Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017)

 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 146.

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

10.000

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

2.080

Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence

5.580

Za licencu za prevoz tereta

1.010

Za izvod licence za prevoz tereta

1.010

Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence

1.010

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence

3.440

Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače

1.700

Za potvrdu za vozača

1.010

Za zahtev za upis u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe:

1) ako se zahtev odnosi na jedno teretno vozilo

1.010

2) ako se zahtev odnosi na više teretnih vozila, po vozilu

1.010

Tarifni broj 146a

Za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana

2.000

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole

1.200

2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli

300

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne vremenske dozvole

4.000

2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli

4.000

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne BSEC dozvole

1.500

2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli

1.500

3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole

30.000

4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

30.000

5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole

4.000

6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

4.000

Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu

30.000

Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu

50.000

Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to:

1) za bilateralni prevoz tereta

34.000

2) za tranzitni prevoz tereta

8.000

 

 

NAPOMENA:

Taksu iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova

 

Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda

15.270

Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima

7.620

Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:

 

1) do tri naloga za izvršenje

10.680

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.060

Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:

 

1) do tri naloga

10.680

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.060

Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu

3.060

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.

 

Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

 

XVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 148.

Za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare za transport lica

55.000

Za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare za transport lica

38.700

Za izdavanje odobrenja za rad nove žičare za transport lica

19.500

Za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

19.500

Za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

60.000

Za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela:

1) za ispitivanje tipa po modulu SB

117.200

2) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SD

21.300

3) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SF

21.300

4) za ispitivanje projekta po prvom delu modula SH1

117.200

5) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po drugom delu modula SH1

21.300

6) kod primene modula SG

138.500

Za izdavanje sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi:

1) za ispitivanje tipa po modulu CB

99.000

2) za usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda po modulu CF

18.000

3) kod primene ostalih modula, odnosno kombinacija modula

117.000

Za izdavanje sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi

87.000

Za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema:

1) za podsistem "infrastruktura"

69.500

2) za podsistem "energija"

56.000

3) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - pružni deo"

45.000

4) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - deo na vozilima"

39.000

5) za podsistem "železnička vozila"

36.500

Za izdavanje dozvole za tip vozila

86.500

Za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

99.000

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

231.000

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola za pojedine funkcije:

1) za funkciju razvoja održavanja

95.000

2) za funkciju upravljanja održavanjem kolskog parka

81.000

3) za funkciju izvršenja održavanja

136.000

Za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

100

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo A:

1) za izdavanje sertifikata

182.500

2) za obnavljanje sertifikata

89.500

3) za revidiranje sertifikata

1.650

4) za ažuriranje sertifikata

36.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika manji od 200 miliona putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

88.500

2) za obnavljanje sertifikata

46.000

3) za revidiranje sertifikata

800

4) za ažuriranje sertifikata

19.000

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika od 200 miliona ili više putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

124.500

2) za obnavljanje sertifikata

62.000

3) za revidiranje sertifikata

1.100

4) za ažuriranje sertifikata

25.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe manji od 500 miliona netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

102.000

2) za obnavljanje sertifikata

52.500

3) za revidiranje sertifikata

900

4) za ažuriranje sertifikata

21.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe od 500 miliona ili više netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

141.500

2) za obnavljanje sertifikata

72.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

29.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B samo za manevrisanje:

1) za izdavanje sertifikata

63.000

2) za obnavljanje sertifikata

35.000

3) za revidiranje sertifikata

500

4) za ažuriranje sertifikata

14.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz:

1) za izdavanje sertifikata

155.000

2) za obnavljanje sertifikata

75.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

30.000

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom:

1) za izdavanje sertifikata

260.500

2) za obnavljanje sertifikata

120.000

3) za revidiranje sertifikata

2.300

4) za ažuriranje sertifikata

50.500

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice:

1) za izdavanje sertifikata

155.000

2) za obnavljanje sertifikata

75.500

3) za revidiranje sertifikata

1.300

4) za ažuriranje sertifikata

30.000

Za izdavanje sertifikata za održavanje donjeg i gornjeg stroja železničkih pruga

89.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema "energija"

89.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

79.500

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

68.000

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničkih vozila

88.000

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

1.660

XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje upisa plovila u upisnik brodova, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i tehničke plovne objekte sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i tehničke plovne objekte bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti, odnosno pomorskih brodova u upisnike pomorskih brodova

47.940

2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća tela i plutajuće objekte koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe

2.400

3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovila, izuzev plovila iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja

9.580

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja

1.000

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

800

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

2.620

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

5.260

Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, MMSI broj, kapetanija upisa i pozivni znak broda:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

6.390

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

12.800

Tarifni broj 151.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:

 

1) do 5.000 NT

63.940

2) preko 5.000 do 15.000 NT

79.920

3) preko 15.000 do 30.000 NT

106.570

4) preko 30.000 do 50.000 NT

213.150

5) preko 50.000 NT

239.770

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 Kw

66.610

2) preko 500 Kw do 1.000 Kw

95.910

3) preko 1.000 Kw

133.210

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 TN

31.960

2) preko 500 TN do 1.000 TN

47.940

3) preko 1.000 do 2.000 TN

159.850

4) preko 2.000 TN

213.150

Tarifni broj 153.

