<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2014, 39/2014 i 61/2014)

Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

L

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

 

L02

ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA

 

L02B

Hormonski antagonisti i srodni lekovi

 

L02BB

Antiandrogeni

 

L02BB01

flutamid

1037200

L02BB01

flutamid

FLUTASIN

tableta

90 po 250 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

2.825,20

0,75 g

94,17

20%

INDIKACIJE

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L02BG

Inhibitori enzima aromataze

 

L02BG04

letrozol

1039330

L02BG04

letrozol

FEMARA

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.018,70

2,5 mg

100,62

20%

INDIKACIJE

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

L04

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

 

L04A

Imunosupresivi

 

L04AA

Selektivni imunosupresivi

 

L04AA13

leflunomid

1014301

L04AA13

leflunomid

ARAVA

film tableta

bočica, 30 po 20 mg

Aventis Intercontinental

Francuska

4.407,70

20 mg

146,92

10%

INDIKACIJE

1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;
2. Aktivan psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

M

MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)

 

M03

MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

 

M03B

Miorelaksansi sa centralnim delovanjem

 

M03BX

Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem

 

M03BX07

tetrazepam

1082121

M03BX07

tetrazepam

TETRAZEPAM-MIP

tableta

blister, 20 po 50 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

301,40

50 mg

15,07

90%

INDIKACIJE

1. Terapija bolnih mišićnih spazama (M53; M54; M79.1).

NAPOMENA

Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.

 

M05

LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU

 

M05B

Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju

 

M05BA

Bifosfonati

 

M05BA04

alendronat

1059079

M05BA04

alendronska kiselina

BONAP

tableta

blister, 4 po 70 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

643,80

10 mg

22,99

35%

1059908

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 4 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

643,80

10 mg

22,99

35%

1059909

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 8 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.287,60

10 mg

22,99

35%

1059907

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 12 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.931,40

10 mg

22,99

35%

1059903

M05BA04

alendronska kiselina

FOROSA

film tableta

blister, 4 po 70 mg

Ufar d.o.o.

Republika Srbija

643,80

10 mg

22,99

35%

INDIKACIJE

1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

 

M05BA06

ibandronska kiselina

1059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

621,00

5 mg

20,70

35%

1059090

M05BA06

ibandronska kiselina

IBANDRONAT PHARMAS

film tableta

blister, 1 po 150 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

621,00

5 mg

20,70

35%

INDIKACIJE

1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

 

M05BB

Bifosfonati, kombinacije

 

M05BB03

alendronska kiselina, holekalciferol

1059121

M05BB03

alendronska kiselina, holekalciferol

FOSAVANCE

tableta

blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)

Merck Sharp & Dohme S.P.A.

Italija

869,50

10 mg

31,05

50%

INDIKACIJE

1. Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

 

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

N

NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)

 

N02

ANALGETICI

 

N02A

Opioidi

 

N02AB

Derivati fenilpiperidina

 

N02AB03

fentanil

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.093,90

1,2 mg

62,51

75%

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.187,90

1,2 mg

62,51

75%

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.428,10

1,2 mg

65,30

75%

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.666,30

1,2 mg

52,38

75%

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm2)

Hexal AG

Nemačka

1.084,40

1,2 mg

45,03

75%

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm2)

Hexal AG

Nemačka

2.168,80

1,2 mg

45,03

75%

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm2)

Hexal AG

Nemačka

3.634,20

1,2 mg

37,73

75%

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

1.084,40

1,2 mg

63,09

75%

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

2.168,80

1,2 mg

63,09

75%

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

3.311,40

1,2 mg

64,22

75%

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h(5 po 16,5 mg/30 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

3.634,20

1,2 mg

52,86

75%

INDIKACIJE

1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

 

N02C

Antimigrenici

 

N02CC

Selektivni agonisti serotonina (5-HT1)

 

N02CC01

sumatriptan

1086710

N02CC01

sumatriptan

IMIGRAN

film tableta

blister, 2 po 50 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

283,30

50 mg

141,65

60%

1086876

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 2 po 50 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

239,60

50 mg

119,80

50%

1086878

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 6 po 50 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

718,80

50 mg

119,80

50%

1086877

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 2 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

244,90

50 mg

61,23

50%

1086879

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 6 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

734,80

50 mg

61,23

50%

INDIKACIJE

1. Migrena (G43).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N03

ANTIEPILEPTICI

 

N03A

Antiepileptici

 

N03AX

Ostali antiepileptici

 

