Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O NAČINU OVLAŠĆIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DRUGIH PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA I O VOĐENJU REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

Član 2

Ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila vrši se na osnovu zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila koji podnosi privredni subjekt ili drugo pravno lice (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3

Zahtev iz člana 2. ovog pravilnika sadrži podatke o:

1) poslovnom imenu, sedištu, organizacionoj strukturi i pretežnoj delatnosti Podnosioca zahteva;

2) vrsti merila za čije overavanje se traži ovlašćivanje, vrsti overavanja tih merila, opsezima merenja, tačnosti merila, klasi tačnosti tih merila, u skladu sa metrološkim propisom kojim se propisuju metrološki zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za merila (u daljem tekstu: metrološki propis) na osnovu koga se traži ovlašćivanje i broj službenog glasila Republike Srbije u kome je taj propis objavljen;

3) akreditaciji Podnosioca zahteva: naziv standarda prema kome je akreditovan Podnosilac zahteva i datum izdavanja akta o akreditaciji;

4) stručnoj osposobljenosti, odgovornosti, ovlašćenjima i radnom iskustvu tehničkog rukovodioca i drugih zaposlenih i angažovanih lica na poslovima overavanja merila;

5) opštem aktu kojim je uređeno obavljanje poslova koji se odnose na overavanje merila;

6) imenu i zvanju lica ovlašćenog za potpisivanje uverenja o overavanju merila;

7) tehničkim kapacitetima, opremi i prostorijama u kojima će se obavljati poslovi overavanja merila i lokacijama, ako se overavanje merila obavlja van prostorija Podnosioca zahteva;

8) drugim delatnostima koje obavlja Podnosilac zahteva, uključujući i delatnosti koje bi mogle uticati na nezavisnost i nepristrasnost podnosioca zahteva;

9) načinu na koji je Podnosilac zahteva uredio postupanje i odlučivanje po prigovorima na njegov rad i donete odluke;

10) načinu na koji je Podnosilac zahteva uredio čuvanje poslovne tajne;

11) zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za štetu.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana zahtev sadrži i sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz registra nadležnog organa;

2) osnivački akt;

3) akt o akreditaciji;

4) opšti akt kojim je uređeno obavljanje poslova koji se odnose na overavanje merila;

5) ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu;

6) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom;

7) druga dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahteva.

Član 4

Ministar nadležan za poslove metrologije donosi rešenje o ovlašćivanju Podnosioca zahteva u skladu sa Zakonom.

Rešenje o ovlašćivanju iz stava 1. ovog člana, sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište privrednog subjekta i drugog pravnog lica koje se ovlašćuje za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: Ovlašćeno telo);

2) naziv metrološkog propisa na osnovu koga se traži ovlašćivanje i broj službenog glasila Republike Srbije u kome je taj propis objavljen;

3) vrste merila za čije overavanje se daje ovlašćenje i njihove nazivne opsege;

4) rok na koji se rešenje izdaje, odnosno datum isteka važenja rešenja;

5) ime i zvanje tehničkog rukovodioca, odnosno drugog ovlašćenog lica odgovornog za potpisivanje uverenja o overavanju merila.

Član 5

U Registar ovlašćenih tela (u daljem tekstu: Registar) upisuju se podaci o:

1) registarskom broju Ovlašćenog tela;

2) broju i datumu rešenja o ovlašćivanju;

3) poslovnom imenu i sedištu Ovlašćenog tela;

4) vrstama merila za čije overavanje se daje ovlašćenje, njihovim nazivnim opsezima, podacima o tačnosti merila, odnosno klasama tačnosti tih merila;

5) broju i datumu akta o akreditaciji;

6) mernoj opremi neophodnoj za obavljanje poslova overavanja merila u skladu sa rešenjem o ovlašćivanju;

7) datumu prestanka važenja rešenja o ovlašćivanju;

8) zaposlenima (ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta) i njihovim odgovornostima i ovlašćenjima u vezi sa poslovima overavanja merila.

Podaci o Ovlašćenom telu upisuju se u Registar danom donošenja rešenja o ovlašćivanju.

Registarski broj iz stava 1. tačka 1) ovog člana jeste jedinstveni broj Ovlašćenog tela koji se dodeljuje tom telu prilikom njegovog prvog upisa u Registar.

Jedinstveni registarski broj iz stava 3. ovog člana sadrži oznaku OM XXX i predstavlja redni broj u Registru.

Član 6

Registar kao javnu knjigu, u elektronskom obliku, vodi ministarstvo nadležno za poslove metrologije, a objavljuje se na internet stranici tog ministarstva.

U Registar se upisuju i promene podataka iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, a podaci iz Registra se brišu danom prestanka važenja rešenja o ovlašćivanju, danom dostavljanja rešenja o oduzimanju rešenja o ovlašćivanju, odnosno brisanjem Ovlašćenog tela iz registra privrednih subjekata.

Brisani podaci iz Registra čuvaju se u elektronskom obliku, neograničeno.

Nakon brisanja podataka iz Registra jednom dodeljeni registarski brojevi iz člana 5. ovog pravilnika neće se ponovo dodeljivati.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".