Za zahtev za:

1) izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista pomorskog broda i pomorske jahte

2.330

2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.140

3) izdavanje knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

800

4) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno za zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

590

5) izdavanje brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

2.330

6) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

1.140

7) obavljanje osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta, odnosno vršenje tehničkog nadzora za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

780

8) polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

1.140

9) polaganje stručnog ispita za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

780

10) izdavanje dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

1.000

11) izdavanje duplikata, odnosno zamenu dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

780

12) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova, odnosno trajnog zapisa o brodu

2.140

13) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovila

1.360

14) izdavanje identifikacione karte pomorca

1.600

15) izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca

2.000

16) overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca

1.000

17) izdavanje dozvole za agenta i agenta posrednika, odnosno svedočanstva o osposobljenosti i upis u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika

2.000

18) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

2.000

19) izdavanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta

2.000

20) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadžera

2.000

21) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

2.000

22) zamenu table na trupu sa osnovnim podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

6.610

23) zamenu para ploča na trupu sa osnovnim podatkom iz svedočanstva o baždarenju

11.670

24) izdavanje tehničke dokumentacije u elektronskom obliku (CD)

3.890

25) izdavanje ADN sertifikata o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker

6.610

26) izdavanje privremenog ADN sertifikata, odnosno produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod

3.890

Tarifni broj 153a

Za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela:

1) za redovni pregled čamca dužine do 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

500

2) za redovni pregled čamca dužine do 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

700

3) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

1.300

4) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

1.900

5) za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 kW

200

6) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 2,95 kW do 7,35 kW

400

7) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 7,36 kW do 22,05 kW

600

8) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 22,06 kW do 96,60 kW

1.300

9) za pregled pogonskog uređaja čamca snage preko 96,60 kW

2.200

10) za pregled skutera snage pogonskog uređaja do 73,50 kW

4.500

11) za pregled skutera snage pogonskog uređaja od 73,51 do 96,60 kW

6.000

12) za pregled skutera snage pogonskog uređaja preko 96,60 kW

7.200

13) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

170

14) za osnovni i vanredni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

200

15) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine do 30 m2

1.500

16) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine od 30 m2 do 100 m2

2.500

17) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine preko 100 m2

4.000

Za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu

10.000

 

 

NAPOMENA:

Taksa za vršenje osnovnog i vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu uvećava se 20% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Taksa za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenih za sport i razonodu plaća se 50% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 153b

Za polaganja stručnog ispita za:

1) sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

4.000

2) sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

4.000

3) upravljača čamca kategorije A

4.540

4) upravljača čamca kategorije B

6.310

5) zapovednika vrste A

13.880

6) zapovednika vrste B

9.870

7) zapovednika vrste C

9.870

8) krmara

8.680

9) vođu palube

8.090

10) mornara

8.090

11) rukovaoca tehničkog plovnog objekta

13.880

12) mašinistu

13.290

13) mašinovođu

9.270

14) upravljanje putničkim plovilom

8.090

15) rukovanje radio-telefonskim uređajem

6.910

16) upravljanje plovilom uz pomoć radara

6.910

17) postupanje u slučaju opasnosti na brodu

6.910

18) voditelja jahte

13.290

 

 

NAPOMENA:

Za polaganje popravnog ispita plaća se 50% od propisane takse za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to:

 

1) o upisu promena u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe

6.050

2) po zahtevu za upise u list B i list C uloška glavne knjige upisnika brodova i brisanje broda iz upisnika brodova

2.000

3) po zahtevu za upise u list B i list C uloška knjige upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata, kao i o promeni njihovih tehničkih karakteristika i brisanje čamaca, odnosno plutajućih objekata iz upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata

1.000

4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve

24.240

5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine

10.110

6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport

24.240

7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času)

8.080

8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija

38.360

9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže

14.120

10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju

10.110

11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela

2.420

12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu

24.240

13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima

141.330

14) priznavanju zvanja članu posade broda

4.050

15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi i odobrenja za ronjenje na vodnom putu

6.050

16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe, odnosno određivanje raspreme broda

10.110

17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima

7.080

18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza i odobrenje za otvaranje skelskog prelaza

8.080

Tarifni broj 154a

Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

64.650

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

127.920

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

120.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

268.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

480.090

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

952.490

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

258.420

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

360.080

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

300.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

669.280

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

312.420

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

306.310

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

354.600

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

530.630

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

571.400

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

232.410

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

359.290

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

392.180

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

575.220

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

585.290

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

704.460

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

893.770

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

265.850

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

357.700

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

497.160

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

580.560

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

647.690

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

647.690

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

705.470

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

772.620

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

243.760

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

260.150

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

598.980

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

716.050

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

120.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

138.280

(3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m3

157.780

(4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m3

265.050

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

280.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

70.710

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

143.220

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

248.520

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

473.080

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

758.700

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

813.240

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

854.680

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

1.226.340

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

973.350

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

1.197.990

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

756.640

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

965.740

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.394.600

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

365.250

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

468.250

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

356.380

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

465.170

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to:

427.700

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

309.800

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

415.780

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

673.500

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

745.850

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

551.590

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

710.940

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

656.260

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

807.330

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

901.670

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

546.350

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

669.460

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

924.980

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.098.790

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

319.590

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

357.400

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

513.400

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

500.950

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

519.240

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

669.460

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

699.860

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

914.860

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

327.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

503.610

23) tehničkog plovnog objekta - platforme

322.380

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

341.190

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

315.120

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

518.720

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

626.420

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

760.160

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

950.030

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

159.740

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

749.010

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

873.780

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 154b

Za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

58.860

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

88.290

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, koji je upisan u upisnik brodova Republike Srbije i poseduje važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Tarifni broj 154v

Za kontrolni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

18.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

28.550

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

57.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

76.550

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

158.640

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

65.610

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

78.820

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

68.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

136.970

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.100

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

60.320

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

67.640

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

75.670

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

93.410

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

104.430

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

56.640

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

72.920

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

76.890

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

104.600

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

115.130

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

132.110

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

143.280

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

64.300

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

82.670

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

103.640

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

112.250

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

124.060

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

121.300

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

137.820

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

142.940

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

57.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

60.610

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

114.700

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

131.870

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

25.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

27.730

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

30.050

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

45.540

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

50.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

20.800

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

30.300

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

33.200

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

51.460

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

89.570

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

138.600

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

142.760

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

153.200

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

203.890

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

170.280

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

191.910

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

138.030

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

179.430

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

227.200

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

63.870

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

76.110

16) tanker potisnice - tip N,C,G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

