Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2010 i 56/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za privredne subjekte i druga pravna lica za obavljanje poslova overavanja merila.

Član 2

Privredni subjekt i drugo pravno lice koje podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) mora da ima akt o akreditaciji kojim se potvrđuje da je Podnosilac zahteva akreditovan za kontrolisanje merila, pribavljen u postupku akreditacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3

Podnosilac zahteva mora da ima najmanje četiri zaposlena, odnosno druga angažovana lica odgovarajuće stručne spreme i iskustva, od kojih su najmanje dva lica zaposlena kod Podnosioca zahteva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Pored lica iz stava 1. ovog člana Podnosilac zahteva mora da ima i lice koje obavlja poslove tehničkog rukovođenja.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno kod Podnosioca zahteva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i mora da ima stečeno visoko obrazovanje u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na studijama II stepena (diplomske akademske studije master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine), radno iskustvo na poslovima pregleda merila u postupku njihovog overavanja, odnosno na poslovima etaloniranja merila za koje se traži ovlašćivanje od najmanje tri godine i mora da bude osposobljen za obavljanje poslova za koje se imenuje.

Ostali zaposleni i druga angažovana lica koja obavljaju poslove overavanja merila moraju da imaju najmanje IV stepen stručne spreme tehničkog ili prirodnog smera i radno iskustvo na poslovima pregleda merila u postupku njihovog overavanja, odnosno na poslovima etaloniranja merila za koje se traži ovlašćivanje od najmanje godinu dana.

Obavljanje poslova overavanja merila, vođenja evidencije o overavanju merila i izdatim žigovima, odnosno uverenjima o overavanju merila, razduživanja neutrošenih državnih žigova, obezbeđivanja uslova za nesmetano vršenje metrološkog nadzora od strane Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), pripremanja i podnošenja Direkciji godišnjeg izveštaja o izvršenim overavanjima merila koji sadrži vrste i broj merila čije je overavanje izvršeno, kao i podatke o vrsti overavanja (prvo, redovno i vanredno overavanje) i izveštaja o utrošenim državnim žigovima, dostavljanja vanrednih izveštaja o vrstama i broju overenih merila, izveštaja o utrošenim državnim žigovima i druge odgovarajuću dokumentacije na zahtev Direkcije, određuje se opštim aktom Podnosioca zahteva.

Član 4

Uslovi u pogledu prostorija odnose se na to da prostorije Podnosioca zahteva moraju da ispunjavaju zahteve iz propisa kojim su uređeni način i uslovi overavanja merila koje je predmet overavanja, odnosno propisa na osnovu kojih se traži ovlašćivanje.

U prostorijama Podnosioca zahteva u kojima se obavlja overavanje merila ne mogu se obavljati drugi poslovi u vezi sa projektovanjem, proizvodnjom, prometom, stavljanjem u upotrebu, održavanjem i popravkom merila koja su predmet overavanja.

Član 5

Uslovi u pogledu opreme podnosioca zahteva odnose se na ispunjavanje zahteva iz propisa kojim su uređeni način i uslovi overavanja merila koje je predmet overavanja, odnosno propisa na osnovu kojih se traži ovlašćivanje.

Oprema koja bitno utiče na rezultate kontrolisanja merila, a koju Podnosilac zahteva koristi pri overavanju merila, mora biti redovno etalonirana i može se koristiti isključivo za poslove overavanja merila i to samo od strane Podnosioca zahteva kao vlasnika te opreme ili kao jedinog zakupca na osnovu ugovora o zakupu te opreme.

Referentni materijali, koji se upotrebljavaju za overavanje merila, moraju da budu sertifikovani.

Član 6

Podnosilac zahteva, za opremu iz člana 5. ovog pravilnika koja se koristi za poslove overavanja merila van sopstvenih prostorija, obezbeđuje dopunska uputstva i procedure za njen adekvatan transport i korišćenje.

Član 7

Uslov u pogledu obima overavanja merila odnosi se na merila koja su obuhvaćena aktom o akreditaciji, odnosno Podnosilac zahteva može da obavlja poslove overavanja samo za merila koja su obuhvaćena aktom o akreditaciji.

Podnosilac zahteva mora da obezbedi dovoljne kapacitete u pogledu zaposlenih i opreme za rad da izvrši pregled, odnosno žigosanje merila po svim zahtevima koji mu budu podneti u skladu sa rešenjem o ovlašćivanju.

Član 8

Podnosilac zahteva mora da obezbedi ispunjenost zahteva propisanih ovim pravilnikom u periodu važenja rešenja o ovlašćivanju, kao i da obavesti ministarstvo nadležno za poslove metrologije o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost tih zahteva.

Član 9

Uslov u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja znači da su zaposleni i angažovana lica iz člana 3. ovog pravilnika koja učestvuju u poslovima overavanja merila, nezavisni i nepristrasni u odnosu na lica koja učestvuju u projektovanju, proizvodnji, prometu, stavljanju u upotrebu, održavanju i popravci merila koja su predmet overavanja.

Član 10

Uslov u pogledu postupanja po prigovorima na rad i donete odluke odnosi se na postojanje odgovarajućeg opšteg akta kojim se uređuju osnovne procedure i postupak odlučivanja po prigovorima na rad.

Podnosilac zahteva vodi evidenciju o prigovorima na rad, kao i evidenciju o odlukama koje su donete po prigovorima.

Član 11

Uslov u pogledu poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne odnosi se na utvrđivanje obaveze zaposlenih i drugih angažovanih lica da, kao poslovnu tajnu, čuvaju sve informacije koje dobiju prilikom obavljanja poslova overavanja merila.

Podnosilac zahteva uređuje način čuvanja poslovne tajne, u skladu sa zakonom.

Član 12

Uslov u pogledu osiguranja od odgovornosti za štetu znači da Podnosilac zahteva mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila

("Sl. glasnik RS", br. 56/2012)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje istekom 3 meseca od dana stupanja na snagu.