Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 99/2016)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.092.883.504.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.123.195.679.000

Budžetski suficit/deficit

-30.312.175.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

34.800.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

3.987.825.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-69.100.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

859.068.630.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

789.770.388.000

Neto finansiranje

69.100.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

198.242.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.092.883.504.000

1. Poreski prihodi

71

916.800.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

56.000.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

74.400.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

466.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

106.100.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

357.000.000.000

- Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.900.000.000

1.4. Akcize

717

271.400.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

144.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

97.000.000.000

- Akciza na električnu energiju

 

14.900.000.000

- Ostale akcize

 

15.500.000.000

1.5. Carine

715

38.600.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

10.400.000.000

2. Neporeski prihodi

 

162.606.465.000

Redovni neporeski prihodi

 

77.300.000.000

- Prihodi od imovine

741

12.900.000.000

- Takse

742

14.500.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

24.600.000.000

- Novčane kazne

743

7.000.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

13.800.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

4.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

42.200.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

15.500.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

3.100.000.000

- Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

22.000.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.106.465.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

19.785.866.771

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

23.320.598.229

3. Donacije

731,732

13.477.039.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.161.983.504.000

1.Tekući rashodi

4

1.028.986.840.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

253.663.372.000

- Plate zaposlenih

411

193.693.428.000

- Doprinosi na teret poslodavca

412

38.682.085.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

21.287.859.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

105.872.865.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

133.966.373.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

62.778.799.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

64.052.506.000

- Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

5.625.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

1.510.068.000

1.4. Subvencije

45

84.413.655.000

- Subvencije u privredi

 

14.310.119.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

31.600.710.000

- Subvencije za železnicu

 

15.890.000.000

- Subvencije za puteve

 

6.573.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

893.000.000

- Subvencije za kulturu

 

4.000.000.000

- Ostale subvencije

 

11.146.826.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

27.508.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

3.369.904.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

73.436.044.000

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

28.001.853.000

- Ostali transferi

 

12.126.825.000

1.8. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

232.962.525.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

201.600.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

4.900.000.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

24.400.000.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

439.175.000

- Ostali transferi

 

1.623.350.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

4.000.551.000

1.10. Socijalna zaštita iz budžeta

47

115.571.403.000

- Dečja zaštita

 

51.926.194.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

13.986.000.000

- Socijalna zaštita

 

31.282.029.000

- Tranzicioni fond

 

3.000.000.000

- Učenički standard

 

2.593.592.000

- Studentski standard

 

3.998.000.000

- Fond za mlade talente

 

783.451.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.119.292.000

- Izbegla i raseljena lica

 

691.378.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

6.191.467.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

21.702.640.000

- Sredstva rezervi

499

2.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

19.700.640.000

2. Kapitalni izdaci

5

94.208.839.000

- Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

93.787.039.000

- Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

421.800.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

34.800.000.000

- Otplata glavnice po garancijama

613

34.390.000.000

- Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

410.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

3.987.825.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

69.100.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

859.068.630.000

Primanja od zaduživanja

91

858.268.630.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu
(državni zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - prodajna vrednost)

9111

583.500.000.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - prodajna vrednost)

9121

124.500.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja
(primljeni zajmovi od domaćih i međunarodnih (komercijalnih i multilateralnih) finansijskih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

150.268.630.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

789.770.388.000

Izdaci za otplatu kredita

61

771.560.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

428.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

336.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama (deo)

613

7.560.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

18.210.388.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

198.242.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 858.870.388.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 150.268.630.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 583.500.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 124.500.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja i prodaje domaće finansijske imovine veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 198.242.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 858.268.630.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2017. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2017. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2017. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 24.900.000.000 dinara (EUR 200.000.000), i to:

Red. broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u
originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - Inovacija kompleksa tehničko-putničke stanice Zemun - Prva faza

3.735.000.000

EUR

30.000.000

 

Ukupno:

3.735.000.000

EUR

30.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Rekonstrukcija sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.602.500.000

EUR

45.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Program za obnovljivu energiju - Vetropark Kostolac

9.960.000.000

EUR

80.000.000

3.

Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije" - Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I - Transbalkanski koridor)

1.867.500.000

EUR

15.000.000

 

Ukupno:

17.430.000.000

EUR

140.000.000

III.