56.670

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

62.350

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

65.430

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.180

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

71.230

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

107.340

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

110.260

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

92.830

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

107.740

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

115.780

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

129.890

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

145.210

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

85.660

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

94.430

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

150.560

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

164.420

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

56.200

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

63.720

(3) kubnog modula LBD preko 300 m

79.150

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

72.140

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

82.430

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

94.430

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

100.470

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

125.960

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

50.840

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

74.100

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

33.110

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

46.650

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

57.950

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

55.770

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

50.900

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

75.880

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

104.400

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

113.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

133.250

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

33.110

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

105.830

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

119.540

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

 

Taksa za pregled broda za prevoz opasne robe tokom treće godine važenja izveštaja o kontrolisanju koje izdaje priznato klasifikaciono društvo, odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe se plaća u iznosu od 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 154g

Za redovni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

29.830

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

50.140

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

62.820

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

103.530

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

140.380

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

316.500

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

107.710

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

134.110

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

133.800

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

267.720

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to:

100.770

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

94.740

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

107.100

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

126.680

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

163.110

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

190.100

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

93.500

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

127.080

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

136.450

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

189.220

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

210.480

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

241.960

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

278.060

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

107.030

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

152.320

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

193.220

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

208.310

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

240.110

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

236.240

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

264.560

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

280.300

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

90.090

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

99.560

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

210.760

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

258.610

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

45.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

49.170

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

52.450

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

82.940

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

91.060

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.520

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

53.050

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

58.950

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

93.830

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

156.310

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

254.310

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

278.290

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

289.820

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

366.530

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

323.150

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 13.00 kW

373.770

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

252.140

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

331.130

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

439.300

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

113.160

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

138.070

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

98.230

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

111.340

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

118.230

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

89.330

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

134.780

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

211.180

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

209.400

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

166.340

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

194.850

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

216.640

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

245.170

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

274.070

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

160.070

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

176.500

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

259.020

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

277.700

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

93.300

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

113.580

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

141.760

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

134.760

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

150.100

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

176.500

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

183.640

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

236.030

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

86.860

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

132.290

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

52.350

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

82.770

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

98.510

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

90.440

25) tehničkog plovnog objekta - dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

84.400

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

136.830

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

189.160

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

208.990

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

250.290

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

52.350

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

193.300

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

218.820

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154d

Za redovni pregled pojedinih delova trupa, mašina, uređaja i opreme broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

Tarifni broj 154đ

Za ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN - redovni pregled broda za transport opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

44.140

Tarifni broj 154e

Za vanredni pregled broda nakon pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

58.860

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

88.290

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća i za vanredni pregled broda za prevoz opasne robe.

Tarifni broj 154ž

Za vanredni pregled broda kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizilaze iz osnovnog ili redovnog pregleda broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

Za vanredni pregled broda nakon duge raspreme ili isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu duže od godinu dana, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.300

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

57.660

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

71.430

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

117.730

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

161.440

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

361.660

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

120.920

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

152.370

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

152.750

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

305.550

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

114.020

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

106.220

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

121.310

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

143.830

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

185.720

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

216.760

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

105.660

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

144.810

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

155.580

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

216.270

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

239.730

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

275.930

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

317.450

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

120.760

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

172.840

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

219.880

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

237.230

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

273.810

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

269.360

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

301.390

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

319.500

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

101.740

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

112.630

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

240.050

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

295.080

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m

50.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

56.540

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

60.310

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

95.380

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

104.710

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

39.700

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

61.010

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

67.790

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

107.900

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

177.370

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

289.610

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

317.180

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

330.440

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

418.660

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

368.780

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

426.990

14) motornog tankera - tip C,G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

287.110

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

377.960

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

502.350

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

129.610

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

158.260

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

112.440

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

127.520

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

135.440

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

101.400

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

153.660

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

241.520

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

239.470

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

189.430

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

222.220

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

246.810

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

279.620

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

312.860

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

182.740

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

201.640

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

295.550

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

326.300

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

105.960

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

129.280

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

161.690

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

153.640

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

171.280

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

201.640

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

211.180

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

270.100

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

98.550

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

150.800

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

60.200

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

95.190

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

113.290

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

102.670

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

97.060

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

157.360

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

215.680

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

239.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

286.500

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

60.200

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

222.290

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

251.640

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154z

Za vanredni pregled broda prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe brodova, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

58.860

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u nenatovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu od 70% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u natovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Za brod pod stranom zastavom koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 154i

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

18.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

28.550

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.110

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

57.860

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

76.550

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

158.640

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

65.610

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

78.820

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

68.480

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

136.970

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.100

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

60.320

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

67.640

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

75.670

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

93.410

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

104.430

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

56.640

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

72.920

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

76.890

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

104.600

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

115.130

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

132.110

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

143.280

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

64.300

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

82.670

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

103.640

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

112.250

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

124.060

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

121.300

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

137.820

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

142.940

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

57.900

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

60.610

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

114.700

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

131.870

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

25.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

27.730

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

30.050

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

45.540

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

50.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

20.800

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

30.300

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

33.200

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

51.460

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

89.570

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

138.600

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

142.760

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

153.200

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

203.890

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

170.280

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

191.910

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

138.030

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

179.430

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

227.200

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

63.870

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

76.110

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

56.670

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

62.350

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

65.430

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.180

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

71.230

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

107.340

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

110.260

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

92.830

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

107.740

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

115.780

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

129.890

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

145.210

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

85.660

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

94.430

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

150.560

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

164.420

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

56.200

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

63.720

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

79.150

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

72.140

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

82.430

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

94.430

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

100.470

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

125.960

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

50.840

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

74.100

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

33.110

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

46.650

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

57.950

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

55.770

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

50.900

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

75.880

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

104.400

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

113.010

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

133.250

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

33.110

(2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m3

105.830

(3) kubnog modula LBD preko 3000 m3

119.540

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154j

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja kontrolnog pregleda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

