Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Opšte obavezujuće uputstvo radio i televizijskim stanicama (emiterima) za ponašanje u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2007.

Napomena: Ovaj propis je prestao da važi


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO
RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA (EMITERIMA) ZA PONAŠANJE U PREDIZBORNOJ KAMPANJI ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2007.

("Sl. glasnik RS", br. 108/2006)

 

1. UPUTSTVO ZA SVE RADIO I TELEVIZIJSKE STANICE (EMITERE)

Sve radio i televizijske stanice na osnovu člana 5. Zakona o izboru narodnih poslanika dužne su "da obezbede ravnopravnost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima sa tih lista". Kršenje ove odredbe Zakona o izboru narodnih poslanika predstavlja i kršenje ovog Uputstva, a samim tim, na osnovu čl. 12, 17. i 18. Zakona o radiodifuziji i kršenje Zakona o radiodifuziji, što za sobom povlači izricanje odgovarajućih mera.

Izveštaji o predizbornim aktivnostima kandidata sa važećih lista u dnevnoinformativnim i specijalnim emisijama treba da budu zasnovani na načelima objektivnosti, ravnomernosti i zaštite javnog interesa i jednako dostupni svim etničkim zajednicama. Zvanične informacije o toku i rezultatima izbora ovlašćene su da saopšte samo nadležne izborne komisije. Sve ostale informacije moraju se označiti kao nezvanične.

Imajući u vidu ponašanje emitera u prethodnim predizbornim kampanjama, Savet posebno naglašava:

Sve predizborne emisije, izveštaji, reklamni blokovi, ankete i slično, moraju biti posebno obeleženi jasnom oznakom "predizborni program". Plaćeni termini moraju biti obeleženi u TV programu neprekidno oznakom "plaćeni termin", a u radio programu jasno naznačeni na početku i kraju emisije, kao i na svakih 5 minuta trajanja emisije.

Svi izveštaji o predizbornim aktivnostima u redovnim informativnim emisijama treba da se zasnivaju i na zaštiti opšteg interesa građana na području koje pokriva program emitera. Izveštaji agencija koje ispituju javno mnjenje mogu se objavljivati uz uslov da se imenuje naručilac ankete, uzorak na kome je obavljeno ispitivanje, način i vreme trajanja istraživanja. Navedeni izveštaji agencija za ispitivanje javnog mnjenja ne mogu se objavljivati u udarnim terminima informativnih emisija ("hedovi", naslovi, vesti dana i sl.)

Ulične, telefonske i slične ankete sa građanima ne mogu se smatrati reprezentativnim. U ovakvim slučajevima emiter treba da upozori slušaoce ili gledaoce, jer je ovakvim anketama moguće favorizovanje određenih lista i kandidata i time narušavanje principa objektivnosti izveštavanja.

Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu da oglašavaju aktivnosti i mere koje su od značaja za građane, za većinu građana ili za manjinsku društvenu grupu a naročito izbore ako oglasna poruka preporučuje učešće na izborima. U oglasnoj poruci ne može se koristiti ime, lik, glas ili lično svojstvo državnog funkcionera državnog organa ili organizacije, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

U toku predizborne kampanje emiteri treba da iz svog programa isključe dokumentarne, igrane i slične emisije i filmove u kojima se pojavljuju kandidati sa izbornih lista i da izbegavaju druge oblike indirektne političke propagande u redovnim emisijama. Najave stranačkih mitinga, tribina i sl. mogu se objavljivati samo u plaćenim terminima.

Obaveza je radio i televizijskih stanica da sve svoje programe koji se odnose na izbore snimaju, a snimke čuvaju najmanje 30 dana od dana emitovanja.

Nije dozvoljeno preuzimanje predizbornih programa, direktno ili indirektno, od drugih emitera, osim u slučajevima plaćenih termina.

Sve radio i televizijske stanice mogu objavljivati predizborne spotove pod jednakim komercijalnim i tehničkim uslovima, bez diskriminacije i isključivo uz plaćanje preko tekućeg računa. Monopol jedne liste kandidata na plaćene termine jednog emitera nije dozvoljen. Ranije nastala potraživanja radio i televizijske stanice prema strankama i političkim organizacijama ne mogu biti razlog za odbijanje emitovanja predizbornih spotova.

