Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016, 57/2016, 61/2016 - ispr., 78/2016, 89/2016, 101/2016 i 11/2017)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1328120

J05AE07

fosamprenavir

TELZIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 700mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

34.640,20

1,4 g

1.154,67

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328612

J05AE10

darunavir

PREZISTA

film tableta

boca, 60 po 600 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

72.280,10

1,2 g

2.409,34

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

bočica plastična, 100 po 100mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

8.354,00

0,6 g

501,24

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328505

J05AF02

didanozin

VIDEX EC

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 30 po 400 mg

Bristol Myers-Squibb S.R.L.; Aesica Queenborough Limited

Italija; Velika Britanija

16.683,70

0,4 g

556,12

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328512

J05AF04

stavudin

ZERIT

kapsula, tvrda

blister, 56 po 30 mg

Bristol Myers-Squibb S.R.L.; Aesica Queenborough Limited

Italija; Velika Britanija

13.859,70

80 mg

659,99

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328376

J05AF05

lamivudin

ZEFFIX

film tableta

28 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

6.022,60

0,3 g

645,28

50,00

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusomhepatitisa B (HBV) i HBsAg+ iHBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru>10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

1328375

J05AF05

lamivudin

EPIVIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 150mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

10.858,40

0,3 g

361,95

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328530

J05AF06

abakavir

ZIAGEN

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

25.151,00

0,6 g

838,37

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328500

J05AF07

tenofovir

VIREAD

film tableta

boca, 30 po 245 mg

Gilead Sciences Ltd.

Irska

31.413,30

0,245 g

1.047,11

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

3328381

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

(brisan)

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.723,90

0,4 g

124,13

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328393

J05AG03

efavirenz

STOCRIN

film tableta

bočica plastična, 30 po 600mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

24.961,40

600 mg

832,05

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328640

J05AR01

zidovudin, lamivudin

COMBIVIR

film tableta

blister, 60 po (300 mg + 150 mg)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

21.248,20

2 tablete

708,27

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

KIVEXA

film tableta

blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

36.009,40

1 tableta

1.200,31

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328442

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

TRUVADA

film tableta

boca, 30 po (245mg+200mg)

Gilead Sciences Ltd.

Irska

36.009,40

1 tableta

1.200,31

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328660

J05AX08

raltegravir

ISENTRESS

film tableta

bočica, 60 po 400 mg

Merck Sharp & DohmeB.V.

Holandija

63.760,20

0,8 g

2.125,34

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328657

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

76.856,70

0,6 g

5.123,78

50,00

HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328656

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

76.856,70

0,6 g

2.561,89

50,00

HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1 . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328659

J05AX12

dolutegravir

TIVICAY

film tableta

bočica plastična, 30 po 50mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

63.760,20

50mg

2.125,34

50,00

HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijecije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1030223

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.25

kapsula

blister, 40 po 25 mg

Nippon Kayaku Co.Ltd.

Japan

12.221,90

-

-

50,00

 

 

1030222

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.50

kapsula

blister, 20 po 50 mg

Nippon Kayaku Co.Ltd.

Japan

10.138,80

-

-

50,00

 

 

1030221

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.100

(brisan)

1039285

L01XX05

hidroksikarbamid

LITALIR ◊

kapsula, tvrda

boca, 100 po 500 mg

Corden Pharma Latina S.P.A

Italija

2.074,20

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1039284

L01XX05

hidroksikarbamid

HIDROKSIKARBAMID◊

kapsula, tvrda

blister, 100 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

2.074,20

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1031043

L01XX11

estramustin

ESTRACYT ◊

kapsula

100 po 140 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

12.476,80

-

-

50,00

Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za urologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Institut za onkologiju Vojvodine,
Klinika za urologiju KC Vojvodine,
Klinika za onkologiju KC Niš,
KC Kragujevac.

3048912

L02AB01

megestrol

MEGACE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Andersonbrecon (UK) Ltd.;
PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana

Velika Britanija;
Slovenija

6.007,50

160 mg

100,13

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

1048913

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 30 po 160 mg

Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

4.664,90

160 mg

155,50

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

3048915

L02AB01

megestrol

MEGOXI

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml(40 mg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

6.007,50

160 mg

100,13

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon- nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon- refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6meseci.

 

1039395

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

tableta

strip, 30 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

219,40

20 mg

14,63

50,00

 

 

1039001

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

219,40

20 mg

14,63

50,00

 

 

1039000

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

467,30

20 mg

15,58

50,00

 

 

1037076

L02BB03

bikalutamid

BICADEX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.029,20

50 mg

72,47

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1037350

L02BB03

bikalutamid

BIKALUTAMID PLIVA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.029,20

50 mg

72,47

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1037300

L02BB03

bikalutamid

BELANTIS

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Stada Arzneimittel AG

Nemačka

2.174,10

50 mg

72,47

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039326

L02BG03

anastrozol

TRASOLETTE

film tableta

blister, 28 po 1 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.381,00

1 mg

49,32

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039720

L02BG03

anastrozol

AREMED

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Remedica Ltd

Kipar

1.381,00

1 mg

49,32

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039718

L02BG03

anastrozol

ALTRAVESA

film tablete

blister, 28 po 1mg

Cell pharm GmbH; Siegfried Generics (Malta) Ltd.; Haupt pharma Munster GmbH.; Stada Arzneilmittel