9.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

14.270

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

17.550

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

28.930

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

38.270

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

79.320

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

32.800

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

39.410

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

38.480

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

30.550

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

30.160

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

33.820

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

37.830

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

46.750

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

52.210

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

28.320

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

36.460

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

8.440

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

52.300

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

57.560

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

66.050

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

71.640

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

32.150

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

41.330

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

51.820

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

56.120

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

62.030

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

60.650

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

68.910

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

71.470

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

28.950

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

30.300

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

57.350

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

65.930

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

12.500

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

13.860

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

15.020

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

22.770

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

25.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

10.400

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

15.150

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

16.600

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

25.730

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

44.780

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

69.300

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

71.380

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

76.600

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

101.940

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

85.140

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

95.950

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

69.010

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

89.710

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

113.600

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

31.930

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

38.050

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

28.330

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

31.170

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

32.710

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

27.090

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

35.610

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

53.670

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

55.130

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

46.410

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

53.770

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

57.890

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

64.940

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

72.600

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

42.830

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

47.210

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

75.280

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

82.210

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

28.100

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

31.860

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

39.570

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

36.070

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

41.210

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

47.210

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

50.230

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

62.980

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

25.420

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

37.050

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

16.550

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

23.320

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

28.970

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

27.880

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

25.450

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

37.940

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

52.200

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

56.500

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

66.620

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1500 m3

16.550

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

52.910

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

59.770

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

29.430

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154k

Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

249.450

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

412.030

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

450.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

949.040

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.362.070

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

3.000.380

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

886.240

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.092.800

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.150.000

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

2.353.870

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

980.580

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

971.860

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

1.120.550

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

1.461.980

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

1.596.620

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

805.850

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.093.160

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

1.218.900

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

1.792.700

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.793.710

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

2.379.930

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

2.791.420

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

904.230

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.224.900

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

1.538.410

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

1.805.860

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW

2.024.330

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.007.860

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

2.230.070

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

2.423.210

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

795.430

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

861.630

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.805.860

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

2.230.070

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

400.000

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

465.850

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

532.740

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

924.050

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

1.000.000

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

268.190

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

438.030

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

772.970

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.307.120

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

2.187.170

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

2.369.230

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

2.519.080

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

3.697.370

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

2.847.540

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

3.556.120

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

2.275.360

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

2.890.710

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

4.340.700

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

1.073.110

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

1.423.640

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

1.099.460

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.435.250

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

1.341.310

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.011.050

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.367.630

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.981.610

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.230.550

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

1.571.640

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

2.113.980

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

1.928.270

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

2.415.640

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.634.220

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

1.542.990

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

1.986.000

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

2.774.220

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

3.280.690

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

1.020.840

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

1.137.730

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.430.960

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

1.379.030

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

1.476.400

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

1.986.000

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

1.925.810

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

2.691.940

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.067.850

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.421.170

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

516.540

(2) kubnog modula LBD preko 400 m3

846.010

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

1.116.630

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.005.940

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

1.425.850

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

1.781.820

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

2.208.680

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.727.110

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

516.540

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

2.199.210

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

2.543.630

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154l

Za pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

45.430

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

90.860

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji je u postupku vršenja osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Za vršenje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za potiskivanje plovila ili sastava, plaća se taksa u iznosu od 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154lj

Za baždarenje broda, i to:

1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

13.490

2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

14.200

3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.500 m3

14.900

4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

15.610

5) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

17.820

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Tarifni broj 154m

Za osnovni pregled čamca za privredne i javne svrhe

45.640

 

 

NAPOMENA:

Za vršenje osnovnog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine, plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje osnovnog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154n

Za redovni pregled čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.080

2) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.180

3) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.350

4) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.650

5) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

2.700

6) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.050

7) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.180

8) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.350

9) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.650

10) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.950

11) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.000

12) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.350

13) dužine preko 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.950

14) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

2.250

15) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

2.550

16) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.850

17) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.900

18) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.250

19) dužine preko 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.850

20) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

3.150

21) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

3.450

22) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

3.750

23) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

4.800

24) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

6.150

Za redovni pregled plovila za privredne svrhe, i to:

 

1) na vodomlazni pogon (skuteri), sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 73,5 kW

6.750

2) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 73,5 do i uključujući 96,6 kW

9.000

3) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

10.800

Tarifni broj 154nj

Za vanredni pregled čamca za privredne i javne svrhe

45.640

NAPOMENA:

Za vršenje vanrednog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine plaća se taksa u iznosu od 20% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje vanrednog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154o

Za baždarenje čamca ili plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

12.860

Tarifni broj 154p

Za pregled tehničke dokumentacije gradnje čamca za privredne i javne svrhe, odnosno gradnje plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

10.000

NAPOMENA:

Za pregled tehničke dokumentacije čamca za privredne svrhe pod stranom zastavom plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154r

Za tehnički nadzor nad gradnjom čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m

19.430

2) dužine preko 10 m

29.140

NAPOMENA:

Za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca višetrupne ili gliserske forme plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154s

Za osnovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

Za redovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

170

Za vanredni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

Za tehnički nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

100

Za pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe radi utvrđivanja sposobnosti za premeštanje u svrhu posebnog prevoza

30.430

Tarifni broj 154t

Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavljanja na tržište pre isteka zakonskog roka

45.640

Za ovlašćivanje tela za vršenje tehničke procene broda za transport opasne robe

88.300

Tarifni broj 154ć

Za odobrenje proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, i to:

1) odobrenje proizvođača ili ispitne institucije

88.300

2) odobrenje uslužnog privrednog društva

58.860

3) periodični pregled proizvođača ili ispitne institucije

58.860

4) periodični pregled uslužnog privrednog društva

29.430

5) vanredni pregled proizvođača ili ispitne institucije ili uslužnog privrednog društva

29.430

Za tipsko odobrenje proizvoda

58.860

Za periodični ili vanredni pregled tipski odobrenog proizvoda

29.430

Tarifni broj 154u

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem metalnih materijala i proizvoda, i to:

1) manje od 8 tona

12.290

2) od 8 do 20 tona

18.440

3) od 20 do 50 tona

24.580

4) od 50 do 100 tona

30.730

5) više od 100 tona

36.880

Za nadzor nad izradom, ispitivanjima i merenjima na mašinskim uređajima i opremi za brodove unutrašnje plovidbe, i to:

