<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka


UREDBA
O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA

("Sl. list SCG", br. 62/2004)

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom uređuju se pitanja propisana Zakonom o patentima (u daljem tekstu: Zakon) u vezi sa postupkom za pravnu zaštitu pronalazaka koji se vodi pred organom uprave Saveta ministara nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

II PRIJAVA PATENTA

Način podnošenja prijave

Član 2

Prijava patenta podnosi se u pismenom obliku, u tri primerka, neposredno ili poštom, na srpskom jeziku.

Prijava patenta može se podneti i na stranom jeziku, s tim da podnosilac u roku od tri meseca od dana podnošenja dostavi njen prevod na srpski jezik.

Prilozi uz prijavu

Član 3

Uz prijavu se podnosi:

1) punomoćje, ako je prijava podnesena preko zastupnika;

2) potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi, ako je pronalazak izlagan;

3) overen prepis prve prijave, odnosno ranijih prijava, ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 33, odnosno člana 35 Zakona;

4) izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako podnosilac prijave nije pronalazač ili nije jedini pronalazač;

5) dokaz o deponovanju biološkog materijala, ako je taj materijal deponovan;

6) popis nukleotidnih odnosno aminokiselinskih sekvenci, ako prijava sadrži otkrivanje jedne nukleotidne odnosno aminokiselinske sekvence ili više njih;

7) izjava pronalazača ako ne želi da bude naveden u prijavi;

8) dokaz o uplati takse za prijavu i

9) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave.

Sadržina zahteva za priznanje patenta

Član 4

Zahtev za priznanje patenta sadrži:

 1) izričito naznačenje da se zahteva priznanje patenta;

 2) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 3) podatke o pronalazaču: ime, prezime i adresa, ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

 4) naziv pronalaska, koji mora jasno i sažeto da izrazi tehničku suštinu pronalaska i koji ne sme da sadrži izmišljene ili komercijalne nazive, žigove, imena, šifre, skraćenice uobičajene za pojedine proizvode i slično;

 5) podatke o zastupniku: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

 6) naznačenje jednog od podnosilaca prijave kao zajedničkog predstavnika, ako postoji više podnosilaca prijave;

 7) podatke o pravu prvenstva iz člana 33, odnosno člana 35 Zakona: datum, zemlja i broj prve prijave, odnosno ranijih prijava;

 8) podatke o izlaganju na međunarodnoj izložbi, ako je pronalazak bio izlagan;

 9) broj prvobitne prijave, u slučaju podnošenja izdvojene prijave;

10) broj osnovne prijave, odnosno osnovnog patenta, u slučaju podnošenja dopunske prijave;

11) podatke o ostalim delovima prijave (broj stranica opisa pronalaska, broj patentnih zahteva i broj stranica nacrta), apstraktu i prilozima uz prijavu, shodno članu 3 ove uredbe i

12) potpis podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika.

Podaci iz prethodnog stava navode sa na obrascu P-1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Nadležni organ ne proverava tačnost podataka navedenih u zahtevu za priznanje patenta.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja kopiju obrasca iz stava 2 ovog člana, na kome mora biti naveden datum prijema.

Opis pronalaska

Član 5

Opis pronalaska sadrži:

1) naziv pronalaska, koji mora da bude isti kao u zahtevu za priznanje patenta;

2) oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, uz navođenje oznake po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (u daljem tekstu: MKP), ako je podnosiocu prijave poznata;

3) definisani problem za čije se tehničko rešenje traži zaštita patentom;

4) stanje tehnike (prikaz i analiza poznatih rešenja definisanog problema), izloženo u obimu u kome je podnosiocu prijave poznato, a koje je neophodno za razumevanje pronalaska i ispitivanje prijave, uz navođenje patentnih dokumenata i drugih izvora koji se odnose na opisano stanje tehnike;

5) izlaganje suštine pronalaska tako da se tehnički problem i njegovo rešenje mogu razumeti, kao i navođenje novosti pronalaska u odnosu na stanje tehnike;

6) kratak opis slika nacrta, ako ih ima;

7) detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji i

8) način industrijske ili druge primene pronalaska ako nije očigledan iz opisa pronalaska ili iz prirode pronalaska.

Opis pronalaska mora biti sastavljen na način i po redosledu navedenim u stavu 1 ovog člana, osim ako zbog prirode pronalaska drukčiji način i redosled omogućavaju bolje razumevanje i racionalniji prikaz pronalaska.

Član 6

Tehničko rešenje određenog problema izloženo u opisu pronalaska mora biti potpuno određeno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti. Sve bitne karakteristike pronalaska moraju biti izložene tako da isključuju proizvoljnosti i pretpostavke.

Ako se pronalazak odnosi na postupak, moraju se navesti sve njegove bitne faze i karakteristike, tako da se izvodljivost postupka može sagledati u celini, a dokazuje se primerima izvođenja.

Ako se pronalazak odnosi na konstrukciju, a prikazuje se na nacrtu, posle detaljnog opisa konstrukcijskog rešenja s pozivom na oznake elemenata pronalaska sa nacrta, kao dokaz izvodljivosti opisuje se i način funkcionisanja bitnih elemenata i konstrukcije u celini.

Ako se pronalazak odnosi na supstancu, kompoziciju ili biološki materijal, u opisu pronalaska moraju se navesti njihova fizičko-hemijska ili biološka svojstva, odnosno karakteristike.

Patentni zahtevi

Član 7

Patentni zahtevi moraju biti sastavljeni tako da definišu pronalazak isključivo tehničkim karakteristikama pronalaska.

Patentni zahtevi mogu biti nezavisni i zavisni.

Nezavisan zahtev sadrži bitne karakteristike pronalaska.

Zavisan zahtev sadrži specifične karakteristike pronalaska definisanog u nezavisnom zahtevu ili drugom zavisnom zahtevu.

Kad se prijavom traži zaštita pronalaska patentom, nezavisan zahtev može biti praćen jednim ili sa više zavisnih zahteva. Ako je ispunjen uslov jedinstva pronalaska, prijava sadrži onoliko nezavisnih zahteva koliko je pronalazaka međusobno povezano jedinstvenom pronalazačkom zamisli.

Svaki patentni zahtev formuliše se u jednoj rečenici.