Poslovnim bankama

     

1.

JP,,Srbijagas" - Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (II faza)

2.490.000.000

EUR

20.000.000

 

Ukupno:

2.490.000.000

EUR

20.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

     

1.

Češka eksportna banka

     

1.1.

JP PEU "Resavica" - Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU "Soko"

1.245.000.000

EUR

10.000.000

 

Ukupno:

1.245.000.000

EUR

10.000.000

 

UKUPNO:

24.900.000.000

EUR

200.000.000

B. Republika Srbija će u 2017. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 359.451.859.896 dinara (USD 1.154.618.888 i EUR 1.802.100.000), i to sa:

Red. broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

     

1.

Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

5.850.000.000

USD

50.000.000

2.

Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

22.733.700.000

EUR

182.600.000

3.

Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

23.400.000.000

USD

200.000.000

4.

Zajam u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (Stand-by)

8.190.000.000

USD

70.000.000

5.

Projekat podrške finansijskom sektoru

8.190.000.000

USD

70.000.000

6.

Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

11.180.100.000

EUR

89.800.000

7.

Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

4.357.500.000

EUR

35.000.000

8.

Zajam za infrastrukturu i energetsku efikasnost

12.450.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

96.351.300.000

USD
EUR

390.000.000
407.400.000

II.

Evropskom investicionom bankom

     

1.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa B

3.237.000.000

EUR

26.000.000

2.

Klinički centri C

6.225.000.000

EUR

50.000.000

3.

Apeks kreditna linija III/C

24.900.000.000

EUR

200.000.000

4.

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad (deonica Sićevo-Staničenje-Dimitrovgrad)

4.569.150.000

EUR

36.700.000

 

Ukupno:

38.931.150.000

EUR

312.700.000

III.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

     

1.

Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova

5.602.500.000

EUR

45.000.000

 

Ukupno:

5.602.500.000

EUR

45.000.000

IV.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

     

1.

Razvoj tržišta biomase - I faza

2.490.000.000

EUR

20.000.000

2.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V

2.116.500.000

EUR

17.000.000

 

Ukupno:

4.606.500.000

EUR

37.000.000

V.

Stranim vladama

     

1.

Republika Turska

     

1.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama - I faza

1.872.000.000

USD

16.000.000

 

Ukupno:

1.872.000.000

USD

16.000.000

VI.

Institucionalnim investitorima

     

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

124.500.000.000

EUR

1.000.000.000

 

Ukupno:

124.500.000.000

EUR

1.000.000.000

VII.

Kineskom Export - Import bankom

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac)

23.238.409.896

USD

198.618.888

2.

Rekonstrukcija i modernizacija pruge na deonici Beograd Centar - Stara Pazova

37.440.000.000

USD

320.000.000

3.

Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok)

26.910.000.000

USD

230.000.000

 

Ukupno:

87.588.409.896

USD

748.618.888

 

UKUPNO:

359.451.859.896

USD
EUR

1.154.618.888
1.802.100.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2016. godine, iznosilo je 3.028.746.594.899 dinara (24.591.567.152 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2016. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

21.562.472

2.655.677.170

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

49.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

5.913.834

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

 

2.678.571

329.898.218

 

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.785.714 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

   

1.4

Stara devizna štednja - Narodna banka Srbije

 

569.646

70.158.700

 

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 RSD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.5

Stara devizna štednja - građani

 

630.563.598

77.661.473.907

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

60.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.6

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.751.007

954.629.578

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

30.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.7

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

 

5.610.497

691.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

691.000.000 RSD

   
 

Izvršna stopa (raspon za period 01.01-31.10.2016)

     
 

-tromesečni zapisi

-

   
 

-šestomesečni zapisi

2,65%

   

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

5.205.904.946

641.169.665.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

205.207.770.000 RSD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

-pedesettronedeljni zapisi

3,58% - 4,09%

   
 

-dvogodišnje obveznice

4,00% - 6,00% / referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25% - 1,45%)

   
 

-trogodišnje obveznice

6,00%-10,00%

   
 

-petogodišnje obveznice

8,00%-10,00%

   
 

-sedmogodišnje obveznice

5,75%-10,00%

   
 

-desetogodišnje obveznice

10,00%

   

