Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina i način plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu.

2. Visina troškova iz tačke 1. ove odluke data je u Prilogu - Tarifa troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

3. Troškovi iz tačke 1. ove odluke se plaćaju u dinarima, a dokaz o uplati troškova se prilaže uz zahtev koji se podnosi Zavodu za intelektualnu svojinu.

4. Plaćanje troškova vrši se pojedinačno sa navođenjem radnje ili usluge kao svrhe uplate.

Plaćanje koje nije izvršeno na način utvrđen ovom odlukom ne smatra se uplatom i vodi se na posebnom računu Zavoda za intelektualnu svojinu kao neidentifikovana uplata.

5. Danom početka primene ove odluke, prestaje da važi Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda ("Službeni list SCG", broj 3/06).

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Prilog

TARIFA
TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Iznos naknade
u dinarima

Tarifni broj 1.

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu, podnosilac prijave plaća

380

Tarifni broj 2.

Za štampanje patentnog spisa nosilac patenta, odnosno malog patenta po strani patentnog spisa plaća

200

Tarifni broj 3.

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka, podnosilac zahteva plaća

 

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata sa navođenjem bibliografskih podataka do 10 patentnih dokumenata

2.000

- sa navođenjem bibliografskih podataka preko 10 patentnih dokumenata za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.450

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu RS/YU broja patentnog dokumenta

450

Tarifni broj 4.

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke, podnosilac zahteva plaća

4.000

Napomena: Ako je podnosilac zahteva malo ili srednje pravno lice prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 5.

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, podnosilac zahteva po jednom tehničkom rešenju plaća

 

1) za pretraživanje u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

15.500

2) za pretraživanje u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.300

3) za pretraživanje u pogledu pravne zaštite u Srbiji u oblasti hemijsko-farmaceutskih i biotehnoloških proizvoda ako je u zahtevu naveden hemijski i/ili generički naziv proizvoda ili leka

19.700

4) za pretraživanje u pogledu pravne zaštite u Srbiji u oblasti hemijsko-farmaceutskih i biotehnoloških proizvoda ako je u zahtevu naveden hemijski i/ili generički naziv proizvoda ili leka i ako je naveden nosilac prava

11.400

Napomena: Ako je podnosilac zahteva malo ili srednje pravno lice prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 6.

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve, podnosilac zahteva plaća

12.400

Napomena: Ako je podnosilac zahteva malo ili srednje pravno lice prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 7.

Za izradu izveštaja o patentibilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve, podnosilac zahteva plaća

17.600

Napomena: Ako je podnosilac zahteva malo ili srednje pravno lice prema propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 8.

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke za prva dva sata pretraživanja, podnosilac zahteva plaća

2.000

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke za svaki naredni sat pretraživanja, podnosilac zahteva plaća

500

Tarifni broj 9.

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, podnosilac zahteva po strani plaća

30

Tarifni broj 10.

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, podnosilac zahteva po strani plaća

7