Patentni zahtevi, po pravilu, sadrže:

1) uvodni deo, u kome se navodi naziv pronalaska, a zatim one tehničke karakteristike koje u međusobnoj kombinaciji pripadaju prethodnom stanju tehnike, a koje su neophodne za definisanje karakteristika pronalaska za koje se zahteva zaštita i

2) karakteristični deo zahteva, kome prethodi izraz "naznačen time", u kome se navode nove tehničke karakteristike pronalaska za koje se u međusobnoj kombinaciji ili u kombinaciji s tehničkim karakteristikama stanja tehnike iz tačke 1 ovog stava zahteva zaštita patentom.

Uz svaki patentni zahtev u kome su navedene bitne karakteristike pronalaska (nezavisan patentni zahtev) može se postaviti jedan ili više zavisnih patentnih zahteva koji se odnose na specifične karakteristike pronalaska.

Zavisan patentni zahtev obuhvata sve karakteristike nekog drugog (zavisnog ili nezavisnog) patentnog zahteva i, po pravilu, na početku sadrži upućivanje na drugi patentni zahtev, posle čega se navode specifične karakteristike za koje se traži zaštita patentom. Svi zavisni patentni zahtevi koji se pozivaju na jedan ili više prethodnih patentnih zahteva moraju biti grupisani tako da se lako odredi veza međusobno zavisnih zahteva i da se njihovo značenje može jasno protumačiti.

Kad je ispunjen uslov iz člana 22 stav 2 Zakona (jedinstvo pronalaska), prijava patenta može sadržati više nezavisnih patentnih zahteva u istoj kategoriji (proizvod, postupak) ako predmet pronalaska nije moguće obuhvatiti jednim patentnim zahtevom.

Ako postoji više patentnih zahteva, moraju se označiti po redosledu, arapskim brojevima.

Patentni zahtevi u pogledu tehničkih karakteristika pronalaska ne mogu se, osim kad je to neophodno, pozivati na delove opisa pronalaska ili nacrt (na primer: "kao što je opisano u delu ... opisa" ili "kao što je ilustrovano na slici ... nacrta").

Ako prijava patenta sadrži nacrt, elementi pronalaska navedeni u patentnim zahtevima označavaju se pozivnim oznakama identičnim oznakama na nacrtu, smeštenim u zagrade. Pozivne oznake se ne mogu tumačiti kao ograničenje zahteva.

Član 8

Ako prijava patenta sadrži više pronalazaka, smatra se da su oni tako međusobno povezani da ostvaruju jedinstvenu pronalazačku zamisao kad između njih postoji tehnička veza koja obuhvata jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika (u daljem tekstu: jedinstvo pronalaska).

Izraz "posebne tehničke karakteristike" označava one tehničke karakteristike koje određuju doprinos kojim svaki od navedenih pronalazaka, posmatran kao celina, menja postojeće stanje tehnike.

Ocena o tome da li je više pronalazaka međusobno povezano tako da čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, donosi se bez obzira na to da li su pronalasci definisani u odvojenim zahtevima, ili kao varijante u okviru jednog patentnog zahteva.

Nacrt

Član 9

Nacrt je skup svih slika. Slika se po pravilu daje u formi tehničkog crteža, osim kada je drugi način neophodan za prikazivanje pronalaska (na primer: fotografije metalografskih struktura, mikrofotografije tkiva i ćelija i drugo).

Nacrt se prilaže na posebnim listovima. Slike se izrađuju prema pravilima tehničkog crtanja, u ortogonalnoj projekciji s potrebnim brojem preseka, a ako je to neophodno - u aksonometriji, izometriji i sl. Slike mogu da se izrade i u vidu šema, uz korišćenje simbola standardizovanih za odgovarajuću oblast tehnike.

Dimenzije radne površine listova koji sadrže slike ne smeju biti veće od 26,2 x 17 cm. Listovi ne smeju imati iscrtane okvire koji ograničavaju radnu površinu slika. Minimalne margine su na gornjoj strani lista 2,5 cm, na levoj 2,5 cm, na desnoj 1,5 cm i na donjoj strani lista 1 cm.

Nacrt mora biti urađen tako:

 1) da izvučene linije budu crne, dobro uočljive i neizbrisive, a površine između linija se po pravilu ne smeju bojiti ili tonirati;

 2) da poprečni preseci budu šrafirani, što ne sme da ometa uočljivost linija i pozivnih oznaka;

 3) da razmera i jasnoća slika budu takve da se na reprodukciji sa umanjenjem 2/3 mogu raspoznati sve pojedinosti;

 4) da svi brojevi, slova i pozivne oznake na slikama budu jednostavni i jasni i da se ne stavljaju u zagrade, ne podvlače, ne zaokružuju i sl.;

 5) da se nacrt izrađuje sredstvima za tehničko crtanje;

 6) da elementi prikazani na slici budu proporcionalni među sobom, osim ako su disproprocije neophodne za veću jasnoću slika;

 7) da visina slova i brojeva ne bude manja od 0,32 cm;

 8) da jedan list nacrta može sadržati više slika; ako je jedna slika kao celina izrađena na dva lista ili na više listova, delovi slika na različitim listovima moraju se izraditi tako da se cela slika može sastaviti bez zaklanjanja, odnosno preklapanja pojedinih delova slike s različitih listova; slike na jednom listu treba da budu raspoređene jedna ispod druge, međusobno jasno odvojene, ali bez većeg slobodnog prostora između njih; ako slike nisu tako raspoređene, moraju biti jedna pored druge, i tako da prva slika bude na levoj strani lista; slike se moraju numerisati arapskim brojevima, nezavisno od numeracije listova;

 9) da se pozivne oznake koje se ne nalaze u opisu pronalaska i patentnim zahtevima ne smeju pojaviti na nacrtu i obrnuto; isti elementi moraju u celoj prijavi biti označeni istim pozivnim oznakama;

10) da slike ne smeju da sadrže dimenzije, vrednosti parametara i tekstualne delove, osim kad je to neophodno, kratke reči kao što su "voda", "para", "otvoreno", "zatvoreno", "presek A-A".

Grafikoni, algoritmi i dijagrami smatraju se slikama.

Apstrakt

Član 10

U apstraktu se navodi naziv pronalaska i kratak sadržaj suštine pronalaska koji je prikazan u opisu pronalaska, patentnim zahtevima i na nacrtu. Kratak sadržaj mora da ukaže na oblast tehnike na koju se odnosi pronalazak i mora biti sastavljen tako da omogući jasno razumevanje određenog problema, suštine tehničkog rešenja tog problema i osnovni način primene pronalaska. Ako je potrebno, u apstraktu se može navesti i hemijska formula koja, od svih formula sadržanih u prijavi, najbolje karakteriše pronalazak.