1) nadzor nad izradom

29.430

2) završna ispitivanja

14.720

3) kontrola dimenzija i mašinske obrade

2.940

4) ispitivanje metodom bez razaranja

2.940

5) balansiranje obrtnih komponenti

2.940

Za nadzor nad izradom i ispitivanjima i merenjima električne opreme i uređaja za brodove unutrašnje plovidbe

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za pasivnu protivpožarnu zaštitu

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za antikorozionu zaštitu

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem nemetalnih materijala

29.430

Tarifni broj 154f

Za izdavanje isprava za zavarivače, i to:

1) do 12 pozicija

29.430

2) od 13 do 18 pozicija

35.300

3) za 19 i više pozicija

41.210

Tarifni broj 154h

Za nadzor nad kvalifikacijom tehnologije zavarivanja

1) jedna tehnologija

29.430

2) dve tehnologije

35.320

3) tri tehnologije

41.200

4) za četiri i više tehnologija

47.090

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem brodskog nameštaja

29.430

Za nadzor nad mehaničkim ispitivanjima materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (vizuelno ispitivanje, ispitivanje zatezanjem, ispitivanje savijanjem, udarna žilavost i tvrdoća)

14.760

Za nadzor nad ispitivanjima bez razaranja materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (ispitivanje metodom replike, ispitivanje ultrazvukom, ispitivanje penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i radiografsko ispitivanje)

29.430

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem opreme za spasavanje

29.430

Tarifni broj 154c

Za odobrenje i nadzor nad izradom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i to:

1) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1 kW do 20 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

21.730

(2) završna ispitivanja

10.860

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.940

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.940

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.940

2) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 21 kW do 100 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

28.390

(2) završna ispitivanja

14.200

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.940

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.940

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.940

3) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 101 kW do 1000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

34.930

(2) završna ispitivanja

17.470

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.490

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.490

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.490

4) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1.001 kW do 5.000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

137.180

(2) završna ispitivanja

68.590

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

13.720

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

13.720

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

13.720

5) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 5001 i više kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

444.420

(2) završna ispitivanja

222.210

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

44.420

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

44.420

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

44.420

Tarifni broj 154č

Za tehnički nadzor iz delokruga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ako ovim zakonom nije drukčije propisano

29.430

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako započeto dnevno angažovanje stručnog lica uprave koje učestvuje u procesu tehničkog nadzora u svim ostalim slučajevima koji nisu propisani drugim tarifnim brojevima.

Tarifni broj 155.

Za izvode iz:

 

1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe

2.010

2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja

610

3) registra reda plovidbe

3.020

4) brodarske knjižice

610

Tarifni broj 156.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama

42.620

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom plovilu da može da vrši kabotažu, odnosno kabotažno tegljenje i potiskivanje

106.570

Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to:

 

1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 

23.840

2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa

11.420

3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa

28.520

4) saglasnost za izvođenje radova u vodnom putu, koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

22.810

5) uslovi za projektovanje za izradu tehničke dokumentacije za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

10.930

6) saglasnost na tehničku dokumentaciju za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

22.810

NAPOMENA:
Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.
Taksa iz tač. 2)-6) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.

Tarifni broj 157b

Za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, i to za:

1) izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

340.200

2) izradu glavnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

280.200

3) izradu projektne dokumentacije obeležavanja plovnog puta i plovne mehanizacije, za vreme izgradnje objekata na vodnom putu (po fazi izgradnje objekta)

340.200

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova.

Tarifni broj 157v

Za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, i to za:

1) rad motornog broda "ISTRAJNI 1" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

92.320

2) rad motornog broda "ISTRAJNI 2" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

36.870

3) rad motornog broda "SPP" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

27.810

4) jednom svetlećom bovom, mesečno

23.970

5) jednom nesvetlećom bovom, mesečno

12.130

6) jednim plovkom, mesečno

3.730

7) jednim svetlećim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

9.000

8) jednim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

2.960

9) jednom kilometarskom oznakom, mesečno

2.740

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za obeležavanje prepreka i objekata.

Tarifni broj 157g

Za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna korišćenjem čamca sa ugrađenom "single-beam" opremom, i obradom podataka na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu

127.830

Za izdavanje ranije snimljenih poprečnih profila, iz baze podataka, i to:

1) jednog poprečnog profila iz tekuće godine

3.680

2) jednog poprečnog profila iz prethodne godine

2.990

3) jednog poprečnog profila iz godine pre prethodne

2.300

4) jednog poprečnog profila iz svih ostalih godina

1.520

5) kopije situacionog plana vodnog puta, po kilometru

18.190

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnje.

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

15.970

2) vazduhoplov opšte kategorije

7.990

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.010

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.400

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:

 

1) transportne kategorije

8.000

2) opšte kategorije

5.320

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

4.010

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

2.670

Tarifni broj 159.

Za rešenje:

 

1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.790

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.190

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

9.580

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

4.790

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.400

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

4.790

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.400

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.190

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

4.790

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.400

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.190

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

4.010

13) o upisu založnog prava

4.010

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:

 

1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.010

2) Evidencije letilica

2.400

3) Upisnika aerodroma

4.790

4) Upisnika letilišta

4.790

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.320

Za uverenje o:

 

1) jačini buke

4.010

2) emisiji gasova pri sagorevanju

4.050

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

830

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

23.960

2) vazduhoplov opšte kategorije

4.790

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.790

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.400

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

4.010

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

239.770

2) motor

79.920

3) elisu

53.290

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

53.290

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

79.920

2) motor

53.290

3) elisu

26.630

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.630

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

26.630

2) motor

13.320

3) elisu

10.650

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

10.650

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

79.920

2) motor

53.290

3) elisu

5.310

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.630

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

53.290

2) motor

39.970

3) elisu

13.320

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

13.320

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

13.320

2) motor

6.670

3) elisu

5.310

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

5.310

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

133.210

2) motor i elisu

53.290

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

53.290

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

39.970

5) vazduhoplov posebne namene

7.990

6) padobran

7.990

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

39.970

2) motor i elisu

19.980

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

19.980

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

9.580

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.400

6) padobran

2.400

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

7.990

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

800

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:

 

1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

23.960

2) obavljanje čarter letova

23.960

Za odobrenje:

 

1) rute za panoramsko letenje

13.320

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

23.960

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

23.960

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

270

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

49.650

Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

66.630

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

31.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

43.270

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe

43.270

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci

14.190

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.000

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.500

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.500

Za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

75.600

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

5.310

Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:

1) za objekat kategorije A

1.350

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

450

2) za objekat kategorije B

3.600

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400

Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

23.660

Tarifni broj 167.

