Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O OBRASCU DOZVOLE ZA EMITOVANJE PROGRAMA

("Sl. glasnik RS", br. 71/2006)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dozvole za emitovanje programa čijim dobijanjem njen imalac stiče pravo da posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica, kablovskih distributivnih sistema, satelitskih radiokomunikacija ili na drugi pogodan način, emituje određeni radio i/ili televizijski program namenjen neodređenom broju korisnika.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Obrazac dozvole za emitovanje programa štampa se na ofset papiru formata A4.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac D

LOGO

Republička radiodifuzna agencija, na osnovu člana _ Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05 i 79/05), dana _. _._. godine, izdaje

DOZVOLU ZA EMITOVANJE PROGRAMA

BROJ ../...

Pun naziv emitera:  

 

Matični broj:  

-

PIB broj:  

-

Adresa:  

-

Broj telefona, fax, e-mail adresa:  

 

Skraćeni identifikacioni znak emitera za vreme emitovanja programa:  

 

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, na dan izdavanja dozvole:  

 

Ime i prezime glavnog i odgovornog urednika, na dan izdavanja dozvole:  

 

Vlasnička struktura emitera:  

 

Vrsta emitera prema sadržaju programa:  

 

Područje željene zone pokrivanja:  

 

Oznaka mreže/lokacije predajnika:  

 

Rok važenja dozvole:  

 

Sastavni deo dozvole je programski i tehnički elaborat za proizvodnju i emitovanje programa, dozvole za radio stanice izdate od Republičke agencije za telekomunikacije i rešenje o visini i načinu plaćanja naknade za emitovanje programa.

Dozvola za emitovanje programa je ovlašćenje kojim imalac stiče pravo da posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica, kablovskih distributivnih sistema, satelitskih radiokomunikacija ili na drugi pogodan način emituje radio i/ili televizijski program.

Na osnovu člana 46. Zakona o radiodifuziji, dozvola za emitovanje programa kao i dozvola za radio stanicu je neprenosiva i neotuđiva.

U Beogradu, _. _. _. godine

(M.P.)

 

 

 

Republička radiodifuzna agencija

 

 

 

Potpis ovlašćenog lica