N03AX12

gabapentin

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.031,20

1,8 g

123,74

85%

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.031,20

1,8 g

123,74

85%

INDIKACIJE

1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

N03AX16

pregabalin

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.095,50

0,3 g

149,68

85%

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

3.151,20

0,3 g

112,54

85%

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

6.302,40

0,3 g

112,54

85%

INDIKACIJE

1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N04

ANTIPARKINSONICI

 

N04B

Dopaminergički lekovi

 

N04BC

Agonisti dopamina

 

N04BC04

ropinirol

1085340

N04BC04

ropinirol

REQUIP

film tableta

210 po 0,25 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

1.587,00

6 mg

181,37

20%

1085341

N04BC04

ropinirol

REQUIP

film tableta

21 po 1 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

380,10

6 mg

108,60

20%

1085342

N04BC04

ropinirol

REQUIP

film tableta

21 po 2 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

758,10

6 mg

108,30

20%

1085343

N04BC04

ropinirol

REQUIP

film tableta

21 po 5 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

1.583,00

6 mg

90,46

20%

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

1.012,70

6 mg

108,50

30%

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

1.971,90

6 mg

105,64

30%

1085349

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

3.432,30

6 mg

91,94

30%

1085360

N04BC04

ropinirol

REPIROL

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

935,50

6 mg

93,55

20%

1085361

N04BC04

ropinirol

REPIROL

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.821,20

6 mg

91,06

20%

1085362

N04BC04

ropinirol

REPIROL

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

3.170,20

6 mg

79,26

20%

1085354

N04BC04

ropinirol

NYPERO

film tableta

blister, 21 po 0,25 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

158,70

6 mg

181,37

20%

1085355

N04BC04

ropinirol

NYPERO

film tableta

blister, 21 po 0,5 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

316,20

6 mg

180,69

20%

1085356

N04BC04

ropinirol

NYPERO

film tableta

blister, 21 po 1 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

380,10

6 mg

108,60

20%

1085357

N04BC04

ropinirol

NYPERO

film tableta

blister, 21 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

758,10

6 mg

108,30

20%

1085358

N04BC04

ropinirol

NYPERO

film tableta

blister, 21 po 5 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.583,00

6 mg

90,46

20%

INDIKACIJE

1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N04BC05

pramipeksol

1085290

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

365,50

2,5 mg

121,83

25%

1085291

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 1 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.444,30

2,5 mg

120,36

25%

1085081

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 0,375 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

300,70

2,5 mg

200,47

25%

1085082

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.551,40

2,5 mg

172,38

25%

1085084

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.133,80

2,5 mg

174,10

25%

1085083

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

6.266,80

2,5 mg

174,08

25%

1085294

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

4.701,00

2,5 mg

174,11

25%

1085295

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

7.834,50

2,5 mg

174,10

25%

1085292

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

365,50

2,5 mg

121,83

25%

1085293

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.444,30

2,5 mg

120,36

25%

1086297

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

365,50

2,5 mg

121,83

25%

1086296

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.444,30

2,5 mg

120,36

25%

1085068

N04BC05

pramipeksol

PRAMIPEKSOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

365,50

2,5 mg

121,83

25%

1085069

N04BC05

pramipeksol

PRAMIPEKSOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.444,30

2,5 mg

120,36

25%

INDIKACIJE

1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N04BD

Inhibitori monoaminooksidaze tipa B (MAO-B)

 

N04BD02

rasagilin

1085080

N04BD02

rasagilin

AZILECT

tableta

blister, 28 po 1 mg

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Holandija

7.148,50

1 mg

255,30

75%

INDIKACIJE

1. Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

N04BX

Ostali dopaminergički lekovi

 

N04BX02

entakapon

1085284

N04BX02

entakapon

COMTAN

film tableta

bočica staklena, 30 po 200 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

2.265,70

1 g

377,62

60%

INDIKACIJE

1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N05

PSIHOLEPTICI

 

N05A

Antipsihotici

 

N05AE

Derivati indola

 

N05AE04

ziprasidon

1070961

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula

30 po 40 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.711,00

80 mg

180,73

65%

1070650

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 60 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

3.040,40

80 mg

135,13

65%

1070651

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 80 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

4.778,50

80 mg

159,28

65%

INDIKACIJE

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

N05AF

Derivati tioksantena

 

N05AF05

zuklopentiksol

1070970

N05AF05

zuklopentiksol

CLOPIXOL

film tableta

kontejner za tablete, 50 po 10 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