(Brisan)

Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

25.190

Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

9.600

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

4.500

Tarifni broj 169.

(Brisan)

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

9.000

3) za objekat kategorije V

18.000

4) za objekat kategorije G

18.000

Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

39.970

Tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:

1) za objekat kategorije A

900

2) za objekat kategorije B

4.500

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

2.700

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

15.970

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.600

3) priznavanje strane školske javne isprave, za:

 

(1) osnovno obrazovanje

2.670

(2) srednje obrazovanje

5.310

4) priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)

10.650

4a) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje)

3.500

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.670

6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih

26.120

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

22.880

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

15.270

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.530

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

800

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

800

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.530

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

670

Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

12.700

2) dodatno nastavno sredstvo

12.700

3) nastavno pomagalo

12.700

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

9.500

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

11) priručnik i nastavni materijal

12.700

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

24.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

24.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

24.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

24.000

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

24.000

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

16.000

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

16.000

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

16.000

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:

 

1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

2.670

2) akt o upisu u registar istraživača

750

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

13.320

4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti

6.100

5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti

750

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

2.670

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:

 

1) (brisana)

 

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:

 

(1) do 100 m2

7.990

(2) preko 100 m2 do 400 m2

15.970

(3) preko 400 m2

31.960

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:

 

1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

23.960

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

23.960

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

18.650

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

18.650

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:

 

1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

18.650

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

18.650

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

4.010

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

3.370

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine

3.370

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

11.440

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.010

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

1.870

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

1.870

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.140

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

10.680

NAPOMENA:

 

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

 

1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

30.530

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

11.440

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

12.210

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

45.800

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

76.320

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

38.160

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

25.950

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

30.530

NAPOMENA:

Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

30.530

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

38.160

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

12.210

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

15.270

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

18.310

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

18.650

Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

45.000

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - apoteci, po objektu

34.000

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

22.380

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

32.000

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

20.000

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

22.380

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

22.380

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

22.380

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

13.000

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

26.380

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.300

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

1.770

Tarifni broj 185b

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

31.250

Tarifni broj 185v

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

31.250

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

31.250

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.050

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

2.010

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.010

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

1) do 100 m2

40.380

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

78.730

3) preko 1.000 m2

129.210

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:

 

1) do 100 m2

34.860

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

68.000

3) preko 1.000 m2

111.590

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:

 

1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.010

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

(1) do 100 m2

10.110

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

20.180

(3) preko 1.000 m2

40.380

Tarifni broj 187.

(Brisan)

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

61.040

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

8.080

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.280

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.280

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

3.280

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

3.280

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

3.280

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

3.280

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

3.280

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

3.110

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.240

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.240

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

19.980

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

100.940

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke)

12.120

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.530

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

62.450

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

99.900

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

151.420

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

4.050

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

4.050

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

60.570

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

40.380

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

60.570

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

40.380

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.110

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

74.940

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

43.710

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

37.450

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

18.730

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

31.210

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

187.320

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

74.940

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

60.380

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

60.380

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

5.740

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

8.830

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

18.730

Za izdavanje dozvole za transport otpada

18.730

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

31.210

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

62.450

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

62.450

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

62.450

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

99.900

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.750

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

74.940

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

49.960

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.240

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

22.880

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.620

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

22.880

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

22.880

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.610

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.610

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

24.980

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač

5.810

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

1.240

Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač

1.240

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

7.510

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.490

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.490

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

12.490

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.490

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.490

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.490

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.240

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

13.320

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

13.320

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

30.000

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.000

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

1) do 50 m2

410

2) preko 50 m2 do 100 m2

800

3) preko 100 m2

1.600

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

9.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.000

(5) za objekat preko 100 m2

27.000

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

8.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

20.000

(5) za objekat preko 100 m2

26.000

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.000

(5) za objekat preko 100 m2

25.000

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

6.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.000

(5) za objekat preko 100 m2

24.000

 

 

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.000

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

920

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

750

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.000

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.000

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

25.000

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.000

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.000

4) za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5.000

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

50.000

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

200.000

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

30.000

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.590

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

19.900

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.590

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.070

2) drugi i svaki naredni put

2.290

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.220

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

750

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.620

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.590

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.800

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.530

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.380

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

750

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Tarifni broj 213.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

750

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

228.910

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

6.100

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.870

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

5.600

(2) otuđenje nepokretnosti

9.330

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.930

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.930

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

9.330

(6) razmenu nepokretnosti

9.330

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.710

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

11.200

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

111.890

(2) obveznika srednje preduzeće

74.580

(3) obveznika malo preduzeće

37.300

XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.150

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

18.880

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

41.950

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

73.410

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

103.830

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

25.170

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.090

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

15.470

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

34.030

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

650

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.430

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

830

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.640

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

960

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

650

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.430

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.120

Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.550

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.550

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.030

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.030

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka:

(1) za tačku koordinata x, y

400

(2) za tačku nadmorske visine

130

(3) za tačku opisa položaja

100

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

880

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

880

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.640

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

15.470

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

57.690

2) za tačku gravimetrijske mreže

25.930

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

33.940

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

40.390

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

21.620

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Za svaki naredni GPS prijemnik, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

440

3) fotokopiju indikacione skice formata A3

370

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.180

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

520

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

580

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

630

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

610

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm2

1.260

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

890

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

730

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

310

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

630

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

(1) za prvobitno stanje

630

(2) za svaku promenu

210

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

620

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

260

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.060

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije

340

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

340

(2) za svako sledeće lice

30

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

10.490

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

310

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

210

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

12.580

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.190

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

11.010

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

12.580

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

15.730

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

70

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.100

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

10.490

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

16.780

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

31.460

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

50.340

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.050

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.670

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.170

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.170

(2) za svaki metar preko 100 m

70

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

2.940

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.000

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.500

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.000

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

800

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.500

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.500

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.500

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2 trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.500

