Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Sudski poslovnik


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

SUDSKI POSLOVNIK

("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013 i 96/2015)

Obrazac br. 42

UPISNIK IZVRŠENJA VASPITNIH NALOGA

"Ivn"

Redni broj

Datum prijema

Sudija

Broj KIM

Broj vaspitnog naloga

Lično ime maloletnika

JMBG

Datum početka izvršenja vaspitnog naloga

Vaspitni nalog i datum izricanja

Nadležni organ starateljstva

Primena vaspitnog naloga - organ

Kontrola primene izvršenja - izveštaj

Zamena izrečenog vaspitnog naloga

Datum obustave i vrsta odluke o daljem postupanju

Kretanje predmeta

primena

Vrsta

Datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac br. 43

UPISNIK O IZREČENIM KRIVIČNIM SANKCIJAMA PREMA MALOLETNICIMA (VASPITNE MERE)

"Ivm", " Km- Ev"

Redni broj

Datum prijema

Lično ime maloletnika

Ime jednog roditelja

Dan, mesec, godina i mesto rođenja

JMBG

Adresa poslednjeg prebivališta ili boravište maloletnika

Organ starateljstva

Ranije izrečena sankcija (sud, br. predmeta i datum)
Sankcija izvršena
DA - NE

Oznaka predmeta
datum odluke i krivično delo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Vrste izrečenih sankcija

Vrsta izrečene vaspitne mere

Vrsta izrečene mere bezbednosti

Pravno - snažnost odluke

Datum početka izvršenja sankcija

Datum prestanka izvršenja sankcija

Spis arhiviran
a/a

Kretanje spisa

Primedba

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Obrazac br. 44

UPISNIK ZA PRETHODNI POSTUPAK PO PRIVREDNIM PRESTUPIMA

"Pki"

Red. broj

Datum prijema

Sud. jedinica

Sudija

Poslovni broj predloga za preduzimanje istražnih radnji

Privredni prestup

Inicijalnog akta

Ponovnog upisa

1

2

3

4

5

6

7

 

Odluka veća povodom neslaganja sudije sa predlogom javnog tužioca

Zatraženo od drugog suda sprovođenje pojedinih istražnih radnji

Po sprovedenim istražnim radnjama spisi dostavljeni javnom tužiocu

Podnet optužni predlog (datum i broj "Pk" upisnika)

Primedba

Datum

Kratka sadržina

Datum

Naziv suda

6

7

8

9

10

11

12

 

Obrazac br. 45

UPISNIK ZA PRIVREDNE PRESTUPE

"Pk"

Red. broj

Datum prijema

Sudska jedinica

Veće - odn. sudija pojedinac

Poslovni broj optužnog predloga

Naziv odnosno prezime, ime i prebivalište odnosno sedište okrivljenog pravnog lica - odgovornog lica

Delatnost odnosno funkcija okrivljenog

Privredni prestup prema predlogu

Dan pretresa

Datum rešenja o obustavi postupka

Inicijalnog akta

Ponovnog upisa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Presuda

Trajanje postupka

Datum otpravljanja odluke

Žalba

Odbijena

Oslobađujuća

Kojom se optuženi oglašava krivim

Datum prijema, žalilac

Odbačena

Dan objavljivanja

Klasifikacija prestupa

Kazna

Mera bezbednosti

Odloženo izvršenje kazni

Do jednog meseca

Od 1 do 3 meseca

Preko 3 meseca

 

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Odluka u drugom stepenu

Datum pravosnažnosti

Izvršenje odluke

Izmena pravosnažne odluke

a/a

Primedba

O kretanju spisa

O ostalom

Potvrđena

Ukinuta

Preinačena

Rešena na drugi način

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

Obrazac br. 46

UPISNIK ZA STEČAJ

"St"

Redni broj

Datum prijema predloga

Oznaka sudskog veća

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka

Iznos potraživanja označen u predlogu

Odluke suda po predlogu

Usvajanje uz zaključenje postupka

Usvajanje uz obustavu postupka

Predlagač

Dužnik

Obustava na osnovu povlačenja predloga

Odbacivanje

Odbijanje

Pokretanje prethodnog st. postupka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Mere obezbeđenja

Pokretanje stečajnog postupka

Pokretanje st. postupka uz ličnu upravu

Stečajni sudija

Imenovanje i razrešenje stečajnog upravnika

Datum podnošenja žalbe i označenje ožalbenog rešenja

Označenje žalioca i njegovog svojstva u postupku

Odluka o žalbi

Ustupanje predmeta u nadležnost stečajnom sudiji u postupku male vrednosti

Broj predmeta po podnetom planu reorganizacije i datum i broj donošenja rešenja o obustavljanju primene plana reorganizacije

Privremeni stečajni upravnik

Zabrana isplate sa računa

Zabrana ili ograničenje raspolaganja imovinom

Zabrana ili odlaganje sprovođenja izvršenja

Ostale mere

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Ročišta

Odluke u stečajnom postupku

Datum podnošenja žalbe i označenje ožalbenog rešenja

Označenje žalioca i njegovog svojstva u postupku

Odluka o žalbi

Primedbe

Poverilačko

O stečajnom razlogu

Ispitno

Završno

Odluka o unovčenju imovine

Prodaja pravnog lica ili delova

Nacrt glavne deobe

Rešenje o glavnoj deobi

Izdvajanje sredstava osnov i iznos

Rešenje o zaključenju stečaja

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

Obrazac br. 47

UPISNIK PRIJAVA POTRAŽIVANJA

"Ppot"

Posl. br. stečajnog predmeta

Redni broj prijave

Datum prijema

Firma i sedište, odnosno ime, prebivalište i kontakt adresa

Potraživanja

Odluka o prijavi

Novčana potraživanja

Izlučni zahtevi

Razlučno pravo

Oznaka suda i broja parničnog predmeta u toku

Utvrđeno, i u kom delu

Označenje isplatnog reda

Osporeno, i u kom delu

Označenje lica koje je osporilo prijavu

Pravni osnov

Iznos novčanog potraživanja

Obračunata kamata i kamata u toku st.

Označenje stvari

Iznos neobezbeđenog dela potraživanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Datum donošenja zaključka

Datum podnošenja prigovora

Odluka stečajnog Bt po prigovoru

Oznaka broja pokrenutog parničnog postupka po osporenom potraživanju

Odluka parnično suda

Arbitražni postupak

Datum podnošenja žalbe

Odluka drugostepenog suda po žalbi

 

Primedbe

Datum podnošenja predloga

Datum i sadržina odluke

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Obrazac br. 48

UPISNIK ZA UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE I PLAN REORGANIZACIJE

"Reo"

Redni broj

Datum uvođenja u upisnik

Stečajni sudija

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište dužnika

Poslovni broj "St" predmeta

Stečajni upravnik

Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije i plana reorganizacije

Datum podnošenja

Ročište

Usvajanje plana

Mere preduzete usled nepostupanja po usvojenom planu

Rešeno na drugi način

Žalba

Obustavljanje primene plana

Odbačaj

Datum podnošenja

Podnosilac

Označenje žalbene odluke

Odluka o žalbi

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

 

Obrazac br. 49

UPISNIK LIKVIDACIJE

"L"

R. br

Datum
Sudija

Predlagač

Rešenje o pokretanju prethodnog postupka likvidacije

Rešenje o sprovođenju likvidacije

Objava oglasa

Ročište

Odbačaj

Zaključenje likvidacije

Arhiva

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Obrazac br. 50

UPISNIK PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

"Fi"

R. br.

Datum prijema prijave

Sudija

Naziv i sedište subjekta upisa, kao i podnosioca prijave kad prijavu ne podnosi subjekt upisa

Broj reg. ul. u sudskom registru subjekta upisa

Kratak sadržaj prijave

Odluka po prijavi

Postupak po žalbi

Primedbe

Odbacivanje

Odbijanje

Usvajanje

Podnosilac i datum podnošenja

Odbačena

Odbijena

Usvojena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac br. 51

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREDMETE PRIVREDNIH PRESTUPA

"Pkž"

Red br.

