Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA

("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

 

OPŠTE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, organi nadležni za organizaciju i sprovođenje ispita, način bodovanja i ocenjivanja kandidata, postupak utvrđivanja konačne liste kandidata, kao i druga pitanja od značaja za predlaganje kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Svrha Pravilnika

Član 2

Svrha pravilnika je uspostavljanje objektivnih kriterijuma i merila za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se primenjuju u postupku predlaganja kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Kriterijumi i merila

Član 3

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Merilo za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira je ocena ostvarena na ispitu.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Dostojnost kandidata se pretpostavlja.

Zabrana diskriminacije

Član 4

U postupku predlaganja kandidata za sudiju koji se prvi put bira, zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u sudu.

UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA

Otpočinjanje postupka

Član 5

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) oglašava izbor sudija u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika", radi popune upražnjenih sudijskih mesta u sudovima u Republici Srbiji.

Komisija Visokog saveta sudstva

Član 6

Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čine tri člana iz reda sudija - izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana:

- vrši proveru podnetih prijava i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost;

- obavlja razgovor sa kandidatima i

- sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisija iz stava 1. ovog člana odbacuje zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora.

Organi nadležni za sprovođenje ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira

Član 7

Organi nadležni za sprovođenje ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira su Ispitna komisija i Komisija za prigovor.

Članove Ispitne komisije i Komisije za prigovor imenuje Savet, za svaki oglašen izbor za popunu upražnjenih sudijskih mesta.

Ispitna komisija

Član 8

Ispitnu komisiju čine dva člana iz reda sudija - izbornih članova Saveta i jedan sudija na stalnoj sudijskoj funkciji, vrste i stepena suda za koji je oglašen izbor sudija.

Ispitna komisija određuje vreme i mesto održavanja ispita i o tome obaveštava kandidata najmanje deset dana pre dana održavanja ispita.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja ispita dostavlja se kandidatu na adresu koja je označena u prijavi.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja ispita, sa imenima kandidata koji se pozivaju na ispit, objavljuje se na internet stranici Saveta.

Od dana objavljivanja oglasa do dana polaganja ispita mora da protekne najmanje 30 dana.

Komisija za prigovor

Član 9

Komisiju za prigovor čine tri člana iz reda sudija - izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana odlučuje o prigovoru kandidata na odluke Ispitne komisije.

Ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, način polaganja, bodovanje i ocenjivanje

Član 10

Ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira se sastoji od pisanog testa - pitanja.

Pisani test - pitanja

Član 11

Pisani test - pitanja sastavlja Ispitna komisija iz jedinstvene baze pitanja koju vodi i koja se objavljuje na internet stranici Saveta.

Jedinstvena baza pitanja iz stava 1. ovog člana sadrži do 200 pitanja iz svake oblasti iz koje se polaže pisani test - pitanja.

Pisani test - pitanja sadrži 50 pitanja, i to za:

- osnovni i prekršajni sud i Prekršajni apelacioni sud: 21 pitanje iz oblasti krivičnog prava, 21 pitanje iz oblasti građanskog prava, 5 pitanja iz prekršajnog prava i 3 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- viši sud: 22 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 23 pitanja iz oblasti građanskog prava i 5 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- apelacioni sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 24 pitanja iz oblasti građanskog prava i 6 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- Upravni sud: 45 pitanja iz oblasti upravnog prava i 5 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- privredni i Privredni apelacioni sud: 45 pitanja iz oblasti privrednog prava i 5 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- Vrhovni kasacioni sud: 12 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 13 pitanja iz oblasti građanskog prava, 10 pitanja iz oblasti upravnog prava, 10 pitanja iz oblasti privrednog prava i 5 pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Član 12

Na pisanom testu - pitanja kandidat može da ostvari najviše pedeset (50) bodova.

Ispitna komisija svaki tačan odgovor na pisanom testu - pitanja boduje sa jednim (1) bodom, a svaki netačan odgovor ili pitanje na koje kandidat nije dao odgovor boduje sa nula (0) bodova.

Uspeh na pisanom testu - pitanja izražava se ocenama od jedan (1) do pet (5).

Bodovanje na pisanom testu - pitanja vrši se na sledeći način:

- od 45 do 50 bodova

ocena 5

- od 39 do 44 bodova

ocena 4

- od 33 do 38 boda

ocena 3

- od 26 do 32 bodova

ocena 2

- do 25 bodova

ocena 1

Ispitna komisija vodi zapisnik o ostvarenom broju bodova na pisanom testu - pitanja i oceni za svakog kandidata, na obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-1).

Način polaganja pisanog testa - pitanja

Član 13

Pre početka pisanog testa - pitanja član Ispitne komisije ili lice - zaposleni u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva koje Ispitna komisija ovlasti, proverava identitet kandidata koji je pristupio ispitu uvidom u identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom ulaska kandidata u prostoriju za polaganje pisanog testa - pitanja, kandidat dobija identifikacioni obrazac sa njegovim ličnim podacima. Obrazac je otvoren i posle provere kandidat lično zatvara obrazac.