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.500

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.500

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

300

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.000

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.000

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

800

(2) uklanjanjem dela objekta

2.000

(3) deobom objekta

2.500

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.000

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.240

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.000

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.500

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

300

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.000

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.500

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

20.980

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

52.440

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

104.880

(4) preko 60.000.000,00 dinara

157.310

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.200

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.460

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.000

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

730

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.460

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.460

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

680

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

850

(4) zabeležbe, po ispravi

850

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

520

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.730

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

820

 

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

630

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

630

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.700

 

 

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% - od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% - preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% - od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% - preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.350

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.340

3) za upravni okrug, po poligonu

1.000

4) za katastarski srez, po poligonu

670

5) za grad, po poligonu

670

6) za opštinu, po poligonu

400

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

55.070

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

343.710

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

138.500

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

103.120

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

41.250

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.310

18) za granice katastarskih srezova, po temi

26.810

19) za granice gradova, po temi

9.280

20) za granice opština, po temi

38.160

21) za granice naseljenih mesta, po temi

68.580

22) za granice katastarskih opština, po temi

83.550

23) za granice mesnih zajednica, po temi

56.720

24) za granice statističkih krugova, po temi

123.750

25) za granice popisnih krugova, po temi

185.620

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

730

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

710

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

1.260

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

850

2) list vodova - za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

850

(2) za svaki sledeći vod

330

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

730

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

630

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.390

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.450

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.510

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.780

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.680

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

10.490

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

8.810

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.060

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.190

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.050

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

520

9) brisanje voda

1.050

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.380

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.800

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.620

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.540

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.120

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.060

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.860

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.760

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.940

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.280

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.280

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.540

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.190

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.400

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.810

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.770

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.060

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.530

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.710

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.970

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

930

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.600

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.380

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

650

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.860

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

980

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

460

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.090

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.930

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.720

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

940

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.210

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

660

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.460

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

860

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

470

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.350

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.600

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.340

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.820

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

940

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.180

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.300

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

670

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir, po dm2

370

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

10.330

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.720

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.490

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.580

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

7.230

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.600

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.740

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.110

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

5.160

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

1.860

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.250

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

790

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.600

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

2.930

3) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.430

4) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.740

5) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

4.680

(2) za temu Reljef, po km2

790

(3) za temu Objekti, po km2

1.030

(4) za temu Saobraćaj, po km2

1.030

(5) za temu Hidrografija, po km2

790

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

610

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

420

6) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

750

(2) za temu Reljef, po km2

130

(3) za temu Objekti, po km2

160

(4) za temu Saobraćaj, po km2

160

(5) za temu Hidrografija, po km2

130

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

100

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

70

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.190

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.150

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.150

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.150

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

3.670

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.310

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.190

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

4.190

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.150

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.150

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.670

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.310

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.670

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.150

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.150

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.290

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.390

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.620

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.190

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.620

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.620

3) Srbija 1282-1321. godine

2.620

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.620

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

2.620

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

2.620

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.620

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.620

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.620

10) Evropa polovinom XIV veka

2.620

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.620

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.620

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.620

14) Srbija 1804-1833. godine

2.620

15) Srbija 1876-1885. godine

2.620

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

2.620

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.620

18) Crna Gora 1913. godine

2.620

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

2.620

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.620

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.620

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.620

23) Venecija od XV-XVIII veka

2.620

24) Evropa od XVI-XVIII veka

2.620

25) Evropa u XIX veku

2.620

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.620

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.620

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.620

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.620

30) Prvi svetski rat

2.620

31) Drugi svetski rat

2.620

32) Velika geografska otkrića

2.620

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

200

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

260

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

200

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

260

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

90

6) Evropa, političko-geografska karta

200

7) Azija, političko-geografska karta

200

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

200

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

200

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

200

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

40

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

40

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

40

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

90

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

90

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

8) Evropa polovinom XIV veka

90

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

12) Srbija 1804-1833. godine

90

13) Srbija 1878-1913. godine

90

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

90

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

 

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

90

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

200

3) Evropa, auto-karta

200

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

200

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

6) Srbija, auto-karta

200

7) Beograd, turističko područje

200

8) Fruška gora, turistička karta

200

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

260

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

200

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

260

12) Zlatibor, turistička karta i plan

200

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

260

14) Balkan, auto-karta

200

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

200

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

17) Tara, planinarsko-turistička karta

200

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

200

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

200

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

260

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

200

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

200

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

25) Srbija, manastiri i crkve

200

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

260

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

200

28) Golija, planinarsko-turistička karta

200

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

200

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

200

31) Beograd, turistička karta područja

200

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

260

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

200

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

200

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

200

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

39) Centralna Srbija, turistička karta

200

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

200

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

200

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

260

3) Beograd, foto karta

200

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

260

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

420

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

420

3) Atlas sveta

420

4) Katalog planova i karata Beograda

420

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

630

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

630

7) DVD - Virtuelni atlas

630

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

420

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

420

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

420

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

420

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

400

(3) preko 100 primeraka, po primerku

380

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

470

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

440

(3) preko 100 primeraka, po primerku

420

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.570

2) Fizička geodezija

940

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

420

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.150

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

52.440

2) za kartografsku publikaciju formata B1

78.660

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

146.830

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

251.700

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

335.610

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

41.950

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

13.630

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.470

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.190

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

6.820

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

13.630

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

20.970

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

13.630

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

6.820

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

6.820

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

6.820

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.190

15) za globuse Ø30, po publikaciji

5.240

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

6.820

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

Za pristup podacima putem WMS servisa, i to:

1) za prostorne podatke katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) - mesec dana pristupa

10.490

2) za prostorne podatke adresnog registra - mesec dana pristupa

10.490

3) za digitalni ortofoto - mesec dana pristupa

15.730

4) za registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) - mesec dana pristupa:

(1) za Republiku

10.490

(2) za autonomnu pokrajinu

5.240

(3) za upravni okrug

3.150

(4) za opštinu

1.570

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.000

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke katastra nepokretnosti o parceli, o objektu, o posebnom delu objekta, o imaocu prava (ime i prezime/naziv, mesto stanovanja/sedište), o vrsti prava, obliku svojine, obimu prava i udelu, o postojanju tereta (vrsta tereta i datum upisa tereta) i o postojanju zabeležbe (datum, broj predmeta i opis).

