Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANJE I VREMENSKIM INTERVALIMA NJIHOVOG PERIODIČNOG OVERAVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 49/2010 i 110/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste merila za koja je obavezno overavanje, u slučaju kada se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, kao i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila.

Član 2

Merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se vrši periodično overavanje tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj

Naziv merila

Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)

1

2

3

1.

merila dužine opšte namene (merne trake, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima, merni lenjiri, merne trake s viskom)*

2

2.

mašine za merenje dužine žice i kabla *

2

3.

ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje

-

4.

mlekomeri i laktofrizi

5

5.

cisterne

5

6.

rezervoari i tankeri

5

7.

merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila*

1

8.

automatska merila nivoa tečnosti*

2

9.

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda *

1

10.

vodomeri*

5

11.

gasomeri *

5

12.

tegovi klasa tačnosti F2, M1, M2 koji se koriste u prometu roba i usluga

2

13.

vage sa neautomatskim funkcionisanjem,

 

- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) do 9000 kg*

2

- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) preko 9000 kg*

1

14.

vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vage i etiketirke, vage na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vage) *

1

15.

merni pretvarači za vage*

-

16.

elektronski merni i pokazni uređaji za vage*

-

17.

manometri za merenje krvnog pritiska*

2

18.

manometri za merenje pritiska u pneumaticima*

1

19.

merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila*

1

20.

merila gustine tečnosti koja se koriste u prometu roba i usluga

 

- areometri

-

- elektronska merila gustine*

1

21.

alkoholometri

-

22.

etilometri*

1

23.

vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica*

1

24.

analizatori izduvnih gasova*

1

25.

opacimetri*

1

26.

refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga*

1

27.

medicinski termometri (stakleni i električni)*

-

28.

merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije

-

29.

brojila električne energije

 

- za indirektno priključenje*

6

za direktno i poluindirektno priključenje*

12

30.

uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi)

1

31.

spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja*

1

32.

detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine

2

33.

dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja*

2

34.

merila nivoa zvuka*

2

35.

taksimetri*

1

36.

merila brzine vozila u saobraćaju*

1

37.

merila toplotne energije (kompletno merilo ili kombinovano merilo)*

5

Član 3

Merila za koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, kolona Vremenski interval periodičnog overavanja merila (u godinama), upisane crtice (-) podležu samo prvom overavanju.

Član 4

Merilo koje je u koloni Tabele iz člana 2. ovog pravilnika: "Naziv merila", označeno zvezdicom (*) može se overavati samo ako je za to merilo izdato uverenje o odobrenju tipa, odnosno isprava o usaglašenosti tog merila sa propisanim zahtevima.

Član 5

Vremenski interval periodičnog overavanja za merila dužine opšte namene koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod Rednim brojem 1. ne odnosi se na merne trake dužine do 3 m i složiva merila dužine (na zglavkove) do 2 m, koja su izuzeta od periodičnog overavanja.

Član 5a

Merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 1, 2, 3, osim mernih boca za skladištenje, 9, 10, 11, 13, 14, 24, 29, 35. i 37, ne podležu prvom overavanju, ukoliko su usaglašena sa zahtevima Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 63/13), odnosno Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem ("Službeni glasnik RS", broj 17/13), ukoliko je njihova usaglašenost ocenjena prema postupcima iz tih pravilnika i ako su označena u skladu sa tim pravilnicima.

Merila iz stava 1. ovog člana periodično se overavaju prvi put nakon upotrebe u vremenskom intervalu periodičnog overavanja utvrđenom u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o merilima za koje je obavezan pregled ("Službeni list SRJ", br. 30/02, 34/02 i "Službeni list SCG", broj 32/03).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".