Apstrakt ne sme sadržati navode u vezi sa proizvoljnim svojstvima i vrednostima pronalaska, kao ni navode u vezi sa teorijskim mogućnostima primene.

Ako prijava sadrži nacrt, podnosilac prijave treba da naznači sliku ili, izuzetno, više slika koje predlaže za objavljivanje uz apstrakt. Nadležni organ može odlučiti da objavi jednu ili više drugih slika ako smatra da one bolje karakterišu pronalazak. Svi elementi pronalaska koji su navedeni u apstraktu i prikazani slikom, moraju biti praćeni pozivnim oznakama stavljenim u zagrade.

Ako je neophodno, nadležni organ može da izmeni apstrakt.

Apstrakt mora biti sastavljen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretraživanje u određenoj oblasti tehnike, a posebno da se na osnovu njega može oceniti potreba za uvidom u kompletnu prijavu.

Apstrakt sadrži najviše 150 reči.

Uslovi koje delovi prijave moraju ispunjavati

Član 11

Delovi prijave (opis pronalaska, patentni zahtevi, nacrt i apstrakt) moraju biti podobni za direktno fotografsko umnožavanje, za umnožavanje elektrostatičkim postupkom i za ofset-štampu i skeniranje u neograničenom broju primeraka. Listovi ne smeju biti izgužvani ili iscepani, niti smeju biti presavijeni.

Listovi su formata A4 papira (29,7 x 21 cm) koji je bele boje, gladak, bez sjaja, jak, savitljiv i dugotrajan. Svaki list se koristi tako da su gornja i donja strana lista kraće strane formata (tzv. "visoki format").

Delovi prijave moraju započinjati na novom listu. Listovi moraju biti međusobno spojeni tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovo spajati.

Minimalne dozvoljene margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja, desna i donja strana lista 2 cm i leva strana lista 2,5 cm.

Preporučene maksimalne margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja i leva strana lista 4 cm i desna i donja strana lista 3 cm.

U trenutku podnošenja prijave margine na listovima moraju biti potpuno prazne.

Svi listovi u prijavi moraju biti numerisani rastućim arapskim brojevima, koji se stavljaju gore, po sredini lista, ali ne na gornju marginu.

Zahtev za priznanje patenta, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt moraju biti štampani. Samo se grafički simboli i oznake i hemijske i matematičke formule, ako je to neophodno, mogu neizbrisivo upisati rukom. Razmak između redova otkucanog teksta mora iznositi 1,5 prored.

Veličina i boja slova u tekstu treba da bude takva da je tekst lako čitljiv, a po pravilu, visina velikih slova u tekstu ne može biti manja od 0,21 cm, a boja neizbrisiva, crna.

Zahtev za priznanje patenta, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt ne smeju sadržati slike. Opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt mogu sadržati hemijske ili matematičke formule, a opis pronalaska i apstrakt - tabele. Patentni zahtevi mogu sadržati tabele samo ako je suština samog zahteva takva da je poželjno korišćenje tabela. Tabele i hemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u "poprečnom formatu" ako se u "visokom formatu" ne mogu prikazati na zadovoljavajući način. Listovi na kojima su tabele i hemijske ili matematičke formule prikazane u "poprečnom formatu" postavljaju se tako da se zaglavlje tabele ili formula nalazi na levoj strani lista.

Vrednosti fizičkih veličina se obavezno iskazuju u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica (SI). Za matematičke, hemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, kao i tehnički izrazi i znaci koji su prihvaćeni i uobičajeni u odgovarajućoj oblasti tehnike.

Terminologija, znaci i simboli moraju se dosledno upotrebljavati u celom tekstu prijave.

Tekst prijave treba da bude sa minimalnim brojem grešaka, bez dopunjavanja, precrtavanja ili ispisivanja između redova.

Navodi koji ne mogu biti sadržani u prijavi

Član 12

Prijava ne sme da sadrži:

1) navode ili slike protivne zakonu ili moralu;

2) navode koji omalovažavaju proizvode ili postupke bilo kog trećeg lica ili kvalitet i značaj prijave ili patenta, odnosno malog patenta tog lica. Poređenje sa stanjem tehnike, samo po sebi, ne smatra se omalovažavanjem i

3) navode koji očigledno nisu značajni ni potrebni.

Ako prijava sadrži navode iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će ih prilikom objavljivanja izostaviti.

Kasniji podnesci

Član 13

Odredbe čl. 4 do 12 ove uredbe primenjuju se i na kasnije podneske kojima se zamenjuju delovi prijave patenta. Ti podnesci dostavljaju se nadležnom organu na isti način kao i prijava.

Naknadno podneseni dokumenti koji se saopštavaju trećim licima ili koji su u vezi sa dve prijave, ili više prijava, moraju se podneti u broju koji odgovara broju lica kojima se saopštavaju, odnosno broju prijava na koje se odnose. Ako se, uprkos zahtevu nadležnog organa, ne dostavi potreban broj primeraka dokumenata, primerci koji nedostaju obezbediće se na teret podnosioca zahteva.

Podnesci koji se naknadno dostavljaju moraju biti potpisani. Ako podnesak nije potpisan, nadležni organ će pozvati podnosioca podneska da ga potpiše u primerenom roku, koji se računa od dana prijema poziva. Ako je podnesak potpisan u tom roku, zadržava datum kad je primljen. U suprotnom, smatra se da nije podnesen.

Član 14

Po prijemu prijave, odnosno podneska nadležni organ će na svaku stranu sastavnog dela prijave, odnosno na svaki podnesak staviti broj prijave pronalaska i datum njegovog prijema.

Broj prijave čini veliko slovo P, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kao i četvorocifren redni broj prijave primljene tokom godine (npr. P20040001).

Datum podnošenja prijave označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifreno, a godina četvorocifrenim brojem (npr. 23. 08. 2004).

III DEPONOVANJE BIOLOŠKOG MATERIJALA

Član 15

Ako se pronalazak iz oblasti biotehnologije odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti, niti u prijavi patenta može biti opisan tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti, smatraće se da je pronalazak opisan potpuno i jasno, ako:

1) prijava patenta na dan podnošenja prijave sadrži sve podatke o deponovanom biološkom materijalu koji su poznati podnosiocu prijave i

2) ako su u prijavi patenta naznačeni naziv i adresa nadležne depozitne ustanove, broj pod kojim je biološki materijal deponovan i datum deponovanja.