Dan prijema spisa

Dan prijema inicijalnog akta

Prvostepeni sud

Naziv i sedište

Pravna kvalifikacija privrednog prestupa

Žalba odbačena

Datum prestupa

 

 

Naziv suda

Oznaka i broj spisa

Okrivljenog

Podnosioca žalbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Odluka preinačena

Odluka ukinuta

Odluka potvrđena

Datum otpravljanja odluke i trajanje postupka

 

Zbog povrede materijalnog zakona

Kazna povišena - pooštrena

Kazna snižena ublažena

Iz drugih razloga

Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Zbog bitne povrede odredaba sudskog postupka

Zbog novih dokaza i činjenica

Primedba

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Obrazac br. 52

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PARNIČNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

"Pž"

Redni broj

Datum prijema spisa

DATUM PODNOŠENJA INICIJALNOG AKTA

Sudija

Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke

Vrsta predmeta - oblast

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka

Datum podnošenja i podnosilac žalbe

Vrednost pobijanog dela

Tužilac

Tuženi

Tužilac

Tuženi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Postupak po žalbi

Odluka otpravljena

Primedbe

Zastoj zbog medijacije

Žalba odbačena

Održano ročište

Prvostepena odluka

Potvrđena

Preinačena

Ukinuta

Rešeno na drugi način

Bitna povreda postupka

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Pogrešna primena materijalnog prava

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Obrazac br. 53

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE VANPARNIČNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

"Pvž"

Redni broj

Datum prijema spisa

Datum prijema inicijalnog akta

Sudija

Vrednost pobijanog dela

Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke

Vrsta predmeta

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka

Datum ulaganja žalbe

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište podnosioca žalbe i njegovo svojstvo u postupku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Postupak po žalbi

Odluka otpravljena

Primedbe

Rešeno na drugi način

Žalba odbačena

Održano ročište

Prvostepena odluka

Potvrđena

Preinačena

Ukinuta

 

 

Bitna povreda postupka

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Pogrešna primena materijalnog prava

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Obrazac br. 54

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE IZVRŠNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

"Iž"

Redni broj

Datum prijema spisa

datum podnošenja inicijalnog akta

Sudija

Vrednost pobijanog dela

Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke

Vrsta predmeta - oblast

Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka

Datum ulaganja žalbe

Naziv i sedište, odnosno ime prezime i prebivalište podnosioca žalbe i njegovo svojstvo u postupku

Izvršni poverilac

Izvršni dužnik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Postupak po žalbi

Odluka otpravljena

Primedbe

Rešeno na drugi način

Žalba odbačena

Održano ročište

Prvostepena odluka

Potvrđena

Preinačena

Ukinuta

Bitna povreda postupka

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Pogrešna primena materijalnog prava

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Obrazac br. 55

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

"Kž", " Kž1", "Kž2" i" Kž3"

R. br.

Dan prijema inicijalnog akta

Dan prijema predmeta

Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda

Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)

Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)

Podnosilac žalbe

Žalba odbačena

Datum pretresa

Odluka potvrđena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Odluka preinačena

Odluka ukinuta

Odluka otpravljena i trajanje postupka

Odluka trećest. suda

Primedbe

Zbog povrede KZ

Kazna povišena pooštrena

Kazna snižena - smanjena

Po vrsti krivične sankcije

U oslobađajuću presudu

U osuđujuću presudu

Iz drugih razloga

Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Zbog bitne povrede odredaba ZKP

Zbog novih dokaza i činjenica

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Obrazac br. 56

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE PREMA MALOLETNIKU

"Kžm"

Redni broj

Dan prijema

Oznaka spisa prvost. suda

Prezime, ime i datum rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela

Krivično delo (član i stav KZ)

Podnosilac žalbe

Žalba odbačena

Inicijalnog akta

Ponovnog upisa

1

2

3

4

5

6

7

 

Datum sednice veća ili zakazanog pretresa

Odluka potvrđena

Odluka preinačena

U pogledu visine kazne

U pogledu vrste vaspitnih mera

Preinačena vaspitna mera u kaznu i obrazl.

Zbog povrede krivičnog zakona

Iz drugih razloga

8

9

10

11

12

13

14

 

Odluka ukinuta

 

 

 

Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Zbog bitne povrede krivičnog postupka

Zbog novih dokaza

Trajanje postupka

Odluka otpremljena

Primedbe

15

16

17

18

19

20

 

Obrazac br. 57

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE GRAĐANSKE PREDMETE

"Gž", "Gž1", "Gž2"...

Red. broj

Dan prijema

Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa

Vrsta ožalbene odluke

STRANKE

Tužilac

Tuženi

Inicijalnog akta

Ponovnog upisa

1

2

3

4

5

6

7

 

Postupak po žalbi

Odluka otpravljena i trajanje postupka

Odluka trećest. suda

Primedbe

Žalba odbačena

Ročište

Potvrđeno

Preinačeno

Ukinuto zbog:

Bitne povrede postupka

Pogrešno ili nepotpuno utvr. činj. stanja

Novih činjenica i dokaza

Pogrešne primene materijalnog prava zbog koje je činjenično stanje pogrešno utvrđeno

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Obrazac br. 58

UPISNIK ZA UPRAVNE SPOROVE

"U"

Redni broj

Datum prijema tužbe

Veće

Sudija izvestilac

Tužilac

Tuženi

Zainteresovano lice

Broj i datum akta koji se pobija

Predmet spora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Odlaganje izvršenja odluka suda

Dostava tužbe na odgovor

Datum dostavljanja spisa

Datum održavanja rasprave

Datum donošenja

Zahtev uvažen

Zahtev odbijen

Datum otpravljanja odluke

10

11

12

13

14

15

16

 

Odluka suda

Datum donošenja odluke

Tužba uvažena

Tužba odbijena

Tužba odbačena

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja odluke

17

18

19

20

21

22

 

Prigovor

Podnosilac i datum podnošenja

Odluka veća

Prigovor usvojen

Prigovor odbijen

Prigovor odbačen

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja odluke

23

24

25

26

27

28

 

Zahtev za preispitivanje sudske odluke

Primedba

Podnosilac i datum podnošenja

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Zahtev odbačen

Zahtev odbijen

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Postupak obustavljen

Odluka otpravljena

29

30

31

32

33

34

35

36

 

Obrazac br. 59

UPISNIK ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA PRE PODNOŠENJA TUŽBE

"Uo"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Akt čije se odlaganje traži

1

2

3

4

5

6

 

Odluka suda

Primedba

Datum donošenja

Zahtev uvažen

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Datum otpravljanja odluke

7

8

9

10

11

12

 