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.943.163.000

362.485.841.406

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

930.425.000 EUR

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

-pedesettronedeljni zapisi

0,79% - 1,57%

   
 

-dvogodišnje obveznice

1,00% - 4,00%

   
 

-trogodišnje obveznice

2,00% - 4,50%

   
 

-petogodišnje obveznice

2,50% - 4,50%

   
 

-desetogodišnje obveznice

3,50% - 5,00%

   
 

-petnaestogodišnje obveznice

3,75% - 5,85%

   

1.10

Komercijalna banka a.d. Beograd- kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

 

1.625.000

200.138.250

 

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.625.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

   

1.11

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

3.916.955

482.420.037

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.12

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

 

3.758

462.878

 

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.13

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

3.239.960

399.039.904

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.14

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

21.752.111

2.679.033.555

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.15

Dug po osnovu vanrednog usklađivanja penzija korisnika vojnih penzija

 

24.405.265

3.005.801.301

 

Prvi datum otplate glavnice

11.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.16

Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" A.D. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

 

123.025.000

15.152.004.988

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

61.512.500 EUR

   
 

Kamatna stopa

-

   

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

9.001.685.620

1.108.665.604.564

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

     
 

IBRD

     

1.1

IBRD A

 

281.492.734

34.669.208.084

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

18.810.742 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

   

1.2

IBRD B

 

552.795.974

68.083.457.730

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

35.746.203 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

   

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

 

8.389.183

1.033.228.549

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.119.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

22.032.284

2.713.540.156

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.390.037 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,07%

   

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

4.552.711

560.721.045

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

607.850 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

21.872.178

2.693.821.230

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.920.067 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

5.012.289

617.323.553

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

669.152 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

34.900.000

4.298.353.800

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.455.330 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.9

IBRD - Koridor X

 

224.808.354

27.687.846.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.374.508 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

70.800.000

8.719.869.600

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

70.100.000

8.633.656.200

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

8.037.350

989.896.086

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

846.892 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

22.688.767

2.794.393.934

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.028.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

9.056.029.411

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

   

1.15

IBRD - Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

 

4.559.548

561.563.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

   

1.16

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

144.472.316

17.793.499.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.17

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

25.253.500

3.110.271.567

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

   

1.18

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

179.293.827

22.082.186.367

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.19

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

2.518.462

310.178.853

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.20

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.875.204.600

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.21

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

4.667.972

574.916.824

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.22

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

6.093.750

750.518.438

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1

Ukupno:

 

1.856.170.611

228.609.684.857

 

IDA

     

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

38.182.968

4.702.690.658

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.550.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

30.121.077

3.709.772.024

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.010.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

46.851.533

5.770.328.537

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.810.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

47.727.146

5.878.170.747

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.870.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

49.109.363

6.048.407.378

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.040.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

5.026.200

619.036.803

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

730.572 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

2.989.556

368.199.751

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

434.540 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

5.741.368

707.118.344

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

834.524 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

6.269.552

772.170.623

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

771.097 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

1.447.153

178.234.302

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

177.986 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

11.946.216

1.471.319.825

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.469.275 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

18.082.417

2.227.066.652

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.927.442 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

13.222.857

1.628.553.573

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.409.451 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

17.293.181

2.129.862.698

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.626.455 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

17.028.421

2.097.254.422

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.601.554 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

42.779.934

5.268.862.260

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.800.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

34.397.895

4.236.513.535

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.666.541 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

7.850.590

966.894.321

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

313.804 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

Ukupno:

 

396.067.427

48.780.456.453

 

EIB

     

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

31.460.610

3.874.751.681

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.285.032 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

18.973.065

2.336.760.683

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.661.012 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.3

EIB - Apex Global 2

 

15.254.156

1.878.732.367

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.445.349 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.4

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

85.989.151

10.590.595.868

 

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

25.211.052 EUR
1.264.643 CHF

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

48.610.086

5.986.915.421

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.187.239 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

88.583.333

10.910.100.501

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.333.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

27.703.992

3.412.079.069

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2041.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

441.070 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.8

Klinički centri/A

 

34.768.293

4.282.132.463

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2040.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

243.902 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.9

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

155.606.505

19.164.808.397

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

40.475.880 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.10

EIB - Koridor X (E80)

 

164.186.365

20.221.521.146

 

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2046.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.11