Podaci iz stava 1 tačka 2 ovog člana mogu se dostaviti naknadno:

1) u roku od tri meseca od datuma podnošenja zahteva za priznanje prava prvenstva i

2) do dana podnošenja zahteva da se prijava objavi ranije, u smislu člana 41 stav 2 Zakona.

Na zahtev zainteresovanog lica nadležni organ daje obaveštenje o nadležnim depozitnim ustanovama.

Član 16

Od dana objavljivanja prijave patenta deponovani uzorak biološkog materijala je na zahtev dostupan.

Dostupnost biološkog materijala sastoji se u njegovom izdavanju tražiocu.

Tražilac može biti svako zainteresovano lice, s tim:

1) da je zahtev dostavljen nadležnom organu u dva primerka, na obrascu koga propisuje nadležna depozitna ustanova i

2) da je na zahtevu nadležni organ potvrdio da je podnesena prijava patenta u kojoj se podnosilac prijave pozvao na depozit biološkog materijala, kao i da tražilac ima pravo da zahteva izdavanje uzorka biološkog materijala.

Uzorak će biti učinjen dostupnim javnosti, samo ukoliko se tražilac obaveže da za vreme trajanja patenta neće:

1) traženi uzorak deponovanog biološkog materijala učiniti dostupnim trećim licima i

2) traženi uzorak deponovanog biološkog materijala ili bilo koji materijal dobijen iz tog uzorka koristiti drukčije, već isključivo u eksperimentalne ili istraživačke svrhe, osim ako se podnosilac prijave ili nosilac patenta izričito odrekne ovakve obaveze tražioca.

Obaveza iz stava 4 tačka 2 ovog člana ne postoji ako tražilac koristi izdati uzorak deponovanog biološkog materijala na osnovu prinudne licence ili prinudne licence u javnom interesu.

Član 17

Ako uzorak biološkog materijala nije više dostupan kod nadležne depozitne ustanove u kojoj je bio deponovan, niti je prenesen u neku drugu nadležnu depozitnu ustanovu kod koje bi bio dostupan, smatra se da pronalazak nije u prijavi patenta opisan u smislu člana 25 stav 1 Zakona.

Smatraće se da nisu nastupile pravne posledice nedostupnosti deponovanog biološkog materijala:

1) ako deponent, u roku od tri meseca od dana kad je dobio obaveštenje od nadležne depozitne ustanove da je prvobitno deponovani biološki materijal postao nedostupan, ponovo deponuje uzorak tog biološkog materijala pod istim uslovima koji su propisani Budimpeštanskim ugovorom;

2) ako deponent prilikom ponovnog deponovanja priloži potpisanu izjavu da je ponovo deponovani biološki materijal isti kao onaj koji je bio prvobitno deponovan;

3) ako nadležni organ, u roku od četiri meseca od dana ponovnog deponovanja, primi primerak potvrde o deponovanju uzorka biološkog materijala, koju izdaje nadležna depozitna ustanova i koja sadrži broj prijave patenta, odnosno patenta na koji se depozit odnosi.

Ako je razlog nedostupnosti biološkog materijala njegova nevitalnost, on se može ponovo deponovati kod iste nadležne depozitne ustanove kod koje je bio prethodno deponovan, a ako je razlog neki drugi, uzorak biološkog materijala se može deponovati i kod neke druge nadležne depozitne ustanove.

Ako nadležna depozitna ustanova kod koje je biološki materijal prvobitno deponovan izgubi status nadležne depozitne ustanove ili prestane da deluje kao nadležna depozitna ustanova u oblasti konkretne vrste biološkog materijala ili uopšte, a deponent ne bude u roku od šest meseci obavešten o nastaloj promeni, rok iz stava 2 tačka 1 ovog člana počinje da teče od dana objavljivanja te promene u službenom glasilu nadležnog organa.

Popisi nukleotidnih odnosno aminokiselinskih sekvenci

Član 18

Ako prijava patenta sadrži otkrivanje jedne nukleotidne odnosno aminokiselinske sekvence ili više njih, opis pronalaska mora da sadrži popis sekvenci. Svaki popis sekvenci koji nije sadržan u opisu pronalaska odnosno nije priložen prilikom podnošenja prijave patenta ne smatra se delom opisa. Popis nukleotidnih odnosno aminokiselinskih sekvenci se po pravilu daje u formi propisanoj odgovarajućim standardima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

IV REGISTRI

1. Registar prijava patenata

Sadržina Registra prijava patenata

Član 19

U Registar prijava patenata, za prijave kojima je priznat datum podnošenja, upisuju se sledeći podaci:

 1) broj prijave patenta;

 2) datum podnošenja prijave;

 3) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 4) broj i datum prvobitne prijave, u slučaju podele prijave;

 5) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 6) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

 7) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 8) naziv pronalaska;

 9) oznaka pronalaska po MKP;

10) datum objave prijave patenta i broj službenog glasila;

11) broj i datum zahteva za suštinsko ispitivanje uslova za priznanje patenta;

12) podaci o uplaćenim taksama za održavanje prava iz prijave i troškovima postupka;

13) podaci o načinu okončanja upravnog postupka po prijavi, kao i

14) podaci o promenama u vezi s prijavom patenta (promene koje se odnose na pravni status podnosioca prijave, odnosno na pravni status prijave).

Pored podataka navedenih u stavu 1 ovog člana, za prijave podnete u smislu člana 130 Zakona, u Registar se upisuju i sledeći podaci:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta, i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

2. Registar patenata

Sadržina Registra patenata

Član 20

U Registar patenata upisuju se sledeći podaci o priznatim patentima:

 1) registarski broj patenta;

 2) broj i datum rešenja o priznanju patenta;

 3) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 4) datum registrovanja patenta;

 5) datum objavljivanja patenta;

 6) broj osnovnog, odnosno dopunskog patenta;

 7) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 8) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

 9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) naziv pronalaska;

11) oznaka pronalaska po MKP;

12) podaci o prenosu prava i licenci (vreme trajanja, obim i vrsta);

13) promene koje se odnose na nosioca patenta, kao što su promena naziva, promena sedišta, odnosno prebivališta i druge promene koje se odnose na pravni status nosioca prava;

14) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta;

15) podaci o plaćenim taksama za održavanje priznatog patenta;

16) podaci o prestanku priznatog prava (pravni osnov i datum prestanka) i

17) podaci o sertifikatu o dodatnoj zaštiti.

Uverenje o podacima upisanim u registre

Član 21

Na zahtev zainteresovanog lica, nadležni organ izdaje uverenje o podacima upisanim u registre iz čl. 19 i 20 ove uredbe.