Obrazac br. 60

UPISNIK ZA PRIGOVORE NA ODLUKU SUDIJE POJEDINCA

"Uv"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac prigovora

Oznaka, broj i datum odluke koja se pobija

1

2

3

4

5

6

 

Odluka po prigovoru

Kretanje spisa

Primedba

Datum donošenja

Prigovor usvojen

Prigovor odbijen

Prigovor odbačen

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja odluke

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac br. 61

UPISNIK ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA

"Up"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Tužilac

Oznaka, broj i datum predmeta u kome se traži ponavljanje

Predmet spora

1

2

3

4

5

6

7

 

Odluka suda

Datum donošenja

Tužba odbačena

Ponavljanje dozvoljeno

Ponavljanje nije dozvoljeno

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja odluke

Odluka ostaje na snazi

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Zahtev za preispitivanje sudske odluke

Datum podnošenja

Podnosilac

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Primedba

Zahtev odbačen

Zahtev odbijen

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Obrazac br. 62

UPISNIK ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE PRESUDE UPRAVNOG SUDA

"Ui"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Oznaka, broj i datum presude čije se izvršenje traži

Nadležni organ koji nije izvršio presudu

1

2

3

4

5

6

7

 

Odluka suda

Primedba

Datum donošenja

Zahtev uvažen

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

Datum otpravljanja

8

9

10

11

12

13

14

 

UPISNIK ZA RAZNE UPRAVNE PREDMETE

 

Obrazac br. 63

Upisnik Upravnog suda za razne upravne predmete

" Ur"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac podneska

Kratak opis predmeta

Odluka - akt suda

Datum otpravljanja

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 64

Upisnik zahteva za preispitivanje sudske odluke Vrhovnog kasacionog suda

"Uzp"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Broj i datum odluke Upravnog suda

1

2

3

4

5

6

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Zahtev uvažen

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac br. 65

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRESUDA PREKRŠAJNOG SUDA

"Przp"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Oznaka, broj i datum presude koja se pobija

Prekršaj (član i stav zakona)

Kažnjeni

Nalog za odlaganje - prekid izvršenja presude

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac br. 66

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U PREKRŠAJNIM PREDMETIMA

"Przz"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Oznaka, broj i datum presude koja se pobija

Prekršaj (član i stav zakona)

Kažnjeni

Nalog za odlaganje izvršenja presude

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Utvrđena povreda zakona

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Obrazac br. 67

UPISNIK ZA SUKOBE NADLEŽNOSTI

Us"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Odluka suda o nenadležnosti

Odluka o sukobu nadležnosti i datum donošenja

Datum otpravljanja

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 68

UPISNIK ZA RAZNE UPRAVNE PREDMETE

" Ur"

Redni broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac podneska

Kratak opis predmeta

Odluka - akt suda

Datum otpravljanja

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Obrazac br. 69

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE

"Uvp"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Sud protiv čije je odluke podnet zahtev

Poslovni broj i datum odluke protiv koje je podnet zahtev

Predmet spora

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Odluka Ukinuta

Odluka preinačena

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Obrazac br. 70

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE REŠENJA O PREKRŠAJU

"Upr"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Oznaka, broj i datum rešenja koje se pobija

Prekršaj (član i stav zakona)

Kažnjeni

Odluka o odlaganju izvršenja rešenja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Rešenje

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

Ukinuto

Preinačeno

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac br. 71

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

"Uzz"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac zahteva

Oznaka, broj i datum odluke koja se pobija

1

2

3

4

5

6

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Utvrđena povreda zakona

Zahtev odbijen

Zahtev odbačen

Postupak obustavljen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Obrazac br. 72

UPISNIK ZA ŽALBE

"Už"

Red. broj

Datum prijema

Veće

Sudija izvestilac

Podnosilac žalbe

Oznaka, broj i datum pobijane odluke

Predmet spora

1

2

3

4

5

6

7

 

Odluka Vrhovnog kasacionog suda

Spis vraćen

Primedba

Datum donošenja

Odluka ukinuta

Odluka preinačena

Žalba odbijena

Žalba odbačena

Postupak obustavljen

7

8

9

10

12

13

14

15

 

Obrazac br. 73

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U KRIVIČNIM PREDMETIMA

"KZZ"

Red. br.

Datum prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Veće

Sudija

Podnosilac zahteva/br

Oznaka suda i spisa

Okrivljeni

Kriv. delo

Odluka

Ekpp

a/a

Uvaženo

Odbijeno

Odbačeno

Preinačeno

Ukinuto

 

Inicijalnog akta

U VKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac br. 74

UPISNIK ZA RAZNE KRIVIČNE PREDMETE

"Kr"

Red. br.

Datum prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Veće

Sudija

Oznaka suda i spisa

Materija

Okrivljeni

Kriv. delo

Odluka

Eksp

a/a

Primedbe

Uvaženo

Odbijeno

Odbačeno

Preinačeno

Ukinuto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Obrazac br. 75

UPISNIK ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOSTI I SUKOB NADLEŽNOSTI U KRIVIČNIM STVARIMA

"Kd, Ks"

Red. Br.

Datum prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Veće

Sudija

Oznaka suda i spisa

Materija

Okrivljeni

Krivično delo

Datum odluke/Sud kome je predmet dodeljen

Eksp.

a/a

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Obrazac br. 76

UPISNIK ZA KRIVIČNU REHABILITACIJU

"Krh"

Red. br.

Datum Prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Veće

Sudija

Oznaka suda i spisa

Podnosilac zahteva

Lice čija se rehabilitacija traži

Kriv. delo

Odluka

Eksp

a/a

Primedbe

Uvaženo

Odbijeno

Odbačeno

Preinačeno

Ukinuto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Obrazac br. 77

UPISNIK ZA RAZNE PODNESKE U KRIVIČNOJ MATERIJI

"Krs"

Red. br.

Datum prijema

Podnosilac

Sadržaj podneska

Kome je podnesak upućen

Dan otpremanja i kome

a/a

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 78

UPISNIK REVIZIJE

"REV", "REV I", "REV II" i "PREV", " DREV", "DPREV"

Red. broj

Dan prijema

Dan podnoš. inicijalnog akta

Veće, sudija

Sud koji je predmet dostavio i oznaka predmeta

Stranke

 

Tužilac

Tuženi

Predmet spora

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Odluka po reviziji, direktnoj reviziji

Predmet vraćen

Datum otpremanja

a/a

Primedbe

Revizija odbačena

Odbijena

Potvrđena

Preinačena

Ukinuta

Rešeno na drugi način

Direktna revizija

Vraćeno na ponovno suđenje

Odbačena tužba

Odbijeno rešavanje

Potvrđena - preinačena

Ukinuta

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Obrazac br. 79

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

"GZZ, "GZZ1", PZZ", "PZZ1"

R. br.

Dan prijema zahteva

Datum prijema inicijalnog akta

Veće, sudija

Podnosilac zahteva

Sud i odluka protiv koje je podignut zahtev

Tužilac

1

2

3

4

5

6

7

 

Tuženi

Odluka o zahtevu

Datum otpremanja

a/a

Primedba

Usvojen, dan i način rešenja

Odbijen

Rešen na drugi način

8

9

10

11

12

13

 

Obrazac br. 80

UPISNIK ZA SPORNO PRAVNO PITANJE

"Spp", "Spp1"

Redni broj

Sudija

Dan prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Sud koji je dostavio predmet

Broj predmeta

Vrsta spora

Odluka suda

Datum objavljivanja Spp

Datum otpremanja

a/a

Primedbe

 

Rešeno na drugi način

Odbijeno rešavanje

Rešeno Spp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Obrazac br. 81

UPISNIK ZA RAZNE PODNESKE U GRAĐANSKOJ MATERIJI

"Rs"

Red. br.