EIB - Koridor X (E75)

 

121.245.027

14.932.780.025

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2045.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

10.157.079

1.250.966.174

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2040.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

3.13

EIB - Apex zajam za MSP 5

 

148.369.726

18.273.512.194

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

12.530.880 EUR

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

21.000.000

2.586.402.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.01.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

Ukupno:

 

971.907.388

119.702.057.989

 

CEB

     

4.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

7.110.000

875.681.820

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

790.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,62% fiksna

   

4.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

1.190.355

146.606.486

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

148.794 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

4.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

7.252.000

893.170.824

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

900.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

4.800.000

591.177.600

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

960.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

29.876.064

3.679.595.808

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.237.789 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

8.115.222

999.486.999

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.204.389 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

6.779.915

835.027.833

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

869.658 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

4.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

4.000.000

492.648.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.08.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

133.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

Ukupno:

 

69.123.556

8.513.395.370

 

EBRD

     

5.1

EBRD - Koridor X

 

57.113.432

7.034.204.562

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.615.124 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

11.650.512

1.434.900.308

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

970.876 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5

Ukupno:

 

68.763.944

8.469.104.870

 

Krediti stranih vlada

     

6.1

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 1

 

95.750.499

11.792.823.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

20.000.000 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

   

6.2

Vlada Italije - Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

 

16.625.000

2.047.568.232

 

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.770.833 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,00% fiksna

   

6.3

Vlada Italije - Razvoj malih i srednjih preduzeća

 

15.000.000

1.847.430.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,35% fiksna

   

6.4

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

37.757.485

4.650.287.330

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.201.080 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

   

6.5

Export - Import Bank of China - X RAY

 

20.698.623

2.549.283.840

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

17.075.000 CNY

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.6

Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

183.015.174

22.540.514.862

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

16.055.556 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

133.313.773

16.419.190.967

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

6.8

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt

 

308.356.307

37.977.779.424

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

18.785.752 USD

   
 

Kamatna stopa

1,50% fiksna

   

6.9

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.351.702.950

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,20% fiksna

   

6.10

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.728.334

5.016.183.086

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

6.11

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac

 

227.185.670

27.980.641.469

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.12

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

253.517.057

31.223.667.721

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

22.031.770 EUR

   
 

Kamatna stopa

4,00% fiksna

   

6.13

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

213.728.793

26.323.265.625

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

37.500.000 USD

   
 

Kamatna stopa

3,50% fiksna

   

6.14

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

198.151.867

24.404.780.272

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2030.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

4,10% fiksna

   

6.15

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

911.909.518

112.312.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00% fiksna

   

6.16

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac/II faza

 

64.800.290

7.980.933.356

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2035.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

6

Ukupno:

 

2.731.513.390

336.418.652.134

 

Ostali strani kreditori

     

7.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

25.200.000

3.103.682.400

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.900.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

7.2

EU 200 - Makroekonomska pomoć

 

100.000.000

12.316.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

33.333.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,382% fiksna

   

7.3

Pariski klub

 

1.305.120.877

160.741.297.511

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

36.085.360 EUR
32.585.595 USD
366.937 GBP
7.785.499 CHF
481.204.665 JPY
4.048.102 DKK
2.554.767 SEK
4.092.887 NOK

   
 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju
članicu Pariskog kluba

   

7.4

Londonski klub

 

178.189.042

21.946.118.766

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

24.425.263 USD

   
 

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.
6,75% do 01.11.2024.

   

7.5

KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza III

 

2.975.184

366.429.624

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.331.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,20%

   

7.6

KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

23.913.959

2.945.291.071

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.294.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

7.7

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

12.458.804

1.534.451.254

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.115.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

6,17% fiksna

   

7.8

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

6.766.313

833.352.610

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,49% fiksna

   

7.9

KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

63.637.818

7.837.760.965

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

18.181.091 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,20% fiksna

   

7.10

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

1.354.431

166.814.458

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god

62.585 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00% fiksna

   

7.11

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

328.303

40.434.429

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god

17.279 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,10% fiksna

   

7.12

Societe Generale Bank Paris

 

292.600.000

36.037.201.200

 

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

292.600.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

4,34% fiksna

   

7.13

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

485.803.619

59.832.545.376

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a
menja se nedeljno

   