Na uverenju mora biti naznačeno mesto i datum izdavanja, broj pod kojim je izdato, pečat i potpis ovlašćenog službenog lica nadležnog organa, te naznaka da su podaci istovetni podacima iz registra.

V ISPRAVA O PRIZNATOM PATENTU

Sadržina isprave

Član 22

Isprava o priznatom patentu sadrži:

1) registarski broj patenta;

2) podatke o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) podatke o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

4) naziv pronalaska i

5) datum izdavanja isprave.

Isprava o priznatom patentu dostavlja se nosiocu patenta uz odgovarajući patentni spis.

VI OBJAVE

1. Objava prijave patenta

Član 23

Prijavu patenta objavljuje nadležni organ stavljanjem na uvid javnosti na odgovarajući način važećeg opisa pronalaska, patentnih zahteva, apstrakta i nacrta, ako postoje.

Sadržina objave podataka

Član 24

U službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo) objavljuju se sledeći podaci o prijavi patenta:

 1) broj prijave patenta;

 2) datum podnošenja prijave;

 3) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 4) podaci o izlaganju pronalaska na izložbi;

 5) oznaka po MKP;

 6) naziva pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

 7) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 8) podaci o pronalazaču: ime i prezime, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

 9) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, ako je u pitanju dopunska prijava;

10) broj prvobitne prijave, ako je u pitanju izdvojena prijava;

11) apstrakt;

12) karakteristična slika crteža, ako crtež postoji;

13) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice i

14) broj objave prijave patenta.

Svaka objavljena prijava patenta označava se rednim brojem identičnim rednom broju podnete prijave patenta praćenim velikim slovom A (npr. SY 20050001 A).

Pored podataka navedenih u stavu 1 ovog člana, za prijave podnete u smislu člana 130 Zakona, objavljuju se i sledeći podaci o prijavi patenta:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

2. Objava podataka o zahtevu za proširenje evropske prijave patenta

Sadržina objave podataka

Član 25

U posebnom delu službenog glasila, objavljuju se sledeći podaci iz zahteva za proširenje evropske prijave patenta:

 1) datum podnošenja evropske prijave patenta;

 2) broj evropske prijave patenta;

 3) oznaka po MKP;

 4) podaci o međunarodnoj prijavi patenta propisani članom 24 stav 2 ove uredbe, ako je takva prijava podneta;

 5) broj objave evropske prijave patenta;

 6) datum objave evropske prijave patenta;

 7) jezik na kom je evropska prijava patenta objavljena;

 8) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 9) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

10) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi i

11) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku.

Ako zahtev za proširenje evropske prijave patenta bude povučen, ili ako evropska prijava patenta bude konačno odbijena, povučena ili se bude smatrala povučenom u smislu člana 121 stav 3 Zakona, nadležni organ će objaviti takve podatke, pored podataka iz stava 1 ovog člana.

3. Objava priznatog patenta

Član 26

Priznati patent objavljuje nadležni organ stavljanjem na uvid javnosti konačnog teksta svih delova prijave, a po pravilu izdatog patentnog spisa.

Sadržina objave podataka

Član 27

U službenom glasilu objavljuju se sledeći podaci o priznatom patentu:

 1) registarski broj patenta;

 2) broj prijave patenta;

 3) datum podnošenja prijave;

 4) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je prva prijava podnesena;

 5) datum objavljivanja prijave patenta;

 6) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

 7) oznaka po MKP;

 8) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta ako je u pitanju dopunska prijava patenta;

 9) broj prvobitne prijave ako je u pitanju izdvojena prijava;

10) prvi nezavisan patentni zahtev, s karakterističnom slikom nacrta, ako je potrebno, te s naznačenjem broja preostalih patentnih zahteva;

11) podaci o nosiocu patenta: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

12) podaci o pronalazaču: ime i prezime i adresa, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden i

13) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice.

U službenom glasilu objavljuju se i sledeći podaci o prestanku važenja patenta:

1) registarski broj patenta;

2) naziv pronalaska;

3) oznaka po MKP;

4) broj službenog glasila u kome je patent objavljen;

5) datum objave priznatog patenta i

6) datum prestanka važenja patenta.

4. Objava podataka o proširenom evropskom patentu

Sadržina objave podataka

Član 28

U posebnom delu službenog glasila, objavljuju se sledeći podaci o proširenom evropskom patentu:

 1) oznaka po MKP;

 2) broj objave prevoda patentnih zahteva;

 3) datum prijave;

 4) broj predmeta;

 5) podaci o međunarodnoj prijavi propisani članom 24 stav 3 ove uredbe, ako je takva prijava podnesena;

 6) podaci o evropskoj prijavi patenta (datum podnošenja i broj evropske prijave patenta);

 7) podaci o objavi evropskog patenta (broj objave evropskog patenta, datum objave i broj izdanja službenog glasila u kojem je patent objavljen, kao i jezik na kojem je objavljen);

 8) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je prva prijava podnesena;

 9) podaci o nosiocu patenta: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

10) podaci o pronalazaču: ime i prezime i adresa, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

11) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

12) naziv pronalaska na srpskom jeziku;

13) prvi patentni zahtev, s naznakom broja preostalih patentnih zahteva i

14) karakteristična slika nacrta, ako postoji.

Član 29

Podaci propisani čl. 24, 25, 27, 28 i 30 ove uredbe označavaju se INID kodovima.

VII PONOVNO USPOSTAVLJANJE PRAVA

Sadržina predloga, uslovi i postupak po predlogu i objava podataka

Član 30

Predlog za ponovno uspostavljanje prava mora sadržati sledeće podatke:

1) izričitu naznaku da se zahteva ponovno uspostavljanje prava;

2) broj prijave patenta ili broj patenta;

3) podatke o podnosiocu predloga i

4) podatke o zastupniku, ako ga podnosilac predloga ima.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana, nadležnom organu se dostavljaju navodi o razlozima zbog kojih se zahteva ponovno uspostavljanje prava, kao i dokazi o opravdanosti razloga iz tačke 1 ovog stava.

Ako predlog za ponovno uspostavljanje ne sadrži sve propisane delove iz stava 1 ovoga člana, nadležni organ će pozvati podnosioca da u roku od 30 dana od datuma prijema poziva formalno uredi predlog. Ako podnosilac ne postupi po pozivu u propisanom roku, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju predloga za ponovno uspostavljanje prava.