Nemačka, Malta, Nemačka, Nemačka

1.381,00

1mg

49,32

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039331

L02BG04

letrozol

FEMOZOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.108,00

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039333

L02BG04

letrozol

LETROZOLE PHARMA-SWISS

film tableta

blister, 28 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.034,00

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039230

L02BG04

letrozol

LEZRA

film tableta

blister, 30 po 2,5mg

Zdravlje a.d; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Republika Srbija; Rumunija

1.108,00

2,5mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039339

L02BG04

letrozol

SILETRIS

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Tecnimede Sociedada tecnico Medicinal S.A.; Cell Pharm GmbH; Haupt Pharma Munster GmbH

Portugalija;
Nemačka

1.108,00

2,5mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039329

L02BG04

letrozol

AVOMIT

film tablete

blister, 30 po 2,5mg

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Izrael; Hrvatska

1.108,00

2,5mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039002

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.108,00

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039003

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 60 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

2.215,90

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039004

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 90 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.323,90

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039005

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 100 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.693,20

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije.
Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnomnivou zdravstvene zaštite.

1039332

L02BG04

letrozol

LETROZOL SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Salutas Pharma Gmbh

Nemačka

1.108,00

2,5 mg

36,93

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039390

L02BG06

eksemestan

AROMASIN

tableta

30 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

1.644,00

25 mg

54,80

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039391

L02BG06

eksemestan

EXEMESTANE ALVOGEN

(brisan)

1039377

L02BG06

eksemestan

EXEDRAL 25

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.644,00

25 mg

54,80

50,00

Karcinom dojke:
1 . Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039405

L02BG06

eksemestan

ESCEPRAN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.644,00

25 mg

54,80

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014083

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

film tableta

blister, 150 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

12.164,80

2 g

324,39

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014094

L04AA06

mikofenolna kiselina

MICOLAT

kapsula, tvrda

blister, 300 po 250 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

8.554,00

2 g

228,11

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014095

L04AA06

mikofenolna kiselina

TRIXIN

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.851,40

2 g

228,11

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014260

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 180 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

13.610,70

2 g

907,38

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014261

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 360 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

27.202,20

2 g

906,74

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014270

L04AA10

sirolimus

RAPAMUNE

obložena tableta

blister, 30 po 1 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Velika Britanija; Irska

12.092,70

3 mg

1.209,27

50,00

Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014051

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

10.699,00

1,5 mg

1.069,90

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014052

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

19.699,50

1,5 mg

984,98

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014990

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.206,10

0,25 g

641,22

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014992

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 50 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

7.698,90

0,25 g

769,89

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014991

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

12.199,00

0,25 g

609,95

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

3014999

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

oralni rastvor

bočica, 1 po 50 ml (100 mg/1ml)

Novartis Pharma GMBH

Nemačka

13.884,60

0,25 g

694,23

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014250

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

60 po 1 mg

Astellas

Irska

6.347,70

5 mg

528,98

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014251

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 5 mg

Astellas

Irska

14.713,50

5 mg

490,45

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014252

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 0,5 mg

Astellas

Irska

1.732,30

5 mg

577,43

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014240

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,5 mg

Astellas Ireland Co.Ltd.

Irska

2.474,60

5 mg

824,87

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014242

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 1 mg

Astellas Ireland Co.Ltd.

Irska

4.534,10

5 mg

755,68

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014245

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 3 mg

Astellas Ireland Co.Ltd.

Irska

14.350,70

5 mg

797,26

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014247

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 5 mg

Astellas Ireland Co.Ltd.

Irska

21.019,40

5 mg

700,65

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014244

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 1 mg

Astellas Ireland Co.Ltd.

Irska

9.068,20

5 mg

755,68

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014020

L04AX01

azatioprin

IMURAN

film tableta

100 po 50 mg

Excella GmbH

Nemačka

2.050,90

0,15 g

61,53

50,00

 

 

1034330

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

754,40

2,5 mg

15,09

50,00

 

 

1034331

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.344,70

2,5 mg

13,45

50,00

 

 

3162033

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

sirup

plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

149,10

1,2 g

89,46

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162533

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

sirup

bočica, 1 po 100 ml (100mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

149,10

1,2 g

89,46

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162325

M01AE01

ibuprofen

IBALGIN BABY

oralna suspenzija

bočica, 1 po 100 ml (100mg/5 ml)

Zentiva K.S.

Češka

149,10

1,2 g

89,46

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162519

M01AE01

ibuprofen

NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Velika Britanija

149,10

1,2g

89,46

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162001

M01AE01

ibuprofen

BLOKMAX ZA DECU

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Makedonija

149,10

1,2g

89,46

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162089

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

oralna suspenzija

boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)

Farmasierra Manufacturing S.L.