605,90

30 mg

36,35

50%

1070971

N05AF05

zuklopentiksol

CLOPIXOL

film tableta

kontejner za tablete, 50 po 25 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

1.478,30

30 mg

35,48

50%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

 

N05AH

Diazepini, oksazepini I tiazepini

 

N05AH02

klozapin

1070965

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE

tableta

blister, 50 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.618,10

0,3 g

97,09

20%

1070963

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE

tableta

blister, 50 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

468,90

0,3 g

112,54

20%

1070022

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

50 po 100 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

1.618,10

0,3 g

97,09

20%

1070020

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

blister, 50 po 25 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

468,90

0,3 g

112,54

20%

1070606

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

1.618,10

0,3 g

97,09

20%

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

507,90

0,3 g

121,90

30%

INDIKACIJE

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

 

N05AH04

kvetiapin

1070944

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

2.392,10

0,4 g

318,95

70%

1070938

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 200 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

7.499,90

0,4 g

250,00

70%

1070937

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 300 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

9.309,70

0,4 g

206,88

70%

1070939

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 400 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

14.604,20

0,4 g

243,40

70%

1070945

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

755,30

0,4 g

201,41

55%

1070946

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

1.944,10

0,4 g

129,61

55%

1070947

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

2.813,90

0,4 g

125,06

55%

1070948

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

3.349,70

0,4 g

111,66

55%

1070949

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

3.925,20

0,4 g

87,23

55%

1070859

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 25 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

755,30

0,4 g

201,41

55%

1070858

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 100 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.944,10

0,4 g

129,61

55%

1070857

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 200 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

3.349,70

0,4 g

111,66

55%

1070856

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 300 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

3.925,20

0,4 g

87,23

55%

INDIKACIJE

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

 

N05AX

Ostali antipsihotici

 

N05AX08

risperidon

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.667,30

5 mg

133,37

25%

2070936

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.235,80

5 mg

205,97

25%

INDIKACIJE

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

NAPOMENA

Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N05B

Anksiolitici

 

N05BA

Derivati benzodiazepina

 

N05BA06

lorazepam

1071710

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

30 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

104,10

2,5 mg

8,68

90%

1071711

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

20 po 2,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

115,40

2,5 mg

5,77

90%

NAPOMENA

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

 

N05BA08

bromazepam

1071720

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

74,10

10 mg

16,47

90%

1071721

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

99,10

10 mg

11,01

90%

1071722

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 20 po 6 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

81,80

10 mg

6,82

90%

1071624

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

74,10

10 mg

16,47

90%

1071626

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

99,10

10 mg

11,01

90%

1071320

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

74,10

10 mg

16,47

90%

1071322

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

99,10

10 mg

11,01

90%

1071324

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

122,80

10 mg

6,82

90%

NAPOMENA

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

 

N05BA12

alprazolam

1071750

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

83,00

1 mg

11,07

90%

1071751

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

135,40

1 mg

9,03

90%

1071752

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

192,70

1 mg

6,42

90%

1071330

N05BA12

alprazolam

XANAX

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

83,00

1 mg

11,07

90%

1071331

N05BA12

alprazolam

XANAX

tableta

blister, 30 po 0,5 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

135,40

1 mg

9,03

90%

NAPOMENA

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

 

N05C

Hipnotici i sedativi

 

N05CD

Derivati benzodiazepina

 

N05CD02

nitrazepam

1077260

N05CD02

nitrazepam

NIPAM

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

60,10

5 mg

6,01

90%

1077196

N05CD02

nitrazepam

CERSON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

60,10

5 mg

6,01

90%

NAPOMENA

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

 

N05CD08

midazolam

1071461

N05CD08

midazolam

FLORMIDAL

tableta

30 po 15 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

742,10

15 mg

24,74

90%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N05CF

Lekovi srodni benzodiazepinima

 

N05CF02

zolpidem

1077151

N05CF02

zolpidem

STILNOX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

155,60

10 mg

7,78

90%

1077301

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

86,80

10 mg

8,68

90%

1077300

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

155,60

10 mg

7,78

90%

1077302

N05CF02

zolpidem

BELBIEN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

155,60

10 mg

7,78

90%

1077310

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 10 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

43,40

10 mg

8,68

90%

1077311

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

86,80

10 mg

8,68

90%

1077312

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

77,80

10 mg

7,78

90%

1077313

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

155,60

10 mg

7,78

90%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N05CF03

zaleplon

1077401

N05CF03

zaleplon

ZAN

kapsula, tvrda

blister, 14 po 5 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

141,20

10 mg

20,17

90%

1077400

N05CF03

zaleplon

ZAN

kapsula, tvrda

blister, 14 po 10 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

276,60

10 mg

19,76

90%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06

PSIHOANALEPTICI

 

N06A

Antidepresivi

 

N06AA

Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina

 

N06AA04

klomipramin

1072740

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

obložena tableta

30 po 25 mg

Novartis Farma S.P.A.