Datum prijema

Podnosilac

Sadržaj podneska

Kome je podnesak upućen

Eksp.

a/a

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 82

UPISNIK ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOG SUDA I SUKOB NADLEŽNOSTI

"R, R1"

Red. br.

Datum prijema

Datum podnošenja inicijalnog akta

Veće

Sudija

Oznaka suda i spisa

Tužilac

Tuženi

Predmet spora

Datum odluke/Sud kome je predmet dodeljen

Eksp.

a/a

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Obrazac br. 83

UPISNIK ZA PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

"PR"

Redni broj (PR)

Podaci o zahtevu i okrivljenom

Šifra sudije

Odbačaj zahteva (datum i razlog)

Datum prijema

Podnosilac zahteva (ime i prezime ili naziv i adresa)

Broj zahteva

Okrivljeni (ime i prezime ili naziv i adresa, JMBG ili PIB)

Pravna kvalifikacija iz zahteva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Podaci o prvostepenom postupku

Prekid postupka

Obustava postupka (datum i osnov)

Datum donošenja odluke

Osuđujuća presuda

Oslobađajuća presuda (zakonski osnov)

Rešeno na drugi način (opis)

Pravna kvalifikacija prekršaja po prvostepenoj odluci (član i propis)

Klasifikaciona oznaka prekršaja

Izvršenje presude pre pravosnažnosti (Zakonski osnov)

Troškovi

Prekinuto (datum)

Nastavljeno (datum)

Vrsta i visina kazne

Opomena

Zaštitna mera (vrsta, trajanje ili vrednost)

Paušalni

Branioca

Ostali

Kazna zatvora

Novčana kazna

Rad u javnom interesu

Kazneni poeni (broj)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

23

24

25

26

 

Redovni pravni lekovi

Datum pravosnažnosti

Datum izvršnosti

Vanredni pravni lekovi

Izvršenje (datum i trajanje u mesecima)

Zastarelost izvršenja (datum i razlog)

Arhiviranje (datum)

Napomena

Žalba (datum i ko je izjavio)

Rešenje o odbačaju žalbe (datum)

Drugostepena odluka

Vrsta

Ishod

Datum

Ishod

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

Obrazac br. 84

UPISNIK ZA PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE - MALOLETNICI

"PRM"

Redni broj (PRM)

Podaci o zahtevu i okrivljenom

Šifra sudije

zahteva (datum i

Podaci o prvostepenom postupku

Datum prijema

Podnosilac zahteva (ime i prezime ili naziv i adresa)

Broj zahteva

Okrivljeni (ime i prezime, adresa, JMBG)

Pravna kvalifikacija iz zahteva

 

 

Prekid postupka

Mišljenje organa starateljstva (datum upućivanja zahteva, datum dostavljanja mišljenja)

Datum donošenja odluke

Obustava postupka (datum i osnov)

Osuđujuća presuda

Oslobađajuća (zakonski osnov)

Rešeno na drugi način (opis)

Pravna kvalifikacija prekršaja po prvostepenoj odluci (član i propis)

Klasifikaciona oznaka prekršaja

Troškovi

Prekinuto (datum)

Nastavljeno (datum)

Kazna (vrsta i visina)

Vaspitna mera (vrsta, trajanje)

Zaštitna mera (vrsta i trajanje)

Paušali

Branioca

Ostali

Kazna zatvora (trajanje)

Novčana kazna (visina)

Ukor

Posebne obaveze (naziv i opis)

Mera pojačanog nadzora

Vrsta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

26

 

Redovni pravni lekovi

Datum pravosnažnosti

Datum izvršnosti

Vanredni pravni lekovi

Izvršenje (datum i trajanje u mesecima)

Zastarelost izvršenja (datum i razlog)

Arhiviranje (datum)

Napomena

Žalba (datum i ko je izjavio)

Rešenje o odbačaju žalbe (datum)

Dostavljena žalba na odluku (datum)

Drugostepena odluka

Predmet vraćen (datum)

Vrsta

Ishod

Datum

Ishod

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

Obrazac br. 85

UPISNIK ZA PREKRŠAJNE PREDMETE PRAVNE POMOĆI

"PR POM"

Redni broj (PR POM)

Naziv prekršajnog suda ili drugog organa koji je uputio zamolnicu

Broj predmeta

Datum prijema i kratak sadržaj zamolnice

Ime i prezime ili naziv i adresa lica koje treba saslušati, JMBG ili PIB

Redni broj i svojstvo lica koje treba saslušati

Šifra sudije

Predmet dat u rad sudiji (datum)

Ishod postupanja po zamolnici za pružanje pravne pomoći

Primedba

Postupljeno

Nije postupljeno (razlog)

Vraćeno dana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Obrazac br. 86

UPISNIK ZA PREKRŠAJNE PREDMETE IZVRŠENJA

"Ipr","Ipr1","Ipr2"

Redni broj (PRI)

Broj PR ili UP (naziv prekršajnog suda ili organa uprave čija se odluka izvršava

Ime i prezime ili naziv i adresa kažnjenog lica

Datum prijema

Datum izvršnosti

Osuđujuća presuda

Odluka o imovinsko-pravnom zahtevu

Vrsta i visina kazne

Opomena

Zaštitna mera (vrsta, trajanje)

Oduzimanje imovinske koristi (vrednost)

Troškovi

Kazna zatvora

Novčana kazna

Rad u javnom interesu (trajanje i mesto)

Kazneni poeni (broj)

Paušalni

Branioca

Ostali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Radnje preduzete u postupku izvršenja

Primedba

Rešenje o prekršaju doneto od strane organa uprave

Molba za plaćanje kazne u ratama

Rešenje po molbi

Rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora

Poziv (nalog za izdržavanje kazne zatvora)

Molba kažnjenog za odlaganje izvršenja kazne zatvora

Naredba za dovođenje radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora

Prinudna naplata

Predmet dostavljen drugom prekršajnom sudu na izvršenje (datum i naziv)

Datum vraćanja (kratka sadržina i ishod)

Izveštaj da li je lice izdržalo kaznu zatvora (od-do)

Zaštitna mera izvršena (od-do)

Naplata izvršena

Obustava postupka

Novčana kazna (visina)

Troškovi

Datum prijema

Odbačena

Odbijena

Odloženo izvršenje

Dostavljeno na izvršenje (datum)

Vraćeno (ishod i datum)

Novčana kazna

Troškovi postupka

Zbog zastarelosti

Iz drugih razloga

Paušalni

Branioca

Ostali

Datum

Vreme za koje je odloženo

Opoziv odloženog izvršenja kazne zatvora

Obustava odloženog izvršenja kazne zatvora

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

 

Obrazac br. 87

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENI PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODI PREKRŠAJNI SUD

"PRU"