Ako je podneseni predlog uredan u formalnom smislu ili ako naknadno bude uređen na način propisan stavom 2 ovog člana, nadležni organ ispituje opravdanost predloga.

Ako nadležni organ utvrdi da je predlog opravdan, doneće rešenje kojim se usvaja predlog.

Ako nadležni organ u sprovedenom postupku utvrdi da je predlog potpuno ili delimično neopravdan, obavestiće podnosioca predloga o razlozima potpunog ili delimičnog odbijanja i pozvati ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima.

Ako se podnosilac ne izjasni o navedenim razlozima u propisanom roku, smatraće se da je s njima saglasan i nadležni organ će doneti rešenje o odbijanju predloga za ponovno uspostavljanje prava.

Ako podnosilac dostavi izjašnjenje iz stava 6 ovog člana, nadležni organ će ispitati njegovu osnovanost i doneti odgovarajuće rešenje.

Podaci o ponovnom uspostavljanju prava objavljuju se, uz odgovarajuće podatke iz stava 1 ovog člana, u službenom glasilu.

VIII PRIORITETNO UVERENJE

Sadržina zahteva za izdavanje prioritetnog uverenja

Član 31

Zahtev podnosioca prijave patenta mora da sadrži:

1) izričito naznačenje da se zahteva izdavanje prioritetnog uverenja;

2) naznačenje o zahtevanom broju kopija prioritetnog uverenja;

3) broj prijave patenta za koju se zahteva izdavanje prioritetnog uverenja i

4) podatke o podnosiocu zahteva za izdavanje prioritetnog uverenja.

Sadržina prioritetnog uverenja

Član 32

Prioritetno uverenje sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) broj prijave patenta;

3) datum podnošenja prijave, i

4) naznačenje da su podaci u prioritetnom uverenju istovetni podacima u prijavi.

Sastavni deo prioritetnog uverenja iz stava 1 ovog člana čini opis pronalaska, patentni zahtevi i nacrt (ako prijava sadrži nacrt) istovetni onima u podnesenoj prijavi na priznati datum podnošenja prijave.

IX PATENTNI SPIS

Sadržina patentnog spisa

Član 33

Nosiocu patenta izdaje se patentni spis u dva primerka, koji mora da sadrži:

 1) naznačenje da se izdaje patentni spis;

 2) registarski broj patenta;

 3) oznaku prema MKP;

 4) datum objave podataka o patentu;

 5) podatke o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 6) podatke o pronalazaču: ime i prezime i adresa, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

 7) podatke o zastupniku: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

 8) naziv pronalaska;

 9) datum podnošenja prijave;

10) podatke o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

11) datum objave prijave patenta, i

12) opis pronalaska, patentne zahteve, nacrt, ako postoji i apstrakt.

Podaci iz stava 1 ovog člana označavaju se INID kodovima.

X UPIS PROMENA U REGISTRE

Sadržina zahteva

Član 34

Pismeni zahtev mora da sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži upis promene u registar;

2) broj prijave patenta, odnosno registarski broj patenta;

3) podatke o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o podnosiocu prijave, odnosno nosiocu patenta prema stanju u registrima: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

5) naznačenje koja je vrsta promene u pitanju, i

6) dokaz o uplati takse za rešenje po zahtevu za upis promene.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

1) dokaz o pravnom osnovu promene čiji se upis u registar traži (ugovor ili javna isprava), i

2) uredno punomoćje ako se postupak za upis promene pokreće preko punomoćnika.

Ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene čiji se upis u registar traži dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji, u celini ili u delu iz koga jasno proizilazi da je promena izvršena.

Član 35

Ako je zahtev za upis promene sastavljen u skladu sa članom 34 ove uredbe i ako ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene sadrži sve zakonom propisane elemente, nadležni organ donosi rešenje o upisu promene u registar i ista se upisuje u registar.

Član 36

Ako zahtev za upis promene nije sastavljen u skladu sa članom 34 ove uredbe, ako ugovor ili javna isprava kojom se dokazuje pravni osnov promene ne sadrži sve zakonom propisane elemente, ili ako se podaci iz zahteva ne slažu s podacima iz registara, nadležni organ poziva podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od datuma prijema poziva uredi taj zahtev.

Ako podnosilac zahteva u roku iz stava 1 ovog člana ne postupi po primedbama nadležnog organa, zahtev za upis promene se odbacuje, odnosno odbija.

XI SERTIFIKAT O DODATNOJ ZAŠTITI

Sadržina prijave

Član 37

Prijava za priznanje sertifikata sadrži:

1) zahtev za priznanje sertifikata;

2) podatke o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

3) podatke o zastupniku: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

4) broj priznatog patenta i naziv pronalaska;

5) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili naznačenje ako je taj proizvod već bio predmet sertifikata;

6) dozvolu za stavljanje proizvoda u promet, izdatu od nadležnog organa shodno članu 80 stav 1 tačka 2 Zakona, i

7) dokaz iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda, podaci o načinu vođenja postupka i glasilo u kome je objavljen podatak o dozvoli, ako dozvola navedena u tački 5 nije i prva takva dozvola za stavljanje proizvoda u promet.

Sadržina objave zahteva za priznanje sertifikata

Član 38

U službenom glasilu objavljuju se sledeći podaci iz prijave za priznanje sertifikata:

1) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj priznatog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli, i

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno shodno članu 37 stav 1 tačka 5 ove uredbe.

Formalno ispitivanje

Član 39

U postupku formalnog ispitivanja prijave za priznanje sertifikata nadležni organ utvrđuje sledeće:

1) da li je zahtev podnesen u propisanoj formi i da li sadrži sve podatke propisane članom 38 stav 1 ove uredbe;

2) da li je zahtev podnesen u roku propisanom članom 81 stav 1 Zakona;

3) da li su uz zahtev priloženi dokazi propisani članom 37 stav 1 tač. 6 i 7 ove uredbe, i

4) da li je priznati patent bio važeći u vreme podnošenja zahteva za priznanje sertifikata.

Suštinsko ispitivanje

Član 40

U suštinskom ispitivanju nadležni organ ispituje sledeće:

1) da li su na dan podnošenja zahteva ispunjeni svi uslovi za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti propisani članom 78 Zakona;

2) da li je proizvod za koji se traži sertifikat o dodatnoj zaštiti zaštićen priznatim patentom;

3) da li je dozvola za stavljanje proizvoda u promet izdata na propisan način, i

4) da li je taj proizvod već bio predmet sertifikata o dodatnoj zaštiti.

