PORESKI TRETMAN I USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA

Na bazi prosečne zarade po zaposlenom u maju 2014. godine
• Ukupno za Republiku Srbiju 60.966 dinara •

Napomene:

1) Opšti kolektivni ugovor ("Sl. glasnik RS", br. 50/2008, 104/2008 - Aneks I i 8/2009 - Aneks II - dalje: OKU) je 17. maja 2011. godine prestao da važi. Prema tome, počev od 18. maja 2011. godine, poslodavci nisu dužni da primenjuju OKU. To takođe znači da se od 18. maja 2011. godine u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa primenjuje Zakon o radu, drugi propisi, poseban kolektivni ugovor u grani, odnosno delatnosti u kojoj posluje poslodavac (ako je zaključen), opšti akt (kolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu), odnosno ugovor o radu.

2) Od 1. januara 2011. godine Republički zavod za statistiku više ne objavljuje podatke o zaradi u privredi Republike Srbije. Dok se ne promene odgovarajući propisi koji određena primanja vezuju za ovaj podatak (posebni kolektivni ugovori), primenjuje se poslednji objavljen podatak, za decembar 2010. godine (51.165 dinara, odnosno 37.020 dinara bez poreza i doprinosa). Poslodavci treba u svojim opštim aktima, odnosno ugovorima o radu, takođe da prilagode svoju regulativu, tako što će navedena lična primanja vezati za neki drugi poznat podatak (npr. prosek zarade na nivou Republike, sopstveni prosek i sl.).

3) Usklađeni neoporezivi iznosi pojedinih primanja iz Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.) primenjuju se od 1.2.2014. do 31.1.2015. godine.

a) Isplate sa karakterom zarade

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

MESEČNA NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA ("TOPLI OBROK")

Član 118. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)

Prema Zakonu o radu, isplata je obavezna a visina isplate se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se "topli obrok" isplaćuje u visini 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, trenutno: 20% x 60.966 = 12.193,20 dinara.
Prema članu 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013 i 55/2013), koeficijent kao element plata, sadrži dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada.

REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

Član 118. tačka 6) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, isplata je obavezna a visina isplate se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se "regres" isplaćuje u visini jedne prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, iznos regresa trenutno je 60.966,00 dinara.
Prema članu 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koeficijent kao element plata, sadrži dodatak na ime regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD NA DAN PRAZNIKA koji je neradni dan

Član 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, najmanje 110% na osnovnu zaradu zaposlenog.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD NOĆU (između 22.00 i 6.00 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade

Član 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD U SMENAMA, ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade

Član 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog.

UVEĆANA ZARADA ZA PREKOVREMENI RAD

Član 108. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog.

UVEĆANA ZARADA PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU
("minuli rad")

Član 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, 0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu na osnovnu zaradu zaposlenog.

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada zaposlenog za povećane troškove rada i boravka na terenu)

Nije propisan Zakonom o radu, ali ga poslodavci mogu utvrditi svojim opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, na osnovu člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, u visini koja se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se terenski dodatak isplaćuje u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, iznos terenskog dodatka je 60.966 x 3% = 1.828,98 dinara.

DRUGI SLUČAJEVI u kojima je poslodavac utvrdio pravo zaposlenog na UVEĆANU ZARADU

Član 108. stav 3. Zakona o radu

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT

Nije propisan Zakonom o radu, ali ga poslodavci mogu utvrditi svojim opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, na osnovu člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

OSTALE ISPLATE SA KARAKTEROM ZARADE:

• davanja zaposlenima u robi ili novcu za praznike;

• stimulativna otpremnina pri sporazumnom prestanku radnog odnosa ili otkaza od strane zaposlenog (čl. 177. i 178. Zakona o radu);

• sva druga primanja koja nisu izuzeta iz zarade shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu.

Član 105. stav 3, čl. 177. i 178. Zakona o radu

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

Sva primanja navedena u prethodnoj tabeli imaju karakter zarade, pa se na njih plaća: porez po stopi od 10%, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog po zbirnoj stopi od 19,9%, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca po zbirnoj stopi od 17,9% i članarina komorama.

b) Isplate sa karakterom naknade troškova zaposlenima

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Član 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu i član 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst)

Prema Zakonu o radu, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.
Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.552 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, član 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.
Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se dnevnica isplaćuje u visini 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, trenutni iznos dnevnice je: 60.966 x 5% = 3.048,30 dinara.
Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje (trenutno na bazi podatka za decembar 2010. godine: 5% x 51.165 = 2.558,25 dinara), a ako mu je obezbeđena besplatna ishrana, dnevnica za službeno putovanje u zemlji umanjuje se za 80%.

Ne oporezuje se po jednoj dnevnici do 2.132 dinara (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU (zemlja i inostranstvo)

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu i čl. 8. i 19. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.
Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja u zemlji prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), a ako su mu obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.
Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), kad se naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice.

Ne oporezuje se do visine troškova prema priloženom računu (član 18. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana), bez obzira na kategoriju smeštaja.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU (zemlja i inostranstvo)

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu i član 11. stav 1. i član 26. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Priznaju se u celini prema podnetim računima.
Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se:
a) za službeni put u zemlji, troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju;
b) za službeni put u inostranstvo, u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, koristi.

Ne oporezuje se do visine podnetih računa prevoznika u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana).

DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

Član 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

Najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima.

Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE
(u zemlji i inostranstvu)

Član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu i član 11. stav 2. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema Zakonu o radu utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 30% cene litra super benzina po pređenom kilometru, najviše do 6.216 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.

TERENSKI DODATAK - samo za državne službenike i nameštenike

Član 44. stav 1. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (na bazi podatka za decembar 2010. godine: 51.165 x 3% = 1.534,95 dinara). Ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja - najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji a za troškove ishrane - najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji.

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%.

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT - samo za državne službenike i nameštenike

Čl. 45. do 49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je premešten u drugo mesto rada koje je više od 30 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, živi odvojeno od porodice, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada, a mesečna naknada troškova za odvojeni život od porodice iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (na bazi podatka za decembar 2010. godine: 51.165 x 75% = 38.373,75 dinara).

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD I BORAVAK NA TERENU, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade

Član 118. stav 1. tačka 4) Zakona o radu i član 44. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca, u visini troškova smeštaja i ishrane.
Državnom službeniku i namešteniku, ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak se uvećava za troškove smeštaja i ishrane, prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), i za ishranu u visini dnevnice u zemlji.

Ne plaćaju se poreske obaveze.

NAKNADA TROŠKOVA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA (troškovi selidbe, troškovi posete porodici)

Čl. 46. i 47. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

1. Troškovi selidbe nadoknađuju se:
- troškovi prevoza pokućstva - u visini koja odgovara najekonomičnijem prevozu stvari, prema tarifi prevoznika;
- troškovi pakovanja pokućstva - u paušalnom iznosu od 5.000 dinara.
2. Troškovi prevoza radi posete porodici - najviše za četiri putovanja mesečno, naknađuju se u visini stvarnih troškova prevoza u međugradskom saobraćaju.

Ne plaćaju se poreske obaveze do iznosa naknade utvrđenog Uredbom.

NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE U INOSTRANSTVO ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE

Čl. 37. do 42. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema uslovima iz čl. 37. do 42. Uredbe.

Neoporezivo do iznosa isplate prema čl. 37. do 42. Uredbe.

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA ZAPOSLENOM u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog

Član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da isplati zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini pogrebnih usluga.
Za zaposlene u državnim organima, u visini troškova pogrebnih usluga.

Ne oporezuje se do 62.157 dinara (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana) a iznos preko toga oporezuje se po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

POMOĆ PORODICI ZA SLUČAJ SMRTI PENZIONISANOG RADNIKA

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Isplaćuje se ukoliko je opštim aktom ili ugovorom o radu poslodavac utvrdio pravo na ovu pomoć.

Ne oporezuje se do 62.157 dinara (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana) a iznos preko toga oporezuje se po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu može da utvrdi pravo na ovu isplatu, ali nije obavezan.

Ne oporezuje se do 35.519 dinara (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.

SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ SMRTI DRUGIH ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENOG (koji nisu bračni drug, deca, roditelji, usvojenik i usvojilac zaposlenog)

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu može da utvrdi pravo na ovu isplatu, ali nije obavezan.

Na ceo iznos isplate plaća se porez po stopi od 10%.

DRUGI POJEDINAČNI VIDOVI SOLIDARNE POMOĆI zaposlenima po namenama koje poslodavac utvrdi svojim aktom

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Utvrđuje se konkretno po kriterijumima i iznosima opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Na ceo iznos plaća se porez po stopi od 10%.

SOLIDARNA POMOĆ PORODICI LICA KOJE NIJE ZAPOSLENO KOD POSLODAVCA

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu može da utvrdi pravo na ovu isplatu, ali nije obavezan.

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na ceo iznos isplate plaća se samo porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

c) Druga primanja zaposlenih

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU

Član 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu i član 51. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema Zakonu o radu, najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno: 3 x 60.966 = 182.898 dinara)
Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini jedne i po plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 3 x 60.966 = 182.898 dinara)

Ne oporezuje se do iznosa trostruke mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici, prema poslednjem podatku (3 x 60.966 = 182.898) (član 9. stav 1. tačka 18) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

JUBILARNA NAGRADA

Član 120. tačka 1) Zakona o radu

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, odnosno u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom

Ne oporezuje se do 17.758 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 10%.

OTPREMNINA PRI OTKAZU UGOVORA O RADU ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja posla

Član 158. u vezi sa članom 179. tačka 9) i član 159. Zakona o radu

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.
Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA za čijim je radom prestala potreba

Odeljak IV Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - ispr., 15/2009, 21/2010, 46/2010, 9/2011, 6/2012 i 63/2013)

Prema Programu, zaposleni se opredeljuje za jednu od sledećih isplata:
1) deset prosečnih zarada u Republici (trenutno na bazi podatka za maj 2014. godine - 609.660 dinara) za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja, ili
2) u visini dinarske protivvrednosti 300 evra po godini staža osiguranja, ili
3) otpremnina u skladu sa članom 158. Zakona o radu.

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a za lica starija od 50 godina života - bez ograničenja iznosa (član 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko neoporezivog plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA, a kojima do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do pet godina

Odeljak IV stav 3. Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

Isplaćuje se u iznosu koji predstavlja zbir šestostruke prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike i proizvoda preostalog broja meseci do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju i 60% prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a za lica starija od 50 godina života - bez ograničenja iznosa (član 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana).

OTPREMNINA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci otkad je postao neraspoređen i NAMEŠTENIKU kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen

Član 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Isplaćuje se za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu.

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

 

U skladu sa aktom poslodavca, a ne više od iznosa stvarne štete.

Ne plaća se porez na ceo iznos prema uslovima iz člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005), u suprotnom, na ceo iznos pomoći plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

d) Isplate licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

Vrsta isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA srednjih škola i studenata viših škola i fakulteta

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Ne oporezuje se do 10.656 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA osnovnih škola - ako je staralac lice van radnog odnosa kod isplatioca

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Isplata ima karakter drugih prihoda i na ceo iznos se plaća porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA osnovnih škola - ako je staralac lice zaposleno kod isplatioca

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaća porez po stopi od 10% i doprinosi kao na zaradu

HRANARINA I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema Zakonu o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni).

Ne oporezuje se do 8.880 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

DNEVNICA I OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA (prevoz, prenoćište) LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA

Do visine propisane opštim aktom kod poslodavca.

Na ceo iznos isplate plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto ugovoren prihod umanjen za 20% normiranih troškova i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret izvršioca poslova po stopi od 24% na osnovicu na koju se plaća porez na dohodak građana

NOVČANA NAKNADA ČLANU NADZORNOG ODBORA (u dvodomnom DOO ili AD)

Isplaćuje se u skladu sa odlukom skupštine poslodavca (član 230.), odnosno u skladu sa statutom ili odlukom skupštine (član 438.) Zakona o privrednim društvima.

Ima karakter "drugih prihoda" - plaća se porez po stopi od 20% na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova, a na istu osnovicu se obračunava doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 24% (ako je član odbora osiguran po drugom osnovu). Ako član odbora nije osiguran po drugom osnovu, na naknadu se plaća i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, na osnovicu na koju se plaća porez.
Ako je član odbora samostalni umetnik ili strani državljanin, plaća se porez po stopi od 20% na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova.

ISPLATA POMOĆI PENZIONISANIM RADNICIMA (regres, jubilarna nagrada, pokloni za praznike)

Isplaćuje se u skladu sa aktom poslodavca.

Ima karakter "drugih prihoda" - porez je 20% na bruto isplatu umanjenu za 20% normiranih troškova.

NAKNADA KOJE SE, u skladu sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije, ISPLAĆUJU VOJNICIMA NA SLUŽENJU VOJNOG ROKA, UČENICIMA I KADETIMA VOJNOŠKOLSKE USTANOVE I LICIMA NA DRUGOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OFICIRE I PODOFICIRE

U skladu sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije.

Ne oporezuje se (9. stav 1. tačka 22) Zakona o porezu na dohodak građana), ali prema članu 34. stav 2. Zakona o civilnoj službi ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009), lice u civilnoj službi ima pravo i na zdravstvenu zaštitu, zdravstveno osiguranje i prava usled povrede na radu.

DNEVNA NAKNADA koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe

Saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije.

Prema članu 18. stav 1. tačka 4a) Zakona o porezu na dohodak građana, ne plaća se porez.

NAKNADE KOJE SE ISPLAĆUJU STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE OSNOVANE ZA OSTVARIVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA ZA POTREBE POLICIJSKOG OBRAZOVANJA

U skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslove.

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 23) Zakona o porezu na dohodak građana)

PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU PREMIJA, SUBVENCIJA, REGRESA I DRUGIH SREDSTAVA koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrednicima upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava

U skladu sa posebnim propisima.

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 24) Zakona o porezu na dohodak građana)

PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i naknada za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina i otpada plaćenih na tekući račun prodavca

U skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 25) Zakona o porezu na dohodak građana).

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA OSTVARENIM ZA POSTIGNUTE REZULTATE TOKOM ŠKOLOVANJA I OBRAZOVANJA, KAO I OSVOJENIH NA TAKMIČENJIMA U OKVIRU OBRAZOVNOG SISTEMA

 

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 26) Zakona o porezu na dohodak građana).

NAKNADA TROŠKOVA VOLONTIRANJA KOJU OSTVARUJE VOLONTER

U skladu sa članom 10. Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010).

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 27) Zakona o porezu na dohodak građana).

NOVČANE POMOĆI FIZIČKIM LICIMA KOJA SLUŽE ZA LEČENJE U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila

U skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 28) Zakona o porezu na dohodak građana).

POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 8.880,00 po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.