Italija

279,30

0,1 g

37,24

75%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

 

N06AB05

paroksetin

1072910

N06AB05

paroksetin

SEROXAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Glaxo Wellcome Production; S.C. Europharm S.A.

Francuska; Rumunija

397,20

20 mg

13,24

15%

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

NAPOMENA

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB08

fluvoksamin

1072137

N06AB08

fluvoksamin

FEVARIN

(Brisan)

1072138

N06AB08

fluvoksamin

FEVARIN

(Brisan)

INDIKACIJE

1. Teška depresivna epizoda (F32.2),
2. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB10

escitalopram

1072613

N06AB10

escitalopram

CIPRALEX

film tableta

blister, 28 po 10 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

400,40

10 mg

14,30

20%

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

NAPOMENA

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AG

Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)

 

N06AG02

moklobemid

1072141

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

60 po 150 mg

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Cenexi S.A.S

Nemačka; Francuska

1.104,50

0,3 g

36,82

65%

1072782

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Nemačka; Francuska, Švajcarska

1.401,90

0,3 g

46,73

65%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

 

N06AX

Ostali antidepresivi

 

N06AX03

mianserin

1072750

N06AX03

mianserin

TOLVON

film tableta

blister, 30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

561,00

60 mg

37,40

65%

INDIKACIJE

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AX05

trazodon

1072631

N06AX05

trazodon

TRITTICO Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

20 po 150 mg

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.

Italija

480,70

0,3 g

48,07

75%

INDIKACIJE

1. Depresija (F32)
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

 

N06AX11

mirtazapin

1072705

N06AX11

mirtazapin

CALIXTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

478,50

30 mg

15,95

50%

1072860

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

303,00

30 mg

20,20

50%

1072861

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

478,50

30 mg

15,95

50%

1072901

N06AX11

mirtazapin

REMERON

film tableta

30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

478,50

30 mg

15,95

50%

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AX12

bupropion

1089141

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 150 mg

Glaxo Wellcome GmbH& Co. KG

Nemačka

1.179,60

300 mg

78,64

85%

1089140

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 300 mg

Glaxo Wellcome GmbH& Co. KG

Nemačka

2.018,90

300 mg

67,30

85%

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AX14

tianeptin

1072600

N06AX14

tianeptin

COAXIL

obložena tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Les Laboratoires Servier

Francuska

500,70

37,5 mg

50,07

60%

INDIKACIJE

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AX16

venlafaksin

1072857

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

311,20

0,1 g

29,64

50%

1072858

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

603,70

0,1 g

28,75

50%

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

603,70

0,1 g

28,75

50%

1072990

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

901,30

0,1 g

21,46

50%

1072489

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 37,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

333,50

0,1 g

29,64

50%

1072488

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

646,80

0,1 g

28,75

50%

1072487

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

965,70

0,1 g

21,46

50%

1072828

N06AX16

venlafaksin

EFECTIN ER

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Irska

603,70

0,1 g

28,75

50%

1072832

N06AX16

venlafaksin

EFECTIN ER

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 150 mg

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Irska

901,30

0,1 g

21,46

50%

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06D

Lekovi u terapiji demencije

 

N06DA

Antiholinesteraze

 

N06DA02

donepezil

1079010

N06DA02

donepezil

ARICEPT

tableta

blister, 28 po 5 mg

Pfizer PGM

Francuska

1.701,00

7,5 mg

91,13

60%

1079011

N06DA02

donepezil

ARICEPT

tableta

blister, 28 po 10 mg

Pfizer PGM

Francuska

2.153,80

7,5 mg

57,69

60%

1079030

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.701,00

7,5 mg

91,13

60%

1079031

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

2.153,80

7,5 mg

57,69

60%

1079051

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.701,00

7,5 mg

91,13

60%

1079050

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.153,80

7,5 mg

57,69

60%

1079501

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.701,00

7,5 mg

91,13

60%

1079500

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

2.153,80

7,5 mg

57,69

60%

1079013

N06DA02

donepezil

ARICEPT EVESS

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Pfizer PGM

Francuska

1.701,00

7,5 mg

91,13

60%

1079012

N06DA02

donepezil

ARICEPT EVESS

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Pfizer PGM

Francuska

2.153,80

7,5 mg

57,69

60%

INDIKACIJE

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06DA03

rivastigmin

1088012

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 1,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