Redni broj

Datum prijema

Podaci o prvostepenom postupku

Podnosilac žalbe

Podaci o okrivljenom

Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepenog rešenja

Naziv organa uprave

Broj predmeta

Datum donošenja rešenja

Ime i prezime odnosno naziv i mesto

JMBG ili PIB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Drugostepeni postupak

Datum vraćanja spisa

Vanredni pravni lek

Napomena

Šifra sudije

Datum odlučivanja

Vrste odluka

Žalba odbačena

Žalba odbijena

Preinačeno prvostepeno rešenje

Ukinuto

Rešeno na drugi način

Smanjena kazna

Povećana kazna

Ublažena ispod najmanje mere

Umesto kazne izrečena opomena

Preinačeno na oslobađajuću presudu

Preinačeno u pogledu kvalifikacije

Preinačeno na obustavu

Bitna povreda postupka

Povreda materijalnog prava

Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Radnja nije prekršaj

Nema odgovornosti

Nije dokazano

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Obrazac br. 88

UPISNIK ZA DRUGE POSLOVE

"PRZ"

Redni broj

Datum prijema

Naziv podnosioca

Vrsta podneska

Podnesak dostavljen

Datum

Ime i prezime odnosno naziv pravnog lica

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 89

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

Žalbe

"PRŽ"

Redni broj (PRŽ)

Datum prijema

Podaci o prvostepenom postupku

Okrivljeni

Podaci o žaliocu

Naziv prekršajnog suda

Šifra sudije i broj predmeta PR

Datum donošenja prvostepene odluke

Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepene odluke

Izvršenje pre pravosnažnosti

Žalioc (ime i prezime, ili naziv i adresa, JMBG ili PIB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Podaci o drugostepenom postupku

Šifra sudije

Datum odlučivanja

Žalba odbačena

Žalba odbijena

Ukinuto

Preinačena prvostepena odluka

Rešeno na drugi način

Datum vraćanja spisa

Trajanje drugostepenog postupka

Bitna povreda

Povreda materijalnog prava

Činjenično stanje

Pogrešna ocena dokaza

Na oslobađajuću presudu

U odnosu na pravnu kvalifikaciju

Na obustavu

Na osuđujuću presudu

U odnosu na kaznu

U odnosu na kaznene poene

Umesto kazne izrečena opomena

U odnosu na zaštitnu meru

Radnja nije prekršaj

Nema odgovornosti

Nije dokazano

Po vrsti

Po visini

Ublažena

Broj smanjen

Broj povećan

Sa bezuslovne na uslovnu

Sa uslovne na bezuslovnu

Izrečena nova zaštitna mera

Vreme trajanja zaštitne mere

Blaža

Strožija

Smanjena

Povećana

Kazna ispod najmanje mere

Umesto zatvora novčana kazna ili rad u javnom interesu

Umesto zatvorske i novčane izrečena samo jedna od njih

Povećano

Smanjeno

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 

Vanredni pravni lekovi

Napomena

Zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Odbačen

Odbijen

Pravosnažna odluka ukinuta

Pravosnažna odluka preinačena

Odbijen

Usvojen

42

43

44

45

46

47

48

 

Obrazac br. 90

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

Žalbe u postupcima prema maloletnicima

"PRŽM"

Redni broj (PRŽM)

Datum prijema

Podaci o prvostepenom postupku

Okrivljeni

Podaci o žaliocu

Naziv prekršajnog suda

Šifra sudije i broj predmeta PR

Datum donošenja prvostepene odluke

Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepene odluke

Žalioc (ime i prezime, adresa, JMBG)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Drugostepeni postupak

Šifra sudije

Datum odlučivanja

Žalba odbačena

Žalba odbijena

Ukinuto

Preinačena prvostepena odluka

Rešeno na drugi način

Datum vraćanja spisa

Trajanje drugostepenog postupka

Bitna povreda

Povreda materijalnog prava

Činjenično stanje

Pogrešna ocena dokaza

Na oslobađajuću presudu

U odnosu na pravnu kvalifikaciju

Na obustavu

Na osuđujuću presudu

U odnosu na vaspitne mere

U odnosu na kaznu

U odnosu na zaštitnu meru

Radnja nije prekršaj

Nema odgovornosti

Nije dokazano

Preinačeno na novčanu kaznu

Preinačena na kaznu zatvora

Izrečena nova vaspitna mera (vrsta)

Izrečena vaspitna mera sa zaštitnom merom

Izrečena vaspitna mera bez zaštitne mere

Trajanje

Po vrsti

Po visini

Kazna ispod najmanje mere

Izrečena nova

Izmenjena

Vreme trajanja

Produženo

Skraćeno

Blaža

Strožija

Smanjena

Povećana

Smanjeno

Povećano

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 

Vanredni pravni lekovi

Napomena

Zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Odbačen

Odbijen

Pravosnažna odluka ukinuta

Pravosnažna odluka preinačena

Odbijen

Usvojen

42

43

44

45

46

47

48

 

Obrazac br. 91

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

Žalbe povodom zamene novčane kazne u kaznu zatvora

"PRŽI"

Redni broj (PRŽI)

Datum prijema

Podaci o prvostepenom postupku

Kažnjeni - žalilac

Podaci o drugostepenom postupku

Napomena

Naziv prekršajnog suda

Šifra sudije i broj predmeta PR (PRI)

Datum donošenja rešenja o zameni

Iznos novčane kazne koja se zamenjuje

Kazna zatvora - trajanje

Šifra sudije

Datum odlučivanja

Vrste odluka

Datum vraćanja spisa

Žalba odbačena

Žalba odbijena

Ukinuto

Preinačeno

Rešeno na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Obrazac br. 92

UPISNIK ZA SUKOB NADLEŽNOSTI I PRENOS NADLEŽNOSTI

"PSD"

Redni broj

Datum prijema

Podnosilac zahteva (sud, sudija)

Naziv suda sa kojim je u sukobu

Datum rešenja

Ishod

Datum ekspedicije

1

2

3

4

5

6

7

 

IMENICI I DRUGE POMOĆNE KNJIGE

 

Obrazac br. 93

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDIJE

 

 

Spoljni izgled

 

 

 

Grb
Republike Srbije
 

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDIJE


Unutrašnji izgled

Su

Potvrđujem da je imenovani sudija ovog suda i da mu pripadaju sva prava za postupanje u skladu sa odredbama Zakona o sudijama i zakona o sudskim postupcima

 

Fotografija

__________ Sud
u ____________

 

_______________ ime
_______________ prezime
_______________ datum izdavanja


Predsednik suda

 

 

Obrazac br. 94

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDSKOG IZVRŠITELJA, DOSTAVLJAČA I DRUGIH ZAPOSLENIH U SUDU

 

 

Spoljni izgled

 

 

 

Grb
Republike Srbije
 

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDSKOG IZVRŠITELJA, DOSTAVLJAČA I DRUGIH ZAPOSLENIH U SUDU


Unutrašnji izgled

Su

Potvrđujem da je imenovani Sudski izvršitelj / dostavljača /drugi zaposleni u sudu ovog suda i da mu pripadaju sva prava za postupanje u skladu sa odredbama zakona o sudskim postupcima

 

Fotografija

__________ Sud
u ____________

 

_______________ ime
_______________ prezime
_______________ datum izdavanja


Predsednik suda

 

 