Pre početka pisanog testa - pitanja kandidat dobija grafitnu olovku, gumicu i hemijsku olovku.

Po završetku pisanog testa - pitanja kandidat predaje zajedno pisani test - pitanja i zatvoren identifikacioni obrazac.

Član Ispitne komisije za sprovođenje ispita ili lice - zaposleni u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva koje Ispitna komisija ovlasti spaja identifikacioni obrazac i test, lepi šifru na perforirani deo identifikacionog obrasca, istu šifru lepi na obrazac i potom istu šifru lepi na test. Potom, član Ispitne komisije ili lice - zaposleni u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva koje Ispitna komisija ovlasti odseca perforirani deo obrasca na kome se nalazi šifra i predaje kandidatu.

Član 14

Polaganje pisanog testa - pitanja vrši se zaokruživanjem samo jednog od više ponuđenih odgovora.

Samo odgovor zaokružen hemijskom olovkom se računa.

Računa se da kandidat nije odgovorio na pitanje ako je odgovor na testu - pitanja zaokružen grafitnom olovkom, ako nijedan odgovor nije zaokružen hemijskom olovkom ili je više odgovora zaokruženo hemijskom olovkom.

Trajanje pisanog testa - pitanja

Član 15

Vreme za izradu pisanog testa - pitanja iznosi 180 minuta.

Na pisanom testu - pitanja kandidat ne može da koristi literaturu.

Pravila ponašanja na pisanom testu - pitanja

Član 16

Kandidat je dužan da članu Ispitne komisije ili licu - zaposlenom u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva koje Ispitna komisija ovlasti preda pisani test - pitanja najkasnije istekom vremena za njegovu izradu.

U prostoriji u kojoj se održava pisani test - pitanja na vidnom mestu mora biti istaknut sat kojim se meri vreme trajanja ispita.

Kandidat je dužan da posle predaje pisanog testa - pitanja napusti prostoriju u kojoj se održava ispit.

Za vreme pisanog testa - pitanja kandidatima nije dozvoljena međusobna komunikacija, upotreba sredstava komunikacija ili elektronskih uređaja.

Članovi Ispitne komisije dužni su da budu u prostoriji u kojoj kandidati polažu ispit.

Ukoliko se kandidat ne pridržava navedenih pravila, član Ispitne komisije ili lice - zaposleni u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva koje Ispitna komisija ovlasti može udaljiti kandidata iz prostorije i o tome Ispitna komisija sastavlja pisanu zabelešku. Zabeleška sadrži podatke o kandidatu i vrstu povrede discipline.

Prava lica sa posebnim potrebama

Član 17

Savet može na zahtev lica sa posebnim potrebama odobriti dodatna pomagala licu koje to zahteva, ako je njihovo korišćenje neophodno da bi se kandidatu ravnopravno omogućilo učešće na ispitu (npr. prevod na Brajevo pismo ili upotreba znakova ili na drugi način).

Zahtev za korišćenje dodatnih pomagala mora biti dostavljen uz prijavu na oglas, uz priloženu verodostojnu medicinsku dokumentaciju.

Odluka o zahtevu dostavlja se kandidatu uz poziv za ispit.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana nije dozvoljena žalba.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA ZAVRŠNE OCENE NA ISPITU, RAZGOVOR SA KANDIDATIMA I UTVRĐIVANJE PRETHODNE LISTE KANDIDATA

Član 18

Ispitna komisija utvrđuje preliminarnu listu sa navođenjem ocene sa pisanog testa - pitanja, prema azbučnom redu prezimena kandidata, koja se objavljuje na internet stranici Saveta, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja, na obrascu koji je sastavni deo pravilnika (Obrazac broj VSS-2).

Član 19

Kandidat ima pravo uvida u svoj ispitni materijal i pravo da istakne prigovor Komisiji za prigovor, u roku od tri dana od objavljivanja rezultata kandidata na internet stranici Saveta.

Komisija za prigovor odlučuje u roku od tri dana od prijema prigovora.

Član 20

Nakon isteka roka za prigovor i odlučivanja o istaknutim prigovorima od strane Komisije za prigovor, Ispitna komisija utvrđuje konačnu listu sa navođenjem ocene sa pisanog testa - pitanja, prema azbučnom redu prezimena kandidata, koja se objavljuje na internet stranici Saveta, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja, na obrascu koji je sastavni deo pravilnika (Obrazac broj VSS-3).

Ispitna komisija ocene kandidata iz stava 1. ovog člana dostavlja Komisiji Visokog saveta sudstva.

Važenje ocene

Član 21

Ocena kandidata sa pisanog testa - pitanja za određenu vrstu i stepen suda važi neograničeno.

Savet vodi evidenciju o kandidatima koji su položili pisani test - pitanja, prema vrsti i stepenu suda.