Bez naknade se, u skladu sa programskim mogućnostima emitera, mogu objavljivati samo oglasi i spotovi Republičke izborne komisije i Republičke radiodifuzne agencije.

Emiter, u skladu sa članom 38. Zakona o javnom informisanju i članom 21. Zakona o radiodifuziji, može da odbije da emituje reklamne poruke ili emisije ako oceni da one podstiču diskriminaciju, mržnju, nasilje ili vređaju čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji.

Odgovor odnosno ispravku informacije koji se odnosi na predizbornu kampanju, emiter je dužan da objavi narednog dana, a najkasnije pre kraja predizborne kampanje, u skladu sa čl. 47-49. Zakona o javnom informisanju.

2. UPUTSTVO KOJE SE ODNOSI NA ORGANIZACIJE KOJE IMAJU STATUS JAVNOG RADIODIFUZNOG SERVISA: RADIODIFUZNA USTANOVA SRBIJE, RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE, RADIO TELEVIZIJSKE STANICE LOKALNIH I REGIONALNIH ZAJEDNICA (OPŠTINSKE I GRADSKE STANICE) I RADIO I/ILI TELEVIZIJSKE STANICE CIVILNOG SEKTORA

Radiodifuzna ustanova Srbije - RTS, Radiodifuzna ustanova Vojvodine - RTNS i radio i televizijske stanice lokalnih, regionalnih zajednica i civilnog sektora dužne su da se u vreme trajanja predizborne kampanje za parlamentarne izbore pridržavaju odredbi iz člana 68. stav 1. tačka 6a, člana 78. stav 1. tačka 6, člana 95. i člana 96. stav 8. Zakona o radiodifuziji i obezbede besplatno i ravnomerno, bez diskriminacije, emitovanje promocije političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene izborne liste za parlamentarne izbore.

Pri tome ne mogu emitovati plaćenu predizbornu promociju i u skladu sa svojim opštim aktima, mogu odbiti emitovanje programa i reklamnih spotova, ako oni ne služe predizbornoj kampanji.

3. UPUTSTVO ZA KOMERCIJALNE RADIO I TELEVIZIJSKE STANICE

Ukoliko se odluče da u svojim programima izveštavaju o toku predizborne kampanje za parlamentarne izbore, komercijalne radio i televizijske stanice treba da izveštavaju kako na osnovu svoje uređivačke politike i programskog interesa svojih slušalaca i gledalaca, tako i na osnovu interesa šire javnosti. Pravo je komercijalnih radio i televizijskih stanica da odrede način i obim programa koji će posvetiti predizbornoj kampanji.

Ukoliko se komercijalne radio i televizijske stanice odluče da deo svog programa besplatno posvete predstavljanju kandidata, onda takvi termini moraju biti ravnomerno raspodeljeni svim listama jednako bez diskriminacije.

U toku predizborne kampanje komercijalne radio i televizijske stanice mogu objavljivati plaćene predizborne oglase, izveštaje i spotove stranaka pod jednakim programskim, tehničkim i finansijskim uslovima, bez diskriminacije bilo koje izborne liste.

4. POSEBNE ODREDBE

Komercijalne radio i televizijske stanice koje imaju nacionalno, pokrajinsko, regionalno i lokalno pokrivanje, predizbornu kampanju treba da prate bez pristrasnosti, diskriminacije i favorizovanja pojedinih kandidata ili izbornih lista. To se posebno odnosi na radio i televizijske stanice čiji su vlasnici, direktori ili glavni i odgovorni urednici, pripadnici pojedinih stranaka ili koalicija.

Republička radiodifuzna agencija je nadležna da primenjuje odredbe Zakona o radiodifuziji, odnosno da prima predstavke emitera ili učesnika u predizbornoj kampanji i da organizuje praćenje programa neposredno, preko ovlašćenih agencija ili poverenika za određeno mesto ili region, kao i da preduzima mere predviđene Zakonom.

Ovo opšte obavezujuće uputstvo primenjuje se od dana objavljivanja Uputstva.

Izborna propaganda preko radio i TV stanica zabranjena je 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta.

Pismene predstavke podnosioca izbornih lista, emitera i građana, Agencija prima na adresi: Čika Ljubina 8/III, Beograd ili na telefaks: 011/328-42-32 i 011/303-32-45.

 

 

X