Obrazac br. 95

IDENTIFIKACIONA KARTICA

 

Prednja strana

Republika Srbija

 

 

 

sud

 

 

 

 

U _______________

 

 

Fotografija

 

 

 

 

 

 

_______________

 

_______________

 

 

 

 

 

ime i prezime

 

 zvanje 

 

 

 

Obrazac br. 96

DNEVNIK PRAKSE SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

 

___________________________________

 

(prezime i ime sudijskog pripravnika)

 

 

Sud - Sudska jedinica, odeljenje izvan sedišta suda

Sudsko odeljenje ili služba

Vreme provedeno na praksi

Vrste poslova na kojima je radio

Potpis sudije

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 97

DNEVNIK RADA SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

 

Sud - Sudska jedinica, odeljenje izvan sedišta suda

Sudsko odeljenje

Datum

Sudija kod koga je radio

Vrsta posla koji je obavljao

Napomena

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 98

VRŠENJE POROTNIČKE DUŽNOSTI

 

R. br.

Sud

Datum za kada je pozvan

I z o s t a o

Podaci o učešću i suđenju

Potpis predsednika

opravdano

neopravdano

1

2

3

4

5

6

7

 

Obrazac br. 99

PRIJAVA ZA POZIVANJE SUDIJA POROTNIKA

_______________ SUD _______________
Veće ____________________

PRIJAVA

za pozivanje sudija porotnika

Dan

čas

Oznaka spisa

Potrebna stručna sposobnost i dr.

Zahtev da se pozovu određene sudije porotnici (poimenično)

Određeni sudija porotnik

zakazanog suđenja

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datum)

 

Predsednik veća - sudija

 

Predsednik suda

 

Pozivi otpremljeni

 

 

 

 

 

Upisano u evidenciju za dan ___

 

___________________

 

__________________

 

 

Obrazac br. 100

EVIDENCIJA POZVANIH SUDIJA POROTNIKA

_______________ SUD _______________
Veće ____________________

Pozvan za dan i čas

Lično ime sudije porotnika

Određeno veće

Izostanak

 

 

 

opravdao

nije opravdao

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 101

SPISAK POSREDNIKA (MEDIJATORA)

 

Redni broj

Sud

Lično ime

Zanimanje

Posebna stručnost

Adresa i broj telefona

Način imenovanja

Datum upisa

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tekst pre izmene

 

Obrazac br. 102

SPISAK ADVOKATA ZA POJEDINE VRSTE ZASTUPANJA

 

Redni broj

Sud

Lično ime

Adresa advokatske kancelarije i telefon

Datum upisa u imenik advokata

Oblast specijalizacije

Datum brisanja iz imenika advokata

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 103

SPISAK SUDSKIH VEŠTAKA KOJIMA JE POVERENO VEŠTAČENJE

 

Redni broj

Sud

Oznaka i broj spisa

Sudija

Ime Veštaka

Datum preuzimanja spisa

Datum vraćanja spisa

Datum isplate naknada veštaku

Primedba

1

2

4

5

6

7

8

9

10

 

Obrazac br. 104

SPISAK POSLATIH PREDMETA KOJE TREBA VRATITI

 

Red. br.

Sud

Oznaka spisa

Kome je spis poslat

Datum kad je spis poslat

Rok do koga bi se spis imao vratiti

Spis vraćen dana

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 105

SPISAK PREDMETA U KOJIMA SU STRANKE UPUĆENE NA MEDIJACIJU ODNOSNO NA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

 

Redni broj

Sud - sudska jedinica

Oznaka spisa

Medijator, agencija

Datum upućivanja

Rok za rešavanje spora posredovanjem

Način okončanja postupka posredovanja

Primedbe

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Obrazac br. 106

SPISAK PREDMETA KORUPCIJE

 

Redni broj

Broj predmeta

Krivično delo

Pravnosnažna presuda (sudski broj, datum donošenja i datum pravnosnažnosti)

Vrsta sankcije

Preinačena presuda po vanrednim pravnim lekovima

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

NAPOMENA:
U posebnoj knjizi evidentiraće se postupci, pravnosnažne presude i osuđena lica u krivičnim postupcima zbog krivičnog dela korupcije.

 

Obrazac br. 107

SPISAK PREDMETA U KOJIMA SE POSTUPCI VODE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA

 

Redni broj

Sud

Sudska jedinica, odelj. izvan sedišta suda

Oznaka spisa

Datum utvrđivanja jezika postupka

Jezik postupka

Sudija

Primedbe

1

2

3

 

 

4

5

6

 

Obrazac br. 108

SPISAK RADNJI IZVRŠENIH U VREME SUDSKIH DANA

Osnovni sud ____________
Datum _____________
Posl. br.__________

SPISAK RADNJI

izvršenih na sudskom danu u_______________________dana_______
sudija____________________
zapisničar _______________

početak u_____________časova

završeno u_______časova

 

 

 

 

 

Prisustvo lica

R. br.

Oznaka spisa

Prezime, ime i boravište stranke

Predmet

po pozivu

bez poziva

1

2

3

4

5

6

Druga strana obrasca br. 108

Pristupilo je ukupno lica_____________

Od ovih poslova otpada na

a) krivični postupak ______________ slučajeva
b) građanski postupak ____________ slučajeva
v) izvršni postupak _______________ slučajeva
g) vanparnični postupak ___________ slučajeva
d) Ostali poslovi _________________ slučajeva

Ukupno __________________ slučajeva

Poslovanje je trajalo ukupno__________sati

 

Zapisničar

 

Predsednik suda

 

Sudija

 

______________

 

_________________

 

______________

 

 

Obrazac br. 109

DNEVNIK ZA SLUŽBENE IZLASKE

 

Red.
broj

Sud

Lično ime lica koje putuje

Dužnost koju vrši (zvanje)

Poslovni broj rešenja odnosno naloga

Datum

Broj dana provedenih na putu

Polazak

Povratak

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Opis putovanja (predmet i vrsta službenog posla, cilj putovanja i udaljenost od sedišta suda)

Poslovni broj i datum putnog naloga

Iznos računa koji treba naplatiti

Broj dnevnika o izvršenoj naplati

Primedba

Osnov

Din.

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac br. 110

SPISAK PEČATA, ŠTAMBILJA I ŽIGOVA

 

R. br.

Sud

Sudska jedinica

Nabavljen po aktu

Otisak štambilja, pečata i žigova

Red.
broj pečata

Početak upotrebe

Na upotrebi

Stavljen van upotrebe

Primedbe

Broj

Datum

U sedištu suda

U sud. jed., odelj. izvan sed. suda

Organizaciona jedinica

Potpis radnika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Obrazac br. 111

POPIS TAKSI OD KOJIH JE STRANKA OSLOBOĐENA U PREDMETU

 

__________________ SUD ____________

Oznaka spisa _______

POPIS TAKSI U PREDMETU

u predmetu ____________________________________________

Prezime i ime stranke oslobođene plaćanja takse

________________________________

______________________________________ osnov oslobađanja

______________________

 

Red. broj

Radnje za koje taksa nije plaćena

Tarifni broj

Iznos takse

Prezime i ime stranke od koje treba naplatiti taksu

Primedba

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 112

POPIS TROŠKOVA ISPLAĆENIH UNAPRED IZ SREDSTAVA SUDA

 

__________________ SUD ____________

Oznaka spisa _______

POPIS TROŠKOVA U PREDMETU

u predmetu ____________________________________________

 

Redni broj

Datum isplaćenih troškova

VRSTA TROŠKOVA
(kome je isplaćeno i na ime čega)

Iznos troškova

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U k u p n o:

 

 

Obrazac br. 113

POTVRDA ZA OSTVARIVANJE NAKNADE ZA IZGUBLJENU ZARADU

 

 

Oznaka spisa _________

____________________ SUD ____________

P O T V R D A

Potvrđuje se da je________________ ________________
na dan ________________ 20___ bio u ovom sudu po pozivu kao __________
i da se na toj dužnosti zadržao od ___________ do ___________časova.