7.14

Eurobond 2021

 

1.823.819.035

224.625.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

7,25% fiksna

   

7.15

Eurobond 2017

 

683.932.138

84.234.450.000

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

750.000.000 USD

   
 

Kamatna stopa

5,25% fiksna

   

7.16

Eurobond 2020

 

1.367.864.276

168.468.900.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

4,875% fiksna

   

7.17

Eurobond 2018

 

911.909.518

112.312.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

5,875% fiksna

   

7

Ukupno

 

7.285.873.317

897.342.729.664

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

13.379.419.633

1.647.836.081.337

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

22.381.105.253

2.756.501.685.901

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

   

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

15.000.000

1.847.430.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

36.000.000

4.433.832.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

24.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

24.750.000

3.048.259.500

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.4

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

22.000.000

2.709.564.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

8.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.5

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

22.000.000

2.709.564.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

8.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.6

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"*

 

11.000.000

1.354.782.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.7

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas"*

 

19.250.000

2.370.868.500

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.8

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

15.714.286

1.935.402.857

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.714.286 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.9

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

3.125.000

384.881.250

 

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

6.250.000

769.762.500

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.11

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas"*

 

21.875.000

2.694.168.750

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

17.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.12

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

3.125.000

384.881.250

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

6.250.000

769.762.500

 

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.14

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

7.500.000

923.715.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.15

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

13.946.851

1.717.722.117

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.16

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

20.920.277

2.576.583.178

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.058.824 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.17

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

13.946.851

1.717.722.117

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.18

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

13.946.851

1.717.722.117

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.19

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

22.529.529

2.774.781.887

 

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.058.824 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

32.185.042

3.963.974.117

 

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.411.765 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1.21

Obaveze prema AIK banka a.d. Niš - JP "Srbijagas"*

 

16.092.521

1.981.987.058

 

Prvi datum otplate glavnice

08.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 3,00%

   

1. 22

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

7.692.308

947.400.016

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.076.923 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 23

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

7.692.308

947.400.018

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.076.923 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 24

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

1.826.923

225.007.496

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

730.769 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 25

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

1.826.923

225.007.496

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

730.769 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 26

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

384.615

47.370.004

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

153.846 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 27

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

384.615

47.370.004

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

153.846 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 28

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd - Opština Kosovska Mitrovica

 

1.503.625

185.189.423

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.002.416 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 29

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd - Opština Zvečan

 

751.812

92.594.709

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

501.208 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 30

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd - Opština Zubin Potok

 

751.812

92.594.709

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

501.208 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 31

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama*

 

15.000.000

1.847.430.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god..

6.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.32

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima*

 

6.500.000

800.553.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.33

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima*

 

1.625.000

200.138.250

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,75%

   

1.34

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd -Održavanje tekuće likvidnosti

 

7.037.037

866.695.556

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.222.222 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1.35

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2*

 

4.750.000

585.019.505

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

   

1.36

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

1.250.000

153.952.500

 

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.37

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

750.000

92.371.500

 

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

750.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.38

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

1.250.000

153.952.500

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

   

1.39

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

2.500.000

307.905.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

   

1.40

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat

 

2.827.807

348.278.374

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.100.973 USD

   
 

Kamatna stopa

-

   

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

413.711.993

50.953.596.758

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Dogradnja Koridora X

 

6.909.100

850.938.574

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.454.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.2

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

 

12.123.800

1.493.191.417

 

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.061.900 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.3

EBRD - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

2.307.998

284.257.639

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.307.998 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.4

EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

2.849.786

350.985.385

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

814.225 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.5

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

25.382.735

3.126.188.346

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.252.210 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.6

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

48.217.159

5.938.521.781

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.888.166 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.7

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva

 

25.031.498

3.082.929.417

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.562.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.8

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

80.435.022

9.906.538.202

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

10.724.670 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.9

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

 

3.734.366

459.931.938

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

678.976 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.10

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

28.947.368

3.565.215.787

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.263.158 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.11

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Koridor X

 

26.500.772

3.263.888.024

 

Prvi datum otplate glavnice

12.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.944.530 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.12

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

1.143.630

140.851.796

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

163.376 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.13

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru

 

59.888.955

7.376.043.479

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.213.685 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.14