3.247,30

9 mg

695,85

75%

1088013

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 3 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

3.247,30

9 mg

347,93

75%

1088014

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

3.247,30

9 mg

231,95

75%

1088015

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 6 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

3.247,30

9 mg

173,96

75%

2088016

N06DA03

rivastigmin

EXELON

oralni rastvor

bočica, 1 po 120 ml (2 mg/ml)

Novartis Pharma Services

Francuska

8.103,70

9 mg

303,89

75%

INDIKACIJE

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06DA03

rivastigmin

9088225

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

vrećica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

4.350,00

9 mg

283,70

60%

9088226

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

vrećica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

4.350,00

9 mg

137,37

60%

INDIKACIJE

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06DX

Ostali lekovi za terapiju demencije

 

N06DX01

memantin

1079020

N06DX01

memantin

EBIXA

film tableta

28 po 10 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

2.857,30

20 mg

204,09

75%

1079022

N06DX01

memantin

EBIXA

film tableta

56 po 10 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

5.714,60

20 mg

204,09

75%

1079027

N06DX01

memantin

EBIXA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

H. Lundbeck A/S

Danska

5.714,60

20 mg

204,09

75%

1079045

N06DX01

memantin

MEMANTIN PLIVA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

3.061,40

20 mg

204,09

75%

INDIKACIJE

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N07

OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM

 

N07B

Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti

 

N07BB

Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti

 

N07BB04

naltrekson

1182030

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 7 po 50 mg

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

Nemačka

804,20

50 mg

114,89

75%

1182031

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

Nemačka

3.216,50

50 mg

114,88

75%

INDIKACIJE

1. Održavanje opijatske zavisnosti (F11).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

 

N07BC

Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti

 

N07BC01

buprenorfin

1182051

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

382,20

8 mg

218,40

50%

1182052

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 8 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.424,80

8 mg

203,54

50%

INDIKACIJE

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

NAPOMENA

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac - Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za psihijatriju
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

 

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

R

RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

 

R01

Nazalni preparati

 

R01A

Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu

 

R01AD

Kortikosteroidi

 

R01AD01

beklometazon

7110022

R01AD01

beklometazon

BECONASE

sprej za nos, suspenzija

1 po 200 doza (50 mcg/doza)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

359,80

0,4 mg

14,39

35%

 

R03

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

 

R03A

Adrenergici, inhalacioni

 

R03AC

Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora

 

R03AC12

salmeterol

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

2.049,50

100 mcg

68,32

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03AC13

formoterol

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.051,20

24 mcg

70,08

35%

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

2.102,20

24 mcg

70,07

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03AK

Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji

 

R03AK06

flutikazon propionat, salmeterol

7114670

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.338,80

2 inh.

77,96

35%

7114671

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.033,40

2 inh.

101,11

35%

7114672

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.991,70

2 inh.

133,06

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

NAPOMENA

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

 

R03AK07

budesonid, formoterol

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.727,70

4 inh.

115,18

35%

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.118,10

4 inh.

141,21

35%

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

3.991,70

2 inh.

133,06

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

NAPOMENA

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

 

R03AK07

beklometazon, formoterol

7114246

R03AK07

beklometazon, formoterol

FOSTER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (100 mcg/doza + 6 mcg/doza)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

4.646,50

4 inh.

103,26

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03B

Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni

 

R03BA

Glukokortikoidi

 

R03BA02

budesonid

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

925,60

800 mcg

37,02

35%

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.851,10

800 mcg

37,02

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03BA02

budesonid

7114722

R03BA02

budesonid

BUDELIN NOVOLIZER

prašak za inhalaciju

uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH

Nemačka; Nemačka

1.303,20

800 mcg

26,06

35%

7114721

R03BA02

budesonid

BUDELIN NOVOLIZER

prašak za inhalaciju

inhalator i uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH

Nemačka; Nemačka

1.485,70

800 mcg

29,71

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03BA08

ciklesonid

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 160

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Nycomed GmbH

Nemačka

1.741,60

0,16 mg

29,03

20%

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 80

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Nycomed GmbH

Nemačka

3.088,10

0,16 mg

51,47

20%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03BB

Antiholinergici

 