Ova potvrda izdaje se radi ostvarivanja naknade zbog odsustvovanja sa rada po pozivu suda

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Zahtev za refundaciju isplaćenog iznosa naknade sa tačno označenom sumom i svim doprinosima i oznakom ______ računa podnosi se ovom sudu najkasnije u roku od _______ dana od dana izvršene isplate.

Uvedeno u evidenciju

 

Predsednik veća - sudija

 

izdatih potvrda pod broj__________

 

____________________

 

 

Obrazac br. 114

OMOT SPISA U KRIVIČNOM POSTUPKU

_______________ SUD _______ / ____________

 

Sudska jedinica ___________

 

 

 

 

K br. ___/___

Veće - sudija pojedinac ____________ _____

 

Km br. ___/___

 

 

Ki br. ___/____

 

 

Kim br. ___/____

 

OMOT SPISA

U krivičnom predmetu protiv / prema _______________________
______________________________________________
______________________________________________

Zbog krivičnog dela iz čl. ________________

 

Pretresi

Rokovi


a/a ___________
Rok čuvanja: _________

 

 
 

 

Ki

br. ____/____

Kim

br. ____/____

K

br. ____/____

Km

br. ____/____

 

 
 

 

 

 

Omot spisa
u krivičnom
postupku

Strana 2 obrasca br. 114
Omot spisa u krivičnom postupku

POPIS SPISA

Redni broj

Dan kada je pismeno primljeno ili je sastavljeno kod suda

KRATKA OZNAKA SADRŽAJA

Broj priloga

Broj lista

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 115

OMOT SPISA U PARNIČNOM POSTUPKU

 

_________________ SUD _______________

P. broj ____________

 

Sudska jedinica _______________________

Veće - sudija pojedinac _________________

OMOT SPISA

Tužilac __________________________________________
Tuženi _____________________________________________________

zbog _____________________

 

Ročište

Rokovi 

 

a/a _________________
ROK ČUVANJA: _________________
P. broj _________________

 

  

 

 

 

Omot spisa
u krivičnom
postupku

 

Strana 2 obrasca br. 115
Omot spisa u parničnom postupku

POPIS SPISA

 

Dan kada je

 

 

 

 

Redni broj

pismeno primljeno ili je sastavljeno kod suda

KRATKA OZNAKA SADRŽAJA

Broj priloga

Broj lista

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 116

OMOT SPISA - OPŠTI

 

_________________ SUD _______________

____ broj _________

 

Sudska jedinica ______________________

OMOT SPISA

_________________________________________

_________________________________________

 

 

Ročište

Rokovi 

 

a/a _________________
ROK ČUVANJA: _________________
_____ broj _________________

 

  

 

 

 

Omot spisa
u krivičnom
postupku

 

Strana 2 obrasca br. 116

OMOT SPISA - OPŠTI - SA POPISOM SPISA

Redni broj

Dan kada je pismeno primljeno ili je sastavljeno kod suda

KRATKA OZNAKA SADRŽAJA

Broj priloga

Broj lista

PRIMEDBA

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 117

EVIDENCIJA O ZADUŽENJU SUDIJE I PREDSEDNIKA VEĆA

 

Redni broj

Oznaka spisa

STRANKA (tužilac-tuženi odnosno okrivljeni)

Datum

Primedba

 

 

 

Prijema

Konačnog rešenja

 

1

2

3

4

5

6

 

Obrazac br. 118

POSLOVNI DNEVNIK SUDIJE

 

Dan

Čas

ROČIŠTE - PRETRES

Način rešenja

ROKOVI

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 119

OMOT SPISA

REPUBLIKA SRBIJA
PREKRŠAJNI SUD
U _______________
ODELJENJE U _______________
POSL. BR. _______________
DATUM PRIJEMA _______________ godine
DATUM DOSTAVE SUDIJI _______________ godine

O M O T   S P I S A

U predmetu prekršaja protiv  

_________________________________________________________________________________

 

Zbog prekršaja iz člana

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Naredbe sudije:

1.

Vratiti podnosiocu zahteva

 

Ročišta

Rokovi

2.

Odbaciti zahtev

 

 

 

3.

Presudu doneti bez saslušanja

 

 

 

4.

Presuda u redovnom postupku osuđujuća

 

 

 

5.

Presuda u redovnom postupku oslobađajuća

 

 

 

6.

Pravna pomoć

 

 

 

7.

Traženje adrese (traganje)

 

 

 

8.

Prekinuti postupak ________________________________________

 

 

 

9.

Obustaviti postupak

 

 

 

10.

_______________________________________________________

 

 

 

11.

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

 

 

STATISTIČKE OZNAKE

Pravosnažnosti 

_________________________

 

Klasifikacija

________________________________

Izvršnosti

_________________________

 

Trajanje postupka 

________________________________

 

 

 

Trajanje izvršenja

________________________________

a/a
rok čuvanja: _______________

 

POPIS SPISA

Redni Broj

Datum prijema spisa

Vrsta spisa i sadržina

Broj priloga

Broj lista

Primedba

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 120

OMOT SPISA

REPUBLIKA SRBIJA
PREKRŠAJNI SUD
U _______________
ODELJENJE U _______________
POSL. BR. _______________
DATUM PRIJEMA _______________ godine
DATUM DOSTAVE SUDIJI _______________ godine

O M O T   S P I S A

Podnosilac žalbe

____________________________________________________________________

 

 

iz

_____________________________________

 

protiv rešenja br. __________ od __________ organa uprave u _______________

zbog prekršaja iz člana:

___________________________________________________________________

 

 

ODLUKE:

 

1.

ODBACUJE SE

 

2.

POTVRĐUJE SE

 

3.

PREINAČAVA SE

 

4.

UKIDA SE

 

5.

DRUGO _____________

 

 

 

a/a

 

 

 

 

rok čuvanja:

__________________

 

Obrazac br. 121

OMOT SPISA

REPUBLIKA SRBIJA
VIŠI PREKRŠAJNI SUD
ODELJENJE U _______________
POSL. BR. PRŽ/PRŽM
____________________________
DATUM PRIJEMA
_____________________ godine
DATUM DOSTAVE SUDIJI
_____________________ godine

O M O T   S P I S A

Podnosilac žalbe

____________________________________________________________________

 

 

iz

_____________________________________

 

 

protiv: 

1. 

Presude br.

od

 

 

 

 prekršajnog suda u

 

 

 

2.

Rešenje br.

od

 

 

 

 prekršajnog suda u

 

 

 

zbog prekršaja iz člana:

___________________________________________________________________

 

 

ODLUKE:

 

1.

ODBACUJE SE

 

2.

POTVRĐUJE SE

 

3.