Španija

384,70

1,2 g

76,94

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162328

M01AE01

ibuprofen

NUROFEN JUNIOR NARANDŽA

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Velika Britanija

256,50

1,2 g

76,95

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

1165122

M03BX02

tizanidin

SIRDALUD

tableta

blister, 30 po 4 mg

Novartis Urunleri

Turska

359,40

12 mg

35,94

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1165121

M03BX02

tizanidin

TIZAX

tablete

blister, 30 po 4mg

PharmaS d.o.o

Republika Srbija

359,40

12 mg

35,94

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1168089

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL

tableta

blister, 40 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

115,90

0,4 g

11,59

50,00

 

 

3087302

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.249,20

0,1 g

624,60

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087303

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.249,20

0,1 g

208,20

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087301

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 20ml (20 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

563,80

0,1 g

140,95

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087304

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

sirup

boca staklena,1 po 100 ml (10 mg/5ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

333,90

0,1 g

166,95

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087711

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 8 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

2.778,70

20 mg

496,20

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087710

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

14 po 16 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

4.897,20

20 mg

437,25

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087715

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 32 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

17.229,80

20 mg

384,59

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

734,90

1,2 mg

41,99

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.469,70

1,2 mg

41,99

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.493,50

1,2 mg

47,50

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.462,90

1,2 mg

35,18

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

734,90

1,2 mg

42,76

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po8,25 mg/15 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

1.469,70

1,2 mg

42,75

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po12,375 mg/22,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.493,50

1,2 mg

48,36

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po16,5 mg/30 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.462,90

1,2 mg

35,82

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00- C97)(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

1087530

N02AX02

tramadol

TRODON

kapsula, tvrda

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

185,10

0,3 g

55,53

50,00

 

 

1087650

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

330,20

0,3 g

49,53

50,00

 

 

1087651

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 150 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

502,30

0,3 g

50,23

50,00

 

 

1087553

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

165,10

0,3 g

49,53

50,00

 

 

1087550

N02AX02

tramadol

TRODON

(brisan)

3086695

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL

sirup

bočica, 1 po 100 ml (120mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

161,40

3 g

201,75

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3086742

N02BE01

paracetamol

PANATERM

sirup

bočica plastična, 1 po 125 ml(120 mg/5 ml)

Sopharma PLC

Bugarska

161,40

3 g

161,40

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

1084210

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

76,40

0,1 g

16,98

50,00

 

 

1084521

N03AA02

fenobarbital(fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

170,10

0,1 g

5,67

50,00

 

 

3084513

N03AD01

etosuksimid

SUXINUTIN

sirup

bočica od tamnog stakla, 1po 200 ml (250 mg/5 ml)

Famar Orleans

Francuska

383,70

1,25 g

47,96

50,00

1. Epilepsija (G40-G41).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084402

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

100,90

8 mg

13,45

50,00

 

 

1084255

N03AE01

klonazepam

KLONAZEPAM REMEDICA

tableta

blister, 30 po 2 mg

Remedica Ltd.

Kipar

100,90

8 mg

13,45

50,00

 

 

1084070

N03AF01

karbamazepin

GALEPSIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

263,40

1 g

26,34

50,00

 

 

1084060

N03AF01

karbamazepin

KARBAPIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

263,40

1 g

26,34

50,00

 

 

3084532

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL

oralna suspenzija

1 po 250 ml (2 g/100 ml)

Novartis Pharma S.A.S.

Francuska

418,20

1 g

83,64

50,00

 

Samo za decu.

1084530

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL CR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

489,00

1 g

40,75

50,00

 

 

1084351

N03AF01

karbamazepin

CARBAMAZEPINE-RETARD

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Remedica Ltd

Kipar

346,00

1 g

28,83

50,00

 

 

3084501

N03AG01

natrijum valproat

EFTIL

sirup

bočica, 1 po 150 ml (50mg/ml)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing

Republika Srbija; Francuska

404,80

1,5 g

80,96

50,00

 

 

1084500

N03AG01

natrijum valproat, valproinska kiselina

EFTIL

tableta sa produženim oslobađanjem

fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie

Republika Srbija; Francuska

346,40

1,5 g

36,23

50,00

 

 

1084817

N03AG01

valproinska kiselina, natrijum valproat

VALPROIX

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (145 mg + 333 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

346,40

1,5 g

36,23

50,00

 

 

1084780

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

(brisan)

1084781

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

(brisan)

1084550

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

145,40

0,3 g

58,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084551

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

310,80

0,3 g

62,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084552

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

573,10

0,3 g

57,31

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084827

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,40

0,3 g

58,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084826

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

310,80

0,3 g

62,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084825

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

573,10

0,3 g

57,31

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084080

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

145,40

0,3 g

58,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084081

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

310,80

0,3 g

62,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084082

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

573,10

0,3 g

57,31

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084083

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 200 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.436,30

0,3 g

71,82

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084230

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 25 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

145,40

0.3 g

58,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084231

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 50 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

310,80

0.3 g

62,16

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084232

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 100 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

573,10

0.3 g

57,31

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084233

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 200 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.436,30

0.3 g

71,82

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084700

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

282,50

0,3 g

121,07

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084701

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

655,20

0,3 g

140,40

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084702

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Cilag AG

Švajcarska

1.162,40

0,3 g

124,54

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084716

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

480,10

0,3 g

96,02

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084717

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 50 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.168,80

0,3 g

116,88

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084715

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.853,40

0,3 g

92,67

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084708

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 25 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

480,10

0,3 g

96,02

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084709

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 50 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

1.168,80

0,3 g

116,88

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084723

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 100 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

1.853,40

0,3 g

92,67

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084724

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 200 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

3.591,00

0,3 g

89,78

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

776,40

1,8 g

93,17

50,00

Epilepsija (G40-G41).

 

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

776,40

1,8 g

93,17

50,00

Epilepsija (G40-G41).

 

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Nextpharma SAS

Francuska

3.413,60

1,5 g

170,68

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084832

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084833

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084834

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

687,50

1,5 g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084835

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084516

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

2.653,70

1,5 g

88,46

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084836

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084518

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 250mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

687,50

1,5g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084517

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 500mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

1.258,10

1,5g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084519

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

2.432,70

1,5g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084818

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

687,50

1,5g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084819

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

1.258,10

1,5g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084824

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

2.432,70

1,5g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084505

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 250mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

687,50

1,5 g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084506

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 500mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084507

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 750mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

2.653,70

1,5 g

88,46

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084508

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Zdravlje A.D; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084801

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

687,50

1,5 g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084800

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084802

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRAM

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084830

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 250

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Remedica Ltd.

Kipar

687,50

1,5 g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084841

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 500

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084842

N03AX14

levetiracetam

QUETRA 1000

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Remedica Ltd.

Kipar

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084015

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 250 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

687,50

1,5 g

68,75

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084014

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 500 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

1.258,10

1,5 g

62,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084013

N03AX14

levetiracetam

LEVETIRACETAM SANDOZ

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

S.C. Sandoz S.R.L.; Lek S.A.; Salutas Pharma GmbH; Lek farmacevtska družba d.d.

Rumunija; Poljska; Nemačka; Slovenija

2.432,70

1,5 g

60,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.577,80

0,3 g

112,70

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer ManufacturingDeutschland GmbH

Nemačka

2.372,80

0,3 g

84,74

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer ManufacturingDeutschland GmbH

Nemačka

4.745,70

0,3 g

84,74

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084302

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 75mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

1.690,50

0,3 g

112,70

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084305

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 150mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.542,30

0,3 g

84,74

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084307

N03AX16

pregabalin

EPICA

(brisan)

1084300

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 50mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.248,30

0,3 g

149,89

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084303

N03AX16

pregabalin

EPICA

(brisan)

1085320

N04AA02

biperiden

MENDILEX

tableta

blister, 50 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

160,50

10 mg

16,05

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.

1085212

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR

tableta

boca staklena,100 po 250 mg(200 mg + 50 mg)

Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

2.286,60

0,6 g

68,60

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085307

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR ROCHE

tableta

bočica,100 po 250 mg (200mg + 50 mg)

F. Hoffmann-La RocheLtd.

Švajcarska

2.286,60

0,6 g

68,60

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085302

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR HBS

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

bočica, 30 po (100 mg + 25mg)

F. Hoffmann-La RocheLtd.

Švajcarska

371,10

0,6 g

74,22

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085350

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

tableta

30 po 100 mg

Merz Pharmaceuticals GmbH

Nemačka

469,20

0,2 g

31,28

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1149040

N04BC01

bromokriptin

BROMOKRIPTIN

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

295,60

40 mg

157,65

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.

1070056

N05AA01

hlorpromazin

HLORPROMAZIN

film tableta

blister, 50 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

105,10

300 mg

25,22

50,00

 

 

1070850

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

109,00

10 mg

43,60

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070851

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

374,60

10 mg

29,97

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070254

N05AB02

flufenazin

MODITEN

obložena tableta

bočica, 25 po 1mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

109,00

10 mg

43,60

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070256

N05AB02

flufenazin

MODITEN

obložena tableta

bočica, 100 po 2,5mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.065,40

10 mg

42,62

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070841

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

450,80

8 mg

12,02

50,00

 

 

1070840

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

plastična bočica, 25 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,10

8 mg

35,54

50,00

 

 

1070800

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 25 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

222,10

8 mg

35,54

50,00

 

 

1070801

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

450,80

8 mg

12,02

50,00

 

 

1070202

N05AD01

haloperidol

HALDOL

tableta

bočica, 25 po 2mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

222,10

8 mg

35,54

50,00

 

 

1070205

N05AD01

haloperidol

HALDOL

tableta

bočica, 30 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

450,80

8 mg

12,02

50,00

 

 

1070018

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

917,10

10 mg

61,14

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070017

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.825,30

10 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070027

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

917,10

10 mg

61,14

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070028

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.825,30

10 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070025

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

856,00

10 mg

61,14

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070023

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

1.703,60

10 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070005

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister,28 po 15mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

2.568,20

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070008

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister,28 po 20mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

3.424,30

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070015

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.;
Krka, tovarna zdravil, d.d.

Poljska;
Slovenija

856,00

10 mg

61,14

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070016

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.;
Krka, tovarna zdravil, d.d.

Poljska;
Slovenija

1.703,60

10 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070093

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

917,10

10 mg

61,14

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070092

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

1.825,30

10 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070087

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

693,40

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070088

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.386,80

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070005

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister,28 po 15mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

2.568,20

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070008

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister,28 po 20mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

3.424,30

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070979

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.

Poljska

693,40

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070978

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 7,5 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.

Poljska

1.426,80

10 mg

67,94

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070975

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.

Poljska

1.386,80

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070976

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 15 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.

Poljska

2.568,20

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070977

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka Polska Spolka z.o.o.

Poljska

3.424,30

10 mg

61,15

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070154

N05AH03

olanzapin

OLANZAPIN TEVA

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Teva Operation Poland SP.Z.O.O.

Mađarska; Poljska

693,40

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070155

N05AH03

olanzapin

OLANZAPIN TEVA

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Teva Operation Poland SP.Z.O.O.

Mađarska; Poljska

1.386,80

10 mg

49,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070920

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070921

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070922

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja(F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070923

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

684,90

5 mg

42,81

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070034

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070035

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070036

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja(F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070037

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

684,90

5 mg

42,81

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070063

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070066

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070935

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd

Republika Srbija

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070928

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd

Republika Srbija

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070929

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd

Republika Srbija

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070004

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070001

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070002

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070003

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

684,90

5 mg

42,81

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070670

N05AX08

risperidon

AVERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

JanssenPharmaceutica N.V.

Belgija

1.477,20

5 mg

73,86

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).

Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećeni maktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu "dijagnoza" posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

2070936

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

(brisan)

1070620

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 1mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070621

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 2mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070622

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 3mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070623

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 4mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

684,90

5 mg

42,81

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070666

N05AX08

risperidon

RISPERIDON ADOC

film tableta

blister, 20 po 1mg

Actavis EHF; Balkanpharma- Dupnitsa AD

Island; Bugarska

154,10

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070665

N05AX08

risperidon

RISPERIDON ADOC

film tableta

blister, 20 po 2mg

Actavis EHF; Balkanpharma- Dupnitsa AD

Island; Bugarska

277,40

5 mg

34,68

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070664

N05AX08

risperidon

RISPERIDON ADOC

film tableta

blister, 20 po 3mg

Actavis EHF; Balkanpharma- Dupnitsa AD

Island; Bugarska

462,30

5 mg

38,53

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070101

N05AX12

aripiprazol

TREFERO

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

1.216,80

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070103

N05AX12

aripiprazol

TREFERO

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 15mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

1.825,20

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070162

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 5mg,

Alvogen Pharma d.o.o, S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

608,40

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070163

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.216,80

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070164

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 30mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

3.650,40

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070165

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 15mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.825,20

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070043

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 2mg

Actavis Ltd.

Malta

243,40

15mg

60,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070044

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 5mg

Actavis Ltd.

Malta

608,40

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070045

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 10mg

Actavis Ltd.

Malta

1.216,80

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070046

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 15mg

Actavis Ltd.

Malta

1.825,20

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070047

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 20mg

Actavis Ltd.

Malta

2.433,60

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

1070048

N05AX12

aripiprazol

BIPODIS

tableta

blister, 30 po 30mg

Actavis Ltd.

Malta

3.650,40

15mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra

N002592

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

rastvor za rektalnu primenu

5 po 5 mg/2,5 ml

Apoteka-galenska laboratorija

Republika Srbija

486,80

10 mg

194,72

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071121

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

93,70

10 mg

6,25

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071122

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

140,50

10 mg

4,68

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071701

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

93,70

10 mg

6,25

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071702

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

140,50

10 mg

4,68

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071171

N05BA01

diazepam

APAURIN

obložena tableta

blister, 30 po 2 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

68,50

10 mg

11,42

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071172

N05BA01

diazepam

APAURIN

obložena tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

93,70

10 mg

6,25

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071175

N05BA01

diazepam

APAURIN

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

140,50

10 mg

4,68

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1072762

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 100 po 10 mg

Remedica Ltd.

Kipar

209,10

75 mg

15,68

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072763

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

97,10

75 mg

9,71

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072730

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

147,40

0,1 g

19,65

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072731

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

293,40

0,1 g

19,56

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072700

N06AB03

fluoksetin

FLUNIRIN

kapsula, tvrda

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

345,90

20 mg

11,53

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072930

N06AB03

fluoksetin

FLUNISAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

345,90

20 mg

11,53

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072920

N06AB03

fluoksetin

FLUSETIN

film tablete

blister, 20 po 20mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

230,60

20mg

11,53

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072062

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

128,10

20 mg

12,81

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072061

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

200,60

20 mg

10,03

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072067

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

320,30

20 mg

12,81

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072060

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

501,50

20 mg

10,03

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072707

N06AB04

citalopram

STARCITIN

film tableta

28 po 20mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

280,80

20mg

10,03

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072915

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

196,20

20 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072916

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

(brisan)

1072908

N06AB05

paroksetin

PAROXETIN SANDOZ

(brisan)

1072914

N06AB05

paroksetin

ARKETIS

tableta

blister, 30 po 20mg

Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V

Holandija

196,20

20mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072790

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

183,10

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072791

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

366,20

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072851

N06AB06

sertralin

SETALOFT

(brisan)

1072850

N06AB06

sertralin

SETALOFT

(brisan)

1072724

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

183,10

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072723

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

366,20

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072644

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

183,10

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072643

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

366,20

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072635

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

183,10

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072636

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

366,20

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072853

N06AB06

sertralin

SERTRALIN-TEVA

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Teva Pharma S.L.U.

Španija

196,10

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072852

N06AB06

sertralin

SERTRALIN-TEVA

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Teva Pharma S.L.U.

Španija

392,30

50 mg

6,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072627

N06AB10

escitalopram

ELICEA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

161,60

10 mg

11,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072628

N06AB10

escitalopram

ELICEA

film tableta

blister, 28 po 10mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

203,50

10mg

7,27

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072625

N06AB10

escitalopram

LATA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

203,50

10 mg

7,27

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072000

N06AB10

escitalopram

ELORYQA

film tableta

blister, 30 po 5mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

173,10

10 mg

11,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072001

N06AB10

escitalopram

ELORYQA

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

218,00

10 mg

7,27

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072002

N06AB10

escitalopram

ELORYQA

film tableta

blister, 30 po 15mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

519,30

10 mg

11,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072003

N06AB10

escitalopram

ELORYQA

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

692,50

10 mg

11,54

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1073190

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 18 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.495,30

30 mg

194,18

50,00

Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1 . Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C. Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.

1073191

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 36 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

4.149,70

30 mg

115,27

50,00

Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. C. Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.

1088055

N07AA02

piridostigmin

MESTINON

obložena tableta

bočica staklena, 150 po 60 mg

ICN Polfa Rzeszow S.A

Poljska

2.992,60

0,18 g

59,85

50,00

 

 

1075091

N07BB01

disulfiram

ESPERAL

tableta

tuba, 20 po 500 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.; Sanofi Aventis ZRT

Portugalija; Mađarska

162,80

0,2 g

3,26

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

2087310

N07BC02

metadon

METADON

kapi

bočica, 1 po 10 ml (10mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

155,20

25 mg

38,80

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087505

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralne kapi, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (10mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

155,20

25 mg

38,80

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087510

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

(brisan)

2087515

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 20 ml(5 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

142,70

25 mg

35,68

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087508

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralne kapi, rastvor

bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

93,10

25 mg

38,79

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1029080

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

tableta

blister, 20 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

133,40

2 g

53,36

50,00

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29)
5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)

 

1029082

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

film tableta

blister, 20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

224,00

2 g

56,00

50,00

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29)
5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)

 

1029083

A01AB17

metronidazol

ORVAGIL D

(brisan)

3028300

P02CA01

mebendazol

SOLTRIK

oralna suspenzija

bočica,1 po 30 ml (100 mg/5ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

160,20

0,2 g

53,40

50,00

 

 

7110311

R01AD09

mometazon

NASONEX

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 1 po140 doza (0,05%)

Schering Plough LaboN.V.

Belgija

920,90

200 mcg

26,31

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7110313

R01AD09

mometazon

MOMENSA

sprej za nos, suspenzija

bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)

Alvogen Pharma d.o.o.; Farmea

Republika Srbija; Francuska

462,50

200 mcg

13,21

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7110024

R01AD09

mometazon

MOMETAZON SANDOZ

sprej za nos, suspenzija

bočica sa pumpom za doziranje 1 po 120 doza (50mcg/doza)

LEK FARMACEUTSKA DRUŽBA D.D.

Slovenija

396,40

200 mcg

13,21

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7110033

R01AD12

flutikazonfuroat

AVAMYS

sprej za nos, suspenzija

bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)

Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

789,20

110 mcg

26,31

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7114462

R03AC02

salbutamol

SPALMOTIL

rastvor za raspršivanje

boca staklena,1 po 10 ml (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

211,80

10 mg

42,36

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114550

R03AC02

salbutamol

VENTOLIN

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po100mcg/doza

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production

Poljska; Francuska

309,20

0,8 mg

12,37

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114685

R03AC02

salbutamol

ECOSAL

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje,1 po200 doza (100 mcg/doza)

Ivax Pharmaceuticals

Češka

189,70

0,8 mg

7,59

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production

Republika Srbija; Francuska

1.945,30

100 mcg

64,84

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.130,80

24 mcg

75,39

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.772,10

24 mcg

59,07

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114725

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL N

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom,1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

775,20

6 inh.

23,26

50,00

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

 

7114129

R03AL01

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL

rastvor za raspršivanje

bočica staklena,1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)

Istituto De Angeli S.R.L.

Italija

414,00

-

-

50,00

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

 

7114670

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

2.489,90

2 inh.

83,00

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114671

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

2.486,50

2 inh.

82,88

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114672

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

3.272,20

2 inh.

109,07

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114673

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)

AEROPHARM GMBH

Nemačka

2.260,50

2 inh

75,35

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114674

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)

AEROPHARM GMBH

Nemačka

2.974,70

2 inh

99,16

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (80 mcg+ 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.614,70

4 inh.

107,65

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.108,90

4 inh.

140,59

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

4.133,00

2 inh.

137,77

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114005

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.746,60

1 doza

91,55

50,00

Bronhijalna astma (J45)

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114006

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.546,70

1 doza

118,22

50,00

Bronhijalna astma (J45)

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114562

R03BA01

beklometazon

BECLO-FORTE CFC-FREE INHALER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production

Republika Srbija; Francuska

784,90

800 mcg

12,56

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

696,90

800 mcg

27,88

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.991,20

800 mcg

39,82

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114576

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

AstraZeneca AB

Švedska

1.211,50

800 mcg

96,92

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.

7114577

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)

AstraZeneca AB

Švedska

1.781,00

800 mcg

71,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.

7114597

R03BA05

flutikazon propionate

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

825,20

0,6 mg

82,52

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

818,00

0,6 mg

65,44

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

1.490,30

0,6 mg

59,61

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom,1 po5 ml (60 doza po 160 mcg)

Takeda GmbH

Nemačka

1.873,40

0,16 mg

31,22

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po10 ml (120 doza po 80 mcg)

Takeda GmbH

Nemačka

3.102,40

0,16 mg

51,71

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

3114460

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

oralni rastvor

boca,1 po 200 ml (2 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

213,20

12 mg

31,98

50,00

 

 

1114461

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

tableta

blister, 60 po 2 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

188,20

12 mg

18,82

50,00

 

 

1114220

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 40 po 125 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

142,00

0,4 g

11,36

50,00

 

 

1114221

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 40 po 250 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

345,10

0,4 g

13,80

50,00

 

 

1114503

R03DA05

aminofilin

AMINOFILIN Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 350 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

222,50

0,6 g

19,07

50,00

 

 

1114640

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

748,80

10 mg

53,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

704,20

10 mg

25,15

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

3114644

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

granule

kesica, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.258,90

10 mg

112,40

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114646

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.096,00

10 mg

97,86

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114552

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

1.096,00

10 mg

97,86

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114553

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

748,80

10 mg

53,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

686,40

10 mg

24,51

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114561

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

(brisan)

1114560

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

(brisan)

1114647

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.096,00

10 mg

97,86

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114648

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

748,80

10 mg

53,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

686,40

10 mg

24,51

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114755

R03DC03

montelukast

MONLAST

(brisan)

1114756

R03DC03

montelukast

MONLAST

(brisan)

1114754

R03DC03

montelukast

MONLAST

(brisan)

1114562

R03DC03

montelukast

MELARTH

tableta za žvakanje

blister, (2x14) po 5 mg

Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.

Poljska; Hrvatska

748,80

10 mg

53,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114563

R03DC03

montelukast

MELARTH

tableta za žvakanje

blister, (4x7) po 5 mg

Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.

Poljska; Hrvatska

748,80

10 mg

53,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114566

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister, (4x7 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

686,40

10 mg

24,51

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114565

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister,(2x14 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

686,40

10 mg

24,51

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

7112250

R05CB13

dornaza alfa

PULMOZYME

rastvor za raspršivanje

6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)

F. Hoffmann-La RocheLtd.

Švajcarska

12.487,60

2,5 mg

2.081,27

50,00

Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).

Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.

3058053

R06AE07

cetirizin

CETIRIZIN

sirup

boca staklena, 5mg/5ml, 200ml

Slaviamed d.o.o

Srbija

384,40

10mg

19,22

50,00

1. Alergijski rinitis (J30.4)
2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)

Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.

1058318

R06AE09

levocetirizin

ROBENAN

film tableta

blister, 10 po 5mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

136,40

5mg

13,64

50,00

Alergijski rinitis (J 30.4)

Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.

1058317

R06AE09

levocetirizin

ROBENAN

film tableta

blister, 20 po 5mg

Hemofarm a.d Vršac

Republika Srbija

272,80

5mg

13,64

50,00

Alergijski rinitis (J 30.4)

Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.

3058278

R06AX27

desloratadin

AEROGAL

sirup

bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)

Galenika AD

Srbija

265,40

5 mg

44,23

50,00

Alergijski rinitis (J 30.4)

Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.

4090121

S01AA01

hloramfenikol

CHLORAMPHENICOL

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

132,50

-

-

50,00

 

 

4090815

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMKOL

(brisan)

4090816

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMFENIKOL ALKALOID

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

132,50

-

-

50,00

 

 

7090801

S01AA11

gentamicin

GENTOKULIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (0,3%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

175,60

-

-

50,00

 

 

4150250

S01AA30

bacitracin, neomicin

ENBECIN

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (500 i.j./g + 3,3 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

139,10

-

-

50,00

 

 

7090010

S01AX13

ciprofloksacin

MAROCEN

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml0,3%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

98,70

-

-

50,00

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

4090620

S01BA02

hidrokortizon

HYDROCORTISON

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

148,70

-

-

50,00

 

 

7094033

S01EB01

pilokarpin

MIOKARPIN

kapi za oči

bočica, 1 po 10 ml 2%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

154,70

0,4 ml

6,19

50,00

 

 

7096055

S01EC03

dorzolamid

ULOM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (2%)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska

Mađarska; Hrvatska

305,10

0,3 ml

18,31

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096070

S01EC03

dorzolamid

OPTODROP

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (20 mg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

305,10

0,3 ml

18,31

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096065

S01EC03

dorzolamid

DORZOLAMIDE

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 5ml (20mg/ml)

PHARMASWISS D.O.O

Republika Srbija

305,10

0,3 ml

18,31

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096060

S01EC04

brinzolamid

AZOPT

kapi za oči

5 ml (10 mg/ml)

Alcon-Couvreur

Belgija

834,60

0,2 ml

33,38

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7093071

S01ED01

timolol

GLAUMOL

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

149,60

0,2 ml

5,98

50,00

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelilh kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7093020

S01ED01

timolol

UNITIMOLOL 0.5%

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml 0,5%

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

230,30

0,2 ml

4,61

50,00

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelilh kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099172

S01ED51

timolol, latanoprost

VISUS PLUS

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)

Stada Arzneimitel AG

Nemačka

500,20

0,1 ml

20,01

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099005

S01ED51

timolol, latanoprost

LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (5mg/ml + 50mcg/ml)

PHARMASWISS D.O.O

Republika Srbija

500,20

0,1 ml

20,01

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099085

S01ED51

timolol, dorzolamid

ULOM PLUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

315,20

0,2 ml

12,61

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099185

S01ED51

dorzolamid, timolol

TIMOGLAUCON

(brisan)

7096052

S01ED51

timolol, dorzolamid

OPTODROP-CO

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (20mg/ml + 5mg/ml)

RAFARM S.A

Grčka

315,20

0,2 ml

12,61

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099182

S01ED51

timolol, dorzolamid

DORZOLAMIDE TIMOLOL PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 5ml (5mg/ml + 20mg/ml)

PHARMASWISS D.O.O

Republika Srbija

315,20

0,2 ml

12,61

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099001

S01EE01

latanoprost

LANOPROGAL

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099171

S01EE01

latanoprost

VISUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099000

S01EE01

latanoprost

LATANOPROST SANDOZ

(brisan)

7099271

S01EE01

latanoprost

VISOBAR

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po2.5ml (50mcg/ml)

S.I.F.I. S.P.A.

Italija

364,90

0.1ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099141

S01EE01

latanoprost

LATAZ RAFARM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 50mcg/ml, 1 po 2,5ml

RAFARM S.A

Grčka

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099142

S01EE01

latanoprost

LATAZ RAFARM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 50mcg/ml, 3 po 2,5ml

RAFARM S.A

Grčka

1.094,70

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099143

S01EE01

latanoprost

LATAZ RAFARM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 50mcg/ml, 6 po 2,5ml

RAFARM S.A

Grčka

2.189,30

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099149

S01EE01

latanoprost

LATANOX

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099148

S01EE01

latanoprost

LATANOX

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

1.094,70

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099002

S01EE01

latanoprost

LATANDROPS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5ml

Vianex S.A-Plant A‘

Grčka

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099004

S01EE01

latanoprost

LATANOPROST PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (50mcg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

364,90

0,1 ml

14,60

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

N002303

V06DX..

bezglutensko brašno

MIX B I MIX C BRAŠNO

prašak

1 kg

Dr Schär GmbH

Italija

585,00

-

-

50,00

Celijačna bolest (K90.0)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.

N003582

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRIDRINK

rastvor za enteralnu ishranu

bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

N.V.Nutricia Zoetermeer

Holandija

181,10

-

-

50,00

1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija(G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (E75.4)
5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručnekomisije za retke bolesti.

Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003590

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRISON

rastvor za enteralnu ishranu

boca, 500 ml (1 kcal/ml)

N.V.Nutricia Zoetermeer

Holandija

361,00

-

-

50,00

1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (E75.4)
5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.

Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003814

V06DX..

hrana za posebne medicinske namene

NEOCATE LCP

prah

limenka, 400 g

SHS International Ltd.

Velika Britanija

4.501,90

-

-

50,00

1. Intolerancija proteina kravljeg mleka
2. Multipla alergija na hranu

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003897

V06DX..

bezglutensko brašno

BIOPROCEL I PROCEL

prašak

1 kg

Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija

Republika Srbija

235,00

-

-

50,00

Celijačna bolest (K90.0)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.