godine i dostavlja radi objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

28.

AD "Koža"

07166281

I St. broj 837/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://www.alsu.gov.rs/
images/
statistika/
pokrenuti%20stecajni%20postupci%20lat1.pdf

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 837/2010 od 15. jula 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Koža" Kragujevac, Dragoslava Srejovića 83, matični broj 07166281, PIB 101571850. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stava 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Popović Miroslav iz Jagodine, K. Lazara 117, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 4. oktobar 2010. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 30. avgust 2010. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 15. jula 2010. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od prijema (objave), a preko ovog suda u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

29.

A.d. "Čistoća"

St. broj 32/10

I Usvaja se završni račun stečajnog dužnika a.d. "Čistoća" u stečaju Užice.

II Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom a.d. "Čistoća" u stečaju Užice.

III Po pravosnažnosti rešenja određuje se brisanje dužnika a.d. "Čistoća" u stečaju Užice.

IV Nalaže se stečajnom upravniku da na ime paušalne sudske takse plati 19.500,00 dinara u roku od osam dana od odbijanja naloga kao i 2.860,00 dinara za objavljivanje oglasa o zaključenju stečajnog postupka.

V Odobrava se isplata iznosa od 774.895,00 dinara na ime neizmirenih stvarno nastalih troškova.

VI Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda, a dostaviti ga Stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju Centar za stečaj, punomoćniku Stečajnog upravnika Miliću Nešković, predsedniku skupštine poverilaca Kovačević Rajku iz Užica, na oglasnu tablu suda i "Službenom glasniku RS" uz dopis.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

30.

Preduzeće "Ventil"

4. St. broj 61/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 61/2010 od 3. jula 2010. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Preduzećem "Ventil" Aleksandrovac, Kruševačka 18. Za stečajnog upravnika određuje se Hranislav Obradović dipl. ecc iz Kruševca, Miloja Zakića 30, telefon 063/627-136.

Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze. Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 14. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 10. septembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova.

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda 4. avgusta 2010. godine.

Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

 

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

31.

"DH Sistem" d.o.o.

3. St. broj 691/10

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 691/2010 od 4. avgusta 2010. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "DH Sistem" d.o.o. Vrnjačka Banja, Vrnjačka 2.

Za stečajnog upravnika određuje se Novica Ilić dipl. ecc. iz Kruševca, Bore Stankovića 21, telefon br. 065-6034910.

Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.

Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 14. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 10. septembar 2010. godine sa početkom u 12,30 časova.

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 4. avgusta 2010. godine.

Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

32.

"Mehanizacija" a.d.

1 St. broj 32/10

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu St. broj 32/2010 od 1. marta 2010. godine pokrenut je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Mehanizacija" a.d. iz Vladičinog Hana, Nikole Tesle b.b., zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 3. septembar 2010. godine, sa početkom u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.

Zakazuje se ispitno ročište za 17. septembar 2010. godine, sa početkom u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

33.

DP Napredak

06143148

St. broj 681/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

I. Otvara se postupak stečaja nad DP Napredak u likvidaciji iz Bosilegrada, G. Dimitrova 37, matični broj 06143148, PIB broj 100610657.

II. Za stečajnog sudiju imenuje se Novica Nikolić sudija Privrednog suda u Leskovcu.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Centar za stečaju u Beogradu.

IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. septembar 2010. godine u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.

VI. Prvo ispitno ročište zakazuje se za 21. januar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.

VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja u pisanom obliku u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, kao i poverioci da prijave svoja obezbeđena potraživanja i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova obezbeđena potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi odmah.

VIII. Nalaže se stečajnom upravniku da odmah po prijemu rešenja o imenovanju, podnese Agenciji za privredne registre Republike Srbije prijavu promene pravnog statusa stečajnog dužnika.

IX. Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto biće objavljeno na oglasnoj tabli suda, 19. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

34.

Vlasinka a.d.

7140215

2 St. broj 51/10

I. Otvara se postupak stečaja nad Vlasinka a.d. iz Vlasotinca, 29. novembra 47, matični broj 7140215, PIB broj 100921628.

II. Za stečajnog sudiju imenuje se Novica Nikolić sudija Privrednog suda u Leskovcu.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja, Jovana Pavlovića 7, JMBG 1312960742015, po automatskom odabiru stečajnih upravnika, broj licence 155-0219 od 30. juna 2009. godine.

IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. septembar 2010. godine u 13,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.

VI. Prvo ispitno ročište zakazuje se za 21. januar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 2.

VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja u pisanom obliku u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, kao i poverioci da prijave svoja obezbeđena potraživanja i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova obezbeđena potraživanja po predviđenom neće biti pokrivena tim razlučnim pravom a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi odmah.

VIII. Nalaže se stečajnom upravniku da odmah po prijemu rešenja o imenovanju, podnese Agenciji za privredne registre Republike Srbije prijavu promene pravnog statusa stečajnog dužnika.

IX. Rešenje o otvaranju stečajnog postupka biće objavljeno na oglasnoj tabli suda 19. jula 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

35.

Zemljoradnička zadruga Karlovčić

08696926

St. broj 153/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Karlovčić u Karlovčiću Paćanovačka 2, doneo je 3. avgusta 2010. godine, pod posl. broj St. 153/2010

REŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Karlovčić u Karlovčiću Paćanovačka 2, PIB: 101510758, MB: 08696926 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Boris Jevtić iz Stare Pazove, Slovenski trg b.b.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.

IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 2. septembar 2010. godine u 11,00 časova, sudnica broj 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva na prvo poverilačko ročište.

VI. Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 11. novembar 2010. godine u 9,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

VII. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli suda.

VII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 3. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

36.

Preduzeće "Rasi" d.o.o.

17269291

2 St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Užicu, doneo je 30. jula 2010. godine rešenje 2. St. 284/2010 kojim se:

I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće "Rasi" d.o.o. Grdovići - Arilje, MB 17269291, PIB 100493290, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

II. Za stečajnog upravnika određuje se Avramović Budimir, dipl. ecc. iz Užica, Ulica užičkih heroja 10.

III. Određuje se ispitno ročište za 15. oktobar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.

V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za

10. septembar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

VII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, sa oglasom 30. jula 2010. godine.

           ====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf