JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

NOVODONETI PROPISI U OBLASTI KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA

 • IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA
 • ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
 • IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEME U PRIMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

+ za sve učesnike GRATIS Krivičnopravni komplet

Niš - 20. februar 2017. - Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariske komune bb
Novi Sad - 22. februar 2017. - Hotel Aleksandar, ul. Bulevar Cara Lazara 79
Beograd - 24. februar 2017. - Sava Centar, ul. Milentija Popovića 9

PDF  Satnica za: Niš, Novi Sad, Beograd

I – TEME SAVETOVANJA

*NOVO* IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA:

 • Dalje usaglašavanje sa standardima Evropske unije i Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija)
 • Nova krivična dela protiv privrede (prevara u obavljanju privredne delatnosti; pronevera u obavljanju privredne delatnosti; zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti; zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti; zloupotreba u postupku privatizacije; primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; davanje mita u obavljanju privredne delatnosti)
 • Unapređenje u cilju efikasnijeg suzbijanja kriminaliteta i preko 30 novih krivičnih dela

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU - Koji su dosadašnji problemi u primeni Zakonika i kako ih pravilno sagledati u praksi?

*NOVO* ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE:

 • Proširena primena Zakona na krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv službene dužnosti
 • Uvođenje službenika za vezu između nadležnih državnih organa
 • Formiranje jedinice unutar MUP-a koja će biti nadležna za suzbijanje korupcije, a predviđeno je i otvaranje posebnih odeljenja viših javnih tužilaštva i viših sudova koja će se baviti takvim slučajevima i drugo

*NOVO* IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA:

 • Proširenje primene Zakona na veći krug krivičnih dela (krivična dela protiv intelektualne svojine, teško ubistvo)
 • Poboljšanje efikasnosti sudskog postupka za privremeno oduzimanje imovine
 • Nove nadležnosti Jedinice za finansijsku istragu i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom

*NOVO* ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI:

 • Primena principa tzv. nulte tolerancije na nasilje
 • Uvodi se poseban postupak državnih i drugih organa, organizacija i ustanova
 • Uvodi se policijski službenik za sprečavanje nasilja u porodici i Grupa za koordinaciju i saradnju

II – MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

SVI UČESNICI SAVETOVANJA dobijaju GRATIS KOMPLET OD 3 KNJIGE:

 • KNJIGA I - Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) - prečišćeni tekst, sa komentarom najnovijih izmena i dopuna Krivičnog Zakonika
 • KNJIGA II - Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) - prečišćeni tekst
 • KNJIGA III - ZBIRKA aktuelne krivičnopravne sudske prakse sudova svih nivoa u 2016. godini, sa stručnim prilozima o iskustvima tužilaštva, odbrane i sudstva u primeni Zakonika o krivičnom postupku

III - PREDAVAČI

 • Prof. dr Slađana Jovanović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union
 • Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
 • dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu
 • Saša Ivanić, zamenik tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal
 • Jugoslav Tintor, advokat

CILJNA GRUPA: Savetovanje je namenjeno advokatima, tužiocima, sudijama, pravnicima u privredi kao i svim licima koja u svakodnevnom radu primenjuju propise iz krivičnopravne oblasti.


PDF  Satnica za: Niš, Novi Sad, Beograd

IZNOSI KOTIZACIJE

ZA PRETPLATNIKE
2.500 rsd *

ZA NEPRETPLATNIKE
4.500 rsd *

*Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 20%