PREINAČAVA SE

 

4.

UKIDA SE

 

5.

DRUGO _____________

 

 

 

a/a

 

 

 

 

rok čuvanja:

__________________

 

Obrazac br. 122

INTERNA DOSTAVNA KNJIGA O KRETANJU SPISA U SUDU

 

Oznaka spisa

Potvrda prijema

Vraćeno

Datum

Potpis

Datum

Potpis

1

2

3

4

5

 

Obrazac br. 123

OMOT SA POVRATNICOM - BELI

 

 

SUD

 

 

 

Sudska jedinica

 

 

 

 

 

 

 

Posl. broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

                                         

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da sam danas

 

 

 

(datum ispisati slovima)

 

__________ 20 __god.
primio pošiljku označenu na prednjoj strani

POTPISI

Primalac,

 

Dostavljač,

_______________________________________________

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

 

1. Pošto se primalac nije zatekao na mestu gde se dostavljanje pismena imalo da izvrši, dostavljanje je izvršeno predajom pismena: odraslom članu domaćinstva primaoca, nastojniku zgrade, susedu, licu zaposlenom na istom radnom mestu.

 

2. Pošto je primalac, odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen)
dana ________________________________________

 

 

u __________ časova

_______________________________________________

 

Razlog odbijanja _______________________________

_______________________________________________

 

_____________________________________________

(Prezime i ime)

 

(potpis dostavljača)

 

 

 

 

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke ________________________________
___________________________________________________________________
(Nepotrebno precrtati)
(Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše, potpisuje
ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)

 

Druga strana obrasca br. 123

                              POVRATNICA

 

Oznaka spisa ______________________

 

_______________________ sudu

 

Ev: ______________________________

 

Sudskoj jedinici

 

Naziv pismena koje se dostavlja:

 

 

 

_________________________________

 

 

 

Broj priloga: _______________________

 

 

 

Predato pošti na dan ________________

 

_______________________________

 

Na adresu ________________________

 

_______________________________

 

_________________________________

 

đ_đ_đ_đ_đ_đ____________________

 

_________________________________

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 124

OMOT SA POVRATNICOM - PLAVI (ZA LIČNU DOSTAVU)

______________________ sud ______________________

Sudska jedinica __________________________________

Posl. broj ___________________

Vrsta pošiljke i broj priloga ________________

Ev:__________________________

Adresa:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 

LIČNA DOSTAVA

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrđujem da sam danas

 

 

 

(datum ispisati slovima)

 

__________ 20 __god.
primio pošiljku označenu na prednjoj strani

POTPISI

Primalac,

 

Dostavljač,

_______________________________________________

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

 

1. Pošto primalac nije zatečen na mestu gde se dostavljanje ima izvršiti ni posle ostavljenog pismenog obaveštenja da radi dostavljanja bude u određeno vreme u svom stanu odnosno na radnom mestu, dostava je izvršena: odraslom članu domaćinstva primaoca - (nastojniku zgrade - susedu - licu zaposlenom na istom radnom mestu s primaocem

 

2. Pošto je primalac, odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen)
dana ____________________ 20 ____ dana

 

 

u __________ časova

_______________________________________________

 

Razlog odbijanja _______________________________

_______________________________________________

 

_____________________________________________
_____________________________________________

(Prezime i ime)

 

(potpis dostavljača)

 

 

 

 

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Nepotrebno precrtati)
(Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše, potpisuje
ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)

 

Druga strana obrasca br. 124

     POVRATNICA

 

Oznaka spisa ______________________

 

_______________________ sudu

 

Ev: ______________________________

 

Sudskoj jedinici

 

Naziv pismena koje se dostavlja:

 

 

 

_________________________________

 

_______________________________

 

Broj priloga: _______________________

 

 

 

Predato pošti na dan ________________

 

 

 

Na adresu ________________________

 

_______________________________

 

_________________________________

 

đ_đ_đ_đ_đ_đ____________________

 

_________________________________

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 125

DOSTAVNICA (BELA)

 

______________ sud u ____________

Oznaka spisa ________________

 

 

 

Ev. ________________

 

 

DOSTAVNICA

Primalac _______________________________________

 

Naziv pismena koje se dostavlja:

_______________________________________________

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

 

1. Pošto se primalac nije zatekao na mestu gde se dostavljanje pismena imalo da izvrši, dostavljanje je izvršeno predajom pismena odraslom članu domaćinstva primaoca - nastojniku zgrade, susedu, licu zaposlenom na istom mestu ____________________________________

 

Broj priloga ___________________

_______________________________________________

 

 

2. Pošto je primalac odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno je na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen)
dana ___________ u ______________ časova

 

Potvrđujem da sam primio napred navedeno pismeno dana (slovima) _____ _____________________________

 

 

Potpis primaoca,

Razlog odbijanja _________________

 

,_____________

_______________________________

 

 

 

 

 

Potpis dostavljača
________________

 

Potpis dostavljača
_______________

 

 

 

__________________
(Nepotrebno precrtati)
(Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše, potpisuje
ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)

 

Obrazac br. 126

DOSTAVNICA ZA LIČNO DOSTAVLJANJE PISMENA

 

______________ sud u ____________

Oznaka spisa ________________

 

 

Sudska jedinica

Ev. ________________

 

 

DOSTAVNICA ZA LIČNO DOSTAVLJANJE PISMENA

 

 

 

1. Pošto primalac, koji pri prvom pokušaju dostave nije zatečen na mestu, gde se dostavljanje ima izvršiti ni posle dostavljenog pismenog obaveštenja da radi dostavljanja bude u određeno vreme u svom stanu odnosno radnom mestu, dostava je izvršena: odraslom članu domaćinstva primaoca - nastojniku zgrade - susedu - licu zaposlenom na istom radnom mestu s primaocem _________________________

 

Naziv pismena koje se dostavlja:

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Broj priloga ___________________

 

2. Pošto je primalac odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno je na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen) dana ___________ 20_. u ____ časova

 

Potvrđujem da sam primio napred navedeno pismeno dana
(slovima) _____ _____________________________

 

 

Potpis primaoca,

Razlog odbijanja prijema_________________

 

_____________

____________________________________

 

 

 

 

 

Potpis dostavljača
________________

 

Potpis dostavljača
_______________

 

 

 

__________________
(Nepotrebno precrtati)
(Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše, potpisuje
ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)

 

Obrazac br. 127

DOSTAVNA KNJIGA ZA MESTO

 

Redni broj

Datum upisa

Oznaka spisa (broj akta)

PRIMALAC

POTVRDA PRIJEMA

prezime i ime odnosno naziv

adresa

datum

P O T P I S

1

2

3

4

5

6

7

 

Obrazac br. 128

KNJIGA O ZADUŽENJU ZAPOSLENIH ZA PRIMLJENA PISMENA ZA DOSTAVLJANJE

 

Dan predaje sudskom radniku radi dostave

Oznaka spisa

Broj i vrsta pismena za dostavu

Vraćeno dana

Primedba

Poziva

Ostalo

Dostavnica o izvršenoj dostavi

Neuručeni pozivi i pismena

1

2

3

4

5

6

7

 

Obrazac br. 129

KONTROLNIK ZA POŠTARINU

 

Datum

O P I S

Vrednost

Overa

Primljeno

Utrošeno

Stanje

1

2

3

4

5

6