Taksa iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se po km2

40

Taksa iz stava 2. tačka 2) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 1.000 kućnih brojeva

40

Taksa iz stava 2. tačka 3) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 10 km2

20

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini)

100

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od šest meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm2

630

(2) za format A4

1.050

(3) za format A3

2.100

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.780

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.670

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.720

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

210

(2) za svaki sledeći list

50

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

420

(2) za svaki sledeći list

110

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

730

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.260

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

210

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

420

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.310

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.520

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

730

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

370

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

620

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

1.960

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.550

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.440

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

310

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom "E" metodom, po uzorku

1.050

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

210

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti "Y1", po uzorku

310

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu "S", po uzorku

310

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

310

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)-4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.390

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.150

3) za geodetsku licencu i pečat

10.490

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.360

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.040

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.040

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.010

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

470

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

310

(3) za topografski premer, po hektaru

410

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.090

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.620

7) za konsultantske usluge, po satu

1.360

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.360

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.040

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.040

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.040

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

870

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

350

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

52.440

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

26.220

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

52.440

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

36.700

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

15.730

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

52.440

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

52.440

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

52.440

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tar. br. 216-218.***

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

460

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

460

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

460

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

460

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

830

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:

 

1) na domaćem obrascu

120

2) namenjenih inostranstvu

410

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.670

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

799.240

3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

79.920

4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.670

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

79.920

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

270

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.670

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

800

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

800

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.670

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

270

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

270

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.730

Tarifni broj 223b

(Brisan)

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

1.240

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

14.990

Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova

620

Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova

9.980

Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova

1.240

Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra

1.240

Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava

1.240

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

9.330

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

13.320

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

15.970

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

800

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

6.490

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

6.490

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.500

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.500

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

EUR

6

AUD

10

CAD

9

DKK

45

JPY

970

NOK

48

SEK

56

CHF

10

GBP

5

USD

9

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

- u evropskim zemljama:

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

- vanevropskim zemljama:

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

NAPOMENA:

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

1) na prvom primerku isprave

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) na drugom primerku isprave

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

EUR

142

AUD

237

CAD

224

DKK

1.060

JPY

22.966

NOK

1.133

SEK

1.329

CHF

229

GBP

112

USD

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

1) prve strane

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) svake naredne strane, po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) (brisana)

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

3) vizu tipa A-C

 

EUR

60

AUD

100

CAD

95

DKK

448

JPY

9.704

NOK

479

SEK

651

CHF

97

GBP

47

USD

93

4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

1

AUD

2

CAD

2

DKK

7

JPY

162

NOK

8

SEK

9

CHF

2

GBP

1

USD

2

5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

3

AUD

5

CAD

5

DKK

22

JPY

485

NOK

24

SEK

28

CHF

5

GBP

2

USD

5

6) vizu tipa D

 

EUR

30

AUD

50

CAD

47

DKK

224

JPY

4.852

NOK

239

SEK

281

CHF

48

GBP

24

USD

47

Tač. 7), 8) i 9) (brisane)

 

NAPOMENA:

 

Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:

 

1) žrtva trgovine ljudima, ili

 

2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili

 

3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.

 

Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.

 

Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:

 

1) deca do navršenih šest godina života;

 

2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;

 

3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.

 

U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

 

Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

 

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to:

 

1) u kancelariji DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van kancelarije DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Za sastavljanje akta o opozivu testamenta

 

EUR

69

AUD

115

CAD

109

DKK

515

JPY

11.159

NOK

551

SEK

646

CHF

111

GBP

54

USD

107

Za sastavljanje dopune testamenta

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to:

 

1) u prostorijama DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van prostorija DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:

 

1) do 100 reči

 

EUR

48

AUD

80

CAD

76

DKK

358

JPY

7.763

NOK

383

SEK

449

CHF

78

GBP

38

USD

75

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,11

AUD

0,18

CAD

0,17

DKK

0,82

JPY

17,79

NOK

0,88

SEK

1,03

CHF

0,18

GBP

0,09

USD

0,17

Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:

 

1) do 100 reči

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,06

AUD

0,10

CAD

0,09

DKK

0,45

JPY

9,70

NOK

0,48

SEK

0,56

CHF

0,10

GBP

0,05

USD

0,09

Tarifni broj 16.

(Brisan)

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka

 

EUR

50

AUD

84

CAD

79

DKK

373

JPY

8.087

NOK

399

SEK

468

CHF

81

GBP

39

USD

78

Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:

 

1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP

 

(1) za prvu stranu zapisnika

 

EUR

55

AUD

92

CAD

87

DKK

410

JPY

8.895

NOK

439

SEK

515

CHF

89

GBP

43

USD

86

(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti

 

EUR

180

AUD

301

CAD

284

DKK

1.343

JPY

29.111

NOK

1.436

SEK

1.684

CHF

291

GBP

142

USD

280

3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika

 

4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine

 

5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

 

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja

4%

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:

 

1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

6%

2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

9%

3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

10,5%

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

 

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:

 

1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:

 

(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti

9%

(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po

7,5%

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava

 

EUR

80

AUD

134

CAD

126

DKK

597

JPY

12.938

NOK

638

SEK

749

CHF

129

GBP

63

USD

125

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:

 

1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;

 

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

 

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

 

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave

 

EUR

450

AUD

752

CAD

710

DKK

3.358

JPY

72.779

NOK

3.591

SEK

4.211

CHF

727

GBP

355

USD

701

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:

 

1) prvu stranu

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) drugu i svaku dalju započetu stranu po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.