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

791.667

97.503.252

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

79.167 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.15

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

3.732.315

459.679.406

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

466.539 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.16

EBRD - JP Emisiona tehnika i veze - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

16.668.381

2.052.911.199

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.083.548 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.17

EBRD - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

200.000.000

24.632.400.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2030.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

14.814.815 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1

Ukupno

 

544.664.552

67.081.975.642

 

EIB

     

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

32.381.720

3.988.197.443

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.627.957 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

55.246.667

6.804.289.954

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.333.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.3

EIB - JP "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

18.410.085

2.267.422.888

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.684.807 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

70.546.331

8.688.627.231

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.615.223 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

14.793.548

1.822.002.999

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.445.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.6

EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja

 

6.814.315

839.264.606

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

831.048 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.7

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

14.693.333

1.809.660.317

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.8

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

110.913.333

13.660.307.958

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.181.111 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.9

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

15.000.000

1.847.430.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

302.200 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.10

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

15.596.616

1.920.910.449

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.892.094 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.11

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

62.433.333

7.689.414.199

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

23.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

30.966.667

3.813.916.600

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

31.366.667

3.863.181.400

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.666.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

44.000.000

5.419.128.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2040.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

350.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.15

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1

 

80.416.667

9.904.277.502

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

25.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

   

2.16

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

31.250.000

3.848.812.500

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

6.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

   

2.17

EIB - JP "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

 

21.982.506

2.707.409.351

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

570.994 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.18

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

29.000.000

3.571.698.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2041.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.19

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

67.801.678

8.350.590.318

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.414.634 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.20

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

79.074.564

9.738.981.491

 

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2040.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.137.030 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2

Ukupno

 

832.688.030

102.555.523.206

 

KfW

     

3.1

KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

12.000.000

1.477.944.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

   

3.2

KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

16.073.887

1.979.692.099

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

5.142.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,75%

   

3.3

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

18.799.158

2.315.341.887

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,50%

   

3.4

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

9.349.701

1.151.527.827

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

623.313 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

   

3

Ukupno

 

56.222.746

6.924.505.813

 

EUROFIMA

     

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

39.675.200

4.886.477.000

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 CHF

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.2

Eurofima 2666 - AD "Železnice Srbije"

 

8.304.112

1.022.751.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

9.000.000 CHF

   
 

Kamatna stopa

3,07% fiksna

   

4

Ukupno

 

47.979.312

5.909.228.000

 

Ostali kreditori

     

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

14.757.786

1.817.598.436

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

3.369.988 USD

   
 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

   

5.2

IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

12.545.055

1.545.074.059

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

1.179.885 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

   

5.3

IDA-4090-YF - JP "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.569.843

193.345.036

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

147.647 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

5.4

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1

 

78.041.543

9.611.752.516

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

19.285.716 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

   

5.5

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2

 

46.488.094

5.725.566.633

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

10.476.192 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

   

5.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

33.461.840

4.121.227.101

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

5.7

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam - "Galenika" a.d. - Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama**

 

5.000.000

615.810.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

5.8

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

4.875.767

600.509.274

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

53.359.457 JPY

   
 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

   

5.9

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"**

 

14.705.882

1.811.205.883

 

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

11.764.706 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

5.10

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V - JP "Srbijagas"**

 

5.882.353

724.482.350

 

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

   

5.11

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"**

 

10.588.235

1.304.068.236

 

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

8.823.529 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

5.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"**

 

9.375.000

1.154.643.750

 

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

7.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

   

5.13

Obaveze prema Credit Suisse AG - London Branch - JP "Srbijagas"**

 

37.500.000

4.618.575.000

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

25.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

   

5.14

Obaveze prema NBG Bank Malta LTD - JP "Srbijagas"

 

13.946.851

1.717.722.117

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa*

3M LIBOR USD + 3,00%

   

5.15

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

26.457.017

3.258.499.188

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

   
 

Rata glavnice za 2017. god.