Sadržina sertifikata

Član 41

Sertifikat o dodatnoj zaštiti sadrži sledeće:

1) podatke o nosiocu sertifikata: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj priznatog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno prema članu 37 stav 5 ove uredbe, i

7) vreme trajanja sertifikata.

Registar sertifikata o dodatnoj zaštiti

Član 42

U Registar sertifikata upisuju se sledeći podaci:

 1) broj prijave za priznanje sertifikata;

 2) datum podnošenja prijave;

 3) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 4) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice.

 5) broj i datum priznatog patenta i naziv pronalaska;

 6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili naznačenje ako je taj proizvod već bio predmet sertifikata;

 7) datum priznanja sertifikata;

 8) vreme trajanja sertifikata;

 9) podaci o uplaćenim taksama za održavanje važenja sertifikata;

10) prestanak važenja sertifikata, i

11) podaci o promenama u vezi sa prijavom za priznanje sertifikata (promene koje se odnose na pravni status podnosioca prijave).

XII POSTUPAK PO MEĐUNARODNIM PRIJAVAMA PREMA UGOVORU O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

Međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao organu primaocu

Član 43

Međunarodna prijava podnosi se nadležnom organu kao organu primaocu na engleskom jeziku, u jednom primerku.

Potrebne kopije međunarodne prijave priprema nadležni organ.

Troškove izrade kopija snosi podnosilac prijave.

Međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao naznačenom ili izabranom organu

Član 44

Za prijavu patenta koja se nadležnom organu podnosi u skladu sa članom 132 Zakona podnosilac je dužan dostaviti prevod međunarodne prijave na srpski jezik.

Ako su patentni zahtevi izmenjeni u skladu s članom 19 Ugovora o saradnji u oblasti patenata (Patent Cooperation Treaty - PCT), potrebno je dostaviti, uz prevod iz stava 1 ovog člana i prevod prijave sa izmenjenim patentnim zahtevima, kao i prevod izjave iz člana 19 PCT Ugovora.

Ako je međunarodna prijava izmenjena u skladu sa članom 34 PCT Ugovora, potrebno je dostaviti, uz prevod iz st. 1 i 2 ovog člana i prevod izmenjene prijave i prevod izjave iz člana 34 PCT Ugovora. (Obrazloženo mišljenje organa za međunarodno prethodno ispitivanje.)

XIII PRIJAVA MALOG PATENTA I MALI PATENT

Član 45

Na prijave malog patenta shodno se primenjuju odredbe ove uredbe, osim ako Zakonom ili ovom uredbom nije drukčije izričito propisano.

Prijava malog patenta može da sadrži samo jedan nezavisan zahtev i najviše dva zavisna zahteva.

Prijavom malog patenta ne može se tražiti zaštita za jedinstvo pronalaska.

Prijava malog patenta ne može se podneti kao dopunska prijava u smislu člana 30 Zakona.

1. Registar prijava malih patenata

Sadržina Registra prijava malih patenata

Član 46

U Registar prijava malih patenata, za prijave kojima je priznat datum podnošenja, upisuju se sledeći podaci:

 1) broj prijave malog patenta;

 2) datum podnošenja prijave;

 3) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 4) broj i datum prvobitne prijave, u slučaju podele prijave;

 5) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 6) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

 7) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 8) naziv pronalaska;

 9) oznaka pronalaska po MKP;

10) podaci o uplaćenim taksama za održavanje prava iz prijave i troškovima postupka;

11) podaci o načinu okončanja upravnog postupka po prijavi, i

12) podaci o promenama u vezi s prijavom malog patenta (promene koje se odnose na pravni status podnosioca prijave, odnosno na pravni status prijave).

Pored podataka navedenih u stavu 1 ovog člana, za prijave podnete u smislu člana 130 Zakona, u Registar se upisuju i sledeći podaci:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

2. Registar malih patenata

Sadržina Registra malih patenata

Član 47

U Registar malih patenata upisuju se sledeći podaci o priznatim malim patentima:

 1) registarski broj malog patenta;

 2) broj i datum rešenja o priznanju malog patenta;

 3) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 4) datum registrovanja malog patenta;

 5) datum objavljivanja malog patenta;

 6) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 7) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa, odnosno podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

 8) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 9) naziv pronalaska;

10) oznaka pronalaska po MKP;

11) podaci o prenosu prava i licenci (vreme trajanja, obim i vrsta);

12) promene koje se odnose na nosioca malog patenta, kao što su promena naziva, promena sedišta, odnosno prebivališta i druge promene koje se odnose na pravni status nosioca prava;

13) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju malog patenta;

14) podaci o plaćenim taksama za održavanje priznatog malog patenta;

15) podaci o prestanku priznatog malog patenta (pravni osnov i datum prestanka);

16) podaci o produženju roka trajanja malog patenta: broj i datum rešenja o produženju roka trajanja malog patenta, naznačenje prvog produženja roka, naznačenje da je priložen izveštaj o stanju tehnike urađen od strane nadležnog organa, i

17) podaci o produženju roka trajanja malog patenta: broj i datum rešenja o produženju roka trajanja malog patenta, naznačenje drugog produženja roka.

Zahtev za produženje roka trajanja malog patenta

Član 48

Zahtev za produženje roka trajanja malog patenta sadrži sledeće:

 1) izričito naznačenje da se traži produženje roka trajanja malog patenta;

 2) registarski broj malog patenta;

 3) broj i datum rešenja o priznanju malog patenta;

 4) podatke o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podnesena prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

 5) podatke o nosiocu malog patenta: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

 6) podatke o pronalazaču: ime i prezime i adresa, odnosno naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi:

 7) podatke o zastupniku: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište ako je u pitanju pravno lice;

 8) naziv pronalaska;

 9) oznaku prema MKP;

10) podatke o prenosu prava i licenci (vreme trajanja, obim i vrsta);

11) promene koje se odnose na nosioca malog patenta, kao što su promena naziva, promena sedišta, odnosno prebivališta i druge promene koje se odnose na pravni status nosioca malog patenta;

12) naznačenje da li se radi o zahtevu za prvo produženje roka trajanja ili o zahtevu za drugo produženje roka trajanja malog patenta;

13) podatke o plaćenoj propisanoj taksi za podnošenje zahteva, i

14) naznačenje da je priloženi izveštaj o stanju tehnike za prvo produženje roka trajanja.

Izveštaj o stanju tehnike

Član 49

Izveštaj o stanju tehnike koji se podnosi uz zahtev za prvo produženje roka trajanja malog patenta, mora biti izrađen od strane nadležnog organa ili organa za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o saradnji u oblasti patenata.