R03BB04

tiotropium-bromid

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

SPIRIVA

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister, 30 po 18 mcg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.267,40

18 mcg

108,91

35%

7114732

R03BB04

tiotropijum-bromid

SPIRIVA RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

3.251,10

5 mcg

108,37

35%

INDIKACIJE

1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03D

Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima

 

R03DC

Antagonisti receptora leukotriena

 

R03DC03

montelukast

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

1.856,40

10 mg

66,30

35%

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

35%

1114560

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

tableta

blister, 28 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

35%

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R03DX07

roflumilast

1119220

R03DX07

roflumilast

DAXAS

film tableta

blister, 30 po 500 mcg

Nycomed GmbH

Nemačka

4.042,10

0,5 mg

134,74

60%

INDIKACIJE

1. Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

 

R06

ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

R06A

Antihistaminici za sistemsku primenu

 

R06AX

Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu

 

R06AX13

loratadin

3058293

R06AX13

loratadin

LORATADIN

sirup

1 po 120 ml (5 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

231,10

10 mg

19,26

50%

INDIKACIJE

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)

NAPOMENA

Samo za decu stariju od 2 godine.

 

R06AX17

ketotifen

3114450

R06AX17

ketotifen

GALITIFEN

sirup

1 po 100 ml (1 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

154,60

2 mg

15,46

50%

NAPOMENA

Samo za decu stariju od 2 godine.

 

Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

S

SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO

 

S01

LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO

 

S01A

Antiinfektivi

 

S01AD

Antivirusni lekovi

 

S01AD03

aciklovir

4090290

S01AD03

aciklovir

ZOVIRAX

mast za oči

tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

747,20

-

-

50%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01AX

Ostali antiinfektivi

 

S01AX11

ofloksacin

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oči

1 po 5 ml (3 mg/ml)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

247,30

-

-

75%

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oči

1 po 3 g (3 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

371,20

-

-

75%

INDIKACIJE

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

S01B

Antiinflamatorni lekovi

 

S01BC

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

 

S01BC01

indometacin

7099200

S01BC01

indometacin

INDOCOLLYRE

kapi za oči

1 po 5 ml (1 mg/ml)

Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH

Francuska; Nemačka

500,50

-

-

75%

 

S01BC03

diklofenak

7099150

S01BC03

diklofenak

UNICLOPHEN 0.1%

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka Republika

470,80

-

-

75%

 

S01C

Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima

 

S01CA

Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

 

S01CA01

deksametazon, neomicin

7090790

S01CA01

deksametazon, neomicin

DEXAMETHASON- NEOMYCIN

kapi za uši/oči, rastvor

bočica staklena, 5 ml (0,1% + 0,35%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

104,90

-

-

50%

7090791

S01CA01

deksametazon, neomicin

DEXAMETHASON- NEOMYCIN

kapi za uši/oči, rastvor

bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

204,40

-

-

50%

7090813

S01CA01

deksametazon, neomicin

NEODEKSACIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

204,40

-

-

50%

 

S01CA01

deksametazon, gentamicin

4090921

S01CA01

deksametazon, gentamicin

DEXAMYTREX

mast za oči

tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

260,20

-

-

50%

 

S01E

Lekovi u terapiji glaukoma i miotici

 

S01EA

Adrenomimetici u terapiji glaukoma

 

S01EA05

brimonidin

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml 0,2%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

505,90

0,2 ml

20,24

40%

7094080

S01EA05

brimonidin

BRIMONAL 0,2%

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

843,20

0,2 ml

16,86

25%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01ED

Beta-adrenergički blokatori

 

S01ED51

timolol, bimatoprost

7099090

S01ED51

timolol, bimatoprost

GANFORT

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.460,40

0,1 ml

48,68

35%

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01EE

Analozi prostaglandina

 

S01EE03

bimatoprost

7099145

S01EE03

bimatoprost

LUMIGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml, 0,01%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.311,60

0,1 ml

43,72

25%

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01EE04

travoprost

7099190

S01EE04

travoprost

TRAVATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml

Alcon-Couvreur N.V.

Belgija

1.201,60

0,1 ml

48,06

35%

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01EE05

tafluprost

7099195

S01EE05

tafluprost

SAFLUTAN

kapi za oči, rastvor

kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.439,20

0,3 ml

47,97

35%

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.