0 KWD

   
 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

   

5

Ukupno ostali kreditori

 

315.195.266

38.820.079.579

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.796.749.906

221.291.312.240

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

2.210.461.899

272.244.908.998

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

9.415.397.613

1.159.619.201.322

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

15.176.169.539

1.869.127.393.577

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

24.591.567.152

3.028.746.594.899

* Uslovi promenjeni u novembru 2016. godine
** Planirane prevremene otplate u periodu 1.12.2016. godine - 31.1.2017. godine

Član 4

Iz nealociranih sredstava u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano i u okviru Akcionog programa IPA 2014, koji Republika Srbija sprovodi po modelu indirektnog upravljanja mogu se tokom 2017. godine planirati dodatni projekti. Ukoliko ovi projekti zahtevaju finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije sredstva za te namene se moraju obezbediti preraspodelom sredstava opredeljenih zakonom o budžetu za razdeo budžetskog korisnika koji je nadležan za sprovođenje projekta.

Sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje u 2017. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

149.280.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno 

149.280.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

11.520.000

 

IPA 2010 - Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

8.650.000

 

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

229.504.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno 

249.674.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

95.299.000

139.463.000

IPA 2013 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

13.734.000

116.936.000

IPA 2013 - Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

49.692.000

283.378.000

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

VISOKI SAVET SUDSTVA

6.154.000

97.426.000

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

3.132.000

49.578.000

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

20.856.000

170.635.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

48.300.000

76.506.000

IPA 2013 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

7.464.000

116.936.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

6.842.000

55.980.000

UPRAVA ZA TREZOR

32.245.000

171.299.000

IPA 2013 - Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

6.226.000

97.427.000

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

6.511.000

72.922.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

12.042.000

98.525.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

30.232.000

260.448.000

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

74.936.000

438.239.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.307.000

20.682.000

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

23.319.000

190.790.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

3.079.000

48.749.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

45.780.000

243.202.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

74.475.000

609.342.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

37.128.000

86.177.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

1.560.000

23.636.000

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

43.723.000

393.938.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

2.464.000

20.153.000

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2.986.000

47.272.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.866.000

29.545.000

MINISTARSTVO PRIVREDE

1.232.000

10.076.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

2.737.000

22.392.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

2.463.000

20.153.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

23.989.000

161.875.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

3.443.000

28.166.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

2.087.000

16.794.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

4.106.000

33.588.000

UPRAVA CARINA

3.135.000

37.071.000

IPA 2013 - PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

24.979.000

132.690.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

126.383.000

683.184.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

45.089.000

368.903.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

60.320.000

493.519.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

6.842.000

55.980.000

IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

9.734.000

81.871.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

7.922.000

106.572.000

IPA 2013 ukupno

975.813.000

6.212.018.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

60.000

5.971.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.517.000

151.613.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

584.000

58.323.000

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

82.255.000

100.557.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

610.000

60.645.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

57.270.000

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

62.000

6.220.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

622.000

62.201.000

IPA 2014 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

8.210.000

67.176.000

IPA 2014 - Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

0

592.513.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

58.428.000

 

IPA 2014 - Podrška za učešće u programima EU - COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

691.000

69.134.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

647.000

64.688.000

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

996.000

99.520.000

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

374.000

37.320.000

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

498.000

99.520.000

IPA 2014 ukupno

259.127.000

1.532.671.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.473.000

18.210.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

18.996.000

20.711.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.788.000

8.070.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.841.000

9.870.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2007-2013

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.959.000

1.979.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - tehnička pomoć 2007-2013

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

560.000

10.180.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

4.920.000

4.045.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.460.000

4.045.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.538.000

 

Program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija "UXO" - "Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama"

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

12.000.000

 

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji"

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

6.569.000

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

6.737.000

 

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

3.326.000

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

4.059.000

1.000

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

3.720.000

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

1.238.000

 

USTANOVE KULTURE

2.214.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

758.000

30.325.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

490.000

8.669.000

Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti - koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

10.264.000

4.318.000

Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

11.651.000

4.952.000

Jačanje kapaciteta regionalnih centara za obuku i pružanje pomoći u vanrednim situacijama "Water Air Reaction Network WARN-NET" - IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

3.190.000

4.678.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.400.000

0

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

37.635.000

16.460.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

179.576.000

146.513.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.000.000

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

26.000.000

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

62.000.000

3.200.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.654.520.000

1.000

PORESKA UPRAVA

11.000.000

9.000.000

UPRAVA CARINA

14.500.000

15.200.000

IPA članarine ukupno

 

 

1.775.020.000

27.401.000

ukupno

 

 

3.588.490.000

7.918.603.000