Kandidat ima pravo da ponovo polaže pisani test - pitanja za određenu vrstu i stepen suda, s tim što se u tom slučaju kandidatu uzima u obzir ocena ostvarena na poslednjem pisanom testu - pitanja.

Član 22

Merilo za stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u osnovnom ili prekršajnom sudu i koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji je završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji.

Kandidatu koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji i koji je polagao ispit za proveru ispunjenosti kriterijuma stručnost i osposobljenost koji organizuje Savet, u obzir se uzima ocena dobijena na ispitu.

Razgovor sa kandidatima

Član 23

Komisija Visokog saveta sudstva sastavlja listu kandidata za razgovor, prema azbučnom redu prezimena kandidata iz čl. 20. i 22. ovog pravilnika, na obrascu koji predstavlja sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-4).

Komisija Visokog saveta sudstva određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima i o tome obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja razgovora.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja razgovora dostavlja se kandidatu na adresu koja je označena u prijavi.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja razgovora, sa imenima kandidata koji se pozivaju na razgovor, objavljuje se na internet stranici Saveta.

Komisija Visokog saveta sudstva, pre razgovora sa kandidatima, utvrđuje pitanja koja se postavljaju svim kandidatima, po istom redosledu.

Pitanja se odnose na motivisanost kandidata za rad u sudstvu, dosadašnji rad i vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita, komunikativnost i sposobnost predstavljanja i poznavanje Etičkog kodeksa za sudije.

Svaki član Komisije Visokog saveta sudstva ocenjuje odgovore kandidata na pitanja koja su mu postavljena ocenom od 1 do 5.

Ocena kandidata na razgovoru dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena koju je dao svaki član Komisije Visokog saveta sudstva.

Komisija Visokog saveta sudstva vodi zapisnik o obavljenom razgovoru, u koji se unosi ocena ostvarena na razgovoru.

Javnost

Član 24

Razgovoru sa kandidatima mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta, a prema redosledu prijavljivanja Komisiji Visokog saveta sudstva.

Usmeni razgovor se tonski snima.

Prethodna lista kandidata

Član 25

Komisija Visokog saveta sudstva sastavlja prethodnu listu kandidata, prema azbučnom redu prezimena kandidata, koja sadrži:

- prezime i ime kandidata;

- ocenu sa pisanog testa - pitanja na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira odnosno za kandidata koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji završnu ocenu na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji i

- ocenu sa razgovora.

Komisija Visokog saveta sudstva prethodnu listu kandidata iz stava 1. ovog člana dostavlja Savetu, na obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-5), radi utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira.

Na internet stranici Saveta objavljuje se prethodna lista kandidata iz stava 1. ovog člana, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja.

Član 26

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira pribavlja mišljenje od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova obavezno pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda.

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira, posebno ceni:

- vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita;

- prosečnu ocenu na studijama;

- dužinu studiranja;

- akademsko zvanje;

- objavljene naučne i stručne radove iz oblasti pravnih nauka, kao autor ili koautor.

Savet za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika obavezno pribavlja ocenu rada.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

U postupcima za izbor koji su oglašeni pre stupanja na snagu ovog pravilnika, kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti utvrđuju se prema Odluci o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 49/09).

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 49/09), u delu pod I.

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac broj VSS-1

ZAPISNIK O BROJU BODOVA I OCENI NA PISANOM TESTU - PITANJA

 

1) Prezime i ime kandidata:

2) Datum oglašavanja:

3) Vrsta i stepen suda za koji je kandidat polagao pisani test - pitanja:

4) Datum održavanja pisanog testa - pitanja:

5) Broj tačnih odgovora:

6) Broj netačnih odgovora / broj pitanja na koja kandidat nije dao odgovor:

7) Broj bodova:

8) OCENA:

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1.________________________

 

2.________________________

 

3.________________________

 

Obrazac broj VSS-2

LISTA KANDIDATA SA PRELIMINARNOM OCENOM

 

Red. br.

Prezime i ime

Preliminarna ocena sa pisanog testa - pitanja

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1.________________________

 

2.________________________

 

3.________________________

 

Obrazac broj VSS-3

KONAČNA LISTA KANDIDATA

 

Red. br.

Prezime i ime

Preliminarna ocena sa pisanog testa - pitanja

Ocena sa pisanog testa - pitanja

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1.________________________

 

2.________________________

 

3.________________________

 

Obrazac broj VSS-4

LISTA KANDIDATA ZA RAZGOVOR

 

Red. br.

Prezime i ime

Ocena sa pisanog testa - pitanja/završna
ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1.________________________

 

2.________________________

 

3.________________________

 

Obrazac broj VSS-5

PRETHODNA LISTA KANDIDATA

 

Red. br.

Prezime i ime
kandidata

Ocena na pisanom testu
- pitanja/završna ocena na početnoj
obuci na Pravosudnoj akademiji

Ocena
sa razgovora

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1.________________________

 

2.________________________

 

3.________________________