Izveštaj o stanju tehnike za produženje roka trajanja malog patenta, odnosi se na predmet zaštite određen patentnim zahtevima.

Izveštaj o stanju tehnike za produženje roka trajanja malog patenta sadrži:

1) spisak dokumenata koji su relevantni za određivanje novosti i inventivnog nivoa pronalaska, uz navođenje svih potrebnih podataka o dokumentu (autor, delo, izdavač, godina objavljivanja i dr., ili naziv i broj publikacije, datum objavljivanja i dr.);

2) mesto u dokumentu na kojem su dati relevantni podaci (stranica, pasus, broj slike i dr.), i

3) naznaku kategorije dokumenta, odnosno da li je dokument relevantan za određivanje novosti ili inventivnog nivoa pronalaska.

Uz izveštaj o stanju tehnike prilažu se i kopije delova dokumenata navedenih u izveštaju.

Sadržina rešenja o produženju roka trajanja malog patenta

Član 50

Rešenje o produženju roka trajanja malog patenta sadrži sledeće:

1) podatke o nosiocu malog patenta: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, odnosno firma i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

2) registarski broj malog patenta;

3) naziv pronalaska;

4) broj i datum rešenja o produženju roka trajanja malog patenta;

5) naznačenje prvog ili drugog produženja roka, i

6) vreme trajanja produženja roka trajanja malog patenta.

XIV PRONALASCI IZ RADNOG ODNOSA

Član 51

Pismeni izveštaj kojim je pronalazač dužan da obavesti poslodavca, odmah po nastanku pronalaska, da je stvorio pronalazak u radnom odnosu mora da sadrži:

1) ime i prezime pronalazača;

2) potpun i tačan opis pronalaska, sa posebnim isticanjem novog tehničkog rešenja, kao i nacrt ako je potreban za njegovo razumevanje;

3) najbolji način primene pronalaska;

4) podatke o poslu ili posebnom radnom zadatku na kome je zaposleni radio u trenutku nastanka pronalaska, ili o zaključenom istraživačkom ugovoru;

5) način na koji je došlo do pronalaska (eksperimenti i sl.);

6) podatke o sredstvima poslodavca koja je zaposleni koristio u stvaranju pronalaska;

7) imena i stvaralački doprinos saradnika (ako ih je bilo), i

8) procenu da li je u pitanju pronalazak iz člana 108 tačke 1 ili tačke 2 Zakona.

Poslodavac je obavezan da na kopiji izveštaja iz stava 1 ovog člana potvrdi prijem izveštaja, uz navođenje datuma prijema.

XV ISPRAVLJANJE GREŠAKA U PODNESCIMA

Član 52

Jezičke greške, greške u pisanju i neispravnosti u dokumentima podnesenim nadležnom organu mogu da se isprave na osnovu pismenog zahteva podnosioca dokumenata.

Ako se zahtev za ispravku odnosi na opis, patentne zahteve ili nacrt, greška mora biti tako očigledna da se nesumnjivo može uočiti da ne postoji nikakva drukčija namera od one koja je sadržana u predlogu ispravke.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53

Odredbe člana 14 stav 2 i člana 24 stav 2 ove uredbe, koje se odnose na označavanje i obeležavanje prijava, primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Član 54

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku za priznanje patenta, odnosno malog patenta ("Službeni list SRJ", broj 7/96).

Član 55

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG".

 

ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Obrazac P-1

ZAHTEV ZA PRIZNANJE PATENTA

Popunjava podnosilac prijave

1.

Podnosilac prijave:

(71)

 

 

2.

Punomoćnik:

(74)

 

 

3.

Naziv pronalaska:

(54)

 

 

Naziv pronalaska na engleskom jeziku:

 

 

4.

Pronalazač:

(72)

 

  o  Pronalazač ne želi
da bude naveden u prijavi

5.

Pravo prvenstva:

(30)

 

 

 

 

6.

Broj osnovne prijave:

(61)  

 

7.

Broj prvobitne prijave:

(62)

 

 

 

8. Prilozi:

o

Izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave

o

Podaci o ostalim pronalazačima

 

 

 

 

o

Podaci o ostalim podnosiocima prijave

o

Izjava o zajedničkom predstavniku

 

 

 

 

o

Izjava pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi

o

Potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi

 

 

 

 

o

Dokaz o deponovanju biološkog materijala

o

Punomoćje

o

Overen prepis prve prijave

o

Dokaz o uplaćenoj taksi

9. Podaci o prijavi:

 

 

Broj stranica opisa:

 

 

 

 

 

Broj patentnih zahteva:

 

 

 

 

 

Broj slika nacrta:

 

 

 

 

 

Apstrakt

o

 

10. Potpis i pečat

 


Popunjava Zavod

Datum prijema:

 

Priznati datum podnošenja:

(22)

 

 

Potpis i pečat Zavoda

 

 

Broj prijave:

(21)

P-

 

 

 

 

ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Obrazac MP-1

ZAHTEV ZA PRIZNANJE MALOG PATENTA

Popunjava podnosilac prijave

1.

Podnosilac prijave:

(71)

 

 

2.

Punomoćnik:

(74)

 

 

3.

Naziv pronalaska:

(54)

 

 

Naziv pronalaska na engleskom jeziku:

 

 

4.

Pronalazač:

(72)

 

o   Pronalazač ne želi
da bude naveden u prijavi

5.

Pravo prvenstva:

(30)

 

 

 

 

6.

Broj prvobitne prijave:

(62)  

 

 

 

7. Prilozi:

o

Izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave

o

Podaci o ostalim pronalazačima

 

 

 

 

o

Podaci o ostalim podnosiocima prijave

o

Izjava o zajedničkom predstavniku

 

 

 

 

o

Izjava pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi

o

Potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi

 

 

 

 

o

Dokaz o deponovanju biološkog materijala

o

Punomoćje

o

Overen prepis prve prijave

o

Dokaz o uplaćenoj taksi

8. Podaci o prijavi:

 

 

Broj stranica opisa:

 

 

 

 

 

Broj patentnih zahteva:

 

 

 

 

 

Broj slika nacrta:

 

 

 

 

 

Apstrakt

o

 

9. Potpis i pečat

 


Popunjava Zavod

Datum prijema:

 

Priznati datum podnošenja:

(22)

 

 

Potpis i pečat Zavoda

 

 

Broj prijave:

(21)

P-